Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jongh,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jongh,"

Transcriptie

1 Nummer Toegang: Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jongh, Dr. J. de Hullu Nationaal Archief (c)1912 en 1913

2

3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF... 5 Aanwijzingen voor de gebruiker... 7 Openbaarheidsbeperkingen...7 Beperkingen aan het gebruik...7 Reproductie...7 Citeerinstructie...7 BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN... 9 Assistent op het kasteel Nassau in Banda Koopman van het comptoir Sebouwe of Saboegoe op Halmaheira Keert met het schip Naarden terug naar Nederland in Gaat opnieuw met het schip Schoonhoven naar Indië als opperkoopman in In dienst gesteld op het comptoir Barampoer Opperhoofd van het comptoir Brootchia Keert met het schip 's Gravenhage naar Nederland terug in Gaat andermaal met het schip Amsterdam naar Indië in Opperhoofd van het comptoir Martapoera op Borneo Secunde te Soeratte en opperhoofd van het comptoir Agra Gaat als commandeur van het schip De Pauw van Soeratte naar Batavia Directeur van Compagnie's handel in Perzië Vertrekt met het schip De Pauw uit Perzië wordt onderweg te Goa aangehouden en gaat van daar met het schip Delfshaven naar Batavia Schout-bij-nacht van de vloot gaande onder het bevel van Joan Maetsuijcker naar Goa Directeur van Compagnie's handel in Perzië Verblijf te Batavia Kommandeur der retourvloot Varia

4

5 B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archief: Archief van Wollebrand Geleynssen de Jong (levensjaren ) Periode: Archiefnummer: 1162 Omvang: 3,5 m Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Samenvatting van de inhoud van het archief: Wollebrand Geleynssen de Jongh ( ), VOC-dienaar, o.m. als directeur van diverse kantoren in Perzië en Voor-Indië. Bevat ambtelijke stukken.

6

7 AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Dit archief is volledig openbaar BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Een klein aantal stukken van dit archief is in een slechte materiële staat, wat tot gevolg heeft dat het niet aangevraagd kan worden. Een opgave van de desbetreffende inventarisnummer op deze plaats is nagelaten, aangezien de materiële staat en de bijbehorende raadpleegmogelijkheden niet een permanente situatie (restauratie, verfilming, etc. ). Bij het aanvragen met de terminal krijgt u een mededeling ter zake. REPRODUCTIE Reproductie van orginele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopieren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling. VOLLEDIG Nationaal Archief (NA), Den Haag, Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jong nummer toegang inventarisnummer... VERKORT NA, Geleynssen de Jong, , inv.nr....

8

9 B E S C H R I J V I N G V A N D E A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

10 ASSISTENT OP HET KASTEEL NASSAU IN BANDA Copie "Resoluiteye ende pardon alsmeede senteneye weghen Jan Claessen ende ander personen" van den Gouverneur en Raad in het kasteel Nassau op Banda en aan boord van de schepen? 1612 maart november 13 1 stuk 2 Register bevattende copieën van: resolutiën genomen op het schip De Sonne liggende voor Tidor; te Ambon, Banda, Ternate, Makjan, Japara, Jakarta en Bantam; op het schip Bantam zeilende omtrent Jakarta, Japara, Ambon, Soeri Soeri; te Ambon; op het schip Vlissingen zeilende naar Banda; te Banda Neira en Poeloe Wai; op de schepen Bantam, Vlissingen en het Wapen van Amsterdam liggende voor Banda Neira. 10 juli 1618; prijscouranten van de Compagnies kleeden op Banda en Ternate deel (defect). Hierin ook latere stukken over (zie nummers 4*, 4**, 4***, 11*, 16*, 16**, 28*, 28**, 28***, 79*, 133*, 310*, 310**, 311**, 311***. 3 Copie-Ordonnantie van den Gouverneur-Generaal Laurens Reael op het beleid der justitie bij de comptoiren in Indië, het sluiten der huwelijken enz februari 14 1 stuk

11 KOOPMAN VAN HET COMPTOIR SEBOUWE OF SABOEGOE OP HALMAHEIRA Instructie van Jan Dircksz. Lam te Maleye op Ternate voor Wollebrand Geleynssen de Jongh en Adriaen Anthonissen, resp. als koopman en vaandrig te Sawoe of Saboegoe op Halmaheira maart 3 1 stuk 4* Copie-Rantsoenbrief voor de garnizoenen op de Molukken, Ambon en Banda november 20. Te vinden in nummer 2. 4** Copie-Plakkaat van den Gouverneur-Generaal Laurens Reael tegen het dobbelen en spelen november 20 Te vinden in nummer 2. 4*** Copie-'Extract uyt seeckere resolutiën bij d'engelschen (te Bantam, Jakarta en elders) genomen' november juni 24 Te vinden in nummer 2. 5 Copie-Ordonantie van den Gouverneur-Generaal Laurens Reael voor het volk van oorlog in Indië januari 1 (of10) 1 stuk 6 Brieven aan Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Maleye op Ternate van J. Christiaansz. Grijph januari juni 1 1 omslag. Een brief is ongedateerd. 7 Journaal en grootboek van het garnizoen op het comptoir Sebouwe of Saboegoe januari juli 15 1 deel. In hetzelfde deel een monsterrol van hetzelfde comptoir over 1618 vlg. (zie nummer 7*). 7* Monsterrol van het comptoir Sebouwe of Saboegoe vlg.j. In hetzelfde deel een journaal en grootboek van het garnizoen aldaar over 1 januari juli 1621 (te vinden in nummer 7).

12 KEERT MET HET SCHIP NAARDEN TERUG NAAR NEDERLAND IN Copie-Instructie van de Gouverneur-Generaal Jan Pietersz.-Coen voor den kommandeur en de opperhoofden van de retourschepen Nieuw Hollandia en Middelburch november 16 1 stuk 9 Seinbrief voor de retourschepen Hollandia en Middelburch november 23 1 stuk. 10 Copie-Seinbrief voor de schepen Middelburch, Hollandia en Naerden gaande van St. Helena naar Nederland maart 16 1 stuk 11 Copie-Resolutiën van den Breeden Raad der schepen Middelburch, Hollandia en Naerden januari maart 17 1 omslag. 11* Copie-Factuur van de goederen ingeladen in het retourschip Nieuw Hollandia november 16 Te vinden in nummer 2.

13 GAAT OPNIEUW MET HET SCHIP SCHOONHOVEN NAAR INDIË ALS OPPERKOOPMAN IN Register van 'artijckelen, commissiën, instructiën, ordonnanciën, memoriën ende andere noticiën en pampieren van de E. Heeren Mayores bij 't schip Schoonhoven medegegeven den 20 januari anno 1623'. Met inhoudstafel januari 20 1 deel. 13 Resolutiën van den Breeden Raad der schepen 't Wapen van Enchuisen en Schoonhoven februari maart 2 1 omslag. 14 Copieboek van brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit het schip Schoonhoven aan Pieter van den Broecke, directeur te Soeratte en de Kamer Amsterdam september december 15 1 deel In dit deel latere brieven van Geleynssen over 2 maart november 1626 (zie nummers 18*, 29*). 15 Minuut-en copie-cognossement wegens vier kisten met realen, door Wollebrand Geleynssen de Jongh ontvangen om te bestellen aan Pieter van den Broecke te Soeratte omslag 16 Cognossement wegens gelden en andere goederen, door Anthony Claesz. Visscher, ontvangen van Wollebrand Geleynssen de Jongh december 20 1 stuk

14 IN DIENST GESTELD OP HET COMPTOIR BARAMPOER * Copie-Protest door Pieter Broecke en den Raad te Soeratte gedaan aan de opperhoofden van de Engelsche vloot ter reede van Souali november 16 Te vinden in nummer 2. 16** Overeenkomst met de opperhoofden van het schip Heusden met die van het Engelse schip Dolfijn betreffende hun gezamenlijke reis van Souali's kom naar Nederland en Engeland januari 11 Te vinden in nummer Instructie van Pieter van den Broecke te Soeratte voor Wollebrand Geleynssen de Jongh komende te Barampoer februari 16 1 stuk 18 Copie-Plakkaten van den Gouveneur-Generaal Jan Pieterszoon Coen tegen het verkoopen van slaven aan Mooren en andere niet-christenen, en tegen de echtbrekers mei juli 20 1 omslag 18* Copieboek van brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Barampoer en Soeratte aan Pieter van den Broecke, directeur te Soeratte en Fransisco Pelser maart september 24 In hetzelfde deel vroegere brieven van Geleynssen over 18 september december 1623 en latere over 12 mei november Te vinden in nummer Brieven aan Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Soeratte van Jacob Mahieus maart april 9 1 omslag. 20 Notijteye van de naeghelen haer uutghewichte...de 30 packen alse aen diverse coopluiden sijn vercoft gheworden. Barampoer juli 16 1 stuk. 21 Copie-Factuur van de goederen met Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Barampoer afgezonden aan Pieter van den Broecke te Soeratte september 18 1 stuk 22, 23 Negotie-Journaal en grootboek van het comptoir Barampoer februari oktober 10 (bis) 2 delen In het eerste deel ook een negotiejournaal en grootboek van het comptoir Brootchia over 6 december december 1624 (zie nummer 51*), in het tweede deel ook negotiejournalen en grootboeken van het comptoir Brootchia over (zie nummer 51**). 24 Negotie-Grootboek van het comptoir Barampoer februari oktober 20 1 deel 25 Balansa van den boeck nr.b van het comptoir Barampoer.? juli 31 1 stuk

15 Quittantiën van Marcus Elderssen en Jaeckob Eeckholt te Barampoer wegens contanten en goederen, door hen ontvangen van Wollebrand Geleynssen de Jongh maart juli 23 1 omslag

16 OPPERHOOFD VAN HET COMPTOIR BROOTCHIA Instructie van Pieter van den Broecke te Soeratte voor Wollebrand Geleynssen de Jongh om de op 14 december 1624 uit Agra vertrokken compagnie's caffila op te sporen februari 3 1 stuk 28 Register bevattende: beschrijvingen (door Wollebrand Geleynssen de Jongh?) van den handel, den landbouw, de manufacturen, de scheepsvaart enz. van Brootchia, Brodera, Cambaya en Ahmadabad ( ); - van de middelen van bestaan de wijze van oorlogvoeren, den godsdienst, de wetten, zeden en gebruiken van de bewoners van Hindostan;- van de afkomst, den godsdienst, de wetten, gebruiken enz. van de Parzen in Goeseratte; copie-antwoord van Geleynsen op de vraag van den commissaris Dirck van der Lee hoe de handel te Brootchia ten meesten voordeele van de Compagnie moet worden gedreven deel In hetzelfde deel ook stukken over Perzië, de Molukken, dekolonisatie van Nederlandsch-Indië enz. (zie nummer 14*, 311*, 327*, 327**). 28* Resolutiën genomen op het schip Dordrecht gedurende de reis van Nederland naar Batavia october mei 14 te vinden in nummer 2. 28** Seinbrief en resolutiën van den Breeden Raad der schepen Dordrecht, Noord-Hollandt, het Vergulde Zeepaert, Mauritius, Bommel, Weesp en de Nieuwicheyt, gaande van Batavia naar Soeratte en Perzië augustus october 12 Te vinden in nummer 2. 28*** Overeenkomst tusschen de opperhoofden van de Nederlandsche en Engelsche vloten in de Golf van Perzië tegen de Portugeezen december 21 Te vinden in nummer 2. 29A Register van de resolutiën genomen door Philip Lucasz. en den Breeden Raad der scheepen Amboina, Vlissingen, 't Hof van Hollandt, 's Gravenhage, Delft, Vere, Buren, en Mallaca op hun reis van Batavia naar Perzië en Soeratte september december 18 (defect). 1 stuk Tusschen de resolutiën bevinden zich ook instructiën en commissiën gedurende de reis voor verschillende personen vastgesteld, een overeenkomst den 29 november 1633 te Soeratte aangegaan tusschen de Engelschen en Nederlanders betreffende den indigohandel enz.. 29 Copie-Seinbrief voor de schepen Amboyana, Vlissingen, 't Hof van Holland, 's Gravenhage, Delft, Der Veer, Bueren, Brouwershaven en het jacht Malakka, gaande onder bevel van Philips Lucasz. van Batavia naar Soeratte en Perzië september 1 1 stuk.

17 *-31 Copieboeken van brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Brootchia: 29* aan Pieter van de Broecke, directeur te Soeratte, Adam Claessen Verhoeven en...van Spelt mei november 18 In hetzelfde deel vroegere brieven van Geleynssen over 18 september september 1624 (zie nummers 14 en 18*, te vinden in nummer 14). 30 Aan Pieter van den Broecke, den admiraal Willem Janssen, Anthony Coutermans, Adam Claessen Verhoeven, Orlande Thibault, Jan van Hasell, Hendrik Adriaen Vapoer, Anthony Delcourt, Jacob van der Graeff, Assuerius Proost en...smit februari december 27 1 deel Enkele brieven zijn geschreven uit Ahmadabad en Brodera. 31 Aan Jan van Hasell, Orland Thibault, Assuerius Proost, Jacob van der Graeff, Hendrik Pieterssen Uuthoek, Hendrick Adryaens Vapour, Arent Baerentz., Matthijs Jansen, Philip Lucasz en Symon Jansz januari december 14 1 deel Enkele brieven zijn geschreven uit Soeratte. In hetzelfde deel latere brieven van Geleynssen over 6 maart januari 1637 (zie nummers 59*, 77*, 88* en 97*) Brieven aan Wollebrand Geleynssen de Jongh: 32 uit Soeratte van Pieter van den Broecke, Jacob Mahieus, Assuerus Proost, Jan Mevaise, Orlande Thibault, Anthony Cotermans, Adam Verhoove, J. Christiaan Grijph, Jan van Hasell, Eduwaert Danckaerts en Isbrant Pieterssen februari september 30 1 omslag 33 uit Agra van Hendrick Vapoer mei juli 19 1 omslag 34 uit Ahmadabad van Adam Verhoove en Jacob van der Graeff juli december 24 1 omslag 35 uit Lahore van Hendrick Vapoer. ongedateerd Adi 14 Novembre in Brootsgh ontfangen van Lahore stuk 36 uit Brootchia van Jacob van Oudenvliet, Salomon Voerknecht en Ijsbrecht Pieterssen december januari 5 1 omslag 37 uit Cambaya van Orlande Thibault en Adam Verhoove februari februari (24?) 1 omslag 38 uit Brodera van Arent Baerenssen januari 27 1 stuk 39 Copie-Brieven aan Marten Isbrantsen, gouverneur van Koromandel, van Adraen Block Mertensz, Jan Pieterszoon Coen en Anthony van Diemen april maart 29 1 omslag Blijkens de aanteekeningen op een jaar van deze stukken zijn deze in 1628 en 1630 door Geleynssen te Brootchia ontvangen. 40 Copie-Brief van den Gouverneur-Generaal Jan Pieterszoon Coen (aan den

18 Gouverneur te Soeratte?) augustus 1 1 stuk 41 "Coppye ten deele uit een mesijv van Adolf Toomassen van Pantany en gesonden over de custe van Corm(andel)" stuk Registers van de facturen der door het comptoir Brootchia naar Nederland, Batavia Soeratte en? afgezonden goederen april 10 3 delen en 1 stuk Het over 5 december december 1630 loopende register is slechts een fragment. 46 Facturen van goederen uit Cambaya en Ahmadabad afgezonden dienende voor het vertollen in Brootchia omslag 47 Facturen van koopmanschappen uit Soeratte naar Brootchia afgezonden en aldaar ontvangen. 1625, 1627, 1628 en? 1 omslag 48 Korte facturen van de koopmanschappen met Pieter Schoutens van Brootchia afgezonden naar Soeratte januari-1639 maart 20 1 omslag 49 "Factuere van de goederen van Agra" maart 20 1 stuk 50 Memorie voor Wollebrand Geleynssen de Jongh "van de cleeden die dienen vooreerst inghecoft te werden voor de snit (?)".?. 1 stuk. 51 Copie-Abstract tusschen Mostafa Chelibie Hagi Soltan en Piery Beeck, kooplieden te Soeratte, "over de restitutie der goederen int schip, Mahamedy genaemt, bij die van 't jacht Grootenbroeck onder Ceylon aengehaelt en in Paliacatte gebracht" stuk 51*-52 Negotie-Journalen en grootboeken van het comptoir Brootchia over: 51* 1623 december december 31 Hierin ook een negotiejournaal en grootboek van het comptoir Barampoer over 1624; te vinden in nr ** 1625 november december 31, 1626 mei november 31; 1625 mei december 31; 1626 mei november 15 Hierin ook een negotiejournaal en grootboek van het comptoir Barampoer over 1624; te vinden in nr november december 10 1 deel Het grootboek over 1631 april 16 en 1631 december 10 is defect.

19 Copie-Rekening van de tolgelden en andere onkosten gevallen op de goederen, den 26 december 1627 met Adam verhoeven uit Brootchia afgezonden naar Ahmadabad december 26 1 stuk 54 Schuldbekentenissen wegens geldsommen, door Pieter van den Broecke te Brootchia te leen opgenomen van een inlandschen makelaar juni januari 27 1 stuk Uit de ondergeplaatste aanteekeningen van Geleynssen blijkt dat deze zijn afgelost. 55 Schuldbetekenissen van Wollebrand Geleynssen de Jongh wegens gelden, door hem te leen opgenomen van Jacob Mahieusen en inlandsche kooplieden november october 2 1 omslag Blijkens aanteekeningen op de ten behoeve van de inlansche kooplieden gepasseerde schuldbetekenissen zijn deze laatste door Geleynssen afgelost. 56 Copie-Specificatie van restantgoederen ten comptoire Brootchia bij het afsluiten der boeken aanwezig bevonden en door Jan van Hasel, directeur te Soeratte, bij het aanleggen van de nieuwe boeken weder aan Wollebrand Geleynssen de Jongh overgedragen. Met copie-verklaringen van Geleynssen betreffende de ontvangst dier goederen april 16 1 omslag 57 Specificatie van de Compagnieskoopmanschappen, uitstaande schulden en verdere Compagniesbezittingen op het comptoir Brootchia, door den assistent Arent Baerenssen overgenomen van Wollebrand geleynssen de Jongh. Met bijhoorende balans december 10 1 omslag 58 Acte waarbij Jan Hasell, directeur te Soeratte, aan Wollebrand Geleynssen de Jongh onder decharge van zijn gehouden beheer vergunning verleent om, wegens het afloopen van zijn verband, naar Nederland terug te keren december 12 1 stuk

20 A 59B KEERT MET HET SCHIP 'S GRAVENHAGE NAAR NEDERLAND TERUG IN Acte, waarbij Wollebrand Geleynssen de Jongh door Philps Lucas, opperhoofd van Compagnie's handel in Goezeratte en Perzië, wordt aangesteld tot kommandeur van de schepen 's-gravenhage en Vere, gaande van Gamron naar het Vaderland februari 27 1 stuk Instructie van Philips Lucasz. te Gamron voor Wollebrand Geleynssen de Jongh en den scheepsraad van de schepen 's-gravenhage en Vere, gaande van Gamron naar het Vaderland februari 28 1 stuk 59 Seinbrief voor de schepen The Blessing en 's-gravenhage en Der Veer op de reis van St. Helena tot in het Kanaal. Met Engelsche vertaling januari 18 1 omslag 59* Copieboek van brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit het schip 's-gravenhage aan Jan van Hasell, Philips Luijcas en de aankomende, "onbekende vrienden" maart januari 18 Hierin vroegere brieven van Geleynssen over 10 januari december 1631 (zie nummer 31) en latere over 8 februari januari 1637 (zie nummers 77*, 88* en 97**). 60 Rekening van de uitgaven, door Wollebrand Geleynssen de Jongh ten behoeve van het schip 's-gravenhage gedaan en door de Compagnie aan hem terugbetaald stuk

21 GAAT ANDERMAAL MET HET SCHIP AMSTERDAM NAAR INDIË IN Copie-Artikelbrief. (bis) 1634 maart 2 1 omslag 62 Copie-Acte van vidimus door de regeering van Amsterdam van den open brief van 27 october 1621, waarbij de Oost-Indische Compagnie door de Staten-Generaal wordt gemachtigd den koning van Spanje en zijn onderdanen allen mogelijken afbreuk te doen october 25 1 stuk Gemerkt No Copie-Instructie (van de Zeventien?) voor den Breeden raad. (sic!) 1635 october 26 Gemerkt: No stuk 64 Copie-Instructie (van de zeventien?) voor den scheepsraad. (sic!) 1635 october 26 Gemerkt: No Copie-Instructiën (van de Zeventien?) betreffende den handel en inkoop van Chineesche zijde en indigo en het laden en stuwen der retourschepen. (sic!) 1635 october 26 1 stuk Gemerkt: No "Memorie van tgeene daerop de commisen ende andere officieren in het stellen van haerluijder rapporten ofte discoerssen zullen hebben te letten op de Bewinthebberen van alles punctuelijk te onderrechten".met copie.? 1 omslag De copie is gemerkt: No Copie-Acte waarbij de Zeventien aan de scheepsoverheden verbieden andere vreemde schepen dan Spaansche en Portugeesche vijandelijk aan te tasten december 15 1 stuk Gemerkt: No Copie-Instructie (van de Zeventien)"omme in den hervst uyt het Nederlant naer Java te zeijlen" december 15 1 stuk Gemerkt: No Copie-Lijst van de victualiën en ordonnantie op de rantsoenen voor de schepen gaande naar Indië, vastgesteld door de Zeventien december 15 1 stuk Achterin bevinden zich brieven aan Jaques Danielsz te Amsterdam aan Cornelis van der Lijn (?) van 16 september 1639 en opgaven omtrent den verkoop van Compagnieskoopwaren te Amsterdam in augustus Gemerkt: No.? 70 "Lijste van de vivres ende victualiën voor 't schip Amsterdam". Met een lijst van de navale macht der Engelsche oost-indische Compagnie "soo in Indië als op gaende wech derwarts" stuk Gemerkt: Amsterdam No. 17.

22 Copie-Bevindingen van de waeren ofte coopmanschappen van batavia, Parsia en Zuratte voor de Generale Oost Indische Compagnie ter Camere Amsterdam aangekomen anno 1634" november 25 1 stuk Gemerkt: No Lijst van goederen, welke de Kamer Amsterdam aan Wollebrand Geleynssen de Jongh op zijn verzoek toestaat mede te nemen naar Indië november 16 1 stuk 73 Order in zake het kommando van Wollenbrand Geleynssen de Jongh over de naar Indië betsemde schepen Amsterdam, Amboina enz december 17 1 stuk 74 "Memorie van alle de ammonissie van oorloge gedestineert met het schip Amsterdam" stuk 75 Dagregister gehouden op het schip Amsterdam op de reis naar Batavia januari juni 14 (defect) 1 deel In hetzelfde deel aanteekeningen betreffende het voorgevallene te Batavia tot 6 september 1635 en latere dagregisrters over 8 november juli 1640 (zie nummers 84*, 97* en 131*). 76 Copie-Resolutiën van den Scheepsraad en copie-informatiën en sententiën van het schip Amsterdam januari april 14; 1635 januari deel februari 24 In hetzelfde deel een financiëel journaal van genoemd schip over 26 december juni 1635 (zie nummer 77**) alsmede copie-resolutiën, informatiën en sententiën over 24 januari april 1635 (zie nummer 77*). 77 Stukken betreffende de veroordeling van een paar opvarenden van het schip Amsterdam wegens diefstal februari april 27 1 omslag 77* Copieboek van brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit het schip Amsterdam aan de bewindhebbers, de "eerstkomende vrienden" en aan Gouverneur-Generaal en Raden februari juni 9 Hierin ook vroegere brieven van Geleynssen over 10 januari januari 1633 (zie nummers 31 en 59*) en latere over 30 november januari 1637 (zie nummers 88* en 97**). 77** Financiëel journaal van het schip Amsterdam op de reis naar Indië december juni 14 Hierin ook copie-resolutiën van den Scheepsraad en copie-informatiën en sentensiën van genoemd schip over 27 januari april 1635; 24 januari februari Te vinden in nr Grootboek van het schip Amsterdam op de reis naar Indië december juni 14 1 deel

23 OPPERHOOFD VAN HET COMPTOIR MARTAPOERA OP BORNEO Copie-Instructie van Gouverneur-Generaal en Raden voor den opperkoopman Anthony Soop, den schipper Hendrick Claesz en den koopman Steven Barentsz, gaande met de schepen Serdam, Amboina enz. van Batavia naar Martapoera september 25 1 stuk 79* Resolutie genomen op het comptoir Martapoera. (Fragment).? De datum blijkt niet te vinden in nummer Brieven aan Anthony Soop, opperkoopman te Martapoera uit Batavia van Antonio van Diemen, Jan van Broeckum en Gouverneur-Generaal en Raden januari september 9 1 omslag Hierbij twee copieën. 81 Copie-Brieven aan Anthony Soop, opperkoopman te Martapoera, en aan den koning van Martapoera, van Gouverneur-Generaal en Raden. Met een obligatie van den sabandhaar te Martapoera wegens een door hem aan de Compagnie verschuldigde geldsom september september 5 1 stuk 82 Acte, waarbij Wollebrand Geleynssen de Jongh door Gouverneur-Generaal en Raden wordt aangesteld tot opperhoofd van het comptoir Martapoera ter vervanging van wijlen Anthony Soop november 7 1 stuk 83 Instructie van Gouverneur-Generaal en raden voor Wollebrand Geleynssen de Jongh als opperhoofd van het comptoir Martapoera november 7 1 stuk 84 Extract uit de instructie door Gouverneur-Generaal en raden medegegeven aan Wollebrand Geleynssen de Jongh gaande met het schip Weesp als opperhoofd naar Martapoera, dienende tot naricht van den schipper en stuurman van gemelden bodem gedurende de reis november 7 1 stuk 84* Dagregister gehouden op het schip Wesep op de reis van Batavia naar Bandjermassin november december 6 Hierin ook vroegere dagregisters over 15 januari september 1635 te vinden in nr. 75 en latere over 26 augustus juli 1640 (zie nummers 97* en 131*). 85 Inventaris van de koopmanschappen, uitstaande schulden en verdere Compagniesbezittingen op het comptoir Martapoera door den commissaris Steven Barentze overgedragen aan Wollebrand Geleynssen de Jongh. (bis) 1635 december 8 1 omslag. 86 Resolutie van Wollebrand Geleynssen de Jongh en den Raad te Martapoera. (Fragment) 1636 augustus 5 1 stuk 87 Copie-Instructie van de Gouverneur-Generaal en raden voor den kommandeur

24 Gerrit Thomassen Pool en den Breden Raad van de schepen Seeburch, Cleen Wesel, Cleen Amsterdam, de Zeeuse Nachtegael, Waterloose Werve en Waterlant, gaande van Batavia naar Bandjermassin, Makassar en Ambon januari 23 1 stuk 88 Copie-Instructie van den Gouverneur-Generaal voor de opperhoofden van het jacht Weesp, gaande van Batavia naar Martapoera mei 20 1 stuk 88* Copieboek van brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit het schip Wesep en uit Martapoera aan Gouverneur-Generaal en Raden, Samuel Janssen, Philip Luijcasssen, Isaack Kien en Jan Leenderts november juli 30 Hierin ook vroegere brieven van geleynssen over 19 januari juni 1635, te vinden in nr. 31 en latere over 2 december januari 1637 (zie nummer 97**). 89 Brieven aan Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Batavia van Cornelis van der Lijn en Gouverneur-Generaal en Raden mei juni 27 1 omslag Hierbij copie-brieven en papieren van de zeventien aan de Gouverneur-Generaal en Raden over 12 februari april (De copieën zijn vervaardigd 12 januari 1636). 90 Copie-Brief aan den koning van Martapoera van Gouverneur-Generaal en Raden januari 22 1 stuk 91 Translaat-Brieven aan degouverneurs-generaal Hendrick Brouwer en Antonio van Diemen van den koning van Martapoera januari mei 1 1 omslag 92 Register van facturen van koopmanschappen, door Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Martapoera afgezonden naar Batavia april 5-? 1 deel In hetzelfde deel latere facturen over (zie nummers 222* en 294*) alsmede copie-inventarissen van Compagniesgoederen, contanten, uitstaande schulden, capitulatiebrieven enz. onder de directie van Perzië berustende bij de overdracht van het directeurschap aldaar in februari 1634 en mei Negotie-journaal, negotie-grootboek, winkelboek van de verkochte, en schenkageboek van de ten geschenke gegeven goederen, alsmede pakhuisboek van de in den winkel aanwezig bevonden of daaruit weggegane goederen en contanten op het comptoir Martapoera resp. over: 1635 december augustus 8; 1635 december 1 deel augustus 8; 1635 december augustus 8; 1635 december augustus 8; en 1635 december augustus 8 94 Pakhuisboek (?) van het comptoir Martapoera stuk 95 Extract uit de generale negotieboeken van Indië "raecckende 't comptoir Benjarmassing" october 30 1 stuk

25 Minuut-Inventaris van de koopmanschappen, uitstaande schulden en verdere Compagniesbezittingen op het comptoir Martapoera, door Wollebrand Geleynssen de Jongh overgedragen aan zijn opvolger Jan Cornelissen Coen augustus 8 1 stuk

26 SECUNDE TE SOERATTE EN OPPERHOOFD VAN HET COMPTOIR AGRA Acte waarbij Wollebrand Geleynssen de Jongh door Gouverneur-Generaal en Raden wordt aangesteld tot secunde te Soeratte augustus 25 1 stuk 97* Dagregister gehouden op het schip Swol op de reis van Batavia naar Soeratte en op de landreis van Soeratte naar Agra en Benares augustus juni 14 Hierin ook vroegere dagregisters over 15 januari december 1635, te vinden in nr.75, 84* en latere over 31 maart juli 1640 (zie nummer 131*) 97** Copieboek van brieven van Wollebrand Geleyssen de Jongh uit Soeratte, Brootchia, Brodera en Ahmadabad aan de Kamer Amsterdam, Arent Gardenys, Barent Pieters, Cornelis Jansen Silvius, Arent Barentsen, Laurens Reael, Dirck Tulinck en Jaques Specx december januari 25 Hierin ook vroegere brieven van Geleynssen over 10 januari juli 1636, te vinden in nummer 31, 59*, 77* en 89*. 97A Copieboek van brieven van Wollebrand Geleyssen de Jongh uit Agra aan Cornelis Janssen, Sylvius Cornelis Weylandt, Johan de Meer, Arnoldt Huessens, Barent Pieterssen, Thomas Cuyck, Pierre Bourgoud, Nicolaes Verburch, Jacob Lucas en den hertog Assofchan juli maart 22 1 deel Enkele brieven zijn geschreven uit Bayana, Hindoon, Jaloor, Ahmadabad en Soeratte. Voorin bevinden zich copie-schuldbekentenissen wegens gelden door het comptoir Agra te leen opgenomen van inlandsche kooplieden, copie-wisselbrieven enz. over Hierin ook latere brieven van Geleyssen over 17 mei april 1641 (zie nr. 133***, 156*). 98 Copie-Instructie en seinbrief van den Gouverneur-Generaal Antonio van Diemen voor de vloot van defensie gaande van Batavia onder bevel van Jacob Cooper tot bezetting van God's Bare alsmede naar Goeseratte en Perzië. Met een copieseinbrief vastgesteld door Arent Gardenys op het schip Middelburgh voor het met bestemming naar Goeseratte en Perzië afgezonderede smaldeel augustus october 4 1 stuk. 99 Stukken betreffende een proces door Johan van Twist gewezen opperhoofd van de comptoiren Ahmadabad, Cambaya, Brodera en Brootchia, voor den "Commissaris en gedelegeerde Raden" in Soeratte gevoerd tegen Wissendas, makelaar in dienst der oost-indische Compagnie omslag Geleynssen fungeerde in dit geding als gemachtigde van van Twist. 100 "Briefboek van verscheyde soo becoomen als versonde brieven als formannen int Persiaens geschreven ende int Nederlants getranslateert begonnen anno 1639 in Agra" deel Hierin ook brieven en contracten betreffende ternate, Hitoe en Perzië van 1629 en 1637, alsmede later over (zie nummers 159* en 283*) Copieboeken van brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Agra:

27 aan Barent Pietersen, Cornelis Janssen Sylvius, Abraham Janssen Steen, Willem Wijboudtsen, Jan van Teylingen, Carel Reyniersz., Jacob Mahieuwssen, Johan de Meere en Aernoldt Heussen december juli 28 1 deel De brieven loopende over 5 december januari 1638 zijn mede ondertekend door Arent Barenssen. Voorin bevinden zich copie schuldbekentenissen wegens gelden door het comptoir Agra te leen opgenomen van inlandsche kooplieden, alsmede copie-cognossementen en copie-wisselbrieven over aan Barent Pietersz. en Cornelis Jansz. Sylvius deel Hierin ook latere brieven van Geleyssen over 22 october april 1646, alsmede copie-schuldbetekenissen wegens gelden door het comptoir Agra te leen opgenomen van inlansche kooplieden, copie-wisselbrieven enz. (zie nummer 283*). 103 aan Cornelis Janssen Sylvius,...Verburch en Sack(?), Abraham Steen, Barent Pieterssen, Willem Wiboutsen, Thomas Cuyck, Cornelis Weylant, Jacob Mahieuwssen en Abraham Bellaer februari juli 30 1 deel Hierin ook een paar copie-brieven aan Geleynssen uit Soeratte geschreven door Barent Pieterssen en uit Kabul door Assofchan, een copie-instructie van Geleynssen voor Abraham Steen gaande met koopmanschappen van Agra naar Soeratte, enz. 104 Copie-Brief van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Agra aan Gouverneur-Generaal en Raden juli 28 1 stuk Brieven door Wollebrand Geleynssen de Jongh te Agra ontvangen: 105 uit Soeratte (defect) 1 bundel Bevat meerendeels copieën van brieven en papieren door Gouverneur-generaal en Raden en anderen geschreven aan Barend Pietersz., directeur te Soeratte uit verschillende plaatsen december september 7 en 2 bundels 1638 maart december uit Mazulipatnam augustus september 30 1 omslag Hierbij copie-brieven door Carel Reijniersz., Johan de Meere en Arnold Heussen uit Mazulipatnam geschreven aan Barend Pietersz. en aan Gouverneur-Generaal en Raden Brieven aan Wollebrand Geleynssen de Jongh te Agra: 109 uit Ahmadabad van Arent Baerenssen april 15 1 stuk 110 uit Soeratte van Barent Pieters november juli 28 1 omslag Hierbij ook een copie-brief van Barent Pietersz. aan Gouverneur-Generaal en Raden, copie-brieven van Adriaen van Ostende, Pieter van den Broecke en Arent Zeller aan Barent Pietersz., alsmede een translaat firman van den zoon van den Groot Mogol aan Gouverneur-Generaal en Raden. 111 uit Pipely van Jacob Mahieus.

28 augustus 14 1 stuk 112 Copie-Instructie van Gouverneur-Generaal en Raden voor den kommandeur Cornelis Sijmenssen van der Veer gaande met de vloot van defensie naar de kust van Indië en de reede van Goa enz juli 24 1 stuk 113 Register van de facturen der uit Agra naar Soeratte en Ahmadabad afgezonden goederen april januari 25 1 deel Hierin ook copie-facturen van de contanten en goederen uit Batavia en Formosa afgezonden naar Soeratte. 25 augustus november Register van korte facturen van de lijnwaden te Agra opgemaakt voor Batavia, Perzië en Nederland deel 115 Copie-Factuur van de goederen, medegegeven aan den onderkoopman Nicolaes la Gouche met het schip Amsterdam van Jacob Gael te Batavia stuk Copie-Negotiejournalen van het comptoir Agra januari januari 31, 1638 februari januari 31 (defect), 1639 februari januari januari januari februari januari 31 (defect) februari januari 31 3 delen Copie-Negotiegrootboeken van het comptoir Agra januari januari 31, 1638 februari 3 delen januari 31, 1639 februari januari 31 In het over loopende grootboek bevinden zich tevens copie-facturen door het comptoir Agra verzonden (18 april januari 1639), copie-onkostenrekenigen van genoemd comptoir (1 februari januari 1639), alsmede copie-onkostenrekeningen wegens reizen door bedienden van het comptoir gedaan (28 januari april 1638 en 6 mei juni 1638), wegens uitgaven voor het maken van verfkuipen enz. en het bouwen van pakhuizen (30 juli 1638) januari januari februari januari februari januari Straten van hetgeen het comptoir-generaal te Soeratte verschuldigd is aan verschillende personen en comptoiren, welke daarvoor bij het opmaken der nieuwe boeken weder gecrediteerd worden juni mei 31 1 omslag 123 "Oncostboeck" van de uitgaven te Agra gedaan voor mondkost, maandgelden, reizen, verfkuipen, het bouwen en herstellen van pakhuizen enz januari januari 31 1 deel

29 februari januari 31 "Notitiebouck" van de op het comptoir Agra geremitteerde of getrokken wisselbrieven en afgegeven obligatiën wegens te leen opgenomen gelden. Zeer door vocht beschadigd. 1 deel 125 "Notitie van d'uutstaande schulden in Agra, soo bij den opperkoopman Vapor, Voerknecht, van der Graeff, Ijsbrandt Pieterssen, Lodowicq Trissens ende Timmers gemaeckt, als bij d'obligatiën conform den inhoudt deeses boecks is blijckende, waervan veele ontkendt worden en zeggen voldaen te sijn" deel 126 "Balance uit de generale negotieboecken van India" december 25 1 stuk. 127 "Balance der negotieboucken No. O." van het comptoir? 1638 september 30 1 stuk 128 Balancen van het comptoir? 1638 september november 1 1 omslag 129 Rekeningen-courant van Wollebrand Geleynssen de Jongh opgemaakt door Barent Pieterss en Carel Constant te Soeratte omslag 130 Inventaris van de koopmanschappen, uitstaande schulden en verdere Compagniesbezittingen op het comptoir Agra, door Wollebrand Geleynssen de Jongh overgedragen aan zijn opvolger Cornelis Weijlandt januari 31 1 stuk

30 GAAT ALS COMMANDEUR VAN HET SCHIP DE PAUW VAN SOERATTE NAAR BATAVIA Acte waarbij Wollebrand Geleynssen de Jongh door Barent Pieterss en Paulus Croocq, resp. directeur en kommandeur te Soeratte, wordt aangesteld tot opperhoofd van het schip De Pauw, gaande van Soeratte naar Gamron, en van andere schepen, waarmede hij vandaar naar Batavia zal reizen maart 31 1 stuk 131* Dagregister gehouden op het schip De Pauw op de reis van Soeratte naar Batavia maart juli 6 Hierin ook vroegere dagregisters over 15 januari-14 juni 1637 (te vinden in nr. 75, 84* en 97*).

31 DIRECTEUR VAN COMPAGNIE'S HANDEL IN PERZIË Copie-Instructie van de Kamer Amsterdam "om in den hervst uut het Nederlant naer Percia te zeijlen" stuk 133 Translaat-Capitulatiën door den shah van Perzië aan de Compagnie verleend. 1621, omslag 133* Resolutie genomen op het comptoir Gamron november 12 Te vinden in nummer ** Copieboek van brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit de schepen De Pauw en Nieuw Zeelandia en uit Soeratte aan Paulus Croocq, Adriaen van Ostende, Antonio van Diemen, Cornelis van der Lijn, Willem Jacobs Coster, Martijn Poortmans, Domminicus Bauwens, Gillis van Dulcken, Arent Barentsz., Cornelis Weylandt mei december 6 Hierin ook vroegere brieven van Geleynssen over 30 juli maart 1640, te vinden in 97a en latere over 2 januari april 1641 (zie nº 156). 134 Copie-Instructie van Niclaas Overschie voor Adriaan Adriaansen, Adriaan van Oostenden en Govert van Bredehoff betreffende de waarneming gedurende zijn afwezigheid van het bestuur over Compagnie's handel in Perzië februari 15 1 stuk 135 Brieven van den keizer van Kandia op Ceilon aan Adam Westerwold. Met translaten juni juni? 1 omslag Westerwold, die in 1638 in verstandhouding met den keizer tegen de Portugeezen op Ceilon streed, werd in september 1638 tot directeur in Perzië benoemd. Misschien zijn deze brieven op het comptoir Gamron door hem achtergelaten en daar naderhand in het bezit van Geleynssen gekomen. 135A Extract-Resolutie van Gouverneur-Generaal en Raden houdende benoeming van Adam Westerwold tot directeur van Compagnie's handel in Perzië ter vervanging van Nicolaes Jacobsen Overschie september 11 1 stuk 136 Acte waarbij Adam Westerwolt door Gouverneur-Generaal en Raden wordt aangesteld tot directeur van Compagnie's handel in Perzië ter vervanging van Niclaes Jacobsz. Overschie september 27 1 stuk 136A Copie-Instructie van Gouverneur-Generaal en Raden voor Adam Westerwoldt als directeur van Compagnie's handel in Perzië september 28 1 stuk 137 Copie-Brieven van den Gouverneur-Generaal Antonio van Diemen aan den shah van Perzië en aan Mirza Tacqui, vertrouwder des rijks in Perzië september september 28 1 omslag

32 A 137B Copie-Brief van Gouverneur-Generaal en Raden aan Adam Westerwolt augustus 25 1 stuk Copie-Brieven van den Gouverneur-Generaal en van Gouverneur-Generaal en Raden aan den waarnemend directeur van Compagnie's handel in Perzië en aan Godia Petruszoon van Piramin augustus augustus 28 1 stuk 138 Copie-Resolutiën door Jan Leendertssen van der Grift c.s. ten comptoire Gamron genomen april april 27 1 stuk 138A 138B Copie-Acte waarbij Wollebrand Geleynssen de Jongh door Gouverneur-Generaal en Raden wordt aangesteld tot Directeur van Compagnie's handel in Perzië augustus 28 1 stuk Instructie van Gouverneur-Generaal en Raden voor Wollebrand Geleynssen de Jongh als directeur van Compagnie's handel in Perzië.Met copie augustus 28 1 omslag 139 Copie-Instructie van Gouverneur-Generaal en Raden voor den kommandeur Wollebrand Geleynssen de Jongh en de verdere opperhoofden van de schepen Zeelandia en Snoeck gaande van Batavia over Soeratte naar Perzië augustus 28 1 stuk. 139A 139B Rekening-courant van Wollebrand Geleynssen de Jongh met de Compagnie augustus 31 1 stuk Copie-Seinbrief voor de schepen Nieuw Zeelandia en De Snoeck, gaande van Batavia naar Soeratte en Perzië, vastgesteld door Wollebrand Geleynssen de Jongh en de andere opperhoofden dier schepen september 3 1 stuk 140 Copie-Notitie van de restanten en uitstaande schulden bij de comptoiren Spahan en Sieras resteerende "conform transpoort door den opperkoopman Adriaen van Oostenden in Gamron aen den directeur Wollebrand Geleynssen gedaen" maart 31 1 stuk 140A Inventaris van de capitulatiebrieven, comptoirboeken, obligatiën en verdere papieren door den waarnemend directeur van Compagnie's handel in Perzië Adriaen van Oostende overgedragen aan Wollebrand Geleynssen de Jongh april 20 1 stuk 141 Inventaris van de koopmanschappen, uitstaande schulden en verdere Compagniesbezittingen in Perzië, door Adriaen van Oostende overgedragen aan Wollebrand Gelynssen de Jongh april 20 1 stuk 141* Beschrijving (door Wollebrand Geleynssen de Jongh?) van de regeering, wetten, costumen, den koophandel enz. van Ispahan en andere plaatsen in Perzië. Te vinden in nummer 28.

33 A Verklaring van Hendrich van Tuijnen, Hendrick de Wit en Gillis van Dulcken te Spahan betreffende een vordering der Compagnie op den gouverneur van Legian, welke bij de overdracht van het directeurschap in Perzië aan Wollebrand Geleynssen de Jongh voor een te hoog bedrag was in rekening gebracht november 5 1 stuk 142 Dagregister door Wollebrant Geleynssen de Jongh gehouden op het comptoir Gamron december mei 11 1 deel Hierin ook latere dagregisters van Geleynssen over 14 mei mei 1644 (zie nummers 252*, 268* en 268**). Voorin eenige aantekieningen over de waarde van de Perzische munten, gewichten enz Copie-Instructie van Gouverneur-Generaal en Raden voor de opperhoofden van de schepen De Neptunus, De Liefde en De Leecq, gaande van Batavia over Ceilon naar de kust van Indië, Soeratte en Perzië september Copie-Commissiebrief van Arnold Heussen en Bartholomaeus de Gruijter te Mazulipatnam voor Reijndert Maertensz. als gezagvoerder over de Nederlandsche matrozen, gaande met het schip van Mir Mameth Sahy Sercheijl naar Perzië december 29 1 stuk 145 Copie-Acte van verbintenis van den samoryn van Calicutt tot levering van een hoeveelheid peper aan den vice-kommandeur Symon de Witt januari 14 1 stuk 146 Copie-Resolutiën genomen op het comptoir Wingurla in zake het vrachtgeld door de ambassadeurs van Perzië en Golkonda te betalen maart maart 16 1 omslag 147 Copie-Instructie van Gouverneur-Generaal en Raden voor den kommandeur Matthijs Quast en de verdere opperhoofden van de vloot van defensie gaande van Batavia naar de kust van Indië, Goa, enz juli 11 1 stuk 147A Copie "Notitie vant geen ten dienste van de E. Compagnie door den directeur Wollebrant Geleynssen ady 20 Augusto 1641 aen de Maijestijt van Parsiën verzocht is" augustus 20 1 stuk 148 Attestatie van Jan de Bruijn c.s. wegens de onrechtvaardige behandeling Wollebrand Gelyenssen de Jongh aangegaan door den sultan van Gamron december 11 1 stuk 149 Copi-Insinuatie van den onderkoning van Goa aan den kommandeur Matthijs Quast betreffende de verkiezing van Johan IV tot koning van Portugal stuk

34 Copieën van het verhandelde in den Raad van Indië met de gazanten van den onderkoning van Goa over een provisioneelen wapenstilstand tusschen de Compagnie en de Portugeezen in Indië, van het tienjarig betsand tusschen de Staten-Generaal en Portugal en andere hierop betrekking hebbende stukken omslag 151 Translaat-Tractaat van vrede tusschen den onderkoning van Goa en den koning van Visiapoer stuk 152 Extracten uit het dagregister van het comptoir Paleakatte januari april 30, 1642 juli 8 1 omslag 153 Copie-contract tusschen Cornelis Leendertsen Blaeu en Dominicus Bouwens, kommandeurs van de vloot van offensie, en de Portugeezen te Negapatnam. Met copie-rapport dienaangaande van Cornelis de Potter aan Arent Gardenys april april 16 1 stuk 153A Copie-Instructie van Wollebrant Geleynssen de Jongh voor Hendrick van Tuijnen en Hendrick Walckaert gaande van Spahan naar Casbijn om met den nieuwen shah te onderhandelen over de vernieuwing van de door zijn voorgangers verleende capitulatiebrieven juli 5 1 stuk 154 Copie-Instructie van Gouverneur en raden voor den kommandeur Jan Dircksz. Gale en verdere opperhoofden van de vloot van defensie gaande van Batavia naar de kust van Indië, Malabaar, Goa enz augustus 5 1 stuk 154A Resolutie van Wollebrand Geleynssen de Jongh en den Raad van het comptoir Spahan, waarbij Hendricks van Thuijnen en Hendrick Walckaert worden afgevaardigd naar den nieuwen shah om met hem mee te onderhandelen over de vernieuwing van de door zijn voorgangers verleende capitulatiebrieven augustus 11 1 stuk 155 Translaat-Firmans door Sadogaen "coninck van India" aan de Nederlanders verleend in zake de tollen te Agra, Ahmadabad, Brodera, Pipeli enz..in het jaar van Mohammed stuk 156 Copie-Contract tusschen Pieter Sijbrantsz. Groes en den koning van Calicoulan op Malabaar maart 1 1 stuk Vgl. Bataviaasch dagregister 1643 blz * Copieboek van brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Gamron aan Adriaen van Oostende, Paulus Croocq Claes Cornelisz. Blocq, Willem Bastinck en Joan van Teijlingen, Arent Gardenijs,...Fremlie januari april 2 Hierin ook vroegere brieven van Geleynssen over 30 juli december (zie nr.97a, 133***, te vinden in 97a). 157 Copieboek van brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Gamron en elders aan Arnolt Heussen en Bartholomeus de Gruijter, Paulus de Croocq, Gouveneur-generaal en Raden, Claes Cornelissen Blocq, Jan Tijssen, Arent

35 A Gardenijs, Nicolaes Legouche, Hendrick van Thuijnen en Hendrick de With, Dirck Sarcerius en Claes van der Graeff en de Kamer Amsterdam maart december 14 1 deel Tusschen de brieven in bevinden zich ook eenige copieën van instructiën door Geleynssen gegeven aan gezagvoerders van vertrekkende schepen alsmede aan Compagnie's dienaren belast met het doen van handelsreizen in Perzië of met tijdelijke waarneming van het betsuur van het comptoir Gamron. Copieboek van brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Gamron en elders aan de Heeren Zeventien, Gouveneur-Generaal en Raden, Joan van Twist, Antonio van Diemen, Hendrick van Tuinen, Hendrick de Wit, Fabrice Venturijn. Pieter van Delft, Arent Gardenijs, Paulus Croocq, Nicolaas Cornelissen Block, Dirck Sarcerius, Jan Vlasblom, Gillis van Dulcken, Johan Wylde, Jan de Bruijn, Cornelis van der Lijn, François Britton, Arent Barentsen, Arnolt Hussens, Bartholomeus de Gruijter mei april 21 1 deel 158 Minuut-Brief van Wollebrand Geleynssen de Jongh aan Gouveneur-Generaal en Raden februari 25 1 stuk 158A Copie-Brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh aan den Vertrouwder des Rijks, den schilder des konings en den tolk Bartholomeus te Spahan februari 15 1 omslag 159 Copie-Brief van Wollebrand Geleynssen de Jongh en Carel Constant uit Gamron aan Paulus Croocq te Soeratte mei 1 1 stuk 159* "Briefboeck van verscheijde soo becoomen als versonde brieven als formannen int Persiaens geschreven ende int Nederlants getranslateert" Hierin ook vroegere stukken over (zie nummer 100) en latere over (zie nummer 283* te vinden in nummer Brieven aan Wollebrand Geleynssen de Jongh: 160 uit Paleakatte van Arent Gardenijs. 160A 1640 november october 10 1 omslag uit Batavia van Gouverneur-Generaal en raden september october 26 1 omslag 161 uit Soeratte van Paulus Croocq november februari 7 1 omslag De brieven over 31 december februari 1643 zijn gericht aan Geleijnssen en Carel Constant beiden. 162 uit Mazulipatnam van Arnold Heussen en Bartholomeus de Gruijter november januari 2 1 omslag 163 uit Gale van Jan Thijssen december juni 20 1 omslag 164 uit Formosa van Paulus Traudenius en F. Caron c.s december november 17 1 omslag 165 uit Wingurla van Claes Cornelissen Blocq en Jan Dircksz. Galen januari januari 28 1 omslag

36 A 166 uit Spahan van Adriaen van Oostende, Hendrick van Thuijnen, Hendrick de With en anderen februari februari 1 1 omslag Een paar brieven zijn niet gedateerd. 166A uit Agra van Cornelis Weijlandt februari 21 1 stuk 167 van voor Goa van Dominicus Bouwens maart 20 1 stuk 167A uit Sieras van Nicolas Legouche en Willem Bastijnck juni november 12 1 omslag 167B uit Gamron van Cleas van der Graeff en Dirck Sarcerius juli november 2 1 omslag 168 uit Bangerij van Jooris Vermeeren december december 7 1 omslag. 168A uit Batavia van Adriaen van Oostende december 10 1 stuk 169 uit Malakka van Johan van Twist. 169A 1641 december 16 1 omslag uit Aleppo van Jan Vlasblom april 28 1 stuk 170 uit Bandar Abbas of daar uit de buurt van Pietro Partaleo juli 17 1 stuk 171 uit Mokka van Jan de Bruijn juli 23 1 stuk 171A uit Com en Casbijn van Hendrick van Tuijnen augustus november 1 1 omslag 172 uit Tangedelangh en Couristan van Gillis van Dulcken december december 30 1 omslag Extract-Brieven van Hendrick van Tuijnen uit Casbijn en Spahan september december 12 1 stuk 173 Brief van den Gouverneur-Generaal Antonio van Diemen aan Godja Petrus soone van Piramin, waarbij Wollebrand Geleynssen de Jongh gemachtigd wordt over een door hem gedaan verzoek met hem te handelen augustus 26 1 stuk 174 Copie en Extract-Brieven van Cornelis Weijlandt uit Agra aan Paulus Croocq te Soeratta november februari 11 1 omslag Copie-en Extract-Brieven van den Gouverneur-Generaal en van Gouverneur-Generaal en Raden: 175 aan Arent Gardenijs te Paleakatte mei juli 26 1 omslag 176 aan Paulus Traudenius te Formosa juni juli 25 1 omslag 177 aan Paulus Croocq te Soeratte juli october 18 1 omslag 178 aan Claes Cornelissen Blocq te Wingurla juli augustus 17 1 omslag 179 aan Matthijs Quast te Goa.