Internationale Handel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internationale Handel"

Transcriptie

1 Internationale Handel Handleiding Statistiekopgave Internationale Handel Record lay-out elektronische aanlevering Versie 2012 Deze handleiding is bedoeld voor systeemhuizen en voor ondernemingen die vanuit eigen applicaties geautomatiseerde statistiekopgaven verstrekken aan het CBS. De handleiding is informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Met vragen over deze handleiding kunt u zich wenden tot: CBS Contact Center Antwoordnummer WC Heerlen telefoon (van en uur) telefax Internet

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemeen Intrahandel en Extrahandel Elektronisch berichtenverkeer Telefoonnummer Nihil-opgave Correctieposten Vereenvoudigde Intrastat-opgave van transacties met geringe waarde Inzendtermijn Verantwoordelijkheid Aangiftedrempel INTRASTAT 7 2 Toelichting op de structuur van het bestand 7 3 Specificaties bestanden via upload 8 4 Record lay-out elektronische aanlevering 2012 (115 posities) voor intra- en/of extrahandel 9 5 Record lay-out elektronische aanlevering 2012 (115 posities) voor intra- en/of extrahandel Toelichting op de velden van het voorlooprecord 10 6 Record lay-out elektronische aanlevering 2012 (115 posities) voor intra- en/of extrahandel Toelichting op de velden van de datarecords 11 7 Record lay-out elektronische aanlevering 2012 (144 posities) voor extrahandel met 7 nieuwe variabelen 15 8 Record lay-out elektronische aanlevering 2012 (144 posities) voor extrahandel met 7 nieuwe variabelen Toelichting op de velden van het voorlooprecord 17 9 Record lay-out elektronische aanlevering 2012 (144 posities) voor extrahandel met 7 nieuwe variabelen Toelichting op de velden van de datarecords 18 pagina 2

3 10 lijsten codelijst 1 Goederenstroom 24 codelijst 2 Vervoerwijze 25 codelijst 3 Container 26 codelijst 4 Statistisch stelsel 27 codelijst 5 Transactie 28 codelijst 6 Landencodering volgens de Geonomenclatuur van de EU 29 codelijst 7 Landencodering volgens de Geonomenclatuur, landen en gebieden die tot het statistisch registratiegebied van de EU behoren 35 codelijst 8 Land douaneaangifte 36 codelijst 9 EU-land verzending 37 codelijst 10 EU-land bestemming 38 codelijst 11 Factuurvaluta 39 codelijst 12 Binnenlandse vervoerwijze 42 pagina 3

4 1 Inleiding 1.1 Algemeen Deze handleiding bevat de specificaties die nodig zijn bij het bouwen van computerprogramma's voor het samenstellen van de statistiekopgaven van de Internationale Handel in Goederen. Statistiekopgaven die voldoen aan de richtlijnen in deze handleiding kunnen via upload (zie 3) en via (zie 4) naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden verzonden. Op grond van de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-wet) bent u verplicht de gevraagde gegevens tijdig en volledig te verstrekken. Meer informatie over de CBS-wet en de wijziging van de CBS-wet in verband met de uitvoering van de nieuwe Intrastatverordening per 1 januari 2005, vindt u op Ook voor de Extrahandel kunnen ondernemingen informatieplichtig zijn indien zij een vereenvoudigde regeling zijn overeengekomen met de Douane. 1.2 Intrahandel en Extrahandel In deze handleiding bij de record lay-out voor de statistiekopgave Internationale Handel wordt gesproken over Intra- en Extrahandel. Met Intrahandel wordt bedoeld de goederenhandel met lidstaten van de Europese Unie (EU), zie codelijst Landen en gebieden van de EU. De statistische opgave vindt plaats in het kader van het INTRASTAT stelsel. De invoer van goederen uit de EU wordt ICV genoemd (Intra Communautaire Verwerving), de uitvoer naar EU-lidstaten ICL (Intra Communautaire Levering). Met Extrahandel wordt bedoeld de handel met landen buiten de EU ("derde landen"). Voor de statistiekopgave Internationale Handel in Goederen wordt onder Extrahandel mede begrepen de handel - binnen de EU - van zogenaamde douanegoederen. Kortom: onder Extrahandel vallen alle door de douane gecontroleerde goederenstromen. Het CBS registreert de Extrahandel als regel aan de hand van gegevens die worden ontleend aan de douaneaangifte. Voor ondernemingen die veel handel drijven met landen buiten de EU bestaat de mogelijkheid, de gebruikelijke douaneformaliteiten te vervangen door een vereenvoudigde regeling. Dit kan vooral interessant zijn voor ondernemingen die ten minste 10 zendingen per maand van buiten de EU ontvangen of naar landen buiten de EU verzenden. Voor de vereenvoudigde wijze van douaneafhandeling moet een vergunning worden aangevraagd bij het hoofd van het douanedistrict waaronder uw onderneming ressorteert. Bij het verlenen van de vergunning zal onder andere als voorwaarde worden gesteld dat met het CBS een regeling is getroffen over de rechtstreekse levering van de benodigde gegevens aan het CBS. De Extrahandel is met een aantal velden uitgebreid zoals EORINR-aangever, EORINRinformatieplichtige, Land douaneaangifte, EU-land verzending of bestemming, Factuurvaluta, Binnenlandse vervoerwijze en Douaneregeling. Vanaf 2012 zijn deze velden verplicht. Indien u voor extrahandel de 7 nieuwe variabelen invult, is de record lay-out 144 posities. In alle overige gevallen is de record lay-out 115 posities. Zie 4 (record lay-out 115 posities ) en 7 (record lay-out 144 posities ). pagina 4

5 1.3 Elektronisch berichtenverkeer De Regeling statistieken goederenverkeer is gewijzigd bij Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 november 2007, WJZ en is op grond van artikel II in werking getreden per 1 januari 2008 en gepubliceerd in de Staatscourant. In deze regeling is vastgesteld dat gebruik wordt gemaakt van de volgende gegevensdragers: computerbestanden waarvan de indeling naar het oordeel van de directeurgeneraal van het CBS overeenkomt met een door het CBS opgestelde standaardindeling voor elektronische waarneming van het goederenverkeer tussen de lidstaten van de Europese Unie computerbestanden die zijn opgesteld met behulp van door het CBS opgestelde software In afwijking hiervan kunt u, alleen in het geval dat u niet beschikt over apparatuur om de gegevens elektronisch aan te leveren, voor de opgave gebruik maken van de originele door het CBS beschikbaar gestelde formulieren. Om in aanmerking te komen voor het verstrekken van gegevens via bovengenoemde formulieren geldt een aparte procedure. U kunt hiervoor contact opnemen met telefoonnummer Telefoonnummer Om sneller met de aangever van de statistische opgave te kunnen communiceren, bestaat de mogelijkheid om het telefoonnummer van de aangever in de record lay-out elektronische aanlevering te vermelden. Hiervoor is in het voorlooprecord het veld Telefoonnummer aangever gecreëerd. Dit veld bestaat uit 15 posities en is opgebouwd in raw format. Dit wil zeggen dat deze opbouw overeenkomt met het telefoonnummer, zoals dit gebruikt wordt bij mobiele telefoons. Als voorbeeld wordt hierna het telefoonnummer van de servicedesk berichtgevers: weergegeven. De opbouw van het telefoonnummer ziet er als volgt uit: landcode +31, netnummer 45, abonneenummer Het telefoonnummer moet links uitgelijnd worden. 1.5 Nihil-opgave Indien in een verslagmaand geen invoer/icv of uitvoer/icl heeft plaatsgevonden moet een "nihil-opgave" worden ingezonden. Een nihil-opgave bestaat uit het voorlooprecord (recordtype 9801), een of meer datarecords van de goederenstro(o)m(en) waarvoor de nihil-opgave wordt gedaan en het afsluitrecord. In het datarecord worden de velden "Gewicht", "Bijzondere maatstaf" en "Factuurwaarde" en, indien van toepassing, Statistische waarde, gevuld met 0. Voorts moeten de velden "Transactieperiode", "Goederenstroom", "Informatieplichtige", "Land van herkomst/bestemming" en Statistisch stelsel worden ingevuld. Als de nihil-opgave de handel met EU landen betreft, vult u in het veld "Land van herkomst/bestemming" de code QV in. Als de nihil-opgave bedoeld is voor Extrahandel, kiest u de code QW. In het veld Statistisch stelsel dient de code 00 te worden ingevuld, behalve bij wederuitvoer en doorvoer. Heeft de nihil-opgave betrekking op wederuitvoer (enkel mogelijk bij goederenstroom 7), dient in het veld Statistisch stelsel code 02 te worden ingevuld. Heeft de nihil-opgave betrekking op doorvoer, dient in het veld Statistisch stelsel code 03 te worden ingevuld. pagina 5

6 1.6 Correctieposten In de statistiekopgave kunnen correctieposten worden aangeleverd. Deze posten worden in het datarecord in het veld Correctiepost aangeduid met een C. Deze optie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van correcties (b.v. creditnota s) op eerder ingezonden statistiekopgaven. De volgende velden mogen afwijken t.o.v. de oorspronkelijke statistiekopgave: Gewicht teken, Gewicht, Bijzondere maatstaf teken, Bijzondere maatstaf Factuurwaarde teken, Factuurwaarde, Staistische waarde teken, Statistische waarde. 1.7 Vereenvoudigde Intrastat-opgave van transacties met geringe waarde Voor bedrijven die enkel of hoofdzakelijk kleinschalig handel drijven, heeft de Europese Commissie middels Verordening EG nr. 1982/2004, een drempel per transactie vastgesteld. Voor transacties met een waarde van minder dan 200 kunt u in het Intrastat-stelsel volstaan met een sterk vereenvoudigde opgave. In uw Intrastat-opgave hoeft u slechts 4 kenmerken te vermelden. Een van deze kenmerken is een speciale goederencode die in de plaats komt van de code waaronder de goederen in de Gecombineerde Nomenclatuur worden ingedeeld. De kenmerken zijn: goederenstroom ICV (code 6) of ICL (code 7) code van het land van herkomst c.q. bestemming goederencode factuurwaarde Onder deze regeling vallen niet alleen facturen met een waarde beneden de 200 doch ook gedeelten van een factuur voor zover de waarde per afzonderlijke goederencode beneden dit bedrag blijft. De transacties met gelijke kenmerken mogen per maand bijeen worden geteld en op één regel worden opgegeven. 1.8 Inzendtermijn Met betrekking tot de inzendtermijn is bepaald dat de opgave uiterlijk op de tiende werkdag na afloop van een verslagmaand door het CBS ontvangen dient te zijn. 1.9 Verantwoordelijkheid Een informatieplichtige kan de statistiekopgave uitbesteden aan een zogenaamde derde aangever (b.v. een expediteur). De verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de opgave blijft echter bij de informatieplichtige berusten. pagina 6

7 1.10 Aangiftedrempel INTRASTAT De opgaveplicht voor Intrastat is voor 2012 als volgt geregeld: Bedrijven die in 2011 voor de invoer (ICV) uit lidstaten van de EU of voor de uitvoer (ICL) naar lidstaten van de EU een bedrag van per jaar overschrijden moeten gedurende het gehele jaar 2012 maandelijks een statistiekopgave aan het CBS blijven verstrekken. De drempel geldt voor de invoer en de uitvoer afzonderlijk: bijv. een bedrijf met een invoer (ICV) op jaarbasis van en een jaarlijkse uitvoer (ICL) van hoeft aan het CBS uitsluitend gegevens over de invoer te verstrekken. Bedrijven die niet in 2011, maar wel in 2012 de drempel van overschrijden, worden in 2012 opgaveplichtig met ingang van de maand waarin de overschrijding plaatsvindt. De opgaveplicht geldt vervolgens voor de gehele rest van het jaar: een bedrijf dat van januari tot en met augustus voor heeft ingevoerd uit de EU en in september voor , moet over september de eerste keer een opgave voor de invoer verstrekken (voor ) en vervolgens ook gedurende de resterende maanden van Een bedrijf dat van januari tot en met augustus voor heeft uitgevoerd naar lidstaten van de EU en in september voor , moet over september de eerste keer een opgave doen voor de uitvoer (voor ) en vervolgens ook gedurende de resterende maanden van Toelichting op de structuur van de bestanden Bestanden mogen uitsluitend ASCII-tekens bevatten. Bij bestanden met een fixed recordlengte moet de recordlengte 115 of 144 (uitsluitend bij de uitgebreide record lay-out extrahandel) posities zijn. De volgende gegevens moeten op elk bestand dat aangeleverd wordt aanwezig zijn: Voorlooprecord : een record van het type 9801 met gegevens over de aangever en de opgave. Datarecords : per informatieplichtige per goederenstroom: een of meer datarecords. Afsluitrecord : een record van het type 9899 als teken dat het einde van het bestand is bereikt en dat het bestand volledig is. N.B. Indien een veld niet van toepassing is moet het worden gevuld met spaties of nullen. pagina 7

8 3 Specificaties bestanden via upload Ieder bestand moet volledig voldoen aan de indeling van de hierna beschreven "record lay-out elektronische aanlevering" (zie 5 en 8). U kunt uw maandelijks in te zenden bestanden via upload aanbieden bij het CBS. U heeft hiervoor geen specifieke software nodig. Uploaden van bestanden doet u door via uw internetbrowser een beveiligde verbinding met het CBS te maken. Het HTTPS-protocol (Hyper- Text Transfer Protocol Secure) zorgt voor een veilige uitwisseling van gegevens via het Internet. Het uploaden van bestanden vereist eenmalig een enquêtecode, een correspondentienummer en het controlenummer. Wilt u van de uploadmogelijkheid gebruik maken, stuurt u dan een e- mail naar met als onderwerp Ih-u. In deze vermeldt u verder: het BTW-nummer van de aangever; de bedrijfsnaam van de aangever; het adres van de aangever; de naam, het adres en het telefoonnummer van de contactpersoon. De enquêtecode, het correspondentienummer, het controlenummer en de internetlink worden u dan via toegezonden. Zodra het bestand verstuurd is, krijgt u de bevestiging, dat het bestand ontvangen is bij het CBS. Desgewenst kunt u deze ontvangstbevestiging afdrukken. pagina 8

9 4 Record lay-out elektronische aanlevering 2012 (115 posities) voor intra- en/of extrahandel Voorlooprecord Omschrijving positie lengte Waardebereik Vaste waarde intra Recordtype Aangever (BTW-nr) BTW-nummer Verslagperiode JJJJMM Aangever (naam) Alfanumeriek Registratienummer CBS Numeriek Versienummer Alfanumeriek Creatiedatum JJJJMMDD Creatietijd HHMMSS Telefoonnummer aangever Alfanumeriek Reserve Spaties Vaste waarde extra Datarecords Omschrijving positie lengte Waardebereik Vaste waarde Vaste waarde intra extra Transactieperiode JJJJMM Goederenstroom Informatieplichtige BTW-nummer Regelnummer Numeriek Land van oorsprong Alfabetisch Spaties Land van herkomst/bestemming Alfabetisch Vervoerwijze Container , 1 0 Verkeersgebied/haven Numeriek Statistisch stelsel Transactie Goederencode Numeriek Taric Numeriek 00 Gewicht teken ,- Gewicht Numeriek Bijzondere maatstaf teken ,- Bijzondere maatstaf Numeriek Factuurwaarde teken ,- Factuurwaarde Numeriek Statistische waarde teken ,- Statistische waarde Numeriek Administratienummer Alfanumeriek Reserve Spaties Correctiepost Spatie of C Preferentie Numeriek 000 Reserve Spaties Afsluitrecord Omschrijving positie lengte Waardebereik Vaste waarde Vaste waarde intra extra Recordtype Reserve Spaties pagina 9

10 5 Toelichting op de velden van het voorlooprecord Omschrijving Aangever (BTW-nr) Verslagperiode Aangever (Naam) Registratienummer CBS Versienummer Creatiedatum Creatietijd Telefoonnummer Toelichting Nederlands BTW-nummer van de onderneming die de statistiekopgave naar het CBS zendt (negen cijfers, B, 2 cijfers; bijv B01). Periode (jaar en maand) waarop de opgave betrekking heeft. Naam van de onderneming die de opgave naar het CBS zendt. Registratienummer van de software-applicatie. Dit nummer werd in het verleden door het CBS op aanvraag aan systeemhuizen verstrekt. Systeemhuizen die een registratienummer toegekend hebben gekregen mogen dit nummer blijven gebruiken. In alle andere gevallen dit veld vullen met spaties. Versienummer van de software-applicatie, aan te geven door het systeemhuis. Indien niet bekend vul dit veld met spaties. Datum waarop het bestand is aangemaakt. Bij duplicaatbestanden moet de creatiedatum van het oorspronkelijke bestand worden aangegeven. Tijd waarop het bestand is aangemaakt. Bij duplicaatbestanden moet de creatietijd van het oorspronkelijke bestand worden aangegeven. Telefoonnummer van de aangever. Deze informatie is nodig om snel met de aangever van de statistische opgave te kunnen communiceren. pagina 10

11 6 Toelichting op de velden van de datarecords Omschrijving Transactieperiode Goederenstroom Informatieplichtige Regelnummer Toelichting Jaar en maand waarin de feitelijke goederenverplaatsing plaatsvond. Aanduiding van de aard van de goederenstroom; zie codelijst Goederenstroom. BTW-nummer van de informatieplichtige waarvoor opgave wordt gedaan (negen cijfers, B, 2 cijfers; bijv B01). Het volgnummer van de datarecords, beginnend met en oplopend met 1. Land van oorsprong Dit veld moet uitsluitend worden ingevuld bij Extrahandel en dan alleen bij invoer en bij bepaalde entrepottransacties, vooral in die gevallen waar in het veld Goederenstroom de code 3 of 6 is gebruikt. Het land van oorsprong is het land waar de goederen zijn voortgebracht of vervaardigd of waar de goederen ingrijpend zijn be- of verwerkt. Het land van oorsprong wordt geïdentificeerd met de code volgens de Geonomenclatuur van de EU; zie codelijst Landenlijst, alfabetisch. N.B. De 2-letterige alfacode moet links worden aangelijnd met als 3 e positie een spatie Land van herkomst Land van bestemming Het land vanwaar de goederen met bestemming Nederland zijn verzonden. Indien de goederen vóór invoer/icv in Nederland via één of meer landen zijn vervoerd en daar voorwerp hebben uitgemaakt van een oponthoud of rechtshandeling die geen verband houdt met het vervoer, dan geldt als land van herkomst het laatste land waar dit oponthoud of deze rechtshandeling heeft plaatsgevonden. Het land van herkomst wordt geïdentificeerd met de code volgens de Geonomenclatuur van de EU; zie codelijst Landenlijst, alfabetisch. N.B. De 2-letterige alfacode moet links worden aangelijnd met als 3 e positie een spatie. Het land dat op het ogenblik van uitvoer/icl bekend is als het land waarheen de goederen uiteindelijk worden verzonden. Indien op het ogenblik van uitvoer bekend is, dat de goederen vóór aankomst op de uiteindelijke bestemming voorwerp zullen uitmaken van een oponthoud of rechtshandeling die geen verband houdt met het vervoer, dan geldt als land van bestemming het eerste land waar dit oponthoud of deze rechtshandeling zal plaatsvinden. Het land van bestemming wordt geïdentificeerd met de code volgens de Geonomenclatuur van de EU. Zie codelijst Landenlijst, alfabetisch. N.B. De 2-letterige alfacode moet links worden aangelijnd met als 3 e positie een spatie. pagina 11

12 Toelichting op de velden van de datarecords (vervolg) Omschrijving Vervoerwijze Container Toelichting De wijze waarop de goederen Nederland zijn binnengekomen of heb ben verlaten. Indien de wijze van vervoer niet bekend is, moet de vermoedelijke wijze van vervoer worden aangegeven. Onder "zeevaart" wordt tevens verstaan het vervoer met een (vracht)auto die voor een gedeelte van het traject gebruik maakt van een veerverbinding ("roll on/roll off"). Deze wijze van vervoer moet u dus niet als "wegvervoer" coderen; zie codelijst vervoerswijze. Er is sprake van vervoer per container (code 0: geen containervervoer - code 1: containervervoer). Dit veld is niet van toepassing bij Intrahandel (vullen met 0). Bij vervoerwijze 7 wordt dit veld gevuld met 0. Verkeersgebied Dit veld is met ingang van 2005 niet meer van toepassing (vullen met haven 00). Statistisch Stelsel Transactie Goederencode Het statistisch stelsel is een nadere verbijzondering van de goederenstroom. De coderingen bij Statistisch Stelsel stellen het CBS in staat de "normale" in- en uitvoer te onderscheiden van bijzondere goederenstromen zoals doorvoer, wederuitvoer en tijdelijke verplaatsing van voorraden; zie codelijst Statistisch Stelsel. Bij goederenstroom 1 of 2 is dit veld niet van toepassing (vullen met 00). De aard van de overeenkomst, die ten grondslag ligt aan de levering van de goederen (b.v. koop, verkoop, retourzending, reparatie); zie codelijst Transactie. Bij goederenstroom 1 en 2 is dit veld niet van toepassing (vullen met 0). De 8-cijferige goederencode volgens de Gecombineerde Nomenclatuur. Deze code is in alle EU-lidstaten identiek. De Gecombineerde Nomenclatuur wordt beschikbaar gesteld via Internet (www.cbs.nl/gn). De Gecombineerde Nomenclatuur is o.a. ook opgenomen in publicaties van Eurostat, het Ministerie van Financiën. pagina 12

13 Toelichting op de velden van de datarecords (vervolg) Omschrijving Taric...teken Gewicht Toelichting Geïntegreerd Tarief van de Europese Unie. Indien u Extrahandel aangeeft, dient u - uitsluitend bij invoer (goederenstromen 3 en 6) - de 2- cijferige Taric-code te vermelden (zie b.v. Boekwerk Heffingen bij Invoer deel II van het Ministerie van Financiën). In alle andere gevallen vullen met 00. In dit veld kunt u aangeven met het teken "-" of "+" of de waarde in het volgende veld negatief of positief is. Dit geldt voor de velden gewicht, maatstaf, factuurwaarde en statistische waarde. Negatieve waarden kunnen voorkomen in geval van correcties op eerder verstrekte opgaven. In geval van nulwaarden s.v.p. het teken "+" gebruiken. Gewicht uitgedrukt in hele kilogrammen. Voor handel met landen binnen de EU (INTRA-handel) geldt: bij goederen waarbij géén maatstaf gevraagd wordt, moet het gewicht worden aangegeven, afgerond op hele kilo's. Raadpleeg hiervoor de Gecombineerde Nomenclatuur, de kolom bijzondere maatstaf (www.cbs.nl/gn). Bij de desbetreffende goederencode staat dan in de kolom bijzondere maatstaf (achter de omschrijving van de goederencode) een streepje (-). Gewichten beneden 1 kilo moeten altijd naar boven worden afgerond. Voor handel met landen buiten de EU (EXTRA-handel) geldt: gewicht altijd aangeven. (rechts uitlijnen met voorloopnullen). Bijzondere maatstaf Voor een aantal goederen moet u de bijzondere maatstaf aangeven (geen gewicht, maar bv. aantal stuks, paren, liters of m²). Raadpleeg hiervoor de Gecombineerde Nomenclatuur, de kolom bijzondere maatstaf (www.cbs.nl/gn). De bijzondere maatstaf is bij de desbetreffende goederencode vermeld, in de kolom bijzondere maatstaf (achter de omschrijving van de goederencode). (rechts uitlijnen met voorloopnullen). pagina 13

14 Toelichting op de velden van de datarecords (vervolg) Een referentie die u naar eigen behoefte kunt gebruiken (b.v. factuur- nummer). Omschrijving Factuurwaarde Statistische Waarde Administratie nummer Correctiepost Preferentie Toelichting De factuurwaarde aangeven in hele euro s. De waarde die de verkoper aan de koper in rekening brengt. Als de factuurwaarde niet in overeenstemming is met de werkelijke waarde van de goederen gelden afwijkende bepalingen. Dat is onder andere het geval bij gratis zendingen, veredelingsverkeer en tijdelijke in- en uitvoer. Voor dergelijke transacties moet niet het factuurbedrag, doch de werkelijke waarde worden aangegeven. Bij verzending of ontvangst ná loonveredeling is dat de oorspronkelijke waarde verhoogd met de veredelingskosten. (rechts uitlijnen met voorloopnullen). Bij goederenstroom 1 of 2 is dit veld niet van toepassing (vullen met ). Statistische waarde aangeven in hele euro's. Behoeft niet te worden ingevuld bij Intrahandel. Bij invoer uit landen buiten de EU wordt de "Statistische waarde" als volgt gedefinieerd: de waarde die de goederen hebben op de plaats en het tijdstip waarop ze de EU binnenkomen (inclusief vervoers- en verzekeringskosten tot aan de grens van het land waar de goederen de EU binnenkomen). Bij uitvoer naar landen buiten de EU geldt: de statistische waarde is de waarde die de goederen hebben op de plaats en het tijdstip waarop ze het Nederlands grondgebied verlaten. Omdat vervoers- en verzekeringskosten vrijwel nooit uitgesplitst worden voor het binnenlandse traject enerzijds en het buitenlandse traject anderzijds, kan voor de berekening van de statistische waarde desgewenst worden volstaan met een benadering, waarbij met behulp van een formule bijvoorbeeld de factuurwaarde wordt omgerekend. (rechts uitlijnen met voorloopnullen). Bij goederenstroom 1 of 2 mag dit veld zijn. Deze optie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van correcties (b.v. creditnota s) op eerder ingezonden statistiekopgaven. Indien een record een correctiepost betreft, in dit veld een C vermelden. Indien u Extrahandel aangeeft, moet u - uitsluitend bij invoer (goederenstromen 3 en 6) - de 3-cijferige communautaire preferentiecode vermelden (zie b.v. Boekwerk Heffingen bij Invoer deel II van het Ministerie van Financiën of Handboek voor In- en uitvoer deel B1 van Kluwer / Samsom). In alle andere gevallen vullen met 000. pagina 14

15 7 Record lay-out elektronische aanlevering 2012 (144 posities) voor extrahandel met 7 nieuwe variabelen Voorlooprecord Omschrijving positie lengte Waardebereik Vaste waarde extra Recordtype Aangever (BTW-nr) BTW-nummer Verslagperiode JJJJMM Aangever (naam) Alfanumeriek Registratienummer CBS Numeriek Versienummer Alfanumeriek Creatiedatum JJJJMMDD Creatietijd HHMMSS Telefoonnummer aangever Alfanumeriek Reserve Spaties EORINR-aangever Alfanumeriek Filler Spaties pagina 15

16 Datarecord Omschrijving positie lengte Waardebereik Vaste waarde extra Transactieperiode JJJJMM Goederenstroom Informatieplichtige BTW-nummer Regelnummer Numeriek Land van oorsprong Alfabetisch Land van herkomst/bestemming Alfabetisch Vervoerwijze Container , 1 Verkeersgebied/haven Numeriek 00 Statistisch stelsel Transactie Goederencode Numeriek Taric Numeriek Gewicht teken ,- Gewicht Numeriek Bijzondere maatstaf teken ,- Bijzondere maatstaf Numeriek Factuurwaarde teken ,- Factuurwaarde Numeriek Statistische waarde teken ,- Statistische waarde Numeriek Administratienummer Alfanumeriek Reserve Spaties Correctiepost Spatie of C Preferentie Numeriek Reserve Spaties EORINR-informatieplichtige Alfanumeriek Land douaneaangifte Alfabetisch EU land verzending/bestemming Alfabetisch Factuurvaluta Alfabetisch Binnenlandse vervoerwijze Numeriek Douaneregeling Numeriek Afsluitrecord Omschrijving Positie lengte Waardebereik Vaste waarde extra Recordtype Reserve Spaties pagina 16

17 8 Toelichting op de velden van het voorlooprecord Omschrijving Aangever (BTW-nr) Verslagperiode Aangever (Naam) Registratienummer CBS Versienummer Creatiedatum Creatietijd Telefoonnummer EORINR-aangever Toelichting Nederlands BTW-nummer van de onderneming die de statistiekopgave naar het CBS zendt (negen cijfers, B, 2 cijfers; bijv B01). Periode (jaar en maand) waarop de opgave betrekking heeft. Naam van de onderneming die de opgave naar het CBS zendt. Registratienummer van de software-applicatie. Dit nummer werd in het verleden door het CBS op aanvraag aan systeemhuizen verstrekt. Systeemhuizen die een registratienummer toegekend hebben gekregen mogen dit nummer blijven gebruiken. In alle andere gevallen dit veld vullen met spaties. Versienummer van de software-applicatie, aan te geven door het systeemhuis. Indien niet bekend vul dit veld met spaties. Datum waarop het bestand is aangemaakt. Bij duplicaatbestanden moet de creatiedatum van het oorspronkelijke bestand worden aangegeven. Tijd waarop het bestand is aangemaakt. Bij duplicaatbestanden moet de creatietijd van het oorspronkelijke bestand worden aangegeven. Telefoonnummer van de aangever. Deze informatie is nodig om snel met de aangever van de statistische opgave te kunnen communiceren. Dit nummer is toegekend door de Douane. Merendeels is dit een Nederlands EORI-nummer ( NL, 9 cijfers aangevuld met 6 spaties; bijv. NL ). Bij een buitenlands EORInummer begint het nummer met de 2-letterige alfacode van het het EU-land aangevuld met een alfanummerieke codering van maximaal 15 posities. Vanaf 2012 is dit gegeven verplicht. pagina 17

18 9 Toelichting op de velden van de datarecords Omschrijving Transactieperiode Goederenstroom Informatieplichtige Regelnummer Land van oorsprong Land van herkomst Land van bestemming Toelichting Jaar en maand waarin de feitelijke goederenverplaatsing plaatsvond. Aanduiding van de aard van de goederenstroom; zie codelijst Goederenstroom. BTW-nummer van de informatieplichtige waarvoor opgave wordt gedaan (negen cijfers, B, 2 cijfers; bijv B01). Het volgnummer van de datarecords, beginnend met en oplopend met 1. Het land waar de goederen zijn voortgebracht of vervaardigd of waar de goederen ingrijpend zijn be- of verwerkt. Het land van oorsprong wordt geïdentificeerd met de code volgens de Geonomenclatuur van de EU; zie codelijst Landenlijst, alfabetisch. Dit veld moet uitsluitend worden ingevuld bij goederenstroom 3 of 6. In alle andere gevallen vullen met spaties. N.B. De 2-letterige alfacode moet links worden aangelijnd met als 3 e positie een spatie. Het land buiten de EU vanwaar de goederen met bestemming de EU zijn verzonden. Indien de goederen vóór invoer in de EU via één of meer landen zijn vervoerd en daar voorwerp hebben uitgemaakt van een oponthoud of rechtshandeling die geen verband houdt met het vervoer, dan geldt als land van herkomst het laatste land waar dit oponthoud of deze rechtshandeling heeft plaatsgevonden. Het land van herkomst wordt geïdentificeerd met de code volgens de Geonomenclatuur van de EU; zie codelijst Landenlijst, alfabetisch. N.B. De 2-letterige alfacode moet links worden aangelijnd met als 3 e positie een spatie. Het land buiten de EU dat op het ogenblik van uitvoer (Land van bestemming is buiten de EU) bekend is als het land waarheen de goederen uiteindelijk worden verzonden. Indien op het ogenblik van uitvoer bekend is, dat de goederen vóór aankomst op de uiteindelijke bestemming voorwerp zullen uitmaken van een oponthoud of rechtshandeling die geen verband houdt met het vervoer, dan geldt als land van bestemming het eerste land waar dit oponthoud of deze rechtshandeling zal plaatsvinden. pagina 18

19 Toelichting op de velden van de datarecords Omschrijving Toelichting Het land van bestemming wordt geïdentificeerd met de code volgens de Geonomenclatuur van de EU. Zie codelijst Landenlijst, alfabetisch. N.B. De 2-letterige alfacode moet links worden aangelijnd met als 3 e positie een spatie. Vervoerwijze Container De wijze waarop de goederen de EU zijn binnengekomen of hebben verlaten. Indien de wijze van vervoer niet bekend is, moet de vermoedelijke wijze van vervoer worden aangegeven. Onder "zeevaart" wordt tevens verstaan het vervoer met een (vracht)auto die voor een gedeelte van het traject gebruik maakt van een veerverbinding ("roll on/roll off"). Deze wijze van vervoer moet u dus niet als "wegvervoer" coderen; zie codelijst vervoerwijze. Bij goederenstroom 3 mag dit veld 0 zijn. Er is sprake van vervoer per container (code 0: geen containervervoer - code 1: containervervoer). Bij vervoerwijze 7 wordt dit veld gevuld met 0. Verkeersgebied/ Niet van toepassing (vullen met 00). haven Statistisch Stelsel Transactie Goederencode Het statistisch stelsel is een nadere verbijzondering van de goederenstroom. De coderingen bij Statistisch Stelsel stellen het CBS in staat de "normale" in- en uitvoer te onderscheiden van bijzondere goederenstromen zoals doorvoer, wederuitvoer en tijdelijke verplaatsing van voorraden; zie codelijst Statistisch Stelsel. Bij goederenstroom 1 of 2 is dit veld niet van toepassing (vullen met 00). De aard van de overeenkomst, die ten grondslag ligt aan de levering van de goederen (b.v. koop, verkoop, retourzending, reparatie); zie codelijst Transactie. Bij goederenstroom 1 of 2 is dit veld niet van toepassing (vullen met 0). De 8-cijferige goederencode volgens de Gecombineerde Nomenclatuur. Deze code is in alle EU-lidstaten identiek. De Gecombineerde Nomenclatuur wordt beschikbaar gesteld via Internet (www.cbs.nl/gn). De Gecombineerde Nomenclatuur is o.a. ook opgenomen in publicaties van Eurostat en het Ministerie van Financiën. pagina 19

20 Toelichting op de velden van de datarecords Omschrijving Taric...teken Gewicht Bijzondere maatstaf Factuurwaarde Statistische Waarde Toelichting De Taric-code staat voor Geïntegreerd Tarief van de Europese Unie. (zie b.v. Boekwerk Heffingen bij Invoer deel II van het Ministerie van Financiën of Handboek voor In- en uitvoer deel). Dit veld moet uitsluitend worden ingevuld bij goederenstroom 3 of 6. In alle andere gevallen vullen met 00. In dit veld kunt u aangeven met het teken "-" of "+" of de waarde in het volgende veld negatief of positief is. Dit geldt voor de velden gewicht, maatstaf, factuurwaarde en statistische waarde. Negatieve waarden kunnen voorkomen in geval van correcties op eerder verstrekte opgaven. In geval van nulwaarden s.v.p. het teken "+" gebruiken. Gewicht uitgedrukt in hele kilogrammen. Gewichten beneden 1 kilo moeten altijd naar boven worden afgerond. (rechts uitlijnen met voorloopnullen). Voor een aantal goederen moet u de bijzondere maatstaf aangeven (geen gewicht, maar bv. aantal stuks, paren, liters of m²). Raadpleeg hiervoor de Gecombineerde Nomenclatuur, de kolom bijzondere maatstaf (www.cbs.nl/gn). De bijzondere maatstaf is bij de desbetreffende goederencode vermeld, in de kolom bijzondere maatstaf (achter de omschrijving van de goederencode). (rechts uitlijnen met voorloopnullen). De waarde die de verkoper aan de koper in rekening brengt. De factuurwaarde aangeven in hele euro s. (rechts uitlijnen met voorloopnullen). Bij goederenstroom 1 of 2 is dit veld niet van toepassing (vullen met ). Bij invoer (Land van herkomst buiten de EU): de waarde die de goederen hebben op de plaats en het tijdstip waarop ze het EU-land van bestemming binnenkomen (inclusief vervoers- en verzekeringskosten tot aan de grens van het land waar de goederen het EU-land van bestemming binnenkomen). Bij uitvoer (Land van bestemming buiten de EU): de waarde die de goederen hebben op de plaats en het tijdstip waarop ze het EU-land van verzending verlaten. Omdat vervoers- en verzekeringskosten vrijwel nooit uitgesplitst pagina 20

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5. 101 - VN GEV GOEDEREN AAWWW Download PDF bestand, Deel 3 bevat coderingen (v.a. pag 267) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.html A14 - LEVERINGS-VOORW

Nadere informatie

Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS

Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS Inhoudsopgave Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS...1 1 Nationale Tarieven....2 1.1 Algemene prijs informatie...2 1.2 Buiten de bundel

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels zakelijk Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Vodafone Diensten

Tarievenoverzicht Vodafone Diensten Tarievenoverzicht Vodafone Diensten Telecombinatie Inhoudsopgave. Tarieven Vodafone In- 4... 5.. Vodafone In- Web... 5... Abonnementskosten... 5..2. Onderling bellen (Optioneel)... 5..3. Tarieven nationaal

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling April 2014 (herdruk 4) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*10ED 25.1 Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader

Nadere informatie

Prijslijst* Hostingdiensten 2010

Prijslijst* Hostingdiensten 2010 Versie 1 juli 2010 Prijslijst* Hostingdiensten 2010 Dienst Prijs per jaar Periode Omschrijving Parkeren 2,50 1 jaar De domeinnaam wordt geparkeerd op onze www.domeinparkeerplaats.nl Alias 7,50 1 jaar De

Nadere informatie

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel 1.1 Zakelijk OpMaat basisabonnement. Sim only. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel 1.1 Zakelijk OpMaat basisabonnement. Sim only. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven Productinformatie & Tarieven 1 OpMaat (inclusief VastMobiel) 1.1 OpMaat basisabonnement OpMaat basisabonnement Per gebruiker Per gebruiker sim only 12,00 9,00 1.2 VastMobiel voordeel VastMobiel voordeel

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland 1. Waarom deze publicatie? In deze publicatie staat hoe u een visum kunt aanvragen. Ook leest u wat u kunt doen om uw aanvraag voor een visum goed te laten verlopen.

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Voor wie is deze publicatie bedoeld? 3. Wat is een visum kort verblijf? 4. Algemene voorwaarden 5. Welke documenten hebt

Nadere informatie

Prijslijst vaste telefonie

Prijslijst vaste telefonie Belgacom VP Company United Telecom piek dal setup piek dal setup naar een vaste lijn 0,0302 0,0198 0,0198 0,0242 0,0158 0,0198 naar andere vaste netwerken 0,0343 0,0227 0,0198 0,0274 0,0182 0,0198 naar

Nadere informatie

Creditnotes. dutch state business

Creditnotes. dutch state business dutch state business Nummer 2/2013 - april Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Marokko Introductieseminar

Nadere informatie

Eerste werkkapitaalverzekering uitgereikt aan bankenconsortium van IHC

Eerste werkkapitaalverzekering uitgereikt aan bankenconsortium van IHC Dutch State Business Nummer 2/2010 - april Creditnotes I n formatiebulletin voor ka p i t a a l g o e d e re n e x p o rteurs, banken, inte r n a t i o n a a l o p e re rende aannemingsbedrijven en ingenieursbure

Nadere informatie

Landeninfo. U vindt hier per land relevante informatie over betalingen naar het buitenland.

Landeninfo. U vindt hier per land relevante informatie over betalingen naar het buitenland. Landeninfo U vindt hier per land relevante informatie over betalingen naar het buitenland. Andorra Aruba Australië België Bosnië en Herzegovina Bulgarije Canada China Cyprus Denemarken Duitsland Estland

Nadere informatie

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen. Internationale betalingen 2 2. Wisseltermijnverrichtingen 6 3. Tarieven voor uitgaande buitenlandse betalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CRITEO-DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN CRITEO-DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN CRITEO-DIENSTVERLENING Onderhavige Algemene voorwaarden en het Landenschema ( tezamen "de Voorwaarden") en de Overeenkomst gelden tussen Criteo s.a. en de Klant en zijn van toepassing

Nadere informatie

Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus

Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Dutch State Business Nummer 2/2009 - april Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Landenrapport: Rusland

Nadere informatie

Posttarieven. Per januari 2015

Posttarieven. Per januari 2015 Posttarieven Per januari 2015 Posttarieven per 1 januari 2015 Inhoud Losse post Algemene informatie 3 Tarieven brieven en kaarten 5 Tarieven pakketten 6 Tarieven pakketten via Online Verzendservice 7 Tarieven

Nadere informatie

Posttarieven. Per augustus 2014

Posttarieven. Per augustus 2014 Posttarieven Per augustus 2014 Posttarieven per 1 augustus 2014 Inhoud Losse post Algemene informatie 3 Tarieven brieven 5 Tarieven pakketten 6 Tarieven pakketten via Online Verzendservice 7 Tarieven Spoedservice

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van kracht op augustus 5 In deze folder vindt u een overzicht van de tarieven die betrekking hebben tot: Zichtrekening

Nadere informatie

ennisbank Filantropie GOED DOEN GOED ZICHTBAAR.

ennisbank Filantropie GOED DOEN GOED ZICHTBAAR. 31-12-13 Goede doelen vragenlijst ennisbank Filantropie GOED DOEN GOED ZICHTBAAR. Ingelogd als: banyan Menu ANBI publicatieplicht Goede doelen ANBI-scan Disclaimer Uitloggen Vragenlijst bewerken Algemene

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands Visum voor kort verblijf in Nederland Short stay visa for the Netherlands Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Voor wie is deze brochure bedoeld? 4 3. Wat is een visum kort verblijf? 4 4. Algemene

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te werken

Naar Nederland komen om te werken Naar Nederland komen om te werken 1. Waarom deze publicatie? Wil je werken in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort

Nadere informatie

16 Wonen en/of werken in het buitenland

16 Wonen en/of werken in het buitenland 16 Wonen en/of werken in het buitenland In de volgende situaties gelden aparte regels en verdragen voor de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Eerdere beleidsaanpassingen

Eerdere beleidsaanpassingen Beleidsaanpassingen Page 1 of 99 Eerdere beleidsaanpassingen Op deze pagina worden belangrijke wijzigingen weergegeven die zijn aangebracht in de service, de gebruikersovereenkomst of overig beleid van

Nadere informatie

VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05

VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05 VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05 B/CPP Domein Douanewetgeving Red: C. Overkamp / H. Ponsteen Hoofdstuk: 1. Inleiding 2. Leesinstructie voor de nationale matrix 3. De matrix

Nadere informatie

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland 12345 Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land

Nadere informatie

KPN ÉÉN MKB Prijslijst

KPN ÉÉN MKB Prijslijst KPN ÉÉN MKB Prijslijst Basisproducten Prijs per maand Installatiekosten KPN ÉÉN Vergaderzaal profiel 10,00 15,00 KPN ÉÉN Kantoor profiel 12,50 40,00 KPN ÉÉN Onderweg profiel 45,00 30,00 29,95 KPN ÉÉN Overal

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Medicijnen mee op reis

Medicijnen mee op reis Medicijnen mee op reis Medicijnen die onder de opiumwet vallen, mag u niet zomaar meenemen naar het buitenland. Deze folder informeert gebruikers van deze medicijnen over: het reizen met deze medicijnen

Nadere informatie