Durf vanuit branche Lagere belastingopbrengst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Durf vanuit branche Lagere belastingopbrengst"

Transcriptie

1 J A A R C I J F E R S M o t o r r i j t u i g e n, B r a n d, A a n s p r a ke l i j k h e i d e n R e c h t s b i j s t a n d

2

3 TRENDLINE 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoofdstuk 1 Assurantiebelasting Uitzonderingen 6 BTW-vrijstelling Opbrengst Impact per polis Invloed op omzet Hoofdstuk 2 Meer aandacht voor risicomanagement Meer eigen risico 9 Durf vanuit branche Lagere belastingopbrengst Hoofdstuk 3 Schadeverzekeringen in Hoofdstuk 4 Motorrijtuigen Cijfers per verzekeraar 12 Motorrijtuigen Zorgen toezichthouder Motorrijtuigen WA Motorrijtuigen Casco Hoofdstuk 5 Brand Schadelast 16 Lucratief Top-10 Brand Hoofdstuk 6 Aansprakelijkheid Aantal polissen 20 Top-10 Aansprakelijkheid Hoofdstuk 7 Rechtsbijstand Resultaten 23 Marktleiders Rechtsbijstand TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN 3

4 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002.Stb.575 dient men de daarvoor wettelijke verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB). Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de redactie en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor gevolgen hiervan.

5 TRENDLINE 2012 V Voorwoord De financiële bedrijfstak ondergaat majeure veranderingen, waarin elke speler (aanbieder, intermediair of klant) een andere rol krijgt dan hij of zij gewend was. Midden in dit transformatieproces is de behoefte aan richtinggevende informatie bij al die actoren groter dan ooit. Het ontbreekt menigeen aan tijd en overzicht om de relevante gegevens te vinden en in de juiste context te plaatsen. Adviesbureau Oostdam & Partners, gespecialiseerd in de financiële dienstverlening, reikt een helpende hand. Dat doet zij onder meer door periodiek de Trendline uit te geven, waarin actuele en relevante cijfers en trends bondig en overzichtelijk worden samengevat. De eerste editie van Trendline heeft verzekeringen als hoofdonderwerp, meer specifiek de assurantiebelasting. Deze belastingvorm, bij het grote publiek nog weinig bekend, wordt per 1 januari 2013 verhoogd van 9,7% naar 21%. Dit rapport geeft meer inzicht in de achtergronden van de assurantiebelasting, zoals de historie van de assurantiebelasting, de opbrengsten en de verwachte impact van de belastingverhoging op de koopkracht van een gemiddeld Nederlands huishouden. Voor deze editie van Trendline heeft Oostdam & Partners zich in samenwerking met Lourens van der Linden (LVRM,Van der Linden Risicomanagement) verdiept in de vraag welke impact de belastingverhoging zal hebben op het verzekeringsgedrag van Nederlandse consumenten en bedrijven. Uitkomst van die analyse is dat schadeverzekeraars met een significante omzetdaling geconfronteerd zullen gaan worden. Op welke (categorie) schadeverzekeraars dit vooral betrekking heeft, wordt in het tweede deel van deze Trendline uit de doeken gedaan. Dat gebeurt onder meer door de jaarcijfers op een rij te zetten van de verzekeringsmaatschappijen die actief zijn in de branches waarop assurantiebelasting van toepassing is. Dit resulteert voor de branches Motorrijtuigen, Brand, Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand in ranglijsten en marktaandelen over de jaren 2011 en Bovendien wordt door middel van de combined ratio een indicatie gegeven van de mate waarin deze verzekeraars winstgevend of verlieslatend zijn. De in de tabellen opgenomen cijfers moeten vermenigvuldigd worden met de factor P TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN 5

6 1 ASSURANTIEBELASTING Hoger tarief kost gezin zeker 1 70 meer Assurantiebelasting werd in Nederland voor het eerst geheven in Een belasting op verzekeringsdiensten bestond voor die tijd al, op basis van de in 1917 ingevoerde Zegelwet, onder de noemer Poliszegel. Die Zegelwet verviel in 1972, maar de assurantiebelasting werd gehandhaafd in de toen ingevoerde Wet op belastingen van rechtsverkeer. Aan het belastingtarief is enkele malen gemorreld. De assurantiebelasting, geheven in de vorm van een percentage van de premie, is in de loop der jaren via onder meer 4% en 7% opgelopen naar recent bijna 10%; om precies te zijn 9,7%. De meeste landen in de Europese Unie hanteren eveneens een vorm van assurantiebelasting. Die varieert binnen Europa in hoogte tussen de 0% en 22%. Uitzonderingen De assurantiebelasting wordt alleen geheven over enkele categorieën schadeverzekeringen. Van de heffing zijn uitgezonderd: levensverzekeringen; ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen; ziekte- en ziektekostenverzekeringen; werkloosheidsverzekeringen; transport-, zeeschepen- en luchtvaartverzekeringen (behalve privévliegtuigen); exportkredietverzekeringen herverzekeringen BTW De aanstaande verhoging van het belastingtarief naar 21%, gelijk aan de hoogte van het BTWpercentage, wil nog niet zeggen dat verzekeringsdiensten op dezelfde wijze worden belast als andere diensten en goederen die aan de BTW zijn onderworpen. Er is nog altijd sprake van een BTW-vrijstelling voor verzekeringen. Fiscale experts pleiten al langer voor vervanging van assurantiebelasting door de BTW. Dat deed bijvoorbeeld hoogleraar Sijbren Cnossen 1 : Verzekeringspremies bestaan uit een vergoeding voor de dienstverlening van de verzekeraar en een bedrag dat een vermogensoverdracht vormt, namelijk aan een gemeenschappelijk fonds (pool) waaruit uitkeringen worden gedaan. Onder een belasting naar consumptie, zoals de BTW, dient de vergoeding voor de dienstverlening wel te worden belast en het bedrag van de vermogensoverdracht niet. De waardetoevoeging kan worden vastgesteld als het verschil tussen de ontvangen premies en de betaalde uitkeringen. 1 Me Judice, 7 oktober 2011, Vervang assurantiebelasting door kiwi-btw op verzekeringsdiensten, Sijbren Cnossen (hoogleraar economie Universiteit Pretoria, adviseur Centraal Planbureau, emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Maastricht) 6 VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS

7 1 Dit verschil is gelijk aan de som van lonen en overwinst, berekend op kasstroombasis, dat wil zeggen de BTW-grondslag. In de praktijk zou de uitwerking als volgt kunnen zijn: Een verzekeringnemer betaalt P 121 premie: P 100 voor de verzekering plus 21% BTWheffing. Die P 21 draagt de verzekeraar af aan de fiscus; de verzekeringnemer krijgt als particulier geen aftrek. Vervolgens claimt de verzekeringnemer P 30 schade. Die wordt uitgekeerd plus P 6,30 (oftewel 21% BTW), immers ook bij reparatie of vervanging van het verzekerde object zou die BTW moeten worden betaald. De verzekeraar mag dit BTW-bedrag in aftrek nemen. De netto opbrengst voor de belastingdienst wordt P 14,70 (P 21 minus P 6,30). Het bedrag van P 14,70 is precies het bedrag dat over de toegevoegde waarde van P 70 (P 100 premie minus P 30 schade-uitkering) aan belasting (21% van P 70) moet worden betaald. Is de verzekeringnemer geen particulier maar een ondernemer, dan vindt de hele exercitie fiscaal neutraal plaats.waar de verzekeraar bij de premie-incasso P 21 aan BTW afdraagt, neemt de onderneming die in aftrek. En waar de verzekeraar bij de schade-uitkering vervolgens P 6,30 in aftrek neemt, moet de onderneming die ontvangen BTW juist afdragen. Opbrengst De assurantiebelasting werd in 1996 op een niveau van 7% gebracht. De invoering van het banksparen in 2008 was de aanleiding tot een verhoging van het tarief naar 7,5%. Die verhoging met een half procent zou tot een fiscale meeropbrengst van P 250 mln moeten leiden, zo stond destijds in de plannen van het ministerie van Financiën beschreven. Daar kwam in de praktijk niet veel van terecht. Zo leverde de taks op schadeverzekeringen in 2009 in totaal P 884 mln aan overheidsinkomsten op en in 2010 nog P 833 mln: per procent assurantiebelasting dus P 118 mln respectievelijk P 111 mln. Op 1 maart 2011 werd het tarief opnieuw verhoogd, van 7,5% naar 9,7%. De opbrengst over het volledige belastingjaar kwam uit op P mln. De prognose van de overheid voor 2012 is een opbrengst van P 1,14 mld, oftewel P 118 mln per procent assurantiebelasting. Uitgaande van dit gegeven zou de tariefsverhoging van 9,7% naar 21% moeten leiden tot een totale opbrengst aan assurantiebelasting van bijna P 2,4 mld Opbrengst assurantiebelasting Oostdam & Partners en LVRM hebben echter berekend dat de premieomzet uit schadeverzekeringen waarop assurantiebelasting van toepassing is,de komende jaren zal gaan dalen.een kleinere grondslag heeft uiteraard een lagere opbrengst voor de overheid tot gevolg. De prognose is P 250 mln minder inkomsten uit assurantiebelasting; voor meer uitleg zie hoofdstuk 2. 2 Financieel jaarverslag van het Rijk Kamerbrief overgangsrecht verhoging assurantiebelasting, 6 november 2012 TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN 7

8 1 ASSURANTIEBELASTING Impact per huishouden en bedrijf Door de verhoging van de assurantiebelasting zullen de verzekeringskosten voor een basaal verzekerd huishouden op jaarbasis met ongeveer P 70 toenemen.voor de berekening van dit bedrag is uitgegaan van de gemiddelde premies 4 die behoren bij een basis verzekeringspakket van een Nederlands huishouden 5. In dit pakket zitten een autoverzekering (met wa- en cascodekking; gemiddelde jaarpremie rond P 450), een aansprakelijkheidsverzekering (gemiddelde jaarpremie P 40) en een inboedeldekking (gemiddelde jaarpremie P 120). Dit pakket kost in totaal dus P 610. Bij een tarief van 9,7% is hier ruim P 59 aan assurantiebelasting mee gemoeid. Na 1 januari zal dit bij een tarief van 21% oplopen tot een fiscale heffing van P 128. De consument gaat dus elk jaar P 69 meer betalen voor een standaard verzekeringspakket. Voor huizenbezitters komt er nog een opstalverzekering bij (jaarpremie P 210), waardoor de fiscale meerkosten door de verhoogde assurantiebelasting oplopen tot meer dan P 90. Niet standaard in het verzekeringspakket, maar voor menig Nederlands gezin wel een realiteit is een reisverzekering.voor een compleet verzekerd huishouden met ook nog een rechtsbijstand- en een motor- of caravanverzekering lopen de extra fiscale kosten op tot P 150. Druk op provisie De hogere assurantiebelasting zal bedrijven op jaarbasis honderden euro s meer gaan kosten. Alleen al voor de gebruikelijke avb (gemiddeld jaarpremie P 747) moet aan taks P 85 extra worden betaald. Afhankelijk van de aanwezigheid van bijvoorbeeld opstal-, inventaris, auto-, rechtsbijstand- en bedrijfsschadeverzekeringen loopt het bedrag aan extra assurantiebelasting al gauw op tot een veelvoud hiervan. Het Verbond van Verzekeraars 6 stelt dat per bedrijf sprake zal zijn van een jaarlijkse lastenverzwaring van P tot P Voor sommige sectoren zou het om een veelvoud gaan. Bijna P voor een mkb-ondernemer in de bouw en P voor een ondernemer in de autobranche, afgaande op onderzoek van Gfk Panelservices.Voor transportondernemingen rekent Transport- en Logistiek Nederland op belastingverhogingen P tot P Het Centraal Bureau voor de Rijn & Binnenvaart komt voor binnenvaartschepen tot vergelijkbare meerkosten. Deze fiscale kostenstijging zal gevolgen hebben voor de beloningsvorm provisie. Immers, bedrijven moeten over provisies (als onderdeel van de premie) 21% assurantiebelasting betalen, die zij fiscaal niet kunnen verrekenen. Dat kan wel bij beloning op factuurbasis, waarvoor 21% BTW geldt. Om die reden zullen ondernemers bij assurantiekantoren gaan aandringen op BTW-belaste facturen voor advies- en bemiddelingswerkzaamheden in plaats van provisiebeloning. 4 Uit Verzekerd van Cijfers 2012 (Verbond van Verzekeraars) en het EIM-rapport Voordelen van (online) shoppen voor financiële diensten, (NMA, oktober 2012) 5 Centrum voor Verzekeringsstatistiek en Nibud 6 Brief van 25 oktober 2012 aan de Vaste Kamercommissie van Financiën, mede ondertekend door zes andere werkgeversorganisaties. 8 VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS

9 MEER AANDACHT VOOR RISICOMANAGEMENT 2 Omzet schadeverzekeraars zal 5% omlaag gaan De marges en resultaten van bedrijven komen door de verhoging van de assurantiebelasting nog meer onder druk te staan dan al het geval is. Dit zal de vraag naar risicomanagement en alternatieve oplossingen in de markt zonder twijfel doen toenemen, voorspelt Lourens van der Linden (LVRM). Klanten worden na 1 januari 2013 nog kritischer of ze een risico dat ze lopen wel of niet willen verzekeren. Van der Linden baseert deze voorspelling onder meer op eerdere ervaringen elders in de wereld.als voorbeeld dienen de Verenigde Staten in de periode , waar een sterke stijging van verzekeringskosten tot een snelle evolutie van risicomanagement leidde. Meer eigen risico Risicomanagement heeft tot doel risico s zo veel mogelijk te beperken. Oplossingen zijn onder meer te vinden in preventiemaatregelen en scenario s om in geval van schade de bedrijfsactiviteiten direct voort te kunnen zetten. Ook kunnen bedrijven besluiten met een activiteit te stoppen en/of bepaalde activiteiten uit te besteden. Een andere oplossing is dat de klant een risico niet meer (volledig) verzekert, omdat hij bereid is een (deel van het) risico voor eigen rekening te nemen. Een eenvoudig voorbeeld laat zien dat het accepteren van een (hoger) eigen risico in het voordeel van de klant kan zijn: Bij personenautoverzekeringen (volledig casco) wordt vaak uitgegaan van een standaard eigen risico van P 150 en kiezen klanten vanuit psychologisch oogpunt zelfs het liefst voor helemaal geen eigen risico. De gemiddelde claimfrequentie is in Nederland echter 21% voor de casco-dekking en 5% voor de WA-dekking 7.Premiestellingen die zijn gekoppeld aan hogere eigen risico s zijn voor klanten vaak gunstiger. Door structureel de meest optimale combinatie premie/eigen risico te kiezen, kunnen klanten gemiddeld 6,2% verzekeringskosten besparen. Durf vanuit branche Het voorbeeld van de autoverzekeringen is op veel meer situaties toepasbaar. Consumenten en bedrijven kunnen besparen op hun uitgaven voor verzekeringen (o.m. premies, preventie en schades) door een optimale verhouding te kiezen tussen eigen risico en overdracht van risico s aan verzekeraars. Om tot zo n optimale verdeling te komen én om risico s zo veel als mogelijk te beperken zou de assurantiebranche kennis beter en actiever beschikbaar 7 Centrum voor Verzekeringsstatistiek (Verzekerd van Cijfers 2011) TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN 9

10 2 MEER AANDACHT VOOR RISICOMANAGEMENT moeten stellen. Oostdam & Partners en LVRM (Van der Linden Risicomanagement) roepen zowel verzekeraars als adviseurs daartoe op. Omdat dit voor de klant beter is! Op korte termijn kan dit voor bedrijven in de financiële dienstverlening leiden tot extra investeringen in preventie enerzijds en lagere premie-inkomsten anderzijds: op het eerste gezicht een weinig aanlokkelijke gedachte. Echter, op lange termijn zal het nadrukkelijker betrekken van risicomanagement in het verzekeringsproces leiden tot een betere onderbouwing van de meerwaarde van de dienstverlening. Klanten zullen die aanpak zeer waarderen, waardoor de kans op een toekomstbestendige relatie tussen klanten en de verzekeringsbranche toeneemt. Zo n proactieve aanpak sorteert bovendien meer effect dan de logische maar ook defensieve reactie op de belastingplannen, waartoe het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) zich vooralsnog publiekelijk hebben beperkt. Daarin wordt slechts de vrees uitgesproken dat consumenten en bedrijven door de kostenstijgingen verzekeringen gaan beëindigen (of buiten Nederland gaan sluiten). Lagere belastingopbrengst Het rekenvoorbeeld bij autoverzekeringen laat zien dat daar een besparing van zo n 5% mogelijk is. Bij andere verzekeringstypen is die potentie groter. Immers, de premies voor brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen zijn minder aan concurrentie onderhevig geweest dan die voor autoverzekeringen.een recent rapport van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) 8 wakkert het prijsbewustzijn van klanten aan en laat zien dat er nog veel besparing mogelijk is op de verzekeringspremies.vergelijkingssites op internet zullen aan belang winnen. Echter, niet alle klanten gaan actief op zoek naar lagere premies en kiezen actief voor een eigen risico dat beter is afgestemd op de persoonlijke situatie. De veel hogere assurantiebelasting is echter wel een prikkel tot meer activiteit op dit terrein, zo leren ervaringen elders in de wereld. Schadeverzekeraars moeten de komende jaren dan ook rekening houden met een omzetdaling van meer dan 5%. Los van de groeiende vraag naar lagere premies zullen verzekerde bedrijven en particulieren meer zaken voor eigen risico nemen, daarmee minder risico s verzekeren en alleen daardoor al minder premie betalen. Voor zakelijke verzekeringen moet sowieso rekening worden gehouden met lagere premieinkomsten als gevolg van de economische crisis. Die leidt namelijk tot minder bedrijvigheid: minder bedrijven, lagere omzetten en dalende investeringen in bedrijfsmiddelen. De lagere premie-inkomsten leiden onvermijdelijk tot een lagere belastingopbrengst dan waarop de overheid rekent. Voor 2013 moet rekening worden gehouden met P 10,2 mld aan premie-inkomsten. Bij een tarief van 21% zal de opbrengst assurantiebelasting op P 2,15 mld blijven steken. De opbrengst van de hogere assurantiebelasting (nu nog 9,7% maar vanaf 1 januari 21%) wordt door de overheid echter geschat op P 2,4 mld. De werkelijke opbrengst zal dus een kwart miljard euro lager uitvallen dan nu is begroot EIM-rapport Voordelen van (online) shoppen voor financiële diensten, (NMA, oktober 2012) VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS

11 SCHADEVERZEKERINGEN IN Schadepremies lopen met mln terug De premie-inkomsten uit de aan assurantiebelasting onderhevige schadeverzekeringen zijn in 2011 op 3 10,7 mld uitgekomen. Daarmee is in 2011 al een daling ingezet. De afname ten opzichte van 2010 is 3% groot, zo heeft Oostdam & Partners becijferd. Daartoe zijn de cijfers geanalyseerd uit de verslagstaten die de circa 200 schadeverzekeraars over deze twee jaren hebben ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De zwaarste tik krijgt de branche Aansprakelijkheidsverzekeringen (-8%), maar ook de premieinkomsten uit brand- en motorrijtuigenverzekeringen liepen vorig jaar terug trend Motorrijtuigen % Brand % Aansprakelijkheid % Rechtsbijstand % Totaal schadeverzekeringen met assurantiebelasting % Rekening houdend met het dempende effect van de hogere assurantiebelasting op de premiebetalingen, zal over 2013 de premieomzet uitkomen op z n P 9,3 mld uit de vier bovenstaande branches Motorrijtuigen, Brand, Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand. 9 Exclusief circa mln premie in de branches Reis en Hulpverlening; deze cijfers staan niet apart in DNB-verslagstaten vermeld. TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN 11

12 4 MOTORRIJTUIGEN Betere maar nog wankele resultaten De combined ratio van de branche Motorrijtuigen is in 2011 verbeterd tot onder de 100. Dat was in drie voorgaande jaren niet gelukt. Desondanks geldt voor 20 van de resterende 36 autoverzekeraars dat de inkomsten in 2011 onvoldoende waren om de uitgaven in dat jaar te dekken. De verslagstaten van verzekeraars, ingediend bij toezichthouder DNB, laten marktbreed een combined ratio zien van 97%; over 2010 kwam dat uit op ruim 100%.Voor dit percentage zijn de schadelast en bedrijfskosten afgezet tegen de verdiende brutopremie. In het schadelastcijfer zijn zowel betaalde als gereserveerde schades opgenomen. De uitkomst van de rekensom geeft een goede indicatie of een portefeuille winstgevend of verlieslatend is; beleggingsresultaten en eventuele vrijval van voorzieningen bepalen het werkelijke eindresultaat. Het resultaat ná rente en ná herverzekering van de branche Motor is volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) in 2011 gestegen van 1% naar 5%. Dit komt vooral door een vrijval van eerder opgebouwde schadevoorzieningen. Die vrijval is mogelijk geworden door een snellere afhandeling van letselschaden. Los daarvan is in 2011 sprake van een dalende schadelast. Die ontwikkeling is mede een gevolg van de conjunctuur en de gestegen benzineprijzen: consumenten maken hierdoor minder kilometers en dus minder schade. Langjariger is er de trend van minder doden en gewonden in het verkeer en afnemende diefstalcijfers. Cijfers per verzekeraar Marktleider Achmea, inclusief Interpolis goed voor een marktaandeel van 23%, komt tot een uitstekende combined ratio van 84%, nog eens 7 procentpunten beter dan een jaar eerder. De minst aantrekkelijke ratio laat Zevenwouden voor het tweede achtereenvolgende jaar zien: 135%. Opvallend is dat van de tien grootste autoverzekeraars alleen London en Unigarant gunstige ratio s (lager dan 100%) laten zien; Reaal kampt met de grootste problemen getuige de 115%. Bij het onderdeel cascoverzekeringen komen maar 11 verzekeraars tot een combined ratio van meer dan 100%.Van de grote verzekeraars geldt dit voor Univé (103%) en Aegon (104%); het percentage van ZLM is met 120% opvallend hoog. Marktbreed daalde de casco-ratio tot 94% (98%). 12 VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS

13 4 De combined ratio is in de wa-tekening afgerond 100% (exact 99,8%) tegen 102% in Voor 19 (16) verzekeraars ligt de ratio nog boven de 100. Binnen de top 10 zijn de percentages van Reaal (132%) en Nationale-Nederlanden (130%) het meest zorgwekkend. De hoogste wa-ratio is voor HDI-Gering met 165%. Motorrijtuigen Geboekte bruto premies Combined ratio Achmea % 91% 2 2 ASR % 110% 3 3 Delta Lloyd % 111% 4 4 Univé % 101% 5 5 Allianz Nederland % 99% 6 7 Reaal % 107% 7 8 Nationale-Nederlanden % 106% 8 7 London % 99% 9 10 Aegon % 111% 10 9 UVM (Unigarant) % 80% Bovemij % 92% TVM % 104% Noordhollandsche van % 91% Generali % 100% ZLM % 106% ABN Amro % 92% ING Insurance Services % 114% Zürich % 101% De Goudse % 114% Amlin % 106% Klaverblad % 123% Europeesche % 103% HDI-Gerling % 108% VVAA % 96% De Nederlanden van Nu % 95% Proteq % 123% SOM % 84% National Academic % 102% VAN % 61% VAG % 81% Ansvar % 80% Zevenwouden % 126% De Burcht % 107% Mercurius % 58% Unilever Insurances % 3% Leeuwarder Onderlinge % Mercator % OVZ % Algemene Zeeuwse % DSM % Mondial Assistance % TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN 13

14 4 MOTORRIJTUIGEN Zorgen toezichthouder Eind 2010 uitte DNB de nodige twijfels over de solvabiliteit van autoverzekeraars.vooral over de wa-tekening maakte de toezichthouder zich ernstige zorgen. In reactie daarop zijn autopremies in 2011 door diverse maatschappijen verhoogd, nadat deze tussen 2006 en 2010 een sterk dalende trend hadden laten zien. Het heeft in 2011 dus geleid tot een verbetering van de resultaten van autoverzekeraars. Het cascoresultaat bij personenauto s komt volgens het CVS uit de min, waar dat bij bedrijfsauto s (vracht- en bestelwagens) juist van 8% naar een nog hoger niveau van 19% klimt. Bij de bedrijfsauto s laat de wa-tekening juist de rode cijfers achter zich. Ondanks de premieverhogingen zijn de premie-inkomsten van de motorrijtuigenverzekeraars met een procent gedaald tot P mln, een afname met P 48 mln. Bijna P 2,4 mld is bestemd voor aansprakelijkheidsdekkingen en P 2,2 mld voor cascodekkingen. Motorrijtuigen WA Geboekte bruto premies Combined ratio ASR % 113% 3 3 Delta Lloyd % 133% 4 4 Univé % 90% 5 5 Allianz Nederland % 95% 6 7 Reaal % 104% 7 8 Nationale-Nederlanden % 116% 8 7 London % 114% 9 10 Aegon % 86% 10 9 UVM (Unigarant) % 96% Bovemij % 92% TVM % 126% Noordhollandsche van % 83% Generali % 95% ZLM % 105% ABN Amro % 86% ING Insurance Services % 122% Zürich % 89% De Goudse % 106% Amlin % 108% Klaverblad % 124% Europeesche % 105% HDI-Gerling % 138% VVAA % 112% De Nederlanden van Nu % 72% Proteq % 119% SOM % 76% National Academic % 89% VAN % 62% VAG % 100% Ansvar % 77% Zevenwouden % 117% De Burcht Mercurius % 14 VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS

15 4 Ondanks de inflatie en de groei van het wagenpark blijft een toename van het premievolume dus uit. Dit komt enerzijds doordat steeds meer mensen - niet alleen consumenten maar ook assurantieadviseurs - gebruikmaken van websites die premies vergelijken en aanbieders met lagere tarieven opzoeken. Een tweede oorzaak ligt in de overstap die veel consumenten maken naar kleine groene auto s,die vanwege de lage aanschafprijs ook een lagere verzekeringspremie hebben. Door de tegenzittende conjunctuur is een deel van het vrachtwagenpark van de weg en daarmee uit de verzekering gehaald, wat de afname van het premievolume bij bedrijfsauto s verklaart. Motorrijtuigen Casco Geboekte bruto premies Combined ratio Achmea % 91% 2 2 ASR % 107% 3 3 Delta Lloyd % 92% 4 4 Univé % 114% 5 5 Allianz Nederland % 100% 6 7 Reaal % 111% 7 8 Nationale-Nederlanden % 99% 8 7 London % 108% 9 10 Aegon % 75% 10 9 UVM (Unigarant) % 89% Bovemij % 97% TVM % 70% Noordhollandsche van % 100% Generali % 112% ZLM % 107% ABN Amro % 101% ING Insurance Services % 103% Zürich % 111% De Goudse % 127% Amlin % 103% Klaverblad % 121% Europeesche % 105% HDI-Gerling % 82% VVAA % 85% De Nederlanden van Nu % 113% Proteq % 129% SOM % 95% National Academic % 113% VAN % 31% VAG % 55% Ansvar % 82% Zevenwouden % 142% De Burcht % 107% Mercurius % 102% TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN 15

16 5 BRAND Prijsconcurrentie drukt premievolume Door felle prijsconcurrentie staan de premies voor brandverzekeringen onder grote druk. Mede daardoor is het premievolume Brand in 2011 gedaald. Deze omzetdaling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de sector zakelijke verzekeringen, waar de prijsconcurrentie het grootst is en de economische tegenwind het meest voelbaar. Uit de verslagstaten die verzekeraars jaarlijks indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat de brandpremies in 2011 zijn teruggelopen tot P (3.633) miljoen. Zo n P 260 mln (circa 7%) van het premievolume gaat om in technische verzekeringen. Dit zijn verzekeringen voor elektronica, machinebreuk en CAR (Construction All Risks). Laatstgenoemde verzekeringen voor bouwprojecten zijn grotendeels verantwoordelijk voor de 4% omzetdaling bij technische verzekeringen; een direct gevolg van twee economisch zware jaren in de bouwsector. Schadelast De betaalde schade in de branche Brand is in 2011 sterk toegenomen. Dit is vooral toe te schrijven aan de brandschade door particulieren, onder meer wegens een toenemende schadekans door achterstallig onderhoud aan woningen en nevengebouwen.verder neemt de brandschade door blikseminslagen, vooral aan elektronica in woonhuizen, sterk toe tot inmiddels P 35 mln per jaar (bron: Nationale-Nederlanden). Volgens het Verbond van Verzekeraars blijft brandstichting brandoorzaak nummer één, gevolgd door een ondeugdelijke elektrische installatie of verkeerd en onveilig gebruik van elektrische apparaten. Positiever nieuws is er met betrekking tot de schadelast door branden van één miljoen euro of meer. Over de afgelopen vijf jaar is de schadelast door miljoenenbranden gestaag gedaald, zo blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars en Nivre, de brancheorganisatie voor schade-expertisebureaus. In 2011 bedraagt het aantal branden 91 (100) met een gezamenlijke schadelast van P 345 (385) mln. Qua schadelast als gevolg van grote branden behoort het afgelopen halfjaar met een raming van P 199 mln tot de middenmoot (1e helft) Grote branden Schade in P mln VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS

17 5 Ondanks de overall toegenomen schade is de door verzekeraars boekhoudkundig geleden schade in 2011 gedaald. Dat is het gevolg van een vrijval van de schadevoorziening; in 2010 was juist extra aan die voorzieningen toegevoegd. De vrijval van de Brand-voorziening is binnen de zakelijke markt aanzienlijk groter dan voor de particuliere portefeuille. Dit heeft onder meer te maken met de nasleep van 2010, waar aan het eind van het jaar nog enkele grote branden plaatsvonden. Lucratief De combined ratio (schade en kosten uitgedrukt in een percentage van de verdiende premie) daalt in 2011 naar 87% (2010: 89%). De netto combined ratio gaat volgens het CVS terug van 100 naar 95%. De resultaatverbetering is zowel terug te zien in de particuliere als zakelijke markt. Het resultaat van de branche Brand Bedrijven is (na rente maar vóór herverzekering) met één procentpunt gestegen naar 20% van de verdiende premie; in 2009 lag dit nog op een hoogtepunt van 26%. Lucratief is de subbranche Technische verzekeringen met combined ratio s van 70% tot 80% en een resultaat (na rente vóór herverzekering) van 31% van de premie. Bij Brand Particulieren schommelt dit resultaat al enkele jaren rond de 6% à 7%. Intussen is de gemiddelde verzekeringspremie van nieuw afgesloten particuliere brandpolissen met zo n 20% afgenomen: van P 176 (begin 2010) naar P 139 (eind 2011). Top-10 Van de top-10 brandverzekeraars boekt Amlin de laagste combined ratio met 74% (83%), op de voet gevolgd door HDI-Gerling met 78% (62%), zij het bij relatief bescheiden premievolumes van P 127 (140) mln, respectievelijk P 120 (113) mln. Marktleider Achmea met een premievolume van P 803 (802) mln ziet zijn combined ratio significant verbeteren tot 80% (2010: 89%).Van alle substantiële brandverzekeraars (>10 miljoen premie) scoort overigens kerkenverzekeraar Donatus de beste combined ratio : 28% (31%). In de ranglijst op basis van premieomzet springt de beweging van Allianz in het oog. In een jaar tijd is de omvang van de brandportefeuille met liefst P 49 mln afgenomen. TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN 17

18 5 BRAND Brand Geboekte bruto premies Combined ratio Achmea % 89% 2 3 Nationale-Nederlanden % 93% 3 2 Delta Lloyd % 94% 4 4 ASR % 100% 5 5 Reaal % 112% 6 7 Aegon % 102% 7 8 Amlin Corporate Insurance % 83% 8 9 HDI-Gerling % 62% 9 6 Allianz Nederland % 58% ABN Amro % 93% Unigarant (UVM) % 71% De Goudse % 90% Hagelunie % 59% Generali % 110% Noordhollandsche van % 102% Klaverblad Schade % 103% Unilever Insurances % 76% Donatus % 31% London % 104% Univé Schade % 88% Univé Dichtbij % 83% Platteland Brandverzekeraar % Univé Midden % 77% Univé Oost % 105% VVAA % 96% Bovemij % 45% ZLM % 77% Roeminck Insurance % 60% Univé Noord-Nederland % 93% Zevenwouden % 116% Univé Regio % Actua % 79% Ansvar % 82% Univé Zuid-Holland % 80% Midglas % 84% Akzo Nobel Assurantie % 118% Onderlinge Fruittelers Hagel % 39% Samenwerking Glas % 98% Univé De Onderlinge % 89% Europeesche % 68% Allianz Risk Transfer % 1% VAG % 21% Univé Rivierenland % 76% Univé Hollands Noorden % 67% Agriver % 45% OOM % 44% Univé Reest Aa en Linde % 80% Leeuwarder % 105% Univé Groningen % 82% National Academic % Univé Het Zuiden % 74% 18 VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS

19 5 Brand Geboekte bruto premies Combined ratio Eerste Friesche Paarden % 92% Univé Utrecht % 70% Midden Drenthe % 91% Medifire % 59% Achterhoek % 109% Proteq % 92% Leerbroek e.o % 52% TVM onderlinge % 83% Univé Noord Groningen % 78% Juwon % 92% Zürich % 90% Univé West-Drenthe % 66% Univé Rivierenland % Univé Staphorst % 45% VAN % 54% De Onze % 74% Potatopol % 88% NS Insurance % 2% Rijn en Aar % 67% De Waarden % 46% Geesteren - Gelselaar % 33% Haarrijn % 28% Mercurius % 71% Univé Ruinen % 60% Twente % 65% Noord Holland % 63% Winterswijk % 215% De Burcht % 91% Lek & Ijssel % 19% Zegveld en Omstreken % 35% SOM % 68% Nat. Onderl. tegen Brandschade % 55% Onderlinge Bossenverzekering % 75% Blaricumse Vereniging % 30% Weerschade Verzekering % 164% Porcopol % 49% Mercator % Mondial Assistance % Nassau % DSM % Univé Oost % Wederkerige % Univé Stellingland % OVZ % Molenaars % TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN 19

20 6 AANSPRAKELIJKHEID Premiestroom ondergaat forse aderlating De premie-inkomsten voor aansprakelijkheidsverzekeringen zijn in 2011 behoorlijk afgenomen. Na een min van 8% resteert nog een premieomzet van iets meer dan 3 1 mld. Omdat tegelijkertijd de schade op bedrijfspolissen is toegenomen, is het resultaat gedaald. Over 2011 resteert een combined ratio van 89%. Een jaar eerder was deze verhouding tussen de schades plus bedrijfskosten versus de verdiende premies nog 79%. De schadepost is met een dikke P 40 mln (+8%) toegenomen tot bijna P 600 mln. Compensatie is niet gevonden in de bedrijfskosten: die stegen ook, met +4% tot P 377 mln. Volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek 10 doet de grootste verschuiving zich voor bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen. Een forse toename van de geleden schade halveert het resultaat (na rente, vóór herverzekering) tot 19% (was 37%). Bij de particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen zien we juist een toename van het resultaat: van -1% naar 4%. Overall komt de branche tot een resultaat (in procenten van de verdiende premie) van 18%, tegen 25% in de twee voorgaande jaren. Aantal polissen Tot de productgroep Aansprakelijkheid behoren naast de aansprakelijkheid voor particulieren (avp) en bedrijven (avb) ook aansprakelijkheidsverzekeringen voor garagehouders, landbouwers, bestuurders en commissarissen, en beroepsaansprakelijkheid. Door de economische crisis blijft het aantal bedrijfsfaillissementen ook in 2011 historisch hoog (6.200) en daalt het aantal aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven.vooral de sectoren Vastgoed, Bouw en Horeca kregen het zwaar te verduren. Toch beschikt vrijwel elk Nederlandse bedrijf over een aansprakelijkheidsverzekering. Het aantal avb-polissen ligt tussen de en , goed voor een kleine 60% van alle premies. Het aantal avp s neemt toe. Er zijn nu ongeveer 7,8 miljoen avp-polissen; ruim 96% van alle huishoudens heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Die polissen zijn goed voor een kleine 25% van alle premies in de branche Aansprakelijkheid. 10 Financieel Jaarverslag 2011, Verbond van Verzekeraars 20 VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Agenda 1 Management Summary 2 Algemene tevredenheid 3 Beoordeling verzekeraar 4 Onderzoeksverantwoording 1 Management Summary Management Summary

Nadere informatie

mw. J.M. Roos van Roon jroon@aegon.nl I. van der Mey vandermey@anker.nl

mw. J.M. Roos van Roon jroon@aegon.nl I. van der Mey vandermey@anker.nl Contactpersonen Regeling buitengerechtelijke kosten materieel Deelnemer Contactpersoon Mailadres ABN AMRO Schadeverzekering N.V. J.G. Russchen jaap.russchen@abnamroverzekeringen.nl ACE Insurance S.A.-N.V.

Nadere informatie

mw. J.M. Roos van Roon jroon@aegon.nl R. van Walsum Rene.van_Walsum@aig.com I. van der Mey vandermey@anker.nl

mw. J.M. Roos van Roon jroon@aegon.nl R. van Walsum Rene.van_Walsum@aig.com I. van der Mey vandermey@anker.nl Contactpersonen Regeling buitengerechtelijke kosten materieel Deelnemer Contactpersoon Mailadres ABN AMRO Schadeverzekering N.V. J.G. Russchen jaap.russchen@abnamroverzekeringen.nl ACE Insurance S.A.-N.V.

Nadere informatie

Zorg en verzekering 2015

Zorg en verzekering 2015 Zorg en verzekering 2015 De markt voor ziektekostenverzekeringen in cijfers Dit rapport geeft een overzicht van de verzekeraars die actief zijn met het aanbieden van basis- en aanvullende zorgverzekeringen

Nadere informatie

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven De beste producten én pakketkorting Wilt u uw zakelijke klanten deskundig adviseren over bedrijfsrisico s? Biedt u ze graag gemak, overzicht

Nadere informatie

Maatschappij ABN AMRO Levensverzekering N.V. ABN AMRO Schadeverzekering N.V. ACE European Group Limited Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Maatschappij ABN AMRO Levensverzekering N.V. ABN AMRO Schadeverzekering N.V. ACE European Group Limited Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Maatschappij ABN AMRO Levensverzekering N.V. ABN AMRO Schadeverzekering N.V. ACE European Group Limited Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Achmea Schadeverzekeringen N.V. Achmea Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Overzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse verzekeringsmarkt 2008-2015. November 2015

Overzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse verzekeringsmarkt 2008-2015. November 2015 Overzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse verzekeringsmarkt 28-215 November 215 VERZEKERINGSBRANCHE 214 MARKT 74 mrd 75 mrd Premie-inkomsten TRENDS Digitalisering en verouderde IT-systemen Verzadigde

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Assurantiehuis Vanderveen B.V. als bemiddelaar voor uw verzekeringen Algemene informatie Assurantiehuis Vanderveen B.V. is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van

Nadere informatie

Provisiewijzer Voogd & Voogd Verzekeringen

Provisiewijzer Voogd & Voogd Verzekeringen Versie 29 april 2014 De in deze wijzer vermelde percentages gelden alleen voor nieuw af te sluiten verzekeringen. Aan de inhoud van deze Provisiewijzer kunnen geen rechten worden ontleend. Voogd & Voogd

Nadere informatie

PRESTATIE ONDERZOEK 2011 Intermediairs beoordelen verzekeraars

PRESTATIE ONDERZOEK 2011 Intermediairs beoordelen verzekeraars PRESTATIE ONDERZOEK 2011 Intermediairs beoordelen verzekeraars Inhoudsopgave 1 Management Summary 2 Onderzoeksresultaten 2a And the winner is 2b Aanvullende onderzoeksresultaten 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 16/079

ECSD/U Lbr. 16/079 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Regres Wmo afkoopsom 2016 en deelname overeenkomst 2017 uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201601426 Lbr. 16/079

Nadere informatie

Aangesloten maatschappijen en producten

Aangesloten maatschappijen en producten Aangesloten maatschappijen en producten Datum: 30-01-2015 APLAZA-KOPPELINGEN MAATSCHAPPIJEN MET PRODUCTEN 1. APLAZA TRANSACTIEPLATFORM 3 1.1 AEGON 3 1.2 ARAG 3 1.3 A.S.R. VERZEKERINGEN 5 1.4 AVÉRO ACHMEA

Nadere informatie

Convenant Administratiekosten

Convenant Administratiekosten Convenant Administratiekosten De vergoeding conform het convenant is verschuldigd voor nieuwe zaken en voor nog niet afgewikkelde zaken per 1 april 2005 en voor later toetreders geldt de datum van inschrijving

Nadere informatie

Convenant Administratiekosten

Convenant Administratiekosten Convenant Administratiekosten De vergoeding conform het convenant is verschuldigd voor nieuwe zaken en voor nog niet afgewikkelde zaken per 1 april 2005 en voor later toetreders geldt de datum van inschrijving

Nadere informatie

Algemene informatie. In dit document vindt u de volgende onderwerpen: Voor wie bemiddelen wij?

Algemene informatie. In dit document vindt u de volgende onderwerpen: Voor wie bemiddelen wij? Algemene informatie EZA verzekeringen is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling. EZA

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2011 Nederlandse verzekeraars hebben in 2010: een premieomzet van 78 miljard euro, 70 miljard euro aan personen en bedrijven uitgekeerd, een winst geboekt

Nadere informatie

Onderzoek Autoverzekeringen 2017

Onderzoek Autoverzekeringen 2017 Onderzoek Autoverzekeringen 2017 Onderzoeksrapport consumentenonderzoek autoverzekeringen 2017 Goedkoopsteautoverzekeringen.net Inhoudsopgave Inleiding 3 Gegevens respondenten 4 Resultaten 5 1. Autogebruik

Nadere informatie

Advieswijzer EZA Verzekeringen BV

Advieswijzer EZA Verzekeringen BV Advieswijzer EZA Verzekeringen BV Algemene informa8e EZA Verzekeringen is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een be- langrijk onderdeel van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer Transparante dienstverlening. Heldere verwachtingen.

Dienstenwijzer Transparante dienstverlening. Heldere verwachtingen. Dienstenwijzer Transparante dienstverlening. Heldere verwachtingen. Samen uit, samen thuis. www.unigarant.nl Unigarant Dienstenwijzer Verzekeringen Graag informeren wij u over onze dienstverlening. Unigarant

Nadere informatie

2014. Samen geschiedenis schrijven

2014. Samen geschiedenis schrijven 2014. Samen geschiedenis schrijven 2014. Samen geschiedenis schrijven Aegon 3 Ardanta 3 a.s.r. 3 Avéro Achmea 4 Budgio 4 De Amersfoortse 4 Delta Lloyd 4 Europeesche 7 Generali 7 Nationale-Nederlanden 8

Nadere informatie

Assurantiebelasting is (nog) geen BTW

Assurantiebelasting is (nog) geen BTW Ondanks gelijk tarief: Assurantiebelasting is (nog) geen BTW Wat brengt u uw klant in rekening? Assurantiebelasting, BTW, beiden of geen van beide? Sinds 1 januari jongstleden is het tarief van de assurantiebelasting

Nadere informatie

Aangesloten maatschappijen en producten

Aangesloten maatschappijen en producten Aangesloten maatschappijen en producten Datum: 18-08-2015 APLAZA-KOPPELINGEN 1. APLAZA TRANSACTIEPLATFORM 4 1.1 AEGON 4 1.2 ARAG 4 1.3 A.S.R. VERZEKERINGEN 5 1.4 AVÉRO ACHMEA 6 1.5 DE AMERSFOORTSE 6 1.6

Nadere informatie

Provisiewijzer Voogd & Voogd Verzekeringen

Provisiewijzer Voogd & Voogd Verzekeringen Versie 34 november 2014 De in deze wijzer vermelde percentages gelden alleen voor nieuw af te sluiten verzekeringen. Aan de inhoud van deze Provisiewijzer kunnen geen rechten worden ontleend. Voogd & Voogd

Nadere informatie

Convenant Administratiekosten

Convenant Administratiekosten Convenant Administratiekosten De vergoeding conform het convenant is verschuldigd voor nieuwe zaken en voor nog niet afgewikkelde zaken per 1 april 2005 en voor later toetreders geldt de datum van inschrijving

Nadere informatie

Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs. Laurens van Graafeiland 20-10-2010

Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs. Laurens van Graafeiland 20-10-2010 Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs Laurens van Graafeiland 20-10-2010 1 Toegevoegde waarde Marktkennis Kennis van (eind)klanten Vergelijking met concurrenten Kennis over assurantietussenpersonen

Nadere informatie

Zorgverzekeraars in 2013

Zorgverzekeraars in 2013 Zorgverzekeraars in 2013 (Campagne 2014) Consumentenbond Ramona de Jong September 2014 Index Management Samenvatting 1. Introductie 2. Winst zorgverzekeraars 3. Solvabiliteit zorgverzekeraars 4. Bedrijfskosten

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Aangesloten maatschappijen en producten

Aangesloten maatschappijen en producten Aangesloten maatschappijen en producten Datum: 30-10-2017 AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN EN PRODUCTEN 1 1. APLAZA TRANSACTIEPLATFORM 3 1.1 ALLIANZ 3 1.2 AVÉRO ACHMEA 4 1.3 DE AMERSFOORTSE 4 1.4 DELTA LLOYD

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

Versie 2014.3. 2014. Samen geschiedenis schrijven

Versie 2014.3. 2014. Samen geschiedenis schrijven 2014. Samen geschiedenis schrijven 2014. Samen geschiedenis schrijven Aegon 3 Ardanta 3 a.s.r. 3 Avéro Achmea 5 Budgio 5 De Amersfoortse 5 Delta Lloyd 6 Europeesche 9 Generali 9 Meetingpoint 10 Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Een compleet pakket van verzekeringen

Een compleet pakket van verzekeringen Voordelen Zeer compleet Een compleet pakket van verzekeringen U wilt natuurlijk Dat kan met het de zorgeloos wonen. Maar Bruyn Verzekeringspakket die in ons er kan altijd iets gebeuren wat schade volmachtbedrijf

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Maatwerk in zekerheid

Maatwerk in zekerheid Maatwerk in zekerheid Amersfoortsestraat 25 Postbus 24, 3770 AA Barneveld Tel. (0342) 40 41 80 Fax (0342) 40 41 81 E-mail info@dba-advies.nl Internet www.dba-advies.nl Assurantie Adviseurs - Financiële

Nadere informatie

2010 PRIJZEN. Ongeacht Aantal sterren. Afspraak via internet bij de vestiging

2010 PRIJZEN. Ongeacht Aantal sterren. Afspraak via internet bij de vestiging (Februari 2010) Prijzen Marktleider Graag wil ik beginnen met de prijzen door te spelen die de marktleider (Carglass) rekent, die ondertussen op elke groene kaart is afgedrukt en waarnaar door bijna elke

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012 Kerncijfers verzekeren in Nederland augustus 2012 Nederlandse verzekeraars hebben in 2011: dagelijks gemiddeld 197 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven, 79 miljard euro aan premies ontvangen,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Turien & Co. Assuradeuren

Dienstenwijzer Turien & Co. Assuradeuren Dienstenwijzer Turien & Co. Assuradeuren Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Wie zijn wij?... 2 3. Onze service: gevolmachtigde van verzekeraars... 2 4. Samenwerking met bemiddelaars... 3 5. Samenwerking

Nadere informatie

Versie 2014.7. 2014. Samen geschiedenis schrijven

Versie 2014.7. 2014. Samen geschiedenis schrijven 2014. Samen geschiedenis schrijven 2014. Samen geschiedenis schrijven Aegon 3 Ardanta 3 a.s.r. 3 Avéro Achmea 5 Budgio 5 De Amersfoortse 5 Delta Lloyd 6 Europeesche 9 Generali 9 Interpolis 10 Meetingpoint

Nadere informatie

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van:

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van: Inleiding Hierbij overhandigen wij u het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor TKA Verzekeringen, Gronausestraat 65, 7533 BW te Enschede. Het dienstverleningsdocument heeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave PRAKTIJKONDERZOEK SERVICEABONNEMENTEN. Managementsamenvatting. Verantwoording. 1 Serviceabonnement. 2 Klanten. 3 Tarieven.

Inhoudsopgave PRAKTIJKONDERZOEK SERVICEABONNEMENTEN. Managementsamenvatting. Verantwoording. 1 Serviceabonnement. 2 Klanten. 3 Tarieven. 25 NOVEMBER 2014 PRAKTIJKONDERZOEK SERVICEABONNEMENTEN Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 Verantwoording 7 1 Serviceabonnement 9 2 Klanten 11 3 Tarieven 12 4 Diensten 14 5 Invoering in bedrijf 16

Nadere informatie

Kansen voor de fleet owner. Herverzekering captive. Fleet Insurance Experts

Kansen voor de fleet owner. Herverzekering captive. Fleet Insurance Experts Kansen voor de fleet owner Herverzekering captive Fleet Insurance Experts Inhoudsopgave Voordelen van het gebruik van een Herverzekering captive 3 Voordelen van een Herverzekering captive in Ierland 5

Nadere informatie

Co-assurantie voordelig bij concurrentie?

Co-assurantie voordelig bij concurrentie? Nederlandse Mededingingsautoriteit Co-assurantie voordelig bij concurrentie? Notitie bij Co-assurantie vanuit speltheoretisch perspectief April 2012 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500

Nadere informatie

Het Verzekeringspakket

Het Verzekeringspakket Het Verzekeringspakket Algemeen 2 Woonhuis, Inboedel- en combi verzekering 3 Aansprakelijkheid voor particulieren (A) 4 Gezinsongevallen 5 Rechtsbijstand 5 Caravan 6 Reis 6 Motorrijtuig/In- en opzittenden

Nadere informatie

Lippmann. groep b.v. De beste verzekering voor vrijwilligers. Gemeente Schiedam T.a.v. het college en de gemeenteraad Postbus 1501 3100 EA Schiedam

Lippmann. groep b.v. De beste verzekering voor vrijwilligers. Gemeente Schiedam T.a.v. het college en de gemeenteraad Postbus 1501 3100 EA Schiedam bd Lippmann groep b.v. registermakelaar in assurantiën RMiA adviseur financiële dienstverlening gevolmachtigd agent _. pensioenadviseur nva:..iid ABN-AMRO 49 69.60.253 Postbank 1369916 KvK Haaglanden 27017579

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015 Augustus 2015 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

Aangesloten maatschappijen en producten

Aangesloten maatschappijen en producten Aangesloten maatschappijen en producten Datum: 01-01-2016 1. APLAZA TRANSACTIEPLATFORM 3 1.1 ARAG 3 1.2 A.S.R. VERZEKERINGEN 4 1.3 AVÉRO ACHMEA 5 1.4 DE AMERSFOORTSE 5 1.5 DE GOUDSE 5 1.6 DE ZEEUWSE 6

Nadere informatie

Informatie over de aard en reikwijdte van uw dienstverlening

Informatie over de aard en reikwijdte van uw dienstverlening Informatie over de aard en reikwijdte van uw dienstverlening Productsoort Onze adviseurs bieden u diensten op het gebied van: 1. hypotheken 2. levensverzekeringen 3. schadeverzekeringen 4. pensioenen.

Nadere informatie

VPI Tariferen en Acceptatie. Overzicht beschikbare boxen. Augustus 2016

VPI Tariferen en Acceptatie. Overzicht beschikbare boxen. Augustus 2016 VPI Tariferen en Acceptatie Overzicht beschikbare boxen Augustus 2016 Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : augustus 2016 Versie : 16 augustus 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doel van dit

Nadere informatie

Aangesloten maatschappijen en producten

Aangesloten maatschappijen en producten Aangesloten maatschappijen en producten Datum: 04-05-2016 1. APLAZA TRANSACTIEPLATFORM 3 1.1 A.S.R. VERZEKERINGEN 3 1.2 AVÉRO ACHMEA 4 1.3 DE AMERSFOORTSE 4 1.4 DE GOUDSE 4 1.5 DE ZEEUWSE 5 1.6 DELTA LLOYD

Nadere informatie

Dienstenwijzer Turien & Co. Assuradeuren

Dienstenwijzer Turien & Co. Assuradeuren Dienstenwijzer Turien & Co. Assuradeuren Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Wie zijn wij?... 2 3. Onze service: gevolmachtigde van verzekeraars... 2 4. Samenwerking met bemiddelaars... 3 5. Samenwerking

Nadere informatie

VPI Tariferen en Acceptatie. Overzicht beschikbare boxen. Mei 2017

VPI Tariferen en Acceptatie. Overzicht beschikbare boxen. Mei 2017 VPI Tariferen en Acceptatie Overzicht beschikbare boxen Mei 2017 Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 24 mei 2017 Versie : Mei 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doel van dit document... 4 1.2

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2014 In 2013 hebben Nederlandse verzekeraars: dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven; 75 miljard euro aan premies ontvangen;

Nadere informatie

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Achmea compenseert klanten met een beleggingsverzekering Achmea gaat een aantal van haar klanten met een beleggingsverzekering compenseren. Heeft u vóór

Nadere informatie

Samen voordelen delen Alles onder 1 DAK Pakket

Samen voordelen delen Alles onder 1 DAK Pakket Samen voordelen delen Alles onder 1 DAK Pakket Het Alles onder 1 DAK pakket is een duidelijke en overzichtelijke polis voor uw particuliere klant waarin alle dekkingen prima op elkaar zijn afgestemd. Per

Nadere informatie

Opdrachtgevers per alarmcentrale

Opdrachtgevers per alarmcentrale Opdrachtgevers per alarmcentrale 23 februari 2016 Opdrachtgevers per alarmcentrale 2.7/SdB/IWW/wh s-gravenhage, 23 februari 2016 Mauritskade 5 2514 HC s Gravenhage Telefoon 070 365 76 02 Fax 070 306 00

Nadere informatie

Marktrapport Schadeverzekeringen 2015

Marktrapport Schadeverzekeringen 2015 Marktrapport Schadeverzekeringen 2015 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, november 2014 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl +31 (0)20 659 22

Nadere informatie

Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen

Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen Bezitters van een lijfrenteverzekering kunnen (tien)duizenden euro s besparen door aanbieders van lijfrente-uitkeringen goed te

Nadere informatie

De Keyzer Zakelijk Pakket

De Keyzer Zakelijk Pakket De Keyzer Zakelijk Pakket 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing De Keyzer Zakelijk Pakket 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het De Keyzer

Nadere informatie

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 1 Toelichting onderzoek 2012 Het landelijk bedrijfsvoering benchmark onderzoek is voor het 2 e jaar afgenomen, dit

Nadere informatie

Alles onder 1 DAK pakket. Dat is DAK

Alles onder 1 DAK pakket. Dat is DAK Alles onder 1 DAK pakket Dat is DAK Samen voordelen delen Alles onder 1 DAK Pakket Het Alles onder 1 DAK pakket is een duidelijke en overzichtelijke polis voor uw particuliere klant waarin alle dekkingen

Nadere informatie

Lbr. 16/079 Regres Wmo - afkoopsom 2016 en deelname overeenkomst 2017 pagina 1 van 1

Lbr. 16/079 Regres Wmo - afkoopsom 2016 en deelname overeenkomst 2017 pagina 1 van 1 Lbr. 16/079 Regres Wmo - afkoopsom 2016 en deelname overeenkomst 2017 pagina 1 van 1 Subscribe Share Past Issues Tr. -3 NOV. 2016 View th)s email m yom btowaef VNG Ledenbrief woensdag 2 november 2016 Lbr

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Telefoon : (015) 3613494 : bezoek uitsluitend op afspraak

DIENSTENWIJZER. Telefoon : (015) 3613494 : bezoek uitsluitend op afspraak DIENSTENWIJZER Statutaire naam : Van der Ho-even & Partner Handelsnaam kantoor : Van der Ho-even & Partner Kantooradres : Boezemweg 2 d-e Postcode en vestigingsplaats : 2641 KH Pijnacker Telefoon : (015)

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekeringspakket. Duidelijk én overzichtelijk

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekeringspakket. Duidelijk én overzichtelijk Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekeringspakket Duidelijk én overzichtelijk 1 Alle verzekeringen voor u en uw gezin U wilt zelf bepalen wat u verzekert. En wat niet. Zonder dat de polis

Nadere informatie

Het abonnementensysteem bij Bureau Mr. De Bruin in de praktijk

Het abonnementensysteem bij Bureau Mr. De Bruin in de praktijk Het abonnementensysteem bij Bureau Mr. De Bruin in de praktijk Bureau Mr. De Bruin Holleweg 19 3958 EA Amerongen T 0343 453 753 E info@bureaudebruin.nl W www.bureaudebruin.nl Versie 2010-04, 15 december

Nadere informatie

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam. Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.nl In deze tariefkaart vindt u informatie over de dienstverlening en de

Nadere informatie

De heer E.R. de Roos Burg. Penstraat 223 3741 AN BAARN

De heer E.R. de Roos Burg. Penstraat 223 3741 AN BAARN De heer E.R. de Roos Burg. Penstraat 223 3741 AN BAARN Uitwerking inventarisatie Datum: 17 - november - 2014 Geachte heer / mevrouw, Voor u ligt een pakket met informatie over uw financiële producten.

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De voordelige verzekering voor uw bestelauto s. Kies uw verzekering WA: verplichte basisverzekering die schade aan derden vergoedt WA + Beperkt Casco: extra vergoeding bij diefstal

Nadere informatie

Aangesloten maatschappijen en producten

Aangesloten maatschappijen en producten Aangesloten maatschappijen en producten Datum: 14-3-2017 AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN EN PRODUCTEN 1. APLAZA TRANSACTIEPLATFORM 3 1.1 A.S.R. VERZEKERINGEN 3 1.2 AVÉRO ACHMEA 4 1.3 DE AMERSFOORTSE 4 1.4 DELTA

Nadere informatie

POLIS INRUILWEKEN. 150,- CASH BACK! ŠKODA Bank ŠKODA Leasing ONTVANG TOT

POLIS INRUILWEKEN. 150,- CASH BACK! ŠKODA Bank ŠKODA Leasing ONTVANG TOT POLIS INRUILWEKEN. ONTVANG TOT 150,- CASH BACK! ŠKODA Bank ŠKODA Leasing Voorwaarden Cash Back actie: - Tot 150,- retour (inclusief 21% assurantiebelasting) bij het afsluiten van een all risk verzekering.

Nadere informatie

geld & recht Test inboedel- en woonhuisverzekeringen

geld & recht Test inboedel- en woonhuisverzekeringen geld & recht Test inboedel- en woonhuisverzekeringen Inboedel ook buite Vrijwel iedere Nederlander heeft een inboedelverzekering, die bijvoorbeeld bij een inbraak of waterschade thuis goed van pas kan

Nadere informatie

Aangesloten maatschappijen en producten

Aangesloten maatschappijen en producten Aangesloten maatschappijen en producten Datum: 10-7-2017 1. APLAZA TRANSACTIEPLATFORM 3 1.1 A.S.R. VERZEKERINGEN 3 1.2 AVÉRO ACHMEA 4 1.3 DE AMERSFOORTSE 4 1.4 DELTA LLOYD 5 1.5 DELTA LLOYD SCHADE SERVICES

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering januari 2009 Productleeswijzer Motorrijtuigenverzekering 1 van 2 Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering

Nadere informatie

De echte motorverzekering van REAAL. Motorverzekering

De echte motorverzekering van REAAL. Motorverzekering Motorverzekering 2 De echte motorverzekering van REAAL Motorverzekering 3 4 De motorverzekering van REAAL Waarom een motorverzekering bij onze maatschappij? Het antwoord is heel eenvoudig: bij andere verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument A. Inleiding sdocument In dit document kunt u informatie terugvinden over Magnifinance, hypotheek- en verzekeringsadvies. De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Deze dienstenwijzer geeft u een duidelijk beeld van de werkzaamheden die Dool Assurantiën verricht. De volgende onderwerpen komen hieronder aan bod: - Dool Assurantiën

Nadere informatie

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten.

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten. DE DIENSTVERLENING VAN ADVAS ADVIESGROEP U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Advas Adviesgroep Eindhoven In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND. december 2016

KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND. december 2016 KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND december 2016 1 IN 2015 HEBBEN NEDERLANDSE VERZEKERAARS: Dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven > p. 3 47.000 mensen in dienst

Nadere informatie

Aangesloten maatschappijen en producten

Aangesloten maatschappijen en producten Aangesloten maatschappijen en producten Datum: 05-10-2016 1. APLAZA TRANSACTIEPLATFORM 3 1.1 A.S.R. VERZEKERINGEN 3 1.2 AVÉRO ACHMEA 4 1.3 DE AMERSFOORTSE 4 1.4 DE GOUDSE 4 1.5 DE ZEEUWSE 5 1.6 DELTA LLOYD

Nadere informatie

VPI Tariferen en Acceptatie. Overzicht beschikbare rekenboxen. Juli 2015

VPI Tariferen en Acceptatie. Overzicht beschikbare rekenboxen. Juli 2015 VPI Tariferen en Acceptatie Overzicht beschikbare rekenboxen Juli 2015 Opgesteld door : VolmachtBeheer Versie : juli 2015 Datum : 6 juli 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Doel van dit document...

Nadere informatie

Alles onder 1 DAK pakket. Dat is DAK

Alles onder 1 DAK pakket. Dat is DAK Alles onder 1 DAK pakket Dat is DAK Voordelen van het Alles onder 1 DAK Pakket Het Alles onder 1 DAK pakket is een duidelijke en overzichtelijke polis voor uzelf en uw gezin. Alle dekkingen zijn prima

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015 SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK Bureau D & O 2015 Hoevelaken, oktober 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 1 INLEIDING... 3 2 BEOORDELING AANBIEDERS ZORGVERZEKERINGEN... 5 3 AANTAL ZORGPOLISSEN... 7

Nadere informatie

CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG

CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE Met Citroën Assurance kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Citroën-rijders bieden wij u de beste autoverzekering. Citroën

Nadere informatie

Dienstverlening en werkwijze

Dienstverlening en werkwijze Dienstverlening en werkwijze Ons kantoor is gevestigd in Sneek, het volledige adres luidt: Welkom bij Bergman & Postma Financieel Advies Met trots presenteren wij u ons bedrijf en onze werkwijze. Met deze

Nadere informatie

VPI Tariferen en Acceptatie. Overzicht beschikbare boxen. November 2017

VPI Tariferen en Acceptatie. Overzicht beschikbare boxen. November 2017 VPI Tariferen en Acceptatie Overzicht beschikbare boxen November 2017 Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 10 november 2017 Versie : November 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doel van dit

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Rubriek A Woonhuis Tarief Woonhuis 3. Rubriek B Inboedel Tarief Inboedel 3

Rubriek A Woonhuis Tarief Woonhuis 3. Rubriek B Inboedel Tarief Inboedel 3 Inhoudsopgave TotaalPakket Algemene informatie Algemene informatie TotaalPakket 1 Kortingsregeling TotaalPakket, Kosten TotaalPakket 2 Bemiddelingsvergoeding 2 Provisieregeling V.C.N. TotaalPakket 2 Rubriek

Nadere informatie

De sterren van. Hoe tevreden zijn Nederlanders over verzekeraars?

De sterren van. Hoe tevreden zijn Nederlanders over verzekeraars? pagina 12 door Esther Storm/Independer illustratie Erwin Suvaal Hoe tevreden zijn Nederlanders over verzekeraars? De sterren van Van verzekeraars ligt bijna elke week wel reclame op de mat. Ieder beweert

Nadere informatie

AUTOVERZEKERINGEN BESCHRIJVING UITGEBREIDE PRIJSANALYSE

AUTOVERZEKERINGEN BESCHRIJVING UITGEBREIDE PRIJSANALYSE AUTOVERZEKERINGEN BESCHRIJVING UITGEBREIDE PRIJSANALYSE Marktconforme profielenset Een marktconforme profielenset bevat een selectie van klantprofielen die een realistisch beeld van de huidige markt geeft.

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

Met Interpolis ZekerVanJeZaak Een aandeel in elkaar

Met Interpolis ZekerVanJeZaak Een aandeel in elkaar Verzekeren bij de Rabobank. Met Interpolis ZekerVanJeZaak Een aandeel in elkaar Verzekeren bij de Rabobank. Met Interpolis ZekerVanJeZaak Als ondernemer bent u gewend om te gaan met risico s. Om de meest

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Inleiding Onderzoeksresultaten Conclusies

Inhoudsopgave 1 Inleiding Onderzoeksresultaten Conclusies NMa: Voordeel van Shoppen bij Financiële Producten - I - Oktober 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 3 2.1 Jaarlijkse besparing per product voor de gemiddelde consument 4 2.2 Jaarlijks

Nadere informatie

Figuur 1: ontwikkeling totaal aantal zorgverzekeraars medio het jaar (bron: Vektis)

Figuur 1: ontwikkeling totaal aantal zorgverzekeraars medio het jaar (bron: Vektis) Jaarcijfers 2010 Zorgverzekeraars en zorgfinanciering December 2010 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars in 2008, 2009 en 2010 centraal. In het tweede

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP 2 PEUGEOT ASSURANCE VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE MET PEUGEOT ASSURANCE KUNT U MET EEN VEILIG GEVOEL OP WEG. EXCLUSIEF VOOR PEUGEOT-RIJDERS BIEDEN WIJ U DE BESTE

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van de onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van de onderneming: Dienstenwijzer 2013 Inleiding. Op de activiteiten van Stengs Assurantie Management is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u op tijd informeren

Nadere informatie