GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE UUR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR."

Transcriptie

1 GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers, Ingeborg De Meulemeester, Raf Van Roeyen, Filip Kegels en Dirk Van Esbroeck, schepenen; Ludo De Block, Roger Heirwegh, Jozef Schelfhout, Luc Maes, Werner Maes, Guy Tindemans, Ernest Smet, André Buyl, Luk Smet, Jan Weyers, Marleen Goeminne, Kristien Hulstaert, Veerle Vincke, Ann Cools, Elise Balliauw, Dominique Tielens, Filip Hendrickx, Jurgen De Kerf, Lien Van Dooren, Marina Apers, Hilde Maes, Issam Benali, Jan Van De Perre, Charlotte Van Strydonck, Geert Noppe en Herman Uyttersprot, raadsleden. Jan Noppe, gemeentesecretaris. Aan de raadsleden werd de agenda in de uitnodigingen als volgt meegedeeld: Openbare zitting. D Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting 21 oktober BM D 13 D 03 D 20 D Kerkfabrieken - goedkeuring: Budgetwijziging 2014; Wijziging meerjarenplan 2014/2019; Budget Financiën: retributiereglement inzake uitlening gemeentelijk materieel aan verenigingen. 04. Goedkeuring aanpassing politiereglement met betrekking tot begraafplaatsen en lijkbezorging. 05. Goedkeuring aanpassing huishoudelijk reglement met betrekking tot de grafconcessies. 06. Brandweer: goedkeuring forfaitaire bijdrage afrekening. 07. Bepaling verdeelsleutel m.b.t. de gemeentelijke dotatie voor 2015 en volgende aan de brandweerzone Waasland. D 23 D 32 D Goedkeuring Streekpact 2013/2018 van RESOC Waas en Dender. 09. Definitieve vaststelling Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Steenland te Kallo. 10. Vaststelling lastvoorwaarden uitvoeren aanpassingswerken aan waterloop langs Polderdreef Beveren.

2 D Vaststelling lastvoorwaarden leveren lichte bestelwagen met kipbare laadbak voor de groendienst + overname oude wagen. 12. Verkoop schuimautopomp brandweer via openbare verkoop. 13. Vaststelling lastvoorwaarden leveren van dranken aan petanquehal te Beveren periode 2015/ Vaststelling lastvoorwaarden leveren van dranken aan Gemeentelijk Jeugdcentrum en de vzw s Togenblik en t Eiland. D 40 D Voorlopige vaststelling beleidsplan mobiliteit. 16. Verkoop bouwgronden in verkaveling Kastanjelaan te Kieldrecht (lot 56). 17. Verkoop 6 bouwgronden in verkaveling Haegemolen te Melsele, fase Verkoop 2 percelen bouwgrond in gemeentelijke verkaveling Zillebeek/Elzestraat te Beveren. 19. Doorhaling hypothecaire inschrijving perceel grond KMO-zone Schaarbeek te Melsele. 20. Verkoop perceel industriegrond langs de Schaarbeekstraat te Melsele. 21. Verkoop perceel KMO-grond, Doornpark te Beveren. 22. Verkoop perceel in uitbreiding KMO-zone Doornpark te Beveren: a) nrs 1346B en 1347; b) nrs en 1350D; c) nrs. 1347, 1348A, 1350D en 1356D. D 11 D 22 D 64 D Personeel lokale politie Beveren: openverklaring van 2 betrekkingen calog niveau C, assistent onthaal. 24. Gemeentelijk Technisch Instituut: a) functiebeschrijving leermeester niet-confessionele zedenleer; b) aanstellingsprocedure technisch adviseur. 25. PEVA vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren: kennisgeving agenda algemene vergadering Burensportdienst Waasland: goedkeuring jaarrekening en verslag 2013 en nieuwe overeenkomst per Archeologische Dienst Waasland: goedkeuring beleidsplan en verlenging vereniging.

3 D Intergem: a) Goedkeuring overname aandelen n.a.v. exit Electrabel nv; b) Goedkeuring bijkomende kapitaalverhoging i.k.v. optimalisatie aandelenbezit n.a.v. exit Electrabel nv; c) Uitnodiging algemene vergadering in buitengewone zitting d.d goedkeuring statutenwijziging en verlenging duur activiteit gas ex-igao + vaststelling mandaat. 29bis Ten Verzoeke van Groen-sp.a-fractie: a) resolutie over de doortrekking van de tram naar Beveren; b) voorstel tot toevoegingen aan het beleidsplan mobiliteit. 29. Fingem: uitnodiging buitengewone algemene vergadering d.d goedkeuring begroting, activiteiten en strategie vaststelling mandaat. 30. IGS Schelde Landschapspark: uitnodiging buitengewone algemene vergadering d.d vaststelling mandaat. 31. IGS Westlede: uitnodiging algemene vergadering d.d vaststelling mandaat. 32. Ibogem: uitnodiging buitengewone algemene vergadering d.d aanduiding vertegenwoordiging. 33. Interwaas: uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering d.d aanduiding vertegenwoordiging. 34. Maatschappij Linkerscheldeoever: uitnodiging Algemene Vergadering d.d aanduiding vertegenwoordiging. D Vaststelling aantal te verkiezen leden van de politieraad van de politiezone Waasland-Noord. 36. Verkiezing van de leden van de politieraad. Geheime zitting. D Personeel lokale politie Beveren: vaststelling juiste datum indiensttreding inspecteur van politie probatiestage. 38. Personeel lokale politie Beveren: aanstelling leden selectiecommissie voor personeelsleden niveau C voor aanwerving 2 assistenten onthaal. 39. Gemeentelijk beroepspersoneel gemengde brandweerdienst Beveren: aanstelling op proef van 8 brandweermannenambulanciers.

4 Openbare zitting: 01. Voorzitter De Wael verklaart de openbare zitting voor geopend en heeft een aantal praktische mededelingen. - De raadsleden vinden op hun plaats de wijzigingen voor agendapunt Toegevoegd punt b van de Groen-sp.a-fractie zal behandeld worden, samen met punt 15 met betrekking tot de voorlopige vaststelling van het mobiliteitsplan. - Vanaf punt 30 gaan we beginnen stemmen. Om praktische en efficiënte redenen zouden we willen beginnen tellen tegelijk met het tellen van de politieraad. - De data voor de gemeenteraad van 2015 zijn gekend en zullen binnenkort aan de raadsleden bezorgd worden. Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan secretaris Noppe. De secretaris leest het verslag van de gemeenteraadszitting van dinsdag 21 oktober 2014 voor. Er was een opmerking van raadslid Buyl, Vlaams Belang-fractie, bij het verslag van de gemeenteraad van 21 oktober 2014 met betrekking tot de situatie aan de Lindenlaan en de parking van de voetbalvelden van Den Bosdam en Yellow Blue. Raadslid Buyl heeft deze tussenkomst zelf gedaan i.p.v. raadslid Maes. Deze aanpassing is reeds gedaan in het voorliggend verslag. Raadslid Noppe, Groen-sp.a-fractie, heeft een kleine opmerking bij punt 6 van het verslag van 21 oktober 2014 betreffende de passage over de euro van de vzw van de jeugdhuizen. Er was een discussie tussen schepen Kegels en het raadslid zelf. Het gesprek werd anders weergegeven dan het is verlopen. De vraag was of andere organisaties of groepen van de jeugdhuizen al dan niet aanspraak konden maken op die subsidiepot. Volgens het raadslid leek schepen Kegels te bevestigen dat ook anderen aanspraak konden maken op die pot. Raadslid Noppe heeft hierop geantwoord dat dit zeer goed nieuws was.

5 In het verslag staat nu dat die subsidieaanvraag toch via de jeugdhuizen moet verlopen. Iedereen is welkom, maar de organisatie moet altijd via de jeugdhuizen zelf verlopen. Het systeem blijft dus beperkt tot die jeugdhuizen. Dit is net wat het raadslid probeerde aan te kaarten. Volgens raadslid Noppe heeft de schepen dat niet gezegd. Het raadslid vraagt om het verslag aan te passen. Ofwel moet de toelichting van de schepen aangepast worden, ofwel moet er geschrapt worden dat het raadslid dit zeer goed nieuws vindt. De zin dat het raadslid dit goed nieuws zou vinden kan geschrapt worden in het verslag. Waarvan akte. Er was ook discussie over de euro die terugvloeit naar de gemeente en met name of dit al dan niet werkingsmiddelen zouden zijn. Dit was ook een discussie tussen de schepen en het raadslid. Dit is volgens het raadslid wel juist weergegeven in het verslag. De schepen heeft pertinent gezegd dat de stelling van het raadslid onjuist was. Het raadslid heeft dit nagetrokken in de verslagen van de algemene vergadering van de vzw die ook goedgekeurd zijn door de schepen. Daarin staat heel duidelijk dat het om werkingstoelagen gaat en niet om gelden uit een reservefonds. De voorzitter antwoordt dat de opmerkingen over het verslag verder zullen nagekeken worden. Schepen Kegels antwoordt op de opmerkingen. Die euro zijn door de gemeente voorzien als een reservefonds en kwamen wel degelijk in de werkingsmiddelen terecht. Ze zijn daarin gedeponeerd om een kapitaal te voorzien voor de werking en dit bij de opstartfase, maar dat geld werd nooit aangewend.

6 Ze werden wel als werkingstoelagen voorzien, maar het was de facto een reservepot die aangewend kon worden op het moment dat zij zonder financiële middelen zouden zitten. Raadslid Noppe vraagt of deze jaarlijkse werkingstoelage ingeschreven was in de voorzieningen voor jeugd. De schepen antwoordt dat het een éénmalige toelage betreft die in het begin was voorzien. Raadslid Noppe haalt er het verslag van de algemene vergadering bij. Hij citeert: Het college hanteert de filosofie dat alle toelagen die de vzw s in het verleden hebben ontvangen kunnen teruggevorderd worden door de gemeente aangezien het gaat om euro die over de verschillende jaren is gestort aan de verschillende vzw s. Het raadslid begrijpt hieruit dat het inderdaad een werkingstoelage is die over zoveel jaren is gestort. Het is niet zo zeer of dit al dan niet een werkingstoelage genoemd wordt, maar wel dat het uit de begroting van jeugd komt. Hij vraagt aan de schepen of hij er niet voor kan zorgen dat dit opnieuw ingeschreven wordt in de begroting van jeugd. Hij denkt dat het voor de schepen van jeugd een goed idee is omdat hij dan meer middelen ter beschikking heeft. De schepen zou ook liefst die middelen in zijn begroting hebben. Het is nu eenmaal zo dat er jaarlijks steeds een subsidie voorzien is. Die wordt nu ook voorzien. Het zijn nu drie gelijke subsidies, omdat ze drie onafhankelijke vzw s zijn geworden. Het betrof wel degelijk een eenmalige toelage bedoeld als een reservefonds. Ze hebben jaarlijks, bovenop deze eenmalige toelage, altijd een subsidie gekregen. De burgemeester zegt dat dit dateert van de periode van de eerste schepen van jeugd, de heer Van Overmeiren.

