...5 ACCOUNTANTSVERKLARING LEESWIJZER JAARVERSLAG GEMEENTEBESTUUR KERNGEGEVENS...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS..."

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING ACCOUNTANTSVERKLARING LEESWIJZER JAARVERSLAG GEMEENTEBESTUUR KERNGEGEVENS ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG LASTEN EN BATEN PER PROGRAMMA BESTUUR OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID INRICHTING EN ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE ONDERWIJS EN JEUGDZAKEN VRIJE TIJD MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU RUIMTE EN WONEN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD BEDRIJFSMATIGE ACTIVITEITEN KOSTENPLAATSEN Kapitaallasten Personeelslasten Kostenplaats Bestuursapparaat Tractie / werkplaatsen Belastingen (GBKZ) Eigendommen Verzekeringen Milieustraat PARAGRAFEN Paragraaf Weerstandsvermogen Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Financiering Paragraaf Verbonden partijen BALANS WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN TOELICHTING OP DE BALANS LANS OVERZICHT RESERVES / VOORZIENINGEN LASTEN EN BATEN NAAR KOSTENSOORTEN BIJLAGEN BIJLAGE 1 INCIDENTELE LASTEN EN BATEN BIJLAGE 2 AANBESTEDINGEN ANBESTEDINGEN BIJLA IJLAGE 3 VERLOOP INVESTERINGEN BIJLAGE 4 SUBSIDIES UBSIDIES BIJLAGE 5 SOCIAAL JAARVERSLAG BIJLAGE 6 CONVERSIETABEL PRODUCTEN EN PROGRAMMA S BIJLAGE 7 CONVERSIETABEL FUNCTIE E EN PRODUCTEN BIJLAGE 8 SINGLE AUDIT SINGLE INFORMATION

2 4

3 VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING Op 1 januari ontstond de nieuwe gemeente Bloemendaal. Onder verantwoordelijkheid van een nieuw college kwam de begroting in de loop van dat jaar tot stand, met als speerpunten dienstverlening, duurzaamheid, cultuur en sport. In financieel opzicht kan worden getypeerd als een jaar waarin de medewerkers van financiën de financiële administraties van de voormalige gemeenten Bloemendaal en Bennebroek in veel opzichten hebben geïntegreerd. Maar ook een jaar waarin als gevolg van een fraude sprake was van veel belemmeringen, extra aandacht en onrust. De schade is uiteindelijk zeer beperkt gebleven. De gemeente rekening geeft ondanks een positief resultaat bij de opstelling en ook bij de zomernota uiteindelijk een negatief resultaat, met een afwijking in de orde van grote van 1,75% ten opzichte de totale uitgaven. Het resultaat wordt niet beïnvloed door structurele tegenvallers, maar wel door incidentele afwijkingen, waar deels al eerder over gerapporteerd was. Daarnaast is er voor een bedrag van circa 0,3 miljoen sprake van eenmalige afboekingen van activa en correcties van voorzieningen als gevolg van de harmonisatie van de boekhouding van beide voormalige gemeenten. Gelet op het feit dat dit het eerste jaar van een nieuwe gemeente was, de bijzonder situatie waarvan in veel opzichten sprake was en de gecompliceerde processen valt dit resultaat alleszins mee. Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat de door de regering in het vooruitzicht gestelde forse bezuinigingen die in zullen gaan met ingang van 2012 reeds nu al veel aandacht hebben getrokken. Namens het college van burgemeester en wethouders, Tames Kokke Wethouder financiën. 5

4 6

5 ACCOUNTANTSVERKLARING Wordt separaat toegezonden. 7

6 8

7 LEESWIJZER A. Indeling In de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over het gevoerde beleid en de inzet van de middelen. De gemeenterekening is opgebouwd uit drie delen: 1. het jaarverslag; 2. de jaarrekening; 3. bijlagen. Het jaarverslag start met een samenvatting en een financiële analyse. Tevens treft u in het jaarverslag ondermeer de programmaverantwoording aan. Die vormt het inhoudelijke deel van deze rekening. Hier geven we aan wat we hebben bereikt en welke activiteiten in zijn uitgevoerd. Budgetverschillen tussen de rekening en de laatst vastgestelde begroting worden per programma weergegeven en toegelicht. Bij de verklaring van de verschillen wordt regelmatig een resultaat weergegeven met daarbij een vermelding Voordeel of Nadeel. Bedragen luiden in duizenden euro s tenzij anders is vermeld. Daarnaast treft u een overzicht van de totaalcijfers aan van alle programma s en de opbouw van de programma s in producten. Verder treft u aan de verplichte paragrafen en een toelichting op de mutaties van reserves./voorzieningen en de kostenplaatsen. De jaarrekening is opgebouwd uit: 1. balans (incl. waarderingsgrondslagen en toelichting); 2. overzicht van de reserves en voorzieningen 3. uitkomsten van de jaarrekening voor bestemming en na bestemming + verdeling van de baten en lasten naar opbrengst resp. kostensoorten; De balans geeft de bezittingen en schulden weer van de gemeente. De financiële overzichten worden van een korte toelichting voorzien en af/toename van de reserves/voorzieningen t.o.v. de begroting wordt toegelicht. De bijlagen geven inzicht in de incidentele baten/lasten, de aanbestedingen en afgeronde investeringen. Daarnaast wordt het sociaal jaarverslag gepresenteerd. B. Vergelijking resultaten rekening met bijgestelde begroting. De uitkomsten van de programmarekening worden vergeleken met de bijgestelde begroting. Dit is de door uw raad in februari vastgestelde primaire begroting plus de geraamde aanpassingen tijdens het boekjaar. Deze aanpassingen zijn aan uw raad voorgelegd via de zogenoemde p&c-cyclus (zomernota en kadernota). Daarnaast is de primaire begroting tussentijds gewijzigd n.a.v. separate raadsvoorstellen/besluiten. In deze stukken is ook aangegeven hoe de lasten en baten hiervan worden verrekend/gedekt. In de inleiding ziet u zowel in totaal als per programma de aanpassingen tussen de primaire en de bijgestelde begroting. Bij de programma s worden de afwijkingen t.o.v. de bijgestelde begroting toegelicht. C. Personeelslasten en kantoorkosten (overhead) De salarissen en de kantoorkosten worden in de gemeentebegroting/rekening verzameld op zogenoemde kostenplaatsen en worden vervolgens aan de programma s toegerekend op basis van de kostenverdeelsleutel inzet / uren vermenigvuldigd met een gemiddeld ambtelijk uurtarief op concernniveau. Bij de toelichting van de verschillen treft u bij ieder programma onder de kop Alle producten een verwijzing aan naar hoofdstuk 4. Verschillen worden veroorzaakt door lagere of hogere kosten dan wel door de urenverantwoording. 9

8 D. Toelichting cijfermatige overzichten Het rekeningresultaat wordt in de gemeenterekening in diverse overzichten nader gespecificeerd c.q. toegelicht. Inleiding Hier wordt het resultaat eerst gespecificeerd in totalen. U treft de uitkomsten aan van voor en na bestemming alsmede een analyse van het rekeningresultaat. Hoofdstuk 1: Alle programma s in één oogopslag De totaalcijfers bij de inleiding treft u ook in dit overzicht aan, maar dan verdeeld over de programma s. Het gaat dan met name om de totaalverschillen bij I in kolom 4 (lasten) en kolom 8 (baten). U ziet in één oogopslag hoe de verschillen over de programma s zijn verdeeld. De verschillen bij II t.a.v. de reserves worden toegelicht in hoofdstuk 3. De programma s 1 t/m 8. Op identieke wijze als bij de begroting wordt bij elk programma aangegeven hoe het geraamde budget tot stand is gekomen. U ziet gelijktijdig wat de uitkomst van de rekening is. Tevens worden de verschillen per product gepresenteerd en ook van een toelichting voorzien. Lasten en Baten verdeeld naar kosten en opbrengstsoorten. In hoofdstuk 11 ziet u de specificaties aan. De toelichting van deze verschillen zijn grotendeels bij de programma s verklaard. In het overzicht wordt dit ook aangegeven. E. Afrondingsverschillen De begroting en rekeningstukken worden grotendeels op geautomatiseerde wijze vervaardigd. Met name t.a.v. de cijfers kan het voorkomen, dat er als gevolg van het hanteren van formules afrondingsverschillen van +1 of -1 ontstaan. 10

9 Jaarverslag 11

10 12

11 JAARVERSLAG 1. Inleiding Voor u ligt de eerste jaarrekening van de nieuwe gemeente Bloemendaal. Het eerste jaar na de fusie: een jaar dat naast het bepalen van ambitie, toekomstvisie en nieuwe plannen ook nog in het teken stond van harmonisatie, integratie, afstemming en afwikkeling van oude zaken. Een jaar ook waarin de integratie van twee organisaties naar één een volgende fase is ingegaan. Voorzichtig kunnen we al wat eerste succes noemen: de gemeente wint meer beroepszaken en de tevredenheid van de burgers over de dienstverlening van de gemeente is toegenomen. Op financieel gebied is er veel werk verzet. Het integreren van twee begrotingen tot één. Een van de speerpunten is om scherper te begroten, zodat grote afwijkingen tussen raming en realiteit tot een minimum worden beperkt. Hoewel we beseffen dat hardheid van de ramingen nog niet optimaal is, zijn er in wel al een verbetering op dit gebied zichtbaar. Voor een eerste jaar na een fusie is dat veelbelovend. De provincie Noord Holland kwalificeert de financiële positie van de gemeente (op basis van de meerjarenbegroting als goed ). Ook dat is bemoedigend, hoewel we beseffen dat we de komende jaren in financieel opzicht een lastige tijd tegemoet gaan. De eerste jaarrekening van Bloemendaal sluit met een nadelig tekort van (1,75% van de uitgaven). De samenstelling van dit saldo ziet u in onderstaande tabel. Begroting Begroting na Rekening Verschil Omschrijving wijziging begroting na wijz./ rekening Lasten programma's Baten Programma's Rekeningsaldo voor mutaties reserves Reserves: Toevoegingen Onttrekkingen Totaal mutaties reserves Rekeningsaldo na mutaties reserves De kolom begroting betreft de cijfers uit de primaire begroting ten tijde dat uw raad de begroting in januari heeft vastgesteld. De kolom begroting na wijziging betreft de cijfers uit de primaire begroting aangepast op basis van raadsbesluiten met financiële gevolgen, zoals bijvoorbeeld de zomernota. Het verklaren van verschillen vindt plaats tussen de cijfers begroting na wijziging en rekening. Uit bovenstaande tabel vallen in eerste instantie twee zaken op. Bij de rekening is het saldo voor mutaties reserves minder negatief dan geraamd. De bijdragen uit de reserves ten gunste van de exploitatie zijn lager dan begroot. Beide factoren leiden ertoe dat het saldo na mutaties reserves ( ) negatiever is dan geraamd. Bij de programma s wordt ingegaan op de grootste verschillen tussen jaarrekening en begroting na wijziging. Hieronder vindt u een analyse van het resultaat op hoofdlijnen. 2. Invloed budgetoverheveling op het jaarresultaat Naar aanleiding van het voorstel budgetoverheveling is besloten om een bedrag van circa 1,3 miljoen aan niet bestede budgetten uit over te hevelen naar Dit leidt aan de lastenkant tot een voordeel, omdat de lasten in wel zijn geraamd, maar niet zijn gerealiseerd. Het grootste deel van deze uitgaven zou echter worden bekostigd door een onttrekking uit de reserves. Nu de lasten niet zijn gerealiseerd,konden ook de onttrekkingen uit de reserves achterwege blijven. De budgetoverheveling heeft, met uitzondering van , geen invloed gehad 13

12 op het rekeningresultaat. Tegenover deze niet bestede middelen stonden ook geen onttrekkingen uit reserves geraamd, zodat dit als voordeel in het jaarresultaat vrijvalt. Dit heeft ertoe geleid dat het in eerste instantie bij de zomernota geraamde overschot omslaat naar een tekort. 3. Verklaring saldo op hoofdlijnen Voor het verklaren van het saldo wordt uitgegaan van het rekeningsaldo in vergelijking met het geraamde begrotingssaldo. Uitgaande van de meest recente begrotingsramingen zou de jaarrekening moeten sluiten met een overschot van , terwijl het werkelijke saldo een nadeel van bedraagt. Het nadelig verschil ad is als volgt te verklaren. Nadelen: Afboeken boekwaarde Golfbaan Woestduinen Lager dividend (Eneco en BNG) Lagere opbrengst parkeergelden Huurderving dorpshuis Vogelenzang Lagere opbrengst ozb Lagere opbrengst toeristenbelasting Ten onrechte geraamde vergoeding wet WOZ Hogere kosten exploitatie parkeerterreinen Bijdrage 50 won. Wilh.plein/Schoollaan BB (Pré wonen) Extra storting in de voorziening MJOP Diverse nadelen op kostenplaatsen Hogere personeelslasten Nadelig resultaat WWB inkomensdeel Bijdrage in nadelig saldo Paswerk Hogere lasten WMO Hogere lasten gladheidsbestrijding Hogere kosten controle financiële administraties Nadeel op exploitatie begraafplaats Nadelig resultaat kapitaallasten Afboeken diverse boekwaarden onderwijs Diverse kleinere nadelen (< ), per saldo Voordelen: Budgetoverheveling voorzover niet gedekt uit een reserve, te weten: Onderhoud vier wegvakken Bloemendaal Vervangen laanbomen Renovatie speelvoorzieningen Centrum jeugd en gezin Digitale dienstverlening Overige voordelen: Hogere opbrengst bouwleges Lagere lasten brandweer Lagere lasten bijzondere bijstand Voordelig resultaat WWB werkdeel incidenteel structureel incidenteel structureel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel Per saldo nadeel Het nadeel ten opzichte van de in de begroting opgenomen prognose wordt dus voornamelijk (met uitzondering van de winstuitkering Eneco) veroorzaakt door incidentele oorzaken, die bovendien op het moment dat de zomernota werd opgesteld grotendeels nog niet bekend waren. De afrekening Sociale Zaken heeft daarnaast geleid tot een nadeel van per saldo De lagere dividenduitkering Eneco heeft een structureel karakter. Op basis van recente informatie moeten we ervan uitgaan dat er de komende twee jaar een halvering van het dividend zal plaatsvinden. In het programma algemene dekkingsmiddelen gaan wij hier nader op in. 14

13 4. Balans De balans geeft de financiële situatie van de gemeente weer. Het is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen. Aan de debetkant (linkerzijde van de balans) staan de bezittingen ofwel de activa. Aan de creditkant (de rechterzijde van de balans) is af te lezen hoe de bezittingen zijn gefinancierd: met eigen vermogen (reserves) of met vreemd vermogen (leningen). De balans is een momentopname en wordt minimaal één keer per jaar, gelijktijdig met de verlies en winstrekening (rekening van baten en lasten) opgemaakt. Balans per 31 december (bedragen x 1.000) Activa Passiva Vaste activa (investeringen en verstrekte geldleningen) 30,1 Vaste passiva: Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden Vlottende activa (voorraden grond- en vorderingen) Totaal Activa 29,4 Vlottende passiva (overigen schulden) 28,1 1,3 20,8 9,3 Totaal Activa 59,5 Totaal Passiva 59,5 Voor de uitgebreide balans en de toelichting daarop wordt verwezen naar hoofdstuk Inzet reserves Begroting Begroting na Rekening wijziging Toevoegingen Onttrekkingen Totaal mutaties reserves De gemeente maakt voor de bekostiging van gemeentebeleid ook gebruik van de aanwezige reserves. In de begroting was per saldo een bedrag van 4 miljoen geraamd als bijdrage van de reserves in de lasten. Deze bijdrage wordt vooral ingezet te dekking van incidentele lasten, zoals het wegwerken van achterstallig onderhoud ( 1,7 miljoen) en het voeden van de reserve huisvesting onderwijs ( 1,2 miljoen). Daarnaast werkt Bloemendaal met zgn. dekkingsreserves. Hieruit wordt jaarlijks circa 1 miljoen onttrokken ter dekking van kapitaallasten. In werkelijkheid is 1,7 ingezet ten laste van de reserves. Omdat tegenover de inzet van reserves incidentele baten en lasten staan, is er wel sprake van structureel evenwicht in de exploitatierekening van de gemeente. 15

14 Toevoegingen aan reserves Begroting Begroting na Rekening wijziging Programma Bestuur Openbare orde en veil Openbare ruimte Onderwijs en jeugdzaken Vrije tijd 0 50 Maatschappelijk dienstv Volksgezondheid en milieu Ruimte en wonen Alg. Dekkingsmiddelen Bedrijfsmatige exploitaties Bij de toevoegingen aan de reserves is bij het onderdeel bedrijfsmatige exploitaties sprake van hogere stortingen dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat de toevoeging van rente aan de rioleringsreserves abusievelijk op een andere post was geraamd. Bij de jaarrekening is dit rechtgetrokken (hetgeen overigens geen invloed heeft op het rekeningresultaat). Bij het programma onderwijs en jeugdzaken is de geraamde storting in een voorziening op advies van de accountant omgezet in een storting in een reserve. Onttrekkingen aan reserves Begroting Begroting na Rekening wijziging Programma Bestuur Openbare orde en veil Openbare ruimte Onderwijs en jeugdzaken Vrije tijd Maatschappelijk dienstv Volksgezondheid en milieu Ruimte en wonen Alg. Dekkingsmiddelen Rekeningsaldo Bedrijfsmatige exploitaties Bij de onttrekkingen aan de reserves is sprake van een lagere onttrekkingen dan geraamd. Tegenover de lagere onttrekkingen staan ook lagere lasten, waardoor de lagere onttrekkingen geen invloed hebben op het rekeningresultaat. Bij het programma bestuur was sprake van lagere kosten ten behoeve van de fusie (restant wordt overgeheveld naar 2010) en nog niet volledig uitgegeven budgetten vanuit de budgetoverheveling Bij het programma Openbare Ruimte is sprake van een lagere onttrekking uit de reserves. Dit wordt veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van diverse projecten op het gebied van onderhoud wegen. Bij de het programma Bedrijfsmatige exploitaties is enerzijds een bedrag van 0,7 miljoen minder onttrokken aan de dekkingsreserve rioolvernieuwing. De oorzaak hiervan ligt in vertraging in de uitvoering van rioleringsprojecten. Daartegenover staat een hogere onttrekking uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing als gevolg van de eenmalige korting op de afvalstoffenheffing. Deze korting wordt gedekt uit deze reserve waarin in 2008 de opbrengst verkoop Afvalverwerking Zuid-Kennemerland (AZK) was gestort. 16

15 6. Verloop uitvoering beschikbaar gestelde kredieten Door uw raad beschikbaar gestelde kredieten worden niet altijd in het jaar waarin het krediet in de begroting wordt opgenomen besteed. Dit kan komen door capaciteitsgebrek, doordat benodigde planologische procedures langer duren dan geraamd, de gemeente in sommige gevallen afhankelijk is van partijen waarmee wordt samengewerkt of doordat door de hoeveelheid van projecten planningen in het gedrang komen. Jaarlijks worden op basis van het investeringsplan weer nieuwe kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt de stand aangegeven van de op 21 december nog niet uitgegeven investeringsbudgetten. Kredieten mee te nemen naar 2010 Jaar waarin investering is beschikbaar gesteld Verstrekt investeringsbedrag Geactiveerde uitgaven tot en met Restant per Investeringen , , ,39 Investeringen , , ,67 Investeringen , , , , , ,78 De oudste nog uit te voeren kredieten dateren uit Dit betreft in hoofdzaak de kredieten voor nieuwbouw van gymlokalen bij de Hartenlustschool en de Bornwaterschool. Bij de Hartenlustschool is sprake van vertraging door het uitblijven van een definitieve keuze voor een oplossing. De werkzaamheden voor Bornwaterschool zijn gestart in en zijn naar verwachting voor de zomervakantie 2010 gereed. Het grootste nog niet bestede investeringsbedrag betreft de in 2008 beschikbaar gestelde kredieten. Dit betreft voornamelijk onderwijs (Uitbreiden Julianaschool en gymnastieklokaal Van Eeghenschool) ad 1,8 miljoen en dorpshuis Vogelenzang, Centrum voor Jeugd en Gezin, kinderopvang en HOED (totaal 1,5 miljoen), waterplan en riolering ( 0,9 miljoen), Het restantbedrag van de kredieten betreft voornamelijk kredieten onderwijs, wegen en riolering. 7. Algemene uitkering Rijk De grootste inkomstenbron voor de gemeente is de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds. De algemene uitkering betreft circa 32% van de inkomsten van de gemeente. Eventuele kortingen op de algemene uitkering, bijvoorbeeld als uitvloeisel van de door het Rijk door te voeren bezuinigingen, zullen dus een grote invloed hebben op de financiële positie van de gemeente. De systematiek van de algemene uitkering heeft tot gevolg dat bij lagere rijksuitgaven ook de voeding van het gemeentefonds afneemt. Bij een rijksbezuiniging van 25 miljard zal de algemene uitkering voor de gemeente Bloemendaal naar verwachting in de periode 2012 tot en met 2015 jaarlijks met 0,5 miljoen afnemen. Vanaf 2016 zou er dan sprake zijn van een structureel lagere uitkering uit het gemeentefonds van 2 miljoen per jaar. Vergoeding Frictiekosten Fusie Voor de kosten van de fusie is door uw gemeenteraad tot en met een bedrag van 2,3 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan in. Voor 2010 is een budget van beschikbaar. Hiermee is het totaal beschikbare budget 2,7 miljoen. Deze kosten zijn ten laste gebracht van de algemene reserve. Herindelinggemeenten ontvangen van het Rijk, via de algemene uitkering, een vergoeding voor de kosten die zij maken in verband met de fusie. Deze vergoeding wordt achteraf, vanaf het jaar dat de nieuwe gemeente een feit is, uitbetaald. De gemeente ontvangt totaal een bedrag van 4 miljoen. Dit bedrag wordt in vier jaar uitbetaald: : 40%, 2010: 20%, 2011:20% en 2012:20%. In heeft de gemeente 1,6 miljoen ontvangen. Dit bedrag is in de algemene reserve gestort ter compensatie van de onttrekkingen die in afgelopen jaren zijn gedaan 1,4 miljoen) ter bekostiging van het fusiebudget. 17

16 8. De Woonlasten Belastingen hebben vier belangrijke kenmerken:. de hoogte van de tarieven. de verdeling van de lasten. de mogelijkheid om gedrag te sturen en. de kosten van de belasting. De hoogte van de ozb-opbrengsten zijn niet geoormerkt en dus vrij te besteden. De hoogte is uiteindelijk een politieke keuze, die vooral wordt bepaald door wat een gemeente nodig heeft om een bepaald gewenst voorzieningen niveau te kunnen leveren en handhaven. In Bloemendaal is dat hoog, het ozb tarief mag daarmee in overeenstemming zijn. De overige twee overige componenten van de woonlasten, riool- en reinigingsheffing, behoren kostendekkend te zijn. Om te weten te komen of de OZB in de ene gemeente hoger is dan in de andere heeft het weinig zin om de ozb-tarieven zelf te vergelijken. Vanuit het standpunt van de belastingbetaler is de gemiddelde belasting aanslag een nuttiger indicator dan het tarief. Dit is de aanslag voor een woning met een voor de gemeente geldende gemiddelde waarde, ofwel, wat de gemiddelde burger aan ozb, rioolrecht en reinigingsheffing betaalt. Met 953 neemt Bloemendaal plaats 441 (van de 447 gemeenten) in als het gaat om de hoogte van de woonlasten (ozb, reinigingsheffing en rioolheffing samen, bron Coelo). Het is overigens niet zo dat gemeenten met hoge woonlasten ook veel geld overhouden aan de belastingen die zij van huishoudens innen. Dat komt omdat gemeenten met relatief waardevol onroerend goed binnen hun grenzen een lagere algemeen uitkering van het Rijk ontvangen dan andere gemeenten (de zgn. heffingskorting, deze korting bedraagt voor de gemeente Bloemendaal 4,7 miljoen). Zij worden geacht zelf meer belasting te heffen. Gecorrigeerd voor de heffingskorting neemt Bloemendaal plaats 163 (van de 447 gemeenten) in. Coelo heeft berekend dat e woonlasten in Bloemendaal zonder de heffingskorting 651 zouden hebben bedragen. Een bedrag van 302 ( ) van de woonlasten is dus een direct gevolg van de hoge korting op de algemene uitkering die voor de gemeente Bloemendaal van toepassing is als gevolg van het hoog gewaardeerd onroerend goed in de gemeente. Relatief gezien bevinden de woonlasten van Bloemendaal zich onder het gemiddelde van Nederland. De conclusie is derhalve dat de in 1997 geïntroduceerde korting op de algemene uitkering, ter verevening van de belastingcapaciteit, de belangrijkste oorzaak van de relatief hoge woonlasten in Bloemendaal is. Overigens is de korting op de algemene uitkering gebaseerd op door het rijk vastgestelde (macro)normen die niet door de individuele gemeenten zijn te beïnvloeden. Hoge of lage ozb tarieven hebben geen invloed op de hoogte van de korting op de algemene uitkering. Voor 49% van de gemeenten geldt dat de waarde ontwikkeling van de woningen tussen 0 en 2 % lag in (voor Bloemendaal is dat 1,3%). Meer dan driekwart van de belastingopbrengst (ozb, rioolheffing, afvalstoffenheffing) van alle gemeenten is afkomstig van de OZB. In Bloemendaal is dat 60%. Woonlastenmonitor Coelo bruto netto bruto netto bruto netto bruto netto bruto netto Bloemendaal oud Bennebroek oud Bloemendaal Nieuw Totaal aantal gemeenten Gemeenten met hogere woonlasten dan BLD oud Gemeenten met hogere woonlasten dan BB oud Gemeenten met hogere woonlasten dan BLD nieuw De tabellen geven de rangorde van Bloemendaal aan inzake woonlastendruk ten opzichte van de overige Nederlandse gemeenten. 18

17 9. Ontwikkeling vermogenspositie Werkelijk Prognose Saldo per Saldo per Saldo per Algemene reserve Dekkingsreserves Egalisatiereserves Overige bestemmingsreserves Voorzieningen Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de reserves en voorzieningen de afgelopen jaren zijn gedaald. Voornamelijk als gevolg van het voorfinancieren van fusiekosten, het afboeken van investeringen, inlopen van achterstallig onderhoud, kosten automatisering en diverse reconstructies (wegen). Op basis van de huidige inzichten (meerjarenbegroting ) stabiliseren de reserves zich de komende jaren. Dit wordt mede veroorzaakt door de geraamde toevoeging aan de algemene reserve van de nog te ontvangen vergoeding frictiekosten fusie ad 2,4 miljoen ( 4 miljoen minus de reeds ontvangen 1,6 miljoen). Stille reserves Naast de feitelijk aanwezige reserves heeft de gemeente ook vermogen in de vorm van de zgn. stille reserves. Dit is vermogen dat de gemeente heeft, maar dat niet naar voren komt in de vermogenspositie op de balans. Vaak gaat het daarbij om gebouwen of aandelen die een hogere marktwaarde hebben dan de waarde die op de balans is opgenomen. De reden hiervan is dat gemeenten, op basis van de voor gemeenten geldende boekhoudvoorschriften (BBV), bezittingen moeten waarderen tegen historische aanschafprijs. Het herwaarderen van bezittingen, zoals in het bedrijfsleven gebruikelijk is, is voor gemeenten niet toegestaan. Het gevolg hiervan is dat gemeenten veelal meer vermogen hebben dan gedacht. Dat vermogen komt echter pas beschikbaar bij verkoop van de betreffende bezittingen. De stille reserves van de gemeente Bloemendaal bedrag circa 40 miljoen. In het kader van de bezuinigingstaakstelling zullen deze stille reserves nader onder de aandacht worden gebracht. Financieringspositie Bloemendaal heeft voor de financiering van de investeringen in principe geen vreemd vermogen aangetrokken. De vaste geldleningen in onderstaande tabel hebben een looptijd van 2 jaar (afloop in 2010), waarvan 10,6 miljoen is specifiek is aangetrokken in het kader van de projectfinanciering voormalig Marine Hospitaalterrein. Gelet op de boekwaarde van de voorraden grond kan worden geconcludeerd dat deze geldleningen worden ingezet om de grondprojecten voor te financieren. Met de opbrengsten uit deze projecten zal de boekwaarde worden verlaagd, waardoor ook de financieringsbehoefte daarvoor wegvalt. De verwachting is dat de gemeente de komende jaren wel vaste geldleningen moet gaan aantrekken ter financiering van de investeringen. Financieringspositie per (bedragen x 1.000) Eigen vermogen Voorzieningen Totaal Boekwaarde vaste activa Saldo Financiering Vaste geldleningen Saldo Financiering Af: voorraad gronden Financieringsoverschot

18 Weerstandsvermogen Uit de paragraaf weerstandsvermogen blijkt dat de gemeente Bloemendaal wat betreft middelen die slechts eenmaal ingezet kunnen worden (vermogen en gemeentelijke eigendommen) ten opzichte van incidentele risico s ruim in het jasje zit. Wat betreft de structurele capaciteit wordt net voldaan aan de gestelde norm van 1,0. Feitelijk is de ruimte zeer beperkt voor beleidsintensiveringen met een structureel karakter. Als verder rekening wordt gehouden met mogelijk substantieel lagere baten in de nabije toekomst als gevolg van met name korting op het gemeentefonds is het des te meer noodzakelijk terughoudend te zijn met substantiële vergroting van de structurele gemeentelijke lasten. Beleidsintensiveringen met een incidenteel karakter zijn wel mogelijk. De komende jaren is het gemeentelijk beleid erop gericht om het structureel en het incidenteel weerstandsvermogen op minimaal 1.0 te houden, afhankelijk van de kwaliteit van het risicomanagement. Dat betekent dat er voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om structurele en incidentele risico's te kunnen opvangen als deze zich voordoen. Dat kan bereikt worden door risico's te monitoren en waar mogelijk maatregelen te nemen om de financiële omvang van de onderkende risico's te verminderen. Er is circa 1,1 miljoen structurele financiële weerstandscapaciteit aanwezig in de vorm van onbenutte belastingcapaciteit voor verhoging van de OZB-belastingen woningen. Voor dit deze verdiencapaciteit wordt de Gemeente Bloemendaal overigens gekort in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Risico s De exploitatie van de gemeente is op een aantal gebieden kwetsbaar. Te denken valt aan het vervallen of verminderen van de dividenden Eneco, vervangende nieuwbouw en renovatie scholen waarvoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn alsmede open einde regelingen zoals de WMO. In de toekomst dienen zich mogelijk andere tegenvallers aan, zoals bijvoorbeeld een andere verdeelsystematiek voor WMO-gelden. Zie voor nadere informatie de paragraaf weerstandsvermogen. Ombuigingsoperatie en meerjarenperspectief Door de financiële crisis zijn de overheidsfinanciën uit het lood geslagen en het kabinet is bezig met het ontwikkelen van voorstellen teneinde de onbalans in de overheidsfinanciën - op termijn - terug te dringen. De verwachting is dan ook dat de gemeentelijke overheden hieraan een bijdrage zullen moeten leveren. In het licht van het voorgaande heeft het college de begroting 2010 opgesteld met een zuinig/sober beleid als uitgangspunt en is voorbereid op verminderingen van de baten. Bezuinigingen bij de begroting 2011 werden dan ook niet uitgesloten. In vervolg hierop heeft de raad bij de behandeling van de begroting 2010 op 12 november een motie vermageringsoperatie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om een ombuigingsoperatie voor te bereiden ter grootte van Op 9 februari 2010 heeft het college een projectopdracht ombuigingsoperatie vastgesteld. In vijf werkgroepen worden voorstellen uitgewerkt met een bezuinigingstaakstelling van in 2012 oplopend tot in In het najaar van 2010 is het rapport met voorstellen gereed en wordt aangeboden aan de raad van november Het beleid van de Gemeente Bloemendaal is erop gericht om terughoudend te zijn met het aangaan van extra structurele kosten. Het uitgangspunt is een sluitend meerjarenperspectief, ook in een lastiger financieel klimaat. Indien nodig worden aan de raad voorstellen gedaan om het meerjarenperspectief sluitend te maken. 20

19 GEMEENTEBESTUUR COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE BLOEMENDAAL Collegeleden Periode Opvolging Mevrouw M.J. van Ravensteyn- Kramer, waarnemend burgemeester 1 januari 30 juni Vanaf 1 juli De heer R.Th. M. Nederveen, burgemeester De heer T. Kokke, wethouder Vanaf 2 januari n.v.t. De heer A. Bruggeman, wethouder Vanaf 2 januari n.v.t. Mevrouw A.M.C. Schep, wethouder Vanaf 2 januari n.v.t. 21

20 Portefeuille De heer R.Th. M. Nederveen (tot 30 juni mevrouw M.J. van Ravensteyn-Kramer) Tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van gemeentelijk beleid Openbare orde en veiligheid Communicatie en burgerparticipatie Zorgvuldige behandeling van klachten en bezwaarschriften Dienstverleningsconcept en kwaliteitsmeting Automatisering (ICT) Personeelszaken en organisatie Samenwerking met andere gemeenten en andere overheden Portefeuille de heer T. Kokke: Financiën en Ruimtelijke Ordening/ 1e loco burgemeester Financiën Heffingen en Belastingen Ruimtelijke Ordening Sport Monumenten Eigendommen Portefeuille de heer A. Bruggeman: Sociale zaken en Onderwijs / 2e loco burgemeester Maatschappelijke zaken Volksgezondheid Seniorenbeleid Sociale zaken Onderwijs Jeugd- en jongerenwerk Subsidies Kunst en Cultuur Portefeuille Mevrouw A.M.C. Schep: Publieke werken / 3e loco burgemeester Economische Zaken en Nutsvoorzieningen Volkshuisvesting Verkeer en wegbeheer Water en Riolering Reiniging en afvalverwijdering Groenvoorziening en groenonderhoud Milieu Recreatie Secretaris Periode Opvolging De heer A.Ph. van der Wees Vanaf 1 januari n.v.t. Griffier Periode Opvolging Mevrouw K.A. van der Pas Vanaf 1 januari n.v.t. 22

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen GEMEENTE BRUMMEN ingekomen pere-mail: 7 mei 212 Documentnummer: 12.376 Behandelaar: CC DocOnd.: rapport van bevindingen - controle jaarrekening 211 Kopiehouder: ; Gerelateerd document: BW12.126, RV12.32

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend Concept Programmarekening Gemeente Purmerend Concept Programmarekening 23032011def.doc 1 Concept Programmarekening 23032011def.doc 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Aanbiedingsbrief 9 1. Programma s 16 1. Publieksdiensten

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 Onderwerp Vaststelling programmarekening 2010 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan Niet

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 14 december 2011 Aanbiedingsbrief Aan de raad. nr. 11it00886 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb061 inzake Nota Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over?

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 11-065 Raadsvergadering : 1 november 2011 Naam opsteller : Jan Belleman Informatie op te vragen bij : Karin Cornet Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Opgesteld door : G.Z-H Datum : Mei 2014 Documentnummer : PZH 2014-467777628 Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 4 2. LEESWIJZER... 4 3.

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie