GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL"

Transcriptie

1 STAD BRUSSEL VILLE DE BRUXELLES GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL Jaargang Année 1968 N. 22. GEMEENTERAAD CONSEIL COMMUNAL Zitting van Séance du VOORZITTER PRESIDENT De heer-m. Lucien COOREMANS, Burgemeester Bourgmestre. KORTE INHOUD SOMMAIRE BI./P. 1. Communications Stad finisse!. Begrotingsontwerp over het dienstjaar Algemene bespreking 1217 Ville de Bruxelles. Projet de budget pour l'exercice Exposé général 1217

2 (9 deccmber 1968) Stad BrusseL Begrotingsontwerp over het dienstjaar _ Onderzoek van de artikelen _ Ville de Bruxelles. Projet de budget pour l'exercice _ Examen des articles De zitting wordt geopend te 15 uur 10. La séance est ouverte à 15 heures 10. Zijn aanwezig - Présents : de heer-m. Cooremans, Burgemcester - Bourgmestre ; de heer-m. De Rons, Mej.-M llc Van den Heuvel, Mevr.-M me Van Leynseele, de heren-mm. Piron, Morelle, Van Halteren, Vanden Boeynants, Schepenen - Echevins ; de heren-mm. De Boeck, De Grauw, Mevr.-M me Cristolovean, de heren-mm. Pierson, Brouhon, De Greef, C, Mergam, Janssens, Mevr.-M" ie Avella, de heren-mm. Pellegrin, Leblanc, Jonckheere, Brynaert, Vande Broeck, Schouppe, Van Geyt, Pire, Deconinck, Snyers d'attenhoven, Musin, Cousin, Cabuy, Klein, Van Cutsem, Mevr.-M me Servaes, de heren- MM. Vandekerckhoven, De Greef, H., Jamart, Bogaerts, Raadsleden - Conseillers ; de heer-m. Brichet, Secretaris - Secrétaire. De notulen van de zitting van 2 december 1968 zijn ter tafel neergelegd te 14 uur 30. Le procès-verbal de la séance du 2 décembre 1968 est déposé sur le bureau à 15 heures 30. De heer Secretaris leest de beslissingen voor die in voornoemde zitting werden genomen. M. le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été prises dans la dite séance.

3 1217 (9 décembre 1968) De Raad gaat over tôt de orde van de dag. Le Conseil aborde son ordre du jour. 1 Communications. M. le Bourgmestre. Mes chers Collègues, je déclare la séance ouverte. M. Dispy s'excuse de ne pas être présent à la séance d'aujourd'hui. J'ai adressé, au nom du Collège et du Conseil communal, un télégramme de condoléances à M. le Bourgmestre d'anderlecht, à l'occasion du décès de M. Leemans, premier échevin de sa commune. Nous abordons l'ordre du jour. Projet de budget pour l'exercice 1969 Exposé général. Je donne la parole à M. l'echevin des Finances. STAD BRUSSEL VILLE DE BRUXELLES Begrotingsontwerp over het dienstjaar 1969 Projet de budget pour l'exercice 1969 ALGEMENE BESPREKING EXPOSE GENERAL De heer Schepen De Rons brengt, namens het Collège, de volgende verslagen uit : M. l'echevin De Rons fait, au nom du Collège, les rapports suivants :

4 (9 december 1968) 1218 Begrotingsontwerp over het dienstjaar NLEIDEND VERSLAG BLADWIJZER Blz. Inleiding I. Nieuwe vorm van de begroting 1123 EL Onderrichtingen betreffende het opmaken van de gemeentebegrotingen over III. Gewone begroting: 1257 A. Algemene toestand en personeelsstatistieken 1257 B. Vergelijking van het begrotingsontwerp over 1969 met de oorspronkelijke begroting en met de gewijzigde begroting over 1968 : 1265 Tabel van de gewone ontvangsten Commentaar bij de tabel Tabel van de gewone uitgaven Commentaar bij de tabel C. Vergelijking van het begrotingsontwerp over 1969 met de rekening over IV. Buitengewone begroting: 1308 Algemene uiteenzetting 1308

5 1219 (9 décembre 1968) Buitengewone ontvangsten Buitengewone uitgaven 1310 Overzicht van net werkenprogramma : van de dienst van Openbare Werken voor de bouw van volkswoningen van de dienst van Openbaar Onderwijs van de dienst van Eigendommen oprichting van een complex van overdekte markten op de gronden van de voormalige gasfabriek, Werkhuizenkaai. 1335

6 (9 tomber 1968) 1220 INLEIDING Het begrotingsontwerp over 1969 werd in evenwicht neergelegd voor de gewone dienst. Inderdaad, het bedraagt F in ontyangst en F in uitgaven, dit maakt een boni uit van F. De uitgaven vermeerderen met F t.o.v. de oorspronkelijke begroting over 1968, d.i. met 3,33 %. Voor de oorspronkelijke begroting over 1968 bedroeg de verhoging t.o.v %. Het Collège heeft nog eens een inspanning gedaan om U een begrotingsontwerp in evenwicht voor te leggen. Dit objectief is des te moeilijker te bereiken omdat in 't algemeen de uitgaven in grotere mate verhogen dan de ontvangsten, die essentieel samengesteld worden door het Gemeentefonds dat er 39 % van uitmaakt, de fiscaliteit 27 %. De inspanning die geleverd werd, was voldoende om de budgettaire impasse te vermijden, zonder nochtans het noodzakelijke voor een gezonde administratie in gevaar te brengen. Er blijven nochtans zekere onbekenden bestaan, zoals de lasten die kunnen voortspruiten uit de financiering van talrijke belangrijke werken in de loop van het dienstjaar. Dit jaar nog stelt de Stad inderdaad de uitgifte van een lening voor talrijke aan gang zijnde en ontworpen werken uit. Zij is er zodoende in geslaagd tôt nu toe de toestand te vermijden die andere administraties kennen die geconfronteerd worden met steeds zwaarder wordende schuldenlasten. Wij trekken er nochtans de aandacht op dat verschillende elementen ertoe bijgedragen hebben om de gewone begroting in evenwicht te brengen. Er is vooreerst het feit dat de scheiding van de gewone en buitengewone uitgaven een wijziging heeft ondergaan in de nieuwe voorstelling van de begroting. De nationale boekhou-

7 1221 (9 décembre 1968) ding eist inderdaad geen strikt onderscheid terzake, terwijl nochtans in het belang van de gemeenten zelf dit onderscheid aangewezen is, omwille van het feit dat de buitengewone uitgaven in principe moeten gedekt worden door een lening. In het verslag van de begroting over 1968 werd er een toespeling gemaakt op de overdrachten van de gewone begroting naar de buitengewone begroting. In de rondzendbrief over de begrotingen over 1969, bevestigt de Minister van Binnenlandse Zaken dit standpunt. Door de interne facturering, die verder wordt uitgelegd, worden ook 17 miljoen van de gewone begroting naar de buitengewone begroting overgedragen. Dit bedrag vertegenwoordigt namelijk de prestaties van de algemene diensten inzake investeringen. Voorheen werden deze, tôt in 1967, aangerekend op de gewone dienst, onder het hoofdstuk «Openbare Werken». Men moet er ook rekening mee houden dat wij, zonder de fiscaliteit te vergroten, een inspanning doen om de bestaande te behouden. In dit opzicht heeft het voorstel van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten en van het Gemeentekrediet onze voile aandacht. Het bestond erin het verlies dat de gemeenten lijden uit hoofde van het niet-belastbaar karakter van een gedeelte van h un grondgebied of van gebouwen bezet door staatsdiensten of openbare diensten, te compenseren. Ons aandeel in het Gemeentefonds, waarvan het bedrag ons nog niet werd medegedeeld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, werd vastgesteld op basis van de vermeerdering van het B-fonds, zoals werd aanbevolen in de rondzendbrief over de begrotingen over Deze oplossing werd verkozen boven deze die er in bestond het cijfer van vorig jaar te behouden in afwachting dat de Minister ons die inlichting zou willen mededelen. In de buitengewone begroting bedragen de uitgaven 1 miljard F; de ontvangsten F. Het uitgebreid hernieuwingsprogramma, dat reeds verschillende jaren uitgevoerd wordt, wordt in het verslag uitvoerig

8 (9 december 1968) 1222 bchandeld. maar het is zeker dat de Stad tôt nu toe binnen de perken van haar financiële mogelijkheden is gebleven. Mon moet cr rekening mee houden dat, onder de gevraagde Icredieten, er vele zijn die overgedragen worden. In principe moet de buitengewone dienst in evenwicht zijn. In de ontvangsten wordt geen enkele plaatsing van een lening voorzien.^de Stad hoopt dat het Gemeentekrediet de nodige financiële hulp zal brengen voor de uitvoering van de grote" werken, tôt op het ogenblik dat het plaatsen van de lening zal mogelijk zijn. Om te besluiten, voor 1969 legt de Stad nog een begroting in evenwicht voor, maar de toestand is nochtans vervalst doordat de schuldenlast niet verhoogt. Zij verhoogt nochtans op een constante wijze en zou moeten gevoelig zijn omwille van de uitvoering van de vele ondernomen werken. Onze financiële toestand is marginaal voor In 1970 zal de schuldenlast onvermijdelijk verzwaard worden, waarbij nog overigens de constante verhoging van de bezoldigingen en van de prijzen zal komen. Daar onze eigen inkomsten min of meer onveranderlijk zijn, kan slechts een verhoging van het aandeel van het Gemeentefonds on s de noodzakelijke hulp brengen om niet de ongunstige financiële toestand te kennen van vele andere gemeenten. Daarom zijn wij verplicht vast te stellen, zoals de vereniging van Belgische Steden en Gemeenten in haar verslag over het dienstjaar 1968, dat het groeiritme van het Gemeentefonds onvoldoende is, en dat het in wanverhouding is tôt dat van de fiscahteit, enerzijds, en van de gemeentelijke uitgaven, anderzijds. Vandaar dat, voor de toekomst, onze financiële toestand ondanks ailes zorgen baart.

9 1223 (9 décembre 1968) I. NIEUWE VORM VAN DE BEGROTING De invoering van het nieuwe boekhoudsysteem vanaf 1968, met het doel de boekhouding van de plaatselijke machten onder te brengen in de nationale boekhouding, heeft de voorstelling van de begroting gewijzigd. De principes van dit nieuw boekhoudsysteem werden in détail uiteengezet in het verslag over het begrotingsontwerp over Het is nochtans aangewezen het basismechanisme van deze nieuwe begrotingsstructuur in herinnering te brengen. Het doel van deze functionele en economische classificatie is zich los te maken van de zuiver administratieve elementen om zich te richten naar een meer gedetailleerd systeem. Dit laat toe de economische, sociale en andere gegevens te analyseren, niet alleen op gemeentelijk plan maar ook in het kader van het beheer van de Staat. De nationale comptabiliteit geeft dus een inzicht in de terugslag van de openbare sector op de nationale économie door de terugslag te analyseren in : ajnemingen op het nationaal inkomen (ontvangsten) ; de herverdeling (uitgaven) in de vorm van : de beroepsinkomens van ambtenaren ; aankoop van goederen bij ondernemingen (verbruiksen produktiegoederen) ; overdrachten van inkomens en vermogens. In dat geval begint een nieuwe kringloop : de overdracht betekent en uitgave voor het «gevend» organisme en een ontvangst voor de «begunstigde». Deze laatste doet op zijn beurt met die ontvangst personeelsuitgaven, aankoop van goederen, of eventueel nieuwe overdrachten.

10 (9 deccmbcr 1968) 1224 Het bijhouden van de nationale comptabiliteit leidt tôt kennis van : de oorsprong van de financière middelen geleverd door de sector van de ondernemingen, gezinnen, het buitenland ; de overdrachten binnen de overheidssector ; de bestemming van de financiële middelen herverdeeld over de sector van de ondernemingen, gezinnen en het buitenland ; het betrekkelijk belang dat elk openbaar gezag toekent aan de diverse taken die hem zijn opgedragen. Men kan derhalve vaststellen dat het nieuw plan bijzonder stewtt op een dubbele classificering (voor elke ontvangst en voor elke uitgave) : een functionele classificering ; die betrekking heeft op het domein waarop de werking van de openbare besturen slaat ; een economische classificering ; die de vorm betreft waarin de financiële middelen worden afgenomen en gebruikt. De functionele en economische classificeringen zijn opgemaakt volgens de décimale indeling om, indien het nodig is, een detaillering te bekomen die zo ver kan overdoorgedreven worden als men verlangt, alsmede om de gegevens mechanisch te kunnen verwerken. De functiegroepen. De functionele classificering. De functionele classificering rangschikt de ontvangsten en uitgaven van de overheid volgens hun bestemmine, m.a.w. volgens de verschillende taken of opdrachten. De werking van de openbare lichamen kan ingedeeld worden in de volgende vier groepen : 1) Werking van algemene collectieve aard (functies ) : algemeen bestuur, landsverdediging,

11 1225 (9 décembre 1968) betrekkingen met het buitenland, politie en justitie. 2) Werking hoofdzakelijk in verband met de verbruikers (functies 7 en 8) : onderwijs, cultuur, sociale voorziening, volksgezondheid, huisvesting. 3) Werking hoofdzakelijk in verband met de producenten (functies 4, 5 en 6) : landbouw, handel, nijverheid, verkeer. 4) Ontvangsten en uitgaven die op geen bepaalde functie kunnen worden aangerekend (functie 0) : interesten en aflossingen van de openbare schuld, algemene niet-specifieke toelagen, economische afschrijving, waarvan de werking zal uiteengezet worden voor de volgende dienstjaren, belastingen en retributies, leningen. De hoofdfuncties zijn de codes met een enkel cijfer. De functies zijn de codes met twee cijfers. De onderfuncties zijn de codes met drie of meer cijfers. De hiernavolgende tabel geeft de lijst van aile gemeentelijke functies en onderfuncties. Functionele classijicatie. 0. Niet îoerekenbare ontvangsten en uitgaven : 00. Algemene ontvangsten en uitgaven. 01. Algemene schuld.

12 (9 (Jecember 1968) Fondsen. 04. Belastingen en retributies. 05. Verzekeringen. 06. Overboekingen. 1. Algemeen bestuur : 10. Algemene administratie Gemeentelijke overheid Gemeentesecretariaat Officieel ceremonieel. 11. Wetenschappelijk onderzoek. 12. Financiën en Patrimonium Fiscale en financiële diensten Patrimonium. 13. Algemene diensten Personeelsdienst Dactylografie - verzending Documentatie - archief Drukkerij Centrale aankoopdienst Automobielpark Dienst der gebouwen Technische diensten. 15. Oorlogsschade en rampen. 151 tôt 158 volgens aanduiding door de Staat. 2. Militaire zaken. 3. Justifie en Politie : 32. Gerechtelijke diensten. 34. Politie. 35. Gevangenis. 37. Bescherming van de bevolking - Brandweer.

13 1227 (9 décembre 1968) 4. Verkeer : 41. Wetenschappelijk onderzoek. 42. Wegverkeer Wegen Parkeerplaatsen Openbare verlichting Verkeerssignalisatie Andere weguitrustingen Personenvervoer Goederenvervoer. 44. Waterkering en afwatering. 45. Verkeer te water. 5. Handel, Nijverheid en Middenstand: 51. Wetenschappelijk onderzoek. 52. Handel en ambachtswezen. 53. Nijverheid. 54. Mijnen. 55. Energieproduktie en -transport Gas Elektriciteit. 56. Toerisme. 6. Landbouw en Voerselvoorziening : 61. Wetenschappelijk onderzoek. 62. Landbouw, tuinbouw en veeteelt. 63. Ruilverkaveling. 64. Bosbouw. 65. Jacht en Visvangst.

14 (9 december 1968) Onderwijs, Cultuur en Erediensten : 70. Algemene uitgaven. 71. Wetenschappelijk onderzoek. 72. Lager onderwijs Kleuter-en lager onderwijs Buitengewoon onderwijs voor gehandicapte kinderen. 73. Middelbaar- en normaalonderwijs. 74. Technisch onderwijs Kunstonderwijs. 75. Hoger onderwijs. 76. Jeugdvorming, volksontwikkeling en sport. 77. Kunsten, oudheidkunde en natuurbescherming. 79. Eredienst. 8. Sociale voorzieningen : 82. Sociale voorzorg. 83. Sociale onderstand C.O.O Sociale bijstand door de gemeentediensten. 84. Sociale hulp Gezinshulp. 9. Volksgezondheid en huisvesting : 92. Sociale en preventieve geneeskunde. 93. Verzorgingsinrichtingen. 94. Openbare hygiène Voeding Watertoevoer Openbare stortbaden.

15 _ 1229 (9 décembre 1968) 944. Ontsmetting Openbare reiniging Ophalen en verwerken van huisvuil Afvalwater Begrafenissen. 95. Inrichtingen voor kinderen en bejaarden. 96. Huisvesting. 97. Ruimtelijke ordening - Stedebouw De economische classijicering. De economische classificering deelt de ontvangsten en uitgaven in volgens hun aard of natuur De groepen naturen. Om uit de nationale comptabiliteit zeer belangrijke gegevens te putten voor de economische analyse worden de transacties die plaatsgrijpen tussen de onderscheiden sectoren samengebracht in een zeker aantal stromingen. Er zijn : lopende verrichtingen : aankoop en verkoop van verbruiksgoederen en diensten, inkomsten uit eigendommen en uit ondernemingen, interesten van de openbare schuld, belastingen, enz. ; kapitaalverrichtingen : kapitaalsoverdrachten, aankoop en verkoop van investeringsgoederen, leningen, enz. Het onderscheid tussen die twee soorten verrichtingen stemt nagenoeg overeen met het huidig onderscheid tussen de gewone en de buitengewone dienst. Er dient te worden opgemerkt dat de uitrustingsaankopen aangezien worden als investeringsuitgaven, of het een eerste aankoop dan wel een vernieuwingsaankoop betreft. Welnu, voorheen beschouwden de voogdijoverheden de vernieuwingsaankoop niet als een investering. Dit ailes heeft een

16

17 1231 (9 décembre 1968) de sector van de ondernemingen : publieke of private ; de sector van de gezinnen ; de sector van het buitenland. Onderscheid iussen de overheidssecîor en de publieke ondernemingen. Traditioneel administratief gericht, hebben de activiteiten van de gemeenten de jongste jaren een grote uitbreiding genomen op sociaal en economisch gebied. Aldus slaat de gemeentewerking op problemen in verband met nijverheid, huisvesting, stedebouw, hygiène, volksgezondheid, enz. De gemeente neemt die taken waar, nu eens bij middel van haar eigen diensten, eventueel bij koninklijk besluit als bedrijf ingericht, dan weer door die taken over te dragen op verenigingen van gemeenten of op met openbare lichamen gelijkgestelde organismen. Met het oog op de uitoefening van haar opdracht, richt het gemeentelijk gezag diensten in en organismen die kenmerken van bedrijven kunnen hebben, dan wel niet. Het verleent hun de juridische en administratieve vorm welke het best past bij de aard van hun werking. Aldus hebben we : Gemeentediensten = Overheidssecîor. Bij koninklijk besluit opgerichte bedrijven = Sector van de ondernemingen. overheids Met openbare besturen gelijkgestelde lichamen = secîor. Onderscheid îussen openbare bedrijven en privébedrijven (sector van de ondernemingen). Worden beschouwd als openbare bedrijven die, waarin het openbaar gezag tenminste 50 % van het kapitaal bezit. In het tegenovergestelde geval worden de bedrijven aangezien als privé-bedrijven. De economische kringloop kan grafisch op de volgende wijze worden voorgesteld.

18 ,y dêcember M8) 1232 Inkomsten Overdrachten Gezinnen Overdrachten Goederen en Diensten Overheidssector Leningen c M C C u J 'S c 'c Gezinnen Goederen en Diensten Goederen en Diensten Buitenland De codijicering van de natuur. Het eerste cijfer van de code duidt de hoofdnatuur aan. De hoofdnaturen werken de groepen naturen en sectoren ineen : de natuur 0 betreft de niet rechtstreeks op de naturen 1 tôt 9 aanrekenbare ontvangsten en uitgaven ; de naturen 1 tôt 4 : de gewone verrichtingen, d.w.z. de ontvangsten en uitgaven betreffende het gewoon beheer (natuur 1), de debetinteresten en het aandeel in het exploitatieverlies van openbare ondernemingen (natuur 2), de overdrachten van inkomsten (naturen 3 en 4) ; de naturen 5 tôt 9 : de kapitaalsverrichtingen, d.w.z. de ontvangsten en uitgaven met betrekking tôt kapitaalover-

19 1233 (9 décembre 1968) drachten (naturen 5 en 6), investeringen (natuur 7), kapitalen of kredieten toegekend door de gemeente (natuur 8), kapitalen of kredieten toegekend aan de gemeente (natuur 9). Het tweede cijfer van de code duidt aan of het om een uitgave (1 tôt 5) of een ontvangst gaat (6 tôt 9). Het cijfer 0 dat voor de nationale classificering voorzien is werd voor de gemeenten niet aangehouden. Het derde cijfer van de code en de volgende verdelen de verschillende criteria die beantwoorden aan de behoeften van de nationale boekhouding. Het hiernavolgend schéma zal de economische codificatie beter doen begrijpen : u es Gewone uitgaven Buitengewone uitgaven 6 7 g Gewone ontvangsten 9 Buitengewone ontvangsten

20 iv dfccmbcr 196&) 1234 Om zicfa ccn idée te geven van hetgeen de economische codificatie inhoudt, geven wij hieronder een gedetailleerde lijst van de meest gebruikte artikelen die in elke functie kunnen voorkomen : GEWONE BEGROTING 111. Eigenlijke wedden en lonen : wedden en lonen volgens schaal (belastbare brutobezoldigingen), met inbegrip van voorschotten ; bevorderingen en weddeschaalverhogingen ; aanwervingen binnen de grens van de kaders ; nieuwe diensten en functies ; toelagen voor hogere en/of nevenfuncties ; haard- en standplaatstoelagen ; toelagen voor overuren, commissies en jury ; presentiegeld aan gemeenteambtenaren en -mandatarissen ; forfaitaire vergoedingen ; wachtgeld aan in disponibiliteit gesteld personeel ; wedden of lonen gedurende ziekteperiodes betaald ; vooruitzichten voor : verhoging van het indexcijfer ; hulppersoneel, interimpersoneel ; betaling van de verhogingen met terugwerkende kracht Rechtstreekse sociale toelagen : geboortevergoedingen ; kinderbijslagen ; vakantiegeld ; vergoedingen voor arbeidsongevallen ; sociale dienst voor het gemeentepersoneel ; toelagen voor kosten wegens laatste ziekte en besrafeniskosten.

21 1235 (9 décembre 1968) 113. Werkgeversbijdragen voor maatschappelijke zekerheid Werkgeversbijdragen aan pensioenkassen Terugbetaling van kosten aan leden van de gemeentelijke overheid en van het gemeentelijk personeel Honoraria aan personen die niet tôt ons bestuur behoren: studiën en werken ; deskundige onderzoeken ; commissies en jury's ; presentiegeld (behalve gemeentemandatarissen) Administratieve werkingsuitgaven : kantoorbehoeften ; drukwerk, boekbindingen ; eigen publicaties ; gekochte publicaties, tijdschriften, kranten ; aankoop van naslagwerken en documentatie ; huur van kantoormaterieel ; onderhoud en herstelling van kantoormaterieel ; telefoon, telegraaf, frankering ; kosten voor recepties : feesten, academische zittingen, voordrachten, vergaderingen, congressen ; aankoop door de openbare besturen van kleding van het administratief personeel (bv. kamerbewaarders) ; bijdragen ; publiciteit ; kosten voor proceduren en vervolgingen ; uitgaven voor maaltijden, enz. ; Sinterklaas- en kerstgeschenken ; recepties, diverse kosten ten bate van het personeel (plechtigheden ter gelegenheid van de uitreiking van onderscheidingen, bij inruststelling, enz.) ; plezierreizen van het personeel ; andere kosten van dezelfde soort.

22 (9 december 1968) 1236 i 24. Technische werkingsuitgaveo : aankoop van gereedschap, verbruiksmaterieel, huren en onderhoud van materieel ; materieel voor het reinigen van straten, borstels, enz. (openbare reiniging) ; verkeerssignalen, sluithekken, enz. (politie). kleine ladders, brandspuiten, uitrustingen, enz. (brandweer) ; gereedschap, as en kiezel voor wegen, enz. (begraafplaatsen) ; didactisch materiaal, uitrustingen, documentatie en kleding- en uitrustingskosten voor het technisch personeel, verkeersbrigadiertjes, enz. (scholen) ; idem voor brandweer en politie ; verzekering van de gemeente inzake burgerlijke aansprakelijkheid ; andere kosten van die aard Werkingsuitgaven voor de gebouwen : aankoop voor uitrusting of installaties voor de gebouwen, verbouwingen, enz. ; verbruiksleveringen : water ; gas ; elektriciteit ; stoom ; brandstof ; onderhoudsprodukten ; onderhoud van lokalen en gebouwen, door privéfirma's uitgevoerd ; verzekering van de gebouwen Huurgelden (en belastingen) voor door de gemeente gehuurde gebouwen en terreinen.

23 _ 1237 (9 décembre 1968) 127. Exploitatiekosten van vervoermiddelen : jaarlijkse vaste kosten : verkeersbelasting ; verzekering ; bijdragen ; periodieke contrôles ; huur van bergplaatsen en garages ; aankoop van evenredige verbruiksgoederen : brandstof ; olie ; banden. BUITENGEWONE BEGROTING 71. Aankoop van grond en gebouvven. 72. Oprichting, vergroting, omvangrijke herstellling en verbouwing van gebouvven : woningen, dienstwoningen ; andere gebouvven ; administratieve en technische diensten : scholen ; laboratoria ; musea ; begraafplaatsen. 73. Aanleg van vvegen en waterbouwkundige werken, met inbegrip van de netten : wegen, straten, viaducten, bruggen, tunnels ; waterbouwkundige werken ; andere werken, kunstwerken ; water-, elektriciteits-, gas-, stoomvoorzieningsnetten ; rioolnetten.

24 (9 december 1968) _ 1238 ~4 \ankoop val duurzame roerende goederen (nieuwe investeringen, of vervanging van investenngen) : 741. meubilair ; 742. kantoormachines ; 743. transportmaterieel ; 744. veestapel ; 745. andere machines en materieel ; 746. buitengewone aanplanting ; 749. kunstvoorwerpen. De voorafgaande uiteenzetting kan in het kort als volgt worden samengevat : Om de dubbele codificering van een ontvangst of een uitgave correct uit te voeren, dient men zich twee vragen te stellen : 1) Welk is de bestemming van de uitgave of wie trekt voordeel uit de ontvangst? 2) Om welk soorî ontvangst of uitgave gaat het, welk is de natuur van de verrichting? Het antwoord op de eerste vraag geeft de functionele aanrekening. Het antwoord op de tweede vraag geeft de aanrekening. economische 2. DE NIEUWE BEGROTING 21. ALGEMENE STRUCTUUR De onderverdeling van de begroting in hoofdstukken en afdehngen is vervangen door een indeling in 9 hoofdfuncties : Functie 0 : Niet op een functie aanrekenbare ontvangsten en uitgaven ;» 1 : Algemeen bestuur ;» 2 : Landsverdediging ;

25 1239 (9 décembre 1968) Functie 3 : Justitie en Politie ;» 4 : Verkeer ;» 5 : Nijverheid, Handel en Middenstand ;» 6 : Landbouw en Voedselvoorziening ;» 7 : Onderwijs, Cultuur en Eredienst ;» 8 : Sociale voorzieningen ;» 9 : Volksgezondheid en Huisvesting. Op het vlak van die functies onderscheidt men de gewone ontvangsten en uitgaven en de buitengewone ontvangsten en uitgaven. Die ontvangsten en uitgaven worden daarenboven getotaliseerd per groep van economische naturen, namelijk op de volgende wijze : Gewone ontvangsten (G.O.) : I) G.O. prestaties : ontvangsten voor door de gemeentediensten verrichte diensten of geleverde goederen ; II) G.O. overdrachten : ontvangsten voortvloeiende uit inkomensoverdrachten uit begrotingen van andere openbare besturen, gezinnen of ondernemingen ; III) G.O. schuld: ontvangsten voortvloeiende uit de schuldvorderingen van de gemeente of van haar patrimonium. Gewone uitgaven (G.U.) : I) G.U. Personeel : uitgaven voor de bezoldiging van het gemeentepersoneel ; II) G.U. werking : uitgaven voor de werking van de gemeentediensten ; III) G.U. overdrachten : overdrachten in inkomsten van de gemeente naar andere openbare besturen of gelijkgestelde lichamen en de sectoren gezinnen en ondernemingen ;

26 (9 december 1968) 1240 IV) G.U. schuld : uitgaven voor tcrugbetaling van de gemeentelijke schuld. Buitengewone ontvangsten (B.O.) : I) B.O. overdrachten : ontvangsten uit overdrachten van kapitalen tôt dekking van de kosten der investeringen ; II) B.O. investeringen : ontvangsten voortvloeiende uit de tegeldemaking van een gedeelte van het gemeentelijk roerend of onroerend patrimonium ; III) B.O. schuld : buitengewone ontvangsten voortvloeiende uit door de gemeente opgenomen leningen of uit door de gemeente toegestane terugbetalingen van kredieten of deelnemingen. Buitengewone uitgaven (B.U.) : I) B.U. overdrachten : overdrachten van kapitalen voor deelneming in investeringen ; II) B.U. investeringen : uitgaven voor gemeentelijke investeringswerken ; III) B.U. schuld : door de gemeente toegestane leningen, kredieten of deelnemingen. De ontvangsten komen voor op de linkerpagina, tegenover de uitgaven op de rechterpagina. De kolommen zijn voorbehouden voor de inschrijving, in volgorde, van de volgende gegevens : Kolom 1 : Aanrekeningscodes : eerste groep = functionele code ; tweede groep = economische code ; derde groep = volgnummer in de economische code. Kolom 2 : Omschrijving van de aanrekening (de niet-verplicnte uitgaven worden aangeduid door de verkorting & «Fac.»).

27 1241 (9 décembre 1968) Kolom 3 : Voor de ontvangsten : vastgestelde rechten van de rekening van het afgesloten dienstjaar. Voor de uitgaven : werkelijke vastleggingen voor het afgesloten dienstjaar. (Deze inschrijvingen zullen enkel kunnen verricht worden in de begroting over 1970, vermits de resultaten van de rekening van 1968 gebaseerd zullen zijn op de nieuwe boekhouding). Kolom 4 : Begrotingsramingen van het voorgaande dienstjaar. Kolom 5 : Bedrag van het begrotingskrediet dat door de Gemeenteraad voor 1969 wordt voorzien. Kolom 6 : Voorbehouden voor de eventuele wijzigingen door de Bestendige Deputatie. Kolom 7 : Doorlopende nummering van de artikelen in ontvangsten en de artikelen in uitgaven, als referentie naar de uitleg van het verklarend boekdeel. Deze uitleg kwam in de vorige begrotingen naast de artikelen zelf voor. Om technische redenen was dit thans onmogelijk zodat een afzonderlijke brochure werd samengesteld. 22. DE BIJGAANDE TABELLEN Het saldo van voorgaande dienstjaren : Hetzelfde principe als vroeger. Nochtans komt dit thans voor in de samenvatting. De samenvatting : Deze tabel is de synthetische voorstelling van de begroting. Zij herneemt de totalen en sub-totalen van het korps van de begroting en biedt de mogelijkheid in een oogwenk per functie of groep functies de groepen ontvangsten en uitgaven, gewone en buitengewone te onderkennen. De begroting voor orde : De tabel, die gewoonlijk begroting voor orde genoemd wordt, omvat feitelijk twee reeksen rekeningen. a) de fondsen : kasgeldfonds ;

28 (9 december 1968) 1242 reservefondsen ; pensioenfonds ; kindergeldfonds ; diverse fondsen ; b) de cigenlijke begroting voor orde, d.i. de wachtrekeningen voor derden. Het gemeentepatrimonium : Hetzelfde principe als vroeger. Het programma van de tijdens het dienstjaar uit te voeren buitengewone werken : Hetzelfde principe als vroeger. De gemeentelijke leningen : Omstandige tabel van de leningen van de gemeente. Hetzelfde principe als vroeger. De volgorde van de leningen verandert. Zij worden per functie ingeschreven. De evolutie van de gemeenteschuld : Duidt synthetisch de kenmerken aan van de totale schuld van de gemeente, die omvat : de gemeenteschuld ; de leningen ten laste van de Staat ; de leningen ten laste van derden. De personeelstabel : Hetzelfde principe als vroeger. INTERNE FACTURERING Ten tijde van de uitwerking van de begroting over 1968 rezen talnjke moeilijkheden op omwille van de interne fartn l u rering.

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2012 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 12/23 27.03.2012 Jan Laeremans Directie interne administratie en personeelsbeleid - i.v.m. een lijst

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 24.12.1993 (B.S. van 22.1.1994)

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Vergelijking boekhouding gemeenten en OCMW s en convergentiemogelijkheden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

De financiën van de lokale overheden in

De financiën van de lokale overheden in De financiën van de lokale overheden in 2003 I N H O U D 3 MACRO-ECONOMISCHE OMGEVING VAN DE LOKALE SECTOR 11 DE GEWONE VERRICHTINGEN 13 De gemeenten 14 Kader van de studie 14 De uitgaven 21 De ontvangsten

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Inhoudstafel Inleiding 3 1. Gebruikelijke fasen bij de overname 4 2. Prijsbepaling 5 2.1. Enkele frequent

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Rolnummers 5811 en 5819. Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T

Rolnummers 5811 en 5819. Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T Rolnummers 5811 en 5819 Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van

Nadere informatie

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS DOOR MR J. TERPSTRA De positie van het bijzonder onderwijs in Nederland is uniek in de gehele wereld. Niet alleen kennen wij reeds een eeuw lang vrijheid van onderwijs,

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015 EDITO Ver. Uitg. Corinne François - N 7317 N 2015/01- februari/maart 2015 Herpositionering Ik wens van deze rubriek gebruik maken om enkele ideeën met u te delen. Sinds mijn indiensttreding ben ik, als

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie