Cultuur, cultuurinformatie en cultuurtraining

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cultuur, cultuurinformatie en cultuurtraining"

Transcriptie

1 o pi n i e Cultuur, cultuurinformatie en cultuurtraining De Sectie CAI en het human terrain van het missiegebied Er bestaan binnen het Commando Landstrijdkrachten ongetwijfeld meer onderdelen die niet bij iedereen bekend zijn, maar de Sectie Cultuurhistorische Achtergronden & Informatie (hierna Sectie CAI genoemd) zal voor veel officieren een onbekend verschijnsel zijn. En toch zal elke militair in zijn/haar voorbereiding op een uitzending minstens één keer met het werk van deze sectie te maken krijgen. Lkol(R) Dr. Robèrt GOOREN Hoofd Sectie CAI Tijdens de MissieGerichte Informatie (MGI) op De Harskamp, of bij de MissieGerichte Opleiding (MGO) aan de School voor Vredesmissies (SVV) in Amersfoort wordt in een zgn. CAI-les aandacht besteed aan de cultuur, godsdienst, sociale structuur en geschiedenis van de bevolkingsgroepen waar hij/zij in het inzetgebied mee te maken krijgt. Voor de ISAF-missie in Afghanistan komt daar nog een gedrags- en communicatietraining bij, waarin samen met een Afghaanse tolk en een Afghaanse acteur een aantal scenario s wordt uitgevoerd. Deze zijn gebaseerd op situaties en gesprekken die in de praktijk regelmatig voorkomen. Aangevuld met een bezoek aan een Islamitische moskee, vormen de CAI-presentatie en de Cultural Awareness Training (CAT) de missiegerichte culturele voorbereiding op de uitzending naar Afghanistan. Voor andere missies is het programma meestal minder uitvoerig. Het werk van de Sectie CAI, waarom en hoe cultuur in Carré 7/ pagina 008_CA07.indd :59:16

2 << Afghaanse cultuur: Buzkashi in Kabul. de MGI/MGO terecht is gekomen, en het belang van de culturele dimensie bij huidige militaire missies vormen het onderwerp van dit artikel. CDS Aanwijzing A-700 Iedere militair die deelneemt aan een MGO of MGI, doet dat om te kunnen voldoen aan de eindeisen die nodig zijn om adequaat te kunnen functioneren tijdens een militaire operatie in het buitenland. Deze eisen op het gebied van kennis en vaardigheden zijn in december 2004 vastgesteld door de CDS in de Aanwijzing A-700 bijlage C. De lessen en trainingen van de Sectie CAI zijn bedoeld om invulling te geven aan een aantal eindeisen uit de lijst van onderwerpen: kennis hebben van de geschiedenis en achtergronden van het conflict, van het cultureel erfgoed en de cultuurhistorische achtergronden in het missiegebied, en van lokale gewoonten, mentaliteit en gebruiken. De Cultural Awareness Training is daarbij vooral ontwikkeld om militairen kennis en vaardigheden bij te brengen die benodigd zijn om met de, bij het conflict betrokken, partijen te communiceren. Ook dit is een bijlage C eindeis. In samenwerking met het SVV en de Staf CLAS wordt voor alle uit te zenden eenheden en individuele militairen een lesprogramma opgesteld waarin het aantal lesuren, de te behandelen onderwerpen en de onderwijsvorm voor deze onderwerpen worden vastgesteld. Ervaringen uit de praktijk van de missie zijn mede bepalend voor de inhoud van het lesprogramma. Het doel van de MGO/ MGI is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften aan kennis en vaardigheden zoals die in het missiegebied worden gevoeld. De kwaliteit van de CAI-presentaties en CAT-trainingen worden door middel van evaluaties onder alle MGO/MGI-deelnemers voortdurend bewaakt. Door enquête-onderzoek en gesprekken met militairen die al zijn teruggekeerd van hun uitzending wordt de inhoud van het lesprogramma regelmatig aangepast aan actuele gebeurtenissen en gewijzigde omstandigheden in het missiegebied. Ook nieuwe kennis uit vakpublicaties en studies c.q. rapporten van internationale organisaties wordt in de presentaties opgenomen. Waarom aandacht voor cultuur? War among the People, Three-Block Warfare en de klassieke counter-insurgency zijn kernbegrippen die een type militaire operaties aangeven, waarbij het gevechtsterrein en de aard van de militaire activiteiten veel nadrukkelijker bepaald worden door interactie tussen alle sociale groepen (eigen militairen, bevolking, overheid, krijgsheren, gewapende tegenstanders, bondgenoten e.d.) die in een operatiegebied aanwezig zijn. Vooral de houding en medewerking van de bevolking zijn hierbij cruciale factoren voor het succes van de missie. Kennis van de cultuur van de bevolkingsgroepen in het operatiegebied is essentieel om op de juiste manier contact te leggen, uitleg te geven over militaire aanwezigheid en operaties, hulp- en ontwikkelingsprojecten uit te voeren en om acceptatie van de eigen overheid te bevorderen. Cultuur wordt in dit geval gezien als een samenstel van overtuigingen, normen & waarden, idealen, symbolen & rituelen, gedragsregels en gebruiken, die de identiteit van een groep bepalen. Cultuur kent daarnaast een materiële vorm in kenmerkende gebouwen, kleding, voeding en gebruiksvoorwerpen. Voorwerpen en bouwwerken met een bijzondere artistieke of historische waarde worden hierbij vaak als cultureel erfgoed of ook wel als culturele goederen omschreven. Het is voor elke missie belangrijk dat in de contacten tussen Nederlandse militairen en de bevolkingsgroepen in het operatiegebied geen onnodige ergernis en problemen worden veroorzaakt door een gebrek aan inzicht in de plaatselijke cultuur. Een goede onderlinge relatie biedt betere mogelijkheden om nuttige operationele informatie en inlichtingen te krijgen, en vormt vaak de basis voor acceptatie van onze militaire aanwezigheid. Kortom, aandacht voor cultuur in de voorbereiding van militairen op een militaire missie heeft onmiskenbaar een toegevoegde waarde. Een verplichting uit het Humanitair Oorlogsrecht Het belang van cultuur en de wens om in de voorbereiding op uitzendingen aandacht te besteden aan culturele kenmerken van het operatiegebied zijn niet alleen vanuit de operationele praktijk onderkend. Er is ook een juridische grondslag. Nederland heeft zich verplicht uitvoering te geven aan de bepalingen die voortkomen uit het Humanitair Oorlogsrecht. Het gaat in dit geval om het Verdrag van Den Haag inzake de bescherming van culturele goederen in het geval van een gewapend conflict (1954), in 1999 aangevuld met een Tweede Protocol. Artikel 7.1 van het Verdrag stelt: De hoge Verdragsluitende Partijen verbinden zich [ ] bij de leden van haar strijdkrachten een geest van eerbied aan te kweken voor de cultuur en culturele goederen van alle volken. In Art. 7.2 staat de verplichting genoemd om hiervoor over voldoende expertise te beschikken: De Hoge Verdragsluitende Partijen verbinden zich reeds in vredestijd bij haar strijdkrachten diensten in te stellen of deskundig personeel aan te stellen [ ] welke diensten of personeel tot taak zullen hebben te zorgen voor de eerbiediging van culturele goederen[ ] Hoewel bij een vredes-, stabiliteits- of crisisbeheersingsoperatie zelden iets over cultuur in officiële documenten wordt opgenomen, maakt Artikel V. sub3 van de Military Technical Agreement (2002) tussen ISAF en de toenmalige Iraaks welkom voor de Nederlandse militairen. Carré 7/ pagina 9

3 militairen te instrueren over de eigen verantwoordelijkheid op het gebied van de bescherming van cultureel erfgoed in het inzetgebied tegen oneigenlijk gebruik, diefstal, plundering, beschadiging of vernieling. De docenten die deze presentaties verzorgden kwamen van het Bureau Cultureel Erfgoed, een kleine mobilisabele eenheid van reserve-officieren die in 1953 was opgericht. Van Bureau Cultureel Erfgoed naar Sectie Cultuurhistorische Achtergronden & Informatie Het Bureau Cultureel Erfgoed had tijdens de Koude Oorlog een duidelijke opdracht. Bij mogelijke oorlogsomstandigheden in Nederland moesten de zgn. cultuurbeschermingsofficieren van het Bureau als liaison- officier en adviseur assisteren bij het in veiligheid brengen van het nationale cultureel erfgoed. Vandaar dat onder de hoger opgeleide reserve-officieren een klein aantal kunsthistorici, architecten, en historici werd geworven, die over voldoende kennis beschikten om deze taken ook te kunnen uitvoeren. Nederlandse militairen in Mostar. interim regering van Afghanistan wel degelijk melding van het feit dat [ ] religious, ethnic and cultural sensitivities in Afghanistan are appropriately respected by the ISAF. Zowel de commandant van ISAF, als de Afghaanse autoriteiten wilden niet dat het gedrag van Westerse mil itairen, die niet afkomstig waren uit een Islamitische cultuur, problemen zou veroorzaken bij de Afghaanse bevolking. Het expliciet toevoegen van respect voor de Afghaanse cultuur in een dergelijke overeenkomst maakt duidelijk dat hier het nodige gewicht aan werd toegekend. Wanneer kwam cultuur bij Defensie in beeld? Het is in eerste instantie vooral de juridische verplichting geweest, die het onderwerp cultuur in de militaire opleiding voor buitenlandse operaties heeft gebracht. Dat gebeurde vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw onder invloed van het oorlogsgeweld in het voormalige Joegoslavië. De opzettelijke vernietiging van het cultureel erfgoed door de strijdende partijen in Kroatië en BosniëHercegovina is door militaire waarnemers en journalisten uitvoerig gedocumenteerd; de beschieting van Dubrovnik, de vernietiging van de Nationale Bibliotheek, archieven en musea in Serajevo, de honderden vernielde moskeeën en kerkgebouwen en de verwoesting van Mostar zijn een duidelijke schending van het oorlogsrecht geweest. Voor de Nederlandse militairen die als OSCE/EU-waarnemer of als deel van de UNPROFOR-missie in dit gebied zijn ingezet, was in de voorbereiding behoefte aan informatie over het cultureel erfgoed dat door oorlogsgeweld bedreigd werd. Met presentaties over dit onderwerp werd tegelijkertijd aan de juridische verplichting voldaan om eigen Na de Koude Oorlog komt hier een taak bij. Tijdens de oorlog in Bosnië ( ) wordt het Bureau Cultureel Erfgoed gevraagd om les te geven aan Nederlandse waarnemers en UNPROFOR-militairen over het cultureel erfgoed in het voormalige Joegoslavië. Ook na 1995 gaan de lessen over cultureel erfgoed in Bosnië en Kroatië door, nu voor opeenvolgende rotaties van IFOR en SFOR. Ondertussen verandert de informatiebehoefte. Vanuit de operationele praktijk komen steeds meer vragen over de gewoonten, mentaliteit, godsdienst en recente geschiedenis van de verschillende bevolkingsgroepen in het inzetgebied. Dit vereist een ander soort expertise, minder kunsthistorisch en meer antropologisch van aard. Slechts een paar reservisten van het Bureau Cultureel Erfgoed zijn hiervoor inzetbaar. Vanaf 1999 worden uit de universitaire wereld twee externe deskundigen binnen gehaald om de cultuurlessen aan te passen aan de nieuwe behoefte. Hoewel het cultureel erfgoed nooit helemaal uit de lessen verdwijnt, komt de nadruk bij nieuwe militaire missies in Afghanistan, Irak en Soedan sterk op de sociaal-culturele, religieuze en historische omstandigheden in het inzetgebied te liggen. De naam en organisatie van de eenheid worden eveneens aangepast. In 1999 ontstaat binnen de Operationele Staf BLS de Sectie Cultureel Erfgoed. In 2001 verandert de naam in Sectie Cultuurhistorische Achtergronden & Informatie. Momenteel is de Sectie CAI een zelfstandig onderdeel binnen de Ondersteuningsgroep CLAS. Hoe wordt invulling gegeven aan cultuurinformatie en cultuurtraining? Wat de Sectie CAI probeert te doen, is in hoofdlijnen niet ingewikkeld. De lesdoelen van de presentaties zijn: informatie te geven over de cultuur, religie en geschiedenis van de bevolkingsgroepen in het operatiegebied; militairen bewust te maken van cultuurverschillen en van het feit dat eigen opvattingen, gedrag, normen en waarden niet altijd door iedereen gedeeld of gewaardeerd worden; Carré 7/ pagina _CA07.indd :59:49

4 vooroordelen, stereotype opvattingen en simplificaties die vaak onbewust bij militairen over bevolkingsgroepen in het operatiegebied aanwezig zijn, tegen te gaan. Voor het trainingsdeel in de MGI/MGO ISAF komt hier nog bij: militairen te oefenen d.m.v. scenario s in het voeren van een gesprek met een Afghaanse burger op een manier die rekening houdt met culturele verschillen en gevoeligheden. In de beschikbare lestijd kan nooit meer dan een eerste kennismaking met de Afghaanse cultuur worden aangeboden. De uitleg over de achtergronden van bepaalde leefgewoonten, over de armoede, het gebrek aan onderwijs en werk, over het isolement van de dorpen op het platteland, over eer, status en schaamte, over de sociale structuur van families, clans en stammen, en over de houding tegenover vreemden, bieden de militair enig houvast om te functioneren te midden van de plaatselijke bevolking. De aangereikte informatie moet zoveel mogelijk relevant zijn voor wat de militair aantreft als hij in Afghanistan buiten het kamp komt. Door zich bewust te zijn van cultuurverschillen zal hij/zij in contacten met Afghanen voor zover mogelijk rekening houden met culturele gevoeligheden, bijvoorbeeld op het gebied van gender, bij het betreden van woningen, of bij de inzet van speurhonden. Het zal evenmin mogelijk zijn om in anderhalve lesdag een einde te maken aan eventuele vooroordelen en stereotype opvattingen van militairen over de leefgewoonten, mentaliteit en religie van andere volken. Wat de docenten van CAI proberen, is duidelijk te maken dat andere culturen niet in termen van slechter of beter dan onze eigen cultuur moeten worden gezien. Elke cultuur heeft een uniek karakter. De wereld kent een grote verscheidenheid aan culturen. Onze cultuur is er één te midden van vele. In de praktijk blijken de meeste militairen voldoende open te staan voor deze relativering. Daarmee staan zij ook open om informatie op te nemen over de cultuur van hun operatiegebied. En om aandacht te hebben voor algemeen menselijke eigenschappen die niet aan een specifieke cultuur gebonden zijn: de behoefte aan een veilig bestaan, een toekomst voor de eigen kinderen, voldoende eten, kleding en onderdak om te overleven, en het gevoel van verbondenheid met familie en groepsgenoten. Rabies muurschildering voor ongeletterde Afghanen. Enkele waarschuwende woorden De CAI-presentaties en de CAT-trainingen zijn bedoeld als hulpmiddelen. Ze ondersteunen militairen in het uitvoeren van hun militaire taken. Wanneer de militair beschikt over een zekere basiskennis van de plaatselijke cultuur en op een respectvolle manier kan communiceren met de bevolking, dan kan dit leiden tot een effectiever optreden. In Afghanistan, waar de ISAF operaties voor een groot deel gericht zijn op het winnen van hearts and minds, zijn goede contacten met de bevolking van groot belang. Maar deze kennis en vaardigheid zijn geen tovermiddelen. Hoe respectvol onze benadering van de bevolking ook is, de houding van de individuele Afghaan in Uruzgan tegenover ISAF en tegenover de Afghaanse overheid wordt door veel meer factoren bepaald. Om bewust te zijn van de Afghaanse cultuur moet er meer gebeuren dan het toepassen van een Afghan Culture Smart Card, een standaardlijst met Do s & Don ts, of een lijst van de belangrijkste gedragsregels uit de Pashtunwali. Onze detailkennis van bijzonderheden uit de Afghaanse cultuur zal nooit voldoende zijn om met alle praktijksituaties om te kunnen gaan. Elke militair die in contact komt met bevolking in Uruzgan moet daarom ook in houding en gedrag laten merken dat hij/zij Overleg met Afghanen in het veld. Carré 7/ pagina _CA07.indd :18:44

5 Irakese bevolking wordt als een serieus probleem onderkend. Daarna gaat het in de Verenigde Staten snel vooruit. De missie-voorbereiding wordt sterk vernieuwd, met een groot aandeel voor cultuurinformatie en crosscultural communicatie-training, en met grootschalige oefeningen in een nagebouwde Irakese stadswijk waar tientallen acteurs actief zijn. Bovendien komt er in de Verenigde Staten geld beschikbaar voor de oprichting van kenniscentra. Het U.S. Army opent in 2004 het TRADOC Culture Center waar missiegerichte onderwijs- en trainingsprogramma s worden ontwikkeld. De andere krijgsmachtdelen volgen kort daarna. Ook in het ontwikkelen van doctrine gaan de Amerikaanse strijdkrachten voorop. Met de Field Manual 3-24 Counter-Insurgency uit december 2006 worden nieuwe ervaringen uit de operaties in irak en Afghanistan ondergebracht in wat nu al een toonaangevend handboek voor dit type operaties is geworden. Biddende ANAmilitairen in Uruzgan. de Afghaanse culturele gevoeligheden voldoende respecteert. Algemeen fatsoenlijk gedrag moet voorop staan, zoals wij dat ook in Nederland van een professionele militair mogen verwachten. In de operationele praktijk van Uruzgan is het al lastig genoeg om dit gedrag tijdens risicovol optreden buiten de poort vol te kunnen houden. Aangevuld met inzicht in de Afghaanse leefwereld en met de nodige basiskennis over begroetingen en de manier van communiceren, kan door fatsoenlijk gedrag een zo goed mogelijk contact met de plaatselijke bevolking worden opgebouwd. Uit de waardering die internationaal met grote regelmaat wordt uitgesproken over het optreden van Nederlandse militairen in Afghanistan mogen we voorzichtig concluderen dat de cultuurles en cultuurtraining in de missiegerichte voorbereiding effect sorteren. Een aantal jaren was de Nederlandse krijgsmacht tamelijk uniek in deze aanpak. De laatste jaren zijn enkele belangrijke NAVOpartners dezelfde weg opgegaan. Internationale ontwikkelingen Tot 2004 was Nederland het enige lid van de NAVO dat met de Sectie CAI beschikte over een gespecialiseerde eenheid die alle aspecten van cultuur in de missiegerichte voorbereiding onder de aandacht kon brengen. Andere landen maakten voornamelijk gebruik van ingehuurde specialisten, veelal afkomstig uit de academische wereld, die incidenteel lezingen gaven wanneer militaire eenheden zich voorbereidden op uitzending. Vanaf 2004 komt daar verandering in, vooral door de ervaringen van de Amerikaanse en Britse strijdkrachten in Irak. In beide landen, maar vooral in de Verenigde Staten, ontstaat in relatief korte tijd een grote belangstelling voor het vakgebied Cultural Awareness. In de Verenigde Staten worden de moeizame pogingen om in Irak stabiliteit en wederopbouw tot stand te brengen onder meer verbonden aan de gebrekkige voorbereiding van Amerikaanse militairen op het optreden in een voor hen onbekende en vreemde cultuur. Het onvermogen om effectief contact te leggen met de Ook in Groot-Brittannië wordt sinds enkele jaren serieus aandacht besteed aan het nut van cultuur bij hedendaagse militaire operaties. Hier staat in eerste instantie het ontwikkelen van expertise centraal en blijft de voorbereiding op uitzending een verantwoordelijkheid voor de uit te zenden eenheid. De recente oprichting van het Culture Institute binnen de United Kingdom Defence Academy is vooral een poging om door middel van onderzoek eigen kennis en opleidingsprogramma s te ontwikkelen. Het DI Human Factors ondersteunt de UK Defence Intelligence Staff met relevante kennis van culturele factoren die het contact van Britse militairen met bevolkingsgroepen in andere landen kunnen beïnvloeden. In een Britse doctrine-publicatie uit januari 2009, The Significance of Culture to the Military wordt het belang van cultuur nog eens duidelijk toegelicht. Ontwikkelingen in de toekomst Aandacht voor cultuur bij de voorbereiding en uitvoering van buitenlandse missies is tegenwoordig vanzelfsprekend. Daar hebben de medewerkers van de Sectie CAI de afgelopen tien jaar ook een duidelijke bijdrage aan geleverd. Door de groeiende samenwerking met nietmilitaire organisaties in het inzetgebied ligt de nadruk van militaire operaties steeds meer bij de plaatselijke bevolking. De aanwezigheid van een cultad (cultural advisor) in Uruzgan bij TF-U en in Kandahar bij de staf van RC- South is een eerste stap naar een meer operationele toepassing van cultuur-expertise. Kennis van de culturele achtergrond is voor diverse activiteiten op het gebied van CIMIC, Humint en InfoOps/PsyOps onmisbaar. Het belang van het human terrain wordt binnen de krijgsmacht nu wel in brede kring erkend. De samenwerking tussen de afzonderlijke eenheden die zich met deze activiteiten bezighouden is echter nog niet in de Defensieorganisatie verankerd. Misschien dat in de toekomst vanuit een gemeenschappelijk operationeel hoofdkwartier een bundeling van cultuurkennis en praktijkervaring kan worden ingezet voor toekomstige militaire operaties in een andere culturele omgeving. Carré 7/ pagina 12

Koninklijke Hoogheid, dames en heren,

Koninklijke Hoogheid, dames en heren, Toespraak minister Eimert van Middelkoop voor de opening van het symposium Strategische samenwerking met het bedrijfsleven Sourcing, een kwestie van keuzes maken, Koninklijke Militaire Academie, Breda,

Nadere informatie

DMO\DB\ Vragen VCD aangaande lucht-grondwaarnemingscapaciteit ISAF III.

DMO\DB\ Vragen VCD aangaande lucht-grondwaarnemingscapaciteit ISAF III. Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 20 januari 2009 Ons kenmerk Onderwerp

Nadere informatie

2014D Lijst van vragen

2014D Lijst van vragen 2014D35849 Lijst van vragen De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 1 oktober 2014, houdende een uiteenzetting van het algemene

Nadere informatie

Cross Cultural Training : een nieuw model voor cultuurtrainingen

Cross Cultural Training : een nieuw model voor cultuurtrainingen Cross Cultural Training : een nieuw model voor cultuurtrainingen Méér dan alleen cultureel bewustzijn De Nederlandse krijgsmacht houdt vast aan de zogeheten Dutch Approach. Deze term refereert aan een

Nadere informatie

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag.

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Let op: Alleen het gesproken woord geldt! De lancering

Nadere informatie

HDAB Aanvulling stand van zakenbrief Afghanistan: nazorg, counter insurgency opleiding en eigen vuur incident

HDAB Aanvulling stand van zakenbrief Afghanistan: nazorg, counter insurgency opleiding en eigen vuur incident Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Het medisch zorgsysteem van de Krijgsmacht. T.F.M. Dijkgraaf Luitenant Kolonel vliegerarts

Het medisch zorgsysteem van de Krijgsmacht. T.F.M. Dijkgraaf Luitenant Kolonel vliegerarts Het medisch zorgsysteem van de Krijgsmacht T.F.M. Dijkgraaf Luitenant Kolonel vliegerarts 1 Algemeen Militair Verpleegkundige 2 Mini CV Sedert 1986 werkzaam als militair arts Tot 1996 bij de Kon Landmacht

Nadere informatie

Henk Kamp - Minister van Defensie 4 mei 2006

Henk Kamp - Minister van Defensie 4 mei 2006 Henk Kamp - Minister van Defensie 4 mei 2006 Dames en heren, Morgen is het 61 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Hoewel de bevrijding van Nederlands-Indië nog enkele maanden op zich liet wachten,

Nadere informatie

van de TFU, Welkom thuis! Eindhoven.

van de TFU, Welkom thuis! Eindhoven. Toespraak van de minister van Defensie, E. van Middelkoop, bij de terugkeer van de laatste Task Force Uruzgan, Vliegbasis Eindhoven, 8 augustus 2010. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Commandant van

Nadere informatie

Advies IS - Irak. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law. Postbus BA Amsterdam T

Advies IS - Irak. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law. Postbus BA Amsterdam T Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 535 2632 Advies IS - Irak Datum 3 september 2014 Opgemaakt door Prof. dr. P.A. Nollkaemper Op

Nadere informatie

Toespraak Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken Dames, heren,

Toespraak Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken Dames, heren, Toespraak Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken Dames, heren, Een minister van Defensie is zich elke dag bewust van de ontwikkelingen in de wereld. Deze ontwikkelingen dwingen hem voortdurend

Nadere informatie

Spreekpunten staatssecretaris ter gelegenheid van 65 jaar vrouwen in de Krijgsmacht op 2 december te Utrecht.

Spreekpunten staatssecretaris ter gelegenheid van 65 jaar vrouwen in de Krijgsmacht op 2 december te Utrecht. Spreekpunten staatssecretaris ter gelegenheid van 65 jaar vrouwen in de Krijgsmacht op 2 december te Utrecht. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank mw. Coorens, Dames en heren, We vieren vanavond

Nadere informatie

Veteraneninstituut. Uitvoerder Veteranenbeleid. Onafhankelijke stichting

Veteraneninstituut. Uitvoerder Veteranenbeleid. Onafhankelijke stichting Veteraneninstituut Uitvoerder Veteranenbeleid Onafhankelijke stichting ± 50 medewerkers (waarvan 4 gedetacheerd vanuit Defensie, 24 vanuit het ABP en 350 vrijwilligers Doorn, centrum dienstverlening aan

Nadere informatie

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting Quality needs diversity 1. Inleiding Deze richtlijnen zijn een uitwerking van de kernwaarde Ruimte voor talent en groei voor iedereen, onderdeel

Nadere informatie

ONGERUBRICEERD/ALLEEN VOOR OFFICIEEL GEBRUIK. SBIR-pitch: Defensieverkenningen. cyberspace

ONGERUBRICEERD/ALLEEN VOOR OFFICIEEL GEBRUIK. SBIR-pitch: Defensieverkenningen. cyberspace SBIR-pitch: Defensieverkenningen in cyberspace Inhoud 2 1. Aanloop naar de ontwikkeling van CNA-capaciteit 2. Verkennen van het digitale domein 3. Concrete behoefte Adviesaanvraag regering bij AIV/CAVV

Nadere informatie

BS2009023484 Kamervragen over het uitdelen van korans in Afghanistan. Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de volgende vragen:

BS2009023484 Kamervragen over het uitdelen van korans in Afghanistan. Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de volgende vragen: Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 8 januari 2010 Ons kenmerk Onderwerp

Nadere informatie

van Buitenlandse Zaken Postbus 20701 Postbus 20061 2500 ES s-gravenhage 2500 EB s-gravenhage Telefoon 070-3188188 Telefoon 070-3486486

van Buitenlandse Zaken Postbus 20701 Postbus 20061 2500 ES s-gravenhage 2500 EB s-gravenhage Telefoon 070-3188188 Telefoon 070-3486486 Ministerie van Ministerie van Defensie Buitenlandse Zaken Postbus 20701 Postbus 20061 2500 ES s-gravenhage 2500 EB s-gravenhage Telefoon 070-3188188 Telefoon 070-3486486 Aan: de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Openingstoespraak van staatssecretaris De Vries voor de CDAbijeenkomst Ontwikkelingssamenwerking en 3D te Breda, 3 oktober 2008

Openingstoespraak van staatssecretaris De Vries voor de CDAbijeenkomst Ontwikkelingssamenwerking en 3D te Breda, 3 oktober 2008 Openingstoespraak van staatssecretaris De Vries voor de CDAbijeenkomst Ontwikkelingssamenwerking en 3D te Breda, 3 oktober 2008 Dames en heren, Goed hier te kunnen zijn. Nu bijna een jaar actief als staatssecretaris

Nadere informatie

Verslag discussie Gender in Crisisbeheersingsoperaties 16 maart 2005, Instituut Clingendael

Verslag discussie Gender in Crisisbeheersingsoperaties 16 maart 2005, Instituut Clingendael Verslag discussie Gender in Crisisbeheersingsoperaties 16 maart 2005, Instituut Clingendael Voorzitter Annemarie Jorritsma, voorzitter Task Force Vrouwen, veiligheid en Conflict Op 16 maart 2005 heeft

Nadere informatie

uitreiking van de herinneringsmedaille Vredesoperaties. Berckmoes-Duindam, Tweede Kamer.

uitreiking van de herinneringsmedaille Vredesoperaties. Berckmoes-Duindam, Tweede Kamer. Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten, generaal T.A. Middendorp, tijdens de uitreiking Herinneringsmedaille Vredesoperaties op 12 oktober 2012 te Apeldoorn. Let op. Alleen gesproken woord geldt!

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum 1 oktober 2014 Betreft Inzet van tolken bij Defensie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum 1 oktober 2014 Betreft Inzet van tolken bij Defensie > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Schriftelijke vragen Van Bommel over de arrestatie van een Afghaanse burger in Kamp Holland en het gebruik van particuliere beveiligingsbedrijven

Schriftelijke vragen Van Bommel over de arrestatie van een Afghaanse burger in Kamp Holland en het gebruik van particuliere beveiligingsbedrijven Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 29 februari 2008 Ons kenmerk D/2008003878

Nadere informatie

Juist in het openbaar onderwijs

Juist in het openbaar onderwijs Juist in het openbaar onderwijs Over de aandacht voor levensbeschouwing op de openbare school Legitimatie MARLEEN LAMMERS Wie denkt dat het openbaar onderwijs geen aandacht mag besteden aan levensbeschouwing,

Nadere informatie

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur 1red18248 29-06-2007, NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, 22.50 uur MINISTER-PRESIDENT BALKENENDE, NA AFLOOP VAN DE MINISTERRAAD, OVER HET ONDERZOEK NAAR EVENTUELE VERLENGING VAN DE MISSIE IN

Nadere informatie

Welke gevolgen hebben gewapende conflicten? Brainstorm. Inleiding tot het internationaal humanitair recht BTC infocyclus februari 2017

Welke gevolgen hebben gewapende conflicten? Brainstorm. Inleiding tot het internationaal humanitair recht BTC infocyclus februari 2017 Brainstorm Inleiding tot het internationaal humanitair recht BTC infocyclus februari 2017 Welke gevolgen hebben gewapende conflicten? Marijke Peys, stafmedewerker humanitair recht marijke.peys@rodekruis.be

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Datum 2 november 2012 Betreft Vragen werking Toetsingskader

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Datum 2 november 2012 Betreft Vragen werking Toetsingskader Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Veiligheidsbeleid Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon Sanne

Nadere informatie

Leren hoe om te gaan met de militairen van vandaag, die de veteraan van morgen is.

Leren hoe om te gaan met de militairen van vandaag, die de veteraan van morgen is. Toespraak van de minister van Defensie, E. van Middelkoop, op 7 september 2007 te Roermond ter gelegenheid van de jaarlijkse Nationale herdenking van de militairen van het Koninkrijk der Nederlanden die

Nadere informatie

School. Luchthaven. Ziekenhuis. Dorp. Fabriek. Militair hoofdkwartier. Vluchtelingenkamp

School. Luchthaven. Ziekenhuis. Dorp. Fabriek. Militair hoofdkwartier. Vluchtelingenkamp X School 3 6 Luchthaven Ziekenhuis 8 9 Fabriek Dorp 10 11 Militair hoofdkwartier Vluchtelingenkamp 12 14 Je hebt een school geraakt met de aanval. 10 kinderen en 2 leerkrachten werden gedood 25 kinderen

Nadere informatie

Monitor Steun en Draagvlak

Monitor Steun en Draagvlak Bezoekadres: Alexanderkazerne Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland Monitor Steun en Draagvlak Steller: Drs. A.J.V.M. Vos Februari 2008 Rapportnummer GW-08-022A

Nadere informatie

Toespraak Gouverneur tijdens Phaffdag van het Regiment Limburgse Jagers op vrijdag 25 november 2011 in de Van Hornekazerne te Weert

Toespraak Gouverneur tijdens Phaffdag van het Regiment Limburgse Jagers op vrijdag 25 november 2011 in de Van Hornekazerne te Weert Toespraak Gouverneur tijdens Phaffdag van het Regiment Limburgse Jagers op vrijdag 25 november 2011 in de Van Hornekazerne te Weert Commandant, leden en veteranen van het Regiment Limburgse Jagers, Dames

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

Mens en maatschappij (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst)

Mens en maatschappij (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst) Mens en maatschappij (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst) Kerndoelen 36. De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een

Nadere informatie

Kerngegevens veteranen 2017

Kerngegevens veteranen 2017 Kerngegevens veteranen 2017 Veteranenbeleid Veteranen zijn in het algemeen tevreden over het veteranenbeleid en de dienstverlening. Het meest positief zijn zij over het herdenken van omgekomen militairen,

Nadere informatie

5-4-2016. Welke gevolgen hebben gewapende conflicten? Inleiding tot het internationaal humanitair recht BTC infocyclus april 2016.

5-4-2016. Welke gevolgen hebben gewapende conflicten? Inleiding tot het internationaal humanitair recht BTC infocyclus april 2016. Inleiding tot het internationaal humanitair recht BTC infocyclus april 2016 Marijke Peys, stafmedewerker humanitair recht marijke.peys@rodekruis.be Brainstorm Welke gevolgen hebben gewapende conflicten?

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

Het Rode Kruis kiest bij conflicten geen partij. Het kiest altijd voor de slachtoffers, tot welke zijde zij ook behoren.

Het Rode Kruis kiest bij conflicten geen partij. Het kiest altijd voor de slachtoffers, tot welke zijde zij ook behoren. Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden, zonder onderscheid. Overal ter wereld handelt de organisatie volgens dezelfde zeven grondbeginselen: Menslievendheid Onpartijdigheid Neutraliteit

Nadere informatie

Naam leerlingen. Groep BBL1 Mens & Maatschappij. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment

Naam leerlingen. Groep BBL1 Mens & Maatschappij. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment Groep BBL1 Mens & Maatschappij Leertijd; 3 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. - 3 keer per week 45 minuten basisdoelen toepassen in verdiepende contexten. Verdieping op de basisdoelen

Nadere informatie

Dames en heren, Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten Generaal P van Uhm, ter gelegenheid van het symposium op 5 mei 2012 te Wageningen.

Dames en heren, Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten Generaal P van Uhm, ter gelegenheid van het symposium op 5 mei 2012 te Wageningen. Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten Generaal P van Uhm, ter gelegenheid van het symposium op 5 mei 2012 te Wageningen. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dames en heren, Ik sta hier vandaag

Nadere informatie

Veteranen met een missie

Veteranen met een missie Veteranen met een missie Factsheet Inleiding Vandaag de dag maken activiteiten op het gebied van wederopbouw en humanitaire hulp vaak deel uit van vredesmissies. Voor de veteraan blijft het daar niet altijd

Nadere informatie

Nederlands uitgezonden personeel, Een bezoek aan een missiegebied is. grilliger dan pakweg een werkbezoek. aan een oefenende eenheid op de

Nederlands uitgezonden personeel, Een bezoek aan een missiegebied is. grilliger dan pakweg een werkbezoek. aan een oefenende eenheid op de Toespraak uitgesproken door de Minister van Defensie, E. van Middelkoop, bij gelegenheid van zijn Kerstbezoek aan Afghanistan, 24 december 2008 te Kaboel. Nederlands uitgezonden personeel, Een bezoek aan

Nadere informatie

DAGORDER. Twee mensen die de afgelopen jaren zo hebben gevochten voor Defensie, voor onze krijgsmacht.

DAGORDER. Twee mensen die de afgelopen jaren zo hebben gevochten voor Defensie, voor onze krijgsmacht. DAGORDER Collega s, Minister Hennis en generaal Middendorp zijn dinsdagavond afgetreden. Twee mensen die de afgelopen jaren zo hebben gevochten voor Defensie, voor onze krijgsmacht. En nu zijn ze op deze

Nadere informatie

ISAF Stage III Uruzgan. Communicatieplan 12 juli 2006

ISAF Stage III Uruzgan. Communicatieplan 12 juli 2006 ISAF Stage III Uruzgan plan 12 juli 2006 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Missie 3 3. Doelstelling en afbakening communicatiebeleid 4 3.1 Algemeen 4 3.2 Doelgroepen 4 4. Voorlichtingsbeleid 6 4.1 Algemeen 6 4.2

Nadere informatie

Toespraak Commandant der Strijdkrachten, Generaal T.A. Middendorp, ter gelegenheid van het reservistensymposium op 2 december 2013, te Hilversum.

Toespraak Commandant der Strijdkrachten, Generaal T.A. Middendorp, ter gelegenheid van het reservistensymposium op 2 december 2013, te Hilversum. De krijgsmacht in verandering Toespraak Commandant der Strijdkrachten, Generaal T.A. Middendorp, ter gelegenheid van het reservistensymposium op 2 december 2013, te Hilversum. Let op: Alleen gesproken

Nadere informatie

21 mei 2015 Ruud de Haan. Presentatie Politiemissies

21 mei 2015 Ruud de Haan. Presentatie Politiemissies 21 mei 2015 Ruud de Haan Presentatie Politiemissies Waarom vredesmissies?? Grondwet: De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde (art 90). Regeerakkoord: Daarom investeert Nederland

Nadere informatie

Sprekende Portretten

Sprekende Portretten Docentenhandleiding Sprekende Portretten Sprekende Portretten Jacob Cuyp, Michiel Pompe van Slingelandt, 1649 Primair Onderwijs Groep 4 t/m 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling programma..

Nadere informatie

De Nederlandse Defensie Doctrine Exponent van veiligheidsbeleid

De Nederlandse Defensie Doctrine Exponent van veiligheidsbeleid De Nederlandse Defensie Doctrine Exponent van veiligheidsbeleid Marcel de Haas Verschenen in: Atlantisch Perspectief, jaargang 29, no. 6, 2005, pp. 11-15. Met het uitbrengen van de Nederlandse Defensie

Nadere informatie

Vrouwen, vrede en veiligheid

Vrouwen, vrede en veiligheid Vrouwen, vrede en veiligheid Opereren vanuit het genderperspectief: vrede en veiligheid voor iedereen Ella van den Heuvel Vrouwen zijn de grootste slachtoffers bij oorlogen en in conflictsituaties. Zij

Nadere informatie

Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon

Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 15 Protokoll in niederländischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LIDSTATEN Brussel, 14

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

Themabijeenkomst Kleurrijke en toegankelijke dementiezorg

Themabijeenkomst Kleurrijke en toegankelijke dementiezorg Themabijeenkomst Kleurrijke en toegankelijke dementiezorg Marjan Mensinga trainer en adviseur bij Pharos en med. antropoloog/spv/poh GGZ Jennifer van den Broeke senior projectleider en adviseur bij Pharos

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 3 (1950) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL UNIEZAKEN Memorandum houdende een

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 X Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2004 C BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de

Nadere informatie

Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging

Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging Structuur De Internationale Rode Kruisbeweging bestaat uit drie onderdelen: Nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (onder meer het Belgische

Nadere informatie

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p.

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020 Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2 Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. 2 Hoofdstuk 3 Visie en Missie p. 3 Hoofdstuk 4 Ambities p. 4 Hoofdstuk 5 Stappenplan p. 5 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Het land op de kaart

Het land op de kaart Eritrea Het land op de kaart Indeling Geografie Geschiedenis De bevolking Godsdienst Onafhankelijkheidsoorlog Politiek Oorlog met Ethiopië 1998 Eindeloze dienstplicht Geografie. Eritrea ligt in de hoorn

Nadere informatie

Kamervragen over de psychische gevolgen van uitzending naar Uruzgan ( )

Kamervragen over de psychische gevolgen van uitzending naar Uruzgan ( ) Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 20 maart 2008 Ons kenmerk D/2008005159

Nadere informatie

Toezichtsrapport. CTIVD nr. 44

Toezichtsrapport. CTIVD nr. 44 Toezichtsrapport inzake twee operaties die door de MIVD zijn uitgevoerd ter ondersteuning van de Nederlandse inspanningen op het gebied van piraterijbestrijding in de Hoorn van Afrika CTIVD nr. 44 30 september

Nadere informatie

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen M I S S I E 'Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.' Mensen hebben recht op werk, sociale bescherming, behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

Nadere informatie

Certificering HR Professional

Certificering HR Professional Certificering HR Professional Certificering HR Professional Het personeelsmanagement kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit, in de diepte en de breedte. De inhoud van het personeelsmanagement

Nadere informatie

Kanker door uitzending naar de Balkan?

Kanker door uitzending naar de Balkan? Kanker door uitzending naar de Kanker door uitzending naar de Balkan? Onderzoek naar kanker en sterfte tussen 1993 en 2008 onder militairen die zijn uitgezonden naar de Balkan Meer leukemie onder Balkan-militairen?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1998 Nr. 55 BRIEF VAN

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS VRAAG 10 Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de werelpolitiek mengen?

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8 Docentenhandleiding Educatieprogramma Schilderspraktijken Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851 Primair Onderwijs groep 7 en 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2015 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-15-074a 1 Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2016 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-16-074A Introductie De afdeling Trends, Onderzoek

Nadere informatie

Onderbouwing van de keuze van de vluchtelingengemeenschappen binnen het project

Onderbouwing van de keuze van de vluchtelingengemeenschappen binnen het project Februari 2014 Onderbouwing van de keuze van de vluchtelingengemeenschappen binnen het project Vooraf In het project Ongekend bijzonder, de bijdragen van vluchtelingen aan de stad worden in het totaal 200

Nadere informatie

Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie,

Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie, 1. Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie, Beste Veteranen, familieleden, vrienden en kennissen

Nadere informatie

WORKSHOP HET AFRIKAANSE SCHOONHEIDSIDEAAL

WORKSHOP HET AFRIKAANSE SCHOONHEIDSIDEAAL WORKSHOP HET AFRIKAANSE SCHOONHEIDSIDEAAL NAAM ORGANISATIE : AFRIKA AT HOME vzw TITEL WORKSHOP: HET AFRIKAANSE SCHOONHEIDSIDEAAL. Beleef de schoonheid in Afrika DOELGROEP : Kleuter / Lager Onderwijs 3

Nadere informatie

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Nationale crisisbeheersing en CIMIC Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing Interne en externe veiligheid raken verweven

Nadere informatie

I N F O R M A T I E B R O C H U R E

I N F O R M A T I E B R O C H U R E I N F O R M A T I E B R O C H U R E BESTE OUDERS Het is de droom van ieder van ons dat onze kinderen en jongeren zich ontplooien tot fijne mensen die in staat zijn later hun eigen weg te gaan. Daarbij

Nadere informatie

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt: I. Kennis Basiskennis en inzicht: 1. kennis van en inzicht in het

Nadere informatie

Bescherming van journalisten in het internationaal humanitair recht

Bescherming van journalisten in het internationaal humanitair recht Bescherming van journalisten in het internationaal humanitair recht Roeland Neyrinck Juridisch adviseur Somalië: 46 journalisten gedood sinds 1992 (Bron: CJP) 10 journalisten gedood in 2012 (Bron: CJP)

Nadere informatie

Waar Bepaal ten slotte zo nauwkeurig mogelijk waar het onderwerp zich afspeelt. Gaat het om één plek of spelen meer plaatsen/gebieden een rol?

Waar Bepaal ten slotte zo nauwkeurig mogelijk waar het onderwerp zich afspeelt. Gaat het om één plek of spelen meer plaatsen/gebieden een rol? Hoe word ik beter in geschiedenis? Als je beter wilt worden in geschiedenis moet je weten wat er bij het vak geschiedenis van je wordt gevraagd, wat je bij een onderwerp precies moet kennen en kunnen.

Nadere informatie

Militair leiderschap: samenhang van hoofd, handen en hart

Militair leiderschap: samenhang van hoofd, handen en hart Militair leiderschap: samenhang van hoofd, handen en hart Als toenmalig adelborst voor het Korps Mariniers was mijn eerste kennismaking met militair leiderschap, de visie hierop van Admiraal Maarten Harpertszoon

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag 13 februari

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag 13 februari Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 13 februari Ons kenmerk C/200900249

Nadere informatie

Burgerschap: Aanbod per hoofddoel

Burgerschap: Aanbod per hoofddoel Burgerschap: Aanbod per hoofddoel HOOFDDOEL 1 We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en normen omgaan met de medemens.) Trefwoord De

Nadere informatie

#1, 5 July 2007 Clingendael Security and Conflict Programme (CSCP) Inleiding ISAF ISAF in cijfers:

#1, 5 July 2007 Clingendael Security and Conflict Programme (CSCP) Inleiding ISAF ISAF in cijfers: CSCP Policy Brief #1, 5 July 2007 Clingendael Security and Conflict Programme (CSCP) De Nederlandse militaire missie in Uruzgan: voorwaarden voor verlengen of niet verlengen Inleiding Op 1 augustus 2006

Nadere informatie

Opinieonderzoek onder militairen

Opinieonderzoek onder militairen Opinieonderzoek onder militairen Tekstrapport Voor: NPS/NOVA Reijer Zwaan Door: Kees Sanderse Research Executive Datum: 29 mei 2008 Project: 80693 Copyright: 2008. Synovate Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum Betreft Aanvulling Veteranennota

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum Betreft Aanvulling Veteranennota > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon DWH/LC T 070-3485226 F 070-3485472

Nadere informatie

PTO Aardrijkskunde

PTO Aardrijkskunde PTO ardrijkskunde 2016-2017 Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs te Curaçao Sectie aardrijkskunde r. lbert Schweitzer havo/vwo [meesteradmiraal@gmail.com] Vak: ardrijkskunde Leerjaar: H1 Schooljaar:

Nadere informatie

Dossier opdracht 12. Vakproject 2: Vakdidactiek

Dossier opdracht 12. Vakproject 2: Vakdidactiek Dossier opdracht 12 Vakproject 2: Vakdidactiek Naam: Thomas Sluyter Nummer: 1018808 Jaar / Klas: 1e jaar Docent Wiskunde, deeltijd Datum: 12 november, 2007 Samenvatting Dit document is onderdeel van mijn

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

Een zorgvrager hulp bieden tijdens het eten en drinken

Een zorgvrager hulp bieden tijdens het eten en drinken OPDRACHTFORMULIER Een zorgvrager hulp bieden tijdens het eten en drinken Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Posttraumatische stressstoornis na uitzending

Posttraumatische stressstoornis na uitzending Posttraumatische stressstoornis na uitzending Factsheet Inleiding Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking (ongeveer 80%) krijgt ooit te maken met één of meer potentieel traumatische gebeurtenissen.

Nadere informatie

Toespraak van de minister van Defensie ter gelegenheid van de besloten uitreiking van de Dapperheidonderscheidingen op 7 oktober 2009 te Breda.

Toespraak van de minister van Defensie ter gelegenheid van de besloten uitreiking van de Dapperheidonderscheidingen op 7 oktober 2009 te Breda. Toespraak van de minister van Defensie ter gelegenheid van de besloten uitreiking van de Dapperheidonderscheidingen op 7 oktober 2009 te Breda. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Ridders Militaire Willems-Orde

Nadere informatie

3 Wederzijdse verwachtingen ouders en school

3 Wederzijdse verwachtingen ouders en school 3 Wederzijdse verwachtingen ouders en school Waarom goede contacten en de roep om contracten? Waarom openheid en onderling overleg over oudercontracten? Regelen contracten het wantrouwen tussen ouders

Nadere informatie

Wat is een veteraan? Hoe herken je een veteraan? Drie soorten missies en voorbeelden van missies

Wat is een veteraan? Hoe herken je een veteraan? Drie soorten missies en voorbeelden van missies Veteranen Wat is een veteraan? Hoe herken je een veteraan? De krijgsmacht De VN en VN-missie Drie soorten missies en voorbeelden van missies Pro s en con s missie Veteranenbeleid Nederlandse Veteranendag

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag S Reactie op verzoek 08-DEF-B-183

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag S Reactie op verzoek 08-DEF-B-183 Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 1 december 2008 Ons kenmerk Onderwerp

Nadere informatie

Verschenen in Atlantisch Perspectief, 5, jaargang 30, Nederlandse militairen op vredesmissie: de scenario s. Door Dick LEURDIJK 1

Verschenen in Atlantisch Perspectief, 5, jaargang 30, Nederlandse militairen op vredesmissie: de scenario s. Door Dick LEURDIJK 1 Verschenen in Atlantisch Perspectief, 5, jaargang 30, 2006 Nederlandse militairen op vredesmissie: de scenario s Door Dick LEURDIJK 1 Inleiding: Sinds de publikatie van de Prioriteitennota in 1992 is de

Nadere informatie

WORKSHOP DE SMAAK VAN AFRIKA : proeven van de Oost-Afrikaanse keuken

WORKSHOP DE SMAAK VAN AFRIKA : proeven van de Oost-Afrikaanse keuken WORKSHOP DE SMAAK VAN AFRIKA : proeven van de Oost-Afrikaanse keuken NAAM ORGANISATIE : AFRIKA AT HOME vzw TITEL WORKSHOP: DE SMAAK VAN AFRIKA : proeven van de Oost- Afrikaanse keuken DOELGROEP : Kleuter

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Deel I. Perspectieven op cultuurverandering

Deel I. Perspectieven op cultuurverandering Deel I Perspectieven op cultuurverandering 1 Perspectieven op organisatiecultuur 2 Veranderend denken over cultuurverandering 3 Aanleidingen voor cultuurverandering 4 Conclusies Hoofdstuk 4 Conclusies

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Een veteraan zei ooit tegen mij Als je er niet geweest bent, weet je ook niet wat het is, hoe het voelt. Hij heeft natuurlijk gelijk.

Een veteraan zei ooit tegen mij Als je er niet geweest bent, weet je ook niet wat het is, hoe het voelt. Hij heeft natuurlijk gelijk. Toespraak staatssecretaris Van der Knaap ter gelegenheid van de Opening van de veteranententoonstelling Veteranen. Ingezet in dienst van de vrede. Maandag 7 mei 2007, Stadskantoor Eindhoven. U weet ongetwijfeld

Nadere informatie

Uw brief van. 8 maart 2007

Uw brief van. 8 maart 2007 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 1 mei 2007 DCE/07/12175 Uw brief van 8 maart 2007 Uw kenmerk 206070906 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie