Internationale Handel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internationale Handel"

Transcriptie

1 Internationale Handel Handleiding Statistiekopgave Internationale Handel Record lay-out elektronische aanlevering Versie 2012 Deze handleiding is bedoeld voor systeemhuizen en voor ondernemingen die vanuit eigen applicaties geautomatiseerde statistiekopgaven verstrekken aan het CBS. De handleiding is informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Met vragen over deze handleiding kunt u zich wenden tot: CBS Contact Center Antwoordnummer WC Heerlen telefoon (van en uur) telefax Internet

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemeen Intrahandel en Extrahandel Elektronisch berichtenverkeer Telefoonnummer Nihil-opgave Correctieposten Vereenvoudigde Intrastat-opgave van transacties met geringe waarde Inzendtermijn Verantwoordelijkheid Aangiftedrempel INTRASTAT 7 2 Toelichting op de structuur van het bestand 7 3 Specificaties bestanden via upload 8 4 Record lay-out elektronische aanlevering 2012 (115 posities) voor intra- en/of extrahandel 9 5 Record lay-out elektronische aanlevering 2012 (115 posities) voor intra- en/of extrahandel Toelichting op de velden van het voorlooprecord 10 6 Record lay-out elektronische aanlevering 2012 (115 posities) voor intra- en/of extrahandel Toelichting op de velden van de datarecords 11 7 Record lay-out elektronische aanlevering 2012 (144 posities) voor extrahandel met 7 nieuwe variabelen 15 8 Record lay-out elektronische aanlevering 2012 (144 posities) voor extrahandel met 7 nieuwe variabelen Toelichting op de velden van het voorlooprecord 17 9 Record lay-out elektronische aanlevering 2012 (144 posities) voor extrahandel met 7 nieuwe variabelen Toelichting op de velden van de datarecords 18 pagina 2

3 10 lijsten codelijst 1 Goederenstroom 24 codelijst 2 Vervoerwijze 25 codelijst 3 Container 26 codelijst 4 Statistisch stelsel 27 codelijst 5 Transactie 28 codelijst 6 Landencodering volgens de Geonomenclatuur van de EU 29 codelijst 7 Landencodering volgens de Geonomenclatuur, landen en gebieden die tot het statistisch registratiegebied van de EU behoren 35 codelijst 8 Land douaneaangifte 36 codelijst 9 EU-land verzending 37 codelijst 10 EU-land bestemming 38 codelijst 11 Factuurvaluta 39 codelijst 12 Binnenlandse vervoerwijze 42 pagina 3

4 1 Inleiding 1.1 Algemeen Deze handleiding bevat de specificaties die nodig zijn bij het bouwen van computerprogramma's voor het samenstellen van de statistiekopgaven van de Internationale Handel in Goederen. Statistiekopgaven die voldoen aan de richtlijnen in deze handleiding kunnen via upload (zie 3) en via (zie 4) naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden verzonden. Op grond van de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-wet) bent u verplicht de gevraagde gegevens tijdig en volledig te verstrekken. Meer informatie over de CBS-wet en de wijziging van de CBS-wet in verband met de uitvoering van de nieuwe Intrastatverordening per 1 januari 2005, vindt u op Ook voor de Extrahandel kunnen ondernemingen informatieplichtig zijn indien zij een vereenvoudigde regeling zijn overeengekomen met de Douane. 1.2 Intrahandel en Extrahandel In deze handleiding bij de record lay-out voor de statistiekopgave Internationale Handel wordt gesproken over Intra- en Extrahandel. Met Intrahandel wordt bedoeld de goederenhandel met lidstaten van de Europese Unie (EU), zie codelijst Landen en gebieden van de EU. De statistische opgave vindt plaats in het kader van het INTRASTAT stelsel. De invoer van goederen uit de EU wordt ICV genoemd (Intra Communautaire Verwerving), de uitvoer naar EU-lidstaten ICL (Intra Communautaire Levering). Met Extrahandel wordt bedoeld de handel met landen buiten de EU ("derde landen"). Voor de statistiekopgave Internationale Handel in Goederen wordt onder Extrahandel mede begrepen de handel - binnen de EU - van zogenaamde douanegoederen. Kortom: onder Extrahandel vallen alle door de douane gecontroleerde goederenstromen. Het CBS registreert de Extrahandel als regel aan de hand van gegevens die worden ontleend aan de douaneaangifte. Voor ondernemingen die veel handel drijven met landen buiten de EU bestaat de mogelijkheid, de gebruikelijke douaneformaliteiten te vervangen door een vereenvoudigde regeling. Dit kan vooral interessant zijn voor ondernemingen die ten minste 10 zendingen per maand van buiten de EU ontvangen of naar landen buiten de EU verzenden. Voor de vereenvoudigde wijze van douaneafhandeling moet een vergunning worden aangevraagd bij het hoofd van het douanedistrict waaronder uw onderneming ressorteert. Bij het verlenen van de vergunning zal onder andere als voorwaarde worden gesteld dat met het CBS een regeling is getroffen over de rechtstreekse levering van de benodigde gegevens aan het CBS. De Extrahandel is met een aantal velden uitgebreid zoals EORINR-aangever, EORINRinformatieplichtige, Land douaneaangifte, EU-land verzending of bestemming, Factuurvaluta, Binnenlandse vervoerwijze en Douaneregeling. Vanaf 2012 zijn deze velden verplicht. Indien u voor extrahandel de 7 nieuwe variabelen invult, is de record lay-out 144 posities. In alle overige gevallen is de record lay-out 115 posities. Zie 4 (record lay-out 115 posities ) en 7 (record lay-out 144 posities ). pagina 4

5 1.3 Elektronisch berichtenverkeer De Regeling statistieken goederenverkeer is gewijzigd bij Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 november 2007, WJZ en is op grond van artikel II in werking getreden per 1 januari 2008 en gepubliceerd in de Staatscourant. In deze regeling is vastgesteld dat gebruik wordt gemaakt van de volgende gegevensdragers: computerbestanden waarvan de indeling naar het oordeel van de directeurgeneraal van het CBS overeenkomt met een door het CBS opgestelde standaardindeling voor elektronische waarneming van het goederenverkeer tussen de lidstaten van de Europese Unie computerbestanden die zijn opgesteld met behulp van door het CBS opgestelde software In afwijking hiervan kunt u, alleen in het geval dat u niet beschikt over apparatuur om de gegevens elektronisch aan te leveren, voor de opgave gebruik maken van de originele door het CBS beschikbaar gestelde formulieren. Om in aanmerking te komen voor het verstrekken van gegevens via bovengenoemde formulieren geldt een aparte procedure. U kunt hiervoor contact opnemen met telefoonnummer Telefoonnummer Om sneller met de aangever van de statistische opgave te kunnen communiceren, bestaat de mogelijkheid om het telefoonnummer van de aangever in de record lay-out elektronische aanlevering te vermelden. Hiervoor is in het voorlooprecord het veld Telefoonnummer aangever gecreëerd. Dit veld bestaat uit 15 posities en is opgebouwd in raw format. Dit wil zeggen dat deze opbouw overeenkomt met het telefoonnummer, zoals dit gebruikt wordt bij mobiele telefoons. Als voorbeeld wordt hierna het telefoonnummer van de servicedesk berichtgevers: weergegeven. De opbouw van het telefoonnummer ziet er als volgt uit: landcode +31, netnummer 45, abonneenummer Het telefoonnummer moet links uitgelijnd worden. 1.5 Nihil-opgave Indien in een verslagmaand geen invoer/icv of uitvoer/icl heeft plaatsgevonden moet een "nihil-opgave" worden ingezonden. Een nihil-opgave bestaat uit het voorlooprecord (recordtype 9801), een of meer datarecords van de goederenstro(o)m(en) waarvoor de nihil-opgave wordt gedaan en het afsluitrecord. In het datarecord worden de velden "Gewicht", "Bijzondere maatstaf" en "Factuurwaarde" en, indien van toepassing, Statistische waarde, gevuld met 0. Voorts moeten de velden "Transactieperiode", "Goederenstroom", "Informatieplichtige", "Land van herkomst/bestemming" en Statistisch stelsel worden ingevuld. Als de nihil-opgave de handel met EU landen betreft, vult u in het veld "Land van herkomst/bestemming" de code QV in. Als de nihil-opgave bedoeld is voor Extrahandel, kiest u de code QW. In het veld Statistisch stelsel dient de code 00 te worden ingevuld, behalve bij wederuitvoer en doorvoer. Heeft de nihil-opgave betrekking op wederuitvoer (enkel mogelijk bij goederenstroom 7), dient in het veld Statistisch stelsel code 02 te worden ingevuld. Heeft de nihil-opgave betrekking op doorvoer, dient in het veld Statistisch stelsel code 03 te worden ingevuld. pagina 5

6 1.6 Correctieposten In de statistiekopgave kunnen correctieposten worden aangeleverd. Deze posten worden in het datarecord in het veld Correctiepost aangeduid met een C. Deze optie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van correcties (b.v. creditnota s) op eerder ingezonden statistiekopgaven. De volgende velden mogen afwijken t.o.v. de oorspronkelijke statistiekopgave: Gewicht teken, Gewicht, Bijzondere maatstaf teken, Bijzondere maatstaf Factuurwaarde teken, Factuurwaarde, Staistische waarde teken, Statistische waarde. 1.7 Vereenvoudigde Intrastat-opgave van transacties met geringe waarde Voor bedrijven die enkel of hoofdzakelijk kleinschalig handel drijven, heeft de Europese Commissie middels Verordening EG nr. 1982/2004, een drempel per transactie vastgesteld. Voor transacties met een waarde van minder dan 200 kunt u in het Intrastat-stelsel volstaan met een sterk vereenvoudigde opgave. In uw Intrastat-opgave hoeft u slechts 4 kenmerken te vermelden. Een van deze kenmerken is een speciale goederencode die in de plaats komt van de code waaronder de goederen in de Gecombineerde Nomenclatuur worden ingedeeld. De kenmerken zijn: goederenstroom ICV (code 6) of ICL (code 7) code van het land van herkomst c.q. bestemming goederencode factuurwaarde Onder deze regeling vallen niet alleen facturen met een waarde beneden de 200 doch ook gedeelten van een factuur voor zover de waarde per afzonderlijke goederencode beneden dit bedrag blijft. De transacties met gelijke kenmerken mogen per maand bijeen worden geteld en op één regel worden opgegeven. 1.8 Inzendtermijn Met betrekking tot de inzendtermijn is bepaald dat de opgave uiterlijk op de tiende werkdag na afloop van een verslagmaand door het CBS ontvangen dient te zijn. 1.9 Verantwoordelijkheid Een informatieplichtige kan de statistiekopgave uitbesteden aan een zogenaamde derde aangever (b.v. een expediteur). De verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de opgave blijft echter bij de informatieplichtige berusten. pagina 6

7 1.10 Aangiftedrempel INTRASTAT De opgaveplicht voor Intrastat is voor 2012 als volgt geregeld: Bedrijven die in 2011 voor de invoer (ICV) uit lidstaten van de EU of voor de uitvoer (ICL) naar lidstaten van de EU een bedrag van per jaar overschrijden moeten gedurende het gehele jaar 2012 maandelijks een statistiekopgave aan het CBS blijven verstrekken. De drempel geldt voor de invoer en de uitvoer afzonderlijk: bijv. een bedrijf met een invoer (ICV) op jaarbasis van en een jaarlijkse uitvoer (ICL) van hoeft aan het CBS uitsluitend gegevens over de invoer te verstrekken. Bedrijven die niet in 2011, maar wel in 2012 de drempel van overschrijden, worden in 2012 opgaveplichtig met ingang van de maand waarin de overschrijding plaatsvindt. De opgaveplicht geldt vervolgens voor de gehele rest van het jaar: een bedrijf dat van januari tot en met augustus voor heeft ingevoerd uit de EU en in september voor , moet over september de eerste keer een opgave voor de invoer verstrekken (voor ) en vervolgens ook gedurende de resterende maanden van Een bedrijf dat van januari tot en met augustus voor heeft uitgevoerd naar lidstaten van de EU en in september voor , moet over september de eerste keer een opgave doen voor de uitvoer (voor ) en vervolgens ook gedurende de resterende maanden van Toelichting op de structuur van de bestanden Bestanden mogen uitsluitend ASCII-tekens bevatten. Bij bestanden met een fixed recordlengte moet de recordlengte 115 of 144 (uitsluitend bij de uitgebreide record lay-out extrahandel) posities zijn. De volgende gegevens moeten op elk bestand dat aangeleverd wordt aanwezig zijn: Voorlooprecord : een record van het type 9801 met gegevens over de aangever en de opgave. Datarecords : per informatieplichtige per goederenstroom: een of meer datarecords. Afsluitrecord : een record van het type 9899 als teken dat het einde van het bestand is bereikt en dat het bestand volledig is. N.B. Indien een veld niet van toepassing is moet het worden gevuld met spaties of nullen. pagina 7

8 3 Specificaties bestanden via upload Ieder bestand moet volledig voldoen aan de indeling van de hierna beschreven "record lay-out elektronische aanlevering" (zie 5 en 8). U kunt uw maandelijks in te zenden bestanden via upload aanbieden bij het CBS. U heeft hiervoor geen specifieke software nodig. Uploaden van bestanden doet u door via uw internetbrowser een beveiligde verbinding met het CBS te maken. Het HTTPS-protocol (Hyper- Text Transfer Protocol Secure) zorgt voor een veilige uitwisseling van gegevens via het Internet. Het uploaden van bestanden vereist eenmalig een enquêtecode, een correspondentienummer en het controlenummer. Wilt u van de uploadmogelijkheid gebruik maken, stuurt u dan een e- mail naar met als onderwerp Ih-u. In deze vermeldt u verder: het BTW-nummer van de aangever; de bedrijfsnaam van de aangever; het adres van de aangever; de naam, het adres en het telefoonnummer van de contactpersoon. De enquêtecode, het correspondentienummer, het controlenummer en de internetlink worden u dan via toegezonden. Zodra het bestand verstuurd is, krijgt u de bevestiging, dat het bestand ontvangen is bij het CBS. Desgewenst kunt u deze ontvangstbevestiging afdrukken. pagina 8

9 4 Record lay-out elektronische aanlevering 2012 (115 posities) voor intra- en/of extrahandel Voorlooprecord Omschrijving positie lengte Waardebereik Vaste waarde intra Recordtype Aangever (BTW-nr) BTW-nummer Verslagperiode JJJJMM Aangever (naam) Alfanumeriek Registratienummer CBS Numeriek Versienummer Alfanumeriek Creatiedatum JJJJMMDD Creatietijd HHMMSS Telefoonnummer aangever Alfanumeriek Reserve Spaties Vaste waarde extra Datarecords Omschrijving positie lengte Waardebereik Vaste waarde Vaste waarde intra extra Transactieperiode JJJJMM Goederenstroom Informatieplichtige BTW-nummer Regelnummer Numeriek Land van oorsprong Alfabetisch Spaties Land van herkomst/bestemming Alfabetisch Vervoerwijze Container , 1 0 Verkeersgebied/haven Numeriek Statistisch stelsel Transactie Goederencode Numeriek Taric Numeriek 00 Gewicht teken ,- Gewicht Numeriek Bijzondere maatstaf teken ,- Bijzondere maatstaf Numeriek Factuurwaarde teken ,- Factuurwaarde Numeriek Statistische waarde teken ,- Statistische waarde Numeriek Administratienummer Alfanumeriek Reserve Spaties Correctiepost Spatie of C Preferentie Numeriek 000 Reserve Spaties Afsluitrecord Omschrijving positie lengte Waardebereik Vaste waarde Vaste waarde intra extra Recordtype Reserve Spaties pagina 9

10 5 Toelichting op de velden van het voorlooprecord Omschrijving Aangever (BTW-nr) Verslagperiode Aangever (Naam) Registratienummer CBS Versienummer Creatiedatum Creatietijd Telefoonnummer Toelichting Nederlands BTW-nummer van de onderneming die de statistiekopgave naar het CBS zendt (negen cijfers, B, 2 cijfers; bijv B01). Periode (jaar en maand) waarop de opgave betrekking heeft. Naam van de onderneming die de opgave naar het CBS zendt. Registratienummer van de software-applicatie. Dit nummer werd in het verleden door het CBS op aanvraag aan systeemhuizen verstrekt. Systeemhuizen die een registratienummer toegekend hebben gekregen mogen dit nummer blijven gebruiken. In alle andere gevallen dit veld vullen met spaties. Versienummer van de software-applicatie, aan te geven door het systeemhuis. Indien niet bekend vul dit veld met spaties. Datum waarop het bestand is aangemaakt. Bij duplicaatbestanden moet de creatiedatum van het oorspronkelijke bestand worden aangegeven. Tijd waarop het bestand is aangemaakt. Bij duplicaatbestanden moet de creatietijd van het oorspronkelijke bestand worden aangegeven. Telefoonnummer van de aangever. Deze informatie is nodig om snel met de aangever van de statistische opgave te kunnen communiceren. pagina 10

11 6 Toelichting op de velden van de datarecords Omschrijving Transactieperiode Goederenstroom Informatieplichtige Regelnummer Toelichting Jaar en maand waarin de feitelijke goederenverplaatsing plaatsvond. Aanduiding van de aard van de goederenstroom; zie codelijst Goederenstroom. BTW-nummer van de informatieplichtige waarvoor opgave wordt gedaan (negen cijfers, B, 2 cijfers; bijv B01). Het volgnummer van de datarecords, beginnend met en oplopend met 1. Land van oorsprong Dit veld moet uitsluitend worden ingevuld bij Extrahandel en dan alleen bij invoer en bij bepaalde entrepottransacties, vooral in die gevallen waar in het veld Goederenstroom de code 3 of 6 is gebruikt. Het land van oorsprong is het land waar de goederen zijn voortgebracht of vervaardigd of waar de goederen ingrijpend zijn be- of verwerkt. Het land van oorsprong wordt geïdentificeerd met de code volgens de Geonomenclatuur van de EU; zie codelijst Landenlijst, alfabetisch. N.B. De 2-letterige alfacode moet links worden aangelijnd met als 3 e positie een spatie Land van herkomst Land van bestemming Het land vanwaar de goederen met bestemming Nederland zijn verzonden. Indien de goederen vóór invoer/icv in Nederland via één of meer landen zijn vervoerd en daar voorwerp hebben uitgemaakt van een oponthoud of rechtshandeling die geen verband houdt met het vervoer, dan geldt als land van herkomst het laatste land waar dit oponthoud of deze rechtshandeling heeft plaatsgevonden. Het land van herkomst wordt geïdentificeerd met de code volgens de Geonomenclatuur van de EU; zie codelijst Landenlijst, alfabetisch. N.B. De 2-letterige alfacode moet links worden aangelijnd met als 3 e positie een spatie. Het land dat op het ogenblik van uitvoer/icl bekend is als het land waarheen de goederen uiteindelijk worden verzonden. Indien op het ogenblik van uitvoer bekend is, dat de goederen vóór aankomst op de uiteindelijke bestemming voorwerp zullen uitmaken van een oponthoud of rechtshandeling die geen verband houdt met het vervoer, dan geldt als land van bestemming het eerste land waar dit oponthoud of deze rechtshandeling zal plaatsvinden. Het land van bestemming wordt geïdentificeerd met de code volgens de Geonomenclatuur van de EU. Zie codelijst Landenlijst, alfabetisch. N.B. De 2-letterige alfacode moet links worden aangelijnd met als 3 e positie een spatie. pagina 11

12 Toelichting op de velden van de datarecords (vervolg) Omschrijving Vervoerwijze Container Toelichting De wijze waarop de goederen Nederland zijn binnengekomen of heb ben verlaten. Indien de wijze van vervoer niet bekend is, moet de vermoedelijke wijze van vervoer worden aangegeven. Onder "zeevaart" wordt tevens verstaan het vervoer met een (vracht)auto die voor een gedeelte van het traject gebruik maakt van een veerverbinding ("roll on/roll off"). Deze wijze van vervoer moet u dus niet als "wegvervoer" coderen; zie codelijst vervoerswijze. Er is sprake van vervoer per container (code 0: geen containervervoer - code 1: containervervoer). Dit veld is niet van toepassing bij Intrahandel (vullen met 0). Bij vervoerwijze 7 wordt dit veld gevuld met 0. Verkeersgebied Dit veld is met ingang van 2005 niet meer van toepassing (vullen met haven 00). Statistisch Stelsel Transactie Goederencode Het statistisch stelsel is een nadere verbijzondering van de goederenstroom. De coderingen bij Statistisch Stelsel stellen het CBS in staat de "normale" in- en uitvoer te onderscheiden van bijzondere goederenstromen zoals doorvoer, wederuitvoer en tijdelijke verplaatsing van voorraden; zie codelijst Statistisch Stelsel. Bij goederenstroom 1 of 2 is dit veld niet van toepassing (vullen met 00). De aard van de overeenkomst, die ten grondslag ligt aan de levering van de goederen (b.v. koop, verkoop, retourzending, reparatie); zie codelijst Transactie. Bij goederenstroom 1 en 2 is dit veld niet van toepassing (vullen met 0). De 8-cijferige goederencode volgens de Gecombineerde Nomenclatuur. Deze code is in alle EU-lidstaten identiek. De Gecombineerde Nomenclatuur wordt beschikbaar gesteld via Internet (www.cbs.nl/gn). De Gecombineerde Nomenclatuur is o.a. ook opgenomen in publicaties van Eurostat, het Ministerie van Financiën. pagina 12

13 Toelichting op de velden van de datarecords (vervolg) Omschrijving Taric...teken Gewicht Toelichting Geïntegreerd Tarief van de Europese Unie. Indien u Extrahandel aangeeft, dient u - uitsluitend bij invoer (goederenstromen 3 en 6) - de 2- cijferige Taric-code te vermelden (zie b.v. Boekwerk Heffingen bij Invoer deel II van het Ministerie van Financiën). In alle andere gevallen vullen met 00. In dit veld kunt u aangeven met het teken "-" of "+" of de waarde in het volgende veld negatief of positief is. Dit geldt voor de velden gewicht, maatstaf, factuurwaarde en statistische waarde. Negatieve waarden kunnen voorkomen in geval van correcties op eerder verstrekte opgaven. In geval van nulwaarden s.v.p. het teken "+" gebruiken. Gewicht uitgedrukt in hele kilogrammen. Voor handel met landen binnen de EU (INTRA-handel) geldt: bij goederen waarbij géén maatstaf gevraagd wordt, moet het gewicht worden aangegeven, afgerond op hele kilo's. Raadpleeg hiervoor de Gecombineerde Nomenclatuur, de kolom bijzondere maatstaf (www.cbs.nl/gn). Bij de desbetreffende goederencode staat dan in de kolom bijzondere maatstaf (achter de omschrijving van de goederencode) een streepje (-). Gewichten beneden 1 kilo moeten altijd naar boven worden afgerond. Voor handel met landen buiten de EU (EXTRA-handel) geldt: gewicht altijd aangeven. (rechts uitlijnen met voorloopnullen). Bijzondere maatstaf Voor een aantal goederen moet u de bijzondere maatstaf aangeven (geen gewicht, maar bv. aantal stuks, paren, liters of m²). Raadpleeg hiervoor de Gecombineerde Nomenclatuur, de kolom bijzondere maatstaf (www.cbs.nl/gn). De bijzondere maatstaf is bij de desbetreffende goederencode vermeld, in de kolom bijzondere maatstaf (achter de omschrijving van de goederencode). (rechts uitlijnen met voorloopnullen). pagina 13

14 Toelichting op de velden van de datarecords (vervolg) Een referentie die u naar eigen behoefte kunt gebruiken (b.v. factuur- nummer). Omschrijving Factuurwaarde Statistische Waarde Administratie nummer Correctiepost Preferentie Toelichting De factuurwaarde aangeven in hele euro s. De waarde die de verkoper aan de koper in rekening brengt. Als de factuurwaarde niet in overeenstemming is met de werkelijke waarde van de goederen gelden afwijkende bepalingen. Dat is onder andere het geval bij gratis zendingen, veredelingsverkeer en tijdelijke in- en uitvoer. Voor dergelijke transacties moet niet het factuurbedrag, doch de werkelijke waarde worden aangegeven. Bij verzending of ontvangst ná loonveredeling is dat de oorspronkelijke waarde verhoogd met de veredelingskosten. (rechts uitlijnen met voorloopnullen). Bij goederenstroom 1 of 2 is dit veld niet van toepassing (vullen met ). Statistische waarde aangeven in hele euro's. Behoeft niet te worden ingevuld bij Intrahandel. Bij invoer uit landen buiten de EU wordt de "Statistische waarde" als volgt gedefinieerd: de waarde die de goederen hebben op de plaats en het tijdstip waarop ze de EU binnenkomen (inclusief vervoers- en verzekeringskosten tot aan de grens van het land waar de goederen de EU binnenkomen). Bij uitvoer naar landen buiten de EU geldt: de statistische waarde is de waarde die de goederen hebben op de plaats en het tijdstip waarop ze het Nederlands grondgebied verlaten. Omdat vervoers- en verzekeringskosten vrijwel nooit uitgesplitst worden voor het binnenlandse traject enerzijds en het buitenlandse traject anderzijds, kan voor de berekening van de statistische waarde desgewenst worden volstaan met een benadering, waarbij met behulp van een formule bijvoorbeeld de factuurwaarde wordt omgerekend. (rechts uitlijnen met voorloopnullen). Bij goederenstroom 1 of 2 mag dit veld zijn. Deze optie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van correcties (b.v. creditnota s) op eerder ingezonden statistiekopgaven. Indien een record een correctiepost betreft, in dit veld een C vermelden. Indien u Extrahandel aangeeft, moet u - uitsluitend bij invoer (goederenstromen 3 en 6) - de 3-cijferige communautaire preferentiecode vermelden (zie b.v. Boekwerk Heffingen bij Invoer deel II van het Ministerie van Financiën of Handboek voor In- en uitvoer deel B1 van Kluwer / Samsom). In alle andere gevallen vullen met 000. pagina 14

15 7 Record lay-out elektronische aanlevering 2012 (144 posities) voor extrahandel met 7 nieuwe variabelen Voorlooprecord Omschrijving positie lengte Waardebereik Vaste waarde extra Recordtype Aangever (BTW-nr) BTW-nummer Verslagperiode JJJJMM Aangever (naam) Alfanumeriek Registratienummer CBS Numeriek Versienummer Alfanumeriek Creatiedatum JJJJMMDD Creatietijd HHMMSS Telefoonnummer aangever Alfanumeriek Reserve Spaties EORINR-aangever Alfanumeriek Filler Spaties pagina 15

16 Datarecord Omschrijving positie lengte Waardebereik Vaste waarde extra Transactieperiode JJJJMM Goederenstroom Informatieplichtige BTW-nummer Regelnummer Numeriek Land van oorsprong Alfabetisch Land van herkomst/bestemming Alfabetisch Vervoerwijze Container , 1 Verkeersgebied/haven Numeriek 00 Statistisch stelsel Transactie Goederencode Numeriek Taric Numeriek Gewicht teken ,- Gewicht Numeriek Bijzondere maatstaf teken ,- Bijzondere maatstaf Numeriek Factuurwaarde teken ,- Factuurwaarde Numeriek Statistische waarde teken ,- Statistische waarde Numeriek Administratienummer Alfanumeriek Reserve Spaties Correctiepost Spatie of C Preferentie Numeriek Reserve Spaties EORINR-informatieplichtige Alfanumeriek Land douaneaangifte Alfabetisch EU land verzending/bestemming Alfabetisch Factuurvaluta Alfabetisch Binnenlandse vervoerwijze Numeriek Douaneregeling Numeriek Afsluitrecord Omschrijving Positie lengte Waardebereik Vaste waarde extra Recordtype Reserve Spaties pagina 16

17 8 Toelichting op de velden van het voorlooprecord Omschrijving Aangever (BTW-nr) Verslagperiode Aangever (Naam) Registratienummer CBS Versienummer Creatiedatum Creatietijd Telefoonnummer EORINR-aangever Toelichting Nederlands BTW-nummer van de onderneming die de statistiekopgave naar het CBS zendt (negen cijfers, B, 2 cijfers; bijv B01). Periode (jaar en maand) waarop de opgave betrekking heeft. Naam van de onderneming die de opgave naar het CBS zendt. Registratienummer van de software-applicatie. Dit nummer werd in het verleden door het CBS op aanvraag aan systeemhuizen verstrekt. Systeemhuizen die een registratienummer toegekend hebben gekregen mogen dit nummer blijven gebruiken. In alle andere gevallen dit veld vullen met spaties. Versienummer van de software-applicatie, aan te geven door het systeemhuis. Indien niet bekend vul dit veld met spaties. Datum waarop het bestand is aangemaakt. Bij duplicaatbestanden moet de creatiedatum van het oorspronkelijke bestand worden aangegeven. Tijd waarop het bestand is aangemaakt. Bij duplicaatbestanden moet de creatietijd van het oorspronkelijke bestand worden aangegeven. Telefoonnummer van de aangever. Deze informatie is nodig om snel met de aangever van de statistische opgave te kunnen communiceren. Dit nummer is toegekend door de Douane. Merendeels is dit een Nederlands EORI-nummer ( NL, 9 cijfers aangevuld met 6 spaties; bijv. NL ). Bij een buitenlands EORInummer begint het nummer met de 2-letterige alfacode van het het EU-land aangevuld met een alfanummerieke codering van maximaal 15 posities. Vanaf 2012 is dit gegeven verplicht. pagina 17

18 9 Toelichting op de velden van de datarecords Omschrijving Transactieperiode Goederenstroom Informatieplichtige Regelnummer Land van oorsprong Land van herkomst Land van bestemming Toelichting Jaar en maand waarin de feitelijke goederenverplaatsing plaatsvond. Aanduiding van de aard van de goederenstroom; zie codelijst Goederenstroom. BTW-nummer van de informatieplichtige waarvoor opgave wordt gedaan (negen cijfers, B, 2 cijfers; bijv B01). Het volgnummer van de datarecords, beginnend met en oplopend met 1. Het land waar de goederen zijn voortgebracht of vervaardigd of waar de goederen ingrijpend zijn be- of verwerkt. Het land van oorsprong wordt geïdentificeerd met de code volgens de Geonomenclatuur van de EU; zie codelijst Landenlijst, alfabetisch. Dit veld moet uitsluitend worden ingevuld bij goederenstroom 3 of 6. In alle andere gevallen vullen met spaties. N.B. De 2-letterige alfacode moet links worden aangelijnd met als 3 e positie een spatie. Het land buiten de EU vanwaar de goederen met bestemming de EU zijn verzonden. Indien de goederen vóór invoer in de EU via één of meer landen zijn vervoerd en daar voorwerp hebben uitgemaakt van een oponthoud of rechtshandeling die geen verband houdt met het vervoer, dan geldt als land van herkomst het laatste land waar dit oponthoud of deze rechtshandeling heeft plaatsgevonden. Het land van herkomst wordt geïdentificeerd met de code volgens de Geonomenclatuur van de EU; zie codelijst Landenlijst, alfabetisch. N.B. De 2-letterige alfacode moet links worden aangelijnd met als 3 e positie een spatie. Het land buiten de EU dat op het ogenblik van uitvoer (Land van bestemming is buiten de EU) bekend is als het land waarheen de goederen uiteindelijk worden verzonden. Indien op het ogenblik van uitvoer bekend is, dat de goederen vóór aankomst op de uiteindelijke bestemming voorwerp zullen uitmaken van een oponthoud of rechtshandeling die geen verband houdt met het vervoer, dan geldt als land van bestemming het eerste land waar dit oponthoud of deze rechtshandeling zal plaatsvinden. pagina 18

19 Toelichting op de velden van de datarecords Omschrijving Toelichting Het land van bestemming wordt geïdentificeerd met de code volgens de Geonomenclatuur van de EU. Zie codelijst Landenlijst, alfabetisch. N.B. De 2-letterige alfacode moet links worden aangelijnd met als 3 e positie een spatie. Vervoerwijze Container De wijze waarop de goederen de EU zijn binnengekomen of hebben verlaten. Indien de wijze van vervoer niet bekend is, moet de vermoedelijke wijze van vervoer worden aangegeven. Onder "zeevaart" wordt tevens verstaan het vervoer met een (vracht)auto die voor een gedeelte van het traject gebruik maakt van een veerverbinding ("roll on/roll off"). Deze wijze van vervoer moet u dus niet als "wegvervoer" coderen; zie codelijst vervoerwijze. Bij goederenstroom 3 mag dit veld 0 zijn. Er is sprake van vervoer per container (code 0: geen containervervoer - code 1: containervervoer). Bij vervoerwijze 7 wordt dit veld gevuld met 0. Verkeersgebied/ Niet van toepassing (vullen met 00). haven Statistisch Stelsel Transactie Goederencode Het statistisch stelsel is een nadere verbijzondering van de goederenstroom. De coderingen bij Statistisch Stelsel stellen het CBS in staat de "normale" in- en uitvoer te onderscheiden van bijzondere goederenstromen zoals doorvoer, wederuitvoer en tijdelijke verplaatsing van voorraden; zie codelijst Statistisch Stelsel. Bij goederenstroom 1 of 2 is dit veld niet van toepassing (vullen met 00). De aard van de overeenkomst, die ten grondslag ligt aan de levering van de goederen (b.v. koop, verkoop, retourzending, reparatie); zie codelijst Transactie. Bij goederenstroom 1 of 2 is dit veld niet van toepassing (vullen met 0). De 8-cijferige goederencode volgens de Gecombineerde Nomenclatuur. Deze code is in alle EU-lidstaten identiek. De Gecombineerde Nomenclatuur wordt beschikbaar gesteld via Internet (www.cbs.nl/gn). De Gecombineerde Nomenclatuur is o.a. ook opgenomen in publicaties van Eurostat en het Ministerie van Financiën. pagina 19

20 Toelichting op de velden van de datarecords Omschrijving Taric...teken Gewicht Bijzondere maatstaf Factuurwaarde Statistische Waarde Toelichting De Taric-code staat voor Geïntegreerd Tarief van de Europese Unie. (zie b.v. Boekwerk Heffingen bij Invoer deel II van het Ministerie van Financiën of Handboek voor In- en uitvoer deel). Dit veld moet uitsluitend worden ingevuld bij goederenstroom 3 of 6. In alle andere gevallen vullen met 00. In dit veld kunt u aangeven met het teken "-" of "+" of de waarde in het volgende veld negatief of positief is. Dit geldt voor de velden gewicht, maatstaf, factuurwaarde en statistische waarde. Negatieve waarden kunnen voorkomen in geval van correcties op eerder verstrekte opgaven. In geval van nulwaarden s.v.p. het teken "+" gebruiken. Gewicht uitgedrukt in hele kilogrammen. Gewichten beneden 1 kilo moeten altijd naar boven worden afgerond. (rechts uitlijnen met voorloopnullen). Voor een aantal goederen moet u de bijzondere maatstaf aangeven (geen gewicht, maar bv. aantal stuks, paren, liters of m²). Raadpleeg hiervoor de Gecombineerde Nomenclatuur, de kolom bijzondere maatstaf (www.cbs.nl/gn). De bijzondere maatstaf is bij de desbetreffende goederencode vermeld, in de kolom bijzondere maatstaf (achter de omschrijving van de goederencode). (rechts uitlijnen met voorloopnullen). De waarde die de verkoper aan de koper in rekening brengt. De factuurwaarde aangeven in hele euro s. (rechts uitlijnen met voorloopnullen). Bij goederenstroom 1 of 2 is dit veld niet van toepassing (vullen met ). Bij invoer (Land van herkomst buiten de EU): de waarde die de goederen hebben op de plaats en het tijdstip waarop ze het EU-land van bestemming binnenkomen (inclusief vervoers- en verzekeringskosten tot aan de grens van het land waar de goederen het EU-land van bestemming binnenkomen). Bij uitvoer (Land van bestemming buiten de EU): de waarde die de goederen hebben op de plaats en het tijdstip waarop ze het EU-land van verzending verlaten. Omdat vervoers- en verzekeringskosten vrijwel nooit uitgesplitst pagina 20

Afghanistan incl mobiel - Azoren

Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel 2,57 Alaska incl mobiel 0,10 Albanië 0,36 Albanië Mobiel 0,42 Albanië Tirana 0,27 Algerije Mobiel 0,51 Amerikaans Samoa 1,00 Amerikaanse Maagendeilanden

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2)

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) Forfaits tot 01/04/2016 Forfaits tot 01/042016 LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) euro per overnachting euro AFGHANISTAN 1000 120 ALBANIE 400 180 ALGERIJE 750 220 AMERIKAANS SAMOA

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,2596 0,2596 0,3142 0,3142 Albanie 0,000 0,1731 0,2596 0,2094 0,3142 Albanie special 0,000 0,8222 0,8222 0,9948 0,9948 Algerije 0,000 0,1475 0,3029 0,1785 0,3665 America Samoa 0,000

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

Proximus mobile Business tarieven

Proximus mobile Business tarieven Proximus mobile Business tarieven Proxiworld tarieven vanaf 01/07/2015: De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In verzonden in Europese Unie

Nadere informatie

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal)

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) naar vast naar mobiel Europese Unie (EU) 0,25 0,49 Rest van Europa 0,49 0,59 VS & Canada 0,30 0,30 Rest van de

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten)

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,319 0,319 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,213 0,319 0,176 0,264 Albanie special 0,000 1,012 1,012 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,182 0,373 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,319 0,319 0,264

Nadere informatie

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%.

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%. Voor bellen naar buitenland heeft ZeelandNet daar waar mogelijk één tarief voor bellen naar vast en mobiel. De belangrijkste bestemmingen België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Frankrijk

Nadere informatie

Internationale Tarieven

Internationale Tarieven Internationale Tarieven De vaste diensten van Teleservice brengen ook vele internationale voordelen met zich mee. In dit overzicht staan al onze internationale gespreks tarieven en voorwaarden. Er wordt

Nadere informatie

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Introductie U verstuurt brieven of pakketten vanuit Nederland naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een poststuk ongeveer

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten Internationaal

Tarieven Gesprekskosten Internationaal Tarieven Gesprekskosten Internationaal Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en dal tarieven. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief BTW. De bestemmingen die zijn benoemd met speciaal staan

Nadere informatie

Internationale gesprekstarieven

Internationale gesprekstarieven Afghanistan 1,2072 1,4607 Afghanistan Mobiel 1,2072 1,4607 Albanië 0,2767 0,3348 Albanië Mobiel 0,3346 0,4049 Algerije 0,3548 0,4293 Algerije Mobiel 0,3548 0,4293 Amerikaans Samoa 0,4797 0,5804 Amerikaanse

Nadere informatie

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

Internationale tarieven Telecom Capacity

Internationale tarieven Telecom Capacity Internationale tarieven Telecom Capacity Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW, afrekening per seconde De bestemmingen die zijn benoemd met

Nadere informatie

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V.

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. 2016 0187-bellen.nl Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Bellen

Nadere informatie

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier Nederland Vast Bestemming Starttarief Minuuttarief Nederland Vast-PIEK Piek=Maandag t/m Vrijdag 08:00-19:00 0,0500 0,0400 Nederland Vast-DAL Dal=Maandag t/m Vrijdag

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten

Tarieven Gesprekskosten Tarieven Gesprekskosten INTERNATIONAAL Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,042 0,300 Albanie 0,042 0,200 Albanie mobiel 0,042

Nadere informatie

5 www.voizz.net! " # " $ %& '"(")"

5 www.voizz.net!  #  $ %& '() 5 www.voizz.net Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Abonnementen ZZP-er pakket 0,00 25,00 extra extensie 0,00 7,50 MKB pakket

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012)

Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012) Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012) Alle tarieven zijn in euro's en inclusief 21% BTW. Telfort bellen Bij Telfort kun je kiezen voor Bellen Standaard of Bellen Onbeperkt. Daarmee bel je heel

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016 Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare

Nadere informatie

Codelijst 6 Landencodering volgens de Geonomenclatuur van de EU.

Codelijst 6 Landencodering volgens de Geonomenclatuur van de EU. lijst 6 Landencodering volgens de Geonomenclatuur van de EU. betisch gerangschikt A BH Bahrein Baker Abu Dhabi ES Balearen AF FI AL DZ WF VI AS AD AO AI KM AQ AG AR AM AW SH AU AZ PT Admiraliteitseilanden

Nadere informatie

de afzender) Standaard Pakket 24 uur ma t/m za 2 ja www.postnl.nl Aangetekend 24 uur ma t/m za 2 nee www.postnl.nl

de afzender) Standaard Pakket 24 uur ma t/m za 2 ja www.postnl.nl Aangetekend 24 uur ma t/m za 2 nee www.postnl.nl Overkomstduur, bestelling en Track en Trace (binnenland) Voor de overkomst van alle brieven en pakketten met of zonder services geldt in het binnenland de slagzin van PostNL: Vandaag gepost, morgen bezorgd.

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2015 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Bellen. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden)

Bellen. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Bellen (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement per maand

Nadere informatie

EU-pack Prijs bundel 10,00. Minuuttarief bellen 0,10 Minuuttarief gebeld worden 0,05 SMS sturen 0,06 SMS ontvangen 0,00 Dataverbruik per Mb 0,10

EU-pack Prijs bundel 10,00. Minuuttarief bellen 0,10 Minuuttarief gebeld worden 0,05 SMS sturen 0,06 SMS ontvangen 0,00 Dataverbruik per Mb 0,10 Verkeer in het buitenland Omdat veel mensen tijdens de vakantie eropuit trekken en Nederland verlaten is het zinvol om vooraf te weten hoe het zit met de abonnementen. Zakelijk kan men toch bereikbaar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT. Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen. Versie 2015

Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT. Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen. Versie 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen Versie 2015 INTRASTAT Het stelsel voor de statistieken van handel met EU-landen Op 1 januari 1993

Nadere informatie

Prijslijst vaste telefonie

Prijslijst vaste telefonie Belgacom VP Company United Telecom piek dal setup piek dal setup naar een vaste lijn 0,0302 0,0198 0,0198 0,0242 0,0158 0,0198 naar andere vaste netwerken 0,0343 0,0227 0,0198 0,0274 0,0182 0,0198 naar

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels zakelijk Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms

Nadere informatie

UNET VOIP GESPREKSKOSTEN

UNET VOIP GESPREKSKOSTEN UNET VOIP GESPREKSKOSTEN TARIEFLIJST ZAKELIJKE AFNEMERS VERSIE UNET.VOIPUSAGE.TL.ZA.V5.1 GELDIG PER 09-01-2015 Document index Titel UNET.VOIPUSAGE.ZA.TL.v5.1 Document type Tarieflijst (TL) Classificatie

Nadere informatie

Bellen Avond & Weekend

Bellen Avond & Weekend Bellen Avond & Weekend (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer + Prijsinformatie MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer Uw simkaart met uw twee telefoonnummers: Frans nr + Zwitsers nr Ontvang al uw oproepen op uw 2 telefoonlijnen, met een automatische

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

INTRASTAT. Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen. Versie 2013. Centraal Bureau voor de Statistiek

INTRASTAT. Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen. Versie 2013. Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen Versie 2013 Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT Het stelsel voor de statistieken van handel met EU-landen Op 1 januari 1993

Nadere informatie

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl Gesprekstarieven ISDN2 Versie: 4.3 www.telecollectief.nl Let op: Onderstaande tarieven zijn exclusief 18% extra factuurkorting. Gesprekstarieven nationaal ISDN2 Nationale bestemming Start Piek Dal Regionaal

Nadere informatie

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST ACN behoudt zich het recht voor deze prijzen aan te passen. Maandelijkse Bijdragen De tarieven zijn weergegeven in euro's, incl. 21 % BTW. Pakketten

Nadere informatie

Voor Intrastat aangiften zijn de alfabetische landencodes van de lidstaten voorgeschreven. Alfa

Voor Intrastat aangiften zijn de alfabetische landencodes van de lidstaten voorgeschreven. Alfa LANDENNAAMLIJST (Geldig met ingang van 1 januari 2005) Deze landennaamlijst bevat voor alle landen of gebieden, ongeacht hun politieke status, de ISO alfa codes en de numerieke codes volgens de Geonomenclatuur

Nadere informatie

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25.1. Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties (hierna:

Nadere informatie

Kosten per minuut afhankelijk van bestemming 14XYZ/085/088/06760 0,075 0,04

Kosten per minuut afhankelijk van bestemming 14XYZ/085/088/06760 0,075 0,04 Beltarieven ON Beltarieven vanaf 1-2-2012 Per Bellen naar klanten van ON, OnsBrabantNet, en OnsNet Nuenen GRATIS GRATIS Bellen naar vast 0,075 0,04 Bellen naar mobiel 0,075 0,15 Bellen naar premium nummers*

Nadere informatie

Bellen Onbeperkt. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden)

Bellen Onbeperkt. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Bellen Onbeperkt (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Mededeling April 2014 (herdruk) 25.1. Inleiding

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Mededeling April 2014 (herdruk) 25.1. Inleiding Mededeling April 2014 (herdruk) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*4ED 25.1. Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader van het stelsel van algemene

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING REIZEN MET DE GROTE DRIE: WWW, E-MAIL EN NIEUWSGROEPEN 24

INHOUD INLEIDING REIZEN MET DE GROTE DRIE: WWW, E-MAIL EN NIEUWSGROEPEN 24 INHOUD INLEIDING VIRTUEEL OF REËEL REIZEN 11 HET INTERNET 12 De geschiedenis van het internet 13 Hoe is het internet zo verspreid geraakt? 14 Wat vind je nu op het internet? En wat niet? 16 Hoe geraak

Nadere informatie

Handleiding Statistiekopgave Internationale Handel in Goederen

Handleiding Statistiekopgave Internationale Handel in Goederen Internationale Handel in Goederen Handleiding Statistiekopgave Internationale Handel in Goederen Record lay-out elektronische aanlevering Versie 2014 Deze handleiding is bedoeld voor systeemhuizen en voor

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 Publicatiedatum: 18 mei 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

(Publicatieblad van de Europese Unie L 154 van 30 april 2004)

(Publicatieblad van de Europese Unie L 154 van 30 april 2004) 27.5.2004 NL L 189/33 Rectificatie van Beschikking 2004/432/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot goedkeuring van door derde landen ingediende residubewakingsplannen overeenkomstig Richtlijn 96/23/EG

Nadere informatie

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 VERTALING Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 Wijziging A. Artikel 2, vijfde lid In artikel 2, vijfde lid, van het Protocol worden de woorden

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling April 2014 (herdruk 4) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*10ED 25.1 Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms binnen

Nadere informatie

Deel 2 - Alfabetisch register op de naamlijst van de landen van herkomst/oorsprong en bestemming

Deel 2 - Alfabetisch register op de naamlijst van de landen van herkomst/oorsprong en bestemming BIJLAGE K NOMENCLATUUR VAN LANDEN EN GEBIEDEN VOOR DE STATISTIEKEN VAN DE BUITENLANDSE HANDEL VAN DE UNIE EN VAN DE HANDEL TUSSEN DE LIDSTATEN (zoals vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 1106/2012 - PbEU

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Roaming buitenland Tarieven per 1 juli 2013

Roaming buitenland Tarieven per 1 juli 2013 Bellen van / naar Zone 1 2 3 4 5 (Europese Unie) 1 0,24 1,15 1,35 1,50 2,25 (Europa) 2 1,15 1,15 1,35 1,50 2,25 (USA / Canada) 3 1,35 1,35 1,35 1,50 2,25 (Midden-, Zuid-Amerika) 4 1,50 1,50 1,50 1,50 2,25

Nadere informatie

Zone 2 Rest van Europa Albanië Bosnië & Herzegovina Moldavië Servië Andorra Macedonië Montenegro Wit Rusland

Zone 2 Rest van Europa Albanië Bosnië & Herzegovina Moldavië Servië Andorra Macedonië Montenegro Wit Rusland Standaard roaming kosten overzicht Voor het bellen en gebeld worden in het buitenland zijn internationale roaming kosten van toepassing. Deze kosten komen bovenop de standaard gesprekstarieven van uw aanbieder.

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Happy Time One - Mobiele tarieven van Belgie naar het buitenland (incl. BTW)

Happy Time One - Mobiele tarieven van Belgie naar het buitenland (incl. BTW) Happy Time One - Mobiele tarieven van Belgie naar het buitenland (incl. BTW) Land Oproep naar een GSM nummer - euro/min Oproep naar een vast nummer - euro/min Afghanistan 2.36 2.36 0.40 Alands eilanden

Nadere informatie

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1/4/2009. Alle prijzen in euro en inclusief BTW

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1/4/2009. Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijslijst Chippie World Geldig per 1/4/2009 Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden Binnen bundel tarieven De volgende tarieven zijn alleen geldig voor bellen

Nadere informatie

Virtuele PBX omgeving Hosted VoIP account Onbeperkt aantal lijnen inkomend/uitgaand 1,55. Overige vpbx functies

Virtuele PBX omgeving Hosted VoIP account Onbeperkt aantal lijnen inkomend/uitgaand 1,55. Overige vpbx functies Zakelijke VoIP Aansluitingen Per maand Virtuele PBX omgeving gratis Hosted VoIP account Onbeperkt aantal lijnen inkomend/uitgaand 1,55 Hunt groepen Intern nummerplan Telefoonboek Wachtmuziek Wachtrij Keuzemenu

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2016

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2016 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2016 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Haagcom Managed Mobiel tarieven

Haagcom Managed Mobiel tarieven Haagcom Managed Mobiel tarieven Haagcom Managed Mobiel overschrijdt alle grenzen op het gebied van vast-mobiel integratie door Hosted VoIP en mobiele telefonie met elkaar te verenigen. Er is namelijk geen

Nadere informatie

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1 juli 2010. Alle prijzen in euro en inclusief BTW

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1 juli 2010. Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijslijst Chippie World Geldig per 1 juli 2010 Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden Versie juni 2010 Binnen bundel tarieven De volgende tarieven zijn alleen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96 50 (1999) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 96 A. TITEL Verdrag betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid

Nadere informatie

De tarieven van Belgacom

De tarieven van Belgacom De tarieven van Belgacom Versie Value Pack Excellium 2.0 De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, excl. btw. Value Pack Excellium Nationaal Piekuur Daluur

Nadere informatie

BTW EN INTERNATIONALE OPTREDENS

BTW EN INTERNATIONALE OPTREDENS Belastingadviseurs BTW EN INTERNATIONALE OPTREDENS Versie: 26 juli 2011 Per 1 januari 2011 zijn de BTW-regels voor internationale optredens veranderd. Hoe werkt het nu: 1. Vóór 2011: plaats van optreden

Nadere informatie

Classic. Internationaal Landcode Piekuur Daluur Connectiekosten euro/min euro/min euro/oproep

Classic. Internationaal Landcode Piekuur Daluur Connectiekosten euro/min euro/min euro/oproep De tarieven van De prijzen in de tabel hieronder worden in euro/min en in euro/oproep weergegeven, excl. btw. Classic Nationaal Piekuur Daluur Connectiekosten Nationaal* naar een vast toestel 0,0479 0,0240

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Versie 1.1 Inhoudsopga ve 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Bellen en gebeld worden in het

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2014 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 28.11.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 328/7 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1106/2012 VAN DE COMMISSIE van 27 november 2012 tot uitvoering van Verordening

Nadere informatie

Internationale Handel in Diensten naar landen

Internationale Handel in Diensten naar landen Landenlijst Internationale Handel in Diensten naar landen Versie 2014.06 Landencodering volgens de Geonomenclatuur Wijzigingen in de landencodes met ingang van 2014 Code Wordt (vanaf 2014): Was: 4A XK

Nadere informatie

CIRCULAIRE. : Landennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel met ingang van 2013

CIRCULAIRE. : Landennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel met ingang van 2013 MO-productschappen Postbus 692 2700 AR Zoetermeer Bezoekadres: Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer www.mo-productschappen.nl CIRCULAIRE nummer : 13.105 datum : 14 augustus 2013 onderwerp : Landennomenclatuur

Nadere informatie

Tarievenoverzicht. - - - - - - Inclusief

Tarievenoverzicht. - - - - - - Inclusief Haagcom Mobiel tarieven Haagcom Mobiel vormt de basis in het aanbod van de mobiele telefoniediensten van Haagcom, maar biedt daarbij al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. Haagcom biedt

Nadere informatie

Landenlijst 2015. Februari 2015 1

Landenlijst 2015. Februari 2015 1 Landenlijst 2015 Toelichting Binnenkomst In de Vreemdelingenwet is bepaald dat immigranten die langer dan drie maanden in Nederland willen verblijven gescreend moeten won op tuberculose (tbc). Uitgezonderd

Nadere informatie

Haagcom Managed Mobiel tarieven

Haagcom Managed Mobiel tarieven Haagcom Managed Mobiel tarieven Haagcom Managed Mobiel overschrijdt alle grenzen op het gebied van vast-mobiel integratie door Hosted VoIP en mobiele telefonie met elkaar te verenigen. Er is namelijk geen

Nadere informatie

Aantal bladzijden. Taal voor doorzending van de aanvraag tot internationale inschrijving aan de WIPO: Frans Engels Spaans

Aantal bladzijden. Taal voor doorzending van de aanvraag tot internationale inschrijving aan de WIPO: Frans Engels Spaans In te vullen door het EUIPO: Datum van ontvangst Aantal bladzijden Aanvraag tot internationale inschrijving volgens het protocol van Madrid 0 Bijzonderheden ten behoeve van de procedure bij het EUIPO 0.1

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

Voiceworks Mobile tarieven

Voiceworks Mobile tarieven Voiceworks Mobile tarieven Voiceworks Mobile is de basis mobiele telefoniedienst van Voiceworks en biedt u al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. Voiceworks biedt u de vrijheid om per medewerker

Nadere informatie

Maandbedrag van het abonnement 7,50 14,00 22,50 34,00 39,00 49,00. Minutenbundel - 150 300 Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Maandbedrag van het abonnement 7,50 14,00 22,50 34,00 39,00 49,00. Minutenbundel - 150 300 Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Haagcom Mobiel tarieven Haagcom Mobiel vormt de basis in het aanbod van de mobiele telefoniediensten van Haagcom, maar biedt daarbij al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. Haagcom biedt

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Datum 29 januari 2014 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Internationaal

Nadere informatie

Bijlage IV: VETERINAIRRECHTELIJKE VOORWAARDEN VOOR HET IN BELGIE BINNENBRENGEN VAN HONDEN, KATTEN OF FRETTEN

Bijlage IV: VETERINAIRRECHTELIJKE VOORWAARDEN VOOR HET IN BELGIE BINNENBRENGEN VAN HONDEN, KATTEN OF FRETTEN Bijlage IV: VETERINAIRRECHTELIJKE VOORWAARDEN VOOR HET IN BELGIE BINNENBRENGEN VAN HONDEN, KATTEN OF FRETTEN Binnenbrengen vanuit een andere lidstaat Binnenbrengen vanuit een derde land Niet-commercieel

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden D atum 1 1 juli 2013 Versie 1.6 Inhoudsopga ve 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Bellen

Nadere informatie

Zakendoen in Midden-Europa en de Balkan

Zakendoen in Midden-Europa en de Balkan Zakendoen in Midden-Europa en de Balkan Jan Limbeek Ieder jaar brengt de Wereldbank een rapport uit dat voor 183 landen aangeeft hoe het met hun zakenklimaat is gesteld. Deze Doing Business-lijst geeft

Nadere informatie

TELEFONIE MOBIEL INTERNET CLOUD OPLOSSINGEN. Deken van Baarstraat 4B 5253 DA Nieuwkuijk The Netherlands T +31 (0)73 518 6060 WWW.VOICETRONICS.

TELEFONIE MOBIEL INTERNET CLOUD OPLOSSINGEN. Deken van Baarstraat 4B 5253 DA Nieuwkuijk The Netherlands T +31 (0)73 518 6060 WWW.VOICETRONICS. VoiceTronics Mobile tarieven VoiceTronics Mobile vormt de basis van het aanbod mobiele telefoniediensten van VoiceTronics, doch biedt het u al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. VoiceTronics

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 no. 16 Landsbesluit van de 13 de april 2011 tot vaststelling van een visumplicht voor de Jamaicaanse en Guyanese nationaliteit conform artikel 3, eerste

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR LUCHTPOSTPAKKETTEN NAAR HET BUITENLAND 1946-1971

TARIEVEN VOOR LUCHTPOSTPAKKETTEN NAAR HET BUITENLAND 1946-1971 TARIEVEN VOOR LUCHTPOSTPAKKETTEN NAAR HET BUITENLAND 1946-1971 Lijst Land Periode I-651 Bulgarije 01-05-1948 t/m 30-06-1971 I-652 Denemarken 01-11-1946 t/m 30-06-1971 I-653 Finland 18-12-1946 t/m 30-06-1971

Nadere informatie

TELEFONIE MOBIEL INTERNET CLOUD OPLOSSINGEN. Deken van Baarstraat 4B 5253 DA Nieuwkuijk The Netherlands T +31 (0)73 518 6060 WWW.VOICETRONICS.

TELEFONIE MOBIEL INTERNET CLOUD OPLOSSINGEN. Deken van Baarstraat 4B 5253 DA Nieuwkuijk The Netherlands T +31 (0)73 518 6060 WWW.VOICETRONICS. Managed Mobile tarieven Managed Mobile overschrijdt alle grenzen op het gebied van vast-mobiel integratie door hosted voice en mobiele telefonie met elkaar te verenigen. Er is namelijk geen noodzaak meer

Nadere informatie