IN SC H IP E N W ERF IS O PG EN O M EN H E T M A AN D BLAD D E TEC H N ISCH E K R O N IE K

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN SC H IP E N W ERF IS O PG EN O M EN H E T M A AN D BLAD D E TEC H N ISCH E K R O N IE K"

Transcriptie

1 S c h i p en W e r f 1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W I J D A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N O R G A A N V A N D E V E R E E N IG IN G V A N T E C H N IC I OP SC H E E P V A A R TG E B IE D D E C E N T R A L E B O N D V A N SCH EEPSBO U W M EESTERS IN N E D E R L A N D H E T IN S T IT U U T V O O R SC H E E P V A A R T E N L U C H T V A A R T H E T N E D E R L A N D SC H SC H E E P SB O U W K U N D IG P R O E FST A T IO N IN SC H IP E N W ERF IS O PG EN O M EN H E T M A AN D BLAD D E TEC H N ISCH E K R O N IE K R E D A C T IE : U IT G E V E R S W Y T -R O T TER D A M ir.» J. W. H E IL w.i., prof. dr. ir. W. P. A. V A N LA M M ER EN, Telefoon (8 lijnen), Telex 21403, Postrekening 58438, P. de Hoochweg 111 'ir.» G. D E R O O IJ S. l., prof. ir. L. T R O O S T 60. G. ZA.N"EN" Jaar-Abonncmcnt (bij vooruitbetaling) ƒ 16",, buiten Nederland ƒ 20,, losse nummers ƒ 1, Redactie-adres: Heemraadssingel 194, Rotterdam, Telefoon D R IEËN TW IN TIG STE JA A R G A N G Overnemen van artikelen enz. is zonder toestemming van de uitgevers verboden 27 JA N U A R I 1956 No. 2 Ir. L. W. BAST s. i. 16 juli december 1966 In de kring van hen, die bij de scheepsbouw zijn betrokken, maakte het bericht, dat ir. L. W. Bast op ld december was overleden, diepe indruk. Louis Willem Bast werd in 1887 te H oorn geboren en koos na zijn m iddelbare schoolopleiding een loopbaan bij de Koninklijke Marine. N a enige jaren als Luitenant ter Zee te hebben gediend, ging hij aan de Technische Hogeschool studeren en behaalde in 1917 het diploma van scheepsbouwkundig ingenieur. Aanvankelijk was de heer Bast in het buitenland werkzaam, totdat hij in 1920 als Chef van de Technische Dienst bij de Koninklijke Hollandsche Lloyd werd aangesteld. In 1929 werd hij benoemd tot Chef van de Technische D ienst van de K oninklijke Rotterdamsche Lloyd n.v., waardoor vele jaren de bouw, het onderhoud en de reparatie van de schepen dezer M aatschappij aan zijn bekwame leiding toevertrouwd zijn geweest. O ok de ontwerpen voor nieuwe schepen werden onder leiding van de heer Bast uitgewerkt. Deze schepen voldeden zo goed aan de gestelde eisen, dat het ontwerp hiervan ongewijzigd kon dienen als basisplan voor volgende schepen, toen na de oorlog aan de wederopbouw van de vloot moest worden begonnen. In 1937 werd aangevangen met het ontwerp en een jaar later m et de bouw van een nieuw passagiersschip, waarbij nog meer zijn grote gaven als vooruitstrevend ontwerper en bezielend leider op de voorgrond tra den. W ij weten hoezeer de oorlog de bouw van het m.s. Willem Ruys heeft bedreigd en vertraagd. Wij kunnen slechts gissen o f de inspanning om de voltooiing van dit schip te bespoedigen voor zijn toch grote w erkkracht niet te veel was en daardoor aanleiding is geweest, dat hij op de proeftocht door een ziekte werd overvallen, die hem helaas te vroeg zou verhinderen zijn scheppend werk hij de verdere vernieuwing der vloot voort te zetten. Zijn grote ervaring in vraagstukken op het gebied der scheepsbouw was mede aanleiding, dat de heer Bast ook buiten de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd medewerking verleende en zitting had in verschillende commissies, onder meer die voor wetenschappelijk onderzoek van het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation en die voor normalisatie van scheepsonderdelen. Hoge waardering voor zijn werk moge blijken uit zijn benoeming tot officier in de Orde van Oranje N assau. Ook aan de Vereeniging van Technici op Scheepvaartgebied gaf de heer Bast gaarne zijn volle steun. H ij had zitting in het Bestuur van de A fd e ling Rotterdam, waarvan hij van 1938 tot 1946 voorzitter was. G edurende deze periode had hij tevens zitting in het H oofdbestuur, De vereniging benoemde hem in tot erelid, daarmede tot uitdrukking brengend haar waardering en dankbaarheid voor hetgeen hij ten behoeve van de vereniging in het bijzonder en ten behoeve van de Nederlandse scheeps- en werktuigbouw in het algemeen heeft verricht. De herinnering aan de ingenieur Bast wordt door zijn levenswerk, het m.s. Willem Ruys, in ere gehouden. De beste herinneringen aan de heer Bast als mens leven voort in allen die hem hebben gekend. /. Kal

2 JOHANNES BERNOSKI 13 november december 1955 Op 16 december overleed na een betrekkelijk kort ziekbed de heer Johannes Bernoski, bekend scheepsen werktuigkundig expert te R otterdam. De heer Bernoski volgde een opleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam en was enige jaren praktisch werkzaam in de Afdeling werktuigbouw, o.a. bij Wilton s Scheepswerf en Machinefabriek. Daarna volgde de studie voor scheepswerktuigkundige, onderbroken door vaarperioden en behaalde hij de diploma s t/m C. Reeds op 23-jarige leeftijd monsterde hij als le werktuigkundige aan boord van de Themisto van Hudig & Veder. Zijn vrije tijd aan boord vulde hij met het uitdenken van twee hem verleende patenten. Vier jaren later volgde benoeming tot inspecteur by de Stoombootrederij Fop Smit & Co. te R otterdam, welke taak gedurende de eerste wereldoorlog en een staking in 1917 veel van hem eiste. In 1918 vestigde de heer Bernoski Te Hendrik-Ido-Ambacht overleed op 83-jarige leeftijd de heer Arie Rijsdijk Jzn. Een zeer bekend man in de scheepssloperijen is daarmede heengegaan. Hij was aanvankelijk voorbestemd voor de vlasbouw, doch daar de vooruitzichten in dit vak in die tijden ( ) zeer slecht waren, werd een andere richting gevonden. In 1889 stierf zijn vader, hetgeen aanleiding werd dat de twee oudste zonen, Frank en Arie de zorg voor het gezin op zich moesten nemen. Zij stichtten daartoe een handel in oude metalen te Hendrik-Ido- Ambacht. Nadat zij in 1890 een houtbaggermolen hadden gesloopt, ondernamen zij al spoedig de sloop van een ijzeren schip, de sleepboot Rijnhaven, hetgeen de grondslag werd voor een industrie van wereldbekendheid. In 1890 stichtten de gebroeders een scheepssloperij, die thans nog bestaat onder de naam N.V. Scheepssloperij en Machinehandel Holland. In 1897 stichtte Arie Rijsdijk een eigen bedrijf, de sloperij Prudentia, zich te Rotterdam als scheeps- en werktuigkundig expert, daarmede als t ware een familietraditie volgend. In den beginne was dit, mede door zijn jeugd, een moeilijke taak, doch allengs vond zijn kennis en onkreukbaarheid een goede ontvangst bij assuradeuren, ARIE RIJSDIJK J 2n. 4 juli december 1955 dat thans de naam draagt N.V. Arie Rijsdijk-Boss &; Zonen. De naam Boss werd toegevoegd naar de naam van zijn echtgenote, die vele jaren een zeer werkzaam aandeel in het bedrijf innam. Ook Frank Rijsdijk stichtte reders, werven, fabrieken en collega s. Dientengevolge heeft hij dan ook in zijn lange loopbaan vele malen als arbiter diverse geschillen behandeld, waarbij zijn kundige en eerlijke adviezen veelal op hoge prijs werden gesteld. Met de toenemende ontwikkeling en toepassing van dieselmotoren in de dertiger jaren begreep hij zijn tijd en naast zijn gewoon werk werd dit zijn specialiteit. Snel paste hij zich aan bij de technische vooruitgang van de tweede wereldoorlog. H ij stelde een vrijwel volledig overzicht samen van dieselmotoren, te gebruiken door nietdeskundige eigenaren van m otorschepen. Hij was verder initiatiefnemer voor de oprichting van de vereniging van Scheeps- en W erktuigkundige Experts, van welke vereniging hij vele jaren bestuurslid was. H ij was een zeer gezien lid van de Yereeniging van Technici op Scheepvaartgebied. De heer Bernoski, die van zijn jeugd a f zeer hard heeft moeten werken, kan als voorbeeld voor velen gelden. C. een ander bedrijf, de tegenwoordige N.V. Frank R ijsdijk s Industriëele Ondernemingen. Z o zijn dus de drie te Hendrik-Ido-Am bacht gevestigde scheepssloperijen door de activiteiten van de gebroeders Rijsdijk ontstaan. Arie Rijsdijk h eeft het genoegen gehad dat hij bijna 60 jaren zijn bedrijf heeft geleid en het heeft opgewerkt tot grote vermaardheid. Hij is hierbij met zijn beide zoons, wat techniek betreft b ij gebleven. Men denkt bij scheepssloperijen eigenlijk altijd aan afbraak, doch er bestaat geen enkele scheepssloperij o f men betracht ook opbouw. Zo ook bij Rijsdijk-Boss. Moderne werkplaatsen zijn ingericht voor het weer gangbaar maken van machinerieën, ketels, motoren, enz. De heer Arie R ijsdijk had op zijn eenvoudige wijze een scherp inzicht voor de in -en verkoop van zijn objecten, mede tot voorspoed van zijn dorp, waaraan hij zich zo geheel had verpand. Daarnaast was hij een man met een edel hart, iemand die veel goed deed en vele vrienden had. Z.

3 DE HEER S. VAN WEST, DIRECTEUR VAN WILTON-FIJENOORD, BEËINDIGDE Z IJN FUNCTIE PER 31 DECEMBER 1955 Eind december is de tijd van functiebeëindiging en afscheidnemen. Zo stond december wel heel erg in dit teken. Diverse keren bereikten ons mededelingen van functiebeëindiging, al of niet gevolgd door afscheidsreceptie. Op de laatste dag van het oude jaar trad de heer S. van West af als directeur van Wilton-Fijenoord. N iet dat aan dit afscheid grote bekendheid was gegeven, integendeel, men had dit voornemen van de heer Van West aanvankelijk alleen bekend gemaakt in het personeelsorgaan van W.F. Dit was ook in de lijn van de heer Van West. Hij is altijd wars geweest van uiterlijk vertoon en in zijn hart ha.d hij het officiële afscheidnemen zeker willen beperken tot het artikel dat hij in dit personeelsblad schreef. Doch de dagbladpers kwam één en ander ter ore en dan wordt men als het ware geleefd. Hierdoor was er toch een afscheidsreceptie. Vele vrienden en relaties uit den lande kwamen de scheidende directeur de hand, drukken. Weemoedig was dit afscheid niet, want men wist dat dé scheidende tot commissaris van Wilton-Fijenoord was benoemd, waardoor toch een nauw contact met het machtige bedrijf Wilton-Fijenoord blijft gehandhaafd. De heer Van West heeft een zeer gevarieerde levensloop achter zich en kan daarop met grote voldoening terugzien. Hierbij had hij de gave, dit in tegenstelling tot vele anderen, dat hij zich, na zijn drukke werkkring, voor andere belangrijke onderwerpen, o.a. het menselijk leven betreffende en de achtergrond daarvan, volkomen kon afzonderen en afsluiten. Hij hield zich o.a. veel bezig met filosofie en metafysica, Hij zegt daar zelf over: Ik geloof dat het goed is, iets te hebben naast je drukke werk, waardoor je geestelijk voor enige tijd volkomen wordt overgeschakeld. Ik heb dan altijd het gevoel gehad frisser op mijn werk terug, te komen en gemakkelijker en onbevangener tegenover de problemen te staan. Om de mens Van West nog duidelijker te typeren neem ik nog enige citaten van hem op uit de W.-F.-courant. Hij schrijft hier ter gelegenheid van de jaarwisseling: D at zij bovendien samenvalt met de donkerste dagen van het jaar, waardoor onwillekeurig de gedachte aan de naderende lente wordt opgeroepen en vooral ook dat omstreeks dezelfde tijd de geboorte van Christus en de lichtende boodschap die Hij aan de wereld bracht worden herdacht, zijn oorzaken welke aan de overgang van het oude naar het nieuwe jaar een nog diepere zin hebben gegeven. H et behoeft dan ook niet te verwonderen, dat de mens onder invloed van hetgeen hem in de laatste dagen van het jaar uiterlijk en innerlijk beroert, meer dan anders geneigd is over het wezen der dingen over het onvergankelijke achter het vergankelijke, na te denken. En verder schrijft hij over de toepassing van de in het atoom opgehoopte energie, dat deze in de komende vijftig jaren het aanzicht in de wereld diepgaand zal wijzigen, niet slechts in technisch, maar evenzeer in économisch en sociaal opzicht. Indien men iets van deze ontwikkelingsgang kan leren is het wel de betrekkelijkheid van alle dingen. Laten wij daarom onze levenshouding daarnaar instellen en de dagelijkse zaken niet te zwaar en te dogmatisch opnemen; vooral ook, laten wij trachten wederzijds begrip te kweken voor elkanders drijfveren, handelingen, dagelijkse zorgen, enz. Slechts door eendrachtig samengaan zullen wij erin slagen van de komende nieuwe wereld een werkelijk gelukkige te maken. En verder schrijft de heer Van West in het artikel Ten afscheid : O f ik dan geheel voldaan van mijn functie afscheid neem? Stellig niet. Ik neem aan dat het merendeel van hen die bij W.F. hun bestaan vinden, met een zekere voldoening zullen opzieft naar hetgeen door gezamenlijke krachtsinspanning in de na-oorlogse jaren tot stand is gekomen. Zij zullen geneigd zijn een vergelijking te maken tussen de troosteloze toestand waarin het bedrijf toen verkeerde en de imposante aanblik welke het thans biedt met zijn samenstel van fabrieksgebouwen, uitgestrekte kaden, drijvende en gegraven dokken, hellingen met torenhoge kranen, moderne werktuigmachines enz. Zij zullen tegelijkertijd voor zich zien het beeld van de mens zoals hij fysiek geschaad en geestelijk geschokt uit de oorlog kwam en hoe er jaren nodig waren om de hem tocgebrachte wonden te helen. D it alles zal voor ieder onzer een reden tot getemperde voldoening moeten zijn en ik betwijfel niet of zo zal het door de meesten onzer worden gevoeld. En toch, indien men in onze fabriek en niet bij ons alleen wat dieper peilt, zal men tot de erkenning moeten komen, dat in weerwil van de heersende materiële welstand en de arbeidsvrede, de menselijke verhoudingen niet zijn zoals men deze gaarne zou zien. Ik wil hieraan direct toevoegen, dat ik daarbij niet in de eerste plaats het oog heb op de verhouding werkgever-werknemer. Zonder aan de klassestrijd zoals wij die uit de vóóroorlogse tijd kennen te denken, moet mij van het hart, dat het wederzijds begrip tussen leiding en ondergeschikten, maar evenzeer tussen. de werknemers onderling, in vele opzichten te wensen overlaat. En dit is teleurstellend. Verschillen in rang, beroep, aanleg, plichtsopvatting enz. zullen er altijd blijven bestaan en aanleiding blijven geven tot tegenstelling in belangen en verschil van mening. Maar, vraag ik mij af, is het nodig dat zij gepaard gaan met wantrouwen en ongeloof in eikaars goede bedoelingen? Ik behoor niet tot degenen die menen op deze vraag bevestigend te moeten antwoorden. Het nog zo kort geleden eendrachtig gevierde eeuwfeest onzer Maatschappij is er een overtuigend bewijs van, dat er ook in ons bedrijf momenten voorkomen waarin de onderlinge verschillen en geschillen wegvallen en plaatsmaken voor eensgezindheid. Deze overpeinzingen zijn voor ieder toepasselijk. Zeer zeker wordt nog teveel individueel geoordeeld en veroordeeld. Men moet het leven en zijn verhoudingen meer zien. als van zeer tijdelijke aard en hiervan diep doordrongen zijn. Verder hierop in te gaan zou veel te ver voeren. Ik wil dus volstaan met het bovenstaande en nog enige regels wijden aan de levensloop van de heer Van West. De heer Van West werd op 17 mei 1886 te Vlaardingen geboren. N a de H.B.S. studeerde hij te D elft en Bremen. N a als constructeur bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij te hebben gewerkt, trad hij als ingenieur in dienst van de Werf Conrad te H aarlem. Van 1913 tot 1918 was hij als Marine-ingenieur verbonden aan het Marine-Etablissement te Soerabaja. Vervolgens was hij gedurende een jaar werkzaam op een scheepswerf te San Francisco. Daarna was hij enige tijd aan het Scheepsbouwkundig bureau Cornelissen te Amsterdam verbonden. In 1921 werd hij tot administrateur benoemd van de Droogdok Maatschappij Soerabaja. Bij deze maatschappij was hij 13 Va jaar werkzaam, waarbij hij ook belast was met de aanbouw van schepen. Terug in Nederland werd hij benoemd tot chef Technische Dienst van de Holland-Amerika Lijn, waar hij nauw betrokken was bij de bouw van de Nieuw Amsterdam. Gedurende de oorlog voerde hij ook de directie van de Constructiewerkplaatsen Spoorijzer N.V. te Delft. Direct na de bevrijding werd hij benoemd tot mede-beheerder van Wilton-Fijenoord, waarna hij op IS januari 1946 benoemd werd tot directeur van dit machtige bedrijf. De heer Van \ifest had dus voor hij in Nederland terugkwam, zijn sporen in de scheepsbouw reeds verdiend. Hij had in Indië het hoofd te bieden aan een ernstige malaise en de hoofddirectie in Nederland kan over zijn beleid niet anders dan lof hebben. Zijn periode bij Wilton- Fijenoord kan beschouwd worden als de kroon op zijn werk. Over deze periode kunnen vele facetten genoemd worden. Ik denk aan de W aterdam, die spoedig na de oorlog aan de Holland-Amerika Lijn kon worden afgeleverd. Verder denk ik aan het tons dok, dat na de oorlog als onherstelbaar was gekwalificeerd, doch toch weer geheel verbouwd in dienst kon worden gesteld. Verder werd naast het grote bouwprogramma de Willem Barendsz II in afgeleverd. Persoonlijk kwam ik met de heer Van West in aanraking door zijn verkiezing tot bestuurslid van de afdeling Rotterdam van de Vereeniging van Technici op Scheepvaartgebied. Hierbij denk ik vooral aan de tijd van de Duitse bezetting, gedurende welke tijd onze vereniging wras opgeheven en wij als bestuursleden vele malen met de kopstukken uit de scheepsbouwindustrie bij de heer Van Welzen bijeenkwamen. Deze zorgde dan met veel moeite voor een lunch. Hoewel ons het vergaderen strikt verboden was, werkten deze bijeenkomsten zeer verkwikkend. Veel heeft de heer Van West in samenwerking met andere heren voor onze vereniging gedaan. Mede gaf hij hierdoor aan deze vereniging haar naam en standing. Op 29 april werd de heer Van West tot erelid benoemd, waarmede tot uitdrukking werd gebracht de waardering en dankbaarheid voor hetgeen hij ten behoeve van de Vereeniging van Technici op Scheepvaartgebied in het bijzonder en ten behoeve van de Nederlandse scheeps- en werktuigbouw in het algemeen heeft verricht. De heer Van West werd onderscheiden door benoeming tot officier in de Orde van Oranje Nassau en cot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. G. Hanen

4 DE M ACHINEK AM ERIN STALL ATIE BIJ MOTORSCHEPEN door F. G. V A N ASPEREN, dipl. ing. E.T.H. CAUSERIE, G EH O U D EN VOOR H E T ' SCH EEPSBOUW KUNDIG GEZELSCH AP W ILLIAM FR O U D E T E D E LFT OP 6 MEI 1953 Inleiding Een complete machinekamerinstallatie bestaat in het algemeen uit: 1. Voortstuwingsmotor met thrustblok, tussenassen, schroefaskoker, schroefas en schroef. 2. Hulpmotoren voor de elektriciteitsopwekking. 3. Pompen en leidingsystemen voor de hoofd- en hulpmotoren. 4. Pompen en leidingsystemen voor de scheepsdienst. Naast de meestal toegepaste direct aandrijvende hoofdmotor kan de voortstuwing ook worden bewerkstelligd door twee of meer motoren met een tandwieloverbrenging op de schroefas, of door een diesel-elektrische voortstuwing. Voor het bedrijf van de hoofd- en hulpmotoren is zoetkoelwater, zeewater, smeerolie, brandstofolie, aanzetlucht, etc. nodig, wat diverse pompen en pijpleidingsystemen m et zich meebrengt. Hiernaast zijn er voor de scheepsdienst, dus apart van de machinekamer, pompen en pijpleidingsystemen nodig voor lens en ballast, voor zoetwater en sanitair, voor het vullen en trimmen van brandstofolietanks e.a. MACH. KAMER INHOUD IN %, V.D. BRUTO INHOUO Machine kamerplan De hoofdmotor wordt opgesteld met de nodige ruimte voor en achter tot de tussenschotten. Voor het thrustblok kan een uitsparing worden aangebracht. Normalerwijze is er dan plaats voor alle hulpwerktuigen, pompen, koelers en verdere benodigdheden. Wanneer de hoofdmotor bijzonder kleine afmetingen heeft, wordt vaak de machinekamerlengte bepaald door de hulpmotoren. Verder moet er plaats zijn rondom de machine op de verschillende dekhoogten voor de pijpleidingen, ventilatoren, hijsinrichtingen, demontagegereedschap, hoofdschakelbord, enz. Een goed opgezet machinekamerplan houdt van het begin af rekening met een zo praktisch mogelijke opstelling van hulpwerktuigen, schakelborden, bediening van afsluiters, ladders, deuren, werkplaats, demontageruimte voor pijpbundels van verwarmers en koelers, plaatsing van gedemonteerde onderdelen tijdens reparaties en behoorlijke demontagehoogten boven de machines. In verband met de veiligheid en de bediening moeten de machinekamers voldoende ruim gedimensioneerd zijn. Om dit te stimuleren geeft art. 75 van de Voorschriften van de Meetbrievenwet 1948 een extra aftrek voor machinekamers die groter dan 13 % en kleiner dan 20 % van de bruto inhoud zijn. Het voordeel van een machinekamer met een kubieke inhoud van even meer dan 13 % van de bruto inhoud in verband met de bepaling van de netto tonnage (havengeld e.a.) blijkt duidelijk als we deze voorschriften in grafiek brengen (fig.1 ).*) Figuur 2 geeft de machinekamerindeling van een vrachtschip, waarbij de korte bouw van de hoofdmotor een, door de reder vereiste, zeer korte machinekamer mogelijk maakte. * ) Het hier behandelde art. 75 van de Voorschriften van de Meetbrievenwet 1948 is inmiddels met ingang van juli 1954 in de volgende zin ten gunste van kleinere machinekamers gewijzigd: Van machinekamers met een kubieke inhoud van 13 % van de bruto inhoud of meer bedraagt de aftrek 32 % van de bruto inhoud. Als de kubieke inhoud kleiner dan 13 % is, wordt het aftrek-percentage van de bruto inhoud evenredig verkleind. Deze wijziging is in fig. 1 gestippeld aangegeven. Fig. MACH. KAMER INHOUD IN % V.D. BRUTO INH O U D 1. Aftrek voor de machinekamer i.v.m. de bepali-ng van het netto tonnage Hulpmotoren Voor de hulpmotoren worden in het algemeen tru n k-zu iger dieselmotoren gebruikt met een vermogen, dat gedeeltelijk wordt bepaald door de machinekamerdienst en gedeeltelijk door de scheepsdienst. Het totaal vermogen kan variëren tussen 15 k W, op een tanker of een trampschip waar stoomgedreven w erktuigen worden gebruikt, tot 4000 kw op passagiersschepen. B ij het m.s. Oran)e is het gezamenlijk hulpvermogen zelfs kw. Om te kunnen bepalen wat er aan hulpverm ogen nodig is, is het noodzakelijk een elektriciteitsbalans voor de verschillende belastingsgevallen op te stellen. Een voorbeeld h iervan vertoont figuur 3. Hoewel uit dit voorbeeld blijkt dat m e n aan vier generatoren a 2 50 kw, waarvan één in reparatie, voldoende

5 PI ANI VIFW AT ENG.ROOM PL. so ai had, werd er later op verzoek van de rederij nog een generator bij geplaatst. Pompen Voor elke benodigde pomp moet er een reservepomp zijn, vaak ook op andere wijze aangedreven. Zo wordt meestal de ballastpomp gebruikt als reserve lenspomp, sanitaire pomp en circulatiepomp. Pomptypes zoveel mogelijk gelijk houden, aandrijvende elektromotoren zoveel m ogelijk uitwisselbaar. Voor praktijkwaarden voor de capaciteit van pompen en koelers zie figuur 4. Brandstofolie-systeem De brandstof wordt geborgen in de dubbele bodem en bunker-tanks; de brandstofolietrimpomp moet zo worden u itgevoerd dat uit alle tanks gezogen kan worden en naar alle tanks gepompt, met verbindingen naar de vulpijpen aan dek. Dubbele-bodem-tanks worden vaak zowel voor brandstof als voor waterballast ingericht. De brandstofolie wordt voor het gebruik eerst uit de bunkers via centrifuges naar gereinigdeolietanks gebracht, vaak nog via een filtersysteem. Van deze tanks naar de dagtank. Hiervan wordt de olie dan öf onder invloed van de zwaartekracht, öf door middel van toevoerpompen naar de H.D.-pom pen van de m otor geleid.

6 LOOKING T O RS L O O K IN G A F T Fig. 2b. Plan machinekamer m.s. Prins Frederik Willem De tegenwoordig vaak gebruikte zware brandstoffen hebben een speciale reiniging nodig, welke meestal wordt uitgevoerd door twee separatoren in serie op te stellen met daarna nog een speciaal fijnfilter. Deze olie moet verwarmd worden voor het centrifugeren en ook later voor het gebruik in de motor. Figuur 6 geeft hiervoor een leidingschema, waarin het tevens mogelijk is om zo nodig tijdens het manoeuvreren over te schakelen op dieselolie. De temperatuur waarop de zware olie verwarmd moet worden, is afhankelijk van het viscositeitsverloop van de betrokken oliesoort (figuur 7) en wordt meestal gekozen overeenkomende met een viscositeit van 100 a 150 sec. Redwood I bij de hogedruk brandstofoliepompen. Enkele praktijkwaarden van het V.O. van de stoomverwarmingsspiralen in de stookolietanks zijn tenslotte nog in de tabel figuur 5 opgegeven. Smeeroliesysteem De smeerolie wordt opgevangen in een dubbele bodem tank met een capaciteit van ongeveer 3 liter/pk. Meestal is een tweede tank aanwezig van dezelfde inhoud, welke afwisselend met de eerste gebruikt wordt tijdens het schoonmaken. De olie wordt gereinigd door een apart separatorsysteem in bypass met het hoofdcirculatiesysteem van de motor. Speciale aandacht moet worden besteed aan de mogelijkheid van zuigen uit de dubbele bodem tanks in verschillende standen van het schip. De hoofdmotoren en de grotere hulpmotoren hebben een droog carter met vrije afloop naar de olietanks, welke meestal voor hoofd- en hulpmotoren gescheiden worden gehouden. Koehuatersysteem De hoofd- en hulpmotoren worden met zoetwater gekoeld met een ontluchtingstank boven de motoren. D it zoetwater wordt teruggekoeld door zeewater door middel van een koeler. Aanzetluchtsysteem Hiervoor zijn compressoren aanwezig, meestal gedreven door uitzetbare frictiekoppelingen van de dieselgeneratoren, vaak ook direct door een electromotor aangedreven. De totale luchtcapaciteit van de aanzetvaten is vijfm aal het slagvolume van de hoofdmotor verdeeld over twee of drie vaten. De compressorcapaciteit is zo groot dat m et één compressor één vat in een uur kan worden opgepompt van 0 tot 3 0 atm. Aparte aanzetvaten van kleinere afmetingen zijn aanwezig voor de hulpmotoren die vaak een eigen luchtcompressor aandrijven. Buitenboord af sluiters Buitenboordafsluiters voor zuig en pers van ballast- en circulatiewater moeten volgens bijzondere veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd en zo klein mogelijk in aantal zijn, rekening houdende met de eis van hoge en lage zuig.

7 Dit is één van de punten waar scheepsbouwer en machineinstallateur elkaar ontmoeten. Eisen voor buitenboordafsluiters: 1. Stevig van constructie en zo weinig mogelijk in aantal. 2. Hoge en lage zee-inlaat voor het zoutkoelwater van de hoofdmotoren van St., brons of ander smeedbaar materiaal (Scheepsbesluit). 3. Kranen en afsluiters, ongeacht de doorlaat welke op de scheepshuid onder het schottendek zijn aangebracht, niet van gietijzer (Scheepsbesluit). 4. Afvoerpijpen die lager dan de indompelingsgrenslijn liggen, moeten volgens het Scheepsbesluit voorzien zijn van een direct van boven het schottendek dicht te zetten terugslagklep, of van twee zelfsluitende terugslagkleppen, waarvan één gemakkelijk bereikbaar is voor inspectie. 5. Handles van kranen mogen alleen van de kranen verwijderd kunnen worden als de kraan dicht is; handwielen van afsluiters vast op de stang. 6. Aanzuigen via wierroosters, die met lucht of stoom gereinigd kunnen worden. 7. Soms alle inlaatafsluiters aangebracht op een stalen kast welke tegen de geperforeerde scheepshuid is aangebracht, idem aan één of beide scheepszijden een uitlaatrecess. Lens pom psysteem De lenspompen moeten kunnen zuigen uit elk apart gedeelte van het schip. Capaciteiten voor een klein vrachtschip bijv. twee lenspompen van elk 60 ton/uur; voor een groot passagiersschip bijv. vier lenspompen van 200 ton/uur. Ballastsysteem Voor het uitpompen van de ballast uit de tanks is voor een vrachtschip bijv. een pomp van 300 ton/uur normaal; voor een groot passagiersschip, waar minder ladingtanks zijn, kan vaak worden volstaan met een pomp van 150 ton/uur. Stoom De benodigde stoom voor motorschepen is zeer afhankelijk van de eisen van de rederij. Bij grotere hoofdmotoren kan de uitlaatgassen-energie gebruikt worden in uitlaatgassenketels, welke voldoende stoom opwekken voor verwarming van de machinekamerinstallatie en de verblijven, vaak ook voor drinkwaterverdampers. De uitlaatgassenketels kunnen gecombineerd worden met kleine oliegestookte ketels welke in de haven dienst doen (fig. 8). Ook kunnen z.g.n. gecombineerde olie- en gassengestookte ketels worden toegepast. Een stoombalans, waarvan we hier een voorbeeld geven (fig. 9 ), is meestal nodig om tot een goede oplossing te komen. Berekeningsvoorbeeld van de uitlaatgassen-energie De in een uitlaatgassenketel terug te winnen energie bij een tweetakt motor met drukvulling kan als volgt berekend worden uitgaande van: Q = kg gassen per epk.h: ± 7,6 kg/epk.h s.w. 0,24 kcal/kg C tin ~ gastemperatuur voor de ketel: 375 C tuit ~ gastemperatuur na de ketel: 225 C omgevingstemperatuur: 2 5 C t 0 De totaal beschikbare energie voor de ketel is Q X s.w. (tin t0) = 640 kcal/epk.h of 40 % van de 1600 kcal/epk.h die in de brandstof zijn toegevoerd. De in de uitlaatgassenketel omgezette energie is O X s.w. X ( tin tuit) = 275 kcal/epk.h. W ordt hiermee verzadigde stoom van 10 atm, temp. 180 C en enthalpie 663 kcal/kg geproduceerd, dan is de hoeveelheid hiervan met een rendement van 82 %: 0, ,3 5 kg/epk.h Tonnage: bruto reg. ton. ELEKTRICITEITSB ALAN S van een emigrantenschip Hoofdvermogen:- 2 X 30 0 epk. In de haven Op zee laden en lossen Norm. Spits Norm. Spits kw kw kw kw a. Scbeepsgedeelte: L ieren Koelinstallatie Kombuizen en wasserij Ventilatoren Navigatieverlichting Buitenverlichting Binnenverlichting X Radio 3 3 Stuurmachine b. Machine dienst: Zoutkoelwaterpompen Zoetkoelwaterpompen Smeeroliepompen Brandstof- en smeerolieseparatoren Brandstof- en smeerolietrimpompen Ballastpomp Lenspompen Sanitaire- en algemene dienst-pomp Badpomp Drinkwaterpomp Destilleerinstallatie Ketelinstallatie Ventilatoren in machinekamer Draaibank, boorbank, e.a Totaal kw Beschikbaar kw: 5 generatoren a 2 50 kw. Fig. 3 PRAKTIJKW AARDEN VOOR DE CA PA CITEITEN VAN POMPEN EN KOELERS Voor kruiskop- of trunkzuigermotoren met oliegekoelde zuigers: Zoutkoelwaterpomp Zoetkoelwaterpomp Smeeroliepomp Zoetkoelwaterkoeler Smeeroliekoeler e.w. 4-takt 45.5 l/ep k h 33,3 l/ep k h 28.6 l/ep k h 0,031 m 2 K.O./epk m 2 K.O./epk e.w. en d.w. 2-takt 45,5 l/e p k h 40 l/e p k h 50 a 60 l/ep k h 0,037 m 2 K.O./epk 0,046 m 2 K.O./epk (C.C. Pounder, Mar. Diesel Eng.) Voor niet-tropische omstandigheden % lager, behalve voor de smeeroliepomp. Werkspoor 2 takt motoren: Zoutkoelwaterpomp... Zoetkoelwaterpomp... Smeer- en koeloliepomp.. Brandstofcirc.pomp... V erstuiverkoelwaterpomp Met drukvulling 55 l/e p k h 40 l/e p k h 30 l/e p k h 4 a 5 X uurverbr. 1,25 l/e p k h Zonder drukvulling 38 1 / epk h 31 1 / epk h 40 l/e p k h 4 a 5 X uurverbr. 1,2 5 l/ep k h Fig. 4 PRAKTIJKW AARDEN VOOR H ET V.O. VAN STOOM- VERW ARMINGSSPIRALEN IN STO O KO LIETANKS Opgave volgensopgave volgensvolgens uitvoering Bureau Veritas de Rederij van Werkspoor Bunker... 0,08 m 2/m 3 0,09 m 2/m 3 0,093 m 2/m! Settlingbank... 0,33 m2/m 3 0,135 m 2/m 3 0,160 m 2/m 3 Dubb.bodem tank 0,207 m 2/m 3 0,294 m 2/m 3 Fig. 5

RUSLAND S OLIE-INDUSTRIE

RUSLAND S OLIE-INDUSTRIE S c h i p b n W e r f 14-D A A G S T IJD SC H R IF T, GEW IJD A A N SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN O RG AAN V A N DE VEREENÏGING V A N TECH N ICI OP SCHEEPVAARTGEBIED DE CENTRALE BOND V A N

Nadere informatie

Een 75-jarige historie 1916-1991

Een 75-jarige historie 1916-1991 1 2 3 4 Een 75-jarige historie 1916-1991 5 Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg Een 75-jarige historie 1916-1991 Ir. F.J.J. Hamer Dr.Ir. C.P.M. Sadée Ir. J.A. Wijsman A.C. Dolk C.J. Lommers 6 7 Inhoud

Nadere informatie

RUSLAND S HANDEL MET HET WESTEN

RUSLAND S HANDEL MET HET WESTEN S c h i p e n W e r f 14-D A A G S T IJD SC H R IF T, G E W IJD A A N SCH EEPSBO UW, SCH EEPV A A RT EN H A V E N B E L A N G E N O RGAAN V AN DE VEREENIGING V AN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED DE CENTRALE

Nadere informatie

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS DOOR MR J. TERPSTRA De positie van het bijzonder onderwijs in Nederland is uniek in de gehele wereld. Niet alleen kennen wij reeds een eeuw lang vrijheid van onderwijs,

Nadere informatie

DE GROOTSCHE GEDACHTE VAN HET KOPPELEN DER CENTRALES

DE GROOTSCHE GEDACHTE VAN HET KOPPELEN DER CENTRALES . 1 DE GROOTSCHE GEDACHTE VAN HET KOPPELEN DER CENTRALES De aanleg van het hoogspannings-koppelnet in Zuid-Holland in de periode 1930-1945 Drs. ir. Louis van Empelen 2 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. DE ELEKTRICITEITSVOORZIENING

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING 15 APRIL 1937 - No. 132 is de en. agva, of nig she rti- DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING VERSCHIJNT ELKE 15e VAN DE MAAND ABONNEMENTSPRIJS f 2.50

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R ! 1 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED en van het NATIONAAL TECHNISCH SCHEEPVAARTKUNDIG MUSEUM

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA P A T R I A» N U M M E R le JAARGANG Bij dit nummer behooreu twee losse teekeningen 5 DECEMBER 1919 No. 21 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER VEREENIGING

Nadere informatie

DE EERSTE WERELDOORLOG : ENKELE ECONOMISCHE ASPECTEN

DE EERSTE WERELDOORLOG : ENKELE ECONOMISCHE ASPECTEN blz 1 DE EERSTE WERELDOORLOG : ENKELE ECONOMISCHE ASPECTEN I. INLEIDING Oorlog en economie zijn nauw met elkaar verbonden. Wanneer de Eerste Wereldoorlog ter sprake komt, wordt het thema oorlog in vele

Nadere informatie

SCHIP EN WERF. Er zijn nog steeds schepen die het zonder apparatuur van Alfa-Laval kunnen stellen. Maar hoe lang nog? TIJDSCHRIFT VOOR.

SCHIP EN WERF. Er zijn nog steeds schepen die het zonder apparatuur van Alfa-Laval kunnen stellen. Maar hoe lang nog? TIJDSCHRIFT VOOR. n v n «f TIJDSCHRIFT VOOR SCHIP EN WERF 53STE JAARGANG NR 5 7 MAART 1986 Er zijn nog steeds schepen die het zonder apparatuur van Alfa-Laval kunnen stellen. Maar hoe lang nog? A lfa -Laval is in ta l van

Nadere informatie

DAAR BIJ DIE MOLEN. UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G

DAAR BIJ DIE MOLEN. UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G DAAR BIJ DIE MOLEN Nadruk (Copyright verboden reserved) DAAR BIJ DIE MOLEN UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G De V.B.W. verstrekt reeds

Nadere informatie

UCLIDES. 24e JAARGANG 1948/49 Nr4 P..NOORDHOFF N.V. GRONINGEN

UCLIDES. 24e JAARGANG 1948/49 Nr4 P..NOORDHOFF N.V. GRONINGEN UCLIDES TIJDSCHRIFT VOOR DE DIDACTIEK DER EXACTE VAKKEN ONDER LEIDING VAN Dr H. STREEFKERK EN P. WIJ DENES OFFICIEEL ORGAAN VAN LIWENAGEL EN VAN WIMECOS MET MEDEWERKING VAN DL H. J. E. BETH, AMERSFOORT

Nadere informatie

Inhoud. Vak 578 Serie C Les 2 Leidinggeven Wat is leidinggeven? Het magazijn in de organisatie Wat is een organisatie? Het belang van kwaliteit... ...

Inhoud. Vak 578 Serie C Les 2 Leidinggeven Wat is leidinggeven? Het magazijn in de organisatie Wat is een organisatie? Het belang van kwaliteit... ... c Inhoud Vak 578 Serie C Les 1 Het magazijn in de organisatie Wat is een organisatie? 1... Plaats van een organisatie in een bedrijfskolom 6... Organisatieschema 7............ Functie van de magazijnmeester

Nadere informatie

Toetsen met open vragen

Toetsen met open vragen Toetsen met open vragen Een handleiding voor het construeren van toetsen met open vragen T.T.M.G. Erkens H.A. Moelands Citogroep Arnhem, januari xxxx Grafische vormgeving, opmaak en productie: Afdeling

Nadere informatie

Missie voor Milieu Een geschiedenis van CE Delft

Missie voor Milieu Een geschiedenis van CE Delft Missie voor Milieu Een geschiedenis van CE Delft CE Delft, september 2008 Opgesteld door: Diederik van der Hoeven Colofon Missie voor Milieu Committed to the Environment Een geschiedenis van CE Delft Diederik

Nadere informatie

Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425. Image of politiek? M. Bakker 437

Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425. Image of politiek? M. Bakker 437 POLITIEK EN CULTUUR OKTOBER 1966 Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425 Image of politiek? M. Bakker 437 Het Volksfront in de strijd tegen het fascisme M. Meijer 444 Vervreemding,

Nadere informatie

Mijn motivatie voor deze dia-serie zijn de nu manifest wordende energie-problemen : voortdurend stijgende prijs en de invloed op het klimaat.

Mijn motivatie voor deze dia-serie zijn de nu manifest wordende energie-problemen : voortdurend stijgende prijs en de invloed op het klimaat. Mijn motivatie voor deze dia-serie zijn de nu manifest wordende energie-problemen : voortdurend stijgende prijs en de invloed op het klimaat. En, daarmee samenhangend, wat in de gemeente Bronckhorst onze

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

KONTAKT. personeelsorgaan van de Nedertandse Centrale 0rganisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappeliik 0nderzoek TN0

KONTAKT. personeelsorgaan van de Nedertandse Centrale 0rganisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappeliik 0nderzoek TN0 KONTAKT personeelsorgaan van de Nedertandse Centrale 0rganisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappeliik 0nderzoek TN0 Juni 1973 - jaargang 17 - nummer 6 - maandblad & ìf.*' +fi=!,::y iì::.: 1i1;5i:$ æ :,::!

Nadere informatie

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM M IN IS T E R IE VAN O N D ERW IJS, K U N STEN EN W ETEN SCH A PPEN RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE MONOGRAFIEËN Nr 4 DE RAZZIA VAN ROTTERDAM 10 11 NOVEMBER 1944 S-GRAVENHAGE MARTINUS NIJHOFF 1951

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 Nr. 88h 16 400 V Beleidsdebat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van het Departement van Buitenlandse Zaken MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

Radiotelefonie Holland Indië.

Radiotelefonie Holland Indië. Radiotelefonie Holland Indië. Door J. J. NUMANS. Inleiding. Voor draadloos telefoneeren is in het algemeen aanzienlijk méér zend-energie noodig dan voor draadloos telegrafeeren. Voor telegrafie is het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

14-DAAGS T IJD S C H R IF T, G EW IJD A A N SC H E E PSB O U W, SCH EEPV AART EN HAVENBELANGEN

14-DAAGS T IJD S C H R IF T, G EW IJD A A N SC H E E PSB O U W, SCH EEPV AART EN HAVENBELANGEN S c h i p enw e r f 14-DAAGS T IJD S C H R IF T, G EW IJD A A N SC H E E PSB O U W, SCH EEPV AART EN HAVENBELANGEN ORGAAN VAN DE VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED DE CENTRALE BOND VAN SCHEEPSBOUWMEESTERS

Nadere informatie

De Industriële Eigendom. Bij blad bij. Inhoud van deze aflevering. 15 oktober 1979, 47e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden

De Industriële Eigendom. Bij blad bij. Inhoud van deze aflevering. 15 oktober 1979, 47e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden 221 15 oktober 1979, 47e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden Bij blad bij De Industriële Eigendom Redactie: Mr S. Boekman, Mr W. L. Haardt, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach,

Nadere informatie

Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR

Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART (CCR) RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart Juni 2013 De marktsegmenten van het vrachtvervoer

Nadere informatie

Verdeling van winst en zeggenschap Het Rotterdamse aandeel Batavia als handelscentrum

Verdeling van winst en zeggenschap Het Rotterdamse aandeel Batavia als handelscentrum Verdeling van winst en zeggenschap De kooplieden onderkenden de economische noodzaak van samenwerking; zij beseften dat deze eerste stap moest worden gezet. Het kostte niettemin nogal wat moeite om partijen

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie