Software Project Management Plan Versie 1.2.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Software Project Management Plan Versie 1.2.0"

Transcriptie

1 Versie

2 biceps Samenvatting Dit is het (SPMP) voor het biceps project. Het project wordt uitgevoerd voor het vak 2IP40 aan de Technische Universiteit Eindhoven. De structuur van dit document komt overeen met dat van het SPMP zoals beschreven in de Software Engineering Standard, bepaald door het European Space Agency [ESA]. Uitzondering hierop is het ontbreken van een hoofdstuk technisch proces. Dit wordt in zijn geheel uitgebreid besproken in [SCMP] en wordt daarom hier niet meer verder toegelicht. Het SPMP wordt opgesteld en gebruikt door de project manager om het project te sturen. Behandeld worden de deliverables, de organisatie, verantwoordelijkheden en de tijdsplanning. Hiermee kunnen groepsleden nagaan wat hun taken zijn. Daarnaast kan het senior management inzicht krijgen in de gang van zaken binnen het project. II SAMENVATTING

3 biceps Inhoudsopgave Samenvatting Document status overzicht Document veranderingen overzicht II IV V 1 Inleiding Project overzicht Project deliverables Evolutie van het SPMP Denities Referenties Organisatie Proces model Organisatorische structuur Grenzen en interfaces Verantwoordelijkheden Project Manager (PM) Software Librerian (SL) Quality Engineer (QE) Team Leader (TL) Team Member (TM) Technical Advisor (TA) Senior Management (SM) Customer (klant) Management proces Doelen en prioriteiten Aannames, afhankelijkheden en beperkingen Risico management Tijd tekort Onevenredige verdeling van de werkdruk / meeliften Ziekte en / of afwezigheid van teamleden Ontwerpfouten Product faalt op AT Verlies van data Expertise tekort Verandering van user requirements door klant Controle en procesregistratie Projectteam vergaderingen Voortgangsbesprekingen Werktijden registratie Staf plan INHOUDSOPGAVE III

4 biceps 4 Werkpakketten, planning, budget Werkpakketten UR-fase SR-fase AD-fase DD-fase Afhankelijkheden Benodigdheden Budget en bron toewijzing Planning IV INHOUDSOPGAVE

5 biceps Document status overzicht Algemeen Document titel: Identicatie: Auteur: Document status: SPMP pdf Wouter van de Molengraft Extern goedgekeurd Document geschiedenis Versie Datum Reden van verandering Initiële versie Start SR fase, kleine updates Start AD fase Interne review Externe review Start DD fase DOCUMENT STATUS OVERZICHT V

6 biceps Document veranderingen overzicht Algemeen DCR number: 2 Datum: Auteur: Wouter van de Molengraft Goedgekeurd: Extern goedgekeurd Document titel: Identicatie: SPMP pdf Veranderingen Pagina Paragraaf Reden van verandering 11 Paragraaf Start DD-Fase VI DOCUMENT VERANDERINGEN OVERZICHT

7 biceps Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Project overzicht Binnen het project zal een groep van acht studenten van de Technische Universiteit Eindhoven als één team opereren, dit team zal verder in dit document het het projectteam worden genoemd. Dit document behandelt het budget (tijd in uren), de planning, de rolverdeling en de verantwoordelijkheden per rol. 1.2 Project deliverables Gedurende het project moet een aantal documenten opgeleverd worden aan de klant (k), het Senior Management (s) of beiden. Al deze documenten moeten voldoen aan de ESA Software Engineering Standards (zoals beschreven in [ESA]). Producten worden intern (i) en/of extern (e) goegekeurd. Een overzicht hiervan is te vinden in de tabellen 1.1 en 1.2. Document Review Inleveren User Requirements document ie ks Software Requirements document ie 1 ks Architectural Design Document ie ks Detailed Design Document ie ks Source code e 2 ks Software User Manual ie ks Software Transfer Document i ks Acceptance Test Plan ie ks System Test Plan i ks Integration Test Plan i ks Unit Test Plan i ks Tabel 1.1: Overzicht product documenten Voor alle project documenten met uitzondering van het ADD en het DDD moet bij de externe review ook de klant betrokken worden. Het document wordt pas extern goedgekeurd als ook de klant zijn goedkeuring geeft. Bij de externe review van het ADD en het DDD hoeft de klant zijn goedkeuring niet te geven. Het extern reviewen van de management documenten houdt in dat deze per mail bij het senior management ingeleverd worden. Als alle documenten ontvangen zijn, dan zal het senior management hierop commentaar geven tijdens een voortgangsbespreking. Als al het commentaar verwerkt is, dan is het document extern goedgekeurd. 1 Onder het Software Requirements Document valt ook het prototype. Ook dit moet dus extern goedgekeurd worden. 2 De source code wordt gecontroleerd door het uitvoeren van de procedure zoals beschreven in het ATP. Deze procedure (Acceptance Test) wordt door de klant uitgevoerd. INLEIDING 1

8 biceps Document Review Inleveren Software Conguration Management Plan ie s ie s Software Quality Assurance Plan ie s Software Validation and Verication Plan ie s Tabel 1.2: Overzicht management documenten 1.3 Evolutie van het SPMP Dit document is in ontwikkeling. De aannames, afhankelijkheden en beperkingen voor dit project en de gedetailleerde tijds- en bronnenplanning kunnen aangepast worden gedurende het project. Wanneer dat het geval is, zal dat leiden tot een aangepast SPMP met een hoger versienummer, maar behoud van documentstatus. Wanneer er wijzigingen nodig zijn aan de mijlpalen planning, beschreven in paragraaf 4.5, dan moeten deze eerst besproken worden met het senior management, alvorens ze in dit document worden verwerkt. Dit zal gebeuren tijdens de voortgangsbesprekingen. 1.4 Denities 1.5 Referenties [ESA] ESA Software Engineering Standards (ESA PSS-05-0 Issue 2), ESA Board for Software Standardization and Control (BSSC), 1991 [SCMP] Software Conguration Management Plan, biceps, Kevin Jonkers & Marcel Steine Technische Universiteit Eindhoven, 2005 / 2006 [SQAP] Software Quality Assurance Plan, biceps, Arjan Kon & Stefan Rijkers Technische Universiteit Eindhoven, 2005 / INLEIDING

9 biceps Hoofdstuk 2 Organisatie 2.1 Proces model Het proces model waarvan dit project (verplicht) gebruik maakt is het Waterval model. Hierin worden de volgende vijf 1 fases sequentieel doorlopen: 1. User Requirements fase (UR fase) 2. Software Requirements fase (SR fase) 3. Architectural Design fase (AD fase) 4. Detailed Design and implementation fase (DD fase) 5. Software Transfer fase (TR fase) 2.2 Organisatorische structuur De volgende rollen zijn in dit project gedenieerd: 1. Project Manager (PM) 2. Vice Project Manager (VPM) 3. Software Librerian (SL) 4. Vice Software Librerian (VSL) 5. Quality Engineer (QE) 6. Vice Quality Engineer (VQE) 7. Team Leader (TL) 8. Team Member (TM) 9. Technical Advisor (TA) 10. Senior Management (SM) 11. Customer (Klant) De PM, VPM, SL, VSL, QE, VQE, TL's en TM's vormen samen het gehele projectteam. De TA, SL en de klant maken geen deel uit van dat team. De organisatorische structuur is grasch weergegeven in guur 2.1. De verantwoordelijkheden behorende bij elke rol worden besproken in paragraaf De zesde fase (Operations and maintenance) valt buiten de strekking van dit project en wordt dan ook verder niet benoemd. ORGANISATIE 3

10 biceps Figuur 2.1: Organisatorische structuur van het projectteam 2.3 Grenzen en interfaces Zoals te zien in guur 2.1 zijn er drie externe partijen waarmee het projectteam te maken heeft: de TA, het SM en de klant. Communicatie met het SM verloopt uitsluitend via de PM. De TA staat direct in contact met de groep aangezien hij op vergaderingen aanwezig is. Voor de klant wordt één contactpersoon binnen de groep gekozen. Alleen kleine vragen die snel beantwoord moeten worden mogen direct aan de klant gesteld worden. Vragen van de klant mogen door alle groepsleden beantwoord worden. 2.4 Verantwoordelijkheden Project Manager (PM) Doel: Taken: Voltooien van het project binnen de gestelde tijd. Opstellen van de tijdsplanning; Controle op naleving van de planning; Bijstelling van de planning gedurende het project; Deniëren en toewijzen van taken; Motiveren van het projectteam; Schrijven SPMP; Registratie gewerkte uren; Rapportage naar SM Software Librerian (SL) Doel: Taken: Beheer van documenten en broncode. Schrijven SCMP; Creëren van de benodigde opslagfaciliteiten voor documenten en code; Beheer daarvan (inclusief backups). 4 ORGANISATIE

11 biceps Quality Engineer (QE) Doel: Taken: Garanderen van de kwaliteit van producten en het productieproces. Schrijven SQAP; Assistentie bij het schrijven van het SVVP; Controle op naleving van procedures zoals beschreven in het SQAP en SVVP; Documenten controleren op consistentie; Organisatie van reviews Team Leader (TL) Doel: Taken: Voltooien van de taken van het team binnen de gestelde tijd. Planning team activiteiten; Voortgang rapporteren aan de PM; Motivatie van het team; Review vergaderingen voorzitten van de door het team gemaakte producten Team Member (TM) Doel: Taken: Eigen taken binnen het team op tijd af hebben. Ook de TL is een TM van zijn eigen team. Uitvoeren van de planning van de TL; Problemen rapporteren aan PM; Bijhouden van logboek Technical Advisor (TA) Doel: Taken: Ondersteuning van het projectteam. Technische vragen beantwoorden; Deelnemen aan vergaderingen; Deelnemen aan reviews Senior Management (SM) Doel: Taken: Controle van de PM. Voortgangsbijeenkomsten organiseren; Algemene projectbijeenkomsten organiseren Customer (klant) Doel: Taken: Ontwikkeling van een product dat aan de gestelde eisen voldoet. Helpen bij het opstellen van requirements; Evaluatie van het prototype; Reviewen van documenten; Acceptance test uitvoeren; ORGANISATIE 5

12 biceps Hoofdstuk 3 Management proces 3.1 Doelen en prioriteiten Zie paragraaf Aannames, afhankelijkheden en beperkingen Met een aantal factoren wordt in dit SPMP rekening gehouden. Dit zijn: Het TM budget: 8 11 ECTS = = 2464 uur Het PM budget: 1 4 ECTS = 112 uur Het TA budget: 80 uur Mijlpalen (zie tabel 4.7) Tentamenperiodes, vakanties en vrije dagen (zie tabel 3.1) Afwezigheid van groepsleden (zie tabel 3.2) Week / datum Omschrijving Week 52 en 1 Kerstvakantie Week 3 en 4 Tentamens Week 9 Carnavalsvakantie Week 11 en 12 Tentamens Goede vrijdag Tweede paasdag Bevreidingsdag Week 19 Tentamens Hemelvaart Brugdag Tweede pinksterdag Week 25, 26 en 27 Tentamens Tabel 3.1: Tentamenperiodes en vrije dagen Periode Omschrijving 1 t/m 5 mei Kevin V afwezig ivm vakantie Tabel 3.2: Afwezigheid van groepsleden 6 MANAGEMENT PROCES

13 biceps 3.3 Risico management In deze paragraaf worden risico's voor de voortgang van het project benoemd. Het is de taak van het projectteam om problemen tijdig te signaleren. Deze moeten bij de PM gemeld worden zodat die ze op de voortgangsbesprekingen met het SM kan bespreken Tijd tekort Gevolgen: Waarschijnlijkheid: Impact: Preventie: Correctie: Stress binnen de groep, product dat niet aan alle eisen voldoet Hoog Hoog Planning aanhouden, aantal requirements met hoge prioriteit beperken In overleg met SM en klant kan een aantal requirements geschrapt worden of er kan uitstel gevraagd worden Onevenredige verdeling van de werkdruk / meeliften Gevolgen: Waarschijnlijkheid: Impact: Preventie: Correctie: Andere groepsleden moeten meer doen Middel Middel PM moet logboeken controleren en daar bij de taakverdeling rekening mee houden Andere werkverdeling maken, gesprek met betrokken groepsleden, wederzijdse beoordelingen Ziekte en / of afwezigheid van teamleden Gevolgen: Waarschijnlijkheid: Impact: Preventie: Correctie: Hogere werkdruk binnen rest van de groep Middel Middel Vroege melding van afwezigheid en opname daarvan in de planning, onderlinge communicatie mbt werkzaamheden Overname van taken door andere groepsleden, herverdeling van het werk Ontwerpfouten Gevolgen: Waarschijnlijkheid: Impact: Preventie: Correctie: Werk uit eerdere fasen moet opnieuw gedaan worden Middel Hoog Regelmatig advies vragen bij adviseur, regelmatig reviewen van producten Ontwerp zo snel mogelijk aanpassen en producten / documenten uit voorgaande fasen bijwerken Product faalt op AT Gevolgen: Waarschijnlijkheid: Impact: Preventie: Correctie: Product wordt afgekeurd Hoog Hoog AT zelf ruim voor de daadwerkelijke test uitvoeren voordat dit bij de klant gedaan wordt en eerste AT ruim voor de deadline inplannen Nieuwe AT organiseren en product verbeteren MANAGEMENT PROCES 7

14 biceps Verlies van data Gevolgen: Waarschijnlijkheid: Impact: Preventie: Correctie: Expertise tekort Gevolgen: Waarschijnlijkheid: Impact: Preventie: Correctie: Ontbrekende data en eventueel achterstand op planning Laag Hoog Goed systeem voor beheer van de data, tijdig backuppen Terug plaatsen van de laatste backup en groepsleden op de hoogte stellen van wat verloren is gegaan Product voldoet niet aan alle requirements Laag Hoog Tijdig onderzoek verrichten naar haalbaarheid Schrappen van betreende functionaliteit in overleg met SM en klant Verandering van user requirements door klant Gevolgen: Waarschijnlijkheid: Impact: Preventie: Correctie: Alle voorgaande producten voldoen niet meer Hoog Hoog Duidelijk maken aan de klant dat dit niet de bedoeling is, wijzigingsprocedures opstellen. Volgens wijzigingsprocedure 3.4 Controle en procesregistratie De PM registreert de voortgang van het proces door middel van de volgende activiteiten: Projectteam vergaderingen Voortgangsbesprekingen met het SM Werktijden registratie Projectteam vergaderingen De vergaderingen worden standaard op elke maandag om 9.30 uur in HG5.59 gehouden. In overleg kan een andere tijd / plaats gekozen worden. Deze vergaderingen zijn bedoeld om per lopende activiteit te berichten over de voortgang, problemen te signaleren, te communiceren en overige mededelingen te doen. Nieuwe taken worden verdeeld en vastgelegd. Indien mogelijk zal de TA bij de vergaderingen aanwezig zijn. Voor elke groepsvergadering moet het volgende gedaan zijn: 1. Groepsleden hebben notulen van vorige vergadering doorgenomen; 2. De voorzitter (PM) heeft een agenda opgesteld en die voor alle aanwezigen uitgeprint Voortgangsbesprekingen Gemiddeld worden deze besprekingen om de week gehouden. Bij deze besprekingen ontmoeten de PM en mogelijk de vice-pm het SM. Voor elke voortgangsbespreking moet het volgende worden gedaan: 1. Het schrijven van voortgangsrapport; 2. Voortgangsrapport uitprinten voor elke aanwezige. 8 MANAGEMENT PROCES

15 biceps Werktijden registratie Elke week moet elk projectlid het aantal gewerkte uren op vrijdag (voor uur) doorgeven aan de PM. Deze vat ze samen en rapporteert hierover elke week aan het SM. Wanneer blijkt dat groepsleden de logboeken niet op tijd inleveren, kan de PM besluiten om het samenvatten voortaan door de groep zelf te laten doen. 3.5 Staf plan De volgende tabel bevat iedereen die betrokken is bij het project en zijn rol. Rol Naam PM Wouter van de Molengraft ( ) VPM Hans Wauters ( ) SL Kevin Jonkers ( ) VSL Marcel Steine ( ) QE Arjan Kon ( ) VQE Stefan Rijkers ( ) TM Kevin Jonkers ( ) Marcel Steine ( ) Kevin Verbeek ( ) Hans Wauters ( ) Stefan Rijkers ( ) Arjan Kon ( ) Mohammed El kebir ( ) Johan de Jong ( ) TA Dhr. Bril SM L.J.A.M. Somers T.Punter Klant Gerben Mooiweer Peter Veenendaal Contact via Gerben Tabel 3.3: Staf plan MANAGEMENT PROCES 9

16 biceps Hoofdstuk 4 Werkpakketten, planning, budget 4.1 Werkpakketten UR-fase Pakket Verantwoordelijken Doelstelling URD Hans, Kevin V, Mohammed, Johan Extern goedgekeurd SQAP Arjan, Stefan Intern goedgekeurd SCMP Kevin J, Marcel Intern goedgekeurd SVVP Arjan, Stefan Opzet SPMP Wouter Af tot aan UR-deel Research Kevin V Gestart Tabel 4.1: Werkpakketten UR-fase SR-fase Pakket Verantwoordelijken Doelstelling URD Hans, Kevin V, Mohammed Bijgewerkt indien nodig SRD Hans, Kevin V, Johan, Mohammed Extern goedgekeurd Prototype Kevin J, Marcel Extern goedgekeurd SQAP Arjan, Stefan Bijgewerkt indien nodig SCMP Kevin J, Marcel Bijgewerkt indien nodig SVVP Arjan, Stefan Intern goedgekeurd SPMP Wouter Intern goedgekeurd Research Kevin V Af Tabel 4.2: Werkpakketten SR-fase AD-fase Pakket Verantwoordelijken Doelstelling URD Hans, Kevin V, Mohammed Bijgewerkt indien nodig SRD Hans, Kevin V, Johan, Mohammed Bijgewerkt indien nodig Prototype Kevin J, Marcel Bijgewerkt indien nodig ADD Arjan, Stefan, Mohammed, Hans, Kevin V Extern goedgekeurd SQAP Arjan, Stefan Bijgewerkt SCMP Kevin J, Marcel Bijgewerkt SVVP Arjan, Stefan Bijgewerkt - Vervolg op volgende pagina - 10 WERKPAKKETTEN, PLANNING, BUDGET

17 biceps Pakket Verantwoordelijken Doelstelling SPMP Wouter Bijgewerkt ATP Kevin J, Marcel Intern goedgekeurd UTP Hans Af voor zover mogelijk ITP Johan Af voor zover mogelijk STP Johan Af voor zover mogelijk Tabel 4.3: Werkpakketten AD-fase DD-fase Pakket Verantwoordelijken Doelstelling URD Hans, Kevin V, Mohammed Bijgewerkt indien nodig SRD Hans, Kevin V, Johan, Mohammed Bijgewerkt indien nodig ADD Arjan, Stefan, Mohammed, Hans, Kevin V Bijgewerkt indien nodig SQAP Arjan, Stefan Bijgewerkt en extern goedgekeurd SCMP Kevin J, Marcel Bijgewerkt en extern goedgekeurd SVVP Arjan, Stefan Bijgewerkt en extern goedgekeurd SPMP Wouter Bijgewerkt en extern goedgekeurd ATP Kevin J, Marcel Extern goedgekeurd UTP Hans Intern goedgekeurd ITP Johan Intern goedgekeurd STP Johan Intern goedgekeurd DDD Arjan, Stefan Extern goedgekeurd Code Kevin V Extern goedgekeurd SUM Marcel, Kevin J Extern goedgekeurd STD Marcel Intern goedgekeurd Tabel 4.4: Werkpakketten DD-fase 4.2 Afhankelijkheden De verschillende fasen worden sequentieel doorlopen. Daarmee wordt de SR-fase afhankelijk van de UR-fase, de AD- van de SR-fase, etc. Verder moet het prototype gelijktijdig met het SRD goedgekeurd worden. 4.3 Benodigdheden Een overzicht van de voor dit project benodigde bronnen is te vinden in tabel 4.5. Daarnaast geeft deze tabel de verantwoordelijke voor elke bron weer. 4.4 Budget en bron toewijzing Per werkpakket is een schatting gemaakt voor het aantal te besteden uren. Het werk van de TA is niet opgenomen in de budgetschatting. Het totale budget bestaat daarmee uit 2576 uren waarvan Als ontwikkelomgeving is Borland Delphi 7 gekozen. Het projectteam kan hiervan gebruik maken aangezien de TU/e een licentie heeft, maar de klant blijft verantwoordelijk. WERKPAKKETTEN, PLANNING, BUDGET 11

18 biceps Bron Verantwoordelijke Werkuren Projectteam Projectruimte (inclusief 2 pc's en telefoon) TU/e Printer TU/e Testsysteem Klant Ontwikkelomgeving Klant 1 Tabel 4.5: Benodigde bronnen en bijbehorende verantwoordelijken voor de teamleden en 112 voor het projectmanagement. Pakket Geschatte aantal uren SPMP 60 SVVP 40 UTP 10 ITP 10 STP 10 ATP 60 SCMP 33,25 SQAP 25,5 URD 120 SRD 70 Prototype 60 Research 20 ADD 125 DDD 70 Code 1432,25 SUM 60 IT, ST, AT 40 STD 10 Formal reviews 60 Meetings 200 Presentations 60 Tabel 4.6: Schatting voor het te werken aantal uren per werkpakket 4.5 Planning De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste mijlpalen binnen het biceps project en de data waarop deze goedgekeurd dienen te zijn. Het DDD komt bestaat grotendeels uit commentaar dat in de code staat. Daarmee hoeft het DDD dus niet voor de code af te zijn. 12 WERKPAKKETTEN, PLANNING, BUDGET

19 biceps Mijlpaal Omschrijving Datum M1 URD extern goedgekeurd M2 SRD extern goedgekeurd M3 ADD extern goedgekeurd M4 DDD extern goedgekeurd M5 Acceptance Test geslaagd M6 Product overdracht geslaagd P1 Tussenpresentatie P2 Eindpresentatie Tabel 4.7: Overzicht mijlpalen WERKPAKKETTEN, PLANNING, BUDGET 13

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Een project opzetten, plannen en beheren.

Een project opzetten, plannen en beheren. Een project opzetten, plannen en beheren. Stephan Ramaekers, IVLOS, Universiteit Utrecht Een project wordt opgestart, uitgevoerd en afgesloten. Dit wordt wel de levenscyclus van een project genoemd. Om

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Project plan. Plan van Aanpak voor nieuwe website BlueByte Services4u

Project plan. Plan van Aanpak voor nieuwe website BlueByte Services4u Project plan Plan van Aanpak voor nieuwe website BlueByte Services4u Studentgegevens: Auteur: Corné Strijkert Studentnummer: s1019027 Onderdeel: KBS Werkend leren Stagebegeleider school: Nog niet bekend

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT>

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Winkelsystemen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking tot winkelsystemen en bijbehorende infrasctuur voor winkelbedrijven.

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT

PROJECT INITIATIE DOCUMENT PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: GetConnected Opdrachtgever : Femke Pasquino de Harde Bestandnaam : PID_VHD_404_0.1 Project : Get Connected Versie : 0.2 Auteur : VHD 404 Datum : 12-3-2013 Documenteigenschappen

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

Introductie QA en testen bij ERP

Introductie QA en testen bij ERP Introductie QA en testen bij ERP SYSQA B.V. Almere Datum : 25-04-2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer...

Nadere informatie

Automatiseer het automatiseringsbedrijf

Automatiseer het automatiseringsbedrijf Automatiseer het automatiseringsbedrijf Het optimaliseren van de ontwikkelstraat Bachelor afstudeeronderzoek Stef Roskam December 2010 Augustus 2011 Bedrijfsbegeleider: R. van der Sanden Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Service Level Agreement Huisartsinformatiesysteem (HIS)

Service Level Agreement Huisartsinformatiesysteem (HIS) Service Level Agreement Huisartsinformatiesysteem (HIS) Promedico-ASP Colofon Document Leverancier Afnemer Service Level Agreement HIS Promedico ICT B.V. Gebruikersvereniging Atlas Auteur Versie 1.0 Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401)

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401) Technische Universiteit Delft Tam Tam Knowledge Network Eindverslag Bachelorproject Joost-Wim Boekesteijn (74355) Benjamin W. Broersma (7440) Bachelorproject (IN3700) Technische Informatica Faculteit Elektrotechniek,

Nadere informatie

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Thijs ter Haar Jesse Kerkhoven Tom Kostense Koen Mulder Jaap Westera 27 juni 2014 1 Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project

Nadere informatie