Software Project Management Plan Versie 1.2.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Software Project Management Plan Versie 1.2.0"

Transcriptie

1 Versie

2 biceps Samenvatting Dit is het (SPMP) voor het biceps project. Het project wordt uitgevoerd voor het vak 2IP40 aan de Technische Universiteit Eindhoven. De structuur van dit document komt overeen met dat van het SPMP zoals beschreven in de Software Engineering Standard, bepaald door het European Space Agency [ESA]. Uitzondering hierop is het ontbreken van een hoofdstuk technisch proces. Dit wordt in zijn geheel uitgebreid besproken in [SCMP] en wordt daarom hier niet meer verder toegelicht. Het SPMP wordt opgesteld en gebruikt door de project manager om het project te sturen. Behandeld worden de deliverables, de organisatie, verantwoordelijkheden en de tijdsplanning. Hiermee kunnen groepsleden nagaan wat hun taken zijn. Daarnaast kan het senior management inzicht krijgen in de gang van zaken binnen het project. II SAMENVATTING

3 biceps Inhoudsopgave Samenvatting Document status overzicht Document veranderingen overzicht II IV V 1 Inleiding Project overzicht Project deliverables Evolutie van het SPMP Denities Referenties Organisatie Proces model Organisatorische structuur Grenzen en interfaces Verantwoordelijkheden Project Manager (PM) Software Librerian (SL) Quality Engineer (QE) Team Leader (TL) Team Member (TM) Technical Advisor (TA) Senior Management (SM) Customer (klant) Management proces Doelen en prioriteiten Aannames, afhankelijkheden en beperkingen Risico management Tijd tekort Onevenredige verdeling van de werkdruk / meeliften Ziekte en / of afwezigheid van teamleden Ontwerpfouten Product faalt op AT Verlies van data Expertise tekort Verandering van user requirements door klant Controle en procesregistratie Projectteam vergaderingen Voortgangsbesprekingen Werktijden registratie Staf plan INHOUDSOPGAVE III

4 biceps 4 Werkpakketten, planning, budget Werkpakketten UR-fase SR-fase AD-fase DD-fase Afhankelijkheden Benodigdheden Budget en bron toewijzing Planning IV INHOUDSOPGAVE

5 biceps Document status overzicht Algemeen Document titel: Identicatie: Auteur: Document status: SPMP pdf Wouter van de Molengraft Extern goedgekeurd Document geschiedenis Versie Datum Reden van verandering Initiële versie Start SR fase, kleine updates Start AD fase Interne review Externe review Start DD fase DOCUMENT STATUS OVERZICHT V

6 biceps Document veranderingen overzicht Algemeen DCR number: 2 Datum: Auteur: Wouter van de Molengraft Goedgekeurd: Extern goedgekeurd Document titel: Identicatie: SPMP pdf Veranderingen Pagina Paragraaf Reden van verandering 11 Paragraaf Start DD-Fase VI DOCUMENT VERANDERINGEN OVERZICHT

7 biceps Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Project overzicht Binnen het project zal een groep van acht studenten van de Technische Universiteit Eindhoven als één team opereren, dit team zal verder in dit document het het projectteam worden genoemd. Dit document behandelt het budget (tijd in uren), de planning, de rolverdeling en de verantwoordelijkheden per rol. 1.2 Project deliverables Gedurende het project moet een aantal documenten opgeleverd worden aan de klant (k), het Senior Management (s) of beiden. Al deze documenten moeten voldoen aan de ESA Software Engineering Standards (zoals beschreven in [ESA]). Producten worden intern (i) en/of extern (e) goegekeurd. Een overzicht hiervan is te vinden in de tabellen 1.1 en 1.2. Document Review Inleveren User Requirements document ie ks Software Requirements document ie 1 ks Architectural Design Document ie ks Detailed Design Document ie ks Source code e 2 ks Software User Manual ie ks Software Transfer Document i ks Acceptance Test Plan ie ks System Test Plan i ks Integration Test Plan i ks Unit Test Plan i ks Tabel 1.1: Overzicht product documenten Voor alle project documenten met uitzondering van het ADD en het DDD moet bij de externe review ook de klant betrokken worden. Het document wordt pas extern goedgekeurd als ook de klant zijn goedkeuring geeft. Bij de externe review van het ADD en het DDD hoeft de klant zijn goedkeuring niet te geven. Het extern reviewen van de management documenten houdt in dat deze per mail bij het senior management ingeleverd worden. Als alle documenten ontvangen zijn, dan zal het senior management hierop commentaar geven tijdens een voortgangsbespreking. Als al het commentaar verwerkt is, dan is het document extern goedgekeurd. 1 Onder het Software Requirements Document valt ook het prototype. Ook dit moet dus extern goedgekeurd worden. 2 De source code wordt gecontroleerd door het uitvoeren van de procedure zoals beschreven in het ATP. Deze procedure (Acceptance Test) wordt door de klant uitgevoerd. INLEIDING 1

8 biceps Document Review Inleveren Software Conguration Management Plan ie s ie s Software Quality Assurance Plan ie s Software Validation and Verication Plan ie s Tabel 1.2: Overzicht management documenten 1.3 Evolutie van het SPMP Dit document is in ontwikkeling. De aannames, afhankelijkheden en beperkingen voor dit project en de gedetailleerde tijds- en bronnenplanning kunnen aangepast worden gedurende het project. Wanneer dat het geval is, zal dat leiden tot een aangepast SPMP met een hoger versienummer, maar behoud van documentstatus. Wanneer er wijzigingen nodig zijn aan de mijlpalen planning, beschreven in paragraaf 4.5, dan moeten deze eerst besproken worden met het senior management, alvorens ze in dit document worden verwerkt. Dit zal gebeuren tijdens de voortgangsbesprekingen. 1.4 Denities 1.5 Referenties [ESA] ESA Software Engineering Standards (ESA PSS-05-0 Issue 2), ESA Board for Software Standardization and Control (BSSC), 1991 [SCMP] Software Conguration Management Plan, biceps, Kevin Jonkers & Marcel Steine Technische Universiteit Eindhoven, 2005 / 2006 [SQAP] Software Quality Assurance Plan, biceps, Arjan Kon & Stefan Rijkers Technische Universiteit Eindhoven, 2005 / INLEIDING

9 biceps Hoofdstuk 2 Organisatie 2.1 Proces model Het proces model waarvan dit project (verplicht) gebruik maakt is het Waterval model. Hierin worden de volgende vijf 1 fases sequentieel doorlopen: 1. User Requirements fase (UR fase) 2. Software Requirements fase (SR fase) 3. Architectural Design fase (AD fase) 4. Detailed Design and implementation fase (DD fase) 5. Software Transfer fase (TR fase) 2.2 Organisatorische structuur De volgende rollen zijn in dit project gedenieerd: 1. Project Manager (PM) 2. Vice Project Manager (VPM) 3. Software Librerian (SL) 4. Vice Software Librerian (VSL) 5. Quality Engineer (QE) 6. Vice Quality Engineer (VQE) 7. Team Leader (TL) 8. Team Member (TM) 9. Technical Advisor (TA) 10. Senior Management (SM) 11. Customer (Klant) De PM, VPM, SL, VSL, QE, VQE, TL's en TM's vormen samen het gehele projectteam. De TA, SL en de klant maken geen deel uit van dat team. De organisatorische structuur is grasch weergegeven in guur 2.1. De verantwoordelijkheden behorende bij elke rol worden besproken in paragraaf De zesde fase (Operations and maintenance) valt buiten de strekking van dit project en wordt dan ook verder niet benoemd. ORGANISATIE 3

10 biceps Figuur 2.1: Organisatorische structuur van het projectteam 2.3 Grenzen en interfaces Zoals te zien in guur 2.1 zijn er drie externe partijen waarmee het projectteam te maken heeft: de TA, het SM en de klant. Communicatie met het SM verloopt uitsluitend via de PM. De TA staat direct in contact met de groep aangezien hij op vergaderingen aanwezig is. Voor de klant wordt één contactpersoon binnen de groep gekozen. Alleen kleine vragen die snel beantwoord moeten worden mogen direct aan de klant gesteld worden. Vragen van de klant mogen door alle groepsleden beantwoord worden. 2.4 Verantwoordelijkheden Project Manager (PM) Doel: Taken: Voltooien van het project binnen de gestelde tijd. Opstellen van de tijdsplanning; Controle op naleving van de planning; Bijstelling van de planning gedurende het project; Deniëren en toewijzen van taken; Motiveren van het projectteam; Schrijven SPMP; Registratie gewerkte uren; Rapportage naar SM Software Librerian (SL) Doel: Taken: Beheer van documenten en broncode. Schrijven SCMP; Creëren van de benodigde opslagfaciliteiten voor documenten en code; Beheer daarvan (inclusief backups). 4 ORGANISATIE

11 biceps Quality Engineer (QE) Doel: Taken: Garanderen van de kwaliteit van producten en het productieproces. Schrijven SQAP; Assistentie bij het schrijven van het SVVP; Controle op naleving van procedures zoals beschreven in het SQAP en SVVP; Documenten controleren op consistentie; Organisatie van reviews Team Leader (TL) Doel: Taken: Voltooien van de taken van het team binnen de gestelde tijd. Planning team activiteiten; Voortgang rapporteren aan de PM; Motivatie van het team; Review vergaderingen voorzitten van de door het team gemaakte producten Team Member (TM) Doel: Taken: Eigen taken binnen het team op tijd af hebben. Ook de TL is een TM van zijn eigen team. Uitvoeren van de planning van de TL; Problemen rapporteren aan PM; Bijhouden van logboek Technical Advisor (TA) Doel: Taken: Ondersteuning van het projectteam. Technische vragen beantwoorden; Deelnemen aan vergaderingen; Deelnemen aan reviews Senior Management (SM) Doel: Taken: Controle van de PM. Voortgangsbijeenkomsten organiseren; Algemene projectbijeenkomsten organiseren Customer (klant) Doel: Taken: Ontwikkeling van een product dat aan de gestelde eisen voldoet. Helpen bij het opstellen van requirements; Evaluatie van het prototype; Reviewen van documenten; Acceptance test uitvoeren; ORGANISATIE 5

12 biceps Hoofdstuk 3 Management proces 3.1 Doelen en prioriteiten Zie paragraaf Aannames, afhankelijkheden en beperkingen Met een aantal factoren wordt in dit SPMP rekening gehouden. Dit zijn: Het TM budget: 8 11 ECTS = = 2464 uur Het PM budget: 1 4 ECTS = 112 uur Het TA budget: 80 uur Mijlpalen (zie tabel 4.7) Tentamenperiodes, vakanties en vrije dagen (zie tabel 3.1) Afwezigheid van groepsleden (zie tabel 3.2) Week / datum Omschrijving Week 52 en 1 Kerstvakantie Week 3 en 4 Tentamens Week 9 Carnavalsvakantie Week 11 en 12 Tentamens Goede vrijdag Tweede paasdag Bevreidingsdag Week 19 Tentamens Hemelvaart Brugdag Tweede pinksterdag Week 25, 26 en 27 Tentamens Tabel 3.1: Tentamenperiodes en vrije dagen Periode Omschrijving 1 t/m 5 mei Kevin V afwezig ivm vakantie Tabel 3.2: Afwezigheid van groepsleden 6 MANAGEMENT PROCES

13 biceps 3.3 Risico management In deze paragraaf worden risico's voor de voortgang van het project benoemd. Het is de taak van het projectteam om problemen tijdig te signaleren. Deze moeten bij de PM gemeld worden zodat die ze op de voortgangsbesprekingen met het SM kan bespreken Tijd tekort Gevolgen: Waarschijnlijkheid: Impact: Preventie: Correctie: Stress binnen de groep, product dat niet aan alle eisen voldoet Hoog Hoog Planning aanhouden, aantal requirements met hoge prioriteit beperken In overleg met SM en klant kan een aantal requirements geschrapt worden of er kan uitstel gevraagd worden Onevenredige verdeling van de werkdruk / meeliften Gevolgen: Waarschijnlijkheid: Impact: Preventie: Correctie: Andere groepsleden moeten meer doen Middel Middel PM moet logboeken controleren en daar bij de taakverdeling rekening mee houden Andere werkverdeling maken, gesprek met betrokken groepsleden, wederzijdse beoordelingen Ziekte en / of afwezigheid van teamleden Gevolgen: Waarschijnlijkheid: Impact: Preventie: Correctie: Hogere werkdruk binnen rest van de groep Middel Middel Vroege melding van afwezigheid en opname daarvan in de planning, onderlinge communicatie mbt werkzaamheden Overname van taken door andere groepsleden, herverdeling van het werk Ontwerpfouten Gevolgen: Waarschijnlijkheid: Impact: Preventie: Correctie: Werk uit eerdere fasen moet opnieuw gedaan worden Middel Hoog Regelmatig advies vragen bij adviseur, regelmatig reviewen van producten Ontwerp zo snel mogelijk aanpassen en producten / documenten uit voorgaande fasen bijwerken Product faalt op AT Gevolgen: Waarschijnlijkheid: Impact: Preventie: Correctie: Product wordt afgekeurd Hoog Hoog AT zelf ruim voor de daadwerkelijke test uitvoeren voordat dit bij de klant gedaan wordt en eerste AT ruim voor de deadline inplannen Nieuwe AT organiseren en product verbeteren MANAGEMENT PROCES 7

14 biceps Verlies van data Gevolgen: Waarschijnlijkheid: Impact: Preventie: Correctie: Expertise tekort Gevolgen: Waarschijnlijkheid: Impact: Preventie: Correctie: Ontbrekende data en eventueel achterstand op planning Laag Hoog Goed systeem voor beheer van de data, tijdig backuppen Terug plaatsen van de laatste backup en groepsleden op de hoogte stellen van wat verloren is gegaan Product voldoet niet aan alle requirements Laag Hoog Tijdig onderzoek verrichten naar haalbaarheid Schrappen van betreende functionaliteit in overleg met SM en klant Verandering van user requirements door klant Gevolgen: Waarschijnlijkheid: Impact: Preventie: Correctie: Alle voorgaande producten voldoen niet meer Hoog Hoog Duidelijk maken aan de klant dat dit niet de bedoeling is, wijzigingsprocedures opstellen. Volgens wijzigingsprocedure 3.4 Controle en procesregistratie De PM registreert de voortgang van het proces door middel van de volgende activiteiten: Projectteam vergaderingen Voortgangsbesprekingen met het SM Werktijden registratie Projectteam vergaderingen De vergaderingen worden standaard op elke maandag om 9.30 uur in HG5.59 gehouden. In overleg kan een andere tijd / plaats gekozen worden. Deze vergaderingen zijn bedoeld om per lopende activiteit te berichten over de voortgang, problemen te signaleren, te communiceren en overige mededelingen te doen. Nieuwe taken worden verdeeld en vastgelegd. Indien mogelijk zal de TA bij de vergaderingen aanwezig zijn. Voor elke groepsvergadering moet het volgende gedaan zijn: 1. Groepsleden hebben notulen van vorige vergadering doorgenomen; 2. De voorzitter (PM) heeft een agenda opgesteld en die voor alle aanwezigen uitgeprint Voortgangsbesprekingen Gemiddeld worden deze besprekingen om de week gehouden. Bij deze besprekingen ontmoeten de PM en mogelijk de vice-pm het SM. Voor elke voortgangsbespreking moet het volgende worden gedaan: 1. Het schrijven van voortgangsrapport; 2. Voortgangsrapport uitprinten voor elke aanwezige. 8 MANAGEMENT PROCES

15 biceps Werktijden registratie Elke week moet elk projectlid het aantal gewerkte uren op vrijdag (voor uur) doorgeven aan de PM. Deze vat ze samen en rapporteert hierover elke week aan het SM. Wanneer blijkt dat groepsleden de logboeken niet op tijd inleveren, kan de PM besluiten om het samenvatten voortaan door de groep zelf te laten doen. 3.5 Staf plan De volgende tabel bevat iedereen die betrokken is bij het project en zijn rol. Rol Naam PM Wouter van de Molengraft ( ) VPM Hans Wauters ( ) SL Kevin Jonkers ( ) VSL Marcel Steine ( ) QE Arjan Kon ( ) VQE Stefan Rijkers ( ) TM Kevin Jonkers ( ) Marcel Steine ( ) Kevin Verbeek ( ) Hans Wauters ( ) Stefan Rijkers ( ) Arjan Kon ( ) Mohammed El kebir ( ) Johan de Jong ( ) TA Dhr. Bril SM L.J.A.M. Somers T.Punter Klant Gerben Mooiweer Peter Veenendaal Contact via Gerben Tabel 3.3: Staf plan MANAGEMENT PROCES 9

16 biceps Hoofdstuk 4 Werkpakketten, planning, budget 4.1 Werkpakketten UR-fase Pakket Verantwoordelijken Doelstelling URD Hans, Kevin V, Mohammed, Johan Extern goedgekeurd SQAP Arjan, Stefan Intern goedgekeurd SCMP Kevin J, Marcel Intern goedgekeurd SVVP Arjan, Stefan Opzet SPMP Wouter Af tot aan UR-deel Research Kevin V Gestart Tabel 4.1: Werkpakketten UR-fase SR-fase Pakket Verantwoordelijken Doelstelling URD Hans, Kevin V, Mohammed Bijgewerkt indien nodig SRD Hans, Kevin V, Johan, Mohammed Extern goedgekeurd Prototype Kevin J, Marcel Extern goedgekeurd SQAP Arjan, Stefan Bijgewerkt indien nodig SCMP Kevin J, Marcel Bijgewerkt indien nodig SVVP Arjan, Stefan Intern goedgekeurd SPMP Wouter Intern goedgekeurd Research Kevin V Af Tabel 4.2: Werkpakketten SR-fase AD-fase Pakket Verantwoordelijken Doelstelling URD Hans, Kevin V, Mohammed Bijgewerkt indien nodig SRD Hans, Kevin V, Johan, Mohammed Bijgewerkt indien nodig Prototype Kevin J, Marcel Bijgewerkt indien nodig ADD Arjan, Stefan, Mohammed, Hans, Kevin V Extern goedgekeurd SQAP Arjan, Stefan Bijgewerkt SCMP Kevin J, Marcel Bijgewerkt SVVP Arjan, Stefan Bijgewerkt - Vervolg op volgende pagina - 10 WERKPAKKETTEN, PLANNING, BUDGET

17 biceps Pakket Verantwoordelijken Doelstelling SPMP Wouter Bijgewerkt ATP Kevin J, Marcel Intern goedgekeurd UTP Hans Af voor zover mogelijk ITP Johan Af voor zover mogelijk STP Johan Af voor zover mogelijk Tabel 4.3: Werkpakketten AD-fase DD-fase Pakket Verantwoordelijken Doelstelling URD Hans, Kevin V, Mohammed Bijgewerkt indien nodig SRD Hans, Kevin V, Johan, Mohammed Bijgewerkt indien nodig ADD Arjan, Stefan, Mohammed, Hans, Kevin V Bijgewerkt indien nodig SQAP Arjan, Stefan Bijgewerkt en extern goedgekeurd SCMP Kevin J, Marcel Bijgewerkt en extern goedgekeurd SVVP Arjan, Stefan Bijgewerkt en extern goedgekeurd SPMP Wouter Bijgewerkt en extern goedgekeurd ATP Kevin J, Marcel Extern goedgekeurd UTP Hans Intern goedgekeurd ITP Johan Intern goedgekeurd STP Johan Intern goedgekeurd DDD Arjan, Stefan Extern goedgekeurd Code Kevin V Extern goedgekeurd SUM Marcel, Kevin J Extern goedgekeurd STD Marcel Intern goedgekeurd Tabel 4.4: Werkpakketten DD-fase 4.2 Afhankelijkheden De verschillende fasen worden sequentieel doorlopen. Daarmee wordt de SR-fase afhankelijk van de UR-fase, de AD- van de SR-fase, etc. Verder moet het prototype gelijktijdig met het SRD goedgekeurd worden. 4.3 Benodigdheden Een overzicht van de voor dit project benodigde bronnen is te vinden in tabel 4.5. Daarnaast geeft deze tabel de verantwoordelijke voor elke bron weer. 4.4 Budget en bron toewijzing Per werkpakket is een schatting gemaakt voor het aantal te besteden uren. Het werk van de TA is niet opgenomen in de budgetschatting. Het totale budget bestaat daarmee uit 2576 uren waarvan Als ontwikkelomgeving is Borland Delphi 7 gekozen. Het projectteam kan hiervan gebruik maken aangezien de TU/e een licentie heeft, maar de klant blijft verantwoordelijk. WERKPAKKETTEN, PLANNING, BUDGET 11

18 biceps Bron Verantwoordelijke Werkuren Projectteam Projectruimte (inclusief 2 pc's en telefoon) TU/e Printer TU/e Testsysteem Klant Ontwikkelomgeving Klant 1 Tabel 4.5: Benodigde bronnen en bijbehorende verantwoordelijken voor de teamleden en 112 voor het projectmanagement. Pakket Geschatte aantal uren SPMP 60 SVVP 40 UTP 10 ITP 10 STP 10 ATP 60 SCMP 33,25 SQAP 25,5 URD 120 SRD 70 Prototype 60 Research 20 ADD 125 DDD 70 Code 1432,25 SUM 60 IT, ST, AT 40 STD 10 Formal reviews 60 Meetings 200 Presentations 60 Tabel 4.6: Schatting voor het te werken aantal uren per werkpakket 4.5 Planning De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste mijlpalen binnen het biceps project en de data waarop deze goedgekeurd dienen te zijn. Het DDD komt bestaat grotendeels uit commentaar dat in de code staat. Daarmee hoeft het DDD dus niet voor de code af te zijn. 12 WERKPAKKETTEN, PLANNING, BUDGET

19 biceps Mijlpaal Omschrijving Datum M1 URD extern goedgekeurd M2 SRD extern goedgekeurd M3 ADD extern goedgekeurd M4 DDD extern goedgekeurd M5 Acceptance Test geslaagd M6 Product overdracht geslaagd P1 Tussenpresentatie P2 Eindpresentatie Tabel 4.7: Overzicht mijlpalen WERKPAKKETTEN, PLANNING, BUDGET 13

Software Conguration Management Plan Versie 1.1.1

Software Conguration Management Plan Versie 1.1.1 Versie 1.1.1 03-04-2006 Samenvatting Dit is het (SCMP) voor het project.dit project is onderdeel van het vak Software Engineering (2IP40) aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het document voldoet

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 3/11/2010 Brecht Van Laethem 1 Door hieronder te tekenen verklaart u akkoord te zijn met dit document en zijn inhoud. Het

Nadere informatie

Software Quality Assurance Plan

Software Quality Assurance Plan FACULTEIT WETENSCHAPPEN Software Quality Assurance Plan Software Engineering groep 3 Jeroen Van den haute Versie Datum Auteur Commentaar 0.1 09/11/2010 Jeroen Van den haute Eerste versie 0.2 12/11/2010

Nadere informatie

Software Test Documentation

Software Test Documentation FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND APPLIED COMPUTER SCIENCE Software Test Documentation Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe

Nadere informatie

Software Engineering Groep 3

Software Engineering Groep 3 Software Engineering Groep 3 Post Mortem Review 1 Kristof Van Moffaert (QA Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen Kristof.Van.Moffaert@vub.ac.be se3@tinf.vub.ac.be 22 februari 2009 Document geschiedenis

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 3/11/2010 Brecht Van Laethem Eerste versie voor klant 1.0 27/11/2010 Brecht Van Laethem Aanbrengen verduidelijkingen + toevoegen

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 3/11/2010 Brecht Van Laethem Eerste versie voor klant 1.0 27/11/2010 Brecht Van Laethem Aanbrengen verduidelijkingen + toevoegen

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan PEN: Paper Exchange Network Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Contents 1 Overzicht 1 1.1 Samenvatting project.........................

Nadere informatie

Software Quality Assurance Plan

Software Quality Assurance Plan Software Quality Assurance Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 1.0 10-12-2010 Bram Bruyninckx Eerste iteratie 1 Door hieronder te tekenen verklaart u akkoord te zijn met dit document en zijn

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Software Engineering Groep 3

Software Engineering Groep 3 Software Engineering Groep 3 Software Project Management Plan Diane De Coster (Project Manager) 1 e Master Burgelijk Ingenieur diane.de.coster@vub.ac.be se3@tinf.vub.ac.be 22 Oktober 2008 Document geschiedenis

Nadere informatie

Software Engineering - Groep 1

Software Engineering - Groep 1 Software Engineering - Groep 1 Verslag vergadering week 0 Diane De Coster (Project Manager)- Laurens Teirlinck (Secretaris) 1 ste Master Ingenieurswetenschappen diane.de.coster@vub.ac.be se3@tinf.vub.ac.be

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Van doemaar naar succesvol projectmanagement, de &-&-& Paradox. Ir. Roel Wessels ESEF 2012 13 maart 2012

Van doemaar naar succesvol projectmanagement, de &-&-& Paradox. Ir. Roel Wessels ESEF 2012 13 maart 2012 Van doemaar naar succesvol projectmanagement, de &-&-& Paradox Ir. Roel Wessels ESEF 2012 13 maart 2012 2 Vakmanschap Presteren bij niet-ideale omstandigheden 3 Vakmanschap Presteren ondanks tegenwind

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Faculty of Applied Science Software Project Management Plan Beerend Ceulemans May 19, 2011 Version 0.7 Team Contact Info Beerend Ceulemans Michiel De Keyser Jeroen Heymans Georgi Nikolov Reinert Roux Ruben

Nadere informatie

DE WENDBARE ORGANISATIE

DE WENDBARE ORGANISATIE DE WENDBARE ORGANISATIE 16E BPUG SEMINAR 4 JUNI 2013 Jef Aarts & Aart Schouten FrieslandCampina Project control & agility in a global change programme Ervaringen vanuit het project management office van

Nadere informatie

Software Engineering Groep 3

Software Engineering Groep 3 Software Engineering Groep 3 Software Project Management Plan Diane De Coster (Project Manager) 1 e Master Burgelijk Ingenieur diane.de.coster@vub.ac.be se3@tinf.vub.ac.be 8 Maart 2009 Document geschiedenis

Nadere informatie

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud Voorblad Inhoudsopgave Inhoud (INHOUD) Achtergronden We moeten een website voor een jonge catering en een party service bedrijf bouwen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in verzorging van borrelhapjes en

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Software Engineering Group 3

Software Engineering Group 3 Software Engineering Group 3 Verslag vergadering week 2 Laurens Teirlinck (Secretaris) 1 e Master Ingenieurswetenschappen lteirlin@vub.ac.be se3@tinf.vub.ac.be 24 Oktober 2008 Document geschiedenis v1.0

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN

VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Project Multimedia Peter van Ulden Studentnr. 1494759 VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 2 Project omschrijving...4

Nadere informatie

Software Engineering Groep 4

Software Engineering Groep 4 Software Engineering Groep 4 Software Project Management Plan Jan-Pieter Hubrecht (Project Manager) Kevin Hendrickx (Assistent Project Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen se4-1112@wilma.vub.ac.be

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Producten! 5 Testplan! 5 Ontwerprapport! 5 Implementatierapport! 5 Testrapport! 5 Systeemdocumentatie! 5 Aanpak! 6 Projectmethodiek!

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

Checklist basisontwerp SDM II

Checklist basisontwerp SDM II Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist basisontwerp SDM II Documentatie. Zijn de uitgangspunten voor het basisontwerp Is een plan van aanpak Zijn er wijzigingen op het Software Quality Assurance

Nadere informatie

Software Engineering Groep 4

Software Engineering Groep 4 Software Engineering Groep 4 Software Project Management Plan Jan-Pieter Hubrecht (Project Manager) Kevin Hendrickx (Assistent Project Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen se4-1112@wilma.vub.ac.be

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

Software Project Management Plan for WiseLib

Software Project Management Plan for WiseLib Software Project Management Plan for WiseLib Wout Van Riel Mathieu Reymond Sam Vervaeck Yannick Verschueren Arno Moonens October 2014 1 Contents 1 Introductie 5 1.1 Project Overzicht...........................

Nadere informatie

Software Configuration Management Plan

Software Configuration Management Plan Software Configuration Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 31/10/2010 Tom Strickx Template 0.2 31/10/2010 Tom Strickx First draft 1 Door hieronder te tekenen verklaart u akkoord

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN Software Project Management Plan Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe Gaethofs, Pieter Meiresone, Sam Van den Vonder, Fernando

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010)

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010) Plan van Aanpak Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser Versie 4 (26-06-2010) Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Accordering en bijstelling... 3 1.3 Toelichting

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Software Configuration Management Plan

Software Configuration Management Plan Software Configuration Management Plan Michiel De Keyser Configuration Manager van Software Engineering groep 3 December 14, 2010 Versie Datum Beschrijving 0.1 3 November 2010 Eerste ruwe versie 0.2 3

Nadere informatie

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A Plan van Aanpak TI1A 1 Inhoudsopgave Achtergronden... 3 Projectopdracht... 4 Projectactiviteit... 5 Projectgrenzen... 6 Tussenresultaten... 7 Kwaliteit... 8 Projectorganisatie... 9 Planning... 10 Kosten

Nadere informatie

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance Hier komt tekst Lokale overheid, Hier eigen komt governance, ook tekst eigen PMO INHOUD 1. INLEIDING 2. ORGANISATIE Gemeente Utrecht Project en Programma

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Wie durft? Kwaliteit rapporteren voor het IT project start! Bart-Jan de Leuw TestNet 10 mei 2011

Wie durft? Kwaliteit rapporteren voor het IT project start! Bart-Jan de Leuw TestNet 10 mei 2011 Wie durft? Kwaliteit rapporteren voor het IT project start! Bart-Jan de Leuw TestNet 10 mei 2011 Mijn boodschap is... Ga kwaliteit rapporteren voor het IT project start! No. 2 We hebben een boodschap voor

Nadere informatie

Werkgroep ISO29119. TestNet thema-avond 9 oktober 2014

Werkgroep ISO29119. TestNet thema-avond 9 oktober 2014 Werkgroep ISO29119 TestNet thema-avond 9 oktober 2014 Is dit n gezonde maaltijd? Ja toch!! Om jezelf een oordeel te kunnen vormen heb je informatie nodig!! Vandaag brengen we kennis en informatie bij elkaar

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Het Sebyde aanbod. Secure By Design. AUG 2012 Sebyde BV

Het Sebyde aanbod. Secure By Design. AUG 2012 Sebyde BV Het Sebyde aanbod Secure By Design AUG 2012 Sebyde BV Wat bieden wij aan? 1. Web Applicatie Security Audit 2. Secure Development 3. Security Awareness Training 4. Security Quick Scan 1. Web Applicatie

Nadere informatie

Bedrijfsbrede automatisering in de bouwsector. Peter Langenberg

Bedrijfsbrede automatisering in de bouwsector. Peter Langenberg Bedrijfsbrede automatisering in de bouwsector Peter Langenberg Mission Statement Bubbles-IT wil voor U een rendabele en onafhankelijke IT partner zijn met competitieve producten, afgestemd op uw bedrijf.

Nadere informatie

Software Engineering Groep 4

Software Engineering Groep 4 Software Engineering Groep 4 Software Project Management Plan Jan-Pieter Hubrecht (Project Manager) Kevin Hendrickx (Assistent Project Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen se4-1112@wilma.vub.ac.be

Nadere informatie

Satisfy the real (and changing) customer expectation

Satisfy the real (and changing) customer expectation Han Duisterwinkel Test & Quality competence RUP competence LogicaCMG Nederland B.V. Eemsgolaan 1 P.O. Box 70237 9704 AE Groningen The Netherlands www.logicacmg.com @logicacmg.com

Nadere informatie

Communicatieplan. Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Van der Horden

Communicatieplan. Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Van der Horden Communicatieplan Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Van der Horden Goedkeuring door Status B. Geltmeyer Definitief 1. COMMUNICATIEPLAN Doelgroep Frequentie

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Projectopgave: Sociaal Kennis Databank

Projectopgave: Sociaal Kennis Databank Projectopgave: Sociaal Kennis Databank Geavanceerde Webtechnologie Academiejaar 2010-2011 1 Probleemstelling De laatste jaren zijn sociaalnetwerksites enorm populair geworden. Het meest bekende voorbeeld

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen Vakgroep Computerwetenschappen Software Project Management Plan Arno De Witte, Romeo Van Snick, Vincent De Schutter, Silke Verhaeghe, Yannick Merckx

Nadere informatie

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management Lean Six Sigma Scrum Niet alleen voor software projecten LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt Project Management Project succes survey The Standish Group's report: "CHAOS Summary

Nadere informatie

Stageplan. Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar

Stageplan. Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar Stageplan Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Organisatorische aspecten...3 Gegevens van de student...3 Gegevens van de stageorganisatie...3 Gegevens van de stagebegeleider...3

Nadere informatie

Quality Gates: De overdracht tussen ontwikkelaars en testers geregeld

Quality Gates: De overdracht tussen ontwikkelaars en testers geregeld Quality Gates: De overdracht tussen ontwikkelaars en testers geregeld Rik Marselis Senior Testadviseur Logica 2008. All rights reserved Even voorstellen: Rik Marselis Senior Testadviseur ruim 27 jaar IT

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Hogeschool Rotterdam Studierichting Autotechniek Second Life Vehicle SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Studenten: Adeel Din (0868474) Jacco Hak (0847289) Tom Nispen tot

Nadere informatie

Plan Van Aanpak. Aanleiding. Goedkeuring en bijstelling. Projectbeschrijving

Plan Van Aanpak. Aanleiding. Goedkeuring en bijstelling. Projectbeschrijving Plan Van Aanpak Aanleiding Dit PVA werd opgesteld op vraag van Peter Slaets. De laatstgenoemde zou willen dat wij, Lightspeed, een Small Solar Vehicle (SSV) ontwerpen en bouwen, rekening houdend met een

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

2IO35 OGO 2.2 Software Specificatie

2IO35 OGO 2.2 Software Specificatie 2IO35 OGO 2.2 Software Specificatie T.A.C. Willemse Formal System Analysis (FSA) 6 februari 2012 Contact informatie Coordinatoren: Tim Willemse (verantwoordelijk) en Anton Wijs 2/12 Kamer Tim: HG 6.76,

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Media, Informatie en Communicatie. Stageplan. CA82 Beroepsoriënterende stage. Plan van aanpak CV205E. Janina Pakasi

Media, Informatie en Communicatie. Stageplan. CA82 Beroepsoriënterende stage. Plan van aanpak CV205E. Janina Pakasi Media, Informatie en Communicatie Stageplan CA82 Beroepsoriënterende stage Plan van aanpak CV205E Janina Pakasi Tutor: J. Beijer Docent SLB: M. P. Corbeij Stage periode 31 januari 8 april 2011 Inhoud

Nadere informatie

Requirements Traceability. Marcel de Baas, Jan Bank, Edwin Buisman, Frits Jacobs, Kitty Spaas, Erik Venema, Arno Zandman

Requirements Traceability. Marcel de Baas, Jan Bank, Edwin Buisman, Frits Jacobs, Kitty Spaas, Erik Venema, Arno Zandman Requirements Traceability Marcel de Baas, Jan Bank, Edwin Buisman, Frits Jacobs, Kitty Spaas, Erik Venema, Arno Zandman 22 Mei 2008 Werkgroep Traceability Doel van de werkgroep: Aanbieden van hulpmiddelen

Nadere informatie

End-to-End testen: de laatste horde

End-to-End testen: de laatste horde End-to-End testen: de laatste horde Dieter Arnouts Agenda Begrip End-to-End testen in het test proces Praktische aanpak End-to-End Test Omgeving Uitdagingen End-to-End testen: De laatste horde 11/10/2010

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Wat drijft het werkveld?

Wat drijft het werkveld? Wat drijft het werkveld? Presentatie uitkomsten survey Jacob Brunekreef, Fontys ICT Jacob Brunekreef Meer dan 25 jaar werkzaam in de IT Nu: Projectleider EQuA project, Fontys ICT Adviseur / trainer bij

Nadere informatie

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : OPI-PMO - Project Manager FUNCTIEFAMILIE : Technology AFDELING : Technology DATUM LAATSTE AANPASSING: mei 2010 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Senior Program Manager OUDE CODE:

Nadere informatie

Test rapportage Waarom eigenlijk?

Test rapportage Waarom eigenlijk? Testrapportage Boodschappers van de koning? Test rapportage Waarom eigenlijk? TestNet voorjaarsevenement 2015 Jurian van de Laar Jurian van de Laar @JurianvdL 30 april 2015 @JurianvdL Jurian van de Laar

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 10 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-0 3.4.2 PRA-1 3.4.3 PRA-2 3.4.4 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Gedetailleerde versie info@mirada.nl

Gedetailleerde versie info@mirada.nl Gedetailleerde versie info@mirada.nl Mirada BV Agenda Wat is Time IT? Wanneer heb je Time IT nodig? Hoe gebruik je Time IT? Implementatie en test trajecten Van chaos naar Structuur.. Wat is Time IT Het

Nadere informatie

Het W-model: de groei naar voren. Jan Jaap Cannegieter. Praktijk van ICT-projecten

Het W-model: de groei naar voren. Jan Jaap Cannegieter. Praktijk van ICT-projecten Het W-model: de groei naar voren Jan Jaap Cannegieter Adjunct Directeur SYSQA B.V. Praktijk van ICT-projecten Req Ontwerp Realisatie Testen Testen Testen 44% van de projecten overschrijdt budget of tijd

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door:

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door: Installatietechniek TISD WH1.2 Plan Van Aanpak Beroepsproduct: Groep: Plan Van Aanpak WH11B2 Periode: Blok H1.2 Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00 Projectleden: Ingeleverd door: Tutor: Luuk

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Even voorstellen. Xenophanes. Literatuur. Inhoudsopgave 20-11-2014. SCRUM en bid management DEEL I BID MANAGEMENT. (Colophon, 560 circa 478 v. Chr.

Even voorstellen. Xenophanes. Literatuur. Inhoudsopgave 20-11-2014. SCRUM en bid management DEEL I BID MANAGEMENT. (Colophon, 560 circa 478 v. Chr. Even voorstellen SCRUM en bid management Ontwikkelaar, ontwerper, projectleider, projectmanager, management consultant, directeur, oprichter, aandeelhouder, senior adviseur, bid manager, principal consultant

Nadere informatie

13/07/2012. Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout. Agenda. Tijdsindeling. K o f f i e p a u z e. TestNet Summerschool, juni 2012

13/07/2012. Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout. Agenda. Tijdsindeling. K o f f i e p a u z e. TestNet Summerschool, juni 2012 Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout Agenda No. 2 Tijdsindeling K o f f i e p a u z e No. 3 1 Introductie Zaterdag 9 juni 2012 Vrijdag 15 juni 2012 Zaterdag 16 juni 2012 Zaterdag 9 juni 2012

Nadere informatie

Op de computer kan naar eigen inzicht software op worden geïnstalleerd, een andere besturingssysteem is mogelijk.

Op de computer kan naar eigen inzicht software op worden geïnstalleerd, een andere besturingssysteem is mogelijk. Planningsfase 1. Afspraken maken over doelstelling en randvoorwaarden De doelstelling van het project: De doelstelling van het project: het maken van het gewenste product. De doelstelling van de student:

Nadere informatie

Beste Arjan Jonker, KWD Resultaatmanagement 2

Beste Arjan Jonker, KWD Resultaatmanagement 2 Kunnen Willen Durven Resultaat KWD PID-Checker KWD Projectmanagement app Arjan Jonker KWD Management Diensten BV h.o.d.n. KWD Resultaatmanagement Weverstede 15 Postbus 761 3430 AT Nieuwegein T 030-6004779

Nadere informatie

Procedure Incident Meldingen. van. Stichting Bibliotheek.nl

Procedure Incident Meldingen. van. Stichting Bibliotheek.nl Procedure Incident Meldingen van Stichting Bibliotheek.nl Datum: Juni 2013 Status: Definitief Versienummer: 1.3 Opgesteld door: BNL Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Geldigheidsduur van de PIM...

Nadere informatie

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Consultant: Dirk Derom Inhoudstafel Algemene structuur van de website...6 Front pagina...6 Pagina IDEEFIKS/IDEEKIDS...6 Functionaliteit...10

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED Mei 2016 Versie 2.4 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, reparatie en doorontwikkeling... 4 Normen voor klantenondersteuning...

Nadere informatie

van A naar Beter app

van A naar Beter app Procesverslag RWS: Doorontwikkeling van A naar Beter app Uitgave: 6-12-2012, versie 1.0 Door JBLT ; Jonathan Marchal, Bas van Agten, Laurens Carbo, Thijs Blaas Inhoudsopgave 1. Inleiding... 03 2. Organisatie

Nadere informatie

RUM. requirements Management. SPIder session Project. driven by requirements 25th april. Risk assessed User

RUM. requirements Management. SPIder session Project. driven by requirements 25th april. Risk assessed User RUM Risk assessed User requirements Management - SPIder session Project driven by requirements 25th april Copyright 2006 ps_testware - Gijs Kuiper Risk assessed User requirement Management Personalia Gijs

Nadere informatie

FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group

FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group Programma: 1. Introductie trainingen Ton Knegt STC Group 2. FF EMEA Demo units Peter Overgauw - Honeywell 3. Training cases Bindert Douma STC

Nadere informatie

Stageplan. Stageplan v0.1 02-03-11 Dennis Wagenaar

Stageplan. Stageplan v0.1 02-03-11 Dennis Wagenaar Stageplan Stageplan v0.1 02-03-11 Dennis Wagenaar Inhoudsopgave Inleiding...3 Organisatorische aspecten...3 Gegevens van de student...3 Gegevens van de stageorganisatie...3 Gegevens van de stagebegeleider...3

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Voortgangsverslag 3.2

Voortgangsverslag 3.2 Voortgangsverslag 3.2 Paulo Lopes de Barros Voortgangsverslag 3.2 Paulo Lopes de Barros G. Rook (Werkplekcoach) M. kras (Docentbegeleider) Zaandam 30-02-2014 Haagse Hogeschool Voorwoord Dit voortgangsverslag

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Agenda No. 2 1 Tijdsindeling Binnen TestNet is gesproken over Product Kwaliteit (in 2011 en tijdens de Summerschool 2012). Een TestNet-werkgroep

Nadere informatie

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 1 2 Inleiding Wat is PRINCE2? Organisation Discussie Wat is een project? Improvisatie Uniek Flexibel Vernieuwend Enerverend Chaotisch

Nadere informatie

Thier Software Development Onze werkwijze

Thier Software Development Onze werkwijze Thier Software Development TSD is sinds 1995 actief op de markt voor software ontwikkeling. Wij hebben de juiste combinatie van ervaren mensen die hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend en jonge,

Nadere informatie

Handleiding Cloudtec Support Gebruikers (Users)

Handleiding Cloudtec Support Gebruikers (Users) Handleiding Cloudtec Support Gebruikers (Users) V. Auteur: Christo Steyn Dynamx BV Pagina van 6 Document Overzicht Revisie Plannen Dit document zal worden herzien en zo nodig aangepast zoals hieronder

Nadere informatie

E.1. Opstarten van een Project (OP)

E.1. Opstarten van een Project (OP) [ppendix E: Health heck - Prince2, editie 2009] E.1. Opstarten van een Project (OP) 1 Zijn de management team rollen toegewezen voor de: D E F G H Executive? Projectmanager? Senior User(s)? Senior Supplier(s)?

Nadere informatie

WORKSHOP 1W5. De Scrum-projectmethode voor betere groepsresultaten. Rienk van der Ploeg hogeschooldocent Informatica bij IICT-FNT

WORKSHOP 1W5. De Scrum-projectmethode voor betere groepsresultaten. Rienk van der Ploeg hogeschooldocent Informatica bij IICT-FNT WORKSHOP 1W5 De Scrum-projectmethode voor betere groepsresultaten Rienk van der Ploeg hogeschooldocent Informatica bij IICT-FNT 11.00-12.00 uur / Expedition Curriculum Vitae Team Lead Software Developers

Nadere informatie