AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat ANTWERPEN. Tel: 03/ Fax: 03/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19"

Transcriptie

1 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat ANTWERPEN Tel: 03/ Fax: 03/ Bijzonder bestek AP/VOPMB/ Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip opening offertes Opdracht voor concessie voor het gebruiksklaar installeren en het beheer van automaten voor snoep, drank en andere verbruiksproducten. Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking dienstverlening (onder de vorm van concessie) AP Hogeschool Lange Nieuwstraat Antwerpen vergaderzaal Dodoens 19 augustus 2015 om 10u00 p 1 / 32

2 Inhoud 1 Algemeenheden en administratieve bepalingen Voorwerp van de opdracht Aanbestedende overheid Wetgeving en reglementering Voornaamste bepalingen uit de wetgeving Bevoegdheden Gunningsprocedure Gunning Vertekening normale mededingingsvoorwaarden Indienen van een offerte door middel van een samenwerkingsverband Administratieve bepalingen voor het indienen van de offerte Modaliteiten voor het verkrijgen van het bestek Offerte Opening van de offertes Toegangsrecht Kwalitatieve selectie Opdeling in percelen Exclusiviteit Wijze van prijsbepaling Prijsbepaling Overdracht concessie Algemene verkoopsvoorwaarden Volledigheid van de offerte Verbintenistermijn Varianten en opties Contactpersoon Documentatie en foto (wordt mee beoordeeld voor gunningscriterium 2) Samenstellende onderdelen van de offerte Kennisname toestand ter plaatse Elektronische middelen Informatie-inwinning 14 Bestek AP/VOPMB/ p 2 / 32

3 1.8 Administratieve bepalingen voor de uitvoering van de opdracht Leveringstermijn en wijze van bestelling Leveringsplaats Betalingen Waarborg Vertragingsboetes en ambtshalve maatregelen In gebreke blijven van de concessienemer Leidend ambtenaar Intellectuele rechten Betwistingen Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer Belangenvermenging Kwaliteitseisen, vakmanschap en specifieke bepalingen Verzekeringen Beschadigingen 18 2 Technische bepalingen en bijzondere uitvoeringsvoorwaarden Omschrijving en duur van de overeenkomst Gunningscriteria Beoordelingscommissie Technische specificaties Plaatsing van de automaten Minimumvereisten assortiment (wordt mee beoordeeld voor gunningscriterium 2) Gebruiksklare installatie Hygiëne en milieu (wordt beoordeeld voor gunningscriterium 3) Technisch onderhoud en andere dienstverlening (wordt mee beoordeeld voor gunningscriterium 4) Collectieve sluitingen aanbestedende overheid 23 Bestek AP/VOPMB/ p 3 / 32

4 2.9 Aanpassingen en uitbreidingen Kosten ten laste van de dienstverlener Verwijderen verpakkingsmaterialen Conformiteit Bepalingen inzake veiligheid Voorzorgsmaatregelen en noodzakelijke maatregelen Inlichtingen in verband met de gunningscriteria Gunningscriterium 1: De concessiepercentages (op 60 punten) Gunningscriterium 2: De kwaliteit en de uitgebreidheid van het assortiment (op 20 punten) Gunningscriterium 3: De hygiëne en milieuaspecten (op 10 punten) Gunningscriterium 4: De dienstverlening (op 10 punten) Procedure voor de onderhandelingen 26 3 INSCHRIJVINGSFORMULIER 27 Bestek AP/VOPMB/ p 4 / 32

5 1 Algemeenheden en administratieve bepalingen 1.1 Voorwerp van de opdracht Het voorwerp van de opdracht vormt een overheidsopdracht voor dienstverlening onder de vorm van concessie en dit voor het gebruiksklaar installeren en het beheer van automaten voor snoep, drank en andere gebruiksklare verbruiksproducten, omvattende 1 perceel, waarvan de inhoud nader is toegelicht in deel 2 van onderhavig bestek. 1.2 Aanbestedende overheid De concessie wordt uitgevoerd voor : Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, afgekort AP Hogeschool waarvan de zetel gevestigd is op: Lange Nieuwstraat Antwerpen Tel. : 03/ Fax : 03/ Wetgeving en reglementering Op deze opdracht zijn volgende bepalingen van toepassing, voor zover er niet wordt afgeweken door de bepalingen en voorwaarden van dit bestek: De wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (hierna de Wet van 15 juni 2006 ). De wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2013 (hierna de Wet van 17 juni 2013 ). Het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (hierna het KB van 15 juli 2011 ). Het koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna het KB van 14 januari 2013 ). Codex hoger onderwijs van 20 december De N.B.N.-normen uitgegeven door het Belgisch Instituut voor Normalisatie en die toepasselijk zijn op de opdracht. Het algemeen reglement op de arbeidsbescherming (A.R.A.B.). De wet betreffende het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk (welzijnswet van BS ), met bijhorende uitvoeringsbesluiten (Codex). VLAREM I en VLAREM II. Alle wettelijke veiligheidseisen op het moment van de dienstverleningen. Alle gepubliceerde STS-uitgaven (Eengemaakte Technische Specificaties). Vlarema en Materialendecreet. Milieuwetgeving en milieureglementeringen. Het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen en latere wijzigingen. Bestek AP/VOPMB/ p 5 / 32

6 Alle andere besluiten en reglementen die betrekking hebben op deze opdracht, evenals alle wijzigingen, errata en aanvullingen ook al zijn ze niet vermeld. De aanbestedende overheid vestigt er de aandacht op dat de voorwaarden van de inschrijver niet rechtsgeldig zijn indien ze strijdig zijn met de bepalingen van dit bestek. 1.4 Voornaamste bepalingen uit de wetgeving Bevoegdheden Volgens artikel 74 tweede lid van de Wet van 15 juni 2006 worden de bevoegdheden voor het plaatsen en uitvoeren van opdrachten uitgeoefend door AP Hogeschool, die daartoe bevoegd is krachtens de bepalingen van een wet, ordonnantie, reglement of statuut Gunningsprocedure Deze opdracht wordt geplaatst bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking op basis van artikel d) van de Wet van 15 juni 2006 en conform artikel van het Koninklijk Besluit van 15 juli De opdracht wordt beschouwd als een opdracht dienstverlening (onder de vorm van concessie) volgens CPV-code Gunning De aanbestedende overheid gunt aan de inschrijver met de regelmatige offerte die de economisch voordeligste is vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, rekening houdend met de gunningscriteria, eventueel na onderhandeling over de voorwaarden van de opdracht. Voor de gunning worden de gunningscriteria in acht genomen zoals beschreven in deel 2 Technische bepalingen van dit bestek. De gunningscriteria die zullen worden toegepast met het oog op het bepalen van de economisch meest voordelige regelmatige offerte zijn: 1 De concessiepercentages : 60 punten 2 De kwaliteit en de uitgebreidheid van het assortiment : 20 punten 3 De hygiëne en de milieuaspecten : 10 punten 4 De dienstverlening : 10 punten Volgens artikel 35 van de wet van 15 juni 2006 houdt het volgen van een procedure geen verplichting in tot het gunnen of het sluiten van de opdracht. De aanbestedende overheid kan zowel afzien van het gunnen of het sluiten van de opdracht als de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze. De inschrijver wordt erop gewezen dat hij door toepassing hiervan geen schadeloosstelling, onder gelijk welke vorm, kan eisen Vertekening normale mededingingsvoorwaarden Volgens artikel 9 van de Wet van 15 juni 2006 is elke handeling, overeenkomst of afspraak, die de normale mededingingsvoorwaarden kan vertekenen, verboden. De offertes die met een zodanige handeling, overeenkomst of afspraak zijn ingediend, moeten worden geweerd Indienen van een offerte door middel van een samenwerkingsverband Wanneer de offerte wordt ingediend door een samenwerkingsverband, dient, in toepassing van artikel 51, 2 van het KB van 15 juli 2011, de offerte door alle deelnemers te worden ondertekend. De deelnemers zijn in een dergelijk geval hoofdelijk verbonden ten aanzien van de aanbestedende Bestek AP/VOPMB/ p 6 / 32

7 overheid en zijn bovendien verplicht om de deelnemer aan te duiden, die de combinatie zal vertegenwoordigen tegenover de aanbestedende overheid. 1.5 Administratieve bepalingen voor het indienen van de offerte Modaliteiten voor het verkrijgen van het bestek Het bestek wordt opgeladen op de publicatiesite, maar kan eveneens door de inschrijver aangevraagd bij tot uiterlijk 11/08/2015 om 10u00. In het laatste geval wordt het bestek door de aanbestedende overheid via bezorgd aan de aanvrager. Bijkomende inlichtingen kunnen tijdens de kantooruren verkregen worden op de aankoopdienst bij Ilse Peleman 03/ Let wel : de AP Hogeschool is gesloten op 20 en 21 juli 2015 en vanaf 25/07/2015 t.e.m. 09/08/2015. De inschrijver is verplicht eventueel vastgestelde onvolledigheden en/of tegenstijdigheden in dit bestek te melden aan de aanbestedende overheid en dit onmiddellijk bij vaststelling en minstens voor het indienen van zijn offerte. Na het indienen van zijn offerte zal de inschrijver zich niet meer kunnen beroepen op onvolledigheden en/of tegenstrijdigheden die niet vooraf schriftelijk werden gemeld aan de aanbestedende overheid Offerte 1 De offerte wordt opgemaakt in éénvoud op bijgevoegd inschrijvingsformulier. 2 De taal is Nederlands. 3 De offerte moet gedagtekend zijn en de handtekening dragen van de inschrijver of, in voorkomend geval, van diegene die hiertoe gemachtigd is. In dit laatste geval vermeldt de gemachtigde duidelijk zijn volmachtgever(s) en voegt hij bij zijn offerte de authentieke of onderhandse akte, waaruit zijn bevoegdheid blijkt, of een afschrift van de volmacht. Een verwijzing naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad, waarin de akte bij uittreksel is bekendgemaakt, wordt ook aanvaard. (= Bijlage 1) 4 De inschrijver maakt gebruik van het inschrijvingsformulier dat bijgevoegd is bij het bestek. Indien de inschrijver de offerte maakt op andere documenten dan het voorziene formulier, draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het inschrijvingsformulier. 5 Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als op de bijlagen, die essentiële voorwaarden van de opdracht, zoals de prijzen, termijnen, technische en bijzondere specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. 6 De offerte wordt ingediend in een definitief gesloten omslag waarop vermeld is: de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend. de verwijzing naar het bestek (besteknummer). 7 Bij verzending via een postdienst, als gewoon of aangetekend stuk, wordt de definitief gesloten omslag gestoken in een tweede gesloten omslag met opgave van het adres: AP Hogeschool Aankoopdienst t.a.v. Ilse Peleman Lange Nieuwstraat Antwerpen Bestek AP/VOPMB/ p 7 / 32

8 en met de vermelding van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking, gevolgd door het besteknummer en de aanduiding NIET OPENEN. 8 De offerte kan ook persoonlijk worden afgegeven vóór de uiterste datum waarop de offertes verwacht worden, eventueel tegen een ontvangstbewijs. 9 Iedere offerte moet bij de voorzitter van de opening van de offertes toekomen vooraleer hij de zitting opent Opening van de offertes De offertes worden geopend in: 3 de verdieping vergaderzaal Dodoens AP Hogeschool Lange Nieuwstraat Antwerpen. Op: 19 augustus 2015 om 10 uur Door: Ilse Peleman Het is een openbare zitting: iedereen wordt toegelaten bij de opening van de offertes Toegangsrecht Uitsluiting Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 15 juni 2006 wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De inschrijver voegt het uittreksel strafregister bij als bijlage. (= Bijlage 2) Mogelijke uitsluiting Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 15 juni 2006 kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die: 1 in staat van faillissement of vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 2 aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen; 3 bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4 bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan; 5 niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 van het KB van 15 juli 2011; 6 niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het KB van 15 juli 2011; Bestek AP/VOPMB/ p 8 / 32

9 7 zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt. Voor 1, 2, 3, 4 en 7 leggen de inschrijvers, door het enkele feit van deel te nemen aan de gunningsprocedure, een verklaring af dat ze zich niet in één van deze mogelijke uitsluitingsgevallen bevinden. Voor 5 vraagt de aanbestedende overheid zelf het attest op, uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land: 1 Conform artikel 62 1 van het KB van 15 juli 2011: de inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, voegt bij zijn offerte een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (R.S.Z.) waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de vereisten inzake de betaling van zijn bijdragen voor de sociale zekerheid. Het attest heeft betrekking op het voorlaatste kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes. 2 Conform artikel 62 2 van het KB van 15 juli 2011: de inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat niet beoogd is door vorig puntje 1, voegt bij zijn offerte een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid. In dat attest wordt bevestigd dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor 6 voegt de inschrijver een attest bij, uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land: Conform artikel 63 van het KB van 15 juli 2011: de inschrijver voegt bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen (directe belastingen en BTW) overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. De attesten hebben betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes. De inschrijver voegt het fiscaal attest bij als bijlage. (= Bijlage 3) In elk geval gaat de aanbestedende overheid, conform artikel 61 4 van het KB van 15 juli 2011, de toestand na van de als opdrachtnemer in aanmerking komende inschrijver, alvorens de gunningsbeslissing te nemen. Deze bepalingen van het toegangsrecht zijn, conform artikel 66 van het KB van 15 juli 2011, individueel toepasselijk op alle deelnemers die samen een offerte indienen als combinatie zonder rechtspersoonlijkheid Kwalitatieve selectie Op basis van de hiernavolgende kwalitatieve selectiecriteria worden de inschrijvers geselecteerd. De inschrijvers worden verzocht de gevraagde inlichtingen zo nauwgezet mogelijk bij hun offerte te voegen en de gevraagde bewijsstukken bij te voegen. A De financiële en economische draagkracht wordt aangetoond aan de hand van : 1 een passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt. (= Bijlage 4) Bestek AP/VOPMB/ p 9 / 32

10 Het ontbreken van deze verklaring kan voor de aanbestedende overheid een reden zijn om de inschrijver niet te selecteren. B De technische bekwaamheid of de beroepsbekwaamheid wordt aangetoond aan de hand van : 1 een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar met betrekking tot het voorwerp van de opdracht, met vermelding van naam en telefoonnummer van een relevant contactpersoon. Minimaal 5 referenties moeten in de lijst zijn opgenomen, waarvan minimaal 1 voor een gelijkaardige omvang van concessie (= zelfde aard van omgeving vb. schoolomgeving, alsook zelfde aard van omvang vb. 5 campussen). (= Bijlage 5) Het ontbreken / de onvolledigheid van deze lijst kan voor de aanbestedende overheid een reden zijn om de inschrijver niet te selecteren. Ook het niet (kunnen) vermelden van referenties op deze lijst voor gelijkaardige opdrachten en/of voor gelijkaardige concessie-omvang en/of het niet vermelden van relevante contactpersonen met contactgegevens en/of het niet recent zijn van de referenties (moeten betrekking hebben op diensten uitgevoerd de laatste 3 jaar) kan voor de aanbestedende overheid een reden zijn om de inschrijver niet te selecteren Opdeling in percelen De opdracht bestaat uit 1 perceel Exclusiviteit De aanbestedende overheid zal voor de duur van de concessieovereenkomst geen beroep doen op andere partijen voor de uitbating van drank- en snoepautomaten op de in dit bestek vermelde locaties. De aanbestedende overheid behoudt zich echter wel het recht voor om zelf (buiten deze concessieovereenkomst) voedselautomaten te plaatsen voor het verstrekken van maaltijden zoals broodjes en salades. Eveneens worden er in de studentenrestaurants van de campussen van de AP Hogeschool ook eigen snoep en dranken verkocht (die eveneens buiten deze concessieopdracht vallen) Wijze van prijsbepaling De bieding tot het bekomen van de concessieopdracht wordt gegeven onder de vorm van de toegestane concessiepercentages, die de inschrijver verplicht invult op het inlichtingenblad. De bieding omvat het percentage op de gerealiseerde omzet via de geplaatste automaten, verschuldigd aan de aanbestedende overheid volgens de in dit bestek opgenomen voorwaarden. Inschrijvingen waarbij de ingediende offerte niet overeenstemt met de inhoud van dit bestek of waarbij in de ingediende offerte enig voorbehoud vermeld staat, zullen door de aanbestedende overheid beschouwd worden als substantieel materieel onregelmatig en derhalve nietig Prijsbepaling De concessieprijs wordt vastgesteld aan de hand van het totaal aantal verkochte eenheden aan snoep, frisdranken, water en warme dranken. Aan de hand van de verkopen van de afgelopen periode Bestek AP/VOPMB/ p 10 / 32

11 wordt telkens om de 3 maanden het verschuldigde bedrag aan de aanbestedende overheid berekend en gestort aan de AP Hogeschool. De concessiehouder dient de verkoopprijzen van de aangeboden snoep/snacks en dranken marktconform te zetten en dit tevens overeenkomstig prijzen die gangbaar zijn in gelijkaardige omgevingen als deze van toepassing voor deze opdracht (vb. andere schoolomgevingen in Vlaanderen). De concessieprijs wordt als volgt bepaald : - Een vast percentage op de omzet gemaakt bij de frisdrank- en snoepautomaten en van de water-automaten; - Een vast percentage op de omzet gemaakt bij de automaten voor warme dranken. De toestellen dienen verplicht een controle toe te laten van het aantal verkochte eenheden en dit door middel van verzegelde tellers. De aanbestedende overheid kan ten allen tijde om een verificatie verzoeken en deze kan ook niet geweigerd worden door de dienstverlener. Het totale concessiebedrag (over alle campussen samen) dient aan het einde van iedere periode van 3 maanden gestort te worden op volgend rekeningnummer : - BE BICC GEBEBABB De concessienemer zal eveneens zelf instaan voor : - Alle noodzakelijke kantoor-, secretariaats- en administratiekosten; - De kosten voor alle verplaatsingen die moeten gemaakt worden in het kader van deze dienstverlening; - Alle vervoerskosten van de dienstverlener, ook van eventueel geleverde goederen; - Alle verzekeringskosten; - De kosten voor de documentatie die betreffende de diensten en eventueel door de aanbestedende overheid worden gevraagd; - De aanlevering van documenten of van stukken die gepaard gaan met de uitvoering van de diensten; - Alle hulpmiddelen en materialen nodig om deze dienstverlening correct en volledig uit te voeren; - Eventuele tol- en accijnsrechten; - Eventuele kosten voor verpakkingen; - De opleveringskosten; - Dossier- en/of beheerskosten; - Kosten die voortvloeien uit de aanvaardingsplicht (zie Vlarea); - Recupel- en bebatbijdrages (indien van toepassing); - De kosten voor elektriciteitsverbruik van de automaten (Deze zullen worden bepaald op basis van het gemiddeld verbruik per type van automaat. Dit gemiddeld verbruik wordt vastgesteld op basis van metingen door de REG-specialisten van het departement elektromechanica van de aanbestedende overheid. Mochten de automaten tijdens langere vakantieperiodes niet in gebruik zijn en dus ook geen energie verbruiken op dat moment, zullen er voor die periodes geen energiekosten worden doorgerekend. Rekening houdend met de vakantieperiode van 01/07 t.e.m. 31/08 en met de kerstvakantie, zijn de automaten ongeveer 41 weken per jaar in gebruik.); Bestek AP/VOPMB/ p 11 / 32

12 - Alle mogelijke taksen op gebied van milieu, veiligheid,,, geldig op het moment van de dienstverlening. De eenheidsprijzen in de inventaris worden tot 2 cijfers na de komma gepreciseerd. Verder gelden volgende bepalingen: Door het indienen van een offerte erkent de inschrijver deze te hebben opgemaakt aan de hand van zijn eigen opmetingen, bevindingen en vakkennis en rekening houdend met dit bestek. Hij erkent dat hij zich indien door hem nodig geacht ter plaatse van de toestand heeft vergewist. Hij geeft zich ten volle rekenschap van de omvang en de verplichtingen van de opdracht. Door de inschrijver verkeerd ingeschatte uit te voeren prestaties of uitvoeringsmoeilijkheden kunnen in geen geval ingeroepen worden om prijsaanpassingen te bedingen, ook niet indien de door de leverancier geplande uitvoeringsmethode daardoor onmogelijk wordt. Al deze bepalingen zijn geldig, ook al worden deze niet expliciet vermeld in de inventaris en/of bij de beschrijving van de verschillende posten Overdracht concessie Het is de concessienemer verboden de concessie aan derden over te dragen zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de aanbestedende overheid. Het overtreden van deze bepaling zal beschouwd worden als een zware tekortkoming en zal aanleiding geven tot onmiddellijk verlies van het concessierecht Algemene verkoopsvoorwaarden Door in te schrijven voor de opdracht, ziet de inschrijver af van de toepassing van zijn eigen verkoopsvoorwaarden. De bepalingen van dit bestek zijn van toepassing voor de opdracht en bindend. Indien de inschrijver toch melding maakt van eigen voorwaarden in de ingediende offerte, zal deze offerte door de aanbestende overheid nietig verklaard worden op basis van substantiële materiële onregelmatigheid Volledigheid van de offerte De offerte moet volledig zijn. Dit betekent onder meer dat alle posten van de inventaris moeten ingevuld zijn. Bij onvolledigheid van de offerte zal de aanbestedende overheid het recht hebben om hetzij de offerte als materieel onregelmatig en derhalve nietig te kwalificeren, hetzij met toepassing van de bepalingen van het KB van 15 juli 2011 de leemten aan te vullen Verbintenistermijn De inschrijvers blijven verbonden door hun offerte, zoals eventueel verbeterd door de aanbestedende overheid, gedurende honderdtwintig dagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. Dit in afwijking van artikel 57 van het KB van 15 juli Varianten en opties Er zijn geen verplichte varianten. Er zijn geen facultatieve varianten. Bestek AP/VOPMB/ p 12 / 32

13 Vrije varianten zijn niet toegelaten. Er zijn geen verplichte opties. Vrije opties zijn niet toegelaten Contactpersoon Op het inlichtingenblad vult de inschrijver naam, telefoonnummer en adres in van de afgevaardigde van de firma die als enig contactpersoon optreedt voor de aanbestedende overheid Documentatie en foto (wordt mee beoordeeld voor gunningscriterium 2) Bij zijn ingediende offerte voegt de inschrijver duidelijke documentatie en afbeeldingen/foto s van het materiaal dat gebruikt, alsook van de producten die verkocht zullen worden binnen deze concessie. (= Bijlage 6) Deze bijlage 6 zal door de aanbestedende overheid mee beoordeeld worden als onderdeel voor het gunningscriterium de kwaliteit en de uitgebreidheid van het assortiment Samenstellende onderdelen van de offerte De samenstellende onderdelen van de offerte zijn: Het volledige inschrijvingsformulier, correct origineel gehandtekend en gedagtekend; Het volledig ingevulde inlichtingenblad (bestaande uit 2 onderdelen), correct origineel gehandtekend en gedagtekend; De bijlagen. Elke bijlage draagt verplicht het bijlagenummer zoals vermeld werd in de tekst van dit bestek bij de betreffende omschrijvingen. Wanneer de bijlage niet voorkomt wordt ze vervangen door een blanco blad met aanduiding van bijlagenummer en titel document en met de vermelding NIHIL. Offertes waarbij het inschrijvingsformulier en/of het inlichtingenblad niet of niet volledig (ingevuld) zijn bijgevoegd en/of niet correct en origineel werden gehandtekend, zullen door de aanbestedende overheid beschouwd worden als substantieel formeel onregelmatig en derhalve nietig Kennisname toestand ter plaatse Het verdient aanbeveling dat de inschrijver zich ter plaatse (zie de uitvoeringsplaatsen) vergewist van de bestaande toestand, zodat hij op de hoogte is van de situatie van de mogelijke uitvoeringsplaatsen bij het uitvoeren van de opdracht. Door het feit van zijn offerte heeft de opdrachtnemer geen recht op enige schadeloosstelling indien zich bij het uitvoeren van de opdracht problemen zouden voordoen. Indien een plaatsbezoek door de inschrijver gewenst is, dient deze hiervoor contact op te nemen met mevrouw Catherine Ongenae en dit uiterlijk op 24/07/2015 op volgend nummer : 0474/ Elektronische middelen Na het indienen van de offertes bestaat de mogelijkheid dat onderhandelingen aangeknoopt worden en/of vragen naar bijkomende inlichtingen gesteld worden aan de inschrijvers. Het is de aanbestedende overheid toegelaten om deze onderhandelingen/vragen op te sturen via en de antwoorden eveneens te ontvangen via . Deze elektronisch Bestek AP/VOPMB/ p 13 / 32

14 verstuurde antwoorden zijn bindend voor beide partijen. Op het inlichtingenblad verklaart de inschrijver zich hiermee akkoord. 1.7 Informatie-inwinning Door het indienen van een offerte kan de aanbestedende overheid, in eender welk stadium van de gunningsprocedure en met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de in artikel 58 1 (toegangsrecht en kwalitatieve selectie) bedoelde situatie van om het even welke inschrijver. 1.8 Administratieve bepalingen voor de uitvoering van de opdracht Leveringstermijn en wijze van bestelling De opdracht wordt gesloten door middel van een sluitingsbrief. De inschrijver vult op het inlichtingenblad de indienststellingstermijn in die hij voorziet na ontvangst van de sluitingsbrief. Deze indienststellingstermijn moet zo kort mogelijk zijn en zal mee in rekening genomen worden bij de beoordeling van gunningscriterium de dienstverlening Leveringsplaats In volgende tabel wordt het voor de overeenkomst toepasselijke adressen opgegeven waar automaten geplaatst dienen te worden en waarop deze concessieopdracht betrekking heeft. De concessienemer plaatst de automaten in de ruimte die op het moment van levering ter plaatse op het bedoelde adres aangegeven wordt. Hij dient er rekening mee te houden dat deze ruimte zich op een verdieping kan bevinden, of op een vanaf de straatzijde ver verwijderde locatie. De departementen beschikken over een lift, met uitzondering van Campus Kronenburg. Campus Leveringsadres Te plaatsen automaten Spoor Noord Noorderplaats water 0,5L automaat Noorderplaats Antwerpen 4 gecombineerde frisdrank/snoep automaten : deze automaten dienen voorzien te worden van een wandmeubel en in de voorziene nis geplaatst te worden 1 warme dranken concept medium 1 warme dranken concept large Spoor Noord Ellermanstraat water 0,5L automaat Ellermanstraat Antwerpen 3 geconbineerde frisdrank/snoep automaten : deze automaten dienen in de voorziene nis geplaatst te worden 1 warme dranken concept large Lange Lange Nieuwstraat water 0,5L automaat Nieuwstraat 2000 Antwerpen 2 gecombineerde frisdrank/snoep automaten : deze automaten dienen voorzien te worden van een wandmeubel 1 warme dranken concept medium Meistraat Meistraat Antwerpen 2 water 0,5L automaten Bestek AP/VOPMB/ p 14 / 32

15 Kronenburg Kronenburgstraat Antwerpen 3 gecombineerde frisdrank/snoep automaten : deze automaten dienen opgesteld te worden in 2 wandmeubels 1 warme dranken concept large 1 water 0,5L automaat 2 gecombineerde frisdrank/snoep automaten : deze automaten dienen opgesteld te worden in 1 wandmeubel 1 warme dranken concept medium Opgelet : de concessienemer moet zelf, op eigen kosten, de gevraagde wandmeubels voorzien! De aanbestedende overheid heeft de absolute vrijheid aan bovenstaande lijst in de loop van de concessieovereenkomst enerzijds eventueel nog locaties toe te voegen, of anderzijds hieruit te schrappen. In dat geval zal de nieuwe situatie besproken worden met de concessienemer, die de op dat moment door de aanbestedende overheid gewenste toevoegingen/schrappingen zal opnemen in zijn uitvoeringsplan en uitbetalingen aan de nieuwe situatie zal aanpassen, evenwel naar de geest van de oorspronkelijke opdracht. Dit betreft enkel aanpassingen wanneer er gebouwen niet meer of nieuw in gebruik worden genomen door de AP Hogeschool. Het plaatsen van nieuwe (extra) automaten en/of het verplaatsen van automaten gebeurt steeds zonder extra kost voor de aanbestedende overheid Betalingen 1De afrekening gebeurt op basis van een dienstenbon, die wordt opgemaakt in één exemplaar en gericht aan: AP Hogeschool Dienst Boekhouding Lange Nieuwstraat Antwerpen. De dienstenbon bevat steeds een gedetailleerd overzicht van: de afgenomen hoeveelheden per campus en per automaat de datum van de 3-maandelijkse referentieperiode het BTW-nummer : BE de vermelding van volgend onderwerp : commissie automaten periode X 2 Aan de hand van de verkopen van de afgelopen periode wordt telkens om de 3 maanden het verschuldigde bedrag aan de aanbestedende overheid berekend en gestort aan de AP Hogeschool. Het totale concessiebedrag (over alle campussen samen) dient aan het einde van iedere periode van 3 maanden gestort te worden op volgend rekeningnummer : - BE BICC GEBEBABB - mededeling : commissie automaten periode X, waarbij voor periode X de referentieperiode moet vermeld worden vb. jan-maa 2016 Bestek AP/VOPMB/ p 15 / 32

16 1.8.4 Waarborg De concessienemer waarborgt de kwaliteit van de geleverde dienst, alsook de kwaliteit van de gebruikte materialen en goederen (zowel automaten als verkochte verbruiksgoederen). Indien zich (kwaliteits)problemen zouden voordoen aangaande deze concessie, verbindt de concessienemer zich ertoe deze op te lossen binnen de snelst mogelijke termijn. De concessienemer garandeert tevens een permanente beschikbaarheid van dranken en snoep, door te werken met aangepaste en up-to-date zijnde bijvulschema s afgestemd op de afname per campus. De concessienemer verbindt zich ertoe op eigen kosten zijn apparatuur regelmatig te controleren en eventuele storingen onmiddellijk te verhelpen Vertragingsboetes en ambtshalve maatregelen Wanneer de opdrachtnemer de opdracht niet uitvoert binnen de gestelde termijnen of niet volgens de voorwaarden van het bestek, kan er aanleiding zijn tot het toepassen van vertragingsboetes wegens laattijdige uitvoering en/of ambtshalve maatregelen volgens art. 154 en art. 155 van het KB van 14 januari De aanbestedende overheid mag het verschuldigd bedrag afhouden van de uit te keren bedragen In gebreke blijven van de concessienemer De concessienemer wordt in verband met de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn gebleven, o.a. in volgende gevallen : Wanneer de geldig gegeven schriftelijke bevelen van de aanbestedende overheid niet worden nageleefd; Wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst en volgens dit bestek; Het concessierecht vervalt van rechtswege en zonder enige gerechtelijke aanmaning of ingebrekestelling in volgende gevallen, alsook zonder enig recht op eis tot schadevergoeding voor de concessienemer in volgende gevallen : Bij wanbetaling van 2 stortingen van het vastgestelde concessierecht; Bij rechtsonbekwaamheid, ontzetting, faillissement of kennelijk onvermogen van de concessiehouder, wanbeheer of gebrek aan correct onderhoud. Eventuele tekortkoming zullen worden vastgesteld d.m.v. proces-verbaal. Onverminderd de actiemiddelen waarover de aanbestedende overheid beschikt op grond van de uitvoeringsregels opgenomen in het KB van 14 januari 2013, zal de dienstverlener vermoed worden in gebreke te zijn wat betreft de uitvoering van de opdracht, wanneer bij het proces-verbaal zoals bedoeld in artikel 44, 2 van het KB van 14 januari 2013, de slechte kwaliteit van de dienstverlening tijdens de uitvoering van de (raam)overeenkomst twee maal werd vastgesteld zonder dat de dienstverlener deugdelijke verweermiddelen heeft kunnen doen gelden. De aanbestedende overheid zal in een dergelijk geval kunnen overgaan tot het nemen van één van de ambtshalve maatregelen opgenomen in artikel 47, 2 van het KB van 14 januari 2013, waarbij de door de aanbestedende overheid geleden schade lastens de dienstverlener zal kunnen worden verhaald. Bestek AP/VOPMB/ p 16 / 32

17 1.9 Leidend ambtenaar Voor deze opdracht wordt Gert Christens, 0495/ , aangeduid als leidend ambtenaar, belast met de leiding van en het toezicht op de uitvoering van de opdracht Intellectuele rechten Alle eventuele octrooirechten, in de ruimste zin te interpreteren, vallen voor rekening van de opdrachtnemer Betwistingen Het dossier wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van her gerechtelijk arrondissement Antwerpen, regio Antwerpen, bevoegd Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in hoofde van dienstverlener wordt beheerst door artikel 152 van het KB van 14 januari Belangenvermenging Volgens art. 8 1 van de wet van 15 juni 2006 is het, onverminderd de toepassing van andere verbodsbepalingen die voortvloeien uit een wet, een decreet, een ordonnantie, een reglement of een statuut, iedere ambtenaar, openbare gezagsdrager, of ieder ander persoon die op welke wijze ook aan de aanbestedende overheid verbonden is, verboden, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen bij de plaatsing en de uitvoering van een overheidsopdracht zodra hij daardoor, persoonlijk of via een tussenpersoon, zou kunnen terechtkomen in een toestand van belangenvermenging met een inschrijver Kwaliteitseisen, vakmanschap en specifieke bepalingen Alle geleverde goederen worden vervaardigd volgens de regels van goed vakmanschap, in overeenstemming met de normen en standaarden, die toepasselijk zijn in de beste praktijk naar de regels van de kunst. De inschrijver wordt verzocht, vóór hij zijn offerte indient, alle noodzakelijke inlichtingen omtrent de opdracht in te winnen, zodat hij een volledig inzicht heeft in de omvang, grootte en moeilijkheidsgraad van de opdracht. Dit betekent dat de opdrachtnemer geen enkele vergetelheid of onjuistheid van de technische specificaties kan inroepen om een noodzakelijke bewerking niet (of slechts gedeeltelijk) uit te voeren, of om ongeschikte materialen te verwerken Verzekeringen De Concessienemer ziet uitdrukkelijk af van elk verhaal op schadevergoeding (gevolgschade inbegrepen) die hij zou kunnen uitoefenen ten opzichte van de aanbestedende overheid (en haar studenten en gasten) behalve indien de concessienemer de opzet of de zware fout zou aantonen, op dat moment beperkt zich het verhaal tot deze personen waarvoor de opzet of de zware fout wordt bewezen. Bestek AP/VOPMB/ p 17 / 32

18 Het staat de concessienemer vrij om op eigen kosten en voor hem passende zaakschadeverzekering af te sluiten voor de snoep- en drankautomaten, evenwel verplicht hij er zich toe om de hierboven vermelde verhaalafstand ten voordele van de aanbestedende overheid, haar studenten en gasten te bedingen bij zijn verzekeraar. Voor zover als nodig wordt aangegeven dat de eventuele vrijstelling van een dergelijke polis ten laste blijft van de concessienemer behalve bij opzet of zware fout, waarna deze kan gerecupereerd worden bij de betrokken persoon of instantie. De concessienemer vrijwaart de aanbestedende overheid voor alle schade (met inbegrip van de verborgen gebreken in of aan de apparatuur) veroorzaakt door de apparatuur of haar personeel, met uitzondering van de schade welke te wijten is aan opzet en / of grove fout van de aanbestedende overheid. In dit verband verbindt de concessienemer er zich toe om gedurende de ganse tijd van de concessieovereenkomst een verzekering van het type BA Uitbating & Na Levering, met een minimaal verzekerd bedrag van EUR per schadegeval Lichamelijke, Stoffelijke en Immateriële gevolgschade vermengd eventueel beperkt tot minimaal EUR per verzekeringsjaar voor BA Na Levering, aan te houden. De aanbestedende overheid eist van de concessienemer een aangepast veiligheidsbeleid dat het risico tot vandalisme en inbraak zal beperken tot het absolute minimum. De hoofdlijnen van dit aangepast veiligheidsbeleid worden bijgevoegd bij de offerte. (= Bijlage 7) Binnen de 15 kalenderdagen die volgen op de datum van sluiting van de opdracht legt de opdrachtnemer het bewijs voor van volgende verzekeringen : een verzekering tegen arbeidsongevallen voor al het ingezette personeel; een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (van het type BA Uitbating na Levering) met een minimaal verzekerd bedrag van EUR per schadegeval eventueel beperkt tot minimaal EUR per jaar voor BA Na Levering De sommen die voor de verzekeringen (moeten) betaald worden, zijn volledig ten laste van de concessienemer. De inschrijver voegt bij zijn offerte reeds een verklaring toe op erewoord dat hij de bewijzen van deze verzekeringen zal kunnen voorleggen op het moment van sluiting van de opdracht, op vraag van de aanbestedende overheid. (= Bijlage 8) 1.16 Beschadigingen De concessienemer is verantwoordelijk voor de schade die hij door, of tijdens, de uitvoering van de opdracht zou aanbrengen aan het gebouw, de afwerking van het gebouw, de beplantingen, de voetpaden en wegen in de omgeving van het gebouw, alsook aan derden, zowel aan hun persoon als aan hun goederen. De concessienemer zal de toegebrachte schade onmiddellijk herstellen op zijn kosten. Indien hij hierbij in gebreke blijft dan is de aanbestedende overheid gerechtigd de nodige werken op haar kosten te laten uitvoeren en dit bedrag af te houden van de aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen. Bestek AP/VOPMB/ p 18 / 32

19 2 Technische bepalingen en bijzondere uitvoeringsvoorwaarden 2.1 Omschrijving en duur van de overeenkomst Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met besteknummer AP/VOPMB/ Onderwerp: opdracht voor concessie voor het gebruiksklaar installeren en het beheer van automaten voor snoep, drank en andere verbruiksproducten. De concessieovereenkomst verleent het recht om, onder de in dit bestek vermelde voorwaarden en mits aanvaarding van de vermelde lasten en bedingen, frisdranken, warme dranken, snoep en concepten voor warme dranken te verdelen door middel van automaten, verdeeld over de verschillende lokalen en campussen van de AP Hogeschool. De concessie wordt verleend voor een termijn van 4 jaar, startend op 01/09/2015 en eindigend op 31/08/2019. De automaten dienen operationeel te zijn op de campussen uiterlijk 15 september 2015! Deze overeenkomst is jaarlijks wederzijds opzegbaar, met opzegtermijn van 6 maanden. De eventuele tussentijdse opzegging wordt ter kennis gebracht door middel van een aangetekend schrijven. De bijgevoegde inventaris bevat een selectie van koeltechnisch materiaal en geraamde hoeveelheden die gebaseerd zijn op de afname van dit materiaal bij een eerste levering in Het zijn vermoedelijke hoeveelheden en vermoedelijke types, die een idee geven van wat de aanbestedende overheid kan afnemen in de loop van de opdracht, maar die geen garantie geven voor de toekomstig af te nemen hoeveelheden en types materiaal. De inventaris is bedoeld als basislijst en dient voornamelijk om de eenheidsprijzen die gebruikt worden voor AP Hogeschool te kennen en de leverancier aan te duiden. 2.2 Gunningscriteria Voor de gunning zullen de volgende gunningscriteria in acht genomen worden, volgens het aangegeven puntensysteem: 1. De concessiepercentages 2. De kwaliteit en de uitgebreidheid van het assortiment 3. De hygiëne en milieuaspecten 4. De dienstverlening 60 punten 20 punten 10 punten 10 punten Het voorstel tot gunning van de opdracht gebeurt aan de aanbieder die het hoogst aantal punten op het maximum behaalt. Bestek AP/VOPMB/ p 19 / 32

20 2.3 Beoordelingscommissie Om de opdracht te kunnen gunnen aan de inschrijver die de voordeligste regelmatige offerte indient, rekening houdend met de gunningscriteria van dit bestek, wordt een beoordelingscommissie opgericht, die aangesteld wordt door de aanbestedende overheid. Deze commissie heeft een adviserende rol aan de aanbestedende overheid. 2.4 Technische specificaties De automaten worden uitsluitend geledigd en gevuld door medewerkers van de concessiehouder Plaatsing van de automaten Campus Leveringsadres Te plaatsen automaten Spoor Noord Noorderplaats water 0,5L automaat Noorderplaats Antwerpen 4 gecombineerde frisdrank/snoep automaten : deze automaten dienen voorzien te worden van een wandmeubel en in de voorziene nis geplaatst te worden 1 warme dranken concept medium 1 warme dranken concept large Spoor Noord Ellermanstraat water 0,5L automaat Ellermanstraat Antwerpen 3 geconbineerde frisdrank/snoep automaten : deze automaten dienen in de voorziene nis geplaatst te worden 1 warme dranken concept large Lange Lange Nieuwstraat water 0,5L automaat Nieuwstraat 2000 Antwerpen 2 gecombineerde frisdrank/snoep automaten : deze automaten dienen voorzien te worden van een wandmeubel 1 warme dranken concept medium Meistraat Meistraat Antwerpen 2 water 0,5L automaten 3 gecombineerde frisdrank/snoep automaten : deze automaten dienen opgesteld te worden in 2 wandmeubels 1 warme dranken concept large Kronenburg Kronenburgstraat water 0,5L automaat Antwerpen 2 gecombineerde frisdrank/snoep automaten : deze automaten dienen opgesteld te worden in 1 wandmeubel 1 warme dranken concept medium Aan de apparatuur zal door de concessiehouder een plaatje bevestigd worden met de vermelding van eigendomsrecht. Ook verbindt hij zich ertoe in geval van beschadiging dit plaatje onmiddellijk te herstellen of te vervangen. Gedurende de hele duur van de overeenkomst blijft de concessiehouder eigenaar van de verhuurde apparaten. Bestek AP/VOPMB/ p 20 / 32

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie