JAARVERSLAG GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V., ROTTERDAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V., ROTTERDAM"

Transcriptie

1 GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V., ROTTERDAM

2 Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.210, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) Fax: (010) Internet: GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V., ROTTERDAM

3

4 INHOUD Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de directie 6 Rapport van de Stichting Administratiekantoor Groothandelsgebouwen 19 JAARREKENING Grondslagen van de financiële verslaggeving 20 Geconsolideerde balans per 31 december 24 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 26 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 27 Geconsolideerd mutatie-overzicht eigen vermogen 28 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 30 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 38 Vennootschappelijke balans per 31 december 42 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 45 Toelichting op de vennootschappelijke balans per 31 december 46 Toelichting op de vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 49 OVERIGE GEGEVENS Accountantsverklaring 52 Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst 53 Voorstel winstbestemming 53 Prioriteitsaandelen 53 BIJLAGEN Kengetallen 54 Gegevens van de Raad van Commissarissen en directie 56 3

5 BERICHT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN DE Op 14 oktober is in een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders de heer drs. M.C. Meurs benoemd tot statutair directeur. Hiermee kwam een eind aan een langdurige periode waarbij de Raad van Commissarissen conform de statuten als statutaire directie heeft gefunctioneerd. Alhoewel de raad haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het voeren van de directie uiteraard op zich heeft genomen en deze beslist niet uit de weg is gegaan, is zij toch verheugd dat met de benoeming van de heer Meurs weer is teruggekeerd naar gebruikelijke bestuurlijke verhoudingen. Wij bieden u hierbij het verslag van de directie aan over de gang van zaken gedurende het boekjaar, alsmede de jaarrekening van Groothandelsgebouwen N.V. De opgemaakte jaarrekening is door BDO CampsObers Accountants gecontroleerd. De accountantsverklaring treft u aan op pagina 52 van het verslag. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die op 21 april 2006 zal worden gehouden, zullen wij u voorstellen om de jaarrekening vast te stellen. Wij stemmen in met het voorstel van de directie om over het verslagjaar geen dividend uit te keren. Ook de raad acht het verstandig beleid om de binnen de vennootschap beperkt aanwezige liquide middelen in te zetten om het in ingezette verhuurbeleid te ondersteunen. Wij adviseren u décharge te verlenen aan de directie voor het over het boekjaar gevoerde beleid, alsmede aan de Raad van Commissarissen voor het op het bestuur uitgeoefende toezicht. Volgens het rooster van aftreden van de raad zal de heer mr. B. s Jacob aftreden als lid van de raad. Aangezien de heer s Jacob gedurende een nieuwe benoemingsperiode de toegestane leeftijdsgrens voor leden van de Raad van Commissarissen zou bereiken, heeft hij reeds in besloten in 2006 niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming. Met het oog daarop en daarmee vooruitlopend op het aftreden van de heer s Jacob is reeds in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het besluit genomen om de heer drs. Th. G. der Kinderen als commissaris te benoemen. Derhalve doet de Stichting Prioriteit geen voorstel tot opvolging van de heer s Jacob. De raad is de heer s Jacob veel dank verschuldigd voor zijn getoonde inzet en waardevolle adviezen. 4

6 Als gevolg van het aftreden als commissaris van de heer s Jacob komt ook zijn zetel in het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Groothandelsgebouwen vacant. De Raad van Commissarissen heeft besloten om de heer drs. Th. G. der Kinderen tot zijn opvolger te benoemen. Zoals reeds in het jaarverslag over het boekjaar 2004 is vermeld acht de Raad van Commissarissen, gezien de omvang van de onderneming, een remuneratiebeleid voor de vennootschap niet relevant. De remuneratie van de op 14 oktober benoemde statutair directeur treft u aan op pagina 50 van dit jaarverslag. Met betrekking tot de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Commissarissen zoals bedoeld in hoofdstuk III.2 van de Corporate Governance Code merkt de raad het volgende op. Tot 14 oktober heeft de raad van Commissarissen gefungeerd als bestuurder. Een lid van de Raad van Commissarissen, de heer drs. Th. G. der Kinderen, heeft de afgelopen vijf jaar gefungeerd als interim directeur en tijdelijk bestuurder (van april 2000 tot augustus 2002) van de vennootschap en als projectleider van de revitalisatie van het Groot Handelsgebouw (van juni 2002 tot juni ). In heeft de Raad van Commissarissen 8 reguliere vergaderingen gehouden. De raad heeft onder meer de volgende onderwerpen besproken: revitalisering, verhuurbeleid, financiering, Corporate Governance, de ontwikkelingen inzake Rotterdam Centraal Station, begroting 2006, de liquiditeitspositie van de vennootschap, invulling functie van statutair directeur en het eigen functioneren. Daarnaast hebben de leden van de raad gesprekken gevoerd met kandidaten voor de directiefunctie. De invulling van de directie tot de benoeming op 14 oktober van een statutair directeur, betekende ook extra inzet van de leden van de raad. Wij spreken onze waardering uit tegenover de statutair directeur, de interimdirecteur en de medewerkers van Groothandelsgebouwen N.V. voor hun inzet en betrokkenheid in. Rotterdam, 23 maart 2006 Raad van Commissarissen (Her)benoemingen AVA Ch.B. Aptroot (1950) 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, Mr. B. s Jacob (1938) 1997, 1998, S. Kolthek (1940) Ir. J.M. Kwak (1949) Drs. Th. G. der Kinderen (1949)

7 VERSLAG DIRECTIE VAN DE ALGEMEEN is voor Groothandelsgebouwen N.V., evenals de daaraan voorafgaande twee boekjaren, een moeilijk jaar geweest. De in deze jaren minder gunstige conjunctuur, de moeilijke zakelijke verhuurmarkt en de nog niet afgeronde revitalisering hebben in deze jaren hun tol geëist met een lagere bezettingsgraad van het gebouw, dalende huuropbrengsten en dalende resultaten. Het in door de directie verwachte herstel is in de uitkomsten van niet zichtbaar geworden. Ondanks de in teleurstellende gang van zaken is dit boekjaar ook het jaar van de omslag. In is duidelijk geworden dat het in 2004 ingezette economisch herstel een meer robuuste vorm heeft aangenomen. Ondanks de blijvend grote overcapaciteit in de kantorenmarkt heeft zich in een - zij het nog bescheiden - herstel afgetekend. Tenslotte is de bezettingsgraad van het Groot Handelsgebouw ultimo nog wel lager dan ultimo 2004 maar het dieptepunt is gepasseerd. Ontvangst van de heer mr. I.W. Opstelten (m) door de heer Ch.B. Aptroot (l) en de heer drs. M.C. Meurs (r) tijdens de officiële heropening van het Groot Handelsgebouw op 14 oktober. In het boekjaar zijn de revitalisering en renovatie van het Groot Handelsgebouw afgerond. De afronding van deze operatie betekent dat het Groot Handelsgebouw klaar is voor een nieuwe toekomst als modern kantorengebouw. In de tweede helft van is de verhuur van leegstaande ruimtes voortvarend ter hand genomen. Dit actieve verhuurbeleid kon beter vorm worden gegeven doordat aan potentiële huurders een gebouw zonder bouwvakkers kon worden getoond. Daarentegen werkt de omgeving van het Groot Handelsgebouw waar grootschalige bouwactiviteiten plaatsvinden in het kader van uitbreiding en vernieuwing van het Centraal Station niet positief op de verhuurkansen. De burgemeester van Rotterdam, de heer mr. I.W. Opstelten, tijdens de rondleiding door het Groot Handelsgebouw op 14 oktober. DE REVITALISERING EN RENOVATIE AFGEROND In mei zijn de revitalisering en renovatie, ongeveer zes maanden eerder dan gepland, afgerond. Het project is gerealiseerd binnen het budget van ruim 65 miljoen. Met de afronding van de revitalisatie en renovatie is ook de functiewijziging van het Groot Handelsgebouw volledig gerealiseerd. Was het Groot Handelsgebouw oorspronkelijk een vestigingsplaats voor (groot)handelsbedrijven, thans is het volledig geschikt voor kantoorgebruik. De receptie tijdens de officiële heropening. 6

8 In het verleden waren vele ruimtes die oorspronkelijk als handelsruimte functioneerden al in gebruik genomen als kantoor. Ten gevolge van de renovatie is het gebouw als een modern kantorengebouw ingericht. DE OFFICIËLE HEROPENING VAN HET GEBOUW Op 14 oktober is de officiële heropening van het Groot Handelsgebouw verricht door de burgemeester van Rotterdam, de heer mr. I.W. Opstelten. Ten overstaan van bijna 200 genodigden zette de heer Opstelten met een druk op een knop een lasershow in werking die de genodigden meenam door de naoorlogse geschiedenis van Rotterdam en de plaats van het Groot Handelsgebouw in die geschiedenis. Met de officiële heropening en met de lasershow hebben wij de nieuwe, moderne uitstraling van het Groot Handelsgebouw willen tonen zoals dat nu, in gerenoveerde staat, klaar is voor de toekomst. DE STATIONSLOCATIE IN BEWEGING Alhoewel het Groot Handelsgebouw inmiddels gereed is voor de toekomst, geldt dat nog zeker niet voor het Centraal Station en haar omgeving. In de loop van het verslagjaar zijn de bouwwerkzaamheden verder uitgebreid en ondervonden onze huurders en gebruikers daarvan een toenemende overlast. In goed overleg met de gemeente Rotterdam en Randstadrail hebben wij getracht de overlast voor onze huurders en bezoekers van het Groot Handelsgebouw zoveel mogelijk te beperken. Aan de Conradstraat werd door Randstadrail verder gebouwd aan het realiseren van een tunnel van het Centraal Station naar station Kleiweg in Rotterdam. Het huidige station Kleiweg is thans een halte in de treinverbinding Rotterdam Station Hofplein en Den Haag Centraal Station. Nadat deze tunnel gereed is zal er een rechtstreekse verbinding ontstaan vanuit het huidige in Rotterdam-Zuid gelegen metrostation Slinge naar Den Haag Centraal Station. Dezelfde treinstellen zullen eerst over het metrotracé vanaf Station Slinge tot Station Kleiweg rijden en vervolgens via het huidige treintracé bovengronds hun weg vervolgen naar Den Haag Centraal Station. Deze lijn verbindt een aantal steden ten noordwesten van Rotterdam rechtstreeks met het Rotterdamse Centraal Station. De verbinding van Randstadrail betekent voor het Groot Handelsgebouw dat alle huurders en bezoekers vanuit Den Haag Centraal en de stedengordel tussen Den Haag en Rotterdam zoals Vinex locatie Leidschenveen, Zoetermeer, Pijnacker en Berkel en Rodenrijs een (zo goed als) directe verbinding krijgen met het Rotterdamse Centraal Station. Volgens planning moet de verbinding medio 2007 gereed zijn. Op het Stationsplein is verder gebouwd aan de uitbreiding van het ondergrondse metrostation en de vernieuwing van het Centraal Station. De werkzaamheden worden nu nog bovengronds uitgevoerd, maar deze zullen vanaf medio 2006 goeddeels ondergronds plaatsvinden zodat de overlast dan voor een groot deel ten einde is, totdat in 2007 weer met de bouw van de nieuwe bovengrondse stationshal zal worden begonnen. Op het Weena is in gestart met het tot vier rijbanen verbreden van het ondertunnelde deel van het Weena. Eind is een voorlopig ontwerp gepresenteerd van de nieuwe, ondergrondse parkeergarage onder het Kruisplein. Deze parkeergarage zal in 5 lagen in totaal 750 parkeerplaatsen bevatten en kan de in de toekomst de te verwachten parkeerdruk op het stationsgebied deels wegnemen. Midden is door de gemeente Rotterdam het voorontwerp bestemmingsplan Stationskwartier aangekondigd. Het Stationskwartier is ook het gebied, waarbinnen het Groot Handelsgebouw is gelegen. Het Groot Handelsgebouw is thans nog niet in een bestemmingsplan opgenomen. Uiteindelijk is dit plan op 17 februari 2006 openbaar gemaakt. Aan het Groot Handelsgebouw worden daarin redelijk ruime bestemmingsmogelijkheden toegekend. Aan de Conradstraat (noordzijde Groot Handelsgebouw) wordt langs het spoortracé hoogbouw mogelijk gemaakt voor onder meer kantoren, woningen, horeca en winkels. Aan het Weenahof (westzijde Groot Handelsgebouw) waar de vennootschap mede-eigenaar is van een parkeergarage worden mogelijkheden tot herontwikkeling gecreëerd waarbij onder meer ook de parkeermogelijkheden kunnen worden uitgebreid. De vennootschap zal gebruik maken van de inspraak- en bezwaarmogelijkheden die haar in de bestemmingsplanprocedure ter beschikking staan. In is de directe schade die wij in de vorm van extra onderhoudskosten hebben geleden, vergoed via een met Randstadrail overeengekomen regeling. Wij onderzoeken nog op welke wijze wij de economische schade die wij als Groot Handelsgebouw lijden, vergoed kunnen krijgen. 7

9 VERSLAG DIRECTIE VAN DE ALGEMEEN ECONOMISCH HERSTEL In is het economisch herstel, dat zich in 2004 reeds licht aftekende, versterkt doorgezet. Het economische perspectief in Nederland (en Europa) verbeterde en de economische groei nam toe. De werkloosheid begon af te nemen en de inflatie groeide als gevolg van de gestegen olieprijzen wel, maar deze blijft in Nederland op een acceptabel niveau. De olieprijs steeg in verder en ook de verwachtingen omtrent het prijsniveau op langere termijn zijn niet gunstig. De effecten hiervan op de economische groeiperspectieven lijken echter beperkt. De korte termijn- en lange termijnrentetarieven stegen in, maar blijven desalniettemin op een laag niveau. De Europese Centrale bank verhoogde voor het eerst sinds jaren haar belangrijkste rentetarief, de herfinancieringsrente, met 0,25 % tot 2,25 % om daarmee het dreigende inflatiegevaar in Europa te beteugelen en de in de komende jaren verwachte economische groei te kanaliseren. LICHT HERSTEL OP DE KANTORENMARKT Het lijkt erop dat de economisch verbeterde vooruitzichten ook een licht herstel van de Nederlandse kantorenmarkt betekenen. De markt voor kantoorruimte heeft zich jarenlang gekenmerkt door vergroting van het aanbod als gevolg van bedrijfsconcentraties en reorganisaties met daarbij verhuizing naar moderne kantoren in de grote steden. Dit ging ten koste van verouderde kantoorruimte en kantoorruimte in de satellietsteden en kleinere gemeenten. In de verouderde kantoren en de leegstand in de satellietsteden en kleinere gemeenten zitten dan ook de grootste (structurele) problemen in de kantorenmarkt. Het landelijk aanbod van kantoorruimte dat ultimo ca. 5,95 miljoen m 2 bedroeg steeg met 3,5 % ten opzichte van ultimo De drie jaren daarvoor bedroeg deze stijging nog respectievelijk 48 %, 32 % en 17 %, zodat er duidelijk sprake is van een afvlakking van het landelijk aanbod. Eind bestond circa 15 % van het landelijk aanbod uit recent opgeleverde en in aanbouw zijnde kantoorpanden, terwijl dat ultimo 2004 nog circa 25 % bedroeg. Dit bekent dat er minder nieuw aanbod op de markt komt door minder nieuwe ontwikkelingen. De opname van kantoorruimte in bedroeg circa 1,8 miljoen m 2, hetgeen een stijging van circa 15 % is ten opzichte van het voorgaande jaar. Afvlakking van de groei van het aanbod, onder meer ook door minder nieuwe kantoorontwikkelingen en stijging van de opname in, betekent dat de markt zoekt naar een nieuw evenwicht. Het verschil tussen aanbod en opnamecapaciteit van de markt is echter nog zeer groot, zodat het vinden van een landelijk evenwicht in de markt tenminste nog enige jaren zal duren. In die markt zullen verouderde kantoren en kantoren in satellietsteden en kleinere gemeenten het zeer moeilijk houden. DE ROTTERDAMSE KANTORENMARKT In Rotterdam, inclusief Capelle aan den IJssel en Schiedam, bedroeg het aanbod van leegstaande kantoorruimte naar schatting ruim m 2. De leegstand bedroeg circa 13 % en ligt daarmee iets onder het landelijk gemiddelde van 13,8 %. In deze regio werd in naar schatting m 2 opgenomen tegen circa m 2 in Daarmee ligt de verhouding tussen aanbod en opname ongunstiger dan in landelijke verhoudingen. In stond landelijk gezien tegenover elke m 2 opname ruim 3 m 2 aanbod, terwijl daar in Rotterdam circa 4 m 2 aanbod tegenover stond. Dit ruimere aanbod kan betekenen dat de kantorenmarkt in Rotterdam langere tijd nodig heeft om tot een evenwicht te komen. Het uitblijven van een evenwicht in de markt kan verder worden vertraagd, indien het aanbod van nieuwe kantoorruimte groeit door grootschalige nieuwbouw. DE VERHUUR IN HET GROOT HANDELSGEBOUW Geconstateerd moet worden dat het Groot Handelsgebouw in nog niet heeft kunnen profiteren van de verbeterde perspectieven op de kantorenmarkt. In liepen 20 contracten af, goed voor m 2 (2004: m 2 ). In het verslagjaar werden 21 contracten (2004: 36 contracten) afgesloten, goed voor m 2 (2004: m 2 ). 8

10 9

11 VERSLAG DIRECTIE VAN DE In onderstaande grafieken zijn het aantal verhuurde m 2 en het aantal afgesloten contracten weergegeven van 2002 tot en met : Aantal verhuurde m 2 per jaar Aantal contracten per jaar Hieruit blijkt dat het aantal verhuurde m 2 na enkele jaren van stijging in ten opzichte van 2004 bijna is gehalveerd en de conclusie moet dan ook zijn, dat de ontwikkeling bij het Groot Handelsgebouw in is achtergebleven bij de markt. De bezetting van het gebouw daalde per 31 december 2004 van m 2 naar m 2 per 31 december, ofwel van 56,8 % naar 55,9 %. 10

12 In het tweede halfjaar van is een actieplan gemaakt om deze negatieve trend te keren. Zo is het marketingbeleid verscherpt en wordt een meer marktconform beleid gevoerd, waarbij het Groot Handelsgebouw ook actief werkt met incentives. Leegstaande, nog niet gerenoveerde ruimtes, zijn weer in de verhuur gezet waarbij het af te sluiten huurcontract afloopt op het moment dat wij voornemens zijn te renoveren. Er blijkt een aanzienlijke markt te zijn van huurders met op termijn nog niet duidelijke groeiperspectieven, die kortlopende huurcontracten willen afsluiten tegen een aantrekkelijke prijs en daarbij genoegen nemen met kantoorruimte die kwalitatief nog niet voldoet aan de Groot Handelsgebouw standaardnorm. Deze huurders accepteren dat wij de ruimte te gelegener tijd zullen renoveren. In het actieplan is opgenomen dat wij zeer actief zijn in het behouden van bestaande huurders van het Groot Handelsgebouw. Het in het tweede halfjaar van in gang gezette actieplan lijkt zijn vruchten af te werpen. Al eind bleek dat de pijplijn van potentiële huurders weer goed gevuld was en dat begin 2006 een aantal nieuwe huurcontracten kon worden afgesloten. Daarnaast kon met een aantal, ook grotere huurders, een contractverlenging worden overeengekomen. De verdeling van de verhuurde ruimten naar oppervlakte is als volgt: Grootte Ultimo Nieuwe Opzeggingen Mutaties Ultimo in m huurders bestaande huurders < 250 m m m > m Totaal Uit bovenstaande opstelling blijkt dat in het gemiddeld verhuurd oppervlak per huurder in weinig is gewijzigd. 11

13 VERSLAG DIRECTIE VAN DE Onderstaand treft u een grafiek aan met expiratiedata van de verhuurde m 2 : Ultimo verhuurde m 2 gerelateerd aan de expiratiedata van de huurcontracten en volgende jaren Uit deze grafiek blijkt dat de in de jaren 2006 tot en met 2008 expirerende contracten een relatief beperkte omvang hebben. In het hiervoor genoemde actieplan is opgenomen dat wij al in een vroegtijdig stadium trachten met de betreffende huurders tot overeenstemming te komen over contractverlenging. In is na afronding van de renovatie de voor verhuur beschikbare ruimte opnieuw in kaart gebracht. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal verhuurbare m 2 niet significant afwijkt van het eerder vastgestelde aantal verhuurbare m 2. Tevens is er een classificatie gemaakt naar aard van de m 2. Deze is opgenomen in onderstaande figuur: Ultimo voor verhuur beschikbare m 2 naar soort ruimte 75% 13% 12% Kantoorruimte Overige ruimte Winkelruimte Beelden uit de lasershow van de officiële heropening op 14 oktober 12

14 Eind was het werkelijk verhuurde aantal m 2 als onderstaand verdeeld: Ultimo verhuurde m 2 naar soort ruimte 68% 17% 15% Kantoorruimte Overige ruimte Winkelruimte Uit vergelijking van beide bovenstaande figuren blijkt dat er relatief minder kantoorruimte is verhuurd en verhoudingsgewijs meer winkelruimte en overige ruimten. PARKEREN IN HET GROOT HANDELSGEBOUW De resultaten van Groothandelsgebouwen Parking B.V. zijn in ten opzichte van 2004 gestegen met ,--. Het resultaat kwam op ,-- ten opzichte van ,--. Deze stijging kwam door hogere opbrengsten uit kort parkeren en het wegvallen van afschrijvingen. In het 1e kwartaal is in parkeergarage P1 (in de kelder van het Groot Handelsgebouw) het mechanisch parkeersysteem opgeleverd en na een testfase in het derde kwartaal in gebruik genomen. Hierdoor is de capaciteit in Parkeergarage P1 toegenomen met 62 parkeerplaatsen. Deze capaciteit zal worden aangewend voor abonnementhouders. In verband met de niet volledige bezetting van het gebouw beschikt het Groot Handelsgebouw thans over voldoende parkeerplaatsen. In verband met de verwachte stijging van de bezetting worden zeer selectief nieuwe abonnementen uitgegeven. Het aantal parkeerplaatsen waarover het Groot Handelsgebouw beschikt zal onvoldoende zijn bij een (bijna) volledige bezetting van het gebouw. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre binnen en buiten het gebouw nieuwe parkeergelegenheid kan worden gecreëerd. Voor de goede orde wordt nog opgemerkt, dat het resultaat van Groothandelsgebouwen Parking B.V. in de geconsolideerde winst- en verliesrekening van Groothandelsgebouwen N.V. is opgenomen. 13

15 VERSLAG DIRECTIE VAN DE DE ORGANISATIE In is vorm gegeven aan een nieuw, actief marketingbeleid om de verhuur te ondersteunen. Bij de afdeling technisch beheer is een meerjarig onderhoudssysteem in gebruik genomen en is ook het gebouwbeheersysteem volledig ingevoerd. RISICOMANAGEMENT De belangrijkste onderdelen van het risicobeheer bij de vennootschap zijn het financieel beheer en het technisch beheer. Het financieel beheer omvat onder meer de financiële administratie en de managementrapportage, het debiteurenbeheer en het contractbeheer. Het technisch beheer omvat onder meer koeling, ventilatie, verwarming, toegangscontrole van het gebouw en het onderhoud. Wat betreft het financieel beheer heeft de vennootschap maandelijks financiële informatie over de gang van zaken beschikbaar en kan zij beschikken over doorlopende informatie over debiteurenstanden. De uitkomsten worden getoetst aan de vastgestelde jaarprognoses. Ten aanzien van het contractbeheer bestaat een permanent inzicht in de aflopende huurcontracten, de mate waarin aan de contractvoorwaarden is voldaan (ook financieel) en de acties die dienen te worden genomen om alle contractvoorwaarden in te vullen. Met betrekking tot het technisch beheer is het gebouwbeheersysteem in volledig in gebruik. Hierbij is on-line informatie beschikbaar over de koeling, ventilatie, verwarming en toegangscontrole in het gebouw. Via een geautomatiseerd systeem kunnen storingen worden opgespoord en instellingen van het systeem worden gewijzigd. Voor wat betreft het onderhoud wordt gewerkt met jaarbudgetten en een tienjaren groot onderhoudsprognose. De uitkomsten van het onderhoud kunnen doorlopend worden vergeleken met de prognoses. CORPORATE GOVERNANCE Het jaar is het eerste verslagjaar dat gewerkt is met de aanbevelingen van de commissie Tabaksblat. In het jaarverslag 2004 is uitgebreid ingegaan op het opvolgen van de best practice regels zoals die in de code zijn opgenomen. In het jaarverslag 2004 is ook vermeld dat de vennootschap zich houdt aan het comply or explain beginsel van de regels in de code. Een overzicht van het standpunt van de vennootschap terzake de regels van de code treft u aan op de website van de vennootschap ( Wij gaan hieronder in op een aantal elementen zoals genoemd in het jaarverslag In dat jaarverslag is gemeld dat in aandacht zal worden besteed aan een meer uitgewerkte gevoeligheidsanalyse (Code hoofdstuk II.1.5). In verband met directiewisseling in is dit niet gebeurd en zal dit in 2006 geschieden. In is aandacht besteed aan de opstelling van een nieuw directiereglement, een nieuw reglement voor de Raad van Commissarissen en een reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen. Directie en de Raad van Commissarissen verwachten de besluitvorming hierover begin 2006 af te ronden. Deze reglementen zullen, nadat deze in de Raad van Commissarissen van de vennootschap zijn goedgekeurd, terstond op de website van de vennootschap worden geplaatst. Over de voortzetting van de Stichting Prioriteit Groothandelsgebouwen zal de vennootschap zich in 2006 beraden. 14

16 IFRS Groothandelsgebouwen N.V. heeft met ingang van het boekjaar conform de Europese regelgeving haar jaarrekening opgesteld op basis van International Financial Reporting Standards (IFRS). In de jaarrekening zijn ook de vergelijkende cijfers over 2004 opgenomen welke op basis van IFRS zijn opgesteld. Overzicht resultaat in Huuropbrengsten Exploitatiekosten Netto huuropbrengsten Beheerkosten Financieringslasten Belastingen (mutatie belastinglatentie) Lasten Direct exploitatieresultaat Waardemutaties Belastingen (mutatie belastinglatentie) Indirect exploitatieresultaat Resultaat na belastingen RESULTAAT NA BELASTINGEN Het resultaat na belastingen in is na twee jaren van substantiële afwaarderingen van het vastgoed weer positief. Het direct exploitatieresultaat is in 9,7 % lager dan in Het direct exploitatieresultaat in is gunstig beïnvloed ten gevolge van de ingevoerde IFRS verslaggeving. Een aanzienlijke belastingbate en lagere financieringslasten hadden een positief effect van circa ,--. 15

17 VERSLAG DIRECTIE VAN DE Het indirect exploitatieresultaat is in licht negatief. De in noodzakelijke afwaardering van het pand was in nog maar beperkt en in de tweede helft van was zelfs sprake van een waardevermeerdering. Het resultaat per aandeel over bedraagt 0,59 (2004: verlies 5,45 per aandeel). Het direct exploitatieresultaat per aandeel over bedraagt 1,14 (2004: 1,27). Het indirect exploitatieresultaat per aandeel bedraagt over negatief 0,55 (2004: 6,72 negatief). De intrinsieke waarde per aandeel is met 9,2 % gedaald van 27,15 tot 24,65. DIRECT EXPLOITATIERESULTAAT Reeds vermeld is, dat de verwachte verbetering van de verhuur en de daarop volgende verbetering van het resultaat in niet is gerealiseerd. Zoals tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 april reeds is aangegeven is wederom een moeilijk jaar gebleken. De daling van de huuropbrengsten in is veroorzaakt door een daling van de bezettingsgraad en lager doorberekende kosten. De huuropbrengsten zijn in het verslagjaar door de toegenomen leegstand afgenomen met ,-- tot ,--, hetgeen een daling betekent van 6,3 % ten opzichte van het voorgaande jaar. De daling van de omzet was beperkter dan in 2004 toen de daling 11,7 % bedroeg. De beheerkosten zijn onder meer hoger ten gevolge van de implementatie van een nieuw onderhoudsplanningsysteem. De financieringslasten zijn in hoger door een ten gevolge van de renovatie van het gebouw hoger opgenomen financiering. 16

18 De financieringslasten zijn in het kader van de toegepaste IFRS methodiek gunstig beïnvloed met ,-- als gevolg van een gunstiger marktwaarde van de afgesloten renteswaps op balansultimo. Dit ten gevolge van de in gestegen rentetarieven. De post belastingen is voor ,-- beïnvloed door een bate als gevolg van de verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting in INDIRECT EXPLOITATIERESULTAAT In is er in het verslagjaar sprake van een negatief indirect resultaat van ,-- (2004: ,--) maar dit is veel beperkter dan in De getaxeerde waarde van het gebouw steeg in met ,-- van ,-- tot ,--, maar ten gevolge van in in het gebouw verrichte investeringen groot ,-- resulteerde er toch een (beperkt) negatief indirect exploitatieresultaat. De intrinsieke waarde per aandeel is met 9,2% gedaald van 27,15 tot 24,65 per aandeel van 1,--. DE TAXATIE VAN HET GEBOUW De waardebepaling van het gebouw is zowel per 30 juni, door een waardeactualisering, als per 31 december, met een volledige taxatie, uitgevoerd door Troostwijk Taxaties B.V. Per 30 juni is de waarde bepaald op ,-- en per 31 december op ,-- (31 december 2004: ,--). In het verleden verstrekte de vennootschap summiere informatie over de waardebepaling van het gebouw. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 22 april, is door aanwezige aandeelhouders/certificaathouders gevraagd om meer informatie inzake de taxatie. In de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 14 oktober is door de Raad van Commissarissen medegedeeld dat in het jaarverslag zal worden bezien in hoeverre meer informatie over de wijze van waardering van het Groot Handelsgebouw aan de aandeelhouders kan worden verschaft. De directie is van mening dat het verschaffen van volledige inzage in het taxatierapport de commerciële positie van het Groot Handelsgebouw negatief kan beïnvloeden. Bovendien kan het taxatierapport vertrouwelijke informatie over huurders bevatten welke wij niet openbaar kunnen en willen maken. In dit hoofdstuk willen wij u zoveel mogelijk informatie verstrekken over de onderbouwing van de taxatiewaarde van het gebouw. In onderstaand overzicht treft u een aantal kerngegevens aan van het Groot Handelsgebouw zoals opgenomen in de taxatierapporten van Troostwijk Taxateurs B.V.: (x 1.000,--) Ultimo Ultimo 2004 Bruto Markthuurwaarde Netto Markthuurwaarde Bruto Kapitaalswaarde (V.O.N.) Correcties huurverschillen, leegstand e.d Bruto Marktwaarde (V.O.N.) Getaxeerde Waarde kosten koper (afgerond) De Bruto Markthuurwaarde is de theoretische huuropbrengst van het gebouw en geeft, afgezet tegen de werkelijke huuropbrengst in, het opbrengstpotentieel aan. De Netto Markthuurwaarde is de Bruto Markthuurwaarde verminderd met de ingeschatte exploitatiekosten van het gebouw. Conclusie van de uitkomsten van de taxatie ultimo is dat de waardebepalende factoren in zijn gestabiliseerd. 17

19 VERSLAG DIRECTIE VAN DE VERWACHTINGEN VOOR 2006 De economische groei zal zich in 2006 verder voortzetten en verwacht wordt dat als gevolg daarvan de vraag naar kantoorruimte zal toenemen. Het aanbod van kantoorruimte blijft in 2006 op een hoog niveau, maar wij verwachten dat de groei van het aanbod net als in beperkt zal zijn. De opname van het aanbod zal in 2006 verder groeien en wij achten de kans zeer wel aanwezig dat ultimo 2006 het aanbod in de markt lager zal zijn dan eind. De kantorenmarkt is dan op weg naar een nieuw evenwicht. Het zal echter tenminste nog enige jaren duren voordat dit evenwicht is bereikt. De Rotterdamse situatie is anders dan het landelijk beeld, omdat er in Rotterdam en omgeving verhoudingsgewijs meer aanbod in de markt is. Door stimulering van nieuwe kantorenontwikkeling kan dit probleem worden vergroot. Desalniettemin menen wij dat het Groot Handelsgebouw kan profiteren van de economische opleving en de verbetering van de vraag naar kantoorruimte. In de tweede helft van is een actief verhuurbeleid ingezet om bestaande huurders te behouden en nieuwe huurders te werven. Op basis van de tot heden afgesloten nieuwe huurcontracten en huurverlengingen en de verwachtingen hieromtrent in de loop van 2006 gaat de directie ervan uit dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de bezettingsgraad van het gebouw in 2006 duidelijk zal stijgen. Hierdoor zullen ook de huuropbrengsten verbeteren. Overigens houdt de directie in 2006 rekening met een weliswaar licht oplevende, maar onverminderd moeilijke kantorenmarkt. Ten aanzien van het resultaat achten wij het nog te vroeg om een concrete voorspelling te doen. De resultaten kunnen, zo blijkt uit de cijfers over, sterk worden beïnvloed door de IFRS regelgeving, waardoor een prognose - ook ten aanzien van het direct resultaat - niet verantwoord is te geven. Rotterdam, 23 maart 2006 Directie Drs. M.C. Meurs 18

20 RAPPORT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GROOTHANDELSGEBOUWEN VAN DE Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 11 van de Voorwaarden van de Administratie van Certificaten van gewone Aandelen van Groothandelsgebouwen N.V. berichten wij u als volgt. Gedurende het verslagjaar zijn aandelen gecertificeerd waardoor het op 31 december in administratie zijnde aantal aandelen (94,6 % van het geplaatste aandelenkapitaal) is. Het nominaal bedrag van de op 31 december in administratie zijnde aandelen bedraagt ,--. Zoals reeds is aangekondigd en toegelicht in het jaarverslag 2004 van Groothandelsgebouwen N.V. heeft het bestuur van de Stichting in besloten de statuten en de administratievoorwaarden van de Stichting te wijzigen. Deze wijziging zal naar verwachting in 2006 worden gerealiseerd. Groothandelsgebouwen N.V. heeft toegezegd deze gewijzigde statuten en administratievoorwaarden op te nemen op haar website. De Stichting heeft er kennis van genomen dat de Raad van Commissarissen van Groothandelsgebouwen N.V. het voornemen heeft de heer drs. Th.G. der Kinderen te benoemen als lid van het bestuur van de Stichting zodra de heer mr. B. s Jacob aftreedt als commissaris van Groothandelsgebouwen N.V. De vennootschap en het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Groothandelsgebouwen verklaren hierbij dat naar het gezamenlijke oordeel van de vennootschap en de bestuursleden van de stichting, de stichting onafhankelijk is van de vennootschap, een en ander als bedoeld in bijlage X van het Fondsenreglement van Euronext Amsterdam N.V. Rotterdam, 23 maart 2006 Het bestuur: Drs. J. Huisjes (voorzitter) Drs. J. Laan Mr. R. Pfeiffer Mr. B. s Jacob 19

21 GRONDSLAGEN FINANCIËLE VERSLAGGEVING VAN DE ALGEMEEN Groothandelsgebouwen N.V., statutair gevestigd in Rotterdam, Nederland, is een vennootschap die onroerend goed exploiteert. Groothandelsgebouwen N.V. valt onder het normale tarief van de vennootschapsbelasting. Met ingang van het boekjaar is de jaarrekening van Groothandelsgebouwen N.V. conform de Europese regelgeving op basis van International Financial Reporting Standards (IFRS) opgesteld. De vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 zijn eveneens op basis van IFRS opgenomen. In de toelichting is een aansluiting van het resultaat en het vermogen volgens de jaarrekening 2004 onder Nederlandse richtlijnen naar IFRS opgenomen. De jaarrekening is opgesteld in Euro s, waarbij de bedragen zijn afgerond op duizenden Euro s. De beleggingen in onroerend goed zijn gewaardeerd tegen de reële waarde. Tevens zijn vanaf 1 januari de financiële derivaten gewaardeerd tegen de reële waarde. De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. GRONDSLAGEN VAN DE CONSOLIDATIE Geconsolideerd zijn Groothandelsgebouwen N.V. en de deelnemingen, tevens groepsmaatschappijen, waarin de vennootschap overwegende zeggenschap heeft. De financiële gegevens van Groothandelsgebouwen N.V. tezamen met die van de groepsmaatschappijen zijn verwerkt op basis van integrale consolidatie. In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de financiële gegevens van: Groothandelsgebouwen N.V. te Rotterdam; Groothandelsgebouwen Parking B.V. te Rotterdam; Ghg Facilitair B.V. te Rotterdam; R.E.P. Groot Goed B.V. te Rotterdam. JAARREKENING 20

22 BELEGGINGEN Beleggingen in onroerend goed worden gewaardeerd tegen marktwaarde onder aftrek van verkoopkosten. De marktwaarde is gebaseerd op de toekomstige huuropbrengsten verminderd met exploitatiekosten. Voor de vaststelling van de marktwaarde wordt rekening gehouden met verschillen tussen markthuur en contractuele huur, leegstand, staat van onderhoud en noodzakelijke toekomstige investeringen en ontwikkelingen. De marktwaarde wordt jaarlijks door een onafhankelijke taxateur vastgesteld. Ten behoeve van halfjaarcijfers wordt de marktwaarde globaal getoetst door een taxateur. Indien de toetsing hiertoe aanleiding geeft kan de directie besluiten om ook voor deze peildatum de marktwaarde door een onafhankelijke taxateur te laten vaststellen. Waardemutaties ten opzichte van de waardering vorig verslagjaar worden, rekening houdend met investeringen, renovaties, aankopen en rekening houdend met latente belastingverplichtingen, verantwoord in de winst- en verliesrekening onder het indirect exploitatieresultaat. Op als belegging aangehouden onroerend goed wordt niet afgeschreven omdat in de berekening van de marktwaarde rekening is gehouden met technische en economische veroudering. DEELNEMINGEN Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden in overeenstemming met de IFRS verslaggevingsregels in de vennootschappelijke balans gewaardeerd op de kostprijs. VORDERINGEN De vorderingen, vooruitbetaalde kosten en overige activa worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. Transacties worden verantwoord op het moment dat de transactie plaatsvindt. VOORZIENINGEN De voorziening voor latente belastingverplichtingen wordt opgenomen voor de nominale waarde van de mogelijke verplichtingen tot het betalen van belastingen als gevolg van verschillen tussen commerciële en fiscale vermogensbepaling. Bij de berekening van de latente verplichtingen worden de latente belastingvorderingen als gevolg van eventuele verrekenbare compensabele verliezen in aanmerking genomen. De nominale waarde van de latente belastingverplichtingen en latente belastingvorderingen is gebaseerd op 29,6 %. De belasting op het directe exploitatieresultaat is gebaseerd op het fiscale resultaat. Latente belastingverplichtingen inzake herwaarderingen worden in mindering gebracht op het indirecte exploitatieresultaat. LANGLOPENDE SCHULDEN Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de kortlopende schulden. De kosten van het aangaan van financieringen worden geactiveerd en gedurende de looptijd van de lening ten laste van het resultaat gebracht. De financiële derivaten worden opgenomen tegen reële waarde. Hedge accounting wordt niet toegepast. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto opbrengsten van aan derden beschikbaar gestelde ruimten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. HUUROPBRENGSTEN De huuropbrengsten betreffen de over de verslagperiode aan derden in rekening gebrachte huur - exclusief de daarover geheven belastingen - inzake verhuur van kantoorruimten, bedrijfsruimten en vergaderzalen, alsmede de aan huurders berekende servicekosten en vergoedingen voor verleende diensten en enkele andere opbrengsten. 21

23 GRONDSLAGEN FINANCIËLE VERSLAGGEVING VAN DE EXPLOITATIEKOSTEN De exploitatiekosten betreffen de over de verslagperiode toe te rekenen direct met de exploitatie van het onroerende goed samenhangende kosten, zoals onderhoud, beveiliging, verzekeringen, onroerende zaakbelasting, verhuurkosten, niet door te berekenen servicekosten en toegerekende personeels- en managementkosten. BEHEERKOSTEN De beheerkosten bestaan uit de over de verslagperiode toe te rekenen personeelskosten, huisvestingskosten, publiciteitskosten, de kosten voor externe adviseurs en overige kosten. FINANCIERINGSLASTEN De financieringslasten betreffen de over de verslagperiode toe te rekenen interestlasten op leningen en schulden onder aftrek van de interestbaten op vorderingen en liquide middelen. De waardeveranderingen van de financiële derivaten worden hieronder opgenomen. BELASTINGEN De belasting is berekend tegen 29,6 % voor wat betreft de latente belastingvorderingen en de latente belastingverplichtingen. De belasting op het directe exploitatieresultaat is berekend over het resultaat volgens de geconsolideerde winst- en verliesrekening tegen het geldend tarief, rekening houdend met fiscale faciliteiten. KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. De ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De uitgaven inzake dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten JAARREKENING 22

24 23

25 GECONSOLIDEERDE BALANS 31 DECEMBER (IN 1.000, VOOR WINSTBESTEMMING) PER ACTIVA Beleggingen Onroerend goed Vorderingen en vooruitbetaalde kosten Huurders Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen JAARREKENING 24

26 PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst aandelenkapitaal Agioreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat Voorzieningen Latente belastingverplichtingen Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan leveranciers Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

27 GECONSOLIDEERDE WINST VERLIESREKENING OVER (IN ) EN 2004 Huuropbrengsten Exploitatiekosten Opbrengsten uit beleggingen in onroerend goed Beheerkosten Financieringslasten Lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen Belastingen over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Direct exploitatieresultaat Waardemutatie onroerend goed Mutatie latente belastingen Indirect exploitatieresultaat Resultaat na belastingen Winst per aandeel Gewogen gemiddeld aantal aandelen Netto resultaat per aandeel 0,59-5,45 JAARREKENING 26

28 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER (IN 1.000, VOOR WINSTBESTEMMING) Kasstroomoverzicht 2004 Direct exploitatieresultaat Mutatie werkkapitaal Belastingen Kasstroom operationele activiteieten Investeringen in onroerend goed* Indirect exploitatieresultaat Belastingen Kasstroom investeringsactiviteiten Opname langlopende leningen Mutatie reële waarde financiële derivaten Mutatie dividend en dividendschulden Kasstroom financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen 7-7 * Gecorrigeerd met waardemutatie onroerend goed. 27

29 (IN 1.000, VOOR WINSTBESTEMMING) GECONSOLIDEERD MUTATIE-OVERZICHT EIGEN VERMOGEN 2004 Eigen vermogen per 1 januari Direct exploitatieresultaat Waardemutatie onroerend goed Mutatie latente belastingen Indirect exploitatieresultaat Vrijval reservering onderhoudskosten Mutatie tarief latente belastingen Aanpassing reële waarde financiële derivaten (IFRS 32/39) Overige Overige mutaties Eigen vermogen per 31 december JAARREKENING 28

30 29

31 TOELICHTING GECONSOLIDEERDE BALANS 31 DEC. (IN ) OP DE PER ACTIVA Beleggingen Onroerend goed Stand per 1 januari Investeringen Waardemutatie onroerend goed Stand per 31 december De waarde van het onroerend goed per 31 december is door een onafhankelijk taxateur getaxeerd. Het waarderingsverschil verslagjaar is bepaald op basis van de getaxeerde waarde van het totale onroerend goed per 31 december ( ) onder aftrek van de getaxeerde waarde van het onroerend goed per 31 december 2004 ( ), alsmede de in verrichte investeringen ( ) en inclusief de appartementsrechten van de parkeergarage. VORDERINGEN Huurders De vorderingen op huurders zijn opgenomen onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid ter hoogte van (2004: ). Op vorderingen uit gesloten en te sluiten huurovereenkomsten is ten behoeve van kredietinstellingen een stil pandrecht gevestigd. Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Overige vorderingen en overlopende activa Geactiveerde incentives Geactiveerde huurvrije perioden Overige vorderingen JAARREKENING 30

32 PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst aandelenkapitaal Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ,-, verdeeld in 15 prioriteitsaandelen van 1,- elk en (certificaten van) gewone aandelen van 1,- elk. In zijn (certificaten van) gewone aandelen ad 1,- (2004: (certificaten van) gewone aandelen ad 1,-) geplaatst in het kader van stockdividend. Ultimo zijn 15 prioriteitsaandelen ad 1,- (2004: 15 prioriteitsaandelen ad 1,-) en (certificaten van) gewone aandelen ad 1,- (2004: (certificaten van) gewone aandelen ad 1,-) geplaatst en volgestort. MUTATIE-OVERZICHT VAN DE RESERVES Agio Overige- Onverdeeld Totaal reserve reserves resultaat Saldo per 1 januari Resultaatverdeling Dividend Mutatie tarief latente belastingverplichtingen Toepassing IAS 32 en IAS Direct exploitatieresultaat Indirect exploitatieresultaat Saldo per 31 december WINST PER AANDEEL 2004 Uitgegeven aandelen per 1 januari Effect van stock dividend Gewogen gemiddeld aantal aandelen Aan aandeelhouders toe te rekenen winst (x 1.000) Winst per aandeel (in ) 0,59-5,45 Bij de berekening van de winst per aandeel is conform IAS 33 uitgegaan van de aan de aandelen toe te rekenen winst per aandeel, waarbij onder het aantal aandelen wordt verstaan het gewogen gemiddelde aantal aandelen gedurende de periode. 31

33 TOELICHTING GECONSOLIDEERDE BALANS 31 DEC. (IN ) OP DE PER IFRS CONVERSIE De aansluiting tussen het eigen vermogen volgens de jaarrekening 2004 en het eigen vermogen per 31 december 2004 onder IFRS zoals opgenomen in deze jaarrekening kan als volgt inzichtelijk worden gemaakt: Eigen vermogen per 31 december 2004 volgens Nederlandse grondslagen Af: Aanpassing voorziening voor latente belastingen Bij: Vrijval reservering onderhoudskosten 948 Bij: Overige aanpassingen (per saldo) 376 Eigen vermogen per 31 december 2004 onder IFRS De aansluiting tussen het eigen vermogen per 1 januari 2004 volgens Nederlandse grondslagen en het eigen vermogen per 1 januari 2004 onder IFRS kan als volgt inzichtelijk worden gemaakt: Eigen vermogen per 1 januari 2004 volgens Nederlandse grondslagen Af: Aanpassing voorziening voor latente belastingen Bij: Vrijval reservering onderhoud 948 Eigen vermogen per 1 januari 2004 onder IFRS JAARREKENING 32

34 VOORZIENINGEN Latente belastingverplichtingen De voorziening voor latente belastingverplichtingen houdt verband met het verschil tussen de commerciële en fiscale waardering van de beleggingspanden. De voorziening heeft een overwegend langlopend karakter. De mutaties kunnen als volgt worden weergegeven: Saldo per 1 januari (tegen 20%) Aanpassing VPB-tarief passieve latentie van 20,0% naar 31,5% Saldo per 1 januari (tegen 31,5%) Toename door verschil in afschrijvingskosten Toename door fiscale behandeling onderhoudskosten 380 Afname als gevolge van fiscale aangifte Afname als gevolg van IFRS-aanpassing -42 Afname als gevolg van indirect beleggingsresultaat -365 Belasting fiscaal resultaat (tegen 31,5%) Saldo per 31 december (tegen 31,5%) Afname door aanpassing van het acute belastingtarief via het eigen vermogen -254 Afname door aanpassing van het acute belastingtarief via de winst- en verliesrekening -746 Saldo per 31 december (tegen 29,6%)

35 TOELICHTING GECONSOLIDEERDE BALANS 31 DEC. OP DE PER De voorziening voor latente belastingen omvat de latente belastingverplichtingen vanwege de fiscaal lagere waardering van het beleggingspand en de latente belastingvorderingen op grond van de voorwaartse verliescompensatie. De verwachte looptijd van de latente belastingvorderingen is korter dan de verwachte looptijd van de latente belastingverplichtingen. De voorziening kan als volgt worden gespecificeerd: Latente belastingvordering voorwaartse verliescompensatie Latente belastingverplichting uit hoofde van IFRS posten Latente belastingverplichting fiscaal lagere waardering beleggingspand LANGLOPENDE SCHULDEN Schulden aan kredietinstellingen Langlopende schulden Reële waarde financiële derivaten Af: Geactiveerde afsluitprovisie De langlopende schulden zijn verstrekte leningen van ING Bank N.V. / ING Real Estate Finance N.V. aan Groothandelsgebouwen N.V., Groothandelsgebouwen Parking B.V., Ghg Facilitair B.V. en R.E.P. Groot Goed B.V.. De vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de geldgever. Ultimo zijn de volgende leningen door ING Bank N.V. / ING Real Estate Finance N.V. verstrekt: Een lening in hoofdsom groot Per 31 december is opgenomen. De rente bedraagt drie maands Euribor + een opslag van 0,75%. Aflossingen zijn tot nader order opgeschort. De lening heeft een looptijd van 29 jaar, behoudens verlenging, tot en met 5 juli Een lening in hoofdsom groot op te nemen in tranches van minimaal Per 31 december is opgenomen. De rente bedraagt drie maands Euribor + een opslag van 0,75%. Aflossingen zijn tot nader order opgeschort. JAARREKENING 34

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Halfjaarverslag 30 juni 2012

Halfjaarverslag 30 juni 2012 Halfjaarverslag 30 juni 2012 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax: (010)

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V., ROTTERDAM

JAARVERSLAG GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V., ROTTERDAM GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V., ROTTERDAM GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax: (010) 240 34 30 E-mail: info@groothandelsgebouw.nl

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

GROOT GEBOUW HANDELS ROTTER DAM 04 JAARVERSLAG GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V., ROTTERDAM 2004

GROOT GEBOUW HANDELS ROTTER DAM 04 JAARVERSLAG GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V., ROTTERDAM 2004 GROOT HANDELS GEBOUW ROTTER JAARVERSLAG GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V., ROTTERDAM 2004 DAM 04 JAARVERSLAG GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V., ROTTERDAM 2004 Groothandelsgebouwen n.v. Stationsplein 45, Unit A2.210, Rotterdam

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Hierbij doen wij u toekomen de publicatiestukken over het jaar 2007 van de vennootschap:

Hierbij doen wij u toekomen de publicatiestukken over het jaar 2007 van de vennootschap: Kamer van Koophandel en Fabrieken Afdeling Handelsregister Postbus 6004 4330 LA MIDDELBURG Middelburg, 24 april 2008 Betreft: jaarstukken 2007 ter deponering Geachte heer, mevrouw, Hierbij doen wij u toekomen

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014 Countus accountants. adviseurs RAPPORT uitgebracht aan De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn Inzake de halfjaarrekening 1 januari tot en met 30 juni 2014 Op de

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2008 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2008 6 en 7 2.

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds BV investeert in kleinschalig commercieel vastgoed, voornamelijk in kantooren bedrijfspanden. Het

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds III BV

ER Capital Vastgoedfonds III BV ER Capital Vastgoedfonds III BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds III BV heeft een pand met drie huurders te Veenendaal in haar bezit. Alle drie de huurders

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT INHOUD Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarstukken 2008. Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam

Jaarstukken 2008. Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam Jaarstukken 2008 Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd INHOUDSOPGAVE Jaarrekening: 1. Balans per 31 december 2008 1 2. Winst- en verliesrekening over 2008 2 3. Algemeen, activiteiten, grondslagen

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. te Rotterdam

1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. te Rotterdam 1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. te Rotterdam Halfjaarbericht 2013 Inhoud Pagina Persbericht 1 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Mutatie-overzicht eigen vermogen

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie