Jaarverslag Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen. Stichting Klachteninstituut Verzekeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2002. Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen. Stichting Klachteninstituut Verzekeringen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2002 Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Stichting Klachteninstituut Verzekeringen

2 Jaarverslag 2002 Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen

3

4 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1 Organisatie en cijfers 1.1 Organisatie Kengetallen Kengetallen Ombudsman Verzekeringen Kengetallen levensverzekeringen Kengetallen schadeverzekeringen Kengetallen Raad van Toezicht Verzekeringen 14 2 Interdisciplinair 2.1 Onbekendheid met het Klachteninstituut Verzekeringen De uitleg van polisvoorwaarden Declaraties en gedragingen van tussenpersonen Vertragingen Wet op de medische keuringen Betalingsbeschermingsverzekeringen 22 3 Levensverzekeringen 3.1 Niet meer belastingvrij sparen De keerzijde van de beleggingsverzekering De kosten die aan levensverzekeringen zijn verbonden Oorzaken van een tegenvallende waardeontwikkeling Ingrijpende gevolgen van mutaties De blijvende noodzaak van voorlichting Inspanningen in het verleden Indirecte transparantie Voorlichting over polismutaties De opzegtermijn van veertien dagen Teruggave van pensioenpremies na een faillissement Het Anw-hiaat bij wisseling van dienstverband Kosten in verband met pensioenverevening Natura-uitvaartverzekeringen 31 4 Schadeverzekeringen 4.1 Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Brandverzekeringen Motorrijtuigenverzekeringen 35

5 4.4 Reis- en annuleringsverzekeringen Expertise en contra-expertise Vergoeding van de kosten Vaststelling van de schadeoorzaak Geen halve expertises Personenschaderegeling Buitengerechtelijke kosten Contracttermijnen 39 5 Raad van Toezicht Verzekeringen 41 Bijlage 1: Personalia 49

6 Woord vooraf Alternatieve geschillenbeslechting is, in termen van het bedrijfsleven, een groeimarkt. Steeds meer mensen die menen dat hen onrecht is aangedaan, zoeken eerder bij een bemiddelaar dan bij de rechter een oplossing van hun conflict. Daarnaast onderwerpen steeds meer aangeklaagde partijen, in verschillende situaties, zich aan de autoriteit van een dergelijke bemiddelaar. Het Klachteninstituut Verzekeringen is nu drie verslagjaren actief, ten behoeve van marktpartijen, op het gebied van advisering en alternatieve geschillenbeslechting. De Raad van Toezicht Verzekeringen en de Ombudsman Verzekeringen, die bij het Klachteninstituut Verzekeringen zijn ondergebracht, functioneren evenwel al enkele decennia. Het Klachteninstituut Verzekeringen moet niet alleen conserveren wat het in de loop der jaren heeft bereikt, maar zich ook blijvend in de markt positioneren. In dat licht wil ik de positie van het Klachteninstituut Verzekeringen in dit woord vooraf nog eens toelichten. De traditionele weg om een geschil naar een oplossing te brengen, die elke burger grondwettelijk mag gaan, is de gang naar de onafhankelijke rechter. Ook in de Europese rechtspraak is een doeltreffende voorziening in rechte een fundamenteel rechtsbeginsel voor elke burger. In de praktijk echter aarzelen veel burgers om een geschil aan de rechter voor te leggen, bijvoorbeeld omdat zij dat te veel vinden kosten, te lang vinden duren of omdat zij vrezen dat de relatie met de tegenpartij daardoor extra op scherp komt te staan. Gelet op deze drempels is alternatieve geschillenbeslechting voor veel burgers, in verschillende omstandigheden, een goede tweede mogelijkheid. In de maatschappij kennen we vele vormen van alternatieve geschillenbeslechting op bijvoorbeeld familierechtelijk terrein (denk aan mediation in echtgescheidingsgevallen), strafrechtelijk terrein (alternatieve afwikkeling van strafbare feiten) en in het handelsrecht (onder meer de geschillencommissies in de reiswereld en voor geschillen met garagebedrijven). Marktpartijen in het bedrijfsleven hebben, door de overheid tot zelfregulering gestimuleerd, eveneens vormen van alternatieve geschillenbeslechting ingevoerd. Men kan in dit verband denken aan geschillenbeslechting en tuchtrecht voor accountants, artsen en advocaten. In de financiële sector kennen de banken een geschillenbeslechter in de vorm van een Geschillencommissie Bankzaken en in de verzekeringsbranche werd de Ombudsman Verzekeringen ingesteld. Alternatieve geschillenbeslechting kent vele vormen, van vrijwillig tot deels verplicht (bijvoorbeeld doordat ter zake bepalingen in een convenant zijn opgenomen), met bindende of niet-bindende uitspraken van de geschillenbeslechter, en tal van mengvormen daarvan. Alle hebben het voordeel dat het laagdrempelige vormen van rechtspleging zijn, die niets of weinig kosten, die flexibel zijn en korte doorlooptijden kennen en die minder relatieschade tussen de partijen teweegbrengen. Alternatieve geschillenbeslechting eindigt immers meestal met een vorm van herstel van de sociale vrede tussen de partijen. Na een gang naar de rechter is dat over het algemeen veel minder of helemaal niet het geval. Enkele jaren geleden is een inventarisatie gemaakt van de alternatieve geschillenbeslechting op het gebied van financiële diensten in Europa. De Europese Commissie heeft vervolgens een Aanbeveling uitgevaardigd over buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen in de financiële dienstverlening. Deze Aanbeveling bevat een aantal principes en inrichtingseisen waaraan een alternative dispute resolution ten aanzien van consumentenzaken moet voldoen. Deze Europese eisen zijn: de alternatieve geschillenbeslechting moet onafhankelijk zijn, transparant, wettig, doeltreffend (het mag geen ritueel zijn), vrijwillig (de consument moet zijn grondrecht van de gang naar de rechter behouden), hoor en wederhoor kennen en de consument moet zich door een deskundige kunnen laten vertegenwoordigen. In 2002 heeft de Europese Commissie vervolgens het zogenoemde Groenboek uitgebracht, waarin alle vormen van geschillen en de beslechting daarvan op het gebied van financiële dienstverlening zijn beschreven, evenals de criteria en de eisen die de Commissie daaraan zou willen stellen. Daarna nog heeft de Commissie een Europese Richtlijn voor verzekeringsbemiddeling uitgebracht, met aanwijzingen voor alternatieve geschillenbeslechting inzake financiële dienstverlening 5

7 door het intermediair. Eerder in 2002 werd Fin-Net gesticht, een conventie van alternatieve geschillenbeslechters voor de financiële dienstverlening in de landen van de Europese Unie. De partners in dit netwerk van buitengerechtelijke geschillenbeslechting hebben een memorandum of understanding ondertekend, waarin zij zijn overeengekomen om grensoverschrijdende kwesties in onderlinge samenwerking te behandelen. Fin-Net functioneert ook als ontmoetingsplatform voor kennisuitwisseling en als adviesorgaan voor de beleidsverantwoordelijken van de Europese Commissie. Drie instellingen in Nederland, zo heeft een toetsing door het ministerie van Justitie uitgewezen, voldoen aan de Europese eisen. Deze drie instellingen zijn bij de autoriteiten in Brussel aangemeld en vervolgens in Fin-net opgenomen. Het zijn 1) voor bank- en hypotheekproducten: de Geschillencommissie Bankzaken en de Geschillencommissie Gedragscode Hypothecair Financiers, beide onderdeel van de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken, 2) voor verzekerings- en pensioenproducten: het Klachteninstituut Verzekeringen, met de Ombudsman Verzekeringen en de Raad van Toezicht Verzekeringen, en met toegang tot de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Ombudsman Pensioenen, en 3) met betrekking tot effecten: de tucht- en de klachtcommissies van het Dutch Securities Institute. Overigens kan worden opgemerkt dat deze instellingen weliswaar allemaal volgens de Europese criteria voor alternatieve geschillenbeslechting werken, maar voor het overige in hun bevoegdheden en in hun procedures en werkwijzen sterk van elkaar verschillen, doordat ze alle een eigen ontstaansgeschiedenis kennen en in zeer verschillende marktsegmenten opereren. In de verzekeringsbranche in Nederland is inmiddels een stevig draagvlak waar te nemen voor gedragsnormering, gedragstoezicht en, in het verlengde daarvan, het aanbieden van alternatieve geschillenbeslechting. De Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI), die in 2002 daadwerkelijk over het land werd uitgerold (zie ook mijn woord vooraf in het jaarverslag over 2001) en de Gedragscode Verzekeraars, die de verzekeraars vorig jaar hebben vastgesteld, behelzen immers in feite de verplichting aan het intermediair om niet alleen de eigen gedragscode te onderschrijven, maar daarvan ook het onderdeel alternatieve geschillenbeslechting serieus te nemen. De alternatieve geschillenbeslechting binnen de financiële dienstverlening in Nederland is daarmee bepaald niet uitontwikkeld. Kort na de instelling in 2002 van de Autoriteit Financiële Markten bijvoorbeeld werd dit instituut aangewezen als toekomstig toezichthouder, beginnend in 2004, op het intermediair. In de voorbereiding daarop beraadt de Autoriteit Financiële Markten zich ook uitdrukkelijk op een vorm van alternatieve geschillenbeslechting voor de geschillen tussen consumenten en de aanbieders van financiële diensten en producten. Het is in dit geval dus ook een overheidsdienst die zich actief wil bezighouden met het vraagstuk van laagdrempelige, snel werkende, deskundige en gespecialiseerde alternatieve geschillenbeslechting. Ik verwacht dat in dit kader het een en ander in toekomstige wetgeving zal worden geregeld, maar hoe meer de marktpartijen zelf adequate regelingen kunnen aanbieden, hoe minder de overheid natuurlijk de neiging zal hebben om daarin dwingend te gaan reguleren. Bij die zelfregulering echter zal terdege rekening moeten worden gehouden met het bestaan van conglomeraten en gecombineerde bank- en verzekeringsproducten, die in aantallen en soorten alleen nog maar toenemen. In snel tempo zijn de grenzen binnen de bedrijfstak tussen verzekeraars, banken, pensioenfondsen en beleggingsinstituten vervaagd. Fusies en overnames hebben ondernemingen hybride gemaakt en de consument wordt met steeds meer gemengde financiële producten geconfronteerd. Daardoor kan twijfel bestaan over de instantie die bevoegd is om een geschil te beslechten. Doordat de drie naar Europese maatstaven gekwalificeerde alternatieve geschillenbeslechters in Nederland zich nu nog uitsluitend op het eigen onderdeel van de financiële markt bewegen, doemt het gevaar op, en nu en dan manifesteert zich dat ook al, dat deze instituten in gezamenlijkheid niet meer aan de Europese criteria voldoen. De doeltreffendheid van het stelsel is immers niet optimaal 6

8 (onderdelen van klachten kunnen niet worden behandeld) en de transparantie ervan is dat evenmin (het is onduidelijk waar men terechtkan en reglementen, werkwijzen en procedures van de instellingen zijn erg verschillend). Dit alles noopt de marktpartijen ertoe opnieuw in beraad te gaan over de vraag hoe voor de consumenten in Nederland een europroof alternative dispute resolution kan worden gewaarborgd, wanneer die ontwikkeling naar conglomeraten en gecombineerde producten en diensten zich nog verder zal hebben doorgezet. Ik pleit wat dat betreft voor op z n minst de instelling van een clearing house in Nederland, een instituut zoals dat op het Europese vlak (in Kehl, Duitsland) al langer bestaat, voor mensen die naar een bevoegde instantie zoeken voor de behandeling van hun geschil. Dit zou dan een eerste stap kunnen zijn in de richting van één loket en één alternatieve geschillenbeslechter voor de financiële dienstverlening. Het is mijns inziens nu aan de marktpartijen om aan zo n instituut op korte termijn vorm en inhoud te geven. In dat kader kan ik natuurlijk alleen maar toejuichen dat het aantal aansluitingen bij het Klachteninstituut Verzekeringen nog steeds stijgt. Bovendien zijn spoedig aansluitingen van verzekeringsexperts te verwachten, evenals van gevolmachtigden en mogelijk van hypothecaire dienstverleners. Los van die groei zal het Klachteninstituut Verzekeringen zich op samenwerking toeleggen, opdat op de financiële markt in Nederland de toegang tot alternatieve geschillenbeslechting zo eenvoudig mogelijk blijft. overheid, de zelfregulering binnen de branche en ook dankzij de inspanningen van het Klachteninstituut Verzekeringen, sterk verbeterd. Niettemin worstelen we tot de dag van vandaag met geschillen over producten en diensten die van voor die tijd dateren. Het jaarverslag over 2002 laat zien, dat we bij het zoeken naar een oplossing van die geschillen toch al zo veel mogelijk hebben willen aansluiten bij de inzichten zoals die in de nieuwe gedragscodes van verzekeraars en intermediairs tot uiting komen. Deze gedragscodes hebben immers bij de totstandkoming ervan, volgens verzekeraars en intermediairs zelf, de bestaande praktijk alleen maar willen bevestigen. Mr. J.W. Wabeke, Ombudsman Verzekeringen Een van de bijkomende voordelen van alternatieve geschillenbeslechting heb ik nog niet genoemd, namelijk het jaarverslag van de geschillenbeslechter. Omdat deze ziet waar het in de sector knelt, kan dat jaarverslag als een marktonderzoek voor de aanbieders van de desbetreffende producten en diensten worden beschouwd. In het nu voorliggende jaarverslag is vooral geprobeerd om de geschillen die in 2002 aan mij werden voorgelegd, in het licht te plaatsen van de GIDI en de Gedragscode Verzekeraars, dus de codes die door de intermediairs respectievelijk de verzekeraars zelf zijn vastgesteld. De informatieverstrekking vanuit de verzekeringsbranche naar de klant, die in het verleden gebrekkig was, is dankzij de strengere regels van de 7

9

10 1 Organisatie en cijfers Uitgebreide informatie over de organisatie van het Klachteninstituut Verzekeringen en over de taak en werkwijze ervan, staat op de website: Organisatie De Stichting Klachteninstituut Verzekeringen heeft tot doel het instellen en instandhouden van een bemiddelingsorgaan, evenals van een instantie die belast is met de tuchtrechtspraak, bij klachten en geschillen van consumenten inzake verzekeringsovereenkomsten waarop het Nederlands recht van toepassing is. Hiertoe biedt de stichting in het Klachteninstituut Verzekeringen huisvesting en ondersteuning aan de Ombudsman Verzekeringen en de Raad van Toezicht Verzekeringen. De Ombudsman Verzekeringen voert zijn werkzaamheden uit op basis van het reglement Ombudsman Verzekeringen. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft een eigen reglement. Overige doelstellingen van de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen zijn het uitvoeren van secretariaatswerkzaamheden voor instanties die soortgelijke werkzaamheden verrichten en het verrichten van hetgeen in verband met het vorenstaande nuttig of nodig is. Met Zorgverzekeraars Nederland en de koepelorganisaties Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen en Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen zijn in dat verband afspraken gemaakt over het verlenen van een aantal faciliteiten. Zo fungeert het secretariaat van het Klachteninstituut Verzekeringen tevens als loket voor de Ombudsman Pensioenen en de Ombudsman Zorgverzekeringen. De functies van Ombudsman Verzekeringen en directeur van het Klachteninstituut Verzekeringen zijn in één persoon verenigd. Op het instituut zijn specialisten werkzaam als verzekeringsjuristen, arbeidsdeskundigen, pensioendeskundigen, medisch specialisten en actuarissen. De secties binnen het instituut worden door coördinerend secretarissen geleid. Binnen het Klachteninstituut waren gedurende de verslagperiode in totaal 15 secretarissen in dienst. Vanuit het secretariaat werd ondersteuning geleverd door 7 medewerkers. In de bijlage zijn de personalia gespecificeerd. In 2002 werd bij de behandeling van klachten ook diverse keren van de mogelijkheid gebruikgemaakt om extern deskundigen te raadplegen. Overzicht van ontvangen zaken in 2002 Mondeling ontvangen* Leven Schade Totaal Schriftelijk ontvangen Prima vista ** 385 Leven Schade Raad van Toezicht Verzekeringen 149 Totaal Totaal * De secretarissen van de Ombudsman werden in 2002 circa keer telefonisch benaderd. Van deze contactmomenten was er in gevallen sprake van nieuwe klachtuitingen of verzoeken om informatie. ** In 2002 werden 385 klachtuitingen in het kader van een snelle afdoening schriftelijk afgedaan, dus zonder tussenkomst van de verzekeraar of tussenpersoon. Dit betrof 118 zaken op levengebied en 63 zaken op schadegebied. In deze zaken ging het om verzoeken om informatie, zaken die aan een buitenlandse collega werden overgedragen, niet-verzekeringsgebonden kwesties en zaken die om formele redenen niet in de procedure konden worden meegenomen. 1.2 Kengetallen Kengetallen Ombudsman Verzekeringen De Ombudsman Verzekeringen heeft in 2002 meer klachten ontvangen dan in het jaar ervoor. Mijns inziens wordt deze stijging niet door een slechtere prestatie van verzekeraars veroorzaakt, hoewel ORGANISATIE EN CIJFERS 9

11 die prestatie zeker ook niet beter was, maar vooral door het feit dat steeds meer verzekeringsconsumenten de Ombudsman Verzekeringen en het Klachteninstituut Verzekeringen kennen. Daarnaast raken meer en meer consumenten bekend met de mogelijkheid om ook klachten tegen tussenpersonen in te dienen en weten meer en meer tussenpersonen op hun beurt de weg naar de Ombudsman Verzekeringen te vinden, om namens hun relaties zaken voor te leggen. Ten aanzien van verschillende branches zijn er, zoals in de paragrafen hierna is gedaan, nog specifieke oorzaken van de toename van het aantal klachten aan te geven Kengetallen levensverzekeringen Deze paragraaf betreft naast levensverzekeringen ook spaarkasovereenkomsten en natura-uitvaartverzekeringen. Afgehandelde klachten Over de bemiddeling bij en de totstandkoming en uitvoering van levensverzekeringen, spaarkasovereenkomsten en natura-uitvaartverzekeringen lag er begin 2002 nog een werkvoorraad van 277 klachten en werden in de loop van het jaar nieuwe klachten ontvangen. Daarvan werden in 2002 in totaal klachten afgehandeld door middel van een oordeel, een rechtsherstel, een schikking of een coulance-afwikkeling. Hiervan konden 758 klachten (63%) niet geheel of gedeeltelijk ten gunste van de klager worden opgelost. Dit betekent overigens niet dat de desbetreffende verzekerden niets hadden te klagen (zie de cursieve tekst). In totaal 449 klachten (37%) konden wel op enigerlei wijze ten gunste van de klager worden afgehandeld. Hiervan kon een substantieel aantal zonder veel inspanning worden opgelost. Kort nadat de klacht aan de directie van het desbetreffende verzekeringsbedrijf was voorgelegd, ontving de Ombudsman Verzekeringen de mededeling dat de kwestie zou worden geregeld. De overige klachten konden na onderzoek en in overleg met het desbetreffende verzekeringsbedrijf worden opgelost. klachteninstantie schriftelijk bezwaar aan te tekenen. Levensverzekeringen zijn ingewikkelde producten. Soms hebben ze aanzienlijke financiële consequenties als gevolg van eigen of andermans tekortkomingen, een verkeerde beeldvorming, gemaakte fouten, een wijziging in persoonlijke omstandigheden, overmacht en dergelijke. De Ombudsman kan als informeel bemiddelaar zulke gevolgen vanzelfsprekend niet beperken of ongedaan maken. Toch blijkt het in de praktijk mogelijk om ook dergelijke klachten bevredigend voor de klager af te handelen, door de achtergronden van de voorgelegde kwestie begrijpelijk toe te lichten. Bij bijvoorbeeld klachten over tegenvallende afkoopwaarden en premievrije waarden is de realiteit meestal dat de maatschappij de waarde correct heeft vastgesteld en dat de uitkomst, gelet op het algemeen gebruik in de verzekeringsbedrijfstak, redelijk is. In die gevallen kan de Ombudsman de bezwaren van de betreffende consument objectiveren, bijvoorbeeld door het rapport van een onafhankelijke actuaris te overleggen en door duidelijk uit te leggen wat de oorzaken van die tegenvallende waarde zijn. De teleurstelling zal daardoor niet kunnen worden weggenomen, maar de emoties daarbij richting de verzekeraar kunnen wel in positieve zin worden bijgebogen. Niet behandelde klachten Bij in totaal 220 klachten kwam het niet tot een oordeelsvorming. Daarvan waren er 109 niet ontvankelijk. In 76 gevallen werd de klacht niet in behandeling genomen omdat het geschil nog niet voor bemiddeling vatbaar was (in deze gevallen werd het betrokken verzekeringsbedrijf, vaak met succes, op de mogelijkheid geattendeerd om door een adequate reactie een potentiële klacht te voorkomen) of omdat de klacht tijdens de behandeling werd ingetrokken, aangezien de kwestie alsnog tot tevredenheid werd afgewikkeld. In 5 gevallen kon een klacht door informatieverstrekking worden voorkomen. In totaal moesten 30 klachten worden geseponeerd, omdat op een verzoek om aanvullende informatie of om een reactie op een voorlopig standpunt, zelfs na een herinnering, niet werd gereageerd. Teleurgestelde verzekerden Een afgewezen klacht betekent niet per definitie dat de verzekerde niets te klagen had. De meeste consumenten nemen immers niet zonder invoelbare aanleiding de moeite om bij een buitengerechtelijke ORGANISATIE EN CIJFERS 10

12 Overzicht van wel en niet behandelde klachten Werkvoorraad per 1 januari Nieuwe schriftelijke zaken Totaal te behandelen Niet ontvankelijk 109 Informatief 5 Geseponeerd 30 Niet voor toewijzing vatbaar 758 Ten gunste van klager afgehandeld 449 Anders (ingetrokken, ter kennisneming, et cetera) 76 Totaal afgehandeld in Nog in behandeling per 1 januari Ontvangen en behandelde klachten NIET ONTVANKELIJK TER KENNISNEMING INFORMATIEF INGETROKKEN GESEPONEERD NIET VOOR TOEWIJZING VATBAAR TEN GUNSTE VAN KLAGER AFGEHANDELD Redelijke stijging van het aantal klachten Het aantal klachten tegen levensverzekeraars, spaarkasbedrijven, natura-uitvaartverzekeraars en assurantietussenpersonen die bij het sluiten van levensverzekeringen hebben bemiddeld, is in 2002 met circa 11% gestegen, van naar Deze toename is een gevolg van het feit dat consumenten assertiever zijn geworden en aandachtiger op bijvoorbeeld het kostenaspect in levensverzekeringen (zeker wanneer het om beleggingspolissen gaat). Bovendien ervaren zij nu dat lage beurskoersen ook de waarde van hun verzekeringen raken. Het aantal klachten tegen assurantietussenpersonen (198, 13% van het totaal) is gestabiliseerd. Het aantal klachten over vertraging in de behandeling, het onbeantwoord laten van brieven en vertraging in de uitkering van verzekerde bedragen en afkoopwaarden, blijft verontrustend. Deze waarnemingen bevestigen de berichten in de vakpers over administratieve problemen bij verzekeraars, veel door een tekort aan personeel. Voor de consument echter is dat uiteraard geen valide verontschuldiging In de grafiek zijn de cijfers ten aanzien van klachten over levensverzekeringen, spaarkasovereenkomsten, naturauitvaartverzekeringen en, sinds medio 1999, assurantietussenpersonen, geconsolideerd. Klachten verdeeld naar branches LEVEN SPAARKAS NATURA-UITVAART ORGANISATIE EN CIJFERS 11

13 Doorlooptijden 0 < 4 weken < 8 weken < 12 weken < 16 weken > 16 weken Klachten verdeeld naar onderwerp Aard van de zaak Ontvangen Afgehandeld Aanspraken uit verzekering Kostenstructuur Geschillen over uitkeringen Vertraging in behandeling of uitkering Afkoop, afkoop- en premievrije waarde Beëindiging overeenkomst Fouten en vergissingen Reserve- of waardeoverdracht Voorlichting Bemiddeling en advisering Hypotheek en levensverzekering Echtscheiding en levensverzekering Mate van arbeidsongeschiktheid Totstandkoming overeenkomst Winstdeling Verzwijging Medische acceptatie Royement wegens non-betaling Conversie en omzetting Toepassing of interpretatie polisvoorwaarden Geen uitkering wegens oud royement 7 7 Fiscale aspecten 7 10 Consequenties te late indiening ao-claims 6 7 Zelfmoord en levensverzekering 2 1 Begunstiging 0 1 Diversen 0 2 Totaal Kengetallen schadeverzekeringen Nieuwe dossiers In 2002 werden nieuwe dossiers in behandeling genomen. Dit is een stijging van ruim 6% ten opzichte van 2001 (2.875). D Overzicht naar branche Motorrijtuigen Caravan Brand Aansprakelijkheid Transport (pleziervaartuigen) Transport (overige) Reis Annuleringskosten Medische varia Rechtsbijstand Kostbaarheden Overige Totaal Verdeling naar branche Reis/transport 8% Medisch 12% Overig 21% Aansprakelijkheid 9% Motorrijtuigen 33% Brand 17% ORGANISATIE EN CIJFERS 12

14 Overzicht van wel en niet behandelde klachten Werkvoorraad per 1 januari Nieuwe schriftelijke zaken Totaal te behandelen Niet ontvankelijk 24 Informatief 513 Geseponeerd 66 Niet voor toewijzing vatbaar Ten gunste van klager afgehandeld Anders (ingetrokken, ter kennisneming, et cetera) 230 Totaal afgehandeld in Nog in behandeling per 1 januari Afgehandelde zaken Op 31 december 2002 waren van de nieuwe zaken afgehandeld. Uit voorgaande jaren resteerden nog 655 zaken. In totaal werden vorig jaar zaken afgehandeld (2.950 in 2001). In 513 zaken gaf de Ombudsman informatie of suggesties voor een verdere aanpak. In gevallen bleef de situatie voor de klager ongewijzigd. In deze gevallen was er geen ruimte voor (verdere) bemiddeling, bijvoorbeeld omdat de klacht ongegrond was of omdat de verzekeraar of tussenpersoon niet bereid was om de betrokkene tegemoet te komen. In 83 zaken leidde het overleg tot een voor beide partijen aanvaardbaar compromis. In 919 zaken besloot de verzekeraar of tussenpersoon na de discussie met de Ombudsman om de betrokkene alsnog volledig tegemoet te komen. In 39 zaken kon het probleem niet worden opgelost, waarna de klacht op grond van het reglement Ombudsman Verzekeringen of op verzoek van de betrokkene naar de Raad van Toezicht Verzekeringen werd doorgezonden. In 24 zaken werd de klacht niet ontvankelijk verklaard en in 257 zaken werd de klacht op een andere wijze afgewikkeld. Uit deze cijfers blijkt dat in bijna de helft van de gevallen waarin daadwerkelijk een bemiddelingspoging werd ondernomen, een geheel of gedeeltelijk positief resultaat voor de betrokkene werd bereikt. Evenals in 2001 werd ook dit jaar geen schriftelijk advies overeenkomstig artikel 7 van het Reglement uitgebracht. In 2002 werden 335 zaken gemeld die op assurantietussenpersonen betrekking hadden < 4 weken < 8 weken < 12 weken < 16 weken > 16 weken ORGANISATIE EN CIJFERS 13

15 1.2.2 Kengetallen Raad van Toezicht Verzekeringen In 2002 werden 149 klachten bij de Raad van Toezicht Verzekeringen ingediend (161 in 2001). In 143 gevallen betrof de klacht een verzekeraar, in 6 gevallen een tussenpersoon. Van voorgaande jaren waren begin 2002 nog 88 klachten in behandeling. In totaal werden in klachten afgehandeld. Eind 2002 waren nog 120 zaken in behandeling. Branche Afgehandeld Gegrond Ongegrond Behandeling Gedeeltelijk Nietgestaakt gegrond ontvankelijk Aansprakelijkheid Opstal/inboedel/inventaris Motorrijtuig/caravan Medische zaken Reis/transport Rechtsbijstand Leven Overig Totaal Klachten waarvan de behandeling werd gestaakt Betaald/geregeld na vragen van verweer tegen de klacht Betaald/geregeld na ontvangst van klagers commentaar op het verweer van de aangeslotene Betaald/geregeld na oproep van de aangeslotene ter zitting van de Raad Betaald/geregeld na overleg met de aangeslotene (ter zitting) Klacht ingetrokken na overleg tussen de aangeslotene en klager (zonder zitting) Klacht ingetrokken na verzoek aan klager om commentaar op het verweer van de aangeslotene Dossier afgelegd nadat klager niet reageerde op het verzoek om commentaar Klacht geregeld na uitbrengen van bindend advies Klager bleek zich tot de rechter te wenden of te hebben gewend Verzekeraar/de tussenpersoon viel niet onder de Raad van Toezicht Verzekeringen Klager zond geen deugdelijk klaagschrift Klacht ter behandeling naar Ombudsman Verzekeringen Klager was geen consument 2 0 Totaal ORGANISATIE EN CIJFERS 14

16 2 Interdisciplinair 2.1 Onbekendheid met het Klachteninstituut Verzekeringen Ons niet bekend U stelt voor om de zaak voor te leggen aan de SKV, schreef een verzekeraar aan een tussenpersoon. Deze laatste instantie is ons niet bekend. Wij geven er derhalve de voorkeur aan om niet mee te werken aan een vorm van arbitrage door de SKV. Dat ligt anders bij het inschakelen van een aan het verzekeringsbedrijf gelieerde instantie. Dit schrijven behoort tot de meest opvallende uitingen van gebrek aan kennis over de Ombudsman Verzekeringen en het Klachteninstituut Verzekeringen. Kennelijk kent nog niet iedereen in de verzekeringsbranche mijn instituut en de werkwijze daarvan. Op zich is dat natuurlijk opmerkelijk, maar het verbaast me niet. In de afgelopen jaren is er immers binnen de concerns, in zowel het management als de uitvoering, een continue stroom van personele veranderingen geweest. Daardoor is kennis gekomen, maar ook weer gegaan. Indien de branche over de taak en werkwijze van de Ombudsman Verzekeringen en het Klachteninstituut Verzekeringen onvoldoende kennis heeft, kunnen de consumenten daar niet goed over worden geïnformeerd. Natuurlijke momenten om die informatie te verstrekken, zijn er niettemin voldoende: vanaf het moment dat de verzekering wordt afgesloten tot en met bijvoorbeeld het moment waarop zich na een afwijzing een geschil aandient. Verzekeraars kunnen ook in de polisvoorwaarden bepaalde informatie opnemen, zoals de manier waarop en de termijn waarbinnen een klacht moet worden ingediend. Ik acht het in ieder geval de primaire verantwoordelijkheid van de aangesloten instellingen, zeker ook gelet op de Gedragscode Verzekeraars, de GIDI en de wettelijke verplichting van de Financiële Bijsluiter, om consumenten uitdrukkelijk op het bestaan van de Ombudsman Verzekeringen en het Klachteninstituut Verzekeringen te wijzen en om hen over mijn taak en werkwijze te informeren. Omdat daarbij regelmatig misverstanden ontstaan, wil ik een aantal aspecten van mijn taak en werkwijze nog eens verhelderen. De Ombudsman Verzekeringen behandelt klachten en geschillen met betrekking tot de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van verzekeringsovereenkomsten waarop het Nederlands recht van toepassing is en waarbij een verzekeraar of tussenpersoon is betrokken die bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen is aangesloten. Bij de beoordeling van een klacht of een geschil laat ik mij als onafhankelijk buitenstaander en vertrouwensman van beide partijen, vanuit het besef dat het sluiten van een verzekeringsovereenkomst niet alleen een verzekerings-technische bedrijfsactiviteit, maar ook een maatschappelijke dienstverlening is, leiden door wetgeving, jurisprudentie en normen van redelijkheid, billijkheid en zorgvuldigheid. Daarbij let ik op het karakter van de verzekeringsovereenkomst, de toepasselijke gedragscodes en gedragsregels, het algemeen gebruik in de bedrijfstak en zoveel mogelijk ook de individuele omstandigheden van het geval. Ik oefen mijn functie onafhankelijk en naar eigen inzicht uit. 1 Deze onafhankelijkheid regardeert zowel de aangesloten instelling als de consument. Klagers, verzekeraars en tussenpersonen die met mijn taak en werkwijze onbekend zijn, willen mij nogal eens voorhouden hoe ik de zaken moet aanpakken. Soms tonen zij weinig begrip als blijkt dat ik mijn eigen visie ontwikkel. Ik wil dan ook benadrukken dat ik noch van de verzekeraar noch van de consument een belangenbehartiger ben, dat ik geen arbiter ben, geen aansprakelijkheid vaststel, geen contra-expertise kan bieden en geen incasso verzorg. Wel ben ik een bemiddelaar. Als een kwestie zich voor bemiddeling leent, eindigt mijn werk met een advies of een bemiddelingsvoorstel dat ik aan beide partijen voorleg. 2 Dit advies is voor geen van de partijen bindend en er kan dus ook niet iets als een hoger beroep worden ingesteld. Klagers die onvoldoende vertrouwen in de Ombudsman Verzekeringen hebben of ontevreden over de behandeling van hun zaak zijn, kunnen van verdere bemiddeling afzien. Het staat hen dan vrij om bijvoorbeeld via meer juridische wegen hun gelijk te proberen te behalen. Indien echter een 1 Reglement van de Ombudsman Verzekeringen, art. 6a. 2 Reglement van de Ombudsman Verzekeringen, art. 7d, lid 5. INTERDISCIPLINAIR 15

17 aangesloten instelling weigert om overeenkomstig mijn advies te handelen, dan kan ik de Raad van Toezicht Verzekeringen verzoeken om een onderzoek in te stellen. Ook kan mijn bemiddeling ertoe leiden dat met instemming van beide partijen aan een derde deskundige om een bindend advies wordt gevraagd. Belangrijk is nog de termijn waarbinnen een klacht moet worden ingediend, namelijk binnen één jaar na de definitieve standpuntbepaling door de aangesloten instelling. 3 Na een jaar blijkt het immers bijna niet meer mogelijk om nog te bemiddelen. Door het verstrijken van de tijd is vaak niet meer alle informatie te achterhalen, zijn verhoudingen verstard en wederzijdse standpunten gepolariseerd en bestaat er nauwelijks nog bereidheid om via bemiddeling tot een oplossing te komen. Het grootste deel van de klachten wordt op tijd ingediend, maar toch moet ik regelmatig mensen teleurstellen die pas na een jaar of nog later hun zaak aan mij voorleggen. Het is daarom de taak van de aangesloten instellingen om consumenten duidelijk op deze termijn van een jaar te wijzen. Van belang is verder dat ik uitsluitend klachten in behandeling kan nemen die niet onder de rechter zijn (geweest) en die eerst aan de wederpartij ter kennis zijn gebracht. De wederpartij moet immers de gelegenheid krijgen om de kwestie te beoordelen en het gerezen geschil op te lossen. In dit verband merk ik op, dat nog veel verzekeraars en tussenpersonen geen voorziening hebben getroffen voor een eigen eerste klachtopvang die aan de eisen van de gedragscode voldoet. 2.2 De uitleg van polisvoorwaarden In veel polissen worden begrippen gebruikt die niet nader zijn gedefinieerd en op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd. Ook staan er formuleringen in die volgens de verzekeraar sluitend zijn, maar in de praktijk toch anders kunnen worden begrepen. Nogal eens ontstaat een geschil wanneer de uitleg van de verzekerde niet met die van de verzekeraar overeenkomt. Mij wordt dan gevraagd te beslissen welke uitleg juist is. Vanzelfsprekend is het niet de taak van een bemiddelaar om voor partijen (bindend) vast te stellen hoe een bepaalde formulering moet worden gelezen of wat onder een bepaald begrip moet worden verstaan. Toch is een verheldering van de polisvoorwaarden vaak het uitgangspunt van 3 Reglement van de Ombudsman Verzekeringen, art. 7b. mijn bemiddeling. Bovendien vloeit uit de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek voort dat in geval van twijfel de uitleg gunstig voor de verzekeringnemer moet zijn. Is de motorhelm een accessoire? Een automobilist werd op doorreis in Frankrijk door een vrachtauto aangereden. Zijn bagage, waaronder twee motorhelmen, raakte daarbij beschadigd. Hij claimde de schade op de doorlopende reisbagageverzekering. Op grond van de bepaling hierin dat onderdelen en accessoires geen bagage zijn, wees de verzekeraar de claim met betrekking tot de helmen af. De verzekerde bracht daar tegenin, dat hij nergens in de voorwaarden kon terugvinden wat onder een accessoire moest worden verstaan en dat hij bovendien een helm geen accessoire bij een auto vond. Volgens hem ging het gewoon om bagage. Ook ik ben van mening dat een helm, als die al als een accessoire kan worden aangemerkt, geen accessoire bij een vervoermiddel is. Een helm kan immers ook los van een vervoermiddel worden gebruikt en is dus meer aan een persoon dan aan een vervoermiddel gebonden. Richting verzekeraar heb ik daar aan toegevoegd dat de polisvoorwaarden mijns inziens zoveel ruimte voor verschillende interpretaties bieden, dat de verzekerde het voordeel van de twijfel zou moeten krijgen. De verzekeraar heeft hierop de claim alsnog gehonoreerd. Subsidiaire dekking van een telefoonverzekering Een jongen werd op straat van zijn mobiele telefoon beroofd. Het toestel werd hem met kracht uit zijn hand gerukt terwijl hij stond te bellen. Hij diende een claim op zijn telefoonverzekering in. Deze verzekering dekte diefstal, maar sloot schade uit die de verzekerde ook met een inboedelof inventarisverzekering had kunnen verzekeren. De verzekeraar wees de claim daarom af, omdat de inboedel- en inventarisverzekering diefstal met geweld standaard pleegt te dekken. De claim zou daarom alleen kunnen worden herbeoordeeld nadat een schriftelijke afwijzing door de inboedel- of inventarisverzekeraar was overlegd. De jongen had echter geen inboedel- of inventarisverzekering en kon dus ook niet zo n schriftelijke afwijzing overleggen. De verzekeraar vond dit echter niet relevant, want hij had een verzekering kúnnen sluiten en vervolgens daar een beroep op kunnen doen. In mijn bemiddeling voerde ik aan, dat veel inboedel- of inventarisverzekeraars het voorval niet als diefstal met geweld zouden hebben betiteld en dat bovendien in de polis- INTERDISCIPLINAIR 16

18 voorwaarden niet was vermeld dat een schade alleen na overlegging van zo n schriftelijke afwijzing kon worden behandeld. Hierop honoreerde de verzekeraar de claim alsnog, waarbij hij opmerkte dat hij zijn voorwaarden zou aanpassen en schadeoorzaken als de beschreven diefstal voortaan volledig zou uitsluiten. Eigen gebrek? Een spiegel viel op een dressoir. De schade aan de spiegellijst, het dressoir, enkele lampen en een siervaas werd op de inboedelverzekering geclaimd. Een expert constateerde dat een schroef aan de achterkant van de spiegellijst door een onbekende oorzaak was losgeraakt. Op grond hiervan concludeerde de verzekeraar dat er van eigen gebrek sprake was en die oorzaak was volgens hem niet gedekt. 4 Volgens de polisvoorwaarden was elke schade gedekt als gevolg van iedere oorzaak die niet is uitgesloten krachtens de Algemene Voorwaarden of krachtens het gestelde onder Bijzondere uitsluitingen. In die paragraaf was schade door eigen gebrek niet nadrukkelijk uitgesloten. Doordat echter een duidelijke bepaling hierover ontbrak, was deze schade evenmin expliciet gedekt. De verzekeraar deed in dit verband een beroep op het Wetboek van Koophandel, waarin is bepaald dat schade door eigen gebrek alleen is gedekt, indien daarvoor uitdrukkelijk is verzekerd. Volgens de verzekeraar was daar geen sprake van en bleef de wettelijke uitsluiting dus onverminderd van kracht. Mijn standpunt is, dat als de polisvoorwaarden aangeven dat alles is gedekt behalve een aantal limitatief opgesomde schadeoorzaken, een verzekerde niet beducht hoeft te zijn op extra wettelijke uitsluitingen, die de verzekeraar bovendien vrij eenvoudig in zijn polisvoorwaarden had kunnen vermelden. Gelet op de verwarrende polisvoorwaarden vond ik dat de verzekerde het voordeel van de twijfel moest krijgen. Omdat het voor de verzekeraar om een principiële kwestie bleek te gaan, heb ik overwogen een formeel advies in de zin van mijn Reglement uit te brengen, maar zover heeft het niet hoeven komen. De verzekeraar besloot uiteindelijk zijn verzekerde alsnog, zij het coulancehalve, schadeloos te stellen en de polisvoorwaarden op het punt van eigen gebrek te verduidelijken. 4 Wetboek van Koophandel, art Declaraties en gedragingen van tussenpersonen In Nederland worden de meeste verzekeringen via kantoren van onafhankelijke tussenpersonen verkocht. Omdat deze op basis van no cure, no pay werken, wordt ook wel, ten onrechte, van een gratis advies gesproken. Dat een tussenpersoon voor zijn werkzaamheden rechtstreeks bij de consument kosten in rekening brengt, is niet gebruikelijk. In de GIDI is dan ook nadrukkelijk opgenomen dat tussenpersonen een kostenvergoeding ontvangen van de maatschappij waar de verzekering is gesloten. Die vergoeding vormt een onderdeel van de premie die de verzekeringnemer moet betalen. De GIDI biedt tussenpersonen daarnaast wel een opening om voor sommige diensten op basis van uurtarieven met de consument af te rekenen, onder de voorwaarde dat dit altijd vooraf duidelijk met de wederpartij wordt afgestemd. Rekening na teleurstelling Een tussenpersoon had zijn cliënt, voor het uitbrengen van een offerte voor een lijfrenteverzekering, een rekening van 800 euro gestuurd. De betrokkene was hiervan niet vooraf op de hoogte gesteld en had verondersteld dat hij zich vrijblijvend voor advies tot de tussenpersoon had kunnen wenden. Hij was dan ook behoorlijk van de rekening geschrokken. Uit onderzoek bleek dat de cliënt de tussenpersoon niet tijdig had geïnformeerd over zijn beslissing om met een ander intermediair verder te gaan. De tussenpersoon was daarover teleurgesteld. Het had de cliënt ook gesierd om hem onnodig werk te besparen. Niettemin heb ik de adviseur bereid gevonden om de nota in te trekken. De GIDI is immers helder op dit punt: er mag alleen een declaratie worden ingediend wanneer dit vooraf met de cliënt is besproken. Het niet zo kosteloze offertestadium Een tussenpersoon bood een potentiële klant aan om voor diens lopende verzekeringen een nieuwe prijsopgave te verstrekken. De man ging akkoord, als de dekking van de nieuwe verzekeringen maar hetzelfde zou zijn als van de bestaande. De totaalpremie kwam lager uit en dus werden er opzeggingen van de lopende posten en aanvraagformulieren voor nieuwe verzekeringen ondertekend. Nog voor de dekking inging echter, bleek dat voor de autoverzekering een premie op basis van uitsluitend WA-dekking was geoffreerd, terwijl voorheen beperkte cascodekking was meeverzekerd, en dat bovendien voor een vijfjarig INTERDISCIPLINAIR 17

19 contract was getekend, terwijl de bestaande verzekeringen eenjarige contracten waren. Nadat de aanvragen weer waren ingetrokken, presenteerde de tussenpersoon een nota van bijna 300 euro voor gemaakte kosten. Vooraf was daar niets over afgesproken. De tussenpersoon verweerde zich met de stelling dat de aanvrager met de offerte akkoord was gegaan - er waren immers opzeggingen en aanvragen ondertekend - en dat dus het kosteloze offertestadium was gepasseerd. Het feit dat de aanvrager de nieuwe verzekeringen ongedaan had gemaakt, deed daar volgens de tussenpersoon niets aan af. De desbetreffende tussenpersoon wilde pas vanaf 1 januari 2003 de GIDI gaan onderschrijven en was niet bij het Klachteninstituut Verzekeringen aangesloten. Daarom moest ik volstaan met een dringende oproep om de declaratie in te trekken. Het is mij niet bekend of de tussenpersoon daar gevolg aan heeft gegeven. Wel wil ik nog opmerken dat het ook los van de GIDI in de verzekeringsbedrijfstak volstrekt ongebruikelijk is om zonder duidelijke afspraken vooraf advieskosten bij een potentiële klant in rekening te brengen. Veel tussenpersonen kunnen er overigens maar moeilijk aan wennen dat niet alleen verzekeraars, maar ook zij in de positie van aangeklaagde partij kunnen komen. Het gebeurt nogal eens dat tussenpersonen als belangenbehartiger van een klager optreden, waarbij zij volop grieven richting de verzekeraar uiten, maar vervolgens zelf het boetekleed moeten aantrekken wanneer blijkt dat de verzekeraar geen blaam treft. Nadat ik klagers daarover heb geïnformeerd, staat het hen natuurlijk vrij om vervolgens een klacht tegen de tussenpersoon in te dienen Niet op maat verzekerd Bij een zelfstandige handelsagent in sieraden werd in zijn woning ingebroken, waarna een behoorlijke buit werd ontvreemd. De inboedelverzekeraar wees de claim af, omdat de bestemming van het woonhuis van de verzekerde zou zijn gewijzigd. De verzekerde meende dat daar geen sprake van was. Er was geen aanvraagformulier meer aanwezig - de polis was al jaren geleden ingegaan - maar volgens de verzekeraar was dat niet van belang. Het risico was immers na de ingangsdatum verzwaard en in het laatste mutatieformulier, een inboedelwaardemeter die de verzekerde in verband met een verhuizing was toegestuurd, had de verzekerde aangegeven dat het een woonbestemming betrof en had hij niet gemeld kantoor aan huis te hebben, waar hij soms wel voor een miljoen euro aan sieraden bewaarde. Omdat het de eerste schade van de verzekerde betrof, had de verzekeraar ook niet via die weg eerder van de risicoverzwaring kunnen weten. De verzekeraar kwam de verzekerde tegemoet door een derde van de schade onverplicht te vergoeden. Daarmee was de zaak echter niet gesloten. De tussenpersoon stuurde mij een brief met het schadedossier. Hij schreef dat zijn klant, een bijna-totaalklant die hij al tien jaar in de boeken had, het niet met de afwijzing eens was en vroeg mij om advies. Mij leek echter dat de conclusie van de verzekeraar niet als onjuist kon worden aangemerkt. Prompt diende de klager een klacht tegen zijn tussenpersoon in, die op zijn beurt de klacht naar zijn aansprakelijkheidsverzekeraar doorschoof. Uiteindelijk spitste de zaak zich toe op de vraag of de tussenpersoon wist of had moeten weten dat in de woning regelmatig een kostbare sieradencollectie aanwezig was. Het archief van de tussenpersoon was niet zo op orde, dat daaruit die conclusie kon worden getrokken en de tussenpersoon zelf ontkende het ten stelligste. De GIDI bood geen uitkomst, want mijn aanbeveling om alle afspraken met klanten schriftelijk vast te leggen en in het klantdossier te bewaren, is niet in die code opgenomen. Door de ontkenning van de tussenpersoon is de zaak een bewijskwestie geworden en zo n zaak kan ik als bemiddelaar niet verder behandelen. Bovendien zag ik uiteindelijk toch geen bemiddelingsruimte meer, omdat er van een beroepsfout sprake moet zijn geweest. En een verkeerde inschatting of beoordeling waarbij geen grote mate van verwijtbaarheid in het spel is, leidt natuurlijk niet zonder meer tot aansprakelijkheid. 2.4 Vertragingen Het grote aantal klachten over vertragingen is niet afgenomen. Nog steeds moeten polishouders ervaren dat verzekeraars en tussenpersonen niet binnen een redelijke termijn mutaties doorvoeren of uitkeringen afwikkelen. Veel verzekeraars en tussenpersonen zijn kennelijk niet in staat om binnen een redelijke termijn brieven van hun cliënten te beantwoorden of af te handelen. Ik weet dat de directies van de maatschappijen die het aangaat, grote inspanningen leveren om dit probleem uit de wereld te helpen. Ik stel echter vast dat die inspanningen vooral bij een aantal grotere verzekeraars nog geen succes hebben gehad. De vele schriftelijke en telefonische contacten met verzekeringsconsumenten hierover bevestigen mijn INTERDISCIPLINAIR 18

20 opvatting dat de reorganisaties die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, de besparingen op het personeelsbestand en het zelfs volledig uitbesteden van administraties, geen positieve uitwerking op de kwaliteit van de dienstverlening hebben gehad. Het is consumenten niet uit te leggen waarom het bijvoorbeeld binnen de branche volstrekt niet gebruikelijk is om een ontvangstbevestiging te versturen en waarom het heel erg lang kan duren voordat men over een uitkering kan beschikken of nieuwe polisbladen in huis heeft. Consumenten hebben er geen boodschap aan dat die vertragingen meestal op personele problemen zijn terug te voeren. Natuurlijk hebben zaken als de millenniumwisseling, de invoering van de euro en diverse vooral fiscale wetswijzigingen voor een forse werkdruk gezorgd, maar daar zal door maatregelen als de (gedeeltelijke) afschaffing van het spaarloon en de lijfrentebasisaftrek, waardoor een enorm aantal polissen zal moeten worden aangepast, geen verbetering in komen. Ik vrees daarom dat verzekeringsconsumenten nog lang met vertragingen te maken zullen hebben. 2.5 Wet op de medische keuringen De Wet op de medische keuringen houdt de bedrijfstak al een aantal jaren bezig. Sinds de wet van kracht is, 1 januari 1998, hebben mij over de toepassing ervan klachten bereikt en heb ik er in mijn jaarverslagen aandacht voor gevraagd. De wet legt werkgevers en verzekeraars beperkingen op ten aanzien van keuringen bij sollicitaties en voor arbeidsgerelateerde particuliere verzekeringen. In mijn verslag over 2001 heb ik aandacht besteed aan de eerbiedigende werking ten aanzien van bestaande collectieve verzekeringscontracten tot de uitvoering van gedane pensioentoezeggingen. In dat jaar heeft de Hoge Raad een verzekeraar die vond dat er van een eerbiedigende werking sprake was, als verweerder in cassatie uiteindelijk in het ongelijk gesteld. 5 De kern van de overweging was dat de initiatiefnemer van de wet, Kamerlid Van Boxtel, in zijn antwoorden in de Eerste Kamer steeds heeft benadrukt dat de Wet op de medische keuringen onmiddellijke werking had. De uitspraak van de Hoge Raad sluit mijns inziens aan bij wat de wet beoogt, namelijk dat de toegang tot oudedags- en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen niet onredelijk wordt beperkt. Naar aanleiding van het arrest heeft het 5 Hoge Raad, 5 januari 2001 (NJ 2001, 661). Verbond van Verzekeraars zijn leden geadviseerd om bestaande collectieve pensioencontracten in stand te houden en dus niet tussentijds open te breken. Dit advies is helaas niet door alle verzekeraars opgevolgd. Ook is uit klachten gebleken dat een aantal verzekeraars in strijd met de letter of in strijd met de geest van de Wet op de medische keuringen heeft gehandeld. Inmiddels heeft mij een ander type klachten bereikt, waarover een opmerking vooraf. Bij het noteren van de volgende overwegingen heb ik mij gerealiseerd ver te gaan, maar niet te ver, in het omgaan met mijn bevoegdheden. De behandeling van enkele specifieke klachten noopte mij tot een verstrekkend en diepgaand onderzoek, om te kunnen beoordelen of ingenomen standpunten wel voldoende onderbouwd en gemotiveerd waren. Van mijn bevindingen doe ik verslag met de bedoeling een bijdrage te leveren aan de nog altijd voortdurende discussie bij verzekeraars en binnen het Verbond van Verzekeraars over alle implicaties van de Wet op de medische keuringen. Diverse van de verschillend getinte klachten betreffen het vraagstuk van de zogeheten brandende huizen. Om een mogelijke ontsnappingsroute uit het keuringsverbod te blokkeren, met het doel de toegankelijkheid van de collectieve voorzieningen voor mensen met gezondheidsproblemen te waarborgen, zijn uitsluitingen (of een vermindering van rechten) op grond van ziekten, aandoeningen of gebreken verboden. 6 6 Wet op de medische keuringen, art. 4, lid 6. In dit artikel is bepaald dat geen uitsluiting of vermindering van rechten op grond van ziekten, aandoeningen of gebreken wordt bedongen door de verzekeraar bij de deelneming aan een voorziening als bedoeld in het derde lid en bij het aangaan of wijzigen van een verzekering als bedoeld in het vierde en vijfde lid, voorzover ingevolge deze leden een keuringsverbod geldt. In de Toelichting op de wet is daarbij het volgende aangetekend. Met dit nieuwe toegevoegde zesde lid wordt voorkomen dat in het kader van pensioenvoorziening of andere (arbeidsongeschiktheids)verzekeringen waarvoor een keuringsverbod geldt, het risico van bepaalde ziekten, gebreken of aandoeningen door de verzekeraar of door het pensioenfonds van de dekking wordt INTERDISCIPLINAIR 19

Ombudsman Verzekeringen. Raad van Toezicht Verzekeringen. Klachteninstituut Verzekeringen

Ombudsman Verzekeringen. Raad van Toezicht Verzekeringen. Klachteninstituut Verzekeringen Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Klachteninstituut Verzekeringen Postbus 93560 2509 AN Den Haag Telefoon: (070) 333 8 999 Fax: (070) 333 8 900 Internet: www.klachteninstituut.nl

Nadere informatie

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag U heeft een klacht: wij helpen u graag U wilt weten wat u kunt doen als u een klacht heeft. Daarom vertellen wij u graag hoe en waar

Nadere informatie

Bekijk hier de uitspraak van de Commissie van Beroep GCHB 2010-401

Bekijk hier de uitspraak van de Commissie van Beroep GCHB 2010-401 Bekijk hier de uitspraak van de Commissie van Beroep GCHB 2010-401 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 89 d.d. 3 mei 2010 (mr. drs. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. B.F. Keulen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-381 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Waterman Assurantiën en Hypotheken B.V., gevestigd te Krabbendijke, hierna te noemen Aangeslotene.

Waterman Assurantiën en Hypotheken B.V., gevestigd te Krabbendijke, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-02 d.d. 6 januari 2014 (mr. R.J. Paris, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.1733 (052.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 107 d.d. 7 juni 2010 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil Stork en mr. B.F.

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 107 d.d. 7 juni 2010 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil Stork en mr. B.F. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 107 d.d. 7 juni 2010 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil Stork en mr. B.F. Keulen) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

De juiste route voor uw financiële klacht

De juiste route voor uw financiële klacht De juiste route voor uw financiële klacht Eerst de interne klachtenprocedure bij de financiële dienstverlener, dan pas naar het Kifid voor de Ombudsman, de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 52 d.d. 14 juli 2009 (mr R.J. Verschoof, voorzitter, mr drs M.L. Hendrikse en mr M.M. Mendel) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Jubilee Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Jubilee Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-340 d.d. 12 december 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris) Samenvatting Consument heeft met ingang van

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair CVS Hypotheken Kerkewijk 8 3901 EG VEENENDAAL Website: www.cvshypotheken.nl Telefoon: 0318 515555 Fax: 0318 555484 E mailadres: cvs@cvshypotheken.nl

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Assurantie Advies Commissaris B.V., gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen Aangeslotene,

Samenvatting. Consument, tegen. Assurantie Advies Commissaris B.V., gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen Aangeslotene, Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-178 d.d. 29 april 2014 (prof. mr. E.H. Hondius, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mevrouw mr. L.T.A. van

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002.3660 (105.02) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Welkom. Kees van Kranenburg

Welkom. Kees van Kranenburg Welkom Kees van Kranenburg 1 Vooruitblik 1 Ontstaansgeschiedenis SKGZ 2 Introductie SKGZ 3 Ombudsman 4 Geschillencommissie 5. Zorgverzekeringslijn Vragen 2 Doel SKGZ het onpartijdig faciliteren van verzekeringsconsumenten

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Westhof & Timmers Keizerstraat 9 4461 AN Goes Website: www.westhof-timmers.nl Telefoon: 0113 323 779 Fax: 0113 323 039 E-mailadres:

Nadere informatie

-2- d. wanneer het object gewoonlijk buiten Nederland wordt gebruikt.

-2- d. wanneer het object gewoonlijk buiten Nederland wordt gebruikt. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002/2144 (057.02) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Brochure. interne Klachtenregeling en Geschillencommissie voor de advocatuur

Brochure. interne Klachtenregeling en Geschillencommissie voor de advocatuur Brochure interne Klachtenregeling en Geschillencommissie voor de advocatuur Brabantse Meesters B.V. versie januari 2017 Pagina 1 van 5 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Ontevreden over onze dienstverlening?

Nadere informatie

Administratiekantoor H.C. Snoei, gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

Administratiekantoor H.C. Snoei, gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-330 d.d. 17 september 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars en mr. B.F. Keulen, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Elvani Verzekeringen Dienstenwijzer

Elvani Verzekeringen Dienstenwijzer Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Om u van de gewenste informatie te voorzien, hebben wij deze Elvani dienstenwijzer opgesteld. Deze

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Brochure. interne Klachtenregeling en Geschillencommissie voor de advocatuur

Brochure. interne Klachtenregeling en Geschillencommissie voor de advocatuur Brochure interne Klachtenregeling en Geschillencommissie voor de advocatuur Brabantse Meesters B.V. versie januari 2017 Pagina 1 van 5 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Ontevreden over onze dienstverlening?

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-161 d.d. 22 mei 2012 (prof. mr. E.H. Hondius, voorzitter, mr. A.P. Luitingh en mr. J.Th. de Wit, leden, met mr. E.P.A. Bogers als secretaris)

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-82 d.d. 13 maart 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.M. Mendel en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 117 d.d. 5 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 117 d.d. 5 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 117 d.d. 5 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting De auto van Consument is tijdens een aanrijding

Nadere informatie

Monuta Verzekeringen N.V, gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen: Aangeslotene,

Monuta Verzekeringen N.V, gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen: Aangeslotene, Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-267 d.d. 4 september 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Groot Schieland Assurantiën 's Gravenweg 254 2911 CL Nieuwerkerk a/d IJssel Website: www.grootschieland.nl Telefoon: 0180 31 83 88 Fax:

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-233 d.d. 17 juli 2013 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh, en mr. J.Th. de Wit, leden, en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

Dienstenwijzer. SURA assurantiën & Hypotheken Postbus 43 8080 AA Elburg. Tel: 06 50676262. E mail: info@su ra.nl Internet: www.su ra.

Dienstenwijzer. SURA assurantiën & Hypotheken Postbus 43 8080 AA Elburg. Tel: 06 50676262. E mail: info@su ra.nl Internet: www.su ra. Dienstenwijzer Inleiding 1 januari 2007 is de wet financiële dienstverlening WFD vervangen door de wet op het financieel toezicht WFT. Op de activiteiten van onze onderneming is de wet op het financieel

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen, gevestigd te Middelharnis, hierna te noemen Aangeslotene.

Voogd & Voogd Verzekeringen, gevestigd te Middelharnis, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-247 d.d. 23 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. M. van Pelt, secretaris) Samenvatting Consument heeft op 30 maart 2011

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 142 d.d. 12 juli 2010 (mr. B. Sluijters, voorzitter, mr. drs. M.L. Hendrikse en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Assurantiekantoor Karel Moonen Holterweg 28 8111 BB Heeten Website: www.karelmoonen.nl Telefoon: 0572 382962 Fax: 0572 382849 E mailadres:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012

Rapport. Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012 Rapport Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Instituut Zorgverzekering Ambtenaren Nederland (verder te noemen: IZA) hem voorafgaand aan de behandeling

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. 2000/23 WA i n d e k l a c h t nr. 124.99 ingediend door: hierna te noemen 'klager, tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening Geschillencommissie Financiële Dienstverlening De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening ontving in 2010 ten opzichte van 2009 37% klachten meer. Dit had te maken met de doorstroom uit het recordjaar

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-344 d.d. 26 november 2013 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mr. M. van Pelt, secretaris)

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra V.O.F. & Adviesbureau Feenstra Reggestraat 28 1078 DA Amsterdam tel.nr. 020-6797953 & faxnr. 020-6627162. e-mail: feenstra-verzekeringen.nl.

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Consument heeft met het door haar ondertekende

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Consument heeft met het door haar ondertekende Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-50 d.d. 16 februari 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. S.N.W. Karreman,

Nadere informatie

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Dienstverleningsdocument Bleukens Advies versie 2010-01 Pagina 1 van 7 U overweegt

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hypotheek Visie Centrale B.V., gevestigd te Best, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hypotheek Visie Centrale B.V., gevestigd te Best, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-130 d.d. 1 mei 2013 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, prof.mr. M.L. Hendrikse en mr. J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. M.

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Uitspraak GCHB 401-S80044

Uitspraak GCHB 401-S80044 Uitspraak GCHB 401-S80044 arbeidsongeschiktheidsverzekering, Wet op de medische keuringen, art. 4 leden 4 en 6, aan de arbeidsverhouding verbonden verzekering, uitsluitingsclausule. Bekijk de uitspraak

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-18 d.d. 15 januari 2013 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. E.H. Hondius en dr. B.C. de Vries, leden en mevrouw mr.drs. D.J. Olthoff,

Nadere informatie

Gonlag van Ruyven Hypotheken & Verzekeringen, gevestigd te Maassluis, hierna te noemen Aangeslotene.

Gonlag van Ruyven Hypotheken & Verzekeringen, gevestigd te Maassluis, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-242 d.d. 27 augustus 2015 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. W. Dullemond, leden en mr. R.A.F. Coenraad, secretaris)

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 88 d.d. 11 april 2011 (prof. mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en prof. mr. M.L. Hendrikse, leden, mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

de besloten vennootschap Van de Burgwal Financieel Adviesbureau B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Van de Burgwal Financieel Adviesbureau B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-252 d.d. 30 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw M.M.C. Oyen, secretaris) Samenvatting De Commissie stelt vast dat de verzekering

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair M.A. Pullen Holding B.V. h.o.d.n. De HypotheekDesk Raamsdonksveer en Marc A. Pullen Pensioenmakelaars Gangboord 1 4941 RE Raamsdonksveer

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-109 d.d. 4 april 2012 (mr. R.J. Paris, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. B.C. Donker, secretaris)

Nadere informatie

Uitspraak Commissie AedesCode d.d. 9 mei 2016

Uitspraak Commissie AedesCode d.d. 9 mei 2016 Uitspraak Commissie AedesCode d.d. 9 mei 2016 inzake De heer M. Schrijver, wonende te Rotterdam klager tegen Woonstad Rotterdam, gevestigd te Rotterdam verweerder Partijen worden hierna aangeduid als klager

Nadere informatie

REGLEMENT van De Ombudsman Zorgverzekeringen

REGLEMENT van De Ombudsman Zorgverzekeringen REGLEMENT van De Ombudsman Zorgverzekeringen Het Bestuur van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, op 24 januari 2008 in vergadering bijeen, stelt het navolgende reglement vast: Reglement

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 Rapport Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop notaris X te Q bij gelegenheid van de afwikkeling van haar echtscheiding heeft gehandeld met een

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water Bootverzekering en wonen op het water Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in de dienst verlening van Noord Nederland

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 7 mei 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 7 mei 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-204 d.d. 11 juli 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. M.L. Hendrikse, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 028.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zijn verzoek om een vergoeding van zijn particuliere zorgverzekeringspremie over de periode januari tot mei 2007

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van de Stichting Rechtswinkel

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Brugmans sinds 1882 Paterswoldseweg 290 9727 BW Groningen Website: www.brugmansverzekeringen.nl Telefoon: 050 5352838 Fax: 050 5351539

Nadere informatie

de besloten vennootschap Verbrugge Financieel Advies B.V., gevestigd te Raamsdonksveer, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Verbrugge Financieel Advies B.V., gevestigd te Raamsdonksveer, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 2014-211 d.d. 26 mei 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. P.M. Arnoldus-Smit en mr. A.P. Luitingh, leden en mr. M.M.C. Oyen, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw voorziening(en) toe te vertrouwen aan ons kantoor, of heeft reeds een of meer voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. U kunt ervan overtuigd zijn dat

Nadere informatie

2. Ons kantoor heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code.

2. Ons kantoor heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code. Dienstenwijzer Adviespolis BV Bremberg 5 2382 Poppel (B) A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-172 d.d. 23 april 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. E.J. Heck, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 214 d.d. 6 september 2011 (prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering, informatieplicht.

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienst verleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

: verzekering, doorlopende zorgplicht

: verzekering, doorlopende zorgplicht Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-248 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars RA, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-103 d.d. 2 april 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.5489 (144.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager, tegen: hierna te noemen de tussenpersoon. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? 2 Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-287 d.d. 28 juli 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, drs. W. Dullemond en mr. B.F. Keulen, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-21 d.d. 22 januari 2013 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, prof. mr. E.H. Hondius en mr. R.J. Verschoof, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 070.00 ingediend door: hierna te noemen klager`, tegen: hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-147 d.d. 19 mei 2015 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-147 d.d. 19 mei 2015 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-147 d.d. 19 mei 2015 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting Levensverzekering. Tijdelijke overlijdensrisicoverzekering.

Nadere informatie

Advieswijzer. Moesman Verzekeringen Postbus 1187 tel. 035-5251919 Tuinstraat 25 1270 BD Huizen fax.035 5241195 1271 BP Huizen

Advieswijzer. Moesman Verzekeringen Postbus 1187 tel. 035-5251919 Tuinstraat 25 1270 BD Huizen fax.035 5241195 1271 BP Huizen Advieswijzer Moesman Verzekeringen Postbus 1187 tel. 035-5251919 Tuinstraat 25 1270 BD Huizen fax.035 5241195 1271 BP Huizen mail:info@moesmanverzekeringen.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 204 d.d. 6 december 2010 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.H. Hondius en mr. P.A. Offers) Samenvatting Op 2 juli 2007 zijn twee autoverzekeringen

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over een vergunning, onder nummer 12002255, voor het in Nederland verlenen van de financiële

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak (NB) Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-289 d.d. 17 oktober 2012 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. J.W.H. Offerhaus en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mevrouw mr. F. Faes,

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Verzekeraar.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Verzekeraar. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-177 d.d. 24 juni 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Samenvatting Consument claimt schade wegens

Nadere informatie

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Advieswijzer Investment Service BV Julianastraat 1 4524 CC Sluis Tel 0117 42 00 70 Fax 0117 42 00 80 Website : www.ista.nl e-mail : info@ista.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er in vervolg op zijn bij de Nationale ombudsman op 5 februari 2008 ingediende klacht over dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Rotterdam in het

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-18 d.d. 16 januari 2012 (prof.mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. R.J. Verschoof en mr. A.W.H. Vink, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Arag SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Arag SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-322 d.d. 8 september 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars, leden en mr. I.M.L. Venker) Samenvatting

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 080.00 ingediend door: tegen: hierna te noemen klager`, hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 1 d.d. 11 januari 2010 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-262 d.d. 17 september 2012 (prof. mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. drs. D.J. Olthoff,

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 15 d.d. 18 maart 2009 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. drs. M.L. Hendrikse en mr. drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Kaan Financiele Diensten bv Hoofdstraat 249/251 9601 EG Hoogezand Website: www.kaan.net Telefoon: 0598 383 208 Fax: 0598 383 908 Email:

Nadere informatie

Dienstenwijzer (V/H Gidi) (Dienstverlening Intermediair)

Dienstenwijzer (V/H Gidi) (Dienstverlening Intermediair) Dienstenwijzer (V/H Gidi) (Dienstverlening Intermediair) Martien Temmink Verzekeringen Bezoekadres : Borchmolendijk 17 Sint-Oedenrode Postadres : Postbus 107 5490 AC Sint-Oedenrode Tel. 0413-475633 Fax

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. 2000/103 Mo i n d e k l a c h t nr. 012.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie