De rechtspositie van het gemeentepersoneel De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen (deel 2)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rechtspositie van het gemeentepersoneel De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen (deel 2)"

Transcriptie

1 De rechtspositie van het gemeentepersoneel De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen (deel 2) In de reeks De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel worden verschillende elementen van de positie waarin rechten en plichten van het gemeentepersoneel juridisch zijn vastgelegd, toegelicht. In de vorige bijdrage (deel 1) hebben we een overzicht gegeven van de toelagen die aan het gemeentepersoneel kunnen worden toegekend. In deze bijdrage behandelen we de volgens deze regelgeving mogelijke vergoedingen en de sociale voordelen. In de reeks De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel behandelen we in deze bijdrage de vergoedingen en de sociale voordelen die in toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn aan het gemeentepersoneel kunnen worden toegekend. In een volgende bijdrage geven we overzicht van de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen die op basis van andere regelgeving aan het gemeentepersoneel toegekend kunnen worden. De vergoedingen Definitie Het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 definieert een vergoeding als een geldelijke tegemoetkoming ter compensatie van kosten die het personeelslid werkelijk maakt. Effectief gemaakte, bewezen en noodzakelijke kosten bij de uitoefening van de functie worden terugbetaald. Sommige besturen kenden een uniformvergoeding toe of vergoedden uitgaven voor de kapper, bijvoorbeeld voor personeelsleden in onthaalfuncties of in ceremoniële functies. Het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 bevat daarvoor geen regeling in de vorm van een vaste vergoeding. De gemeentebesturen kunnen op grond van artikel 132 van het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 de terugbetaling op basis van bewezen en noodzakelijke kosten voor dergelijke uitgaven regelen. De vergoeding voor reis- en verblijfskosten Een dienstreis is de verplaatsing van de woonplaats of de standplaats naar een vooraf bepaalde bestemming in opdracht van de bevoegde hiërarchische meerdere van het personeelslid. Ook de verplaatsing van de woonplaats of van de standplaats naar een werkplaats die niet de vaste werkplaats is, is een dienstreis. Een verplaatsing van de woonplaats naar de standplaats is geen dienstreis, ook niet als de verplaatsing buiten de gewone diensturen gebeurt. Dergelijke verplaatsingen worden beschouwd als woon-werkverkeer. Een personeelslid heeft slechts één standplaats. Verplaatsingen met het eigen voertuig van het personeelslid in opdracht van het bestuur volgens een vast patroon, worden wel beschouwd als dienstverplaatsingen. De volgende verplaatsingen worden met dienstreizen gelijkgesteld: de verplaatsing voor een medisch onderzoek bij Medex (voorheen de Administratieve Gezondheidsdienst) of voor de raadpleging van de arbeidsgeneesheer; de verplaatsing voor de deelname aan de door het gemeentebestuur georganiseerde, opgelegde of goedgekeurde vormingsactiviteiten; de verplaatsing voor het afleggen van een onderdeel van een loopbaanexamen op een andere plaats dan de administratieve standplaats of de werkelijke verblijfplaats. De vergoeding kan toegekend worden voor een verplaatsing met het openbaar vervoer of een privévoertuig. Ze geldt niet voor de verplaatsing met een dienstvoertuig. De gemeentesecretaris geeft toestemming voor dienstreizen. Hij beslist welk vervoermiddel functioneel en financieel het meest verantwoord is. Het is de bedoeling dat de verplaatsingen zo efficiënt mogelijk gebeuren tegen de voor het gemeentebestuur voordeligste prijs. Een verplaatsing met het openbaar vervoer kan goedkoper zijn dan met een voertuig, maar als we ook de verplaatsingstijd in rekening brengen, kan de verplaatsing met een voertuig goedkoper zijn, omdat het personeelslid met het openbaar vervoer langer onderweg is. Om te bepalen welk vervoermiddel het meest Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 39 N 222 VTS222_bnw.indd 39 14/04/11 08:24

2 Innovatief Prestatiegericht Gepersonaliseerde oplossingen Expertise Tarkett Sports legt de focus op indoor sportvloeren! Via een gepersonaliseerde aanpak adviseren wij u van bij de start, in de designfase tot aan de perfecte uitvoering en plaatsing. Tarkett Sports biedt u het ruimste productassortiment in Europa: PVC, linoleum en hout. Daarenboven bereikt u een langere levensduur door het plaatsen van beschermingsmatten. Zo is uw sportvloer klaar voor polyvalent gebruik in de toekomst. Wenst u meer informatie over onze sportvloeren of andere producten? Surf naar of stuur uw specifieke vraag naar Tarkett France Belux SAS De Vunt 13 B.1 B-3220 Holsbeek Tel Fax * VTS222_bnw.indd 40 14/04/11 08:24

3 verantwoord is, moet men dus niet alleen rekening houden met de kostprijs van het voertuig, maar ook met de kostprijs van de verplaatsingstijd. De gemeentesecretaris kan de bevoegdheid tot het verlenen van machtiging voor dienstreizen toevertrouwen aan leidinggevende personeelsleden, aangeduid in het organogram. Delegatie is dus mogelijk. De gemeenteraad bepaalt de nadere procedureregels voor de indiening en vergoeding van door de personeelsleden gemaakte, noodzakelijke en bewezen kosten voor een dienstreis. Het gaat onder andere om: het standaardformulier voor de opgave van de dienstverplaatsingen; de reiswijzer (logboek van dienstreizen); de bewijsstukken die moeten worden ingediend. De vergoeding voor reiskosten Het personeelslid dat voor dienstreizen zijn eigen motorvoertuig gebruikt, heeft recht op een kilometervergoeding. De kilometervergoeding dekt alle kosten die gepaard gaan met het gebruik van het eigen motorvoertuig, met uitzondering van de parkeerkosten. Onder motorvoertuig wordt verstaan: een auto, motorfiets of bromfiets. Met alle kosten worden onder meer bedoeld: de kosten voor benzine of diesel, het onderhoud van het voertuig, de aankoopkosten, de slijtagekosten, de belastingen, de verzekeringskosten. Het personeelslid heeft recht op de terugbetaling van eventuele parkeerkosten. De bedragen van de kilometervergoeding en de forfaitaire vergoeding worden jaarlijks op 1 juli automatisch aangepast aan het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen door de van kracht zijnde bedragen te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan het consumptie-indexcijfer van de maand mei van het voorgaande jaar en de teller gelijk is aan het consumptie-indexcijfer van de maand mei van het lopende jaar. Het algemeen indexcijfer van de consumptieprijzen is het indexcijfer waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de brandstofprijzen. Door de opname van de berekeningsformule in het uitvoeringsbesluit moet de Vlaamse regering niet elk jaar opnieuw het bedrag vaststellen. Deze bedraagt 0,3152 euro per kilometer voor de periode van 1 juli 2010 tot en met 30 juni Om te bepalen welk vervoermiddel het meest verantwoord is, moet men niet alleen rekening houden met de kostprijs van het voertuig, maar ook met deze van de verplaatsingstijd Het verslag aan de Vlaamse regering bij het besluit van 7 december 2007 raadt de gemeentebesturen aan om een collectieve verzekeringspolis omnium voor dienstverplaatsingen af te sluiten. Nieuw is dat bij carpooling de vergoeding voor de bestuurder kan worden verhoogd met een bedrag dat op 1 januari 2007 gelijk was aan 0,1452 euro. Voor de periode van 1 juli 2010 tot 30 juni 2011 bedraagt deze 0,1576 euro. De meereizende personeelsleden hebben geen recht op een kilometervergoeding. Het personeelslid dat voor dienstreizen de eigen fiets gebruikt, ontvangt 0,1608 euro per kilometer. Als het personeelslid een reizende functie uitoefent, kan de vergoeding voor het gebruik van zijn privévoertuig uit een forfaitaire vergoeding bestaan. De gemeenteraad bepaalt het bedrag van de vergoeding en de voorwaarden waaraan het personeelslid moet voldoen voor de toekenning ervan. De gemeenteraad kan zich daarvoor inspireren op de regeling voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid. Daarin worden voor het bepalen van de reizende functies km en 60 dienstverplaatsingen per jaar als minimum genomen. De keuze voor een forfaitaire vergoeding is een mogelijkheid, maar geen verplichting. In dat geval moet geen onkostenstaat ingediend worden. Het lijkt ons in dit verband nuttig om te wijzen op de omzendbrief BA G 91/19 van 4 december 1991 waarin de toenmalige gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt stelde dat bepaalde besturen misbruik maken van de vergoeding voor reiskosten. Artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 29 december 1965 (de kilometervergoeding kan vervangen worden door een jaarlijkse forfaitaire vergoeding, wanneer uit hoofde van de uitgeoefende functie, menigvuldige dienstreizen worden gevergd van de titularis van de functie) werd door sommige besturen aangegrepen om een extra-toelage of weddensupplement uit te keren aan sommige personeelsleden, zonder dat ook maar één kilometer moet gereden worden. Dat kon, volgens de minister, enkel als onwettelijk, frauduleus en onzindelijk betiteld worden. Voor dienstreizen met het openbaar vervoer of per vliegtuig worden de reële kosten vergoed die het personeelslid bewijst. Het Koninklijk Besluit van 29 december 1965 houdende de algemene regeling inzake reiskosten, gemaakt voor dienstreizen van het provincie- en gemeentepersoneel, voorzag in een vergoeding per kilometer die afhing van de rang of de graad van het personeelslid. Dat onderscheid valt weg. In het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 wordt met één bedrag gewerkt. Die wijziging beoogt zowel de billijkheid als een vereenvoudiging. Het Koninklijk Besluit van 29 december 1965 bepaalde zeer precieze modaliteiten voor de toekenning van de vergoeding voor reiskosten. Zo moest het toelatingsbesluit het maximum aantal kilometers bepalen waarvoor de toelating gold en was de toelating geldig tot 31 december van het dienstjaar. Van de dienstreizen moest een reiswijzer bijgehouden worden. Voor de berekening van de kilometervergoedingen werd als grondslag genomen de werkelijke afstand in kilometers volgens de gevolgde wegen. De vergoedingen werden uitgekeerd op basis van een verklaring op erewoord, gestaafd Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 41 N 222 VTS222_bnw.indd 41 14/04/11 08:24

4 WIL U OOK EEN KUNSTGRASVELD DAT ZIJN INVESTERING MEER DAN WAARD IS? U zoekt een kunstgrasveld dat nauwelijks van een perfect natuurgrasveld te onderscheiden is? Dat ook na vele jaren gebruik zijn uitstekende spel-eigenschappen behoudt? Waarop zowel uw 1ste ploeg als uw jeugdreeksen met plezier trainen en wedstrijden spelen? En waarvoor de bezoekende ploegen u telkens opnieuw feliciteren? Interesse? Contacteer ons vrijblijvend voor een bezoek aan een van onze kunstgrasrealisaties en ontdek zelf hoe hun kwaliteit het verschil maakt. Tel.: 015/ VTS222_bnw.indd 42 14/04/11 08:24

5 De hotel- en dagvergoeding worden beschouwd als reële kostenvergoedingen en zijn zowel voor de vastmet een gedetailleerde opgave van het aantal voor de dienst afgelegde kilometers. De personeelsleden die een dienstreis ondernamen met hun woonplaats als vertrek- of eindpunt, konden geen hogere vergoeding krijgen dan die welke hun zou verschuldigd zijn indien de reizen van of naar hun standplaats waren gebeurd. In toepassing van het Koninklijk Besluit van 2 juni 1977 tot vaststelling van de grens van de algemene bepalingen betreffende de toekenning van een reisvergoeding aan sommige personeelsleden van de gemeente, betrokken bij een samenvoeging, een aanhechting of een wijziging van gebiedsgrenzen na 31 december 1976 konden de gemeenteraden een vergoeding toekennen aan de personeelsleden waarvan het nieuwe traject van de woonplaats naar de werkplaats ingevolge de samenvoeging van gemeenten langer is dan het vroegere traject en ten minste vijf kilometer bedraagt. Het Koninklijk Besluit sloot stilzwijgend de personeelsleden uit die in welk verband ook na de installatie van de gemeenteraad na de fusie in dienst zijn genomen. Het besluit van de Vlaamse regering heeft het Koninklijk Besluit van 2 juni 1977 opgeheven. In toepassing van artikel 229 van het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 betreffende de rechtspositieregeling kan de gemeenteraad bepalen dat het personeelslid dat op grond van de plaatselijke rechtspositieregeling een vergoeding heeft gekregen op basis van het Koninklijk Besluit van 2 juni 1977, die vergoeding ten persoonlijke titel behoudt na de plaatselijke invoering van het besluit van de Vlaamse regering van 7 december De vergoedingen voor reiskosten worden beschouwd als reële kostenvergoedingen en zijn zowel voor de vastbenoemde als voor de contractuele personeelsleden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. De hotel- en dagvergoeding Het personeelslid kan een hotel- en dagvergoeding krijgen voor dienstreizen onder de voorwaarden die de gemeenteraad bepaalt. Het personeelslid dat een meerdaagse dienstreis met overnachting maakt, heeft dan recht op vergoeding van de kosten voor kamer en ontbijt, maaltijden en eventuele andere kosten. Het personeelslid dient voor al de gemaakte kosten de originele bewijsstukken in. De dagvergoeding komt overeen met de maaltijdvergoeding van het Koninklijk Besluit van 21 juni 1965 inzake vergoeding wegens verblijfskosten toegekend aan het provincie- en gemeentepersoneel. De dagvergoeding kan worden toegekend als een personeelslid een dienstreis maakt waarvoor geen overnachting vereist is. De hotelvergoeding is geen verplichte vergoeding De hotelvergoeding kan worden toegekend als het personeelslid een meerdaagse dienstreis met overnachting maakt en daarvoor zelf de kosten betaalt. Het personeelslid heeft recht op of een dagvergoeding of een hotelvergoeding. De twee kunnen niet gecumuleerd worden. De gemeenteraad bepaalt de voorwaarden waaraan een dienstreis moet voldoen voor de toekenning van de dagvergoeding en de omvang van de vergoeding. De regeling van de federale of de Vlaamse overheid kan als inspiratiebron gebruikt worden, maar moet niet verplicht gevolgd worden. Het is mogelijk dat de gemeenteraad een forfaitaire dagvergoeding toekent. De hotelvergoeding is geen verplichte vergoeding. De hotelvergoeding houdt in dat het personeelslid de hotelrekening betaalt en achteraf een schuldvordering indient voor de werkelijke uitgaven. Tot de werkelijke uitgaven behoren niet alleen de kosten voor de overnachting, maar ook kleine uitgaven, zoals de verzending van een fax, een visum en een eventuele inenting. Het is ook mogelijk dat het gemeenbestuur het hotel boekt en de factuur betaalt. In dat geval heeft het personeelslid geen recht op een hotelvergoeding. benoemde als voor de contractuele personeelsleden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. De sociale voordelen Definitie Het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 definieert een vergoeding als alle voordelen in natura die het gemeentebestuur aan zijn personeelsleden toekent. De maaltijdcheques Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques, die op jaarbasis voor ten minste 497,47 euro ten laste vallen van het bestuur. Bij onvolledige prestaties of prestaties die niet geleverd zijn gedurende het werkjaar wordt het bedrag pro rata verminderd. De maaltijdcheques worden in principe beschouwd als loon. Ze zijn echter vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen voor de vastbenoemde en contractuele personeelsleden indien zij toegekend worden onder de voorwaarden bepaald in artikel 19bis van het Koninklijk Besluit van 28 november Voor het RSZ-regime van de maaltijdcheques moet rekening gehouden worden met artikel 19bis van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders: 2. Opdat zij niet als loon worden beschouwd, moeten maaltijdcheques tezelfdertijd aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. de toekenning van de maaltijdcheques moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectorieel vlak of op ondernemingsvlak; 2. het aantal toegekende maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal dagen waarop de werknemer effectief arbeidsprestaties levert; 3. de maaltijdcheques worden op naam van de werknemer afgeleverd; 4. de maaltijdcheque vermeldt duidelijk dat zijn geldigheidsduur beperkt is tot drie maanden en dat hij slechts Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 43 N 222 VTS222_bnw.indd 43 14/04/11 08:24

6 Als partner van Belgische fabrikant DESSO SPORTS SYSTEMS biedt Sportscape hoogwaardige sportvelden in kunstgras. Dankzij permanent wetenschappelijk onderzoek en jarenlange ervaring zal Sportscape U gericht helpen bij de voorbereidingen, de realisatie en het onderhoud van uw projecten. VOETBAL HOCKEY RUGBY -MULTISPORT TENNIS ATLETIEK SPEELTUINEN VALDEMPENDE ONDERGRONDEN - RSC Anderlecht Desso GrassMaster natuurgras verstevigd met kunstgrasvezels International School Brussels American Football & Voetbal Hockey waterveld, semi sanded, Outdoor & Indoor tennis Gravel Kunstgravel Kunstgras Rubber Hard Court, Atletiekpisten / speelvelden in SBR/EPDM Speeltuinen valdemping + kunstgras SPORTSCAPE, UW PARTNER VOOR TOTAALOPLOSSINGEN T. 03/ F. 03/ Industriepark, Brechtsebaan Schoten VTS222_bnw.indd 44 14/04/11 08:25

7 mag worden gebruikt voor de betaling van een eetmaal of voor de aankoop van verbruiksklare voeding; 5. de tussenkomst van de werkgever in het bedrag van de maaltijdcheque mag ten hoogste 5,91 euro per maaltijdcheque bedragen; 6. de tussenkomst van de werknemer bedraagt ten minste 1,09 euro. De maaltijdcheques die niet voldoen aan deze voorwaarden, worden beschouwd als loon. Er is geen recht op een maaltijdcheque voor wettelijke feestdagen, dagen van omstandigheidsverlof of ziektedagen Uit de R.S.Z.P.P.O.-mededeling 2001/13 van 7 juli 2001 betreffende maaltijdcheques blijkt dat: de lokale besturen aan de deeltijds tewerkgestelde werknemers een aantal maaltijdcheques kunnen toekennen dat proportioneel is met de verhouding van hun prestaties tot deze van een voltijds werknemer (pro rata-regeling); de werknemer recht heeft op maaltijdcheques voor: - compensatiedagen (= dagen waarop de werknemer afwezig is ingevolge het recupereren van de uren die hij op andere arbeidsdagen gepresteerd heeft bovenop zijn normale uurregeling). In dat geval gaat het om de recuperatie van effectief gepresteerde uren; - dagen met vergoede dienstvrijstellingen (bv. syndicaal verlof of verlof voor bloedgift); er geen recht op een maaltijdcheque is voor: - wettelijke feestdagen; - dagen van omstandigheidsverlof; - ziektedagen. Uit het antwoord van 18 oktober 2001 van de R.S.Z.P.P.O. op een vraag over de cumulatie van maaltijdcheques met een vergoeding voor verblijfskosten (hotel- en dagvergoeding) blijkt dat een maaltijdcheque niet kan gecumuleerd worden met een vergoeding voor verblijfskosten. Deze vergoeding is al gedeeltelijk bestemd voor de maaltijd die het personeelslid op verplaatsing gebruikt zodat, indien ook een maaltijdcheque zou worden toegekend, eigenlijk tweemaal dezelfde uitgave wordt gedekt. De wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen heeft de wettelijke basis gelegd voor de uitgifte van elektronische maaltijdcheques. Het Koninklijk Besluit van 12 oktober 2010 tot wijziging van artikel 19bis van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders wijzigt de voorwaarden waaronder de maaltijdcheques vrijgesteld zijn van socialezekerheidsbijdragen. Voor de elektronische maaltijdcheques gelden dezelfde RSZ-voorwaarden als voor de papieren maaltijdcheques, maar voor elektronische maaltijdcheques gelden bovendien de volgende bijkomende voorwaarden: het aantal cheques en het brutobedrag ervan, verminderd met het aandeel van de werknemer, moeten vermeld worden op de loonafrekening; de werknemer moet voor het gebruik van de elektronische maaltijdcheques het saldo en de geldigheidsduur van de resterende cheques kunnen nagaan; de keuze voor het gebruik van elektronische maaltijdcheques moet gebeuren op dezelfde wijze als de invoering van de papieren maaltijdcheques (via een CAO of een individuele overeenkomst); de elektronische maaltijdcheques kunnen alleen ter beschikking worden gesteld door een erkende uitgever; het gebruik van de elektronische maaltijdcheques mag geen kosten meebrengen voor de werknemer, behalve in geval van diefstal of verlies van de betaalkaart. In dat geval mag de kost van een nieuwe betaalkaart niet meer bedragen dan de nominale waarde van één maaltijdcheque. In tegenstelling tot de papieren maaltijdcheques zijn de elektronische maaltijdcheques fractioneerbaar. Dat betekent dat wanneer het bedrag van een aankoop lager is dan het bedrag van de cheque, het resterende bedrag van de maaltijdcheque op de betaalkaart blijft staan. Het systeem van de elektronische maaltijdcheques werkt met een maaltijdchequerekening en een betaalkaart. De maaltijdchequerekening is een databank waarop voor een werknemer een aantal elektronische maaltijdcheques worden opgeslagen. De elektronische maaltijdcheques worden maandelijks in één of meer keren gecrediteerd op de maaltijdchequerekening van de werknemer op basis van het aantal dagen van die maand waarop de werknemer prestaties levert. Betalen met elektronische maaltijdcheques gebeurt met een betaalkaart. De betaalkaart is gratis voor de werknemer. Een maaltijdcheque kan niet gecumuleerd worden met een vergoeding voor verblijfskosten Voor de invoering van de elektronische maaltijdcheques in de gemeente moet in het bijzonder onderhandelingscomité met een representatieve vakbonden een protocol worden afgesloten. De uitgevers van elektronische maaltijdcheques moeten voldoen aan de erkenningsvoorwaarden van het Koninklijk Besluit van 12 oktober De hospitalisatieverzekering Het gemeentebestuur moet een collectieve hospitalisatieverzekering afsluiten voor: 1. de statutaire personeelsleden; 2. de personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De gemeentebesturen nemen de premie voor de hospitalisatieverzekering voor deze personeelsleden die voltijds of halftijds of meer dan halftijds werken, volledig ten laste. De gemeenteraad kan bepalen dat: 1. de verzekeringspremie voor de personeelsleden die minder dan halftijds werken, slechts gedeeltelijk ten Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 45 N 222 VTS222_bnw.indd 45 14/04/11 08:25

8 Uw partner voor energiebeheer, technisch beheer en facility management ISO : ZETEL VLAANDEREN Egide Walschaertsstraat 15 bus Mechelen - BELGIE tel fax VTS222_bnw.indd 46 14/04/11 08:25

9 laste wordt genomen; 2. een hospitalisatieverzekering wordt afgesloten voor de contractuele personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. De premie wordt volledig ten laste genomen voor de statutaire personeelsleden en de contractuele personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, die voltijds of halftijds of meer dan halftijds werken. Voor de personeelsleden met een prestatieregeling van minder dan 50% van de voltijdse arbeidsduur raadt het verslag aan de Vlaamse regering aan om minstens de helft van de premie ten laste te nemen. Ook contractuele personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een specifieke opdracht kunnen in de collectieve hospitalisatieverzekering opgenomen worden. De hospitalisatieverzekering is voor de statutaire en contractuele personeelsleden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen De gemeenteraad kan bepalen dat een hospitalisatieverzekering wordt aangeboden aan: 1. de gepensioneerde personeelsleden; 2. de gezinsleden van de personeelsleden. De gemeenteraad bepaalt in deze gevallen of de premie volledig of gedeeltelijk ten laste wordt genomen. Het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 herneemt voor de hospitalisatieverzekering de bepalingen van het sectoraal akkoord Het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 bepaalt niets over de inhoud van de verzekering en over de premie. De hospitalisatieverzekering is een aanvulling op de voordelen toegekend door de ziekte- en invaliditeitsverzekering die uitgesloten wordt uit het loonbegrip. Bijgevolg is de hospitalisatieverzekering voor de statutaire en contractuele personeelsleden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. De vergoeding van de kosten voor het woon-werkverkeer Bij het gebruik van de trein voor de verplaatsing van en naar het werk wordt het personeelslid voor de kosten van het sociale abonnement vergoed. Artikel 1 van de wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in het verlies van de NMBS als gevolg van de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden verplicht de gemeenten om bij te dragen in het sociale abonnement. De verplichte bijdrage voor het sociale abonnement bij het gebruik van de trein voor het woon-werkverkeer moet in ieder geval gerespecteerd worden. De gemeenteraad kan een hogere terugbetaling dan de verplichte bijdrage toekennen of beslissen om het treinabonnement voor het woonwerkverkeer volledig terug te betalen. Als het personeelslid in eerste klasse reist, betaalt het zelf de supplementaire kosten daarvoor. In het sectoraal akkoord werd de lokale en regionale besturen aanbevolen om, met het oog op het bevorderen van het gebruik van het openbaar vervoer, de kostprijs van het abonnement op het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer volledig terug te betalen, met uitzondering van het supplement voor eerste klasse. De gemeenteraad bepaalt vrij de mate waarin het gemeentebestuur de kosten voor het gebruik van de bus, de tram of de metro voor de verplaatsing van en naar het werk vergoedt. Dat betekent dat de tussenkomst van de gemeente in het woon-werkverkeer met de trein verplicht is en de tussenkomst voor bus, tram of metro facultatief is. De gemeenteraad kan bepalen dat een fietsvergoeding van 0,20 per kilometer wordt toegekend aan het personeelslid dat de verplaatsing van en naar het werk (gedeeltelijk) met de fiets aflegt. De fietsvergoeding is facultatief. Het bedrag van 0,20 per kilometer stemt overeen met het bedrag dat fiscaal vrijgesteld is van socialezekerheidsbijdragen. Dit geldt zowel voor de statutaire als voor de contractuele personeelsleden. Een fietsvergoeding kan gecombineerd worden met de vergoeding voor het gebruik van het openbaar vervoer voor het traject van of naar de halte van het openbaar vervoer. Een fietsvergoeding kan bijgevolg toegekend worden voor het traject van of naar de halte van het openbaar vervoer, terwijl het traject dat vervolgens met het openbaar vervoer wordt afgelegd, vergoed wordt volgens de regels die gelden voor het gebruik van het openbaar vervoer. De toekenning van een fietsvergoeding en van een tegemoetkoming in het openbaar vervoer voor hetzelfde traject is niet mogelijk. De gemeenteraad kan bepalen dat de fietsvergoeding beperkt blijft tot één enkele verplaatsing van en naar het werk per dag. Het personeelslid dat minstens 66% arbeidsongeschikt is, ontvangt een vergoeding voor de verplaatsing van en naar het werk met de wagen. Die vergoeding is gelijk aan de kostprijs van een treinkaart tweede klasse over dezelfde afstand. De tussenkomst van de gemeente in het woonwerkverkeer met de trein is verplicht, de tussenkomst voor bus, tram of metro is facultatief Het sectoraal akkoord bepaalde dat, vermits alle nietgemotoriseerde verplaatsingen milieuvriendelijk en gezond zijn en deel uitmaken van een gericht mobiliteitsbeleid, ze voortaan allemaal aanleiding konden geven tot een premie. De stapvergoeding voor het woonwerkverkeer wordt echter opgeheven door het rechtspositiebesluit van de Vlaamse regering van 7 december Bijgevolg kan de stapvergoeding niet meer toegekend worden. In toepassing van artikel 229 van het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 betreffende de rechtspositieregeling kan de gemeenteraad bepalen dat het statutaire personeelslid in dienst dat op grond van de plaatselijke rechtspositieregeling een vergoeding heeft gekregen voor niet-gemotoriseerde verplaatsingen van en naar het werk, Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 47 N 222 VTS222_bnw.indd 47 14/04/11 08:25

10 die vergoeding op persoonlijke titel behoudt na de plaatselijke invoering van het besluit van de Vlaamse regering van 7 december De tegemoetkoming in de kosten van het woon-werkverkeer, met inbegrip van fietsvergoeding van 0,20 euro per kilometer, is geen loon en is ook vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen voor de statutaire en contractuele personeelsleden. De stapvergoeding werd wel als loon beschouwd en was bijgevolg niet vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. De begrafenisvergoeding De gemeenteraad kan bepalen dat een vergoeding toegekend wordt voor de begrafenis van het personeelslid. De bestaande regeling voor de begrafenisvergoeding wordt uitgebreid tot de contractuele personeelsleden. De begrafenisvergoeding is een facultatieve vergoeding. Als de begrafenisvergoeding in de plaatselijke rechtspositieregeling wordt opgenomen, kunnen contractuele personeelsleden niet uitgesloten worden. Ze kan alleen toegekend worden voor personeelsleden in dienst. De begrafenisvergoeding van gepensioneerde personeelsleden moet aangevraagd worden bij de Pensioendienst voor de Overheid (PDOS). Cumul van beide begrafenisvergoedingen is niet mogelijk. De begrafenisvergoeding stemt overeen met het laatste maandsalaris van het overleden personeelslid, maar mag niet meer bedragen dan een twaalfde van het bedrag, vastgesteld met toepassing van artikel 39, eerste, derde en vierde lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april De vergoeding wordt dan verminderd met het bedrag van een vergoeding die krachtens andere wettelijke of reglementaire bepalingen wordt toegekend. Het maximumbedrag van de vergoeding bedraagt 2.783,59 euro sinds 1 januari De begrafenisvergoeding wordt betaald aan de persoon of de personen die de kosten voor de begrafenis hebben gedragen. De vergoeding voor begrafeniskosten wordt in voorkomend geval vermin- De baremieke wedde van de vastbenoemde conciërge met een baremieke wedde is onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. De voordelen in natura zijn onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen, behalve wanneer de toekenningsmodaliteiten uiterlijk op 1 augusderd met het bedrag van een vergoeding die wordt toegekend krachtens andere wettelijke of reglementaire bepalingen. In de praktijk betekent dit dat de vergoeding die aan een rechthebbende wordt uitbetaald na het overlijden van een contractueel personeelslid, moet verminderd worden met het bedrag dat wordt uitgekeerd krachtens artikel 110 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen of krachtens elke andere wettelijke bepaling die dat artikel wijzigt of vervangt. Als de overledene verminderde of deeltijdse prestaties heeft geleverd, wordt de begrafenisvergoeding niet vastgesteld naar rata van de prestatieregeling, maar als voltijdse prestaties. De vergoeding kan van conciërge tot conciërge verschillen De toekenning van een begrafenisvergoeding voor een personeelslid in disponibiliteit is mogelijk. In dat geval kan de begrafenisvergoeding toegekend worden op basis van het maandsalaris dat het personeelslid zou hebben gekregen als het niet in disponibiliteit zou zijn geweest. De begrafenisvergoeding wordt beschouwd als een sociale premie die vrijgesteld is van socialezekerheidsbijdragen. De vergoeding van de conciërge De conciërge kan op verschillende manieren betaald worden. De concierge geniet voor zijn verplichtingen als conciërge één van de volgende voordelen: 1. de kosteloze huisvesting in een woning die aan de hedendaagse comfortnormen voldoet met gratis verwarming en verlichting, als voordelen in natura; 2. een toelage voor de prestaties van conciërge. Dit zal het geval zijn als de conciërge een gewone huurovereenkomst heeft en zelf de kosten voor huisvesting, verwarming en verlichting draagt. Deze toelage is niet noodzakelijk dezelfde als de toelage voor onregelmatige prestaties of de toelage voor werk op zaterdagen, zondagen en feestdagen. Een en ander hangt af van de concrete verplichtingen van de conciërge en van de wijze waarop die georganiseerd zijn. Omwille van de specificiteit van de dienst en van de taken van de conciërge kan de vergoeding van conciërge tot conciërge verschillen. Voor elke conciërgeopdracht kan echter geen conciërgewoning met gratis verwarming en verlichting ter beschikking gesteld worden. Daarom zal in het ene geval een woning ter beschikking gesteld worden en in het andere geval een vergoeding betaald worden. De toelage voor de conciërge is een toelage voor de specifieke taken die inherent zijn aan de functie van conciërge en die een aanwezigheid ter plaatse vereisen. Daarom kan de toelage dus niet gecumuleerd worden met een permanentietoelage. De sociale zekerheidsbijdragen op de voordelen in natura aan conciërges worden niet alleen bepaald door de hoedanigheid waarin betrokkene aangesteld is in de functie van concierge (vastbenoemd of contractueel). Ze zal ook afhangen van de omstandigheid of hij al dan niet een andere functie als vastbenoemde bij hetzelfde bestuur uitoefent. De RSZPPO maakt voor de socialezekerheidsbijdragen een onderscheid tussen verschillende situaties: de taken van de conciërge liggen in het verlengde van de functie; de taken van de conciërge staan los van zijn functie; de taken van de conciërge worden al dan niet in bijberoep uitgeoefend; de beloning bestaat uit voordelen in natura of uit een toelage. 48 VTS222_bnw.indd 48 14/04/11 08:25

11 tus1990 vastgesteld zijn in een lokaal reglement en sindsdien niet gewijzigd werden. De voordelen in natura van een vastbenoemde conciërge zonder baremieke wedde zijn onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. Het eventuele weddensupplement dat het bestuur bovenop de voordelen in natura toekent, is onderworpen aan sociale-zekerheidsbijdragen, behalve wanneer de toekenningsmodaliteiten uiterlijk op 1 augustus 1990 vastgesteld zijn in een reglement en sindsdien niet gewijzigd werden. Voor een contractuele conciërge zonder vaste benoeming in een andere functie die bij hetzelfde lokaal bestuur geen andere functie als vastbenoemd personeelslid heeft, zijn de voordelen in natura, de baremieke wedde en/of het weddensupplement altijd onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen in de regeling van de contractuele werknemers. Voor een contractuele conciërge die bij hetzelfde lokaal bestuur tevens een andere (hoofd)functie als vastbenoemde vervult, worden de taken als conciërge als bijkomende prestaties beschouwd. Als die prestaties in het verlengde van de hoofdfunctie liggen, worden zij beschouwd als overuren in het kader van de vastbenoemde hoofdfunctie. De voordelen in natura zijn onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen, behalve als de toekenningsmodaliteiten uiterlijk op 1 augustus 1990 vastgesteld zijn in een lokaal reglement en sindsdien niet gewijzigd werden. Als de taken als conciërge niet in het verlengde van de hoofdfunctie liggen, wordt de conciërgetaak beschouwd als een bijkomende tijdelijke aanstelling. De voordelen in natura zijn dan altijd onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen van de contractuele werknemers. Andere sociale voordelen Andere sociale voordelen dan de maaltijdcheques en de hospitalisatieverzekering kunnen vrij ingevoerd worden of behouden blijven. Het gaat onder andere om: allerlei cheques (geschenkcheques, cultuurcheques, sportcheques); premies naar aanleiding van een geboorte of een huwelijk; vormen van collectieve dienstverlening (o.a. kinderopvang, speelpleinwerking). De terbeschikkingstelling van hulpmiddelen die verbonden zijn met de functie van bepaalde personeelsleden (o.a. gsm, laptop, bedrijfswagen) is niet uitgesloten. Het privégebruik van die werkmiddelen is fiscaal geregeld in het pc-privéplan, het privégebruik van gsm, het gebruik voor privéverplaatsingen van de bedrijfswagen. De sport-/cultuurcheques kunnen niet voor geld worden omgeruild Opdat de tussenkomst van de werkgever in de sport/cultuurcheque als een voordeel kan worden beschouwd, moeten de sport/cultuurcheques tezelfdertijd aan alle volgende voorwaarden voldoen: 1. de toekenning van de sport/cultuurcheque moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectorieel vlak of op ondernemingsvlak of, wanneer het afsluiten van een collectieve overeenkomst niet mogelijk is, in een geschreven individuele overeenkomst met dien verstande dat in een onderneming met werknemers voor bedrijfsleiders dezelfde regeling moet gelden als voor werknemers; 2. de sport/cultuurcheque wordt op naam van de werknemer of de bedrijfsleider afgeleverd; 3. op de sport/cultuurcheque staat duidelijk vermeld dat zijn geldigheid tot vijftien maanden beperkt is, van 1 juli van het jaar tot 30 september van het volgende jaar; 4. het totale bedrag van de sport/ cultuurcheques toegekend door de werkgever of de onderneming mag per werknemer of bedrijfsleider niet groter zijn dan honderd euro per jaar; 5. de sport/cultuurcheques kunnen geheel noch gedeeltelijk voor geld worden omgeruild. Opdat de tussenkomst van de werkgever in de eco-cheques als een voordeel kan worden beschouwd, moeten de eco-cheques tezelfdertijd aan alle volgende voorwaarden voldoen: 1. de toekenning van de eco-cheque moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectorieel vlak of op ondernemingsvlak of, wanneer het afsluiten van een collectieve overeenkomst niet mogelijk is, in een geschreven overeenkomst met dien verstande dat in een onderneming met werknemers voor bedrijfsleiders dezelfde regeling moet gelden als voor werknemers. 2. de collectieve arbeidsovereenkomst of individuele overeenkomst bepaalt de hoogste nominale waarde van de eco-cheque, met een maximum van tien euro per eco-cheque, evenals de frequentie van toekenning ervan gedurende een kalenderjaar. 3. de eco-cheque wordt op naam van de werknemer of de bedrijfsleider afgeleverd. 4. op de eco-cheque staat duidelijk vermeld dat zijn geldigheid tot vierentwintig maanden beperkt is, vanaf de datum van zijn terbeschikkingstelling aan de werknemer of de bedrijfsleider en dat hij slechts mag worden aangewend voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter als bedoeld in een collectieve arbeidsovereenkomst die is afgesloten in de Nationale Arbeidsraad. 5. de eco-cheques kunnen geheel noch gedeeltelijk voor geld worden omgeruild. 6. het totale bedrag van de ecocheques toegekend door de werkgever of de onderneming mag per werknemer of bedrijfsleider niet groter zijn dan 125 euro per jaar. Arnold Blockerije stadssecretaris Ninove Trefwoord(en): gemeentedecreet, rechtspositieregeling, personeel, vergoeding Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 49 N 222 VTS222_bnw.indd 49 14/04/11 08:25

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02) Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM TUSSEN :, met maatschappelijke zetel te,, vennootschap ingeschreven in het KBO onder nummer, Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex.

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex. Bijkomende toelichting bij de CAO van 12 januari 2010 inzake het woonwerkverkeer en de financiële bijdrage door de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen. 1. Woonwerkverkeer

Nadere informatie

6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES. 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding

6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES. 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding 6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding Met een forfaitaire onkostenvergoeding wordt bedoeld dat de vennootschap een vast bedrag per maand terugbetaalt aan de bedrijfsleider

Nadere informatie

1. Het door het Vlaams rechtspositiebesluit gehanteerde onderscheid tussen toelagen, vergoedingen en sociale voordelen.

1. Het door het Vlaams rechtspositiebesluit gehanteerde onderscheid tussen toelagen, vergoedingen en sociale voordelen. rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00009 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Invoering van het gemeenschappelijk arbeidsreglement

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 Eco-cheques en maaltijdcheques Situering : Interprofessioneel akkoord 2009-2010 Geen plaats

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Omzendbrief. Vlaamse regering Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport

Omzendbrief. Vlaamse regering Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport Omzendbrief Vlaamse regering Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport Kreupelenstraat 2, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 23 11 - Fax (02)553 23 05 Aan de personeelsleden

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL X Titel II De inhouding voor bijdrage aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Versie 04-03-2011 DEEL X Titel II De inhouding voor bijdrage aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging Versie 04-03-2011 DEEL X Titel II De inhouding voor bijdrage aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Toepassingsgebied ratione personae

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

2. Algemeen 2.1. De aanvraag van een fietsvergoeding gebeurt één keer per jaar (in principe in december voor het daaropvolgende jaar), behalve:

2. Algemeen 2.1. De aanvraag van een fietsvergoeding gebeurt één keer per jaar (in principe in december voor het daaropvolgende jaar), behalve: Vlaamse overheid -97' 4 Omzendbrief DVO/BZ/P&0/2009/10 Aan de personeelsleden van de diensten van de ~laamse overheid Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering en'de Vlaamse minister

Nadere informatie

Omzendbrief PEBE/VOI/2003/

Omzendbrief PEBE/VOI/2003/ btbjlage bij protocol nr. 200.61 5 Omzendbrief PEBE/VOI/2003/ Aan de personeelsdiensten van de Vlaamse openbare instellingen Vlaamse regering Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,

Nadere informatie

MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007

MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 Vanaf 1 oktober 2007 wordt de regeling van de mobiliteitsvergoeding in de bouw flink gewijzigd. De mobiliteitsvergoeding

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.2 : Begrafenisvergoeding Inhoudstafel en bijlage 1 Wettelijke grondslagen 2 Toepassingsgebied 3 Begunstigden 4

Nadere informatie

Geschenken, geschenkcheques en premies

Geschenken, geschenkcheques en premies CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Geschenken, geschenkcheques en premies info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De werkgever

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

REGLEMENT KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER

REGLEMENT KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER Vlaamse Radio- en Televisieomroep directie HR REGLEMENT KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Voorwerp 1 Dit reglement stelt de modaliteiten vast waaronder personeelsleden

Nadere informatie

Witzandexploitaties. Ploegenpremies... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011 (106.467)... 19. Zaterdagwerk... 4

Witzandexploitaties. Ploegenpremies... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011 (106.467)... 19. Zaterdagwerk... 4 Paritair comité voor het groefbedrijf 1020601 Grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams- Brabant Witzandexploitaties

Nadere informatie

P&O Netwerken Lokale Besturen. Sessie Extralegale voordelen. Vragen en antwoorden

P&O Netwerken Lokale Besturen. Sessie Extralegale voordelen. Vragen en antwoorden P&O Netwerken Lokale Besturen Sessie Extralegale voordelen Vragen en antwoorden Inleiding In november 2010 werden sessies rond extralegale voordelen georganiseerd op 5 locaties in Vlaanderen. Tijdens deze

Nadere informatie

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 1/6 TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016 I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 Het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat werd voorgesteld door de Regering

Nadere informatie

2020000 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

2020000 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren 2020000 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren Een aanvullend vakantiegeld... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 (64.902)... 2 Overlonen... 4 Collectieve

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Versie 24-05-2013 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel

Versie 24-05-2013 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel Versie 24-05-2013 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 15

Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 15 2010000 Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 2 Overloon zondagarbeid...

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Kroonlaan 145 A 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2015/1258 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 21-12-2015 Classificatiegraad

Nadere informatie

vervoerkosten horeca

vervoerkosten horeca vervoerkosten horeca Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 1 04/03/12 09:20 Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 2 04/03/12 09:20 Vervoerkosten woon-werk verkeer De werkgever komt financieel tussen in de

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Versie 11-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VI Tegemoetkoming in de vervoerskosten Inhoudstafel

Versie 11-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VI Tegemoetkoming in de vervoerskosten Inhoudstafel Versie 11-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VI Tegemoetkoming in de vervoerskosten Inhoudstafel 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Het gebruik van het openbaar vervoer 2.1 Algemeen 2.2 Principe

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN DE PRIJS VAN HET VERVOER VAN DE WERKNEMERS -------------------- Gelet op de wet

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding...

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding... Inhoudstafel 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1 1.1. In principe een terugbetaling van kosten door uw vennootschap... 1 1.1.1. U heeft betaald voor uw vennootschap en zij betaalt u dat terug...

Nadere informatie

Omzendbrief inzake toekenning van een fietsvergoeding voor het woonwerkverkeer

Omzendbrief inzake toekenning van een fietsvergoeding voor het woonwerkverkeer Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 240.773 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 27 NOVEMBER 2006 DIE GEVOERD

Nadere informatie

Ink. 2012 AJ 2013 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink. 2012 AJ 2013 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

Versie 17-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel

Versie 17-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel Versie 17-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Terbeschikkingstelling van een ICT-device

Nadere informatie

Ink. 2013 AJ 2014 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink. 2013 AJ 2014 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

1060100 Cementfabrieken

1060100 Cementfabrieken Paritair comité voor het cementbedrijf 1060100 Cementfabrieken Driemaandelijkse premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Maaltijdcheques... 4 Eenmalige ecocheque... 5 Geschenkencheque... 5 Kosten eigen aan de

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2006 inleiding...

Nadere informatie

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967 Artikel 46 EVOLUTIE VAN ARTIKEL 46

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967 Artikel 46 EVOLUTIE VAN ARTIKEL 46 Artikel 46 Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie Tekst volgens het KB van 02.04.1970 Toepasselijk vanaf 01.01.1970 en voor het eerst op de

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO R S Z P P O Kwartaal:2014-01 4. Het loonbegrip Inhoudstafel 4.1. Het begrip loon

Nadere informatie

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 4 juli 2005 THESAURIE Betalingen Wedden en Pensioenen correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Februari 2016 Onderwerp: Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland

Nadere informatie

Al de gewijzigde teksten zijn in deze coördinatie aangeduid door het verwijzingsnummer dat hiervoor aan de wijzigende tekst werd gegeven.

Al de gewijzigde teksten zijn in deze coördinatie aangeduid door het verwijzingsnummer dat hiervoor aan de wijzigende tekst werd gegeven. Ministerieel besluit van 12 april 1965 (niet gepubliceerd) betreffende toekenning van een vergoeding voor kosten wegens rondreizen, van een vergoeding voor het gebruik van een fiets en van bijzondere vergoedingen

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE DEELTIJDSE ARBEID, GEWIJZIGD DOOR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

Reglement over het volgen van vorming door personeelsleden van de Stad Gent

Reglement over het volgen van vorming door personeelsleden van de Stad Gent Reglement over het volgen van vorming door personeelsleden van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2014 Bekendgemaakt op 23 december 2014 Inhoudstafel Titel I. Doel, definities

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) FAQ S VOORDELEN VAN ALLE AARD

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) FAQ S VOORDELEN VAN ALLE AARD Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Kroonlaan 145 A Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2016/220 1050 Brussel Uitgiftedatum 07-03-2016 www.ssgpi.be Classificatiegraad

Nadere informatie

1400300 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

1400300 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek 1400300 Wegvervoer en logistiek voor ALGEMEEN : RIJDEND PERSONEEL... 3 Overbruggingsuren... 3 Zon- en feestdagen... 3 Premie voor arbeidstijd en beschikbaarheidstijd...

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de vervoerkosten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de vervoerkosten 1/9 Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de vervoerkosten Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap - Aanvullende pensioenen - Bewijs van kosten voor verplaatsing tussen

Nadere informatie

Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste

Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste nettoloon per maand brutoloon per maand kostprijs Bedrijf verhoging

Nadere informatie

1060100 Cementfabrieken

1060100 Cementfabrieken Paritair comité voor het cementbedrijf 1060100 Cementfabrieken Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1993 (34.142)... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999 (51.032),

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

De rechtspositie van het gemeentepersoneel Het salaris, de functionele loopbaan en de geldelijke anciënniteit

De rechtspositie van het gemeentepersoneel Het salaris, de functionele loopbaan en de geldelijke anciënniteit De rechtspositie van het gemeentepersoneel Het salaris, de functionele loopbaan en de geldelijke anciënniteit In de reeks De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel worden verschillende elementen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/203 BERAADSLAGING NR 11/016 VAN 1 MAART 2011, GEWIJZIGD OP 6 MAART 2012, OP 15 JANUARI 2013 EN OP 2 DECEMBER

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Principe 4.2

Nadere informatie

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. commissie: een commissie als bedoeld

Nadere informatie

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. PC 305 dd 29/09/2005 PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE DE VRIJSTELLING VAN ARBEIDSPRESTATIES IN HET KADER VAN DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK EN DE TOEKENNING

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS DIENST VOOR DE BIJZONDERE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS D I B I S S Kwartaal:2015/2 4. Het loonbegrip Inhoudstafel 4.1. Het begrip loon dat voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

1130400 Pannenbakkerijen. Arbeid in ploegen... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2009 (93.613)... 13. Maaltijdcheque... 3. Ecocheque...

1130400 Pannenbakkerijen. Arbeid in ploegen... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2009 (93.613)... 13. Maaltijdcheque... 3. Ecocheque... Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen 1130400 Pannenbakkerijen Arbeid in ploegen... 2... 2 Maaltijdcheque... 3... 3 Ecocheque... 4... 4 Eindejaarspremie... 5... 5 Enige premie bij overlijden of bij

Nadere informatie

SAC bijlage 16 GECOÖRDINEERD PROTOCOL M.B.T. DE TEWERKSTELLING VAN UITZENDKRACHTEN BIJ DE VRT

SAC bijlage 16 GECOÖRDINEERD PROTOCOL M.B.T. DE TEWERKSTELLING VAN UITZENDKRACHTEN BIJ DE VRT SAC bijlage 16 GECOÖRDINEERD PROTOCOL M.B.T. DE TEWERKSTELLING VAN UITZENDKRACHTEN BIJ DE VRT 1. Algemeen principe Voor de invulling van haar structurele opdrachten werft de VRT in principe medewerkers

Nadere informatie

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving beroepsverleden formulering gelijkstelling Vereist voor tijdskrediet Formule 50 plus Zie CAO NAR Collectieve nr.77bis tot vervanging van de collectieve nr.77 van 14 februari 2001 tot invoering van een

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

PROTOCOL VAN OVEREENKOMST. Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument.

PROTOCOL VAN OVEREENKOMST. Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument. PROTOCOL VAN OVEREENKOMST Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument. Tussen enerzijds de naamloze vennootschap AMP, ingeschreven in het Rechtspersonenregister

Nadere informatie

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Arbeids- en loonvoorwaarden... 2 CAO van 22 maart 1999 (51.489)... 2 Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling

Nadere informatie

P&O Afdeling Belonen. Abonnementen, Vervoerkosten en. Hospitalisatieverzekering

P&O Afdeling Belonen. Abonnementen, Vervoerkosten en. Hospitalisatieverzekering P&O Afdeling Belonen Abonnementen, Vervoerkosten en Hospitalisatieverzekering Overzicht 1. Tussenkomst Woon-werkverkeer 1.1 Openbaar vervoer 1.2 Fietsvergoeding 1.3 Gebruik privéwagen 2. Beroepsverkeer

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2009

NIEUWSBRIEF JUNI 2009 NIEUWSBRIEF JUNI 2009 HET IBO-CONTRACT STOPZETTEN OMWILLE VAN ECONOMISCHE REDENEN Na aandringen van de werkgevers heeft de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) een mogelijkheid

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Fiets je rijk Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Om te stimuleren dat werknemers op de fiets naar het werk rijden, stelt de wet van 8 augustus 1997 de vergoeding voor werknemers die met de

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-04 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 26/11/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S, 31 juli 2007);

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S, 31 juli 2007); Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege Voorzitter van het College van de hulpverleningszone directie

Nadere informatie

1 Wettelijke bepalingen

1 Wettelijke bepalingen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.3 : Vergoeding voor het gebruik van de fiets Inhoudstafel 1 Wettelijke bepalingen 1.1 Toepassingsveld 1.2 Voorstelling

Nadere informatie

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT In België werd het recht op dagen tot voor kort volledig bepaald op basis van de prestaties die de werknemer in het jaar ervoor

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gesco-regularisatie Vragen en antwoorden voor de gemeenten, provincies en OCMW s

Gesco-regularisatie Vragen en antwoorden voor de gemeenten, provincies en OCMW s Gesco-regularisatie Vragen en antwoorden voor de gemeenten, provincies en OCMW s 7 januari 2015 een aanvulling van 26 februari 2015 1. Regularisatie gesco s Waar vind ik informatie? De Vlaamse Regering

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. [De informatieplicht] HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Versie 11-02-2016 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VI Tegemoetkoming in de vervoerskosten Inhoudstafel

Versie 11-02-2016 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VI Tegemoetkoming in de vervoerskosten Inhoudstafel Versie 11-02-2016 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VI Tegemoetkoming in de vervoerskosten Inhoudstafel 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Het gebruik van het openbaar vervoer 2.1 Algemeen 2.2 Principe

Nadere informatie

WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 VAN 10 APRIL 1992. (B.S. 30.07.1992) Uittreksel TITEL II. - PERSONENBELASTING.

WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 VAN 10 APRIL 1992. (B.S. 30.07.1992) Uittreksel TITEL II. - PERSONENBELASTING. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 VAN 10 APRIL 1992. (B.S. 30.07.1992) Uittreksel TITEL II. - PERSONENBELASTING. HOOFDSTUK II. - Grondslag van de belasting. AFDELING IV. - Beroepsinkomen. ONDERAFDELING

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie