In de bijlagen zijn tekeningen van de inpassing van het alternatief van BGRW en een overzicht van de kostenraming weergegeven.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de bijlagen zijn tekeningen van de inpassing van het alternatief van BGRW en een overzicht van de kostenraming weergegeven."

Transcriptie

1 Project : Rijksweg A13/A16 Betreft : Kruising rijksweg A13/A16 met de N471 uitwerking Voorlopig Ontwerp (VO+) Aan : Rijkswaterstaat Opgesteld : Ir. W.A. Gellweiler namens bewonersgroep Rodenrijs West Datum : 27 augustus 2014 Versie : 1.0 DEFINITIEF 1. Inleiding In notitie Kruising rijksweg A13/A16 met de N471 voorlopig ontwerp d.d. 17 maart 2014 [1] is door bewonersgroep Rodenrijs West (BGRW) een alternatief voorgesteld voor de kruising van rijksweg A13/A16 met de N471. In deze notitie wordt het voorlopig ontwerp (VO) verder uitgewerkt tot een VO+. De uitwerking betreft de volgende punten: - Alternatief plan uitgebreid voor tracédeel tussen de HSL / RandstadRail en de Oude Bovendijk; - Uitwerking alignement rijksweg A13/A16 en alignement N471; - Kostenraming. Doel van deze notitie is om inzicht te krijgen in de alignementen van de N471 en de rijksweg A13/A16 van de variant van BGRW alsmede inzicht in de kosten van de variant van BGRW en RWS. Tevens is deze notitie bedoeld om (nog meer) inzicht te krijgen in de mogelijkheden en kansen die dit knooppunt kan hebben binnen het project A13/A16, zowel voor de bewoners van Rodenrijs West als voor RWS. Leeswijzer De opbouw van deze notitie is als volgt: In hoofdstuk 2 worden de toevoegingen, aanpassingen en wijzigingen ten opzicht van [1] beschreven. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het uitgebreide alternatieve plan van BGRW. In hoofdstuk 4 worden de alignementen van de rijksweg A13/A16 en de N471 uitgewerkt. De uitgebreide kostenraming en onderbouwing van de kostenraming is weergegeven in hoofdstuk 5. De conclusies en aanbevelingen zijn beschreven in hoofdstuk 6. In de bijlagen zijn tekeningen van de inpassing van het alternatief van BGRW en een overzicht van de kostenraming weergegeven. Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 1 van 21

2 2. Toevoegingen, aanpassingen en wijzigingen ten opzichte van voorlopig ontwerp (VO) d.d. 17 maart 2014 De volgende toevoegingen, aanpassingen en wijzigingen ten opzichte van het voorlopig ontwerp (VO) zijn in de uitwerking van het voorlopig ontwerp (VO+) doorgevoerd: Aanpassing en uitbreiding van het alternatief plan van BGRW (zie hoofdstuk 3). De aanpassing gaat met name over de fietspaden, welke nu ongelijkvloers de op- en afritten van de rijksweg A13/A16 kruisen. De uitbreiding heeft te maken met het feit dat het tracédeel tussen de HSL / RandstadRail en de Oude Bovendijk wordt beschouwd (met name van belang voor de kostenraming); Doorvoeren van wijziging in uitgangspunten: 2 x 4 rijstroken voor de rijksweg en 2 x 2 rijstroken voor de N471; De uitwerking van het alignement van de rijksweg A13/A16 alsmede de N471 (tunnel is vastgelegd) en de hoogte boven de HSL / RandstadRail (zie hoofdstuk 4); Er is een totale kostenberekening van de variant van BGRW gemaakt en deze is vergeleken met de kosten van de variant van RWS. Tevens zijn de kosten en toeslagfactoren volgens de SSKsystematiek onderbouwd (zie hoofdstuk 5). Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 2 van 21

3 3. Beschrijving alternatief bewonersgroep Rodenrijs West In figuur 1 is het definitief ontwerp van de rijksweg A13/A16 tussen de HSL / RandstadRail en de Oude Bovendijk weergegeven met alle kruisende infrastructuur (N471, Oude Bovendijk, fietspaden). Zie ook bijlage A. Figuur 1: alternatief van bewonersgroep Rodenrijs West kruising van rijksweg A13/A16 met de N471 Ten opzichte van [1] is er een wijziging in het alternatief doorgevoerd. Dit betreft de grootte van het gebied van het alternatieve plan (van de HSL t/m de Oude Bovendijk), het fietspad ten westen van de N471 (welke nu de af- en opritten van de rijksweg ongelijkvloers kruisen), het fietspad ten zuiden van wielerclub Ahoy en de ontsluiting van de Oude Bovendijk. Voor de volledigheid worden alle aspecten uit [1] nogmaals benoemd en waar van toepassing aangepast naar aanleiding van nieuwe uitgangspunten en/of inzichten. Tevens worden de bovengenoemde nieuwe aspecten toegevoegd. N471 van zuid naar noord Vanaf de GK Hogendorpweg gaat de weg na de rotonde met de Landscheiding en de fietsvoetgangerstunnel ten noorden van deze rotonde omlaag (helling 5%) en via een tunnel (lengte 212 meter) onder de rijksweg A13/A16 door weer omhoog (helling 5%). Aan de noordkant sluit de weg aan op een nieuwe te maken rotonde tussen de nieuwe tunnel en de tunnel onder de Rodenrijseweg; aan de zuidkant op de bestaande rotonde met de Landscheiding (is een kostenbesparing). De op- en afritten liggen op maaiveldniveau buiten de tunnel - zoveel mogelijk gebundeld met de bestaande en toekomstige infrastructuur - en sluiten aan op de rotondes aan weerszijden van de tunnel. De noordelijke rotonde met de op- en afritten zijn zuidelijk van de grens met natuur- en recreatiegebied Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 3 van 21

4 de Vlinderstrik gelegen. De tunnel kruist de toekomstige buisleidingenstrook, die aan het eind van de noordelijke tunnelhelft onder de tunnel is gesitueerd, bovenlangs. Rijksweg A13/A16 van oost naar west De rijksweg, opgebouwd uit 2 x 4 rijstroken met 2 x 1 vluchtstroken, volgt het huidige alignement / maaiveld van de N209. Dit betekent dat na de bovenlangse kruising met de HSL, Randstadrail en Landscheiding Oost de rijksweg gelijk omlaag gaat. Op- en afritten De afrit van de zuidbaan van de rijksweg A13/A16 begint ten oosten van de Oude Bovendijk en sluit via de groenstrook tussen de huidige N209 en Landscheiding West (maximale bochtstraal 70 meter 1 ) aan op de Bovendijk. De afrit ligt op huidig maaiveldniveau. De oprit van de zuidbaan van de rijksweg A13/A16 begint op de Bovendijk en loopt door over het gesloten gedeelte van de tunnel in de N471 (maximale bochtstraal 70 meter). De oprit ligt op huidig maaiveldniveau. De oprit van de noordbaan van de rijksweg A13/A16 begint op de rotonde in de N471 gaat via de groenstrook tussen de huidige N209 en de Vlinderstrik West (maximale bochtstraal 70 meter) richting de rijksweg. De oprit ligt op huidig maaiveldniveau. De afrit van de noordbaan van de rijksweg A13/A16 begint ten oosten van de tunnel in de N471, loopt door over het gesloten gedeelte van de tunnel en buigt hierna af richting de nieuw aan te leggen rotonde in de N471 aan de noordkant (maximale bochtstraal 70 meter). De afrit ligt op huidig maaiveldniveau. Aansluiting noordzijde De aansluiting van de op- en afrit van de noordbaan van de rijksweg A13/A16 is op een nieuw aan te leggen rotonde in de N471, juist ten zuiden van natuur- en recreatiegebied de Vlinderstrik. Via deze rotonde is het achterliggende gebied te bereiken: richting Rotterdam en Rodenrijs door de nieuwe tunnel in de N471; naar Delft en Pijnacker via de huidige infrastructuur. Aansluiting zuidzijde De aansluiting van de op- en afrit van de zuidbaan van de rijksweg A13/A16 is op de Bovendijk. Via deze weg en de rotonde in de G.K. Hogendorpweg / Landscheiding is het achterliggende gebied te bereiken: richting Pijnacker en Delft door de nieuwe tunnel in de N471; naar Rodenrijs en Rotterdam via de huidige infrastructuur. 1 De bochtstraal van 70 meter is toegestaan conform Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen (ROA). Uit de ROA volgt bij een dergelijke bochtstraal van 70 meter een ontwerpsnelheid van 50 km/h, wat zeer gebruikelijk is voor een dergelijke afrit. Vergelijkbare afritten met een bochtstraal van circa 70 meter zijn de noordelijke afritten op rijksweg A20, te weten: afrit 12 Spaanse Polder / Delfshaven en afrit 11 Schiedam. Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 4 van 21

5 Om de aansluiting van de op- en afrit van de rijksweg op de bestaande onderliggende infrastructuur te realiseren is het noodzakelijk om de Landscheiding West lokaal te verplaatsen richting het zuiden. Tevens dient er een nieuwe aansluiting van de Landscheiding West op de Bovendijk gerealiseerd te worden. Ongelijkvloerse kruisingen op- en afritten met fietspad Figuur 2a: ongelijkvloerse kruising op- en afritten met fietspad noordkant Figuur 2b: ongelijkvloerse kruising op- en afritten met fietspad zuidkant De op- en afritten kruisen de fietspaden ongelijkvloers. De fietspaden worden in een tunnel onder de op- en afritten (en Landscheiding West) doorgevoerd. Zie figuur 2. Vanuit de fietserbond is de wens om wel een doorkijk door de tunnels te creëren voor de fietsers, in verband met de (sociale) veiligheid. Dit Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 5 van 21

6 is eenvoudig te realiseren, omdat de N471 ter plaatse al hoger ligt (circa 1 à 1,5 meter) dan het omringende maaiveld. De op- en afritten zullen voor de aansluiting met de N471 hierdoor ook hoger moeten worden aangelegd. Dit betekent dat de tunnel minder diep aangelegd kan worden, waardoor de doorkijk is gegarandeerd. Deze variant is afgestemd met de Fietsersbond. Zij staan achter de variant van BGRW. Ontsluiting Oude Bovendijk Voor de ontsluiting van de Oude Bovendijk is een viaduct voorzien over de rijksweg A13/A16, gepositioneerd halverwege de N471 en de Oude Bovendijk. De Oude Bovendijk sluit via dit viaduct aan de zuidzijde van rijksweg A13/A16 aan op Landscheiding West. Op het viaduct liggen 2 x 1 rijstroken en een fietspad. Het fietspad sluit aan op het fietspad ten zuiden van wielerclub Ahoy; het overige verkeer op Landscheiding West. Verlegging Landscheiding West De verlegging van een deel van de Landscheiding West (het laatste gedeelte richting de Bovendijk) is noodzakelijk in verband met de aansluiting van de op- en afrit van de rijksweg A13/A16. De weg wordt richting het zuiden verlegd en tevens verlengd om een nieuwe aansluiting op de Bovendijk te realiseren. De beschikbare ruimte voor de verlegging en verlenging van de weg is ruim voldoende. Fietspad ten zuiden van wielerclub Ahoy Mede omdat de ontsluiting van de Oude Bovendijk in het alternatief plan via Landscheiding West loopt (er zal dan (meer) gemotoriseerd verkeer gebruik maken van Landscheiding West), wordt het fietspad verlegd naar de zuidkant van wielerclub Ahoy. Dit is tevens een wens van wielerclub Ahoy. Het nieuwe fietspad kan ook worden gebruikt als calamiteitenroute van het vliegveld Fietstunnel ten westen van rotonde De fietstunnel ten westen van de rotonde N209 N471 blijft ook in de nieuwe toekomstige situatie van rijksweg A13/A16 operationeel. Omdat de rijksweg A13/A16 nagenoeg op het huidige maaiveld blijft, kan de fietstunnel de nieuwe belastingen uit de rijksweg zonder problemen opnemen. Tevens wordt de rijksweg A13/A16 ingepast op de gesloten delen van de fietstunnel. Eventueel kan het open gedeelte tussen de gesloten tunneldelen ook worden voorzien van een dak (zgn. overkluizing) voor een betere inpassing van de rijksweg. Naar alle waarschijnlijkheid is de fietstunnel hierop voorbereid. Buisleidingenstrook De buisleidingenstrook is meegenomen in het ontwerp van de kruising van de rijksweg A13/A16 met de N471. De exacte vorm van de buisleidingenstrook is mij niet bekend. De ruimtereservering voor deze buisleidingenstrook is een strook van circa 70 meter breedte. In het ontwerp is voorzien dat elke breedte van de buisleidingenstrook op elke lokatie binnen de ruimtereservering mogelijk is. Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 6 van 21

7 Natuur- en recreatiegebied de Vlinderstrik De grens met natuur- en recreatiegebied de Vlinderstrik mag niet worden overschreden. Tussen de huidige N209 en deze grens is een zone gedefinieerd, waarin de nieuwe rijksweg A13/A16 met aansluitingen op de secundaire wegen mag worden gerealiseerd. Het huidige ontwerp van de kruising van de rijksweg A13/A16, de tunnel in de N471, de op- en afritten naar en van de rijksweg alsmede de aansluiting van de rijksweg op de onderliggende infrastructuur ligt in de gedefinieerde zone en blijft ten zuiden van de grens van de Vlinderstrik. In het volgende hoofdstuk is aangetoond dat de tunnel in de N471 buiten het gebied van de Vlinderstrik blijft (zie dwarsprofiel N471 ). Tussen de noordkant van de tunnel en de grens van de Vlinderstrik zit 120 meter ruimte, waarvan 60 meter vlak. Deze ruimte kan worden benut voor opstelstroken voor afslaand verkeer richting de A13/A16. Mogelijkheid toepassing geluidsschermen De ligging van de rijksweg op huidig maaiveldniveau maakt het niet onmogelijk om geluidsschermen toe te kunnen passen als geluidsreductie. Er zijn vanuit het vliegveld Rotterdam The Hague Airport geen restricties voor wat betreft de hoogte hiervan. Geluidsschermen tot 5 meter hoogte zijn zonder meer toepasbaar over een groot gedeelte tot aan het viaduct over de Randstadrail en HSL. Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 7 van 21

8 4. Uitwerking alignementen Langsalignement In onderstaande figuur is het alignement van de A13/A16 weergeven in de variant van BGRW. Voor een grotere weergave wordt verwezen naar bijlage A. - De zwarte lijn geeft schematisch het huidige maaiveld aan. Ter plaatse van de RR ligt het maaiveld op NAP + 3,7 meter; ter plaatse van de N471 op circa NAP 2 meter. - De blauwe en groene lijn geven de alignementen van de A13/A16 weer bij toepassing van verschillende topbogen volgens de ROA (groene alignement: topboog meter; blauw alignement: topboog meter) Figuur 3: langsalignement A13/A16 in as N209 De uitgangspunten bij het opstellen van het alignement: - De toekomstige rijksweg loopt (zoveel mogelijk) op huidig maaiveldniveau van de N Topboog conform de ROA van minimaal meter; - Voetboog conform de ROA van minimaal meter; - Het alignement komt richting het westen uit op minimaal NAP 3,0 meter (in de as van de rijksweg). Dit is 2,8 meter boven de grondwaterstand van NAP 5,8 meter. Dit is ruim voldoende om te voldoen aan de droogleggingseis van 1,85 meter, ook inclusief de verkanting van de rijksweg. Het resultaat bij de uitwerking van het alignement is gegeven in figuur 3. Uit de figuur volgt dat het alignement van de rijksweg A13/A16 ter plaatse van de HSL / RR op het huidige niveau van de N209 (NAP + 3,7 meter) mogelijk is (zie hiervoor ook dwarsprofiel ter plaatse van HSL / RR verderop in dit hoofdstuk). Uitgaande van de blauwe lijn voor het alignement van de rijksweg is te zien dat de rijksweg ter plaatse van de N471 op circa 1 meter (NAP 0,994 meter) boven huidig maaiveld uitkomt. Dwarsprofiel N471 In onderstaande figuur is het aangepaste alignement van de N471 weergeven in de variant van BGRW. Voor een grotere weergave wordt verwezen naar bijlage A. Het alignement is bijgesteld naar aanleiding van de nieuwe uitgangspunten en de verdere uitwerking van de alignementen van de rijksweg en N471. Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 8 van 21

9 Figuur 4: langsalignement N471 / dwarsprofiel ter plaatse van N471 Het alignement van de tunnel is gebaseerd op de tunnel in de N470 ten zuidoosten van Pijnacker. De topboog bedraagt 2500 meter, de voetboog 1000 meter. De tunnel eindigt indien de vloer van de tunnel boven de NAP 4,0 meter (1,8 meter boven de grondwaterstand droogleggingseis van 1,85 meter én tevens huidige hoogte maaiveld aan de zuidkant van de N209) komt en sluit aan op het maaiveld aan weerszijden van de tunnel op NAP 3,0 meter. Het huidig maaiveld aan de noordkant ligt op NAP -3,3 meter; aan de zuidkant op NAP 4,0 meter. Het diepste punt van de tunnel is gebaseerd op het blauwe alignement (zie figuur 3): de hoogte in de as van de N209 bedraagt NAP 0,994 meter (in de as van de N471). Op 15 meter, de halve breedte van de tunnel in de N471 (gebaseerd op 2 x 2 rijstroken), ten westen van de as van de N471 bedraagt de hoogte van de as van de N209 NAP 1,197 meter. Omdat de as van de rijksweg A13/A13 6 meter noordelijker ligt dan de as van de N209 en de verkanting 3,5% bedraagt, is het laagste punt (uitgaande van een 48 meter brede weg (2 x 4 rijstroken, 2 x 1 op- en afrit, 2 x 1 vluchtstrook + overige ruimte op een kunstwerk)) aan de zuidkant van de rijksweg en bedraagt NAP 1,827 meter (bovenkant dek). Met een dekdikte van 800 mm en een profiel van vrije ruimte van 4,8 meter, komt bovenkant asfalt op NAP -7,427 meter. De lengte van de tunnel bedraagt 212 meter (58 meter toerit noord, 48 meter gesloten gedeelte en 106 meter toerit zuid). De geometrie van de tunnelvloer en -wanden is gebaseerd op een bestaande tunnel in de N470 ter hoogte van Pijnacker. Op deze manier past de tunnel in de N471 onder de rijksweg A13/A16 in het geheel van tunnels in de N470 en N471. Voor de overige aspecten van de tunnel (fundatie, bouwwijze, lokatie toegang waterkelder, etc) wordt verwezen naar [1]. Deze blijven voor het aangepaste alignement van de tunnel in de N471 (nagenoeg) gelijk. Buiten de tunnel is tot aan de voorziene rotondes circa 120 meter ruimte beschikbaar voor opstelstroken, zowel aan de noordkant als zuidkant. Van deze 120 meter is 60 meter vlak, wat ten goede komt aan de bij optrekkend verkeer horende geluidsproductie. Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 9 van 21

10 Dwarsprofiel ter plaatse van HSL / RR Dwarsprofiel RWS Dwarsprofiel BGRW Dwarsprofiel huidige N209 Figuur 5: dwarsprofiel ter plaatse van HSL / RR In bovenstaande figuur is het dwarsprofiel weergegeven van het huidig viaduct over de RR, het dwarsprofiel ter plaatse van de RR van het alternatief plan van BGRW en het dwarsprofiel ter plaatse van de RR van de variant van RWS. De huidige as van de N209 kan niet meer worden gebruikt als de as van de nieuwe rijksweg. De as van de variant van BGRW ligt 6 meter naar het noorden, vanwege de 40 meter brede rijksweg (2 x 4 rijstroken + 2 x 1 vluchtstroken); de as van de variant van RWS ligt nog noordelijke vanwege de in- en uitvoegstrook. In de figuur 5 is te zien dat in de variant van BGRW het zuidelijke bestaande viaduct kan worden gehandhaafd. Omdat de as van de rijksweg in de variant van BGRW verschuift en er een verkanting wordt gevraagd van 3,5%, bedraagt de hoogte in de as NAP + 4,0 meter. Hierdoor wordt de eerder aangenomen hoogte van NAP + 3,7 meter (zie langsalignement aan het begin van dit hoofdstuk) niet gehaald. Echter, de rijksweg in de variant van BGRW ligt boven de RR nog altijd ruim 2,1 meter lager dan de rijksweg in de variant van RWS (in de as gemeten). De hoogte in de as van de rijksweg in de variant van RWS ligt, om onverklaarbare redenen, op NAP + 6,2 meter, terwijl een lagere ligging dus mogelijk is. Het hoogste punt van het viaduct (aan de noordzijde) bedraagt ruim NAP + 7,1 meter in de variant van RWS terwijl dit in de variant van BGRW NAP + 4,7 meter is. Een hoogteverschil van 2,4 meter! Gedeeltelijk hergebruik in de variant van RWS is vanwege de hoge ligging niet mogelijk. Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 10 van 21

11 5. Kosten 5.1 Algemeen Eenheidsprijzen De volgende eenheidsprijzen worden gehanteerd in de kostenraming (prijzen medio 2014, exclusief BTW): - Grond : 15,- / m 3 - Verticale drainage : 50,- / m 2 (diepte > 3 meter) 25,- / m 2 (diepte < 3 meter) - Aardenbaan : 25,- / m 3 - Asfalt (ZOAB) : 45,- / m 2 - Tunnel gesloten bak : 6.450,- / m 2 - Tunnel open bak / toerit : 3.250,- / m 2 - Viaduct / overkluizing : 2.500,- / m 2 - Geluidsschermen : 500,- / m 2 Algemene uitgangspunten De volgende algemene uitgangspunten worden gehanteerd in de kostenraming: - Projectgrenzen conform figuur 1; - Exclusief BTW; - Prijspeil medio 2014; - Bouwkosten exclusief verleggen kabels en leidingen, engineering, aanvragen vergunningen, planschade, verhaal gronden, afwerking, buisleidingenstrook, eventuele maatregelen voor buisleidingenstrook, HWA + verlichting buitenruimte, aansluiting af- en opritten op N471 d.m.v. rotonde of VRI, bouwfasering, sloop bestaande kunstwerken, onderhouds- en beheerkosten / kosten lange termijn etc, etc 5.2 Bouwkosten In de bouwkostenraming worden de volgende onderdelen uitgewerkt, zie ook bijlage B (de nummering achter de onderdelen correspondeert met het overzicht in de bijlage): - Rijksweg A13/A16 (2.1) - Op- en afritten rijksweg A13/A16 (2.2) - N471 (2.3) - Fietstunnel onder de op- en afritten noordzijde (2.4) - Fietstunnel onder de op- en afritten aansluiting Landscheiding West (2.5) - Ontsluiting Oude Bovendijk (2.6) - Verlegging, verbreding en verlenging Landscheiding West (2.7) - Fietspaden ten zuiden van wielerclub Ahoy (2.8) - Geluidsschermen (2.9) Per onderdeel worden de uitgangspunten in de berekening beschreven. Voor de volledige uitwerking van de kostenraming wordt verwezen naar bijlage B. De resultaten van de kostenberekening worden aan het eind van deze paragraaf getoond. Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 11 van 21

12 Rijksweg A13/A16 (2.1) De rijksweg A13/A16 is onder te verdelen in de volgende sub-onderdelen: - Aardenbaan - Viaduct over de N471 - Asfalt aardenbaan - Overkluizing bestaande fietstunnel - Viaduct over de HSL / RR Aardenbaan De variant van RWS gaat uit van een 1250 meter lange aardenbaan / grondwal (vanaf het viaduct over de HSL tot een paar 100 meter voor de Oude Bovendijk, gezien van oost naar west), welke gemiddeld 4 meter hoog is. Uitgaande van een breedte van de kruin van de grondwal van 50 meter (2 x 4 rijstroken + 2 x 1 in- en uitvoegstrook + 2 x 1 vluchtstrook) en een talud aan weerszijden van 1:2, komt de gemiddelde breedte op 60 meter. Door de grote hoogte van de grondwal van gemiddeld 4 meter, dient er verticale drainage te worden toegepast om initiële zettingen op te laten treden. Hierdoor kan een snellere bouwtijd worden gerealiseerd en mogelijk in de toekomst lagere onderhoudskosten. In de variant van BGRW is er een gemiddelde grondophoging van circa 1,5 meter over het gedeelte tussen het viaduct over de HSL en de N471 (lengte 400 meter). Omdat de in- en uitvoegstrook ten westen van de N471 zijn gesitueerd is de rijksweg 40 meter breed. De gemiddelde breedte van de aardenbaan komt hiermee op 45 meter, uitgaande van taluds van 1:2. Opmerking: in de berekening is uitgegaan van netto hoogte van de grondwal in de variant van RWS. Als gevolg van zettingen, zal het bruto grondpakket en daarmee de kosten voor de grondwal toenemen. Dit zit niet verwerkt in de kostenraming. Viaduct over de N471 Het viaduct over de N471 is alleen van toepassing voor de variant van RWS (in de variant van BGRW wordt uitgegaan van een tunnel in de N471 (zie 2.3)). De breedte van het viaduct bedraagt 48 meter (2 x 4 rijstroken + 2 x 1 vluchtstrook + overig), de lengte 35 meter (uitgaande van 2 x 2 rijstroken op de N471 en taluds van 2:3). Asfalt aardenbaan Voor het asfalt wordt voor de eenvoud in beide varianten uitgegaan van een oppervlakte van 1600 meter (deel tussen de Oude Bovendijk en viaduct over de HSL) bij 40 meter breedte (breedte is exclusief in- en uitvoegstroken). Overkluizing bestaande fietstunnel De fietstunnel in de N209 blijft in de variant van BGRW behouden. In verband met de bredere rijksweg A143/A16 dan de huidige N209 dient de fietstunnel onder de huidige N209 ten westen van de rotonde N209 / N471 te worden aangepast. Hiervoor is een overkluizing nodig van 15 meter breed (de rijksweg wordt ter plaatse 15 meter breder) en 7 meter lang (de breedte van de fietstunnel is circa 5 meter). Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 12 van 21

13 Opmerking: de fietstunnel in de variant van RWS wordt gesloopt en ondergebracht in de ontsluiting van de Oude Bovendijk (tunnel onder de rijksweg door). Hierdoor worden op dit sub-onderdeel geen kosten in rekening gebracht voor de variant van RWS. Viaduct over de HSL / RR Het viaduct over de HSL en RR is in de variant van RWS hooggelegen en moet volledig worden vernieuwd. Omdat de in- en uitvoegstroken op het viaduct liggen, is de breedte van het viaduct 48 meter. De lengte van het nieuwe viaduct is 180 meter. Het viaduct over de HSL en RR is in de variant van BGRW laaggelegen (op het huidige maaiveldniveau) en kan deels gebruik maken van het bestaande viaduct over de HSL en RR. Zie hiervoor ook hoofdstuk 4. Omdat de in- en uitvoegstroken niet op het viaduct liggen is de breedte van het viaduct 40 meter. Omdat gebruik wordt gemaakt van het bestaande zuidelijke viaduct over HSL / RR (breedte: 20 meter) is de breedte van het nieuwe viaduct 20 meter. De lengte van het nieuwe viaduct is 180 meter. Op- en afritten rijksweg A13/A16 (2.2) De op- en afritten rijksweg A13/A16 zijn onder te verdelen in de volgende sub-onderdelen: - Asfalt aardenbaan - Aardenbaan - Overkluizing bestaande fietstunnel Asfalt aardenbaan Voor het asfalt wordt voor de eenvoud in beide varianten uitgegaan per oprit / afrit van een oppervlakte van 400 meter (deel tussen de Oude Bovendijk en viaduct over de HSL) bij 7 meter breedte (breedte is exclusief in- en uitvoegstroken. Aardenbaan De variant van RWS gaat uit van een 400 meter lange aardenbaan per oprit / afrit welke gemiddeld 5 meter en 3 meter hoog is voor de oostelijke op- en afrit respectievelijk de westelijke op- en afrit. Uitgaande van een breedte van de kruin van de aardenbaan van 7 meter en een talud aan weerszijden van 1:2, komt de gemiddelde breedte op 15 meter en 12,5 meter. In de variant van BGRW is er een gemiddelde grondophoging van circa 1 meter voor de op- en afritten. Uitgaande van een breedte van de kruin van de aardenbaan van 7 meter en een talud aan weerszijden van 1:2, komt de gemiddelde breedte op 8,5 meter. De lengte van de op- en afritten is gelijk gesteld aan de variant van RWS: 400 meter. Overkluizing bestaande fietstunnel Deze post is abusievelijk blijven staan. Door het toepassen van 2 fietstunnels, in de nadere uitwerking van het voorlopig ontwerp, onder de op- en afritten, vervalt deze kostenpost, die oorspronkelijk bedoeld was voor de overkluizing van de op- en afrit van de zuidbaan van de rijksweg over het Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 13 van 21

14 fietspad. De kosten ( ,-) die hiermee gemoeid zijn kunnen in mindering worden gebracht op het totaal aan kosten van de variant van BGRW N471 (2.3) De N471 is onder te verdelen in de volgende sub-onderdelen: - Tunnel in de N471 - Aardenbaan - Asfalt aardenbaan - Rotonde noordzijde - Aansluiting zuidzijde - VRI Tunnel in de N471 In de variant van BGRW is uitgegaan van een 30 meter brede tunnel in de N471, geschikt voor 2 x 2 rijstroken. De lengte van de tunnel bedraagt 212 meter, waarvan 48 meter gesloten en 164 meter open toerit. Op het gesloten gedeelte kunnen 2 x 4 rijstroken, 2 x 1 vluchtstrook en 2 x 1 op- / afrit worden geherbergd. De variant van RWS heeft geen tunnel in de N471. Aardenbaan In de variant van RWS is er een gemiddelde grondophoging van circa 2 meter voor de aardenbaan in de N471. Uitgaande van een breedte van de kruin van de aardenbaan van 23 meter en een talud aan weerszijden van 1:2, komt de gemiddelde breedte op 26 meter. De lengte van de aardenbaan bedraagt 275 meter. De variant van BGRW heeft geen aardenbaan over het gedeelte van de tunnel in de N471. Asfalt aardenbaan In de variant van BGRW zitten de kosten van het asfalt in de kosten van de tunnel in de N471. Voor het asfalt in de variant van RWS wordt uitgegaan van 275 meter lengte en 23 meter breedte. Rotonde noordzijde Voor een onderlinge kostenvergelijking is deze kostenpost niet van toepassing omdat deze van orde grootte gelijk zal zijn. Aansluiting zuidzijde Voor een onderlinge kostenvergelijking is deze kostenpost niet van toepassing omdat deze van orde grootte gelijk zal zijn. Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 14 van 21

15 VRI Indien geen rotonde wordt toepast, voor de aansluitingen van de op- en afritten van de rijksweg met de N471, wordt gekozen voor VRI. Voor een onderlinge kostenvergelijking is deze kostenpost niet van toepassing omdat deze van orde grootte gelijk zal zijn. Fietstunnel onder de op- en afritten noordzijde (2.4) De fietstunnel onder de op- en afritten noordzijde is onder te verdelen in de volgende sub-onderdelen: - Aardenbaan - Tunnel - Asfalt aardenbaan Opmerking: de oplossing van de op- en afritten in relatie tot de fietstunnel ten westen van de N471 in de variant van RWS is niet bekend. Er kunnen dus geen kosten aan worden toegekend. Mat andere woorden: de kosten voor de fietstunnel onder de op- en afritten noordzijde in de variant is (ten onrechte) gesteld op 0. Aardenbaan In de variant van BGRW is er een gemiddelde grondophoging tussen de nieuwe en bestaande fietstunnel van circa 1 meter. Uitgaande van een breedte van de kruin van de aardenbaan van 3,5 meter en een talud aan weerszijden van 1:2, komt de gemiddelde breedte op 4,5 meter. De lengte van de aardenbaan bedraagt circa 30 meter. Tunnel De fietstunnel, in de variant van BGRW, heeft een gesloten gedeelte van 50 meter en aan weerszijden een open toerit van 40 meter (hellingspercentage 3% - 4%). Totale lengte fietstunnel is 140 meter. De breedte van de fietstunnels bedraagt 5 meter Asfalt aardenbaan In de variant van BGRW zijn de kosten van het asfalt van de fietstunnel inclusief. Voor het asfalt op de aardenbaan wordt uitgegaan van 30 meter lengte en 2,5 meter breedte. Fietstunnel onder de op- en afritten aansluiting Landscheiding West (2.5) De fietstunnel onder de op- en afritten aansluiting Landscheiding West is onder te verdelen in de volgende sub-onderdelen: - Aardenbaan - Tunnel - Asfalt aardenbaan Opmerking: de oplossing van de op- en afritten in relatie tot de fietstunnel ten westen van de N471 in de variant van RWS is niet bekend. Er kunnen dus geen kosten aan worden toegekend. Mat andere woorden: de kosten voor de fietstunnel onder de op- en afritten noordzijde in de variant is (ten onrechte) gesteld op 0. Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 15 van 21

16 Aardenbaan In de variant van BGRW is er een gemiddelde grondophoging tussen de nieuwe en bestaande fietstunnel van circa 1 meter. Uitgaande van een breedte van de kruin van de aardenbaan van 3,5 meter en een talud aan weerszijden van 1:2, komt de gemiddelde breedte op 4,5 meter. De lengte van de aardenbaan bedraagt circa 30 meter. Tunnel De fietstunnel, in de variant van BGRW, heeft een gesloten gedeelte van 50 meter en aan weerszijden een open toerit van 50 meter (hellingspercentage 3% - 4%). Totale lengte fietstunnel is 150 meter. De breedte van de fietstunnels bedraagt 5 meter Asfalt aardenbaan In de variant van BGRW zijn de kosten van het asfalt van de fietstunnel inclusief. Voor het asfalt op de aardenbaan wordt uitgegaan van 30 meter lengte en 2,5 meter breedte. Ontsluiting Oude Bovendijk (2.6) De ontsluiting Oude Bovendijk is onder te verdelen in de volgende sub-onderdelen: - Aardenbaan toeritten - Viaduct - Tunnel - Asfalt aardenbaan Aardenbaan toeritten In de variant van BGRW betreft dit de toeritten naar het viaduct aan de noordkant (1 stuks) en zuidkant (2 stuks) door middel van een hellingbaan. Er wordt een gemiddelde grondophoging toegepast van circa 3 meter. Uitgaande van een breedte van de kruin van de aardenbaan van 11 meter en een talud aan weerszijden van 1:1, komt de gemiddelde breedte op 14 meter. De lengte van de toeritten bedragen elk circa 200 meter. Om de verbinding tussen de Oude Bovendijk en het viaduct over de rijksweg te verbinden is er nog een lengte nodig van 250 meter (gemiddelde hoogte 2 meter; gemiddelde breedte 14 meter). In de variant van RWS, die gebruik maakt van een tunnel als ontsluiting van de Oude Bovendijk, heeft de aardenbaan vanuit de Oude Bovendijk een lengte van 550 meter (gemiddelde hoogte 2 meter; gemiddelde breedte 13 meter) en de aardenbaan vanuit de N471 (voor het fietspad langs de N471 welke door de tunnel wordt geleid) een lengte van 500 meter (gemiddelde hoogte 1 meter; gemiddelde breedte 4,5 meter). Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 16 van 21

17 Viaduct De variant van BGRW gaat uit van een viaduct over de rijksweg voor de ontsluiting van de Oude Bovendijk: totale lengte bedraagt 50 meter, de breedte 12 meter. De variant van RWS gaat voor de ontsluiting van de Oude Bovendijk uit van een tunnel. Tunnel De tunnel ( op maaiveld ), in de variant van RWS, heeft een gesloten gedeelte van 55 meter. De breedte van de fietstunnels bedraagt 15 meter. De variant van BGRW gaat voor de ontsluiting van de Oude Bovendijk uit van een viaduct. Asfalt aardenbaan In de variant van BGRW wordt voor het asfalt op de aardenbaan uitgegaan van totale lengte van 850 meter met een breedte van 10 meter. In de variant van RWS wordt voor het asfalt op de aardenbaan uitgegaan van 550 meter lengte met een breedte van 10 meter voor de ontsluiting van de Oude Bovendijk en 500 meter lengte met een breedte van 2,5 meter voor het fietspad langs de N471. Verlegging, verbreding en verlenging Landscheiding West (2.7) De verlegging, verbreding en verlenging Landscheiding West is onder te verdelen in de volgende subonderdelen: - Asfalt aardenbaan - Aardenbaan Asfalt aardenbaan In de variant van BGRW wordt voor het asfalt op de aardenbaan uitgegaan van totale lengte van 400 meter met een breedte van 10 meter. In de variant van RWS wordt voor het asfalt op de aardenbaan uitgegaan van totale lengte van 400 meter met een breedte van 5 meter. Aardenbaan In de variant van BGRW is voor de verlegging, verbreding en verlenging 400 meter lengte nodig met een gemiddelde breedte van 12 meter bij een gemiddelde grondophoging van circa 1 meter. In de variant van RWS is voor de verlegging, verbreding en verlenging 400 meter lengte nodig met een gemiddelde breedte van 6 meter bij een gemiddelde grondophoging van circa 1 meter. Fietspaden ten zuiden van wielerclub Ahoy (2.8) De fietspaden ten zuiden van wielerclub Ahoy zijn onder te verdelen in de volgende sub-onderdelen: - Asfalt aardenbaan - Aardenbaan Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 17 van 21

18 Asfalt aardenbaan In de variant van BGRW en RWS wordt voor het asfalt op de aardenbaan uitgegaan van totale lengte van 900 meter met een breedte van 2,5 meter. Aardenbaan In de variant van BGRW en RWS is voor het fietspad 900 meter lengte nodig met een gemiddelde breedte van 4,5 meter bij een gemiddelde grondophoging van circa 1 meter. Geluidsschermen (2.9) De geluidsschermen zijn onder te verdelen in de volgende sub-onderdelen: - Noordzijde - Zuidzijde Noordzijde Voor zowel de variant van BGRW als van RWS wordt uitgegaan van geluidsschermen over de volledige lengte van dit deel van het tracé (1600 meter). De geluidsschermen hebben een aangenomen hoogte van 5 meter. Zuidzijde Voor zowel de variant van BGRW als van RWS wordt uitgegaan van geluidsschermen over de volledige lengte van dit deel van het tracé (1600 meter). De geluidsschermen hebben een aangenomen hoogte van 5 meter. overzicht bouwkosten RWS BGRW Rijksweg A13/A , ,00 Op- en afritten Rijksweg A13/A , ,00 N , ,50 Fietstunnel onder op- en afritten noordzijde ,00 Fietstunnel onder op- en afritten aansluiting Landscheiding West ,00 Ontsluiting Oude Bovendijk , ,00 Verlegging, verbreding en verlenging Landscheiding West , ,00 Fietspaden ten zuiden van wielerclub Ahoy , ,00 Geluidsschermen , , , , ,50- De bouwkosten voor de variant van BGRW zijn circa 52 miljoen euro, de bouwkosten voor de variant van RWS bedragen circa 53,1 miljoen euro (bouwkosten exclusief BTW en overige kosten (zie hierna), prijspeil medio 2014). Op bouwkostenniveau is de variant van BGRW 1,1 miljoen euro goedkoper. Het verschil wordt voornamelijk gemaakt door de verschillende oplossingsrichtingen van de rijksweg (grondwal RWS versus tunnel en hergebruik viaduct BGRW) en niet zozeer door overige aspecten (hierbij valt te denken aan ontsluiting Oude Bovendijk en fietspaden). Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 18 van 21

19 5.3 Investeringskosten Om van bouwkosten tot investeringskosten te komen wordt een toeslagfactor toegepast. De kostenposten en bijbehorende percentages die bij deze toeslagfactor horen zijn vermeld in bijlage C. De toeslagfactor van de variant van BGRW is berekend op 2,0. De toeslagfactor in de variant van RWS, zoals is aangegeven door RWS zelf, bedraagt 2,8. De investeringskosten van de variant van RWS komt hiermee op 148,7 miljoen euro; de investeringskosten van de variant van BGRW op 104,0 miljoen euro. Op investeringsniveau is de variant van BGRW 44,7 miljoen euro goedkoper. 5.4 Overige kosten De kostenopstelling zoals deze in bijlage B is opgenomen betreft bouwkosten en bevat een aantal exclusieven welke niet mee zijn genomen in de kostenberekening in bijlage B. Deze overige kosten betreffen de volgende (niet limitatief): verleggen van kabels en leidingen, engineering, aanvragen vergunningen, planschade, verhaal gronden, (bouwkundige) afwerking, buisleidingenstrook, eventuele maatregelen voor buisleidingenstrook, HWA + verlichting buitenruimte, aansluiting af- en opritten op N471 door middel van rotonde of VRI, bouwfasering, sloop bestaande kunstwerken, onderhouds- en beheerkosten / kosten lange termijn. Voor de variant van BGRW zijn de overige kosten lager dan voor de variant van RWS. In onderstaande tabel wordt aangegeven van welke variant de overige kosten in onderling vergelijk goedkoper zijn. Tevens wordt een motivering gegeven. De vergelijking is ten opzichte van de voorkeursvariant van RWS. Plus (+ / ++) geeft aan of iets goedkoper is, een min (- / --) geeft aan of iets duurder is. Tabel 1: Vergelijkingstabel overige kosten voorkeursvariant RWS en alternatief BGRW Overige kosten Voorkeursvariant RWS Alternatief BGRW Motivering Verleggen K&L 0 + Vanwege grote grondophoging is het noodzakelijk de kabels en leidingen te verleggen; in variant BGRW zeer waarschijnlijk niet. Engineering 0 0 Geen verschil. Aanvragen vergunningen 0 0 Geen verschil. Planschade 0 + Een hoge weg in de variant RWS geeft in principe meer geluidsoverlast en is slechter voor het zicht. Verhaal gronden 0 0 Geen verschil. Afwerking 0 0 Geen verschil. Buisleidingen- Strook 0 0 Geen verschil. Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 19 van 21

20 HWA + verlichting 0 0 Geen verschil. Aansluiting op- en afritten 0 0 Geen verschil. Bouwfasering 0 + Vanwege de grondophoging én sloop en nieuwbouw van het viaduct over de HSL / RR zullen er veel tijdelijke voorzieningen en omleidingen nodig zijn. Sloop bestaande kunstwerken Onderhouds- en beheerkosten 0 ++ In variant BGRW blijven bestaande kunstwerken gehandhaafd. In variant RWS wordt fietstunnel gesloopt Feitelijk kosten op lange termijn: variant van RWS vanwege zettingsgevoelige grondwal zeer hoge onderhoudskosten. 5.5 Kosten op lange termijn De kosten van beheer en onderhoud zijn in de variant van RWS veel groter dan in de variant van BGRW vanwege de zettingsgevoelige ondergrond, waardoor er in hoge mate van frequentie wegverzakkingen, ongewenste zettingen en grondafschuivingen optreden, die hersteld moeten worden. Vergelijkbaar aantoonbaar hiervoor zijn de aansluitende wegen op de hooggelegen kunstwerken in de N471 en N470. In figuur 6 zijn twee hooggelegen viaducten omcirkeld. De op palen gefundeerde viaducten liggen nog op ontwerphoogte. De opgeworpen grond voor en na deze viaducten zijn aan continue zakking onderhevig en worden zeer regelmatig opgehoogd. Figuur 6: kunstwerken in de N471 Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 20 van 21

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 VASTGESTELD Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding Separaat bijgevoegd: Zie hoofdstuk 7 van de toelichting voor de lijst met diverse

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer Gemeente Amersfoort juni 2010 Definitief MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer dossier : C0115-01-001

Nadere informatie

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn MER Hoekse Lijn deelrapport Water R.2014.005.HLRO Van Ria van der Zaag Datum 13 februari 2015 Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Versie 1.1 Opdrachtgever Projectbureau Hoekse Lijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport december 2009 Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Colofon Dit MER is opgesteld in opdracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING PVINCIE NOORD-BRABANT 25 september 2014 Concept D03071.000056.0100 Inleiding en leeswijzer Inleiding Provincie Noord-Brabant wil in de regio Eindhoven-Helmond de bereikbaarheid

Nadere informatie

Planstudie N395. Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief. Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf

Planstudie N395. Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief. Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf Planstudie N395 Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf Grontmij N.V. De Bilt, 14 februari 2014 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer

Nadere informatie

MER N345 Rondweg De Hoven / Zutphen Samenvatting. Provincie Gelderland

MER N345 Rondweg De Hoven / Zutphen Samenvatting. Provincie Gelderland Provincie Gelderland 16 mei 2014 Documenttitel Verkorte documenttitel Status Eindconcept Datum 16 mei 2014 Provincie Gelderland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 PROBLEEM- EN DOELSTELLING 3 2.1 Probleemstelling

Nadere informatie

Natuurtoets PIP en TB s A4 en A44 RijnlandRoute. 19 november 2014

Natuurtoets PIP en TB s A4 en A44 RijnlandRoute. 19 november 2014 Natuurtoets PIP en TB s A4 en A44 RijnlandRoute 19 november 2014 Natuurtoets PIP en TB s A4 en A44 RijnlandRoute Toetsing realisatie RijnlandRoute aan Natuurbeschermingswet 1998, Ecologische Hoofdstructuur,

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11 Gemeente Gemert-Bakel Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN RUCPHEN Bestemmingsplan Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg BESTEMMINGSPLAN Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg Gemeente Rucphen bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode:

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

Op 10 december 2014 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Inpassingsplan RijnlandRoute ingesteld.

Op 10 december 2014 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Inpassingsplan RijnlandRoute ingesteld. De wijkvereniging van de Stevenshof Leiden, 24 februari 2015 Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Betreft: Beroepsschrift Provinciaal Inpassingsplan Rijnlandroute

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provincie Gelderland 6 maart 2013 Voorontwerp HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTE & MOBILITEIT Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31

Nadere informatie

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor navolgende bezwaren in een later stadium uit te breiden, nader toe te lichten en/of aan te vullen.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor navolgende bezwaren in een later stadium uit te breiden, nader toe te lichten en/of aan te vullen. Stichting Oplossing N69 p/a Keersop 15 5551 TG Valkenswaard Aan Provincie Noord-Brabant Aan het College van Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Valkenswaard, 29 juni 2014 Betreft:

Nadere informatie

Design Guide Fietshellingen en -bruggen versie 2.1. door ipv Delft ingenieursbureau voor productvormgeving bv februari 2011

Design Guide Fietshellingen en -bruggen versie 2.1. door ipv Delft ingenieursbureau voor productvormgeving bv februari 2011 Design Guide Fietshellingen en -bruggen versie 2.1 door ipv Delft ingenieursbureau voor productvormgeving bv februari 2011 Haltemeubilair voor de Provincie Limburg: abri s, halteborden, hekwerken, verlichting

Nadere informatie

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing N207-Noord Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Van Uden Group Grontmij/LBP Houten, 24 april 2006 Verantwoording Titel : MER containerterminal

Nadere informatie

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA)

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) Eindrapport Datum 24 juni 2013 Ministerie van Infrastructuur & Milieu Provincie Noord-Holland Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Samenvatting 1 1. Inleiding 5

Nadere informatie

MER Verbreding Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo. Zandmaas/Maasroute. Aanvulling op de Trajectnota/MER

MER Verbreding Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo. Zandmaas/Maasroute. Aanvulling op de Trajectnota/MER MER Verbreding Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo Zandmaas/Maasroute Aanvulling op de Trajectnota/MER 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting MER verbreding Julianakanaal 7 Deel A Hoofdlijnen voor de Besluitvorming

Nadere informatie

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

Uithoflijn. Voorontwerp+ Versie 1.0 februari 2012. Stationsgebied - P+R De Uithof

Uithoflijn. Voorontwerp+ Versie 1.0 februari 2012. Stationsgebied - P+R De Uithof Uithoflijn Stationsgebied - P+R De Uithof Voorontwerp+ Versie 1.0 februari 2012 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Doel VO+ en status 5 1.2 Historie en besluiten 5 1.3 Leeswijzer 7 2 Nut en noodzaak 9 3

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN. Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden. 3 april 2009

EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN. Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden. 3 april 2009 EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN 3 april 2009 Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden EXPLOITATIEPLAN Bedrijventerrein Enter-Rijssen Opdrachtgever(s): Contactpersoon: Gemeente Wierden en Gemeente

Nadere informatie

VEILIGHEID ZUIDELIJKE RANDMEREN SAMENVATTING MER FASE 2

VEILIGHEID ZUIDELIJKE RANDMEREN SAMENVATTING MER FASE 2 VEILIGHEID ZUIDELIJKE RANDMEREN SAMENVATTING MER FASE 2 dijkverbetering zuidelijke Randmeren en Eem Delen van de dijk langs de zuidelijke Randmeren en de Eem (dijkring 45) voldoen niet aan de wettelijke

Nadere informatie