Verzekerings- Verzekering en preventie BVVO BVVO. Een oproep, een aanmoediging BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekerings- Verzekering en preventie BVVO BVVO. Een oproep, een aanmoediging BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN"

Transcriptie

1 BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN HUIS DER VERZEKERING DE MEEÛSPLANTSOEN 29 B-1000 BRUSSEL TEL: 02/ FAX: 02/ Website: Verzekeringscahiers Verzekering en preventie BVVO 2001 Verzekerings- Verzekering en preventie Een oproep, BVVO een aanmoediging BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

2 Verzekering & preventie Een oproep, een aanmoediging

3 3 VERZEKERING EN PREVENTIE INHOUDSTAFEL 7 Voorwoord 11 I. Waarom doen verzekeraars aan preventie? HISTORISCH PERSPECTIEF Het begon in de 12 de eeuw Risicostudie in de Renaissance EIGENSCHAPPEN EN BEWEEGREDENEN Complementair Ethisch verzekeren Sociaal en menselijk Economische belangen Soorten preventie Passieve houding verlaten Hoe de verzekerde te overtuigen? 19 II. Hoe doen verzekeraars aan preventie? Inleiding 19 VERKEERSVEILIGHEID Collectieve preventie Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid Alle neuzen in dezelfde richting Diefstalpreventie als aanvaardings- en segmentatiecriterium Individuele acties Kinderen hebben geen remmen Centra voor rijvaardigheid Opgelegde verkeerspreventie in Canada Aan de rotonde van verzekeraar X Wat hebben achteruitkijkspiegels en dashboards gemeen? CEA, partner van de Europese Commissie

4 4 Alleterreinwagens kunnen veiliger Zwarte doos temt cowboys van de stad 38 BRAND & INBRAAK Collectieve preventie Nationale Vereniging voor Beveiliging tegen brand en binnendringing Stap naar het grote publiek Voorzorgen nemen tegen winterweer Verzekeraars en leefmilieu: Premaz Succes door franchisedreiging Handelaars voelen zich belaagd Individuele acties Hoe preventieminded zijn bedrijfsleiders? Bijstand op afstand of salvage ter plaatse? Stormschade voorkomen door dakinspecties 54 ARBEIDSVEILIGHEID Collectieve preventie Prevent Mentaliteitswijziging en wetswijziging Statistieken: voer voor discussie Individuele acties Preventie is gestructureerd werken Preventie is opleiding geven Risk managers en verzekeraars: partners in preventie 69 GEZONDHEID Collectieve preventie Roker of niet-roker? Depressie: de belangrijkste ziekte van de 21 ste eeuw Preventiefolder met de hulp van geneesheren Meer care en minder cure Individuele acties Kankeronderzoek Ongevallen thuis Bewustmaken van de kosten 77 HOE EN WAAROM VAN EEN GROTE CAMPAGNE

5

6

7 7 VOORWOORD PREVENTIE: OVER SCHADE, OVER LEVEN Verzekering, risico en schade zijn nauw aan elkaar verwante begrippen. Op het eerste gezicht lijkt de taak van een verzekeraar er in te bestaan om wanneer zich een schadegeval voordoet, over de brug te komen met de schadevergoeding of de bijstand waar hij zich krachtens een contract toe heeft verbonden. Maar het optreden na de feiten is op zich niet genoeg. Wie de eigenlijke verwachtingen van de verzekerden dieper onderzoekt, komt tot de conclusie dat van de verzekering ook bescherming wordt gevraagd. De verzekering zou dan pas een gevoel van geruststelling kunnen bieden en een positief imago verdienen bij haar klanten en onder het publiek. Verzekeraars beschikken op dit punt over een aantal troeven: zij beheersen steeds meer en steeds nauwkeuriger informatie over schade uit het verleden. Uit deze statistische gegevens kunnen zij ontleden waar, wanneer en hoe de risico s opduiken. Zij weten met andere woorden welke middelen ingezet moeten worden om de schade te vermijden of te milderen. Zij beschikken bovendien vaak ook over mensen met de juiste bekwaamheden, in eigen dienst of als deskundige aangesteld, om met kennis van zaken advies te verlenen. De vraag rijst wel eens of het voor de verzekeraars wel verstandig is om risico s te helpen voorkomen. Stel dat er morgen geen ongevallen meer zijn, waar moet de verzekeraar dan zijn boterham aan verdienen, luidt de vraag ex absurdo. Toch is het zo dat een verzekeraar niet alleen menselijk, maar ook nuchter bedrijfseconomisch bekeken, moet streven naar de laagst mogelijke schadelast. Daartoe dwingt hem de concurrentie. Verzekeraars zijn vandaag al op vele fronten actief inzake preventie. Gelet op hun portefeuilles richt de een zich meer tot het bedrijfsleven, de ander tot particulieren. Zij ondervinden dat individuele bedrijven wel effect kunnen hebben bij hun grotere institutionele klanten, maar dat het beter is om samen te werken, onder verzekeraars maar liefst ook met andere krachten, wanneer fijnmaziger actie nodig is, bijvoorbeeld om kleinere bedrijven, groepen en gezinnen te bereiken. Het is goed om aan preventie te doen, maar nog beter is het, wanneer aan deze actie de nodige dimensie wordt gegeven

8 8 zodat duidelijk ervaren wordt dat de verzekeraar, vanaf het ontstaan van het risico, de zijde van de verzekerde kiest door er alles aan te doen om het risico af te wenden. Daarom dit Cahier. Het Centrum voor informatie in assuranties had het plan opgevat om dit aspect van de maatschappelijke rol van de verzekeraar te belichten, maar kon nooit ambiëren om volledig te zijn. Peter Wiels, die dit voornemen tot een goed einde heeft weten te brengen en die overigens al jaren thuis is op het raakvlak tussen veiligheid en economie heeft uit een veel grotere werkelijkheid maar een aantal getuigenissen, visies en verhalen verzameld om de aandacht te vestigen op wat reeds bestaat, en wat nog zou kunnen. In die zin is het Cahier een oproep, een aanmoediging aan al wie wil helpen bouwen aan preventie. Er wordt ook een link gelegd met het moderne risk management dat overal opgang maakt. De mensen die in het Cahier aan het woord komen, getuigen als erkende deskundigen, elk op zijn gebied. Het inzicht dat zij in hun werkterrein hebben, overleeft wendingen die zij in hun loopbaan kunnen meemaken. Dit Cahier blijft in die zin zeker nog lang actueel. Het verschijnt op een ogenblik waar de verzekeraars nieuwe taken toevertrouwen aan preventieverenigingen die zij boven de doopvont hebben mogen houden en die hun zelfstandigheid hebben verworven. Op een ogenblik waarop verzekeraars, in discussies over bescherming en voorzorg, meer willen doen dan goede rentmeesters te zijn. Talloze verzekeraars koesteren stil de trots dat hun bestaan en hun optreden het verschil kan uitmaken tussen angst en vertrouwen, tussen ruïne en wederopstanding. Het verhaal van preventie heeft daar een centrale plaats in te nemen, wat ook de wispelturigheden zijn van het commerciële aspect van het verzekeringswezen. Het Cahier is dan ook opgedragen aan alle stille werkers die met een gesprek of achter de planning van sensibiliseringscampagnes geijverd hebben en het nog zullen doen om de overtuiging te schragen dat verzekering niet weg te denken is van veiligheid en vertrouwen; van het leven, gewoon. Michel Baecker, gedelegeerd bestuurder.

9

10

11 11 I. Waarom doen verzekeraars aan preventie? HISTORISCH PERSPECTIEF Het begon in de 12 de eeuw Van bij het begin gingen verzekering en preventie hand in hand. Sterker nog: aan preventie werd zonder meer voorrang gegeven. De geschiedenis van de brandverzekering illustreert dat perfect: reeds in de statuten van de in de 12 de eeuw ontstane brandgilden zijn uitgebreide preventievoorschriften te vinden, die voor de verhouding verzekering-voorkoming kentekenend zijn geweest. In deze brandgilden werd de onderlinge hulp die voor kleine gemeenschappen als vanzelfsprekend werd geacht, voor de eerste maal geïnstitutionaliseerd. Risicostudie in de Renaissance De beheersing van het risico bepaalt net de grens tussen de moderne en de vroegere tijd, meent de Amerikaanse econoom Peter Bernstein. De auteur van het boek Against the Gods. The remarkable story of risk is ervan overtuigd dat de toekomst meer is dan een bevlieging van de goden en dat de mens geen passief en machteloos slachtoffer is van een onbegrijpelijke natuur. Bernstein dook in de geschiedenisboeken om te ontdekken dat de studie van het risico eigenlijk begon in de Renaissance, toen mensen zich losmaakten van de hardnekkige stellingen die ze uit vroegere culturen erfden. Wat begon als een intellectueel spel, een onderzoek naar oplossingen van raadsels in verband met winstkansen, leidde tegen het midden van de 17de eeuw tot de ontdekking van de waarschijnlijkheidstheorie, die het wiskundige hart vormt van het risicoconcept. Tegen het midden van de 18de eeuw waren allerlei soorten verzekeringen in het Westen gemeengoed en hielden wiskundigen zich bezig met het bepalen van risico en met de daarbij horende statistiek. Wie rijk wilde worden, deed dat nooit zonder een gok te wagen: schepen afhuren, expedities financieren, mensen aanwerven, leningen aangaan. Het nemen van een risico werd een dagelijks

12 12 gebeuren, en heel snel was er nood aan een methode om dat risico te berekenen. Indien alles een kwestie is van geluk, dan is risicomanagement zinloos, schrijft Bernstein. Zijn studie van het onderwerp bewijst dat dit niet het geval is. EIGENSCHAPPEN EN BEWEEGREDENEN Complementair Preventie is het meest rationele middel om zich tegen risico s te beschermen. Preventie maakt het immers mogelijk, door het systematiseren van de voorzorgsmaatregelen, de onzekerheden van het bestaan weg te werken of te beperken. Preventie garandeert echter geen totale veiligheid: er zullen altijd ongevallen en branden zijn en de gevolgen daarvan zullen altijd hersteld of vergoed moeten worden. Daarom blijft verzekeren noodzakelijk. Een verzekeringscontract kan de financiële gevolgen van een schadegeval opvangen, maar kan levens noch goederen beschermen, een gebied waarop de preventie wel een rol speelt. Verzekering en preventie vullen elkaar met andere woorden aan. Die complementariteit is belangrijk omdat preventie, door het terugdringen van de schadefrequentie en -kosten, de verzekering zo toegankelijk mogelijk moet maken, dat zij haar bij uitstek sociale functie kan uitoefenen. Ethisch verzekeren Verzekeraars onderschatten soms nog het belang van preventie. Wat ze op dit vlak presteren beperkt zich tot een ondermaatse nevenactiviteit. Dit was alvast de ongezouten mening van Jos Daniëls, gewezen voorzitter van KBC Verzekeringen (ex-abb) en ondervoorzitter van de BVVO, toen hij het onderwerp aansneed tijdens de Leuvense Verzekeringsdagen anno De toename van het aantal ongevallen moet de verzekeraars aanzetten tot preventie-acties, op eigen initiatief of georganiseerd door derden. Tenslotte beschikken de verzekeraars meer dan bijvoorbeeld de politiediensten over informatie inzake oorzaken en gevolgen van ongevallen. Schieten verzekeraars niet te kort in hun sociale en economische plicht als zij van die

13 13 informatie geen gebruik zouden maken om acties op te zetten of te stimuleren? Preventie zou op termijn een veel grotere impact kunnen hebben op de prijs van de verzekering dan concurrentie. In de hoop iets los te maken liet de heer Daniëls zich erg kritisch uit tijdens die Leuvense Verzekeringsdagen, die in het teken stonden van ethiek en verzekeren. De verzekeringssector was in hetzelfde bedje ziek als de sociale zekerheid. Naargelang er meer ongevallen gebeurden ging men op zoek naar bijkomende inkomsten, in plaats van inspanningen te leveren om het aantal ongevallen te verminderen. Minder ongevallen betekent minder leed, minder kosten en tenslotte een lagere marktprijs. Preventie zou op termijn een veel grotere impact kunnen hebben op de prijs van de verzekering dan concurrentie. Verschillende verzekeraars, zoals verder in dit Cahier zal blijken, werken reeds aan preventie, de BVVO ondersteunt en coördineert een aantal inspanningen (denken we maar aan de millennium bug, de fraudepreventie enz.). De beroepsvereniging geeft ook de nodige impulsen aan organisaties zoals Prevent, de Nationale Vereniging ter voorkoming van Brand en Binnendringing (NVBB) of het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV). Al die inspanningen kunnen er misschien toe leiden dat bij de bevolking stilaan een veiligheidsreflex ontstaat (hoe voorkom ik al die miserie?) die de oude zekerheidsreflex (als er iets gebeurt ben ik toch gedekt?) afremt. Grootschalige preventiecampagnes zijn trouwens niet de enige oplossing; sommige verzekeraars willen hoofdzakelijk cliënteelgerichte inspanningen leveren. Beide zijn van belang. Meer inspanningen doen om de kans op tegenslagen te verminderen en de gevolgen van tegenslagen te beperken, zal de kostprijs van de solidariteit verlagen en haar op die manier een nieuwe, zinvolle en zekere toekomst geven. Dat is, volgens Jos Daniëls, ethisch verzekeren. Sociaal en menselijk Als we de laatste editie van de Van Dale openslaan bij het woord verzekering vinden we volgende definitie: overeenkomst bij

14 14 welke de ene partij, tegen ontvangst van een vast bedrag (premie), zich jegens de andere partij verbindt haar schadeloos te stellen wegens een verlies, schade of gemis van verwacht voordeel, die zij door een onzeker voorval zou kunnen lijden, of aan haar of een derde een bepaald bedrag uit te keren op zeker tijdstip. In oudere woordenboeken of handboeken over verzekering klonk het nog veel socialer, bij voorbeeld: een sociale instelling die aan een lid van een groep, dat verlies heeft geleden of in een behoeftige toestand is geraakt, hulp verleent met gelden die door de groep werden samengebracht. De sociale rol van een verzekering is, ondanks de geëvolueerde omschrijvingen, onaangetast gebleven. Die sociale rol mag zich evenwel niet beperken tot het betalen van de overeengekomen geldelijke vergoedingen maar moet zich in de eerste plaats uiten in de bezorgdheid en de inspanningen om de ongevallen en de schadegevallen te voorkomen. Preventie is voor de verzekeraars een primaire menselijke en sociale plicht. De tijd dat verzekeraars zich konden beperken tot statistische oefeningen is gelukkig al lang definitief voorbij. De verzekeraars hebben de plicht hun klanten/verzekerden te laten genieten van de uitgebreide ervaring die zij hebben door de dagelijkse analyse van vele ongevallen. Schadegevallen voorkomen, luidt de opdracht. In het belang van de mensen, de verzekerden, in eigen belang, onder druk van de media en de openbare opinie, rekening houdend met de economische en wetenschappelijke evolutie. Naast het allerbelangrijkste sociale aspect, is er inderdaad ook een factor eigen belang. Dit aspect hoeft niet verzwegen te worden, het maakt deel uit van de economische realiteit; bovendien lopen de belangen van verzekeraar en verzekerden hier samen. Economische belangen Iedereen kent de logica inzake verzekeringen: hoe minder schadegevallen of hoe minder zwaar die schadegevallen doorwegen, hoe beter de resultaten voor de verzekeraar. Goede resultaten creëren ruimte voor grotere investeringen in preventie, voor betere service en bijstand aan schadelijders en hun familieleden

15 15 of voor eventuele premieverlagingen, naargelang de druk van de concurrentie en de strategie van de verzekeraar. De door de verzekeraar gevraagde preventiemaatregelen of -installaties kunnen de premiebepaling beinvloeden. In de brandverzekering van industriële risico s bij voorbeeld is dat al op een door de BVVO georganiseerde wijze voorzien (sprinklers enz.). Een ander voorbeeld zijn de door de BVVO erkende alarm- en antidiefstalsystemen. Preventiehulp is een belangrijke vorm van service die de relatie met de klant gunstig beinvloedt. De aanwezigheid van een gestructureerde preventiedienst dit is vandaag vooral in de relatie tussen grote verzekeraars en grote bedrijven of verenigingen het geval laat een verzekeringsonderneming toe de aangeboden risico s nauwkeurig te evalueren (op dit terrein vertolken ook de risk managers een belangrijke rol), preventiemaatregelen aan te bevelen, de premie te evalueren in functie van het werkelijke risico, desnoods de zware risicodragers te weren indien ze tot geen doeltreffende preventie-inspanning bereid zijn. De verzekering mag immers geen vrijgeleide zijn voor onverantwoord gedrag van een klant. Een juiste evaluatie van het risico en de nauwkeurige bepaling van met preventie te bereiken resultaten laten de verzekeraar toe zich concurrentieel op te stellen. De preventiehulp die wordt geboden is ongetwijfeld een belangrijke vorm van service die de relatie met de klant gunstig beinvloedt. De verzekerden, bedrijven of particulieren, zijn als wakkere consumenten de afgelopen jaren niet enkel gevoeliger geworden voor tarieven, maar ook voor dit soort extra dienstverlening. Preventie-advies van een verzekeraar mag gerust beschouwd worden als een vorm van nauwe communicatie tussen verzekeraar en verzekerde. Sommige verzekeraars met een sterk preventieprofiel laten hun inspanningen en dienstverlening terzake overigens dubbel renderen: individueel, als service aan de bestaande klanten en collectief, via communicatie- en marketingcampagnes voor het grote publiek en de potentiële nieuwe klanten. Redenen zat dus voor de verzekeraars om aan preventie te doen. Vroeger berustte de verzekeringsactiviteit op twee grote wetten: op de wet van de grote getallen (of juister: van de grote aantallen) en op die van de spreiding van het risico. Nu is er een derde bijgekomen: de wet van de preventie.

16 16 Soorten preventie Primaire preventie heeft tot doel de aanleidingsfactoren tot het ongeval en/of tot de schade weg te werken. Voor de verzekeraar kan dit ook het afwijzen van bepaalde risico s betekenen na grondig voorafgaandelijk onderzoek. Secundaire preventie poogt om na gebeurde ongevallen of schadegevallen herhaling te voorkomen. Verzekeraar kan bv. inwerken op verzekerde bedrijven en hun risico s door een aantal maatregelen voor te stellen. Tertiaire preventie beoogt het beperken van de gevolgen van ongevallen of schadegevallen. Hier kan de verzekeraar initiatieven ontwikkelen om bv. de periode van werkonbekwaamheid te helpen verkorten, door de revalidatie van een slachtoffer en zijn reïntegratie in het arbeidsproces te stimuleren. Die evolutie is typerend voor de meer globale en meer menselijke aanpak in het hedendaags preventiebeleid. In de activiteiten van de preventiediensten van de verzekeringsondernemingen ligt de hoofdklemtoon op de primaire en de secundaire preventie, maar de tertiaire preventie krijgt meer en meer aandacht. Passieve houding verlaten De aandacht voor preventie of voorkoming is de jongste jaren bij verschillende verzekeringsondernemingen gevoelig toegenomen. Dit wordt zeer duidelijk voor wie op dit gebied het beleid van de ondernemingen volgt. In de jaren tachtig kreeg de sector in academische middens nog slechte punten voor het vak preventie. Toen werd het aspect voorkoming op een eerder passieve, reactieve wijze benaderd, schrijft Anne Van Regenmortel in haar proefschrift Voorkoming en verzekering (dep. rechten UIA, 1991). Volgens haar mag preventie zich niet beperken tot het voorkomen van de schade die anders door de verzekeraars moet worden vergoed, maar de schade in zijn totale realiteit moet het voorwerp uitmaken van het voorkomingsbeleid. Anders is preventie tot ineffeciëntie gedoemd.

17 17 Van Regenmortel begrijpt dat bij herstel evenals bij vergoeding soms een afwachtende houding kan worden aangenomen, maar preventie vergt precies dat dergelijke passieve, reactieve houding wordt verlaten. Niet het optreden eens het kwaad geschied, maar het bevechten van de wortels van het kwaad wordt haar taak. Subsidiair en geïndividualiseerd Bij de uitbouw van preventie bleef de schadeloosstellingsfunctie prioritair, stelde Anne Van Regenmortel vast. Het aanbod aan preventieve prestaties bleef gering en zelden werd in hoofde van de verzekeringnemer/verzekerde preventie als een afdwingbaar recht voorgesteld. Dit was logisch vanuit een visie die preventie enkel als een middel tot vermindering van de uitgaven voor schadevergoeding beschouwt. Nu wordt de aandacht meer en meer toegespitst op dreigende schade en op een veel ruimere versie van het begrip preventie. Er worden met andere woorden ook preventieacties ondernomen of prestaties geleverd zonder dat er zich eerst een bepaald schadegeval voordoet. Het valt haar op dat zowel in de sociale als in de particuliere verzekeringen wordt geopteerd voor individu-gerichte strategieën bij de uitbouw van een preventiebeleid. Wanneer echter blijkt dat de oorzaken van schade veeleer door sociale en maatschappelijke factoren worden bepaald, dan dient de preventie globaal en maatschappelijk te worden aangepakt. Op het ogenblik dat Van Regenmortel haar studie voltooide had het opzetten van een preventiebeleid ook een diffuus, verward karakter. Preventie-initiatieven stonden toen amper los van regelingen binnen de reglementering inzake schadeloosstelling. Preventie verdient niet alleen een afzonderlijke behandeling, maar moet de schadeloosstelling ook voorafgaan. Hoe de verzekerde te overtuigen? De meeste verzekerden zijn pas bereid aan preventie te doen wanneer ze erg veel schade hebben geleden of wanneer hun verzekeraar hen er uitdrukkelijk toe aangespoord heeft. Er is veel mensenkennis en vooral overtuigingskracht voor nodig om de verzekerde te doen inzien dat een polis alleen niet volstaat om goederen te beschermen. Deze benadering wil de verzekerde

18 18 verantwoordelijkheidsbesef bijbrengen en gaat natuurlijk in tegen de gangbare gewoonten en opvattingen. Ze kan alleen slecht overkomen wanneer er geen tariefaanpassingen mee gepaard gaan. Zo denkt in ieder geval het Franse vakblad L Argus erover. Verderop in dit Cahier stellen wij aan enkele verzekeraars de vraag of een financiële incentive al dan niet aangewezen is om preventie bij de verzekerden aan te moedigen. Een ander probleem is dat je met preventie te bespreken, al snel open deuren intrapt. Als ze op feiten steunt, is preventie gewoon een kwestie van gezond verstand. Alle sectoren zijn betrokken In elke bedrijfstak, op elk ogenblik van de dag, is preventie nodig. Inbraak, brand, auto- en industriële risico s zijn in dit verband vanzelfsprekend, maar zowat alle sectoren zouden er zich mee bezig moeten houden. Verontreiniging en informatica zijn nieuwe terreinen waarop aan preventie wordt gedaan. Informaticabeveiliging komt in dit boekje niet aan bod (zie daarvoor de talrijke acties bij Clusib, de Belgische club voor informaticabeveiliging, waaraan de BVVO actief deelneemt). Misschien heeft de millennium bug hier iets mee te maken. Er werd toen maandenlang, bijna dagelijks, koud en warm geblazen. De gevreesde bug bleek uiteindelijk niet meer dan een storm in een glas champagne. De Belgische verzekeringssector had het probleem nochtans au sérieux genomen. Lang op voorhand werden bewustmakingscampagnes opgezet, zowel collectief als individueel. Ook organisatorisch was de sector op het ergste voorbereid. Binnen het samenwerkingsverband Datassur was een platform voor expertises Jaar 2000 opgericht. Het liep goed af. De speciaal voorbereide experts dienden niet uit te rukken.

19 19 II. Hoe doen verzekeraars aan preventie? Inleiding De verzekeringsondernemingen doen zowel op collectieve wijze als op individuele wijze aan preventie. Enkele bekende preventie-instellingen (zoals Prevent, BIVV en NVVB) worden al sinds tientallen jaren medegefinancieerd door de sector en dit via de BVVO. Die instellingen, hun activiteiten en vooral hun uitdagingen worden verder in dit boekje een voor een voorgesteld. Elke verzekeringsonderneming is individueel ook actief op het erg brede terrein van de preventie, de ene al meer of al opvallender dan de andere. Enkele typische acties of campagnes komen terloops aan bod, bij wijze van illustratie van wat een verzekeraar zoal op poten kan zetten. De acties van de verzekeringswereld kunnen echter niet los gezien worden van wat er buiten de sector, al dan niet in samenwerking met verzekeraars of preventie-instellingen, gebeurt en beweegt. In dit hoofdstuk zijn dan ook een aantal best practices ingelast uit binnen- en buitenland die inspirerend kunnen werken voor al wie met preventie en verzekeringen te maken heeft. Om de leesbaarheid te bevorderen en de coherentie tussen een aantal initiatieven niet verloren te laten gaan, is de verzamelde informatie ingedeeld onder vier verschillende noemers of thema s: verkeersveiligheid, brand- en diefstalvoorkoming, arbeidsveiligheid en gezondheid. VERKEERSVEILIGHEID Collectieve preventie Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) leunt als instelling aan bij het ministerie van Verkeer en Infrastructuur. De minister of staatssecretaris van de federale regering bevoegd voor de verkeersveiligheid is automatisch voorzitter van het instituut.

20 20 Het huidige BIVV zag het levenslicht in 1986, na de samensmelting van de Hoge raad voor de verkeersveiligheid, het Studiefonds voor een veilig wegverkeer en het Centrum voor aanpassing aan het rijden van gehandicapte automobilisten (Cara). Er werden ook een aantal activiteiten overgenomen van Via Secura dat reeds in 1952 met de steun van de verzekeraars was opgericht. Het driemaandelijkse informatieblad van het BIVV draagt nog steeds de naam van Via Secura. De BVVO is al jarenlang een van de vaste partners van het BIVV, zij biedt jaarlijks een belangrijke financiële ondersteuning en geeft via haar vertegenwoordiging in de beleidsorganen van de vereniging mee vorm aan de krachtlijnen van het te voeren preventiebeleid. Elk jaar sponsort de BVVO ook een specifieke actie, zoals de tolauto die op menige beurs het nut van een veiligheidsgordel demonstreerde of de promotie voor het aanbrengen van reflecterende strips op kinderkleding en boekentassen. De bevordering van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid door middel van voorlichting en opvoeding enerzijds, studie en onderzoek anderzijds: zo luidt het algemene doel van het BIVV. De interne organisatie van het instituut steunt op drie pijlers of invalshoeken: de weggebruiker, het voertuig en de weg (omgeving). Het BIVV verzamelt en analyseert alle mogelijke ongevallencijfers en doet sedert enkele jaren aan permanente sensibilisatie. Themacampagnes volgen elkaar in snel tempo op. Reclameborden, radio- en tv-spots ondersteunen continu de boodschap. Wie kent er Bob niet? Voor de gemeenten, de politiediensten en de scholen ontwikkelde het instituut een waaier van informatiepakketten. Verscheidene initiatieven komen tot stand met de hulp van sponsors, waaronder regelmatig verzekeringsmaatschappijen. BIVV Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/

21 21 Alle neuzen in dezelfde richting Wat kan er nog verbeteren aan het politieoptreden? De leiding van het BIVV ontwikkelde hierover een duidelijke visie. Heel wat mensen menen dat repressie de beste preventie is. Het komt er op aan de subjectieve pakkans het gevoel dat je kan geverbaliseerd worden te verhogen. Door daadwerkelijk toezicht uit te oefenen, aanwezigheid van politiediensten op de openbare weg, aangevuld door communicatie, voldoende publiciteit rond die acties. Bij voorbeeld het aankondigen van snelheidscontroles via de massamedia. Dergelijke mededelingen doen het gevoel toenemen dat er controles worden uitgevoerd in het land. Met betrekking tot de hervorming van de politiediensten pleit het BIVV af en toe voor de oprichting van een specifieke afdeling verkeerspolitie. Zo n politie zou exclusief met verkeerstaken worden belast en worden ingezet op het gewone wegennet, buiten de autowegen en de stedelijke agglomeraties. Dat moet de objectieve pakkans vergroten en een signaal zijn voor de weggebruikers die de verkeersregels met de voeten treden. Sensibiliseren en informeren is goed, maar we moeten er ook voor zorgen dat de wet wordt nageleefd en dat recidive wordt voorkomen. Het BIVV wil alle neuzen graag in dezelfde richting hebben. Als verschillende ministers verschillende dingen gaan vertellen, dan wordt de zaak niet meer geloofwaardig; bv. over snelheidsbeperkingen of de hoogte van de boetes. Ook de niet-openbare diensten, zoals beroepsfederaties en automobielclubs, zouden best op dezelfde lijn zitten. De autoconstructeurs hebben natuurlijk een eigen visie op het verkeersgebeuren. Zij zouden nochtans meer aandacht kunnen besteden aan het aspect veiligheid dan aan het aspect snelheid zodat op het niveau van de promotie en de verkoop een aantal andere (verkeersveiligere) waarden worden meegegeven. Sommige, met name Volvo en Saab, hebben weliswaar eerder dan anderen een stevig imago opgebouwd van veilige wagens, maar onder druk van de concurrentie zijn die merken toch verplicht om in hun publicitaire folders ook de prestaties van hun voertuigen in de verf te zetten. Ook de verzekeringsondernemingen zouden meer signalen kunnen uitsturen in hun preventie- en marketingbeleid, meent het BIVV. Te weinig verzekeringsondernemingen doen dit. Een aan-

22 22 tal komen individueel sterk naar buiten met hun preventiebeleid en profileren hun commerciële communicatie daar rond. Sommige verzekeraars doen ook inspanningen maar houden het discreet; ze werken meer below the line zoals dat heet in marketingtermen, zonder opvallende campagnes. Trouwe partners DVV ( Kinderen hebben geen remmen en snelheid) en P&V (gordelplicht) waren de voorbije jaren trouwe partners van het BIVV. Al langer geleden was er een hoffelijkheidscampagne in samenwerking met Royale Belge en KBC was ook gelinkt met fietshelmen en met Bob. Naar kinderen toe werd ook nog campagne gevoerd met RVS en Samson & Gert. Treden binnenkort andere verzekeraars op de voorgrond? Het instituut voor de verkeersveiligheid geeft toe dat men gemakkelijker terugvalt op de mensen die men reeds kent. Bestaande samenwerkingen worden dus vaak verlengd. Bovendien is de capaciteit inzake campagnes en de communicatieruimte op de kalender van de grote baanaffiches beperkt: als dertig verzekeraars belangstelling tonen, kan je geen dertig verschillende campagnes voeren. Van de ondernemingen met wie het BIVV nu werkt kan je toch beweren dat zij ietsje verder stappen dan alleen maar een return te krijgen op hun aanwezigheid in de campagne. Ze hebben een bepaald sociaal doel en zijn bereid daarin iets op te bouwen. Sommige maatschappijen hebben een cd-rom over defensief rijden, andere bieden voordelen aan jonge bestuurders die een rijvaardigheidscursus willen volgen in rijcentra, of aan senioren die bereid zijn hun inzicht in het verkeer aan te scherpen. Het BIVV stelt een aantal positieve impulsen vast die de veiligheid op het voorplan trekken. Wanneer al die positieve signalen

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten 2012-2013

Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Inhoud InleIdIng door Bart De Smet 3 Voorzitter Voorwoord door PhIlIPPe Colle 6 Gedelegeerd Bestuurder algemene omgeving 8 PersoonsVerzekerIngen 22 schadeverzekeringen

Nadere informatie

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Vergelijking tussen DVV (België) en AXA (Frankrijk) Carlier Julie Academiejaar 2003 2004 Eindwerk Financie- en verzekeringswezen Woord vooraf

Nadere informatie

V ERZEKERINGSFRAUDE VOORKOMEN. Een zaak van algemeen belang

V ERZEKERINGSFRAUDE VOORKOMEN. Een zaak van algemeen belang V ERZEKERINGSFRAUDE VOORKOMEN Een zaak van algemeen belang 3 VERZEKERINGSFRAUDE VOORKOMEN INHOUDSTAFEL 7 11 15 27 Voorwoord Bij wijze van inleiding: fraude is van alle tijden... I Wat is verzekeringsfraude?

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel redden? Studie over fietshelmen

Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel redden? Studie over fietshelmen Driemaandelijks tijdschrift van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 62 februari 2004 Gedragsregels op rotondes Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL 2 I. INLEIDING Het Tariferingsbureau is op 1 november 2003 van start gegaan! De consument op

Nadere informatie

De veiligheid van bromfietsen

De veiligheid van bromfietsen Driemaandelijks tijdschrift van58 het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid september 2002 De veiligheid van bromfietsen Europese vergelijking op het vlak van verkeersonveiligheid Gevaren van zwaarlijvigheid

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22 Balans & V ooruitzichten 2014-2015 INHOUD Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3 Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6 Algemene context 8 Persoonsverzekeringen 22 Schadeverzekeringen

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

mp3-spelers welke gevaren?

mp3-spelers welke gevaren? Belgique/België P.P/P.B B-010 80 Driemaandelijks tijdschrift van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 1 ste trimester 2010 Afzender : BIVV, Haachtstesteenweg 1405, 1130 Brussel - Afgiftebureau:

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Europese regels en ontwikkelingen en de consequenties voor Nederlandse patiënten Wilt u meer exemplaren van deze brochure, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren p.505379 Mei 2013 nr.05 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband Emir Kir burgemeester van Sint-Joost Een KMO moderniseren

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 (Ochtendvergadering) Het beknopt

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 3 DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 7 10 18 23 Voorwoord I. Een nieuwe wetgeving over de landverzekeringsovereenkomst: waarom en hoe? Wordingsgeschiedenis van de wet van 25 juni

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Marketing in de non-profitsector

Marketing in de non-profitsector KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN Marketing in de non-profitsector Invloed van de interactieve media op de communicatie: Oxfam als casestudy

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs»

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» «Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» Fondation Travail- Université Analyse van de educatieve noden betreffende digitale media in het inclusief en buitengewoon onderwijs: de

Nadere informatie