-heren Cohen en Hogens oftredend en voor een periode herkiesboor. -voorstel besiuurvoor I vocoture: hr. Khon, JdL. nr. l4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-heren Cohen en Hogens oftredend en voor een periode herkiesboor. -voorstel besiuurvoor I vocoture: hr. Khon, JdL. nr. l4"

Transcriptie

1 Algemene ledenvergodering von de VvE 'woonqmbionce Jqn de Loulerhof' Dotum: dinsdog 24 opril2012 Tijd: uur Locotie: "Multibox", Jon de Louïerstroot I5 Agendo L Opening en mededelinqen door de voorzitier 2. Notulen Alqemene ledenverooderino von ls november 20.l I. redoctioneel. inhoudelijk. octie- en besluitenlijst 3. FÍnoncieel versloo over het boekjoor 20,l 'l Verslog conlrole von AdmiCo Administrolie & Advies -Voorstel tot verlenen dechorge oon bestuur 4. Doorbelostinq schoonmookkosten qorooe oon olle bewoners (voorsiel) 5. Bestuursverkiezing - rooster von oftreden (periode von 3 joor, 1x herkiesboor) I. in 2012leden 4 & 5 (Cohen en Hogens) 2. in 2Ol3lid 1 (von Andel) 3. in2014leden 2 & 3 (momenteel vocont) 4. in 20i5leden 4 & 5 (op doï moment voconi) 6. Pouze verkiezing -heren Cohen en Hogens oftredend en voor een periode herkiesboor -voorstel besiuurvoor I vocoture: hr. Khon, JdL. nr. l4 -mogelijke kondidoten voor ondere vocoture 7. Bestrijdíng leqionello o. lnformotie over de stond von zoken b. Voorsteltot buitengewone vergoderíng op moondog l1 juniom over het voorgestelde plon von oonpok te besluiten B. Het oïrium met de potio o. Voorstel tot eenmolige bijdroge von 25,- per eigenoor voor het op niveou brengen en de herbeplonting von otrium en potio

2 b. Onderhoud otrium, potío (óx p.jood en binnen plonten (4x pjoor) biedt Von der Tol oon voor 3105,00 (excl.btw). op de begroting stoot een post von 2000,- Keuze: óf het oontol beurten beperken (bv. toi twee, in voor- en nojoor) en het overige zelf ols bewoners te doen, óf een budgetoverschr'rjding goedkeuren, wot mogelijk gevolgen heeft voor de servicekosten. 9. Verlichtino in de goroqe o. Binnengekomen reocties, inclusief de enquêïe onder de bewoners (zie bijloge) b. Voorstel bestuur: besluiten de verlichting op dit niveou, met mogel'rjk enkele kleine oonpossingen/ verbeteringen, goed te keuren. 10. Rondvrooq I l. Sluiting (uiterlijk vur) BIJTAGEN A. Verslog Algemene Ledenvergodering ls november 2O1l B. Jqorstukken 20.l I c. Uitslog enquête verlichting gorqge D. Volmochtformulier

3 BIJLAGE A Verslag Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Woonambiance Jan de Louterhof Datum: Plaats: Voorzitter: Beheerder: Notulist: dinsdag 15 november 2011 "Multibox", Jan de Louterstraat 15 te Amsterdam De heer Chr. van Andel (70) Hans Bleecke (Millen3um WE Beheer) Marjon van Hees Aanweziq: Eigenaren van C. van Vollenhovestraat:2B, 4C, 6A, 88. Eigenaren van Jan de Louterstraal:2,6, 10, 20, 26, 28,30,32,36, 40, 42, 44,48, 50, 62,70,72,74,78, 84. Afweziq: Eigenaren van C. van Vollenhovestraat: 2A,2C,4A,68, 6C. Eigenaren van Jan de Louterstraal'. 4, 8, 12, 14, 16,24,38, 54,56, 58, 60, 66, 76, 80, 82, 86. Volmacht afqeoeven door: Eigenaren van C. van Vollenhovestraat: 48, BA, 8C. Eigenaren van Jan de Louterstraat: 18, 22,34, 46, 52,64, 68, 6BPP. 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de 10" algemene ledenvergadering om uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Hij is verheugd over de goede opkomst. Hij hoopt dat het vanaf volgend jaar voldoende zal zijn om eenmaal per jaar te vergaderen. De voorzitter venvelkomt in het bijzonder Dave Badoux, die onlangs vader is geworden van dochter Vienne, Hans Bleecke (namens Millen3um WE Beheer) en Marjon van Hees (notulist). Het quorum is aanwezig en dat betekent dat er vanavond rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. De heer Masthoff (74) mist in de agenda bij punt 4 de benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie en de tijdens de ALV van 24 maart2011 aangehouden agendapunten 6 "Voorstel décharge te verlenen aan bestuur" en 7 "Besluit over exploitatiesaldo 2010". Na agendapunt 4 wil de voorzitter de bestemming van het exploitatiesaldo 2010 behandelen. Hij stelt voor om de pauze te houden tussen de agendapunten 5 en 6. Met inachtneming van bovenstaande wordt de agenda vastgesteld. 2. Notulen ALV2 en24maart2011 Tijdens de vergadering van 2 maarl was er geen quorum waardoor er geen besluiten konden worden genomen. Daarom heeft er op 24 maart een tweede vergadering plaatsgevonden. Notulen ALV 2 maart 2011 Het verslag wordt tekstueel behandeld. De heer Masthoff (74) heeft de volgende tekstuele opmerkingen. - Pag. 1, 6e regel boven "1. Opening door voorzitter" : "Dat betekent dat tijdens deze vergadering geen rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden... "hieraan toevoegen ",tenzij het besluiten betreft inzake eerder goedgekeurde begrotingsposten voor zover deze met niet meer dan tien procent worden overschreden of inzake uitgaven waarvoor een speciale reserve is gevormd,..." - Pag. 1, agendapunt 1, laatste regel 1" alinea. Het is tegenstrijdig dat de voorzitter verheugd is over de opkomst tenvijl er geen quorum aanwezig is. - Pag.2,1" regel na 4. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 21 oktober 2010, "derde regel" moet zijn "derde en zesde regel" - Pag. 5, 1e zin na"14. Rondvraag" : "Op de vraag van de heer Masthoff... "vervangen door "Op voorstel van de heer Masthoff (74) om ALV 15 november Millen3um WE Beheer

4 BIJLAGE A een commissie in te stellen die met voorstellen moet komen voor betere beveiliging van de parkeergarage, ook gelet op het risico van brandstichting, antwoordt de voorzitter dat dit de aandacht van het bestuur heeft." Naar aanleiding van het verslag en ten aanzien van de actielijst zijn er geen vragen of opmerkingen. Met inachtneming van bovenstaande wordt het verslag, onder dankzegging, vastgesteld. Notulen ALV 24 maart 2011 Voor wat betreft het tekstuele gedeelte geeft de heer Masthoff aan dat op pagina 2, agendapunt 10, het gaat om de goedkeuring van de begroting 2011in plaats van Naar aanleiding van het verslag verwijst de heer MasthofÍ naar agendapunt 6 en hij wijst er op dat er geen decharge verleend hoeft te worden aan de beheerder. Over de actielijst zijn er geen vragen of opmerkingen. Met inachtneming van bovenstaande wordt ook dit verslag, onder dankzegging, vastgesteld. 3. Jaarverslag (vanaf ALV oktober 2010) door de secretaris De voorzitter geeft aan dat de meeste zaken die hierin zijn opgenomen al vermeld waren in de nieuwsbrief en dat die in het jaarverslag zijn samengevat. De heer Masthoff (74) complimenteert het bestuur met de op pagina 1 beschreven maatregelen ter vedaging van de uitgaven. Hij verwijst op pagina 2 naar het onderdeel Veiligheid en refereert aan de poging tot inbraak die onlangs heeft plaatsgevonden bij de ruimte met toegang tot de vuilcontainers en vraagt of er nog actie is genomen om deze deur te versterken waarop wordt aangegeven dat de buitendeur moeilijk beter beveiligd kan worden en dat gehoopt wordt dat de containerruimte binnenkort niet meer nodig is. Wel is de deur naar de bedrijfsruimte zo aangepast dat deze nu moeilijk toegankelijk is. Vervolgens verwijst de heer Masthoff naar de paragraaf over verhuur van Jan de Louter woningen. Hij vraagt hoeveel panden er momenteel worden verhuurd en hoeveel bewoners het betreft. De voorzitter antwoordt dat het vier tot zes woningen betreft; over het aantal bewoners heeft hij geen parate informatie. Voor wat betreft het onderdeel bestemmingswijziging bedrijfsruimte t.b.v. woonruimte studenten - hoek Jan de Louterstraat vraagt de heer Masthoff zich af of het wenselijk is dat hierover een ledenraadpleging komt. De voorzitter reageert dat hij de leden op de hoogte zal houden over de verdere ontwikkelingen hierover en wijst er op dat tegen een eventueel voornemen tot bestemmingswijziging bezwaar gemaakt kan worden. Het bestuur wil hierover geen standpunt innemen. De heer Cohen (secretaris) voegt hieraan toe dat ieder lid zich kan laten gelden met zijn visie over het multifunctionele centrum maar dat het bestuur zich als zodanig niet wil uitspreken. Wanneer een groep bewoners geen verlening van de vergunning wenst, kan zij dit kenbaar maken. De voorzitter zegt toe dat, zodra de plannen aan de orde zijn, de bewoners hiervan in kennis worden gesteld. Het bestuur zal ook bekijken welke opties er zijn (b.v. ledenraadpleging). Verwijzend naar het onderdeel verhuur kastruimte in de kelder die behoort tot de VvE verbaast de heer MasthofÍ zich erover dat een deel van het bestuur zich niet kan vinden in de verhuurprijs en de kwaliteit van de huurovereenkomst. De heer Badoux wijst er op dat het hier niet gaat om een huurovereenkomst maar om een gebruikersovereenkomst, hetgeen de voorzitter beaamt. 4. Verslag kascontrolecommissie over het boekjaar 2010 De voorzitter licht toe dat de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Masthoff en Holtrop, twee opdrachten had: het bekijken van het jaaroverzicht van 2010 en het bek'rjken van de overschrijding van de jaarrekening 2009 ten opzichte van de begroting over het jaar Helaas is de heer Holtrop niet aanwezig bij de vergadering. De commissie heeft dit goed opgepakt en heeft ook nog zaken uit het verdere verleden bekeken. Een lijvig rapport is hiervan het resultaat, waarvoor de voorzitter zijn dank uit aan de kascontrolecommissie. Aangezien het verslag voor sommigen moeilijk te lezen is, heeft de ALV 15 november 201'l Millen3um WE Beheer

5 BIJLAGE A penningmeester het al voorzien van reacties van het bestuur. De voorzitter erkent dat dit niet helemaal conform de juiste procedure is, aangezien de kascontrolecommissie verslag uitbrengt aan de vereniging en niet aan het bestuur. Hij benadrukt dat het bestuur dit niet heeft gedaan om de leden te beïnvloeden maar omdat het verstandig was om de penningmeester, met zijn kennis van zaken, het verslag van de kascontrolecommissie alvast te laten beoordelen. Dit is met instemming van de kascontrolecommissie gebeurd. Zijn bevindingen zijn al in het verslag verwerkt. Uiteraard hebben de leden alle vrijheid om hun eigen opmerkingen te maken en de nodige vragen te stellen. De voorzitter stelt voor om eerst de jaarrekening van 2010 te bespreken, die al aan de leden verstrekt is bij de stukken van de vergadering van 2 maart jongstleden. De heer Masthoff heeft geen aanvullende opmerkingen op het verslag. De penningmeester geeft aan dat de gecombineerde winst- en verliesrekening een onderdeel van dit verslag uitmaakt en dat dit terug te vinden is op pagina's 14 en 15 van het verslag van de kascontrolecom m issie. De voorzitter vraagt aandacht voor de opmerkingen 19 en 20 waarop de penningmeester toelicht dat het bij aanbeveling 19 gaat om kosten die in eerste instantie geboekt waren op de post 'onderhoud bouwkundig woningen' maar waarvan het bestuur het advies van de kascontrolecommissie overneemt om deze te boeken onder de post'diversen onvoorzien woningen'. Voor wat betreft aanbeveling 20 licht de voorzitter toe dat de oorspronkelijke afspraak met het schoonmaakbedrijf was dat zij tijdens hun werkzaamheden de vuilcontainers buiten zetten maar dat de containers de laatste maanden van vorig jaar te laat werden geleegd waardoor de schoonmakers terug moesten komen om ze weer binnen te zetten. Dit bracht het schoonmaakbedrijf extra in rekening. Sinds juni 201'1 worden de containers weer bijtijds geleegd waardoor er vanaf die maand geen doorbelasting van 75,- meer plaatsvindt. Op een vraag van de heer Masthoff licht het bestuur toe dat het met z'rjn reactie bij aanbeveling 17 niet bedoelt het terecht te achten dat Millen3um ook declaraties op andere posten heeft geboekt dan op de post "Bestuurder", maar dat het van mening is dat de uitgaven met inachtneming van die boekingen op andere posten wel in zijn geheel verantwoord zijn. Vervolgens refereert de heer Masthofl aan aanbeveling 18 en geeft aan dat er voor wat betreft dat extra bedrag niets op papier staat ten aanzien van het tegenvoorstel van het bestuur. De penningmeester reageert dat dit bedrag wel degelijk zo stond vermeld in de offerte van Millen3um. De heer Masthoff stelt dat dit dan blijkbaar mondeling is goedgekeurd en vraagt in het vervolg meer zorgvuldigheid te betrachten door dit soort zaken schriftelijk vast te leggen. Het negatieve exploitatiesaldo van 1.448,08 wordt op voorstel van de penningmeester niet ten laste van de 'reserve algemeen' gebracht, zoals op de ALV van 24 maart nog werd voorgesteld, maar op de reservepost 'woningen', aangezien dit tekort wordt veroorzaakt door de legionellabestrijding die expliciet ten laste komt van de woningen. Dit voorstel wordt unaniem goedgekeurd. De voorzitter stelt dat hiermee het jaaroverzicht van 2010, met inbegrip van bovenvermelde op- en aanmerkingen, is goedgekeurd en wordt vastgesteld. Aan het bestuur wordt décharge verleend. De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor zijn inspanningen. 5. Uitkomst nader onderzoek diverse posten van het boekjaar 2009 met aanbevetingen De voorzitter geeft aan dat er vooral is gekeken naar de beheers- en verenigingskosten en de schoonmaakkosten. Hij noemt de conclusies/aanbevelingen van de kascontrolecommissie die het bestuur ondersteunt. - Pagina 7, tweede alinea. Degenen die geen parkeerplaats hebben, hoeven niet doorbelast te worden voor de schoonmaakkosten parkeergarage. De heer Rademaker (JL8B) wijst er op dat die mensen wel gebruik maken van de garage door erdoorheen te lopen of te fietsen. De voorzitter zegt toe dat het bestuur deze opmerking nader zal bezien. - De post glasbewassing (pag. 9) is in 2009 met 35% overschreden. Dit is omdat er tweemaal is gelapt, terwijl maar voor 1,5 keer was begroot. - Pagina 9.Het bestuur neemt graag het advies van de heer Uiterwijk (44) over om een aantal posten te verplaatsen naar andere posten. - Pagina 10. Het bestuur zal uitzoeken hoe wij aan die dure nepcamera's komen. - Pagina 10. De heer Rademaker vindt dat het onderwerp 'vriendschappelijke uitnodiging offerte' niet in dit verslag thuishoort. Hij zou graag zien dat Wolter & Dros Aquatherm niet meer het onderhoud verricht op ventilatoren enz. in de algemene ruimten. Daartoe was ook het contract opgezegd. Het bestuur heeft dit bedrijf echter toch weer binnengehaald. Hij stelt daarom voor het eerste gedeelte van dit onderdeel (dus van'ln de administratie'... tot en met'worden ALV 15 november Millen3um WE Beheer

6 BIJLAGE A onderhouden') te schrappen. De secretaris geeft aan dat het commentaar van de heer Rademaker als waardevolle aanvulling in het verslag wordt meegenomen. Enkele leden vrezen dat het verslag van de kascontrolecommissie een eigen leven gaat leiden waarop de voorzitter er op wijst dat dit verslag gekoppeld is aan het verslag van de kascontrolecom m issie, Ook vinden deze leden dat het niet de taak van de kascontrolecommissie is om offertes kritisch te bekijken waarop de penningmeester er op wijst dat deze wel een onderdeel van de jaarstukken van 2010 zijn. - Pagina 12, punt 19 verwijst naar het eerder behandelde onderwerp over het binnen en buiten zetten van de vuilcontainers door de schoonmakers. - Pagina 13 punt 1. Begrotingsoverschrijdingen van meer dan 10% worden door het bestuur in het jaaroverzicht toegelicht. - Pagina 13 punt 2. Jaarlijks komt er een schriftelijk en onderbouwd verslag van de kascontrolecommissie aan de ALV van haar werkzaamheden, de gehanteerde methode, haar conclusies en aanbevelingen - Pagina 13 punt 5. Het gaat hier om contracten die gedeeltelijk zijn uitgevoerd of extra werkzaamheden. - Pagina 13 punt 6. Het bestuur zal de aanbeveling overnemen om de bron te benoemen wanneer er geïndexeerd wordt bij meerjarige contracten. - Pagina 13 punt 7. Het bestuur zal het vorige punt controleren bijaanvang van prijsverhoging. - Pagina 13 punt 8. Het bestuur vindt het een goede zaak dat er tenminste twee offertes opgevraagd worden voor een opdracht en zal deze aanbeveling overnemen. - Pagina 13 punt 9. De penningmeester geeft aan dat het bestuur het exploitatieoverzicht van 2005i2006 niet heeft gecontroleerd en dat dit zalworden opgevraagd bij Millen3um. lndien deze aanpassing leidt tot een definitieve verandering van de bijdrage, dan zal het advies overgenomen worden. De heer Masthoff reageert dat het er meer omgaat dat het formeel wordt rechtgezet; er hoeven geen financiële consequenties aan verbonden te worden. - Pagina 14 punt 1'1. De voorzitter geeft aan zich te zullen inzetten om de teveel in rekening gebrachte kosten in 2008/2009 door De Munnik terug te vorderen maar geeft daarbij wel aan dat hij niet verwacht dat dit gaat lukken. De leden hebben geen opmerkingen bij dit verslag. De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor dit uitvoerige en diepgaande onderzoek en het daaruit voortvloeiende verslag. De heren Holtrop en Masthoff stellen zich niet herkiesbaar voor de kascontrolecommissie. Aangezien geen van de leden zich aanmeldt om hierin zitting te nemen, wordt voorgesteld om dit neer te leggen bij een accounts- of administratiekantoor. ln dit kader wordt de Stichting Het Gilde genoemd. Afgesproken wordt dat hiervoor een maximumbudget van 1.000,- beschikbaar is. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen en de voorzitter zal dit uitwerken. De voorzitter bedankt de huidige kascontrolecommissie voor hun inzet. De voorzitter schorst de vergadering voor een korte pauze, De voorzitter heropent de vergadering. 6. Begroting2012 De voorzitter geeft aan dat het advies van de heer Uiterurrijk hierin nog verwerkt moet worden. De penningmeester licht de begroting toe. Hij geeft aan dat de begroting eigenlijk tijdens de eerste ledenvergadering van het betreflende jaar goedgekeurd moet worden en dat de voorliggende conceptbegroting een extrapolatie is van het exploitatieoverzicht van 2011 tot nu toe. Er zijn geen lagere kosten opgenomen voor de levering van energie tengevolge van de besparing op de verlichting in de parkeergarage. Deze kosten worden in voorschotten betaald en pas verrekend in Verder wijst hij er op dat inmiddels besloten is om de kosten voor serviceabonnementen vuilwaterpomp, brand/gas en overheaddeur als één post (serviceabonnementen) op te nemen. ln dat kader zijn ook de servicekosten voor woningen iets lager en die voor bedrijfsruimte iets hoger. ln verband met de legionellabestrijding die er gaat plaatsvinden, zijn de kosten voor woningen opgehoogd van 1.500,- naar 4.000,-. De heer Masthoff wijst er op dat de kosten voor het serviceabonnement lift en telefoon zijn verhoogd terurijl er in minder is uitgegeven dan in dat jaar begroot. De penningmeester zal dil uitzoeken. ALV 15 november 20í 1 Millen3um WE Beheer

7 BIJLAGE A De kosten voor de schoonmaak zijn in de begroting voor 2012 hoger opgenomen dan dat er in 2011 voor is uitgegeven. Dat is omdat er regelmatig extra kosten worden gemaakt op dat onderdeel en daarom is er een reserve opgenomen. De heer Bleecke stelt dat het niet anders kan dan dat er reservepotjes zijn voor verschillende onderdelen. Op de vraag van de heer Masthoff waarom er geen rente opbrengsten geboekt worden, antwoordt de heer Bleecke dat er op deze manier een ruimte op de begroting wordt opgebouwd en de penningmeester voegt toe dat er alleen rente wordt ontvangen over de reserveringskosten en dat die daarmee worden opgehoogd. De post 'rente ontvangsten' zal geschrapt worden. De post verhuur kasten zal worden opgehoogd naar 600,- à 700,-. De heer Masthoff vraagt hoe het komt dat de periodieke bijdrage per maand in 2012 voor parkeerplaatsen t.o.v. die in 2011van 16,05 naar 17,99, dus met 12% wordlverhoogd. De penningmeester antwoordt dat de verhoging veroorzaakt wordt door de verhoging van de kosten van het serviceabonnement brand/gasdetectie. Met inachtneming van bovenstaande wordt de begroting 2012 en op grond daarvan de periodieke bijdrage per maand goedgekeurd, De penningmeester, Dave Badoux, legt zijn bestuursfunctie bij de VvE neer. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet gedurende vele jaren op diverse terreinen en wenst hem veel goeds voor de toekomst. Vervolgens wordt aan hem een cadeau overhandigd. De heer Badoux dankt het bestuur voor de prettige samenwerking. 7. Bestrijdinglegionella De voorzitter verwijst naar het document van de heer Hagens voor nadere informatie over de constateringen. Na de constatering van legionella door het Waterlaboratorium is door een onafhankelijk instituut vastgesteld dat het de minst ernstige variant betreft. Deze bacterie is niet gevaarlijk maar kan dit, wanneer er geen actie op wordt ondernomen, wel worden. Daarnaast is het bestuur verplicht om, nu dit is geconstateerd, actie te ondernemen. Dit ook in het kader van de zorgplicht die het bestuur heeft. lndien het bestuur bij overschrijding van de norm geen actie onderneemt kan het ministerie van VROM zelfs overgaan tot afsluiting van de watertoevoer. Gebleken is dat het water bij levering nagenoeg schoon is, in ieder geval ver onder de norm. Het water in vele meetpunten bleek ook onder de norm maar op andere locaties, met name op de bovenste etages van het lage en hoge blok, is een te hoge concentratie aangetroffen. Het is niet mogelijk om lokaal te reinigen dus het hele gebouw moet meegenomen worden. Het bestuur heeft bij de Vereniging Eigen Huis getnformeerd of hiervoor een protocol is, maar die hebben aangegeven dat dat er niet is. Dezelfde vraag is bij VROM neergelegd maar hierop is nog geen reactie ontvangen. Het bestuur zoekt nog uit of de meting jaarlijks moet gebeuren of dat -na reiniging- het probleem dan voor enkele jaren is opgelost. De leidingen moeten nu chemisch gereinigd worden waarbij het uitvoerende bedrijf garandeert dat de legionellawaardes binnen het pand daarna onder de norm zitten. De voorzitter benadrukt dat dit geen gevaar oplevert voor de bewoners. Lastig is wel dat op de dag dat dit wordt uitgevoerd, alle woningen toegankelijk moeten zijn. De leden geven aan graag meer informatie te ontvangen over het reinigingsproces. Besloten wordt om eerst te proberen te achterhalen wat de oorzaak van de besmetting is alvorens over te gaan tot reiniging. De secretaris geeft aan dat er eerst een plan van aanpak moet komen waarin ook wordt aangegeven welke kosten met de reiniging gepaard gaan. Het bestuur zal dit uitwerken en aan de leden voorleggen ter goedkeuring. De heer Rademaker gaat ervan uit dat de VvE de kosten voor de eerste schoonmaak op zich neemt. 8. Tuin atrium en patio De voorzitter stelt dat hoveniersbedrijf Van der Tol een voorstel heeft uitgewerkt voor de patio maar dat door vocht en schaduw de beplanting inmiddels verwelkt is. De VvE heeft Van der Tol hierop aangesproken en zij hebben een offerte voor herbeplanting gemaakt maar de daarin vermelde bedragen voor het op niveau brengen en houden van de tuin zijn erg hoog. Het bestuur stelt voor om offertes bij andere hoveniers op te vragen; wellicht kan het aanzienlijk goedkoper. Het effect van spelende kinderen in de tuin is vrijwel nihil; er kan in de huidige staat van de tuin weinig beschadigd worden. Wanneer er meer bestrating wordt aangelegd, meer plantenbakken worden geplaatst en de tuin kindvriendel'rjker wordt gemaakt, brengt dit hoge kosten met zich mee. Het bestuur zal op zoek gaan naar een goedkope en goede hovenier die op basis van een duidelijke offerte de tuin in het atrium en de patio door (deels) nieuwe beplanting en onderhoud op niveau zal ALV 15 november Millen3um WE Beheer

8 BIJLAGE A brengen en houden. Hierbij zal ook gekeken worden naar de mogelijkheid voor inschakeling van een WSW onderneming. Het bestuur zal de leden op de hoogte houden over de verdere ontwikkelingen. 9. Bestuur De voorzitter bedankt de leden van de kluscommissie voor hun activiteiten en hij bedankt Chris Rundberg voor het maken van de Nieuwsbrief. De door het vertrek van Dave Badoux ontstane vacature in de technische commissie wordt opgevuld door PaulJongbloed. Er zijn twee bestuursvacatures waaryoor één kandidaat is, Annet Holtrop. Aangezien niemand zich aanmeldt voor de andere vacature en het reglement aangeeft dat het bestuur uit een oneven aantal deelnemers moet bestaan, wordt Annet Holtrop voorlopig benoemd tot aspirant bestuurslid. 10. Rondvraag Mevrouw De Boer geeft aan (nog steeds) last te hebben van de luchtafvoer en lawaai vanuit het restaurant. De voorzitter stelt dat in de vorige nieuwsbrief is opgeroepen om klachten bij het bestuur te melden. Hij geeft aan dat de eigenaars van het restaurant zeer meewerkend zijn en is zelf van mening dat de overlast al aanzienlijk verminderd is. De heer Romeijnse merkt op dat er lelijke strepen op de ramen in de loggia zitten. De heer Hagens reageert dat er water uit de aluminium kozijnen komt en dat dit niet kan worden afgekit. De voorzitter zegt dat het bestuur dit zal oppakken. Mevrouw Lems (48) is van mening dat de glazenwasser slecht werk heeft geleverd. Zo wordt de buitenkant van het balkon niet meegenomen en zit er veel vocht tussen de platen in (waar trouwens niemand bij kan) en moet aangedrongen worden op het schoonmaken van vervuilde platen. De voorzitter stelt ook hier dat dergelijke klachten bij het bestuur gemeld moeten worden en zal dit verder oppakken. Ook zal hij uitzoeken of het ingebrande water bij sommige balkons een zaak is voor de VvE of áe individuele bewoners. Mevrouw Lems vraagt ook of het mogelijk is dat de parkeerplaatsen, die nu te koop staan, verhuurd worden ter voorkoming dat mensen van buitenaf hierop gaan staan. De voorzitter antwoordt dat verhuur al de aandacht van het bestuur heeft. De heer Van den Broek (42) vraagt hoe vaak er gecontroleerd wordt op de technische staat van zaken. Hijwijst er op dat de verlichting in de entreehal van de Jan de Louter lang defect is geweest. De voorzitter reageert dat het bestuur hierop toeziet. De levensduur van de geschakelde lampen is afgenomen met 50% en dat is een aandachtspunt. Hij verzoekt het ook bij hem te melden wanneer er scooters of fietsen in de entree worden geplaatst. Hetzelfde geldt voor rondhangende jeugd bij de entree. De camera in de Cornelis van Vollenhovestraat is constant bespoten en er zitten krassen op waardoor er een diffuus beeld ontstaat op het display in de woningen. De technische commissie zal dit oppakken. íí. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur en dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng. Hij wijst er op dat de Nieuwjaarsborrel op 4 januari wordt gehouden bij Fráns en Ger,-Jan de Loutersiraat 40. De volgende algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op 24 april2012 op deze locatie. Actielijst bij notulen ALV 15 november 20í1 Actie Zodradebestemmingswijzigingvandeneori1tsruim de orde is de bewoners hiervan in kennis stellen en aanqev'en welke ooties er Áín. Uitzoekeninhoeverrebewonersdiegeenparkeerplaatsnéffi worden voor de schoonmaakkosten parkeergarage. Door bestuur bestuur ALV 15 november Millen3um WE Beheer

9 BIJLAGE A Uitzoeken hoe wij aan dure nepcamera's komen. Exploitatieoverzicht van opvragen bii Millen3um formeel rechtzetten. De teveel in rekening gebrachte kosten in 2008/2009 door De Munnik proberen terug te vorderen. Op zoek gaan naar een administratie- of accountantskantoor of een (gepensioneerde) extern deskundige t.b.v. de taken van de kascontrolecommissie. T.a.v. begroling2012: - uitzoeken waarom de kosten voor het serviceabonnement lift en telefoon zijn verhoogd terwijl er in 2011 minder is uitgegeven dan begroot. - de post'rente ontvangsten' schrappen. - de post verhuur kasten ophoqen naar à Meer informatie verstrekken aan de leden rondom het leqionellabestriidinqsproces. Plan van aanpak voor de legionellabestrijding maken waarin ook wordt aangegeven welke kosten met de reiniqinq qepaard oaan en dit aan de leden voorleooen. De leden op de hoogte houden over de verdere ontwikkelingen in het kader van het opknappen van de tuin en de patio. Bekijken wat er te doen is aan de lelijke strepen op de ramen in sommige loggia's. bestuur oenninqmeester penningmeester bestuur penningmeester bestuur bestuur bestuur bestuur Klachten t.a.v. glasbewassing oppakken en uitzoeken of het ingebrande water bij sommige balkons een zaak is voor de VvE of de individuele bewoners. Situatie camera in de Cornelis van Vollenhovestraat bekiiken. bestuur techn.cie. Besluitenlijst bij notulen ALV 15 november 2011 Actie Het jaaroverzicht van 2010 wordt, met inbegrip van op- en aanmerkingen, vastgesteld. Aan het bestuur wordt decharge verleend. T.b.v. de taken van de kascontrolecommissie zal een extern bureau of deskundige worden ingeschakeld waarbij er budget is voor maximaal 1.000,-.. Het negatieve overschot boeken op 'reservepost woninqen' in plaats van 'alqemeen'. De begroting voor 2012 en de periodieke bijdragen per maand (servicekosten)worden, met inbegrip van op- en aanmerkingen, vastqesteld. Eerst proberen te achterhalen wat de oorzaak van de legionellabesmetting is en een plan van aanpak maken alvorens over te qaan tot reiniqinq. Op zoek gaan naar een goedkope en goede hovenier die op basis van een duidelijke offert,e de tuin in het atrium en de patio door (deels) nieuwe beplanting en onderhoud op niveau zal brengen en houden. Hierbij zal ook gekeken worden naar de moqeliikheid voor inschakelinq van een WSW ondernemino. Opstellen van een schriftelijk verslag van werkwijze, methode, conclusies en aanbevelingen náj. het financieel jaarverslag. De notulen van 2, resp. 24 maart worden vastgesteld met toevoeging van de gemaakte onmerkinnen De aanbevelingen van de kascontrolecommissie genummerd 1 Vm 1 1, 16, 19, 23 en 24 worden overgenomen. De aanbevelingen van de kascontrolecommissie genummerd 13, 17 en 18 worden niet overqenomen. De overige aanbevelingen van de kascontrolecommissie zijn door het bestuur van een zodanig commentaar voorzien dat geen specifieke besluitvorminq nodiq is. Paul Jongbloed neemt de plaats van Dave Badoux in de technische commissie over. Dave Badoux en Roy Voster treden af als bestuurslid en Annet Holtrop wordt gekozen en benoemd tot aspirant-bestu ursl id. ALV 15 november Millen3um WE Beheer

10 Werkzaamheden Kascontrole op het geleverde jaarwerk 2O11 van VvE Jan de Louter Op 18 januari 20L2 ontving ikvan het bestuur, i.c. Chris van Andel, de opdracht tot het verrichten van de kascontrole op de te leveren jaarstukken 2011 van VvE Jan de Louter. De boekhouding is in 2011 verzorgd door Millen3um VvE Beheer BV te Hoofddorp. Halverwege het boekjaar is Millen3um overgegaan op een nieuw boekhoudsysteem. Door deze overstap is de boekhouding verdeeld in 2 delen. Uitdraaien uit het oude systeem t/m 30 september en uitdraaien uit het nieuwe systeem over het 4e kwaftaal Millen3um heeft 11 april jl. de stukken per post aan mij doen toekomen, wat vrij laat is gezien de termijn waarop de ALV zal plaats vinden. Met alle mogelijke inspanning heb ik de controle verricht en breng hierbij verslag uit van de waarnemingen. Tevens som ik een aantal aanbevelingen op ter verbetering van het flnanciële inzicht, met daarbij het verzoek aan Millen3um deze aanbevelingen op te volgen. Ontvangen documenten: Jaarrekening 2011 Begroting 2011 Bankafschriften 20LL Facturen 20tt Grootboekkaaften 20LL Meerjarenbegroting Splitsingsakte Verslag kascontrolecommissie Verslag van de controle Afwïkingen tussen begroting en realisatie Bij het doornemen van de administratieve verslaglegging vielen een aantal posten op waarbij er een substantiele afwijking is tussen realisatie en begroting. Dit betreft de posten: Begroot Realisatie 1) Service abonnement overige installaties 2) Telefoon lift 3) Verzekeringen ,81-513, ,20

11 Oorzaken: 1) Uit de geleverde stukken blijkt niet welke posten in de begroting zijn opgenomen en valt niet te bepalen wat de overschrijding inhoudt. De uitgaven betreffen facturen van Duijvelaar Pompen voor Hygiënisch onderhoudspakket en vuilwaterpomp. Een factuur van Comfoft Paftners voor het onderhoud van de parkeeruentilatoren en onderhoudswerkzaamheden door MSA The safety company. 2) De telefoonkosten in de lift zijn niet begroot. Zowel in 2010 als 20Lt zijn de kosten circa 500. Overweging waard om deze post in de begroting op te nemen. 3) De post verzekering Iaat een schrikbarende overschr'tjding zien. Uit nader onderzoek blijkt dat de factuur voor de verzekering van 2012 al ten laste van het boekjaar zolt is gebracht. Deze post dient gecorrigeerd te worden. De kosten zijn nu 9.851,66 te hoog. Tevens blijkt dat de factuur voor de verzekering 20L2 twee keer betaald is aan Centraal Beheer te weten op L4 december en op 30 december. Gaarne onderzoek of Centraal Beheer een terugstorting heeft gedaan in 20L2. Beoo rd el i n g a d m i n i stratie Om de gevoerde administratie te beoordelen heb ik de facturen en de grootboekkaa rten doorlopen. De administratie geeft ondanks de overstap naar het nieuwe systeem een goede indruk. Een suggestie van mijn kant is om de crediteuren facturen op alfabet op te bergen en bij de boeking een uitgebreide omschrijving van de crediteur en de betreffende periode te vermelden. Dit zal de controle bespoedigen en het overzicht nog duidelijker maken. In het controle verslag van 2010 zljn een aantal posten genoemd waar extra aandacht aan werd besteed. Bij de controle 20LL heb ik deze posten opnieuw onder de loep genomen. Schoonmaak Bij het beoordelen van de kosten constateer ik dat er 13 facturen op de rekening schoonmaak zijn geboekt. De factuur van oktober is met de boekingsdatum van 7-Lt-20L1 twee maal in het systeem geboekt. Uit de openstaande postenlijst crediteuren zou moeten blijken of deze factuur dubbel betaald is. Millen3um heeft hier nog geen uitsluitsel over kunnen geven. De kosten voor schoonmaak zijn op basis van bovenstaand 851,19 te hoog in Tot en met oktober zijn door Orion kosten voor het buiten en binnen zetten van containers berekend. In november zijn de maanden juni t/m )

12 oktober gecrediteerd, zodat deze kosten alleen over de maanden januari t/m mei zijn betaald. Beheerkosten Millen3um factureert per kwartaal en heeft voor de extra ALV in november een aanvullende factuur gestuurd. Deze kosten zijn niet buiten propoftie. Vergader- en verenigingskosten Voor de vergaderkosten VvE en de verenigingskosten VvE is samen 1.850,- begroot (resp. 350 en 1.500), de werkelijk uitgaven bedragen ( resp en 425). De overschrijding totaal is beperkt, echter de verdeling tussen de posten is omgekeerd aan de begroting, Er zijn geen opmerkelijke of onlogische uitgaven gedaan. Openstaa nde posten debiteu ren In het jaar 2011 is voor 2 bewoners een incassobureau geraadpleegd. Dezelfde bewoners hebben wederom een betalingsachterstand opgebouwd. Er is bij de aangeleverde stukken geen correspondentie aanwezig waaruit blijkt dat er aanmaningen zijn verzonden. Het verdient de aanbeveling om deze posten te bewaken en wellicht opnieuw door een incassobureau te laten innen. CredÍteurenlUst In de aangeleverde gegevens ontbreekt een overzicht van de openstaande posten crediteuren ultimo 2.OLL. Tevens is de afloopcontrole in 20L2 hierdoor niet mogelijk. Millen3um geeft aan (nog) geen openstaande postenlijst te kunnen leveren uit het nieuwe systeem en noemt dit een punt van aandacht. Onderhoudsresente Bij de geleverde stukken ontbreekt een overzicht van de reservering per 3L-L2-2O11. Millen3um heeft deze op mijn verzoek alsnog toegezonden. De reservering is te verdelen in 4 onderdelen. 1) Algemeen L ) Wonen ) Bedrijfsruimten ) Parkeren Samen L2L.340. De meegeleverde'meerjarenonderhoudsplannen' (MJO) voor de betreffende onderdelen geven een stand weer van een benodigde stand ultimo 2011 om de toekomstige uitgaven te kunnen opvangen.

13 De verdeling van het MJO is als volgt: 1) Algemeen ) Wonen ) Bedrijfsruimten 0 4) Parkeren Samen L Uit bovenstaand blukt dat er 2.4L2 te weinig in de onderhoudspot zit en dat de verdeling over de verschillende reselves niet geheel aansluit b'lj de MJO. Het verdient de aanbeveling om de balansreservering in overeenstemming te laten zijn met de benodigde reserues genoemd in het MJO. Daarnaast dienen deze gelden in liquide middelen beschikbaar te zijn. Rekeninghoudend met de dubbele betalingen van circa (verzekering) is dit prima op orde. Resultaat 2O11 Door de voorgestelde correctie van de verzekeringskosten zal het jaarresultaat 2011 veranderen van 4.305,14 negatief naar 5.547,52 positief. Met dit positieve resultaat kan o.a. de reservering onderhoud op peil gebracht worden van stand van het MJO. Punten van aandacht/actiepunten n.a.v. de kascontrole. Omschrijving bij de boekingen voorzien van crediteurennaam en periode Facturen op alfabetische volgorde rangschikken Openstaande postenlijst crediteuren vervaardigen Reservering onderhoud op peil MJO brengen Dubbele betaling verzekering Centraal Beheer terugvorderen Onderzoek naar dubbele boeking factuur schoonmaakkosten Orion Bewaking van de achterstallige betalingen. Aanpassen van de jaarrekening 2011 voor de verzekeringskosten. Deze dienen op de balans per L1 te worden vermeld als vooru itbetaa lde bedragen CvdV

14 BIJTAGE B Code Winsl & Verlies Bqlqns Aclivo Possivo Debel Credil Reserves Debiteuren Nog te ontvongen posten Nog te belolen posten Vooruitbeiqolde posten Vooruitontvongen deb. Soldo betoolrekening Soldo spoorrekening Kqs bestuur Nog toe te rekenen exploitolie soldo 20,l0 1.ó17, , , ,74-3.5r 3,ó4 805, r 0 Conlroclen Service obonn. Lifï Service obonn. Hydrofoor Service obonn. Overig.lns. Service obonn. Doken Schoonmoken Romen wqssen Liflkeuring Telefoon liíi Beheerder NUTS Voorzieningen ,78 361, ó,Bt 77 6,43 r0.508, ,50 404,85 513, ,72 Elektroverbruik Woierverbruik ,03 37,30 Verzekeringen Opstolveaekering WA vezekering Glosvezekering Rechlshulpvezekering Besiuurdersoonspr.vez. Overige koslen IZUJ ,20 236,21 Onderhoud bouwkundig Onderhoud lift Onderhoud mv Onderhoud hydrofoor Onderhoud Overig.lns. Onderhoud deuropener Onderhoud verlichting Onderhoud dqken Onderhoud groen Verenigingskosten VVE Vergoderkosten VVE Bqnkkosten Diversen onvoozien Rentelosten Plonmolig onderhoud r ó2,89 216,81 832,22 2.ó53, , ,15 t.bó3,9ó 425,28 i.509,90 182,43 3.8I 0,20 Dolotie Algemeen DoÍotie Bedrijven Dototie Woningen Dotqtie Pokeergoroge Opbrengslen I Ve re n i g in g s b'rjdro g e n ,50 Soldo , ó31, ,14 1o-1jE3;7', ,50 I t Millen3um VVE Beheer

15 BIJLAGE B * BATEN Code Werkelijk 2011 Begrool 201 I Werkelijk 2010 Verenigingsbijdrogen Tolqql boten A , , ,98 t 0ó.2ó t 0ó.2ó0.00 TASTEN Conlroclen Service obonn lifl Service qbonn. Hydrofoor Service obonn. Overig. lns. Service obonn. Doken Schoonmoken Romen wossen Lifikeuring Telefoon lift Beheerder P ,78 361, ó,8r 77 6, , i 0,50 404,85 513, , ó5, , , , , ,09 844, , , , ,50 417,10 488,ól I.1ó7,óB NUTS voorzieningen Elektroverbruik Wqierverbruik Verzekeringen w 2101 w ,03 37,30 r r ,77 Opstolvezekering WA vezekering Glosvezekering Rechlshulpvezekering Bestuurdersqonspr.vez , ó, , ,90-302,67 -t 18,08 357,98 Overige koslen Onderhoud bouwkundig Onderhoud lifl Onderhoud mv Onderhoud hydrofoor Onderhoud over. lnsi. Onderhoud deuropener Onderhoud verlichting Onderhoud doken Onderhoud groen Telefoonkoslen lift Verenigingskosten VVE Vergoderkosïen VVE Bonkkosten Diversen onvoozien Rentelosten Plonmotig onderhoud P A 201 I r r ó2,89 216,81 832,22 2.ó53, , ,15 1.8ó3,96 425, ,90 182,43 3.8r 0, s ,51 59,70 894,74 9.ó8r,5ó 1 51,73 231,57 r.845, ,89 ó59, ,97 LI13, ,59 Dotqtie Algemeen tolool Dototie Bedr'rjven totool Dototie Woningen toïool DoÍqtie Porkeergor. Totool Toloql lqslen B P r r , ó5, ,08 Soldo bolen en lqslen Millen3um VVE Beheer

16 BIJTAGE B ' Activo Debiteuren Nog ie ontvongen posten Vooruitbeloolde posten Soldo RABO bonkrekening Soldo RABO renterekening Kos bestuur Tolool ociivo re 1.617, ,O9 1o9.471, , ,59 r 0.102, , ,40 Possivo Onderhoudsreserye Nog te betolen posfen Vooruiiontvongen debiteuren Nog Íoe Íe rekenen exploiioíie soldo Nog Íoe Íe rekenen exploifoíie soldo , ,ó4 805, I , ,5ó 1.002, , Toloql possivo 'r't4.326, , Millen3um VVE Beheer

17 BIJLAGE B Onderhoudsreserve Algemeen Slond per 1/1 Dokdelen Gevel Werkel'rjk 2011 I I.315,45 BIJ Beginsoldo 201 Beginsoldo 201 Beginsoldo 20l Bedrijfsruimten Porkeren Wonen , , ,9ó Correctie Afb. deb.2009 Rente deb.2002 Rente deb. l9ó5 Dotolie Algemeen 2011 Dototie Bedrijfsruimte Dotoïie Wonen 201I Dototie Porkeren 20ll Exploitotiesoldo Ultimo I I9,00 2,64 14, ,08 AF Duynker A.H. Porledlight Nieuwe stond per 31/' r,5r 3.335, , Millen3um VVE Beheer

18 BIJTAGE B OnderhoudsÍeseÍve Wonen Stond per 1/l Schilder builenzijde incl kiiwerk Schilder binnenz'rjde Alg. vooziening groot onderhoud Mechonische ventiloíie Venliloiiekosten Atrium. tuin Verlichting / occu's Vervonging liften Vervonging deuropen. lnsloll. VervongÍng hydrofoor Verlichting / occu's kelder Beton onderhoud Werkelijk 201'l ,9ó BIJ Dototie 201I Dototie Schilder buitenzijde incl kitwerk Dolotie Schilder binnenz'rjde Dotolie Alg. vooziening grool onderhoud DoÍolie Mechonische venlilotie Dototie Ventilotiekosten Dototie Atrium, tuin Dototie Verlichting / occu's DotoÍie Vervonging lifïen Dototie Vervonging deuropen. lnsloll. Dototie Vervonging hydrofoor Doiolie VerlichÍing / occu's kelder DotoÍie Beion onderhoud Exploilotiesoldo Ultimo I I.918, ,08 AF Nieuwe stond per 3ll ,96 t Millen3um VVE Beheer

19 BIJTAGE B OnderhoudsÍeserve Porkeren Siond per I /l Verv. Vuilwoterpomp berging/gor. Aulo inrit en porkeerkelder Bestroling en belijning Roldeur instoll. Ventilotie & gosdetectie Werkelijk 20't't ,39 BIJ ExploÍlotiesoldo Ultimo 2009 Dotolie Verv. Vuilwoterpomp berging/gor. Dototie Auto inrit en porkeerkelder Dototie Bestroting en bel'rjning Dototie Roldeurinstoll. Dototie Venlilotie & gosdetectie lníerpolis (schode) AF D'rjk, von D.R. (totool) Nieuwe stond per 3ll12 t 7.0r ó, Millen3um VVE Beheer

20 BIJTAGE B Onderhoudsreserye Bedrijfsruimten Stond per 1 /l Bedrijven, specifiek deel Werkelijk ,24 BIJ Dototie AF Glosbreuk Apotheek (schode) Nieuwe slond per 3ll , Millen3um VVE Beheer

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

DoÍum: - Aon heï eersie octiepunt toevoegen: 'inclusief een mogelijke ledenroodpleging' - Actiepunt 2 wordl deze vergodering oon de orde gebrocht.

DoÍum: - Aon heï eersie octiepunt toevoegen: 'inclusief een mogelijke ledenroodpleging' - Actiepunt 2 wordl deze vergodering oon de orde gebrocht. Verslog Algemene Ledenvergodering von de Vereniging von Woonombionce Jon de Loulerhof DoÍum: dinsdog 24 opril2012 Ploots: Vooziiter: De heer Chr. von Andel (70) Beheerder: Notulist: Morjon von Hees "Multibox",

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42 www.vve-beheer.nl Postadres: Postbus 1192 F 070 398

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42

Nadere informatie

VERSLAG. Algemene Ledenvergadering VVE "De Haventweeling" 26 mei 2004 18:OO uur tot 20:OO uur Hoofdkantoor Het Oosten, Sarphatistraat 410 te Amsterdam

VERSLAG. Algemene Ledenvergadering VVE De Haventweeling 26 mei 2004 18:OO uur tot 20:OO uur Hoofdkantoor Het Oosten, Sarphatistraat 410 te Amsterdam VERSLAG Vergadering/bespreking Vergaderdatum Tijd Plaats Algemene Ledenvergadering VVE "De Haventweeling" 26 mei 2004 18:OO uur tot 20:OO uur Hoofdkantoor Het Oosten, Sarphatistraat 410 te Amsterdam Aanwezigen

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Jaarrekening VvE Het Bastion

Jaarrekening VvE Het Bastion Versie 16 maart 2017 te Rotterdam Voorwoord Hierbij ontvangt u de jaarrekening van uw vereniging. De jaarrekening van is met grote zorg door VT 2000 B.V. opgesteld op basis van de wettelijke eisen en de

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE>

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen Aan de leden van de Vereniging van Eigenaren Rijswijk, 19 mei 2011 07245 Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen aan

Nadere informatie

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam Langestraat 253 te 's-gravenzande Postbus 233 2670 AE Naaldwijk tel. 0174-614500 fax. 0174-614828 e-mail: info@ab-beheer.nl internet : www.ab-beheer.nl

Nadere informatie

Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1

Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1 Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1 Geachte leden, Op zaterdag 17 maart jl. heeft er een kascontrole plaatsgevonden waarbij aanwezig waren: namens de

Nadere informatie

Jaarrekening VvE Villa Amsterdam

Jaarrekening VvE Villa Amsterdam Jaarrekening Versie 10 februari 2017 Betreft: jaarrekening boekjaar Hierbij treft u de jaarrekening aan voor de aankomende ledenvergadering. De belangrijkste zaken omtrent de jaarrekening zetten we onderstaand

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene ledenvergadering VvE W. de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Kantoor Woonpartners, Achterwillenseweg 22a te Gouda Datum 27 oktober 2009

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene Ledenvergadering VvE Willem de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Gebouw Heeren van Reeuwijck, Kolkmanstraat 1-3 te Gouda Datum 6 mei 2009

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen.

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen. VvE SeldeRust 25-1 t/m 27-34 Amstelveen Datum: Amstelveen, 29 maart 2016 Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SeldeRust Behandeld door: administratie Geachte mevrouw, meneer, Hierbij nodigen

Nadere informatie

VvE Résidence Witte Brug te Den Haag

VvE Résidence Witte Brug te Den Haag VvE Résidence Witte Brug te Den Haag Bestuurder: Van Assen & Stoorvogel VVE en Vastgoed Management Postbus 52 2675 ZH Honselersdijk Tel: 0174-221698 Fax: 0174-221923 E-mail: info@vanassen-stoorvogel.nl

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATF

KOPIE VOOR ADMINISTRATF GESCAND ~ ~ A~R, '[~lr; KOPIE VOOR ADMINISTRATF VERZONDEN 18 ~j ':;, iu'll Aan de leden van de Vereniging Amsterdam. 17 april 2012 VvE nr: D9299 VvE: Hof van Hoytema Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht Balans per 31 december 2011 Activa 2008 2009 2010 2011 Passiva 2008 2009 2010 2011 Vlottende activa Eigen vermogen Vorderingen en overlopende activa Saldo 1 januari 2011 2.611 414 2.673 960 Overige vorderingen

Nadere informatie

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl VvE-beheer Functioneel beheer 31 mei 2013 Versie: 1.0 E : info@elckerlycweg.nl 1 Administratief en financieel beheer 1.1 Register Bijhouden van de benodigde gegevens van/voor alle leden van de VvE. 1.2

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Pagina 2 Toelichting 2012. Het financieel jaarverslag bestaat uit de Balans en de Exploitatierekening. De Balans geeft inzicht in de

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145233-1

VVE Beheer B.V. 000145233-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 46 Parkeerplaatsen Jburglaan Amsterdam Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 VvE Krooneend Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 1. Opening, stemmenaantal en vaststelling agenda De voorzitter,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 VvE Kooglaan 161 tot en met 185 Kooglaan TE UITGEEST

Jaarverslag 2012 VvE Kooglaan 161 tot en met 185 Kooglaan TE UITGEEST Kooglaan 161-185 1911 TE UITGEEST Inhoudsopgave Opdracht, bevindingen en uitvoering... Debetzijde balans... Creditzijde balans... Exploitatieoverzicht 2012... Toelichting balans... Toelichting exploitatieoverzicht...

Nadere informatie

Wijkraad Oss-Zuid. Openbare vergadering. Datum 22 oktober 2013 Buurthuis Kortfoort Floraliastraat 93-5342 BH Oss. Aanwezig: Leden wijkraad

Wijkraad Oss-Zuid. Openbare vergadering. Datum 22 oktober 2013 Buurthuis Kortfoort Floraliastraat 93-5342 BH Oss. Aanwezig: Leden wijkraad Wijkraad Oss-Zuid Openbare vergadering Datum 22 oktober 2013 Locatie Buurthuis Kortfoort Floraliastraat 93-5342 BH Oss Aanwezig: Leden wijkraad Adviseurs Notulist Afwezig m.k. Aanwezig publiek Gerben Canninga

Nadere informatie

JAARREKENING OVER VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW RAVELIJN TE UTRECHT

JAARREKENING OVER VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW RAVELIJN TE UTRECHT JAARREKENING OVER 2016 VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW RAVELIJN TE UTRECHT INHOUD: Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de balans 7 Toelichting op de

Nadere informatie

VVE De Höfte. Jaarrekening. Begroting. Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing)

VVE De Höfte. Jaarrekening. Begroting. Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing) VVE De Höfte Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing) Vereniging van Eigenaars Grotestraat 230 tot en met 232f te Borne (ondersplitsing)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 26 april 2006

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 26 april 2006 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 26 april 2006 De vergadering wordt voorgezeten door de heer A.M. Breijman. Locatie Aanvangstijd : Bridgehome,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 VvE Kooglaan 161 tot en met 185 Kooglaan TE UITGEEST

Jaarverslag 2013 VvE Kooglaan 161 tot en met 185 Kooglaan TE UITGEEST Kooglaan 161-185 1911 TE UITGEEST Inhoudsopgave Opdracht, bevindingen en uitvoering... Debetzijde balans... Creditzijde balans... Exploitatieoverzicht 2013... Toelichting balans... Toelichting exploitatieoverzicht...

Nadere informatie

Datum : Donderdag 1 maart 2012. Tijd : Aanvang 19.30 uur Locatie: Greenpark Hotel Weigelia 22, Leidschendam

Datum : Donderdag 1 maart 2012. Tijd : Aanvang 19.30 uur Locatie: Greenpark Hotel Weigelia 22, Leidschendam Verslag Algemene Ledenvergadering Datum : Donderdag 1 maart 2012. Tijd : Aanvang 19.30 uur Locatie: Greenpark Hotel Weigelia 22, Leidschendam Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Agenda Ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering Almere, 10 februari 2015. 1. Opening vergadering Remco (voorzitter) opent de vergadering. 2. Mededelingen. Er is een overzicht beschikbaar van de Bestuursactiviteiten welke het afgelopen jaar plaats hebben

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145234-1

VVE Beheer B.V. 000145234-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 77 Parkeerplaatsen IJburglaan AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Ter bespreking op de ALV van 8 juni 2010

Jaarrekening 2009 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Ter bespreking op de ALV van 8 juni 2010 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Ter bespreking op de ALV van 8 juni 2010 Bijgaand biedt het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel u de jaarrekening 2009 aan. De Vereniging van Eigenaren

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = MJOP = 29 juni 2009, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

De Kennemer Heeren. Management van VvE beheer. Vereniging van Eigenaars appartementengebouw Orion te Heerhugowaard.

De Kennemer Heeren. Management van VvE beheer. Vereniging van Eigenaars appartementengebouw Orion te Heerhugowaard. Vereniging van Eigenaars appartementengebouw Orion te Heerhugowaard. Rapport inzake de jaarrekening van 1 januari t/m 31 december 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding algemeen 3 Exploitatieoverzicht 4 Balans

Nadere informatie

Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam

Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam Algemene inleiding op de financiële verslaglegging van de Oudervereniging over het schooljaar 2012/2013 en het budget voor het schooljaar 2013/2014. Het schooljaar 2012-2013 is voor de Oudervereniging

Nadere informatie

Jaarrekening ** VvE Nassaukade 12 - uit beheer per **

Jaarrekening ** VvE Nassaukade 12 - uit beheer per ** ** VvE Nassaukade 12 - uit beheer per 01-01-2017 ** Versie 10 februari 2017 Assumburg 73-I, 1081 GB Amsterdam Telefoon: 020-642 82 48 info@vvenl.nl www.vvenl.nl Aan het bestuur van ** VvE Nassaukade 12

Nadere informatie

Medezeggenschapsr aad

Medezeggenschapsr aad +*+tt F q I o afr' Huishoudel ijk reglement Medezeggenschapsr aad C.B.S. De Voorhof DeLooch3-5 4133 DK VIANEN Versie 3.0 mei 2009 Huishoudelijk reglement 3 0.doc Algemeen Dit document behelst de afspraken

Nadere informatie

DIENSTEN EN BEVOEGDHEDEN MANAGER VVE

DIENSTEN EN BEVOEGDHEDEN MANAGER VVE I. Standaarddiensten en -bevoegdheden De standaarddiensten en -bevoegdheden omvatten het volgende: A. Technische diensten a) Het behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met het zogenaamde

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

Verslag Extra Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle

Verslag Extra Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = KC = MJOP = Dinsdag 1 november 2011, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Lid Financiële Commissie

Lid Financiële Commissie Badminton Nederland behoort met circa 50.000 leden tot de middelgrote sportbonden van Nederland. Badminton Nederland ontplooit activiteiten op de werkvelden Dienstverlening & Wedstrijdzaken, Topbadminton

Nadere informatie

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 I N H O U D Voorwoord 2 Financieel jaarverslag 2014 3 Jaarrekening van 31 december 2014 4 Toelichting op de balans van 31 december 2014 4 Toelichting

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag, 25 maart 2008 aanvang 20.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag, 25 maart 2008 aanvang 20. Vereniging Van Eigenaren Flat Jan Steenstraat nrs.42-144 Maassluis Uitnodiging 13 maart 2008 Geachte mede-eigenaren, Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die

Nadere informatie

JAARREKENING OVER VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW RAVELIJN TE UTRECHT

JAARREKENING OVER VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW RAVELIJN TE UTRECHT JAARREKENING OVER 2013 VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW RAVELIJN TE UTRECHT INHOUD: Balans 3 staat van Baten en Lasten 4 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de Balans 7 Toelichting op de

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein

Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein ============================================================================= Uitnodiging: Vergadering van de Hoofd-VvE op 10 december 2015, Locatie: consistoriekamer

Nadere informatie

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal Medezeggenschapsraad Notulen MR vergadering Aanwezig Notulist Gast : Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal : Maatman :

Nadere informatie

Jaarrekening 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Juni 2008

Jaarrekening 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Juni 2008 Jaarrekening 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Juni 2008 Bijgaand biedt het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel u de jaarrekening 2007 aan. De Vereniging van Eigenaren heeft

Nadere informatie

Financiële rapportage boekjaar 2007/2008

Financiële rapportage boekjaar 2007/2008 Argonweg 32, 3812 RB AMERSFOORT Rabobank 1342.34.995 KVK nr. 32124780 Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort Financiële rapportage boekjaar 2007/2008 Inhoud: 1. Balans per 31-12-2008 2. Exploitatie-overzicht

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen Aanwezig De heer R. Bongers en/of Mevrouw S. van de Broek, De heer T.V. Bramer, De heer A. Broeren, Mevrouw N.J.A. Kalkhoven, De heer K.L. Lee, De heer M.J.M. Maas, De heer R. Monde, De heer M.A.J.

Nadere informatie

Notulen van de buitengewone Ledenvergadering d.d. 1 december 2011 gehouden in het Zalmhuis, Schaardijk 396, 2909 LA Rotterdam.

Notulen van de buitengewone Ledenvergadering d.d. 1 december 2011 gehouden in het Zalmhuis, Schaardijk 396, 2909 LA Rotterdam. 1 Notulen van de buitengewone Ledenvergadering d.d. 1 december 2011 gehouden in het Zalmhuis, Schaardijk 396, 2909 LA Rotterdam. 1. Opening door voorzitter De vergadering wordt geopend door voorzitter

Nadere informatie

Begroting 2008 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel november 2007

Begroting 2008 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel november 2007 Begroting 2008 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel november 2007 Inleiding Voor u ligt de begroting 2008. In de onderstaande tabel zijn de totale bijdragen opgenomen per eigenaar inclusief de servicekosten

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 27 JUNI 2011 TE GORINCHEM LOCATIE BASISSCHOOL DE ROTONDE TE

Nadere informatie

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015 Verslag : Vergadering Ouderraad KSH Datum : 8 september 2015 Aanwezig : Joyce van Dijk Arenda Doets Monique Hallegraeff (teamleider) Angelique Hogeveen Esther van der Linden Hans Nijhuis (voorzitter) Wim

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering gehouden op 30 mei 2013

Verslag algemene ledenvergadering gehouden op 30 mei 2013 Verslag algemene ledenvergadering gehouden op 30 mei 2013 1 Opening van de vergadering en vaststellen aantal aanwezige stemmen De voorzitter, Bart Bouman, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

V.v.E. "De Breeuwer" te Amsterdam

V.v.E. De Breeuwer te Amsterdam Aktiva Balans 31 december 2014 Passiva ING Bank 32.918,28 Algemene reserve 50.611,65 ING Zakelijke Spaarrekening 95.506,24 Onderhoudsreserve 249.485,99 ABN-AMRO 1.395,20 Vooruitbetalingen 7.245,37 ABN-AMRO

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. De Stichting: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum : Maandag 18 april 2011 Locatie : Anne Frank School

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum : Maandag 18 april 2011 Locatie : Anne Frank School 1 Notulen Algemene Ledenvergadering Datum : Maandag 18 april 2011 Locatie : Anne Frank School Onze excuses dat de notulen van de vergadering van 18 april 2011 nu pas in de bus liggen. Wij hebben sinds

Nadere informatie

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam Vereniging van Eigenaars Pieter Cornelisz Hooftstraat 170-176 Wanneer Locatie : om 10.00 uur : een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam De agenda luidt als volgt: 01. Opening

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

JAARREKENING OVER VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW RAVELIJN TE UTRECHT

JAARREKENING OVER VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW RAVELIJN TE UTRECHT JAARREKENING OVER 2015 VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW RAVELIJN TE UTRECHT INHOUD: Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de balans 7 Toelichting op de

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus 2010 033 253 94 39 Kenmerk Onderwerp E-mail Financiering t.n.v. uw VVE Geachte heer/mevrouw Van Beugen, Vandaag hebben wij met u gesproken over de noodzakelijke

Nadere informatie

* BALANS 31 DECEMBER2OO2

* BALANS 31 DECEMBER2OO2 /2 Vereniging van Eigenaars Nieuwe Parklaan 2 tlm 42 B "Residence WITTE BRUG" te 's-gravenhage Administratie: C.C- de la Bfle B-V. President Kennedylaan 15 2517 JK 's-gravenhage Tel.: O7O-3648384 Fax :

Nadere informatie