Verzekerings- Verzekering en preventie BVVO BVVO. Een oproep, een aanmoediging BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekerings- Verzekering en preventie BVVO BVVO. Een oproep, een aanmoediging BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN"

Transcriptie

1 BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN HUIS DER VERZEKERING DE MEEÛSPLANTSOEN 29 B-1000 BRUSSEL TEL: 02/ FAX: 02/ Website: Verzekeringscahiers Verzekering en preventie BVVO 2001 Verzekerings- Verzekering en preventie Een oproep, BVVO een aanmoediging BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

2 Verzekering & preventie Een oproep, een aanmoediging

3 3 VERZEKERING EN PREVENTIE INHOUDSTAFEL 7 Voorwoord 11 I. Waarom doen verzekeraars aan preventie? HISTORISCH PERSPECTIEF Het begon in de 12 de eeuw Risicostudie in de Renaissance EIGENSCHAPPEN EN BEWEEGREDENEN Complementair Ethisch verzekeren Sociaal en menselijk Economische belangen Soorten preventie Passieve houding verlaten Hoe de verzekerde te overtuigen? 19 II. Hoe doen verzekeraars aan preventie? Inleiding 19 VERKEERSVEILIGHEID Collectieve preventie Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid Alle neuzen in dezelfde richting Diefstalpreventie als aanvaardings- en segmentatiecriterium Individuele acties Kinderen hebben geen remmen Centra voor rijvaardigheid Opgelegde verkeerspreventie in Canada Aan de rotonde van verzekeraar X Wat hebben achteruitkijkspiegels en dashboards gemeen? CEA, partner van de Europese Commissie

4 4 Alleterreinwagens kunnen veiliger Zwarte doos temt cowboys van de stad 38 BRAND & INBRAAK Collectieve preventie Nationale Vereniging voor Beveiliging tegen brand en binnendringing Stap naar het grote publiek Voorzorgen nemen tegen winterweer Verzekeraars en leefmilieu: Premaz Succes door franchisedreiging Handelaars voelen zich belaagd Individuele acties Hoe preventieminded zijn bedrijfsleiders? Bijstand op afstand of salvage ter plaatse? Stormschade voorkomen door dakinspecties 54 ARBEIDSVEILIGHEID Collectieve preventie Prevent Mentaliteitswijziging en wetswijziging Statistieken: voer voor discussie Individuele acties Preventie is gestructureerd werken Preventie is opleiding geven Risk managers en verzekeraars: partners in preventie 69 GEZONDHEID Collectieve preventie Roker of niet-roker? Depressie: de belangrijkste ziekte van de 21 ste eeuw Preventiefolder met de hulp van geneesheren Meer care en minder cure Individuele acties Kankeronderzoek Ongevallen thuis Bewustmaken van de kosten 77 HOE EN WAAROM VAN EEN GROTE CAMPAGNE

5

6

7 7 VOORWOORD PREVENTIE: OVER SCHADE, OVER LEVEN Verzekering, risico en schade zijn nauw aan elkaar verwante begrippen. Op het eerste gezicht lijkt de taak van een verzekeraar er in te bestaan om wanneer zich een schadegeval voordoet, over de brug te komen met de schadevergoeding of de bijstand waar hij zich krachtens een contract toe heeft verbonden. Maar het optreden na de feiten is op zich niet genoeg. Wie de eigenlijke verwachtingen van de verzekerden dieper onderzoekt, komt tot de conclusie dat van de verzekering ook bescherming wordt gevraagd. De verzekering zou dan pas een gevoel van geruststelling kunnen bieden en een positief imago verdienen bij haar klanten en onder het publiek. Verzekeraars beschikken op dit punt over een aantal troeven: zij beheersen steeds meer en steeds nauwkeuriger informatie over schade uit het verleden. Uit deze statistische gegevens kunnen zij ontleden waar, wanneer en hoe de risico s opduiken. Zij weten met andere woorden welke middelen ingezet moeten worden om de schade te vermijden of te milderen. Zij beschikken bovendien vaak ook over mensen met de juiste bekwaamheden, in eigen dienst of als deskundige aangesteld, om met kennis van zaken advies te verlenen. De vraag rijst wel eens of het voor de verzekeraars wel verstandig is om risico s te helpen voorkomen. Stel dat er morgen geen ongevallen meer zijn, waar moet de verzekeraar dan zijn boterham aan verdienen, luidt de vraag ex absurdo. Toch is het zo dat een verzekeraar niet alleen menselijk, maar ook nuchter bedrijfseconomisch bekeken, moet streven naar de laagst mogelijke schadelast. Daartoe dwingt hem de concurrentie. Verzekeraars zijn vandaag al op vele fronten actief inzake preventie. Gelet op hun portefeuilles richt de een zich meer tot het bedrijfsleven, de ander tot particulieren. Zij ondervinden dat individuele bedrijven wel effect kunnen hebben bij hun grotere institutionele klanten, maar dat het beter is om samen te werken, onder verzekeraars maar liefst ook met andere krachten, wanneer fijnmaziger actie nodig is, bijvoorbeeld om kleinere bedrijven, groepen en gezinnen te bereiken. Het is goed om aan preventie te doen, maar nog beter is het, wanneer aan deze actie de nodige dimensie wordt gegeven

8 8 zodat duidelijk ervaren wordt dat de verzekeraar, vanaf het ontstaan van het risico, de zijde van de verzekerde kiest door er alles aan te doen om het risico af te wenden. Daarom dit Cahier. Het Centrum voor informatie in assuranties had het plan opgevat om dit aspect van de maatschappelijke rol van de verzekeraar te belichten, maar kon nooit ambiëren om volledig te zijn. Peter Wiels, die dit voornemen tot een goed einde heeft weten te brengen en die overigens al jaren thuis is op het raakvlak tussen veiligheid en economie heeft uit een veel grotere werkelijkheid maar een aantal getuigenissen, visies en verhalen verzameld om de aandacht te vestigen op wat reeds bestaat, en wat nog zou kunnen. In die zin is het Cahier een oproep, een aanmoediging aan al wie wil helpen bouwen aan preventie. Er wordt ook een link gelegd met het moderne risk management dat overal opgang maakt. De mensen die in het Cahier aan het woord komen, getuigen als erkende deskundigen, elk op zijn gebied. Het inzicht dat zij in hun werkterrein hebben, overleeft wendingen die zij in hun loopbaan kunnen meemaken. Dit Cahier blijft in die zin zeker nog lang actueel. Het verschijnt op een ogenblik waar de verzekeraars nieuwe taken toevertrouwen aan preventieverenigingen die zij boven de doopvont hebben mogen houden en die hun zelfstandigheid hebben verworven. Op een ogenblik waarop verzekeraars, in discussies over bescherming en voorzorg, meer willen doen dan goede rentmeesters te zijn. Talloze verzekeraars koesteren stil de trots dat hun bestaan en hun optreden het verschil kan uitmaken tussen angst en vertrouwen, tussen ruïne en wederopstanding. Het verhaal van preventie heeft daar een centrale plaats in te nemen, wat ook de wispelturigheden zijn van het commerciële aspect van het verzekeringswezen. Het Cahier is dan ook opgedragen aan alle stille werkers die met een gesprek of achter de planning van sensibiliseringscampagnes geijverd hebben en het nog zullen doen om de overtuiging te schragen dat verzekering niet weg te denken is van veiligheid en vertrouwen; van het leven, gewoon. Michel Baecker, gedelegeerd bestuurder.

9

10

11 11 I. Waarom doen verzekeraars aan preventie? HISTORISCH PERSPECTIEF Het begon in de 12 de eeuw Van bij het begin gingen verzekering en preventie hand in hand. Sterker nog: aan preventie werd zonder meer voorrang gegeven. De geschiedenis van de brandverzekering illustreert dat perfect: reeds in de statuten van de in de 12 de eeuw ontstane brandgilden zijn uitgebreide preventievoorschriften te vinden, die voor de verhouding verzekering-voorkoming kentekenend zijn geweest. In deze brandgilden werd de onderlinge hulp die voor kleine gemeenschappen als vanzelfsprekend werd geacht, voor de eerste maal geïnstitutionaliseerd. Risicostudie in de Renaissance De beheersing van het risico bepaalt net de grens tussen de moderne en de vroegere tijd, meent de Amerikaanse econoom Peter Bernstein. De auteur van het boek Against the Gods. The remarkable story of risk is ervan overtuigd dat de toekomst meer is dan een bevlieging van de goden en dat de mens geen passief en machteloos slachtoffer is van een onbegrijpelijke natuur. Bernstein dook in de geschiedenisboeken om te ontdekken dat de studie van het risico eigenlijk begon in de Renaissance, toen mensen zich losmaakten van de hardnekkige stellingen die ze uit vroegere culturen erfden. Wat begon als een intellectueel spel, een onderzoek naar oplossingen van raadsels in verband met winstkansen, leidde tegen het midden van de 17de eeuw tot de ontdekking van de waarschijnlijkheidstheorie, die het wiskundige hart vormt van het risicoconcept. Tegen het midden van de 18de eeuw waren allerlei soorten verzekeringen in het Westen gemeengoed en hielden wiskundigen zich bezig met het bepalen van risico en met de daarbij horende statistiek. Wie rijk wilde worden, deed dat nooit zonder een gok te wagen: schepen afhuren, expedities financieren, mensen aanwerven, leningen aangaan. Het nemen van een risico werd een dagelijks

12 12 gebeuren, en heel snel was er nood aan een methode om dat risico te berekenen. Indien alles een kwestie is van geluk, dan is risicomanagement zinloos, schrijft Bernstein. Zijn studie van het onderwerp bewijst dat dit niet het geval is. EIGENSCHAPPEN EN BEWEEGREDENEN Complementair Preventie is het meest rationele middel om zich tegen risico s te beschermen. Preventie maakt het immers mogelijk, door het systematiseren van de voorzorgsmaatregelen, de onzekerheden van het bestaan weg te werken of te beperken. Preventie garandeert echter geen totale veiligheid: er zullen altijd ongevallen en branden zijn en de gevolgen daarvan zullen altijd hersteld of vergoed moeten worden. Daarom blijft verzekeren noodzakelijk. Een verzekeringscontract kan de financiële gevolgen van een schadegeval opvangen, maar kan levens noch goederen beschermen, een gebied waarop de preventie wel een rol speelt. Verzekering en preventie vullen elkaar met andere woorden aan. Die complementariteit is belangrijk omdat preventie, door het terugdringen van de schadefrequentie en -kosten, de verzekering zo toegankelijk mogelijk moet maken, dat zij haar bij uitstek sociale functie kan uitoefenen. Ethisch verzekeren Verzekeraars onderschatten soms nog het belang van preventie. Wat ze op dit vlak presteren beperkt zich tot een ondermaatse nevenactiviteit. Dit was alvast de ongezouten mening van Jos Daniëls, gewezen voorzitter van KBC Verzekeringen (ex-abb) en ondervoorzitter van de BVVO, toen hij het onderwerp aansneed tijdens de Leuvense Verzekeringsdagen anno De toename van het aantal ongevallen moet de verzekeraars aanzetten tot preventie-acties, op eigen initiatief of georganiseerd door derden. Tenslotte beschikken de verzekeraars meer dan bijvoorbeeld de politiediensten over informatie inzake oorzaken en gevolgen van ongevallen. Schieten verzekeraars niet te kort in hun sociale en economische plicht als zij van die

13 13 informatie geen gebruik zouden maken om acties op te zetten of te stimuleren? Preventie zou op termijn een veel grotere impact kunnen hebben op de prijs van de verzekering dan concurrentie. In de hoop iets los te maken liet de heer Daniëls zich erg kritisch uit tijdens die Leuvense Verzekeringsdagen, die in het teken stonden van ethiek en verzekeren. De verzekeringssector was in hetzelfde bedje ziek als de sociale zekerheid. Naargelang er meer ongevallen gebeurden ging men op zoek naar bijkomende inkomsten, in plaats van inspanningen te leveren om het aantal ongevallen te verminderen. Minder ongevallen betekent minder leed, minder kosten en tenslotte een lagere marktprijs. Preventie zou op termijn een veel grotere impact kunnen hebben op de prijs van de verzekering dan concurrentie. Verschillende verzekeraars, zoals verder in dit Cahier zal blijken, werken reeds aan preventie, de BVVO ondersteunt en coördineert een aantal inspanningen (denken we maar aan de millennium bug, de fraudepreventie enz.). De beroepsvereniging geeft ook de nodige impulsen aan organisaties zoals Prevent, de Nationale Vereniging ter voorkoming van Brand en Binnendringing (NVBB) of het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV). Al die inspanningen kunnen er misschien toe leiden dat bij de bevolking stilaan een veiligheidsreflex ontstaat (hoe voorkom ik al die miserie?) die de oude zekerheidsreflex (als er iets gebeurt ben ik toch gedekt?) afremt. Grootschalige preventiecampagnes zijn trouwens niet de enige oplossing; sommige verzekeraars willen hoofdzakelijk cliënteelgerichte inspanningen leveren. Beide zijn van belang. Meer inspanningen doen om de kans op tegenslagen te verminderen en de gevolgen van tegenslagen te beperken, zal de kostprijs van de solidariteit verlagen en haar op die manier een nieuwe, zinvolle en zekere toekomst geven. Dat is, volgens Jos Daniëls, ethisch verzekeren. Sociaal en menselijk Als we de laatste editie van de Van Dale openslaan bij het woord verzekering vinden we volgende definitie: overeenkomst bij

14 14 welke de ene partij, tegen ontvangst van een vast bedrag (premie), zich jegens de andere partij verbindt haar schadeloos te stellen wegens een verlies, schade of gemis van verwacht voordeel, die zij door een onzeker voorval zou kunnen lijden, of aan haar of een derde een bepaald bedrag uit te keren op zeker tijdstip. In oudere woordenboeken of handboeken over verzekering klonk het nog veel socialer, bij voorbeeld: een sociale instelling die aan een lid van een groep, dat verlies heeft geleden of in een behoeftige toestand is geraakt, hulp verleent met gelden die door de groep werden samengebracht. De sociale rol van een verzekering is, ondanks de geëvolueerde omschrijvingen, onaangetast gebleven. Die sociale rol mag zich evenwel niet beperken tot het betalen van de overeengekomen geldelijke vergoedingen maar moet zich in de eerste plaats uiten in de bezorgdheid en de inspanningen om de ongevallen en de schadegevallen te voorkomen. Preventie is voor de verzekeraars een primaire menselijke en sociale plicht. De tijd dat verzekeraars zich konden beperken tot statistische oefeningen is gelukkig al lang definitief voorbij. De verzekeraars hebben de plicht hun klanten/verzekerden te laten genieten van de uitgebreide ervaring die zij hebben door de dagelijkse analyse van vele ongevallen. Schadegevallen voorkomen, luidt de opdracht. In het belang van de mensen, de verzekerden, in eigen belang, onder druk van de media en de openbare opinie, rekening houdend met de economische en wetenschappelijke evolutie. Naast het allerbelangrijkste sociale aspect, is er inderdaad ook een factor eigen belang. Dit aspect hoeft niet verzwegen te worden, het maakt deel uit van de economische realiteit; bovendien lopen de belangen van verzekeraar en verzekerden hier samen. Economische belangen Iedereen kent de logica inzake verzekeringen: hoe minder schadegevallen of hoe minder zwaar die schadegevallen doorwegen, hoe beter de resultaten voor de verzekeraar. Goede resultaten creëren ruimte voor grotere investeringen in preventie, voor betere service en bijstand aan schadelijders en hun familieleden

15 15 of voor eventuele premieverlagingen, naargelang de druk van de concurrentie en de strategie van de verzekeraar. De door de verzekeraar gevraagde preventiemaatregelen of -installaties kunnen de premiebepaling beinvloeden. In de brandverzekering van industriële risico s bij voorbeeld is dat al op een door de BVVO georganiseerde wijze voorzien (sprinklers enz.). Een ander voorbeeld zijn de door de BVVO erkende alarm- en antidiefstalsystemen. Preventiehulp is een belangrijke vorm van service die de relatie met de klant gunstig beinvloedt. De aanwezigheid van een gestructureerde preventiedienst dit is vandaag vooral in de relatie tussen grote verzekeraars en grote bedrijven of verenigingen het geval laat een verzekeringsonderneming toe de aangeboden risico s nauwkeurig te evalueren (op dit terrein vertolken ook de risk managers een belangrijke rol), preventiemaatregelen aan te bevelen, de premie te evalueren in functie van het werkelijke risico, desnoods de zware risicodragers te weren indien ze tot geen doeltreffende preventie-inspanning bereid zijn. De verzekering mag immers geen vrijgeleide zijn voor onverantwoord gedrag van een klant. Een juiste evaluatie van het risico en de nauwkeurige bepaling van met preventie te bereiken resultaten laten de verzekeraar toe zich concurrentieel op te stellen. De preventiehulp die wordt geboden is ongetwijfeld een belangrijke vorm van service die de relatie met de klant gunstig beinvloedt. De verzekerden, bedrijven of particulieren, zijn als wakkere consumenten de afgelopen jaren niet enkel gevoeliger geworden voor tarieven, maar ook voor dit soort extra dienstverlening. Preventie-advies van een verzekeraar mag gerust beschouwd worden als een vorm van nauwe communicatie tussen verzekeraar en verzekerde. Sommige verzekeraars met een sterk preventieprofiel laten hun inspanningen en dienstverlening terzake overigens dubbel renderen: individueel, als service aan de bestaande klanten en collectief, via communicatie- en marketingcampagnes voor het grote publiek en de potentiële nieuwe klanten. Redenen zat dus voor de verzekeraars om aan preventie te doen. Vroeger berustte de verzekeringsactiviteit op twee grote wetten: op de wet van de grote getallen (of juister: van de grote aantallen) en op die van de spreiding van het risico. Nu is er een derde bijgekomen: de wet van de preventie.

16 16 Soorten preventie Primaire preventie heeft tot doel de aanleidingsfactoren tot het ongeval en/of tot de schade weg te werken. Voor de verzekeraar kan dit ook het afwijzen van bepaalde risico s betekenen na grondig voorafgaandelijk onderzoek. Secundaire preventie poogt om na gebeurde ongevallen of schadegevallen herhaling te voorkomen. Verzekeraar kan bv. inwerken op verzekerde bedrijven en hun risico s door een aantal maatregelen voor te stellen. Tertiaire preventie beoogt het beperken van de gevolgen van ongevallen of schadegevallen. Hier kan de verzekeraar initiatieven ontwikkelen om bv. de periode van werkonbekwaamheid te helpen verkorten, door de revalidatie van een slachtoffer en zijn reïntegratie in het arbeidsproces te stimuleren. Die evolutie is typerend voor de meer globale en meer menselijke aanpak in het hedendaags preventiebeleid. In de activiteiten van de preventiediensten van de verzekeringsondernemingen ligt de hoofdklemtoon op de primaire en de secundaire preventie, maar de tertiaire preventie krijgt meer en meer aandacht. Passieve houding verlaten De aandacht voor preventie of voorkoming is de jongste jaren bij verschillende verzekeringsondernemingen gevoelig toegenomen. Dit wordt zeer duidelijk voor wie op dit gebied het beleid van de ondernemingen volgt. In de jaren tachtig kreeg de sector in academische middens nog slechte punten voor het vak preventie. Toen werd het aspect voorkoming op een eerder passieve, reactieve wijze benaderd, schrijft Anne Van Regenmortel in haar proefschrift Voorkoming en verzekering (dep. rechten UIA, 1991). Volgens haar mag preventie zich niet beperken tot het voorkomen van de schade die anders door de verzekeraars moet worden vergoed, maar de schade in zijn totale realiteit moet het voorwerp uitmaken van het voorkomingsbeleid. Anders is preventie tot ineffeciëntie gedoemd.

17 17 Van Regenmortel begrijpt dat bij herstel evenals bij vergoeding soms een afwachtende houding kan worden aangenomen, maar preventie vergt precies dat dergelijke passieve, reactieve houding wordt verlaten. Niet het optreden eens het kwaad geschied, maar het bevechten van de wortels van het kwaad wordt haar taak. Subsidiair en geïndividualiseerd Bij de uitbouw van preventie bleef de schadeloosstellingsfunctie prioritair, stelde Anne Van Regenmortel vast. Het aanbod aan preventieve prestaties bleef gering en zelden werd in hoofde van de verzekeringnemer/verzekerde preventie als een afdwingbaar recht voorgesteld. Dit was logisch vanuit een visie die preventie enkel als een middel tot vermindering van de uitgaven voor schadevergoeding beschouwt. Nu wordt de aandacht meer en meer toegespitst op dreigende schade en op een veel ruimere versie van het begrip preventie. Er worden met andere woorden ook preventieacties ondernomen of prestaties geleverd zonder dat er zich eerst een bepaald schadegeval voordoet. Het valt haar op dat zowel in de sociale als in de particuliere verzekeringen wordt geopteerd voor individu-gerichte strategieën bij de uitbouw van een preventiebeleid. Wanneer echter blijkt dat de oorzaken van schade veeleer door sociale en maatschappelijke factoren worden bepaald, dan dient de preventie globaal en maatschappelijk te worden aangepakt. Op het ogenblik dat Van Regenmortel haar studie voltooide had het opzetten van een preventiebeleid ook een diffuus, verward karakter. Preventie-initiatieven stonden toen amper los van regelingen binnen de reglementering inzake schadeloosstelling. Preventie verdient niet alleen een afzonderlijke behandeling, maar moet de schadeloosstelling ook voorafgaan. Hoe de verzekerde te overtuigen? De meeste verzekerden zijn pas bereid aan preventie te doen wanneer ze erg veel schade hebben geleden of wanneer hun verzekeraar hen er uitdrukkelijk toe aangespoord heeft. Er is veel mensenkennis en vooral overtuigingskracht voor nodig om de verzekerde te doen inzien dat een polis alleen niet volstaat om goederen te beschermen. Deze benadering wil de verzekerde

18 18 verantwoordelijkheidsbesef bijbrengen en gaat natuurlijk in tegen de gangbare gewoonten en opvattingen. Ze kan alleen slecht overkomen wanneer er geen tariefaanpassingen mee gepaard gaan. Zo denkt in ieder geval het Franse vakblad L Argus erover. Verderop in dit Cahier stellen wij aan enkele verzekeraars de vraag of een financiële incentive al dan niet aangewezen is om preventie bij de verzekerden aan te moedigen. Een ander probleem is dat je met preventie te bespreken, al snel open deuren intrapt. Als ze op feiten steunt, is preventie gewoon een kwestie van gezond verstand. Alle sectoren zijn betrokken In elke bedrijfstak, op elk ogenblik van de dag, is preventie nodig. Inbraak, brand, auto- en industriële risico s zijn in dit verband vanzelfsprekend, maar zowat alle sectoren zouden er zich mee bezig moeten houden. Verontreiniging en informatica zijn nieuwe terreinen waarop aan preventie wordt gedaan. Informaticabeveiliging komt in dit boekje niet aan bod (zie daarvoor de talrijke acties bij Clusib, de Belgische club voor informaticabeveiliging, waaraan de BVVO actief deelneemt). Misschien heeft de millennium bug hier iets mee te maken. Er werd toen maandenlang, bijna dagelijks, koud en warm geblazen. De gevreesde bug bleek uiteindelijk niet meer dan een storm in een glas champagne. De Belgische verzekeringssector had het probleem nochtans au sérieux genomen. Lang op voorhand werden bewustmakingscampagnes opgezet, zowel collectief als individueel. Ook organisatorisch was de sector op het ergste voorbereid. Binnen het samenwerkingsverband Datassur was een platform voor expertises Jaar 2000 opgericht. Het liep goed af. De speciaal voorbereide experts dienden niet uit te rukken.

19 19 II. Hoe doen verzekeraars aan preventie? Inleiding De verzekeringsondernemingen doen zowel op collectieve wijze als op individuele wijze aan preventie. Enkele bekende preventie-instellingen (zoals Prevent, BIVV en NVVB) worden al sinds tientallen jaren medegefinancieerd door de sector en dit via de BVVO. Die instellingen, hun activiteiten en vooral hun uitdagingen worden verder in dit boekje een voor een voorgesteld. Elke verzekeringsonderneming is individueel ook actief op het erg brede terrein van de preventie, de ene al meer of al opvallender dan de andere. Enkele typische acties of campagnes komen terloops aan bod, bij wijze van illustratie van wat een verzekeraar zoal op poten kan zetten. De acties van de verzekeringswereld kunnen echter niet los gezien worden van wat er buiten de sector, al dan niet in samenwerking met verzekeraars of preventie-instellingen, gebeurt en beweegt. In dit hoofdstuk zijn dan ook een aantal best practices ingelast uit binnen- en buitenland die inspirerend kunnen werken voor al wie met preventie en verzekeringen te maken heeft. Om de leesbaarheid te bevorderen en de coherentie tussen een aantal initiatieven niet verloren te laten gaan, is de verzamelde informatie ingedeeld onder vier verschillende noemers of thema s: verkeersveiligheid, brand- en diefstalvoorkoming, arbeidsveiligheid en gezondheid. VERKEERSVEILIGHEID Collectieve preventie Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) leunt als instelling aan bij het ministerie van Verkeer en Infrastructuur. De minister of staatssecretaris van de federale regering bevoegd voor de verkeersveiligheid is automatisch voorzitter van het instituut.

20 20 Het huidige BIVV zag het levenslicht in 1986, na de samensmelting van de Hoge raad voor de verkeersveiligheid, het Studiefonds voor een veilig wegverkeer en het Centrum voor aanpassing aan het rijden van gehandicapte automobilisten (Cara). Er werden ook een aantal activiteiten overgenomen van Via Secura dat reeds in 1952 met de steun van de verzekeraars was opgericht. Het driemaandelijkse informatieblad van het BIVV draagt nog steeds de naam van Via Secura. De BVVO is al jarenlang een van de vaste partners van het BIVV, zij biedt jaarlijks een belangrijke financiële ondersteuning en geeft via haar vertegenwoordiging in de beleidsorganen van de vereniging mee vorm aan de krachtlijnen van het te voeren preventiebeleid. Elk jaar sponsort de BVVO ook een specifieke actie, zoals de tolauto die op menige beurs het nut van een veiligheidsgordel demonstreerde of de promotie voor het aanbrengen van reflecterende strips op kinderkleding en boekentassen. De bevordering van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid door middel van voorlichting en opvoeding enerzijds, studie en onderzoek anderzijds: zo luidt het algemene doel van het BIVV. De interne organisatie van het instituut steunt op drie pijlers of invalshoeken: de weggebruiker, het voertuig en de weg (omgeving). Het BIVV verzamelt en analyseert alle mogelijke ongevallencijfers en doet sedert enkele jaren aan permanente sensibilisatie. Themacampagnes volgen elkaar in snel tempo op. Reclameborden, radio- en tv-spots ondersteunen continu de boodschap. Wie kent er Bob niet? Voor de gemeenten, de politiediensten en de scholen ontwikkelde het instituut een waaier van informatiepakketten. Verscheidene initiatieven komen tot stand met de hulp van sponsors, waaronder regelmatig verzekeringsmaatschappijen. BIVV Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/

21 21 Alle neuzen in dezelfde richting Wat kan er nog verbeteren aan het politieoptreden? De leiding van het BIVV ontwikkelde hierover een duidelijke visie. Heel wat mensen menen dat repressie de beste preventie is. Het komt er op aan de subjectieve pakkans het gevoel dat je kan geverbaliseerd worden te verhogen. Door daadwerkelijk toezicht uit te oefenen, aanwezigheid van politiediensten op de openbare weg, aangevuld door communicatie, voldoende publiciteit rond die acties. Bij voorbeeld het aankondigen van snelheidscontroles via de massamedia. Dergelijke mededelingen doen het gevoel toenemen dat er controles worden uitgevoerd in het land. Met betrekking tot de hervorming van de politiediensten pleit het BIVV af en toe voor de oprichting van een specifieke afdeling verkeerspolitie. Zo n politie zou exclusief met verkeerstaken worden belast en worden ingezet op het gewone wegennet, buiten de autowegen en de stedelijke agglomeraties. Dat moet de objectieve pakkans vergroten en een signaal zijn voor de weggebruikers die de verkeersregels met de voeten treden. Sensibiliseren en informeren is goed, maar we moeten er ook voor zorgen dat de wet wordt nageleefd en dat recidive wordt voorkomen. Het BIVV wil alle neuzen graag in dezelfde richting hebben. Als verschillende ministers verschillende dingen gaan vertellen, dan wordt de zaak niet meer geloofwaardig; bv. over snelheidsbeperkingen of de hoogte van de boetes. Ook de niet-openbare diensten, zoals beroepsfederaties en automobielclubs, zouden best op dezelfde lijn zitten. De autoconstructeurs hebben natuurlijk een eigen visie op het verkeersgebeuren. Zij zouden nochtans meer aandacht kunnen besteden aan het aspect veiligheid dan aan het aspect snelheid zodat op het niveau van de promotie en de verkoop een aantal andere (verkeersveiligere) waarden worden meegegeven. Sommige, met name Volvo en Saab, hebben weliswaar eerder dan anderen een stevig imago opgebouwd van veilige wagens, maar onder druk van de concurrentie zijn die merken toch verplicht om in hun publicitaire folders ook de prestaties van hun voertuigen in de verf te zetten. Ook de verzekeringsondernemingen zouden meer signalen kunnen uitsturen in hun preventie- en marketingbeleid, meent het BIVV. Te weinig verzekeringsondernemingen doen dit. Een aan-

22 22 tal komen individueel sterk naar buiten met hun preventiebeleid en profileren hun commerciële communicatie daar rond. Sommige verzekeraars doen ook inspanningen maar houden het discreet; ze werken meer below the line zoals dat heet in marketingtermen, zonder opvallende campagnes. Trouwe partners DVV ( Kinderen hebben geen remmen en snelheid) en P&V (gordelplicht) waren de voorbije jaren trouwe partners van het BIVV. Al langer geleden was er een hoffelijkheidscampagne in samenwerking met Royale Belge en KBC was ook gelinkt met fietshelmen en met Bob. Naar kinderen toe werd ook nog campagne gevoerd met RVS en Samson & Gert. Treden binnenkort andere verzekeraars op de voorgrond? Het instituut voor de verkeersveiligheid geeft toe dat men gemakkelijker terugvalt op de mensen die men reeds kent. Bestaande samenwerkingen worden dus vaak verlengd. Bovendien is de capaciteit inzake campagnes en de communicatieruimte op de kalender van de grote baanaffiches beperkt: als dertig verzekeraars belangstelling tonen, kan je geen dertig verschillende campagnes voeren. Van de ondernemingen met wie het BIVV nu werkt kan je toch beweren dat zij ietsje verder stappen dan alleen maar een return te krijgen op hun aanwezigheid in de campagne. Ze hebben een bepaald sociaal doel en zijn bereid daarin iets op te bouwen. Sommige maatschappijen hebben een cd-rom over defensief rijden, andere bieden voordelen aan jonge bestuurders die een rijvaardigheidscursus willen volgen in rijcentra, of aan senioren die bereid zijn hun inzicht in het verkeer aan te scherpen. Het BIVV stelt een aantal positieve impulsen vast die de veiligheid op het voorplan trekken. Wanneer al die positieve signalen

Organiseer je vooraf klaar om te bobben!

Organiseer je vooraf klaar om te bobben! PERSBERICHT Organiseer je vooraf klaar om te bobben! 11 juni 2013 Het Bob-concept krijgt een nieuwe dimensie De staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet, en het BIVV presenteerden vandaag de

Nadere informatie

De verkeersveiligheid in 2008

De verkeersveiligheid in 2008 Kabinet van de Staatssecretaris PERSCONFERENTIE VAN 25 FEBRUARI 2009 De verkeersveiligheid in 2008 Resultaten van de Verkeersveiligheidsbarometer Etienne SCHOUPPE Staatssecretaris voor Mobiliteit Voorzitter

Nadere informatie

Vraag bij twijfel aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea.

Vraag bij twijfel aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea. 29 april 2016 Deze FAQ is louter ter informatie en houdt geen enkele contractuele verbintenis in. Voor de exacte modaliteiten verwijzen wij naar de Bijzondere of Algemene Voorwaarden 1. 1. Mijn verzekeringsbemiddelaar

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15.

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15. Cijfers Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 4 35 3 25 2 15 1 5 22 11.873 23 13.39 24 14.3 25 15.712 19.727 27 21.486 28 24.47 29 3.754 21 34.726 211 36.949 38.763 Evolutie verzekeringscontracten

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

DODE HOEK : SAMEN KUNNEN WE ER IETS AAN DOEN! U kan van financiële steun genieten

DODE HOEK : SAMEN KUNNEN WE ER IETS AAN DOEN! U kan van financiële steun genieten brochure dode hoek 2 20/03/02 12:26 Page 1 BROCHURE VOOR VRACHTWAGEN- CHAUFFEURS EN ONDERNEMINGEN DIE VRACHTWAGENS GEBRUIKEN BEROEPSVERENIGINGEN De volgende beroepsverenigingen steunen de actie : DODE

Nadere informatie

Bent u Elit3-cliënt bij Fidea? Dank voor het vertrouwen! Lees dan verder wat de tijdelijke BOB-waarborg voor u kan betekenen.

Bent u Elit3-cliënt bij Fidea? Dank voor het vertrouwen! Lees dan verder wat de tijdelijke BOB-waarborg voor u kan betekenen. Deze FAQ dient louter ter informatieve titel en houdt geen enkele contractuele verbintenis in. Voor de exacte modaliteiten verwijzen wij naar de Bijzondere of Algemene Voorwaarden 1. 1. Mijn verzekeringsbemiddelaar

Nadere informatie

Lancering winter-bob-campagne: een beetje BOB bestaat niet De bekendste bestuurder van België viert zijn 20 ste verjaardag

Lancering winter-bob-campagne: een beetje BOB bestaat niet De bekendste bestuurder van België viert zijn 20 ste verjaardag PERSBERICHT 25 november 2015 Lancering winter-bob-campagne: een beetje BOB bestaat niet De bekendste bestuurder van België viert zijn 20 ste verjaardag De gewesten, de Belgische Brouwers en Assuralia lanceerden

Nadere informatie

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten»

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten» Department Legal Affairs Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten» 1. Inleiding Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juli 2013 tot versterking

Nadere informatie

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u.

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u. Peugeot Verzekering Onze verzekering, even uniek als u. Een volledige autoverzekering op maat! Niet alleen tijden veranderen, ook de autoverzekeringen. Premies worden niet langer berekend op basis van

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

citroen.be CITROËN VERZEKERING U BENT ONZE PRIORITEIT

citroen.be CITROËN VERZEKERING U BENT ONZE PRIORITEIT CITROËN financial services citroen.be CITROËN VERZEKERING U BENT ONZE PRIORITEIT Citroën Verzekering: uw Citroën-Verdeler weet er alles van Bij wie kan u beter terecht voor uw autoverzekering dan bij uw

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Commissie voor het Bank-,

Nadere informatie

Rapport DE ANTIFILE-APP

Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport over een klacht over de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/125 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een

Nadere informatie

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten MiFID Belangenconflicten beleid Versie 18/08/2014 - Deze versie annuleert en vervangt alle vorige versies 1. Inleiding Conform de Europese reglementering (Markets in Financial Instruments Directive, hierna

Nadere informatie

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013 Verantwoord krediet voor de autofinanciering Brussel, 9 januari 2013 Overzicht 1. Autofinanciering voor particulieren in 2012 2.1 De automarkt in België 2.2 De markt van het consumentenkrediet in België

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! Eén bestuurder op twee denkt dat zijn

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! De BA Max Aangeboden voor het leven aan

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

SCHADEREGELING I.TOELICHTING

SCHADEREGELING I.TOELICHTING Afspraken bij schade II.doc SCHADEREGELING I.TOELICHTING Uit de Assuralia-enquête (vroeger BVVO) over het imago van de verzekering (Meta Qualitative Research/Significant, 2000) blijkt dat maatregelen die

Nadere informatie

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Persnota Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Verlaag je snelheid, verhoog de veiligheid. 1. Plan Nieuw Kortrijk 2. Kortrijk was een verkeersonveilige stad Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten

Nadere informatie

SCHADEREGELING I.TOELICHTING

SCHADEREGELING I.TOELICHTING 14 02 07 SCHADEREGELING I.TOELICHTING Uit de Assuralia-enquête (vroeger BVVO) over het imago van de verzekering (Meta Qualitative Research/Significant, 2000) blijkt dat maatregelen die de consument een

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.10.1. Inleiding De term ongeval kan gedefinieerd worden als 'elk onverwacht en plots voorval dat schade berokkent of gevaar oplevert (dood, blessures,...) of als ' een voorval dat onafhankelijk van de

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

Elektriekers en verzekeringen

Elektriekers en verzekeringen Wel Elektriekers en verzekeringen Federale Verzekering enkele belangrijke cijfers (2012) - Balanstotaal (geconsolideerd) 2,57 miljard - Technische reserves 2,19 miljard - Totale incasso 368,47 miljoen

Nadere informatie

Gordeldracht. 1. Context. 2. Wettelijk kader. Veiligheidsgordel

Gordeldracht. 1. Context. 2. Wettelijk kader. Veiligheidsgordel Gordeldracht Bron: BIVV 1. Context Het hoeft geen betoog dat het dragen van de veiligheidsgordel en het correct vastgespen van kinderen levens kan redden. Talloze studies tonen aan dat de ernst van het

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Definitieve resultaten eindejaarscontroles

Definitieve resultaten eindejaarscontroles Definitieve resultaten eindejaarscontroles Persbericht 14 januari 211 2 Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg maken Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het Belgisch

Nadere informatie

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen!

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Top Occasium Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Met Top Occasium kiest u voor de optimale bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt

Nadere informatie

KBC-Verzekering Productieverlies

KBC-Verzekering Productieverlies KBC-Verzekering Productieverlies De KBC-Patrimoniumpolis, de brandverzekering van KBC, is het beste product op de markt en verzekert al uw gebouwen, constructies, materieel, koopwaar, dieren en gewassen.

Nadere informatie

Meer fiets, Minder ongevallen!

Meer fiets, Minder ongevallen! Meer fiets, Minder ongevallen! Frederik Goegebeur Nationaal Coördinator Preventie, Slachtofferbegeleiding en Duurzaamheid, KBC Verzekeringen. 5 September 2017 Agenda 1. Situatieschets 2. Ondertussen..

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.517 ----------------------------- Zitting van donderdag 16 juni 2005 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.517 ----------------------------- Zitting van donderdag 16 juni 2005 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.517 ----------------------------- Zitting van donderdag 16 juni 2005 ------------------------------------------- Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers x

Nadere informatie

Voorstelling van de campagne: De gordel, altijd. Ook achterin. 08/02/ /03/2010

Voorstelling van de campagne: De gordel, altijd. Ook achterin. 08/02/ /03/2010 Kabinet van de Staatssecretaris PERSCONFERENTIE VAN 9 FEBRUARI 2010 Voorstelling van de campagne: De gordel, altijd. Ook achterin. 08/02/2010 07/03/2010 Etienne SCHOUPPE Staatssecretaris voor Mobiliteit

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID TRACTEBEL ENGINEERING. 25 juni 2014

VERKEERSVEILIGHEID TRACTEBEL ENGINEERING. 25 juni 2014 VERKEERSVEILIGHEID TRACTEBEL ENGINEERING CHOOSE EXPERTS, FIND PARTNERS 25 juni 2014 Verkeersveiligheid Tractebel Engineering 2 Tractebel Engineering = studiebureau met activiteiten in 3 grote domeinen

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPRAT - Fitness A04 Brussel, 29 september 2010 MH/SL/AS A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE FITNESS- EN WELLNESSCONTRACTEN

Nadere informatie

Quality Driver. Verkeerspreventie Bewust op weg. Informatiebrochure t.b.v. de verzekeringssector

Quality Driver. Verkeerspreventie Bewust op weg. Informatiebrochure t.b.v. de verzekeringssector Quality Driver Verkeerspreventie Bewust op weg Informatiebrochure t.b.v. de verzekeringssector Waarom ongevallenpreventie voor de verzekeringssector? De cijfers vanuit het BIVV voor 2009: 61.282 gekwetsten

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles PERSBERICHT 25 januari 2012 Definitieve resultaten eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Observatorium voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de eindbalans

Nadere informatie

Aantal ongevallen en aantal verkeersslachtoffers dalen

Aantal ongevallen en aantal verkeersslachtoffers dalen 1 Limburg veiligst voor fietsers Als je op de website van het NIS kijkt naar de verkeersongevallen volgens type weggebruiker, dan is het verschil tussen Limburg en de andere Vlaamse provincies opvallend.

Nadere informatie

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd.

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd. MTH16064 Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd Toelichting Gedragscode De wet van 10 augustus 2015 1 verhoogt de wettelijke

Nadere informatie

Makers van biodiesel en bioethanol

Makers van biodiesel en bioethanol De Standaard Makers van biodiesel en bioethanol verzuipen donderdag 12 maart 2009 Auteur: BRUSSEL - Verscheidene biodiesel- en bioethanolbedrijven dreigen over de kop te gaan. Hun installaties draaien

Nadere informatie

Voorstelling van de campagne: "De gordel, altijd. Ook achterin."

Voorstelling van de campagne: De gordel, altijd. Ook achterin. Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Haachtsesteenweg 1405 - B-1130 Brussel Telefoon 02/244.15.11 - Telefax 02/216.43.42 E-mail : info@bivv.be - Internet : www.bivv.be BTW BE 432.570.411 PERSCONFERENTIE

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Dossier : jongeren en het verkeer

Dossier : jongeren en het verkeer Dossier : jongeren en het verkeer 1 Nooit had ik gedacht dat mij zoiets kon overkomen, is een bedenking die wel meer jongeren die betrokken raakten in een ongeval zich maken. Nochtans, als de media op

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 19-03-1998-De verzekeringswereld AMMA LANCEERT SENIORPLAN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 19-03-1998-De verzekeringswereld AMMA LANCEERT SENIORPLAN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 19.03.1998 De Verzekeringswereld AMMA LANCEERT SENIORPLAN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

ADVIES DE AUTOVERZEKERING VOOR JONGEREN

ADVIES DE AUTOVERZEKERING VOOR JONGEREN ADVIES DE AUTOVERZEKERING VOOR JONGEREN Heel wat jongeren verplaatsen zich met de wagen. Bij de aankoop van een wagen hoort ook een autoverzekering. De premies voor jongeren zijn echter erg hoog. In het

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

Volgsystemen. tegen diefstal van voertuigen. Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem

Volgsystemen. tegen diefstal van voertuigen. Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem Volgsystemen tegen diefstal van voertuigen Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem U hebt een auto of u staat op het punt er een te kopen en u wenst uw voertuig al dan niet op verzoek

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

Gedragsregels voor klachtenmanagement in de verzekeringsondernemingen

Gedragsregels voor klachtenmanagement in de verzekeringsondernemingen 13 05 08 Gedragsregels voor klachtenmanagement in de verzekeringsondernemingen I. TOELICHTING Verzekeringsondernemingen dragen de klantvriendelijkheid hoog in het vaandel. Klachten zijn in deze context

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE VERZEKERINGSONDERNEMING

GEDRAGSREGELS VAN DE VERZEKERINGSONDERNEMING GEDRAGSREGELS VAN DE VERZEKERINGSONDERNEMING 3 VOORWOORD Deze gedragscode bevat de regels die de verzekeringsondernemingen willen naleven ten aanzien van hun vele gesprekspartners, namelijk de verbruikers,

Nadere informatie

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.127.884 d.d. 05.10.2015 Reisbureaus Verzekeringen

Nadere informatie

Belangrijkste troeven

Belangrijkste troeven Belangrijkste troeven 1 2 3 4 5 6 Laagste bonus-malusgraad voor veilige bestuurders vanaf 30 jaar Geen premieverhoging bij een ongeval in fout dankzij de Safety Card Allianz 0-vrijstelling De waarde van

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 5 augustus 2013

PERSBERICHT Brussel, 5 augustus 2013 PERSBERICHT Brussel, 5 augustus 2013 Minder slachtoffers door verkeersongevallen in België in 2012 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie publiceert vandaag de recentste cijfers over

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 mei 2000 (23.05) (OR. pt) 8439/00 LIMITE TRANS 71 ENT 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 mei 2000 (23.05) (OR. pt) 8439/00 LIMITE TRANS 71 ENT 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 mei 2000 (23.05) (OR. pt) 8439/00 LIMITE TRANS 7 ENT 66 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Ontwerp-resolutie van de Raad betreffende de vergroting

Nadere informatie

VIERDE RICHTLIJN AUTO: VERGOEDINGSTERMIJNEN VANAF 19 JANUARI

VIERDE RICHTLIJN AUTO: VERGOEDINGSTERMIJNEN VANAF 19 JANUARI DEC 2002 IERDE RICHTLIJN AUTO: ERGOEDINGSTERMIJNEN ANAF 19 JANUARI TIJDSLIJN OOR DE ERGOEDINGSTERMIJNEN 1. REGELING BINNEN DE OPGELEGDE TERMIJNEN............................... III 1.1. Antwoord op het

Nadere informatie

e-support e-support van Univé waarschuwt bij een crash automatisch de alarmcentrale Spaart tijd. Spaart levens.

e-support e-support van Univé waarschuwt bij een crash automatisch de alarmcentrale Spaart tijd. Spaart levens. e-support van Univé waarschuwt bij een crash automatisch de alarmcentrale Spaart tijd. Spaart levens. 1 van Univé. Omdat uw veiligheid bij ons voorop staat e-support Bij Univé staat uw veiligheid voorop.

Nadere informatie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie ADVIES VAN HET BIPT OVER DE AANWIJZING VAN BELGACOM MOBILE NV ALS OPERATOR MET EEN STERKE POSITIE OP DE MARKT VOOR OPENBARE MOBIELE TELECOMMUNICATIENETWERKEN EN OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

«Le portail du transport fluvial»

«Le portail du transport fluvial» HTTP://BATELLERIE.BE «Le portail du transport fluvial» Wie zijn wij? Dit artikel is bestemd in prioriteit voor onze collega s, schippers die soms onze site bezoeken en dit zonder verplichtingen. Ik zal

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/326 19 september 2007 Besluit houdende het reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het aanbieden van een verzekering Het College, Gelet op de artikelen 127,

Nadere informatie

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen ! Persnota 1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen Flitscontroles in de zone 30 I. Plan Nieuw Kortrijk Verkeersveiligheid!is!één!van!de!topprioriteiten!van!de!stadsco/! alitie.!elk!verkeersslachtoffer!is!er!één!teveel.!de!stadscoalitie!is!er!

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Begeleidend document bij het voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Begeleidend document bij het voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 23.7.2008 SEC(2008) 2291 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Begeleidend document bij het voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 170.504 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 OKTOBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 1.04.1999 Cash HET GEWICHT DER JAREN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 1.04.1999 Cash HET GEWICHT DER JAREN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 1.04.1999 Cash HET GEWICHT DER JAREN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126

Nadere informatie

Waarom het voor u zo. BELANGRIJK is dat wij 100% onafhankelijk zijn!

Waarom het voor u zo. BELANGRIJK is dat wij 100% onafhankelijk zijn! Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij 100% onafhankelijk zijn! Onze ONAFHANKELIJKHEID is uw belang Ons kantoor is onafhankelijk. Alleen daardoor kunnen wij optimaal opkomen voor uw belangen. Dat doen

Nadere informatie

FORMATION-RELAIS. 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L 26/03/2015

FORMATION-RELAIS. 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L 26/03/2015 JE HOGERE STUDIES ONDERBREKEN OM DE 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L TIJD TE NEMEN VOOR EEN HERORIËNTERING EN EEN HERONTDEKKING

Nadere informatie

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé Univé Bromfietsverzekering Univé, een betrokken vereniging Lid zijn is z n geld meer dan waard Univé Verzekeringen werkt als een vereniging zonder winstoogmerk. We helpen onze leden met schade-, zorg-

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOOR RECLAME EN SPONSORING OP RADIO EN TELEVISIE. Advies nr. 1997/04 dd. 13/10/1997

VLAAMSE RAAD VOOR RECLAME EN SPONSORING OP RADIO EN TELEVISIE. Advies nr. 1997/04 dd. 13/10/1997 VLAAMSE RAAD VOOR RECLAME EN SPONSORING OP RADIO EN TELEVISIE Advies nr. 1997/04 dd. 13/10/1997 Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, inzonderheid

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit. PERSBERICHT 09 juli 2012 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

Nadere informatie

cvba BROCOM SERVICES : aankoopcentrale, IBP-website vzw BROCOM : 100% promotie makelarij (geen btw, geen vennootschapsbelasting)

cvba BROCOM SERVICES : aankoopcentrale, IBP-website vzw BROCOM : 100% promotie makelarij (geen btw, geen vennootschapsbelasting) BROCOM anno 2012 LVK 25 oktober 2012 Wat is BROCOM? De evolutie. 12/1994 oprichting cvba Oprichting uit nood aan differentiering ten tijde van multidistributie t ib & desintermediëring dië i Professionalisme,

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

Schoolpool. Gebruikersverklaring

Schoolpool. Gebruikersverklaring Schoolpool Gebruikersverklaring Inhoudsopgave 1 Verantwoordelijkheden 3 2 Informatie 3 3 Wegcode 4 4 Veiligheidsregels voor kinderen 4 5 Verzekering 5 6 Respect 5 7 Kostendelend 6 8 Aanvaarding gebruikersverklaring

Nadere informatie

Antwoorden Verbond van Verzekeraars

Antwoorden Verbond van Verzekeraars Antwoorden Verbond van Verzekeraars 1. PriceWise stelt grote verschillen vast, oplopend tot in het meest extreme geval 168%. Maar ook als je de meest extreme verschillen weglaat zie je dat premies binnen

Nadere informatie

Segmentatiebeleid KBC Verzekeringen

Segmentatiebeleid KBC Verzekeringen Er spelen meerdere criteria een rol om te bepalen of en waartegen we een risico willen verzekeren en tegen welk tarief. We gebruiken die segmentatiecriteria om een evenwicht te bekomen tussen de premie

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens>

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Waarom het voor u zo belangrijk is dat wij onafhankelijk zijn.

Waarom het voor u zo belangrijk is dat wij onafhankelijk zijn. Waarom het voor u zo belangrijk is dat wij onafhankelijk zijn. 1 100% ONAFHANKELIJK 2 Er is een belangrijk verschil Verstand van zaken. Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; Overwegende

Nadere informatie

4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Bonus-Malus -2 uniek en voor het leven!

4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Bonus-Malus -2 uniek en voor het leven! 4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Met Turbo Bonus tellen ongevallen van meer dan 5 jaar geleden niet meer mee voor de berekening van de bonus-malusgraad.

Nadere informatie

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven!

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U rijdt al jaren zonder ongeval in fout? U hebt een verantwoordelijke rijstijl? Kortom u bent een goede bestuurder? Dan doen

Nadere informatie

Verzekeringen in de deeleconomie. Verslag conferentie

Verzekeringen in de deeleconomie. Verslag conferentie Verzekeringen in de deeleconomie Verslag conferentie 28.09.2017 De BV-OECO (vzw) en de FOD Economie organiseerden op 28 september een conferentie over verzekeringen in de deeleconomie. Deze conferentie

Nadere informatie

Een kruispunt. is geen jungle

Een kruispunt. is geen jungle Een kruispunt is geen jungle Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie