5 Ruimtelijke spreiding vraag en aanbod middelbare beroepen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 Ruimtelijke spreiding vraag en aanbod middelbare beroepen"

Transcriptie

1 5 Ruimtelijke spreiding vraag en aanbod middelbare beroepen 5.1 Inleiding De aansluiting tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt kan naar opleidingsniveau sterk uiteenlopen. In de Noordelijke Arbeidsmarktverkenning 2004 is vorig jaar een analyse uitgevoerd van de aansluiting op de noordelijke arbeidsmarkt voor verschillende beroepsgroepen. Hoewel de arbeidsmarkt sinds vorig jaar over de hele linie verslechterd is wordt in deze nieuwe publicatie de analyse niet herhaald, omdat naar verwachting de uitkomsten daarvan ongeveer dezelfde zullen zijn, namelijk een relatief ruim aanbod van laaggeschoolde arbeid en een relatief krap aanbod van enkele specifieke middelbare beroepsgroepen in de medische, technische en juridische/beveiligingssector 1. Uit tabel 5.1 blijkt dat het middelbare beroepsniveau met ca. 40% de grootste categorie vormt. Voor deze groep zijn een groot aantal extra gegevens beschikbaar die het mogelijk maken om de aansluiting op de regionale arbeidsmarkt op een laag ruimtelijk schaalniveau te bekijken. Met behulp van postcodegegevens over de werkgelegenheid enerzijds en het aanbod van schoolverlaters en werklozen anderzijds wordt in dit hoofdstuk gepoogd om voor de middelbaar opgeleiden de ruimtelijke discrepantie op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Tabel 5.1 Werkgelegenheid naar beroepsniveau (SBC) 2002 % van totale werkgelegenheid Bron: CBS Groningen Friesland Drenthe Noorden Nederland Elementair Lager Middelbaar Hoger Wetenschappelijk Uiteraard strekt zowel vraag als aanbod zich verder uit dan de postcode waar de vraag (bedrijfslocatie) of het aanbod (woonplaats) wordt uitgeoefend. Verondersteld wordt dat hoe verder het bedrijf dat arbeid vraagt zich van de woonplaats van de aanbieder bevindt hoe minder gemakkelijk de koppeling van vraag en aanbod (match) plaats kan vinden. Op deze manier ontstaan gebieden die gekenmerkt worden naar de mate waarin er vraag is naar c.q. aanbod is van arbeid op Mbo-niveau. Hiermee kan op postcodeniveau worden nagegaan in welke gebieden er sprake is van een krappe arbeidsmarkt, dat wil zeggen in welke gebieden er te weinig aanbod is om aan de vraag te voldoen. 5.2 Aanbod van arbeid door Mbo-opgeleiden Het arbeidsaanbod van middelbaar opgeleiden is opgebouwd uit: schoolverlaters uit het middelbaar onderwijs (Havo/vwo en Mbo) 2 baanwisselaars op middelbare beroepen werklozen met middelbare opleiding Baanwisselaars laten vaak een baan achter die voor herbezetting in aanmerking komt, dus zij vormen een onderdeel van het arbeidsaanbod, maar veroorzaken een even grote vraag naar arbeid 3. Per saldo vallen beide tegen elkaar weg en daarom zien we hier af van het effect van baanwisselaars. Van het arbeidsaanbod van niet-werkende werkzoekenden (NWW) bij het CWI worden alleen werklozen met een middelbare opleiding in ogenschouw genomen die direct voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Schoolverlaters Van de Mbo-instellingen gelokaliseerd in de provincies Groningen of Drenthe zijn de aantallen gediplomeerden bekend naar postcode van de woonplaats 4. In 2003 hebben ruim 9000 personen hun Mbo-diploma gehaald bij 51

2 onderwijsinstellingen in dit gebied. Overigens wonen zij niet allemaal uitsluitend in een van beide provincies. Ruim 1000 wonen in andere provincies, voornamelijk Friesland en Overijssel, dus ca wonen in Groningen of Drenthe en met dit aantal wordt in dit hoofdstuk verder gewerkt 5. Het grootste gedeelte van de Mbo-gediplomeerden zal op zoek gaan naar werk. Werklozen Naast schoolverlaters behoren ook werklozen tot het arbeidsaanbod. Het NWW-bestand van het CWI levert werklozen naar opleiding per postcode (zie hoofdstuk 4). Net als schoolverlaters beschouwen we hier alleen werklozen met een middelbare opleiding die direct voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. De afstand van een werkloze tot de arbeidsmarkt wordt weergegeven met een faseringscode. Werklozen in fase 1 staan het dichtst bij de arbeidsmarkt en kunnen direct voor een baan worden bemiddeld. Fase 4 werklozen hebben de grootste afstand tot de arbeidsmarkt in die zin dat zij een lang traject moeten volgen om hun kansen op werkt te vergroten. Het is alleen mogelijk om fase 1 werklozen met een middelbare opleiding in ogenschouw te nemen. Hieronder valt behalve Mbo ook een Havo of Vwo opleiding. Dit is slechts een geringe verstoring omdat het aandeel gediplomeerden van Havo en Vwo slechts een kwart van alle gediplomeerden met middelbare opleiding is. Bovendien doet ongeveer tweederde van de Havo/Vwo gediplomeerden een vervolgopleiding in plaats van naar werk te zoeken. In totaal waren er eind 2003 in Groningen en Drenthe zo n 8000 duizend middelbaar opgeleide werklozen in fase1. In Friesland ging het om ca personen (zie tabel 5.2). Tabel 5.2 Arbeidsaanbod met middelbaar niveau in 2004 Woonachtig in: n.b.: niet beschikbaar op postcodeniveau Bron: Geoshare-project (CAB) en CWI Gediplomeerden Mbo Fase 1 werklozen middelbaar opgeleid Totaal arbeidsaanbod Mbo Groningen Friesland n.b n.b. Drenthe Arbeidsaanbod op postcodeniveau Voor Groningen en Drenthe zijn zowel de gegevens van schoolverlaters als die van werklozen beschikbaar op postcodeniveau van de woonplaats. Voor Friesland is de uitstroom van schoolverlaters niet per postcode aanwezig. Daarom kan voor Friesland geen vergelijkbare discrepantieanalyse op postcodeniveau woerden uitgevoerd als voor Groningen en Drenthe. We veronderstellen dat zowel schoolverlaters als werklozen met een Mbo in hun directe woonomgeving proberen een baan te vinden 6. Figuur 5.1 en 5.2 geven in absolute aantallen de ruimtelijke spreiding van het aanbod van Mbo-gediplomeerden, resp. middelbaar opgeleide fase 1 werklozen voor de beschikbare postcodegebieden. Omdat het om absolute aantallen gaat is het aanbod van schoolverlaters uiteraard geconcentreerd in de grotere bevolkingscentra: Groningen, Assen en Emmen. Opvallend is wel de sterke concentratie van schoolverlaters in het oostelijk deel: in en rond de gemeente Emmen, maar ook in Vlagtwedde, Stadskanaal, Pekela en Veendam. Opvallend is ook dat in vergelijking met die gemeenten in Winschoten het aantal Mbogediplomeerden vrij klein is. Dit heeft te maken met het feit dat Winschoten een sterk vergrijsde en ontgroende gemeente is 7. Ook in het dunbevolkte centrale deel van Drenthe en in het gebied rondom de stad Groningen is het aantal schoolverlaters vrij gering. De ruimtelijke spreiding van fase 1 werklozen met een middelbare opleiding is wel voor heel Noord-Nederland beschikbaar. Figuur 5.2 laat zien dat de spreiding onder fase 1 werklozen iets minder geconcentreerd is dan die onder schoolverlaters. Toch zijn ook nu de grotere bevolkingscentra herkenbaar: Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen. Ook in gemeenten ten oosten van Leeuwarden, als Tytjeksteradiel, Achtkarspelen, Smallingerland en Opsterland zijn relatief veel werklozen met Mbo woonachtig. Net als in figuur 5.1 het geval was is het aanbod van werklozen ook hoog in het gebied van de Veenkoloniën tot en met Emmen. 52

3 Figuur 5.1 Arbeidsaanbod van schoolverlaters met Mbo-diploma in Groningen en Drenthe, Bron: bewerking gegevens van Geoshare-project Figuur 5.2 Arbeidsaanbod van fase 1 werklozen (NWW) met middelbare opleiding in NoordNederland, Bron: bewerking gegevens van CWI-Noord-Nederland 53

4 5.3 Vraag naar arbeid voor middelbaar opgeleiden De vraag naar arbeid bestaat uit vervangingsvraag en uitbreidingsvraag. Vervangings- en uitbreidingsvraag worden niet waargenomen en kunnen dus alleen worden geschat 8. Deze schatting wordt moeilijker als het gaat om de vraag op welke locatie een arbeidsplaats beschikbaar komt. Vervangingsvraag Vervangingsvraag voor middelbare beroepen bestaat uit banen die vrijkomen door vrijwillig vertrek in verband met scholing, zorgtaken, arbeidsongeschiktheid of pensionering van personen en die een middelbare kwalificatie-eis hebben 9. Het gaat hier dus om de uitstroom van werkzame personen die de beroepsbevolking verlaten (zie ook hoofdstuk 3). In verschillende levensfasen komen deze uitstroommogelijkheden met een bepaalde kans voor. Bij jongeren overheerst het vertrek wegens zorgtaken of scholing; bij ouderen vooral (vervroegde) pensionering of arbeidsongeschiktheid. Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen uitstroomkans uit de beroepsbevolking. De hier gemaakte aanname is dat alle hierdoor vrijgekomen banen worden herbezet 10. Voor de provincie Groningen wordt zo voor 2004 een totale vervangingsvraag gevonden van 9200 banen, waarvan 4200 een middelbare kwalificatie-eis hebben (zie tabel 5.3). In Friesland gaat het om 9700 banen waarvan 4200 met middelbare kwalificatie en voor Drenthe om resp banen waarvan 3100 een middelbare opleiding vereisen. Voor het Noorden is de totale verwachte vervangingsvraag met een middelbare kwalificatie in 2004 dus gelijk aan banen. Uitbreidingsvraag Uitbreidingsvraag naar arbeid bestaat uit nieuw gecreëerde banen bij bedrijven en instellingen, deels door creatie van nieuwe arbeidsplaatsen bij bestaande bedrijven en deels door oprichting van nieuwe bedrijven 11. In Groningen en Friesland is voor 2004 sprake van een uitbreidingsvraag naar middelbaar geschoolde werkgelegenheid ter grootte van 2500 banen en in Drenthe van 1800 banen. Tabel 5.3 Vraag naar arbeid van middelbaar niveau 2004 Vervangingsvraag Uitbreidingsvraag Totale arbeidsvraag Groningen Friesland Drenthe Noorden Bron: berekend uit PWR en diverse CBS statistieken Vervangings- en uitbreidingsvraag naar postcode Figuur 5.3 toont op postcodeniveau waar de vraag naar middelbare beroepen is geconcentreerd 12. In de figuur is uitgegaan van een pendelafstand van 10 km. Een waarde van bijvoorbeeld 100 op een bepaalde plaats betekent dan dat er zich op dat punt binnen een straal van 10 km 100 beschikbare banen bevinden. De vraag naar middelbare beroepen in Friesland concentreert zich in een ringvormige gebied tussen Harlingen- Bolsward-Sneek-Joure-Heerenveen-Drachten-Tytjerkstradiel-Leeuwarden-Franeker-Harlingen. In Groningen en Drenthe strekt die vraag zich ook uit in een ringvormig gebied van de stad Groningen via Hoogezand- Veendam-Winschoten-Stadskanaal-Ter Apel naar Emmen en vervolgens via Coevorden-Hoogeveen-Beilen en Assen weer terug naar Groningen. Hier ligt ook een duidelijk verband met de economische kerngebieden van het Kompasprogramma. 54

5 Figuur 5.3. Totale arbeidsvraag naar middelbare beroepen in Noord-Nederland, Brotn: bewerking PWR Groningen, Friesland en Drenthe 5.4 Confrontatie vraag en aanbod op postcodeniveau De confrontatie tussen vraag en aanbod laat zien waar een mogelijke spanning voor middelbaar opgeleiden op de arbeidsmarkt aanwezig is. In figuur 5.4 is het ruimtelijke patroon van de vraag (figuur 5.1 en 5.2) minus het aanbod ( figuur 5.3) van middelbaar opgeleiden weergegeven per postcode. Aangezien voor Friesland geen gegevens van schoolverlaters per postcode bekend zijn, is deze analyse alleen uitgevoerd voor de provincies Groningen en Drenthe. Figuur 5.4 Aansluiting arbeidsmarkt middelbaar opgeleiden Groninge-Drenthe 2004 Vraag naar middelbare beroepen minus aanbod van middelbaar opgeleiden (schoolverlaters en fase 1 NWW), 2004 < > 80 Bron: bewerking gegevens van Geoshare, CWI-Noord-Nederland en PWR Groningen en Drenthe. 55

6 Hoe roder de kleurschakeringen hoe krapper de arbeidsmarkt. Het duidelijkst herkenbaar zijn Groningen, Assen en Meppel. Hierbij valt voor alle drie op dat de krapheid zich vooral voordoet in het zuidelijk deel van de gemeente. Dit speelt vooral in Groningen, waar de krapheid doorloopt in delen van Hoogezand, Haren, Tynaarlo en Noordenveld. Het gaat hier voor een belangrijk deel gaan om bedrijventerreinen en kantoorlocaties langs de A7 en A Iets vergelijkbaars geldt voor de concentratie van krapte in delen van Emmen, Hoogeveen, Delfzijl en Winschoten. Als de pendelbereidheid van aanbieders van arbeid groter wordt of als bedrijven in een groter gebied gaan zoeken naar personeel, dan wordt het patroon veel meer gespreid. In het algemeen geldt dat de krapte naar middelbare beroepen zich vooral voordoet in het westelijk deel van de regio Groningen-Drenthe, terwijl het oostelijk deel gekenmerkt wordt door een relatief ruime arbeidsmarkt. 5.5 Samenvatting en conclusie De meeste werkenden in Noord-Nederland hebben een beroep met een middelbaar niveau. Ook de vraag naar en het aanbod van middelbare beroepen is relatief groot. De aansluiting tussen vraag op aanbod van deze belangrijke categorie kan worden bestudeerd op postcodeniveau waardoor de spanning op de arbeidsmarkt ruimtelijk zichtbaar wordt. Voor Noord-Nederland is de verwachte vraag naar middelbare beroepen in 2004 gelijk aan ca. 18 duizend banen. In Groningen en Drenthe gaat het om bijna 12 duizend banen waartegenover een verwacht arbeidsaanbod in beide provincies van 16 duizend werklozen en schoolverlaters met Mbo staat. Dit betekent een vrij ruime arbeidsmarkt voor Mbo-ers in Groningen en Drenthe 14. Uitgaande van de woonplaatsen van aanbieders van arbeid en de werkplek van bedrijven die arbeid vragen blijkt het vooral moeilijk te zijn aan middelbaar personeel te komen in en rond de grote gemeenten. Vooral Groningen en Assen zijn duidelijk herkenbaar als gebieden met een vrij krappe arbeidsmarkt voor middelbare beroepen, maar dat geldt ook voor Winschoten en Meppel. Hier speelt de locatie van bedrijventerreinen en kantorenparken een belangrijke rol als gebieden waar de vraag naar arbeid hoog is, terwijl in woongebieden juist het aanbod hoog is. Het hangt van het zoekgebied van bedrijven en werkzoekenden af en van de pendelbereidheid hoe geconcentreerd de spanning op de arbeidsmarkt daadwerkelijk is. In het oosten van beide provincies is de arbeidsmarkt juist relatief ruim te noemen. Hier is voldoende aanbod van middelbaar opgeleiden om aan de vraag te kunnen voldoen. 56

7 Noten hoofdstuk 5 1 In bijlage 9 wordt de discrepantie naar beroepsgroep uit de NAV 2004 nogmaals gepresenteerd. 2 De schoolverlaters op MBO-niveau is zonder landbouw Een Mbo-opleiding kan op een viertal niveaus worden gevolgd: assistentopleiding (niveau 1), basisberoepsopleiding (niveau 2), vakopleiding (niveau 3) en middenkader- en specialistenopleiding (niveau 4). Alleen gediplomeerden met niveau 2 of hoger hebben een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt, maar in de praktijk zoeken ook gediplomeerden met lagere niveaus, zoals Vmbo of Mbo niveau 1, naar werk. Zie ook hoofdstuk 3 en 4. 3 Aannemende dat vrijwillig vertrek naar een andere baan leidt tot 100% herbezetting. 4 De postcodegegevens van gediplomeerden zijn afkomstig van onderzoek in het kader van het project Geoshare van de EU, waarin het ICT-gebruik voor diverse doeleinden wordt gestimuleerd. Eén van die doeleinden in het kader van ICT-gebruik in Nederland is het beschikbaar stellen van postcodegegevens van leerlingen en afstudeerders van Mbo-instellingen. Vooralsnog beperkt de deelname zich tot bijna alle instellingen voor Mbo in Groningen en Drenthe (één instelling met ca. 600 leerlingen doet nog niet mee). In de provincie Friesland doet geen van de onderwijsinstellingen mee en voor die provincie zijn dus geen schoolverlatersgegevens per postcode beschikbaar. De discrepantieanalyse zelf beperkt zich dan ook tot Groningen en Drenthe. Het Centrum voor Arbeid en Beleid (CAB) in Groningen voert het Geoshare-project mede uit en heeft de basisgegevens over afstudeerders ter beschikking gesteld voor analyse van dit hoofdstuk. 5 Uiteraard kunnen zij ook naar werk zoeken in andere provincies, net zo goed als schoolverlaters uit andere provincies in het Groningen of Drenthe naar werk kunnen zoeken. Dit probleem speelt vooral in de grensgebieden tussen Drenthe en Overijssel, Drenthe en Friesland en Groningen en Friesland. De omvang van dit probleem hangt af van de pendelbereidheid van werkzoekers met Mbo. We veronderstellen een beperkte pendelafstand van 10 km. 6 Het zoekgebied bestrijkt de eigen woonlocatie in termen van postcode plus een pendelafstand van 10 km. 7 Dit geldt zowel ten opzichte van het provinciaal gemiddelde als dat van Oost-Groningen. De grijze druk is maar liefst ruim 10 procentpunt hoger dan het provinciale gemiddelde en 5 procentpunt boven het Oost- Groningse gemiddelde. De groene druk is er juist laag met 35%, wat 2 procentpunt lager is dan de groene druk in provincie als geheel en 3 procentpunt onder die van Oost-Groningen. 8 We zien af van geregistreerde vacatures bij het CWI als indicator voor de vraag naar arbeid. Hiervan is weliswaar de postcode bekend, maar niet voor elke nieuwe of vrijgekomen arbeidsplaats wordt een vacature aangemeld. Bovendien verschilt de verdeling van wel aangemelde vacatures over beroepen met de daadwerkelijke vraag naar arbeid per beroepsgroep. 9 Banen die vrijkomen vanwege een baanwisseling blijven buiten beschouwing. 10 De vervangingsvraag per provincie wordt geschat aan de hand van PWR-gegevens (hoofdstuk 2) die met behulp van provinciale gegevens van het CBS kunnen worden omgezet naar aantallen banen per opleidingsniveau en leeftijdsgroep. Tevens is uit CBS gegevens voor elke leeftijds- en opleidingsgroep de uitstroomkans uit de beroepsbevolking bekend. De nadruk ligt hier op de uitstroomkansen voor banen die middelbare opleiding vereisen, ongeacht leeftijd. Merk op dat vervanging ook aanleiding kan zijn om de baan te upgraden bijvoorbeeld door het kwalificatieniveau te verhogen. 11 De meest eenvoudige manier om de uitbreidingsvraag te bepalen is door aan te nemen dat de werkgelegenheid onveranderd blijft. Het saldo van baancreatie en baanvernietiging is dan nul. Baancreatie is dus gelijk aan baanvernietiging en baanvernietiging is bekend en gelijk aan de uitstroom van werkzame personen wegens ontslag, ofwel de stroom van werkenden naar de werkloze beroepsbevolking. De ruimtelijke spreiding van arbeidsvraag naar postcode wordt door deze aanname niet beïnvloed. Het niveau van de vraag kan in werkelijkheid wel iets hoger liggen. Hetzelfde kan gezegd worden van het arbeidsaanbod, omdat herintreders buiten beschouwing blijven. Op de hoogte van de discrepantie heeft dit dus slechts geringe invloed. Ook de uitbreidingsvraag per provincie wordt geschat aan de hand van PWRgegevens (hoofdstuk 2). Deze gegevens kunnen net als eerst worden herschreven in banen per opleiding en leeftijd. De uitstroomkans naar de werkloze beroepsbevolking is bekend en eveneens afhankelijk van leeftijd en opleiding. Tezamen bepalen zij de ontslaguitstroom per provincie naar leeftijd en opleiding en daarmee de uitbreidingsvraag. 12 Uit de uitstroomkans per leeftijd/opleidingscombinatie volgt per sector voor elke provincie de vervangings- en uitbreidingsvraag. We veronderstellen dat deze sectorstructuur op provincieniveau ook bepalend de vraag 57

8 op een lager ruimtelijk schaalniveau. Dezelfde uitstroomkansen die de vervangings- en uitbreidingsvraag op provincieniveau opleveren, worden ook gebruikt voor het bepalen van de vervangings- en uitbreidingsvraag naar middelbare beroepen op postcodeniveau. 13 De grootste bedrijventerreinen bevinden zich inderdaad in het zuidelijk deel van de gemeente Groningen: Hoendiep, Eemspoort, Peizerweg/Suikerunie, Winschoterdiep, Euvelgunne en Driebond. Hetzelfde geldt voor de grote kantoorlocaties als Martini Trade Park, Cascade, Kempkensberg, Rozenburglaan en van Swietenlaan. 14 Dit spoort met de discrepantieanalyse op provincieniveau uit de NAV 2004, zie bijlage 9. 58

4. Werkloosheid in historisch perspectief

4. Werkloosheid in historisch perspectief 4. Werkloosheid in historisch perspectief Werkloosheid is het verschil tussen het aanbod van arbeid en de vraag naar arbeid. Het arbeidsaanbod in Noord-Nederland hangt samen met de mate waarin de inwoners

Nadere informatie

Provinciale en regionale discrepantieanalyse Gelderland

Provinciale en regionale discrepantieanalyse Gelderland Provinciale en regionale discrepantieanalyse Gelderland Aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt tot 2017 Provinciale en regionale discrepantieanalyse Gelderland Aansluiting van vraag en aanbod

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid

Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid Bevolking Bevolking 2020 Groene druk Grijze druk Potentiële beroepsbevolk ing Potentiële beroepsbevolk Arbeidspartici ing 2020 patie Beroepsbevolk ing

Nadere informatie

Aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Gelderland, 2008-2012

Aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Gelderland, 2008-2012 Aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Gelderland, 2008-2012 1. Inleiding In dit hoofdstuk staat centraal in hoeverre de vraag naar en het aanbod van arbeid in de provincie Gelderland op elkaar

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

4 Werkloosheid en sociale zekerheid

4 Werkloosheid en sociale zekerheid 4 Werkloosheid en sociale zekerheid 4.1 Inleiding De werkloosheid wordt in Nederland op verschillende manieren vastgesteld. De officiële werkloosheidsdefinitie, de werkloze beroepsbevolking (WLB), betreft

Nadere informatie

6. Vergrijzing in Noord-Nederland

6. Vergrijzing in Noord-Nederland 6. Vergrijzing in Noord-Nederland De komende jaren zal de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking sterk stijgen. Er worden minder kinderen geboren dan vroeger en onder invloed van stijgende welvaart

Nadere informatie

Regiorapportage Nijmegen

Regiorapportage Nijmegen Regiorapportage Nijmegen In opdracht van SER Gelderland Oktober 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde M. Nanninga MSc CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

1.1 Aan het werk. 1874 Kinderwetje van Van Houten:

1.1 Aan het werk. 1874 Kinderwetje van Van Houten: 1.1 Aan het werk 1874 Kinderwetje van Van Houten: Het werd verboden voor kinderen onder de 12 jaar om in de fabriek te werken. Werken op het land was nog wel toegestaan. Tegenwoordig mogen jongeren vanaf

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

Hoe staan we ervoor? De noordelijke (bouw)arbeidsmarkt: niet opleiden is geen optie!

Hoe staan we ervoor? De noordelijke (bouw)arbeidsmarkt: niet opleiden is geen optie! De noordelijke (bouw)arbeidsmarkt: niet opleiden is geen optie! Presentatie voor ledenvergadering Bouwend Nederland Regio Noord Techniekgebouw ROC Friese Poort, Drachten 20 november 2014 Jouke van Dijk,

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Personeel gevraagd in het MKB

Personeel gevraagd in het MKB M201209 Personeel gevraagd in het MKB Ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt tot 2020 Arjan Ruis Wim Verhoeven Peter van der Hauw Zoetermeer, juli 2012 Schaarste op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Sociaal-economische schets Noord-Nederland

Sociaal-economische schets Noord-Nederland faculteit ruimtelijke wetenschappen Sociaal-economische schets Noord-Nederland Feiten over arbeidsmarkt, innovatie en mobiliteit Lourens Broersma Rijksuniversiteit Groningen Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen

Nadere informatie

Staan werklozen ingeschreven als niet-werkende werkzoekenden? Sylvia de Vries, Sabine Lucassen, Johan van der Valk (CBS) en Anske Bouman (CWI)

Staan werklozen ingeschreven als niet-werkende werkzoekenden? Sylvia de Vries, Sabine Lucassen, Johan van der Valk (CBS) en Anske Bouman (CWI) Staan werklozen ingeschreven als niet-werkende werkzoekenden? Sylvia de Vries, Sabine Lucassen, Johan van der Valk (CBS) en Anske Bouman (CWI) Maandelijks publiceert het CBS gegevens over de werkloze beroepsbevolking

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155 Erik Stam Erik.Stam@uwv.nl 6 1511 9162 Marije

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Managementsamenvatting Arbeidsmarktinformatie is belangrijk voor de zorg-

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Baanvindduren, hoe snel vinden werklozen een baan?

Baanvindduren, hoe snel vinden werklozen een baan? Baanvindduren, hoe snel vinden werklozen een baan? Harry Bierings, Marcel Kerkhofs 1) en Robert de Vries Werklozen in 29 vonden doorgaans minder snel een baan dan werklozen in 28. Werd in 29 voor 65 procent

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom

FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom In het Nederlands onderwijsbestel moeten kinderen op jonge leeftijd belangrijke keuzes maken die de rest van hun loopbaan beïnvloedt. De

Nadere informatie

Analyserapport Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (WWB)

Analyserapport Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (WWB) Analyserapport Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (WWB) Gemeente Tynaarlo, Drenthe Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Analyse van de oorzaak van het tekort inkomensdeel

Nadere informatie

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING Arbeidsmarkt Arbeidsparticipatie Van de 15 tot 65-jarige bevolking in Flevoland behoort 71% tot de beroepsbevolking (tabel 1) tegenover

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen: krimp en vergrijzing

Demografische ontwikkelingen: krimp en vergrijzing 1 Onderwijs en Arbeidsmarkt: schieten op bewegende doelen Presentatie conferentie 100% Ondernemend Vennekerk Oldambt, Winschoten, 10 september 2012 Prof. dr Jouke van Dijk Hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse

Nadere informatie

Hoe staan we ervoor? Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt: zwarte pieten helpt in ieder geval niet

Hoe staan we ervoor? Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt: zwarte pieten helpt in ieder geval niet Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt: zwarte pieten helpt in ieder geval niet Presentatie voor de Branche Advies Groepen van Friese Poort en Friesland College, Gebouw Triangel, Leeuwarden, 18 november 2014

Nadere informatie

Het middelbaar beroepsonderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs Het middelbaar beroepsonderwijs Dick Takkenberg Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) levert grote aantallen gediplomeerden voor de arbeidsmarkt. De ongediplomeerde uitval is echter ook groot. Het aantal

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Regio Groningen-Assen kansen en risico s voor de arbeidsmarkt

Regio Groningen-Assen kansen en risico s voor de arbeidsmarkt Regio Groningen-Assen kansen en risico s voor de arbeidsmarkt 16 Mei 2011 Drs. Jan Dirk Gardenier MBA, directeur CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen (050) 311 51 13 www.cabgroningen.nl 1 Regio Groningen

Nadere informatie

Factsheet kengetallen doelgroepen onderkant arbeidsmarkt

Factsheet kengetallen doelgroepen onderkant arbeidsmarkt Factsheet kengetallen doelgroepen onderkant arbeidsmarkt Factsheet kengetallen doelgroepen onderkant arbeidsmarkt SER Noord-Nederland CONCEPT Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Anna Weijer MSc Ir. Hans van Rijn

Nadere informatie

Loon voor en na WW. Samenvatting

Loon voor en na WW. Samenvatting Loon voor en na WW Samenvatting len voor en na de WW onderzocht UWV heeft onderzocht in hoeverre het loon van werknemers voor en na de WW-uitkering verschilt. Daarbij is in de periode 2012-2013 gekeken

Nadere informatie

NAV 2011 "light" Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Noord- Nederland. Provincie Groningen. Jan Dirk Gardenier Eelco Westerhof Hans van Rijn

NAV 2011 light Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Noord- Nederland. Provincie Groningen. Jan Dirk Gardenier Eelco Westerhof Hans van Rijn NAV 2011 "light" Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Noord- Nederland Provincie Groningen Jan Dirk Gardenier Eelco Westerhof Hans van Rijn juni 2012 NAV 2011 "light" - CAB, Groningen Inhoud NAV 2011

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Drenthe

Leeftijdsopbouw Drenthe Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Drenthe 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Bart Paashuis Janneke Gardeniers 10 maart 2011 basis voor beslissingen Opzet presentatie 1. Onderzoek 2. Aanbod op de Drentse arbeidsmarkt 3. Vraag op de Drentse

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen:

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen: De arbeidsmarkt tot 2018. Is er ruimte voor jongeren? Didier Fouarge d.fouarge@maastrichtuniversity.nl RPA Netwerkbijeenkomst, Alphen aan den Rijn, 13 februari 2014 2 Researchcentrum voor Onderwijs en

Nadere informatie

Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland

Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland Jan Dirk Gardenier 17 april 2015 Lokale verschillen in leefbaarheid veel gesloten platteland Economie is afhankelijk van ruimtelijke gebiedsontwikkeling en de

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Groningen

Leeftijdsopbouw Groningen Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Groningen 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2004

Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2004 Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2004 Hoofdrapport Samenstelling: Dr. L. Broersma & Drs D. Stelder, Sectie Ruimtelijke Economie, FEW, RuG Prof. Dr. J. van Dijk, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen,

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie tember 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Haaglanden Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Jean-Paul Biever Jean-Paul.Biever@uwv.nl 6 5437 2541 Martine van Doorn Martine.vanDoorn@uwv.nl

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Middelbaar opgeleiden op de arbeidsmarkt

Middelbaar opgeleiden op de arbeidsmarkt Middelbaar opgeleiden op de arbeidsmarkt september 2006 De beleidsmatige belangstelling voor de arbeidsmarkt spitst zich over het algemeen toe op gevreesde tekorten aan de bovenkant van de markt en gevreesde

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Willem van der Velde Willem.vanderVelde@uwv.nl 6 1595 24 Nicole van der Goorbergh Nicole.vanderGoorbergh@uwv.nl

Nadere informatie

Districtsrapportage. Zuidwest

Districtsrapportage. Zuidwest Districtsrapportage Zuidwest 21 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 2 ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 2 VACATURES 3

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarktschets. Groningen

Regionale Arbeidsmarktschets. Groningen Regionale Arbeidsmarktschets Groningen Herstel na recessie Regionale arbeidsmarktschets Groningen MANAGEMENTSAMENVATTING Het herstel na de recessie wordt de komende jaren zichtbaar in een bescheiden stijging

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland il Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Wisselingen tussen werkloosheid en nietberoepsbevolking

Wisselingen tussen werkloosheid en nietberoepsbevolking Wisselingen tussen werkloosheid en nietberoepsbevolking Ronald van Bekkum (UWV), Harry Bierings en Robert de Vries In arbeidsmarktbeleid en in statistieken van het CBS wordt een duidelijk onderscheid gemaakt

Nadere informatie

FACTSHEET AMSTERDAMSE ARBEIDSMARKT IN DE ZORG

FACTSHEET AMSTERDAMSE ARBEIDSMARKT IN DE ZORG FACTSHEET AMSTERDAMSE ARBEIDSMARKT IN DE ZORG In opdracht van PAO Versie 13 mei 2011 Inhoud 1. Waarom een factheet 2. Omvang en structuur van de sector 3. Vraag naar arbeid 4. Aanbod van arbeid 5. Knelpunten

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie december 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155 Erik Stam Erik.Stam@uwv.nl 6 1511

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 Nr. 229 BRIEF

Nadere informatie

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek, Maart 2011 ECABO Disketteweg 6 Postbus 1230 3821 RA AMERSFOORT Telefoon 033 450 46 46 Fax 033 450 46 66 info@ecabo.nl www.ecabo.nl

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort 08 Voortijdig schoolverlaters 0c olverlaters verdacht van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen De maatwerktabel bevat gegevens

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

13/12/2012. Over lekkende daken en aankomende stormen. Het lokale arbeidsmarktbeleid kent twee fundamentele problemen. Boodschap

13/12/2012. Over lekkende daken en aankomende stormen. Het lokale arbeidsmarktbeleid kent twee fundamentele problemen. Boodschap 2 Over lekkende daken en aankomende stormen Arbeidsmarktbeleid in tijden van crisis en demographische veranderingen Dr. Arjen Edzes Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Economische

Nadere informatie

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders Marjolein Korvorst en Tanja Traag Het krijgen van kinderen dwingt ouders keuzes te maken over de combinatie van arbeid en zorg. In de meeste gezinnen

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Maart 2014 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen Groene detailhandel Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

Hoe staat het er voor?

Hoe staat het er voor? De regionale arbeidsmarkt dynamiek en de kansen voor mbo-ers in Fryslân Presentatie voor de jaarlijks Decanendag van de -scholen in Frieslân Friesland College, Nordwin College en ROC Friese Poort Van der

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld Vacatures in Nederland 2015 Personeelswerving in beeld Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Werving en aanname van personeel 7 1.1. Inleiding 7 1.2. Wervings- en aannamekanalen 7 1.3. Succesquote

Nadere informatie

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht www.onderzoek.utrecht.nl Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht beroepsbevolking, werkloosheid, baankansen, vacatures notitie van Onderzoek maart 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Drenthe

Arbeidsmarkt Drenthe Nieuwsbrief Postadres Postbus 122, 9400 ac Assen www.drenthe.nl Arbeidsmarkt Drenthe Wat houdt het in? In 2010 is in opdracht van de provincie Drenthe het onderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief Op basis van het arbeidsmarktonderzoek van Research voor Beleid en EIM Douwe Grijpstra Datum: 7 november 2007 Opbouw presentatie -Inrichting

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie i Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Drechtsteden Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Ton van Mastrigt Ton.vanMastrigt@uwv.nl 6 1595 24 Lia van der Sman Lia.vanderSman@uwv.nl

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek EERSTE VERVOLGMETING 25%-DOELSTELLING; VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt in zwaar weer: wat moeten / kunnen gemeenten doen? Trends

De regionale arbeidsmarkt in zwaar weer: wat moeten / kunnen gemeenten doen? Trends 2 De regionale arbeidsmarkt in zwaar weer: wat moeten / kunnen gemeenten doen? Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen,

Nadere informatie

Het Noorden in de economische storm. Overzicht. Trends. Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen 1995-2007

Het Noorden in de economische storm. Overzicht. Trends. Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen 1995-2007 Het Noorden in de economische storm Presentatie in de lezingenserie De economische crisis voorbij Studium Generale Fryslan Tresoar,, Leeuwarden, maart 2 Prof. dr Jouke van Dijk Hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse

Nadere informatie

Ontwikkelingen Metaalbewerking en Technisch Installatiebedrijf regio Noord

Ontwikkelingen Metaalbewerking en Technisch Installatiebedrijf regio Noord Ontwikkelingen Metaalbewerking en Technisch Installatiebedrijf regio Noord Drs S.J. van Duijn Amsterdam, juli 2005 505 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623 Fax: 020-6362645

Nadere informatie

Districtsrapportage. Oost

Districtsrapportage. Oost Districtsrapportage Oost 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Belangrijkste conclusies Uit het onderzoek komen een aantal belangrijke conclusies naar voren: In 2015 wordt in Overijssel een toename van het

Nadere informatie

Over de voedingsmiddelenindustrie

Over de voedingsmiddelenindustrie Voedingsmiddelenindustrie Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de voedingsmiddelenindustrie. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen,

Nadere informatie

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office)

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie