GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE UUR.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR."

Transcriptie

1 GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers, Ingeborg De Meulemeester, Raf Van Roeyen, Filip Kegels en Dirk Van Esbroeck, schepenen; Ludo De Block, Roger Heirwegh, Jozef Schelfhout, Luc Maes, Werner Maes, Guy Tindemans, Ernest Smet, André Buyl, Luk Smet, Jan Weyers, Marleen Goeminne, Kristien Hulstaert, Veerle Vincke, Ann Cools, Elise Balliauw, Dominique Tielens, Filip Hendrickx, Jurgen De Kerf, Lien Van Dooren, Marina Apers, Hilde Maes, Issam Benali, Jan Van De Perre, Charlotte Van Strydonck, Geert Noppe en Herman Uyttersprot, raadsleden. Jan Noppe, gemeentesecretaris. Aan de raadsleden werd de agenda in de uitnodigingen als volgt meegedeeld: Openbare zitting. D Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting 21 oktober BM D 13 D 03 D 20 D Kerkfabrieken - goedkeuring: Budgetwijziging 2014; Wijziging meerjarenplan 2014/2019; Budget Financiën: retributiereglement inzake uitlening gemeentelijk materieel aan verenigingen. 04. Goedkeuring aanpassing politiereglement met betrekking tot begraafplaatsen en lijkbezorging. 05. Goedkeuring aanpassing huishoudelijk reglement met betrekking tot de grafconcessies. 06. Brandweer: goedkeuring forfaitaire bijdrage afrekening. 07. Bepaling verdeelsleutel m.b.t. de gemeentelijke dotatie voor 2015 en volgende aan de brandweerzone Waasland. D 23 D 32 D Goedkeuring Streekpact 2013/2018 van RESOC Waas en Dender. 09. Definitieve vaststelling Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Steenland te Kallo. 10. Vaststelling lastvoorwaarden uitvoeren aanpassingswerken aan waterloop langs Polderdreef Beveren.

2 D Vaststelling lastvoorwaarden leveren lichte bestelwagen met kipbare laadbak voor de groendienst + overname oude wagen. 12. Verkoop schuimautopomp brandweer via openbare verkoop. 13. Vaststelling lastvoorwaarden leveren van dranken aan petanquehal te Beveren periode 2015/ Vaststelling lastvoorwaarden leveren van dranken aan Gemeentelijk Jeugdcentrum en de vzw s Togenblik en t Eiland. D 40 D Voorlopige vaststelling beleidsplan mobiliteit. 16. Verkoop bouwgronden in verkaveling Kastanjelaan te Kieldrecht (lot 56). 17. Verkoop 6 bouwgronden in verkaveling Haegemolen te Melsele, fase Verkoop 2 percelen bouwgrond in gemeentelijke verkaveling Zillebeek/Elzestraat te Beveren. 19. Doorhaling hypothecaire inschrijving perceel grond KMO-zone Schaarbeek te Melsele. 20. Verkoop perceel industriegrond langs de Schaarbeekstraat te Melsele. 21. Verkoop perceel KMO-grond, Doornpark te Beveren. 22. Verkoop perceel in uitbreiding KMO-zone Doornpark te Beveren: a) nrs 1346B en 1347; b) nrs en 1350D; c) nrs. 1347, 1348A, 1350D en 1356D. D 11 D 22 D 64 D Personeel lokale politie Beveren: openverklaring van 2 betrekkingen calog niveau C, assistent onthaal. 24. Gemeentelijk Technisch Instituut: a) functiebeschrijving leermeester niet-confessionele zedenleer; b) aanstellingsprocedure technisch adviseur. 25. PEVA vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren: kennisgeving agenda algemene vergadering Burensportdienst Waasland: goedkeuring jaarrekening en verslag 2013 en nieuwe overeenkomst per Archeologische Dienst Waasland: goedkeuring beleidsplan en verlenging vereniging.

3 D Intergem: a) Goedkeuring overname aandelen n.a.v. exit Electrabel nv; b) Goedkeuring bijkomende kapitaalverhoging i.k.v. optimalisatie aandelenbezit n.a.v. exit Electrabel nv; c) Uitnodiging algemene vergadering in buitengewone zitting d.d goedkeuring statutenwijziging en verlenging duur activiteit gas ex-igao + vaststelling mandaat. 29bis Ten Verzoeke van Groen-sp.a-fractie: a) resolutie over de doortrekking van de tram naar Beveren; b) voorstel tot toevoegingen aan het beleidsplan mobiliteit. 29. Fingem: uitnodiging buitengewone algemene vergadering d.d goedkeuring begroting, activiteiten en strategie vaststelling mandaat. 30. IGS Schelde Landschapspark: uitnodiging buitengewone algemene vergadering d.d vaststelling mandaat. 31. IGS Westlede: uitnodiging algemene vergadering d.d vaststelling mandaat. 32. Ibogem: uitnodiging buitengewone algemene vergadering d.d aanduiding vertegenwoordiging. 33. Interwaas: uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering d.d aanduiding vertegenwoordiging. 34. Maatschappij Linkerscheldeoever: uitnodiging Algemene Vergadering d.d aanduiding vertegenwoordiging. D Vaststelling aantal te verkiezen leden van de politieraad van de politiezone Waasland-Noord. 36. Verkiezing van de leden van de politieraad. Geheime zitting. D Personeel lokale politie Beveren: vaststelling juiste datum indiensttreding inspecteur van politie probatiestage. 38. Personeel lokale politie Beveren: aanstelling leden selectiecommissie voor personeelsleden niveau C voor aanwerving 2 assistenten onthaal. 39. Gemeentelijk beroepspersoneel gemengde brandweerdienst Beveren: aanstelling op proef van 8 brandweermannenambulanciers.

4 Openbare zitting: 01. Voorzitter De Wael verklaart de openbare zitting voor geopend en heeft een aantal praktische mededelingen. - De raadsleden vinden op hun plaats de wijzigingen voor agendapunt Toegevoegd punt b van de Groen-sp.a-fractie zal behandeld worden, samen met punt 15 met betrekking tot de voorlopige vaststelling van het mobiliteitsplan. - Vanaf punt 30 gaan we beginnen stemmen. Om praktische en efficiënte redenen zouden we willen beginnen tellen tegelijk met het tellen van de politieraad. - De data voor de gemeenteraad van 2015 zijn gekend en zullen binnenkort aan de raadsleden bezorgd worden. Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan secretaris Noppe. De secretaris leest het verslag van de gemeenteraadszitting van dinsdag 21 oktober 2014 voor. Er was een opmerking van raadslid Buyl, Vlaams Belang-fractie, bij het verslag van de gemeenteraad van 21 oktober 2014 met betrekking tot de situatie aan de Lindenlaan en de parking van de voetbalvelden van Den Bosdam en Yellow Blue. Raadslid Buyl heeft deze tussenkomst zelf gedaan i.p.v. raadslid Maes. Deze aanpassing is reeds gedaan in het voorliggend verslag. Raadslid Noppe, Groen-sp.a-fractie, heeft een kleine opmerking bij punt 6 van het verslag van 21 oktober 2014 betreffende de passage over de euro van de vzw van de jeugdhuizen. Er was een discussie tussen schepen Kegels en het raadslid zelf. Het gesprek werd anders weergegeven dan het is verlopen. De vraag was of andere organisaties of groepen van de jeugdhuizen al dan niet aanspraak konden maken op die subsidiepot. Volgens het raadslid leek schepen Kegels te bevestigen dat ook anderen aanspraak konden maken op die pot. Raadslid Noppe heeft hierop geantwoord dat dit zeer goed nieuws was.

5 In het verslag staat nu dat die subsidieaanvraag toch via de jeugdhuizen moet verlopen. Iedereen is welkom, maar de organisatie moet altijd via de jeugdhuizen zelf verlopen. Het systeem blijft dus beperkt tot die jeugdhuizen. Dit is net wat het raadslid probeerde aan te kaarten. Volgens raadslid Noppe heeft de schepen dat niet gezegd. Het raadslid vraagt om het verslag aan te passen. Ofwel moet de toelichting van de schepen aangepast worden, ofwel moet er geschrapt worden dat het raadslid dit zeer goed nieuws vindt. De zin dat het raadslid dit goed nieuws zou vinden kan geschrapt worden in het verslag. Waarvan akte. Er was ook discussie over de euro die terugvloeit naar de gemeente en met name of dit al dan niet werkingsmiddelen zouden zijn. Dit was ook een discussie tussen de schepen en het raadslid. Dit is volgens het raadslid wel juist weergegeven in het verslag. De schepen heeft pertinent gezegd dat de stelling van het raadslid onjuist was. Het raadslid heeft dit nagetrokken in de verslagen van de algemene vergadering van de vzw die ook goedgekeurd zijn door de schepen. Daarin staat heel duidelijk dat het om werkingstoelagen gaat en niet om gelden uit een reservefonds. De voorzitter antwoordt dat de opmerkingen over het verslag verder zullen nagekeken worden. Schepen Kegels antwoordt op de opmerkingen. Die euro zijn door de gemeente voorzien als een reservefonds en kwamen wel degelijk in de werkingsmiddelen terecht. Ze zijn daarin gedeponeerd om een kapitaal te voorzien voor de werking en dit bij de opstartfase, maar dat geld werd nooit aangewend.

6 Ze werden wel als werkingstoelagen voorzien, maar het was de facto een reservepot die aangewend kon worden op het moment dat zij zonder financiële middelen zouden zitten. Raadslid Noppe vraagt of deze jaarlijkse werkingstoelage ingeschreven was in de voorzieningen voor jeugd. De schepen antwoordt dat het een éénmalige toelage betreft die in het begin was voorzien. Raadslid Noppe haalt er het verslag van de algemene vergadering bij. Hij citeert: Het college hanteert de filosofie dat alle toelagen die de vzw s in het verleden hebben ontvangen kunnen teruggevorderd worden door de gemeente aangezien het gaat om euro die over de verschillende jaren is gestort aan de verschillende vzw s. Het raadslid begrijpt hieruit dat het inderdaad een werkingstoelage is die over zoveel jaren is gestort. Het is niet zo zeer of dit al dan niet een werkingstoelage genoemd wordt, maar wel dat het uit de begroting van jeugd komt. Hij vraagt aan de schepen of hij er niet voor kan zorgen dat dit opnieuw ingeschreven wordt in de begroting van jeugd. Hij denkt dat het voor de schepen van jeugd een goed idee is omdat hij dan meer middelen ter beschikking heeft. De schepen zou ook liefst die middelen in zijn begroting hebben. Het is nu eenmaal zo dat er jaarlijks steeds een subsidie voorzien is. Die wordt nu ook voorzien. Het zijn nu drie gelijke subsidies, omdat ze drie onafhankelijke vzw s zijn geworden. Het betrof wel degelijk een eenmalige toelage bedoeld als een reservefonds. Ze hebben jaarlijks, bovenop deze eenmalige toelage, altijd een subsidie gekregen. De burgemeester zegt dat dit dateert van de periode van de eerste schepen van jeugd, de heer Van Overmeiren.

7 Dit was een startkapitaal dat toen door de gemeente gestort met als doel een buffer te hebben voor de opstart van het Togenblik. Dit is echter nooit nodig geweest. Er is geen enkele reden om dit nu terug te storten op welke manier dan ook. Het is een startkapitaal dat ter beschikking is gesteld door de gemeente aan de vzw Togenblik. Dit werd echter nooit gebruikt omdat zij jaarlijks een subsidie kregen en ook elk jaar winst hebben gemaakt. Raadslid Noppe heeft de verslagen van de algemene vergadering waarin dit allemaal redelijk is goed uitgelegd. Het gaat inderdaad om subsidies per jaar van 1997 tot Die zijn inderdaad toen niet gebruikt omdat het geld, dat binnengekomen is via de huur, door de vzw gebruikt is. Het gaat daar helemaal niet over. Jaren geleden werd dit bedrag ingeschreven in de begroting van jeugd. Nu wordt dit teruggestort naar de gemeente en voor iets anders gebruikt. Dit is jammer. Schepen Kegels zegt dat het altijd duidelijk is geweest dat het een reservefonds was dat aangewend kon worden indien er problemen waren. Op de algemene vergadering is er een discussie ontstaan over het geld omdat die jonge mensen van nu niet weten waar dit vandaan komt. Bij nadere toelichting over dit budget is er geen verdere discussie geweest over het feit dat die euro ging terugvloeien naar de gemeente. Raadslid Noppe betwist ook niet dat dit terugvloeit naar de gemeente. Hij vraagt alleen of het niet interessant zou zijn om het bedrag terug in te schrijven in de begroting van jeugd. Volgens de schepen is er een subsidiesysteem. Waarom zouden we nog eens euro extra bovenop de bestaande subsidie storten? Dit gaat wel wat ver! Het is altijd een noodfonds geweest!

8 Er is geen enkele reden waarom dit niet terug kan vloeien in de algemene begroting. Door alle raadsleden wordt goedkeuring gehecht aan het voorgelegd verslag van de gemeenteraadszitting van dinsdag 21 oktober Vervolgens start de voorzitter de zitting met het vragenkwartiertje. * Raadslid Benali, Groen-sp.a-fractie, heeft drie vragen. Een tijdje geleden was er onrust in de gevangenis in Beveren. De lokale politie van Beveren is hierbij tussengekomen. Hoe is die tussenkomst verlopen en hoe zijn onze mensen hierop voorbereid? Er was een gebrek aan nuttige dagbesteding voor de gevangenen. Vooraf werd echter aangekondigd dat de gevangenen in Beveren overdag zouden kunnen werken. Kan de gemeente Beveren mee helpen in de zoektocht naar een nuttige dagbesteding voor die gevangenen, zonder daarbij in concurrentie te treden met de sociale economie? Heeft de burgemeester hier een beter zicht op? De burgemeester antwoordt dat het beheer van de gevangenis geen taak van de gemeente is. Hij wenst zeker geen instructies te geven aan de directie van de gevangenis over op welke manier zij hun taak moeten vervullen. Bij moeilijkheden kan de directie van de gevangenis beroep doen op onze politiediensten. Er zijn in Beveren 10 extra mensen in dienst genomen om bijstand te verlenen. Die ondersteuning is de voorbije maanden al een aantal keren gebeurd. De gevangenisdirectie kan mensen vorderen. Raadslid Benali vraagt of onze politieagenten voldoende getraind zijn om hierin tussen te komen.

9 Het gaat hier om gevaarlijke situaties zoals gevechten tussen gevangenen. Die nuttige dagbesteding is inderdaad volledig de verantwoordelijkheid van de directie. Als dit probleem echter blijft aanslepen, dan moeten onze agenten blijven tussenkomen. De gemeente kan bij de directie misschien aandringen om toch snel naar een oplossing te zoeken. De burgemeester antwoordt dat er geen verband is tussen beiden. Onze politiemensen zijn wel degelijk opgeleid. Voor de opening van de gevangenis werden er oefeningen gehouden. Deze oefeningen komen op regelmatige tijdstippen terug. * Raadslid Benali stelt een vraag over het Jeugdcentrum Prosperpolder dat gerenoveerd wordt. Via de krant werd vernomen dat voor de verdere afwerking nog heel wat financiële middelen nodig zijn. Het jeugdcentrum zal opengesteld worden naar bedrijven om daar seminaries te houden. Dit is geen slecht idee. In hoeverre zijn bedrijven geïnteresseerd in gebruik voor seminaries? Is hierover een marktstudie of bevraging geweest? Die seminaries hebben een totaal ander karakter dan de andere activiteiten. Zijn bedrijven en jeugd wel te combineren? Voor de ganse renovatie is er sprake van een bedrag van euro. Het is wel belangrijk dat wij zeker zijn van de inkomsten van die seminaries! Schepen Kegels antwoordt dat het geen goedkoop dossier is. Het gaat hier over een zeer grondige en grote renovatie. Als we hierbij de omgevingswerken en resterende asbestwerken op de koer bijtellen, dan zal het dossier ongeveer euro kosten, zonder de subsidies. We moeten voor de subsidies een euro aftrekken.

10 De nieuwe inrichting van het jeugdcentrum is hierop gebaseerd. In het langste gedeelte, dat westelijk gaat, worden de bedden, het sanitair en enkele leefruimtes voorzien. In het gedeelte langs de Engelbertusstraat wordt er in de 2 grote zalen sanitair voorzien en meer faciliteiten zoals een keuken. Hier kunnen seminaries en teambuildingsessies gegeven worden. In de vakantieperiodes zal het gebruik door de jeugd prioritair en ook snel volgeboekt zijn. In de herfst en winter kan dit uitgebreid worden naar bedrijven of mensen uit de privé die dit tegen aangepaste prijzen kunnen huren. Door het gebruik van een aangepast tarief kunnen onze kosten verhaald worden. Raadslid Benali kan hieruit afleiden dat de schepen denkt dat dit wel degelijk geschikt is om dit soort van seminaries te houden. Moeten er geen aanpassingen gebeuren tussen de zomer en de winter om dit meer aantrekkelijk te maken voor de bedrijven? Brengt dit dan geen extra kosten met zich mee? Schepen Kegels antwoordt dat na de volledige afwerking het jeugdcentrum compatibel is voor de behoeften van de jeugd en voor het andere luik. De schepen heeft gevraagd om na te kijken of we die kosten konden verhalen door het pakket uit te breiden en niet alleen op de jeugd te focussen. Het moet gans het jaar kunnen opengesteld worden voor nog andere mogelijkheden. We gaan geen extra kosten doen om meer zaken mogelijk te maken. Als het nu in zijn totaliteit afgewerkt is, dan is er zeker een ruimte die voor vele zaken geschikt is. In Prosperpolder wordt nu heel veel gedaan in het kader van toerisme. Jeugdcentrum Prosperpolder is een ideale locatie om heel het jaar door voor meerdere doeleinden beschikbaar te zijn.

11 Raadslid Maes, Open Vld-fractie, heeft ook een vraag over dit punt. Hij vraagt of het de taak is van de gemeente om in zo n dossier op de markt te treden in een sector waar vanuit de private sector ook al veel aanbod is. Schepen Kegels antwoordt dat het niet de bedoeling is om de concurrentie aan te gaan met de privé. Volgens raadslid Maes gebeurt dit automatisch als men dit openstelt. Schepen Kegels zegt dat het een aftasten zal zijn en het zoeken naar evenwicht. In de noordkant zijn niet zoveel feestzalen, maar heel wat bedrijven hebben hun eigen ruimtes voor momenten met personeel voorzien. Het moet echt op termijn bekeken worden, zonder concurrentie te voeren met de privé. - Raadslid Benali, Groen-sp.a-fractie, zegt dat de Expressweg E34 de meest dodelijke snelweg in ons land is door diverse omstandigheden. Die slechte cijfers zijn natuurlijk ook te wijten aan de vele werken die hebben plaatsgevonden. Er wordt aangegeven dat er ook heel veel vrachtverkeer is. Dagelijks moet men lang aanschuiven op de pechstrook om de afslag Melsele/Kallo te nemen. Is er contact geweest tussen de gemeente en de bevoegde minister om de veiligheid te bevorderen? Schepen Van Roeyen antwoordt dat de Expressweg een bovenlokale weg is. Het is een weg die beheerd wordt door het Gewest, waar wij geen enkele zeggenschap in hebben. Er is een nieuwe minister van mobiliteit in de Vlaamse regering die de verantwoordelijkheid zal moeten opnemen.

12 De gemeente, die wel betrokken is bij de planningsprocessen, zal er ten zeerste op aandringen dat alle zaken met spoed zouden uitgevoerd worden. Helaas zijn wij maar een lokaal bestuur. Raadslid Benali verwacht niet onmiddellijk iets van de gemeente. Het is inderdaad een Gewestweg. Hij vraagt of er communicatie is geweest naar de bevoegde minister toe. De E34 wordt door veel inwoners van Beveren gebruikt. Het minste wat de schepen kan doen, is aandringen bij de minister om versneld iets te doen. Schepen Van Roeyen antwoordt dat de gemeente in al die vergaderingen ten zeerste aandringt om die ingrepen snel te doen. Het gaat hier wel over problematieken van budgetten op Vlaams niveau. Onlangs heeft men de invoegstrook verlengd, met files tot gevolg. Het Gewest doet allerlei werken maar de timing, de budgetten en de beslissingsbevoegdheid liggen niet bij ons. Wij kunnen alleen maar onze stem laten horen en we doen dit op alle fora die daarvoor bestemd zijn. We hebben geen brief geschreven naar de minister. Volgens raadslid Benali is zo n onderzoek de ideale gelegenheid om de minister er nog eens op te wijzen hoe gevaarlijk de Expresweg wel is. Dit kan alleen maar de druk verhogen. - Raadslid Buyl, Vlaams Belang-fractie, wenst 2 vragen te stellen. Op 24 oktober ll. kregen alle raadsleden een van een inwoner van Beveren. Het betrof hier een gevaarlijke situatie die meermaals heeft plaatsgevonden, nl. het parkeren voor laden en lossen op het fiets- en voetpad ter hoogte van de Yzerhand aan de Ciamberlanidreef. Volgens de blijkt het steeds over dezelfde persoon te gaan die altijd op dezelfde plaats op het voetpad parkeert. Is daar al tegen opgetreden?

13 Schepen Van Roeyen antwoordt dat de persoon die deze vragen stelt, zeer actief is in het stellen van vragen. Deze vraag heeft ons zeker bereikt en is doorgegeven aan de politie. Er zal gevraagd worden aan de wijkagent om die betrokken persoon te wijzen op het onveilig parkeren. * Raadslid Buyl heeft ook nog een vraag over het fietspad in de Zandstraat in Haasdonk. Langsheen de Zandstraat in Haasdonk is een nieuw en goed fietspad aangelegd. Een fietser die iedere ochtend vroeg naar het werk rijdt, vroeg om extra verlichting te plaatsen vanaf het spoor tot aan de eerste huizen in de Zandstraat. Het fietspad buigt daar iets verder af van de rijweg en door de boom- en struikgroei kan de straatverlichting niet ten volle benut worden. Kan dit verholpen worden? Schepen Van Roeyen antwoordt dat dit stuk fietspad ver van de rijweg ligt en dus zeer veilig is. Straatverlichting zorgt daar wel voor voldoende licht om sociale veiligheid te garanderen. Het is een breed fietspad en het is zeker geen prioriteit om daar extra verlichting te voorzien. Raadslid Buyl vraagt of het misschien mogelijk is om daar dezelfde verlichting te voorzien als aan het spoor. Daar schiet de verlichting aan als men voorbijrijdt. Dit zal toch meer een veiligheidsgevoel geven. Zeker in de zomer als de bladeren op de bomen staan en de straatverlichting niet optimaal schijnt. Schepen Van Roeyen kan alleen maar bevestigen dat de aanwezige straatverlichting naar sociale veiligheid toe voldoende impact heeft en dat het aanwezige fietspad zeer comfortabel en veilig kan gebruikt worden, ook wanneer het donker is.

14 Raadslid Maes heeft hierop een kleine repliek. Als er inderdaad te weinig licht is door de aanwezige beplanting, dan is het beter om een deel van de beplanting te snoeien dan bijkomende verlichting te plaatsen. * Raadslid Maes, Open Vld-fractie, heeft drie maanden geleden een agendapunt ingediend met de vraag aan het college of zij een plan hadden bij schaarste van elektriciteit en of zij een aantal maatregelen zelf zullen nemen, al was het maar uit solidariteit voor die gebieden die wel afgeschakeld worden. Op die vraag kwam weinig antwoord. Er moesten nog een aantal dingen bekeken worden en er werd gewacht op een vergadering met de gouverneur. Ondertussen zijn er wel wat gemeenten die concrete plannen hebben bekendgemaakt, maar van de gemeente Beveren hebben we nog niets gelezen. Zijn er al plannen gemaakt vanuit de gemeente om extra maatregelen te nemen zodat die schaarste niet zou leiden tot een afkoppeling? De burgemeester antwoordt dat de kans op afschakeling in de gemeente Beveren ook wel veel kleiner is dan in sommige andere gemeenten. De afschakeling begint in schaal 6 en Vrasene zit in schaal 2. De kans dat er wordt afgeschakeld is zeer klein en is ook voor Vrasene vrij miniem. Er wordt over gecommuniceerd. De burgemeester wenst hierover een commissie te geven. Niet alleen in het kader van een afschakelingsplan, maar er kunnen zich ook andere problemen voordoen zodat de elektriciteit voor een aantal uren uitvalt. Het is een goede oefening. Niet alleen voor Vrasene, maar ook om eens ruimer te kijken. Zo ontdekken we misschien onze zwakke punten en kunnen we waar het nodig ondersteuning geven. De gemeente zal zelf niet alles oplossen. We kunnen preventief werken en een aantal raadgevingen geven.

15 Raadslid Maes is van mening dat de solidariteit wel verder gaat dan voor de deelgemeente Vrasene. We kunnen het ook niet maken dat bv. delen van Sint-Niklaas, Temse of Waasmunster afgeschakeld worden en wij er maar op los leven. Solidariteit gaat verder dan onze gemeentegrenzen. De burgemeester zegt dat er een onderscheid is. De vraag : Indien er afgeschakeld wordt, wat is dan eventueel de reactie van de gemeente? wordt hier gesteld. De gemeente is dit aan het bekijken. Wat raadslid Maes bijkomend vraagt, is iets anders. Gaat de gemeente maatregelen nemen om het energieverbruik te verminderen? In het bestuursakkoord staat dat we tegen 2020 de intentie hebben om in onze eigen gebouwen het energieverbruik met 20% te verminderen. De schepen kan hier uitgebreid op antwoorden, maar het is misschien beter dat hij hierover een commissie geeft. Wat het afschakelingsplan betreft zijn we bezig om de gevoelige punten in kaart te brengen. We gaan kijken waar we zelf ondersteuning kunnen geven en waar we raadgevingen kunnen geven naar de mensen toe. * Raadslid De Block, Groen-sp.a-fractie, verwijst naar het verslag van het college. Het ontwerpplan voor de woning op de hoek van de Spoorweglaan en de Grote Baan te Melsele is door het college goedgekeurd. In het richtinggevende gedeelte van het structuurplan van Melsele staat dat het voorzien was dat het Kerkplein te Melsele de functie zou krijgen van ontmoetingsruimte en evenementenplaats. Op de plaats van de af te breken woning aan het kruispunt zou een nieuw dorpsplein komen dat een schakel zou vormen tussen Melsele-Noord en Melsele-Zuid.

16 Het zou ook een overstappunt zijn voor bus en tram, voor voetgangers en fietsers. Hij vraagt aan de schepen of er wijzigingen in dit ontwerpplan zijn voorzien? Schepen Vlegels antwoordt dat er op dit moment geen wijzigingen zijn voorzien in het ontwerpplan. We hebben alleen beslist dat het huis moet afgebroken worden in het kader van de heraanleg van de N70. In het BPA staat dat het ene gedeelte, dat achteraan staat, moet behouden blijven. De bijgebouwen en nog een stuk grond daarrond blijven behouden zodat dit later openbaar kan verkocht of verhuurd worden. Wat er precies gaat komen, weten we nog niet. Het is niet noodzakelijk bestemd voor tram of bus. Het plein wordt pas gerealiseerd op het moment dat er een wand kan worden voorzien langs één of twee zijden, maar daarvoor moeten we nog gronden verwerven. We moeten ook nog iets vinden aan de achterzijde van het plein zodat daar ook een echte wand kan verkregen worden en op die wijze een echt plein. 02. Het centraal kerkbestuur maakte een aanvraag over tot budgetwijziging 2014 van diverse kerkfabrieken en enkele kerkfabrieken dienden ook een aanvraag tot wijziging meerjarenplan in. De raad gaat telkens met algemeenheid van stemmen akkoord met: Het voorstel tot budgetwijziging dj van volgende kerkfabrieken: Sint-Martinus Beveren, Sint-Jan Evangelist Beveren, Sint-Jacobus de Meerdere Haasdonk, HH Petrus en Paulus Kallo, Sint-Michiel Kieldrecht, Sint-Engelbertus Prosperpolder Kieldrecht, O.-L.-V. Hemelvaart Melsele, Sint-Laurentius Verrebroek en H. Kruis Vrasene;

17 De vraag van volgende kerkbesturen tot bekomen wijziging meerjarenplan : Sint-Martinus Beveren, Sint-Engelbertus Prosperpolder Kieldrecht, O.-L.- V. Hemelvaart Melsele en H.Kruis Vrasene; Het ingediende budget 2015 van volgende kerkfabrieken: Sint-Martinus Beveren, Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand Beveren, Sint- Jan Evangelist Beveren, Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen Doel, Sint-Jacobus de Meerdere Haasdonk, HH Petrus en Paulus Kallo, Sint-Michiel Kieldrecht, Sint-Engelbertus Prosperpolder Kieldrecht, Onze-Lieve Vrouw Hemelvaart Melsele, Sint-Laurentius Verrebroek en H. Kruis Vrasene. 03. Het reglement inzake uitlening gemeentelijk materieel aan verenigingen dient aangepast te worden en sommige tarieven bijgestuurd. Raadslid Benali, Groen-sp.a-fractie, heeft een kleine opmerking. In de memorie van toelichting staan de nieuwe bedragen. De oude bedragen zijn allemaal afgerond, maar de nieuwe bedragen niet. De nieuwe bedragen zijn de bedragen exclusief btw. Raadslid Benali denkt dat de bedragen in die lijst inclusief en exclusief btw door elkaar gemengd zijn. Kan dit eens nagekeken worden? Dit zal nagezien worden. Met algemeenheid van stemmen hecht de raad goedkeuring aan volgende aanpassingen inzake uitlening gemeentelijk materieel: * gebruik afvalvat: 4,13 euro/stuk exclusief btw; * gebruik kapelcontainer: 206,61 euro/stuk exclusief btw. Deze nieuwe tarieven worden ingevoerd vanaf 1 maart 2015.

18 04. Naar aanleiding van wijzigingen in het Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari wat de bestemming van de asurne betreft en de wens inzake de laatste rustplaats - dienen aanpassingen te worden aangebracht aan hoofdstuk V, afdeling 1 van het politiereglement: begraafplaatsen en lijkbezorging. Algemeen wordt goedkeuring gehecht aan de voorgelegde aanpassingen aan hoofdstuk V, afdeling 1, begraafplaatsen en lijkbezorging van het algemeen politiereglement. Tevens wordt goedkeuring gehecht aan de gecoördineerde versie van het algemeen politiereglement. 05. Naar aanleiding van wijzigingen in het Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004 wat de bestemming van de asurne betreft en de wens inzake de laatste rustplaats, dienen het huishoudelijk reglement betreffende de grafconcessies en het politiereglement te worden aangepast. De gecoördineerde versie van het reglement betreffende de grafconcessies wordt door alle raadsleden goedgekeurd. 06. Bij besluit van 9 januari 1979 werden, met het oog op de organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten, de gemeenten in de provincie ingedeeld in gewestelijke groepen ter bestrijding van brand. De brandweerdienst van de gemeente Beveren, voorheen een Z-korps, werd bij KB van 4 januari 2001 ingedeeld bij de gewestelijke brandweerdiensten van categorie Y. De gemeenteraad is akkoord gegaan met de vooropgestelde nettokosten in de zitting van 29 april 2014: Nettokosten 2011: ,00 euro; Nettokosten 2012: ,45 euro. De totale bedragen die de gemeente Beveren uiteindelijk zou ontvangen zijn: 2012: euro; 2013: euro. De gemeenteraad gaat algemeen akkoord met de vooropgestelde forfaitaire bijdragen voor de brandweer.

19 07. De voorzitter geeft toelichting bij de bepaling verdeelsleutel m.b.t. de gemeentelijke dotatie voor 2015 en volgende aan de brandweerzone Waasland. Raadslid Buyl, Vlaams Belang-fractie, zal dit punt zeker goedkeuren. Onze burgemeester is momenteel nog de voorzitter van de pre-zone. Er gaan geruchten de ronde dat elke brandweerman bij de zonehervorming een nieuw uitgangsuniform zou krijgen. We spreken in deze zone over 450 brandweermensen. Een nieuw kostuum is zeer duur! Iedere brandweerman in België heeft hetzelfde uitgangsuniform. Het zou veel logischer zijn dat we een nieuw logo, d.m.v. opnaaien of velcrosysteem, zouden krijgen. De nieuwe mensen krijgen nu geen uniform, want men weet niet wat de zone gaat doen. De burgemeester zal de raad van de heer Buyl meenemen. Hij is inderdaad nog voorzitter van de pre-zone tot deze echt zone wordt. Raadslid Maes, Open Vld-fractie, gaat niet akkoord met de verdeelsleutel. Nationaal worden een aantal middelen verstrekt op basis van objectieve verdeelsleutels en een aantal parameters. Hier heeft men een aantal berekeningen gemaakt. Er wordt beslist dat Sint-Niklaas en Beveren ongeveer 2/3 voor hun rekening nemen. Het andere derde is voor de rest van de gemeenten. Hij beseft dat er, meer dan bij de politie, een verschil in risico s is. Hij stelt zich vragen over de cijfers. Wij betalen meer dan het driedubbele van de gemeente Temse, die toch ook inwoners heeft en waar ook heel wat industrie is. In Temse is ook heel wat hoogbouw, wat bijzondere risico s geeft.

20 Raadslid Maes vindt het spijtig dat er niet gekozen is voor een objectieve verdeelsleutel op basis van bepaalde parameters zodanig dat, indien er zaken wijzigen, er opnieuw kan onderhandeld worden. Als deze brandweerzone wordt opgericht, dan krijgt het personeel van de gemeente (dienst aankopen en aanbestedingen, personeelsdienst), minder administratieve taken. De stad Sint-Niklaas hevelt 4 personeelsleden over van de stad naar de zone. De gemeente Stekene doet dit ook met één personeelslid. Waarom heeft de gemeente Beveren dit niet gedaan? Dit zou eventueel een besparing kunnen betekenen. Deze meerderheid heeft bovendien de optie genomen om het aantal ambtenaren te verminderen. Als dit nu niet gebeurd is (niets vernomen!), dan is dit een gemiste kans. De burgemeester kan op dit laatste vrij duidelijk antwoorden. Waarom er geen mensen overgeheveld zijn, komt door het feit dat er bij een aantal diensten ook een reorganisatie is gebeurd. Er gaan ook een aantal mensen met pensioen die niet zullen vervangen worden. Er verdwijnen een aantal functies, ook in het kader van het verdwijnen van de taken van de brandweer en politie ( A & A, Financiële dienst ). Dit alles werd afgestemd met de secretaris als hoofd van het personeel. Raadslid Maes vraagt of er een berekening is gemaakt van over hoeveel FTE het gaat qua besparing van werk voor de gemeentelijke diensten. De burgemeester antwoordt dat dit in uren uitgedrukt niet zo eenvoudig te berekenen is, maar er is wel een ruwe schatting. Op 10 december plant de burgemeester een commissie rond de begroting. Daar zal ook over het personeel gesproken worden. Er komt een overzicht van de besparingsbeslissingen met de resultaten waar we momenteel staan.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 (Ochtendvergadering) Het beknopt

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

ECHO. > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen? > Personeelsbeleid a.u.b JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705

ECHO. > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen? > Personeelsbeleid a.u.b JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705 JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705 ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 TWEEMAANDELIJKS Tijdschrift Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen?

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

DE WINTEROPVANG VAN DE THUISLOZENZORG IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2012-2013

DE WINTEROPVANG VAN DE THUISLOZENZORG IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2012-2013 DE WINTEROPVANG VAN DE THUISLOZENZORG IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2012-2013 Verslag van het Steunpunt thuislozenzorg Brussel INTRODUCTIE...2 I. Terugblik op de winter 2012/2013... 3 a. Zomer

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.]

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.] Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp inzake de begroting op woensdag 5 november en vrijdag 7 november 2008 Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Wethouders: De

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie