In de bijlagen zijn tekeningen van de inpassing van het alternatief van BGRW en een overzicht van de kostenraming weergegeven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de bijlagen zijn tekeningen van de inpassing van het alternatief van BGRW en een overzicht van de kostenraming weergegeven."

Transcriptie

1 Project : Rijksweg A13/A16 Betreft : Kruising rijksweg A13/A16 met de N471 uitwerking Voorlopig Ontwerp (VO+) Aan : Rijkswaterstaat Opgesteld : Ir. W.A. Gellweiler namens bewonersgroep Rodenrijs West Datum : 27 augustus 2014 Versie : 1.0 DEFINITIEF 1. Inleiding In notitie Kruising rijksweg A13/A16 met de N471 voorlopig ontwerp d.d. 17 maart 2014 [1] is door bewonersgroep Rodenrijs West (BGRW) een alternatief voorgesteld voor de kruising van rijksweg A13/A16 met de N471. In deze notitie wordt het voorlopig ontwerp (VO) verder uitgewerkt tot een VO+. De uitwerking betreft de volgende punten: - Alternatief plan uitgebreid voor tracédeel tussen de HSL / RandstadRail en de Oude Bovendijk; - Uitwerking alignement rijksweg A13/A16 en alignement N471; - Kostenraming. Doel van deze notitie is om inzicht te krijgen in de alignementen van de N471 en de rijksweg A13/A16 van de variant van BGRW alsmede inzicht in de kosten van de variant van BGRW en RWS. Tevens is deze notitie bedoeld om (nog meer) inzicht te krijgen in de mogelijkheden en kansen die dit knooppunt kan hebben binnen het project A13/A16, zowel voor de bewoners van Rodenrijs West als voor RWS. Leeswijzer De opbouw van deze notitie is als volgt: In hoofdstuk 2 worden de toevoegingen, aanpassingen en wijzigingen ten opzicht van [1] beschreven. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het uitgebreide alternatieve plan van BGRW. In hoofdstuk 4 worden de alignementen van de rijksweg A13/A16 en de N471 uitgewerkt. De uitgebreide kostenraming en onderbouwing van de kostenraming is weergegeven in hoofdstuk 5. De conclusies en aanbevelingen zijn beschreven in hoofdstuk 6. In de bijlagen zijn tekeningen van de inpassing van het alternatief van BGRW en een overzicht van de kostenraming weergegeven. Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 1 van 21

2 2. Toevoegingen, aanpassingen en wijzigingen ten opzichte van voorlopig ontwerp (VO) d.d. 17 maart 2014 De volgende toevoegingen, aanpassingen en wijzigingen ten opzichte van het voorlopig ontwerp (VO) zijn in de uitwerking van het voorlopig ontwerp (VO+) doorgevoerd: Aanpassing en uitbreiding van het alternatief plan van BGRW (zie hoofdstuk 3). De aanpassing gaat met name over de fietspaden, welke nu ongelijkvloers de op- en afritten van de rijksweg A13/A16 kruisen. De uitbreiding heeft te maken met het feit dat het tracédeel tussen de HSL / RandstadRail en de Oude Bovendijk wordt beschouwd (met name van belang voor de kostenraming); Doorvoeren van wijziging in uitgangspunten: 2 x 4 rijstroken voor de rijksweg en 2 x 2 rijstroken voor de N471; De uitwerking van het alignement van de rijksweg A13/A16 alsmede de N471 (tunnel is vastgelegd) en de hoogte boven de HSL / RandstadRail (zie hoofdstuk 4); Er is een totale kostenberekening van de variant van BGRW gemaakt en deze is vergeleken met de kosten van de variant van RWS. Tevens zijn de kosten en toeslagfactoren volgens de SSKsystematiek onderbouwd (zie hoofdstuk 5). Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 2 van 21

3 3. Beschrijving alternatief bewonersgroep Rodenrijs West In figuur 1 is het definitief ontwerp van de rijksweg A13/A16 tussen de HSL / RandstadRail en de Oude Bovendijk weergegeven met alle kruisende infrastructuur (N471, Oude Bovendijk, fietspaden). Zie ook bijlage A. Figuur 1: alternatief van bewonersgroep Rodenrijs West kruising van rijksweg A13/A16 met de N471 Ten opzichte van [1] is er een wijziging in het alternatief doorgevoerd. Dit betreft de grootte van het gebied van het alternatieve plan (van de HSL t/m de Oude Bovendijk), het fietspad ten westen van de N471 (welke nu de af- en opritten van de rijksweg ongelijkvloers kruisen), het fietspad ten zuiden van wielerclub Ahoy en de ontsluiting van de Oude Bovendijk. Voor de volledigheid worden alle aspecten uit [1] nogmaals benoemd en waar van toepassing aangepast naar aanleiding van nieuwe uitgangspunten en/of inzichten. Tevens worden de bovengenoemde nieuwe aspecten toegevoegd. N471 van zuid naar noord Vanaf de GK Hogendorpweg gaat de weg na de rotonde met de Landscheiding en de fietsvoetgangerstunnel ten noorden van deze rotonde omlaag (helling 5%) en via een tunnel (lengte 212 meter) onder de rijksweg A13/A16 door weer omhoog (helling 5%). Aan de noordkant sluit de weg aan op een nieuwe te maken rotonde tussen de nieuwe tunnel en de tunnel onder de Rodenrijseweg; aan de zuidkant op de bestaande rotonde met de Landscheiding (is een kostenbesparing). De op- en afritten liggen op maaiveldniveau buiten de tunnel - zoveel mogelijk gebundeld met de bestaande en toekomstige infrastructuur - en sluiten aan op de rotondes aan weerszijden van de tunnel. De noordelijke rotonde met de op- en afritten zijn zuidelijk van de grens met natuur- en recreatiegebied Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 3 van 21

4 de Vlinderstrik gelegen. De tunnel kruist de toekomstige buisleidingenstrook, die aan het eind van de noordelijke tunnelhelft onder de tunnel is gesitueerd, bovenlangs. Rijksweg A13/A16 van oost naar west De rijksweg, opgebouwd uit 2 x 4 rijstroken met 2 x 1 vluchtstroken, volgt het huidige alignement / maaiveld van de N209. Dit betekent dat na de bovenlangse kruising met de HSL, Randstadrail en Landscheiding Oost de rijksweg gelijk omlaag gaat. Op- en afritten De afrit van de zuidbaan van de rijksweg A13/A16 begint ten oosten van de Oude Bovendijk en sluit via de groenstrook tussen de huidige N209 en Landscheiding West (maximale bochtstraal 70 meter 1 ) aan op de Bovendijk. De afrit ligt op huidig maaiveldniveau. De oprit van de zuidbaan van de rijksweg A13/A16 begint op de Bovendijk en loopt door over het gesloten gedeelte van de tunnel in de N471 (maximale bochtstraal 70 meter). De oprit ligt op huidig maaiveldniveau. De oprit van de noordbaan van de rijksweg A13/A16 begint op de rotonde in de N471 gaat via de groenstrook tussen de huidige N209 en de Vlinderstrik West (maximale bochtstraal 70 meter) richting de rijksweg. De oprit ligt op huidig maaiveldniveau. De afrit van de noordbaan van de rijksweg A13/A16 begint ten oosten van de tunnel in de N471, loopt door over het gesloten gedeelte van de tunnel en buigt hierna af richting de nieuw aan te leggen rotonde in de N471 aan de noordkant (maximale bochtstraal 70 meter). De afrit ligt op huidig maaiveldniveau. Aansluiting noordzijde De aansluiting van de op- en afrit van de noordbaan van de rijksweg A13/A16 is op een nieuw aan te leggen rotonde in de N471, juist ten zuiden van natuur- en recreatiegebied de Vlinderstrik. Via deze rotonde is het achterliggende gebied te bereiken: richting Rotterdam en Rodenrijs door de nieuwe tunnel in de N471; naar Delft en Pijnacker via de huidige infrastructuur. Aansluiting zuidzijde De aansluiting van de op- en afrit van de zuidbaan van de rijksweg A13/A16 is op de Bovendijk. Via deze weg en de rotonde in de G.K. Hogendorpweg / Landscheiding is het achterliggende gebied te bereiken: richting Pijnacker en Delft door de nieuwe tunnel in de N471; naar Rodenrijs en Rotterdam via de huidige infrastructuur. 1 De bochtstraal van 70 meter is toegestaan conform Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen (ROA). Uit de ROA volgt bij een dergelijke bochtstraal van 70 meter een ontwerpsnelheid van 50 km/h, wat zeer gebruikelijk is voor een dergelijke afrit. Vergelijkbare afritten met een bochtstraal van circa 70 meter zijn de noordelijke afritten op rijksweg A20, te weten: afrit 12 Spaanse Polder / Delfshaven en afrit 11 Schiedam. Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 4 van 21

5 Om de aansluiting van de op- en afrit van de rijksweg op de bestaande onderliggende infrastructuur te realiseren is het noodzakelijk om de Landscheiding West lokaal te verplaatsen richting het zuiden. Tevens dient er een nieuwe aansluiting van de Landscheiding West op de Bovendijk gerealiseerd te worden. Ongelijkvloerse kruisingen op- en afritten met fietspad Figuur 2a: ongelijkvloerse kruising op- en afritten met fietspad noordkant Figuur 2b: ongelijkvloerse kruising op- en afritten met fietspad zuidkant De op- en afritten kruisen de fietspaden ongelijkvloers. De fietspaden worden in een tunnel onder de op- en afritten (en Landscheiding West) doorgevoerd. Zie figuur 2. Vanuit de fietserbond is de wens om wel een doorkijk door de tunnels te creëren voor de fietsers, in verband met de (sociale) veiligheid. Dit Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 5 van 21

6 is eenvoudig te realiseren, omdat de N471 ter plaatse al hoger ligt (circa 1 à 1,5 meter) dan het omringende maaiveld. De op- en afritten zullen voor de aansluiting met de N471 hierdoor ook hoger moeten worden aangelegd. Dit betekent dat de tunnel minder diep aangelegd kan worden, waardoor de doorkijk is gegarandeerd. Deze variant is afgestemd met de Fietsersbond. Zij staan achter de variant van BGRW. Ontsluiting Oude Bovendijk Voor de ontsluiting van de Oude Bovendijk is een viaduct voorzien over de rijksweg A13/A16, gepositioneerd halverwege de N471 en de Oude Bovendijk. De Oude Bovendijk sluit via dit viaduct aan de zuidzijde van rijksweg A13/A16 aan op Landscheiding West. Op het viaduct liggen 2 x 1 rijstroken en een fietspad. Het fietspad sluit aan op het fietspad ten zuiden van wielerclub Ahoy; het overige verkeer op Landscheiding West. Verlegging Landscheiding West De verlegging van een deel van de Landscheiding West (het laatste gedeelte richting de Bovendijk) is noodzakelijk in verband met de aansluiting van de op- en afrit van de rijksweg A13/A16. De weg wordt richting het zuiden verlegd en tevens verlengd om een nieuwe aansluiting op de Bovendijk te realiseren. De beschikbare ruimte voor de verlegging en verlenging van de weg is ruim voldoende. Fietspad ten zuiden van wielerclub Ahoy Mede omdat de ontsluiting van de Oude Bovendijk in het alternatief plan via Landscheiding West loopt (er zal dan (meer) gemotoriseerd verkeer gebruik maken van Landscheiding West), wordt het fietspad verlegd naar de zuidkant van wielerclub Ahoy. Dit is tevens een wens van wielerclub Ahoy. Het nieuwe fietspad kan ook worden gebruikt als calamiteitenroute van het vliegveld Fietstunnel ten westen van rotonde De fietstunnel ten westen van de rotonde N209 N471 blijft ook in de nieuwe toekomstige situatie van rijksweg A13/A16 operationeel. Omdat de rijksweg A13/A16 nagenoeg op het huidige maaiveld blijft, kan de fietstunnel de nieuwe belastingen uit de rijksweg zonder problemen opnemen. Tevens wordt de rijksweg A13/A16 ingepast op de gesloten delen van de fietstunnel. Eventueel kan het open gedeelte tussen de gesloten tunneldelen ook worden voorzien van een dak (zgn. overkluizing) voor een betere inpassing van de rijksweg. Naar alle waarschijnlijkheid is de fietstunnel hierop voorbereid. Buisleidingenstrook De buisleidingenstrook is meegenomen in het ontwerp van de kruising van de rijksweg A13/A16 met de N471. De exacte vorm van de buisleidingenstrook is mij niet bekend. De ruimtereservering voor deze buisleidingenstrook is een strook van circa 70 meter breedte. In het ontwerp is voorzien dat elke breedte van de buisleidingenstrook op elke lokatie binnen de ruimtereservering mogelijk is. Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 6 van 21

7 Natuur- en recreatiegebied de Vlinderstrik De grens met natuur- en recreatiegebied de Vlinderstrik mag niet worden overschreden. Tussen de huidige N209 en deze grens is een zone gedefinieerd, waarin de nieuwe rijksweg A13/A16 met aansluitingen op de secundaire wegen mag worden gerealiseerd. Het huidige ontwerp van de kruising van de rijksweg A13/A16, de tunnel in de N471, de op- en afritten naar en van de rijksweg alsmede de aansluiting van de rijksweg op de onderliggende infrastructuur ligt in de gedefinieerde zone en blijft ten zuiden van de grens van de Vlinderstrik. In het volgende hoofdstuk is aangetoond dat de tunnel in de N471 buiten het gebied van de Vlinderstrik blijft (zie dwarsprofiel N471 ). Tussen de noordkant van de tunnel en de grens van de Vlinderstrik zit 120 meter ruimte, waarvan 60 meter vlak. Deze ruimte kan worden benut voor opstelstroken voor afslaand verkeer richting de A13/A16. Mogelijkheid toepassing geluidsschermen De ligging van de rijksweg op huidig maaiveldniveau maakt het niet onmogelijk om geluidsschermen toe te kunnen passen als geluidsreductie. Er zijn vanuit het vliegveld Rotterdam The Hague Airport geen restricties voor wat betreft de hoogte hiervan. Geluidsschermen tot 5 meter hoogte zijn zonder meer toepasbaar over een groot gedeelte tot aan het viaduct over de Randstadrail en HSL. Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 7 van 21

8 4. Uitwerking alignementen Langsalignement In onderstaande figuur is het alignement van de A13/A16 weergeven in de variant van BGRW. Voor een grotere weergave wordt verwezen naar bijlage A. - De zwarte lijn geeft schematisch het huidige maaiveld aan. Ter plaatse van de RR ligt het maaiveld op NAP + 3,7 meter; ter plaatse van de N471 op circa NAP 2 meter. - De blauwe en groene lijn geven de alignementen van de A13/A16 weer bij toepassing van verschillende topbogen volgens de ROA (groene alignement: topboog meter; blauw alignement: topboog meter) Figuur 3: langsalignement A13/A16 in as N209 De uitgangspunten bij het opstellen van het alignement: - De toekomstige rijksweg loopt (zoveel mogelijk) op huidig maaiveldniveau van de N Topboog conform de ROA van minimaal meter; - Voetboog conform de ROA van minimaal meter; - Het alignement komt richting het westen uit op minimaal NAP 3,0 meter (in de as van de rijksweg). Dit is 2,8 meter boven de grondwaterstand van NAP 5,8 meter. Dit is ruim voldoende om te voldoen aan de droogleggingseis van 1,85 meter, ook inclusief de verkanting van de rijksweg. Het resultaat bij de uitwerking van het alignement is gegeven in figuur 3. Uit de figuur volgt dat het alignement van de rijksweg A13/A16 ter plaatse van de HSL / RR op het huidige niveau van de N209 (NAP + 3,7 meter) mogelijk is (zie hiervoor ook dwarsprofiel ter plaatse van HSL / RR verderop in dit hoofdstuk). Uitgaande van de blauwe lijn voor het alignement van de rijksweg is te zien dat de rijksweg ter plaatse van de N471 op circa 1 meter (NAP 0,994 meter) boven huidig maaiveld uitkomt. Dwarsprofiel N471 In onderstaande figuur is het aangepaste alignement van de N471 weergeven in de variant van BGRW. Voor een grotere weergave wordt verwezen naar bijlage A. Het alignement is bijgesteld naar aanleiding van de nieuwe uitgangspunten en de verdere uitwerking van de alignementen van de rijksweg en N471. Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 8 van 21

9 Figuur 4: langsalignement N471 / dwarsprofiel ter plaatse van N471 Het alignement van de tunnel is gebaseerd op de tunnel in de N470 ten zuidoosten van Pijnacker. De topboog bedraagt 2500 meter, de voetboog 1000 meter. De tunnel eindigt indien de vloer van de tunnel boven de NAP 4,0 meter (1,8 meter boven de grondwaterstand droogleggingseis van 1,85 meter én tevens huidige hoogte maaiveld aan de zuidkant van de N209) komt en sluit aan op het maaiveld aan weerszijden van de tunnel op NAP 3,0 meter. Het huidig maaiveld aan de noordkant ligt op NAP -3,3 meter; aan de zuidkant op NAP 4,0 meter. Het diepste punt van de tunnel is gebaseerd op het blauwe alignement (zie figuur 3): de hoogte in de as van de N209 bedraagt NAP 0,994 meter (in de as van de N471). Op 15 meter, de halve breedte van de tunnel in de N471 (gebaseerd op 2 x 2 rijstroken), ten westen van de as van de N471 bedraagt de hoogte van de as van de N209 NAP 1,197 meter. Omdat de as van de rijksweg A13/A13 6 meter noordelijker ligt dan de as van de N209 en de verkanting 3,5% bedraagt, is het laagste punt (uitgaande van een 48 meter brede weg (2 x 4 rijstroken, 2 x 1 op- en afrit, 2 x 1 vluchtstrook + overige ruimte op een kunstwerk)) aan de zuidkant van de rijksweg en bedraagt NAP 1,827 meter (bovenkant dek). Met een dekdikte van 800 mm en een profiel van vrije ruimte van 4,8 meter, komt bovenkant asfalt op NAP -7,427 meter. De lengte van de tunnel bedraagt 212 meter (58 meter toerit noord, 48 meter gesloten gedeelte en 106 meter toerit zuid). De geometrie van de tunnelvloer en -wanden is gebaseerd op een bestaande tunnel in de N470 ter hoogte van Pijnacker. Op deze manier past de tunnel in de N471 onder de rijksweg A13/A16 in het geheel van tunnels in de N470 en N471. Voor de overige aspecten van de tunnel (fundatie, bouwwijze, lokatie toegang waterkelder, etc) wordt verwezen naar [1]. Deze blijven voor het aangepaste alignement van de tunnel in de N471 (nagenoeg) gelijk. Buiten de tunnel is tot aan de voorziene rotondes circa 120 meter ruimte beschikbaar voor opstelstroken, zowel aan de noordkant als zuidkant. Van deze 120 meter is 60 meter vlak, wat ten goede komt aan de bij optrekkend verkeer horende geluidsproductie. Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 9 van 21

10 Dwarsprofiel ter plaatse van HSL / RR Dwarsprofiel RWS Dwarsprofiel BGRW Dwarsprofiel huidige N209 Figuur 5: dwarsprofiel ter plaatse van HSL / RR In bovenstaande figuur is het dwarsprofiel weergegeven van het huidig viaduct over de RR, het dwarsprofiel ter plaatse van de RR van het alternatief plan van BGRW en het dwarsprofiel ter plaatse van de RR van de variant van RWS. De huidige as van de N209 kan niet meer worden gebruikt als de as van de nieuwe rijksweg. De as van de variant van BGRW ligt 6 meter naar het noorden, vanwege de 40 meter brede rijksweg (2 x 4 rijstroken + 2 x 1 vluchtstroken); de as van de variant van RWS ligt nog noordelijke vanwege de in- en uitvoegstrook. In de figuur 5 is te zien dat in de variant van BGRW het zuidelijke bestaande viaduct kan worden gehandhaafd. Omdat de as van de rijksweg in de variant van BGRW verschuift en er een verkanting wordt gevraagd van 3,5%, bedraagt de hoogte in de as NAP + 4,0 meter. Hierdoor wordt de eerder aangenomen hoogte van NAP + 3,7 meter (zie langsalignement aan het begin van dit hoofdstuk) niet gehaald. Echter, de rijksweg in de variant van BGRW ligt boven de RR nog altijd ruim 2,1 meter lager dan de rijksweg in de variant van RWS (in de as gemeten). De hoogte in de as van de rijksweg in de variant van RWS ligt, om onverklaarbare redenen, op NAP + 6,2 meter, terwijl een lagere ligging dus mogelijk is. Het hoogste punt van het viaduct (aan de noordzijde) bedraagt ruim NAP + 7,1 meter in de variant van RWS terwijl dit in de variant van BGRW NAP + 4,7 meter is. Een hoogteverschil van 2,4 meter! Gedeeltelijk hergebruik in de variant van RWS is vanwege de hoge ligging niet mogelijk. Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 10 van 21

11 5. Kosten 5.1 Algemeen Eenheidsprijzen De volgende eenheidsprijzen worden gehanteerd in de kostenraming (prijzen medio 2014, exclusief BTW): - Grond : 15,- / m 3 - Verticale drainage : 50,- / m 2 (diepte > 3 meter) 25,- / m 2 (diepte < 3 meter) - Aardenbaan : 25,- / m 3 - Asfalt (ZOAB) : 45,- / m 2 - Tunnel gesloten bak : 6.450,- / m 2 - Tunnel open bak / toerit : 3.250,- / m 2 - Viaduct / overkluizing : 2.500,- / m 2 - Geluidsschermen : 500,- / m 2 Algemene uitgangspunten De volgende algemene uitgangspunten worden gehanteerd in de kostenraming: - Projectgrenzen conform figuur 1; - Exclusief BTW; - Prijspeil medio 2014; - Bouwkosten exclusief verleggen kabels en leidingen, engineering, aanvragen vergunningen, planschade, verhaal gronden, afwerking, buisleidingenstrook, eventuele maatregelen voor buisleidingenstrook, HWA + verlichting buitenruimte, aansluiting af- en opritten op N471 d.m.v. rotonde of VRI, bouwfasering, sloop bestaande kunstwerken, onderhouds- en beheerkosten / kosten lange termijn etc, etc 5.2 Bouwkosten In de bouwkostenraming worden de volgende onderdelen uitgewerkt, zie ook bijlage B (de nummering achter de onderdelen correspondeert met het overzicht in de bijlage): - Rijksweg A13/A16 (2.1) - Op- en afritten rijksweg A13/A16 (2.2) - N471 (2.3) - Fietstunnel onder de op- en afritten noordzijde (2.4) - Fietstunnel onder de op- en afritten aansluiting Landscheiding West (2.5) - Ontsluiting Oude Bovendijk (2.6) - Verlegging, verbreding en verlenging Landscheiding West (2.7) - Fietspaden ten zuiden van wielerclub Ahoy (2.8) - Geluidsschermen (2.9) Per onderdeel worden de uitgangspunten in de berekening beschreven. Voor de volledige uitwerking van de kostenraming wordt verwezen naar bijlage B. De resultaten van de kostenberekening worden aan het eind van deze paragraaf getoond. Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 11 van 21

12 Rijksweg A13/A16 (2.1) De rijksweg A13/A16 is onder te verdelen in de volgende sub-onderdelen: - Aardenbaan - Viaduct over de N471 - Asfalt aardenbaan - Overkluizing bestaande fietstunnel - Viaduct over de HSL / RR Aardenbaan De variant van RWS gaat uit van een 1250 meter lange aardenbaan / grondwal (vanaf het viaduct over de HSL tot een paar 100 meter voor de Oude Bovendijk, gezien van oost naar west), welke gemiddeld 4 meter hoog is. Uitgaande van een breedte van de kruin van de grondwal van 50 meter (2 x 4 rijstroken + 2 x 1 in- en uitvoegstrook + 2 x 1 vluchtstrook) en een talud aan weerszijden van 1:2, komt de gemiddelde breedte op 60 meter. Door de grote hoogte van de grondwal van gemiddeld 4 meter, dient er verticale drainage te worden toegepast om initiële zettingen op te laten treden. Hierdoor kan een snellere bouwtijd worden gerealiseerd en mogelijk in de toekomst lagere onderhoudskosten. In de variant van BGRW is er een gemiddelde grondophoging van circa 1,5 meter over het gedeelte tussen het viaduct over de HSL en de N471 (lengte 400 meter). Omdat de in- en uitvoegstrook ten westen van de N471 zijn gesitueerd is de rijksweg 40 meter breed. De gemiddelde breedte van de aardenbaan komt hiermee op 45 meter, uitgaande van taluds van 1:2. Opmerking: in de berekening is uitgegaan van netto hoogte van de grondwal in de variant van RWS. Als gevolg van zettingen, zal het bruto grondpakket en daarmee de kosten voor de grondwal toenemen. Dit zit niet verwerkt in de kostenraming. Viaduct over de N471 Het viaduct over de N471 is alleen van toepassing voor de variant van RWS (in de variant van BGRW wordt uitgegaan van een tunnel in de N471 (zie 2.3)). De breedte van het viaduct bedraagt 48 meter (2 x 4 rijstroken + 2 x 1 vluchtstrook + overig), de lengte 35 meter (uitgaande van 2 x 2 rijstroken op de N471 en taluds van 2:3). Asfalt aardenbaan Voor het asfalt wordt voor de eenvoud in beide varianten uitgegaan van een oppervlakte van 1600 meter (deel tussen de Oude Bovendijk en viaduct over de HSL) bij 40 meter breedte (breedte is exclusief in- en uitvoegstroken). Overkluizing bestaande fietstunnel De fietstunnel in de N209 blijft in de variant van BGRW behouden. In verband met de bredere rijksweg A143/A16 dan de huidige N209 dient de fietstunnel onder de huidige N209 ten westen van de rotonde N209 / N471 te worden aangepast. Hiervoor is een overkluizing nodig van 15 meter breed (de rijksweg wordt ter plaatse 15 meter breder) en 7 meter lang (de breedte van de fietstunnel is circa 5 meter). Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 12 van 21

13 Opmerking: de fietstunnel in de variant van RWS wordt gesloopt en ondergebracht in de ontsluiting van de Oude Bovendijk (tunnel onder de rijksweg door). Hierdoor worden op dit sub-onderdeel geen kosten in rekening gebracht voor de variant van RWS. Viaduct over de HSL / RR Het viaduct over de HSL en RR is in de variant van RWS hooggelegen en moet volledig worden vernieuwd. Omdat de in- en uitvoegstroken op het viaduct liggen, is de breedte van het viaduct 48 meter. De lengte van het nieuwe viaduct is 180 meter. Het viaduct over de HSL en RR is in de variant van BGRW laaggelegen (op het huidige maaiveldniveau) en kan deels gebruik maken van het bestaande viaduct over de HSL en RR. Zie hiervoor ook hoofdstuk 4. Omdat de in- en uitvoegstroken niet op het viaduct liggen is de breedte van het viaduct 40 meter. Omdat gebruik wordt gemaakt van het bestaande zuidelijke viaduct over HSL / RR (breedte: 20 meter) is de breedte van het nieuwe viaduct 20 meter. De lengte van het nieuwe viaduct is 180 meter. Op- en afritten rijksweg A13/A16 (2.2) De op- en afritten rijksweg A13/A16 zijn onder te verdelen in de volgende sub-onderdelen: - Asfalt aardenbaan - Aardenbaan - Overkluizing bestaande fietstunnel Asfalt aardenbaan Voor het asfalt wordt voor de eenvoud in beide varianten uitgegaan per oprit / afrit van een oppervlakte van 400 meter (deel tussen de Oude Bovendijk en viaduct over de HSL) bij 7 meter breedte (breedte is exclusief in- en uitvoegstroken. Aardenbaan De variant van RWS gaat uit van een 400 meter lange aardenbaan per oprit / afrit welke gemiddeld 5 meter en 3 meter hoog is voor de oostelijke op- en afrit respectievelijk de westelijke op- en afrit. Uitgaande van een breedte van de kruin van de aardenbaan van 7 meter en een talud aan weerszijden van 1:2, komt de gemiddelde breedte op 15 meter en 12,5 meter. In de variant van BGRW is er een gemiddelde grondophoging van circa 1 meter voor de op- en afritten. Uitgaande van een breedte van de kruin van de aardenbaan van 7 meter en een talud aan weerszijden van 1:2, komt de gemiddelde breedte op 8,5 meter. De lengte van de op- en afritten is gelijk gesteld aan de variant van RWS: 400 meter. Overkluizing bestaande fietstunnel Deze post is abusievelijk blijven staan. Door het toepassen van 2 fietstunnels, in de nadere uitwerking van het voorlopig ontwerp, onder de op- en afritten, vervalt deze kostenpost, die oorspronkelijk bedoeld was voor de overkluizing van de op- en afrit van de zuidbaan van de rijksweg over het Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 13 van 21

14 fietspad. De kosten ( ,-) die hiermee gemoeid zijn kunnen in mindering worden gebracht op het totaal aan kosten van de variant van BGRW N471 (2.3) De N471 is onder te verdelen in de volgende sub-onderdelen: - Tunnel in de N471 - Aardenbaan - Asfalt aardenbaan - Rotonde noordzijde - Aansluiting zuidzijde - VRI Tunnel in de N471 In de variant van BGRW is uitgegaan van een 30 meter brede tunnel in de N471, geschikt voor 2 x 2 rijstroken. De lengte van de tunnel bedraagt 212 meter, waarvan 48 meter gesloten en 164 meter open toerit. Op het gesloten gedeelte kunnen 2 x 4 rijstroken, 2 x 1 vluchtstrook en 2 x 1 op- / afrit worden geherbergd. De variant van RWS heeft geen tunnel in de N471. Aardenbaan In de variant van RWS is er een gemiddelde grondophoging van circa 2 meter voor de aardenbaan in de N471. Uitgaande van een breedte van de kruin van de aardenbaan van 23 meter en een talud aan weerszijden van 1:2, komt de gemiddelde breedte op 26 meter. De lengte van de aardenbaan bedraagt 275 meter. De variant van BGRW heeft geen aardenbaan over het gedeelte van de tunnel in de N471. Asfalt aardenbaan In de variant van BGRW zitten de kosten van het asfalt in de kosten van de tunnel in de N471. Voor het asfalt in de variant van RWS wordt uitgegaan van 275 meter lengte en 23 meter breedte. Rotonde noordzijde Voor een onderlinge kostenvergelijking is deze kostenpost niet van toepassing omdat deze van orde grootte gelijk zal zijn. Aansluiting zuidzijde Voor een onderlinge kostenvergelijking is deze kostenpost niet van toepassing omdat deze van orde grootte gelijk zal zijn. Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 14 van 21

15 VRI Indien geen rotonde wordt toepast, voor de aansluitingen van de op- en afritten van de rijksweg met de N471, wordt gekozen voor VRI. Voor een onderlinge kostenvergelijking is deze kostenpost niet van toepassing omdat deze van orde grootte gelijk zal zijn. Fietstunnel onder de op- en afritten noordzijde (2.4) De fietstunnel onder de op- en afritten noordzijde is onder te verdelen in de volgende sub-onderdelen: - Aardenbaan - Tunnel - Asfalt aardenbaan Opmerking: de oplossing van de op- en afritten in relatie tot de fietstunnel ten westen van de N471 in de variant van RWS is niet bekend. Er kunnen dus geen kosten aan worden toegekend. Mat andere woorden: de kosten voor de fietstunnel onder de op- en afritten noordzijde in de variant is (ten onrechte) gesteld op 0. Aardenbaan In de variant van BGRW is er een gemiddelde grondophoging tussen de nieuwe en bestaande fietstunnel van circa 1 meter. Uitgaande van een breedte van de kruin van de aardenbaan van 3,5 meter en een talud aan weerszijden van 1:2, komt de gemiddelde breedte op 4,5 meter. De lengte van de aardenbaan bedraagt circa 30 meter. Tunnel De fietstunnel, in de variant van BGRW, heeft een gesloten gedeelte van 50 meter en aan weerszijden een open toerit van 40 meter (hellingspercentage 3% - 4%). Totale lengte fietstunnel is 140 meter. De breedte van de fietstunnels bedraagt 5 meter Asfalt aardenbaan In de variant van BGRW zijn de kosten van het asfalt van de fietstunnel inclusief. Voor het asfalt op de aardenbaan wordt uitgegaan van 30 meter lengte en 2,5 meter breedte. Fietstunnel onder de op- en afritten aansluiting Landscheiding West (2.5) De fietstunnel onder de op- en afritten aansluiting Landscheiding West is onder te verdelen in de volgende sub-onderdelen: - Aardenbaan - Tunnel - Asfalt aardenbaan Opmerking: de oplossing van de op- en afritten in relatie tot de fietstunnel ten westen van de N471 in de variant van RWS is niet bekend. Er kunnen dus geen kosten aan worden toegekend. Mat andere woorden: de kosten voor de fietstunnel onder de op- en afritten noordzijde in de variant is (ten onrechte) gesteld op 0. Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 15 van 21

16 Aardenbaan In de variant van BGRW is er een gemiddelde grondophoging tussen de nieuwe en bestaande fietstunnel van circa 1 meter. Uitgaande van een breedte van de kruin van de aardenbaan van 3,5 meter en een talud aan weerszijden van 1:2, komt de gemiddelde breedte op 4,5 meter. De lengte van de aardenbaan bedraagt circa 30 meter. Tunnel De fietstunnel, in de variant van BGRW, heeft een gesloten gedeelte van 50 meter en aan weerszijden een open toerit van 50 meter (hellingspercentage 3% - 4%). Totale lengte fietstunnel is 150 meter. De breedte van de fietstunnels bedraagt 5 meter Asfalt aardenbaan In de variant van BGRW zijn de kosten van het asfalt van de fietstunnel inclusief. Voor het asfalt op de aardenbaan wordt uitgegaan van 30 meter lengte en 2,5 meter breedte. Ontsluiting Oude Bovendijk (2.6) De ontsluiting Oude Bovendijk is onder te verdelen in de volgende sub-onderdelen: - Aardenbaan toeritten - Viaduct - Tunnel - Asfalt aardenbaan Aardenbaan toeritten In de variant van BGRW betreft dit de toeritten naar het viaduct aan de noordkant (1 stuks) en zuidkant (2 stuks) door middel van een hellingbaan. Er wordt een gemiddelde grondophoging toegepast van circa 3 meter. Uitgaande van een breedte van de kruin van de aardenbaan van 11 meter en een talud aan weerszijden van 1:1, komt de gemiddelde breedte op 14 meter. De lengte van de toeritten bedragen elk circa 200 meter. Om de verbinding tussen de Oude Bovendijk en het viaduct over de rijksweg te verbinden is er nog een lengte nodig van 250 meter (gemiddelde hoogte 2 meter; gemiddelde breedte 14 meter). In de variant van RWS, die gebruik maakt van een tunnel als ontsluiting van de Oude Bovendijk, heeft de aardenbaan vanuit de Oude Bovendijk een lengte van 550 meter (gemiddelde hoogte 2 meter; gemiddelde breedte 13 meter) en de aardenbaan vanuit de N471 (voor het fietspad langs de N471 welke door de tunnel wordt geleid) een lengte van 500 meter (gemiddelde hoogte 1 meter; gemiddelde breedte 4,5 meter). Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 16 van 21

17 Viaduct De variant van BGRW gaat uit van een viaduct over de rijksweg voor de ontsluiting van de Oude Bovendijk: totale lengte bedraagt 50 meter, de breedte 12 meter. De variant van RWS gaat voor de ontsluiting van de Oude Bovendijk uit van een tunnel. Tunnel De tunnel ( op maaiveld ), in de variant van RWS, heeft een gesloten gedeelte van 55 meter. De breedte van de fietstunnels bedraagt 15 meter. De variant van BGRW gaat voor de ontsluiting van de Oude Bovendijk uit van een viaduct. Asfalt aardenbaan In de variant van BGRW wordt voor het asfalt op de aardenbaan uitgegaan van totale lengte van 850 meter met een breedte van 10 meter. In de variant van RWS wordt voor het asfalt op de aardenbaan uitgegaan van 550 meter lengte met een breedte van 10 meter voor de ontsluiting van de Oude Bovendijk en 500 meter lengte met een breedte van 2,5 meter voor het fietspad langs de N471. Verlegging, verbreding en verlenging Landscheiding West (2.7) De verlegging, verbreding en verlenging Landscheiding West is onder te verdelen in de volgende subonderdelen: - Asfalt aardenbaan - Aardenbaan Asfalt aardenbaan In de variant van BGRW wordt voor het asfalt op de aardenbaan uitgegaan van totale lengte van 400 meter met een breedte van 10 meter. In de variant van RWS wordt voor het asfalt op de aardenbaan uitgegaan van totale lengte van 400 meter met een breedte van 5 meter. Aardenbaan In de variant van BGRW is voor de verlegging, verbreding en verlenging 400 meter lengte nodig met een gemiddelde breedte van 12 meter bij een gemiddelde grondophoging van circa 1 meter. In de variant van RWS is voor de verlegging, verbreding en verlenging 400 meter lengte nodig met een gemiddelde breedte van 6 meter bij een gemiddelde grondophoging van circa 1 meter. Fietspaden ten zuiden van wielerclub Ahoy (2.8) De fietspaden ten zuiden van wielerclub Ahoy zijn onder te verdelen in de volgende sub-onderdelen: - Asfalt aardenbaan - Aardenbaan Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 17 van 21

18 Asfalt aardenbaan In de variant van BGRW en RWS wordt voor het asfalt op de aardenbaan uitgegaan van totale lengte van 900 meter met een breedte van 2,5 meter. Aardenbaan In de variant van BGRW en RWS is voor het fietspad 900 meter lengte nodig met een gemiddelde breedte van 4,5 meter bij een gemiddelde grondophoging van circa 1 meter. Geluidsschermen (2.9) De geluidsschermen zijn onder te verdelen in de volgende sub-onderdelen: - Noordzijde - Zuidzijde Noordzijde Voor zowel de variant van BGRW als van RWS wordt uitgegaan van geluidsschermen over de volledige lengte van dit deel van het tracé (1600 meter). De geluidsschermen hebben een aangenomen hoogte van 5 meter. Zuidzijde Voor zowel de variant van BGRW als van RWS wordt uitgegaan van geluidsschermen over de volledige lengte van dit deel van het tracé (1600 meter). De geluidsschermen hebben een aangenomen hoogte van 5 meter. overzicht bouwkosten RWS BGRW Rijksweg A13/A , ,00 Op- en afritten Rijksweg A13/A , ,00 N , ,50 Fietstunnel onder op- en afritten noordzijde ,00 Fietstunnel onder op- en afritten aansluiting Landscheiding West ,00 Ontsluiting Oude Bovendijk , ,00 Verlegging, verbreding en verlenging Landscheiding West , ,00 Fietspaden ten zuiden van wielerclub Ahoy , ,00 Geluidsschermen , , , , ,50- De bouwkosten voor de variant van BGRW zijn circa 52 miljoen euro, de bouwkosten voor de variant van RWS bedragen circa 53,1 miljoen euro (bouwkosten exclusief BTW en overige kosten (zie hierna), prijspeil medio 2014). Op bouwkostenniveau is de variant van BGRW 1,1 miljoen euro goedkoper. Het verschil wordt voornamelijk gemaakt door de verschillende oplossingsrichtingen van de rijksweg (grondwal RWS versus tunnel en hergebruik viaduct BGRW) en niet zozeer door overige aspecten (hierbij valt te denken aan ontsluiting Oude Bovendijk en fietspaden). Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 18 van 21

19 5.3 Investeringskosten Om van bouwkosten tot investeringskosten te komen wordt een toeslagfactor toegepast. De kostenposten en bijbehorende percentages die bij deze toeslagfactor horen zijn vermeld in bijlage C. De toeslagfactor van de variant van BGRW is berekend op 2,0. De toeslagfactor in de variant van RWS, zoals is aangegeven door RWS zelf, bedraagt 2,8. De investeringskosten van de variant van RWS komt hiermee op 148,7 miljoen euro; de investeringskosten van de variant van BGRW op 104,0 miljoen euro. Op investeringsniveau is de variant van BGRW 44,7 miljoen euro goedkoper. 5.4 Overige kosten De kostenopstelling zoals deze in bijlage B is opgenomen betreft bouwkosten en bevat een aantal exclusieven welke niet mee zijn genomen in de kostenberekening in bijlage B. Deze overige kosten betreffen de volgende (niet limitatief): verleggen van kabels en leidingen, engineering, aanvragen vergunningen, planschade, verhaal gronden, (bouwkundige) afwerking, buisleidingenstrook, eventuele maatregelen voor buisleidingenstrook, HWA + verlichting buitenruimte, aansluiting af- en opritten op N471 door middel van rotonde of VRI, bouwfasering, sloop bestaande kunstwerken, onderhouds- en beheerkosten / kosten lange termijn. Voor de variant van BGRW zijn de overige kosten lager dan voor de variant van RWS. In onderstaande tabel wordt aangegeven van welke variant de overige kosten in onderling vergelijk goedkoper zijn. Tevens wordt een motivering gegeven. De vergelijking is ten opzichte van de voorkeursvariant van RWS. Plus (+ / ++) geeft aan of iets goedkoper is, een min (- / --) geeft aan of iets duurder is. Tabel 1: Vergelijkingstabel overige kosten voorkeursvariant RWS en alternatief BGRW Overige kosten Voorkeursvariant RWS Alternatief BGRW Motivering Verleggen K&L 0 + Vanwege grote grondophoging is het noodzakelijk de kabels en leidingen te verleggen; in variant BGRW zeer waarschijnlijk niet. Engineering 0 0 Geen verschil. Aanvragen vergunningen 0 0 Geen verschil. Planschade 0 + Een hoge weg in de variant RWS geeft in principe meer geluidsoverlast en is slechter voor het zicht. Verhaal gronden 0 0 Geen verschil. Afwerking 0 0 Geen verschil. Buisleidingen- Strook 0 0 Geen verschil. Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 19 van 21

20 HWA + verlichting 0 0 Geen verschil. Aansluiting op- en afritten 0 0 Geen verschil. Bouwfasering 0 + Vanwege de grondophoging én sloop en nieuwbouw van het viaduct over de HSL / RR zullen er veel tijdelijke voorzieningen en omleidingen nodig zijn. Sloop bestaande kunstwerken Onderhouds- en beheerkosten 0 ++ In variant BGRW blijven bestaande kunstwerken gehandhaafd. In variant RWS wordt fietstunnel gesloopt Feitelijk kosten op lange termijn: variant van RWS vanwege zettingsgevoelige grondwal zeer hoge onderhoudskosten. 5.5 Kosten op lange termijn De kosten van beheer en onderhoud zijn in de variant van RWS veel groter dan in de variant van BGRW vanwege de zettingsgevoelige ondergrond, waardoor er in hoge mate van frequentie wegverzakkingen, ongewenste zettingen en grondafschuivingen optreden, die hersteld moeten worden. Vergelijkbaar aantoonbaar hiervoor zijn de aansluitende wegen op de hooggelegen kunstwerken in de N471 en N470. In figuur 6 zijn twee hooggelegen viaducten omcirkeld. De op palen gefundeerde viaducten liggen nog op ontwerphoogte. De opgeworpen grond voor en na deze viaducten zijn aan continue zakking onderhevig en worden zeer regelmatig opgehoogd. Figuur 6: kunstwerken in de N471 Kruising A13/A16 met N471 uitwerking voorlopig ontwerp (VO+) 20 van 21

A13/A16 N471. 1. Inleiding

A13/A16 N471. 1. Inleiding Project : Rijksweg A13/A16 Betreft : Kruising rijksweg A13/A16 met de N471 voorlopig ontwerp Aan : Rijkswaterstaat Opgesteld : Ir. W.A. Gellweiler namens bewonersgroep Rodenrijs West Datum : 17 maart 2014

Nadere informatie

Platform RegioparkRottemeren A13/A16

Platform RegioparkRottemeren A13/A16 Platform RegioparkRottemeren A13/A16 19 belangenorganisaties namens 30.000 huishoudens Rotterdam, 24 juni 2014 www.platforma13a16.nl adres: Brinkheide 16, 3069 KT email: RR.A13-16@kpnplanet.nl Aan: Bewonersgroep

Nadere informatie

Managementsamenvatting Inleiding 4

Managementsamenvatting Inleiding 4 Project : Rijksweg A13/A16 Betreft : Opmerkingen op definitieve versie Varianten vergelijk passage N471 van Arcadis / RWS (oorspronkelijke titel: Onderzoek verlaagde passage N471 ) Aan : Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Notitie. Varianten Havenkwartier te Assen

Notitie. Varianten Havenkwartier te Assen Notitie Contactpersoon Rob Bos Datum 8 juni 2011 Kenmerk N003-4789016RBY-rrt-V01-NL Varianten Havenkwartier te Assen Inleiding De gemeente Assen heeft in haar visie met betrekking tot de Blauwe As aangegeven

Nadere informatie

Code post Omschrijving post Totaal BK TOTAAL BOUWKOSTEN

Code post Omschrijving post Totaal BK TOTAAL BOUWKOSTEN Opdrachtgever: gemeente Rucphen Prijspeil: 010910 Datum: 261010 Project: Planstudie Ontsluitingsstructuur Rucphen Projectfase: SO Dossier nr: 9W0156.A0 Alternatief 1B Status: concept 1 Auteur: vdm Code

Nadere informatie

Tracé Boortunnel lange variant

Tracé Boortunnel lange variant DHV B.V. 3.5 Tracé Boortunnel lange variant 3.5.1 Beschrijving Vanaf de A13 gaat het Tracé Boortunnel lange variant (BTL) omlaag om de A4, alle aansluitingen van knooppunt Ypenburg en de Laan van Hoornwijck

Nadere informatie

Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl

Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl Mei 2015 Toelichting bij de (concept-)afsprakenkaart van het project A13/A16. Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl De vermelde bedragen en het

Nadere informatie

3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan

3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan DHV B.V. 3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan 3.11.1 Beschrijving Het Tracé Prinses Beatrixlaan sluit aan op de bestaande afrit 11 Rijswijk en Delft van de A4. De helling van het viaduct over de A4 wordt in

Nadere informatie

Datum : 1 juni 2016 Onderwerp : Opmerkingen 2e ontwerpatelier/werksessie station Hazerswoude-Rijndijk

Datum : 1 juni 2016 Onderwerp : Opmerkingen 2e ontwerpatelier/werksessie station Hazerswoude-Rijndijk MEMO Datum : 1 juni 2016 Onderwerp : Opmerkingen 2e ontwerpatelier/werksessie station Hazerswoude-Rijndijk Variant 1A: Fietsveiligheid/fietstunnel - Voorbeelden van spiraal bij de Stierenbrug in Leiderdorp,

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Kracht van Utrecht. De ladder van Verdaas Trede 5. Beter benutten bestaande infra: Opties voor binnen de bak van Amelisweerd

Kracht van Utrecht. De ladder van Verdaas Trede 5. Beter benutten bestaande infra: Opties voor binnen de bak van Amelisweerd Kracht van Utrecht De ladder van Verdaas Trede 5 Beter benutten bestaande infra: Opties voor binnen de bak van Amelisweerd MER 2 de fase en Kosten-Baten-Analyse-Aspecten Ir. Jan Fransen Drs. Jan Morren

Nadere informatie

Alternatief plan kruising A13/A16 met HSL en N471. Wat is er door Bewonersgroep Rodenrijs-West procesmatig en inhoudelijktot nu toe gerealiseerd?

Alternatief plan kruising A13/A16 met HSL en N471. Wat is er door Bewonersgroep Rodenrijs-West procesmatig en inhoudelijktot nu toe gerealiseerd? Alternatief plan kruising A13/A16 met HSL en N471 Wat is er door Bewonersgroep Rodenrijs-West procesmatig en inhoudelijktot nu toe gerealiseerd? Inhoud Wie zijn Bewonersgroep Rodenrijs-West en standpunten

Nadere informatie

Overzicht kostenramingen m.e.r. studie Randweg Nederweert. Nr. Titelraming Datum raming Inhoud / Alternatieven (Varianten)

Overzicht kostenramingen m.e.r. studie Randweg Nederweert. Nr. Titelraming Datum raming Inhoud / Alternatieven (Varianten) Toelichting Betreft Toelichting aanvullende SSK-ramingen randweg Nederweert Ons kenmerk PLI142/MVB Datum 6 mei 2014 Behandeld door De heer Corstjens De heer Rademakers 1.1 Inleiding Voorliggende toelichting

Nadere informatie

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december 2011 Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Rijkswaterstaat heeft voor de aansluiting Utrecht Noord een aantal mogelijke

Nadere informatie

MEMO. Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat. Projectomschrijving: 2 mei Advies ARZ

MEMO. Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat. Projectomschrijving: 2 mei Advies ARZ MEMO Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat Kampen, Projectomschrijving: 2 mei 2017 17.0016.010-Advies ARZ Van: Aan: J. Hendriks M. Slijkhuis J. Engels R. Wiersma Aanleiding In het Tracébesluit

Nadere informatie

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren Project Meteren-Boxtel Goederentreinen tussen Rotterdam en Venlo gaan via de tot Meteren rijden. Vanaf Meteren rijden de goederentreinen verder via s-hertogenbosch en Boxtel. Zij zullen dus niet meer over

Nadere informatie

Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer

Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer Technische Dienst Beemster en Zeevang Verkenning aansluiting Purmerenderweg - N244 Datum 26 april 2007 Kenmerk TDB004/Adr/0016 Eerste versie 12 maart 2007

Nadere informatie

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V.

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V. DHV B.V. 3.9 Tracé Haagweg 3.9.1 Beschrijving Het Tracé Haagweg gaat vanaf knooppunt Ypenburg direct ondergronds ter hoogte van de bestaande aansluiting van de Laan van Delfvliet op de Laan van Hoornwijck.

Nadere informatie

Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg

Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg abcdefgh Rijkswaterstaat Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg Een beschrijving van de problemen en de mogelijke oplossingen 28 maart 2006 abcdefgh Rijkswaterstaat Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt

Nadere informatie

Ontwerpnotitie Ecoduct zonder Weg over Annahoeve

Ontwerpnotitie Ecoduct zonder Weg over Annahoeve Aan HOV 't Gooi Van T. Kruithof Telefoon 030-2654047 Kenmerk HOV 't Gooi, Ecoduct zonder WoAD90-TKR-KA-1300067 Projectnummer RM000813 Onderwerp HOV 't Gooi, Ecoduct zonder WoA Datum 30 mei 2013 Inleiding

Nadere informatie

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE 6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE Ruimtelijke beschrijving inpassing Het deelgebied Bos en Rotte bestaat uit de volgende trajecten: tunnelmond Grindweg/Bergweg-Zuid, de landtunnel Lage Bergse Bos en de tunnelmond

Nadere informatie

Gebiedstafel Midden- A13/A16

Gebiedstafel Midden- A13/A16 Gebiedstafel Midden- A13/A16 Rotterdam, 15 april 2015 Aan Betreft : De leden van Bestuurlijke Afstemgroep A13/A16 : Aanvullend advies Inpassing A13/A16 in gebied Midden n.a.v. het Onderzoek Saldo Nul geluid

Nadere informatie

Voorstel aanleg nieuwe rijksweg A13/A16. bouwen aan samenhang

Voorstel aanleg nieuwe rijksweg A13/A16. bouwen aan samenhang Voorstel aanleg nieuwe rijksweg A13/A16 bouwen aan samenhang Voorwoord Het nieuwe inpassingsvoorstel Betere bereikbaarheid en minder belasting van de leefomgeving in het noorden van Rotterdam en in delen

Nadere informatie

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden Persbericht Datum: 26 oktober 2016 Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden In de zomer van 2017 gaat de ombouw van de

Nadere informatie

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg.

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Inleiding Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de raad van 25 juni 2013 heeft het college toegezegd 75.000,00 beschikbaar te

Nadere informatie

Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11)

Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Samenvatting Ontwerpnota 3 mei 2015 Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Samenvatting Ontwerpnota Samenvatting

Nadere informatie

A9 Gaasperdammerweg stand van zaken t.b.v. bijeenkomst AGG. Lammert Postma

A9 Gaasperdammerweg stand van zaken t.b.v. bijeenkomst AGG. Lammert Postma A9 Gaasperdammerweg stand van zaken t.b.v. bijeenkomst AGG Lammert Postma 22 februari 2012 Inhoud presentatie Programma Schiphol Amsterdam Almere Project A9 Gaasperdammerweg stand van zaken Bouwfasering

Nadere informatie

Tracébesluit. N50 Ens-Emmeloord. Landschapsplan. Datum 3 april 2014

Tracébesluit. N50 Ens-Emmeloord. Landschapsplan. Datum 3 april 2014 Tracébesluit N50 Ens-Emmeloord Landschapsplan Datum 3 april 2014 Status definitief Colofon Referentienummer RW1929-28/14-007.031 Uitgegeven door Rijkswaterstaat Midden-Nederland Informatie Telefoon Fax

Nadere informatie

Grond-, Weg- & Waterbouw

Grond-, Weg- & Waterbouw Bouwkostenkompas Grond-, Weg- & Waterbouw BouwkostenKompas.nl IGG.nl IGG Bointon de Groot Inhoudsopgave Column Ton de Groot 6 Bouwkostenindex.nl 8 European Construction Costs 10 Toelichting op cijfers

Nadere informatie

Behandeld worden de stand van Zaken medio februari. De bouwfasering, kruisende wegen en het inrichtingsplan van de gemeente.

Behandeld worden de stand van Zaken medio februari. De bouwfasering, kruisende wegen en het inrichtingsplan van de gemeente. De informatieavond 22 februari 2012 Deze avond is een voorlichtingsbijeenkomst van Rijkswaterstaat (RWS) en de Dienst Ruimtelijke ordening van de Gemeente Amsterdam (DRO). Ook het stadsdeel Zuidoost voegt

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied Terbregseveld Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED TERBREGSEVELD Het gebied Het Terbregseveld ligt binnen de gemeente Rotterdam en is globaal begrensd door de Rotte

Nadere informatie

Maatregelen voor inpassing RijnlandRoute t.b.v. Oostvlietpolder en Vlietland. 15 november 2014

Maatregelen voor inpassing RijnlandRoute t.b.v. Oostvlietpolder en Vlietland. 15 november 2014 Maatregelen voor inpassing RijnlandRoute t.b.v. Oostvlietpolder en Vlietland 15 november 2014 Achtergrond Coalitieakkoord keuze Zoeken naar Balans F met ligging aan noordzijde gasverdeelstation. In juni

Nadere informatie

Scopebeschrijving Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2

Scopebeschrijving Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2 Bijlage III Scopebeschrijving Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2 21 oktober 2014 pagina 1 van 6 Bijlage III: Scopebeschrijving Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2 Probleembeschrijving/-definitie: De Zuidelijke

Nadere informatie

Memo. 1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. datum 10 december 2015 aan Johan Vos en Rob van der Vlies

Memo. 1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. datum 10 december 2015 aan Johan Vos en Rob van der Vlies Memo datum 10 december 2015 aan van Johan Vos en Rob van der Vlies kopie Henk Otten project A27 Houten - Hooipolder projectnr. 401317 betreft Ontwerpverantwoording aansluiting Gorinchem Noord 1 Inleiding

Nadere informatie

Bergweg-Zuid. Lage Bergse Bos. Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15

Bergweg-Zuid. Lage Bergse Bos. Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15 Bergweg-Zuid Lage Bergse Bos Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15 Inpassingsmogelijkheden Door de bouw van de tunnel op maaiveld ontstaat er in het Lage Bergse Bos een verhoging van ongeveer zeven

Nadere informatie

IO 08-RP-68 BOUWFASERINGSPLAN PIET KRANENBERGPAD GEMEENTE AMSTERDAM

IO 08-RP-68 BOUWFASERINGSPLAN PIET KRANENBERGPAD GEMEENTE AMSTERDAM IO 08-RP-68 BOUWFASERINGSPLAN PIET KRANENBERGPAD GEMEENTE AMSTERDAM Kenmerk: IBZ7340 Versie: definitief versie A Datum: 1 mei 2017 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Uit te voeren werkzaamheden...

Nadere informatie

Afrit 38. Maatregel 1.1. Stand van zaken november Dwarsdoorsneden

Afrit 38. Maatregel 1.1. Stand van zaken november Dwarsdoorsneden Maatregel. Afrit De gemeente Overbetuwe past momenteel de vormgeving van afrit aan. Deze aanpassing is afgestemd op de nieuwe situatie van de verbrede A5. In het Tracébesluit is deze nieuwe vormgeving

Nadere informatie

uw kenmerk : : Kostenindicatie P2deck Geachte heer,

uw kenmerk : : Kostenindicatie P2deck Geachte heer, kenmerk : uw kenmerk : Onderwerp datum: 15-09-2011 : Kostenindicatie P2deck Geachte heer, Naar aanleiding van jou vraag per e-mail van 8 september 2011 stuur ik je hierbij een kosten indicatie voor de

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

Beoordeling Boortunnelvariant voor de Blankenburgtunnel van de heer Bandringa

Beoordeling Boortunnelvariant voor de Blankenburgtunnel van de heer Bandringa Rijkswaterstaat BBB-beoordeling Beoordeling Boortunnelvariant voor de Blankenburgtunnel van de heer Bandringa Datum 5 maart 2012 Status Definitief 27 januari 2012 Colofon RIJKSWATERSTAAT Uitgegeven door

Nadere informatie

De gemeente Midden-Delfland, heeft in voorbereiding de aanleg van de Zuidhoornseweg.

De gemeente Midden-Delfland, heeft in voorbereiding de aanleg van de Zuidhoornseweg. Opdrachtgever: Onderwerp: gemeente Midden-Delfland Aanpassing kruising Rijksstraatweg I Zuidhoornseweg Datum: juli 205 Inleiding. De gemeente Midden-Delfland, heeft in voorbereiding de aanleg van de Zuidhoornseweg.

Nadere informatie

Ontwerp-Tracébesluit A59 Drongelens Kanaal

Ontwerp-Tracébesluit A59 Drongelens Kanaal Ontwerp-Tracébesluit A59 Drongelens Kanaal I Besluit Vastgesteld op: 2014 De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. M.H. Schultz van Haegen Pagina 1 van 13 Inhoud I. Besluit 5 Artikel 1 Aanpassingsmaatregelen

Nadere informatie

A13/A16 Rotterdam Mei Informatieblad over beperken van geluidbelasting

A13/A16 Rotterdam Mei Informatieblad over beperken van geluidbelasting A13/A16 Rotterdam Mei 2015 Informatieblad over beperken van geluidbelasting Samenvatting De nieuwe rijksweg tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16 bij het Terbregseplein wordt zo aangelegd

Nadere informatie

Combiplan Nijverdal. Martijn Takken 6 November 2014

Combiplan Nijverdal. Martijn Takken 6 November 2014 Combiplan Nijverdal Martijn Takken 6 November 2014 1 Volker InfraDesign Het Interne integrale ontwerpbureau voor de infrasector van VolkerWessels en voor Volker Construction International / Volker Stevin

Nadere informatie

Sloopwerkzaamheden en afsluiting viaduct Arnhemsebovenweg Werkzaamheden aan talud A12 en geluidsschermen langs de Drift

Sloopwerkzaamheden en afsluiting viaduct Arnhemsebovenweg Werkzaamheden aan talud A12 en geluidsschermen langs de Drift Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1169-RBO

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

Het grondgebied van de gemeente Eindhoven en de gemeente Veldhoven wordt na toevoeging de nieuwe gemeentegrens die als volgt loopt:

Het grondgebied van de gemeente Eindhoven en de gemeente Veldhoven wordt na toevoeging de nieuwe gemeentegrens die als volgt loopt: Definitieve versie: 24 mei 2016 BIJLAGE 2 Grensbeschrijving Beschrijving van de nieuwe gemeentegrenzen van de gemeente Eindhoven en de gemeente Veldhoven per 1 januari 2017. Grensbeschrijving van Noord-West

Nadere informatie

Themabijeenkomsten A16 Rotterdam, mei 2016

Themabijeenkomsten A16 Rotterdam, mei 2016 Boompjes 200 3011 XD Rotterdam Postbus 556 3000 AN Rotterdam a16rotterdam@rws.nl www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Ronald Driessen TERUGKOPPELING BEWONERSVRAGEN Themabijeenkomsten A16 Rotterdam, mei

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Startnotitie Het probleem Er is een bereikbaarheidsprobleem in de regio Arnhem Nijmegen na 2020. Het Rijk, de provincie en

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Registratie van boringen.

Registratie van boringen. Werkgroep Z-coördinaat. Registratie van boringen. Door: werkgroep Z-coördinaat Datum: 20 oktober 2016. Versie: 1.1. blad : 1 (9) 1 Inleiding. In dit document wordt beschreven hoe de loop van, als bijvoorbeeld,

Nadere informatie

EGC Papendal Clubhuiscommissie (Marly Heijmans, Cobi te Poel, Hans ter Beek, Rein de Vries)

EGC Papendal Clubhuiscommissie (Marly Heijmans, Cobi te Poel, Hans ter Beek, Rein de Vries) EGC Papendal Clubhuiscommissie (Marly Heijmans, Cobi te Poel, Hans ter Beek, Rein de Vries) Ledenvergadering 2 november 2015 Uitbreiden en renovatie van het terras De renovatie van het terras alsmede de

Nadere informatie

Uitwerking landschapsplan. Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015

Uitwerking landschapsplan. Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015 6. Uitwerking landschapsplan Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015 69 Deelgebied 2: Intermezzo Detail aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan Deelgebied 1: Polder Deelgebied 3: Bos en Rotte Detail

Nadere informatie

Transferbevordering aanleggen parkeervoorziening P+R

Transferbevordering aanleggen parkeervoorziening P+R Factsheet nr. 12A Beschrijving van de variant Het uitgangspunt is de aanleg van een parkeerterrein voor onbetaald parkeren met 100 parkeerplaatsen en een grootte van 2.000 m 2. Het parkeerterrein komt

Nadere informatie

: De heer Johan Meirink (Gemeente Aa en Hunze)

: De heer Johan Meirink (Gemeente Aa en Hunze) Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Aan : De heer Johan Meirink () Van : Andries van der Veen, Gert de Haas (Royal HaskoningDHV) : 21 mei 2013 Kopie : - Onze referentie : BC3527/N001/902339/Nijm

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Woudrichem 2014

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Woudrichem 2014 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Woudrichem 2014 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. I Besluit

Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. I Besluit Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere I Besluit Pagina 4 van 42 Inhoud I Tracébesluit II Bijlagen III Tracékaarten IV Toelichting Pagina 5 van 42 I Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

Nadere informatie

Reactieformulier Aanbiedingsontwerp Combinatie A1/A28

Reactieformulier Aanbiedingsontwerp Combinatie A1/A28 Reactieformulier Aanbiedingsontwerp Combinatie A1/A28 De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar (SHB&L) wil de Combinatie A1/28 feliciteren met het ontwerp voor het nieuwe knooppunt. Wij zijn bijzonder

Nadere informatie

Ontsluiting ziekenhuis AZ ALMA Campus Eeklo in het kader van module 14. informatieavond - oktober In opdracht van VENECO, stad Eeklo

Ontsluiting ziekenhuis AZ ALMA Campus Eeklo in het kader van module 14. informatieavond - oktober In opdracht van VENECO, stad Eeklo Ontsluiting ziekenhuis AZ ALMA Campus Eeklo in het kader van module 14 informatieavond - oktober 2013 In opdracht van VENECO, stad Eeklo Visie gewenste ruimtelijke structuur R43 en de groene vinger VENECO-

Nadere informatie

Afrit 38 Maatregel 1.1

Afrit 38 Maatregel 1.1 Afrit 38 Maatregel 1.1 Maatregel 1.1 Uitwerking De gemeente Overbetuwe heeft een ontwerp voor de nieuwe situatie uitgewerkt. Na afstemming heeft Rijkswaterstaat dit ontwerp goedgekeurd. De realisatie vindt

Nadere informatie

Conceptverslag. Ontwerpatelier N207 Zuid. Contact. Datum 21 juli 2014

Conceptverslag. Ontwerpatelier N207 Zuid. Contact. Datum 21 juli 2014 Conceptverslag Ontwerpatelier N207 Zuid Contact n207@pzh.nl Datum 21 juli 2014 Resultaten ontwerpatelier Verlengde Bentwoudlaan dd. 12 mei 2014 Project N207 Zuid: Verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Almere 2016

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Almere 2016 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Almere 2016 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het op verzoek van het college van burgemeester en wethouders verplaatsen of het anderszins

Nadere informatie

Aan het college van B&W en de gemeenteraad Berkel en Rodenrijs, 15 oktober 2012

Aan het college van B&W en de gemeenteraad Berkel en Rodenrijs, 15 oktober 2012 Aan het college van B&W en de gemeenteraad Berkel en Rodenrijs, 15 oktober 2012 van Lansingerland Kenmerk: FBLL-20121015-01 Betreft: Verbeteringsvoorstel fietsroutes naar de middelbare scholen aan de Boterdorpseweg

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-0948-RBO

Nadere informatie

Tracébesluit SAA Aanvullende beschouwing Externe veiligheid

Tracébesluit SAA Aanvullende beschouwing Externe veiligheid Notitie Datum 30 mei 2012 Kenmerk N001-1207995RTG-pws-V02-NL Tracébesluit SAA Aanvullende beschouwing Externe veiligheid 1 Inleiding Het Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (2011) heeft

Nadere informatie

Leidse Ring Noord. Concept Voorkeursuitwerking

Leidse Ring Noord. Concept Voorkeursuitwerking Leidse Ring Noord Concept Voorkeursuitwerking Tracédeel Oude Spoorbaan Bespreking met klankbordgroep 8 september 2015 Agenda Inleiding / Doel van deze avond: - Inventarisatie van reacties - Eerste beantwoording

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Inpassing Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Blankenburgtunnel

Inpassing Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Blankenburgtunnel Inpassing Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Blankenburgtunnel Vooruit lopend op de Regionale inpassingsvisie NWO Blankenburgtunnel wil de ChristenUnie/SGP fractie uit Vlaardingen u heel graag uw

Nadere informatie

Bouwwegen beslisnotitie bouwweg in nabijheid Veessen

Bouwwegen beslisnotitie bouwweg in nabijheid Veessen Bijlage 11- Uitvoeringsplan. Bouwwegen beslisnotitie bouwweg in nabijheid Veessen Voor u ligt een notitie om te komen tot een definitieve beslissing over de locatie van de losplaats en aanvoerweg (samen

Nadere informatie

AANVULLENDE BESTUURSOVEREENKOMST Doortrekking A15 Ressen naar A12 Oudbroeken

AANVULLENDE BESTUURSOVEREENKOMST Doortrekking A15 Ressen naar A12 Oudbroeken AANVULLENDE BESTUURSOVEREENKOMST Doortrekking A15 Ressen naar A12 Oudbroeken 1/28 DE ONDERGETEKENDEN 1. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als bestuursorgaan

Nadere informatie

Toelichting ontwerp Oudeweg

Toelichting ontwerp Oudeweg Toelichting ontwerp Oudeweg Samen met een vertegenwoordiging van bewoners, ondernemers en wijkraden is een eerste schetsontwerp doorstroming Oudeweg ontwikkeld met daarin de maatregelen uitgewerkt voor

Nadere informatie

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer :

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : NOTITIE Uitvoeren Werken Van : Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 Betreft : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : 2011-017681 Inleiding De provinciale weg

Nadere informatie

Geometrisch ontwerp. Geometrische aspecten van wegen Lesgever: Prof. Dr. Ir. H. De Backer

Geometrisch ontwerp. Geometrische aspecten van wegen Lesgever: Prof. Dr. Ir. H. De Backer Geometrisch ontwerp Geometrische aspecten van wegen Lesgever: Prof. Dr. Ir. H. De Backer Academiejaar 2016-2017 OPBOUW WEGDEK De bepaling van de bouwklassen gebeurt via de site www.wegenenverkeer.be/bouwklasse.

Nadere informatie

RECONSTRUCTIE ROTONDE BROMTOL Toelichting Den Hout 7 april 2016

RECONSTRUCTIE ROTONDE BROMTOL Toelichting Den Hout 7 april 2016 Toelichting Den Hout 7 april 2016 1 Agenda 2 1. Toelichting variantenonderzoek 8 varianten 2. Probleemanalyse Beoordeling huidige situatie Beoordeling situatie 2030 t.o.v. 2015 3. Kenmerken van de varianten

Nadere informatie

Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! Toeritten A12 toerit 14, Woerden. 1 Deelrapport toerit Woerden (14 A2)

Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! Toeritten A12 toerit 14, Woerden. 1 Deelrapport toerit Woerden (14 A2) Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! Toeritten A12 toerit 14, Woerden 1 Deelrapport toerit Woerden (14 A2) Het project Hoogwater? Vrije weg! van de innovatieprogramma s Wegen naar de Toekomst en waterinnovatie

Nadere informatie

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam De provincie Groningen en de regio hebben zich gezamenlijk ingezet voor de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Dit moet een stimulans

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, inclusief weekendafsluiting

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, inclusief weekendafsluiting Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-0949-RBO

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Saldo Nul, Geluid. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Saldo Nul, Geluid. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Saldo Nul, Geluid Februari 2015 TOELICHTING SALDO NUL, GELUID Ambitie Saldo Nul Omwonenden van het beoogde tracé A13/A16 hebben destijds aangegeven dat ze de nieuwe weg niet

Nadere informatie

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC Memo nummer 02 datum 11 november 2014 aan R. Wilms Provincie Flevoland W. Kaljouw van Hans van Herwijnen Antea Group kopie Marijke Visser Robin Huizenga Antea Group Antea Group project Vervolg op de plan-

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeken variant 7

Samenvatting onderzoeken variant 7 De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: Verkeerstechnisch (tekeningen) Verkeerskundig (verkeersmodellen) Kostenramingen Geluidberekeningen Strategische Milieu Beoordeling Maatschappelijke Kosten Baten

Nadere informatie

Stadsdeel Zuid. Reactie Stadsdeel Zuid op het Ambtitiedocument (Masterplan) ZuidasDok 28 november 2013

Stadsdeel Zuid. Reactie Stadsdeel Zuid op het Ambtitiedocument (Masterplan) ZuidasDok 28 november 2013 Postbus 74019 1070 BA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 252 4365 X X X z Stadsdeel Zuid Dagelijks bestuur Retouradres: Postbus 74019, 1070 BAAmsterdam College van B & W Stadhuis, Amstel 1 Postbus 202 1000

Nadere informatie

De N211 Wippolderlaan in de Westland-variant

De N211 Wippolderlaan in de Westland-variant De N211 Wippolderlaan in de Westland-variant Een betere inpassing in de Zwethzone Focus op verkeer én leefomgeving In opdracht van Burgerparticipatie De Zwethzone Auteurs: Tjeerd Bandringa en Gerard Jansen

Nadere informatie

Bijlage 3: Kosten raming TCA

Bijlage 3: Kosten raming TCA Bijlage 3: Kosten raming TCA TCA kan de kostenramingen en het opgestelde overzicht van de provincie Zuid-Holland niet onderschrijven. Wij vinden dat er geen eerlijke vergelijking is gemaakt op 2 hoofdpunten:

Nadere informatie

Projectnummer: D01021.000175.0300. Opgesteld door: Vincent den Ouden. Ons kenmerk: MB2131-203-04_vA.3. Kopieën aan: ARCADIS

Projectnummer: D01021.000175.0300. Opgesteld door: Vincent den Ouden. Ons kenmerk: MB2131-203-04_vA.3. Kopieën aan: ARCADIS MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Piet Mondriaanlaan 26 Postbus 220 3800 AE Amersfoort Tel 033 4771 000 Fax 033 4772 000 www.arcadis.nl Onderwerp: Meteren - Boxtel: Uitwerking kansrijke oplossingen appartementencomplexen

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum

Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum 10 februari 2015 Bijlage met maatregelen per overweg in de gemeente Winsum In de gemeente Winsum zijn 23 overwegen en 1 onderdoorgang. Veel van de

Nadere informatie

Memo. Reactie ITC op rapport POSAD van Sijpesteijnkade v3.docx 1/10

Memo. Reactie ITC op rapport POSAD van Sijpesteijnkade v3.docx 1/10 ITC Utrecht BV Leidseveer 10-3511 SB Utrecht T +31(0)30 265 3502 www.itc-utrecht.nl Memo Aan Projectorganisatie Uithoflijn, Bert Coenen Van Steven Jansen Telefoon 06-2244 1137 Kenmerk Projectnummer IN160695

Nadere informatie

Check TB op Saldo Nul A16 Rotterdam - resultaten geluid. Ongecontroleerd (aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend)

Check TB op Saldo Nul A16 Rotterdam - resultaten geluid. Ongecontroleerd (aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend) NOTITIE Onderwerp Check TB op Saldo Nul A16 Rotterdam - resultaten geluid Project Check Saldo Nul A16 Rotterdam Opdrachtgever Metropoolregio Rotterdam-Den Haag Projectcode RT880-3 Status Ongecontroleerd

Nadere informatie

Bijlage 2 Detailuitwerking NOG Beter tracés

Bijlage 2 Detailuitwerking NOG Beter tracés Bijlage 2 Detailuitwerking NOG Beter tracés Tracé Weerlaanbrug tussen Hillegom noord N205 De Weerlaanweg is een 2x1-rijbaansweg (80 km/h) vanaf het kruispunt N205 Getsewoud-noord. De Weerlaanweg kruist

Nadere informatie

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 fmff^ groningen Pifypiordrac h t 24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het realiseren van de

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D ONDERWERP Gemaal Korftlaan - advies wel of niet verbreden watergang aanvoertracé DATUM 7-7-2016, PROJECTNUMMER C03071.000121.0100 ONZE REFERENTIE Imandra: 078915484:D VAN Arjon Buijert - Arcadis AAN J.

Nadere informatie

Zonnepark HVS Goes ENECO Landschappelijke inpassing identificatie Planstatus projectnummer: datum: status: 040550.20160211.00 08-12- 2016 definitief opdrachtleider: Ir J.J. van den Berg auteur: Ir. J.J.

Nadere informatie

Informatieavond A13/A16 11 februari 2015

Informatieavond A13/A16 11 februari 2015 Jan Slager projectdirecteur Informatieavond A13/A16 11 februari 2015 Jan Willem Immerzeel directeur Verkeer Metropoolregio Rotterdam Den Haag Gespreksleider Pieter van Dijk 1 Inhoud Bestuurlijke besluitvorming

Nadere informatie

Tracébesluit A59 Drongelens Kanaal

Tracébesluit A59 Drongelens Kanaal Tracébesluit A59 Drongelens Kanaal I Besluit Vastgesteld op: 2014 De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. M.H. Schultz van Haegen Pagina 1 van 13 Inhoud I. Besluit 5 Artikel 1 Aanpassingsmaatregelen

Nadere informatie

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Deelproject 1: Mansholtlaan verbreden naar 2 rijstroken per richting Toelichting op

Nadere informatie

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen) Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Ringweg Oost 3.0, Leiden Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Een weg met een geschiedenis De Ringweg Oost is één van de grootste investeringen ooit

Nadere informatie

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen SAMENVATTING Aanleiding In het westelijke deel van het Schilderskwartier zijn de woningen gefundeerd op houten palen met betonopzetters. Uit onderzoeken in de jaren 90 is gebleken dat de grondwaterstand

Nadere informatie

Ring Utrecht A27/A12. Knooppunt Rijnsweerd. Stephan Lahaye Arold Brand. 3 november 2014

Ring Utrecht A27/A12. Knooppunt Rijnsweerd. Stephan Lahaye Arold Brand. 3 november 2014 Ring Utrecht A27/A12 Knooppunt Rijnsweerd Stephan Lahaye Arold Brand 3 november 2014 Terugblik Planstudie Ring Utrecht A27/A12 2 Planning vervolg Datum eind 2014 Keuze variant Rijnsweerd 2015/2016 Ontwerp

Nadere informatie