Exportindex MKB. Ontwikkelingen Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden"

Transcriptie

1 Exportindex MKB Ontwikkelingen Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Zoetermeer, mei 2013

2 ISBN : Rapportnummer : A Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Panteia BV Panteia BV Bredewater 26 P.o. box CA Zoetermeer 2701 AA Zoetermeer The Netherlands Voor alle informatie over MKB en Ondernemerschap: De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Panteia. Panteia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with Panteia. Quoting numbers or text in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of Panteia. Panteia does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections.

3 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Exporteurs Aantal exporteurs Aantal exporteurs naar grootteklasse Aantal exporteurs in het MKB naar sector 13 3 Export van het MKB Export van Nederland Export naar grootteklasse Export in het MKB naar sector Exportintensiteit van het MKB 25 BIJLAGE 1 Definities gehanteerde begrippen 27 BIJLAGE 2 Sectorindeling 31 BIJLAGE 3 Methoden 33 BIJLAGE 4 Tabellen 37 3

4 4

5 Samenvatting Exporteurs Het totaal aantal goederenexporteurs lag in 2011 in Nederland op bijna Het totaal aantal dienstenexporteurs lag in 2011 op Ruim driekwart van deze exporteurs heeft minder dan 10 werkzame personen in dienst. Het aandeel ondernemingen in het MKB dat exporteert, lag in 2011 op 9%. Bij de grotere bedrijven is het aandeel exporteurs hoger dan bij de kleinere bedrijven. Bijna de helft van de bedrijven met 50 tot 250 werkzame personen exporteert. Ruim een kwart van de exporteurs in het MKB zijn bedrijven in de groothandel. Eenvijfde betreft exporteurs van zakelijke en overige commerciële diensten. De groothandel kent ook relatief het grootste aandeel exporteurs: 35% van de groothandelsbedrijven in het MKB exporteert. Van de bedrijven in de industrie exporteert 26%. Export Na een daling in 2009 en 2010 is de totale export van Nederland weer toegenomen tot ruim 500 miljard euro in De goederenexport kwam daarbij uit op circa 400 miljard euro en de dienstenexport op bijna 100 miljard euro. De Exportindex MKB van goederen laat een daling zien in 2009, een sterke toename in 2010 en een lichte toename in De Exportindex van goederen voor het grootbedrijf geeft een ander beeld: een toename tot 2010, gevolgd door een afname in De dienstenexport van het MKB liet in 2011 wel een groei zien, terwijl die van het grootbedrijf vrijwel niet veranderde. Van de goederenexport, die kan worden toegerekend naar grootteklassen, komt tweederde voor rekening van het MKB en ruim eenvijfde komt voor rekening van het grootbedrijf (250+). Bij de dienstenexport komt 40% voor rekening van het MKB. Bijna de helft van de goederenexport wordt gerealiseerd door de groothandel en ruim een kwart door de industrie. Voor de dienstenexport is de transportsector het belangrijkst met een aandeel van 38%. De grootste toename van de goederenexport in het MKB wordt gerealiseerd bij de zakelijke en overige commerciële diensten. In 2011 is hier zelfs een toename van 37%. Exportintensiteit De exportintensiteit is het aandeel van de export in de omzet. De exportintensiteit van het totale MKB ligt in de periode tussen 17% en 20%. De hoogste exportintensiteit is te vinden in de industrie (34% in 2011), gevolgd door transport en communicatie (30%) en de groothandel (29%). 5

6 6

7 1 Inleiding Een veel gebruikte maatstaf om het zakendoen van bedrijven in het buitenland te meten is de export. In deze rapportage brengt Panteia/EIM de export van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart met bijzondere aandacht voor het MKB 1. Het gaat daarbij om het aantal en aandeel exporteurs, de directe export en de exportintensiteit. Om de ontwikkeling van de MKB-export in kaart te brengen en te monitoren, is door Panteia/EIM een indexcijfer ontwikkeld: de Exportindex MKB. Het betreft de directe export: de export van goederen en diensten die door de bedrijven zelf aan het buitenland zijn verkocht (de zogenaamde aan het buitenland gefactureerde omzet). Met een dergelijk indexcijfer is in een oogopslag de ontwikkeling van de export van het MKB te zien. Het basisjaar in deze rapportage is Voor dat jaar is de Exportindex MKB gelijkgesteld aan 100. Door de Exportindex MKB op deze wijze te berekenen is monitoring eenvoudig mogelijk. Wijzigingen t.o.v. voorgaande rapportages van de Exportindex MKB Panteia/EIM heeft diverse rapportages van de Exportindex MKB gepubliceerd. In de vorige rapportage werden de ontwikkelingen voor de periode gepresenteerd 2. Na 2007 zijn enkele databronnen, waaronder ERBO, gestopt, hebben belangrijke wijzigingen plaatsgevonden in de dataverzameling en berekeningen en is de sectorindeling gewijzigd. Wijzigingen in databronnen De cijfers van de Exportindex MKB waren tot en met 2007 afkomstig van een mix van bronnen, zoals ERBO van de Kamer van Koophandel en de Productiestatistieken van het CBS. Met ingang van deze Exportindex MKB zijn vanaf 2008 de resultaten volledig gebaseerd op de CBS statistiek internationale handel in goederen naar bedrijfskenmerken. In het verleden gaf de statistiek internationale handel in goederen alleen informatie over de verdeling naar goederen en naar bestemming. Door de BTWnummers van handelaren te koppelen aan het Algemene Bedrijvenregister (ABR), is het CBS inmiddels in staat om de exportcijfers te koppelen aan bedrijven en hun kenmerken, zoals sector en grootteklasse. Het CBS werkt telkens aan de verbetering van de koppelingsmethoden. Met name tussen 2009 en 2010 heeft het CBS de koppeling flink verbeterd. Vooral veel meer kleine handelaren zijn daardoor aan bedrijven gekoppeld. Vanaf 2010 is door het CBS eenzelfde methodiek gehanteerd. Veranderingen ten opzichte van de jaren voor 2010 zijn voor een belangrijk deel methodische veranderingen. De exportcijfers, verdeeld naar sector en grootteklasse, hebben vooralsnog vooral betrekking op de goederenexport 3. In beperkte mate heeft het CBS recentelijk 1 Het MKB is gedefinieerd als ondernemingen met minder dan 250 werkzame personen. 2 Gibcus, P., N. Tiggeloove en W.H.J. Verhoeven (2009), De Exportindex MKB: Ontwikkelingen , EIM: Zoetermeer. 3 De gegevens over de goederenexport zijn ontleend aan de CBS statistiek internationale handel in goederen naar bedrijfskenmerken. 7

8 over de dienstenexport ook enkele gegevens over sector en grootteklassen in 2011 gepubliceerd. Deze gegevens zijn meegenomen 1. Door de veranderingen in de waarneming worden in deze rapportage slechts in beperkte mate vergelijkingen in de tijd gemaakt. Daarnaast zijn (nog) niet alle exportgegevens uit te splitsen naar verschillende grootteklassen. Dit deel niet naar toe te rekenen naar grootteklasse heeft voor een belangrijk deel betrekking op de dienstenexport en de wederuitvoer. Zie bijlage III voor een beschrijving van de methode van vaststelling van de MKB Exportindex. Door de verandering van bron, de (nog) niet volledige koppelbaarheid 2 van export aan sectoren en/of grootteklassen en het nog incomplete beeld van de dienstenexport, bleek een eenduidige voorzetting van de reeks niet mogelijk. Het gevolg is dat sprake is van een duidelijke trendbreuk in de cijfers, waardoor cijfers vanaf 2008 niet vergelijkbaar zijn met de cijfers tot en met Op het aggregatieniveau van sectoren en grootteklassen vallen de exportniveaus door bovengenoemde oorzaken veelal lager uit dan voorheen. De gegevens vanaf 2008 zijn op een andere wijze verzameld en kennen andere definities (zie bijlage III). Dit beperkt de mogelijkheid tot monitoring over een langere periode. In deze rapportage worden de cijfers vanaf 2008 gepresenteerd. Leeswijzer Hoofdstuk 1 trapt af met het aantal exporteurs naar grootteklasse en sector. Vervolgens staat hoofdstuk 2 stil bij de omvang van de export. Tevens komt in dit hoofdstuk het aandeel van de export in de omzet, ook wel exportintensiteit genoemd, aan bod. Hierbij wordt steeds eerst de goederenexport gepresenteerd, die, voor zover gegevens beschikbaar waren, zijn aangevuld met de dienstenexport. De gegevens van de dienstenexport zijn op een hoger aggregatieniveau beschikbaar dan die van de goederenexport. Bijlage I geeft een overzicht van de definities van de gehanteerde begrippen. Bijlage II gaat in op de sectorindeling. Bijlage III beschrijft de methoden om tot de Exportindex MKB te komen. Bijlage IV presenteert tabellen. Daarin zijn reeksen vanaf 1995 opgenomen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de genoemde trendbreuk door veranderingen in definities en dataverzameling. Er zijn aparte tabellen gepresenteerd voor de periode en de periode De gegevens vanaf 2008 zijn veelal gesplitst in goederen- en dienstenexport. 1 De gegevens over de dienstenexport zijn ontleend aan de CBS Internationalisation Monitor 2012 (op basis van de statistiek internationale handel in diensten). 2 Bij de goederenexport konden in 2010 en 2011 al wel veel meer bedrijven gekoppeld worden dan in 2008 en Wat betreft de bedragen voor de exportwaarde is het gat nog niet kleiner geworden. 8

9 2 Exporteurs Dit hoofdstuk gaat in op de ontwikkeling van het aantal exporteurs in Nederland, naar grootteklasse en naar sector. 2.1 Aantal exporteurs In Figuur 1 is het aantal goederenexporteurs in Nederland voor de periode weergegeven. In 2011 waren er goederenexporteurs en dienstenexporteurs. In totaal betreft het ruim exporteurs 1. Ten opzichte van 2010 is het aantal goederenexporteurs toegenomen met 7.670, ofwel een toename van bijna 9%. Voor de dienstenexport zijn alleen gegevens over 2009 en 2011 beschikbaar. Het aantal dienstenexporteurs nam in deze periode met af; een daling met bijna 4% per jaar. Figuur 1 Totaal aantal goederenexporteurs in Nederland, Bron: Panteia/EIM op basis van CBS, Statistiek internationale handel in goederen. 1 Het aantal goederen- en dienstenexporteurs kunnen niet zonder meer worden opgeteld. Ze kunnen elkaar overlappen: een aantal exporteurs exporteert zowel goederen als diensten. 9

10 2.2 Aantal exporteurs naar grootteklasse Verdeling aantal goederenexporteurs naar grootteklasse 1 De meeste goederenexporteurs zijn te vinden in het kleinbedrijf (tot 10 werkzame personen). 99% van de exporteurs behoort tot het MKB. Ruim drie kwart van de exporteurs heeft minder dan 10 werkzame personen (zie Figuur 2). Dit betreft bijna exporteurs, waarvan circa bedrijven 1 werkzame persoon telden. Figuur 2 Verdeling aantal goederenexporteurs naar grootteklasse in % 2% 3% 8% 1 wp 10% 35% 2-9 wp wp wp wp wp 250+ wp 41% Bron: Panteia/EIM op basis van CBS, Statistiek internationale handel in goederen. 1 Van de dienstenexporteurs is geen nadere verdeling naar grootteklasse bekend. 10

11 Index aantal exporteurs en ondernemingen in het MKB In Figuur 3 is de index van het aantal goederenexporteurs en van het aantal ondernemingen in het MKB (tot 250 werkzame personen) weergegeven. Daaruit kan worden afgeleid dat het aantal goederenexporteurs in de afgelopen periode sterker is toegenomen dan het aantal ondernemingen. Ten opzichte van 2010 is het aantal exporteurs in 2011 bijna 9% toegenomen, terwijl het aantal ondernemingen met ruim 5% toenam. Het aandeel ondernemingen in het MKB dat exporteert is daarom enigszins toegenomen. Bij de dienstenexporteurs is over de periode sprake van een dalende trend. Het aantal MKB-exporteurs ligt in 2011 bijna 8% lager dan in Figuur 3 Index aantal goederenexporteurs en ondernemingen in het MKB, Index aantal exporteurs MKB (2010=100) Index aantal ondernemingen MKB (2010=100) Bron: Panteia/EIM op basis van CBS, Statistiek internationale handel in goederen. 11

12 Aandeel exporteurs naar grootteklasse De ontwikkeling van het aandeel goederen exporterende ondernemingen is weergegeven in Figuur 4. In het MKB was in 2011 het aandeel goederenexporteurs bijna 8%. Bij grotere bedrijven is het aandeel exporteurs hoger dan bij de kleinere bedrijven. Bijna de helft van de bedrijven met 50 tot 250 werkzame personen exporteert, terwijl bij de bedrijven met één werkzame persoon dit slechts 4% is. Bij de grotere ondernemingen (100 of meer werkzame personen) is in 2011 sprake van een lichte daling van het aandeel exporterende ondernemingen, terwijl het aandeel bij de kleinere ondernemingen (tot 50 werkzame personen) juist enigszins toenam. Het aandeel dienstenexporteurs lag in het MKB in 2011 op 1,1%. Het aandeel exporteurs van goederen en diensten samen ligt daarmee op 9%. Figuur 4 Aandeel goederenexporteurs naar grootteklasse, % 50% 40% 30% 20% 10% 0% wp 2-9 wp wp wp wp wp 250+ wp MKB Bron: Panteia/EIM op basis van CBS, Statistiek internationale handel in goederen. 12

13 2.3 Aantal exporteurs in het MKB naar sector Verdeling aantal exporteurs in het MKB naar sector In Figuur 5 zijn de goederenexporteurs in het MKB verdeeld naar sector. Daarbij zijn alleen de sectoren opgenomen waar sprake is van een belangrijk aantal exporteurs. De andere sectoren zijn ondergebracht in de categorie overig. Ruim een kwart van de exporteurs zijn bedrijven in de groothandel. Eenvijfde van de exporteurs betreft exporteurs van zakelijke en overige commerciële diensten. Figuur 5 Verdeling aantal goederenexporteurs in het MKB naar sector in % 22% 14% landbouw/visserij industrie groothandel transport/communicatie 20% 28% zakelijke en overige commerciële diensten overig* 11% * Overig: delfstoffenwinning, openbaar nut, bouw, autosector, detailhandel, horeca, financiële diensten, niet-commerciële diensten. Bron: Panteia/EIM op basis van CBS, Statistiek internationale handel in goederen. 13

14 Verdeling dienstenexporteurs in het MKB naar sector Van de exporteurs van diensten is 38% afkomstig uit de sectoren ICT, financiële en zakelijke diensten. Ruim een kwart is afkomstig uit de handelssectoren. Figuur 6 Verdeling aantal dienstenexporteurs naar sector in % 17% landbouw, delfstoffenwinning, industrie 38% bouw, handel, horeca transport ict, financiële en zakelijke diensten 26% niet commerciële diensten 17% Bron: Panteia/EIM op basis van CBS, Internationalisation Monitor

15 Index aantal goederenexporteurs MKB per sector In Figuur 7 is de ontwikkeling van het aantal goederenexporteurs in het MKB per sector weergegeven voor de periode (2010=100). Daaruit blijkt dat het aantal goederenexporteurs in de industrie en groothandel redelijk stabiel is, terwijl in de andere sectoren sprake is van een toename van het aantal exporteurs. Met name in de zakelijke en overige commerciële diensten is de groei van het aantal goederenexporteurs in het MKB fors. Over de periode is het aantal dienstenexporteurs in de sectoren landbouw, delfstoffenwinning en industrie toegenomen (25%), terwijl het in de andere sectoren is afgenomen. Procentueel was de daling het grootst bij de nietcommerciële diensten (-33%), maar hun aantal is klein 1. Figuur 7 Index aantal exporteurs MKB per sector, landbouw/visserij groothandel zakelijke en overige commerciële diensten industrie transport/communicatie overig* * Overig: delfstoffenwinning, openbaar nut, bouw, autosector, detailhandel, horeca, financiële diensten, niet-commerciële diensten. Bron: Panteia/EIM op basis van CBS, Statistiek internationale handel in goederen. 1 Omdat cijfers over het jaar 2010 ontbreken is geen index vast te stellen. 15

16 Aandeel goederenexporteurs in het MKB naar sector Figuur 8 geeft het aandeel goederen exporterende ondernemingen naar sector. De groothandel kent relatief het grootste aantal goederenexporteurs, namelijk circa 35% van het aantal groothandelsbedrijven in het MKB exporteert. Daarnaast kent de industrie ook een hoog aandeel MKB-exporteurs, namelijk circa 26% van de industriële bedrijven. Figuur 8 Aandeel goederenexporteurs in het MKB naar sector, % 30% 20% 10% 0% landbouw/visserij groothandel zakelijke en overige commerciële diensten industrie transport/communicatie overig* * Overig: delfstoffenwinning, openbaar nut, bouw, autosector, detailhandel, horeca, financiële diensten, niet-commerciële diensten. Bron: Panteia/EIM op basis van CBS, Statistiek internationale handel in goederen. 16

17 Aandeel dienstenexporteurs in het MKB naar sector Bij de dienstenexporteurs in het MKB is het aandeel in de transportsector met bijna 8% het hoogst. In de niet-commerciële dienstensector ligt het aandeel op slechts 0,1%. Met uitzondering van de sectoren landbouw, delfstoffenwinning en industrie daalt het aandeel exporteurs in de periode Figuur 9 geeft hiervan een beeld. Figuur 9 Aandeel dienstenexporteurs in het MKB naar sector, 2009 en ,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% ,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% landbouw, delfstoffenwinning, industrie bouw, handel, horeca transport ict, financiële en zakelijke diensten niet commerciële diensten totaal Bron: Panteia/EIM op basis van CBS, Internationalisation Monitor

18 18

19 3 Export van het MKB Dit hoofdstuk gaat in op de ontwikkeling van de export in Nederland, naar grootteklasse en naar sector en de exportintensiteit. Het betreft de directe export: de export van goederen en diensten die door de bedrijven zelf aan het buitenland zijn verkocht (de zogenaamde aan het buitenland gefactureerde omzet). 3.1 Export van Nederland De totale export van Nederland bedroeg in 2011 ruim 500 miljard euro. Na een daling in 2009 is de totale export in 2010 en 2011 weer toegenomen. Deze ontwikkeling zien we zowel bij de goederen- als de dienstenexport (Figuur 10). De totale goederenexport lag in 2011 op ongeveer 400 miljard euro en de totale dienstenexport op circa 100 miljard euro. Ten opzichte van 2010 nam de exportwaarde toe met 48,2 miljard euro, een groei met 10%. Figuur 10 Export (x 1 miljoen), Goederenexport Dienstenexport Bron: Panteia/EIM op basis van CBS, Statistiek internationale handel in goederen en Internationalisation Monitor

20 3.2 Export naar grootteklasse Verdeling export naar grootteklasse In Figuur 11 is de verdeling van de goederenexport naar grootteklasse weergegeven in Zoals in de inleiding van het rapport is aangegeven is een belangrijk deel van de export op basis van de beschikbare bronnen niet toe te delen naar grootteklassen. Dit betreft 28% van de totale waarde van de goederenexport. Van de export die wel kan worden toegerekend naar grootteklassen komt tweederde voor rekening van het MKB. Bij de dienstenexport is 40% afkomstig van het MKB 1. Van de totale waarde van de dienstenexport kan 29% niet worden toegerekend naar grootteklasse en sector. Figuur 11 Goederen- en dienstenexport naar grootteklasse (in procenten), 2011 Goederenexport 11% 27% 4% 8% <10 wp wp wp 11% wp wp 250+ wp 27% 12% niet toegerekend Dienstenexport 29% 28% MKB grootbedrijf niet toegerekend 43% Bron: Panteia/EIM op basis van CBS, Statistiek internationale handel in goederen en Internationalisation Monitor Van de dienstenexport is geen nadere onderverdeling naar grootteklasse beschikbaar. 20

21 Exportindex goederen De ontwikkeling van de Exportindex MKB (index van de directe export van het MKB) en de Exportindex grootbedrijf is voor goederen weergegeven in Figuur 12. De Exportindex MKB laat een daling zien in 2009, een sterke toename in 2010 en een lichte toename in De Exportindex grootbedrijf geeft een ander beeld. Deze neemt tot 2010 toe om vervolgens in 2011 weer af te nemen. Figuur 12 Exportindex goederen MKB en grootbedrijf, (2010=100) MKB Grootbedrijf Bron: Panteia/EIM op basis van CBS, Statistiek internationale handel van goederen. 21

22 Exportindex diensten Voor de dienstenexport naar grootteklasse zijn alleen voor 2010 en 2011 cijfers beschikbaar. In 2011 nam de dienstenexport in het MKB toe, terwijl deze in het grootbedrijf vrijwel gelijk bleef. Figuur 13 Exportindex diensten MKB en grootbedrijf, (2010=100) MKB diensten Grootbedrijf diensten Bron: Panteia/EIM op basis van CBS, Internationalisation Monitor

23 3.3 Export in het MKB naar sector Verdeling goederenexport in het MKB naar sector 1 Figuur 14 geeft de verdeling van de export die kan worden toegerekend aan het MKB over de verschillende sectoren. Bijna de helft van deze export wordt gerealiseerd door de groothandel en ruim een kwart door de industrie. De andere sectoren leveren een duidelijk minder grote bijdrage aan de export. Figuur 14 Verdeling export van het MKB naar sector, % 2% 7% landbouw/visserij 27% 8% industrie groothandel transport zakelijke en overige commerciële diensten overig* 49% * Overig: delfstoffenwinning, openbaar nut, bouw, autosector, detailhandel, horeca, informatie en communicatie, financiële diensten, niet-commerciële diensten. Bron: Panteia/EIM op basis van CBS, Statistiek internationale handel in goederen. 1 Van de dienstenexport is geen verdeling van de MKB-export naar sector beschikbaar. 23

24 Index goederenexport MKB naar sector In Figuur 15 is voor de verschillende sectoren de ontwikkeling weergegeven van de export die kan worden toegerekend aan het MKB. Daaruit blijkt dat de grootste toename van de export in het MKB wordt gerealiseerd bij de zakelijke en overige commerciële diensten, in 2011 was dit zelfs een toename van 37%. Figuur 15 Index goederenexport MKB per sector, landbouw/visserij groothandel zakelijke en overige commerciële diensten industrie transport overig* * Overig: delfstoffenwinning, openbaar nut, bouw, autosector, detailhandel, horeca, informatie en communicatie, financiële diensten, niet-commerciële diensten. Bron: Panteia/EIM op basis van CBS, Nationale Rekeningen (Input-Outputtabellen). 24

25 3.4 Exportintensiteit van het MKB Exportintensiteit van het MKB naar grootteklasse Het belang van de goederenexport kan worden afgemeten aan de exportintensiteit. De exportintensiteit is het aandeel van de export in de omzet. In Figuur 16 is de exportintensiteit van de goederenexport voor verschillende grootteklassen binnen het MKB en het totale MKB weergegeven. De exportintensiteit goederen van het totale MKB ligt in de periode tussen 17% en 20%. De hoogste exportintensiteit is te vinden in de categorie werkzame personen. Daar loopt de exportintensiteit op tot 42%. De exportintensiteit diensten is alleen voor het totale MKB beschikbaar. Deze kwam voor het MKB in 2011 uit op 2,8% van de MKB-omzet, tegenover 2,2% in Hiermee komt de totale exportintensiteit (goederen en diensten) in 2011 uit op ruim 21%, net als in Figuur 16 Exportintensiteit goederen in het MKB naar grootteklasse, % 40% 30% 20% 10% 0% wp wp wp wp wp MKB Bron: Panteia/EIM op basis van Reeksen Kerngegevens MKB en CBS, Nationale Rekeningen (Input-Outputtabellen). 25

26 Exportintensiteit van het MKB naar sector In Figuur 17 is de exportintensiteit in het MKB naar sector weergegeven. De cijfers hebben alleen betrekking op goederen. De hoogste exportintensiteit is te vinden in de industrie, gevolgd door transport & communicatie en de groothandel. De exportintensiteit van de andere sectoren ligt onder de gemiddelde exportintensiteit in het MKB. Van de dienstenexport zijn geen sectorale gegevens voor het MKB beschikbaar. Figuur 17 Exportintensiteit van goederen in het MKB naar sector, % 30% 20% 10% 0% landbouw/visserij groothandel zak./ov. comm. diensten MKB industrie transport overig* * Overig: delfstoffenwinning, openbaar nut, bouw, autosector, detailhandel, horeca, informatie en communicatie, financiële diensten, niet-commerciële diensten. Bron: Panteia/EIM op basis van Reeksen Kerngegevens MKB en CBS, Statistiek internationale handel in goederen. 26

27 BIJLAGE 1 Definities gehanteerde begrippen Definitie van export Export heeft betrekking op de gefactureerde omzet aan buitenlandse opdrachtgevers. Bedrijven in een sector verkopen dan hun goederen en diensten zelf aan het buitenland. Omdat goederen en diensten staan vermeld bij de sector waar de export wordt verzorgd, betekent dit verder dat landbouwproducten die een bewerking hebben ondergaan, geen deel uitmaken van de export van de sector landbouw en visserij, maar van de industrie 1. De aldus gedefinieerde export wordt ook wel aangeduid als directe export. Gehanteerde begrippen Aandeel exporteurs Het aantal exporteurs als percentage van het totale aantal ondernemingen. Bedrijf Voor het begrip bedrijf wordt aangesloten bij de gehanteerde definitie van het CBS. De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden. Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzoveel bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen, wordt omwille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd. De officiële CBS-terminologie is bedrijfseenheid (BE), zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik. Diensten Producten die niet tastbaar zijn zoals horeca, transport, zakelijke diensten, zorg, overheid. Directe export Directe verkoop door Nederlandse bedrijven aan buitenlandse afnemers. Bij directe export wordt het product of de dienst direct zonder tussenkomst van derden aangeboden/geleverd aan de eindverbruiker in het buitenland. Op deze manier wordt de bewerking van de markt in eigen hand gehouden. De directe export wordt ook wel aangeduid als gefactureerde omzet aan het buitenland. 1 Indien dienstverleners de administratie rond de goederenexport verzorgen, telt het CBS deze export toe aan de dienstverlener. De omvang van de goederenexport die door deze werkwijze aan met name de transporteurs en zakelijke dienstverleners (zoals accountants en administratiekantoren) wordt toegerekend, is hierdoor aanzienlijk. 27

28 Doorvoer De goederenstroom die, op weg van het ene naar het andere land, over Nederlands grondgebied vervoerd wordt, maar in buitenlands bezit blijft. De doorvoer maakt, anders dan de wederuitvoer, geen deel uit van de invoer en de uitvoer. Exportaandeel t.o.v. totale export Het exportaandeel naar een bepaald land/werelddeel t.o.v. de totale export. Exportintensiteit Het aandeel van de totale omzet dat geëxporteerd wordt. Exportintensiteit van exporteurs Het aandeel van de export in de totale omzet van de exporterende bedrijven. Goederen Tastbare producten zoals voedingsmiddelen, duurzame consumptieartikelen en machines. Grootbedrijf Onderneming met ten minste 250 werkzame personen. Groot middenbedrijf Onderneming met 50 of meer werkzame personen en minder dan 100 werkzame personen. Handelsmarge Omzet van de handelsverkopen minus de inkoopwaarde van de verkopen. Kleinbedrijf Onderneming met minder dan 10 werkzame personen. Klein middenbedrijf Onderneming met 10 of meer werkzame personen en minder dan 20 werkzame personen. Middelgroot bedrijf Onderneming met 100 of meer werkzame personen en minder dan 250 werkzame personen. Middelgroot middenbedrijf Onderneming met 20 of meer werkzame personen en minder dan 50 werkzame personen. 28

29 MKB (Midden- en kleinbedrijf) Onderneming met minder dan 250 werkzame personen. Nationale Rekeningen Het statistische systeem waarmee de Nederlandse economie in kaart wordt gebracht. Ook wel de nationale boekhouding genoemd. Omzet De verkoopwaarde van goederen en diensten (exclusief BTW), alsmede de waarde van de zelf vervaardigde producten voor eigen gebruik. Deze post wordt niet in de Nationale Rekeningen gehanteerd. Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 1993 De Nederlandse hiërarchische indeling van economische activiteiten, die vanaf 1993 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden te rubriceren naar hun hoofdactiviteit. De SBI '93 kent zes niveaus, waarvan de beide hoogste niveaus (secties en subsecties) door letters, en de lagere niveaus (afdelingen, groepen, klassen en subklassen) door cijfers worden aangeduid. Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 De Nederlandse hiërarchische indeling van economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. De SBI 2008 kent vijf niveaus, waarvan het hoogste niveau (secties) door letters en de lagere niveaus (afdelingen, groepen, klassen en subklassen) door cijfers worden aangeduid. Uitvoer/export van diensten De diensten die door ingezetenen aan het buitenland worden verleend. Uitvoer van diensten heeft onder meer betrekking op Nederlandse vervoersdiensten in het buitenland, aan buitenlandse bedrijven geleverde havendiensten, aan buitenlandse bedrijven geleverde zakelijke diensten en verder op uitgaven van buitenlandse toeristen en diplomaten in Nederland. Uitvoer/export van goederen Alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland. Het gaat hierbij om goederen die in ons land vervaardigd zijn of die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling). Uitvoerwaarde diensten De waarde van door Nederlandse bedrijven aan het buitenland geleverde diensten volgens de statistieken van de internationale handel. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse zakelijke dienstverleners en vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer vallen eveneens de bestedingen in Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners en diplomaten. 29

Stemming onder ondernemers in het MKB

Stemming onder ondernemers in het MKB Stemming onder ondernemers in het MKB ISBN : 978-90-371-1130-9 Rapportnummer : A201424 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Panteia

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Octrooien in Nederland

Octrooien in Nederland Octrooien in Nederland Analyse van de innovatiekracht in regio s, sectoren en grootteklassen eim Dit onderzoek is gefinancierd door de Kamer van Koophandel en het Programmaonderzoek MKB en ondernemerschap,

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) P rogno se 2013 drs. P. Gibcus drs. D. Snel Zoetermeer, december 2013 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Netherlands Water Partnership en wordt gefinancierd

Nadere informatie

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Innovatie- en concurrentiemonitor topsectoren 2012 Petra Gibcus (Panteia/EIM) Ro Braaksma (Panteia/EIM) Yvonne Prince (Panteia/EIM) Henk Volberda

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

Zelfstandigen zonder personeel

Zelfstandigen zonder personeel Zelfstandigen zonder personeel drs. P. Vroonhof (EIM) drs. H. Tissing (Bureau Bartels) drs. M. Swaters (Bureau Bartels) drs. A. Bruins (EIM) dr. E. Davelaar (Bureau Bartels) Zoetermeer, 10 oktober 2008

Nadere informatie

Inkomen, vermogen en dynamiek van. zelfstandigen zonder personeel. Verschillen tussen zelfstandigen zonder personeel en nieuwe zelfstandigen

Inkomen, vermogen en dynamiek van. zelfstandigen zonder personeel. Verschillen tussen zelfstandigen zonder personeel en nieuwe zelfstandigen Inkomen, vermogen en dynamiek van zelfstandigen zonder personeel Verschillen tussen zelfstandigen zonder personeel en nieuwe zelfstandigen Nardo de Vries (Panteia/EIM) Nicole Braams (Centraal Bureau voor

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

Wat drijft MKB-ondernemers?

Wat drijft MKB-ondernemers? Wat drijft MKB-ondernemers? Ontwikkeling doelstellingen 2004-2013 ISBN : 978-90-371-1109-5 Rapportnummer : A201403 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl)

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie Zelfbewust een Zelfstandige Positie Economische zelfstandigheid van zzp'ers: resultaten zzp-panel meting I van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc. drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, november 2011

Nadere informatie

Algemeen beeld van het MKB in 2015

Algemeen beeld van het MKB in 2015 Algemeen beeld van het MKB in 2015 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Drs. K.L. Bangma Drs. D. Snel Zoetermeer, 9 februari 2015 De

Nadere informatie

Informele investeerders en business angels in Nederland. Kijk op kansen

Informele investeerders en business angels in Nederland. Kijk op kansen Informele investeerders en business angels in Nederland Kijk op kansen ISBN : 978-90-371-1132-3 Rapportnummer : A201426 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

Nadere informatie

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtgever SZW Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, A. Kerckhaert, F. Westhof Onderzoek Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten: quickscan

Nadere informatie

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Leasing en factoring: kansrijke financieringsinstrumenten Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Tommy Span MSc. Johan Snoei MSc. Lia Smit Zoetermeer, 21 januari 2013 ISBN:

Nadere informatie

Toekomst van de maakindustrie

Toekomst van de maakindustrie Toekomst van de maakindustrie K n owledge b a sed c apital! Arnoud Muizer Panteia Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-9789-1 Rapportnummer : A201356 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Overstapgedrag in de horecabiermarkt en motieven om dat wel of niet te doen Onderzoek naar feitelijk overstapgedrag door cafés met kelder- of fustbier en de verschillende brouwerijen

Nadere informatie

Nulmeting. ( E le ktronis c h e ) F acturen Business-to- drs. J.P. Vendrig J.J. Boog H. de Bondt

Nulmeting. ( E le ktronis c h e ) F acturen Business-to- drs. J.P. Vendrig J.J. Boog H. de Bondt Nulmeting ( E le ktronis c h e ) F acturen Business-to- G o vernment (B2G) drs. J.P. Vendrig J.J. Boog H. de Bondt Zoetermeer, juni 2008 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische

Nadere informatie

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Stichting Techniek Talent.nu Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Maikel Volkerink Ernest Berkhout Paul Bisschop Arjan Heyma

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Kerngegevens MKB 2012/2013

Kerngegevens MKB 2012/2013 Kerngegevens MKB 2012/2013 MKB & Onder nemer schap in zakformaat 2 Kerngegevens MKB 2012/2013 MKB & Onder nemer schap in zakformaat MKB & Ondernemerschap in zakformaat 1 Colofon Rapportnummer: A201318

Nadere informatie

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Mieke Mateboer Jos Erkens Hans Muller Hans Langenberg 01-05-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaal Economische

Nadere informatie

Diaspora-links van. migrantenondernemers in Nederland. Een verkenning. drs. A. Bruins

Diaspora-links van. migrantenondernemers in Nederland. Een verkenning. drs. A. Bruins Diaspora-links van migrantenondernemers in Nederland Een verkenning drs. A. Bruins Zoetermeer, april 2013 ISBN: 978-90-371-1062-3 Rapportnummer: A201317 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Waarom leraren de sector verlaten

Waarom leraren de sector verlaten Waarom leraren de sector verlaten Onderzoek naar de uitstroom uit het primair en voortgezet onderwijs J.F.M. de Jonge J.A. de Muijnck Zoetermeer, november 2002 1 Dit onderzoek is uitgevoerd voor het Sectorbestuur

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia De werking van de benzinemarkt en de opbouw van de brandstofprijs Onderzoek voor Bedrijf & Beleid De werking van de benzinemarkt en de opbouw van de brandstofprijs drs. P.Th.

Nadere informatie

Industrie en diensten in beeld

Industrie en diensten in beeld Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam Industrie en diensten in beeld Kwantitatieve fase van een SWOTanalyse van de se industrie Notitie Michiel de Nooij Flóra Felsö Barbara

Nadere informatie