GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL"

Transcriptie

1 STAD BRUSSEL VILLE DE BRUXELLES GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL Jaargang Année 1968 N. 22. GEMEENTERAAD CONSEIL COMMUNAL Zitting van Séance du VOORZITTER PRESIDENT De heer-m. Lucien COOREMANS, Burgemeester Bourgmestre. KORTE INHOUD SOMMAIRE BI./P. 1. Communications Stad finisse!. Begrotingsontwerp over het dienstjaar Algemene bespreking 1217 Ville de Bruxelles. Projet de budget pour l'exercice Exposé général 1217

2 (9 deccmber 1968) Stad BrusseL Begrotingsontwerp over het dienstjaar _ Onderzoek van de artikelen _ Ville de Bruxelles. Projet de budget pour l'exercice _ Examen des articles De zitting wordt geopend te 15 uur 10. La séance est ouverte à 15 heures 10. Zijn aanwezig - Présents : de heer-m. Cooremans, Burgemcester - Bourgmestre ; de heer-m. De Rons, Mej.-M llc Van den Heuvel, Mevr.-M me Van Leynseele, de heren-mm. Piron, Morelle, Van Halteren, Vanden Boeynants, Schepenen - Echevins ; de heren-mm. De Boeck, De Grauw, Mevr.-M me Cristolovean, de heren-mm. Pierson, Brouhon, De Greef, C, Mergam, Janssens, Mevr.-M" ie Avella, de heren-mm. Pellegrin, Leblanc, Jonckheere, Brynaert, Vande Broeck, Schouppe, Van Geyt, Pire, Deconinck, Snyers d'attenhoven, Musin, Cousin, Cabuy, Klein, Van Cutsem, Mevr.-M me Servaes, de heren- MM. Vandekerckhoven, De Greef, H., Jamart, Bogaerts, Raadsleden - Conseillers ; de heer-m. Brichet, Secretaris - Secrétaire. De notulen van de zitting van 2 december 1968 zijn ter tafel neergelegd te 14 uur 30. Le procès-verbal de la séance du 2 décembre 1968 est déposé sur le bureau à 15 heures 30. De heer Secretaris leest de beslissingen voor die in voornoemde zitting werden genomen. M. le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été prises dans la dite séance.

3 1217 (9 décembre 1968) De Raad gaat over tôt de orde van de dag. Le Conseil aborde son ordre du jour. 1 Communications. M. le Bourgmestre. Mes chers Collègues, je déclare la séance ouverte. M. Dispy s'excuse de ne pas être présent à la séance d'aujourd'hui. J'ai adressé, au nom du Collège et du Conseil communal, un télégramme de condoléances à M. le Bourgmestre d'anderlecht, à l'occasion du décès de M. Leemans, premier échevin de sa commune. Nous abordons l'ordre du jour. Projet de budget pour l'exercice 1969 Exposé général. Je donne la parole à M. l'echevin des Finances. STAD BRUSSEL VILLE DE BRUXELLES Begrotingsontwerp over het dienstjaar 1969 Projet de budget pour l'exercice 1969 ALGEMENE BESPREKING EXPOSE GENERAL De heer Schepen De Rons brengt, namens het Collège, de volgende verslagen uit : M. l'echevin De Rons fait, au nom du Collège, les rapports suivants :

4 (9 december 1968) 1218 Begrotingsontwerp over het dienstjaar NLEIDEND VERSLAG BLADWIJZER Blz. Inleiding I. Nieuwe vorm van de begroting 1123 EL Onderrichtingen betreffende het opmaken van de gemeentebegrotingen over III. Gewone begroting: 1257 A. Algemene toestand en personeelsstatistieken 1257 B. Vergelijking van het begrotingsontwerp over 1969 met de oorspronkelijke begroting en met de gewijzigde begroting over 1968 : 1265 Tabel van de gewone ontvangsten Commentaar bij de tabel Tabel van de gewone uitgaven Commentaar bij de tabel C. Vergelijking van het begrotingsontwerp over 1969 met de rekening over IV. Buitengewone begroting: 1308 Algemene uiteenzetting 1308

5 1219 (9 décembre 1968) Buitengewone ontvangsten Buitengewone uitgaven 1310 Overzicht van net werkenprogramma : van de dienst van Openbare Werken voor de bouw van volkswoningen van de dienst van Openbaar Onderwijs van de dienst van Eigendommen oprichting van een complex van overdekte markten op de gronden van de voormalige gasfabriek, Werkhuizenkaai. 1335

6 (9 tomber 1968) 1220 INLEIDING Het begrotingsontwerp over 1969 werd in evenwicht neergelegd voor de gewone dienst. Inderdaad, het bedraagt F in ontyangst en F in uitgaven, dit maakt een boni uit van F. De uitgaven vermeerderen met F t.o.v. de oorspronkelijke begroting over 1968, d.i. met 3,33 %. Voor de oorspronkelijke begroting over 1968 bedroeg de verhoging t.o.v %. Het Collège heeft nog eens een inspanning gedaan om U een begrotingsontwerp in evenwicht voor te leggen. Dit objectief is des te moeilijker te bereiken omdat in 't algemeen de uitgaven in grotere mate verhogen dan de ontvangsten, die essentieel samengesteld worden door het Gemeentefonds dat er 39 % van uitmaakt, de fiscaliteit 27 %. De inspanning die geleverd werd, was voldoende om de budgettaire impasse te vermijden, zonder nochtans het noodzakelijke voor een gezonde administratie in gevaar te brengen. Er blijven nochtans zekere onbekenden bestaan, zoals de lasten die kunnen voortspruiten uit de financiering van talrijke belangrijke werken in de loop van het dienstjaar. Dit jaar nog stelt de Stad inderdaad de uitgifte van een lening voor talrijke aan gang zijnde en ontworpen werken uit. Zij is er zodoende in geslaagd tôt nu toe de toestand te vermijden die andere administraties kennen die geconfronteerd worden met steeds zwaarder wordende schuldenlasten. Wij trekken er nochtans de aandacht op dat verschillende elementen ertoe bijgedragen hebben om de gewone begroting in evenwicht te brengen. Er is vooreerst het feit dat de scheiding van de gewone en buitengewone uitgaven een wijziging heeft ondergaan in de nieuwe voorstelling van de begroting. De nationale boekhou-

7 1221 (9 décembre 1968) ding eist inderdaad geen strikt onderscheid terzake, terwijl nochtans in het belang van de gemeenten zelf dit onderscheid aangewezen is, omwille van het feit dat de buitengewone uitgaven in principe moeten gedekt worden door een lening. In het verslag van de begroting over 1968 werd er een toespeling gemaakt op de overdrachten van de gewone begroting naar de buitengewone begroting. In de rondzendbrief over de begrotingen over 1969, bevestigt de Minister van Binnenlandse Zaken dit standpunt. Door de interne facturering, die verder wordt uitgelegd, worden ook 17 miljoen van de gewone begroting naar de buitengewone begroting overgedragen. Dit bedrag vertegenwoordigt namelijk de prestaties van de algemene diensten inzake investeringen. Voorheen werden deze, tôt in 1967, aangerekend op de gewone dienst, onder het hoofdstuk «Openbare Werken». Men moet er ook rekening mee houden dat wij, zonder de fiscaliteit te vergroten, een inspanning doen om de bestaande te behouden. In dit opzicht heeft het voorstel van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten en van het Gemeentekrediet onze voile aandacht. Het bestond erin het verlies dat de gemeenten lijden uit hoofde van het niet-belastbaar karakter van een gedeelte van h un grondgebied of van gebouwen bezet door staatsdiensten of openbare diensten, te compenseren. Ons aandeel in het Gemeentefonds, waarvan het bedrag ons nog niet werd medegedeeld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, werd vastgesteld op basis van de vermeerdering van het B-fonds, zoals werd aanbevolen in de rondzendbrief over de begrotingen over Deze oplossing werd verkozen boven deze die er in bestond het cijfer van vorig jaar te behouden in afwachting dat de Minister ons die inlichting zou willen mededelen. In de buitengewone begroting bedragen de uitgaven 1 miljard F; de ontvangsten F. Het uitgebreid hernieuwingsprogramma, dat reeds verschillende jaren uitgevoerd wordt, wordt in het verslag uitvoerig

8 (9 december 1968) 1222 bchandeld. maar het is zeker dat de Stad tôt nu toe binnen de perken van haar financiële mogelijkheden is gebleven. Mon moet cr rekening mee houden dat, onder de gevraagde Icredieten, er vele zijn die overgedragen worden. In principe moet de buitengewone dienst in evenwicht zijn. In de ontvangsten wordt geen enkele plaatsing van een lening voorzien.^de Stad hoopt dat het Gemeentekrediet de nodige financiële hulp zal brengen voor de uitvoering van de grote" werken, tôt op het ogenblik dat het plaatsen van de lening zal mogelijk zijn. Om te besluiten, voor 1969 legt de Stad nog een begroting in evenwicht voor, maar de toestand is nochtans vervalst doordat de schuldenlast niet verhoogt. Zij verhoogt nochtans op een constante wijze en zou moeten gevoelig zijn omwille van de uitvoering van de vele ondernomen werken. Onze financiële toestand is marginaal voor In 1970 zal de schuldenlast onvermijdelijk verzwaard worden, waarbij nog overigens de constante verhoging van de bezoldigingen en van de prijzen zal komen. Daar onze eigen inkomsten min of meer onveranderlijk zijn, kan slechts een verhoging van het aandeel van het Gemeentefonds on s de noodzakelijke hulp brengen om niet de ongunstige financiële toestand te kennen van vele andere gemeenten. Daarom zijn wij verplicht vast te stellen, zoals de vereniging van Belgische Steden en Gemeenten in haar verslag over het dienstjaar 1968, dat het groeiritme van het Gemeentefonds onvoldoende is, en dat het in wanverhouding is tôt dat van de fiscahteit, enerzijds, en van de gemeentelijke uitgaven, anderzijds. Vandaar dat, voor de toekomst, onze financiële toestand ondanks ailes zorgen baart.

9 1223 (9 décembre 1968) I. NIEUWE VORM VAN DE BEGROTING De invoering van het nieuwe boekhoudsysteem vanaf 1968, met het doel de boekhouding van de plaatselijke machten onder te brengen in de nationale boekhouding, heeft de voorstelling van de begroting gewijzigd. De principes van dit nieuw boekhoudsysteem werden in détail uiteengezet in het verslag over het begrotingsontwerp over Het is nochtans aangewezen het basismechanisme van deze nieuwe begrotingsstructuur in herinnering te brengen. Het doel van deze functionele en economische classificatie is zich los te maken van de zuiver administratieve elementen om zich te richten naar een meer gedetailleerd systeem. Dit laat toe de economische, sociale en andere gegevens te analyseren, niet alleen op gemeentelijk plan maar ook in het kader van het beheer van de Staat. De nationale comptabiliteit geeft dus een inzicht in de terugslag van de openbare sector op de nationale économie door de terugslag te analyseren in : ajnemingen op het nationaal inkomen (ontvangsten) ; de herverdeling (uitgaven) in de vorm van : de beroepsinkomens van ambtenaren ; aankoop van goederen bij ondernemingen (verbruiksen produktiegoederen) ; overdrachten van inkomens en vermogens. In dat geval begint een nieuwe kringloop : de overdracht betekent en uitgave voor het «gevend» organisme en een ontvangst voor de «begunstigde». Deze laatste doet op zijn beurt met die ontvangst personeelsuitgaven, aankoop van goederen, of eventueel nieuwe overdrachten.

10 (9 deccmbcr 1968) 1224 Het bijhouden van de nationale comptabiliteit leidt tôt kennis van : de oorsprong van de financière middelen geleverd door de sector van de ondernemingen, gezinnen, het buitenland ; de overdrachten binnen de overheidssector ; de bestemming van de financiële middelen herverdeeld over de sector van de ondernemingen, gezinnen en het buitenland ; het betrekkelijk belang dat elk openbaar gezag toekent aan de diverse taken die hem zijn opgedragen. Men kan derhalve vaststellen dat het nieuw plan bijzonder stewtt op een dubbele classificering (voor elke ontvangst en voor elke uitgave) : een functionele classificering ; die betrekking heeft op het domein waarop de werking van de openbare besturen slaat ; een economische classificering ; die de vorm betreft waarin de financiële middelen worden afgenomen en gebruikt. De functionele en economische classificeringen zijn opgemaakt volgens de décimale indeling om, indien het nodig is, een detaillering te bekomen die zo ver kan overdoorgedreven worden als men verlangt, alsmede om de gegevens mechanisch te kunnen verwerken. De functiegroepen. De functionele classificering. De functionele classificering rangschikt de ontvangsten en uitgaven van de overheid volgens hun bestemmine, m.a.w. volgens de verschillende taken of opdrachten. De werking van de openbare lichamen kan ingedeeld worden in de volgende vier groepen : 1) Werking van algemene collectieve aard (functies ) : algemeen bestuur, landsverdediging,

11 1225 (9 décembre 1968) betrekkingen met het buitenland, politie en justitie. 2) Werking hoofdzakelijk in verband met de verbruikers (functies 7 en 8) : onderwijs, cultuur, sociale voorziening, volksgezondheid, huisvesting. 3) Werking hoofdzakelijk in verband met de producenten (functies 4, 5 en 6) : landbouw, handel, nijverheid, verkeer. 4) Ontvangsten en uitgaven die op geen bepaalde functie kunnen worden aangerekend (functie 0) : interesten en aflossingen van de openbare schuld, algemene niet-specifieke toelagen, economische afschrijving, waarvan de werking zal uiteengezet worden voor de volgende dienstjaren, belastingen en retributies, leningen. De hoofdfuncties zijn de codes met een enkel cijfer. De functies zijn de codes met twee cijfers. De onderfuncties zijn de codes met drie of meer cijfers. De hiernavolgende tabel geeft de lijst van aile gemeentelijke functies en onderfuncties. Functionele classijicatie. 0. Niet îoerekenbare ontvangsten en uitgaven : 00. Algemene ontvangsten en uitgaven. 01. Algemene schuld.

12 (9 (Jecember 1968) Fondsen. 04. Belastingen en retributies. 05. Verzekeringen. 06. Overboekingen. 1. Algemeen bestuur : 10. Algemene administratie Gemeentelijke overheid Gemeentesecretariaat Officieel ceremonieel. 11. Wetenschappelijk onderzoek. 12. Financiën en Patrimonium Fiscale en financiële diensten Patrimonium. 13. Algemene diensten Personeelsdienst Dactylografie - verzending Documentatie - archief Drukkerij Centrale aankoopdienst Automobielpark Dienst der gebouwen Technische diensten. 15. Oorlogsschade en rampen. 151 tôt 158 volgens aanduiding door de Staat. 2. Militaire zaken. 3. Justifie en Politie : 32. Gerechtelijke diensten. 34. Politie. 35. Gevangenis. 37. Bescherming van de bevolking - Brandweer.

13 1227 (9 décembre 1968) 4. Verkeer : 41. Wetenschappelijk onderzoek. 42. Wegverkeer Wegen Parkeerplaatsen Openbare verlichting Verkeerssignalisatie Andere weguitrustingen Personenvervoer Goederenvervoer. 44. Waterkering en afwatering. 45. Verkeer te water. 5. Handel, Nijverheid en Middenstand: 51. Wetenschappelijk onderzoek. 52. Handel en ambachtswezen. 53. Nijverheid. 54. Mijnen. 55. Energieproduktie en -transport Gas Elektriciteit. 56. Toerisme. 6. Landbouw en Voerselvoorziening : 61. Wetenschappelijk onderzoek. 62. Landbouw, tuinbouw en veeteelt. 63. Ruilverkaveling. 64. Bosbouw. 65. Jacht en Visvangst.

14 (9 december 1968) Onderwijs, Cultuur en Erediensten : 70. Algemene uitgaven. 71. Wetenschappelijk onderzoek. 72. Lager onderwijs Kleuter-en lager onderwijs Buitengewoon onderwijs voor gehandicapte kinderen. 73. Middelbaar- en normaalonderwijs. 74. Technisch onderwijs Kunstonderwijs. 75. Hoger onderwijs. 76. Jeugdvorming, volksontwikkeling en sport. 77. Kunsten, oudheidkunde en natuurbescherming. 79. Eredienst. 8. Sociale voorzieningen : 82. Sociale voorzorg. 83. Sociale onderstand C.O.O Sociale bijstand door de gemeentediensten. 84. Sociale hulp Gezinshulp. 9. Volksgezondheid en huisvesting : 92. Sociale en preventieve geneeskunde. 93. Verzorgingsinrichtingen. 94. Openbare hygiène Voeding Watertoevoer Openbare stortbaden.

15 _ 1229 (9 décembre 1968) 944. Ontsmetting Openbare reiniging Ophalen en verwerken van huisvuil Afvalwater Begrafenissen. 95. Inrichtingen voor kinderen en bejaarden. 96. Huisvesting. 97. Ruimtelijke ordening - Stedebouw De economische classijicering. De economische classificering deelt de ontvangsten en uitgaven in volgens hun aard of natuur De groepen naturen. Om uit de nationale comptabiliteit zeer belangrijke gegevens te putten voor de economische analyse worden de transacties die plaatsgrijpen tussen de onderscheiden sectoren samengebracht in een zeker aantal stromingen. Er zijn : lopende verrichtingen : aankoop en verkoop van verbruiksgoederen en diensten, inkomsten uit eigendommen en uit ondernemingen, interesten van de openbare schuld, belastingen, enz. ; kapitaalverrichtingen : kapitaalsoverdrachten, aankoop en verkoop van investeringsgoederen, leningen, enz. Het onderscheid tussen die twee soorten verrichtingen stemt nagenoeg overeen met het huidig onderscheid tussen de gewone en de buitengewone dienst. Er dient te worden opgemerkt dat de uitrustingsaankopen aangezien worden als investeringsuitgaven, of het een eerste aankoop dan wel een vernieuwingsaankoop betreft. Welnu, voorheen beschouwden de voogdijoverheden de vernieuwingsaankoop niet als een investering. Dit ailes heeft een

16

17 1231 (9 décembre 1968) de sector van de ondernemingen : publieke of private ; de sector van de gezinnen ; de sector van het buitenland. Onderscheid iussen de overheidssecîor en de publieke ondernemingen. Traditioneel administratief gericht, hebben de activiteiten van de gemeenten de jongste jaren een grote uitbreiding genomen op sociaal en economisch gebied. Aldus slaat de gemeentewerking op problemen in verband met nijverheid, huisvesting, stedebouw, hygiène, volksgezondheid, enz. De gemeente neemt die taken waar, nu eens bij middel van haar eigen diensten, eventueel bij koninklijk besluit als bedrijf ingericht, dan weer door die taken over te dragen op verenigingen van gemeenten of op met openbare lichamen gelijkgestelde organismen. Met het oog op de uitoefening van haar opdracht, richt het gemeentelijk gezag diensten in en organismen die kenmerken van bedrijven kunnen hebben, dan wel niet. Het verleent hun de juridische en administratieve vorm welke het best past bij de aard van hun werking. Aldus hebben we : Gemeentediensten = Overheidssecîor. Bij koninklijk besluit opgerichte bedrijven = Sector van de ondernemingen. overheids Met openbare besturen gelijkgestelde lichamen = secîor. Onderscheid îussen openbare bedrijven en privébedrijven (sector van de ondernemingen). Worden beschouwd als openbare bedrijven die, waarin het openbaar gezag tenminste 50 % van het kapitaal bezit. In het tegenovergestelde geval worden de bedrijven aangezien als privé-bedrijven. De economische kringloop kan grafisch op de volgende wijze worden voorgesteld.

18 ,y dêcember M8) 1232 Inkomsten Overdrachten Gezinnen Overdrachten Goederen en Diensten Overheidssector Leningen c M C C u J 'S c 'c Gezinnen Goederen en Diensten Goederen en Diensten Buitenland De codijicering van de natuur. Het eerste cijfer van de code duidt de hoofdnatuur aan. De hoofdnaturen werken de groepen naturen en sectoren ineen : de natuur 0 betreft de niet rechtstreeks op de naturen 1 tôt 9 aanrekenbare ontvangsten en uitgaven ; de naturen 1 tôt 4 : de gewone verrichtingen, d.w.z. de ontvangsten en uitgaven betreffende het gewoon beheer (natuur 1), de debetinteresten en het aandeel in het exploitatieverlies van openbare ondernemingen (natuur 2), de overdrachten van inkomsten (naturen 3 en 4) ; de naturen 5 tôt 9 : de kapitaalsverrichtingen, d.w.z. de ontvangsten en uitgaven met betrekking tôt kapitaalover-

19 1233 (9 décembre 1968) drachten (naturen 5 en 6), investeringen (natuur 7), kapitalen of kredieten toegekend door de gemeente (natuur 8), kapitalen of kredieten toegekend aan de gemeente (natuur 9). Het tweede cijfer van de code duidt aan of het om een uitgave (1 tôt 5) of een ontvangst gaat (6 tôt 9). Het cijfer 0 dat voor de nationale classificering voorzien is werd voor de gemeenten niet aangehouden. Het derde cijfer van de code en de volgende verdelen de verschillende criteria die beantwoorden aan de behoeften van de nationale boekhouding. Het hiernavolgend schéma zal de economische codificatie beter doen begrijpen : u es Gewone uitgaven Buitengewone uitgaven 6 7 g Gewone ontvangsten 9 Buitengewone ontvangsten

20 iv dfccmbcr 196&) 1234 Om zicfa ccn idée te geven van hetgeen de economische codificatie inhoudt, geven wij hieronder een gedetailleerde lijst van de meest gebruikte artikelen die in elke functie kunnen voorkomen : GEWONE BEGROTING 111. Eigenlijke wedden en lonen : wedden en lonen volgens schaal (belastbare brutobezoldigingen), met inbegrip van voorschotten ; bevorderingen en weddeschaalverhogingen ; aanwervingen binnen de grens van de kaders ; nieuwe diensten en functies ; toelagen voor hogere en/of nevenfuncties ; haard- en standplaatstoelagen ; toelagen voor overuren, commissies en jury ; presentiegeld aan gemeenteambtenaren en -mandatarissen ; forfaitaire vergoedingen ; wachtgeld aan in disponibiliteit gesteld personeel ; wedden of lonen gedurende ziekteperiodes betaald ; vooruitzichten voor : verhoging van het indexcijfer ; hulppersoneel, interimpersoneel ; betaling van de verhogingen met terugwerkende kracht Rechtstreekse sociale toelagen : geboortevergoedingen ; kinderbijslagen ; vakantiegeld ; vergoedingen voor arbeidsongevallen ; sociale dienst voor het gemeentepersoneel ; toelagen voor kosten wegens laatste ziekte en besrafeniskosten.

21 1235 (9 décembre 1968) 113. Werkgeversbijdragen voor maatschappelijke zekerheid Werkgeversbijdragen aan pensioenkassen Terugbetaling van kosten aan leden van de gemeentelijke overheid en van het gemeentelijk personeel Honoraria aan personen die niet tôt ons bestuur behoren: studiën en werken ; deskundige onderzoeken ; commissies en jury's ; presentiegeld (behalve gemeentemandatarissen) Administratieve werkingsuitgaven : kantoorbehoeften ; drukwerk, boekbindingen ; eigen publicaties ; gekochte publicaties, tijdschriften, kranten ; aankoop van naslagwerken en documentatie ; huur van kantoormaterieel ; onderhoud en herstelling van kantoormaterieel ; telefoon, telegraaf, frankering ; kosten voor recepties : feesten, academische zittingen, voordrachten, vergaderingen, congressen ; aankoop door de openbare besturen van kleding van het administratief personeel (bv. kamerbewaarders) ; bijdragen ; publiciteit ; kosten voor proceduren en vervolgingen ; uitgaven voor maaltijden, enz. ; Sinterklaas- en kerstgeschenken ; recepties, diverse kosten ten bate van het personeel (plechtigheden ter gelegenheid van de uitreiking van onderscheidingen, bij inruststelling, enz.) ; plezierreizen van het personeel ; andere kosten van dezelfde soort.

22 (9 december 1968) 1236 i 24. Technische werkingsuitgaveo : aankoop van gereedschap, verbruiksmaterieel, huren en onderhoud van materieel ; materieel voor het reinigen van straten, borstels, enz. (openbare reiniging) ; verkeerssignalen, sluithekken, enz. (politie). kleine ladders, brandspuiten, uitrustingen, enz. (brandweer) ; gereedschap, as en kiezel voor wegen, enz. (begraafplaatsen) ; didactisch materiaal, uitrustingen, documentatie en kleding- en uitrustingskosten voor het technisch personeel, verkeersbrigadiertjes, enz. (scholen) ; idem voor brandweer en politie ; verzekering van de gemeente inzake burgerlijke aansprakelijkheid ; andere kosten van die aard Werkingsuitgaven voor de gebouwen : aankoop voor uitrusting of installaties voor de gebouwen, verbouwingen, enz. ; verbruiksleveringen : water ; gas ; elektriciteit ; stoom ; brandstof ; onderhoudsprodukten ; onderhoud van lokalen en gebouwen, door privéfirma's uitgevoerd ; verzekering van de gebouwen Huurgelden (en belastingen) voor door de gemeente gehuurde gebouwen en terreinen.

23 _ 1237 (9 décembre 1968) 127. Exploitatiekosten van vervoermiddelen : jaarlijkse vaste kosten : verkeersbelasting ; verzekering ; bijdragen ; periodieke contrôles ; huur van bergplaatsen en garages ; aankoop van evenredige verbruiksgoederen : brandstof ; olie ; banden. BUITENGEWONE BEGROTING 71. Aankoop van grond en gebouvven. 72. Oprichting, vergroting, omvangrijke herstellling en verbouwing van gebouvven : woningen, dienstwoningen ; andere gebouvven ; administratieve en technische diensten : scholen ; laboratoria ; musea ; begraafplaatsen. 73. Aanleg van vvegen en waterbouwkundige werken, met inbegrip van de netten : wegen, straten, viaducten, bruggen, tunnels ; waterbouwkundige werken ; andere werken, kunstwerken ; water-, elektriciteits-, gas-, stoomvoorzieningsnetten ; rioolnetten.

24 (9 december 1968) _ 1238 ~4 \ankoop val duurzame roerende goederen (nieuwe investeringen, of vervanging van investenngen) : 741. meubilair ; 742. kantoormachines ; 743. transportmaterieel ; 744. veestapel ; 745. andere machines en materieel ; 746. buitengewone aanplanting ; 749. kunstvoorwerpen. De voorafgaande uiteenzetting kan in het kort als volgt worden samengevat : Om de dubbele codificering van een ontvangst of een uitgave correct uit te voeren, dient men zich twee vragen te stellen : 1) Welk is de bestemming van de uitgave of wie trekt voordeel uit de ontvangst? 2) Om welk soorî ontvangst of uitgave gaat het, welk is de natuur van de verrichting? Het antwoord op de eerste vraag geeft de functionele aanrekening. Het antwoord op de tweede vraag geeft de aanrekening. economische 2. DE NIEUWE BEGROTING 21. ALGEMENE STRUCTUUR De onderverdeling van de begroting in hoofdstukken en afdehngen is vervangen door een indeling in 9 hoofdfuncties : Functie 0 : Niet op een functie aanrekenbare ontvangsten en uitgaven ;» 1 : Algemeen bestuur ;» 2 : Landsverdediging ;

25 1239 (9 décembre 1968) Functie 3 : Justitie en Politie ;» 4 : Verkeer ;» 5 : Nijverheid, Handel en Middenstand ;» 6 : Landbouw en Voedselvoorziening ;» 7 : Onderwijs, Cultuur en Eredienst ;» 8 : Sociale voorzieningen ;» 9 : Volksgezondheid en Huisvesting. Op het vlak van die functies onderscheidt men de gewone ontvangsten en uitgaven en de buitengewone ontvangsten en uitgaven. Die ontvangsten en uitgaven worden daarenboven getotaliseerd per groep van economische naturen, namelijk op de volgende wijze : Gewone ontvangsten (G.O.) : I) G.O. prestaties : ontvangsten voor door de gemeentediensten verrichte diensten of geleverde goederen ; II) G.O. overdrachten : ontvangsten voortvloeiende uit inkomensoverdrachten uit begrotingen van andere openbare besturen, gezinnen of ondernemingen ; III) G.O. schuld: ontvangsten voortvloeiende uit de schuldvorderingen van de gemeente of van haar patrimonium. Gewone uitgaven (G.U.) : I) G.U. Personeel : uitgaven voor de bezoldiging van het gemeentepersoneel ; II) G.U. werking : uitgaven voor de werking van de gemeentediensten ; III) G.U. overdrachten : overdrachten in inkomsten van de gemeente naar andere openbare besturen of gelijkgestelde lichamen en de sectoren gezinnen en ondernemingen ;

26 (9 december 1968) 1240 IV) G.U. schuld : uitgaven voor tcrugbetaling van de gemeentelijke schuld. Buitengewone ontvangsten (B.O.) : I) B.O. overdrachten : ontvangsten uit overdrachten van kapitalen tôt dekking van de kosten der investeringen ; II) B.O. investeringen : ontvangsten voortvloeiende uit de tegeldemaking van een gedeelte van het gemeentelijk roerend of onroerend patrimonium ; III) B.O. schuld : buitengewone ontvangsten voortvloeiende uit door de gemeente opgenomen leningen of uit door de gemeente toegestane terugbetalingen van kredieten of deelnemingen. Buitengewone uitgaven (B.U.) : I) B.U. overdrachten : overdrachten van kapitalen voor deelneming in investeringen ; II) B.U. investeringen : uitgaven voor gemeentelijke investeringswerken ; III) B.U. schuld : door de gemeente toegestane leningen, kredieten of deelnemingen. De ontvangsten komen voor op de linkerpagina, tegenover de uitgaven op de rechterpagina. De kolommen zijn voorbehouden voor de inschrijving, in volgorde, van de volgende gegevens : Kolom 1 : Aanrekeningscodes : eerste groep = functionele code ; tweede groep = economische code ; derde groep = volgnummer in de economische code. Kolom 2 : Omschrijving van de aanrekening (de niet-verplicnte uitgaven worden aangeduid door de verkorting & «Fac.»).

27 1241 (9 décembre 1968) Kolom 3 : Voor de ontvangsten : vastgestelde rechten van de rekening van het afgesloten dienstjaar. Voor de uitgaven : werkelijke vastleggingen voor het afgesloten dienstjaar. (Deze inschrijvingen zullen enkel kunnen verricht worden in de begroting over 1970, vermits de resultaten van de rekening van 1968 gebaseerd zullen zijn op de nieuwe boekhouding). Kolom 4 : Begrotingsramingen van het voorgaande dienstjaar. Kolom 5 : Bedrag van het begrotingskrediet dat door de Gemeenteraad voor 1969 wordt voorzien. Kolom 6 : Voorbehouden voor de eventuele wijzigingen door de Bestendige Deputatie. Kolom 7 : Doorlopende nummering van de artikelen in ontvangsten en de artikelen in uitgaven, als referentie naar de uitleg van het verklarend boekdeel. Deze uitleg kwam in de vorige begrotingen naast de artikelen zelf voor. Om technische redenen was dit thans onmogelijk zodat een afzonderlijke brochure werd samengesteld. 22. DE BIJGAANDE TABELLEN Het saldo van voorgaande dienstjaren : Hetzelfde principe als vroeger. Nochtans komt dit thans voor in de samenvatting. De samenvatting : Deze tabel is de synthetische voorstelling van de begroting. Zij herneemt de totalen en sub-totalen van het korps van de begroting en biedt de mogelijkheid in een oogwenk per functie of groep functies de groepen ontvangsten en uitgaven, gewone en buitengewone te onderkennen. De begroting voor orde : De tabel, die gewoonlijk begroting voor orde genoemd wordt, omvat feitelijk twee reeksen rekeningen. a) de fondsen : kasgeldfonds ;

28 (9 december 1968) 1242 reservefondsen ; pensioenfonds ; kindergeldfonds ; diverse fondsen ; b) de cigenlijke begroting voor orde, d.i. de wachtrekeningen voor derden. Het gemeentepatrimonium : Hetzelfde principe als vroeger. Het programma van de tijdens het dienstjaar uit te voeren buitengewone werken : Hetzelfde principe als vroeger. De gemeentelijke leningen : Omstandige tabel van de leningen van de gemeente. Hetzelfde principe als vroeger. De volgorde van de leningen verandert. Zij worden per functie ingeschreven. De evolutie van de gemeenteschuld : Duidt synthetisch de kenmerken aan van de totale schuld van de gemeente, die omvat : de gemeenteschuld ; de leningen ten laste van de Staat ; de leningen ten laste van derden. De personeelstabel : Hetzelfde principe als vroeger. INTERNE FACTURERING Ten tijde van de uitwerking van de begroting over 1968 rezen talnjke moeilijkheden op omwille van de interne fartn l u rering.

Boekhoudplan. KLASSEN en ONDERKLASSEN

Boekhoudplan. KLASSEN en ONDERKLASSEN Boekhoudplan KLASSEN en ONDERKLASSEN Balansrekeningen KLASSE 1 KLASSE 2 KLASSE 3 KLASSE 4 FONDSEN EN PROVISIES VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID VASTGELEGDE MIDDELEN FINANCIELE REKENINGEN REKENINGEN VAN

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 136 (1973-1974) - N 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1973-1974 12 DECEMBER 1973 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de begroting van de Culturele Zaken van de Nederlandse

Nadere informatie

Rubriek 404 Werkgevers, L/R bijdragen en premies voor beroepsziekten.

Rubriek 404 Werkgevers, L/R bijdragen en premies voor beroepsziekten. KLASSE 4 REKENINGEN VAN DERDEN De klasse 4 bevat de rekeningen van derden en neemt alle balansverrichtingen met derden, andere dan financiële (klasse 3), die zich in het verband van de betrekkingen met

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven.

Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven. Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven. COORDINATIE WIJZIGEND BESLUIT 1. M.B. van 14.4.1967 (B.S. van 6.5.1967)

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIII

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIII WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XIII Inhoud BOEK XIII. - Overleg... 3 TITEL 1. - De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven Algemene organisatie... 3 TITEL 2. - Bijzondere raadgevende commissies... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005.

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Binnen de perken

Nadere informatie

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Databronnen Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + ecomptes) Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

KLASSE 2 REKENINGEN VAN DE VASTGELEGDE MIDDELEN

KLASSE 2 REKENINGEN VAN DE VASTGELEGDE MIDDELEN KLASSE 2 REKENINGEN VAN DE VASTGELEGDE MIDDELEN De rekeningen van de klasse 2 beogen het inschrijven van de lichamelijke en financiële vastgelegde waarden van de sociale-zekerheidsinstellingen.het geldt,

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET Stuk 15 (BZ 1995) Nr. 1 Bijlage VII VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996

Nadere informatie

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 326/266 Publicatieblad van de Europese Unie 26.10.2012 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 5 IV (19751976) Nr. 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 19751976 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de begroting van de Culturele Zaken van de Nederlandse Cultuurgemeenschap

Nadere informatie

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense jeugdverenigingen Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 Art.

Nadere informatie

Eerste begroting van de hulpverleningszone

Eerste begroting van de hulpverleningszone Eerste begroting van de hulpverleningszone De grote meerderheid van de prezones wordt op 1 januari 2015 hulpverleningszone. Deze nota wil bepaalde zaken preciseren over het budgettaire en financiële luik

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Databronnen Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgaven: Geboekte uitgaven - aanrekeningen (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud,

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET Stuk 11 - A (1980-1981) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1980-1981 21 OKTOBER 1980 ONTWERP VAN DECREET waarbij nieuwe voorlopige kredieten worden geopend die in mindering komen van de begroting van de Vlaamse

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST. 25 FEBRUARI Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1)

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST. 25 FEBRUARI Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1) MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 25 FEBRUARI 1999. - Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1) De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Databronnen Boekhoudprogramma s van de gemeenten. Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens Belangrijkste correcties om over te gaan naar

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 928.792.246 811.407.973 Immateriële vaste activa (+) 760.515 1.254.525 Materiële vaste activa 927.578.329 809.700.046 Terreinen

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Inhouding door de CDVU 3 Belastbare inkomsten 4 Inkomsten van kinderen

Nadere informatie

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1608 Brus sel, 19 mei 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 7 (1971-1972) - N 1 VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1971-1972 13 DECEMBER 1971 VOORSTEL VAN DECREET tot activering en subsidiëring van plaatselijk cultureel werk, jeugdwerk, sport en lichamelijke

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Blz : 1. ARRONDISSEMENT : Leuven. N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012

Blz : 1. ARRONDISSEMENT : Leuven. N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012 PROVINCIE ARRONDISSEMENT : Leuven : Vlaams Brabant Blz : 1 01 BESTUUR : Glabbeek N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012 Algemene

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

Retributies en belastingen. Vaststellen van de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2013-2018.

Retributies en belastingen. Vaststellen van de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2013-2018. Retributies en belastingen. Vaststellen van de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/362-04) Artikel 1 Er wordt voor de aanslagjaren 2013-2018 een verhaalbelasting

Nadere informatie

Verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren ( )

Verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren ( ) Verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020 7321000) Artikel 1 Het reglement d.d. 20/12/2012 van de verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG 1 SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 24 oktober 1984, nadien gewijzigd in vergadering van 20 september

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

Deze omzendbrief beoogt de afsluiting en de vaststelling van de gemeenterekeningen voor het dienstjaar 2012.

Deze omzendbrief beoogt de afsluiting en de vaststelling van de gemeenterekeningen voor het dienstjaar 2012. Aan de dames en heren Burgemeesters en Schepenen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ter informatie: Aan de dames en heren Gemeenteontvangers Sophie Jurfest T 02 800.32.71 F 02 800.38.00 sjurfest@mbhg.irisnet.be

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Begrotingscommissie MEDEDELING AAN DE LEDEN. Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2005

EUROPEES PARLEMENT. Begrotingscommissie MEDEDELING AAN DE LEDEN. Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Begrotingscommissie 2009 21 september 2005 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2005 Hierbij gaat het voorstel

Nadere informatie

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen; Datum : 01/12/1999 BS : 07/12/1999 Omzendbrief. - Wettelijke samenwoning, ingevoerd door de wet van 23 november 1998 Aan de gebruikers van het Rijksregister, Aan het College van Burgemeester en Schepenen,

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001 KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het

Nadere informatie

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE Publicatieblad van de Europese Unie C 114 Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 60e jaargang 11 april 2017 Inhoud IV Informatie INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 115/266 NL Publicatieblad van de Europese Unie 9.5.2008 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking;

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking; De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zoveel zijn bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen)

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen) Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : UNIVERSITEIT ANTWERPEN UNIVERSITEIT Middelheimlaan 1, 22 Antwerpen Ann Notelé Telefoonnummer: 3/265.3.62 Soort rapportering: Jaarrapportering (eigenhandig

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening. gemeente: REKENING: (jaar n)

Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening. gemeente: REKENING: (jaar n) Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening bestuur: gemeente: REKENING: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overschot/tekort Overschot/tekort exploitatie code ontvangsten code uitgaven code

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.349 ------------------------------ Zitting van dinsdag 15 mei 2001 Onderwerping aan de sociale zekerheid, van de personen die vervoer van personen verrichten x x

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Provincie West- Vlaanderen

Provincie West- Vlaanderen F. 40-42 Wegverkeer 04 Toe. Dienst lichring Artikel AARD v AN DE ONTVANGSTEN Rekening 60 G.O. PRFSfAnES 0003 420/111-01- Terugbetaling door personeel technische van eventueel teveelontvangen wedden of

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2015

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2015 Raad van bestuur GEWIJZIGDE BEGROTING 1/ CT/CA-002//01NL INHOUD I. INLEIDING A. ALGEMENE INLEIDING B. ONTVANGSTEN C. UITGAVEN II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN OVERZICHT III. STAAT VAN ONTVANGSTEN

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie van

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 698.313.219 589.654.361 Immateriële vaste activa (+) 1.085.844 304.623 Materiële vaste activa 696.773.973 588.896.336 Terreinen

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Periode Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Artikel 1 Vanaf 1 februari 2012 en op voorwaarde dat de nieuwe toegangszuil op het containerpark operationeel is wordt de retributie

Nadere informatie

Verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden voor de aanslagjaren , met ingang van 01/07/2016

Verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden voor de aanslagjaren , met ingang van 01/07/2016 Verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden voor de aanslagjaren 2016-2019, met ingang van 01/07/2016 Artikel 1 Het belastingreglement d.d. 14/12/2015 van de verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties.

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. ADVIES Nr 29 / 1997 van 5 november 1997 O. Ref. : 10 / A / 1997 / 014 BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. De Commissie voor

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK I PREMIE VOOR GEVELVERFRAAIING

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328 F : +32/2

Nadere informatie

Paritair Comité voor de casinobedienden

Paritair Comité voor de casinobedienden 2170000 Paritair Comité voor de casinobedienden kledingsfonds... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 1976... 2 Bijdrage van de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers... 3 Collectieve

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Om hun beleid te kunnen voeren dienen de provincies over de nodige financiële middelen te kunnen beschikken.

Om hun beleid te kunnen voeren dienen de provincies over de nodige financiële middelen te kunnen beschikken. FINANCIELE MIDDELEN VOOR DE PROVINCIALE BELEIDSVOERING Om hun beleid te kunnen voeren dienen de provincies over de nodige financiële middelen te kunnen beschikken. De middelen waarover zij beschikken zijn:

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt I. Kredietaanpassingen Artikel 1 De ingeschreven onder Titel I, Lopende Uitgaven en onder Titel II, Kapitaaluitgaven van

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 96 van 3 mei 1996 ---------------------------------- O. ref. : 10 / A / 96 / 008 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit tot

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : A /

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center vda Brussel Burgemeesters Provinciegouverneurs Instellingen en Bevolking Bevolking Arrondissementscommissarissen Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 29 / 95 van 27 oktober 1995 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 95 / 029 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie