Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011"

Transcriptie

1 Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Inleiding Op 11 april 2011 heeft de gemeenteraad de Verordening voorzieningen Wmo Tilburg 2011 vastgesteld. Deze verordening komt met ingang van 1 mei 2011 in de plaats van de Verordening Wmo De nieuwe verordening biedt een kader voor de beoordeling van een aanvraag voor een individuele voorziening WMO. Het door de Raad in de verordening vastgestelde kader wordt verder uitgewerkt in 2 documenten. Het betreft: 1. de beleidsregels; de beleidsregels zijn bedoeld als een handreiking bij het toepassen van de verordening. Voor uitvoerende medewerkers fungeren de beleidsregels als toetsingsinstrument. De burger kan uit de regels afleiden of zijn aanvraag kans van slagen heeft. De voorliggende beleidsregels zijn getoetst aan de modelbeleidsregels van de VNG 2. het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg In de verordening heeft de raad het college de opdracht gegeven in een besluit nadere regels te stellen over de uitvoering van de verordening. De verordening geeft de regel, het Besluit geeft de technische uitwerking. Bijvoorbeeld: in de verordening heeft de gemeenteraad vastgelegd dat de gemeente een eigen bijdrage vraagt van een klant die een individuele voorziening krijgt. Het Besluit geeft een nadere technische uitwerking van deze regel: wie moet wat betalen voor welke voorziening. De bevoegdheid voor het vaststellen van voornoemde documenten ligt bij het college. Periodiek worden beide documenten - met inachtneming van het vastgestelde kader - geactualiseerd. 1. De beleidsregels De huidige beleidsregels zijn (evenals de Verordening Wmo 2007) een voortzetting van het gemeentelijke beleid dat ten tijde van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) gold. Met de invoering van de Wmo is de compensatieplicht in de plaats gekomen van de zorgplicht. Dit leidt tot een andere aanpak, die is vastgelegd in de nieuwe Wmo-verordening en nu ook door werkt in de bijgevoegde beleidsregels. De compensatieplicht wordt in artikel 4 van de Wmo omschreven. Dit artikel geeft allereerst aan op welke terreinen resultaten bereikt moeten worden. Daarnaast geeft dit artikel aan dat het in de Wmo gaat om zorgvuldig onderzoek van het individuele geval. De nieuwe kernbegrippen zijn: het leveren van maatwerk, uitgaan van de te bereiken resultaten en eigen verantwoordelijkheid van burgers. Bij de beoordeling van een aanvraag, of al tijdens het gesprek voorafgaand aan de aanvraag, wordt eerst gekeken welk resultaat moet worden bereikt; daarna zoeken de gemeente en de burger samen naar de beste oplossingen voor de geconstateerde beperking(en). Opbouw beleidsregels In de Wmo-beleidsregels is beschreven welke resultaatgebieden er zijn als het tot een beoordeling van een aanvraag voor individuele voorzieningen komt. Alle beleidsregels zijn op dezelfde manier opgebouwd. Allereerst worden de beperkingen beschreven, die betrekking hebben op het resultaatgebied. Hierna volgen de mogelijke oplossingen voor de ervaren beperkingen. Hierbij hanteren we dezelfde volgorde van oplossingen die gebruikt wordt in de Verordening Wmo 2011 (artikel 8 lid 2): wat kan iemand zelf, zijn er voorliggende voorzieningen, algemeen gebruikelijke voorzieningen, algemene voorzieningen en uiteindelijk individuele voorzieningen. Altijd in die volgorde. Omdat het leveren van maatwerk het uitgangspunt is en de samenleving en techniek zich continu ontwikkelen, is de opsomming die gegeven wordt niet uitputtend. In de opsomming staan slechts de meest voorkomende oplossingen genoemd, zoals deze op dit moment aanwezig zijn of ontwikkeld worden. In het volgende onderdeel worden de individuele voorzieningen genoemd, die gebruikt kunnen worden om de ervaren problemen te compenseren. Ook hierbij geldt dat deze opsomming gebaseerd is op de huidige stand van zaken. Het zijn de op dit moment aanwezige middelen om te compenseren. Uiteindelijk volgen de toetsingscriteria: wanneer komt de aanvrager in aanmerking voor welke

2 individuele voorziening en wanneer kan er geen aanspraak worden gemaakt op een individuele voorziening. Mantelzorgers en vrijwilligers Een bijzondere groep binnen de Wmo zijn mantelzorgers en vrijwilligers. De gemeente doet veel beroep op mantelzorgers en moet daarom rekening houden met hun belangen en diens dreigende overbelasting. Bij de verschillende onderdelen komt dit aan de orde. We gaan voor mantelzorgers uit van een afgeleid recht op compensatie. Beschikkingen zullen dan ook op naam staan en gericht zijn tot degenen die de mantelzorg ontvangt. 2. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg In de verordening heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven in een besluit nadere regels te stellen over de uitvoering van de verordening. In de verordening heeft de gemeenteraad vastgelegd dat de gemeente een eigen bijdrage vraagt van een klant die een individuele voorziening krijgt. Het Besluit geeft een nadere technische uitwerking van deze regel. Verder zijn in het besluit de bedragen opgenomen die iemand kan krijgen als hij voor een bepaalde voorziening in aanmerking komt bijv. de verhuiskostenvergoeding, tegemoetkoming om zelf in het vervoer te voorzien, de richtbedragen voor een persoonsgebonden budget voor hulpmiddelen en hulp bij het huishouden. Op 14 december 2010 heeft het college vastgesteld het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg (2011). Het Besluit is gepubliceerd in het gemeenteblad (2010/93). Dit besluit was verbonden aan de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg In het nu voorliggende nieuwe Besluit zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: verwijzingen naar de verordening van 2007 zijn verwijderd; bijlage 4 bij het Besluit, dat gaat over Regiotaxi, is aangepast aan het nieuwe contract dat per 1 maart 2011 is ingegaan; in bijlage 6 bij het Besluit zijn de richtbedragen voor de PGB's voor hulpmiddelen geactualiseerd; opgenomen waren nog de bedragen die voor 2010 golden omdat in december 2010 de bedragen voor 2011 nog niet bekend waren; verder zijn enkele tekstuele correcties en verduidelijkingen aangebracht. Publicatie Na vaststelling moeten de beleidsregels en het besluit officieel worden gepubliceerd, het Besluit in het Gemeenteblad en in de Tilburgse Koerier, de beleidsregels in de Tilburgse Koerier. besluit Het college stelt vast: 1. de beleidsregels behorende bij de Verordening voorzieningen Wmo Tilburg 2011; 2. het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg behorende bij de Verordening voorzieningen Wmo Tilburg

3 Beleidsregel 1 Het voeren van een huishouden in een geschikt huis 1.1 Definitie/omschrijving van beperking(en) Het is niet mogelijk om zelfstandig te wonen in een schoon en leefbaar huis. Hierbij wordt bedoeld dat er beperkingen zijn in het normaal gebruik en bereikbaarheid van de functionele woonruimtes als woonkamer, keuken, slaapkamer(s), badkamer, toilet en berging. Naast het fysiek niet kunnen uitvoeren van alle voorkomende huishoudelijke werkzaamheden is het ook mogelijk dat iemand wel fysiek in staat is, maar vanwege psychi(atri)sche en psychosociale aandoeningen geen inzicht heeft in welke huishoudelijke taken wanneer uitgevoerd moeten worden. 1.2 Oplossingen Er moet naar oplossingen worden gezocht, die het mogelijk maken alle activiteiten in het huis zo zelfstandig mogelijk te kunnen verrichten. Het zo zelfstandig mogelijk kunnen verrichten heeft betrekking op het kunnen bereiken en gebruiken van alle in de woning aanwezige functionele ruimten. Daarnaast moeten de oplossingen het mogelijk maken dat iemand in een schoon huis woont, voldoende eten en drinken in huis heeft, over (schone) kleding beschikt en zorg kan dragen voor kleine kinderen die tot het huishouden behoren. Er wordt in de volgende volgorde naar een geschikte oplossing gezocht: Voorliggende voorzieningen: bijvoorbeeld kinderopvang (in diverse vormen), boodschappen-, maaltijd- of strijkservice, de verhuisverklaring, thuiszorgwinkel voor hulpmiddelen bij kortdurende noodzaak. (Mantelzorg) Algemeen gebruikelijke voorziening: bijvoorbeeld eenvoudige woningaanpassingen in de vorm van standaard beugels, losse toiletverhoger, eenvoudige toiletstoel (kruk), algemeen gebruikelijke verhuizing, aanschaffen van was/droog machine, mogelijkheid tot opnemen van ouderschapsverlof. Algemene voorziening: bijvoorbeeld personenalarmering. Individuele voorziening: bijvoorbeeld Hulp bij het huishouden, tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten, bouwkundige of woontechnische woonvoorziening, roerende woonvoorziening, woningsanering. 1.3 Definitie/omschrijving van individuele voorzieningen Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden wordt als volgt gedefinieerd: het ondersteunen bij of overnemen van activiteiten op het gebied van de verzorging van het huishouden van een persoon, dan wel van de leefeenheid waartoe een persoon behoort. Er wordt een onderscheid gemaakt in het soort taken die overgenomen kunnen worden, waardoor er twee categorieën Hulp bij het huishouden ontstaan. Hulp bij het huishouden categorie 1 bestaat uit de volgende onderdelen: lichte huishoudelijke taken, zware huishoudelijke taken, de was doen en huishoudelijke spullen in orde houden. Hulp bij het huishouden categorie 2 bestaat uit de volgende onderdelen: boodschappen doen voor het dagelijks leven, broodmaaltijd bereiden, warme maaltijd bereiden, opvang en verzorging van in huis wonende kinderen, anderen helpen bij maaltijdverzorging, dagelijkse organisatie van het huishouden. Voor iedere over te nemen taak wordt de omvang van overname in kwartieren bepaald. De omvang van de overname is afhankelijk van de ernst van de beperking(en), de grootte van de leefeenheid en de grootte van de woning. Hierbij kan naar boven (extra overname) en beneden (minder overname) afgeweken worden van de gestelde normtijden. Zie bijlage 1 voor een uitgebreide omschrijving van de inhoud van de diverse onderdelen en de bepaalde normtijd van overname Tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten 3

4 Zoals genoemd in artikel 12 lid 3 Verordening WMO 2011, kan een forfaitaire tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingkosten worden toegekend als de kosten van het aanpassen van de huidige woning boven een in het Besluit maatschappelijke ondersteuning genoemd bedrag uitkomen (primaat van verhuizen). Dit kan ook het geval zijn als de verhuizing de wens van belanghebbende is Niet-bouwkundige woonvoorzieningen De niet-bouwkundige, ofwel losse (roerende) woonvoorzieningen worden gebruikt om een oplossing te bieden voor een beperking bij het gebruik van een elementaire woonfunctie. De aard van deze voorzieningen zorgt ervoor dat dit met name geschikt is in situaties waarbij de oplossing van tijdelijke aard (maar wel langer dan 6 maanden) is Bouwkundige woonvoorzieningen Bouwkundige woonvoorzieningen zijn permanente aanpassingen die noodzakelijk zijn om de woning toegankelijk te maken en het mogelijk maken de elementaire woonfuncties te verrichten zoals slapen, eten, lichaamsreiniging, het doen van essentiële huishoudelijke werkzaamheden, koken en keukengebruik en horizontale en verticale verplaatsingen binnen de woning. 1.4 Toetsingscriteria Algemeen criterium De beschikking hebben over een woonruimte Er kan pas aanspraak worden gemaakt op een individuele voorziening in relatie tot het voeren van een huishouden als er sprake is van een beschikbare woonruimte, die aangepast kan worden of schoon en leefbaar gehouden kan worden. Het valt niet onder de compensatieplicht van het college om voor een woning te zorgen Wonen in een woning voor permanent gebruik In hotels/pensions, trekkerswoonwagens, kloosters, tweede woningen, vakantiewoningen, recreatiewoningen, kamerverhuur en specifiek op gehandicapten en ouderen gerichte woongebouwen voor wat betreft voorzieningen in algemene ruimten of voorzieningen die bij nieuwbouw of renovatie zonder noemenswaardige meerkosten meegenomen kunnen worden, worden geen woonvoorzieningen getroffen Hulp bij het huishouden Gebruikelijke zorg Als één van de leden van de leefeenheid door ziekte of gebrek niet meer in staat is de voor hem of haar gebruikelijke huishoudelijke taken uit te voeren, wordt er van de andere leden van de leefeenheid verwacht dat de huishoudelijke taken herverdeeld worden. Wat mag verwacht worden van personen die deel uitmaken van de leefeenheid? Kinderen tot 5 jaar leveren geen bijdrage aan de huishouding. Kinderen tussen 5 en 12 jaar worden naar hun eigen mogelijkheden betrokken bij lichte huishoudelijke werkzaamheden als opruimen, tafel dekken/afruimen, afwassen/afdrogen, een boodschap doen en kleding in de wasmand doen. Kinderen vanaf 13 jaar kunnen, naast bovengenoemde taken, hun eigen kamer op orde houden, dat wil zeggen rommel opruimen, stofzuigen en bed opdekken. Vanaf 18 jaar wordt men verondersteld - in verband met studie - op kamers te kunnen wonen en een eenpersoonshuishouden te kunnen draaien. Deze taken komen overeen met ongeveer 2 uur uitstelbare, zware huishoudelijke taken en 3 uur lichte, niet uitstelbare huishoudelijk taken per week. Ook kunnen zij eventuele jongere gezinsleden verzorgen en begeleiden. Vanaf 23 jaar wordt men verondersteld een volledig huishouden te kunnen draaien. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het hebben van een fulltime baan of studie. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van religie en cultuur Fysieke afwezigheid 4

5 Indien er sprake is van een verplichte afwezigheid gedurende enkele aaneengesloten dagen (denk hierbij aan internationale vrachtwagen chauffeurs, beroepsmilitairen vanwege uitzending, scheepvaart), kan dit reden zijn af te zien van toepassing van gebruikelijke zorg (Dreigende) overbelasting Bij (dreigende) overbelasting van degene waar gebruikelijke zorg van wordt verwacht, kan een kortdurende indicatie voor de voorziening Hulp bij het huishouden worden gesteld. De indicatieperiode moet gebruikt worden om tot een structurele oplossing te komen voor de ervaren problemen bij de combinatie van huishoudelijke taken, zorgtaken en overige werkzaamheden. Als blijkt dat er sprake is van een langdurige overbelasting, moet er een medische onderbouwing ten grondslag liggen aan een vervolgindicatie voor de voorziening Hulp bij het huishouden. Voorwaarde is dat aantoonbaar moet zijn dat er inspanning is geleverd zelf tot een structurele oplossing te komen, maar dat dit ondanks de inspanning nog niet is gelukt Mantelzorg Ook bij mantelzorg kan sprake zijn van problemen met een schoon huis. In dit geval kan er sprake zijn van een afgeleide zorg- of hulpvraag. De belemmeringen die de mantelzorger ervaart in het zelf voeren van het huishouden, kunnen worden gecompenseerd door middel van het toekennen van de voorziening Hulp bij het huishouden aan de verzorgde. Door de voorziening te verstrekken in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB), kan de mantelzorger betaald worden voor de inspanningen en dit budget besteden voor het zelf inhuren van een particuliere hulp Toekenning in kwartieren Wordt de voorziening Hulp bij het huishouden toegekend dan zal deze de omvang van de indicatie vastgesteld worden in kwartieren zorg per week Tegemoetkoming verhuis- en inrichtingskosten Algemeen gebruikelijke verhuizing Er wordt geen tegemoetkoming voor de verhuis- en inrichtingskosten toegekend indien deze tegemoetkoming is aangevraagd op een moment dat op basis van leeftijd, gezinssituatie of woonsituatie te voorzien was dat deze verhuizing noodzakelijk zou zijn en er geen sprake is van een onverwacht optredende noodzaak. Onder deze verhuizingen vallen ook verhuizingen zoals het voor de eerste keer zelfstandig gaan wonen en geplande verhuizingen naar AWBZ instellingen Verhuizen naar een niet geschikte woning Als de aanvrager niet is verhuisd naar een voor zijn of haar beperkingen op dat moment beschikbare meest geschikte woning, zal er geen tegemoetkoming voor de verhuis- en inrichtingskosten worden toegekend, tenzij daarvoor eerst schriftelijk toestemming is verleend door het college Niet bouwkundige woonvoorzieningen Langdurig noodzakelijk In navolging van het gestelde in artikel 23 lid 1, sub a van de Verordening WMO 2011, kan er alleen een individuele voorziening worden toegekend als de noodzaak voor het te bereiken doel langdurig noodzakelijk is. Indien dit niet het geval is, kunnen de gewenste voorzieningen via de thuiszorgwinkel geleend worden. Deze thuiszorg winkel kan worden beschouwd als een voorliggende voorziening Mantelzorg Als er sprake is van structurele mantelzorg of professionele zorg moeten deze bij voorkeur bij de passing van de individuele voorziening aanwezig zijn Bouwkundige woonvoorzieningen Hoofdverblijf Er zal alleen een woonvoorziening worden verleend als de aanvrager zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben in de woonruimte waaraan de voorziening wordt getroffen. Dit betekent dat de aanvrager in 5

6 deze woonruimte zijn vaste woon- en verblijfplaats heeft en op dit adres in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven dan wel zal staan ingeschreven Normaal gebruik Omdat alleen het normale gebruik van de woning moet worden gecompenseerd, wordt er geen rekening gehouden met voorzieningen die een therapeutisch doel dienen (zoals bijvoorbeeld dialyseruimten, therapeutische baden) Primaat van verhuizen Als vast staat dat een aanpassing aan de woning noodzakelijk is, zal allereerst worden bekeken of compensatie gerealiseerd kan worden door middel van een verhuizing naar een beschikbare geschikte woning of makkelijker geschikt te maken woning. Bij beoordeling van de mogelijkheid tot verhuizen wordt onderzoek gedaan naar de consequenties van de verhuizing, zoals financiële gevolgen, termijn van beschikbaarheid van een geschikte woning, aanwezige mantelzorg, sociale contacten, gevolgen voor kinderen etc. Blijft de noodzakelijke aanpassing beneden de grens van het primaat, dan zal de voorkeur van belanghebbende leidend zijn. Gaat de voorkeur uit naar aanpassen, dan zal deze aanpassing gerealiseerd worden Woningbemiddeling Primaat van losse woonunit Als voor het te bereiken resultaat een aanbouw noodzakelijk is, besluit het college vanwege financieeleconomische argumenten alleen tot een aanbouw als vaststaat dat de aanbouw hergebruikt kan worden, zoals bij huurwoningen van wooncorporaties. Bij eigen woningen zal de kans op hergebruik mimimaal zijn. In het geval van eigen woningen kiest het college daarom, in gevallen die dit toelaten, voor het plaatsen van een losse woonunit Co-ouderschap. Uitzondering op het in genoemde is de situatie waarin er sprake is van twee hoofdverblijven. Daarbij moet worden gedacht aan gehandicapte kinderen van gescheiden ouders, die in co-ouderschap door beide ouders worden opgevoed en daadwerkelijk de ene helft van de tijd bij de ene ouder wonen en de andere helft van de tijd bij de andere ouder. Alleen in die situatie kunnen in beide ouderlijke woningen woonvoorzieningen getroffen worden. Dit geldt niet voor situaties waarin er sprake is van bezoekregelingen. Als de woningen van de ouders in de situatie van co-ouderschap zich in twee verschillende gemeenten zijn gesitueerd, rust de compensatieplicht alleen op de gemeente waar de woning van de betreffende ouder is gelegen Bezoekbaar maken In afwijking van het gestelde in kan een woonvoorziening getroffen worden voor het bezoekbaar maken van één woonruimte als de aanvrager zijn hoofdverblijf heeft in een AWBZinstelling. Als deze instelling in een andere gemeente gevestigd is dan de bezoekbaar te maken woning, moet de aanvraag worden ingediend in de gemeente waarin de bezoekbaar te maken woning zich bevindt. De woonvoorziening betreft slechts het bezoekbaar maken van de woning. Met het bezoekbaar maken wordt uitsluitend verstaan dat de aanvrager de woonruimte, de woonkamer en één toilet kan bereiken. Aan dit bezoekbaar maken is een maximumbedrag gekoppeld, dat door het college wordt vastgelegd in het Besluit maatschappelijke ondersteuning Aanpassing boven primaat Als blijkt dat op basis van de ervaren beperkingen de kosten van een woningaanpassing boven de primaatgrens uitkomen, en een verhuizing als de goedkoopst compenserende aanpassing aangemerkt kan worden, bestaat de mogelijk om voor een financiële tegemoetkoming voor een woningaanpassing in aanmerking te komen, die maximaal de primaatgrens bedraagt. De overige noodzakelijke aanpassingen zullen door belanghebbende zelf moeten worden gerealiseerd. Voorwaarde om voor deze financiële tegemoetkoming in aanmerking te komen is dat de op basis het advies noodzakelijke aanpassingen ook daadwerkelijk binnen een gestelde termijn uitgevoerd worden Woonsanering 6

7 Men kan in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming voor woningsanering die als gevolg van allergie, astma of chronische bronchitis (CARA) noodzakelijk is. Sanering is slechts mogelijk als een duidelijke diagnose is gesteld door de huisarts of een medisch specialist, bijv. een longarts of kinderarts. De noodzaak voor het verstrekken van een vergoeding, wordt mede in relatie tot het leefpatroon en leefregels, de gehele woninginrichting en ventilatiemogelijkheden en gedrag bepaald. Het college kan hierover advies vragen eventueel met inschakeling van een gespecialiseerde CARA verpleegkundige. Verwacht wordt dat de betrokkene zich in het vervolg bij de aanschaf van nieuwe materialen aan het programma van eisen voor de woninginrichting zal houden. Ook mag verwacht worden dat betrokkene zelf maatregelen treft ter voorkoming van CARA-klachten. In de regel kan een vergoeding worden verstrekt indien: - de aanvrager bij aanschaf niet van te voren had kunnen weten dat CARA zou ontstaan/verergeren; - vervanging van het artikel medisch noodzakelijk is. Geen vergoeding wordt verstrekt als: - het treffen van een voorziening niet tot verbetering van de situatie van betrokkene leidt; - de aanvrager bij aanschaf van het artikel redelijkerwijs had kunnen weten dat er sprake zou kunnen zijn van overgevoeligheid voor bepaalde stoffen. 7

8 Bijlage 1 bij beleidsregel 1: Handreiking normering hulp bij het huishouden Licht poetswerk in huis, kamers opruimen. Hieronder vallen de volgende activiteiten: Indien geen maaltijdvoorziening is geïndiceerd: afwassen, handmatig minuten per keer, machine in- en uitruimen 10 minuten per keer. Opruimen, stof afnemen, bedden opmaken en wekelijkse beurt interieur; dit is afhankelijk van de grootte van de woning en de specifieke kenmerken van de gezinssamenstelling en bedraagt 15 tot 40 minuten per keer. Bij kinderen onder de 12 jaar, die een allergie (alleen als het gaat om een gesaneerde woning) of aan ernstige beperkingen in armen en handen hebben die leiden tot extra rommel, kan meer tijd worden toegekend. Dit geldt alleen voor de kamers die in gebruik zijn en uitgaande van een woning niveau sociale woningbouw. Extra toegekende tijd in principe maximaal 3 maal per week minuten. Totaal betekent dit minimaal minuten, maximaal 180 minuten. Zwaar huishoudelijk werk. Hieronder vallen: stofzuigen, schrobben, dweilen, soppen van sanitair en keuken, bedden verschonen, opruimen huishoudelijk afval. Omvang bij een eenpersoonshuishouden en een huis met 2 kamers 1 x 3 uur per 14 dagen, of 90 minuten per week. Bij een meerpersoonshuishouden en een huis met meer dan 3 kamers geldt de omvang van 3 uur per week. In grote woningen met een hoge bezettingsgraad, bij een hoge vervuilingsgraad (door de situatie, niet door verwaarlozing) bij COPD-problematiek in een gesaneerde woning, bij aanwezigheid van jonge kinderen kunnen extra uren, afhankelijk van de situatie, worden toegekend. Verzorging huisdieren wordt meegenomen en niet extra geïndiceerd. Totaal betekent dit minimaal 90 minuten, maximum afhankelijk van individuele situatie. Verzorging kleding/linnengoed. Hieronder vallen: sorteren en wassen kleding met behulp van een wasmachine, centrifugeren, ophangen en afhalen of was drogen in droger, vouwen, strijken en opbergen, ophangen/afhalen wasgoed. Hiervoor wordt bij 1 persoon 60 minuten per week toegekend, bij 2 personen 90 minuten per week. Meer per week: bij kinderen onder de 16 jaar 30 minuten per week extra, bij bedlegerige personen 30 minuten per week extra, bij extra wassen door overmatige transpiratie, incontinentie, speekselverlies etc. 30 minuten per week extra. Bij huishoudens met kleine kinderen kan tot maximaal 3x per week wassen worden toegekend, in andere situaties wordt uitgegaan van éénmaal per week. Totaal betekent dit minimaal 60 minuten, maximum afhankelijk van de individuele situatie. Het doen van boodschappen voor het dagelijkse leven. Hieronder vallen het samenstellen van een boodschappenlijst en het inkopen en opbergen van boodschappen. Dit kan 1x per week worden gedaan en daar kan voor een leefeenheid tot en met 4 personen 60 minuten per week voor worden toegekend. Als het gaat om meer dan 4 personen of als er kinderen jonger dan 12 jaar aanwezig zijn, kan 2x per week boodschappen worden toegekend. Indien de afstand tot de winkels groot is, kan 30 minuten extra worden toegekend. Eigen keuzen, zoals de keuze voor speciaal voedsel dat maar beperkt te koop aangeboden wordt, zodat extra gereisd moet worden, of het doen van boodschappen in een groot aantal winkels, worden in principe niet gehonoreerd. Alleen medisch noodzakelijke afwijkingen kunnen gehonoreerd worden. Totaal betekent dit minimaal 60 minuten, maximaal 150 minuten. Maaltijdverzorging: broodmaaltijd, warme maaltijd. Hieronder vallen wat betreft de broodmaaltijd: broodmaaltijd klaarzetten, tafel dekken en afruimen, koffie/thee zetten en afwassen, met de machine of handmatig. Wat betreft de warme maaltijd vallen hieronder: eten bereiden (voorbereiden en koken) tafel dekken en afruimen, afwassen en opruimen plus opslaan en beheer van de levensmiddelenvoorraad. 8

9 Voor de broodmaaltijd kan per keer 15 minuten, voor de warme maaltijd per keer 30 minuten worden toegekend. Zijn er kinderen jonger dan 12 jaar dan kan per keer 20 minuten extra worden toegekend. Per dag kan het dus gaan om 2 broodmaaltijden en 1 warme maaltijd, waarbij de variatie kan liggen tussen 60 minuten en 120 minuten. Dagelijkse organisatie van het huishouden. Hieronder vallen: administratieve werkzaamheden, organiseren, plannen en beheren van middelen. Indien hier aanleiding toe bestaat kan hier 30 minuten per week voor worden geïndiceerd. Hiervan kan worden afgeweken bij communicatieproblemen, kinderen onder de 16 jaar of andere tijdvragende huisgenoten, of bij psychosociale of andere problematiek bij meerdere huisgenoten. Verzorgen van anderen in het huishouden Hiertoe worden gerekend opvang en/of verzorging van kinderen/volwassen huisgenoten (anderen helpen met zelfverzorging) en anderen helpen bij het bereiden van maaltijden. Het gaat hierbij om een ouder die tijdelijk niet in staat is de ouderrol op zich te nemen. Totaal omvang tot maximaal 40 uur per week aanvullend op de eigen mogelijkheden, te besteden aan wassen en aankleden, hulp bij eten en/of drinken, maaltijd voorbereiden, sfeer scheppen, spelen, opvoedingsactiviteiten. Meer of minder kan worden geïndiceerd vanwege het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen, de gezondheidssituatie, het functioneren van kinderen/huisgenoten, aanwezigheid gedragsproblematiek, samenvallende activiteiten. Advies, instructie, voorlichting (AIV) gericht op het huishouden. Instructie omgaan met hulpmiddelen, instructie huishoudelijk werk, instructie textielverzorging, instructie boodschappen doen, instructie komen. Maximaal 30 minuten per week. In 3x per week maximaal 6 weken. Bij communicatieproblemen kan meer tijd worden geïndiceerd. Hulp bij ontregelde huishouding in verband met psychische stoornissen. Hieronder kan ook observeren vallen, evenals formuleren doelen met betrekking tot huishouding, helpen verkrijgen, handhaven structuur in het huishouden, helpen verkrijgen/handhaven zelfredzaamheid t.a.v. budget, begeleiden ouders bij opvoeding (beperkt en in combinatie met andere onderdelen) en begeleiding kinderen. Omvang 30 minuten per week. 9

10 Beleidsregel 2 Zich verplaatsen in en om de woning 2.1 Definitie/omschrijving van de beperking(en) Het is niet mogelijk zich zelfstandig te verplaatsen in en om de woning. Hiermee wordt bedoeld dat er dagelijks problemen zijn met de verplaatsingen naar alle functionele ruimten binnen de woning, maar ook bij verplaatsingen rondom de woning. Het is niet zo dat er sprake moet zijn van rolstoelafhankelijkheid, ook bij frequente verplaatsingen buitenshuis kunnen de beperkingen een probleem opleveren. 2.2 Oplossingen Er moet worden gezocht naar een oplossing die het verplaatsen binnenshuis en het verplaatsen buitenshuis mogelijk maakt. Bij de verplaatsingen binnenshuis gaat het om verplaatsen in horizontale richting. De verticale verplaatsingen worden vanwege de aard van de oplossingen bij de woonvoorzieningen van het resultaatgebied "Het voeren van een huishouden" geplaatst. Mocht voor de verplaatsingen binnenshuis een loophulpmiddel geen oplossing bieden, dan kan een rolstoel een oplossing bieden. Bij de verplaatsingen buitenshuis gaat het om relatief korte afstanden rond de woning waarbij een loopvoorziening (bv. rollator) en vervoersvoorziening (bv. scootmobiel) geen oplossing biedt. Er wordt in de volgende volgorde naar geschikte oplossing(en) gezocht: - Voorliggende voorziening: uitleen van hulpmiddelen via thuiszorgorganisaties, loophulpmiddelen via ZVW. - Algemeen gebruikelijke voorziening: (tweedehands) rolstoel voor incidenteel gebruik. - Algemene voorziening: rolstoelpool. - Individuele voorziening: handbewogen rolstoel voor incidenteel (transport) gebruik, handbewogen rolstoel voor (semi-)permanent gebruik, elektrische rolstoel, trippelrolstoel. 2.3 Omschrijving van de individuele voorzieningen Er is geen kwalitatief goede begripsomschrijving van een rolstoel te formuleren. Om deze reden verstaan we onder een rolstoel wat er in het dagelijks taalgebruik onder een rolstoel wordt verstaan: een rolstoel is een voorziening ter verplaatsing in en om de woning, soms ook in de directe woon- en leefomgeving, waarbij het gaat om 4 wielen, soms alle vier even groot (transportrolstoel), soms 2 grote wielen achter en 2 kleine wielen voor, waarbij de rolstoel met de handen aan de achterste wielen kan worden aangedreven. Een rolstoel kan met de hand worden aangedreven, maar ook elektrisch. Ook zijn er motoren die op een rolstoel aangebracht kunnen worden om het rijden met, of duwen van, de rolstoel lichter te maken. Hierbij zijn er nog overige aanpassingen mogelijk afgestemd op de individuele gebruiker van de rolstoel. Welke rolstoel als de goedkoopst compenserende voorziening beschouwd kan worden, is afhankelijk van de beperkingen in combinatie met de verplaatsingsbehoefte. 2.4 Toetsingcriteria Langdurig noodzakelijk Als de rolstoel voor een periode van maximaal 6 maanden noodzakelijk is, wordt er geen rolstoel vanuit de WMO verstrekt. Er bestaat dan geen compensatieplicht voor de gemeente. Er kan voor het compenseren van deze verplaatsingsbehoefte een beroep gedaan worden op een rolstoelvoorziening vanuit de thuiszorgorganisaties (hulpmiddelen uitleen) Incidenteel gebruik Indien de rolstoel alleen gebruikt gaat worden voor incidentele verplaatsingen, zoals een dagje uit, wordt er geen rolstoel vanuit de WMO verstrekt. Er kan alleen aanspraak worden gemaakt op een rolstoel verstrekt vanuit de WMO als er sprake is van een dagelijks verplaatsingprobleem. 10

11 2.4.3 Rolstoelvoorziening voor AWBZ-bewoners Bewoners van AWBZ-instellingen komen niet in aanmerking voor een rolstoel vanuit de WMO, als zij verblijf én behandeling van de AWBZ instelling ontvangen. Deze behandeling moet plaatsvinden binnen de instelling van verblijf. Is dit niet het geval, dan komt men in aanmerking voor een rolstoel vanuit de WMO. Er moet hierbij sprake zijn van daadwerkelijk wonen en behandelen binnen deze instelling. Een indicatie voor verblijf zonder dat deze verzilverd is (of verzilverd kan worden), zorgt er voor dat een rolstoel vanuit de WMO verstrekt moet worden Tweede rolstoelvoorziening Het kan noodzakelijk zijn dat een persoon naast de rolstoel voor dagelijks zittend gebruik ook een rolstoel voor incidenteel gebruik nodig heeft. Dit in verband met verplaatsingen waarbij de rolstoel voor dagelijks gebruik niet meegenomen kan worden. Op de plaats van bestemming ontstaat er zodoende een verplaatsingsprobleem. Ook kan het mogelijk zijn dat er twee rolstoelvoorzieningen nodig zijn als er sprake is van een woning met twee (of meer) woonlagen. Hierbij is een traplift aanwezig en zal er een rolstoel op de begane grond en op de etage noodzakelijk zijn. Voorwaarde hierbij is dat er een (zelfstandige) transfer mogelijk moet zijn van rolstoel naar lift en omgekeerd Accessoires Accessoires die geen onderdeel uitmaken van de rolstoel zelf, zoals schootskleden en regenkleding, worden niet verstrekt in het kader van de WMO Haalbaarheids- en gewenningslessen Er wordt onderscheid gemaakt tussen haalbaarheidslessen en gewenningslessen. - Haalbaarheidslessen: de leverancier van het hulpmiddel ziet dit element als onderdeel van de selectie. In dit traject wordt immers bepaald of het gekozen hulpmiddel voldoet aan de eisen met betrekking tot de adequaatheid. Deze haalbaarheidslessen vallen daarom onder de selectie en worden gezien als service. Mocht uit de selectie blijken dat de leverancier twijfels heeft of de voorziening voor de klant haarbaar is, zal dit aan de gemeente doorgegeven worden. Er moet dan onderzoek gedaan worden door een ergotherapeut om de haalbaarheid te onderzoeken. - Gewenningslessen: deze gewenningslessen volgen uit de beoordeling van de haalbaarheidslessen. Deze gewenninglessen vallen niet onder de service van de leverancier en zullen als apart "product" worden geleverd. 11

12 Beleidsregel 3 Zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel 3.1 Definitie/omschrijving van beperking(en) Er worden beperkingen ervaren in het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel. Het is vanwege een beperking, chronisch psychische probleem, psychosociaal probleem en/of financiële draagkracht niet mogelijk gebruik te maken van eigen vervoer (fiets, brommer of auto). Het is ook niet mogelijk openbaar vervoer te bereiken en te gebruiken. 3.2 Oplossingen Er moet gezocht worden naar oplossingen die compensatie bieden voor de vervoersbehoefte binnen de regio Tilburg. Binnen de mogelijke oplossingen wordt een onderscheid gemaakt tussen oplossingen voor vervoersproblemen op de korte afstand (100 tot 1000 meter vanuit het eigen huis) en de langere afstand (1 tot 20 km). Voor beide vervoersproblemen kunnen verschillende voorzieningen getroffen worden. De mogelijke oplossingen hangen af van de vervoersbehoeften en de beperkingen van het individu. Ook de mogelijkheden om zelf oplossingen voor de ervaren vervoersproblemen te vinden, zijn afhankelijk van individuele factoren (o.a. inkomen). Wordt er een melding gemaakt van een vervoersprobleem, dan zal er in de volgende volgorde gezocht worden naar mogelijke oplossingen: Voorliggende voorziening: openbaar vervoer, collectief vervoer, recht op vervoer op basis van andere wettelijke regelingen (o.a. WIA, IWIA). Algemeen gebruikelijke voorziening: bijvoorbeeld reguliere fiets, fiets met trapondersteuning, eigen auto of een met een auto vergelijkbare voorziening. Algemene voorziening: scootmobielpool. Individuele voorziening: scootmobiel, aangepaste fiets, collectieve vervoersvoorziening in de vorm van de Regiotaxi, autoaanpassing, financiële tegemoetkoming gebruik eigen auto, vergoeding gebruik taxi. 3.3 Definitie/omschrijving van individuele voorzieningen Scootmobiel Als er sprake is van een vervoersprobleem op korte afstand van de woning (100 tot 1000 meter van de woning) kan dit vervoersprobleem gecompenseerd worden door middel van een scootmobiel. (Er zijn diverse modellen beschikbaar met ieder eigen specificaties.) Aangepaste fiets De aangepaste fiets is te gebruiken op zowel de korte afstand van het huis als de wat grotere afstanden van huis. Dit vervoersmiddel is bedoeld voor mensen, die vanwege hun beperking(en) geen gebruik kunnen maken van een reguliere fiets (met of zonder trapondersteuning). Voor deze mensen is het gebruik van een scootmobiel geen adequate optie. Dit kan zijn in verband met leeftijd of beperkingen waardoor het in beweging blijven een belangrijke factor is voor de persoon in kwestie Collectieve vervoersvoorziening in de vorm van de Regiotaxi Deze voorziening compenseert de vervoersbehoefte op de langere afstanden binnen de regio Tilburg (1-20 km.). Voor deze voorziening kan men in aanmerking komen als er geen gebruik gemaakt kan worden van het aanwezige openbare vervoer of eigen vervoer. Zoals de naam al aangeeft, gaat het hierbij om een collectief geregelde taxiservice die het vervoer binnen de regio regelt. Indien het inkomen benden een gestelde grens blijft, kan tegen betaling van een gereduceerd tarief gebruik gemaakt worden van deze voorziening. Er kunnen aanvullende eisen aan het vervoer worden gesteld. Hiervoor zijn verschillende taxivormen beschikbaar Autoaanpassing Als een persoon met beperkingen beschikt over een auto en deze auto vanwege de beperkingen niet meer kan gebruiken, kan er een autoaanpassing toegekend worden. Hierbij gaat het om een financiële vergoeding voor het laten plaatsen van de benodigde aanpassingen aan een al aanwezige auto Auto verstrekt in bruikleen 12

13 Er kan een auto in bruikleen worden verstrekt in zeer speciale gevallen waarin alle overige vervoersvoorzieningen niet op adequate wijze in de vervoersbehoefte kunnen voorzien Financiële tegemoetkoming gebruik eigen auto Als een persoon in aanmerking komt voor een voorziening in de vorm van een autoaanpassing of een bruikleen auto, komt die persoon automatisch in aanmerking voor een financiële vergoeding voor het gebruik van deze auto Financiële tegemoetkoming taxivervoer Als een belanghebbende geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer, als collectief vervoer in de vorm van de Regiotaxi niet mogelijk is, eigen vervoer niet beschikbaar is en op geen enkele andere manier een goedkopere passende vervoersvoorziening gegeven kan worden, wordt aan belanghebbende een bedrag verstrekt om met een reguliere (rolstoel)taxi te reizen. Dit bedrag wordt vastgesteld op grond van het feitelijk vervoerspatroon van belanghebbende, maar met een maximum van 2000 kilometer tegen een bedrag dat met het taxibedrijf wordt afgesproken, maar maximaal het goedkoopste tarief van de reguliere (rolstoel)taxi. 3.4 Uitsluitingcriteria/Toetsingscriteria Algemeen Als er na het optreden van beperkingen geen sprake is van een andere situatie op vervoersgebied dan daarvoor (men heeft bijvoorbeeld al 40 jaar een auto en is gewend daar alles mee te doen), is er geen noodzaak om compensatie te bieden. Dit omdat er geen vervoersprobleem is, of omdat men het vervoersprobleem zelf kan oplossen. Als door gevolg van de beperkingen het inkomen daalt en het beschikken over een eigen vervoersmiddel niet meer tot de financiële mogelijkheden behoort, dan bestaat er reden een vervoersvoorziening Primaat van collectief vervoer Als het openbaar vervoer niet bereikt of gebruikt kan worden (de maximale loopafstand bedraagt minder dan 800 meter binnen 20 minuten) en ook eigen vervoer (auto, (brom)fiets met of zonder trapondersteuning) geen oplossing voor de ervaren vervoersproblemen biedt, dan komt men in aanmerking voor een vervoersvoorziening. Er zal in dit geval eerst beoordeeld worden of het door het college geregelde collectieve vervoer een adequaat middel is om in de vervoersbehoefte te voorzien voordat er gekeken wordt naar mogelijke individuele voorzieningen Inkomensgrens Om in aanmerking te kunnen komen voor het door het college geregelde collectieve vervoer mag het inkomen niet boven een gesteld norminkomen komen. Dit norminkomen is bepaald op 1.5 x de bijstandsnorm. Van mensen die een inkomen hebben boven deze norm mag verwacht worden dat ze de kosten van het vervoer zelf kunnen dragen. Er wordt van deze groep mensen verwacht dat ze in staat zijn de kosten voor het gebruik van een auto te kunnen dragen. Hieraan wordt gekoppeld dat ze ook in staat worden geacht de kosten voor het gebruik van overig vervoer te kunnen dragen indien ze geen beschikking hebben over een auto Sociaal vervoer De compensatieplicht voor het vervoer is beperkt tot het sociaal vervoer. Het moet mensen in staat stellen de voor hen noodzakelijke sociale contacten te onderhouden. Hierdoor wordt het vervoer naar/van werk uitgesloten. Ook het vervoer naar/van school valt buiten de compensatieplicht van de WMO. Het vervoer in verband met dagbehandeling in een of geregeld door een AWBZ instelling valt evenmin onder de compensatieplicht van de WMO. Voor alle bovengenoemde bestemmingen zijn andere wettelijke regelingen aanwezig Vervoer in verband met vrijwilligerswerk Er wordt geen rekening gehouden met het gebruik maken van een vervoersvoorziening om vrijwilligerswerk te doen als de vrijwilligersorganisatie een reiskostenvergoeding geeft voor het doen van dit vrijwilligerswerk. In gevallen waarin dit niet van toepassing is, kan er rekening gehouden worden met de omvang van de toegekende vervoersvoorziening. 13

14 3.4.6 Vervoersbehoefte buiten de regio In beginsel zorgt het college niet voor vervoer buiten de regio. Voor dit vervoer zijn andere vervoerwijzen beschikbaar. In bepaalde bijzondere situatie zal er wel sprake zijn van compensatie van de vervoersbehoefte buiten de regio. Het gaat hierbij om de volgende beoordelingscriteria: - De bovenregionale contacten moeten alleen door de belanghebbende in stand gehouden kunnen worden. De "andere" kant is niet in de mogelijkheid een bezoek af te leggen. - Het is niet mogelijk het contact op een andere wijze (telefoon, of brief) in stand te houden. - Het gaat om contacten die, gezien de situatie van de belanghebbende, zodanig zijn dat het niet kunnen onderhouden van de contacten leidt tot vereenzaming. - Bij medisch vervoer dat niet door voorliggende voorziening vergoed wordt, bestaat een compensatieplicht vanuit de WMO Aanpassingen aan woning om vervoersvoorziening bruikbaar te maken Er kan pas een vervoersvoorziening voor de korte afstand worden toegekend als de woning of het wooncomplex geschikt is om de vervoersvoorziening te stallen. Er zullen geen aanpassingen aan de woning worden gerealiseerd om het stallen en zodoende het gebruik van een vervoersvoorziening mogelijk te maken (denk hierbij aan verbreden van poorten en bergingsdeuren, aanbrengen van oplaadpunten enz.). Uitzondering wordt gemaakt voor het bereikbaar maken van de woning of het wooncomplex Auto verstrekt in bruikleen Er kunnen hele speciale gevallen zijn waarbij alle hierboven genoemde oplossingen en voorzieningen de vervoersbehoefte niet op een adequate wijze compenseren. In deze gevallen kan een auto in bruikleen worden verstrekt. Bij een eventuele toekenning van deze voorziening moet een grondig onderzoek gedaan zijn, waarbij er geen enkele twijfel bestaat over het niet bruikbaar en haalbaar zijn van een andere vervoersvoorziening om in de vervoersbehoefte te voorzien. 14

15 Beleidsregel 4 Mogelijk maken van sociale contacten en deelnemen aan recreatieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten 4.1 Definitie/omschrijving van beperkingen Het is vanwege beperkingen niet mogelijk om sociale contacten te onderhouden en deel te nemen aan maatschappelijke, religieuze en recreatieve activiteiten. Er zijn zodoende problemen bij de deelname aan het leven van alledag. 4.2 Oplossingen Er moet gezocht worden naar oplossingen die compensatie bieden voor de beperkingen, ondervonden bij deelname aan het leven van alledag. Deze beperkingen kunnen niet door de eerdere resultaatgebieden worden gecompenseerd. Als er melding gemaakt wordt van een probleem bij het deelnemen aan het leven van alledag, zal in de volgende volgorde gezocht worden naar mogelijke oplossingen: voorliggende voorzieningen, algemeen gebruikelijke voorzieningen, algemene voorzieningen en individuele voorzieningen. Omdat dit resultaat geen duidelijke grenzen heeft voor wat betreft de compensatieplicht, zal een grondig onderzoek essentieel zijn. Het moet duidelijk zijn dat de enige manier waarop de deelname aan het leven van alledag gerealiseerd kan worden, is door middel van het verstrekken van een individuele voorziening. Met name bij voorzieningen voor (top)sportbeoefening bestaat de mogelijkheid van sponsoring. Hierdoor kan de voorziening via een eigen oplossing aangeschaft en onderhouden worden, waardoor er geen compensatieplicht meer vanuit de WMO bestaat. De reikwijdte van oplossingen zal de komende jaren door jurisprudentie worden bepaald. Deze jurisprudentie zal leidend zijn voor het te voeren onderzoek. 4.3 Omschrijving van individuele voorzieningen Het is vanwege de aard van het resultaatgebied niet mogelijk om op voorhand aan te geven in welke vorm de compensatie kan worden geboden. De behoefte van belanghebbende zal leidend zijn en vanuit deze behoefte vindt een onderzoek plaats. Het onderzoek richt zich op de vraag of er sprake is van een compensatieplicht. Is er sprake van compensatieplicht, dan wordt bekeken op welke manier de compensatie vorm krijgt. 4.4 Toetsingscriteria Algemeen Als het ervaren probleem een vervoersprobleem betreft, zal eerst gekeken worden of dit probleem via het resultaatgebied "lokaal verplaatsen per vervoermiddel" gecompenseerd kan worden Sociale contacten Het is noodzakelijk voor het toekennen van een voorziening dat de voorziening het sociaal contact vergroot. Het niet toekennen van de voorziening zorgt voor een beperkte deelname aan het leven van alledag. 15

16 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 26 april

17 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Blz. Artikel 1.1 Artikel 1.2 Begripsbepalingen. Algemeen gebruikelijke voorzieningen 4 4 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen, eigen aandeel Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3. Artikel 2.4. Artikel 2.5 De eigen bijdrage, het eigen aandeel in de kosten. Omvang van de eigen bijdrage, het eigen aandeel. Bedrag per periode van vier weken.. Overgangsbepaling. Beperkingen Hoofdstuk 3 Verstrekkingsvormen en typen van individuele voorzieningen Artikel 3.1 Artikel 3.2 Artikel 3.3. Artikel 3.4 Keuzevrijheid.. Voorziening in natura.. Financiële tegemoetkoming.. Persoonsgebonden budget Hoofdstuk 4 Hulp bij het huishouden Artikel 4.1 Artikel 4.2 Artikel 4.3 Aantal uren hulp.. Hulp in natura.. Vaststelling persoonsgebonden budget hulp bij het Huishouden Hoofdstuk 5 Wonen in een geschikt huis Artikel 5.1 Artikel 5.2 Artikel 5.3 Artikel 5.4. Artikel 5.5. Artikel 5.6. Artikel 5.7 Verstrekkingsvorm PGB. Overige tegemoetkomingen 1. De tegemoetkoming voor verhuis- en inrichtingskosten. 2. Vergoeding voor tijdelijke huisvesting.. 3. Vergoeding voor huurderving. 4. Bezoekbaar maken.. 5. Tijdelijke uisvesting.. 6. Huurderving Woonvoorzieningen van niet bouwkundige of technische aard Het primaat van verhuizen Onderhoud keuring en reparatie Terugbetalen bij verkoop Hoofdstuk 6 Individuele voorzieningen voor het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel Artikel 6.1 Artikel 6.2 Artikel 6.3 Artikel 6.4 Artikel 6.5 Artikel 6.6 Artikel 6.7 PGB voor vervoersvoorzieningen binnen kernassortiment. PGB voor vervoersvoorzieningen binnen kernassortiment met maatwerk en/of modulaire aanpassingen.. PGB voor vervoersvoorzieningen buiten kernassortiment. PGB voor onderhoud, reparatie en verzekering van de Vervoersvoorziening PGB voor de alternatieve voorziening voor het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel Financiële tegemoetkoming. Inkomensgrens

18 Artikel 6.8 Artikel 6.9 Artikel 6.10 Artikel 6.11 Artikel 6.12 Artikel 6.13 Artikel 6.14 Collectief vraagafhankelijk vervoer (Regiotaxi').. Tegemoetkomingen vervoer. Individuele vervoersvoorziening voor bovenregionaal gebruik Weekendvervoer. Autoaanpassing.. Parkeerontheffing / parkeerplaats. Besparingsbijdrage Hoofdstuk 7 Individuele voorzieningen voor het verplaatsen in en rond de woning Artikel 7.1. Artikel 7.2. Artikel 7.3 Artikel 7.4 Artikel 7.5 Artikel 7.6 PGB voor rolstoelvoorzieningen binnen kernassortiment PGB voor rolstoelvoorzieningen binnen kernassortiment met maatwerk en /of modulaire aanpassingen.. PGB voor rolstoelvoorzieningen buiten kernassortiment.. PGB voor onderhoud, reparatie en verzekering van rolstoelen. PGB voor de alternatieve voorziening voor het verplaatsen in en rond de woning... Financiële tegemoetkoming Hoofdstuk 8 Individuele voorzieningen voor het ontmoeten van medemensen en het aangaan van sociale verbanden Artikel 8.1 Artikel 8.2 Gemaximeerde financiële vergoeding voor individuele Sportvoorziening. PGB voor de alternatieve voorziening voor het ontmoeten van medemensen en het aangaan van sociale verbanden Hoofdstuk 9 Samenhangende afstemming en heronderzoek Artikel 9.1 Artikel 9.2 Samenhangende afstemming Heronderzoek Hoofdstuk 10 Overige bepalingen Artikel 10.1 Citeertitel Bijlagen Bijlage 1 Overzicht subsidiabele kostenposten woningaanpassingen.. 24 Bijlage 2 Extra bouw- en grondkosten. 25 Bijlage 3 Kosten van onderhoud, keuring en reparatie.. 27 Bijlage 4 Het Collectief Vraagafhankelijk vervoer (Regiotaxi Midden Brabant) Bijlage 5 Het weekendvervoer Bijlage 6 PGB 2011 per voorzieningencategorie.. Voor voorzieningen die in het kernassortiment zijn opgenomen 31 18

19 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verzamelinkomen: zoals bedoeld in artikel 2.18 van de Wet inkomstenbelasting b. Belastbaar loon: zoals bedoeld in artikel 9 van de Wet op de loonbelasting c. Peiljaar: het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin aan een persoon maatschappelijke ondersteuning is verleend. d. Kernassortiment natura voorzieningen: voor de voorzieningen in natura wordt gewerkt met een kernassortiment. Dit is het brede assortiment dat is aanbesteed door de gemeente Tilburg. e. Verordening: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg. f. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg. Artikel 1.2 Algemeen gebruikelijke voorzieningen Als algemeen gebruikelijke voorzieningen worden aangemerkt: Bromfiets en soortgelijke vervoermiddelen, zoals snorfiets, bromscooter dan wel andersoortige fiets met hulpmotor zoals een Spartamet, fiets met trapondersteuning e.d.; Wasdroger); Keramische kookplaat / inductiekookplaat; Automatische transmissie; Douchegelegenheid; Douche op glijstang; Centrale verwarming en thermostatische radiatorkranen; Eénhandel-mengkraan; Halogeenverlichting voor slechtzienden; Thermosstatische mengkraan; Verhoogde toilet. N.b. Als gehandicapten door hun beperkingen volledig rolstoelafhankelijk zijn en vanwege het maken van een transfer vanuit de rolstoel naar de toilet en terug een verhoogde toilet nodig hebben, wordt de verhoogde toilet niet als algemeen gebruikelijk aangemerkt. 19

20 Hoofdstuk 2. Artikel 2.1 Eigen bijdragen, eigen aandeel De eigen bijdrage, het eigen aandeel in de kosten De gemeente Tilburg vraagt voor alle individuele voorzieningen, waarvoor dit binnen het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning is toegestaan, een eigen bijdrage of eigen aandeel in de kosten tot het maximum dat op grond van het Besluit maatschappelijke ondersteuning (Staatsblad 2006, nr. 450 / Staatscourant 2010,nr ) is toegestaan, tenzij in het vervolg van dit hoofdstuk hiervan wordt afgeweken. Artikel 2.2 Omvang van de eigen bijdrage, het eigen aandeel 1. De eigen bijdrage / het eigen aandeel in de kosten die/dat de ongehuwde persoon jonger dan 65 jaar moet betalen bedraagt 17,80 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan het bedrag van 17,80 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en ; 2. De eigen bijdrage / het eigen aandeel in de kosten die/dat de ongehuwde persoon van 65 jaar of ouder moet betalen bedraagt 17,80 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan het bedrag van 17,80 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en ; 3. De eigen bijdrage / het eigen aandeel in de kosten die/dat gehuwde personen indien een van beiden jonger is dan 65 jaar of beiden jonger zijn dan 65 jaar moeten betalen bedraagt 25,40 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan het bedrag van 25,40 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en ; 4. De eigen bijdrage / het eigen aandeel in de kosten die/dat gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn moeten betalen bedraagt 25,40 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan het bedrag van 25,40 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en Artikel 2.3. Bedrag per periode van vier weken 1. Indien een voorziening bestaat uit het verschaffen in eigendom van een roerende zaak dan wel een bouwkundige of woontechnische aanpassing van een woning die in eigendom is van de aanvrager, dan wordt gedurende een periode van 39 maal vier weken een eigen bijdrage of een eigen aandeel in de kosten in rekening gebracht. Het bedrag per periode wordt berekend door de kosten van de voorziening te delen door Indien een voorziening bestaat uit het verschaffen in bruikleen van een woonvoorziening die eigendom is van de gemeente, dan wel een bouwkundige of woontechnische aanpassing van een woning die de aanvrager huurt, dan wordt gedurende een periode van 39 maal vier weken een eigen bijdrage of een eigen aandeel in de kosten in rekening gebracht. Het bedrag per periode wordt berekend door de kosten van de voorziening te delen door Indien een voorziening bestaat uit het verschaffen van een eenmalige financiële tegemoetkoming, dan wordt gedurende een periode van 39 maal vier weken een eigen aandeel in de kosten in rekening gebracht. Het bedrag per periode wordt berekend door de kosten van de voorziening te delen door Indien een voorziening bestaat uit het verschaffen van een periodieke financiële tegemoetkoming, dan wordt per periode van vier weken een eigen aandeel in de kosten in rekening gebracht, zolang de verstrekking voortduurt. Het bedrag per periode is gelijk aan het periodiek verstrekte bedrag. 5. Indien een voorziening bestaat uit het verschaffen in bruikleen van een roerende zaak door een leverancier met wie de gemeente een contract heeft afgesloten, dan wordt per periode van vier 20

Thuishulp is ingedeeld in twee categorieën:

Thuishulp is ingedeeld in twee categorieën: BIJLAGE I BESCHRIJVING THUISHULP Thuishulp is ingedeeld in twee categorieën: Thuishulp basis: Omschrijving: op de woning en de cliënt gericht zwaar huishoudelijk werk zoals stofzuigen en reinigen toilet

Nadere informatie

Bijlage 6 - Richtlijn tijd en frequentie: huishoudelijke activiteiten en begeleiding

Bijlage 6 - Richtlijn tijd en frequentie: huishoudelijke activiteiten en begeleiding Bijlage 6 - Richtlijn tijd en frequentie: huishoudelijke activiteiten en begeleiding De normen voor huishoudelijke taken zijn slechts een richtlijn. Het College kan besluiten om in voorkomende gevallen

Nadere informatie

Totaal 1 keer per week 60 min per week

Totaal 1 keer per week 60 min per week Bijlage 6: Normering huishoudelijke taken in minuten 1 Huishoudelijke werkzaamheden In deze paragraaf wordt per activiteit een normtijd aangegeven. Aan de hand van de normtijden kan voor de individuele

Nadere informatie

Huishoudelijke werkzaamheden: stofzuigen, wc/badkamer schoonmaken

Huishoudelijke werkzaamheden: stofzuigen, wc/badkamer schoonmaken BIJLAGE II NORMERING THUISHULP Thuishulp Basis Huishoudelijke werkzaamheden: stofzuigen, wc/badkamer schoonmaken : Zwaar huishoudelijk werk Signalering, sociaal contact en extra schoonmaakwerkzaamheden

Nadere informatie

1. De situatie van het overgangsrecht voor diegenen die een AWBZ-indicatie hebben op 31 december 2006

1. De situatie van het overgangsrecht voor diegenen die een AWBZ-indicatie hebben op 31 december 2006 Bijlage 1 Hoofdstuk 3 Verstrekkingenboek Wmo (Hulp bij het huishouden) Tijdelijke situaties overgangsrecht ex artikel 41 Wmo. De Wmo regelt in artikel 41 overgangsrecht voor hulp bij het huishouden als

Nadere informatie

Bijlage 5: Normtijdentabel uren Hulp bij het Huishouden (HH)

Bijlage 5: Normtijdentabel uren Hulp bij het Huishouden (HH) Bijlage 5: Normtijdentabel uren Hulp bij het Huishouden (HH) Het doen van boodschappen voor het dagelijkse leven. Het inkopen van boodschappen wordt in de gemeente Alphen-Chaam niet geïndiceerd. De boodschappenservice

Nadere informatie

Richtlijn indicatieadvisering hulp bij het huishouden 2015 (Bijlage 2 bij Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning)

Richtlijn indicatieadvisering hulp bij het huishouden 2015 (Bijlage 2 bij Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Beuningen. Nr. 17933 3 maart 2015 Richtlijn indicatieadvisering hulp bij het huishouden 2015 (Bijlage 2 bij Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning) Normering

Nadere informatie

Bijlage 2 Richtlijn indicatieadvisering hulp bij het huishouden 2015. Normering huishoudelijke taken

Bijlage 2 Richtlijn indicatieadvisering hulp bij het huishouden 2015. Normering huishoudelijke taken Bijlage 2 Richtlijn indicatieadvisering hulp bij het huishouden 2015 Normering huishoudelijke taken Voor de hulp bij het huishouden zijn normtijden ontwikkeld waarin voor elke huishoudelijke taak een bepaald

Nadere informatie

Normtijden hulp bij het huishouden

Normtijden hulp bij het huishouden Bijlage 1 Normtijden hulp bij het huishouden Schoonmaaktaken Algemene voorziening voor schoonmaakondersteuning) / boodschappen doen Het doen van boodschappen voor het dagelijkse leven Hieronder vallen

Nadere informatie

Nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015

Nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 Nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 1. De nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 worden aangehaald als Nadere regels

Nadere informatie

Boodschappen voor het dagelijkse leven doen: Omschrijving Boodschappenlijst opstellen Boodschappen inkopen Boodschappen opslaan. 60 minuten per week

Boodschappen voor het dagelijkse leven doen: Omschrijving Boodschappenlijst opstellen Boodschappen inkopen Boodschappen opslaan. 60 minuten per week BIJLAGE 1 Tabel normering huishoudelijke taken Bron: Richtlijn indicatieadvisering Hulp bij het Huishouden (januari 2011) van de MO-zaak. Indien wijzigingen plaats vinden, zal de meest actuele richtlijn

Nadere informatie

BIJLAGE 2 NORMENSYSTEEM

BIJLAGE 2 NORMENSYSTEEM BIJLAGE 2 NORMENSYSTEEM Om het resultaat van een schoon en leefbaar huis te bereiken wordt gewerkt met het onderstaande normen. Alvorens echter te komen tot het invullen van het resultaat een schoon en

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

-1.84 Besluit nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning Venlo (2012)

-1.84 Besluit nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning Venlo (2012) Gemeenteblad van Venlo -1.84 Besluit nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning Venlo (2012) Vastgesteld bij besluit d.d. van burgemeester en wethouders Afgekondigd d.d... In werking d.d... Wijzigingen

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Bijlage Overzicht wijzigingen nadere regels

Bijlage Overzicht wijzigingen nadere regels De vetgedrukte cursieve teksten in onderstaand stuk geeft aan waar een wijziging is aangebracht in de huidige teksten in de nadere regels. Daarnaast wordt uiteraard verwezen naar de nieuwe verordening,

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011 Versie : 2 Datum : 23 november 2010 Samengesteld door : Maatschappelijke aangelegenheden Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Vs(27-06-2011) . De Raad van de gemeente Breda, gelezen het voorstel van het College, gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 - De colleges van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR1408_1 29 maart 2016 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 De Raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 Raadsbesluit nr. 8 Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het besluit van burgemeester en wethouders van 29 juli

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijving 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over het

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte compensatie... 4 Artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum De raad van de gemeente Bedum, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2006. Gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Huishoudelijke verzorging algemeen Huishoudelijke verzorging kan in natura of in de vorm van een persoonsgebonden

Nadere informatie

Protocol gebruikelijke zorg en richtlijnen hulp bij het huishouden gemeente Den Helder

Protocol gebruikelijke zorg en richtlijnen hulp bij het huishouden gemeente Den Helder Protocol gebruikelijke zorg en richtlijnen hulp bij het huishouden gemeente Den Helder Definities Gebruikelijke zorg : de normale, dagelijkse zorg die huisgenoten geacht worden elkaar onderling te bieden

Nadere informatie

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Wat is de Wmo? De Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Het doel van de Wmo is dat

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

besluit van het college

besluit van het college besluit van het college dossiernummer 1231 onderwerp Wijziging Regeling maatschappelijke ondersteuning Gouda 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Gouda; gelezen het voorstel van 13 juni

Nadere informatie

Protocol Indicatiestelling Hulp bij het Huishouden

Protocol Indicatiestelling Hulp bij het Huishouden BIJLAGEN Bijlage 1: Protocol indicatiestelling hulp bij het huishouden Protocol Indicatiestelling Hulp bij het Huishouden Gemeente Brunssum 2 Activiteiten en tijdsnormering Hulp bij het Huishouden Algemeen

Nadere informatie

VERORDENING WMO VOORZIENINGEN GEMEENTE GRONINGEN

VERORDENING WMO VOORZIENINGEN GEMEENTE GRONINGEN TOELICHTING VERORDENING WMO VOORZIENINGEN GEMEENTE GRONINGEN Inleiding Dit is de tweede verordening nadat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vanaf 1 januari 2007 van toepassing is. In de eerste

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juli 2006, nr. 20; b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Modelverordening maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke Nummer: 106-10 Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van wijzigen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 CVDR Officiële uitgave van Katwijk. Nr. CVDR88040_1 15 november 2016 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen VERORDENING VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Artikel 4 Wmo, het artikel dat gemeenten de opdracht geeft tot het verstrekken van individuele voorzieningen,

Artikel 4 Wmo, het artikel dat gemeenten de opdracht geeft tot het verstrekken van individuele voorzieningen, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 10888 27 februari 2014 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Juridische status De beleidsregels ontlenen hun status aan artikel 4:81 lid

Nadere informatie

Indicatieprotocol. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Indicatieprotocol. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Indicatieprotocol Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Indicatieprotocol Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 22 november 2006 Voor zieningen maat schappelijke ondersteuning p Gemeente

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007 Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007 Datum: augustus 2006 Status: definitief Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR10539_4 1 maart 2016 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening voorzieningen

Nadere informatie

aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden

aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden Zaaknummer: OWZCM12 Onderwerp aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden Collegevoorstel Inleiding Eind 2010 zijn, in het kader van de bezuinigingen, de nieuwe verordening Wet maatschappelijk

Nadere informatie

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009 Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009 Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad gemeente Appingedam op 17 december 2009 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Doetinchem

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Doetinchem gemeente Doetinchem HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde)... 2 HOOFDSTUK 2 COMPENSATIEPLICHT... 5 Artikel 2.1 Reikwijdte compensatieplicht gemeente...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen D E RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2012; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, stb. 2006, nr. 351; gelet op artikel 149

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Montfoort Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort;

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Montfoort Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montfoort. Nr. 113357 27 november 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Montfoort 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, H-I- Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht. (Concept 16 oktober 2006) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 2 HOOFDSTUK 2 PROCEDUREREGELS 2 artikel 2.1 Rechten en plichten 2

Nadere informatie

Hierna volgt een schematische weergave van de tijdnormering zoals die bij de indicatiestelling gehanteerd wordt:

Hierna volgt een schematische weergave van de tijdnormering zoals die bij de indicatiestelling gehanteerd wordt: BIJLAGE 1 TIJDNORMERING HULP BIJ HET HUISHOUDEN Tijdens de indicatiestelling wordt voor de werkzaamheden en taken aan de hand van een tijdnormering bepaald wat het exact aantal uren/minuten zijn die ingezet

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009

WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009 WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Verordenin g maatschappelijke ondersteuning 2014

Verordenin g maatschappelijke ondersteuning 2014 CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR310635_1 1 juni 2016 Verordenin g maatschappelijke ondersteuning 2014 De raad van de gemeente Leek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Stuknummer: bl08.02187

Stuknummer: bl08.02187 gemeente Den Helder Stuknummer: bl08.02187 Raadsvergadering d.d.: Raadsbesluit Besluit nummer: Onderwerp: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Helder 2009 De raad van de

Nadere informatie

Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 1 Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 2 AANHEF 5 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN... 7 Artikel 1. Begripsbepalingen 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013;

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013; Agendapunt: 7 Nummer: 2012/6113 De raad van de gemeente Slochteren; op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 De te bereiken resultaten...

Nadere informatie

Verordening Individuele verstrekkingen In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Beek

Verordening Individuele verstrekkingen In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Beek In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Beek Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Vorm van te verstrekken individuele voorzieningen... 6 Hoofdstuk 3 Hulp bij

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde)... 2 HOOFDSTUK 2 COMPENSATIEPLICHT... 5 Artikel 2.1 Reikwijdte

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2012; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Wet 3 College 3 Lid 3. Compensatieplicht 3 Lid 4. Aanmelding 3 Lid

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Wijzigingen ten opzichte van de concept-verordening van juli 2006

Wijzigingen ten opzichte van de concept-verordening van juli 2006 Bijlage V Wijzigingen ten opzichte van de concept-verordening van juli 2006 Artikel 1.1 begripsbepalingen: Artikel 1.1 lid 1 sub b: compensatiebeginsel compensatieplicht In de algemene toelichting (p.17,

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Toelichting. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude

Toelichting. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude Toelichting Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2012 Zoeterwoude Inleiding De nieuwe beleidsregels vormen met de nieuwe verordening een trendbreuk met de oude regels (ooit verstrekkingenboek geheten),

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Ede Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1 Verstrekking van een toegekende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen Nummer: 106-127 Portefeuillehouder: Schalkwijk Onderwerp: Vaststellen Verordening voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012; HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel, nr 8502; gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012; b e s l u i t : vast te stellen:

Nadere informatie

Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo

Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1: begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. wet: Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012 officiële titel citeertitel wettelijke grondslag Verordening Voorzieningen Wmo Gemeente Heerenveen Verordening Voorzieningen Wmo Artikel 5 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Te bereiken resultaat: een schoon en leefbaar huis, beschikken

Nadere informatie

Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18 december 2009

Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18 december 2009 Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18 december 2009 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1. Verstrekking van een toegekende individuele

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de artikelen 2, 13, derde en vierde lid, 16, derde en vierde lid, 17, tweede

Nadere informatie