omgevingsdienst HAAGLANDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "omgevingsdienst HAAGLANDEN"

Transcriptie

1 Bezoekadres Zuid-Hollandplein AW Den Haag Postadres Postbus GB Den Haag T (070) E I Zaaknummer Ons Kenmerk Datum ODH JUL! 2018 Beschikking Wet natuurbescherming - Soortenbescherming Onderwerp Op 1 februan 2018 hebben wij een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming ontvangen. De aanvraag betreft het project 'Hennrichting Nesse Waddinxveen'. De werkzaamheden betreffen het slopen van leegstaande winkel- en kantoorruimten aan de Nesse te Waddinxveen en het bouwrijp maken van de vrijgekomen locatie ten behoeve van de bouw van negen eengezinswoningen met parkeervoorzieningen. De aanvraag betreft het opzettelijk wegnemen van een nestplaats van de gierzwaluw. Ontheffing wordt gevraagd ten aanzien van de volgende verbodsbepaling; artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor wat betreft het opzettelijk wegnemen van nesten van de gierzwaluw (Apus apus). De ontheffing wordt gevraagd voor de penode van 1 September 2018 tot en met 1 September Besluit Wij besluiten: I. de aangevraagde ontheffing te verlenen; II. de voorschriften 1 tot en met 7 te verbinden aan deze ontheffing; III. de aanvraag van 1 februari 2018 en de aanvullende stukken van 11 april 2018 en 21 juni 2018 onderdeel te laten zijn van deze ontheffing; IV. dat deze ontheffing geldig is van 1 September 2018 tot en met 1 September 2020.

2 Ondertekening Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, voor dezen, ing. L. Ho )man Hoofd Toetsing & Vergunningvedening Milieu van de Omgevingsdienst Haaglanden Rechtsmiddelen Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven. 2/9

3 VOORSCHRIFTEN De ontheffinghouder dient: - de start van de werkzaamheden schriftelijk te melden en daarbij het ecologisch werkprotocol over te leggen aan Unit Groen Bodem en Opsporing van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer , adres onder vermelding van Flora en Fauna (FF); - het aanbrengen van de permanente voorziening te melden bij Unit Groen Bodem en opsporing van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid; - eventuele wijzigingen gedurende de uitvoering een week van te voren schriftelijk te melden aan Unit Groen Bodem en opsporing van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid; - uiteriijk een week voor het beeindigen van de werkzaamheden Unit Groen Bodem en Opsporing van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hiervan schriftelijk in kennis te stellen. De ontheffinghouder is ervoor verantwoordelijk dat zijn personeel of derden welke betrokken zijn bij de uitvoering van het project, op de hoogte worden gesteld van de voorschriften in deze ontheffing en de maatregelen. Hiervoor dient een ecologisch werkprotocol te worden opgesteld, waarin in ieder geval het volgende dient te worden opgenomen: a de voorwaarden zoals opgenomen in deze ontheffing; b aanduiding van de locatie van het plangebied; c de uit te voeren werkzaamheden; d de periode waahn de werkzaamheden uitgevoerd worden; e de mitigerende en compenserende maatregelen; f de momenten waarop ecologische begeleiding ingeschakeld wordt. Tijdens de uitvoenng van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en het ecologisch werkprotocol op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren. De werkzaamheden dienen ecologisch begeleid te worden door een deskundige^ op het gebied van de gierzwaluw. De ontheffinghouder dient, met in achtneming van de voorschriften in deze ontheffing, de maatregelen uit te voeren zoals beschreven in hoofdstuk 6 van het rapport 'Projectplan Nesse te Waddinxveen' van 1 februari 2018, en aangevuld in de notitie 'Verzoek aanvullingen Nesse te Waddinxveen' van 11 april Indien een of meerdere in voorschrift 5 genoemde maatregelen onverhoopt niet uitvoerbaar zijn, dient hiervoor een minimaal gelijkwaardige maatregel voor wat betreft de functionaliteit en effectiviteit te worden getroffen. ^ Onder een deskundige wordt verstaan: Hij/zij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opieiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; Hij/zij heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt de flora en fauna, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten: Hij/zij is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; Hij/zij is als ecoloog of adviseur/specialist ecologie werkzaam voor een (semi)overheidsinstantie zoals het Ministehe van Economische Zaken, het l^inisterie van Defensie. Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, provincies, waterschappen, hoogheemraadschappen, gemeenten, omgevingsdiensten en drinkwaterbedrijven Hij/zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming en is werkzaam of aangesloten bij de volgende Nederiandse organisaties: Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbeschemiing Nederiand, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederiand, FLORON, SOVON, STONE. Staatsbosbeheer. Natuumionumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied; Hij/zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de monitoring en/of bescherming van desbetreffende beschermde soorten. 3/9

4 7 Uiteriijk dne maanden voordat de in voorschrift 6 bedoelde maatregel wordt uitgevoerd dient deze ter goedkeuhng aan de Omgevingsdienst Haaglanden te worden overgelegd, adres vergunninqen(a>odh.nl. AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK Voor alle soorten - beschermd en onbeschermd - geldt de zorgplicht ex artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming. Op grond hiervan dient zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze soorten te voorkomen. Gedurende de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels. Verstonng van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de penode. 4/9

5 OVERWEGINGEN omgevingsdienst Aanleiding Op 1 februari 2018 hebben wij een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (verder: Wnb) ontvangen. De aanvraag betreft het project 'Hennrichting Nesse Waddinxveen'. De werkzaamheden betreffen het slopen van leegstaande winkel- en kantoorruimten aan de Nesse te Waddinxveen en het bouwrijp maken van de vrijgekomen locatie ten behoeve van de bouw van negen eengezinswoningen met parkeervoorzieningen. De aanvraag betreft het opzettelijk wegnemen van een nestplaats van de gierzwaluw. Ontheffing wordt gevraagd ten aanzien van de volgende verbodsbepaling: artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb, voor wat betreft het opzettelijk wegnemen van nesten van de gierzwaluw (Apus apus). De ontheffing wordt gevraagd voor de periode van 1 September 2018 tot en met 1 September Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd: Eco-effectscan Nesse te Waddinxveen, Aqua-Terra Nova, kenmerk AQT301a FF TS, 16 november 2016; - Projectplan Nesse te Waddinxveen, Aqua-Terra Nova, kenmerk / AQT 303 FF/TS, 1 februari 2018; Vleermuis- en gierzwaluwonderzoek Nesse te Waddinxveen, Aqua-Terra Nova, kenmerk /AOT 302 FF/TS, 15 September 2017; Ecologisch werkprotocol Nesse te Waddinxveen, Aqua-Terra Nova, kenmerk /AQT 304 FF/TS, 1 februah Op 11 apnl 2018 hebben wij aanvullend het volgende document ontvangen: Notitie 'Verzoek aanvullingen Nesse te Waddinxveen', Aqua-Terra Nova, kenmerk /AQT201 FF/TS, 11 apnl Op 21 juni 2018 hebben wij aanvullend het volgende document ontvangen: 'Aanvullende informatie ontheffingaanvraag Wnb Nesse (zaaknummer )', Aqua-Terra Nova, 21 juni Procedure Artikel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb) en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking. Doordat de aangeleverde gegevens onvolledig waren, is overeenkomstig artikel 4:5 van de Awb op 14 maart 2018 om aanvullende gegevens verzocht. Gelet hierop is ingevolge artikel 4:15, aanhef en onder a, van de Awb de beslistermijn opgeschort en is de procedure op 11 apnl 2018 hervat. Verlenging Met toepassing van artikel 5.1, tweede lid, van de Wnb hebben wij op 15 mei 2018 de termijn voor de afhandeling van de aanvraag met zeven weken vedengd. Bevoegd gezag De handeling wordt verricht binnen de provincie Zuid-Holland. Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 van de Wnb zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van de aanvraag. 5/9

6 Toetsingskader en grondslag beschikking De aanvraag om ontheffing voor de gierzwaluw is getoetst aan de artikelen 3.1 en 3.3 van de Wnb en aan de Beleidsregel uitvoenng Wet natuurbescherming Zuid-Holland. De gierzwaluw is een van nature in Nederiand in het wild levende vogel en beschermd op grond van artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Op grond van artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb is het verboden opzettelijk nesten of rustplaatsen van de gierzwaluw te vernielen of te beschadigen. Op grond van artikel 3.3, vierde lid, van de Wnb wordt een ontheffing slechts vedeend indien: er geen andere bevredigende oplossing bestaat; de ontheffing nodig is omdat een van de belangen genoemd in artikel 3.3, vierde lid, onder b, van de Wnb aan de orde is en; de maatregelen niet leiden tot verslechtehng van de staat van instandhouding van de soort. Beoordeling Aanvraag De aanvraag heeft betrekking op het slopen van leegstaande winkel- en kantoorruimten aan de Nesse te Waddinxveen en het bouwrijp maken van de vrijgekomen locatie ten behoeve van de bouw van negen eengezinswoningen met parkeervoorzieningen. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 850 m2 en ligt binnen de bebouwde kom, in het noorden van Waddinxveen. Het plangebied betreft een aantal verouderde panden met nummers 24, 32, 32a en 34. De bebouwing bestaat overwegend uit twee woonlagen met platte daken, welke deels zijn afgewerkt met boeiboorden. Het pand aan de Nesse 34a vormt een uitzondenng. Dat pand heeft een schuin pannendak. De omgeving van het plangebied bestaat grotendeels uit verhard terrein. Aan de voorzijde van de panden ligt een beklinkerde straat (Nesse). Deze grenst aan een groenstrook en het Gouwe kanaal. De sloop zal plaatsvinden na het broedseizoen van de gierzwaluw. Dit is rond eind augustus 2018, maar kan afhankelijk van weersomstandigheden later zijn. De negen nieuw te bouwen eengezinswoningen worden omstreeks maart 2019 opgeleverd. Overtreding verbodsbepaling Om te bepalen of sprake kan zijn van overtreding van de Wnb is (nader) onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van de gierzwaluw. Op 21 juli 2016 is een verkennend onderzoek verncht naar de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten, waaronder de gierzwaluw, in het plangebied. Tussen 18 mei en 22 juni 2017 is soortgericht onderzoek naar de gierzwaluw gedaan. Het nader onderzoek naar de gierzwaluw vond plaats middels dne veldbezoeken. Hiervan werd een ochtendbezoek, binnen 2 uur voor zonsopkomst, verncht. In het plangebied is maar een locatie geschikt voor gierzwaluwen (onder de dakpannen met voldoende ruimte). Binnen het plangebied zijn geen andere geschikte invliegopeningen vastgesteld. Het onderzoek heeft zich dan ook gericht op deze locatie, waarbij aanwezigheid van de soort is aangetoond. Het nader onderzoek is uitgevoerd conform het Kennisdocument gierzwaluw (BIJI2, juli 2017). Hiermee zijn wij van mening dat de onderzoeksinspanning voldoende is geweest. De gierzwaluw is in het plangebied aangetroffen. Tijdens de inspecties is een nestplaats van een gierzwaluwpaar vastgesteld in het pand aan de Nesse 34a. Deze bevindt zich op de zuidhoek van de voorgevel, onder de dakpannen. 6/9

7 Door de (sloop)werkzaamheden wordt een nestplaats van de gierzwaluw weggenomen. Hiermee wordt de in artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb opgenomen verbodsbepaling overtreden. Voorgestelde maatregelen Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de gierzwaluw tot een minimum te beperken worden maatregelen voorgesteld zoals beschreven in hoofdstuk 6 van het rapport 'Projectplan Nesse te Waddinxveen' van 1 februari 2018, en in de notitie 'Verzoek aanvullingen Nesse te Waddinxveen' van 11 april De voor de gierzwaluw (mogelijk) schadelijke werkzaamheden worden onder begeleiding van een ecoloog uitgevoerd buiten de kwetsbare periode van de soort. Er wordt begonnen met de sloopwerkzaamheden na afloop van het broedseizoen. Dit is doorgaans half augustus. De broedperiode kan eerder of later eindigen, afhankelijk van de weersomstandigheden. Ook per broedpaar kan de voortplantingspehode verschillen. Een ecoloog met kennis op het gebied van gierzwaluwen zal derhalve de exacte penode van voortplanting vaststellen. In de nieuwbouw worden vier vervangende nestplaatsen geintegreerd. Het betreft inbouwstenen die geclusterd worden geplaatst ter hoogte van de huidige nestlocatie en aan dezelfde zijde van het pand als in de huidige situatie. De neststenen worden ingebouwd op een hoogte van circa 8 meter; een meter onder de dakrand op de derde verdieping. De neststenen zijn in maart 2019 beschikbaar. Beoordeling functionaliteit verblijfplaatsen; staat van instandhouding Als gevolg van de (sloop)werkzaamheden gaat een nestplaats van de gierzwaluw vedoren. De initiatiefnemer plaatst geen tijdelijke alternatieve nestplaatsen. Dit is ook niet nodig om de functionaliteit van het plangebied blijvend te ondersteunen: de werkzaamheden worden volledig uitgevoerd in de periode dat de gierzwaluw niet in het plangebied is. Wel worden voor de gierzwaluw vier permanente alternatieve nestplaatsen aangeboden in de vorm van inbouwstenen. Deze voorzieningen worden uiteriijk maart 2019 geplaatst in de nieuwbouw, tijdig voorafgaande aan de terugkomst van de gierzwaluw naar Nederiand. Gierzwaluwen zijn plaatstrouw en gebruiken vaak jaren dezelfde nestplaats. Een vervangende verblijfplaats heeft nooit precies dezelfde eigenschappen als de oorspronkelijke verblijfplaats. Hierdoor kan een vervangende verblijfplaats minder geschikt blijken dan verwacht. Dit wordt ondervangen door voor een enkel te verdwijnen nestplaats vier vervangende verblijfplaatsen aan te bieden. Hierdoor is de kans groter dat minimaal een van deze alternatieven geschikt wordt bevonden. Door de keuze van de initiatiefnemer om de neststenen te plaatsen rond de oorspronkelijke locatie wordt de kans op ingebruikname verder vergroot. Voorts is geborgd dat de neststenen voldoende beschutting hebben van de bomen van de groenstrook aan de overzijde van de straat, en er sprake blijft van een vrije invliegroute en bescherming tegen predatoren. Gelet op de omstandigheid dat de gierzwaluw een semikoloniebroeder is, worden de vervangende verblijfplaatsen geclusterd aangeboden. De vier neststenen zijn toereikend als permanente vervangende voorziening voor de gierzwaluw. In een straal van circa 100 meter rond het plangebied zijn voorts reeds bestaande alternatieven in kaart gebracht waar de gierzwaluw naar kan uitwijken. Het betreft openingen die als nestplaats kunnen dienen in gebouwen aan de Nesse, Noordkade, Oranjelaan en Nessepad. 7/9

8 Op grond van het vorenstaande zijn wij van mening dat de maatregelen, met inachtneming van de voorschriften, voldoende zijn om negatieve effecten te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken. Het project leidt niet tot verslechtehng van de staat van instandhouding van de gierzwaluw. Ecologisch werkprotocol De start van de werkzaamheden dient gemeld te worden bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De werkzaamheden en de wijze waarop de maatregelen worden uitgevoerd dienen in een ecologisch werkprotocol te worden opgenomen. Dit protocol dient bij het melden van de start van de werkzaamheden meegestuurd te worden. Voorts dient het protocol op de locatie aanwezig te zijn. Hierdoor weten ook de uitvoerders op welke wijze de werkzaamheden zorgvuldig zouden moeten worden uitgevoerd. Wij hebben dit in de voorschriften 1, 2 en 3 vastgelegd. Belangenonderbouwing De ontheffing is aangevraagd 'in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid', zoals opgenomen in artikel 3.3, vierde lid, sub b, onder 1 van de Wnb. Volgens Onderzoeksbureau Dynamis kent het centrumgebied van Waddinxveen de hoogste leegstand van Nederiand (Rapport 'Sprekende Cijfers Winkelmarkten', 2017). In dit rapport wordt geconcludeerd dat gemeenten beter het aantal winkelpanden omlaag kunnen brengen dan nieuwe ondernemers te zoeken voor vacante panden, bijvoorbeeld door winkel- en bedrijfsruimte te bestemmen als woonruimte of er een horecabestemming aan te geven. De meeste winkel- en bedrijfsruimten aan de Nesse staan enkele jaren leeg. De laatste huurder vertrok in Het is niet gelukt nieuwe huurders te vinden. Enerzijds houdt dit verband met de verouderde uitstraling en het slechte onderhoud van de panden. Anderzijds is elders in Waddinxveen, rond de Kanaaldijk, een gloednieuw winkelcentrum geopend. Een deel van de panden is tijdelijk gekraakt geweest. Nadat hier een einde aan is gemaakt, zijn de panden deels dichtgetimmerd om nieuwe kraakacties en daar aan gerelateerde problemen van openbare orde en veiligheid te voorkomen. Winkeiruimte is hierbij open gelaten om verhuur niet bij voorbaat onmogelijk te maken. Door bovenbeschreven omstandigheden is de kwaliteit van de panden echter verder achteruit gehold. Langdurige leegstand kan leiden tot verdere vehoedehng en verval, onveiligheid dan wel een gevoel van onveiligheid, vandalisme, of aantasting van het straatbeeld. De leegstand stuit dan ook op onbegnp van omwonenden. Gelet op het voorgaande zijn wij van oordeel dat het belang 'de volksgezondheid of de openbare veiligheid' voldoende onderbouwd is om de negatieve effecten op de gierzwaluw, die als gevolg van de uitvoering van het project zullen optreden, te rechtvaardigen. Geen andere bevredigende oplossing Het project is locatiegebonden vanwege het lokale leegstandprobleem aan de Nesse en de geschiktheid van de locatie voor woningbouw. Renovatie is geen bevredigende oplossing. De leegstaande panden verkeren in dusdanig slechte staat dat een ingrijpende renovatie nodig zou zijn, waarbij de nestplaats van de gierzwaluw hoogstwaarschijniijk ook niet gespaard zou kunnen worden. De functie en indeling van de panden beantwoordt ook niet aan de actuele vraag naar woonruimte en de daarbij horende bouw- en gebruikseisen. Het ombouwen van vier vervallen winkelpanden naar negen woningen is derhalve niet mogelijk. Bovendien blijkt uit bodemonderzoek dat sprake is van ernstige bodemverontreiniging en een sanenngsnoodzaak ingevolge de Wet bodembescherming aan de orde is. Sloop biedt hier gelegenheid toe. Gelet op de noodzaak en wijze van uitvoenng zijn wij van mening dat er geen andere bevredigende oplossing is. Samenhangende besluiten Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren. Die mogelijkheid 8/9

9 geldt bijvoorbeeld voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hiervoor is de gemeente Waddinxveen bevoegd gezag. Conclusie Op grond van het vorenstaande kan de gevraagde ontheffing op grond van artikel 3.3 van de Wnb worden vedeend. 9/9