7 Dit was een startkapitaal dat toen door de gemeente gestort met als doel een buffer te hebben voor de opstart van het Togenblik. Dit is echter nooit nodig geweest. Er is geen enkele reden om dit nu terug te storten op welke manier dan ook. Het is een startkapitaal dat ter beschikking is gesteld door de gemeente aan de vzw Togenblik. Dit werd echter nooit gebruikt omdat zij jaarlijks een subsidie kregen en ook elk jaar winst hebben gemaakt. Raadslid Noppe heeft de verslagen van de algemene vergadering waarin dit allemaal redelijk is goed uitgelegd. Het gaat inderdaad om subsidies per jaar van 1997 tot Die zijn inderdaad toen niet gebruikt omdat het geld, dat binnengekomen is via de huur, door de vzw gebruikt is. Het gaat daar helemaal niet over. Jaren geleden werd dit bedrag ingeschreven in de begroting van jeugd. Nu wordt dit teruggestort naar de gemeente en voor iets anders gebruikt. Dit is jammer. Schepen Kegels zegt dat het altijd duidelijk is geweest dat het een reservefonds was dat aangewend kon worden indien er problemen waren. Op de algemene vergadering is er een discussie ontstaan over het geld omdat die jonge mensen van nu niet weten waar dit vandaan komt. Bij nadere toelichting over dit budget is er geen verdere discussie geweest over het feit dat die euro ging terugvloeien naar de gemeente. Raadslid Noppe betwist ook niet dat dit terugvloeit naar de gemeente. Hij vraagt alleen of het niet interessant zou zijn om het bedrag terug in te schrijven in de begroting van jeugd. Volgens de schepen is er een subsidiesysteem. Waarom zouden we nog eens euro extra bovenop de bestaande subsidie storten? Dit gaat wel wat ver! Het is altijd een noodfonds geweest!

8 Er is geen enkele reden waarom dit niet terug kan vloeien in de algemene begroting. Door alle raadsleden wordt goedkeuring gehecht aan het voorgelegd verslag van de gemeenteraadszitting van dinsdag 21 oktober Vervolgens start de voorzitter de zitting met het vragenkwartiertje. * Raadslid Benali, Groen-sp.a-fractie, heeft drie vragen. Een tijdje geleden was er onrust in de gevangenis in Beveren. De lokale politie van Beveren is hierbij tussengekomen. Hoe is die tussenkomst verlopen en hoe zijn onze mensen hierop voorbereid? Er was een gebrek aan nuttige dagbesteding voor de gevangenen. Vooraf werd echter aangekondigd dat de gevangenen in Beveren overdag zouden kunnen werken. Kan de gemeente Beveren mee helpen in de zoektocht naar een nuttige dagbesteding voor die gevangenen, zonder daarbij in concurrentie te treden met de sociale economie? Heeft de burgemeester hier een beter zicht op? De burgemeester antwoordt dat het beheer van de gevangenis geen taak van de gemeente is. Hij wenst zeker geen instructies te geven aan de directie van de gevangenis over op welke manier zij hun taak moeten vervullen. Bij moeilijkheden kan de directie van de gevangenis beroep doen op onze politiediensten. Er zijn in Beveren 10 extra mensen in dienst genomen om bijstand te verlenen. Die ondersteuning is de voorbije maanden al een aantal keren gebeurd. De gevangenisdirectie kan mensen vorderen. Raadslid Benali vraagt of onze politieagenten voldoende getraind zijn om hierin tussen te komen.

9 Het gaat hier om gevaarlijke situaties zoals gevechten tussen gevangenen. Die nuttige dagbesteding is inderdaad volledig de verantwoordelijkheid van de directie. Als dit probleem echter blijft aanslepen, dan moeten onze agenten blijven tussenkomen. De gemeente kan bij de directie misschien aandringen om toch snel naar een oplossing te zoeken. De burgemeester antwoordt dat er geen verband is tussen beiden. Onze politiemensen zijn wel degelijk opgeleid. Voor de opening van de gevangenis werden er oefeningen gehouden. Deze oefeningen komen op regelmatige tijdstippen terug. * Raadslid Benali stelt een vraag over het Jeugdcentrum Prosperpolder dat gerenoveerd wordt. Via de krant werd vernomen dat voor de verdere afwerking nog heel wat financiële middelen nodig zijn. Het jeugdcentrum zal opengesteld worden naar bedrijven om daar seminaries te houden. Dit is geen slecht idee. In hoeverre zijn bedrijven geïnteresseerd in gebruik voor seminaries? Is hierover een marktstudie of bevraging geweest? Die seminaries hebben een totaal ander karakter dan de andere activiteiten. Zijn bedrijven en jeugd wel te combineren? Voor de ganse renovatie is er sprake van een bedrag van euro. Het is wel belangrijk dat wij zeker zijn van de inkomsten van die seminaries! Schepen Kegels antwoordt dat het geen goedkoop dossier is. Het gaat hier over een zeer grondige en grote renovatie. Als we hierbij de omgevingswerken en resterende asbestwerken op de koer bijtellen, dan zal het dossier ongeveer euro kosten, zonder de subsidies. We moeten voor de subsidies een euro aftrekken.

10 De nieuwe inrichting van het jeugdcentrum is hierop gebaseerd. In het langste gedeelte, dat westelijk gaat, worden de bedden, het sanitair en enkele leefruimtes voorzien. In het gedeelte langs de Engelbertusstraat wordt er in de 2 grote zalen sanitair voorzien en meer faciliteiten zoals een keuken. Hier kunnen seminaries en teambuildingsessies gegeven worden. In de vakantieperiodes zal het gebruik door de jeugd prioritair en ook snel volgeboekt zijn. In de herfst en winter kan dit uitgebreid worden naar bedrijven of mensen uit de privé die dit tegen aangepaste prijzen kunnen huren. Door het gebruik van een aangepast tarief kunnen onze kosten verhaald worden. Raadslid Benali kan hieruit afleiden dat de schepen denkt dat dit wel degelijk geschikt is om dit soort van seminaries te houden. Moeten er geen aanpassingen gebeuren tussen de zomer en de winter om dit meer aantrekkelijk te maken voor de bedrijven? Brengt dit dan geen extra kosten met zich mee? Schepen Kegels antwoordt dat na de volledige afwerking het jeugdcentrum compatibel is voor de behoeften van de jeugd en voor het andere luik. De schepen heeft gevraagd om na te kijken of we die kosten konden verhalen door het pakket uit te breiden en niet alleen op de jeugd te focussen. Het moet gans het jaar kunnen opengesteld worden voor nog andere mogelijkheden. We gaan geen extra kosten doen om meer zaken mogelijk te maken. Als het nu in zijn totaliteit afgewerkt is, dan is er zeker een ruimte die voor vele zaken geschikt is. In Prosperpolder wordt nu heel veel gedaan in het kader van toerisme. Jeugdcentrum Prosperpolder is een ideale locatie om heel het jaar door voor meerdere doeleinden beschikbaar te zijn.

11 Raadslid Maes, Open Vld-fractie, heeft ook een vraag over dit punt. Hij vraagt of het de taak is van de gemeente om in zo n dossier op de markt te treden in een sector waar vanuit de private sector ook al veel aanbod is. Schepen Kegels antwoordt dat het niet de bedoeling is om de concurrentie aan te gaan met de privé. Volgens raadslid Maes gebeurt dit automatisch als men dit openstelt. Schepen Kegels zegt dat het een aftasten zal zijn en het zoeken naar evenwicht. In de noordkant zijn niet zoveel feestzalen, maar heel wat bedrijven hebben hun eigen ruimtes voor momenten met personeel voorzien. Het moet echt op termijn bekeken worden, zonder concurrentie te voeren met de privé. - Raadslid Benali, Groen-sp.a-fractie, zegt dat de Expressweg E34 de meest dodelijke snelweg in ons land is door diverse omstandigheden. Die slechte cijfers zijn natuurlijk ook te wijten aan de vele werken die hebben plaatsgevonden. Er wordt aangegeven dat er ook heel veel vrachtverkeer is. Dagelijks moet men lang aanschuiven op de pechstrook om de afslag Melsele/Kallo te nemen. Is er contact geweest tussen de gemeente en de bevoegde minister om de veiligheid te bevorderen? Schepen Van Roeyen antwoordt dat de Expressweg een bovenlokale weg is. Het is een weg die beheerd wordt door het Gewest, waar wij geen enkele zeggenschap in hebben. Er is een nieuwe minister van mobiliteit in de Vlaamse regering die de verantwoordelijkheid zal moeten opnemen.

12 De gemeente, die wel betrokken is bij de planningsprocessen, zal er ten zeerste op aandringen dat alle zaken met spoed zouden uitgevoerd worden. Helaas zijn wij maar een lokaal bestuur. Raadslid Benali verwacht niet onmiddellijk iets van de gemeente. Het is inderdaad een Gewestweg. Hij vraagt of er communicatie is geweest naar de bevoegde minister toe. De E34 wordt door veel inwoners van Beveren gebruikt. Het minste wat de schepen kan doen, is aandringen bij de minister om versneld iets te doen. Schepen Van Roeyen antwoordt dat de gemeente in al die vergaderingen ten zeerste aandringt om die ingrepen snel te doen. Het gaat hier wel over problematieken van budgetten op Vlaams niveau. Onlangs heeft men de invoegstrook verlengd, met files tot gevolg. Het Gewest doet allerlei werken maar de timing, de budgetten en de beslissingsbevoegdheid liggen niet bij ons. Wij kunnen alleen maar onze stem laten horen en we doen dit op alle fora die daarvoor bestemd zijn. We hebben geen brief geschreven naar de minister. Volgens raadslid Benali is zo n onderzoek de ideale gelegenheid om de minister er nog eens op te wijzen hoe gevaarlijk de Expresweg wel is. Dit kan alleen maar de druk verhogen. - Raadslid Buyl, Vlaams Belang-fractie, wenst 2 vragen te stellen. Op 24 oktober ll. kregen alle raadsleden een van een inwoner van Beveren. Het betrof hier een gevaarlijke situatie die meermaals heeft plaatsgevonden, nl. het parkeren voor laden en lossen op het fiets- en voetpad ter hoogte van de Yzerhand aan de Ciamberlanidreef. Volgens de blijkt het steeds over dezelfde persoon te gaan die altijd op dezelfde plaats op het voetpad parkeert. Is daar al tegen opgetreden?

13 Schepen Van Roeyen antwoordt dat de persoon die deze vragen stelt, zeer actief is in het stellen van vragen. Deze vraag heeft ons zeker bereikt en is doorgegeven aan de politie. Er zal gevraagd worden aan de wijkagent om die betrokken persoon te wijzen op het onveilig parkeren. * Raadslid Buyl heeft ook nog een vraag over het fietspad in de Zandstraat in Haasdonk. Langsheen de Zandstraat in Haasdonk is een nieuw en goed fietspad aangelegd. Een fietser die iedere ochtend vroeg naar het werk rijdt, vroeg om extra verlichting te plaatsen vanaf het spoor tot aan de eerste huizen in de Zandstraat. Het fietspad buigt daar iets verder af van de rijweg en door de boom- en struikgroei kan de straatverlichting niet ten volle benut worden. Kan dit verholpen worden? Schepen Van Roeyen antwoordt dat dit stuk fietspad ver van de rijweg ligt en dus zeer veilig is. Straatverlichting zorgt daar wel voor voldoende licht om sociale veiligheid te garanderen. Het is een breed fietspad en het is zeker geen prioriteit om daar extra verlichting te voorzien. Raadslid Buyl vraagt of het misschien mogelijk is om daar dezelfde verlichting te voorzien als aan het spoor. Daar schiet de verlichting aan als men voorbijrijdt. Dit zal toch meer een veiligheidsgevoel geven. Zeker in de zomer als de bladeren op de bomen staan en de straatverlichting niet optimaal schijnt. Schepen Van Roeyen kan alleen maar bevestigen dat de aanwezige straatverlichting naar sociale veiligheid toe voldoende impact heeft en dat het aanwezige fietspad zeer comfortabel en veilig kan gebruikt worden, ook wanneer het donker is.

14 Raadslid Maes heeft hierop een kleine repliek. Als er inderdaad te weinig licht is door de aanwezige beplanting, dan is het beter om een deel van de beplanting te snoeien dan bijkomende verlichting te plaatsen. * Raadslid Maes, Open Vld-fractie, heeft drie maanden geleden een agendapunt ingediend met de vraag aan het college of zij een plan hadden bij schaarste van elektriciteit en of zij een aantal maatregelen zelf zullen nemen, al was het maar uit solidariteit voor die gebieden die wel afgeschakeld worden. Op die vraag kwam weinig antwoord. Er moesten nog een aantal dingen bekeken worden en er werd gewacht op een vergadering met de gouverneur. Ondertussen zijn er wel wat gemeenten die concrete plannen hebben bekendgemaakt, maar van de gemeente Beveren hebben we nog niets gelezen. Zijn er al plannen gemaakt vanuit de gemeente om extra maatregelen te nemen zodat die schaarste niet zou leiden tot een afkoppeling? De burgemeester antwoordt dat de kans op afschakeling in de gemeente Beveren ook wel veel kleiner is dan in sommige andere gemeenten. De afschakeling begint in schaal 6 en Vrasene zit in schaal 2. De kans dat er wordt afgeschakeld is zeer klein en is ook voor Vrasene vrij miniem. Er wordt over gecommuniceerd. De burgemeester wenst hierover een commissie te geven. Niet alleen in het kader van een afschakelingsplan, maar er kunnen zich ook andere problemen voordoen zodat de elektriciteit voor een aantal uren uitvalt. Het is een goede oefening. Niet alleen voor Vrasene, maar ook om eens ruimer te kijken. Zo ontdekken we misschien onze zwakke punten en kunnen we waar het nodig ondersteuning geven. De gemeente zal zelf niet alles oplossen. We kunnen preventief werken en een aantal raadgevingen geven.

15 Raadslid Maes is van mening dat de solidariteit wel verder gaat dan voor de deelgemeente Vrasene. We kunnen het ook niet maken dat bv. delen van Sint-Niklaas, Temse of Waasmunster afgeschakeld worden en wij er maar op los leven. Solidariteit gaat verder dan onze gemeentegrenzen. De burgemeester zegt dat er een onderscheid is. De vraag : Indien er afgeschakeld wordt, wat is dan eventueel de reactie van de gemeente? wordt hier gesteld. De gemeente is dit aan het bekijken. Wat raadslid Maes bijkomend vraagt, is iets anders. Gaat de gemeente maatregelen nemen om het energieverbruik te verminderen? In het bestuursakkoord staat dat we tegen 2020 de intentie hebben om in onze eigen gebouwen het energieverbruik met 20% te verminderen. De schepen kan hier uitgebreid op antwoorden, maar het is misschien beter dat hij hierover een commissie geeft. Wat het afschakelingsplan betreft zijn we bezig om de gevoelige punten in kaart te brengen. We gaan kijken waar we zelf ondersteuning kunnen geven en waar we raadgevingen kunnen geven naar de mensen toe. * Raadslid De Block, Groen-sp.a-fractie, verwijst naar het verslag van het college. Het ontwerpplan voor de woning op de hoek van de Spoorweglaan en de Grote Baan te Melsele is door het college goedgekeurd. In het richtinggevende gedeelte van het structuurplan van Melsele staat dat het voorzien was dat het Kerkplein te Melsele de functie zou krijgen van ontmoetingsruimte en evenementenplaats. Op de plaats van de af te breken woning aan het kruispunt zou een nieuw dorpsplein komen dat een schakel zou vormen tussen Melsele-Noord en Melsele-Zuid.

16 Het zou ook een overstappunt zijn voor bus en tram, voor voetgangers en fietsers. Hij vraagt aan de schepen of er wijzigingen in dit ontwerpplan zijn voorzien? Schepen Vlegels antwoordt dat er op dit moment geen wijzigingen zijn voorzien in het ontwerpplan. We hebben alleen beslist dat het huis moet afgebroken worden in het kader van de heraanleg van de N70. In het BPA staat dat het ene gedeelte, dat achteraan staat, moet behouden blijven. De bijgebouwen en nog een stuk grond daarrond blijven behouden zodat dit later openbaar kan verkocht of verhuurd worden. Wat er precies gaat komen, weten we nog niet. Het is niet noodzakelijk bestemd voor tram of bus. Het plein wordt pas gerealiseerd op het moment dat er een wand kan worden voorzien langs één of twee zijden, maar daarvoor moeten we nog gronden verwerven. We moeten ook nog iets vinden aan de achterzijde van het plein zodat daar ook een echte wand kan verkregen worden en op die wijze een echt plein. 02. Het centraal kerkbestuur maakte een aanvraag over tot budgetwijziging 2014 van diverse kerkfabrieken en enkele kerkfabrieken dienden ook een aanvraag tot wijziging meerjarenplan in. De raad gaat telkens met algemeenheid van stemmen akkoord met: Het voorstel tot budgetwijziging dj van volgende kerkfabrieken: Sint-Martinus Beveren, Sint-Jan Evangelist Beveren, Sint-Jacobus de Meerdere Haasdonk, HH Petrus en Paulus Kallo, Sint-Michiel Kieldrecht, Sint-Engelbertus Prosperpolder Kieldrecht, O.-L.-V. Hemelvaart Melsele, Sint-Laurentius Verrebroek en H. Kruis Vrasene;

17 De vraag van volgende kerkbesturen tot bekomen wijziging meerjarenplan : Sint-Martinus Beveren, Sint-Engelbertus Prosperpolder Kieldrecht, O.-L.- V. Hemelvaart Melsele en H.Kruis Vrasene; Het ingediende budget 2015 van volgende kerkfabrieken: Sint-Martinus Beveren, Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand Beveren, Sint- Jan Evangelist Beveren, Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen Doel, Sint-Jacobus de Meerdere Haasdonk, HH Petrus en Paulus Kallo, Sint-Michiel Kieldrecht, Sint-Engelbertus Prosperpolder Kieldrecht, Onze-Lieve Vrouw Hemelvaart Melsele, Sint-Laurentius Verrebroek en H. Kruis Vrasene. 03. Het reglement inzake uitlening gemeentelijk materieel aan verenigingen dient aangepast te worden en sommige tarieven bijgestuurd. Raadslid Benali, Groen-sp.a-fractie, heeft een kleine opmerking. In de memorie van toelichting staan de nieuwe bedragen. De oude bedragen zijn allemaal afgerond, maar de nieuwe bedragen niet. De nieuwe bedragen zijn de bedragen exclusief btw. Raadslid Benali denkt dat de bedragen in die lijst inclusief en exclusief btw door elkaar gemengd zijn. Kan dit eens nagekeken worden? Dit zal nagezien worden. Met algemeenheid van stemmen hecht de raad goedkeuring aan volgende aanpassingen inzake uitlening gemeentelijk materieel: * gebruik afvalvat: 4,13 euro/stuk exclusief btw; * gebruik kapelcontainer: 206,61 euro/stuk exclusief btw. Deze nieuwe tarieven worden ingevoerd vanaf 1 maart 2015.

18 04. Naar aanleiding van wijzigingen in het Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari wat de bestemming van de asurne betreft en de wens inzake de laatste rustplaats - dienen aanpassingen te worden aangebracht aan hoofdstuk V, afdeling 1 van het politiereglement: begraafplaatsen en lijkbezorging. Algemeen wordt goedkeuring gehecht aan de voorgelegde aanpassingen aan hoofdstuk V, afdeling 1, begraafplaatsen en lijkbezorging van het algemeen politiereglement. Tevens wordt goedkeuring gehecht aan de gecoördineerde versie van het algemeen politiereglement. 05. Naar aanleiding van wijzigingen in het Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004 wat de bestemming van de asurne betreft en de wens inzake de laatste rustplaats, dienen het huishoudelijk reglement betreffende de grafconcessies en het politiereglement te worden aangepast. De gecoördineerde versie van het reglement betreffende de grafconcessies wordt door alle raadsleden goedgekeurd. 06. Bij besluit van 9 januari 1979 werden, met het oog op de organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten, de gemeenten in de provincie ingedeeld in gewestelijke groepen ter bestrijding van brand. De brandweerdienst van de gemeente Beveren, voorheen een Z-korps, werd bij KB van 4 januari 2001 ingedeeld bij de gewestelijke brandweerdiensten van categorie Y. De gemeenteraad is akkoord gegaan met de vooropgestelde nettokosten in de zitting van 29 april 2014: Nettokosten 2011: ,00 euro; Nettokosten 2012: ,45 euro. De totale bedragen die de gemeente Beveren uiteindelijk zou ontvangen zijn: 2012: euro; 2013: euro. De gemeenteraad gaat algemeen akkoord met de vooropgestelde forfaitaire bijdragen voor de brandweer.

19 07. De voorzitter geeft toelichting bij de bepaling verdeelsleutel m.b.t. de gemeentelijke dotatie voor 2015 en volgende aan de brandweerzone Waasland. Raadslid Buyl, Vlaams Belang-fractie, zal dit punt zeker goedkeuren. Onze burgemeester is momenteel nog de voorzitter van de pre-zone. Er gaan geruchten de ronde dat elke brandweerman bij de zonehervorming een nieuw uitgangsuniform zou krijgen. We spreken in deze zone over 450 brandweermensen. Een nieuw kostuum is zeer duur! Iedere brandweerman in België heeft hetzelfde uitgangsuniform. Het zou veel logischer zijn dat we een nieuw logo, d.m.v. opnaaien of velcrosysteem, zouden krijgen. De nieuwe mensen krijgen nu geen uniform, want men weet niet wat de zone gaat doen. De burgemeester zal de raad van de heer Buyl meenemen. Hij is inderdaad nog voorzitter van de pre-zone tot deze echt zone wordt. Raadslid Maes, Open Vld-fractie, gaat niet akkoord met de verdeelsleutel. Nationaal worden een aantal middelen verstrekt op basis van objectieve verdeelsleutels en een aantal parameters. Hier heeft men een aantal berekeningen gemaakt. Er wordt beslist dat Sint-Niklaas en Beveren ongeveer 2/3 voor hun rekening nemen. Het andere derde is voor de rest van de gemeenten. Hij beseft dat er, meer dan bij de politie, een verschil in risico s is. Hij stelt zich vragen over de cijfers. Wij betalen meer dan het driedubbele van de gemeente Temse, die toch ook inwoners heeft en waar ook heel wat industrie is. In Temse is ook heel wat hoogbouw, wat bijzondere risico s geeft.

20 Raadslid Maes vindt het spijtig dat er niet gekozen is voor een objectieve verdeelsleutel op basis van bepaalde parameters zodanig dat, indien er zaken wijzigen, er opnieuw kan onderhandeld worden. Als deze brandweerzone wordt opgericht, dan krijgt het personeel van de gemeente (dienst aankopen en aanbestedingen, personeelsdienst), minder administratieve taken. De stad Sint-Niklaas hevelt 4 personeelsleden over van de stad naar de zone. De gemeente Stekene doet dit ook met één personeelslid. Waarom heeft de gemeente Beveren dit niet gedaan? Dit zou eventueel een besparing kunnen betekenen. Deze meerderheid heeft bovendien de optie genomen om het aantal ambtenaren te verminderen. Als dit nu niet gebeurd is (niets vernomen!), dan is dit een gemiste kans. De burgemeester kan op dit laatste vrij duidelijk antwoorden. Waarom er geen mensen overgeheveld zijn, komt door het feit dat er bij een aantal diensten ook een reorganisatie is gebeurd. Er gaan ook een aantal mensen met pensioen die niet zullen vervangen worden. Er verdwijnen een aantal functies, ook in het kader van het verdwijnen van de taken van de brandweer en politie ( A & A, Financiële dienst ). Dit alles werd afgestemd met de secretaris als hoofd van het personeel. Raadslid Maes vraagt of er een berekening is gemaakt van over hoeveel FTE het gaat qua besparing van werk voor de gemeentelijke diensten. De burgemeester antwoordt dat dit in uren uitgedrukt niet zo eenvoudig te berekenen is, maar er is wel een ruwe schatting. Op 10 december plant de burgemeester een commissie rond de begroting. Daar zal ook over het personeel gesproken worden. Er komt een overzicht van de besparingsbeslissingen met de resultaten waar we momenteel staan.

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 25 november 2014..

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 25 november 2014.. Gemeente Beveren Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 25 november 2014.. Punt 02: Kerkfabrieken - goedkeuring: Budgetwijziging 2014; Wijziging meerjarenplan 2014/2019; Budget

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 december

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 december Gemeente Beveren Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 december 2016.. Punt 02: OCMW-Beveren goedkeuring. (OCMW) a) Budgetwijziging 2016. De budgetwijziging 2016 OCMW Beveren

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in "Schippersbos"

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in Schippersbos ZITTING VAN DE RAAD VAN 25 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 3 MAART 2011. 1. REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING.

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 3 MAART 2011. 1. REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING. TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 3 MAART 2011. OPENBARE ZITTING. 1. REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING. Het huidig reglement op de begraafplaatsen dateert van 2001 en dient om verschillende

Nadere informatie

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 29 december

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 29 december Gemeente Beveren Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 29 december 2015.. Punt 02: Opvolging schepen Deckers: Ontslag van rechtswege van schepen Deckers op 31.12.2015; Opvolging

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

1 KENNISNAME BEGROTINGSWIJZIGING 2014/2 POLITIEZONE DEINZE-ZULTE

1 KENNISNAME BEGROTINGSWIJZIGING 2014/2 POLITIEZONE DEINZE-ZULTE OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD 1 KENNISNAME BEGROTINGSWIJZIGING 2014/2 POLITIEZONE DEINZE-ZULTE Zitting van 23 oktober 2014 De gemeenteraad neemt kennis van de begrotingswijziging

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier 13 Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp gemeentelijk

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

Gemeenteraad 04 november 2014

Gemeenteraad 04 november 2014 BADSTAD Blankenberge, 10 november 2014 8370 BLANKENBERGE Gemeenteraad 04 november 2014 1 Mededelingen van de voorzitter OPENBARE ZITTING 2 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 29 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan de wijziging aan het meerjarenplan van het kerkbestuur OLV Tenhemelopneming Centrum

Goedkeuring te hechten aan de wijziging aan het meerjarenplan van het kerkbestuur OLV Tenhemelopneming Centrum 1 FINANCIËN Toelichting GEMEENTERAAD 9 november 2011 1.1 Budgetwijzingen nr. 3 en 4 gemeente. De budgetwijziging 2011 3 (exploitatie) en 4 (investering) van de gemeente Leopoldsburg wordt goedgekeurd.

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013 Infodagen mobiliteit 7 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Oost-Vlaanderen Gedeputeerde Mobiliteit Peter Hertog Directeur directie Ruimte R01 Mark Cromheecke 1 Provinciaal Mobiliteitscharter

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

Interlokale Vereniging Associatie Midwest

Interlokale Vereniging Associatie Midwest Prezone Midwest dinsdag 24 juni 2014 Inhoud 1. Goedkeuring verslag prezoneraad 27 mei 2014 4 2. Goedkeuring akkoord verdeelsleutel, aangepast aan de opmerkingen van het akkoord van de PZR 27 mei 2014 4

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

RETRIBUTIE OP HET BETALEND PARKEREN BIJ PARKEERAUTOMATEN EN IN BLAUWE ZONES

RETRIBUTIE OP HET BETALEND PARKEREN BIJ PARKEERAUTOMATEN EN IN BLAUWE ZONES Provincie UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 29 december 2017 Sint-Niklaas Gemeente WAREN AANWEZIG : Beveren Jens De Wael, voorzitter

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren wijziging meerjarenplan 2014-2019

Nadere informatie

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 19 december 2017

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 19 december 2017 PROVINCIE Antwerpen STADSBESTUUR Herentals 1. Ontslag van een gemeenteraadslid Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 19 december 2017 De voorzitter van de gemeenteraad neemt kennis van het

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 F E BRUARI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Audomarus.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016.

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. De voorzitter maakt bekend dat de gemeenteraad in openbare zitting zal vergaderen en over volgende punten zal beraadslagen: OPENBARE ZITTING INTERNE ZAKEN:

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 27 OKTOBER 2016

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 27 OKTOBER 2016 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 27 OKTOBER 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Els Robeyns, burgemeester-voorzitter Johan Cabergs, Kristien Treunen en Benny Maes, schepenen Chris Ramaekers, Sandra Jans, Marc

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De beide jeugdraden van Erpe-Mere en Lede hebben het ontwerp gunstig geadviseerd.

OPENBARE VERGADERING. De beide jeugdraden van Erpe-Mere en Lede hebben het ontwerp gunstig geadviseerd. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 26 april 2016 om 20u00 in de raadzaal van

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 20 MEI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Eedaflegging van de financieel beheerder...2

Nadere informatie

Waas la nd. Zonecollege. Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren. Samenvatting besluiten. Artikel2. Artikel3. Artikel 1

Waas la nd. Zonecollege. Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren. Samenvatting besluiten. Artikel2. Artikel3. Artikel 1 Waas la nd BRANDWEERZONE BEVERENIKRUIBEKEISINT.GILLIS-WAASISINT-NIKLAASISTEKENEITEMSEIWAA5MUNSTER Zonecollege Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren Samenvatting besluiten Aanwezig: De heer Marc Van de

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL PROVINCIE LIMBURG GEMEENTEBESTUUR DIEPENBEEK BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN 5-10-2010 001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 22 DECEMBER 2016

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 22 DECEMBER 2016 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 22 DECEMBER 2016 OPENBARE VERGADERING 001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 24 november 2016. Goedkeuring.

Nadere informatie

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadszitting van 24 april

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadszitting van 24 april Gemeente Beveren Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadszitting van 24 april 2012.. Punt 02: Kerkfabrieken: jaarrekening dj. 2011 van 11 kerkfabrieken advies. (D 12). Het Centraal Kerkbestuur

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

Maandag 28 januari 2008

Maandag 28 januari 2008 BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 28 januari 2008 a a n w e z i g burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052)

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) Aan de leden van de gemeenteraad van en te 9200 DENDERMONDE datum 2014-01-20 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) 25 10 06 Bijgevoegde agenda gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren overeenkomst houdende opstalrecht

Nadere informatie

Kerkfabriek Sint-Martinus

Kerkfabriek Sint-Martinus TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 29 APRIL 2015 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Verhindering OCMW-raadslid

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 5 SEPTEMBER Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 5 SEPTEMBER Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 124 GEMEENTERAADSZITTING 5 SEPTEMBER 2011 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Verslag GECORO 12/01/2016

Verslag GECORO 12/01/2016 Verslag GECORO 12/01/2016 Aanwezig: M. Boddez, deskundige-voorzitter; W. Desender, D. Baeteman, R. Van Troostenberghe, deskundigen-effectief; N. Verplancke, X. Vercaemst, werknemersverenigingen-effectief;

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting 1. Overheidsopdrachten. Herstellen klinkerwegen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze. Bestek wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052)

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) Aan de leden van de gemeenteraad van en te 9200 DENDERMONDE datum 2014-09-15 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) 25 10 06 Bijgevoegde agenda gemeenteraad

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Eerste begroting van de hulpverleningszone

Eerste begroting van de hulpverleningszone Eerste begroting van de hulpverleningszone De grote meerderheid van de prezones wordt op 1 januari 2015 hulpverleningszone. Deze nota wil bepaalde zaken preciseren over het budgettaire en financiële luik

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. ===================================== 1. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Activiteitenkorrels

Nadere informatie

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 30 december

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 30 december Gemeente Beveren Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 30 december 2014.. Punt 02: Financiën - goedkeuring: (D 13) -----------------------------------------------------------

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november OPENBARE ZITTING

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november OPENBARE ZITTING Arrondissement ANTWERPEN LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november 2016. OPENBARE ZITTING 01. Goedkeuring verslag vorige zitting. Gevraagd wordt het verslag van de vorige zitting, 26 oktober 2016, goed

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar.

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 31 mei 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst technische dienst Volgnummer dossier 10 Onderwerp Begraafplaatsen. Uitbreiding en herinrichting

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 Inhoud Algemene informatie... 2 Wat zullen de prezones in 2014 worden?... 2 Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn

Nadere informatie