BIJZONDER BESTEK. van toepassing op de overeenkomsten inzake het presteren van diensten afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK. van toepassing op de overeenkomsten inzake het presteren van diensten afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen."

Transcriptie

1 BIJZONDER BESTEK van toepassing op de overeenkomsten inzake het presteren van diensten afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Algemene Offerteaanvraag voor proc es- en projectmanagement voor de ontwikkeling van de sociale woonwijk Mahatma Gandhi Bijzonder bestek nr.: OPGELET! Aan dit bestek is een roze inschrijvingsformulier ID97 gehecht, dat door de inschrijver moet gebruikt worden De MGW wenst, in uitvoering van de wetgeving op de overheidsopdrachten, over te gaan tot de aanstelling van een proces- en projectmanager voor de ontwikkeling van de sociale woonwijk Mahatma Gandhi. ALGEMENE INFORMATIE OMTRENT DE OPDRACHT AANBESTEDENDE OVERHEID Contactgegevens: De Mechelse Goedkope Woning Plein der Verenigde Natiën Mechelen Tel: Deze vennootschap is door de toenmalige Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM nu VMSW) erkend onder nr Contactpersoon: Dienst patrimonium Contactpersoon Hélène Sajfrt, patrimoniummanager Mob: Mail: Leidend ambtenaar: Yvette Dierckx, direkteur Bestek: Uitbesteding proces- en projectmanagement Mahatma Gandhi Pagina 1 van 11

2 EERSTE DEEL: REGLEMENTAIRE EN VERORDENENDE BEPALINGEN TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING In zoverre dat er in de onderhavig bestek niet van wordt afgeweken is de volgende wetgeving van toepassing: 1. Wet van 24 december 1993 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. 4. De voorwaarden betreffende opdrachten van raadgevend ingenieurs (KVIV-FABI), die geldig zijn vanaf 1 januari van het jaar van de goedkeuring van de overeenkomst. DE CONTEXT VAN DE OPDRACHT De Mechelse Goedkope Woning heeft begin 2009 het renovatieplan voor het patrimonium uitgewerkt. Dit algemeen kader omvat een aantal ambities, stedenbouwkundige suggesties en prioriteiten inzake projecten en acties. Het was de bedoeling om een correct zicht te krijgen op de actuele toestand van het patrimonium derwijze dat er een aantal acties kunnen ondernomen worden binnen de korst mogelijke termijn. Eén van de wijken is de Maghatma Gandhiwijk. De Gandhiwijk vormt de woonstek voor wat heel inwoners van de stad Mechelen. In totaal spreekt men hier van 791 woongelegenheden (woningen en appartementen), waardoor de Gandhiwijk de grootste sociale woonwijk is in Mechelen. Deze zone kan in drie delen opgesplitst worden: - De zone Abeelstraat, - de zone tuinwijk en - de zone Gandhiblokken. De Ghandhiblokken bestaan uit 485 appartementen. Gelet op de grote bevolkingsconcentratie in deze wijk, is deze wijk in het verleden regelmatig in beeld geweest als een plek waar behoorlijk wat samenlevingsproblemen waren. Het bestuur van de MGW wil van deze wijk een aangename woonomgeving maken waardoor op verschillende niveaus ingegrepen zal worden: In eerste instantie, en meest ingrijpende, is een ruimtelijke reorganisatie van de Ghandiwijk. - De woongelegenheden van de Abeelstraat worden gerenoveerd en vergroot, - de tuinwijk wordt volledig gerenoveerd waarbij een overtolligheid van straten zal vermeden worden, - de Gandhistraat zal verdwijnen en omgetoverd worden in een groen rustzone waardoor de blokken en tuinwijk verbonden worden en minderautodrukte in de binnenzone gecreëerd zal worden. - De blokken zullen gefaseerd afgebroken worden en in de plaats zullen lagere woonzones met binnentuintjes opgebouwd worden. Bestek: Uitbesteding proces- en projectmanagement Mahatma Gandhi Pagina 2 van 11

3 - De zone waar de apartementsblokken gelegen zijn, zal heringedeeld worden in een zone met private woongelegenheden, sociale koopwoningen en sociale huurwoningen. Deze zone zal onder de vorm van een PPS (DBFM of DBM- formule) op de markt gebracht worden. Deze ontwikkeling zal na ongeveer tien jaar afgerond zijn. In twee instantie, - alhoewel het bestuur van de MGW ervoor zal zorgen dat zoveel mogelijk mensen die wensen te blijven wonen in deze wijk, hier effectief ook zullen blijven- streeft het bestuur naar een betere sociale diversiteit. Via de installatie van het proces- en projectmanagement wenst de MGW de volgende doelstellingen te realiseren bij de herontwikkeling van de Gandhiwijk: - Het opvolgen en controleren van de verschillende noodzakelijke stappen in de herontwikkeling van de drie zones in de Gandhiwijk: alhoewel de drie processen gelijktijdig opgestart zullen worden, zullen zij een apart ontwikkelingspatroon volgen; - Voor elk van de ontwikkelingen zullen aparte aanbestedingen dienen te gebeuren. Het aangestelde bureau verzorgt mede de bestekken, de coherentie met de bepalingen van de stedenbouwkundige studie die half september opgeleverd zal worden, de beoordeling van de offertes en zal mede de onderhandelingen leiden met mogelijke privé partners; - Een fasering van de werken zodat de verhuisbeweging van de bewoners gecontrolleerd opgevangen kan worden; - Garanderen van ruimtelijke kwaliteit in functie van het stedenbouwkundig onderzoek; - Het opvolgen en controleren van de verschillende aangetrokken partijen in het naleven van hun contractuele bepalingen; - Overleg met de verschillende betrokken instanties voor het tijdig afleveren van vergunningen om de voorgestelde timing te halen; HET VOORWERP VAN DE OPDRACHT A. Raamovereenkomst Voorliggende opdracht is een dienstenopdracht. De opdracht omvat dienstverlening in diversie materies (zie hierna onder punt B). De opdracht bevat de globale coördinatie en de begeleiding en ondersteuning van een aantal projecten en acties die kaderen binnen de vooropgestelde doelstellingen van het Masterplan Maghatma Gandhi wijk (zie hierna onder punt C) De MGW kan krachtens het contract deelopdrachten, die op een of andere wijze verband houden met de realisatie van de vooropgestelde beleidsdoelstellingen en kaderen binnen de in voorliggend bestek vooropgestelde materies, laten uitvoeren door de partij met wie de raamovereenkomst wordt afgesloten. B. Aard van de dienstverlening Voor de realisatie van de hierboven omschreven opdracht, wenst MGW een beroep te doen op een managementteam dat o.a. diensten kan verschaffen inzake de volgende materies: - management: onderlinge afstemming, uitwerking en coördinatie van de diverse projecten die ressorteren onder de genoemde beleidsdoelstellingen - management ondersteunende diensten van juridische, beleidsmatige, strategische, inhoudelijke aard, - administratief recht (wetgeving inzake overheidsopdrachten, pps-constructies, sociale huisvesting, overheidscontracten, gemengde contracten, wetgeving inzake ruimtelijke ordening, milieurecht, ) - ruimtelijke planning en infrastructuur - het voeren van interne en externe communicatie, - Bestek: Uitbesteding proces- en projectmanagement Mahatma Gandhi Pagina 3 van 11

4 C. Management en managementondersteunende diensten Het algemene management van de diverse projecten; de globale aanpak, de onderlinge afstemming, uitwerken en coördinatie van de diverse projecten: - Uitklaren van onzekerheden, mogelijkheden oplijsten; - Onderzoeken begeleiden ( technische studies, onderzoek subsidiemogelijkheden, mogelijke constructies, mogelijke partners, communicatie-initiatieven verzorgen, ) - Intensief overleg met de verschillende bestaande en potentiële partners; - Voorbereiding van alle noodzakelijk te nemen beslissingen van het bestuur MGW in functie van de ontwikkelingen in het proces; - Organiseren en begeleiden van het bestuur in onderhandelingsprocessen; - Coördinatie van administratieve processen; - Opzet samenwerkingsakkoorden; - Toezicht houden op uitvoering van de projecten - Advisering van de opdrachtgever over de meest uitlopende aspecten die verband houden met de implementatie en realisatie van de beleidsdoelstellingen; - Opmaak van bestekken - Opzetten van PPS-verbanden - Beoordeling ingediende offertes - D. Mogelijkheid tot het gunnen van nieuwe bijkomende en gelijkaardige deelopdrachten: De MGW kan binnen de contouren van de beleidsdoelstellingen eveneens bijkomende deelopdrachten toewijzen aan de houder van het contract voor zover het dienstverlening betreft die vergelijkbaar is met de dienstverlening bedoeld in punt B en deze bijkomende diensten noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht in functie van de na te streven beleidsdoelstellingen. Deze deelopdrachten worden uitgevoerd tegen een ereloon dat wordt berekend aan de hand van dezelfde uurtarieven als deze die in de offerte worden opgegeven voor de reeds gekende en in voorliggend bestek omschreven deelopdrachten. Voor de uitvoering van deze bijkomende deelopdrachten gelden de administratieve bepalingen van voorliggend bestek eveneens. WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT De overeenkomst voor onderhavige opdracht wordt gesloten ingevolge een algemene offerteaanvraag. ONVERENIGBAARHEID Door in te schrijven voor deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in art. 78 K.B (Art. 78 K.B ). Bestek: Uitbesteding proces- en projectmanagement Mahatma Gandhi Pagina 4 van 11

5 BERICHTEN EN TERECHTWIJZIGINGEN De berichten en terechtwijzingen, bekendgemaakt in het Europees Publicatieblad of het Bulletin van de Aanbestedingen en die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op onderhavige opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver wordt derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en ermee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. TIJDELIJKE HANDELSVENNOOTSCHAP Inschrijven onder de vorm van een tijdelijke handelsvennootschap is toegestaan. VARIANTEN Er bestaan geen verplichte varianten. Het indienen van vrije varianten is daarenboven absoluut verboden. INZAKE DE SELECTIE 1. Uitsluitingsgronden De volgende inschrijver(s) worden geweigerd: 1 Die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen. 2 Die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen. 3 Die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4 Die niet in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid. 5 Die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen of BTW overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. Het bewijs dat de inschrijver zich niet in één van de boven vermelde gevallen bevindt, kan geleverd worden door voorlegging van de volgende stukken: Voor de gevallen 1, 2 en 3 : een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Voor de gevallen 4 en 5 : een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land. Kandidaten die inschrijven bij wijze van een tijdelijke handelsvennootschap dienen voor elk lid afzonderlijk de beantwoording aan deze selectiecriteria aan te tonen. 2. Financiële en economische draagkracht De kandidaten dienen hun financiële en economische draagkracht aan te tonen d.m.v. de volgende referenties: 1) bewijs van verzekering tegen beroepsrisico s met inbegrip van zijn tienjarige aansprakelijkheid; 2) een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in vergelijkbare diensten van de inschrijver over de laatste drie boekjaren. Bestek: Uitbesteding proces- en projectmanagement Mahatma Gandhi Pagina 5 van 11

6 Kandidaten die inschrijven bij wijze van een tijdelijke handelsvennootschap of een andere samenwerkingsvorm dienen voor ten minste één lid afzonderlijk de beantwoording aan deze selectiecriteria aan te tonen. 3. Technische bekwaamheid De technische bekwaamheid dient aangetoond te worden aan de hand van studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van alle verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de diensten (wiens CV s uitdrukkelijk dienen toegevoegd te worden), alsmede uit referenties van de laatste vijf jaar van gelijkaardige multidisciplinaire dienstverlening. Tevens kunnen kwaliteitscertificaten worden toegevoegd (bvb. ISO, ). Hieruit moet afdoende blijken dat de dienstverlener multidisciplinaire en relevante ervaring heeft in het realiseren van de hoofdopdracht. Hieruit moet tevens blijken dat het team over voldoende mankracht beschikt om de diverse taken op een continue en vlotte wijze te kunnen uitvoeren. De manager zal het aanspreekpunt zijn van de opdrachtgever. Hij/zij beschikt over voldoende kennis inzake de werking van de lokale overheid, de politieke en ambtelijke besluitvorming, sociale huisvesting, en stedenbouwkundige aspecten en vastgoedontwikkeling om het proces binnen goede banen te leiden. De teamleden inzake ruimtelijke planning en infrastructuur dienen over minstens 5 jaar relevante ervaring te beschikken. De teamleden (ingenieurs) inzake technieken dienen over minstens 5 jaar relevante ervaring te beschikken; De teamleden (juridisch) dienen over minstens 5 jaar ervaring te beschikken met betrekking tot de wetgeving inzake overheidsopdrachten, stedenbouw en ruimtelijke ordening, PPS en PPS in sociale huisvesting. Indien het bewijs dat aan deze specifieke ervaringsvereisten kan worden voldaan niet wordt geleverd, wordt de offerte automatisch verworpen. De MGW behoudt zich eveneens het recht voor om van de dienstverleners de nodige aanvullingen en toelichtingen te vragen aangaande deze eventueel voor te leggen getuigschriften en documenten. De andere bepalingen van het K.B. van 8 januari titel III zijn integraal van toepassing op deze opdracht, voor zover zij betrekking hebben op overheidsopdrachten voor aanneming van diensten gegund door middel van een algemene offerteaanvraag. Bestek: Uitbesteding proces- en projectmanagement Mahatma Gandhi Pagina 6 van 11

7 KEUZE VAN DE DIENSTVERLENER - GUNNINGSCRITERIA De opdracht zal worden toegewezen aan de dienstverlener die de voordeligste regelmatige offerte indient, rekening houdend met de volgende gunningscriteria : Gunningcriterium 1: De aangeboden prijs (20 punten) Alle bedragen worden in de offerte in euro opgegeven. De inschrijver mag de bedragen tot twee cijfers na de komma preciseren. De inschrijver voegt bij zijn offerte een nota met een raming van de uren die hij nodig acht voor elk van de taken die volgens hem dienen vervat te worden in de opdracht. De MGW wenst de uurtarieven te kennen die gehanteerd zullen worden voor: - de verantwoordelijke manager - de in casu inzetbare management ondersteunende senior-experten, juniorexperten - administratieve medewerkers De reële vermoedelijke hoeveelheid uren voor dit takenpakket wordt jaarlijks (en dit met het oog op de begrotingsopmaak) door de dienstverlener zo precies mogelijk opgesteld en verantwoord. De MGW zal er haar goedkeuring aan dienen te verlenen. Het ereloon zal bij de uitvoering van de opdracht maandelijks worden afgerekend op grond van de gedetailleerde verantwoording van de reëel gepresteerde uren. Gunningcriterium 2: Beschrijving van aanpak en methodiek (30 punten) De inschrijver dient in de offerte een nota op te nemen waarin hij de methodologie van de dienstverlening en een plan van aanpak duidelijk en volledig omschrijft. Aangezien het een algemene begeleiding van de te realiseren beleidsdoelstellingen inhoudt evenals de coördinatie en het managen van meerdere multidisciplinaire projecten wordt van de inschrijver verwacht dat hij in de offerte een nota opneemt waarin zijn mogelijks te volgen methodologie ( zeker inzake volgende disciplines) duidelijk en volledig omschreven wordt: - manier van aanpak inzake begeleiding van multidisciplinarie projecten - manier van aanpak inzake de opzet van een PPS-constructie in sociale huisvesting, - manier van aanpak inzake het procesmanagement van de gehele woonwijk Gunningcriterium 3: Deskundigheid en ervaring van de medewerkers (50 punten) De inschrijver dient in de offerte een nota op te nemen waarin hij de deskundigheid en ervaring van het bedrijf en de medewerkers toelicht. a. deskundigheid inzake begeleiding van multidisciplinaire projecten (10 punten) De bekwaamheid dient aangetoond te worden aan de hand van studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van alle verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de diensten (wiens CV s uitdrukkelijk dienen toegevoegd te worden), alsmede uit referenties van de laatste vijf jaar van gelijkaardige multidisciplinaire dienstverlening. Tevens kunnen kwaliteitscertificaten worden toegevoegd (bvb. ISO, ). c. deskundigheid inzake procesmatige en juridische PPS-begeleiding (25 punten) d. deskundigheid inzake technische aspecten woningbouw (10 punten) e. deskundigheid inzake stedenbouw en ruimtelijke planning (5 punten) Bestek: Uitbesteding proces- en projectmanagement Mahatma Gandhi Pagina 7 van 11

8 OPMAAK VAN DE OFFERTE, AANDUIDING VAN DE PERCELEN De inschrijver dient het aangehechte formulier ID97 in te vullen en bij de offerte te voegen. Perceel Omschrijving 1 Uurtarieven managementtaken 2 Uurtarieven management ondersteunende taken 3 Uurtarieven administratieve ondersteuning Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die, op ieder document dient te verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document dient volgende formule te vermelden: "Ik, ondergetekende... verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier en inventaris, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden." PRESTATIES De inschrijvers zullen in hun offerte alle documenten opnemen die nodig zijn voor de beoordeling van de in dit bestek vermelde gunningscriteria. SAMENSTELLING VAN DE OFFERTE De offerte dient verplicht te worden opgebouwd uit de volgende delen: 1. INSCHRIJVINGSFORMULIER ID97 2. UITSLUITING EN SELECTIE a. de vereiste documenten inzake de uitsluitingsgronden 1, 2, 3 b. RSZ-attest + fiscale getuigschriften c. een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico s middels een attest voorgelegd door een verzekeraar. d. verklaring betreffende de omzetcijfers van de laatste drie boekjaren. 3. GUNNING 1. Nota over de prijs opgebouwd zoals bepaald in het betreffende gunningscriterium. 2. Nota inzake de van aanpak en methodiek zoals bepaald in het betreffende gunningcriterium; 3. Nota over de deskundigheid en ervaring van het voorgesteld team, overeenkomstig de beoordelingsaspecten die bepaald zijn in het derde gunningscriterium. (+ referenties en CV s in bijlage) 4. BIJLAGEN De inschrijver mag zijn offerte vervolledigen met bijkomende documentatie allerhande. Bestek: Uitbesteding proces- en projectmanagement Mahatma Gandhi Pagina 8 van 11

9 INDIENEN VAN DE OFFERTE De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag waarop vermeld: de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend de verwijzing naar het bestek Bij inzending over de post wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van het adres van het bestuur en met de vermelding offerte. De opgestuurde offertes moeten ten laatste toekomen bij MGW op dinsdag 7 juli 2009 om 12:00u. De offerte wordt gestuurd aan het bestuur van de MGW op bovenvermeld adres. PLAATS, DAG EN UUR VAN DE OPENING VAN DE OFFERTES De opening van de offertes heeft plaats op woensdag 8 juli 2009 om 14 uur ten overstaan van het bestuur van MGW of zijn/haar afgevaardigde in de burelen van MGW, Plein der Verenigde Natiën 8 te 2800 Mechelen. GESTANDDOENINGSTERMIJN De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft bedraagt 120 kalenderdagen. Tijdens deze periode blijft de inschrijver gebonden door zijn offerte. Bestek: Uitbesteding proces- en projectmanagement Mahatma Gandhi Pagina 9 van 11

10 TWEEDE DEEL: BEPALINGEN ADMINISTRATIEVE CONTRACTUELE ALGEMEEN Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 februari 1999 en 29 april 1999 van toepassing, alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit koninklijk besluit. ARTIKEL 1 LEIDEND AMBTENAAR In de brief waarbij aan de dienstverlener kennis wordt gegeven van de goedkeuring van zijn offerte zal de leidende ambtenaar vermeld worden evenals de draagwijdte en de beperkingen van zijn mandaat. ARTIKEL 5 - BORGTOCHT Er dient geen borgtocht gesteld te worden. ARTIKEL 13 - PRIJSHERZIENING De bedragen van de erelonen en de tarieven worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de loonaanpassing tengevolge van de stijging van de index van de consumptieprijzen. ARTIKEL 14 INTELLECTUELE RECHTEN Alle resultaten van de intellectuele prestaties zijn de eigendom van de dienstverlener. De intellectuele prestaties mogen door de opdrachtgever slechts aangewend worden voor de doeleinden die het voorwerp uitmaken van voorliggende overeenkomst en mits uitdrukkelijke bronvermelding ARTIKEL 15 BETALINGEN De betalingen van onderhavige opdracht geschieden binnen de vijftig (50) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de regelmatig opgemaakte schuldvordering (ereloonnota) en, zo het bestuur terzelfder tijd in het bezit is van de regelmatig opgestelde factuur met vermelding van de belasting over de toegevoegde waarde, alsmede van de andere eventueel vereiste bescheiden. Een gedetailleerde berekening van het ereloon, die duidelijk de basis van de berekening zal vermelden alsook het verloop der prestaties dient door de ontwerper voorgelegd. De betalingen gebeuren naarmate de uitvoering vordert. ARTIKEL 20 MIDDELEN VAN OPTREDEN De dienstverlener wordt in verband met de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn: 1. wanneer de prestaties niet geheel voltooid zijn binnen de contractuele bedongen leveringstermijn of op de verschillende voor de gedeeltelijke voltooiingen vastgestelde data. Bestek: Uitbesteding proces- en projectmanagement Mahatma Gandhi Pagina 10 van 11

11 2. ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde data volledig kunnen worden voltooid. 3. wanneer de geldig gegeven schriftelijke bevelen van het bestuur niet worden nageleefd. 4. wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in de opdracht. 5. wanneer de prestaties niet worden uitgevoerd door de voorgestelde personen, bij wijziging van personen dient dit met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever te gebeuren. ARTIKEL 67 ELEMENTEN DIE IN DE PRIJZEN ZIJN BEGREPEN In de prijzen zijn inzonderheid ingerekend: 1. de administratie- en secretariaatskosten; 2. de binnenlandse verplaatsings-, vervoers- en verzekeringskosten; ARTIKEL 69 TERMIJN VAN UITVOERING Alleszins wordt ervan uitgegaan dat alle partijen zich qua taakopname en timing houden aan de ter zake gemaakte afspraken. De dienstverlener stelt de opdrachtgever tijdig in kennis van de vorderingen en afspraken. Het niet tijdig beschikken over gevraagde gegevens te leveren door de opdrachtgever, alsook het zo nodig verdagen van de bijeenkomsten der overlegorganen die de studietiming in het gedrang brengen doen automatisch de studietermijn verlengen. Wanneer de levering van bijkomende deelopdrachten van toepassing is, zal de leveringstermijn worden bepaald bij de bestelling van de bijkomende prestaties. Bestek: Uitbesteding proces- en projectmanagement Mahatma Gandhi Pagina 11 van 11

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 15 BE001 19/11/2012 - BDA nummer: 2012-527174 Standaardformulier 2 - NL het gecombineerd presenteren van data uit ArcGis software en Cognos Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale

Nadere informatie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Tom Van Landeghem (NL) tel.: +32 (0)2 226 89 40 e-mail: tom.van.landeghem@bipt.be BESTEK

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie