Gemeentescan Barendrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentescan Barendrecht"

Transcriptie

1 Gemeentescan Barendrecht Rotterdam Mei 2014

2 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Ontwikkelingen in de gezondheidszorg Landelijke ontwikkelingen Regionale ontwikkelingen 6 3 Gemeente in beeld Kenmerken gemeente Barendrecht Ontwikkeling van de gemeente 19 4 Gezondheid en zorgvraag inwoners gemeente Ervaren gezondheid inwoners Barendrecht Ontwikkeling (eerstelijns) zorgvraag Prognose eerstelijns zorgvraag jaar 23 5 Zorgvraag en zorgaanbod (concept hoofdstuk) Bestaand en benodigd (eerstelijns) zorgaanbod Eerstelijns zorgaanbieders in beeld Ontwikkelingen op het gebied van eerstelijns centra Andere zorgvoorzieningen in het werkgebied 28 6 Conclusies en aanbevelingen Conclusies gemeentescan Barendrecht Ontwikkelingen in de gezondheidszorg Kenmerken gemeente Barendrecht Gezondheid en zorgvraag inwoners gemeente Zorgaanbod in de gemeente Conclusies zorgverleners Barendrecht Reactie zorgverleners op gemeentescan Aanbevelingen Ontwikkelingen in de gezondheidszorg Kenmerken gemeente Barendrecht Gezondheid en zorgvraag inwoners gemeente Zorgaanbod in de gemeente 32 Referenties 33 BIJLAGE I Eerstelijns zorgverleners werkgebied gemeente Barendrecht 35 BIJLAGE II Tweedelijns en AWBZ-zorg werkgebied gemeente Barendrecht 39

3 BIJLAGE III Publieke zorg werkgebied gemeente Barendrecht 41 BIJLAGE IV Vraag Aanbod Analyse Monitor 42 BIJLAGE V Verslag gemeentebijeenkomst Barendrecht 7 november BIJLAGE VI Methode 48 BIJLAGE VII Beschrijving bronnen 50

4 1 Inleiding ZorgImpuls heeft voor iedere (deel)gemeente waar zij haar diensten aanbiedt, een (deel)gemeentescan gemaakt. Barendrecht is sinds 1 januari 2013 onderdeel van het werkgebied van ZorgImpuls. Vandaar dat we ook voor deze gemeente een gemeentescan hebben gemaakt. Onderliggend treft u de gemeentescan van Barendrecht aan. De gemeentescan geeft inzicht in de ontwikkeling van de zorgvraag en het zorgaanbod in de gemeente. Welke aandachtspunten (qua capaciteit, huisvesting, inhoud en organisatie van de zorg) doen zich voor als we de huidige en toekomstige vraag in de gemeente afzetten tegen het huidige en toekomstige lokale aanbod van zorg? De scan is daarmee een startpunt om toekomstige wijkgerichte eerstelijnszorg te bevorderen in de gemeente. Zowel voor beleidsmakers als voor zorgverleners biedt de scan inzicht en handvatten voor integrale zorg op wijkniveau. En de mogelijkheid om dit in samenhang met andere sectoren als wonen, welzijn, werk, onderwijs en veiligheid te brengen. Er is gebruikgemaakt van de aanwezige bronnen beschikbaar in november 2013, zoals de beleidsstukken van de gemeente Barendrecht, de Vraag Aanbod Analyse Monitor (Nivel), de Gezondheidsenquête van de GGD Rotterdam-Rijnmond en documenten van ZorgImpuls. Gezocht is naar samenhang en consistentie. Dit rapport bestaat uit zes hoofdstukken. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg. In hoofdstuk 3 worden de huidige en toekomstige kenmerken van gemeente Barendrecht in kaart gebracht. Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de ervaren gezondheid door de inwoners van Barendrecht en de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheid. De tweede helft van hoofdstuk 4 geeft aan hoe de zorgvraag zich ontwikkelt. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 het huidige zorgaanbod besproken. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de conclusies en aanbevelingen voor het realiseren van een toekomstbestendige eerstelijnszorg in Barendrecht. 1

5 2 Ontwikkelingen in de gezondheidszorg In dit hoofdstuk worden trends op landelijk en regionaal niveau besproken die van invloed kunnen zijn op de eerstelijns gezondheidszorg in gemeente Barendrecht. 2.1 Landelijke ontwikkelingen Toename (complexe) zorgvragen In de (eerstelijns) zorg zullen, naast de enkelvoudige zorgvragen, steeds meer complexe vragen voor behandeling komen. Dit heeft verschillende oorzaken. Het aantal ouderen stijgt nog steeds, en men leeft gemiddeld langer, onder andere door verbetering van medische technologieën. Ook is een verandering in leefstijl nog steeds gaande. Denk hierbij aan overgewicht, stress en werkdruk. Door invloed van onder andere deze factoren zal het aantal chronische zieken de komende jaren sterk toenemen, maar mensen hebben ook vaker meerdere chronische aandoeningen tegelijk. Dit alles maakt de zorgvraag complexer. Deze zorg samenhangend en dichtbij de zorgvraag van de patiënt organiseren en daarmee inzetten op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, vraagt om multidisciplinaire samenwerking van zorgverleners. Geïntegreerde eerstelijnszorg Onder geïntegreerde zorg wordt in het kader van chronische zieken verstaan: de zoveel mogelijk sluitende keten van vroegtijdige onderkenning, (geïndiceerde of zorggerelateerde) preventie, zelfmanagement en goede zorg. Deze keten reikt verder dan uitsluitend de eerste lijn. De vorm van deze geïntegreerde zorg is divers. De zorgverzekeraar maakt afspraken met een samenwerkingverband over het uitvoeren van multidisciplinaire zorgprogramma s gericht op specifieke doelgroepen (zoals diabetes en COPD), doelmatig voorschrijf- en/of afleverbeleid en het leveren van specifieke serviceverlening aan de patiënt. Zo n samenwerkingsverband kan een zorggroep zijn of een gezondheidscentrum, en de financiering middels diagnosebehandelcombinatie (DBC), koptarief of module Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ). De meningen over de inrichting van ketenzorg zijn verdeeld en andere samenwerkingsvormen zijn in ontwikkeling. Zo wordt toenemend gesproken over wijkgerichte en populatiegerichte zorg (PGZ), modellen die over de grenzen van de eerstelijnszorg gaan. In andere regio s in Nederland worden hier al pilotstudies voor uitgevoerd. Bekostiging van PGZ is nog niet uitgekristalliseerd. Substitutie van zorg en ontschotting Verschuiving van taken is op alle fronten in de zorg om meerdere redenen in ontwikkeling. De ingezette beweging is dat de zorg in de eerste lijn blijft als dit kan en pas naar de tweede lijn gaat als het moet. Dit leidt tot bredere ketenzorgafspraken en ook tot het op andere wijze betrekken van de tweede lijn bij de eerstelijnszorg. Consultatie als onderdeel van eerstelijnszorg, anderhalvelijnszorg en buitenpoliklinieken zijn allemaal ontwikkelingen die de tendens laten zien van zorgorganisaties die minder gedomineerd worden door een benadering in lijnen, disciplines of schotten. Deze 2

6 vervaging van grenzen wordt ook in de financiering zichtbaar. Bezuiniging is een belangrijke reden voor deze verschuiving, maar ook om het aanbod dichtbij de patiënt, in de wijk, te organiseren. Aanvullend op de substitutie van de tweede naar de eerste lijn, is de verschuiving van zorg naar de zogenaamde nulde lijn, vrijwilligersorganisaties, welzijn, mantelzorg en zelfmanagement. Steeds vaker wordt de vraag gesteld of een probleem wel medische interventies nodig heeft of dat de oorzaak op een gebied ligt dat door sociale of maatschappelijke ondersteuning aangepakt of verlicht kan worden. Met name op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt dit zichtbaar, maar ook bijvoorbeeld bij problemen als (dreigend) overgewicht, door mensen door te verwijzen naar sport- of beweegactiviteiten. Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag Toenemend wordt in de zorg gesproken van preventie, eigen verantwoordelijkheid van de patiënt en zelfmanagement. Door te focussen op gezond leven komt meer aandacht voor het voorkómen van chronische en/of maatschappelijke aandoeningen. Het voorkómen van zorg en het beter grip hebben op eigen gezondheid door mensen vraagt van diezelfde mensen een actieve rol. Het vraagt van zorgverleners, die in principe zijn opgeleid voor curatie, ook een andere attitude. Het gaat meer om zorgen dat in plaats van zorgen voor. Naast de rol van behandelaar zal de zorgverlener ook steeds meer de rol van motiverende coach in gedragsverandering dienen te nemen. In de eerstelijnszorgverlening is hiervoor een bekend instrument de methodiek motivational interviewing. Hierbij wordt de burger gevraagd zelf uit te spreken welke gezondheidsdoelen hij wil bereiken en welke steun hij hierbij nodig denkt te hebben. Ook kan de zorgverlener steeds meer e-health toepassingen inzetten of de patiënt erop opmerkzaam maken. Dit varieert van informatieprogramma s, zorg-op-afstand, telemedicine, online therapie tot applicaties op de mobiele (smart)telefoon. De discussie neemt toe over wat onder zorg valt en wat de eigen verantwoordelijkheid van de burger is. Er is een verschuiving van wat in het basispakket van de zorgverzekering hoort. Meer en meer behandelingen worden uitsluitend vergoed onder een aanvullende verzekering. Denk hierbij aan fysiotherapie of podotherapie. In de GGZ is deze ontwikkeling al goed zichtbaar doordat straks in de basis GGZ uitsluitend stoornissen behandeld mogen worden. Psychische problemen ten gevolge van bijvoorbeeld relatieproblemen vallen hier niet meer onder. Een en ander betekent dat mensen minder vaak een beroep zullen (of mogen) doen op de officiële gezondheidszorg, maar de trend is ook al zichtbaar dat mensen dan soms niet de behandeling ontvangen die nodig is, omdat zij hiervoor niet zelf kunnen of willen betalen. Deze zorgmijders komen in een later stadium mogelijk terug in de zorg met een hogere zorgzwaarte. Organisatie in de huisartspraktijk De diverse ontwikkelingen vragen om een nieuwe organisatie van de zorg, maar bieden er dus ook mogelijkheden voor. De bekostiging wordt meer gebaseerd op de zorgvraag van de patiënt of op het gehele geïntegreerde zorgaanbod en niet op wie die zorg levert. Dit betekent dat bijvoorbeeld in de huisartspraktijk praktijkondersteuners, physician assistants en nurse practitioners uit de tarieven 3

7 kunnen worden bekostigd. Op deze manier zou de werkdruk op de huisarts kunnen afnemen, omdat een deel van de zorgvraag of taken kan worden gedelegeerd naar de ondersteunende zorgverleners in de huisartspraktijk. Dit biedt voor de huisartsen onder andere een mogelijkheid om meer patiënten aan te nemen. Wijkgerichte zorg, populatiegerichte zorg en huisvesting Geïntegreerde zorg is op veel manieren aan te bieden, maar in stedelijke gebieden is een gezamenlijke locatie een voordeel. Groepspraktijken of gezondheidscentra bieden de mogelijkheid om op geïntegreerde wijze zorg aan te bieden, doordat er sprake is van samenwerking tussen diverse eerstelijns voorzieningen. Hierbij kunnen andere sectoren buiten de zorg betrokken worden, zoals gemeentelijke diensten, AWBZ-instellingen en welzijn. Het voordeel van een geïntegreerd zorgaanbod is dat inwoners in hun eigen wijk bij een centrum of samenwerkingsverband terechtkunnen waar alle basiszorgvoorzieningen aanwezig zijn. Er wordt multidisciplinair en sectoroverstijgend samengewerkt, de communicatielijnen tussen de zorgverleners zijn kort en het is mogelijk het gewenste effect/resultaat bij cliënten te monitoren. De mate waarin de verschillende zorgdisciplines nodig zijn in de basisvoorziening is afhankelijk van de zorgvraag in de wijk. Voor zorg- en dienstverleners bieden centra/samenwerkingsverbanden een goede mogelijkheid voor samenwerking, flexibilisering van arbeidstijden en werkruimte en een veilige werkomgeving. Voor de huisvesting van nieuwe groepspraktijken met een geïntegreerd zorgaanbod zijn de locaties van de huidige solopraktijken vaak niet geschikt. Geschikte locaties moeten veelal gevonden worden in renovatie en nieuwe huisvestingsplannen. In de gezondheidscentra wordt ook steeds vaker gezien dat poliklinieken van ziekenhuizen een plek krijgen, zogeheten buitenpoli s. Voorbeelden van specialismen die in deze buitenpoli s gesitueerd zijn, zijn dermatologie, radiologie, chirurgie en kindergeneeskunde. Geïntegreerde eerstelijnszorg vanuit patiëntenperspectief De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) is een samenwerkingsverband van (koepels van) patiënten die zich inzet voor het realiseren van vraaggestuurde zorg voor patiënten en consumenten vanuit het patiëntenperspectief, waarbij wordt uitgegaan van solidariteit, keuzevrijheid en het behoud van persoonlijke autonomie. De NPCF heeft een programma van eisen opgesteld om de eerstelijns gezondheidszorg te versterken, waarbij in haar visie aan een aantal voorwaarden zou moeten worden voldaan [NPCF, 2007]: Versterken van de eerstelijnszorg via substitutie: binnen de eerste lijn en van tweede naar eerste lijn. Regionale overheden verantwoordelijk maken en toerusten voor het bevorderen van geïntegreerde eerstelijns gezondheidscentra. Hanteren van een financieringsregeling die de samenwerking binnen de eerste lijn stimuleert en beloont. Ontwikkelen van richtlijnen en standaarden binnen de eerstelijns gezondheidszorg gericht op samenwerking. Opleidingen en bij- en nascholingen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen zoals: samenwerking, communicatie en transparantie. Snel en zorgvuldig invoeren van het Elektronisch Patiënten Dossier. 4

8 Rechtstreekse toegang tot eerstelijns zorgverleners realiseren, inclusief wettelijke waarborgen voor het beleggen van de ketenverantwoordelijkheid. Oprichten van een fonds voor primaire preventie en opnemen van secundaire en tertiaire preventie als aanspraak in de zorgverzekeringswet. Bevorderen van transparantie en ontwikkelen van keuze-ondersteunende informatie voor de eerste lijn. Decentralisatie van de zorg Gemeenten, provincies en waterschappen gaan meer taken van de Rijksoverheid uitvoeren. Dit wordt decentralisatie genoemd en staat vastgelegd in de bestuursafspraken In het bestuursakkoord staat onder meer dat de uitvoering van de jeugdzorg wordt overgedragen van provincies naar gemeenten. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het totaalplaatje: de zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders [http://www.rijksoverheid.nl]. In het Regeerakkoord staan maatregelen benoemd voor zorg en welzijn die van invloed zijn op de gemeente en de eerstelijnszorg [Regeerakkoord, 2012]: AWBZ wordt omgevormd tot een nieuwe landelijke voorziening, de wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ), waarin de intramurale zorg voor ouderen en gehandicapten vanaf zorgzwaartepakket (ZZP) 5 wordt ondergebracht. Zowel zorg in natura als persoonsgebonden budgetten (PGB s) maken deel uit van de voorziening. Wonen en zorg wordt gescheiden. Extramurale verpleging (lees: wijkverpleging) wordt in 2017 van de AWBZ overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (ZVW) en valt dan onder hetzelfde systeem van populatiegebonden bekostiging als de huisartsenzorg. Hoe het financieringssysteem eruit gaat zien is nog onbekend. Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning en begeleiding en voor 5% van de persoonlijke verzorging. De aanspraken worden beperkt, dienstverlening wordt versoberd en meer gericht op waar ze het hardste nodig is en gaat vallen onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De gemeenten wordt een zeer ruime beleidsvrijheid gegeven met betrekking tot de concrete invulling van deze gedecentraliseerde voorzieningen. De jeugdzorg wordt in 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten. Eén gezin, één plan, één regisseur is het uitgangspunt bij de decentralisaties in het sociale domein: bij de wet werken naar vermogen, de algemene wet bijzondere ziektekosten, de wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulpverlening. Dit vergt ook één budget en één verantwoordelijke van overheidszijde. Samenwerking tussen gemeenten, bedrijven, scholen en sportverenigingen wordt gestimuleerd. Met gemeenten wil men bevorderen dat er bij de aanleg van nieuwe wijken voldoende ruimte en aanbod voor sport en bewegen is. Regionale zorgagenda Het ROS-netwerk zet samen met de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de zorgverzekeraars in op het faciliteren 5

9 van de totstandkoming van de regionale zorgagenda. 1 Regionale zorgkennis wordt beschikbaar gesteld. Landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid wordt vertaald naar de regio. Regionale zorgagenda s worden gedragen door de belangrijkste stakeholders in de regio. 2.2 Regionale ontwikkelingen In deze paragraaf worden enkele ontwikkelingen voor Barendrecht geschetst op grond van gemeentelijke nota s en overige informatie over de gemeente Barendrecht. De gemeente zal haar nieuwe nota s m.b.t. volksgezondheid mede baseren op de dialoog met de zorgverleners voortkomend uit het presenteren van deze gemeentescan. Enkele reeds ingezette wegen zullen echter vervolgd worden. Gezond opgroeien van de jeugd Om te voorkomen dat jongeren buiten de boot vallen, maakt de gemeente Barendrecht gebruik van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) om een goede samenwerking tussen (zorg)instellingen te creëren. Acties die al uitgevoerd worden en een vervolg krijgen zijn De Gezonde School en het bevorderen van sporten en bewegen voor jongeren door middel van het verder uitvoeren van het BOS-impuls (Buurt, Onderwijs en Sport) en het stimuleren van recreatief bewegen. Bevorderen van de sociale cohesie De gemeente vindt het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in Barendrecht en verbonden zijn met elkaar. Om dit te bewerkstelligen is onder andere Wijkregie in het leven geroepen. Wijkregie is een netwerk waaraan politie, woningcorporaties, welzijnswerk, onderwijs en bewoners(organisaties) deelnemen. Samen zetten zij zich in voor de leefbaarheid(s projecten) in de wijken en zorgen ervoor dat het schoner en veiliger wordt. Om tot een gezamenlijke aanpak te komen vindt er tussen wijkpartners periodiek per gebied een overleg plaats. Bij het overleg, dat tevens als klankbord dient voor de wijkpartners, kunnen bewoners voorstellen tot verbetering aanbrengen [http://www.wijkregie.nl]. Om de sociale cohesie te vergroten, wordt ingezet op mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving of groepen die leven met een laag of te weinig inkomen. Een lage sociaaleconomische status (SES) kan ook invloed hebben op de toegang tot gezondheidszorg, schuldhulpverlening en huisvesting. Een voorbeeld hiervan zijn kinderen uit gezinnen met een lage SES die vaak een slechtere gezondheid hebben. De gemeente gaat door met het voortzetten van minimabeleid, het stimuleren van vrijwilligersinitiatieven en de mantelzorgprojecten [Nota Volksgezondheid Barendrecht , 2009; Onderzoek Cultureel Sociaal Planbureau, 2009; Sociale zekerheid in Barendrecht, 2012]. Sport en beweging De agenda Verbinden door Bewegen is samengesteld door de gemeente Barendrecht en haar maatschappelijk partners. Hierin verwoordt de gemeente welke doelen zij nastreeft met sport en bewegen in de periode , gericht op het voorkomen van overgewicht en het bevorderen 1 Sinds 1 januari 2014 is de LVG gefuseerd met de VHN en LOK tot de nieuwe brancheorganisatie voor organisaties voor eerstelijnszorg InEen 6

10 van het contact met andere inwoners. Voor de uitvoering van beleid neemt de gemeente steeds meer de regierol op zich. Het aanstellen van buurtsportcoaches is één van de uitvoerende onderdelen van de agenda. Buurtcoaches moeten voldoende aanbod van sport en bewegen voor alle inwoners creëren. Zij zijn werkzaam voor verschillende sectoren, waaronder sport, zorg, welzijn, kinderopvang, jeugdzorg of het bedrijfsleven. Uiteindelijk zullen meer mensen in hun eigen wijk kunnen sporten en bewegen. De doelen van de buurtsportcoaches zijn: Gezonde leefstijl stimuleren; Sociale samenhang en maatschappelijke betrokkenheid stimuleren; Vergroten en verbeteren van de leefbaarheid in de wijk; Versterken van de samenwerkingsverbanden met wijkregie, welzijn en onderwijs en afstemmen werkzaamheden met de maatschappelijke partners. Het ministerie van VWS investeert in 40% van de kosten van de buurtsportcoaches, de overige kosten zijn voor gemeente Barendrecht in combinatie met diverse maatschappelijke partners. Barendrecht komt in aanmerking voor 7,25 fulltime arbeidsplaatsen. De eerste buurtsportcoaches zijn na de zomer van 2013 aan de slag gegaan [Agenda Verbinden door Bewegen, 2013]. Uit de Visie op Barendrecht 2025 blijkt dat de gemeente door middel van een voorwaardenscheppend beleid de deelname aan sport voor haar inwoners graag ondersteunt. Door het realiseren en in standhouden van een diversiteit aan sportvoorzieningen wil Barendrecht in 2025 een regionale toonaangevende sportgemeente zijn. Een voorbeeld is het zwembad dat op centraal gemeentelijk niveau aangeboden wordt. In het subsidiebeleid van Barendrecht wordt het bevorderen van breedtesportbeoefening en het stimuleren van sport bij specifieke doelgroepen (jongeren, ouderen, mensen met een functiebeperking) genoemd [Subsidiebeleid Barendrecht , 2010]. De afgelopen jaren is het Sport, Cultuur en Educatie (SCE) Fonds gebruikt om maatschappelijke participatie van minima te bevorderen. De gemeente vindt het belangrijk dat mensen met een laag inkomen deelnemen aan sport, cultuur en andere sociale activiteiten. De kosten die met een bijdrage vanuit het SCE Fonds kunnen worden vergoed zijn bijvoorbeeld lidmaatschap en/of kosten van een sportvereniging, zwemles en patiëntenorganisatie. Ook worden organisaties en instellingen gestimuleerd die gericht zijn op de sociale en maatschappelijke participatie van de minima van Barendrecht, bijvoorbeeld sportactiviteiten in de buurten en wijken waar bovengemiddeld veel gezinnen met een laag inkomen wonen [Sociale zekerheid in Barendrecht, 2012]. Minimabeleid De gemeente heeft als visie dat inwoners zo veel mogelijk zelfredzaam moeten zijn en ziet het als haar taak dit te stimuleren. Daarnaast moet de samenleving oog hebben voor elkaar. Dit betekent dat mensen die ondanks goede wil niet in staat zijn om, zelfstandig, een baan te vinden of te houden zoveel mogelijk ondersteund worden. Bijzondere bijstand is de omvangrijkste regeling van het minimabeleid. De aanvullende ziektekostenverzekering die hieronder valt blijft bestaan, maar de inwoners kunnen verder geen 7

11 beroep meer doen op ondersteuning van de gemeente op dit gebied. De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de juiste zorg, de gemeente ondersteunt inwoners in hun verzekeringskosten. Behalve bijstand op individuele grondslag is er categoriale bijstand, waarin een beperkt aantal groepen is geformuleerd die hiervoor in aanmerking komen. In Barendrecht worden chronisch zieken, ouderen en gehandicapten beschouwd als doelgroepen voor deze vorm van bijzondere bijstand. Zij krijgen meer financiële ondersteuning dan voorheen [Sociale zekerheid in Barendrecht, 2012]. Het minimabeleid in gemeente Barendrecht wordt door zorgverzekeraar CZ vormgegeven. Maatschappelijk vastgoed Vastgoed kan een rol spelen bij het bevorderen van de ontmoeting tussen mensen. Ontmoeten kan een positief effect hebben op de sociale cohesie, de zelfredzaamheid van de samenleving en op het welzijn/welbevinden van de mens. Het doel van Barendrecht is om bij het bouwen van het vastgoed hier zo mogelijk rekening mee te houden. Voorbeelden zijn een jongerenontmoetingsplek en - centrum voor jongeren en een dienstencentrum voor ouderen. In de Kadernota maatschappelijk vastgoed wordt aangehaald dat naast de actieve beoefening van de sport, het verenigingsleven als een belangrijk onderdeel wordt gezien om elkaar te ontmoeten. Een vereniging met vaste sportaccommodatie zou hierin een rol moeten spelen [Kadernota Maatschappelijk vastgoed, 2013]. 8

12 3 Gemeente in beeld In dit hoofdstuk worden de huidige en toekomstige kenmerken van de gemeente Barendrecht in kaart gebracht. Hierbij wordt ingegaan op demografische ontwikkelingen, veiligheid, sociale kenmerken, de woon- en leefomgeving en ontwikkelingen op het gebied van wonen. 3.1 Kenmerken gemeente Barendrecht Demografische kenmerken Barendrecht beslaat als gemeente een oppervlakte van bijna 22 km 2 met per km 2 gemiddeld inwoners [http://www.barendrecht.nl, feiten en cijfers, 2013]. Waar vroeger het gebied van Barendrecht bestond uit drie ambachten (Oost-Barendrecht, West-Barendrecht en Carnisse), bestaat de gemeente nu uit 25 wijken: Centrum, Noord, Binnenland, Oranjewijk, Buitenoord, Ter Leede, Paddewei, Molenvliet, Nieuweland, Dorpzicht, Bijdorp, Smitshoek, Voordijk, Meerwede, Waterkant, Havenkwartier, Gaatkensoog, Riederhoek, Vrijheidsakker, Lagewei, Vrouwenpolder, Vrijenburg, Buitengebied Noord, Buitengebied Zuid en het Bedrijventerrein. Lagewei en Vrouwenpolder zijn de nieuwste wijken van Barendrecht. In deze gemeentescan maken we vanwege de leesbaarheid van de tabellen en grafieken gebruik van een verdeling in vier postcodegebieden. Dit zijn de postcodegebieden 2991 Centrum-Oost, 2992 Centrum-West, 2993 Carnisselande en 2994 Vrijenburg (zie figuur 1). Figuur 1. Postcodegebieden in gemeente Barendrecht. Groen: Centrum-Oost; Blauw: Centrum-West; Donkerblauw: Carnisselande; Geel: Vrijenburg Barendrecht kent geen krachtwijken (aandachtswijken met problemen op het gebied van o.a. wonen, werken, integreren en veiligheid), 40+ wijken (wijken die subsidie van het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) hebben gekregen om te werken aan een betere leefbaarheid), of aandachtsgebieden (gebieden gedefinieerd om tot een rechtvaardige 9

13 verdeling te komen van extra middelen ter ondersteuning van de huisartsenzorg) [Herijking stedelijke achterstandsgebieden, 2012]. In tabel 1 worden de kenmerken van gemeente Barendrecht, de vier postcodegebieden en Nederland weergegeven. In de figuren 2 t/m 5 worden de kenmerken per postcodegebied weergegeven, in de figuren 6 en 7 op wijkniveau. De gemeente Barendrecht telt ruim 47 duizend inwoners. Barendrecht heeft een licht verhoogd percentage 0-14 jarigen en wat minder inwoners in de leeftijdsklasse 55+ vergeleken met Nederland. In alle postcodegebieden is de leeftijdsgroep het grootst en de 75+ groep het kleinst. De verhoudingen tussen de leeftijdsgroepen zijn tussen de wijken erg verschillend. Over het algemeen is het gebied Vrijenburg het jongst en Centrum-Oost het oudst. Het percentage westerse en niet-westerse allochtonen in Barendrecht komt redelijk overeen met de verdeling in Nederland. De meeste niet-westerse allochtonen wonen in het postcodegebied Vrijenburg (27%), de meeste autochtone inwoners wonen in Centrum-West (87%). In vergelijking met Nederland zijn er in Barendrecht minder eenpersoonshuishoudens (respectievelijk 37% versus 24%) en meer meerpersoonshuishoudens met kinderen (respectievelijk 34% versus 45%). Centrum- Oost heeft de meeste eenpersoonshuishoudens (28%) en Vrijenburg heeft de meeste meerpersoonshuishoudens met kinderen (54%). 10

14 Tabel 1. Overzicht kenmerken gemeente Barendrecht, vier postcodegebieden en Nederland Barendrecht Centrum Centrum Carnisse- Vrijen- Nederland Oost West lande burg Aantal inwoners α # Vrouwen 50,8% # 51,6% 50,8% 50,4% 49,2% 50,5% # Mannen 49,2% # 48,4% 49,2% 49,6% 50,8% 49,5% # Leeftijd 0-14 jaar 21,1% # 17,7%* 20,6%* 21,7%* 27,6%* 17,2% # jaar 11,0% # 11,2%* 12,2%* 10,8%* 8,2%* 12,2% # jaar 25,9% # 21,4%* 24,2%* 28,1%* 40,6%* 25,8% # jaar 16,4% # 15,7%* 17,9%* 16,6%* 11,0%* 15,1% # jaar 11,6% # 15,2%* 10,9%* 11,0%* 7,6%* 12,9% # jaar 8,1% # 9,8%* 7,8%* 7,4%* 3,9%* 9,6% # 75+ jaar 5,9% # 9,1%* 6,3%* 4,4%* 1,0%* 7,2% # Bevolkingssamenstelling Autochtoon 80%* 85%* 87%* 73%* 65%* 79%* Westerse allochtonen 7%* 7%* 6%* 9%* 8%* 9%* Niet-westerse allochtonen 13%* 8%* 7%* 18%* 27%* 12%* Huishoudens Eenpersoonshuishoudens 24%* 28%* 25%* 23%* 20%* 36,7%* Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 30%* 32%* 29%* 32%* 26%* 29,2%* Meerpersoonshuishoudens met kinderen 45%* 40%* 46%* 45%* 54%* 34,1%* α Bevolkingsprognose gemeente Barendrecht, 2013; * CBS statline, 2012; # CBS statline,

15 Aantal inwoners postcodegebieden Barendrecht Het postcodegebied Carnisselande heeft de meeste inwoners (14.365), gevolgd door Centrum-West ( inwoners) en Centrum-Oost ( inwoners). Vrijenburg is het kleinste postcodegebied met inwoners [CBS Bevolkingsstatistiek, 2012]. Figuur 2. Aantal inwoners weergegeven per postcodegebied in gemeente Barendrecht. Groen: Centrum-Oost; Blauw: Centrum-West; Donkerblauw: Carnisselande; Geel: Vrijenburg Bron: CBS Bevolkingsstatistiek, 2012 Leeftijdsverdeling postcodegebieden gemeente Barendrecht Tussen de postcodegebieden Centrum-Oost en Vrijenburg in de gemeente Barendrecht zijn er grote verschillen in de leeftijdsverdeling. Centrum-West en Carnisselande zijn qua samenstelling redelijk vergelijkbaar (zie figuur 3). Vrijenburg heeft het hoogste percentage van de leeftijdsgroepen 0-14 jarigen en jarigen, namelijk 28% en 41%. Het hoogste percentage 45-64, jarigen en 75+ is te vinden in Centrum-Oost, respectievelijk 31%, 10% en 9% [CBS Kerncijfers wijken en buurten, 2012]. 12

16 2991 Centrum-Oost 2992 Centrum-West 2993 Carnisselande 2994 Vrijenburg Figuur 3. Leeftijdsverdeling in percentages weergegeven per postcodegebied in gemeente Barendrecht. Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten, 2012 Bevolkingssamenstelling postcodegebieden gemeente Barendrecht In figuur 4 wordt de bevolkingssamenstelling weergegeven voor de vier postcodegebieden van Barendrecht. Het percentage autochtonen is het hoogst in Centrum-West, namelijk 87%. In postcodegebied Vrijenburg wonen de meeste allochtone inwoners (35%). Als gekeken wordt naar de verdeling westerse en niet-westerse allochtonen, heeft Carnisselande het hoogste percentage westerse allochtonen (9%) en Vrijenburg het hoogste percentage niet-westerse allochtonen (27%) Centrum-Oost 2992 Centrum-West 2993 Carnisselande 2994 Vrijenburg Figuur 4. Percentage westerse en niet-westerse allochtonen weergegeven per postcodegebied in gemeente Barendrecht. Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten,

17 Verdeling huishoudens postcodegebieden gemeente Barendrecht Centrum-Oost heeft het hoogste percentage alleenstaanden (28%) en samenwonend zonder kinderen (32%) en Vrijenburg telt de meeste samenwonende huishoudens met kinderen en eenoudergezinnen (54%); zie figuur Centrum-Oost 2992 Centrum Carnisselande 2994 Vrijenburg West Figuur 5. Percentage alleenstaanden, samenwonenden zonder kinderen, samenwonenden met kinderen en eenoudergezinnen weergegeven per postcodegebied in gemeente Barendrecht. Bron: CBS statline, 2012 Sociaaleconomische kenmerken Het gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen in Barendrecht ligt 20,6% hoger dan in Nederland. Als gecorrigeerd wordt voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden, is het besteedbaar inkomen in Barendrecht euro, vergeleken met een landelijk gemiddelde van euro. Van de huishoudens in Barendrecht heeft 26% een inkomen waarmee het tot de onderste 40% van Nederland behoort (inkomen tot euro), 30% behoort tot de bovenste 20% (inkomen vanaf euro) en de overige 44% behoort tot de middelste 40% (inkomen tot euro) [CBS, bewerking COS, 2012]. De sociaaleconomische status is gerelateerd aan gezondheid. Laagopgeleiden leven gemiddeld korter en verkeren gedurende hun leven gemiddeld ook nog in een minder goede gezondheidstoestand. Daarnaast komen diverse risicofactoren vaker voor bij laagopgeleiden, zoals roken en ernstig overgewicht [http://www.nationaalkompas.nl]. Kwetsbare groepen Kwetsbaar zijn personen die op grond van hun situatie hogere (gezondheids)risico s lopen dan anderen. In Barendrecht zijn meerdere groepen als kwetsbaar aan te duiden. In regio Noord-West is een concentratie van sociale problematiek. In deze regio wonen relatief veel eenouder- en multiprobleem gezinnen en de sociaal economische status is lager dan het gemiddelde in Barendrecht. Personen die tot deze groep behoren hebben meer kans op geestelijke en lichamelijke 14

18 gezondheidsproblemen. Soms spelen problemen als zware schulden een rol. Dit kan weer huurachterstanden, huisuitzettingen en eventueel daaropvolgende dakloosheid en psychische problemen tot gevolg hebben. In gemeente Barendrecht is een kleine groep kwetsbare kinderen met serieuze opgroeiproblemen. De overlastgevende jeugd in Barendrecht is een probleemgroep, maar is geen doelgroep van de openbare geestelijke gezondheidszorg. Wel zijn de jongeren uit de lagere sociaal-economische milieus en de allochtone jongeren een risicogroep die meer kans heeft op uitval op meerdere maatschappelijke levensterreinen. Huiselijk geweld is een probleem waar de gemeente samen met sociale partners aandacht aan besteedt [Kwetsbare groepen in Barendrecht, 2011]. Veiligheid Gegevens over de veiligheid van de gemeente Barendrecht komen uit de Leefbaarometer. Deze zijn gepresenteerd op wijkniveau, omdat er tussen de wijken grote verschillen zijn. Veiligheid wordt gemeten door middel van een samengestelde index uit de Leefbaarometer die gebaseerd is op diverse gegevensverzamelingen op het gebied van vernielingen, verstoring van de openbare orde, geweldsmisdrijven, diefstal uit de auto en overlast. De score wordt weergegeven op een schaal van -50 (een grote negatieve afwijking) tot +50 (een grote positieve afwijking), waarbij het gemiddelde voor heel Nederland als referentiepunt gekozen is. Voor Nederland als geheel is de score op het gebied van veiligheid 0. De score voor Barendrecht is 18. In figuur 6 is een overzicht te zien van de veiligheidsscores voor de Barendrechtse wijken. Als wordt gekeken naar de verschillende wijken hebben Gaatkensoog en Buitengebied zuid de hoogste score op het gebied van veiligheid (beiden 32); het bedrijventerrein (5) en Noord (7) hebben de laagste scores. Geen van de wijken scoort negatief op veiligheid [Leefbaarometer, 2012]. Figuur 6. Score veiligheid (0=landelijk gemiddeld) per wijk van gemeente Barendrecht. Bron: BZK/WWI-Leefbarometer,

19 Uit het burgeronderzoek wat in 2011 is uitgevoerd onder de inwoners van gemeente Barendrecht blijkt dat een kwart van de inwoners zich wel eens onveilig voelt in de buurt waar ze wonen. Als men kijkt naar de frequentie waarmee deze personen zich onveilig voelen, geeft 9% aan dat dit vaak het geval is, 60% van deze inwoners ervaart dit soms en 30% zelden. In vergelijking met 2008 is het percentage inwoners dat zich overdag onveilig voelt in 2011 gestegen [Barendrechtse Barometer, 2011]. Uit de Veiligheidsmonitor (een landelijk en jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar o.a. leefbaarheid van de woonbuurt en onveiligheidsgevoelens) komt naar voren dat in 2012 bijna één op de vijf Nederlanders (18%) zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt; 2% voelt zich er vaak onveilig [Veiligheidsmonitor, 2013]. Er bestaat een relatie tussen een (slechtere) ervaren gezondheid en de beleving van (meer) sociale onveiligheid: een slechte gezondheid versterkt enerzijds het gevoel van kwetsbaarheid, terwijl het anderzijds de mobiliteit van mensen vermindert met als gevolg een versterking van de kwetsbaarheid en/of onveiligheidsgevoelens [Van Gemerden, 2006]. Sociale woonomgeving De Leefbaarometer geeft een indicatie van hoe prettig mensen het vinden om ergens te wonen en hoeveel ze daarvoor over hebben. De totaalscore op de Leefbaarometer wordt uitgedrukt als een bewonersoordeel en loopt in zeven klassen van zeer negatief naar uiterst positief. De score voor Barendrecht is zeer positief (op een na hoogste score) [Leefbaarometer, 2012]. Sociale samenhang is een van de onderdelen van de Leefbaarometer. Net als de veiligheisscore zijn ook deze gegevens op wijkniveau gepresenteerd, omdat er grote verschillen tussen de wijken zijn. De sociale samenhang in wijken draagt bij aan de mate waarin mensen zich er thuis voelen. De indicator die daar iets over kan zeggen is de mutatiegraad in een gebied. Wanneer de mutatiegraad hoog is, kan er slechts een geringe sociale samenhang zijn (of blijven), wat zou kunnen resulteren in een negatiever oordeel over de leefbaarheid [Leefbaarometer rapportage instrumentontwikkeling, 2008]. De score voor sociale samenhang wordt weergegeven op een schaal van -50 (een grote negatieve afwijking) tot +50 (een grote positieve afwijking), waarbij het gemiddelde voor heel Nederland als referentiepunt gekozen is. Voor Nederland als geheel is de score op het gebied van sociale samenhang 0. De score op de dimensie sociale samenhang in Barendrecht is -7. Als wordt gekeken naar de verschillende wijken scoort de wijk Centrum het hoogst op sociale samenhang (29) en Vrijenburg het laagst (-30). In totaal scoorden 13 wijken negatief en 10 wijken positief op sociale samenhang (zie figuur 7). De sociale samenhang van de wijk Gaatkensoog komt overeen met Nederland (score 0) [Leefbaarometer, 2012]. 16

20 Figuur 7. Score sociale samenhang (0=landelijk gemiddeld) per wijk van gemeente Barendrecht. Bron: BZK/WWI-Leefbarometer, 2012 Uit de gezondheidsenquête 2008 van de GGD Rotterdam-Rijnmond komt naar voren dat de sociale cohesie in de buurt door 48% als laag wordt ervaren. Dit percentage is lager dan in de andere regiogemeenten. Een iets lager percentage, namelijk 39%, ervaart de sociale cohesie in de buurt als gemiddeld en 13% ervaart de sociale cohesie als hoog. Dit laatste percentage is juist hoger dan in de andere regiogemeenten. De sociale cohesie in de buurt is volgens de inwoners van Barendrecht ten opzichte van 2005 niet veranderd [Christiaanse, 2010]. Fysieke woonomgeving In Barendrecht ligt 9% van de woningen direct aan een drukke binnenstedelijke weg. Dit houdt in dat bewoners van ongeveer 750 woningen in een gebied wonen met een relatief slechte luchtkwaliteit. Dat is iets meer dan gemiddeld in de regio. Daarnaast woont 1% van de inwoners van Barendrecht binnen 100 meter van een rijksweg. Luchtverontreiniging door bijvoorbeeld wegverkeer kan leiden tot diverse gezondheidsklachten. In Barendrecht wordt in het gezondheidsbeleid aandacht gevestigd op het luchtverontreiniging probleem [Gezondheid in kaart Barendrecht, 2010; Nota Volkgezondheids Barendrecht , 2010]. Naast luchtverontreiniging kan de infrastructuur van Barendrecht (bijvoorbeeld het transport van gevaarlijke stoffen, via spoorlijnen en door o.a. de buizen van de Botlek naar Moerdijk) een ander gezondheidsrisico vormen. De gemeente heeft oog voor de cumulatie van risico s en probeert haar inwoners en bedrijven een zo veilig mogelijke leef-en werkomgeving te bieden [Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Barendrecht ]. 17

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 2014-2015 Gemeente Dongen Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Goirle Gemeente Heusden Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Loon op Zand Gemeente Oisterwijk Gemeente Tilburg

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014

Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014 Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 Inleiding 8 1. Gezonde Basis 14 Een gezonde start in het leven 14 Gezond opgroeien 15 Centra voor Jeugd

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±<

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ kennissynthese }±< >±{ De wijkverpleegkundige }±< >±{ van }±< vandaag en morgen >±{ }±< Rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen >±{ }±< >±{ }±

Nadere informatie

Zorg voor gezondheid

Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Volksgezondheid toekomst verkenning 2006 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Met medewerking van: Algemene en categorale ziekenhuizen Academisch Medisch

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES ANTICIPEREN OP VERWACHT HUISARTSENTEKORT QUICKSCAN VOOR DE NOORDELIJKE PROVINCIES

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES ANTICIPEREN OP VERWACHT HUISARTSENTEKORT QUICKSCAN VOOR DE NOORDELIJKE PROVINCIES MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES ANTICIPEREN OP VERWACHT HUISARTSENTEKORT QUICKSCAN VOOR DE NOORDELIJKE PROVINCIES RAPPORT // SEPTEMBER 2014 Colofon Opdrachtgever Ministerie van

Nadere informatie

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Preventie in de zorg

Preventie in de zorg reventie Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Auteurs M. van den Berg (red.) N.A.M. Post H.H. Hamberg-van Reenen C.A. Baan C.G. Schoemaker

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend-

Nadere informatie

Verbinden & Vernieuwen

Verbinden & Vernieuwen Verbinden & Vernieuwen Samen op weg naar een toekomstbestendig sociaal-maatschappelijk domein 2 Visienota herontwerp sociaal maatschappelijk domein Gemeente Katwijk, Afdeling Samenleving Mei 2013 Voorwoord

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Integrale zorg in de buurt

Integrale zorg in de buurt Integrale zorg in de buurt YFER Maliestraat 1 3581 sh UTRECHT t 030-2364703 f 030-2368345 e nyfer@nyfer.nl i www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd met financiële steun van de Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie