Jaarrekening 2013 Stichting Dudley's Heritage Foundation p/a Dwarsstraat WN Geldermalsen. Inhoudsopgave. Pagina.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2013 Stichting Dudley's Heritage Foundation p/a Dwarsstraat 10 4191 WN Geldermalsen. Inhoudsopgave. Pagina."

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013 Stichting Dudley's Heritage Foundation p/a Dwarsstraat WN Geldermalsen Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de balans 7 Toelichting op de staat van baten en lasten over Afschrijvingsstaat

2 lnleiding Algemeen De stichting Dudley's Heritags Foundation is opgericht per22 okober 2(D9. Per l januari 2012 heeft de Betastingdienst de stichting aangemerk ats Algemeen Nut Beogende lnstellíng {ANB1}. De stichting heeft ten doel een breed publiek kennis te laten maken met de wetenschap van fossielen (paleortologie) en mineralen (mineratogie), en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdetings verband houdt of daartoe bevorder{íjkkan ziin, atles in de ruímste zin des nrcords. Verlies boekjaar 1.565,93

3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Grondslagen vaor waardering van activa en passiva Materiële vaste actiya De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde Overige activir en passiva Deze worden gewaardeerd tqgen nomina le waarde. Liquide middelen Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Afschrijvingen De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op basis van onderstaande vaste percentages van de aanschafiraarde, met inachtneming van een restwaarde van 10% voor de inventaris. Computers Àff/o lnventaris 20% Algemene reserves Dit betreft vrij besteedbaar vermogen ten behoeve van de doelstellingen. Het resultaat van het boekjaar wordt aan de Algemene reserve toegevoegd. G ro ndslogen voa r resultaotbe pa I i n g Belastingen De stachting is per l januari 2013 niet meer belastingplichtig voor de omzetbelasting. r Baten en lasten Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

4 Balans per 31 december docember l&cember 2011 ACIIVA Materíële uaste acthra Computers lnventaris 498, t,46 566, ,74 Msttelde *tiva 2.120, ,2O Debiteuren 275,00 Overlopende activa t7,74 293,00 tiquíde mtffien / 275,W ,23 310,70 t ,51 PAS IVA.{ Sticlrttngwermogen 3l december.20l3 3l december 2012, Algemene reseryes ,57 Kortlopende schulden Overige schulden 6.478,73 Belastingen 163,00 Overlopende passiva 6.L62,29 163,00 2, , ,51 5

5 Staat van baten en lasten over 2012 ( Baten 3f december 2OXl 3l december 2012 Verkopen t.777, ,75 Giften 1.153,15 Totaal bqten 2.930, ,75 lnkoopwaarde yan de verkopen 6t1,77 [asten '\--l Afschrijvingen Vriiwilllgerskosten 272,45 Huisvestingskosten 1.711,98 lnkoopkosten 24d.,45 Verkoopposten 1.356,25 Vervoers(psten 20,73 Administratiekosten 209,58 Overige kosten 45,89 Totoal losten * e 415,20 to7,g9 955,35 499, ,L1 2o4,,23 151,03 t75,al s.529.7s. Resultaat ;93 3.t21,23

6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 Actfua 31december2013 3l december 2012 Materíële voste octivo Computer lnventaris Vlottende activa Debiteuren Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen omzetbelasting 498,92 L.62t,46 275,W_ 666, ,74 L7,70 237,OO 56,00 Liquide middelen ING Bank Rabobank Verenigingspakket Rabobank BedrijfsSpaarRekening 36il.2*7.67 t Kas! ï77,79 282,47 0, ,51 0,00 0,00 TotaalActiva 3.566, ,51 Passiva Stichtingsvermogen Algemene reserves Resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden lnbreng bestuurders Overige schulden Bankkosten Suppletie omzetbelasting 2012 Administratiekosten Verzekeringskosten , , ,62 653,99 2'1,22 163, , L, ,62 323,61 41,06 163, Totaol Passiva 3.566, ,51

7 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 Baten 31december2013 3ldecqmler 201? Verkopen Entree museum Overige kaartverkoop Consumpties Fossielen en mineralen Boeken Workshops 665,00 60,0o 29,00 498,82 164,25 97t,25 566,03 40,57 474,M 966,01 113,45 Giften Giften via bank Contante giften Museumvrienden 1.090,00 13, ,00 30, Totaal baten lnkopen Fossielen r Boeken 2.655, ,75 6L1,77 Lasten Afschrijvingen Computer lnventaris Vrijwilligerskosten Verzekering Voedsel en drank Onkostenvergoeding vrijwilligers L67,54 467,29 L62,ffi 43,85 66,00 L67, ,66 2,79 104,30 Huisvestingskosten Huur Elektriciteit Water 0nderhoud inventaris lnkoopkosten Consumpties Workshops Materialen t.b.v. gastlessen Reiskosten gastlessen 479,L9 988,80 L21,54 122,45 36,L7 98,64 22,M 311,57 328,56 142,46 L72,66 4W,48 9,25- Verkoopkosten Kraamhuur Drukwerkkosten 18,00 126,99 200,00 289,31 8

8 Representatiekosten Kosten inrichting Documentatiekosten Kosten lezing 1.191,3; 19,95 239, ,31 55,04 Vervoerskosten Benzinekosten Huur auto 20,73 78,23 Administrotiekosten Administratiekosten Vrijva I administratiekosten Kantoorbenodigdheden Contributies Bankkosten Boetes 8,6; 195,96-50,00 32,50 24,09 MqAs 126,N Overige kosten Kosten expeditie/museumbezoek t75.ot Totaal lasten 4.496, ,75 Ondertekening bestuur Datum De heer H.B.M. de Koning Se cretart s e n Ca nse ruotar De heer J.C. Piek Voonitter R.H. Segers 9

9 Afse-hriMngsstaat 2Ot3 ComoFt rs línsíïtaris ToHal Boel«vaade t januari ffi8, ,W lrwesteriggen Desirvesteringen Afschrijvirg lopend boekiaar x67. T 46, ,'82 Eoehraarde 31 dmmber %,92 Í.621,46 2.rzet38 10

10 lgs 2012 tgsseldo volgens iaanekening 3l-12-2O12 2m,oo lnkomsten Votgens ovezicht Rob l jan t/m 31 december 2011 OnWangsten workshop prepareren Tatdal inkofisten Opnamen van bank Toftlel 1.379,05 6-jul 186, ,2? 1.150,00 2.7t5,22 Uítgaven Uitgaven volgens overzicht Rob Nog gevonden bon van Action af voorgeschoten in 2Ot2,237 aan Hans voor materialen Stortingen van kas naar bank Totíet 2013,t.537,72 g,g1-237,o0,895,00,2.204,63 í Kassaldo 31ltzlz0t3 inkoíïrst n - uitgaven 710,59

11 RekenÍng kruisposten 12-jan-13 opname llttgbank 23-feb-13 oprïam tngbank 15-mrt-13 opname Rabo 3-apr-13 opname Rabo Totaal 200,00 350,00 400, ,m Rekening kruisposten 22-mei-13 van kas naar lngbank 13-sep13 van kas naar lngbank van kas naar bank 300,00 595,00

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap JAARREKENING 2014 Stichting Noordkaap 25 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31 december 2014 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 2.3 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur,

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE Ref:: JL/MA 09-Mar-12 Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door

Nadere informatie

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013 RAPPORT Stichting Museumnacht Piet Heinkade 5 1019 BR BETREFT Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Museumnacht Voorblad 0 Inhoud Jaarrapport 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Jaarrekening 5 Balans

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

INHOUD. blz. A. FINANCIEEL VERSLAG. 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B.

INHOUD. blz. A. FINANCIEEL VERSLAG. 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B. INHOUD blz. A. FINANCIEEL VERSLAG 1. ALGEMEEN 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B. JAARBERICHT I JAARVERSLAG 5 II JAARREKENING 6 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE MARTINUS

STICHTING HOSPICE MARTINUS STICHTING HOSPICE MARTINUS Er zijn, verlicht JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BALANS PER 31 DECEMBER... 9 RESULTATENREKENING... 10 KASSTROOMOVERZICHT... 11 TOELICHTING OP

Nadere informatie

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.)

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.) Jaarrekening 2002 Effectenbank Binck N.V. (voorheen Binck Brokers N.V.) Amsterdamoor Colofon Jaarreke Uitgave Effectenbank Binck N.V. Vijzelstraat 20 1017 HK Amsterdam Jaarrekeningen Exemplaren van deze

Nadere informatie

ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT

ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT JAARREKENING 2013 ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT Westervoort, 13 mei 2014 Geacht

Nadere informatie

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014 Stichting ALL IMPROV Jaarverslag 2014 1 Contents 1 Bestuur verslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Beleid... 4 2 Aanvragen en afwijzingen... 4 3 Financiën... 5 3.1 Balans

Nadere informatie

Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid

Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid Financieel jaarverslag 2013 Interview Inhoud Rabobank Foundation steunt projecten die mensen helpen een zelfstandig economisch bestaan op te bouwen

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt 2012 Jaarrekening Bloemenbureau Holland maakt bloemen en p lanten bijzonder. Wij maken het alledaagse bijzonder. Want bloemen geven je geluk in overvloed en met een plant groeit er iets moois. Aan het

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie