BIJZONDER BESTEK. van toepassing op de overeenkomsten inzake het presteren van diensten afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK. van toepassing op de overeenkomsten inzake het presteren van diensten afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen."

Transcriptie

1 BIJZONDER BESTEK van toepassing op de overeenkomsten inzake het presteren van diensten afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Algemene Offerteaanvraag voor proc es- en projectmanagement voor de ontwikkeling van de sociale woonwijk Mahatma Gandhi Bijzonder bestek nr.: OPGELET! Aan dit bestek is een roze inschrijvingsformulier ID97 gehecht, dat door de inschrijver moet gebruikt worden De MGW wenst, in uitvoering van de wetgeving op de overheidsopdrachten, over te gaan tot de aanstelling van een proces- en projectmanager voor de ontwikkeling van de sociale woonwijk Mahatma Gandhi. ALGEMENE INFORMATIE OMTRENT DE OPDRACHT AANBESTEDENDE OVERHEID Contactgegevens: De Mechelse Goedkope Woning Plein der Verenigde Natiën Mechelen Tel: Deze vennootschap is door de toenmalige Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM nu VMSW) erkend onder nr Contactpersoon: Dienst patrimonium Contactpersoon Hélène Sajfrt, patrimoniummanager Mob: Mail: Leidend ambtenaar: Yvette Dierckx, direkteur Bestek: Uitbesteding proces- en projectmanagement Mahatma Gandhi Pagina 1 van 11

2 EERSTE DEEL: REGLEMENTAIRE EN VERORDENENDE BEPALINGEN TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING In zoverre dat er in de onderhavig bestek niet van wordt afgeweken is de volgende wetgeving van toepassing: 1. Wet van 24 december 1993 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. 4. De voorwaarden betreffende opdrachten van raadgevend ingenieurs (KVIV-FABI), die geldig zijn vanaf 1 januari van het jaar van de goedkeuring van de overeenkomst. DE CONTEXT VAN DE OPDRACHT De Mechelse Goedkope Woning heeft begin 2009 het renovatieplan voor het patrimonium uitgewerkt. Dit algemeen kader omvat een aantal ambities, stedenbouwkundige suggesties en prioriteiten inzake projecten en acties. Het was de bedoeling om een correct zicht te krijgen op de actuele toestand van het patrimonium derwijze dat er een aantal acties kunnen ondernomen worden binnen de korst mogelijke termijn. Eén van de wijken is de Maghatma Gandhiwijk. De Gandhiwijk vormt de woonstek voor wat heel inwoners van de stad Mechelen. In totaal spreekt men hier van 791 woongelegenheden (woningen en appartementen), waardoor de Gandhiwijk de grootste sociale woonwijk is in Mechelen. Deze zone kan in drie delen opgesplitst worden: - De zone Abeelstraat, - de zone tuinwijk en - de zone Gandhiblokken. De Ghandhiblokken bestaan uit 485 appartementen. Gelet op de grote bevolkingsconcentratie in deze wijk, is deze wijk in het verleden regelmatig in beeld geweest als een plek waar behoorlijk wat samenlevingsproblemen waren. Het bestuur van de MGW wil van deze wijk een aangename woonomgeving maken waardoor op verschillende niveaus ingegrepen zal worden: In eerste instantie, en meest ingrijpende, is een ruimtelijke reorganisatie van de Ghandiwijk. - De woongelegenheden van de Abeelstraat worden gerenoveerd en vergroot, - de tuinwijk wordt volledig gerenoveerd waarbij een overtolligheid van straten zal vermeden worden, - de Gandhistraat zal verdwijnen en omgetoverd worden in een groen rustzone waardoor de blokken en tuinwijk verbonden worden en minderautodrukte in de binnenzone gecreëerd zal worden. - De blokken zullen gefaseerd afgebroken worden en in de plaats zullen lagere woonzones met binnentuintjes opgebouwd worden. Bestek: Uitbesteding proces- en projectmanagement Mahatma Gandhi Pagina 2 van 11

3 - De zone waar de apartementsblokken gelegen zijn, zal heringedeeld worden in een zone met private woongelegenheden, sociale koopwoningen en sociale huurwoningen. Deze zone zal onder de vorm van een PPS (DBFM of DBM- formule) op de markt gebracht worden. Deze ontwikkeling zal na ongeveer tien jaar afgerond zijn. In twee instantie, - alhoewel het bestuur van de MGW ervoor zal zorgen dat zoveel mogelijk mensen die wensen te blijven wonen in deze wijk, hier effectief ook zullen blijven- streeft het bestuur naar een betere sociale diversiteit. Via de installatie van het proces- en projectmanagement wenst de MGW de volgende doelstellingen te realiseren bij de herontwikkeling van de Gandhiwijk: - Het opvolgen en controleren van de verschillende noodzakelijke stappen in de herontwikkeling van de drie zones in de Gandhiwijk: alhoewel de drie processen gelijktijdig opgestart zullen worden, zullen zij een apart ontwikkelingspatroon volgen; - Voor elk van de ontwikkelingen zullen aparte aanbestedingen dienen te gebeuren. Het aangestelde bureau verzorgt mede de bestekken, de coherentie met de bepalingen van de stedenbouwkundige studie die half september opgeleverd zal worden, de beoordeling van de offertes en zal mede de onderhandelingen leiden met mogelijke privé partners; - Een fasering van de werken zodat de verhuisbeweging van de bewoners gecontrolleerd opgevangen kan worden; - Garanderen van ruimtelijke kwaliteit in functie van het stedenbouwkundig onderzoek; - Het opvolgen en controleren van de verschillende aangetrokken partijen in het naleven van hun contractuele bepalingen; - Overleg met de verschillende betrokken instanties voor het tijdig afleveren van vergunningen om de voorgestelde timing te halen; HET VOORWERP VAN DE OPDRACHT A. Raamovereenkomst Voorliggende opdracht is een dienstenopdracht. De opdracht omvat dienstverlening in diversie materies (zie hierna onder punt B). De opdracht bevat de globale coördinatie en de begeleiding en ondersteuning van een aantal projecten en acties die kaderen binnen de vooropgestelde doelstellingen van het Masterplan Maghatma Gandhi wijk (zie hierna onder punt C) De MGW kan krachtens het contract deelopdrachten, die op een of andere wijze verband houden met de realisatie van de vooropgestelde beleidsdoelstellingen en kaderen binnen de in voorliggend bestek vooropgestelde materies, laten uitvoeren door de partij met wie de raamovereenkomst wordt afgesloten. B. Aard van de dienstverlening Voor de realisatie van de hierboven omschreven opdracht, wenst MGW een beroep te doen op een managementteam dat o.a. diensten kan verschaffen inzake de volgende materies: - management: onderlinge afstemming, uitwerking en coördinatie van de diverse projecten die ressorteren onder de genoemde beleidsdoelstellingen - management ondersteunende diensten van juridische, beleidsmatige, strategische, inhoudelijke aard, - administratief recht (wetgeving inzake overheidsopdrachten, pps-constructies, sociale huisvesting, overheidscontracten, gemengde contracten, wetgeving inzake ruimtelijke ordening, milieurecht, ) - ruimtelijke planning en infrastructuur - het voeren van interne en externe communicatie, - Bestek: Uitbesteding proces- en projectmanagement Mahatma Gandhi Pagina 3 van 11

4 C. Management en managementondersteunende diensten Het algemene management van de diverse projecten; de globale aanpak, de onderlinge afstemming, uitwerken en coördinatie van de diverse projecten: - Uitklaren van onzekerheden, mogelijkheden oplijsten; - Onderzoeken begeleiden ( technische studies, onderzoek subsidiemogelijkheden, mogelijke constructies, mogelijke partners, communicatie-initiatieven verzorgen, ) - Intensief overleg met de verschillende bestaande en potentiële partners; - Voorbereiding van alle noodzakelijk te nemen beslissingen van het bestuur MGW in functie van de ontwikkelingen in het proces; - Organiseren en begeleiden van het bestuur in onderhandelingsprocessen; - Coördinatie van administratieve processen; - Opzet samenwerkingsakkoorden; - Toezicht houden op uitvoering van de projecten - Advisering van de opdrachtgever over de meest uitlopende aspecten die verband houden met de implementatie en realisatie van de beleidsdoelstellingen; - Opmaak van bestekken - Opzetten van PPS-verbanden - Beoordeling ingediende offertes - D. Mogelijkheid tot het gunnen van nieuwe bijkomende en gelijkaardige deelopdrachten: De MGW kan binnen de contouren van de beleidsdoelstellingen eveneens bijkomende deelopdrachten toewijzen aan de houder van het contract voor zover het dienstverlening betreft die vergelijkbaar is met de dienstverlening bedoeld in punt B en deze bijkomende diensten noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht in functie van de na te streven beleidsdoelstellingen. Deze deelopdrachten worden uitgevoerd tegen een ereloon dat wordt berekend aan de hand van dezelfde uurtarieven als deze die in de offerte worden opgegeven voor de reeds gekende en in voorliggend bestek omschreven deelopdrachten. Voor de uitvoering van deze bijkomende deelopdrachten gelden de administratieve bepalingen van voorliggend bestek eveneens. WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT De overeenkomst voor onderhavige opdracht wordt gesloten ingevolge een algemene offerteaanvraag. ONVERENIGBAARHEID Door in te schrijven voor deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in art. 78 K.B (Art. 78 K.B ). Bestek: Uitbesteding proces- en projectmanagement Mahatma Gandhi Pagina 4 van 11

5 BERICHTEN EN TERECHTWIJZIGINGEN De berichten en terechtwijzingen, bekendgemaakt in het Europees Publicatieblad of het Bulletin van de Aanbestedingen en die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op onderhavige opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver wordt derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en ermee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. TIJDELIJKE HANDELSVENNOOTSCHAP Inschrijven onder de vorm van een tijdelijke handelsvennootschap is toegestaan. VARIANTEN Er bestaan geen verplichte varianten. Het indienen van vrije varianten is daarenboven absoluut verboden. INZAKE DE SELECTIE 1. Uitsluitingsgronden De volgende inschrijver(s) worden geweigerd: 1 Die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen. 2 Die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen. 3 Die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4 Die niet in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid. 5 Die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen of BTW overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. Het bewijs dat de inschrijver zich niet in één van de boven vermelde gevallen bevindt, kan geleverd worden door voorlegging van de volgende stukken: Voor de gevallen 1, 2 en 3 : een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Voor de gevallen 4 en 5 : een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land. Kandidaten die inschrijven bij wijze van een tijdelijke handelsvennootschap dienen voor elk lid afzonderlijk de beantwoording aan deze selectiecriteria aan te tonen. 2. Financiële en economische draagkracht De kandidaten dienen hun financiële en economische draagkracht aan te tonen d.m.v. de volgende referenties: 1) bewijs van verzekering tegen beroepsrisico s met inbegrip van zijn tienjarige aansprakelijkheid; 2) een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in vergelijkbare diensten van de inschrijver over de laatste drie boekjaren. Bestek: Uitbesteding proces- en projectmanagement Mahatma Gandhi Pagina 5 van 11

6 Kandidaten die inschrijven bij wijze van een tijdelijke handelsvennootschap of een andere samenwerkingsvorm dienen voor ten minste één lid afzonderlijk de beantwoording aan deze selectiecriteria aan te tonen. 3. Technische bekwaamheid De technische bekwaamheid dient aangetoond te worden aan de hand van studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van alle verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de diensten (wiens CV s uitdrukkelijk dienen toegevoegd te worden), alsmede uit referenties van de laatste vijf jaar van gelijkaardige multidisciplinaire dienstverlening. Tevens kunnen kwaliteitscertificaten worden toegevoegd (bvb. ISO, ). Hieruit moet afdoende blijken dat de dienstverlener multidisciplinaire en relevante ervaring heeft in het realiseren van de hoofdopdracht. Hieruit moet tevens blijken dat het team over voldoende mankracht beschikt om de diverse taken op een continue en vlotte wijze te kunnen uitvoeren. De manager zal het aanspreekpunt zijn van de opdrachtgever. Hij/zij beschikt over voldoende kennis inzake de werking van de lokale overheid, de politieke en ambtelijke besluitvorming, sociale huisvesting, en stedenbouwkundige aspecten en vastgoedontwikkeling om het proces binnen goede banen te leiden. De teamleden inzake ruimtelijke planning en infrastructuur dienen over minstens 5 jaar relevante ervaring te beschikken. De teamleden (ingenieurs) inzake technieken dienen over minstens 5 jaar relevante ervaring te beschikken; De teamleden (juridisch) dienen over minstens 5 jaar ervaring te beschikken met betrekking tot de wetgeving inzake overheidsopdrachten, stedenbouw en ruimtelijke ordening, PPS en PPS in sociale huisvesting. Indien het bewijs dat aan deze specifieke ervaringsvereisten kan worden voldaan niet wordt geleverd, wordt de offerte automatisch verworpen. De MGW behoudt zich eveneens het recht voor om van de dienstverleners de nodige aanvullingen en toelichtingen te vragen aangaande deze eventueel voor te leggen getuigschriften en documenten. De andere bepalingen van het K.B. van 8 januari titel III zijn integraal van toepassing op deze opdracht, voor zover zij betrekking hebben op overheidsopdrachten voor aanneming van diensten gegund door middel van een algemene offerteaanvraag. Bestek: Uitbesteding proces- en projectmanagement Mahatma Gandhi Pagina 6 van 11

7 KEUZE VAN DE DIENSTVERLENER - GUNNINGSCRITERIA De opdracht zal worden toegewezen aan de dienstverlener die de voordeligste regelmatige offerte indient, rekening houdend met de volgende gunningscriteria : Gunningcriterium 1: De aangeboden prijs (20 punten) Alle bedragen worden in de offerte in euro opgegeven. De inschrijver mag de bedragen tot twee cijfers na de komma preciseren. De inschrijver voegt bij zijn offerte een nota met een raming van de uren die hij nodig acht voor elk van de taken die volgens hem dienen vervat te worden in de opdracht. De MGW wenst de uurtarieven te kennen die gehanteerd zullen worden voor: - de verantwoordelijke manager - de in casu inzetbare management ondersteunende senior-experten, juniorexperten - administratieve medewerkers De reële vermoedelijke hoeveelheid uren voor dit takenpakket wordt jaarlijks (en dit met het oog op de begrotingsopmaak) door de dienstverlener zo precies mogelijk opgesteld en verantwoord. De MGW zal er haar goedkeuring aan dienen te verlenen. Het ereloon zal bij de uitvoering van de opdracht maandelijks worden afgerekend op grond van de gedetailleerde verantwoording van de reëel gepresteerde uren. Gunningcriterium 2: Beschrijving van aanpak en methodiek (30 punten) De inschrijver dient in de offerte een nota op te nemen waarin hij de methodologie van de dienstverlening en een plan van aanpak duidelijk en volledig omschrijft. Aangezien het een algemene begeleiding van de te realiseren beleidsdoelstellingen inhoudt evenals de coördinatie en het managen van meerdere multidisciplinaire projecten wordt van de inschrijver verwacht dat hij in de offerte een nota opneemt waarin zijn mogelijks te volgen methodologie ( zeker inzake volgende disciplines) duidelijk en volledig omschreven wordt: - manier van aanpak inzake begeleiding van multidisciplinarie projecten - manier van aanpak inzake de opzet van een PPS-constructie in sociale huisvesting, - manier van aanpak inzake het procesmanagement van de gehele woonwijk Gunningcriterium 3: Deskundigheid en ervaring van de medewerkers (50 punten) De inschrijver dient in de offerte een nota op te nemen waarin hij de deskundigheid en ervaring van het bedrijf en de medewerkers toelicht. a. deskundigheid inzake begeleiding van multidisciplinaire projecten (10 punten) De bekwaamheid dient aangetoond te worden aan de hand van studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van alle verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de diensten (wiens CV s uitdrukkelijk dienen toegevoegd te worden), alsmede uit referenties van de laatste vijf jaar van gelijkaardige multidisciplinaire dienstverlening. Tevens kunnen kwaliteitscertificaten worden toegevoegd (bvb. ISO, ). c. deskundigheid inzake procesmatige en juridische PPS-begeleiding (25 punten) d. deskundigheid inzake technische aspecten woningbouw (10 punten) e. deskundigheid inzake stedenbouw en ruimtelijke planning (5 punten) Bestek: Uitbesteding proces- en projectmanagement Mahatma Gandhi Pagina 7 van 11

8 OPMAAK VAN DE OFFERTE, AANDUIDING VAN DE PERCELEN De inschrijver dient het aangehechte formulier ID97 in te vullen en bij de offerte te voegen. Perceel Omschrijving 1 Uurtarieven managementtaken 2 Uurtarieven management ondersteunende taken 3 Uurtarieven administratieve ondersteuning Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die, op ieder document dient te verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document dient volgende formule te vermelden: "Ik, ondergetekende... verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier en inventaris, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden." PRESTATIES De inschrijvers zullen in hun offerte alle documenten opnemen die nodig zijn voor de beoordeling van de in dit bestek vermelde gunningscriteria. SAMENSTELLING VAN DE OFFERTE De offerte dient verplicht te worden opgebouwd uit de volgende delen: 1. INSCHRIJVINGSFORMULIER ID97 2. UITSLUITING EN SELECTIE a. de vereiste documenten inzake de uitsluitingsgronden 1, 2, 3 b. RSZ-attest + fiscale getuigschriften c. een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico s middels een attest voorgelegd door een verzekeraar. d. verklaring betreffende de omzetcijfers van de laatste drie boekjaren. 3. GUNNING 1. Nota over de prijs opgebouwd zoals bepaald in het betreffende gunningscriterium. 2. Nota inzake de van aanpak en methodiek zoals bepaald in het betreffende gunningcriterium; 3. Nota over de deskundigheid en ervaring van het voorgesteld team, overeenkomstig de beoordelingsaspecten die bepaald zijn in het derde gunningscriterium. (+ referenties en CV s in bijlage) 4. BIJLAGEN De inschrijver mag zijn offerte vervolledigen met bijkomende documentatie allerhande. Bestek: Uitbesteding proces- en projectmanagement Mahatma Gandhi Pagina 8 van 11

9 INDIENEN VAN DE OFFERTE De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag waarop vermeld: de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend de verwijzing naar het bestek Bij inzending over de post wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van het adres van het bestuur en met de vermelding offerte. De opgestuurde offertes moeten ten laatste toekomen bij MGW op dinsdag 7 juli 2009 om 12:00u. De offerte wordt gestuurd aan het bestuur van de MGW op bovenvermeld adres. PLAATS, DAG EN UUR VAN DE OPENING VAN DE OFFERTES De opening van de offertes heeft plaats op woensdag 8 juli 2009 om 14 uur ten overstaan van het bestuur van MGW of zijn/haar afgevaardigde in de burelen van MGW, Plein der Verenigde Natiën 8 te 2800 Mechelen. GESTANDDOENINGSTERMIJN De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft bedraagt 120 kalenderdagen. Tijdens deze periode blijft de inschrijver gebonden door zijn offerte. Bestek: Uitbesteding proces- en projectmanagement Mahatma Gandhi Pagina 9 van 11

10 TWEEDE DEEL: BEPALINGEN ADMINISTRATIEVE CONTRACTUELE ALGEMEEN Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 februari 1999 en 29 april 1999 van toepassing, alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit koninklijk besluit. ARTIKEL 1 LEIDEND AMBTENAAR In de brief waarbij aan de dienstverlener kennis wordt gegeven van de goedkeuring van zijn offerte zal de leidende ambtenaar vermeld worden evenals de draagwijdte en de beperkingen van zijn mandaat. ARTIKEL 5 - BORGTOCHT Er dient geen borgtocht gesteld te worden. ARTIKEL 13 - PRIJSHERZIENING De bedragen van de erelonen en de tarieven worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de loonaanpassing tengevolge van de stijging van de index van de consumptieprijzen. ARTIKEL 14 INTELLECTUELE RECHTEN Alle resultaten van de intellectuele prestaties zijn de eigendom van de dienstverlener. De intellectuele prestaties mogen door de opdrachtgever slechts aangewend worden voor de doeleinden die het voorwerp uitmaken van voorliggende overeenkomst en mits uitdrukkelijke bronvermelding ARTIKEL 15 BETALINGEN De betalingen van onderhavige opdracht geschieden binnen de vijftig (50) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de regelmatig opgemaakte schuldvordering (ereloonnota) en, zo het bestuur terzelfder tijd in het bezit is van de regelmatig opgestelde factuur met vermelding van de belasting over de toegevoegde waarde, alsmede van de andere eventueel vereiste bescheiden. Een gedetailleerde berekening van het ereloon, die duidelijk de basis van de berekening zal vermelden alsook het verloop der prestaties dient door de ontwerper voorgelegd. De betalingen gebeuren naarmate de uitvoering vordert. ARTIKEL 20 MIDDELEN VAN OPTREDEN De dienstverlener wordt in verband met de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn: 1. wanneer de prestaties niet geheel voltooid zijn binnen de contractuele bedongen leveringstermijn of op de verschillende voor de gedeeltelijke voltooiingen vastgestelde data. Bestek: Uitbesteding proces- en projectmanagement Mahatma Gandhi Pagina 10 van 11

11 2. ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde data volledig kunnen worden voltooid. 3. wanneer de geldig gegeven schriftelijke bevelen van het bestuur niet worden nageleefd. 4. wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in de opdracht. 5. wanneer de prestaties niet worden uitgevoerd door de voorgestelde personen, bij wijziging van personen dient dit met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever te gebeuren. ARTIKEL 67 ELEMENTEN DIE IN DE PRIJZEN ZIJN BEGREPEN In de prijzen zijn inzonderheid ingerekend: 1. de administratie- en secretariaatskosten; 2. de binnenlandse verplaatsings-, vervoers- en verzekeringskosten; ARTIKEL 69 TERMIJN VAN UITVOERING Alleszins wordt ervan uitgegaan dat alle partijen zich qua taakopname en timing houden aan de ter zake gemaakte afspraken. De dienstverlener stelt de opdrachtgever tijdig in kennis van de vorderingen en afspraken. Het niet tijdig beschikken over gevraagde gegevens te leveren door de opdrachtgever, alsook het zo nodig verdagen van de bijeenkomsten der overlegorganen die de studietiming in het gedrang brengen doen automatisch de studietermijn verlengen. Wanneer de levering van bijkomende deelopdrachten van toepassing is, zal de leveringstermijn worden bepaald bij de bestelling van de bijkomende prestaties. Bestek: Uitbesteding proces- en projectmanagement Mahatma Gandhi Pagina 11 van 11

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract AG VESPA autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Bestek: Opdracht voor aanneming van werken. ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN Bestek DRG 2 2011-01-31 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 2 OPDRACHT VAN AANNEMING VAN DIENSTEN VAN ARCHITECTEN EN BOUWKUNDIGEN VOOR HET DUURZAAM BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW IN MALDEGEM ALGEMENE

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433049-2015:text:nl:html België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S 238-433049 Aankondiging van

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Architectuurwedstrijd inrichting kantoren voor de Vlaamse Raad te Tour & Taxis VEEL GESTELDE VRAGEN

Architectuurwedstrijd inrichting kantoren voor de Vlaamse Raad te Tour & Taxis VEEL GESTELDE VRAGEN Architectuurwedstrijd inrichting kantoren voor de Vlaamse Raad te Tour & Taxis VEEL GESTELDE VRAGEN 1. Zijn er plannen en foto s beschikbaar? 2. Kan er in deze fase van de wedstrijd een plaatsbezoek gepland

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/7 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218338-2013:text:nl:html België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT EN DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR.

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG RENOVATIE-, ONDERHOUDS-, VERBOUWINGS-, EN NIEUWBOUWPROJECTEN aanstelling veiligheidscoördinator - raamcontract

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG RENOVATIE-, ONDERHOUDS-, VERBOUWINGS-, EN NIEUWBOUWPROJECTEN aanstelling veiligheidscoördinator - raamcontract AG VESPA autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Bestek: Opdracht voor aanneming van diensten. ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG RENOVATIE-, ONDERHOUDS-, VERBOUWINGS-, EN NIEUWBOUWPROJECTEN

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192270-2012:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen 2012/S

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Bestek: Opdracht voor aanneming van werken. ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer algemene bouwwerken, dakwerken, elektriciteit, sanitair en centrale verwarming Aanbestedende Overheid aard van

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG Openbare Werken 1 Administration communale de WOLUWE-SAINT-PIERRE Charles Thielemanslaan 93 1150 BRUSSEL Gemeentebestuur van SINT-PIETERS-WOLUWE : 02.773.06.24 : 02.773.18.19 : mvaneechaute@woluwe1150.irisnet.be

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door RAAMCONTRACT GROENONDERHOUD TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door hierna genoemd AG Vespa EN:,

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium. e-mail: ellen.heyrman@sint-niklaas.be tel. 03 778 32 63, fax 03 766 08 82 STAD SINT-NIKLAAS VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie