Jaarverslag Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen. Stichting Klachteninstituut Verzekeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2002. Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen. Stichting Klachteninstituut Verzekeringen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2002 Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Stichting Klachteninstituut Verzekeringen

2 Jaarverslag 2002 Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen

3

4 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1 Organisatie en cijfers 1.1 Organisatie Kengetallen Kengetallen Ombudsman Verzekeringen Kengetallen levensverzekeringen Kengetallen schadeverzekeringen Kengetallen Raad van Toezicht Verzekeringen 14 2 Interdisciplinair 2.1 Onbekendheid met het Klachteninstituut Verzekeringen De uitleg van polisvoorwaarden Declaraties en gedragingen van tussenpersonen Vertragingen Wet op de medische keuringen Betalingsbeschermingsverzekeringen 22 3 Levensverzekeringen 3.1 Niet meer belastingvrij sparen De keerzijde van de beleggingsverzekering De kosten die aan levensverzekeringen zijn verbonden Oorzaken van een tegenvallende waardeontwikkeling Ingrijpende gevolgen van mutaties De blijvende noodzaak van voorlichting Inspanningen in het verleden Indirecte transparantie Voorlichting over polismutaties De opzegtermijn van veertien dagen Teruggave van pensioenpremies na een faillissement Het Anw-hiaat bij wisseling van dienstverband Kosten in verband met pensioenverevening Natura-uitvaartverzekeringen 31 4 Schadeverzekeringen 4.1 Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Brandverzekeringen Motorrijtuigenverzekeringen 35

5 4.4 Reis- en annuleringsverzekeringen Expertise en contra-expertise Vergoeding van de kosten Vaststelling van de schadeoorzaak Geen halve expertises Personenschaderegeling Buitengerechtelijke kosten Contracttermijnen 39 5 Raad van Toezicht Verzekeringen 41 Bijlage 1: Personalia 49

6 Woord vooraf Alternatieve geschillenbeslechting is, in termen van het bedrijfsleven, een groeimarkt. Steeds meer mensen die menen dat hen onrecht is aangedaan, zoeken eerder bij een bemiddelaar dan bij de rechter een oplossing van hun conflict. Daarnaast onderwerpen steeds meer aangeklaagde partijen, in verschillende situaties, zich aan de autoriteit van een dergelijke bemiddelaar. Het Klachteninstituut Verzekeringen is nu drie verslagjaren actief, ten behoeve van marktpartijen, op het gebied van advisering en alternatieve geschillenbeslechting. De Raad van Toezicht Verzekeringen en de Ombudsman Verzekeringen, die bij het Klachteninstituut Verzekeringen zijn ondergebracht, functioneren evenwel al enkele decennia. Het Klachteninstituut Verzekeringen moet niet alleen conserveren wat het in de loop der jaren heeft bereikt, maar zich ook blijvend in de markt positioneren. In dat licht wil ik de positie van het Klachteninstituut Verzekeringen in dit woord vooraf nog eens toelichten. De traditionele weg om een geschil naar een oplossing te brengen, die elke burger grondwettelijk mag gaan, is de gang naar de onafhankelijke rechter. Ook in de Europese rechtspraak is een doeltreffende voorziening in rechte een fundamenteel rechtsbeginsel voor elke burger. In de praktijk echter aarzelen veel burgers om een geschil aan de rechter voor te leggen, bijvoorbeeld omdat zij dat te veel vinden kosten, te lang vinden duren of omdat zij vrezen dat de relatie met de tegenpartij daardoor extra op scherp komt te staan. Gelet op deze drempels is alternatieve geschillenbeslechting voor veel burgers, in verschillende omstandigheden, een goede tweede mogelijkheid. In de maatschappij kennen we vele vormen van alternatieve geschillenbeslechting op bijvoorbeeld familierechtelijk terrein (denk aan mediation in echtgescheidingsgevallen), strafrechtelijk terrein (alternatieve afwikkeling van strafbare feiten) en in het handelsrecht (onder meer de geschillencommissies in de reiswereld en voor geschillen met garagebedrijven). Marktpartijen in het bedrijfsleven hebben, door de overheid tot zelfregulering gestimuleerd, eveneens vormen van alternatieve geschillenbeslechting ingevoerd. Men kan in dit verband denken aan geschillenbeslechting en tuchtrecht voor accountants, artsen en advocaten. In de financiële sector kennen de banken een geschillenbeslechter in de vorm van een Geschillencommissie Bankzaken en in de verzekeringsbranche werd de Ombudsman Verzekeringen ingesteld. Alternatieve geschillenbeslechting kent vele vormen, van vrijwillig tot deels verplicht (bijvoorbeeld doordat ter zake bepalingen in een convenant zijn opgenomen), met bindende of niet-bindende uitspraken van de geschillenbeslechter, en tal van mengvormen daarvan. Alle hebben het voordeel dat het laagdrempelige vormen van rechtspleging zijn, die niets of weinig kosten, die flexibel zijn en korte doorlooptijden kennen en die minder relatieschade tussen de partijen teweegbrengen. Alternatieve geschillenbeslechting eindigt immers meestal met een vorm van herstel van de sociale vrede tussen de partijen. Na een gang naar de rechter is dat over het algemeen veel minder of helemaal niet het geval. Enkele jaren geleden is een inventarisatie gemaakt van de alternatieve geschillenbeslechting op het gebied van financiële diensten in Europa. De Europese Commissie heeft vervolgens een Aanbeveling uitgevaardigd over buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen in de financiële dienstverlening. Deze Aanbeveling bevat een aantal principes en inrichtingseisen waaraan een alternative dispute resolution ten aanzien van consumentenzaken moet voldoen. Deze Europese eisen zijn: de alternatieve geschillenbeslechting moet onafhankelijk zijn, transparant, wettig, doeltreffend (het mag geen ritueel zijn), vrijwillig (de consument moet zijn grondrecht van de gang naar de rechter behouden), hoor en wederhoor kennen en de consument moet zich door een deskundige kunnen laten vertegenwoordigen. In 2002 heeft de Europese Commissie vervolgens het zogenoemde Groenboek uitgebracht, waarin alle vormen van geschillen en de beslechting daarvan op het gebied van financiële dienstverlening zijn beschreven, evenals de criteria en de eisen die de Commissie daaraan zou willen stellen. Daarna nog heeft de Commissie een Europese Richtlijn voor verzekeringsbemiddeling uitgebracht, met aanwijzingen voor alternatieve geschillenbeslechting inzake financiële dienstverlening 5

7 door het intermediair. Eerder in 2002 werd Fin-Net gesticht, een conventie van alternatieve geschillenbeslechters voor de financiële dienstverlening in de landen van de Europese Unie. De partners in dit netwerk van buitengerechtelijke geschillenbeslechting hebben een memorandum of understanding ondertekend, waarin zij zijn overeengekomen om grensoverschrijdende kwesties in onderlinge samenwerking te behandelen. Fin-Net functioneert ook als ontmoetingsplatform voor kennisuitwisseling en als adviesorgaan voor de beleidsverantwoordelijken van de Europese Commissie. Drie instellingen in Nederland, zo heeft een toetsing door het ministerie van Justitie uitgewezen, voldoen aan de Europese eisen. Deze drie instellingen zijn bij de autoriteiten in Brussel aangemeld en vervolgens in Fin-net opgenomen. Het zijn 1) voor bank- en hypotheekproducten: de Geschillencommissie Bankzaken en de Geschillencommissie Gedragscode Hypothecair Financiers, beide onderdeel van de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken, 2) voor verzekerings- en pensioenproducten: het Klachteninstituut Verzekeringen, met de Ombudsman Verzekeringen en de Raad van Toezicht Verzekeringen, en met toegang tot de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Ombudsman Pensioenen, en 3) met betrekking tot effecten: de tucht- en de klachtcommissies van het Dutch Securities Institute. Overigens kan worden opgemerkt dat deze instellingen weliswaar allemaal volgens de Europese criteria voor alternatieve geschillenbeslechting werken, maar voor het overige in hun bevoegdheden en in hun procedures en werkwijzen sterk van elkaar verschillen, doordat ze alle een eigen ontstaansgeschiedenis kennen en in zeer verschillende marktsegmenten opereren. In de verzekeringsbranche in Nederland is inmiddels een stevig draagvlak waar te nemen voor gedragsnormering, gedragstoezicht en, in het verlengde daarvan, het aanbieden van alternatieve geschillenbeslechting. De Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI), die in 2002 daadwerkelijk over het land werd uitgerold (zie ook mijn woord vooraf in het jaarverslag over 2001) en de Gedragscode Verzekeraars, die de verzekeraars vorig jaar hebben vastgesteld, behelzen immers in feite de verplichting aan het intermediair om niet alleen de eigen gedragscode te onderschrijven, maar daarvan ook het onderdeel alternatieve geschillenbeslechting serieus te nemen. De alternatieve geschillenbeslechting binnen de financiële dienstverlening in Nederland is daarmee bepaald niet uitontwikkeld. Kort na de instelling in 2002 van de Autoriteit Financiële Markten bijvoorbeeld werd dit instituut aangewezen als toekomstig toezichthouder, beginnend in 2004, op het intermediair. In de voorbereiding daarop beraadt de Autoriteit Financiële Markten zich ook uitdrukkelijk op een vorm van alternatieve geschillenbeslechting voor de geschillen tussen consumenten en de aanbieders van financiële diensten en producten. Het is in dit geval dus ook een overheidsdienst die zich actief wil bezighouden met het vraagstuk van laagdrempelige, snel werkende, deskundige en gespecialiseerde alternatieve geschillenbeslechting. Ik verwacht dat in dit kader het een en ander in toekomstige wetgeving zal worden geregeld, maar hoe meer de marktpartijen zelf adequate regelingen kunnen aanbieden, hoe minder de overheid natuurlijk de neiging zal hebben om daarin dwingend te gaan reguleren. Bij die zelfregulering echter zal terdege rekening moeten worden gehouden met het bestaan van conglomeraten en gecombineerde bank- en verzekeringsproducten, die in aantallen en soorten alleen nog maar toenemen. In snel tempo zijn de grenzen binnen de bedrijfstak tussen verzekeraars, banken, pensioenfondsen en beleggingsinstituten vervaagd. Fusies en overnames hebben ondernemingen hybride gemaakt en de consument wordt met steeds meer gemengde financiële producten geconfronteerd. Daardoor kan twijfel bestaan over de instantie die bevoegd is om een geschil te beslechten. Doordat de drie naar Europese maatstaven gekwalificeerde alternatieve geschillenbeslechters in Nederland zich nu nog uitsluitend op het eigen onderdeel van de financiële markt bewegen, doemt het gevaar op, en nu en dan manifesteert zich dat ook al, dat deze instituten in gezamenlijkheid niet meer aan de Europese criteria voldoen. De doeltreffendheid van het stelsel is immers niet optimaal 6

8 (onderdelen van klachten kunnen niet worden behandeld) en de transparantie ervan is dat evenmin (het is onduidelijk waar men terechtkan en reglementen, werkwijzen en procedures van de instellingen zijn erg verschillend). Dit alles noopt de marktpartijen ertoe opnieuw in beraad te gaan over de vraag hoe voor de consumenten in Nederland een europroof alternative dispute resolution kan worden gewaarborgd, wanneer die ontwikkeling naar conglomeraten en gecombineerde producten en diensten zich nog verder zal hebben doorgezet. Ik pleit wat dat betreft voor op z n minst de instelling van een clearing house in Nederland, een instituut zoals dat op het Europese vlak (in Kehl, Duitsland) al langer bestaat, voor mensen die naar een bevoegde instantie zoeken voor de behandeling van hun geschil. Dit zou dan een eerste stap kunnen zijn in de richting van één loket en één alternatieve geschillenbeslechter voor de financiële dienstverlening. Het is mijns inziens nu aan de marktpartijen om aan zo n instituut op korte termijn vorm en inhoud te geven. In dat kader kan ik natuurlijk alleen maar toejuichen dat het aantal aansluitingen bij het Klachteninstituut Verzekeringen nog steeds stijgt. Bovendien zijn spoedig aansluitingen van verzekeringsexperts te verwachten, evenals van gevolmachtigden en mogelijk van hypothecaire dienstverleners. Los van die groei zal het Klachteninstituut Verzekeringen zich op samenwerking toeleggen, opdat op de financiële markt in Nederland de toegang tot alternatieve geschillenbeslechting zo eenvoudig mogelijk blijft. overheid, de zelfregulering binnen de branche en ook dankzij de inspanningen van het Klachteninstituut Verzekeringen, sterk verbeterd. Niettemin worstelen we tot de dag van vandaag met geschillen over producten en diensten die van voor die tijd dateren. Het jaarverslag over 2002 laat zien, dat we bij het zoeken naar een oplossing van die geschillen toch al zo veel mogelijk hebben willen aansluiten bij de inzichten zoals die in de nieuwe gedragscodes van verzekeraars en intermediairs tot uiting komen. Deze gedragscodes hebben immers bij de totstandkoming ervan, volgens verzekeraars en intermediairs zelf, de bestaande praktijk alleen maar willen bevestigen. Mr. J.W. Wabeke, Ombudsman Verzekeringen Een van de bijkomende voordelen van alternatieve geschillenbeslechting heb ik nog niet genoemd, namelijk het jaarverslag van de geschillenbeslechter. Omdat deze ziet waar het in de sector knelt, kan dat jaarverslag als een marktonderzoek voor de aanbieders van de desbetreffende producten en diensten worden beschouwd. In het nu voorliggende jaarverslag is vooral geprobeerd om de geschillen die in 2002 aan mij werden voorgelegd, in het licht te plaatsen van de GIDI en de Gedragscode Verzekeraars, dus de codes die door de intermediairs respectievelijk de verzekeraars zelf zijn vastgesteld. De informatieverstrekking vanuit de verzekeringsbranche naar de klant, die in het verleden gebrekkig was, is dankzij de strengere regels van de 7

9

10 1 Organisatie en cijfers Uitgebreide informatie over de organisatie van het Klachteninstituut Verzekeringen en over de taak en werkwijze ervan, staat op de website: 1.1 Organisatie De Stichting Klachteninstituut Verzekeringen heeft tot doel het instellen en instandhouden van een bemiddelingsorgaan, evenals van een instantie die belast is met de tuchtrechtspraak, bij klachten en geschillen van consumenten inzake verzekeringsovereenkomsten waarop het Nederlands recht van toepassing is. Hiertoe biedt de stichting in het Klachteninstituut Verzekeringen huisvesting en ondersteuning aan de Ombudsman Verzekeringen en de Raad van Toezicht Verzekeringen. De Ombudsman Verzekeringen voert zijn werkzaamheden uit op basis van het reglement Ombudsman Verzekeringen. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft een eigen reglement. Overige doelstellingen van de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen zijn het uitvoeren van secretariaatswerkzaamheden voor instanties die soortgelijke werkzaamheden verrichten en het verrichten van hetgeen in verband met het vorenstaande nuttig of nodig is. Met Zorgverzekeraars Nederland en de koepelorganisaties Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen en Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen zijn in dat verband afspraken gemaakt over het verlenen van een aantal faciliteiten. Zo fungeert het secretariaat van het Klachteninstituut Verzekeringen tevens als loket voor de Ombudsman Pensioenen en de Ombudsman Zorgverzekeringen. De functies van Ombudsman Verzekeringen en directeur van het Klachteninstituut Verzekeringen zijn in één persoon verenigd. Op het instituut zijn specialisten werkzaam als verzekeringsjuristen, arbeidsdeskundigen, pensioendeskundigen, medisch specialisten en actuarissen. De secties binnen het instituut worden door coördinerend secretarissen geleid. Binnen het Klachteninstituut waren gedurende de verslagperiode in totaal 15 secretarissen in dienst. Vanuit het secretariaat werd ondersteuning geleverd door 7 medewerkers. In de bijlage zijn de personalia gespecificeerd. In 2002 werd bij de behandeling van klachten ook diverse keren van de mogelijkheid gebruikgemaakt om extern deskundigen te raadplegen. Overzicht van ontvangen zaken in 2002 Mondeling ontvangen* Leven Schade Totaal Schriftelijk ontvangen Prima vista ** 385 Leven Schade Raad van Toezicht Verzekeringen 149 Totaal Totaal * De secretarissen van de Ombudsman werden in 2002 circa keer telefonisch benaderd. Van deze contactmomenten was er in gevallen sprake van nieuwe klachtuitingen of verzoeken om informatie. ** In 2002 werden 385 klachtuitingen in het kader van een snelle afdoening schriftelijk afgedaan, dus zonder tussenkomst van de verzekeraar of tussenpersoon. Dit betrof 118 zaken op levengebied en 63 zaken op schadegebied. In deze zaken ging het om verzoeken om informatie, zaken die aan een buitenlandse collega werden overgedragen, niet-verzekeringsgebonden kwesties en zaken die om formele redenen niet in de procedure konden worden meegenomen. 1.2 Kengetallen Kengetallen Ombudsman Verzekeringen De Ombudsman Verzekeringen heeft in 2002 meer klachten ontvangen dan in het jaar ervoor. Mijns inziens wordt deze stijging niet door een slechtere prestatie van verzekeraars veroorzaakt, hoewel ORGANISATIE EN CIJFERS 9

11 die prestatie zeker ook niet beter was, maar vooral door het feit dat steeds meer verzekeringsconsumenten de Ombudsman Verzekeringen en het Klachteninstituut Verzekeringen kennen. Daarnaast raken meer en meer consumenten bekend met de mogelijkheid om ook klachten tegen tussenpersonen in te dienen en weten meer en meer tussenpersonen op hun beurt de weg naar de Ombudsman Verzekeringen te vinden, om namens hun relaties zaken voor te leggen. Ten aanzien van verschillende branches zijn er, zoals in de paragrafen hierna is gedaan, nog specifieke oorzaken van de toename van het aantal klachten aan te geven Kengetallen levensverzekeringen Deze paragraaf betreft naast levensverzekeringen ook spaarkasovereenkomsten en natura-uitvaartverzekeringen. Afgehandelde klachten Over de bemiddeling bij en de totstandkoming en uitvoering van levensverzekeringen, spaarkasovereenkomsten en natura-uitvaartverzekeringen lag er begin 2002 nog een werkvoorraad van 277 klachten en werden in de loop van het jaar nieuwe klachten ontvangen. Daarvan werden in 2002 in totaal klachten afgehandeld door middel van een oordeel, een rechtsherstel, een schikking of een coulance-afwikkeling. Hiervan konden 758 klachten (63%) niet geheel of gedeeltelijk ten gunste van de klager worden opgelost. Dit betekent overigens niet dat de desbetreffende verzekerden niets hadden te klagen (zie de cursieve tekst). In totaal 449 klachten (37%) konden wel op enigerlei wijze ten gunste van de klager worden afgehandeld. Hiervan kon een substantieel aantal zonder veel inspanning worden opgelost. Kort nadat de klacht aan de directie van het desbetreffende verzekeringsbedrijf was voorgelegd, ontving de Ombudsman Verzekeringen de mededeling dat de kwestie zou worden geregeld. De overige klachten konden na onderzoek en in overleg met het desbetreffende verzekeringsbedrijf worden opgelost. klachteninstantie schriftelijk bezwaar aan te tekenen. Levensverzekeringen zijn ingewikkelde producten. Soms hebben ze aanzienlijke financiële consequenties als gevolg van eigen of andermans tekortkomingen, een verkeerde beeldvorming, gemaakte fouten, een wijziging in persoonlijke omstandigheden, overmacht en dergelijke. De Ombudsman kan als informeel bemiddelaar zulke gevolgen vanzelfsprekend niet beperken of ongedaan maken. Toch blijkt het in de praktijk mogelijk om ook dergelijke klachten bevredigend voor de klager af te handelen, door de achtergronden van de voorgelegde kwestie begrijpelijk toe te lichten. Bij bijvoorbeeld klachten over tegenvallende afkoopwaarden en premievrije waarden is de realiteit meestal dat de maatschappij de waarde correct heeft vastgesteld en dat de uitkomst, gelet op het algemeen gebruik in de verzekeringsbedrijfstak, redelijk is. In die gevallen kan de Ombudsman de bezwaren van de betreffende consument objectiveren, bijvoorbeeld door het rapport van een onafhankelijke actuaris te overleggen en door duidelijk uit te leggen wat de oorzaken van die tegenvallende waarde zijn. De teleurstelling zal daardoor niet kunnen worden weggenomen, maar de emoties daarbij richting de verzekeraar kunnen wel in positieve zin worden bijgebogen. Niet behandelde klachten Bij in totaal 220 klachten kwam het niet tot een oordeelsvorming. Daarvan waren er 109 niet ontvankelijk. In 76 gevallen werd de klacht niet in behandeling genomen omdat het geschil nog niet voor bemiddeling vatbaar was (in deze gevallen werd het betrokken verzekeringsbedrijf, vaak met succes, op de mogelijkheid geattendeerd om door een adequate reactie een potentiële klacht te voorkomen) of omdat de klacht tijdens de behandeling werd ingetrokken, aangezien de kwestie alsnog tot tevredenheid werd afgewikkeld. In 5 gevallen kon een klacht door informatieverstrekking worden voorkomen. In totaal moesten 30 klachten worden geseponeerd, omdat op een verzoek om aanvullende informatie of om een reactie op een voorlopig standpunt, zelfs na een herinnering, niet werd gereageerd. Teleurgestelde verzekerden Een afgewezen klacht betekent niet per definitie dat de verzekerde niets te klagen had. De meeste consumenten nemen immers niet zonder invoelbare aanleiding de moeite om bij een buitengerechtelijke ORGANISATIE EN CIJFERS 10

12 Overzicht van wel en niet behandelde klachten Werkvoorraad per 1 januari Nieuwe schriftelijke zaken Totaal te behandelen Niet ontvankelijk 109 Informatief 5 Geseponeerd 30 Niet voor toewijzing vatbaar 758 Ten gunste van klager afgehandeld 449 Anders (ingetrokken, ter kennisneming, et cetera) 76 Totaal afgehandeld in Nog in behandeling per 1 januari Ontvangen en behandelde klachten NIET ONTVANKELIJK TER KENNISNEMING INFORMATIEF INGETROKKEN GESEPONEERD NIET VOOR TOEWIJZING VATBAAR TEN GUNSTE VAN KLAGER AFGEHANDELD Redelijke stijging van het aantal klachten Het aantal klachten tegen levensverzekeraars, spaarkasbedrijven, natura-uitvaartverzekeraars en assurantietussenpersonen die bij het sluiten van levensverzekeringen hebben bemiddeld, is in 2002 met circa 11% gestegen, van naar Deze toename is een gevolg van het feit dat consumenten assertiever zijn geworden en aandachtiger op bijvoorbeeld het kostenaspect in levensverzekeringen (zeker wanneer het om beleggingspolissen gaat). Bovendien ervaren zij nu dat lage beurskoersen ook de waarde van hun verzekeringen raken. Het aantal klachten tegen assurantietussenpersonen (198, 13% van het totaal) is gestabiliseerd. Het aantal klachten over vertraging in de behandeling, het onbeantwoord laten van brieven en vertraging in de uitkering van verzekerde bedragen en afkoopwaarden, blijft verontrustend. Deze waarnemingen bevestigen de berichten in de vakpers over administratieve problemen bij verzekeraars, veel door een tekort aan personeel. Voor de consument echter is dat uiteraard geen valide verontschuldiging In de grafiek zijn de cijfers ten aanzien van klachten over levensverzekeringen, spaarkasovereenkomsten, naturauitvaartverzekeringen en, sinds medio 1999, assurantietussenpersonen, geconsolideerd. Klachten verdeeld naar branches LEVEN SPAARKAS NATURA-UITVAART ORGANISATIE EN CIJFERS 11

13 Doorlooptijden 0 < 4 weken < 8 weken < 12 weken < 16 weken > 16 weken Klachten verdeeld naar onderwerp Aard van de zaak Ontvangen Afgehandeld Aanspraken uit verzekering Kostenstructuur Geschillen over uitkeringen Vertraging in behandeling of uitkering Afkoop, afkoop- en premievrije waarde Beëindiging overeenkomst Fouten en vergissingen Reserve- of waardeoverdracht Voorlichting Bemiddeling en advisering Hypotheek en levensverzekering Echtscheiding en levensverzekering Mate van arbeidsongeschiktheid Totstandkoming overeenkomst Winstdeling Verzwijging Medische acceptatie Royement wegens non-betaling Conversie en omzetting Toepassing of interpretatie polisvoorwaarden Geen uitkering wegens oud royement 7 7 Fiscale aspecten 7 10 Consequenties te late indiening ao-claims 6 7 Zelfmoord en levensverzekering 2 1 Begunstiging 0 1 Diversen 0 2 Totaal Kengetallen schadeverzekeringen Nieuwe dossiers In 2002 werden nieuwe dossiers in behandeling genomen. Dit is een stijging van ruim 6% ten opzichte van 2001 (2.875). D Overzicht naar branche Motorrijtuigen Caravan Brand Aansprakelijkheid Transport (pleziervaartuigen) Transport (overige) Reis Annuleringskosten Medische varia Rechtsbijstand Kostbaarheden Overige Totaal Verdeling naar branche Reis/transport 8% Medisch 12% Overig 21% Aansprakelijkheid 9% Motorrijtuigen 33% Brand 17% ORGANISATIE EN CIJFERS 12

14 Overzicht van wel en niet behandelde klachten Werkvoorraad per 1 januari Nieuwe schriftelijke zaken Totaal te behandelen Niet ontvankelijk 24 Informatief 513 Geseponeerd 66 Niet voor toewijzing vatbaar Ten gunste van klager afgehandeld Anders (ingetrokken, ter kennisneming, et cetera) 230 Totaal afgehandeld in Nog in behandeling per 1 januari Afgehandelde zaken Op 31 december 2002 waren van de nieuwe zaken afgehandeld. Uit voorgaande jaren resteerden nog 655 zaken. In totaal werden vorig jaar zaken afgehandeld (2.950 in 2001). In 513 zaken gaf de Ombudsman informatie of suggesties voor een verdere aanpak. In gevallen bleef de situatie voor de klager ongewijzigd. In deze gevallen was er geen ruimte voor (verdere) bemiddeling, bijvoorbeeld omdat de klacht ongegrond was of omdat de verzekeraar of tussenpersoon niet bereid was om de betrokkene tegemoet te komen. In 83 zaken leidde het overleg tot een voor beide partijen aanvaardbaar compromis. In 919 zaken besloot de verzekeraar of tussenpersoon na de discussie met de Ombudsman om de betrokkene alsnog volledig tegemoet te komen. In 39 zaken kon het probleem niet worden opgelost, waarna de klacht op grond van het reglement Ombudsman Verzekeringen of op verzoek van de betrokkene naar de Raad van Toezicht Verzekeringen werd doorgezonden. In 24 zaken werd de klacht niet ontvankelijk verklaard en in 257 zaken werd de klacht op een andere wijze afgewikkeld. Uit deze cijfers blijkt dat in bijna de helft van de gevallen waarin daadwerkelijk een bemiddelingspoging werd ondernomen, een geheel of gedeeltelijk positief resultaat voor de betrokkene werd bereikt. Evenals in 2001 werd ook dit jaar geen schriftelijk advies overeenkomstig artikel 7 van het Reglement uitgebracht. In 2002 werden 335 zaken gemeld die op assurantietussenpersonen betrekking hadden < 4 weken < 8 weken < 12 weken < 16 weken > 16 weken ORGANISATIE EN CIJFERS 13

15 1.2.2 Kengetallen Raad van Toezicht Verzekeringen In 2002 werden 149 klachten bij de Raad van Toezicht Verzekeringen ingediend (161 in 2001). In 143 gevallen betrof de klacht een verzekeraar, in 6 gevallen een tussenpersoon. Van voorgaande jaren waren begin 2002 nog 88 klachten in behandeling. In totaal werden in klachten afgehandeld. Eind 2002 waren nog 120 zaken in behandeling. Branche Afgehandeld Gegrond Ongegrond Behandeling Gedeeltelijk Nietgestaakt gegrond ontvankelijk Aansprakelijkheid Opstal/inboedel/inventaris Motorrijtuig/caravan Medische zaken Reis/transport Rechtsbijstand Leven Overig Totaal Klachten waarvan de behandeling werd gestaakt Betaald/geregeld na vragen van verweer tegen de klacht Betaald/geregeld na ontvangst van klagers commentaar op het verweer van de aangeslotene Betaald/geregeld na oproep van de aangeslotene ter zitting van de Raad Betaald/geregeld na overleg met de aangeslotene (ter zitting) Klacht ingetrokken na overleg tussen de aangeslotene en klager (zonder zitting) Klacht ingetrokken na verzoek aan klager om commentaar op het verweer van de aangeslotene Dossier afgelegd nadat klager niet reageerde op het verzoek om commentaar Klacht geregeld na uitbrengen van bindend advies Klager bleek zich tot de rechter te wenden of te hebben gewend Verzekeraar/de tussenpersoon viel niet onder de Raad van Toezicht Verzekeringen Klager zond geen deugdelijk klaagschrift Klacht ter behandeling naar Ombudsman Verzekeringen Klager was geen consument 2 0 Totaal ORGANISATIE EN CIJFERS 14

16 2 Interdisciplinair 2.1 Onbekendheid met het Klachteninstituut Verzekeringen Ons niet bekend U stelt voor om de zaak voor te leggen aan de SKV, schreef een verzekeraar aan een tussenpersoon. Deze laatste instantie is ons niet bekend. Wij geven er derhalve de voorkeur aan om niet mee te werken aan een vorm van arbitrage door de SKV. Dat ligt anders bij het inschakelen van een aan het verzekeringsbedrijf gelieerde instantie. Dit schrijven behoort tot de meest opvallende uitingen van gebrek aan kennis over de Ombudsman Verzekeringen en het Klachteninstituut Verzekeringen. Kennelijk kent nog niet iedereen in de verzekeringsbranche mijn instituut en de werkwijze daarvan. Op zich is dat natuurlijk opmerkelijk, maar het verbaast me niet. In de afgelopen jaren is er immers binnen de concerns, in zowel het management als de uitvoering, een continue stroom van personele veranderingen geweest. Daardoor is kennis gekomen, maar ook weer gegaan. Indien de branche over de taak en werkwijze van de Ombudsman Verzekeringen en het Klachteninstituut Verzekeringen onvoldoende kennis heeft, kunnen de consumenten daar niet goed over worden geïnformeerd. Natuurlijke momenten om die informatie te verstrekken, zijn er niettemin voldoende: vanaf het moment dat de verzekering wordt afgesloten tot en met bijvoorbeeld het moment waarop zich na een afwijzing een geschil aandient. Verzekeraars kunnen ook in de polisvoorwaarden bepaalde informatie opnemen, zoals de manier waarop en de termijn waarbinnen een klacht moet worden ingediend. Ik acht het in ieder geval de primaire verantwoordelijkheid van de aangesloten instellingen, zeker ook gelet op de Gedragscode Verzekeraars, de GIDI en de wettelijke verplichting van de Financiële Bijsluiter, om consumenten uitdrukkelijk op het bestaan van de Ombudsman Verzekeringen en het Klachteninstituut Verzekeringen te wijzen en om hen over mijn taak en werkwijze te informeren. Omdat daarbij regelmatig misverstanden ontstaan, wil ik een aantal aspecten van mijn taak en werkwijze nog eens verhelderen. De Ombudsman Verzekeringen behandelt klachten en geschillen met betrekking tot de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van verzekeringsovereenkomsten waarop het Nederlands recht van toepassing is en waarbij een verzekeraar of tussenpersoon is betrokken die bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen is aangesloten. Bij de beoordeling van een klacht of een geschil laat ik mij als onafhankelijk buitenstaander en vertrouwensman van beide partijen, vanuit het besef dat het sluiten van een verzekeringsovereenkomst niet alleen een verzekerings-technische bedrijfsactiviteit, maar ook een maatschappelijke dienstverlening is, leiden door wetgeving, jurisprudentie en normen van redelijkheid, billijkheid en zorgvuldigheid. Daarbij let ik op het karakter van de verzekeringsovereenkomst, de toepasselijke gedragscodes en gedragsregels, het algemeen gebruik in de bedrijfstak en zoveel mogelijk ook de individuele omstandigheden van het geval. Ik oefen mijn functie onafhankelijk en naar eigen inzicht uit. 1 Deze onafhankelijkheid regardeert zowel de aangesloten instelling als de consument. Klagers, verzekeraars en tussenpersonen die met mijn taak en werkwijze onbekend zijn, willen mij nogal eens voorhouden hoe ik de zaken moet aanpakken. Soms tonen zij weinig begrip als blijkt dat ik mijn eigen visie ontwikkel. Ik wil dan ook benadrukken dat ik noch van de verzekeraar noch van de consument een belangenbehartiger ben, dat ik geen arbiter ben, geen aansprakelijkheid vaststel, geen contra-expertise kan bieden en geen incasso verzorg. Wel ben ik een bemiddelaar. Als een kwestie zich voor bemiddeling leent, eindigt mijn werk met een advies of een bemiddelingsvoorstel dat ik aan beide partijen voorleg. 2 Dit advies is voor geen van de partijen bindend en er kan dus ook niet iets als een hoger beroep worden ingesteld. Klagers die onvoldoende vertrouwen in de Ombudsman Verzekeringen hebben of ontevreden over de behandeling van hun zaak zijn, kunnen van verdere bemiddeling afzien. Het staat hen dan vrij om bijvoorbeeld via meer juridische wegen hun gelijk te proberen te behalen. Indien echter een 1 Reglement van de Ombudsman Verzekeringen, art. 6a. 2 Reglement van de Ombudsman Verzekeringen, art. 7d, lid 5. INTERDISCIPLINAIR 15

17 aangesloten instelling weigert om overeenkomstig mijn advies te handelen, dan kan ik de Raad van Toezicht Verzekeringen verzoeken om een onderzoek in te stellen. Ook kan mijn bemiddeling ertoe leiden dat met instemming van beide partijen aan een derde deskundige om een bindend advies wordt gevraagd. Belangrijk is nog de termijn waarbinnen een klacht moet worden ingediend, namelijk binnen één jaar na de definitieve standpuntbepaling door de aangesloten instelling. 3 Na een jaar blijkt het immers bijna niet meer mogelijk om nog te bemiddelen. Door het verstrijken van de tijd is vaak niet meer alle informatie te achterhalen, zijn verhoudingen verstard en wederzijdse standpunten gepolariseerd en bestaat er nauwelijks nog bereidheid om via bemiddeling tot een oplossing te komen. Het grootste deel van de klachten wordt op tijd ingediend, maar toch moet ik regelmatig mensen teleurstellen die pas na een jaar of nog later hun zaak aan mij voorleggen. Het is daarom de taak van de aangesloten instellingen om consumenten duidelijk op deze termijn van een jaar te wijzen. Van belang is verder dat ik uitsluitend klachten in behandeling kan nemen die niet onder de rechter zijn (geweest) en die eerst aan de wederpartij ter kennis zijn gebracht. De wederpartij moet immers de gelegenheid krijgen om de kwestie te beoordelen en het gerezen geschil op te lossen. In dit verband merk ik op, dat nog veel verzekeraars en tussenpersonen geen voorziening hebben getroffen voor een eigen eerste klachtopvang die aan de eisen van de gedragscode voldoet. 2.2 De uitleg van polisvoorwaarden In veel polissen worden begrippen gebruikt die niet nader zijn gedefinieerd en op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd. Ook staan er formuleringen in die volgens de verzekeraar sluitend zijn, maar in de praktijk toch anders kunnen worden begrepen. Nogal eens ontstaat een geschil wanneer de uitleg van de verzekerde niet met die van de verzekeraar overeenkomt. Mij wordt dan gevraagd te beslissen welke uitleg juist is. Vanzelfsprekend is het niet de taak van een bemiddelaar om voor partijen (bindend) vast te stellen hoe een bepaalde formulering moet worden gelezen of wat onder een bepaald begrip moet worden verstaan. Toch is een verheldering van de polisvoorwaarden vaak het uitgangspunt van 3 Reglement van de Ombudsman Verzekeringen, art. 7b. mijn bemiddeling. Bovendien vloeit uit de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek voort dat in geval van twijfel de uitleg gunstig voor de verzekeringnemer moet zijn. Is de motorhelm een accessoire? Een automobilist werd op doorreis in Frankrijk door een vrachtauto aangereden. Zijn bagage, waaronder twee motorhelmen, raakte daarbij beschadigd. Hij claimde de schade op de doorlopende reisbagageverzekering. Op grond van de bepaling hierin dat onderdelen en accessoires geen bagage zijn, wees de verzekeraar de claim met betrekking tot de helmen af. De verzekerde bracht daar tegenin, dat hij nergens in de voorwaarden kon terugvinden wat onder een accessoire moest worden verstaan en dat hij bovendien een helm geen accessoire bij een auto vond. Volgens hem ging het gewoon om bagage. Ook ik ben van mening dat een helm, als die al als een accessoire kan worden aangemerkt, geen accessoire bij een vervoermiddel is. Een helm kan immers ook los van een vervoermiddel worden gebruikt en is dus meer aan een persoon dan aan een vervoermiddel gebonden. Richting verzekeraar heb ik daar aan toegevoegd dat de polisvoorwaarden mijns inziens zoveel ruimte voor verschillende interpretaties bieden, dat de verzekerde het voordeel van de twijfel zou moeten krijgen. De verzekeraar heeft hierop de claim alsnog gehonoreerd. Subsidiaire dekking van een telefoonverzekering Een jongen werd op straat van zijn mobiele telefoon beroofd. Het toestel werd hem met kracht uit zijn hand gerukt terwijl hij stond te bellen. Hij diende een claim op zijn telefoonverzekering in. Deze verzekering dekte diefstal, maar sloot schade uit die de verzekerde ook met een inboedelof inventarisverzekering had kunnen verzekeren. De verzekeraar wees de claim daarom af, omdat de inboedel- en inventarisverzekering diefstal met geweld standaard pleegt te dekken. De claim zou daarom alleen kunnen worden herbeoordeeld nadat een schriftelijke afwijzing door de inboedel- of inventarisverzekeraar was overlegd. De jongen had echter geen inboedel- of inventarisverzekering en kon dus ook niet zo n schriftelijke afwijzing overleggen. De verzekeraar vond dit echter niet relevant, want hij had een verzekering kúnnen sluiten en vervolgens daar een beroep op kunnen doen. In mijn bemiddeling voerde ik aan, dat veel inboedel- of inventarisverzekeraars het voorval niet als diefstal met geweld zouden hebben betiteld en dat bovendien in de polis- INTERDISCIPLINAIR 16

18 voorwaarden niet was vermeld dat een schade alleen na overlegging van zo n schriftelijke afwijzing kon worden behandeld. Hierop honoreerde de verzekeraar de claim alsnog, waarbij hij opmerkte dat hij zijn voorwaarden zou aanpassen en schadeoorzaken als de beschreven diefstal voortaan volledig zou uitsluiten. Eigen gebrek? Een spiegel viel op een dressoir. De schade aan de spiegellijst, het dressoir, enkele lampen en een siervaas werd op de inboedelverzekering geclaimd. Een expert constateerde dat een schroef aan de achterkant van de spiegellijst door een onbekende oorzaak was losgeraakt. Op grond hiervan concludeerde de verzekeraar dat er van eigen gebrek sprake was en die oorzaak was volgens hem niet gedekt. 4 Volgens de polisvoorwaarden was elke schade gedekt als gevolg van iedere oorzaak die niet is uitgesloten krachtens de Algemene Voorwaarden of krachtens het gestelde onder Bijzondere uitsluitingen. In die paragraaf was schade door eigen gebrek niet nadrukkelijk uitgesloten. Doordat echter een duidelijke bepaling hierover ontbrak, was deze schade evenmin expliciet gedekt. De verzekeraar deed in dit verband een beroep op het Wetboek van Koophandel, waarin is bepaald dat schade door eigen gebrek alleen is gedekt, indien daarvoor uitdrukkelijk is verzekerd. Volgens de verzekeraar was daar geen sprake van en bleef de wettelijke uitsluiting dus onverminderd van kracht. Mijn standpunt is, dat als de polisvoorwaarden aangeven dat alles is gedekt behalve een aantal limitatief opgesomde schadeoorzaken, een verzekerde niet beducht hoeft te zijn op extra wettelijke uitsluitingen, die de verzekeraar bovendien vrij eenvoudig in zijn polisvoorwaarden had kunnen vermelden. Gelet op de verwarrende polisvoorwaarden vond ik dat de verzekerde het voordeel van de twijfel moest krijgen. Omdat het voor de verzekeraar om een principiële kwestie bleek te gaan, heb ik overwogen een formeel advies in de zin van mijn Reglement uit te brengen, maar zover heeft het niet hoeven komen. De verzekeraar besloot uiteindelijk zijn verzekerde alsnog, zij het coulancehalve, schadeloos te stellen en de polisvoorwaarden op het punt van eigen gebrek te verduidelijken. 4 Wetboek van Koophandel, art Declaraties en gedragingen van tussenpersonen In Nederland worden de meeste verzekeringen via kantoren van onafhankelijke tussenpersonen verkocht. Omdat deze op basis van no cure, no pay werken, wordt ook wel, ten onrechte, van een gratis advies gesproken. Dat een tussenpersoon voor zijn werkzaamheden rechtstreeks bij de consument kosten in rekening brengt, is niet gebruikelijk. In de GIDI is dan ook nadrukkelijk opgenomen dat tussenpersonen een kostenvergoeding ontvangen van de maatschappij waar de verzekering is gesloten. Die vergoeding vormt een onderdeel van de premie die de verzekeringnemer moet betalen. De GIDI biedt tussenpersonen daarnaast wel een opening om voor sommige diensten op basis van uurtarieven met de consument af te rekenen, onder de voorwaarde dat dit altijd vooraf duidelijk met de wederpartij wordt afgestemd. Rekening na teleurstelling Een tussenpersoon had zijn cliënt, voor het uitbrengen van een offerte voor een lijfrenteverzekering, een rekening van 800 euro gestuurd. De betrokkene was hiervan niet vooraf op de hoogte gesteld en had verondersteld dat hij zich vrijblijvend voor advies tot de tussenpersoon had kunnen wenden. Hij was dan ook behoorlijk van de rekening geschrokken. Uit onderzoek bleek dat de cliënt de tussenpersoon niet tijdig had geïnformeerd over zijn beslissing om met een ander intermediair verder te gaan. De tussenpersoon was daarover teleurgesteld. Het had de cliënt ook gesierd om hem onnodig werk te besparen. Niettemin heb ik de adviseur bereid gevonden om de nota in te trekken. De GIDI is immers helder op dit punt: er mag alleen een declaratie worden ingediend wanneer dit vooraf met de cliënt is besproken. Het niet zo kosteloze offertestadium Een tussenpersoon bood een potentiële klant aan om voor diens lopende verzekeringen een nieuwe prijsopgave te verstrekken. De man ging akkoord, als de dekking van de nieuwe verzekeringen maar hetzelfde zou zijn als van de bestaande. De totaalpremie kwam lager uit en dus werden er opzeggingen van de lopende posten en aanvraagformulieren voor nieuwe verzekeringen ondertekend. Nog voor de dekking inging echter, bleek dat voor de autoverzekering een premie op basis van uitsluitend WA-dekking was geoffreerd, terwijl voorheen beperkte cascodekking was meeverzekerd, en dat bovendien voor een vijfjarig INTERDISCIPLINAIR 17

19 contract was getekend, terwijl de bestaande verzekeringen eenjarige contracten waren. Nadat de aanvragen weer waren ingetrokken, presenteerde de tussenpersoon een nota van bijna 300 euro voor gemaakte kosten. Vooraf was daar niets over afgesproken. De tussenpersoon verweerde zich met de stelling dat de aanvrager met de offerte akkoord was gegaan - er waren immers opzeggingen en aanvragen ondertekend - en dat dus het kosteloze offertestadium was gepasseerd. Het feit dat de aanvrager de nieuwe verzekeringen ongedaan had gemaakt, deed daar volgens de tussenpersoon niets aan af. De desbetreffende tussenpersoon wilde pas vanaf 1 januari 2003 de GIDI gaan onderschrijven en was niet bij het Klachteninstituut Verzekeringen aangesloten. Daarom moest ik volstaan met een dringende oproep om de declaratie in te trekken. Het is mij niet bekend of de tussenpersoon daar gevolg aan heeft gegeven. Wel wil ik nog opmerken dat het ook los van de GIDI in de verzekeringsbedrijfstak volstrekt ongebruikelijk is om zonder duidelijke afspraken vooraf advieskosten bij een potentiële klant in rekening te brengen. Veel tussenpersonen kunnen er overigens maar moeilijk aan wennen dat niet alleen verzekeraars, maar ook zij in de positie van aangeklaagde partij kunnen komen. Het gebeurt nogal eens dat tussenpersonen als belangenbehartiger van een klager optreden, waarbij zij volop grieven richting de verzekeraar uiten, maar vervolgens zelf het boetekleed moeten aantrekken wanneer blijkt dat de verzekeraar geen blaam treft. Nadat ik klagers daarover heb geïnformeerd, staat het hen natuurlijk vrij om vervolgens een klacht tegen de tussenpersoon in te dienen Niet op maat verzekerd Bij een zelfstandige handelsagent in sieraden werd in zijn woning ingebroken, waarna een behoorlijke buit werd ontvreemd. De inboedelverzekeraar wees de claim af, omdat de bestemming van het woonhuis van de verzekerde zou zijn gewijzigd. De verzekerde meende dat daar geen sprake van was. Er was geen aanvraagformulier meer aanwezig - de polis was al jaren geleden ingegaan - maar volgens de verzekeraar was dat niet van belang. Het risico was immers na de ingangsdatum verzwaard en in het laatste mutatieformulier, een inboedelwaardemeter die de verzekerde in verband met een verhuizing was toegestuurd, had de verzekerde aangegeven dat het een woonbestemming betrof en had hij niet gemeld kantoor aan huis te hebben, waar hij soms wel voor een miljoen euro aan sieraden bewaarde. Omdat het de eerste schade van de verzekerde betrof, had de verzekeraar ook niet via die weg eerder van de risicoverzwaring kunnen weten. De verzekeraar kwam de verzekerde tegemoet door een derde van de schade onverplicht te vergoeden. Daarmee was de zaak echter niet gesloten. De tussenpersoon stuurde mij een brief met het schadedossier. Hij schreef dat zijn klant, een bijna-totaalklant die hij al tien jaar in de boeken had, het niet met de afwijzing eens was en vroeg mij om advies. Mij leek echter dat de conclusie van de verzekeraar niet als onjuist kon worden aangemerkt. Prompt diende de klager een klacht tegen zijn tussenpersoon in, die op zijn beurt de klacht naar zijn aansprakelijkheidsverzekeraar doorschoof. Uiteindelijk spitste de zaak zich toe op de vraag of de tussenpersoon wist of had moeten weten dat in de woning regelmatig een kostbare sieradencollectie aanwezig was. Het archief van de tussenpersoon was niet zo op orde, dat daaruit die conclusie kon worden getrokken en de tussenpersoon zelf ontkende het ten stelligste. De GIDI bood geen uitkomst, want mijn aanbeveling om alle afspraken met klanten schriftelijk vast te leggen en in het klantdossier te bewaren, is niet in die code opgenomen. Door de ontkenning van de tussenpersoon is de zaak een bewijskwestie geworden en zo n zaak kan ik als bemiddelaar niet verder behandelen. Bovendien zag ik uiteindelijk toch geen bemiddelingsruimte meer, omdat er van een beroepsfout sprake moet zijn geweest. En een verkeerde inschatting of beoordeling waarbij geen grote mate van verwijtbaarheid in het spel is, leidt natuurlijk niet zonder meer tot aansprakelijkheid. 2.4 Vertragingen Het grote aantal klachten over vertragingen is niet afgenomen. Nog steeds moeten polishouders ervaren dat verzekeraars en tussenpersonen niet binnen een redelijke termijn mutaties doorvoeren of uitkeringen afwikkelen. Veel verzekeraars en tussenpersonen zijn kennelijk niet in staat om binnen een redelijke termijn brieven van hun cliënten te beantwoorden of af te handelen. Ik weet dat de directies van de maatschappijen die het aangaat, grote inspanningen leveren om dit probleem uit de wereld te helpen. Ik stel echter vast dat die inspanningen vooral bij een aantal grotere verzekeraars nog geen succes hebben gehad. De vele schriftelijke en telefonische contacten met verzekeringsconsumenten hierover bevestigen mijn INTERDISCIPLINAIR 18

20 opvatting dat de reorganisaties die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, de besparingen op het personeelsbestand en het zelfs volledig uitbesteden van administraties, geen positieve uitwerking op de kwaliteit van de dienstverlening hebben gehad. Het is consumenten niet uit te leggen waarom het bijvoorbeeld binnen de branche volstrekt niet gebruikelijk is om een ontvangstbevestiging te versturen en waarom het heel erg lang kan duren voordat men over een uitkering kan beschikken of nieuwe polisbladen in huis heeft. Consumenten hebben er geen boodschap aan dat die vertragingen meestal op personele problemen zijn terug te voeren. Natuurlijk hebben zaken als de millenniumwisseling, de invoering van de euro en diverse vooral fiscale wetswijzigingen voor een forse werkdruk gezorgd, maar daar zal door maatregelen als de (gedeeltelijke) afschaffing van het spaarloon en de lijfrentebasisaftrek, waardoor een enorm aantal polissen zal moeten worden aangepast, geen verbetering in komen. Ik vrees daarom dat verzekeringsconsumenten nog lang met vertragingen te maken zullen hebben. 2.5 Wet op de medische keuringen De Wet op de medische keuringen houdt de bedrijfstak al een aantal jaren bezig. Sinds de wet van kracht is, 1 januari 1998, hebben mij over de toepassing ervan klachten bereikt en heb ik er in mijn jaarverslagen aandacht voor gevraagd. De wet legt werkgevers en verzekeraars beperkingen op ten aanzien van keuringen bij sollicitaties en voor arbeidsgerelateerde particuliere verzekeringen. In mijn verslag over 2001 heb ik aandacht besteed aan de eerbiedigende werking ten aanzien van bestaande collectieve verzekeringscontracten tot de uitvoering van gedane pensioentoezeggingen. In dat jaar heeft de Hoge Raad een verzekeraar die vond dat er van een eerbiedigende werking sprake was, als verweerder in cassatie uiteindelijk in het ongelijk gesteld. 5 De kern van de overweging was dat de initiatiefnemer van de wet, Kamerlid Van Boxtel, in zijn antwoorden in de Eerste Kamer steeds heeft benadrukt dat de Wet op de medische keuringen onmiddellijke werking had. De uitspraak van de Hoge Raad sluit mijns inziens aan bij wat de wet beoogt, namelijk dat de toegang tot oudedags- en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen niet onredelijk wordt beperkt. Naar aanleiding van het arrest heeft het 5 Hoge Raad, 5 januari 2001 (NJ 2001, 661). Verbond van Verzekeraars zijn leden geadviseerd om bestaande collectieve pensioencontracten in stand te houden en dus niet tussentijds open te breken. Dit advies is helaas niet door alle verzekeraars opgevolgd. Ook is uit klachten gebleken dat een aantal verzekeraars in strijd met de letter of in strijd met de geest van de Wet op de medische keuringen heeft gehandeld. Inmiddels heeft mij een ander type klachten bereikt, waarover een opmerking vooraf. Bij het noteren van de volgende overwegingen heb ik mij gerealiseerd ver te gaan, maar niet te ver, in het omgaan met mijn bevoegdheden. De behandeling van enkele specifieke klachten noopte mij tot een verstrekkend en diepgaand onderzoek, om te kunnen beoordelen of ingenomen standpunten wel voldoende onderbouwd en gemotiveerd waren. Van mijn bevindingen doe ik verslag met de bedoeling een bijdrage te leveren aan de nog altijd voortdurende discussie bij verzekeraars en binnen het Verbond van Verzekeraars over alle implicaties van de Wet op de medische keuringen. Diverse van de verschillend getinte klachten betreffen het vraagstuk van de zogeheten brandende huizen. Om een mogelijke ontsnappingsroute uit het keuringsverbod te blokkeren, met het doel de toegankelijkheid van de collectieve voorzieningen voor mensen met gezondheidsproblemen te waarborgen, zijn uitsluitingen (of een vermindering van rechten) op grond van ziekten, aandoeningen of gebreken verboden. 6 6 Wet op de medische keuringen, art. 4, lid 6. In dit artikel is bepaald dat geen uitsluiting of vermindering van rechten op grond van ziekten, aandoeningen of gebreken wordt bedongen door de verzekeraar bij de deelneming aan een voorziening als bedoeld in het derde lid en bij het aangaan of wijzigen van een verzekering als bedoeld in het vierde en vijfde lid, voorzover ingevolge deze leden een keuringsverbod geldt. In de Toelichting op de wet is daarbij het volgende aangetekend. Met dit nieuwe toegevoegde zesde lid wordt voorkomen dat in het kader van pensioenvoorziening of andere (arbeidsongeschiktheids)verzekeringen waarvoor een keuringsverbod geldt, het risico van bepaalde ziekten, gebreken of aandoeningen door de verzekeraar of door het pensioenfonds van de dekking wordt INTERDISCIPLINAIR 19

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2009-2010 inleiding Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april 1995) heeft zijn werkwijze geen ingrijpende veranderingen ondergaan. Het ziet er niet naar

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Dutch Securities Institute Inhoudsopgave Voorwoord door Prof. mr. M.R. Mok, Voorzitter Klachtencommissie DSI 2 1 Oprichting van het Dutch Securities Institute (DSI)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding HOOFDSTUK 20 20.1 Inleiding 440. Algemeen De verzekeringsovereenkomst heeft met de in januari 2006 ingevoerde titel 17 als bijzondere overeenkomst zijn plaats gekregen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL 2 I. INLEIDING Het Tariferingsbureau is op 1 november 2003 van start gegaan! De consument op

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Z220/0115 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Inhoudsopgave Hoe meldt u een zaak aan? Altijd juridische hulp, verzekerd of niet! Artikel 1 Inleiding Artikel 2 Algemene regels voor de verzekering Artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Rechtsbijstand Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt Algemene Informatie Hoe doet u een beroep op uw polis? 1. Telefonische informatie (eerstelijns hulp) U kunt telefonisch contact opnemen

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil?

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1. Inleiding 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand 3. De stelselvernieuwing rechtsbijstand 4. De maatregelen 5. Grondwet en EVRM 6.

Nadere informatie

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel...

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel... Dienstenwijzer Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Summa... 3 2.1 Algemeen profiel... 3 2.2 Contactgegevens... 4 2.3 Algemene werkwijze...

Nadere informatie