IN SC H IP E N W ERF IS O PG EN O M EN H E T M A AN D BLAD D E TEC H N ISCH E K R O N IE K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN SC H IP E N W ERF IS O PG EN O M EN H E T M A AN D BLAD D E TEC H N ISCH E K R O N IE K"

Transcriptie

1 S c h i p en W e r f 1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W I J D A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N O R G A A N V A N D E V E R E E N IG IN G V A N T E C H N IC I OP SC H E E P V A A R TG E B IE D D E C E N T R A L E B O N D V A N SCH EEPSBO U W M EESTERS IN N E D E R L A N D H E T IN S T IT U U T V O O R SC H E E P V A A R T E N L U C H T V A A R T H E T N E D E R L A N D SC H SC H E E P SB O U W K U N D IG P R O E FST A T IO N IN SC H IP E N W ERF IS O PG EN O M EN H E T M A AN D BLAD D E TEC H N ISCH E K R O N IE K R E D A C T IE : U IT G E V E R S W Y T -R O T TER D A M ir.» J. W. H E IL w.i., prof. dr. ir. W. P. A. V A N LA M M ER EN, Telefoon (8 lijnen), Telex 21403, Postrekening 58438, P. de Hoochweg 111 'ir.» G. D E R O O IJ S. l., prof. ir. L. T R O O S T 60. G. ZA.N"EN" Jaar-Abonncmcnt (bij vooruitbetaling) ƒ 16",, buiten Nederland ƒ 20,, losse nummers ƒ 1, Redactie-adres: Heemraadssingel 194, Rotterdam, Telefoon D R IEËN TW IN TIG STE JA A R G A N G Overnemen van artikelen enz. is zonder toestemming van de uitgevers verboden 27 JA N U A R I 1956 No. 2 Ir. L. W. BAST s. i. 16 juli december 1966 In de kring van hen, die bij de scheepsbouw zijn betrokken, maakte het bericht, dat ir. L. W. Bast op ld december was overleden, diepe indruk. Louis Willem Bast werd in 1887 te H oorn geboren en koos na zijn m iddelbare schoolopleiding een loopbaan bij de Koninklijke Marine. N a enige jaren als Luitenant ter Zee te hebben gediend, ging hij aan de Technische Hogeschool studeren en behaalde in 1917 het diploma van scheepsbouwkundig ingenieur. Aanvankelijk was de heer Bast in het buitenland werkzaam, totdat hij in 1920 als Chef van de Technische Dienst bij de Koninklijke Hollandsche Lloyd werd aangesteld. In 1929 werd hij benoemd tot Chef van de Technische D ienst van de K oninklijke Rotterdamsche Lloyd n.v., waardoor vele jaren de bouw, het onderhoud en de reparatie van de schepen dezer M aatschappij aan zijn bekwame leiding toevertrouwd zijn geweest. O ok de ontwerpen voor nieuwe schepen werden onder leiding van de heer Bast uitgewerkt. Deze schepen voldeden zo goed aan de gestelde eisen, dat het ontwerp hiervan ongewijzigd kon dienen als basisplan voor volgende schepen, toen na de oorlog aan de wederopbouw van de vloot moest worden begonnen. In 1937 werd aangevangen met het ontwerp en een jaar later m et de bouw van een nieuw passagiersschip, waarbij nog meer zijn grote gaven als vooruitstrevend ontwerper en bezielend leider op de voorgrond tra den. W ij weten hoezeer de oorlog de bouw van het m.s. Willem Ruys heeft bedreigd en vertraagd. Wij kunnen slechts gissen o f de inspanning om de voltooiing van dit schip te bespoedigen voor zijn toch grote w erkkracht niet te veel was en daardoor aanleiding is geweest, dat hij op de proeftocht door een ziekte werd overvallen, die hem helaas te vroeg zou verhinderen zijn scheppend werk hij de verdere vernieuwing der vloot voort te zetten. Zijn grote ervaring in vraagstukken op het gebied der scheepsbouw was mede aanleiding, dat de heer Bast ook buiten de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd medewerking verleende en zitting had in verschillende commissies, onder meer die voor wetenschappelijk onderzoek van het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation en die voor normalisatie van scheepsonderdelen. Hoge waardering voor zijn werk moge blijken uit zijn benoeming tot officier in de Orde van Oranje N assau. Ook aan de Vereeniging van Technici op Scheepvaartgebied gaf de heer Bast gaarne zijn volle steun. H ij had zitting in het Bestuur van de A fd e ling Rotterdam, waarvan hij van 1938 tot 1946 voorzitter was. G edurende deze periode had hij tevens zitting in het H oofdbestuur, De vereniging benoemde hem in tot erelid, daarmede tot uitdrukking brengend haar waardering en dankbaarheid voor hetgeen hij ten behoeve van de vereniging in het bijzonder en ten behoeve van de Nederlandse scheeps- en werktuigbouw in het algemeen heeft verricht. De herinnering aan de ingenieur Bast wordt door zijn levenswerk, het m.s. Willem Ruys, in ere gehouden. De beste herinneringen aan de heer Bast als mens leven voort in allen die hem hebben gekend. /. Kal

2 JOHANNES BERNOSKI 13 november december 1955 Op 16 december overleed na een betrekkelijk kort ziekbed de heer Johannes Bernoski, bekend scheepsen werktuigkundig expert te R otterdam. De heer Bernoski volgde een opleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam en was enige jaren praktisch werkzaam in de Afdeling werktuigbouw, o.a. bij Wilton s Scheepswerf en Machinefabriek. Daarna volgde de studie voor scheepswerktuigkundige, onderbroken door vaarperioden en behaalde hij de diploma s t/m C. Reeds op 23-jarige leeftijd monsterde hij als le werktuigkundige aan boord van de Themisto van Hudig & Veder. Zijn vrije tijd aan boord vulde hij met het uitdenken van twee hem verleende patenten. Vier jaren later volgde benoeming tot inspecteur by de Stoombootrederij Fop Smit & Co. te R otterdam, welke taak gedurende de eerste wereldoorlog en een staking in 1917 veel van hem eiste. In 1918 vestigde de heer Bernoski Te Hendrik-Ido-Ambacht overleed op 83-jarige leeftijd de heer Arie Rijsdijk Jzn. Een zeer bekend man in de scheepssloperijen is daarmede heengegaan. Hij was aanvankelijk voorbestemd voor de vlasbouw, doch daar de vooruitzichten in dit vak in die tijden ( ) zeer slecht waren, werd een andere richting gevonden. In 1889 stierf zijn vader, hetgeen aanleiding werd dat de twee oudste zonen, Frank en Arie de zorg voor het gezin op zich moesten nemen. Zij stichtten daartoe een handel in oude metalen te Hendrik-Ido- Ambacht. Nadat zij in 1890 een houtbaggermolen hadden gesloopt, ondernamen zij al spoedig de sloop van een ijzeren schip, de sleepboot Rijnhaven, hetgeen de grondslag werd voor een industrie van wereldbekendheid. In 1890 stichtten de gebroeders een scheepssloperij, die thans nog bestaat onder de naam N.V. Scheepssloperij en Machinehandel Holland. In 1897 stichtte Arie Rijsdijk een eigen bedrijf, de sloperij Prudentia, zich te Rotterdam als scheeps- en werktuigkundig expert, daarmede als t ware een familietraditie volgend. In den beginne was dit, mede door zijn jeugd, een moeilijke taak, doch allengs vond zijn kennis en onkreukbaarheid een goede ontvangst bij assuradeuren, ARIE RIJSDIJK J 2n. 4 juli december 1955 dat thans de naam draagt N.V. Arie Rijsdijk-Boss &; Zonen. De naam Boss werd toegevoegd naar de naam van zijn echtgenote, die vele jaren een zeer werkzaam aandeel in het bedrijf innam. Ook Frank Rijsdijk stichtte reders, werven, fabrieken en collega s. Dientengevolge heeft hij dan ook in zijn lange loopbaan vele malen als arbiter diverse geschillen behandeld, waarbij zijn kundige en eerlijke adviezen veelal op hoge prijs werden gesteld. Met de toenemende ontwikkeling en toepassing van dieselmotoren in de dertiger jaren begreep hij zijn tijd en naast zijn gewoon werk werd dit zijn specialiteit. Snel paste hij zich aan bij de technische vooruitgang van de tweede wereldoorlog. H ij stelde een vrijwel volledig overzicht samen van dieselmotoren, te gebruiken door nietdeskundige eigenaren van m otorschepen. Hij was verder initiatiefnemer voor de oprichting van de vereniging van Scheeps- en W erktuigkundige Experts, van welke vereniging hij vele jaren bestuurslid was. H ij was een zeer gezien lid van de Yereeniging van Technici op Scheepvaartgebied. De heer Bernoski, die van zijn jeugd a f zeer hard heeft moeten werken, kan als voorbeeld voor velen gelden. C. een ander bedrijf, de tegenwoordige N.V. Frank R ijsdijk s Industriëele Ondernemingen. Z o zijn dus de drie te Hendrik-Ido-Am bacht gevestigde scheepssloperijen door de activiteiten van de gebroeders Rijsdijk ontstaan. Arie Rijsdijk h eeft het genoegen gehad dat hij bijna 60 jaren zijn bedrijf heeft geleid en het heeft opgewerkt tot grote vermaardheid. Hij is hierbij met zijn beide zoons, wat techniek betreft b ij gebleven. Men denkt bij scheepssloperijen eigenlijk altijd aan afbraak, doch er bestaat geen enkele scheepssloperij o f men betracht ook opbouw. Zo ook bij Rijsdijk-Boss. Moderne werkplaatsen zijn ingericht voor het weer gangbaar maken van machinerieën, ketels, motoren, enz. De heer Arie R ijsdijk had op zijn eenvoudige wijze een scherp inzicht voor de in -en verkoop van zijn objecten, mede tot voorspoed van zijn dorp, waaraan hij zich zo geheel had verpand. Daarnaast was hij een man met een edel hart, iemand die veel goed deed en vele vrienden had. Z.

3 DE HEER S. VAN WEST, DIRECTEUR VAN WILTON-FIJENOORD, BEËINDIGDE Z IJN FUNCTIE PER 31 DECEMBER 1955 Eind december is de tijd van functiebeëindiging en afscheidnemen. Zo stond december wel heel erg in dit teken. Diverse keren bereikten ons mededelingen van functiebeëindiging, al of niet gevolgd door afscheidsreceptie. Op de laatste dag van het oude jaar trad de heer S. van West af als directeur van Wilton-Fijenoord. N iet dat aan dit afscheid grote bekendheid was gegeven, integendeel, men had dit voornemen van de heer Van West aanvankelijk alleen bekend gemaakt in het personeelsorgaan van W.F. Dit was ook in de lijn van de heer Van West. Hij is altijd wars geweest van uiterlijk vertoon en in zijn hart ha.d hij het officiële afscheidnemen zeker willen beperken tot het artikel dat hij in dit personeelsblad schreef. Doch de dagbladpers kwam één en ander ter ore en dan wordt men als het ware geleefd. Hierdoor was er toch een afscheidsreceptie. Vele vrienden en relaties uit den lande kwamen de scheidende directeur de hand, drukken. Weemoedig was dit afscheid niet, want men wist dat dé scheidende tot commissaris van Wilton-Fijenoord was benoemd, waardoor toch een nauw contact met het machtige bedrijf Wilton-Fijenoord blijft gehandhaafd. De heer Van West heeft een zeer gevarieerde levensloop achter zich en kan daarop met grote voldoening terugzien. Hierbij had hij de gave, dit in tegenstelling tot vele anderen, dat hij zich, na zijn drukke werkkring, voor andere belangrijke onderwerpen, o.a. het menselijk leven betreffende en de achtergrond daarvan, volkomen kon afzonderen en afsluiten. Hij hield zich o.a. veel bezig met filosofie en metafysica, Hij zegt daar zelf over: Ik geloof dat het goed is, iets te hebben naast je drukke werk, waardoor je geestelijk voor enige tijd volkomen wordt overgeschakeld. Ik heb dan altijd het gevoel gehad frisser op mijn werk terug, te komen en gemakkelijker en onbevangener tegenover de problemen te staan. Om de mens Van West nog duidelijker te typeren neem ik nog enige citaten van hem op uit de W.-F.-courant. Hij schrijft hier ter gelegenheid van de jaarwisseling: D at zij bovendien samenvalt met de donkerste dagen van het jaar, waardoor onwillekeurig de gedachte aan de naderende lente wordt opgeroepen en vooral ook dat omstreeks dezelfde tijd de geboorte van Christus en de lichtende boodschap die Hij aan de wereld bracht worden herdacht, zijn oorzaken welke aan de overgang van het oude naar het nieuwe jaar een nog diepere zin hebben gegeven. H et behoeft dan ook niet te verwonderen, dat de mens onder invloed van hetgeen hem in de laatste dagen van het jaar uiterlijk en innerlijk beroert, meer dan anders geneigd is over het wezen der dingen over het onvergankelijke achter het vergankelijke, na te denken. En verder schrijft hij over de toepassing van de in het atoom opgehoopte energie, dat deze in de komende vijftig jaren het aanzicht in de wereld diepgaand zal wijzigen, niet slechts in technisch, maar evenzeer in économisch en sociaal opzicht. Indien men iets van deze ontwikkelingsgang kan leren is het wel de betrekkelijkheid van alle dingen. Laten wij daarom onze levenshouding daarnaar instellen en de dagelijkse zaken niet te zwaar en te dogmatisch opnemen; vooral ook, laten wij trachten wederzijds begrip te kweken voor elkanders drijfveren, handelingen, dagelijkse zorgen, enz. Slechts door eendrachtig samengaan zullen wij erin slagen van de komende nieuwe wereld een werkelijk gelukkige te maken. En verder schrijft de heer Van West in het artikel Ten afscheid : O f ik dan geheel voldaan van mijn functie afscheid neem? Stellig niet. Ik neem aan dat het merendeel van hen die bij W.F. hun bestaan vinden, met een zekere voldoening zullen opzieft naar hetgeen door gezamenlijke krachtsinspanning in de na-oorlogse jaren tot stand is gekomen. Zij zullen geneigd zijn een vergelijking te maken tussen de troosteloze toestand waarin het bedrijf toen verkeerde en de imposante aanblik welke het thans biedt met zijn samenstel van fabrieksgebouwen, uitgestrekte kaden, drijvende en gegraven dokken, hellingen met torenhoge kranen, moderne werktuigmachines enz. Zij zullen tegelijkertijd voor zich zien het beeld van de mens zoals hij fysiek geschaad en geestelijk geschokt uit de oorlog kwam en hoe er jaren nodig waren om de hem tocgebrachte wonden te helen. D it alles zal voor ieder onzer een reden tot getemperde voldoening moeten zijn en ik betwijfel niet of zo zal het door de meesten onzer worden gevoeld. En toch, indien men in onze fabriek en niet bij ons alleen wat dieper peilt, zal men tot de erkenning moeten komen, dat in weerwil van de heersende materiële welstand en de arbeidsvrede, de menselijke verhoudingen niet zijn zoals men deze gaarne zou zien. Ik wil hieraan direct toevoegen, dat ik daarbij niet in de eerste plaats het oog heb op de verhouding werkgever-werknemer. Zonder aan de klassestrijd zoals wij die uit de vóóroorlogse tijd kennen te denken, moet mij van het hart, dat het wederzijds begrip tussen leiding en ondergeschikten, maar evenzeer tussen. de werknemers onderling, in vele opzichten te wensen overlaat. En dit is teleurstellend. Verschillen in rang, beroep, aanleg, plichtsopvatting enz. zullen er altijd blijven bestaan en aanleiding blijven geven tot tegenstelling in belangen en verschil van mening. Maar, vraag ik mij af, is het nodig dat zij gepaard gaan met wantrouwen en ongeloof in eikaars goede bedoelingen? Ik behoor niet tot degenen die menen op deze vraag bevestigend te moeten antwoorden. Het nog zo kort geleden eendrachtig gevierde eeuwfeest onzer Maatschappij is er een overtuigend bewijs van, dat er ook in ons bedrijf momenten voorkomen waarin de onderlinge verschillen en geschillen wegvallen en plaatsmaken voor eensgezindheid. Deze overpeinzingen zijn voor ieder toepasselijk. Zeer zeker wordt nog teveel individueel geoordeeld en veroordeeld. Men moet het leven en zijn verhoudingen meer zien. als van zeer tijdelijke aard en hiervan diep doordrongen zijn. Verder hierop in te gaan zou veel te ver voeren. Ik wil dus volstaan met het bovenstaande en nog enige regels wijden aan de levensloop van de heer Van West. De heer Van West werd op 17 mei 1886 te Vlaardingen geboren. N a de H.B.S. studeerde hij te D elft en Bremen. N a als constructeur bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij te hebben gewerkt, trad hij als ingenieur in dienst van de Werf Conrad te H aarlem. Van 1913 tot 1918 was hij als Marine-ingenieur verbonden aan het Marine-Etablissement te Soerabaja. Vervolgens was hij gedurende een jaar werkzaam op een scheepswerf te San Francisco. Daarna was hij enige tijd aan het Scheepsbouwkundig bureau Cornelissen te Amsterdam verbonden. In 1921 werd hij tot administrateur benoemd van de Droogdok Maatschappij Soerabaja. Bij deze maatschappij was hij 13 Va jaar werkzaam, waarbij hij ook belast was met de aanbouw van schepen. Terug in Nederland werd hij benoemd tot chef Technische Dienst van de Holland-Amerika Lijn, waar hij nauw betrokken was bij de bouw van de Nieuw Amsterdam. Gedurende de oorlog voerde hij ook de directie van de Constructiewerkplaatsen Spoorijzer N.V. te Delft. Direct na de bevrijding werd hij benoemd tot mede-beheerder van Wilton-Fijenoord, waarna hij op IS januari 1946 benoemd werd tot directeur van dit machtige bedrijf. De heer Van \ifest had dus voor hij in Nederland terugkwam, zijn sporen in de scheepsbouw reeds verdiend. Hij had in Indië het hoofd te bieden aan een ernstige malaise en de hoofddirectie in Nederland kan over zijn beleid niet anders dan lof hebben. Zijn periode bij Wilton- Fijenoord kan beschouwd worden als de kroon op zijn werk. Over deze periode kunnen vele facetten genoemd worden. Ik denk aan de W aterdam, die spoedig na de oorlog aan de Holland-Amerika Lijn kon worden afgeleverd. Verder denk ik aan het tons dok, dat na de oorlog als onherstelbaar was gekwalificeerd, doch toch weer geheel verbouwd in dienst kon worden gesteld. Verder werd naast het grote bouwprogramma de Willem Barendsz II in afgeleverd. Persoonlijk kwam ik met de heer Van West in aanraking door zijn verkiezing tot bestuurslid van de afdeling Rotterdam van de Vereeniging van Technici op Scheepvaartgebied. Hierbij denk ik vooral aan de tijd van de Duitse bezetting, gedurende welke tijd onze vereniging wras opgeheven en wij als bestuursleden vele malen met de kopstukken uit de scheepsbouwindustrie bij de heer Van Welzen bijeenkwamen. Deze zorgde dan met veel moeite voor een lunch. Hoewel ons het vergaderen strikt verboden was, werkten deze bijeenkomsten zeer verkwikkend. Veel heeft de heer Van West in samenwerking met andere heren voor onze vereniging gedaan. Mede gaf hij hierdoor aan deze vereniging haar naam en standing. Op 29 april werd de heer Van West tot erelid benoemd, waarmede tot uitdrukking werd gebracht de waardering en dankbaarheid voor hetgeen hij ten behoeve van de Vereeniging van Technici op Scheepvaartgebied in het bijzonder en ten behoeve van de Nederlandse scheeps- en werktuigbouw in het algemeen heeft verricht. De heer Van West werd onderscheiden door benoeming tot officier in de Orde van Oranje Nassau en cot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. G. Hanen

4 DE M ACHINEK AM ERIN STALL ATIE BIJ MOTORSCHEPEN door F. G. V A N ASPEREN, dipl. ing. E.T.H. CAUSERIE, G EH O U D EN VOOR H E T ' SCH EEPSBOUW KUNDIG GEZELSCH AP W ILLIAM FR O U D E T E D E LFT OP 6 MEI 1953 Inleiding Een complete machinekamerinstallatie bestaat in het algemeen uit: 1. Voortstuwingsmotor met thrustblok, tussenassen, schroefaskoker, schroefas en schroef. 2. Hulpmotoren voor de elektriciteitsopwekking. 3. Pompen en leidingsystemen voor de hoofd- en hulpmotoren. 4. Pompen en leidingsystemen voor de scheepsdienst. Naast de meestal toegepaste direct aandrijvende hoofdmotor kan de voortstuwing ook worden bewerkstelligd door twee of meer motoren met een tandwieloverbrenging op de schroefas, of door een diesel-elektrische voortstuwing. Voor het bedrijf van de hoofd- en hulpmotoren is zoetkoelwater, zeewater, smeerolie, brandstofolie, aanzetlucht, etc. nodig, wat diverse pompen en pijpleidingsystemen m et zich meebrengt. Hiernaast zijn er voor de scheepsdienst, dus apart van de machinekamer, pompen en pijpleidingsystemen nodig voor lens en ballast, voor zoetwater en sanitair, voor het vullen en trimmen van brandstofolietanks e.a. MACH. KAMER INHOUD IN %, V.D. BRUTO INHOUO Machine kamerplan De hoofdmotor wordt opgesteld met de nodige ruimte voor en achter tot de tussenschotten. Voor het thrustblok kan een uitsparing worden aangebracht. Normalerwijze is er dan plaats voor alle hulpwerktuigen, pompen, koelers en verdere benodigdheden. Wanneer de hoofdmotor bijzonder kleine afmetingen heeft, wordt vaak de machinekamerlengte bepaald door de hulpmotoren. Verder moet er plaats zijn rondom de machine op de verschillende dekhoogten voor de pijpleidingen, ventilatoren, hijsinrichtingen, demontagegereedschap, hoofdschakelbord, enz. Een goed opgezet machinekamerplan houdt van het begin af rekening met een zo praktisch mogelijke opstelling van hulpwerktuigen, schakelborden, bediening van afsluiters, ladders, deuren, werkplaats, demontageruimte voor pijpbundels van verwarmers en koelers, plaatsing van gedemonteerde onderdelen tijdens reparaties en behoorlijke demontagehoogten boven de machines. In verband met de veiligheid en de bediening moeten de machinekamers voldoende ruim gedimensioneerd zijn. Om dit te stimuleren geeft art. 75 van de Voorschriften van de Meetbrievenwet 1948 een extra aftrek voor machinekamers die groter dan 13 % en kleiner dan 20 % van de bruto inhoud zijn. Het voordeel van een machinekamer met een kubieke inhoud van even meer dan 13 % van de bruto inhoud in verband met de bepaling van de netto tonnage (havengeld e.a.) blijkt duidelijk als we deze voorschriften in grafiek brengen (fig.1 ).*) Figuur 2 geeft de machinekamerindeling van een vrachtschip, waarbij de korte bouw van de hoofdmotor een, door de reder vereiste, zeer korte machinekamer mogelijk maakte. * ) Het hier behandelde art. 75 van de Voorschriften van de Meetbrievenwet 1948 is inmiddels met ingang van juli 1954 in de volgende zin ten gunste van kleinere machinekamers gewijzigd: Van machinekamers met een kubieke inhoud van 13 % van de bruto inhoud of meer bedraagt de aftrek 32 % van de bruto inhoud. Als de kubieke inhoud kleiner dan 13 % is, wordt het aftrek-percentage van de bruto inhoud evenredig verkleind. Deze wijziging is in fig. 1 gestippeld aangegeven. Fig. MACH. KAMER INHOUD IN % V.D. BRUTO INH O U D 1. Aftrek voor de machinekamer i.v.m. de bepali-ng van het netto tonnage Hulpmotoren Voor de hulpmotoren worden in het algemeen tru n k-zu iger dieselmotoren gebruikt met een vermogen, dat gedeeltelijk wordt bepaald door de machinekamerdienst en gedeeltelijk door de scheepsdienst. Het totaal vermogen kan variëren tussen 15 k W, op een tanker of een trampschip waar stoomgedreven w erktuigen worden gebruikt, tot 4000 kw op passagiersschepen. B ij het m.s. Oran)e is het gezamenlijk hulpvermogen zelfs kw. Om te kunnen bepalen wat er aan hulpverm ogen nodig is, is het noodzakelijk een elektriciteitsbalans voor de verschillende belastingsgevallen op te stellen. Een voorbeeld h iervan vertoont figuur 3. Hoewel uit dit voorbeeld blijkt dat m e n aan vier generatoren a 2 50 kw, waarvan één in reparatie, voldoende

5 PI ANI VIFW AT ENG.ROOM PL. so ai had, werd er later op verzoek van de rederij nog een generator bij geplaatst. Pompen Voor elke benodigde pomp moet er een reservepomp zijn, vaak ook op andere wijze aangedreven. Zo wordt meestal de ballastpomp gebruikt als reserve lenspomp, sanitaire pomp en circulatiepomp. Pomptypes zoveel mogelijk gelijk houden, aandrijvende elektromotoren zoveel m ogelijk uitwisselbaar. Voor praktijkwaarden voor de capaciteit van pompen en koelers zie figuur 4. Brandstofolie-systeem De brandstof wordt geborgen in de dubbele bodem en bunker-tanks; de brandstofolietrimpomp moet zo worden u itgevoerd dat uit alle tanks gezogen kan worden en naar alle tanks gepompt, met verbindingen naar de vulpijpen aan dek. Dubbele-bodem-tanks worden vaak zowel voor brandstof als voor waterballast ingericht. De brandstofolie wordt voor het gebruik eerst uit de bunkers via centrifuges naar gereinigdeolietanks gebracht, vaak nog via een filtersysteem. Van deze tanks naar de dagtank. Hiervan wordt de olie dan öf onder invloed van de zwaartekracht, öf door middel van toevoerpompen naar de H.D.-pom pen van de m otor geleid.

6 LOOKING T O RS L O O K IN G A F T Fig. 2b. Plan machinekamer m.s. Prins Frederik Willem De tegenwoordig vaak gebruikte zware brandstoffen hebben een speciale reiniging nodig, welke meestal wordt uitgevoerd door twee separatoren in serie op te stellen met daarna nog een speciaal fijnfilter. Deze olie moet verwarmd worden voor het centrifugeren en ook later voor het gebruik in de motor. Figuur 6 geeft hiervoor een leidingschema, waarin het tevens mogelijk is om zo nodig tijdens het manoeuvreren over te schakelen op dieselolie. De temperatuur waarop de zware olie verwarmd moet worden, is afhankelijk van het viscositeitsverloop van de betrokken oliesoort (figuur 7) en wordt meestal gekozen overeenkomende met een viscositeit van 100 a 150 sec. Redwood I bij de hogedruk brandstofoliepompen. Enkele praktijkwaarden van het V.O. van de stoomverwarmingsspiralen in de stookolietanks zijn tenslotte nog in de tabel figuur 5 opgegeven. Smeeroliesysteem De smeerolie wordt opgevangen in een dubbele bodem tank met een capaciteit van ongeveer 3 liter/pk. Meestal is een tweede tank aanwezig van dezelfde inhoud, welke afwisselend met de eerste gebruikt wordt tijdens het schoonmaken. De olie wordt gereinigd door een apart separatorsysteem in bypass met het hoofdcirculatiesysteem van de motor. Speciale aandacht moet worden besteed aan de mogelijkheid van zuigen uit de dubbele bodem tanks in verschillende standen van het schip. De hoofdmotoren en de grotere hulpmotoren hebben een droog carter met vrije afloop naar de olietanks, welke meestal voor hoofd- en hulpmotoren gescheiden worden gehouden. Koehuatersysteem De hoofd- en hulpmotoren worden met zoetwater gekoeld met een ontluchtingstank boven de motoren. D it zoetwater wordt teruggekoeld door zeewater door middel van een koeler. Aanzetluchtsysteem Hiervoor zijn compressoren aanwezig, meestal gedreven door uitzetbare frictiekoppelingen van de dieselgeneratoren, vaak ook direct door een electromotor aangedreven. De totale luchtcapaciteit van de aanzetvaten is vijfm aal het slagvolume van de hoofdmotor verdeeld over twee of drie vaten. De compressorcapaciteit is zo groot dat m et één compressor één vat in een uur kan worden opgepompt van 0 tot 3 0 atm. Aparte aanzetvaten van kleinere afmetingen zijn aanwezig voor de hulpmotoren die vaak een eigen luchtcompressor aandrijven. Buitenboord af sluiters Buitenboordafsluiters voor zuig en pers van ballast- en circulatiewater moeten volgens bijzondere veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd en zo klein mogelijk in aantal zijn, rekening houdende met de eis van hoge en lage zuig.

7 Dit is één van de punten waar scheepsbouwer en machineinstallateur elkaar ontmoeten. Eisen voor buitenboordafsluiters: 1. Stevig van constructie en zo weinig mogelijk in aantal. 2. Hoge en lage zee-inlaat voor het zoutkoelwater van de hoofdmotoren van St., brons of ander smeedbaar materiaal (Scheepsbesluit). 3. Kranen en afsluiters, ongeacht de doorlaat welke op de scheepshuid onder het schottendek zijn aangebracht, niet van gietijzer (Scheepsbesluit). 4. Afvoerpijpen die lager dan de indompelingsgrenslijn liggen, moeten volgens het Scheepsbesluit voorzien zijn van een direct van boven het schottendek dicht te zetten terugslagklep, of van twee zelfsluitende terugslagkleppen, waarvan één gemakkelijk bereikbaar is voor inspectie. 5. Handles van kranen mogen alleen van de kranen verwijderd kunnen worden als de kraan dicht is; handwielen van afsluiters vast op de stang. 6. Aanzuigen via wierroosters, die met lucht of stoom gereinigd kunnen worden. 7. Soms alle inlaatafsluiters aangebracht op een stalen kast welke tegen de geperforeerde scheepshuid is aangebracht, idem aan één of beide scheepszijden een uitlaatrecess. Lens pom psysteem De lenspompen moeten kunnen zuigen uit elk apart gedeelte van het schip. Capaciteiten voor een klein vrachtschip bijv. twee lenspompen van elk 60 ton/uur; voor een groot passagiersschip bijv. vier lenspompen van 200 ton/uur. Ballastsysteem Voor het uitpompen van de ballast uit de tanks is voor een vrachtschip bijv. een pomp van 300 ton/uur normaal; voor een groot passagiersschip, waar minder ladingtanks zijn, kan vaak worden volstaan met een pomp van 150 ton/uur. Stoom De benodigde stoom voor motorschepen is zeer afhankelijk van de eisen van de rederij. Bij grotere hoofdmotoren kan de uitlaatgassen-energie gebruikt worden in uitlaatgassenketels, welke voldoende stoom opwekken voor verwarming van de machinekamerinstallatie en de verblijven, vaak ook voor drinkwaterverdampers. De uitlaatgassenketels kunnen gecombineerd worden met kleine oliegestookte ketels welke in de haven dienst doen (fig. 8). Ook kunnen z.g.n. gecombineerde olie- en gassengestookte ketels worden toegepast. Een stoombalans, waarvan we hier een voorbeeld geven (fig. 9 ), is meestal nodig om tot een goede oplossing te komen. Berekeningsvoorbeeld van de uitlaatgassen-energie De in een uitlaatgassenketel terug te winnen energie bij een tweetakt motor met drukvulling kan als volgt berekend worden uitgaande van: Q = kg gassen per epk.h: ± 7,6 kg/epk.h s.w. 0,24 kcal/kg C tin ~ gastemperatuur voor de ketel: 375 C tuit ~ gastemperatuur na de ketel: 225 C omgevingstemperatuur: 2 5 C t 0 De totaal beschikbare energie voor de ketel is Q X s.w. (tin t0) = 640 kcal/epk.h of 40 % van de 1600 kcal/epk.h die in de brandstof zijn toegevoerd. De in de uitlaatgassenketel omgezette energie is O X s.w. X ( tin tuit) = 275 kcal/epk.h. W ordt hiermee verzadigde stoom van 10 atm, temp. 180 C en enthalpie 663 kcal/kg geproduceerd, dan is de hoeveelheid hiervan met een rendement van 82 %: 0, ,3 5 kg/epk.h Tonnage: bruto reg. ton. ELEKTRICITEITSB ALAN S van een emigrantenschip Hoofdvermogen:- 2 X 30 0 epk. In de haven Op zee laden en lossen Norm. Spits Norm. Spits kw kw kw kw a. Scbeepsgedeelte: L ieren Koelinstallatie Kombuizen en wasserij Ventilatoren Navigatieverlichting Buitenverlichting Binnenverlichting X Radio 3 3 Stuurmachine b. Machine dienst: Zoutkoelwaterpompen Zoetkoelwaterpompen Smeeroliepompen Brandstof- en smeerolieseparatoren Brandstof- en smeerolietrimpompen Ballastpomp Lenspompen Sanitaire- en algemene dienst-pomp Badpomp Drinkwaterpomp Destilleerinstallatie Ketelinstallatie Ventilatoren in machinekamer Draaibank, boorbank, e.a Totaal kw Beschikbaar kw: 5 generatoren a 2 50 kw. Fig. 3 PRAKTIJKW AARDEN VOOR DE CA PA CITEITEN VAN POMPEN EN KOELERS Voor kruiskop- of trunkzuigermotoren met oliegekoelde zuigers: Zoutkoelwaterpomp Zoetkoelwaterpomp Smeeroliepomp Zoetkoelwaterkoeler Smeeroliekoeler e.w. 4-takt 45.5 l/ep k h 33,3 l/ep k h 28.6 l/ep k h 0,031 m 2 K.O./epk m 2 K.O./epk e.w. en d.w. 2-takt 45,5 l/e p k h 40 l/e p k h 50 a 60 l/ep k h 0,037 m 2 K.O./epk 0,046 m 2 K.O./epk (C.C. Pounder, Mar. Diesel Eng.) Voor niet-tropische omstandigheden % lager, behalve voor de smeeroliepomp. Werkspoor 2 takt motoren: Zoutkoelwaterpomp... Zoetkoelwaterpomp... Smeer- en koeloliepomp.. Brandstofcirc.pomp... V erstuiverkoelwaterpomp Met drukvulling 55 l/e p k h 40 l/e p k h 30 l/e p k h 4 a 5 X uurverbr. 1,25 l/e p k h Zonder drukvulling 38 1 / epk h 31 1 / epk h 40 l/e p k h 4 a 5 X uurverbr. 1,2 5 l/ep k h Fig. 4 PRAKTIJKW AARDEN VOOR H ET V.O. VAN STOOM- VERW ARMINGSSPIRALEN IN STO O KO LIETANKS Opgave volgensopgave volgensvolgens uitvoering Bureau Veritas de Rederij van Werkspoor Bunker... 0,08 m 2/m 3 0,09 m 2/m 3 0,093 m 2/m! Settlingbank... 0,33 m2/m 3 0,135 m 2/m 3 0,160 m 2/m 3 Dubb.bodem tank 0,207 m 2/m 3 0,294 m 2/m 3 Fig. 5

1. Welke gasmotoren kent u? 2. Wat verstaat u onder een Otto gasmotor? 3. Wat verstaat u onder een diesel-gasmotor?

1. Welke gasmotoren kent u? 2. Wat verstaat u onder een Otto gasmotor? 3. Wat verstaat u onder een diesel-gasmotor? Opgaven Hoofdstuk 8 Gasmotoren 1. Welke gasmotoren kent u? 2. Wat verstaat u onder een Otto gasmotor? 3. Wat verstaat u onder een diesel-gasmotor? 4. Wat verstaat u onder een stoichiometrische gasmotor?

Nadere informatie

Op ontdekkingstocht naar aardolie

Op ontdekkingstocht naar aardolie O p o n t d e k k i n g s t o c h t n a a r a a r d o l i e Op ontdekkingstocht naar aardolie Miljoenen jaren geleden De mens heeft in de loop van de tijd vele vormen van energie gebruikt: spierkracht,

Nadere informatie

(Frans/Goofy) ( )

(Frans/Goofy) ( ) (RDM-collectie Johan Journée) www.kombuispraat.com (Frans/Goofy) (28-03-2010) Dit verhaal is zo goed mogelijk overgeschreven uit de oud-hollandse schrijfwijze van de jaren 30. Het verhaal gaat over het

Nadere informatie

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal ZEUS PYRO Werking volgens onderdruk principe Rendement 82-90% Geringe afmetingen Ingebouwde veiligheidskoelspiraal Hoogwaardig keramisch vuurbeton LACFIRE 1800/20 SiC Aslade kan geledigd tijdens het verwarmingsbedrijf

Nadere informatie

4 ^' b 'S-^j? BEPROEVING EMI SCHROEFVENTILATOR TYPE DRA. BULLETIN No Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie

4 ^' b 'S-^j? BEPROEVING EMI SCHROEFVENTILATOR TYPE DRA. BULLETIN No Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie BULLETIN No. 125 BEPROEVING EMI SCHROEFVENTILATOR TYPE DRA Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten 4 ^' b 'S-^j? DE EMI SCHROEFVENTILATOR

Nadere informatie

DR. W.F. VAN GUNSTEREN, 1908-2000

DR. W.F. VAN GUNSTEREN, 1908-2000 DR. W.F. VAN GUNSTEREN, 1908-2000 DOOR U. TUKKER Op 3 november 2000 overleed op 92-jarige leeftijd in Zwitserland dr. Willem Frederik van Gunsteren. Wanneer men zijn leven bestudeert, komt men tot de ontdekking

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV4500 HP Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein Siberiëstraat

Nadere informatie

Kuwait Petroleum Europoort, Q8KPE

Kuwait Petroleum Europoort, Q8KPE SPREEKBEURT 1/8 Kuwait Petroleum Europoort, Q8KPE Q8KPE is gelegen in Rotterdam Europoort. De locatie Europoort heeft de grootste haven ter wereld waar veel producten worden gemaakt en verhandeld. Voor

Nadere informatie

FOSSIELE BRANDSTOFFEN

FOSSIELE BRANDSTOFFEN FOSSIELE BRANDSTOFFEN De toekomst van fossiele energiebronnen W.J. Lenstra Inleiding Fossiele energiebronnen hebben sinds het begin van de industriele revolutie een doorslaggevende rol gespeeld in onze

Nadere informatie

voldoet momenteel op onderstaande wijze wel/ niet aan de CCR eisen

voldoet momenteel op onderstaande wijze wel/ niet aan de CCR eisen Blad 1 voldoet momenteel op onderstaande wijze aan de CCR eisen Bij eerstvolgende verlenging wel niet nvt weet niet mogelijk onmogelijk weet niet minimaal maximaal 1 Brandkleppen op alle openingen machinekamers

Nadere informatie

Museale kennis, Vraag; Hoe oud is het schip? Antwoord;

Museale kennis, Vraag; Hoe oud is het schip? Antwoord; Museale kennis, Vraag; Hoe oud is het schip? Antwoord; Het is in November 1900 opgeleverd, bouwplaats, werf De Nachtegaal, Westelijke eilanden Amsterdam, Bickerseiland, eigenaar werf J.F.Meursing. Opdrachtgeverbouw

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV 4500 Dryfast BV Kreekweg 22 3133AZ Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: +31- (0)104730011 www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. Veiligheid

Nadere informatie

De Visie: Elektriciteit en warmte uit houtpellets

De Visie: Elektriciteit en warmte uit houtpellets De Visie: Onze missie is om een houtpelletketel te maken die ook elektriciteit kan opwekken. Het bijzondere daaraan? ÖkoFEN ontwikkelt een CO2-neutrale technologie met houtpellets als energiedrager, met

Nadere informatie

1.4 De tweeslag motor. Afbeelding 7. Het tweeslag proces, de uitvoering volgens Detroit Diesel.

1.4 De tweeslag motor. Afbeelding 7. Het tweeslag proces, de uitvoering volgens Detroit Diesel. 1.4 De tweeslag motor Bij de tweeslag motor duurt het arbeidsproces tweeslagen, dus een neerwaartse en een opwaartse slag. Duidelijk zal zijn dat deze motor zelf geen lucht aan kan zuigen. Bij deze motor

Nadere informatie

[i0iateriraag@leg.gin9 nu 7409872

[i0iateriraag@leg.gin9 nu 7409872 Octrooiraad [i0iateriraag@leg.gin9 nu 7409872 Nederland [19] NL [54] Werkwijze voor het vacuümdlcht afsfüitem vsn elk der eerste uiteinden van een aantal holle transportorganen dia uit'tftonden in een

Nadere informatie

De meest gehoorde vraag is ; hoe lang de WhisperGen wel niet moet draaien om voldoende energie te leveren voor een gehele installatie.

De meest gehoorde vraag is ; hoe lang de WhisperGen wel niet moet draaien om voldoende energie te leveren voor een gehele installatie. Veel gestelde vragen Er worden ons veelvuldig vragen gesteld over de werking en toepassing van de WhisperGen in scheeps- en woning installaties. De meest voorkomende ze zullen hieronder behandeld worden.

Nadere informatie

Testen en metingen op windenergie.

Testen en metingen op windenergie. Testen en metingen op windenergie. Inleiding Als we rond groene energie begonnen te denken, dan kwam windenergie als een van de meest vanzelfsprekende vormen van groene energie naar boven. De wind heeft

Nadere informatie

Collectie Fop Smit (Kinderdijk) 1909-1927

Collectie Fop Smit (Kinderdijk) 1909-1927 Collectie Fop Smit (Kinderdijk) 1909-1927 Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03609 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Fop

Nadere informatie

POWER. For Marine Professionals. Binnenvaart Special

POWER. For Marine Professionals. Binnenvaart Special POWER For Marine Professionals Binnenvaart Special EDITORIAL Als zoon van een schippersgezin, heb ik de eerste jaren van mijn leven op de binnenvaart doorgebracht. Bij elk schip wat voorbij voer, vroeg

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: HYDROSTATICA

Hoofdstuk 2: HYDROSTATICA ysica hoofdstuk : Hydrostatica e jaar e graad (uur) - 95 - Hoofdstuk : HYDROSTTIC. Inleiding: Bouw van een stof.. ggregatietoestanden De zuivere stoffen die we kennen kunnen in drie verschijningsvormen

Nadere informatie

oefenopgaven wb oktober 2003

oefenopgaven wb oktober 2003 oefenopgaven wb1224 2 oktober 2003 Opgave 1 Stoom met een druk van 38 bar en een temperatuur van 470 C wordt geëxpandeerd in een stoom-turbine tot een druk van 0,05 bar. De warmteuitwisseling van de turbine

Nadere informatie

Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten

Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten BULLETIN No. 129 BEPROEVING CONTRAROTER EN DE SCHROEFVENTILATOREN TYPE CR 2 VAN ASSELBERGS EN NACHENIUS Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten

Nadere informatie

Door Anna Gruber (FfE), Serafin von Roon (FfE) en Karin Wiesmeyer (FIW)

Door Anna Gruber (FfE), Serafin von Roon (FfE) en Karin Wiesmeyer (FIW) Energiebesparingspotentieel door isolatie Door Anna Gruber (FfE), Serafin von Roon (FfE) en Karin Wiesmeyer (FIW) Het is bekend dat de CO 2 uitstoot tegen 2020 fors naar omlaag moet. In Duitsland zijn

Nadere informatie

VIJFTIG JAAR SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID IN NEDERLAND

VIJFTIG JAAR SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID IN NEDERLAND Voorwoord en Inleiding Dr. Ir. H. Koopmans VIJFTIG JAAR SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID IN NEDERLAND Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Hoogewerff-Fonds UITGEVERIJ WALTMAN DELFT - 1967

Nadere informatie

SCHEEPSDIESELMOTOREN: inleiding

SCHEEPSDIESELMOTOREN: inleiding SCHEEPSDIESELMOTOREN: inleiding Traaglopende 2-takt motoren: kathedraalmotoren 60 < n < 200 tpm; 4 tot 12 cilinders in lijn D 900 mm; s/ D max 3.8 grootste afmetingen: 24 x 16 x 8 m (L, H, B) grootste

Nadere informatie

\ mhr\% A > * > NAUTA TWEETRAPS-SCHROEF- VENTILATOR CNH 6

\ mhr\% A > * > NAUTA TWEETRAPS-SCHROEF- VENTILATOR CNH 6 BULLETIN No. 160 J 'fc\ \ mhr\% A > * > BEPROEVING i NAUTA TWEETRAPS-SCHROEF- VENTILATOR CNH 6 Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten

Nadere informatie

Ons milieu, een kostbaar goed

Ons milieu, een kostbaar goed 1 Ons milieu, een kostbaar goed Datum Blz. 1. Inleiding 4 2. Soorten vervuiling 5 2.1. Luchtverontreiniging 5 2.2. Bodemvervuiling 6 2.3. Lichtvervuiling 7 2.4. Geluidsoverlast 7 2.5. Watervervuiling 8

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 1 dinsdag 18 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 1 dinsdag 18 mei 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2010 tijdvak 1 dinsdag 18 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A Dit examen bestaat uit 23 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

Motorkarakteristieken

Motorkarakteristieken Motorkarakteristieken Aan de orde komen: Vermogen Draaimoment of motorkoppel Elasticiteit Vermogensmeting Motorkarakteristieken pag 95 Vermogen Men onderscheidt: het inwendig of geïndiceerd vermogen P

Nadere informatie

Warmtekrachtkoppeling. Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower

Warmtekrachtkoppeling. Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower Warmtekrachtkoppeling Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower Waarom ecopower? Eenvoudigweg omdat het de moeite waard is! Bij een traditionele productie van energie

Nadere informatie

PROJECT H FROM O. Versie: 1. Dhr. Joosten. Maritiem Instituut Willem Barentsz. Door: Bart Enting, Bart Ruijter. Marijn Grevink,

PROJECT H FROM O. Versie: 1. Dhr. Joosten. Maritiem Instituut Willem Barentsz. Door: Bart Enting, Bart Ruijter. Marijn Grevink, PROJECT H FROM O Versie: 1 Dhr. Joosten Door: Bart Enting, Bart Ruijter & Marijn Grevink, Voorwoord Onder invloed van onder andere de economische crisis, zijn de olie prijzen torenhoog gestegen. Rederijen

Nadere informatie

ROB HEIJKOOP TRADING BV

ROB HEIJKOOP TRADING BV ROB HEIJKOOP TRADING BV Eind 1991 werd Rob Heijkoop Trading B.V. opgericht, met als voornaamste doel aan- en verkoop van motoren, motoronderdelen, turbo s, turbodelen en aanverwante maritieme producten

Nadere informatie

A.Kessler Ooendersuaat. 14 Delft. FABRIEKSSOB..EJlA ... -1 AMMONIAK FABRIEK. September 1953 I:.. '

A.Kessler Ooendersuaat. 14 Delft. FABRIEKSSOB..EJlA ... -1 AMMONIAK FABRIEK. September 1953 I:.. ' A.Kessler Ooendersuaat. 14 Delft. FABRIEKSSOB..EJlA... -1 AMMONIAK FABRIEK September 1953 I:.. ' 3 Door afkoelen tot -200~C worden CO en CH 4 vloeibaar, zodat we tenslotte na een wassing met vloeibare

Nadere informatie

15. Lieren. 0,2 tot 35 ton

15. Lieren. 0,2 tot 35 ton 15. Lieren 0,2 tot 35 ton 116 Red Rooster luchtlieren zijn op maat gemaakte producten. Vele constructies zijn mogelijk en er zijn vele normen en selectiecriteria voor het kiezen van een lier. In dit voorwoord

Nadere informatie

BIJLAGE V. Technische bepalingen inzake stookinstallaties. Deel 1. Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties

BIJLAGE V. Technische bepalingen inzake stookinstallaties. Deel 1. Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties BIJLAGE V Technische bepalingen inzake stookinstallaties Deel 1 Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties 1. Alle emissiegrenswaarden worden berekend bij een temperatuur

Nadere informatie

Hogedruk- en vacuümequipment

Hogedruk- en vacuümequipment Hogedruk- en vacuümequipment 2011.2 Your environmental High Pressure Solutions Doornbos Equipment BV Breevaartstraat 12 3044 AH Rotterdam T +31 (0)10-8508000 F +31 (0)10-8508000 E info@doornbosequipment.com

Nadere informatie

SXG 216 /323 /326. Krachtige en betrouwbare dieselzitmaaiers

SXG 216 /323 /326. Krachtige en betrouwbare dieselzitmaaiers SXG 216 /323 /326 Krachtige en betrouwbare dieselzitmaaiers Krachtig & betrouwbaar Bij de zitmaaiers van Iseki zit al het vakmanschap in één enkele machine: uitmuntende wereldvermaarde technologie van

Nadere informatie

Eco-line hoge-drukunit

Eco-line hoge-drukunit Eco-line hoge-drukunit AT Cleaning systems heeft een hogedruk-unit ontwikkeld die werkt op batterijen/accu s. Wij hebben hiervoor gekozen omdat er alleen maar voordelen mee te behalen zijn. M.V.O. waar

Nadere informatie

Alternatieve energiebronnen

Alternatieve energiebronnen Alternatieve energiebronnen energie01 (1 min, 5 sec) energiebronnen01 (2 min, 12 sec) Windenergie Windmolens werden vroeger gebruikt om water te pompen of koren te malen. In het jaar 650 gebruikte de mensen

Nadere informatie

AVOND MIDDELBARE TECHNISCHE OPLEIDINGEN

AVOND MIDDELBARE TECHNISCHE OPLEIDINGEN Aan: Bedrijf X T. a.v: Human Resource Department Van: De Directie AMTO Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : AP/AP/xxx-xx - Onderwerp : Verzoek om afstudeerder(s) op te nemen. Paramaribo, dd- mm- yyyy

Nadere informatie

Bijlage 1.2.2bis bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Bijlage 1.2.2bis bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen Bijlage 1.2.2bis bij het

Nadere informatie

EQUIPMENT SHEET JAN VAN GENT WATER INJECTIE VAARTUIG. 2 x Scania DS - 14-297 kw/st. 2x Ksb, 2500 m3 /uur. Ja, pds 2000-Aquarius LRK-GPS.

EQUIPMENT SHEET JAN VAN GENT WATER INJECTIE VAARTUIG. 2 x Scania DS - 14-297 kw/st. 2x Ksb, 2500 m3 /uur. Ja, pds 2000-Aquarius LRK-GPS. EQUIPMENT SHEET JAN VAN GENT WATER INJECTIE VAARTUIG TECHNISCHE SPECIFICATIES ALGEMEEN Equipment nummer 10445 Generatoren 2 stuks, 1 x 50 kva, 1 x 40 kva Bouwjaar 1984 Voortstuwing 2 x Scania DS - 14-297

Nadere informatie

Slijtvaste onderwater pompen

Slijtvaste onderwater pompen Slijtvaste onderwater pompen HET VERSCHIL Onze reeks omvat meer dan 100 verschillende modellen van centrifugaalpompen, voor het verpompen van zware vloeistoffen met vaste en schurende bestanddelen. Meer

Nadere informatie

Slijtvaste onderwaterpompen met woelkop

Slijtvaste onderwaterpompen met woelkop Slijtvaste onderwaterpompen met woelkop HET VERSCHIL Het TOYO programma omvat ruim 135 robuuste centrifugaalpompen voor het verpompen van zware vloeistoffen met vaste en schurende bestanddelen. De pompen

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

Bernd Roemmelt / Greenpeace HET KLIMAAT EN DE NOORDPOOL

Bernd Roemmelt / Greenpeace HET KLIMAAT EN DE NOORDPOOL Bernd Roemmelt / Greenpeace HET KLIMAAT EN DE NOORDPOOL HET KLIMAAT EN DE NOORDPOOL Greenpeace is een organisatie die ereldijd opkomt voor het milieu. We illen de natuur en de dieren daarin beschermen.

Nadere informatie

PRESS info. Scania V8 1969-2009 Scania s legende wordt 40. P09301NL / Per-Erik Nordström 31 maart 2009

PRESS info. Scania V8 1969-2009 Scania s legende wordt 40. P09301NL / Per-Erik Nordström 31 maart 2009 PRESS info P09301NL / Per-Erik Nordström 31 maart 2009 Scania V8 1969-2009 Scania s legende wordt 40 De kracht, het gevoel en dat onmiskenbare geluid zij verklaren voor een belangrijk deel waarom Scania

Nadere informatie

Technische Thermodynamica 1, Deeltoets 2 Module 2, Energie en Materialen ( )

Technische Thermodynamica 1, Deeltoets 2 Module 2, Energie en Materialen ( ) Technische Thermodynamica 1, Deeltoets 2 Module 2, Energie en Materialen (201300156) Werktuigbouwkunde, B1 Faculteit der Construerende Technische Wetenschappen Universiteit Twente Datum: Oefentoets (TTD

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP. Conform NEN 50001 Versie 1 / augustus 2015. Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden.

ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP. Conform NEN 50001 Versie 1 / augustus 2015. Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden. ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP Conform NEN 50001 Versie 1 / augustus 2015 Verantwoordelijke voor dit verslag is Erik Veldkamp Pagina 1 van 6 Scope 1 gasverbruik Maatregel verantwoordelijke Benodigde in 2.

Nadere informatie

POMPTYPE VERMOGEN AMPERAGE Q = CAPACITEIT GEWICHT 230 V L/MIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 H = OPVOERHOOGTE IN METERS

POMPTYPE VERMOGEN AMPERAGE Q = CAPACITEIT GEWICHT 230 V L/MIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 H = OPVOERHOOGTE IN METERS Ecojet (R) glasvezel versterkte kunststof zelfaanzuigende De Leader serie Ecojet (R) bestaat uit een hoogwaardige glasvezel versterkte kunststof geruisarme centrifugaalpomp. Deze pompen worden geleverd

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - HAVO MAASVLAKTE 2 De haven van Rotterdam wordt te klein, omdat we steeds meer goederen bestellen uit verre landen. Daarom komt er een nieuw stuk haven: Maasvlakte

Nadere informatie

De Aqua Air Flow is een revolutionaire "Hydro"-kachel, die tot 50% van zijn geproduceerde warmte-energie aan de centrale verwarming kan afgeven.

De Aqua Air Flow is een revolutionaire Hydro-kachel, die tot 50% van zijn geproduceerde warmte-energie aan de centrale verwarming kan afgeven. De Aqua Air Flow is een revolutionaire "Hydro"-kachel, die tot 50% van zijn geproduceerde warmte-energie aan de centrale verwarming kan afgeven. Het grootste verschil ten opzichte van bestaande "Hydro"-kachels

Nadere informatie

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN Een leerling van Hazrat Inayat Khan (Een kopie van de uitgave van) The Sufi International Headquarters Publishing Society 1 Liefde ontwikkelt zich tot harmonie en uit harmonie

Nadere informatie

De kortste weg naar duurzaam transport. Maak kennis met de binnenvaart en haar koplopers

De kortste weg naar duurzaam transport. Maak kennis met de binnenvaart en haar koplopers De kortste weg naar duurzaam transport Maak kennis met de binnenvaart en haar koplopers De kortste weg naar duurzaam transport The Blue Road is de kortste weg naar een duurzame toekomst. Waarom? Omdat

Nadere informatie

Databank voor de toepassing van de technische voorschriften

Databank voor de toepassing van de technische voorschriften CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 76 RV/G (14) 100 JWG (14) 94 25 november 2014 Or. fr fr/de/nl/en COMITE REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso,

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 22 mei 2013 Nieuwe omstandigheden op de wereldwijde energiemarkt

Nadere informatie

Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014. Energie in Beweging

Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014. Energie in Beweging Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014 Energie in Beweging Wat is Well to Wheel Met Well to Wheel wordt het totale rendement van brandstoffen voor wegtransport uitgedrukt Well to Wheel maakt duidelijk

Nadere informatie

Visie Doeve Makelaars

Visie Doeve Makelaars Doeve Makelaars/Taxateurs vof Sworn & EMCI Certificated Brokers & Valuers S&P Yachts & Ships Westhavenkade 87c NL - 3133 AV Vlaardingen Tel Mobiel +31 (0)10 248 98 30 +31 (0)653 20 20 84 E-mail Website

Nadere informatie

Itho Daalderop Centrale ventilatie-unit CVE ECO RFT. energiezuinig. & comfortabel

Itho Daalderop Centrale ventilatie-unit CVE ECO RFT. energiezuinig. & comfortabel Itho Daalderop Centrale ventilatie-unit CVE ECO RFT energiezuinig & comfortabel CVE ECO RFT: - Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroommotor - Altijd schone lucht in huis - Lagere

Nadere informatie

ALTECH Aqua PLUS: De Aqua PLUS is een houtkachel voorzien van 2 geïntegreerde warmtewisselaars maar het principe is verder gelijk aan de overige speksteenkachels van Altech. Zo is ook deze haard voorzien

Nadere informatie

DE RYCK Klima. 1 kw primaire energie 2,25 kw warmte. ŋ verlies op motor 10% netto vermogen op WP 34% geeft warmte afvoer verwarmingscircuit

DE RYCK Klima. 1 kw primaire energie 2,25 kw warmte. ŋ verlies op motor 10% netto vermogen op WP 34% geeft warmte afvoer verwarmingscircuit DE RYCK Klima LUWAGAM : pomp lucht-water aangedreven met gasmotor PAUL DE RYCK Werking op laag niveau (buitenlucht min. 0 C) omzetten naar warmte op hoog niveau (buiswater max. 50 C) Serreverwarming buis

Nadere informatie

Dutch steel MY "de Ontmoeting"

Dutch steel MY de Ontmoeting Dutch steel MY "de Ontmoeting" AFMETINGEN : ca. 18.55 x 4.85 x 1.7 meter WERF ONTWERP BOUWJAAR MOTORISERING AANTAL HUTTEN : 1 + 1 LIGPLAATS VRAAGPRIJS : Euro 297.000 : Scheepswerf J. vd Molen & Zonen -

Nadere informatie

Luchtverhitters. Kies voor Kongskilde. Voor veilig en economisch verwarmen.

Luchtverhitters. Kies voor Kongskilde. Voor veilig en economisch verwarmen. Luchtverhitters Kies voor Kongskilde. Voor veilig en economisch verwarmen. Indirect gestookte luchtverhitters KAI 300 HC KAI 25 C De Kongskilde indirect gestookte luchtverhitters zijn speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

BLUE DEVIL. Roterende metaalschaar SNEL STERK RENDABEL RECYCLING. www.zatoshredder.com GEEF UW SCHROOT MEER WAARDE CLOUD REMOTE MONITOR SLOPERIJEN

BLUE DEVIL. Roterende metaalschaar SNEL STERK RENDABEL RECYCLING. www.zatoshredder.com GEEF UW SCHROOT MEER WAARDE CLOUD REMOTE MONITOR SLOPERIJEN Roterende metaalschaar BLUE DEVIL SNEL STERK RENDABEL RECYCLING www.zatoshredder.com GEEF UW SCHROOT MEER WAARDE CLOUD REMOTE MONITOR SLOPERIJEN SLOPERIJEN AUTOSLOPERIJEN GIETERIJEN AUTOFABRIKANTEN BLUE

Nadere informatie

Motorvermogen,verliezen en rendementen

Motorvermogen,verliezen en rendementen Hoofdstuk 3 Motorvermogen,verliezen en rendementen 1) Het indicatordiagram In het vorige hoofdstuk werd een pv diagram opgesteld van de cyclus die doorlopen werd. Dit diagram beschrijft eigenlijk het arbeidsproces

Nadere informatie

De Aqua Air Flow is een revolutionaire Hydro -kachel, die tot 50% van zijn geproduceerde warmte-energie aan de centrale verwarming kan afgeven.

De Aqua Air Flow is een revolutionaire Hydro -kachel, die tot 50% van zijn geproduceerde warmte-energie aan de centrale verwarming kan afgeven. De Aqua Air Flow is een revolutionaire Hydro -kachel, die tot 50% van zijn geproduceerde warmte-energie aan de centrale verwarming kan afgeven. Het grootste verschil ten opzichte van bestaande "Hydro -kachels

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Verwarming & Sanitair DuraHome warmtepompen

Verwarming & Sanitair DuraHome warmtepompen Verwarming & Sanitair DuraHome warmtepompen Bosta... a perfect fit! Waarom een warmtepomp? Fossiele brandstoffen worden schaars en daardoor kostbaar. Bovendien veroorzaakt het gebruik van fossiele brandstoffen

Nadere informatie

VAK: Thermodynamica - A Set Proeftoets 01

VAK: Thermodynamica - A Set Proeftoets 01 VAK: Thermodynamica - A Set Proeftoets 01 Thermodynamica - A - PROEFTOETS- set 01 - E_2016 1/8 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 100 minuten Uw naam:... Klas:...

Nadere informatie

Pool & Spa. De Hydro-Pro warmtepompen

Pool & Spa. De Hydro-Pro warmtepompen Pool & Spa Hydro-Pro_warmtepompen_Mertens.indd 1 De Hydro-Pro warmtepompen 3/2/2012 2:49:46 PM Hydro-Pro_warmtepompen_Mertens.indd 2 3/2/2012 2:49:50 PM Efficiënt en economisch De warmte van de buitenlucht

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie naar elektrische voortstuwing in de kottervisserij

Haalbaarheidsstudie naar elektrische voortstuwing in de kottervisserij Haalbaarheidsstudie naar elektrische voortstuwing in de kottervisserij Wat is in de komende 20 jaar technisch mogelijk, ecologisch verantwoord en economisch haalbaar? 20 Oktober 2016 Academic Consultancy

Nadere informatie

Damen Vlet ,--

Damen Vlet ,-- Doeve Makelaars/Taxateurs vof Sworn & EMCI Certificated Brokers & Valuers S&P Yachts & Ships Westhavenkade 87c NL - 3133 AV Vlaardingen Tel Mobiel E-mail Website +31 (0)10 248 98 30 +31 (0)653 20 20 84

Nadere informatie

SHUFFLE-MIX. www.shufflemix.nl. Shuffle-Mix

SHUFFLE-MIX. www.shufflemix.nl. Shuffle-Mix SHUFFLE-MIX www.shufflemix.nl Shuffle-Mix Shuffle-Mix Bent u op zoek naar een compact systeem om uw producten te beluchten? Wilt u ook kosten besparen? Lees dan deze brochure met daarin het volledige Shuffle-Mix

Nadere informatie

BEPROEVING E.M.I. CONTRAROTERENDESCHROEF- VENTILATOR TYPE D.V.A. 4/64 C. BULLETIN No. 199. Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie

BEPROEVING E.M.I. CONTRAROTERENDESCHROEF- VENTILATOR TYPE D.V.A. 4/64 C. BULLETIN No. 199. Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie BULLETIN No. 199 BEPROEVING E.M.I. CONTRAROTERENDESCHROEF- VENTILATOR TYPE D.V.A. 4/64 C Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten DE

Nadere informatie

GASGESTOOKTE DONKERE STRALINGSBUIZEN BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING

GASGESTOOKTE DONKERE STRALINGSBUIZEN BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING Bij verwarming door middel van gasgestookte donkere stralingsbuizen worden oppervlaktes verwarmd - geen volumes meer - zonder lucht- en / of stofverplaatsing. Dit biedt tal van mogelijkheden en voordelen,

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP. Conform NEN 50001 Versie 1 / februari 2015. Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden.

ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP. Conform NEN 50001 Versie 1 / februari 2015. Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden. ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP Conform NEN 50001 Versie 1 / februari 2015 Verantwoordelijke voor dit verslag is Erik Veldkamp Pagina 1 van 6 Scope 1 gasverbruik Maatregel verantwoordelijke Benodigde in 2.

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen

Commissie Benchmarking Vlaanderen Commissie Benchmarking Vlaanderen 023-0170 Bijlage I TOELICHTING 17 Bijlage I : WKK ALS ALTERNATIEVE MAATREGEL 1. Inleiding Het plaatsen van een WKK-installatie is een energiebesparingsoptie die zowel

Nadere informatie

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Bron 1: Elektrische auto s zijn duur en helpen vooralsnog niets. Zet liever in op zuinige auto s, zegt Guus Kroes. 1. De elektrische auto is in

Nadere informatie

.22. Hoe ziet een centrum eruit?

.22. Hoe ziet een centrum eruit? Hoe ziet een centrum eruit? Hoofdstuk 2 les 1 Wat ga je leren? In deze les leer je hoe een centrum eruitziet. Je leert ook hoe het komt dat sommige steden of plekken een centrum zijn geworden. Begrippen

Nadere informatie

Vermijden van verliezen bij het gebruik van industriële restwarmte

Vermijden van verliezen bij het gebruik van industriële restwarmte Vermijden van verliezen bij het gebruik van industriële restwarmte Exergie eenvoudig uitgelegd In opdracht van AgentschapNL Divisie NL Energie en Klimaat CCS B.V. Welle 36 7411 CC Deventer The Netherlands

Nadere informatie

Met stoom en water. Project voor MBO Techniek

Met stoom en water. Project voor MBO Techniek Met stoom en water Voor: Studenten van de MBO opleidingen op het gebied van Middenkader Engineering en Procestechniek / Operationele techniek en verwante opleidingen. Door: Wetterskip Fryslân, Stichting

Nadere informatie

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO MAASVLAKTE 2 De haven van Rotterdam wordt te klein, omdat we steeds meer goederen bestellen uit verre landen. Daarom komt er een nieuw stuk haven: Maasvlakte

Nadere informatie

In een eerder verschenen artikel werd er op gewezen

In een eerder verschenen artikel werd er op gewezen LUCHTPOST * LUCHTSCHEPEN In een eerder verschenen artikel werd er op gewezen dat het gebrek aan bestuurbaarheid van een luchtballon als een grote leemte werd gevoeld. Om die reden was de ballon voor geregeld

Nadere informatie

C(entraal) B(elasting) G(ebouw) Puntegaalstraat, ook wel genoemd Plukmekaalstraat

C(entraal) B(elasting) G(ebouw) Puntegaalstraat, ook wel genoemd Plukmekaalstraat C(entraal) B(elasting) G(ebouw) Puntegaalstraat, ook wel genoemd Plukmekaalstraat Met dit schrijven van 27 oktober 1942 werd ik (geboren in 1925) aangenomen bij de Belastingdienst en werkte daar voordat

Nadere informatie

Houtkachels. Merk : Dovre. 760CB 11kW Houtkachel met zijvuldeur. afmetingen BxHxD: 780x800x580 mm gewicht: 210 kg rendement: 78 %

Houtkachels. Merk : Dovre. 760CB 11kW Houtkachel met zijvuldeur. afmetingen BxHxD: 780x800x580 mm gewicht: 210 kg rendement: 78 % Houtkachels Merk : Dovre 760CB 11kW Houtkachel met zijvuldeur. afmetingen BxHxD: 780x800x580 mm gewicht: 210 kg rendement: 78 % 640GM 9kW (zowel hout als kolen) Multibrandstofkachel met zijvuldeur. afmetingen

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Bedankt voor uw belangstelling in onze producten. Inval Industrial Valves Holland B.V.

Bedankt voor uw belangstelling in onze producten. Inval Industrial Valves Holland B.V. Bedankt voor uw belangstelling in onze producten telefoon / phone telefax / facsimile # 31 (0) 78 6411500 # 31 (0) 78 6413913 heeft zich gespecialiseerd in scheepsbouwafsluiters en toebehoren. Deze worden

Nadere informatie

Blusdekens Versie 01. Datum Oktober 2014 mr. R. Nieuwenhuijs

Blusdekens Versie 01. Datum Oktober 2014 mr. R. Nieuwenhuijs Blusdekens 2014 Versie 01 Datum Oktober 2014 Auteur mr. R. Nieuwenhuijs Inhoud Inleiding...5 1 Opzet onderzoek... 6 2 Resultaten... 8 3 Conclusies... 9 Pagina 3 van 9 Inleiding Ten behoeve van blusdekens

Nadere informatie

TM 3215/3265. Uw professionele veelzijdige partner

TM 3215/3265. Uw professionele veelzijdige partner TM 3215/3265 Uw professionele veelzijdige partner Krachtig & betrouwbaar Bij de tractoren van Iseki zit al het vakmanschap in één enkele machine: de ISEKI TM serie bestaat uit twee modellen met hydrostatische

Nadere informatie

Het Zwevende Bord. TNO-rapport TNO 2012 R Van Mourik Broekmanweg XE Delft Postbus AA Delft.

Het Zwevende Bord. TNO-rapport TNO 2012 R Van Mourik Broekmanweg XE Delft Postbus AA Delft. TNO-rapport TNO 212 R1478 Het Zwevende Bord Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 26 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 3 F +31 88 866 3 1 infodesk@tno.nl Datum 23 augustus 212 Auteur(s) Hans

Nadere informatie

ATerinzagelegging 7815069

ATerinzagelegging 7815069 Octrooiraad ATerinzagelegging 7815069 Nederland @ NL 0 Inrichting voor het scheiden, respectievelijk verreken van. gasvormige mengsels» @ Int.CI 3.: B01D59/20, B01D53/24, B04B5/08. Aanvrager: Haga Zentrifugen

Nadere informatie

Dossier: Afvalverwerking en verwarming

Dossier: Afvalverwerking en verwarming Dossier: Afvalverwerking en verwarming In een houtverwerkend bedrijf heeft men altijd met afval te maken. Optimalisatiesystemen en efficiëntie zorgen er gelukkig voor dat dit tot een minimum wordt beperkt.

Nadere informatie

Gedragsregels VTU Kisten commissie

Gedragsregels VTU Kisten commissie Doel/doelstelling Het doel van de gedragsregels m.b.t. kisten die geschikt zijn om te worden gecremeerd, is ervoor te zorgen dat de crematie van een kist kan plaatsvinden zonder problemen, waarbij de getekende

Nadere informatie

BRAND. oorzaken. verzorgd door N.V. Erven B. van der Kamp, Groningen

BRAND. oorzaken. verzorgd door N.V. Erven B. van der Kamp, Groningen BRAND oorzaken Verslag van het verhandelde op het eerste symposium, gehouden op 2 en 3 April 1947 te Leiden, onder auspiciën van de rijksinspectie brandweerwezen van het ministerie van binnenlandse zafceu.

Nadere informatie

Schroefcompressoren RCE 55-90 kw RCE 55-75 kw Freq.

Schroefcompressoren RCE 55-90 kw RCE 55-75 kw Freq. Schroefcompressoren RCE 55-90 kw RCE 55-75 kw Freq. PROFESSIONALS IN PERSLUCHT RCE 55-90 kw Betrouwbaarheid Deze nieuwe lijn schroefcompressoren uit de "RCE" serie is tot stand gekomen door gebruik van

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie naar elektrische voortstuwing in de kottervisserij

Haalbaarheidsstudie naar elektrische voortstuwing in de kottervisserij Haalbaarheidsstudie naar elektrische voortstuwing in de kottervisserij Wat is in de komende 20 jaar technisch mogelijk, ecologisch verantwoord en economisch haalbaar? 20 Oktober 2016 Academic Consultancy

Nadere informatie

Finnik Autorapport Fiat Grande Punto V Dynamic

Finnik Autorapport Fiat Grande Punto V Dynamic HR-861-X Finnik Autorapport Fiat Grande Punto 1.4-16V Dynamic Deze Fiat Grande Punto komt uit 2008, werd geleverd van 01-07-2007 tot 31-01-2008 en kostte toen 15.980,-. Deze geïmporteerde personenauto

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. tegen: hierna te noemen de tussenpersoon'.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. tegen: hierna te noemen de tussenpersoon'. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.4211 (126.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster 1', hierna te noemen klager en klaagster 2, allen tezamen hierna

Nadere informatie

D r Thomas Chaize Analyse Strategie Hulpbronnen Prijsontwikkeling van het vat aardolie sinds een eeuw. Mailing n

D r Thomas Chaize Analyse Strategie Hulpbronnen  Prijsontwikkeling van het vat aardolie sinds een eeuw. Mailing n Analyse Strategie Hulpbronnen Prijsontwikkeling van het vat aardolie sinds een eeuw. Mailing n 3-15 31.10.2004 Dr Thomas Chaize Site : Email & Mailing gratis : http:///mailing%20list/mailinglistfr.htm

Nadere informatie