...5 ACCOUNTANTSVERKLARING LEESWIJZER JAARVERSLAG GEMEENTEBESTUUR KERNGEGEVENS...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS..."

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING ACCOUNTANTSVERKLARING LEESWIJZER JAARVERSLAG GEMEENTEBESTUUR KERNGEGEVENS ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG LASTEN EN BATEN PER PROGRAMMA BESTUUR OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID INRICHTING EN ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE ONDERWIJS EN JEUGDZAKEN VRIJE TIJD MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU RUIMTE EN WONEN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD BEDRIJFSMATIGE ACTIVITEITEN KOSTENPLAATSEN Kapitaallasten Personeelslasten Kostenplaats Bestuursapparaat Tractie / werkplaatsen Belastingen (GBKZ) Eigendommen Verzekeringen Milieustraat PARAGRAFEN Paragraaf Weerstandsvermogen Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Financiering Paragraaf Verbonden partijen BALANS WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN TOELICHTING OP DE BALANS LANS OVERZICHT RESERVES / VOORZIENINGEN LASTEN EN BATEN NAAR KOSTENSOORTEN BIJLAGEN BIJLAGE 1 INCIDENTELE LASTEN EN BATEN BIJLAGE 2 AANBESTEDINGEN ANBESTEDINGEN BIJLA IJLAGE 3 VERLOOP INVESTERINGEN BIJLAGE 4 SUBSIDIES UBSIDIES BIJLAGE 5 SOCIAAL JAARVERSLAG BIJLAGE 6 CONVERSIETABEL PRODUCTEN EN PROGRAMMA S BIJLAGE 7 CONVERSIETABEL FUNCTIE E EN PRODUCTEN BIJLAGE 8 SINGLE AUDIT SINGLE INFORMATION

2 4

3 VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING Op 1 januari ontstond de nieuwe gemeente Bloemendaal. Onder verantwoordelijkheid van een nieuw college kwam de begroting in de loop van dat jaar tot stand, met als speerpunten dienstverlening, duurzaamheid, cultuur en sport. In financieel opzicht kan worden getypeerd als een jaar waarin de medewerkers van financiën de financiële administraties van de voormalige gemeenten Bloemendaal en Bennebroek in veel opzichten hebben geïntegreerd. Maar ook een jaar waarin als gevolg van een fraude sprake was van veel belemmeringen, extra aandacht en onrust. De schade is uiteindelijk zeer beperkt gebleven. De gemeente rekening geeft ondanks een positief resultaat bij de opstelling en ook bij de zomernota uiteindelijk een negatief resultaat, met een afwijking in de orde van grote van 1,75% ten opzichte de totale uitgaven. Het resultaat wordt niet beïnvloed door structurele tegenvallers, maar wel door incidentele afwijkingen, waar deels al eerder over gerapporteerd was. Daarnaast is er voor een bedrag van circa 0,3 miljoen sprake van eenmalige afboekingen van activa en correcties van voorzieningen als gevolg van de harmonisatie van de boekhouding van beide voormalige gemeenten. Gelet op het feit dat dit het eerste jaar van een nieuwe gemeente was, de bijzonder situatie waarvan in veel opzichten sprake was en de gecompliceerde processen valt dit resultaat alleszins mee. Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat de door de regering in het vooruitzicht gestelde forse bezuinigingen die in zullen gaan met ingang van 2012 reeds nu al veel aandacht hebben getrokken. Namens het college van burgemeester en wethouders, Tames Kokke Wethouder financiën. 5

4 6

5 ACCOUNTANTSVERKLARING Wordt separaat toegezonden. 7

6 8

7 LEESWIJZER A. Indeling In de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over het gevoerde beleid en de inzet van de middelen. De gemeenterekening is opgebouwd uit drie delen: 1. het jaarverslag; 2. de jaarrekening; 3. bijlagen. Het jaarverslag start met een samenvatting en een financiële analyse. Tevens treft u in het jaarverslag ondermeer de programmaverantwoording aan. Die vormt het inhoudelijke deel van deze rekening. Hier geven we aan wat we hebben bereikt en welke activiteiten in zijn uitgevoerd. Budgetverschillen tussen de rekening en de laatst vastgestelde begroting worden per programma weergegeven en toegelicht. Bij de verklaring van de verschillen wordt regelmatig een resultaat weergegeven met daarbij een vermelding Voordeel of Nadeel. Bedragen luiden in duizenden euro s tenzij anders is vermeld. Daarnaast treft u een overzicht van de totaalcijfers aan van alle programma s en de opbouw van de programma s in producten. Verder treft u aan de verplichte paragrafen en een toelichting op de mutaties van reserves./voorzieningen en de kostenplaatsen. De jaarrekening is opgebouwd uit: 1. balans (incl. waarderingsgrondslagen en toelichting); 2. overzicht van de reserves en voorzieningen 3. uitkomsten van de jaarrekening voor bestemming en na bestemming + verdeling van de baten en lasten naar opbrengst resp. kostensoorten; De balans geeft de bezittingen en schulden weer van de gemeente. De financiële overzichten worden van een korte toelichting voorzien en af/toename van de reserves/voorzieningen t.o.v. de begroting wordt toegelicht. De bijlagen geven inzicht in de incidentele baten/lasten, de aanbestedingen en afgeronde investeringen. Daarnaast wordt het sociaal jaarverslag gepresenteerd. B. Vergelijking resultaten rekening met bijgestelde begroting. De uitkomsten van de programmarekening worden vergeleken met de bijgestelde begroting. Dit is de door uw raad in februari vastgestelde primaire begroting plus de geraamde aanpassingen tijdens het boekjaar. Deze aanpassingen zijn aan uw raad voorgelegd via de zogenoemde p&c-cyclus (zomernota en kadernota). Daarnaast is de primaire begroting tussentijds gewijzigd n.a.v. separate raadsvoorstellen/besluiten. In deze stukken is ook aangegeven hoe de lasten en baten hiervan worden verrekend/gedekt. In de inleiding ziet u zowel in totaal als per programma de aanpassingen tussen de primaire en de bijgestelde begroting. Bij de programma s worden de afwijkingen t.o.v. de bijgestelde begroting toegelicht. C. Personeelslasten en kantoorkosten (overhead) De salarissen en de kantoorkosten worden in de gemeentebegroting/rekening verzameld op zogenoemde kostenplaatsen en worden vervolgens aan de programma s toegerekend op basis van de kostenverdeelsleutel inzet / uren vermenigvuldigd met een gemiddeld ambtelijk uurtarief op concernniveau. Bij de toelichting van de verschillen treft u bij ieder programma onder de kop Alle producten een verwijzing aan naar hoofdstuk 4. Verschillen worden veroorzaakt door lagere of hogere kosten dan wel door de urenverantwoording. 9

8 D. Toelichting cijfermatige overzichten Het rekeningresultaat wordt in de gemeenterekening in diverse overzichten nader gespecificeerd c.q. toegelicht. Inleiding Hier wordt het resultaat eerst gespecificeerd in totalen. U treft de uitkomsten aan van voor en na bestemming alsmede een analyse van het rekeningresultaat. Hoofdstuk 1: Alle programma s in één oogopslag De totaalcijfers bij de inleiding treft u ook in dit overzicht aan, maar dan verdeeld over de programma s. Het gaat dan met name om de totaalverschillen bij I in kolom 4 (lasten) en kolom 8 (baten). U ziet in één oogopslag hoe de verschillen over de programma s zijn verdeeld. De verschillen bij II t.a.v. de reserves worden toegelicht in hoofdstuk 3. De programma s 1 t/m 8. Op identieke wijze als bij de begroting wordt bij elk programma aangegeven hoe het geraamde budget tot stand is gekomen. U ziet gelijktijdig wat de uitkomst van de rekening is. Tevens worden de verschillen per product gepresenteerd en ook van een toelichting voorzien. Lasten en Baten verdeeld naar kosten en opbrengstsoorten. In hoofdstuk 11 ziet u de specificaties aan. De toelichting van deze verschillen zijn grotendeels bij de programma s verklaard. In het overzicht wordt dit ook aangegeven. E. Afrondingsverschillen De begroting en rekeningstukken worden grotendeels op geautomatiseerde wijze vervaardigd. Met name t.a.v. de cijfers kan het voorkomen, dat er als gevolg van het hanteren van formules afrondingsverschillen van +1 of -1 ontstaan. 10

9 Jaarverslag 11

10 12

11 JAARVERSLAG 1. Inleiding Voor u ligt de eerste jaarrekening van de nieuwe gemeente Bloemendaal. Het eerste jaar na de fusie: een jaar dat naast het bepalen van ambitie, toekomstvisie en nieuwe plannen ook nog in het teken stond van harmonisatie, integratie, afstemming en afwikkeling van oude zaken. Een jaar ook waarin de integratie van twee organisaties naar één een volgende fase is ingegaan. Voorzichtig kunnen we al wat eerste succes noemen: de gemeente wint meer beroepszaken en de tevredenheid van de burgers over de dienstverlening van de gemeente is toegenomen. Op financieel gebied is er veel werk verzet. Het integreren van twee begrotingen tot één. Een van de speerpunten is om scherper te begroten, zodat grote afwijkingen tussen raming en realiteit tot een minimum worden beperkt. Hoewel we beseffen dat hardheid van de ramingen nog niet optimaal is, zijn er in wel al een verbetering op dit gebied zichtbaar. Voor een eerste jaar na een fusie is dat veelbelovend. De provincie Noord Holland kwalificeert de financiële positie van de gemeente (op basis van de meerjarenbegroting als goed ). Ook dat is bemoedigend, hoewel we beseffen dat we de komende jaren in financieel opzicht een lastige tijd tegemoet gaan. De eerste jaarrekening van Bloemendaal sluit met een nadelig tekort van (1,75% van de uitgaven). De samenstelling van dit saldo ziet u in onderstaande tabel. Begroting Begroting na Rekening Verschil Omschrijving wijziging begroting na wijz./ rekening Lasten programma's Baten Programma's Rekeningsaldo voor mutaties reserves Reserves: Toevoegingen Onttrekkingen Totaal mutaties reserves Rekeningsaldo na mutaties reserves De kolom begroting betreft de cijfers uit de primaire begroting ten tijde dat uw raad de begroting in januari heeft vastgesteld. De kolom begroting na wijziging betreft de cijfers uit de primaire begroting aangepast op basis van raadsbesluiten met financiële gevolgen, zoals bijvoorbeeld de zomernota. Het verklaren van verschillen vindt plaats tussen de cijfers begroting na wijziging en rekening. Uit bovenstaande tabel vallen in eerste instantie twee zaken op. Bij de rekening is het saldo voor mutaties reserves minder negatief dan geraamd. De bijdragen uit de reserves ten gunste van de exploitatie zijn lager dan begroot. Beide factoren leiden ertoe dat het saldo na mutaties reserves ( ) negatiever is dan geraamd. Bij de programma s wordt ingegaan op de grootste verschillen tussen jaarrekening en begroting na wijziging. Hieronder vindt u een analyse van het resultaat op hoofdlijnen. 2. Invloed budgetoverheveling op het jaarresultaat Naar aanleiding van het voorstel budgetoverheveling is besloten om een bedrag van circa 1,3 miljoen aan niet bestede budgetten uit over te hevelen naar Dit leidt aan de lastenkant tot een voordeel, omdat de lasten in wel zijn geraamd, maar niet zijn gerealiseerd. Het grootste deel van deze uitgaven zou echter worden bekostigd door een onttrekking uit de reserves. Nu de lasten niet zijn gerealiseerd,konden ook de onttrekkingen uit de reserves achterwege blijven. De budgetoverheveling heeft, met uitzondering van , geen invloed gehad 13

12 op het rekeningresultaat. Tegenover deze niet bestede middelen stonden ook geen onttrekkingen uit reserves geraamd, zodat dit als voordeel in het jaarresultaat vrijvalt. Dit heeft ertoe geleid dat het in eerste instantie bij de zomernota geraamde overschot omslaat naar een tekort. 3. Verklaring saldo op hoofdlijnen Voor het verklaren van het saldo wordt uitgegaan van het rekeningsaldo in vergelijking met het geraamde begrotingssaldo. Uitgaande van de meest recente begrotingsramingen zou de jaarrekening moeten sluiten met een overschot van , terwijl het werkelijke saldo een nadeel van bedraagt. Het nadelig verschil ad is als volgt te verklaren. Nadelen: Afboeken boekwaarde Golfbaan Woestduinen Lager dividend (Eneco en BNG) Lagere opbrengst parkeergelden Huurderving dorpshuis Vogelenzang Lagere opbrengst ozb Lagere opbrengst toeristenbelasting Ten onrechte geraamde vergoeding wet WOZ Hogere kosten exploitatie parkeerterreinen Bijdrage 50 won. Wilh.plein/Schoollaan BB (Pré wonen) Extra storting in de voorziening MJOP Diverse nadelen op kostenplaatsen Hogere personeelslasten Nadelig resultaat WWB inkomensdeel Bijdrage in nadelig saldo Paswerk Hogere lasten WMO Hogere lasten gladheidsbestrijding Hogere kosten controle financiële administraties Nadeel op exploitatie begraafplaats Nadelig resultaat kapitaallasten Afboeken diverse boekwaarden onderwijs Diverse kleinere nadelen (< ), per saldo Voordelen: Budgetoverheveling voorzover niet gedekt uit een reserve, te weten: Onderhoud vier wegvakken Bloemendaal Vervangen laanbomen Renovatie speelvoorzieningen Centrum jeugd en gezin Digitale dienstverlening Overige voordelen: Hogere opbrengst bouwleges Lagere lasten brandweer Lagere lasten bijzondere bijstand Voordelig resultaat WWB werkdeel incidenteel structureel incidenteel structureel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel Per saldo nadeel Het nadeel ten opzichte van de in de begroting opgenomen prognose wordt dus voornamelijk (met uitzondering van de winstuitkering Eneco) veroorzaakt door incidentele oorzaken, die bovendien op het moment dat de zomernota werd opgesteld grotendeels nog niet bekend waren. De afrekening Sociale Zaken heeft daarnaast geleid tot een nadeel van per saldo De lagere dividenduitkering Eneco heeft een structureel karakter. Op basis van recente informatie moeten we ervan uitgaan dat er de komende twee jaar een halvering van het dividend zal plaatsvinden. In het programma algemene dekkingsmiddelen gaan wij hier nader op in. 14

13 4. Balans De balans geeft de financiële situatie van de gemeente weer. Het is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen. Aan de debetkant (linkerzijde van de balans) staan de bezittingen ofwel de activa. Aan de creditkant (de rechterzijde van de balans) is af te lezen hoe de bezittingen zijn gefinancierd: met eigen vermogen (reserves) of met vreemd vermogen (leningen). De balans is een momentopname en wordt minimaal één keer per jaar, gelijktijdig met de verlies en winstrekening (rekening van baten en lasten) opgemaakt. Balans per 31 december (bedragen x 1.000) Activa Passiva Vaste activa (investeringen en verstrekte geldleningen) 30,1 Vaste passiva: Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden Vlottende activa (voorraden grond- en vorderingen) Totaal Activa 29,4 Vlottende passiva (overigen schulden) 28,1 1,3 20,8 9,3 Totaal Activa 59,5 Totaal Passiva 59,5 Voor de uitgebreide balans en de toelichting daarop wordt verwezen naar hoofdstuk Inzet reserves Begroting Begroting na Rekening wijziging Toevoegingen Onttrekkingen Totaal mutaties reserves De gemeente maakt voor de bekostiging van gemeentebeleid ook gebruik van de aanwezige reserves. In de begroting was per saldo een bedrag van 4 miljoen geraamd als bijdrage van de reserves in de lasten. Deze bijdrage wordt vooral ingezet te dekking van incidentele lasten, zoals het wegwerken van achterstallig onderhoud ( 1,7 miljoen) en het voeden van de reserve huisvesting onderwijs ( 1,2 miljoen). Daarnaast werkt Bloemendaal met zgn. dekkingsreserves. Hieruit wordt jaarlijks circa 1 miljoen onttrokken ter dekking van kapitaallasten. In werkelijkheid is 1,7 ingezet ten laste van de reserves. Omdat tegenover de inzet van reserves incidentele baten en lasten staan, is er wel sprake van structureel evenwicht in de exploitatierekening van de gemeente. 15

14 Toevoegingen aan reserves Begroting Begroting na Rekening wijziging Programma Bestuur Openbare orde en veil Openbare ruimte Onderwijs en jeugdzaken Vrije tijd 0 50 Maatschappelijk dienstv Volksgezondheid en milieu Ruimte en wonen Alg. Dekkingsmiddelen Bedrijfsmatige exploitaties Bij de toevoegingen aan de reserves is bij het onderdeel bedrijfsmatige exploitaties sprake van hogere stortingen dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat de toevoeging van rente aan de rioleringsreserves abusievelijk op een andere post was geraamd. Bij de jaarrekening is dit rechtgetrokken (hetgeen overigens geen invloed heeft op het rekeningresultaat). Bij het programma onderwijs en jeugdzaken is de geraamde storting in een voorziening op advies van de accountant omgezet in een storting in een reserve. Onttrekkingen aan reserves Begroting Begroting na Rekening wijziging Programma Bestuur Openbare orde en veil Openbare ruimte Onderwijs en jeugdzaken Vrije tijd Maatschappelijk dienstv Volksgezondheid en milieu Ruimte en wonen Alg. Dekkingsmiddelen Rekeningsaldo Bedrijfsmatige exploitaties Bij de onttrekkingen aan de reserves is sprake van een lagere onttrekkingen dan geraamd. Tegenover de lagere onttrekkingen staan ook lagere lasten, waardoor de lagere onttrekkingen geen invloed hebben op het rekeningresultaat. Bij het programma bestuur was sprake van lagere kosten ten behoeve van de fusie (restant wordt overgeheveld naar 2010) en nog niet volledig uitgegeven budgetten vanuit de budgetoverheveling Bij het programma Openbare Ruimte is sprake van een lagere onttrekking uit de reserves. Dit wordt veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van diverse projecten op het gebied van onderhoud wegen. Bij de het programma Bedrijfsmatige exploitaties is enerzijds een bedrag van 0,7 miljoen minder onttrokken aan de dekkingsreserve rioolvernieuwing. De oorzaak hiervan ligt in vertraging in de uitvoering van rioleringsprojecten. Daartegenover staat een hogere onttrekking uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing als gevolg van de eenmalige korting op de afvalstoffenheffing. Deze korting wordt gedekt uit deze reserve waarin in 2008 de opbrengst verkoop Afvalverwerking Zuid-Kennemerland (AZK) was gestort. 16

15 6. Verloop uitvoering beschikbaar gestelde kredieten Door uw raad beschikbaar gestelde kredieten worden niet altijd in het jaar waarin het krediet in de begroting wordt opgenomen besteed. Dit kan komen door capaciteitsgebrek, doordat benodigde planologische procedures langer duren dan geraamd, de gemeente in sommige gevallen afhankelijk is van partijen waarmee wordt samengewerkt of doordat door de hoeveelheid van projecten planningen in het gedrang komen. Jaarlijks worden op basis van het investeringsplan weer nieuwe kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt de stand aangegeven van de op 21 december nog niet uitgegeven investeringsbudgetten. Kredieten mee te nemen naar 2010 Jaar waarin investering is beschikbaar gesteld Verstrekt investeringsbedrag Geactiveerde uitgaven tot en met Restant per Investeringen , , ,39 Investeringen , , ,67 Investeringen , , , , , ,78 De oudste nog uit te voeren kredieten dateren uit Dit betreft in hoofdzaak de kredieten voor nieuwbouw van gymlokalen bij de Hartenlustschool en de Bornwaterschool. Bij de Hartenlustschool is sprake van vertraging door het uitblijven van een definitieve keuze voor een oplossing. De werkzaamheden voor Bornwaterschool zijn gestart in en zijn naar verwachting voor de zomervakantie 2010 gereed. Het grootste nog niet bestede investeringsbedrag betreft de in 2008 beschikbaar gestelde kredieten. Dit betreft voornamelijk onderwijs (Uitbreiden Julianaschool en gymnastieklokaal Van Eeghenschool) ad 1,8 miljoen en dorpshuis Vogelenzang, Centrum voor Jeugd en Gezin, kinderopvang en HOED (totaal 1,5 miljoen), waterplan en riolering ( 0,9 miljoen), Het restantbedrag van de kredieten betreft voornamelijk kredieten onderwijs, wegen en riolering. 7. Algemene uitkering Rijk De grootste inkomstenbron voor de gemeente is de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds. De algemene uitkering betreft circa 32% van de inkomsten van de gemeente. Eventuele kortingen op de algemene uitkering, bijvoorbeeld als uitvloeisel van de door het Rijk door te voeren bezuinigingen, zullen dus een grote invloed hebben op de financiële positie van de gemeente. De systematiek van de algemene uitkering heeft tot gevolg dat bij lagere rijksuitgaven ook de voeding van het gemeentefonds afneemt. Bij een rijksbezuiniging van 25 miljard zal de algemene uitkering voor de gemeente Bloemendaal naar verwachting in de periode 2012 tot en met 2015 jaarlijks met 0,5 miljoen afnemen. Vanaf 2016 zou er dan sprake zijn van een structureel lagere uitkering uit het gemeentefonds van 2 miljoen per jaar. Vergoeding Frictiekosten Fusie Voor de kosten van de fusie is door uw gemeenteraad tot en met een bedrag van 2,3 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan in. Voor 2010 is een budget van beschikbaar. Hiermee is het totaal beschikbare budget 2,7 miljoen. Deze kosten zijn ten laste gebracht van de algemene reserve. Herindelinggemeenten ontvangen van het Rijk, via de algemene uitkering, een vergoeding voor de kosten die zij maken in verband met de fusie. Deze vergoeding wordt achteraf, vanaf het jaar dat de nieuwe gemeente een feit is, uitbetaald. De gemeente ontvangt totaal een bedrag van 4 miljoen. Dit bedrag wordt in vier jaar uitbetaald: : 40%, 2010: 20%, 2011:20% en 2012:20%. In heeft de gemeente 1,6 miljoen ontvangen. Dit bedrag is in de algemene reserve gestort ter compensatie van de onttrekkingen die in afgelopen jaren zijn gedaan 1,4 miljoen) ter bekostiging van het fusiebudget. 17

16 8. De Woonlasten Belastingen hebben vier belangrijke kenmerken:. de hoogte van de tarieven. de verdeling van de lasten. de mogelijkheid om gedrag te sturen en. de kosten van de belasting. De hoogte van de ozb-opbrengsten zijn niet geoormerkt en dus vrij te besteden. De hoogte is uiteindelijk een politieke keuze, die vooral wordt bepaald door wat een gemeente nodig heeft om een bepaald gewenst voorzieningen niveau te kunnen leveren en handhaven. In Bloemendaal is dat hoog, het ozb tarief mag daarmee in overeenstemming zijn. De overige twee overige componenten van de woonlasten, riool- en reinigingsheffing, behoren kostendekkend te zijn. Om te weten te komen of de OZB in de ene gemeente hoger is dan in de andere heeft het weinig zin om de ozb-tarieven zelf te vergelijken. Vanuit het standpunt van de belastingbetaler is de gemiddelde belasting aanslag een nuttiger indicator dan het tarief. Dit is de aanslag voor een woning met een voor de gemeente geldende gemiddelde waarde, ofwel, wat de gemiddelde burger aan ozb, rioolrecht en reinigingsheffing betaalt. Met 953 neemt Bloemendaal plaats 441 (van de 447 gemeenten) in als het gaat om de hoogte van de woonlasten (ozb, reinigingsheffing en rioolheffing samen, bron Coelo). Het is overigens niet zo dat gemeenten met hoge woonlasten ook veel geld overhouden aan de belastingen die zij van huishoudens innen. Dat komt omdat gemeenten met relatief waardevol onroerend goed binnen hun grenzen een lagere algemeen uitkering van het Rijk ontvangen dan andere gemeenten (de zgn. heffingskorting, deze korting bedraagt voor de gemeente Bloemendaal 4,7 miljoen). Zij worden geacht zelf meer belasting te heffen. Gecorrigeerd voor de heffingskorting neemt Bloemendaal plaats 163 (van de 447 gemeenten) in. Coelo heeft berekend dat e woonlasten in Bloemendaal zonder de heffingskorting 651 zouden hebben bedragen. Een bedrag van 302 ( ) van de woonlasten is dus een direct gevolg van de hoge korting op de algemene uitkering die voor de gemeente Bloemendaal van toepassing is als gevolg van het hoog gewaardeerd onroerend goed in de gemeente. Relatief gezien bevinden de woonlasten van Bloemendaal zich onder het gemiddelde van Nederland. De conclusie is derhalve dat de in 1997 geïntroduceerde korting op de algemene uitkering, ter verevening van de belastingcapaciteit, de belangrijkste oorzaak van de relatief hoge woonlasten in Bloemendaal is. Overigens is de korting op de algemene uitkering gebaseerd op door het rijk vastgestelde (macro)normen die niet door de individuele gemeenten zijn te beïnvloeden. Hoge of lage ozb tarieven hebben geen invloed op de hoogte van de korting op de algemene uitkering. Voor 49% van de gemeenten geldt dat de waarde ontwikkeling van de woningen tussen 0 en 2 % lag in (voor Bloemendaal is dat 1,3%). Meer dan driekwart van de belastingopbrengst (ozb, rioolheffing, afvalstoffenheffing) van alle gemeenten is afkomstig van de OZB. In Bloemendaal is dat 60%. Woonlastenmonitor Coelo bruto netto bruto netto bruto netto bruto netto bruto netto Bloemendaal oud Bennebroek oud Bloemendaal Nieuw Totaal aantal gemeenten Gemeenten met hogere woonlasten dan BLD oud Gemeenten met hogere woonlasten dan BB oud Gemeenten met hogere woonlasten dan BLD nieuw De tabellen geven de rangorde van Bloemendaal aan inzake woonlastendruk ten opzichte van de overige Nederlandse gemeenten. 18

17 9. Ontwikkeling vermogenspositie Werkelijk Prognose Saldo per Saldo per Saldo per Algemene reserve Dekkingsreserves Egalisatiereserves Overige bestemmingsreserves Voorzieningen Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de reserves en voorzieningen de afgelopen jaren zijn gedaald. Voornamelijk als gevolg van het voorfinancieren van fusiekosten, het afboeken van investeringen, inlopen van achterstallig onderhoud, kosten automatisering en diverse reconstructies (wegen). Op basis van de huidige inzichten (meerjarenbegroting ) stabiliseren de reserves zich de komende jaren. Dit wordt mede veroorzaakt door de geraamde toevoeging aan de algemene reserve van de nog te ontvangen vergoeding frictiekosten fusie ad 2,4 miljoen ( 4 miljoen minus de reeds ontvangen 1,6 miljoen). Stille reserves Naast de feitelijk aanwezige reserves heeft de gemeente ook vermogen in de vorm van de zgn. stille reserves. Dit is vermogen dat de gemeente heeft, maar dat niet naar voren komt in de vermogenspositie op de balans. Vaak gaat het daarbij om gebouwen of aandelen die een hogere marktwaarde hebben dan de waarde die op de balans is opgenomen. De reden hiervan is dat gemeenten, op basis van de voor gemeenten geldende boekhoudvoorschriften (BBV), bezittingen moeten waarderen tegen historische aanschafprijs. Het herwaarderen van bezittingen, zoals in het bedrijfsleven gebruikelijk is, is voor gemeenten niet toegestaan. Het gevolg hiervan is dat gemeenten veelal meer vermogen hebben dan gedacht. Dat vermogen komt echter pas beschikbaar bij verkoop van de betreffende bezittingen. De stille reserves van de gemeente Bloemendaal bedrag circa 40 miljoen. In het kader van de bezuinigingstaakstelling zullen deze stille reserves nader onder de aandacht worden gebracht. Financieringspositie Bloemendaal heeft voor de financiering van de investeringen in principe geen vreemd vermogen aangetrokken. De vaste geldleningen in onderstaande tabel hebben een looptijd van 2 jaar (afloop in 2010), waarvan 10,6 miljoen is specifiek is aangetrokken in het kader van de projectfinanciering voormalig Marine Hospitaalterrein. Gelet op de boekwaarde van de voorraden grond kan worden geconcludeerd dat deze geldleningen worden ingezet om de grondprojecten voor te financieren. Met de opbrengsten uit deze projecten zal de boekwaarde worden verlaagd, waardoor ook de financieringsbehoefte daarvoor wegvalt. De verwachting is dat de gemeente de komende jaren wel vaste geldleningen moet gaan aantrekken ter financiering van de investeringen. Financieringspositie per (bedragen x 1.000) Eigen vermogen Voorzieningen Totaal Boekwaarde vaste activa Saldo Financiering Vaste geldleningen Saldo Financiering Af: voorraad gronden Financieringsoverschot

18 Weerstandsvermogen Uit de paragraaf weerstandsvermogen blijkt dat de gemeente Bloemendaal wat betreft middelen die slechts eenmaal ingezet kunnen worden (vermogen en gemeentelijke eigendommen) ten opzichte van incidentele risico s ruim in het jasje zit. Wat betreft de structurele capaciteit wordt net voldaan aan de gestelde norm van 1,0. Feitelijk is de ruimte zeer beperkt voor beleidsintensiveringen met een structureel karakter. Als verder rekening wordt gehouden met mogelijk substantieel lagere baten in de nabije toekomst als gevolg van met name korting op het gemeentefonds is het des te meer noodzakelijk terughoudend te zijn met substantiële vergroting van de structurele gemeentelijke lasten. Beleidsintensiveringen met een incidenteel karakter zijn wel mogelijk. De komende jaren is het gemeentelijk beleid erop gericht om het structureel en het incidenteel weerstandsvermogen op minimaal 1.0 te houden, afhankelijk van de kwaliteit van het risicomanagement. Dat betekent dat er voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om structurele en incidentele risico's te kunnen opvangen als deze zich voordoen. Dat kan bereikt worden door risico's te monitoren en waar mogelijk maatregelen te nemen om de financiële omvang van de onderkende risico's te verminderen. Er is circa 1,1 miljoen structurele financiële weerstandscapaciteit aanwezig in de vorm van onbenutte belastingcapaciteit voor verhoging van de OZB-belastingen woningen. Voor dit deze verdiencapaciteit wordt de Gemeente Bloemendaal overigens gekort in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Risico s De exploitatie van de gemeente is op een aantal gebieden kwetsbaar. Te denken valt aan het vervallen of verminderen van de dividenden Eneco, vervangende nieuwbouw en renovatie scholen waarvoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn alsmede open einde regelingen zoals de WMO. In de toekomst dienen zich mogelijk andere tegenvallers aan, zoals bijvoorbeeld een andere verdeelsystematiek voor WMO-gelden. Zie voor nadere informatie de paragraaf weerstandsvermogen. Ombuigingsoperatie en meerjarenperspectief Door de financiële crisis zijn de overheidsfinanciën uit het lood geslagen en het kabinet is bezig met het ontwikkelen van voorstellen teneinde de onbalans in de overheidsfinanciën - op termijn - terug te dringen. De verwachting is dan ook dat de gemeentelijke overheden hieraan een bijdrage zullen moeten leveren. In het licht van het voorgaande heeft het college de begroting 2010 opgesteld met een zuinig/sober beleid als uitgangspunt en is voorbereid op verminderingen van de baten. Bezuinigingen bij de begroting 2011 werden dan ook niet uitgesloten. In vervolg hierop heeft de raad bij de behandeling van de begroting 2010 op 12 november een motie vermageringsoperatie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om een ombuigingsoperatie voor te bereiden ter grootte van Op 9 februari 2010 heeft het college een projectopdracht ombuigingsoperatie vastgesteld. In vijf werkgroepen worden voorstellen uitgewerkt met een bezuinigingstaakstelling van in 2012 oplopend tot in In het najaar van 2010 is het rapport met voorstellen gereed en wordt aangeboden aan de raad van november Het beleid van de Gemeente Bloemendaal is erop gericht om terughoudend te zijn met het aangaan van extra structurele kosten. Het uitgangspunt is een sluitend meerjarenperspectief, ook in een lastiger financieel klimaat. Indien nodig worden aan de raad voorstellen gedaan om het meerjarenperspectief sluitend te maken. 20

19 GEMEENTEBESTUUR COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE BLOEMENDAAL Collegeleden Periode Opvolging Mevrouw M.J. van Ravensteyn- Kramer, waarnemend burgemeester 1 januari 30 juni Vanaf 1 juli De heer R.Th. M. Nederveen, burgemeester De heer T. Kokke, wethouder Vanaf 2 januari n.v.t. De heer A. Bruggeman, wethouder Vanaf 2 januari n.v.t. Mevrouw A.M.C. Schep, wethouder Vanaf 2 januari n.v.t. 21

20 Portefeuille De heer R.Th. M. Nederveen (tot 30 juni mevrouw M.J. van Ravensteyn-Kramer) Tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van gemeentelijk beleid Openbare orde en veiligheid Communicatie en burgerparticipatie Zorgvuldige behandeling van klachten en bezwaarschriften Dienstverleningsconcept en kwaliteitsmeting Automatisering (ICT) Personeelszaken en organisatie Samenwerking met andere gemeenten en andere overheden Portefeuille de heer T. Kokke: Financiën en Ruimtelijke Ordening/ 1e loco burgemeester Financiën Heffingen en Belastingen Ruimtelijke Ordening Sport Monumenten Eigendommen Portefeuille de heer A. Bruggeman: Sociale zaken en Onderwijs / 2e loco burgemeester Maatschappelijke zaken Volksgezondheid Seniorenbeleid Sociale zaken Onderwijs Jeugd- en jongerenwerk Subsidies Kunst en Cultuur Portefeuille Mevrouw A.M.C. Schep: Publieke werken / 3e loco burgemeester Economische Zaken en Nutsvoorzieningen Volkshuisvesting Verkeer en wegbeheer Water en Riolering Reiniging en afvalverwijdering Groenvoorziening en groenonderhoud Milieu Recreatie Secretaris Periode Opvolging De heer A.Ph. van der Wees Vanaf 1 januari n.v.t. Griffier Periode Opvolging Mevrouw K.A. van der Pas Vanaf 1 januari n.v.t. 22

F i n a n c i e e l J a a r v e r s l ag 2 0 0 9

F i n a n c i e e l J a a r v e r s l ag 2 0 0 9 F i n a n c i e e l J a a r v e r s l ag 2 0 0 9 INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARVERSLAG

SAMENVATTING JAARVERSLAG SAMENVATTING JAARVERSLAG 1. Inleiding Voor u ligt de tweede jaarrekening van de gemeente Bloemendaal na de fusie. In 2010 is de fusie nagenoeg afgerond wat betreft het in balans brengen van verschillende

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

1. Wettelijke grondslag. 2. Fusie. Aan de Gemeenteraad.

1. Wettelijke grondslag. 2. Fusie. Aan de Gemeenteraad. Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2009 Nummer : 16 Commissie : Commissie Bestuur en Middelen Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : IV- Financiën en Facilitaire zaken / Belastingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0054 Rv. nr.: 12.0054 B en W-besluit d.d.: 15-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0503 Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststelling jaarstukken 2011 Aanleiding: Jaarlijkse

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Analyse schuldpositie gemeente Bloemendaal. * * Bedrijfsvoering. Leden van de gemeenteraad Bloemendaal Postbus AE OVERVEEN

Analyse schuldpositie gemeente Bloemendaal. * * Bedrijfsvoering. Leden van de gemeenteraad Bloemendaal Postbus AE OVERVEEN Bedrijfsvoering Leden van de gemeenteraad Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Datum : 27 januari 2017 Uw kenmerk : TR27 Ons kenmerk : 2017002441 Behandeld door : Doorkiesnummer : Onderwerp : Beantwoording

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005 gemeente Haarlemmermeer l Onderwerp toetsing restant Poriefeuillehouder J.J. Nobel Steiler Mw. C. Vredenburg-Timmer (023-5676314)l Mw. M. van de Kerkhof (023-5676723) Collegevergadering 9 mei 2006 Raadsvergadering

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Risicomanagement Risicomanagement is het proces waarbij de organisatie continue en systematisch doorlopen wordt op risico s, met als doel de gevolgen ervan

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

: Voorstel tot het nemen van enkele besluiten in het kader van de financiële rechtmatigheid in relatie tot de jaarrekening 2005

: Voorstel tot het nemen van enkele besluiten in het kader van de financiële rechtmatigheid in relatie tot de jaarrekening 2005 RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel tot het nemen van enkele besluiten in het kader van de financiële rechtmatigheid in relatie tot de jaarrekening 2005 Toelichting Bij de interne controles in het kader

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE BEGROTING 2013 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2013 1 2. Beleidsbegroting 2013 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting 2013

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Herschikking van de reserves Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname.

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. financiële rapportage januari december 2008 Geachte raadsleden, Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. Tijdens de commissie

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES... 5 4. RECHTMATIGHEID...

Nadere informatie

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2017 1 2. Beleidsbegroting 2017 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning 5 maart 2013 Gemeentestukken: 2013-248 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de geactualiseerde grondexploitatie

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Onder dit hoofdstuk vallen de baten en lasten die samenhangen met: lokale heffingen (OZB), besteding niet gebonden; algemene uitkering / deelfonds sociaal domein dividend nutsbedrijven

Nadere informatie

Erratum bij de rekening 2009

Erratum bij de rekening 2009 Erratum bij de rekening 2009 1 Grondbedrijf 1a Tussentijdse winst-/verliesname Van het nemen van winst is in de voorliggende jaarrekening 2009 afgezien. De lopende exploitatie TPE vertoont weliswaar een

Nadere informatie

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2014 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2014_BW_00072 Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - vormend Beknopte samenvatting De gemeenteraad

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Financiële kadernota 2017-2020 Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Algemene Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020 401 Minder opbrengst precario S 40.000

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 8 november 2016 Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie