Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbiedingsbrief. Aan de raad."

Transcriptie

1 Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In de nota van toelichting, nr. 07 Tl 025,die het ontwerpbesluit vergezelt, zijn de overwegingen en nadere gronden aangegeven waarop het ontwerpbesluit berust. Het college, De secretaris, J.J.M. Som mr. C.M. Kuikman

2 Ontwerpbesluit Nr.: 07 Rb 026 De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende, dat het college ter voldoening aan het bepaalde in artikel 197 van de Gemeentewet verantwoording van het gevoerde bestuur van deze gemeente over het dienstjaar 2006 heeft gedaan; dat de raad is aangeboden de jaarrekening 2006; dat de jaarrekening 2006 conform de geldende Verordening rekenkamercommissie is onderzocht door de raadsleden van de rekenkamercommissie en daarover schriftelijk verslag is uitgebracht; gelezen, de nota van toelichting, nr. 07 Tl 025, behorende bij dit besluit; gelet op, programma: 10 deelprogramma: 1 gemeentelijk/regionaal beleidskader: Financiële beheersverordening gemeente Kerkrade (ex.art.212 GW) wetsartikel: art. 197 e.v. van de Gemeentewet Besluit: I. De jaarrekening 2006 vast te stellen als volgt: De lasten op afgerond De baten op afgerond En het batig saldo na winstbestemming op afgerond Het balanstotaal ultimo 2006 op afgerond Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, in zijn openbare vergadering d.d. 27 juni 2007 De voorzitter van de raad, De griffier, J.J.M. Som Mr. drs. H.J.W. Jacobs - van Dongen

3 Nota van toelichting Nr.: 07 Tl 025 Kerkrade, 13 juni 2007 Onderwerp: Behorend bij ontwerpbesluit nr: 07 Rb 026 Aanleiding van het besluit De jaarrekening 2006 is thans gereed en kan worden vastgesteld. Doelstelling Het vaststellen van de jaarrekening 2006 en daarmee het college decharge verlenen over het gevoerde bestuur Financiële consequenties Het batig rekeningresultaat bedraagt ter toevoeging aan de reserve parkeerfonds exploitatie. Adviesorganen/inspraak N.v.t. Informatie/Communicatie De jaarrekening 2006 is op de gebruikelijke wijze op de secretarie van de gemeente gedurende 14 dagen ter lezing neergelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld. Motivering van het besluit (afwegingen) Ten behoeve van haar taak tot het onderzoek naar de deugdelijkheid van de jaarrekening heeft Deloitte & Touche Accountants een accountantsverklaring en een rapport van bevindingen uitgebracht. De jaarrekening 2006 alsook het accountantsrapport is onderzocht door de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie zal aan de gemeenteraad in de openbare vergadering van 27 juni 2007 verslag uitbrengen omtrent haar bevindingen. De jaarrekening 2006 en de Rekening In Een Oogopslag (RIEO) 2006 treft u als bijlage aan. De gedetailleerde financiële productenrekening 2006 (cijfers op grootboekniveau) en diverse bijlagen, het controlerapport van Deloitte & Touche Accountants, de accountantsverklaring en het verslag van de rekenkamercommissie liggen voor u ter inzage. Aangezien de rekenkamercommissie zich met de jaarrekening 2006 kan verenigen, wordt de raad voorgesteld, conform het bijgevoegde concept-besluit, de jaarrekening 2006 vast te stellen.

4 Aanbieding... 3 Jaarverslag Algemene beschouwingen Paragraaf lokale heffingen Paragraaf weerstandsvermogen incl. risicoparagraaf Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Financieringsparagraaf (treasury) Paragraaf bedrijfsvoering Paragraaf verbonden partijen Paragraaf grondbeleid Algemene dekkingsmiddelen Verantwoording per programma Overzicht lasten en baten op programmaniveau Leeswijzer Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer Jaarrekening Recapitulatie lasten en baten op programmaniveau / reservemutaties Belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening t.o.v. de primaire begroting Analyse kostenplaatsen / indirecte kosten Balans Waarderingsgrondslagen Toelichting op de balans Bijlagen Investerings- en financieringsstaat Regulier investeringsprogramma Staat van reserves en voorzieningen Nadere toelichting reserves en voorzieningen Staat van herkomst en besteding van middelen SISA Vaststelling...114

5

6 Aanbieding Aan de gemeenteraad Middels het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af over het door hem gevoerde bestuur in Bij deze jaarstukken horen ook de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen. De raad verleent met het vaststellen van de jaarrekening décharge aan het college. Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet bieden wij u ter vaststelling aan de jaarrekening Dit jaar vergt de van rijkswege opgelegde invoering van Single Information Single Audit (SISA) extra aandacht. Tot nu toe was het gebruikelijk dat de meeste subsidies en rijksgelden separaat richting de Ministeries werden verantwoord. Met ingang van 2006 dient voor 29 regelingen, waarvan er 7 relevant zijn voor Kerkrade, de verantwoording gebundeld plaats te vinden via de jaarrekening van de gemeente. Het betreft de diverse Sozawe-uitkeringen, tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening, onderwijsachterstandenbeleid en schadevergoeding op grond van wet milieubeheer. Deze verantwoordingen zijn te vinden onder het kopje diverse overzichten. Tot slot blijft de financiële positie van overheden een punt van aandacht. Zeker in meerjarig perspectief blijft een actieve begrotingsdiscipline wenselijk. De Voorjaarsnota 2007 die u in mei 2007 heeft behandeld, geeft u een geactualiseerd financieel (meerjaren)perspectief. Over bovenstaande onderwerpen leest u meer op de hierna volgende pagina s. Burgemeester en wethouders Kerkrade, mei 2007

7

8 Jaarverslag 2006

9

10 1. Algemene beschouwingen 1.1. Rekeningresultaat Ten opzichte van de goedgekeurde primaire begroting 2006 is sprake van een batig rekeningresultaat 2006 van afgerond na resultaatbestemming. De mutaties in de reserves zijn hierin al verwerkt. Een korte toelichting op de belangrijkste mee- en tegenvallers na de bijgestelde begroting 2006 t/m rekening 2006 (najaarsnota), alsook van de reserve parkeerfonds exploitatie treft u aan in 1.6. Een uitgebreide analyse is opgenomen in de jaarrekening. Wij stellen voor het rekeningresultaat 2006 voorlopig toe te voegen aan de reserve parkeerfonds exploitatie Reserves en voorzieningen In de toelichting op de balans in de jaarrekening en bij de Diverse overzichten wordt een meer gedetailleerde specificatie van de reserves en voorzieningen gegeven. De reserves en voorzieningen geven het navolgende beeld (* excl. rekeningresultaat 2006): Omschrijving ultimo 2005 ultimo 2006 algemene reserve bestemmingsreserves (*) mutatie sozawe-debiteuren voorzieningen Totaal Mutatie sozawe-debiteuren Tot en met 2005 werden de bijstandsdebiteuren in de jaarrekening extracomptabel verantwoord. Wegens de op dit punt aangescherpte eisen is de tot nu toe gevolgde werkwijze aangepast. In de jaarrekening 2006 zijn deze bijstandsdebiteuren ad 6,2 miljoen bij de specifieke bijstandsregelingen als eenmalige bate verantwoord. Het bedrag van 6,2 miljoen is, in verband met de gedeeltelijke terugbetalingsverplichting aan het Rijk en het onderzoek naar de mate van inbaarheid van de openstaande vorderingen, voor 1,1 miljoen toegevoegd aan de voorziening rijksmiddelen Sozawe, resp. voor 2 miljoen gestort in de nieuwe voorziening dubieuze debiteuren Sozawe. De reëel geachte waarde van per saldo 3,1 miljoen is toegevoegd aan de reserve FWI. De door de raad aangegeven maximale vrije omvang wordt hierdoor ultimo 2006 overschreden. Gelet op de risico s rondom de WWB (zie 3) wordt voorgesteld met deze overschrijding in te stemmen. In de eerstvolgende Nota Reserves en Voorzieningen (gepland najaar 2007) zal hier nader op worden ingegaan. Reserves De algemene reserve blijft op peil. De belangrijkste afnames in de bestemmingsreserves worden veroorzaakt door de inzet van de reserve BTW-compensatiefonds, de reserve kernagenda Parkstad, de reserve grondexploitatie OBK, en het opheffen van de reserve dekking kapitaallasten investeringen economisch nut. Per saldo nemen deze reserves af met een bedrag van circa 8,9 miljoen. Het opheffen van de reserve dekking kapitaallasten investeringen economisch nut is het gevolg van een andere verwerkingswijze en vergt een nadere toelichting. Deze andere verwerkingswijze heeft overigens ook de instemming van de provinciale toezichthouder en komt ook overeen met de Financiële Verordening ex. art. 212 GW. In de Nota Reserves en Voorzieningen 2004 (raad juni 2004) was weergegeven dat als gevolg van het BBV investeringen met een economisch nut (bijvoorbeeld gebouwen, voertuigen, riolen) voortaan bruto geactiveerd moesten worden. Bijdragen uit reserves mochten niet meer op het investeringsbedrag in mindering worden gebracht. Dat leidt tot hogere kapitaallasten, omdat het bedrag waarover wordt afgeschreven hoger is. Deze extra kapitaallasten werden gedekt door jaarlijkse onttrekkingen uit de speciaal daarvoor gevormde reserve dekking kapitaallasten investeringen economisch nut. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (wegen, straten, pleinen, etc.) worden bij voorkeur niet geactiveerd. Als dat wel gebeurt gelden afwijkende voorschriften. Bijdragen uit reserves mogen bijvoorbeeld wèl in mindering worden gebracht.

11 Het bijhouden van het verloop van deze reserve vergt nogal wat administratieve handelingen, zeker wanneer sprake is van meerdere investeringen over diverse jaren. Inmiddels was het saldo van deze reserve opgelopen tot ruim 7 miljoen. Op basis van voortschrijdende inzichten is in 2006 een meer eenvoudige systematiek toegepast. De beschikbare middelen uit deze reserve zijn in mindering gebracht op de bestaande investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Dat is immers wel toegestaan. Dit levert een besparing op de bijbehorende kapitaallasten op. Daartegenover staat een nadeel op de investeringen met een economisch nut, omdat de geraamde onttrekkingen aan de reserve eveneens vervallen. Per saldo was sprake van een budgettair neutrale operatie. De stortingen in de egalisatiereserve riolen, de reserve FWI, de reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs, de reserve parkeerfonds exploitatie, en de reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen veroorzaken per saldo een toename in de reservepositie met circa 5,1 miljoen. Voorzieningen Er is een nieuwe voorziening dubieuze debiteuren Sozawe gevormd voor 2 miljoen, zie de toelichting hierboven. De belangrijkste overige toenames bij de voorzieningen zijn veroorzaakt door stortingen in de voorziening besluit woninggebonden subsidies, de voorziening ISV-2, de voorziening rijksmiddelen sozawe voor een totaalbedrag van afgerond 1,8 miljoen. De grootste afnames bij de voorzieningen zijn veroorzaakt door de inzet van de voorziening gaiapark, de voorziening pensioenverplichting wethouders, de voorziening onderhoud gebouwen, de voorziening rijksmiddelen samenleving, de voorziening besluit woninggebonden subsidies 1995, de voorziening OALT, en de voorziening ISV- 1. Per saldo vertonen deze een afname van circa 1,5 miljoen. Maximumomvang Er zijn 3 reserves en 1 voorziening waar de door de raad bepaalde maximumomvang wordt overschreden, te weten de reserve FWI, de reserve verenigingen/vrijwilligers, de reserve WVG en de voorziening oninbare belastingdebiteuren. De maximumomvang van de reserve FWI is reeds aan de orde geweest. De maximumomvang van de reserve verenigingen/vrijwilligers is door de raad bepaald op De werkelijke omvang is Er dient nog nader beleid te worden geformuleerd. De maximale vrije omvang van de reserve WVG is door de raad bepaald op De werkelijke omvang is bijna 1,7 miljoen. Ten opzichte van de Nota Reserves en Voorzieningen 2004 wordt deze reserve sinds 2005 anders gebruikt, namelijk niet zozeer als achtervang, maar meer om de jaarlijkse schommelingen in de exploitatie op te vangen zodanig dat sprake is van budgettaire neutraliteit. Bij riolen, afval en onderwijs wordt een soortgelijke systematiek toegepast. Dat vraagt om een andere benadering dan de huidige maximumomvang. Daarnaast speelt de invoering van de WMO nog een rol. Het door de raad bepaalde maximum voor de voorziening oninbare belastingdebiteuren wordt met afgerond overschreden. Hierbij is geanticipeerd op het verslechterde betaalgedrag. In afwachting van de eerstvolgende Nota Reserves en Voorzieningen (gepland najaar 2007) wordt voorgesteld om thans bij wijze van uitzondering (tijdelijk) met deze overschrijdingen in te stemmen Slotwijziging In 2006 heeft via de Financiële voortgangsrapportage (raad mei 2006) en Najaarsnota (raad oktober 2006) een formele bijstelling van de begroting plaatsgevonden. Omwille van een adequate kredietbewaking hebben nadien zoveel mogelijk budgettair neutrale budgetaanpassingen plaatsgevonden op diverse programma s. De aanpassingen passen binnen de kaders van de diverse programma s, maar zijn soms ook programma-overstijgend geweest, althans voorzover de realisatie van de doelstellingen van de programma s daarmee niet in gevaar kwam. Deze laatste budgetaanpassingen gedurende het begrotingsjaar worden formeel door de raad goedgekeurd middels het vaststellen van de jaarrekening. Een en ander is conform de Financiële beheersverordening gemeente Kerkrade 2005 (raad november 2005) Gebeurtenissen na balansdatum Begin mei is gebleken dat er voor een bedrag van 75 miljoen aan het gemeentefonds wordt toegevoegd in verband met een lagere uitname uit het BTW-compensatiefonds. De uitname wordt namelijk pas in

12 2007 gerealiseerd, derhalve is er voor het jaar 2006 een voordeel van en voor het jaar 2007 een nadeel van Aangezien het voordeel in 2006 niet meer is meegenomen, vallen de voor- en nadelen in het jaar 2007 tegen elkaar weg. Verder zijn er geen noemenswaardige gebeurtenissen na balansdatum die nog van belang zijn voor het inzicht dat de jaarrekening 2006 dient te bieden Samenvatting rekeningresultaat De financiële verantwoording vindt plaats op het niveau van de programma s, met daarbij een aantal vergelijkende cijfers. De in dit boekwerk genoemde bedragen zijn afgerond op duizenden euro s, tenzij anders aangeven. Daardoor kunnen ook (kleine) afrondingsverschillen in tellingen ontstaan. In de verantwoording per programma verderop in dit jaarverslag treft u een nadere toelichting aan. Opbouw saldo rekening 2006 Saldo primaire begroting Mee- en tegenvallers Financiële voortgangsrapportage, mei 06 - Mee- en tegenvallers Najaarsnota, okt 06 - Saldo begroting na Fin. voortgangsrapportage en Najaarsnota 33 Mee- en tegenvallers na Najaarsnota Batig rekeningresultaat Met de invoering van het BBV is het verplicht om een scherpere scheiding aan te brengen tussen het resultaat voor bestemming en het resultaat na bestemming. Bij het resultaat voor bestemming is nog geen rekening gehouden met de mutaties in reserves. In het resultaat na bestemming zijn deze stortingen en onttrekkingen wel begrepen. In de balans en in de bijlagen worden de mutaties meer in detail weergegeven. Een recapitulatie van de lasten en baten is opgenomen in de jaarrekening. In de financiële productenrekening zijn de lasten en baten gedetailleerd op productniveau weergegeven, net als de lasten en baten per functie resp. categorie ten behoeve van de provinciale toezichthouder en het CBS. Deze productenrekening alsook de Rekening In Een Oogopslag (RIEO) maken deel uit van de jaarstukken Analyse op hoofdlijnen en reserve parkeerfonds exploitatie Hierna volgen achtereenvolgens een analyse van de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening ten opzichte van de bijgestelde begroting 2006 en het verloop van de reserve parkeerfonds exploitatie.

13 Belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening na najaarsnota september 2006 bedragen x 1000,- onderuitputting P-budget in totaliteit 250 'overschot' onvoorzien: BD +4; SML +19; STAD +84; W&I +17; alg algemene uitkering september-/decembercirculaire '06; maartcirculaire ' meeropbrengst OZB 202 onvermijdbare investering server-ruimte (I&A) stadskantoor -160 storting in Reserve FWI actualisering Debiteuren Soza storting in Reserve Grondexploitatie OBK onttrekking aan Reserve Parkeerfonds Exploitatie parkeerbelasting, minder opbrengst parkeergelden -73 brandweer: Regionale Brw Zuid-Lb +24, Parkstad Lb +39, leges +2, FLO huren sportaccommodaties: restitutie Roda JC -67 kwijtscheldingsbeleid -36 raad en rekenkamer, div. posten; onderzoeken in eigen beheer 65 aanpass. huren appartem. De Steltloper;beheer/exploitatie in aanloopperiode gemeensch. Gedeelte -61 onderuitputting diverse posten 273 VOORDELIG REKENINGRESULTAAT Verloop reserve parkeerfonds exploitatie 2006 e.v. Een sluitende exploitatie wordt mede bereikt door de inzet van de "reserve parkeerfonds exploitatie". Het actuele verloop van de reserve parkeerfonds exploitatie kan als volgt worden weergegeven: bedragen x 1.000,- : saldo begin mutaties juni-circulaire mutaties voorjaarsnota mutaties mei-circulaire mutaties najaarsnota mutaties septembercirculaire financiële voortgangsrapportage meicirculaire najaarsnota rekening 2006 maartcirculaire 2007 jaarschijf 2006 (formeel nog vast te stellen in de raad van juni 2007) voorjaarsnota Uitbreiding aandelenkapitaal Gaia -752 saldo eind

14 De reserve parkeerfonds exploitatie is een buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, die waar nodig vrij ingezet kan worden. Het maximum vrij besteedbaar deel van de reserve parkeerfonds exploitatie is vastgesteld op 3,5 miljoen. 2. Paragraaf lokale heffingen Voor 2006 is wederom uitgegaan van een integrale indexering op de tarieven van 1,5%. De meeste tarieven waren met dit percentage verhoogd (bijv. onroerende-zaakbelastingen, hondenbelasting, parkeergelden, diverse leges, marktgelden, precariorechten) tenzij op grond van eerder genomen besluiten geen (bijv. afvalstoffenheffing, baatbelasting) of een andere indexatie (bijv. rioolrechten, toeristenbelasting, reisdocumenten, lijkbezorgingsrechten) mogelijk of noodzakelijk was. Voorts is per 1 januari 2006 de gebruikersbelasting onroerend zaakbelasting voor woningen afgeschaft. In relatie tot de lokale lasten is de kostendekkendheid van met name rioolrecht en afvalstoffenheffing van belang. Bij beide heffingen is sprake van 100% kostendekkendheid. Bij het kwijtscheldingsbeleid wordt de maximaal toegestane norm, t.w. 100% gehanteerd. In 2006 waren er aanvragen, waarvan er geheel of gedeeltelijk zijn toegekend, voor een totaalbedrag van Per 1 januari 2007 is de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 ten aanzien van het beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken gemeentelijke belastingen op een tweetal onderdelen gewijzigd. Deze wetswijziging is pas op 27 december 2006 gepubliceerd. Gemeenten mogen thans op deze onderdelen zelf hun beleid bepalen. In 2007 wordt het bestaande beleid geactualiseerd. Het presenteren van een overzicht van de lokale lastendruk is bij de jaarrekening minder relevant, aangezien de besluitvorming omtrent tarieven plaats vindt in samenhang met de begroting voor het komende dienstjaar. Daarom wordt volstaan met onderstaande tabel. Voor meer informatie en uitgangspunten wordt verwezen naar de Tarievennota 2006 (raad oktober 2005) en de aanvulling hierop in verband met de onroerende zaak belasting (raad december 2005). Overzicht grootste opbrengsten uit heffingen Progr Opbrengsten 2006 AD* Onroerende zaakbelastingen Afvalstoffenheffing ** Rioolrechten ** Parkeergelden/boetes Leges bouwvergunningen Div. leges persoonsdocumenten., burgerlijke stand, rij/reisdocumenten 446 AD Hondenbelasting Marktgelden 127 AD Precariorechten 99 4 Kermissen Lijkbezorgingsrechten 59 AD Toeristenbelasting 76 AD Baatbelasting 27 * AD= Algemene dekkingsmiddelen ** Verloopt budgettair neutraal via de egalisatiereserve riolen resp. egalisatiereserve afvalverwerking. In de Tarievennota 2007 (raad oktober 2006) zijn de meest actuele tarieven, uitgangspunten en ontwikkelingen opgenomen, aan de hand waarvan o.a. de lokale lastendruk kan worden berekend. In de nota van toelichting bij de Tarievennota 2007 treft u tevens aan een vergelijkend overzicht van de woonlasten Parkstadgemeenten In de raad van december 2006 zijn overigens nog enkele mutaties

15 geweest met betrekking tot de tarieven 2007 van leges, parkeerbelasting en onroerend zaakbelasting. 3. Paragraaf weerstandsvermogen inclusief risicoparagraaf 3.1. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft kort gezegd aan de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om onverwachte (niet begrote) kosten en risico s af te dekken. In de Financiële beheersverordening gemeente Kerkrade 2005" (raad november 2005) alsook in de Nota Reserves en Voorzieningen 2004 (raad juni 2004) zijn de kaders en het beleid rondom weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen meer uitgebreid uiteengezet. In 1.2 is al kort ingegaan op de stand van reserves en voorzieningen. De reserves en voorzieningen in het algemeen en de algemene reserve in het bijzonder functioneren als buffer voor het opvangen van financiële risico s en incidentele tegenvallers. De hoogte van de algemene reserve ( 4,5 miljoen) is in overeenstemming met de opvattingen van de Provincie en de reservenota. De vrije ruimte van de reserve parkeerfonds exploitatie ( 2,7 miljoen na storting batig saldo 2006) vervult eenzelfde rol, net als de algemene reserve obk ( 1,3 miljoen) ten behoeve van onvoorziene risico s in de grondexploitatie. De meest actuele meerjarige stand van zaken m.b.t. exploitatie en investeringen treft u aan in de recente Voorjaarsnota 2007 (raad mei 2007) Risicoparagraaf Tot slot geeft onderstaande risicoparagraaf nog inzicht in bekende bestaande (financiële) risico s die nog niet zijn afgedekt omdat deze nog niet redelijkerwijs in te schatten zijn, maar die wel het beeld van de financiële positie van de gemeente ultimo 2006 kunnen nuanceren. De reguliere financiele risico s zoals wijzigingen in wettelijke voorschriften, uit genomen besluiten of uit lopende procedures/bezwaarschriften of onderhandelingen worden zo goed mogelijk in de bedrijfsvoering ondervangen. - Open einde regelingen Door de gemeente worden een aantal regelingen uitgevoerd met een zogenaamd open-eind karakter. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de Wet Voorziening Gehandicapten, Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, de achtervangfunctie Waarborgfonds Sociale Woningbouw en leerlingenvervoer. Ten aanzien van diverse regelingen heeft de gemeente de vrijheid om de vergoedingsnormeringen van de regeling, voor volgend begrotingsjaar aan te passen als de beschikbare budgetten overschreden zijn of dreigen te worden. Bij een aantal regelingen heeft de gemeente deze vrijheid niet. De gemeente zal dan altijd haar aandeel moeten betalen. Onder de huidige Wet Werk en Bijstand (WWB) is bovendien de gemeente voor 100% (in plaats van 25%) verantwoordelijk voor de uitkeringen (inkomensdeel) en de kosten van reïntegratie (werkdeel), in samenhang met een open-einde constructie. Vanaf 2007 is sprake van een nieuw verdeelmodel van het landelijke macrobudget. Het is nog onduidelijk welke effecten dit uiteindelijk zal hebben op de Kerkraadse budgetten. Tevens laten de prognoses van het aantal bijstandsgerechtigden nogal wat schommelingen zien. Een toename heeft als direct gevolg dat de bijstandsverlening de gemeente meer geld gaat kosten. Daar waar dat mogelijk is zet de gemeente in op reïntegratie en uitstroom. De aantrekkende economie kan hierin ook een positieve rol spelen. Om de ergste schommelingen en onverwachte tegenvallers op te vangen is als achtervang de reserve FWI beschikbaar. De complexiteit en ondoorzichtigheid van de Europese wet- en regelgeving op het terrein van werkgelegenheidssteun en aanbesteding vormen in samenhang met de nog in ontwikkeling zijnde kaders en in het bijzonder de jurisprudentie in deze, een risico bij de boordeling achteraf over de rechtmatige besteding van het werkdeel FWI.

16 - Bedrijfsverzamelgebouw (BVG) Eind 2006 is een start gemaakt met de vorming van het bedrijfsverzamelgebouw. De verwachte realisatiedatum ligt in In de gekozen constructie zal de gemeente het pand huren van de exploitant en fungeren als onderverhuurder voor de partners die mede huisvesting zullen vinden binnen het nieuwe pand. Onzeker is nog of de gemeente, op basis van de werkelijke bezetting en de door te berekenen huurprijs, de investeringen en huurlasten in voldoende mate zal kunnen doorbelasten aan de deelnemende partners. - Algemene uitkering Kernpunt van de Maartcirculaire 2007 is de informatie over de nacalculatie van het accres van het uitkeringsjaar Een punt van zorg is de mogelijke doorwerking van de negatieve nacalculatie 2006 naar latere jaren. In dit kader meldt de circulaire dat de omvang van de uitkering 2007 afhankelijk zal zijn van ontwikkelingen en beleidsbeslissingen die in hun totaliteit nog niet zijn te overzien. Om die reden dient de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2007 van het Rijk te worden afgewacht. In de komende mei- of junicirculaire zullen de gemeenten worden geïnformeerd over de aanpassingen die resulteren uit die besluitvorming. Dan wordt ook het meerjarig effect van de nacalculatie weergegeven. - Grondexploitatie Door verkoop van gemeentegrond voor woningbouwontwikkeling en door uitgifte van bedrijfsterreinen genereert het Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade (OBK) opbrengsten voor de reserve grondexploitatie OBK. Verder worden op basis van de beheersvoorschriften door het OBK bij iedere grondexploitatie (ook indien het geen gemeentegrond betreft) gemeentelijke bijdragen geïnd (ter dekking van wijkontwikkelingsplannen, interne gemeentelijke kosten, en voorbereidings- en toezichtskosten). De reserve grondexploitatie OBK kent evenwel een dynamisch karakter. Op basis van het woningbouwontwikkelingsprogramma (jaarlijks vastgesteld in de grondnota) worden ramingen aangegeven van de te genereren opbrengsten uit de woningbouwprojecten (verkoop gemeentegrond en inning gemeentelijke bijdragen). Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de verkoop van de bedrijfspercelen. Het probleem is echter dat de inning van deze opbrengsten beïnvloed wordt door diverse factoren: Vertragingen in juridische procedures van projecten door bezwaarschriften. Grondverkopen stagneren dan, omdat de bestemming nog niet formeel is gewijzigd. In het verlengde hiervan is de afgelopen maanden eveneens forse vertraging in juridische procedures ontstaan, doordat de regionale woonvisie en het regionale woningbouwprogramma niet gereed waren. Om deze reden kon er geen verklaring van geen bezwaar van de Provincie worden gekregen in het kader van art. 19 WRO-procedures, en kon de bestemming niet formeel worden gewijzigd. De verkoop van bedrijfspercelen en vrije sectorkavels is sterk conjunctuur-afhankelijk. De dislocaties van de Campus en de Brede School zijn herbestemd voor de uitgifte van vrije kavels c.q. projectbouw. Door diverse omstandigheden bleken de locaties later beschikbaar te komen c.q. later te kunnen worden herontwikkeld. In de praktijk houdt e.e.a. in dat het verloop van de reserve grondexploitatie OBK periodiek moet worden bijgesteld. De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad besluiten genomen over de afdekking van majeure investeringen uit de reserve OBK. Deze besluitvorming vond echter plaats terwijl de ontwikkelingsgronden nog niet verkocht waren, zelfs ten dele nog niet beschikbaar waren (dislocaties Campus en Brede School). Hiermee ontstond een grote druk binnen het OBK om de geraamde opbrengsten te behalen. Eind 2006 is het onmogelijk gebleken om de geprognotiseerde grondverkopen te realiseren. De reserve grondexploitatie OBK mag aan het einde van het boekjaar echter niet negatief worden afgesloten. In dit verband is het negatief saldo in het verloop van de reserve OBK afgedekt uit het parkeerfonds exploitatie voor in totaal 1, 8 miljoen, zodat de reserve grondexploitatie OBK kon worden afgesloten met een positief saldo. Voor de periode dient het OBK in totaliteit uit de grondexploitaties een resultaat te behalen van circa 7,3 miljoen. Met dezelfde risico-factoren als in de voorgaande periode gaat het ook hier slechts om ramingen. Het risico wordt thans zelfs verder vergroot door de regionale woonvisie. Juridische procedures liggen de komende maanden zeker stil. Naar verwachting kan pas medio 2007 duidelijkheid

17 worden verschaft. Het risico is daarbij aanwezig dat projecten niet voldoen aan de selectiecriteria, zodat planaanpassingen noodzakelijk zullen zijn! Concreet gaat het om de volgende projecten voor : West: Locht, Pastoor Theelenstraat, Heistraat, Lupinestraat-Anemonenstraat, Op de Knip, St. Martinusstraat Centrum: Bergstein, Marktstraat 6-10, Nassaustraat, Old Hickoryplein, Rolduckerstraat, Smedenstraat, Teutelebroekstraat/Kerkvoetpad, Vrije Academie Oost: Dir. van de Muhlenlaan, Hoek Toupsbergstraat/Kaffebergsweg, Kaffebergsweg, Socioproject - Woonvisie Omdat per 1 januari 2006 het bestaande beleid van het Regionaal Volkshuisvestingsplan (RVP) afliep, zijn (uiteindelijk) op 11 december 2006 nieuwe regionale afspraken gemaakt, opgenomen in de Regionale Woonvisie op Hoofdlijnen Parkstad Limburg Als gevolg van een duidelijke krimp van de bevolking, met name in Kerkrade, zullen in deze periode veel minder woningen netto aan de woningmarkt toegevoegd kunnen worden dan dat hierin aan plannen is voorzien. Selectie en prioritering in deze overmaat aan plannen in combinatie met het geven van een kwaliteitsimpuls aan het wonen in Parkstad is dé opgave waar deze Regionale Woonvisie richting aan moet geven middels het opstellen van een woningbouwprogrammering voor de periode 2008 t/m Het risico voor de gemeente zal zijn dat nog slechts een beperkt aantal woningen netto aan de lokale woningmarkt kunnen worden toegevoegd, in ieder geval veel minder dan waarvan in de bestaande plannen is uitgegaan. Deze ontwikkeling kan grote financiële gevolgen hebben, waarbij te denken valt aan het achterblijven van ingeplande inkomsten, het mogelijk moeten vergoeden van schadeclaims, etc. 4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen In de openbare ruimte bevindt zich een aantal kapitaalgoederen die door de gemeente onderhouden moeten worden. De belangrijkste worden hieronder toegelicht. Meer verantwoordingsinformatie m.b.t. het onderhoud aan kapitaalgoederen treft u aan bij programma 11 (beheer). Wegen Sinds 1992 wordt gebruik gemaakt van een wegenbeheerssysteem. De gegevens uit het wegenbeheerssysteem zijn gebruikt om een wegenbeheersplan op te stellen. Doel van het wegenbeheersplan is om verantwoord te kunnen sturen op de uitvoering van het beheer en onderhoud van de openbare verharding. Met behulp van het wegenbeheersplan kunnen o.a. prioriteiten worden gesteld ten aanzien van noodzakelijk onderhoud en kan worden gesignaleerd wanneer de minimale kwaliteit wordt onderschreden en wanneer op basis van afschrijvingen en slijtage investeringen noodzakelijk zijn. In 2006 is het wegenbeheersplan geactualiseerd voor de periode Dit is in maart 2007 in het college toegelicht. Riolering / water Het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) is een belangrijk hulpmiddel voor het maken van de juiste afwegingen op het terrein van bodembescherming, waterkwaliteit en rioleringszorg. In 2001 heeft de raad het GRP voor de periode vastgesteld. In dit plan is onder meer omschreven op welke wijze de onderhoudstoestand van het riool zal worden verbeterd en wat de gevolgen hiervan zijn voor de tarieven voor de burger. In mei 2006 is ingestemd met de jaarlijkse evaluatienota Gemeentelijk Rioleringsplan , waarin de stand van zaken ten aanzien van basisinspanning, de overname bergbezinkbassins en toekomstige werkzaamheden is weergegeven. In 2006 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht geworden. Doelstelling van de richtlijn is te bewerkstelligen dat in 2027 de wateren schoon zijn. Welke maatregelen de gemeente Kerkrade zou dienen te treffen om aan de richtlijn te voldoen is eind 2007 bekend. In een later stadium zal worden bepaald wat daadwerkelijk wordt uitgevoerd en wie de kosten draagt. De lasten van de rioleringszorg worden gedekt uit de rioolrechten (zie ook de tarievennota 2007).

18 Groen Het actuele groenbeheerplan op basis van beeldkwaliteiten wordt gebruikt voor het opstellen van de groencontracten en het beheer van het openbaar Groen. Op grond van een Europese aanbesteding is het onderhoud van het stedelijk groen voor de periode gegund aan Licom-groen. Om de kwaliteit van het groen op peil te houden wordt jaarlijks een beperkt bedrag geïnvesteerd in renovaties. Gebouwen De waarde en het optimale gebruik van de gemeentelijke gebouwen wordt o.a. bepaald door de onderhoudstoestand waarin deze verkeren. Ten behoeve van een juist inzicht in de onderhoudsgegevens wordt gebruik gemaakt van een meerjaren onderhoudsplanning. Deze gegevens worden jaarlijks of twee jaarlijks visueel gecontroleerd. In meerjarenperspectief levert dit een actueel beeld van de benodigde financiële middelen. Met behulp van een adequate planning wordt het mogelijk gemaakt een jaarplan preventief onderhoud te vervaardigen en na goedkeuring van het college in uitvoering te nemen. 5. Financieringsparagraaf (treasury) De verplichte treasuryparagraaf bevat een beleidsmatige benadering van de treasuryfunctie en de plannen en uitkomsten dienaangaande. De paragraaf dient risicobeheer en gemeente-financiering meer transparant te maken. In de staten en bijlagen van de jaarrekening 2006 worden de opgenomen en verstrekte leningen en het aandelenbezit op detailniveau uitgediept Risicobeheer Het risicobeheer betreft in het bijzonder de hierna volgende risico s. Renterisico op vlottende schuld (kasgeldlimiet) Ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld is het gemeenten niet toegestaan om onbeperkt in de financieringsbehoefte te voldoen door het aantrekken van kort geld. De toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de kasgeldlimiet. Voor het jaar 2006 is de kasgeldlimiet voor de gemeente Kerkrade als volgt berekend : a. omvang van de jaarbegroting per ,8 miljoen b. bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 8,5 % Kasgeldlimiet voor 2006: (a) x (b) afgerond 9,50 miljoen De toets aan de kasgeldlimiet vond kwartaalsgewijs plaats door het verschil te bepalen tussen de werkelijke netto vlottende schuld en de kasgeldlimiet. De provinciale toezichthouder is telkens van de uitkomst op de hoogte gesteld. In het eerste kwartaal ontwikkelde de gemiddelde vlottende schuld zich licht boven de kasgeldlimiet. Om structurele overschrijding tegen te gaan is ter consolidatie een vaste geldlening aangetrokken. In de overige kwartalen was geen sprake van overschrijding van de limiet. Rente risico op vaste schuld (renterisiconorm) Het instrument dat de Wet Fido geeft om de renterisico s van opgenomen langlopende geldleningen in beeld te brengen en te analyseren is de renterisiconorm. Het model daarvoor is door het rijk aangereikt. De norm geeft een kader voor een zodanige opbouw van de leningportefeuille dat het renterisico door rente-aanpassing en herfinanciering van geldleningen wordt beperkt. Bij een evenwichtige opbouw van de portefeuille wordt het risico op de vaste schuld gespreid over jaren. Van een evenwichtige opbouw is voorts sprake als niet in enig jaar een onevenredig deel aan herfinanciering onderhevig is. In navolgend overzicht wordt de relatie gelegd tussen renterisico en renterisiconorm. Omschrijving a. Renteherziening op vaste schuld o/g - 1b. Renteherziening op vaste schuld u/g - 2. Netto renteherziening vaste schuld (1a - 1b) -

19 Omschrijving a. Nieuw aangetrokken vaste schuld b. Nieuw verstrekte lange leningen - 4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) Betaalde aflossingen (regulier) Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Rente risico op vaste schuld (2 + 6) Rente risiconorm 8. Stand vaste schuld per (excl. woningbouw) Bij ministeriele regeling vastgestelde percentage 20% 10. Rente risiconorm (8 x 9) Toets rente risiconorm 10. Rente risiconorm Rente risico op vaste schuld Ruimte (+) / overschrijding (-) (10-7) Het overzicht toont aan dat de gemeente in zeer ruime mate voldoet aan de norm. De actuele leningportefeuille bevat geen leningen waar rente-aanpassing op termijn aan de orde is. Dit betekent dat ook in structureel opzicht aan de norm wordt voldaan. Kredietrisico s Het betreft kredietrisico s op door de gemeente aan derden verstrekte gelden. Het volgende overzicht geeft inzicht in partijen en restantschuld ultimo Partijen (kredietrisico s) Schuld % woningverenigingen ,66 EBC 388 8,11 Kredietbank Limburg 173 3,62 georganiseerde sport ,48 Botanische Tuin 100 2,09 Gaia Park ,98 overige 3 0,06 Totaal ,00 De verstrekte geldleningen conflicteren niet met de uitgangspunten van de Wet Fido. Er is momenteel geen sprake van achterstanden op verplichtingen. Koers- en valutarisico s Van koersrisico s is sprake als de financiële activa van de gemeente in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Meer in het bijzonder gaat het dan om de vaste financiële activa die enerzijds bestaan uit aan derden verstrekte leningen. Deze zijn reeds eerder behandeld bij het onderdeel kredietrisico s. Anderzijds gaat het om aandelenbezit en deelnames. Deze worden nader behandeld in de paragraaf verbonden partijen. De gemeente verricht slechts transacties in euro s, waardoor van valutarisico s geen sprake is Gemeentefinanciering Hierna worden enige aspecten van gemeentefinanciering nader uiteengezet. Leningenportefeuille Onderstaand overzicht verschaft inzicht in de samenstelling, grootte, de rentegevoeligheid van opgenomen leningen alsmede mutaties als gevolg van nieuwe leningen, uiteraard voor zover aan de orde.

20 Leningen (excl.woningbouw) bedrag % stand per gem. 4,815 bij: nieuwe leningen ,798 af: reguliere aflossingen af: vervroegde aflossingen 0 bij: herfinanciering 0 stand per gem. 4,743 Uitzettingen Het gaat hierbij om uitzettingen korter dan een jaar. Ze hebben tot doel optimaal rendement uit een incidentele overliquiditeit te halen. In het rekeningjaar 2006 hebben geen korte-termijn-transacties plaatsgevonden. Relatiebeheer De gemeente onderhoudt rekeningen bij meerdere banken. In de eerste plaats valt te noemen de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, waar tevens een kredietfaciliteit van ruim 5,7 miljoen beschikbaar is. Bij de ING-groep, met gescheiden rekeningen voor ING Bank en Postbank, bedraagt het mogelijke kredietvolume 1,1 miljoen. Daarnaast is er omwille van invorderingsstrategische overwegingen een rekening in Duitsland. Duitse cliënten betalen dan makkelijker. Met name met de B.N.G. vond regelmatig overleg plaats inzake optimalisering van bestaande producten, nieuwe producten, en het niveau van de dienstverlening. Kasbeheer Kasbeheer regelt het beheer van saldi en liquiditeiten en zoveel mogelijk de sturing van middelenstromen. Doel is het optimaliseren van het renterendement. Daarbij worden de volgende korte-termijnproducten gebruikt: rekening-courant-krediet, dag- en kasgelden. Additionele aandachtspunten zijn de beperking van het contante geldverkeer en de promotie van elektronische betaalvormen. Organisatie Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en overige in het treasurytraject aan de orde zijnde spelregels zijn in het treasurystatuut opgenomen. Dit statuut maakt deel uit van de Financiële beheersverordening gemeente Kerkrade 2005" ex. art.212 GW (raad oktober 2005). Informatievoorziening Ten behoeve van de treasuryfunctie wordt zowel van interne als externe informatie-systemen gebruik gemaakt. Bij de externe informatievoorziening is een prominente rol voor BNG-dataservices en BNG-online weggelegd. De efficiency en informatiewaarde van de systemen wordt regelmatig geëvalueerd. 6. Paragraaf bedrijfsvoering 6.1. Financieel beleid en beheer De kaders rondom financieel beleid, financieel beheer en organisatie, accountantscontrole en de doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken zijn door het college vastgesteld in de Financiële beheersverordening 2005 (art.212, raad oktober 2005), resp. de Controleverordening 2003 (art.213, raad september 2003) en resp. de Onderzoeksverordening (art.213a, raad september 2003). In de Controleverordening is het bij de controle te hanteren normenkader in hoofdlijnen vastgelegd. Ter voorbereiding en ondersteuning van de accountantscontrole moet de gemeenteraad echter nog een aantal zaken nader regelen in een controleprotocol. Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het begrip rechtmatigheid is het in december 2005 vastgestelde controleprotocol vervangen door het geactualiseerde Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Kerkrade 2006 (raad maart 2007).

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114 Aanbieding... 3 Jaarverslag... 5 1. Algemene beschouwingen... 7 2. Paragraaf lokale heffingen... 11 3. Paragraaf weerstandsvermogen incl. risicoparagraaf... 12 4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen...

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering Paragraaf Financiering De Financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de wet Fido, per 1 januari 2001 verplicht gesteld. Het doel is om de raad op deze wijze beter te informeren

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Risicoparagraaf Weerstandsvermogen Bedrijfsvoering Cao

Risicoparagraaf Weerstandsvermogen Bedrijfsvoering Cao Risicoparagraaf Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor provincies en gemeenten dient een aantal verplichte paragrafen opgenomen te worden in zowel de begroting als in de jaarrekening.

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad maart 2012

T.J. Kolsteren raad maart 2012 Agendapunt commissie: 12 steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 11raad00747 29 maart 2012 Financiële beheersverordening

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 juli 2015; gezien het advies van de commissie

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) Controleprotocol voor de accountantscontrole 2013 van de gemeente Sliedrecht 1. Inleiding Voor het jaar 2013 heeft de gemeenteraad aan Deloitte Accountants B.V. opdracht verstrekt om de accountantscontrole

Nadere informatie

Aanbieding...3. Jaarverslag...5. Jaarrekening...95. Bijlagen... 113. Vaststelling... 129

Aanbieding...3. Jaarverslag...5. Jaarrekening...95. Bijlagen... 113. Vaststelling... 129 Aanbieding...3 Jaarverslag...5 1. Algemene beschouwingen...7 2. Paragraaf lokale heffingen...10 3. Paragraaf weerstandsvermogen incl. risicoparagraaf...13 4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen...16 5.

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2008 Datum voorstel 12 mei 2009 Datum raadsvergadering 16 juni 2009 Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Ter inzage beheersrekening

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer:

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer: Raadsvergadering 01-12-2015 Volgnummer 113-2015 Onderwerp Wijziging beleidsnota Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement Programmanummer - Registratienummer Collegevergadering 29-09-2015

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2006 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006)

Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2006 / 85 Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006) Publicatiedatum 25 oktober 2006 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Artikel 1 Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het besluit

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel,

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : II Nr. : 06/52.13 Onderwerp : Vaststelling Nota Reserves en Voorzieningen 2013. Ferwert, 9 september 2013. Inleiding: Normaliter wordt de Nota Reserves

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Hoofdstuk I Artikel 1 Hoofdstuk II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Hoofdstuk III Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 203/032/ Datum 4 mei 203 Agendapuntno.: Portefeuille: BM Onderwerp: Jaarverantwoording 202 Aan de Gemeenteraad SAIVIENVATTING Bij dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen De raad van de gemeente Simpelveld; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Simpelveld 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Bijlage 2. Financiële verordening gemeente Asten (inclusief nota vaste activa 2010 en nota reserves en voorzieningen 2010)

Bijlage 2. Financiële verordening gemeente Asten (inclusief nota vaste activa 2010 en nota reserves en voorzieningen 2010) Bijlage 2 Financiële verordening gemeente Asten 2010 (inclusief nota vaste activa 2010 en nota reserves en voorzieningen 2010) 2 TITEL 1 BEGROTING EN VERANTWOORDING Artikel 1 Begroting 1. De raad stelt

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015

Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Provincie Zuid Holland Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Versie GS 26 mei 1 1. Inleiding en achtergrond Deze nota gaat in op het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen van de provincie

Nadere informatie

Erratum bij de rekening 2009

Erratum bij de rekening 2009 Erratum bij de rekening 2009 1 Grondbedrijf 1a Tussentijdse winst-/verliesname Van het nemen van winst is in de voorliggende jaarrekening 2009 afgezien. De lopende exploitatie TPE vertoont weliswaar een

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2014-83 Actualisatie verordeningen 212, 213, en 213a Dienst/afdeling GFC De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december

Nadere informatie

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 4: Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Stad Kerkrade, 16 juni 2008 Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr. 08it00246. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 08Rb025 inzake het beschikbaar stellen van de

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen gemeente Heerenveen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Doel... 4 2 Accountantscontrole... 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen... 5 2.2 Controle rechtmatigheid

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie