Overstap naar rijden op aardgas voor wagenpark Heusden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overstap naar rijden op aardgas voor wagenpark Heusden"

Transcriptie

1 College Onderwerp: V Overstap naar rijden op aardgas voor wagenpark Heusden Collegevoorstel Inleiding: De raad heeft in het actieplan Luchtkwaliteit, vastgesteld op 6 november 2007, het belang aangegeven van schone gemeentelijke voertuigen. Daarnaast heeft het college het Convenant Duurzaam Inkopen ondertekend waarmee de gemeente Heusden verklaart zich in te spannen voor duurzaam inkopen. In het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, vastgesteld door de raad op 15 december 2009, is opgenomen dat op basis van de resultaten van een milieu efficiency scan een gefaseerd vervangingsplan voor het wagenpark wordt opgezet. In het bijgaand rapport Kansen voor alternatieve brandstoffen: wagenparkscan gemeente Heusden zijn de mogelijkheden voor de overstap naar alternatieve brandstoffen voor het gemeentelijk wagenpark in kaart gebracht. Uit het rapport blijkt dat rijden op aardgas een betaalbaar en milieuvriendelijk alternatief is. Dit voorstel geeft de mogelijkheid aan om een overstap voor rijden op aardgas te maken, aansluitend op de vervanging van voertuigen op natuurlijke vervangmomenten. Dit betekent initieel de vervanging van enkele voertuigen en parallel daaraan de realisatie van een aardgasvulpunt in eigen beheer. Feitelijke informatie: De conclusies van het rapport zijn te vinden in hoofdstuk 6: Rijden op aardgas betekent een verbetering van de luchtkwaliteit. Emissies van fijnstof en stikstof nemen zeer sterk af. (De emissie van het broeikasgas CO2 neemt nauwelijks af). Aardgas is de goedkoopst beschikbare brandstof in Nederland. Dit betekent veel lagere brandstofkosten ten opzichte van diesel; ongeveer 40 tot 50% lager per kilometer. Op termijn kan zonder verdere aanpassingen aan de voertuigen overgeschakeld worden op biogas; aardgas is een belangrijke tussenstap naar het gebruik van nietfossiele brandstoffen. Afweging: Uit de wagenparkscan komt naar voren dat voor onze gemeente rijden op aardgas de beste optie is. De gemeente heeft nog geen ervaring met rijden op aardgas. De aanschaf van enkele aardgasvoertuigen op proef kan waardevolle gebruikerservaring verschaffen. Het tijdsverloop van een gefaseerde overstap moet aansluiten op de natuurlijke vervangingsmomenten van de voertuigen. In 2010 komen 9 voertuigen in aanmerking voor vervanging. Van deze voertuigen zijn 4 bestelwagens/pick-ups geselecteerd voor vervanging naar rijden op aardgas. Een programma van eisen voor vervanging van deze voertuigen wordt op dit moment opgesteld. Vooral voor bestelwagens blijkt het financieel aantrekkelijk te zijn om op aardgas te rijden; een groot aantal gebruikers verdient de meerkosten binnen 5 jaar terug. Het grootste deel van het brandstofverbruik in het gemeentelijke wagenpark van Heusden (79%) komt voor rekening van de bestelwagens. De brandstofkosten voor rijden op aardgas zijn ten opzichte van diesel bijna de helft lager. Voor de 4 geselecteerde voertuigen betekent dit een jaarlijks besparing van globaal 2.900,-. 1/3

2 College Onderwerp: V Overstap naar rijden op aardgas voor wagenpark Heusden Binnen de gemeente Heusden is momenteel geen vulpunt voor aardgas. Een vulpunt in de nabijheid is nodig om extra kilometers en tijdverlies voor de medewerker te voorkomen. Vaste vulpunten in aangrenzende gemeenten zijn te ver weg (15 kilometer of meer). Om het afvullen van de aardgasvoertuigen te waarborgen is een thuisvulinstallatie nodig. Dit is een kleine compressor die het voertuig in 5 tot 8 uur vult. Twee voertuigen kunnen gelijktijdig worden gevuld. Voor een plaatsing op de gemeentewerf zijn geen ingrijpende (bouwkundige) aanpassingen nodig. De actieradius van monofuel aardgasvoertuigen (alleen gastank) is lager dan die van voertuigen op benzine of diesel; max km. Een gastank heeft een kleiner volume. Voor het gemeentelijk wagenpark ligt de benodigde actieradius lager. Indien nodig kan een bi-fuel voertuig (gas- èn benzinetank) naast aardgas ook gebruik maken van benzine. Voor het wagenpark Heusden wordt standaard voor bi-fuel voertuigen gekozen. Dit voorkomt problemen als aardgas niet beschikbaar is. Rijden op aardgas draagt bij aan duurzame mobiliteit in de toekomst. Duurzame mobiliteit in de gemeente wordt mede ondersteund door een cursus Het Nieuwe Rijden, stimuleren van fietsgebruik en verduurzaming van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. De voorbeeldfunctie van de gemeente moet in de communicatie rondom duurzame mobiliteit benut worden, om het draagvlak voor alternatieve brandstoffen te vergroten. Bovendien kan de pioniersrol van de gemeente bijdragen aan de animo om een vast aardgasvulpunt binnen de gemeentegrenzen te realiseren. Inzet van middelen: Financiële aspecten: Voor de vervanging van de 4 geselecteerde voertuigen is een budget beschikbaar in de begroting Omdat het programma van eisen van de voertuigen nog niet is vastgesteld, kan op dit moment niet aangegeven worden of het budget toereikend is voor de aanschaf van voertuigen op aardgas. Gelet op het feit dat 4 voertuigen aangeschaft gaan worden is de verwachting dat de eventuele meerkosten gecompenseerd worden door een aanbestedingsvoordeel. Als besloten wordt tot de aanschaf van voertuigen op aardgas moet rekening gehouden worden met de aanschafkosten van een thuisvulinstallatie. Deze kosten ad ,- kunnen in 2010 ten laste gebracht worden van het beschikbare budget voor onderhoud terrein gemeentewerf. Op het moment dat er meer duidelijk is over de kosten zal uw college verzocht worden om de benodigde middelen beschikbaar te stellen (omzetting stelpost vervangingsinvesteringen naar krediet). Procedure Vervolgstappen Na uw besluit wordt de aanbesteding uitgevoerd conform het inkoopbeleid. De initiële vervanging van de 4 voertuigen zal waardevolle gebruikerservaring opleveren. Vóór de geplande vervanging van voertuigen in 2011 wordt een evaluatie uitgevoerd om de gebruikerservaring te benutten voor toekomstige vervangingen. Communicatie Rijden op aardgas heeft een hoge publiciteitswaarde die optimaal benut moet worden. De voertuigen worden mede ingezet om rijden op aardgas te promoten. Er wordt gebruik gemaakt van promotionele bestickering, het bedrijfsleven wordt voorgelicht en gestimuleerd en via de gemeentelijke website en informatiepagina s worden milieuvoordelen en positieve gebruikerservaring gecommuniceerd. 2/3

3 College Onderwerp: V Overstap naar rijden op aardgas voor wagenpark Heusden Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 26 januari 2010 besloten: - Kennis te nemen van het rapport 'Kansen voor alternatieve brandstoffen: wagenparkscan gemeente Heusden'. - tot de initiële vervanging van 4 voertuigen over te gaan en naar aanleiding van de ervaringen hiervan een evaluatie uit te voeren voordat overgegaan wordt tot verdere vervanging van voertuigen in namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 3/3

4 Kansen voor alternatieve brandstoffen Wagenparkscan gemeente Heusden Gemeente Heusden

5

6 Kansen voor alternatieve brandstoffen Wagenparkscan gemeente Heusden dossier : B9288 registratienummer : MD-MK versie : definitief DHV B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

7

8 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 HUIDIGE SITUATIE Het wagenpark van de gemeente Heusden Rekenmodel Emissies 7 3 BASIS SCENARIO 8 4 RIJDEN OP AARDGAS (CNG) Overschakelen op aardgas: milieu aspecten Overschakelen op aardgas: financiële aspecten Overschakelen op aardgas: operationele aspecten Samenvatting scenario aardgas 17 5 MOGELIJKHEDEN BIOBRANDSTOFFEN Algemeen Bio-ethanol Samenvatting Bio-ethanol Biodiesel Samenvatting Bio-ethanol 23 6 CONCLUSIES 24 7 AANBEVELINGEN 27 8 COLOFON 29 BIJLAGE 1 Overzicht wagenpark gemeente Heusden MD-MK

9

10 1 INLEIDING Algemeen Klimaatbeleid en maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit staan momenteel hoog op de agenda van veel Nederlandse gemeenten. Met betrekking tot luchtkwaliteit stelt de Europese regelgeving strenge eisen aan de concentraties vervuilende stoffen (stikstofdioxide en fijn stof) in de lucht. In Nederland is deze richtlijn vertaald naar de Wet Luchtkwaliteit ( ). Het besluit wordt streng gehandhaafd door de Raad van State met als gevolg dat veel bouwprojecten worden opgeschort. Er is aan gemeenten dan ook veel gelegen om de luchtkwaliteit te verbeteren en aan de normen te voldoen. Ook de gemeente Heusden wil op het gebied van klimaat stappen zetten. Gemeente Heusden geeft in het actieplan luchtkwaliteit van de gemeente het belang aan dat gehecht wordt aan schone gemeentelijke voertuigen. Een schoon wagenpark heeft op lokaal niveau een positieve invloed op de luchtkwaliteit binnen de gemeente. Daarnaast heeft Heusden het Convenant Duurzaam Inkopen ondertekend waarmee Heusden verklaart zich in te spannen duurzaam in te kopen. Een schoon wagenpark valt hieronder. Een ander belangrijk aspect is de voorbeeldfunctie die de gemeente Heusden heeft. De gemeente Heusden kan een goed voorbeeld geven met een bijdrage aan een schonere lucht en een reductie van broeikasgasemissie. Door dit initiatief worden mogelijk ook andere partijen over de streep getrokken om aan de slag te gaan met duurzame mobiliteit. Middels het uitvoeren van de wagenparkscan wordt in kaart gebracht wat de emissies in de huidige situatie zijn en worden kosten en baten uitgerekend voor het scenario dat het gemeentelijk wagenpark rijdt op aardgas, biodiesel of bio-ethanol. Het uitvoeren van onderliggende wagenparkscan van de gemeente Heusden is mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant. Verkennen mogelijkheden alternatieve brandstoffen Deze wagenparkscan is een belangrijke stap om te komen tot een onderbouwde beslissing om (een deel van) het wagenpark van de gemeente te laten rijden op een alternatieve brandstof. Bedrijfseconomische overwegingen zullen daarbij een belangrijke rol spelen, maar niet de enige. In die gevallen waar naast milieubaten ook kostenvoordelen worden bereikt is de keuze uiteraard makkelijk. Maar meestal geldt dat de inzet van alternatieve brandstoffen meerkosten met zich meebrengt. De uitkomst hangt sterk af van de alternatieve brandstof en van het totale verbruik per voertuig per jaar. De scan richt zich op CNG (aardgas) en biobrandstoffen. De verwachting is dat rijden op CNG voor de gemeente Heusden economische voordelen kan bieden vanwege de lage brandstofprijs ten opzichte van diesel en benzine. Omdat op dit moment CNG de enige brandstof is die op korte termijn economisch voordeel kan opleveren, worden de mogelijkheden hiervan het meest uitgebreid onderzocht. De mogelijkheden van biobrandstoffen (biodiesel en bio-ethanol) worden ook beschreven in dit rapport. Doordat de brandstofprijzen van biodiesel en bio-ethanol veel hoger liggen dan die van diesel of benzine, zijn kostenvoordelen (vooralsnog) uitgesloten. Potentiële afzet alternatieve brandstoffen Bij de keuze voor een alternatief spelen overwegingen mee ten aanzien van de lange termijnontwikkeling van alternatieve brandstoffen en heel praktisch, het beschikbaar komen van een brandstofinfrastructuur van alternatieve brandstoffen. Voor alle alternatieve brandstoffen geldt dat er een infrastructuur MD-MK

11 beschikbaar moet zijn of gerealiseerd dient te worden. In provincie Noord-Brababant zijn op dit moment twee aardgas-vulpunten. In de toekomst zullen er meerdere worden aangelegd MD-MK

12 2 HUIDIGE SITUATIE 2.1 Het wagenpark van de gemeente Heusden De gegevens van het wagenpark vormen een essentiële input voor de scan. In deze wagenparkscan worden 48 voertuigen meegenomen. Het wagenpark omvat 1 personenwagen, 27 bestelwagens en/of pick-ups, 7 vrachtwagens (waaronder 5 brandweertrucks), 2 veeg/onkruidmachines, 4 tractoren, 1 huisvuilauto en een overig voertuig. Van het wagenpark zijn de onderstaande gegevens in kaart gebracht: soort voertuig; gebruiker; jaarkilometrage of aantal draaiuren; brandstofverbruik; brandstoftype (diesel en benzine); aanwezigheid roetfilter (uitsluitend zonder roetfilter); bouwjaar; gebruiksjaren vervangingsjaar. In totaal leggen alle voertuigen gezamenlijk ongeveer kilometers af en worden er bijna 9000 uren stationair gedraaid. Het totale brandstofverbruik in de huidige situatie bedraagt ruim liter per jaar. Het grootste gedeelte hiervan (79%) komt voor rekening van de categorie bestelwagen/pick-up s (zie ook tabel 2.1). Tabel 2.2 geeft de brandstofprijzen waar mee gerekend is. Tabel 2.1 Overzicht gebruik voertuigen per categorie Voertuigcategorie Aantal Jaarkilometrage / draaiuren % Brandstofverbruik per jaar (liters) % Brandstofkosten per jaar (excl. BTW) ( ) Personenauto s km 4% 750 1% 743 Bestelwagen/Pick-up km 79% % Vrachtwagen km 12% % Veeg/onkruidmachines u. 0% % Maaimachine u. 1% % Tractoren u. 1% % Huisvuilauto s km 3% % Optioneel voertuigsoort u. 0% % TOTAAL km 8920 uren * De percentages zijn afgerond naar hele getallen. 100% % MD-MK

13 Tabel 2.2 Overzicht brandstofprijzen (15 november 2008) Brandstof Prijs (excl. Eenheid BTW) Benzine (Euro 95 ongelood) 1,13 [ / liter ] Diesel (Autodieselolie ULZ) 0,99 [ / liter ] E85 Bio-ethanol 1,13 [ / liter ] BIO Diesel B-100 1,00 [ / liter ] Aardgas 0,61 [ / kg ] Biogas 0,83 [ / kg ] 2.2 Rekenmodel Als basis voor onze analyse van het wagenpark gebruiken we een door DHV verbeterde uitvoering van het instrument MES (Milieu Efficiency Scan) dat is ontwikkeld door SenterNovem en TNO. Emissiefactoren, brandstofverbruik en onderhoud zijn gedetailleerder in het model verwerkt. Aan alle combinaties van voertuigcategorie, brandstofsoort, Euroklasse en verbruik zijn emissiecijfers gekoppeld. Tezamen hebben deze geleid tot de emissietotalen van fijn stof (PM10), stikstofoxiden (NOx, samengesteld uit NO en NO 2) en koolstofdioxide (CO 2). Euronormen Voor de emissies van iedere voertuigcategorie is gerekend met de Euroklassen. Uitgangspunt hierbij zijn de Euronormen waaraan voertuigen moeten voldoen (volgens Europese regelgeving) in het jaar van aanschaf. In tabel 2.3 is aangegeven welke normen gelden vanaf welke jaren per voertuigcategorie. De emissieklassen zijn bepaald door de bouwjaren van de auto s te koppelen aan de geldende norm voor de betreffende jaren. Voor non-road voertuigen geldt een andere Euronormering, deze worden aangegeven met Romeinse cijfers. De corresponderende Euronormen voor non-road voertuigen zijn aangegeven tussen haakjes. Tabel 2.3 Wettelijke jaren van ingang Euronormen Euronorm Euroklasse <3.500 kg Euroklasse >3.500 Euroklasse Non-road Euro Euro (Euro I) Euro (Euro II) Euro (Euro IIIa) Euro (Euro IIIb) De Euro 4 norm is in 2006 van kracht geworden. In 2008 is de Euro 5 norm van kracht geworden voor vrachtwagens (voertuigen boven de 3,5 ton). De normen ten aanzien van de PM10 uitstoot blijven ongewijzigd ten opzichte van de Euro 4 norm. Wel worden de normen met betrekking tot de NOx-uitstoot bijna 50% strenger. De Euro 5 norm voor personenwagens en bestelwagen onder de 3,5 ton gaat pas in 2010 van kracht (zie tabel 2.3) MD-MK

14 2.3 Emissies Met de bovengenoemde invoergegevens is de emissie van het huidige wagenpark berekend. De emissies zijn het resultaat van de brandstofsoort, het verbruik per kilometer, het aantal verreden kilometers, euroklasse en andere voertuig gerelateerde kenmerken. De resultaten staan in de tabel 2.4. De totale emissies per jaar van het huidige wagenpark van de gemeente Heusden bedragen: 107,5 kg PM10, 2147 kg NOx, 293 ton CO 2. Tabel 2.4 Emissies per jaar van de huidige vloot Emissies huidige vloot Voertuigcategorie km's / uren PM10 NOx CO 2 kg % kg % ton % Personenauto s km 1,2 1% 9,5 0% 2,0 1% Bestelwagen/Pick-up km 39,0 36% 371,3 17% 92,7 32% Vrachtwagens km 10,8 10% 499,0 23% 51,1 17% Veeg/ onkruidmachines u. 11,34 11% 489,32 23% 46,07 16% Maaimachines u. 18,88 18% 306,77 14% 49,04 17% Tractoren u. 13,27 12% 160,89 7% 25,27 9% Huisvuilauto km 10,62 10% 207,56 10% 14,64 5% Categorie overig 940 u. 2,37 2% 103,01 5% 12,07 4% TOTAAL km 8920 uren 107,5 100% 2147,3 100% 292,9 100% Ter vergelijking: Een CO 2-uitstoot van 1 ton komt overeen met een volume van 512 m 3. In totaal wordt er dus m 3 CO 2 uitgestoten. Dit is ongeveer gelijk aan de CO 2 uitstoot van ruim 32 huishoudens per jaar. Tabel 2.5 Voertuigtype Planning van de te vervangen voertuigen Aantal te vervangen voertuigen Personenauto s Bestelwagen/Pick-up Vrachtwagen Veeg/onkruidmachines Maaimachine Tractoren Huisvuilauto s Optioneel voertuigsoort TOTAAL MD-MK

15 3 BASIS SCENARIO Het regulier vervangen van oude voertuigen door nieuwe van een gelijke technologie en brandstof zal ook een investering vergen en door de voortgang van de techniek zal dit tevens een milieuvoordeel opleveren. Voor een eerlijke analyse dient de laatst genoemde investering én milieuwinst (reductie van emissies) buiten de vergelijking gehouden. Een eerlijke en transparante vergelijking is namelijk onontbeerlijk voor de onderbouwing van de afweging om te gaan rijden op alternatieve brandstoffen. Naast de berekening van de emissies van de huidige vloot is daarom een basisscenario berekend. Het basisscenario gaat uit van de huidige samenstelling van het gemeentelijke wagenpark en het reguliere vervangingsschema waarbij alle voertuigen worden vervangen door voertuigen die alle voldoen aan de Euro 5 norm met dezelfde brandstof. In tabel 3.1 worden de absolute emissies weergegeven in het geval de gemeente Heusden over zou schakelen op een vloot uitsluitend bestaande uit voertuigen voorzien van een Euro 5 motor. Daarnaast is aangegeven welk percentage van de emissies ten opzichte van de huidige vloot resteert. Tabel 3.1: Absolute emissies per jaar van het basisscenario met Euro 5 motoren en de verschilemissies per jaar ten opzichte van de huidige vloot (huidige vloot 100%) Emissies basisscenario tov huidige vloot Voertuigcategorie PM10 NOx CO 2 kg % kg % ton % Personenauto s 0,1 5% 3,4 36% 2,0 99% Bestelwagen/Pick-up 3,0 8% 193,4 52% 84,9 92% Vrachtwagens 1,7 15% 156,0 31% 48,9 96% Veeg/ onkruidmachines 1,78 16% 244,66 50% 46,07 100% Maaimachines 2,31 12% 239,11 78% 49,04 100% Tractoren 1,57 12% 135,67 84% 25,27 100% Huisvuilauto 0,59 6% 69,46 33% 14,33 98% Categorie overig 0,40 17% 37,04 36% 11,61 96% TOTAAL 11,4 11% 1078,8 50% 282,1 96% Uit de tabel blijkt dat er bij verjonging van het wagenpark voor alle voertuigcategorieën met name bij vrachtwagens, huisvuilauto s en de categorie overig sterke verbeteringen optreden in de uitstoot van PM10 en NOx. Een waarde van 5% voor PM10 betekent een reductie van 95% (100%-95% = 5%) ofwel er resteert 5% van de emissie van PM10. Hoe dichter de waarde bij de 0% hoe minder emissie resteert. De uitstoot van PM10 bij huisvuilauto s neemt zelfs met 94% af. Dit komt ondermeer doordat de huisvuilauto al relatief oud is. Verjonging van het wagenpark heeft in tegenstelling tot bij PM10 en NOx nauwelijks effect op reductie van CO MD-MK

16 4 RIJDEN OP AARDGAS (CNG) Aardgas 1 is de goedkoopste beschikbare brandstof in Nederland. Op dit moment is het de enige alternatieve brandstof die in bedrijfseconomisch opzicht interessant kan zijn in vergelijking met benzine of diesel. In dit hoofdstuk worden de voor- en nadelen van aardgas op een rij gezet en wordt een indicatie gegeven van de operationele en bedrijfseconomische consequenties indien de gemeente Heusden besluit (deels) over te schakelen op aardgas. Eerstelijns brandweervoertuigen niet meegenomen in aardgasscenario In de modelberekeningen schakelen de personenauto s, bestelwagens en vrachtauto s over op aardgas. De voertuigen met de kentekens VT-45-ZH, BF-PJ-25, BB-NV-64, BT-SN-61 en BB-HD-21 zijn niet meegenomen in het aardgasscenario. Het betreft een vijftal eerstelijns voertuigen (zwaardere vrachtwagens), van de brandweer. Deze voertuigen zullen op basis van verwachtingen van de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) niet over kunnen schakelen op aardgas als gevolg van een volumeprobleem. De LFR verwacht dat er op de volgepakte voertuigen geen andere plek dan bovenop het voertuig voor bestaat maar dat deze plek het voertuig topzwaar zou maken wat de rijeigenschappen niet ten goede zou komen. 4.1 Overschakelen op aardgas: milieu aspecten Aardgas draagt met name bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. Ten opzichte van rijden op diesel nemen de emissies van PM10 en NO x afhankelijk van de uitgangspositie met 75% tot 95% af. De emissie van het broeikasgas CO 2 neemt echter nauwelijks af: afhankelijk van het motormanagement bedraagt het verschil in CO 2 tussen de +5% (bij multifuel motoren) en de -15% (bij monofuel motoren). Klimaatneutraal: overschakelen op biogas Aardgas is een transitiebrandstof. Dat wil zeggen: aardgas is een stap op het pad naar duurzaamheid. Op termijn kan namelijk worden overgeschakeld biogas (groen gas). De motor hoeft daarvoor niet te worden aangepast en biogas is in iedere verhouding met aardgas te mengen. Omdat biogas een hernieuwbare brandstof is, heeft het als voordeel dat het net zo schoon is als aardgas, maar dat vrijwel CO 2-neutraal gereden kan worden. Als transitiebrandstof draagt aardgas dus bij om op termijn de overstap te kunnen maken naar een CO 2-neutrale mobiliteit. De CO 2-uitstoot van biogas kan middels een Well-to-Wheel analyse vergeleken worden met conventionele brandstoffen. Hierbij wordt rekening gehouden met de totale emissies in de keten. Hierin worden alle emissies meegenomen die vrijkomen bij de winning of verbouwing, raffinage, transport, opslag en uiteindelijk de uitstoot door de voertuigen. Bij de conventionele brandstoffen is de CO 2-uitstoot afkomstig van ruwe olie of aardgas. De CO 2 die bij verbranding van biogas vrijkomt, is eerder opgevangen uit de huidige atmosfeer en vormt daarom geen extra bijdrage aan het broeikas effect (er komt geen extra CO 2 vrij). Om deze reden tellen alleen de emissies mee die veroorzaakt worden bij de productie, transport en opslag van de biobrandstoffen (brandstoffen afkomstig van organisch materiaal). De uitstoot van CO 2 zal in het geval van biogas nog maar 25% bedragen van de CO 2-uitstoot van aardgas. 1 Aardgas wordt verkocht als Compressed Natural Gas (CNG) en Liquefied National Gas (LNG). Beide verschillen van het huidige alternatief op diesel en benzine wat verkocht wordt als LPG (Liquefied Pertroleum Gas). MD-MK

17 Er is echter nog niet gekozen voor een volledig biogas scenario aangezien de productie hiervan nog alleen maar kleinschalig plaatsvindt. Naar verwachting zal biogas pas rond 2010 grootschalig geproduceerd (kunnen) worden. Aardgas -voertuigen kunnen in de toekomst zonder verdere aanpassingen en in alle mengverhoudingen rijden op biogas omdat er geen verschil in samenstelling is. Emissies aardgas -scenario In de modelberekeningen schakelen de personenauto s en bestelwagens over op aardgas. Vanwege de problemen die er in het verleden zijn geweest bij het ombouwen van voertuigen van diesel naar aardgas, geldt als uitgangspunt dat bestaande voertuigen vervangen dienen te worden door nieuwe af-fabriek voertuigen op aardgas. Verschillen in emissies van de voertuigen die overschakelen op aardgas zijn daarom berekend ten opzichte van het basisscenario. Dit om een eerlijke vergelijking mogelijk te maken: bij het regulier vervangen van voertuigen treedt namelijk ook een milieuwinst op! Tabel 4.1 Absolute emissies per jaar bij overschakeling personenauto s, bestelwagens, veeg/onkruidmachines, tractoren, huisvuilauto s en optionele voertuigsoort op aardgas en de verschilemissies per jaar ten opzichte van het basisscenario in % (basisscenario is 100%). Emissies aardgas-scenario tov basisscenario Voertuigcategorie PM10 NOx CO 2 kg % kg % ton % Personenauto s 0,0 70% 0,7 20% 1,8 91% Bestelwagen/Pick-up 1,9 63% 52,0 27% 75,7 89% Vrachtwagens* 0,7 59% 50,6 44% 32,8 91% Veeg/ onkruidmachines 0,5 25% 32,7 13% 42,0 91% Maaimachines 2,3 100% 239,1 100% 49,0 100% Tractoren 1,6 100% 135,7 100% 25,3 100% Huisvuilauto 0,3 44% 24,2 35% 13,0 91% Categorie overig 0,4 100% 37,0 100% 11,6 100% TOTAAL 7,6 70% 572,0 55% 251,2 93% * Slechts twee van de zeven vrachtwagens zijn hier meegenomen in het aardgasscenario. De vijf zware brandweerwagens zijn meegenomen in als het basisscenario MD-MK

18 Aardgasscenario t.o.v. basisscenario 100% 80% 60% 40% 20% 0% PM10 [%] NOx [%] CO2 [%] 0 Personenauto Bestelwagen/Pick-up Vrachtwagen Veeg/onkruidmachines Huisvuilauto TOTAAL Voertuigtype Figuur 4.1 Verschilemissies aardgas-scenario t.o.v. basisscenario (= 100%) De waarden in de tabel zijn de resterende uitstoot van PM10, NOx en CO 2 bij het aardgasscenario (exclusief brandweerwagens) ten opzichte van het basisscenario (Euro 5 voertuigen). In 2010 worden de normen met betrekking tot de uitstoot van PM10 voor personen- en bestelwagens flink aangescherpt in verband met het in werking treden van de Euro 5 norm. Desondanks de strenge Euro 5 norm voor dieselvoertuigen is de uitstoot van PM10 bij aardgas nog altijd significant lager. Voor personenauto s, bestelwagens en vrachtwagens is een grote fijn stof reductie haalbaar van 30 tot 40% tov het basisscenario. In 2010 worden de normen met betrekking tot de uitstoot van PM10 voor personen- en bestelwagens eveneens flink aangescherpt in verband met het in werking treden van de Euro 5 norm. Ook in vergelijking met de Euro 5 norm voor dieselvoertuigen is de uitstoot van PM10 bij aardgas dan nog steeds ongeveer 30% lager. Bij overschakelen op aardgas treedt voor de uitstoot van NOx een reductie op van 73% bij bestelwagens tot 80% bij de personenauto. Ook bij vrachtwagens worden de normen voor de uitstoot van NOx bij het in werking treden van de Euro 5 norm tot bijna 50% aangescherpt. De CO 2-uitstoot neemt bij de bestelwagens en huisvuilauto s die overschakelen op aardgas met enkele procenten af. Overschakeling op aardgas draagt dus slechts in geringe mate bij aan reductie van de CO 2- uitstoot. Door over enkele jaren over te schakelen op biogas, kan de CO 2-uitstoot wel aanzienlijk worden teruggebracht. MD-MK

19 4.2 Overschakelen op aardgas: financiële aspecten Investeren: hogere aanschafprijzen Overschakeling op aardgas impliceert de aanschaf van nieuwe voertuigen 2. De initiële meerkosten van een aardgasvoertuig ten opzichte van dieselvoertuig bedraagt voor een personen- of een bestelwagen circa 2.000,- tot 3.000,- (afhankelijk van merk en type). In de praktijk neemt de meerprijs voor een aardgas voertuig (vanwege het toenemende aanbod) snel af. Een aantal leasebedrijven hanteert reeds gelijke kosten voor aardgas - en dieselvoertuigen (inclusief onderhoud en brandstof) voor het maandbedrag. In de onderstaande tabel zijn de meerkosten weergegeven voor de aanschaf van aardgasvoertuigen in plaats van de gebruikelijke voertuigen (op diesel of benzine). Hierbij is uitgegaan van het reguliere vervangingsschema, exclusief de vijf zware brandweervoertuigen, en is geen rekening gehouden met de mogelijke prijsdalingen voor aardgasvoertuigen. Tabel 4.2 Meerkosten investering aardgasvoertuigen per jaar o.b.v. reguliere vervanging Meerkosten aanschaf aardgasvoertuigen per jaar Personenauto s Bestelwagen/Pickup Vrachtwagens* Veeg/ onkruidmachines Maaimachines Tractoren Huisvuilauto Categorie overig TOTAAL * Slechts twee van de zeven vrachtwagens zijn hier meegenomen in het aardgasscenario. De vijf zware brandweerwagens zijn meegenomen in als het basisscenario. Uit de tabel blijkt dat de meerkosten met name in 2010 erg hoog uitpakken. Dit komt doordat er in dat jaar 14 voertuigen vervangen dienen te worden, waaronder het vervangen van een vrachtwagen. NB. Voor voertuigen met een gewicht boven kilogram is een subsidieregeling beschikbaar voor de aanschaf van voertuigen die voldoen aan de Euro 5 of EEV norm. Per voertuig is een subsidie van 2.500,- beschikbaar voor Euro 5 voertuigen en 5.000,- voor EEV voertuigen. Aardgasvoertuigen voldoen vaak al aan de EEV norm. In Heusden komen de inzamelvoertuigen wellicht in aanmerking voor deze subsidie (www.senternovem.nl). 2 In de praktijk is gebleken dat het ombouwen van bestaande voertuigen niet aantrekkelijk is vanwege de vele technische storingen die bij omgebouwde voertuigen voorkwamen. Technische verbeteringen moeten dit in de toekomst oplossen. Af-fabriek aardgasvoertuigen leveren vrijwel geen extra technische storingen op ten opzichte van benzine- of dieselvoertuigen MD-MK

20 Lagere brandstofkosten bij aardgas De grote winst bij aardgas zit in de lage brandstofkosten. Ten opzichte van diesel zijn deze per kilometer ongeveer 40 tot 50% lager (afhankelijk van de dieselprijs en de pompexploitant). De prijzen van een kg aardgas liggen rond de 0.69/kg 3 (de actieradius van één kg aardgas is vergelijkbaar met een liter diesel). De brandstofkosten van aardgas zijn zo laag doordat er slechts 0,03 accijns wordt geheven op aardgas. De komende twee jaar zal hier in ieder geval niets aan veranderen. Onzekerheden onderhoudskosten In de praktijk lijken de onderhoudskosten van aardgasvoertuigen iets hoger te liggen ten opzichte van dieselvoertuigen. Dit is goeddeels toe te schijven aan onbekendheid met de techniek. Ook zijn onderdelen door het nu nog beperkte aantal aardgasvoertuigen vaak iets duurder. Naarmate het aantal aardgasvoertuigen toeneemt, zullen de kosten en onzekerheden naar verwachting verder afnemen. Doordat een aardgasmotor minder trillingen veroorzaakt dan een dieselmotor, zou het aantal storingen lager moeten zijn. Ook verbrand de aardgasmotor schoner dan een dieselmotor. Daartegenover staat dat de temperatuur van verbranding in de aardgasmotor hoger is. Al met al wegen de voordelen ongeveer op tegen de nadelen, waardoor de daadwerkelijke onderhoudskosten van voertuigen op aardgas of diesel waarschijnlijk niet ver uit elkaar liggen. Overige operationele kosten In de Motorrijtuigenbelasting (MRB) voor bestelwagens (met grijs kenteken) en vrachtwagens wordt geen onderscheid gemaakt in brandstofsoort: voertuigen met hetzelfde gewicht betalen evenveel MRB. De MRB voor de personenwagen is wel lager: aardgas valt namelijk in dezelfde categorie als benzine voertuigen. Dit is de goedkoopste categorie. Doordat de verzekeringskosten vaak gebaseerd zijn op een percentage van de aanschafprijs (3,5%), zijn deze vanwege de hogere aanschafprijs van een voertuig op aardgas iets hoger. Dit is op jaarbasis ongeveer 100,- voor personen- en bestelwagens. Jaarlijkse besparing op operationele kosten In tabel 4.3 is de jaarlijkse besparing op de operationele kosten uitgerekend op basis van reguliere vervanging van de huidige voertuigen. 3 Prijzen op 12 november 2008 incl. BTW (www.fuelswitch.nl). MD-MK

Groengas in verkeer en vervoer

Groengas in verkeer en vervoer Feiten en cijfers op een rij Opdrachtgever: Vereniging GroengasMobiel Rotterdam, 26 oktober 2012 Feiten en cijfers op een rij Opdrachtgever: Vereniging GroengasMobiel Koen Vervoort Rutger Beekman Marten

Nadere informatie

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Autobrief Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk 2. De autogerelateerde belastingen

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders

Nadere informatie

Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch

Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Visie Duurzame Brandstoffenmix Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Definitieve versie Opdrachtgever: Energieakkoord Opgesteld door: De Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Datum: 1 juli 2014

Nadere informatie

Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit

Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit Datum 20 januari 2015 Status Definitief, versie 1.1 Pagina 1 van 1 Colofon Projectnaam Monitoring Duurzame Mobiliteit Projectnummer Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit

Nadere informatie

Hebben autobelastingen en accijnzen effect?

Hebben autobelastingen en accijnzen effect? milieu, economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl e-mail: ce@ce.nl website:

Nadere informatie

Voorwoord Wiert-Jan de Raaf Wethouder Grashoff Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC

Voorwoord Wiert-Jan de Raaf Wethouder Grashoff Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC INHOUD Voorwoord Wiert-Jan de Raaf 2 Wethouder Grashoff 3 Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC 10-11 Auto Hoogenboom 12-13 Autobedrijf Victoria 14-15 Ford, Ardea Auto 16-17

Nadere informatie

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel ECN Beleidsstudies ECN-N--12-015 7 september 2012 Notitie Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel Aan : Eva Thompson, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan : Arjan Plomp, Eppe

Nadere informatie

Elektrisch vervoer in 20 vragen

Elektrisch vervoer in 20 vragen lektrisch vervoer in 20 vragen e startgids voor bedrijven 2013 >> ls het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Waarom zou ik kiezen voor V? Inhoud Wat zijn de kosten van V? Hoe breng ik V in

Nadere informatie

Auteurs: Simon Clement, Natalie Evans (ICLEI Local Governments for Sustainability)

Auteurs: Simon Clement, Natalie Evans (ICLEI Local Governments for Sustainability) De aanschaf van schone en efficiënte voertuigen Handleiding Clean Fleets Publicatiedatum: November 2014 Bron: Viorel Sima, Dreamstime Auteurs: Simon Clement, Natalie Evans (ICLEI Local Governments for

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5 Deze notitie valt geheel onder de verantwoordelijkheid van CE Delft. Het bevat de onderwerpen die zijn besproken door de Denktank, maar geeft niet de mening weer van afzonderlijke leden van de Denktank.

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

fleetmotive DE KILOMETERHEFFING KOMT ER AAN Bedrijven ontdekken de elektrische auto Eindelijk contact WEGENER: MINDER IS MEER

fleetmotive DE KILOMETERHEFFING KOMT ER AAN Bedrijven ontdekken de elektrische auto Eindelijk contact WEGENER: MINDER IS MEER fleetmotive zevende jaargang nummer 3 / september 2008 V O O R W A K K E R W A G E N P A R K B E H E E R Eindelijk contact Bedrijven ontdekken de elektrische auto WEGENER: MINDER IS MEER Door thuiswerken

Nadere informatie

Elektrisch rijden in Nederland

Elektrisch rijden in Nederland Elektrisch rijden in Nederland Is 1 miljoen elektrische auto s in 2025 haalbaar? Profielwerkstuk over de ontwikkeling van de elektrische auto in Nederland Door: Anna Kampen en Folkert de Meer Profiel:

Nadere informatie

Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006

Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006 Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006 ANWB, BOVAG, Platform Duurzame Mobiliteit, Ministerie van Financiën, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Stichting Peakoil Nederland, November 2009 Auteurs: Rembrandt Koppelaar,

Nadere informatie

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 April 2004 ECN-C--04-040 MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 Overzicht kosten en mogelijke verbeteringen in de monitoring P.G.M. Boonekamp J.P.M. Sijm R.A. van den Wijngaart, RIVM Verantwoording

Nadere informatie

Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's

Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's Onderzoek aanpassing zuinigheidsgrenzen Opdrachtgever: Ministerie van Financiën Rotterdam, 30 mei 2011 Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's Onderzoek aanpassing

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

Heldergroen gas EEN VISIE OP DE DUURZAAMHEID VAN GROEN GAS

Heldergroen gas EEN VISIE OP DE DUURZAAMHEID VAN GROEN GAS ^ * Heldergroen gas EEN VISIE OP DE DUURZAAMHEID VAN GROEN GAS * Heldergroen gas Een visie op de duurzaamheid van groen gas Inhoud Waarom deze visie? 5 Samenvatting 6 1. Wat is groen gas? 9 1.1 Groen

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam 'erstaat ' «s «r?

Nadere informatie

Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid. Beleidsstudie

Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid. Beleidsstudie Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid Beleidsstudie Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen

Nadere informatie

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie