St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december Staat van baten en lasten Waarderings en resultaatbepalingsgrondslagen 8 Toelichting op de balans 10 Toelichting op de staat van baten en lasten 14 Bijlagen Overzicht omzetbelasting 18

3 T.a.v. de heer F. van Willingen P/a Berfloweg JR HENGELO Hengelo, 12 februari 2014 Geachte heer Van Willingen, Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2013 van de door u bestuurde stichting. Inleiding Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2013 van St. Lokale Omroep Hengelo gevestigd aan de Langelermaatweg 244 te Hengelo. Algemeen De organisatie is als stichting op 28 oktober 1998 opgericht en heeft met name als doelstelling: Het uitzenden van omroepprogramma's voor radio en/of televisie, bestemd voor de gemeente Hengelo. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede onder dossiernummer en is op het adres Langelermaatweg 244. Met betrekking tot de belastingen valt de stichting onder de eenheid Belastinginspectie Oost/kantoor Enschede en is daar bekend onder het fiscale nummer In de verslagperiode waren geen personeelsleden in dienst van de organisatie. Bestuurssamenstelling per 31 december 2013 Voorzitter: T. Goddijn Secretaris: R. Ziel Penningmeester: P. Temmink Leden : Hoogachtend, Acsenzo Accountancy en Belastingadvies Samensteller: Paul Temmink 3

4 Jaarverslag Jaarverslag Samenstellingsverklaring Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van te Hengelo bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Verantwoordelijkheid ons kantoor Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde gedrags en beroepsregels. In overeenstemming met de voor ons beroep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening conform RJ 640 zoveel als mogelijk samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Hengelo, 12 februari 2014 Acsenzo Accountancy en Belastingadvies Samensteller: Paul Temmink 4

5 Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december december 2012 Inventaris VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op korte termijn Debiteuren Overlopende activa Liquide middelen (Samenstellingsverklaring afgegeven)

6 Balans per 31 december 2013 PASSIEF Eigen vermogen 4 Toelichting 31 december december 2012 Resultaat lopend boekjaar (10.253) Te delgen verliezen (20.765) (10.512) (3.281) (20.765) Langlopende schulden Kortlopende schulden 6 Kortlopende deel schulden op lange termijn Crediteuren Belastingen & sociale lasten Overlopende passiva Hengelo, 12 februari F. van Willigen 6

7 Staat van baten en lasten 2013 Staat van baten en lasten 2013 Toelichting Baten Directe lasten 8 (6.454) (16.892) Baten / directe lasten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten: 10 Overige personeelskosten Huisvestingskosten Administratie en advieskosten Kantoorkosten Autokosten Verkoopkosten Algemene kosten Som der exploitatielasten Exploitatieresultaat (4.045) Interestbaten 809 Interestlasten (1.340) (1.398) Financiële baten en lasten 11 (1.340) (589) Resultaat uit gewone exploitatie (4.634) Buitengewone lasten (4.035) (5.619) Buitengewoon resultaat 12 (4.035) (5.619) Resultaat (10.253) (Samenstellingsverklaring afgegeven) Hengelo, 12 februari 2014 F. van Willigen 7

8 Waarderings en resultaatbepalingsgrondslagen Waarderings en resultaatbepalingsgrondslagen Aard van de activiteiten De stichting heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van: Het uitzenden van omroepprogramma's voor radio en/of televisie, bestemd voor de gemeente Hengelo. Waarderingsgrondslagen Algemeen De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt. Activa en passiva Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Materiële vaste activa Inventaris De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren). Vorderingen op korte termijn De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. Reserves Te delgen verliezen Deze post betreft de cumulatie van de geleden verliezen, welke dienen te worden gedelgd uit toekomstige winsten. Langlopende schulden De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd langer dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is een specificatie opgenomen. 8

9 Waarderings en resultaatbepalingsgrondslagen Waarderings en resultaatbepalingsgrondslagen Kortlopende schulden De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden voor zover niet anders vermeld gewaardeerd tegen nominale waarde. Resultaatbepalingsgrondslagen Baten Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten alsmede ontvangen subsidies. Directe lasten Onder directe lasten wordt verstaan de aan de baten direct toe te rekenen kosten. Afschrijvingskosten De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen. Buitengewone baten en buitengewone lasten De buitengewone baten en buitengewone lasten betreffen resultaten, die niet uit de normale bedrijfsuitoefening voortkomen en incidenteel van aard zijn. 9

10 Toelichting op de balans Toelichting op de balans VASTE ACTIVA 1) Materiële vaste activa Boekwaarde 31 december 2012: Inventaris Aanschafwaarden Afschrijvingen (3.818) Overzicht mutaties 2013: Stand 31 december Afschrijvingen (1.886) Stand 31 december Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2013: Aanschafwaarden Afschrijvingen (5.704) Afschrijvingspercentage: 20% VLOTTENDE ACTIVA 2) Vorderingen op korte termijn De recapitulatie van de vorderingen op korte termijn is als volgt: Debiteuren Overlopende activa De nadere specificatie van de vorderingen op korte termijn is als volgt: Debiteuren Debiteuren

11 Toelichting op de balans Toelichting op de balans Overlopende activa Nog te factureren omzet Vooruitbetaalde / nog te ontvangen financieringskosten 54 Transistorische posten automatisch ) Liquide middelen Rabobank Rabobank Bedrijfstelerek

12 Toelichting op de balans Toelichting op de balans PASSIVA 4) Eigen vermogen De recapitulatie van de posten die behoren tot het eigen vermogen is als volgt: Resultaat lopend boekjaar (10.253) Te delgen verliezen (20.765) (10.512) Het verloop per post van het eigen vermogen is als volgt: Resultaat lopend boekjaar (3.281) (20.765) Beginkapitaal op Opnames minus stortingen 2013 Resultaat over de periode 2013 Eindkapitaal op Te delgen verliezen Stand 1 januari (20.765) (10.512) Stand 31 december (20.765) (10.512) De directie heeft voorgesteld om de winst na belasting, ad , in mindering te brengen op de post te delgen verliezen. Vooruitlopend op een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is dit voorstel in de jaarrekening verwerkt. 5) Langlopende schulden Hieronder volgt een specificatie van het verloop van de langlopende schulden. De aflossing voor het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. Lang + kortlopende schuld per Lang + kortlopende schuld per Nieuwe lening gedurende 2013 Aflossing gedurende 2013 Aflossing komende periode Langlopende schuld per Lening (3.700) (3.696) Lening (2.856) (881) (6.556) (4.577)

13 Toelichting op de balans Toelichting op de balans Nadere specificatie van de langlopende schulden: % Resterende looptijd Hoofdsom Totale schuld per Kortlopende deel per Deel met een looptijd > 5 jaar Lening 1 7,00 95 mnd (3.696) Lening 2 4 mnd (881) Toelichting op de langlopende schulden: (4.577) Lening 1 betreft een schuld aan Welbions. Dit is een door Welbions beschikbaar gestelde lening ter financiering van de verbouwing c.q. inrichtingskosten. Lening 2 betreft een schuld aan Ziggo. Dit is een door Ziggo verstrekte lening inzake aanleg digitale netwerk. 6) Kortlopende schulden De recapitulatie van de kortlopende schulden luidt als volgt: Kortlopende deel schulden op lange termijn (zie boven voor specificatie) Crediteuren Belastingen & sociale lasten Overlopende passiva De nadere specificatie van de kortlopende schulden is als volgt: Crediteuren Crediteuren Belastingen & sociale lasten Af te dragen omzetbelasting Overlopende passiva Nog te bet./vooruitontv. advieskst Nog te betalen / vooruitontvangen financieringskosten

14 Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten 7) Baten Opbrengsten ) Directe lasten Kosten direct De nadere specificatie van de bovenstaande baten en lastengroepen is als volgt: Opbrengsten Subsidie gemeente Hengelo Subsidie overig Omzet 21% BTW Kosten direct Bumarechten Nieuwsrechten Novum Senarechten Overige programmakosten Gedurende de gerapporteerde periode was geen personeel in dienst. 9) Afschrijvingskosten Afschrijving materiële vaste activa De nadere specificatie van de afschrijvingskosten is als volgt: Afschrijving materiële vaste activa Afschrijvingskosten inventaris ) Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Administratie en advieskosten Kantoorkosten Autokosten Verkoopkosten Algemene kosten

15 Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten De nadere specificatie van de overige bedrijfskosten is als volgt: Overige personeelskosten Kantinekosten Vrijwilligersvergoeding Personeel derden Huisvestingskosten Huur Gas, water en elektra Plaatselijke lasten en heffingen Schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten Afvalkosten Administratie en advieskosten Administratiekosten Bedrijfsadviezen Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Telefoonkosten Porti 7 5 Computerkosten / Internet Drukwerk 74 Kleine aanschaffingen inventaris Contributies, abonnementen, KvK

16 Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten Autokosten Brandstofkosten auto's Onderhoudskosten auto's Verzekeringskosten auto's Houderschapsbelasting auto's Bekeuringen Parkeergelden Overige kosten auto's 233 Verkoopkosten Lunch en dinerkosten 303 Relatiegeschenken Representatiekosten 19 Reclame en advertentiekosten 150 Algemene kosten Leges / vergunningen Gereedschap / kleine inventaris Onderhoud apparatuur / installaties 144 Bedrijfsverzekeringen Bankkosten en koersverschillen Betalings en afrondingsverschillen 102 Overige algemene kosten (1) 60 11) Financiële baten en lasten Interestbaten 809 Interestlasten (1.340) (1.398) Per saldo een last / last De nadere specificatie van de financiële baten en lasten is als volgt: Interestbaten (1.340) (589) Interestbaten bank / giro 804 Interestbaten belastingen

17 Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten Interestlasten Interestlasten bank/giro 5 Interestlasten lening o/g Interestlasten leveranciers ) Buitengewone baten en buitengewone lasten Buitengewone lasten (4.035) (5.619) De nadere specificatie van de buitengewone baten en buitengewone lasten is als volgt: Buitengewone lasten Vrijval voorbelasting BTW

18 Overzicht omzetbelasting Overzicht omzetbelasting De nadere specificatie van de omzetbelasting, betreffende BTWnummer B.01, luidt: Binnenland Omzet / waarde/ vergoeding / marge exclusief omzetbelasting Omzetbelasting 1 Door mij verrichte leveringen/diensten 1a Belast met 19% 1b Belast met 6% 1c Overige tarieven, behalve 0% 1d Privégebruik 1e Belast met 0% niet bij mij belast Aan mij verrichte leveringen/diensten 2a Heffing verlegd naar mij Buitenland 3 Door mij verrichte leveringen 3a Buiten de EU 3b Binnen de EU 3c Installatie/afstandsverkopen binnen EU 4 Aan mij verrichte leveringen 4a Van buiten de EU 4b Verwerving van goederen uit de EU Berekeningen totaal 5 Berekening totaal 5a Subtotaal 5b Voorbelasting 5c Subtotaal (1.813) d 5e 5f 5g Kleine ondernemers Schatting vorige aangifte(n) Schatting deze aangifte Totaal te betalen

19 Overzicht omzetbelasting Overzicht omzetbelasting De nadere specificatie van de omzetbelasting, betreffende BTWnummer B.01, luidt: Omzetbelasting 5g Totaal te betalen Aangegeven per 31 december e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Alsnog te ontvangen (168) 19

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur,

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE Ref:: JL/MA 09-Mar-12 Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.)

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.) Jaarrekening 2002 Effectenbank Binck N.V. (voorheen Binck Brokers N.V.) Amsterdamoor Colofon Jaarreke Uitgave Effectenbank Binck N.V. Vijzelstraat 20 1017 HK Amsterdam Jaarrekeningen Exemplaren van deze

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT

ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT JAARREKENING 2013 ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT Westervoort, 13 mei 2014 Geacht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013 RAPPORT Stichting Museumnacht Piet Heinkade 5 1019 BR BETREFT Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Museumnacht Voorblad 0 Inhoud Jaarrapport 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Jaarrekening 5 Balans

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Tijd: 09.00 10.30 uur uitreiken en bestuderen casus 10.30 13.00 uur ochtendzitting 13.00 14.00 uur pauze 14.00 16.30 uur middagzitting

Tijd: 09.00 10.30 uur uitreiken en bestuderen casus 10.30 13.00 uur ochtendzitting 13.00 14.00 uur pauze 14.00 16.30 uur middagzitting Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding Secretariaat: Postbus 90116 4800 RA Breda Tel.: (076) 525 06 79 Fax: (076) 525 03 98 LANDELIJK EXAMEN - OAT Audit Franchise Company Holland Groep

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt 2012 Jaarrekening Bloemenbureau Holland maakt bloemen en p lanten bijzonder. Wij maken het alledaagse bijzonder. Want bloemen geven je geluk in overvloed en met een plant groeit er iets moois. Aan het

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie