Durf vanuit branche Lagere belastingopbrengst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Durf vanuit branche Lagere belastingopbrengst"

Transcriptie

1 J A A R C I J F E R S M o t o r r i j t u i g e n, B r a n d, A a n s p r a ke l i j k h e i d e n R e c h t s b i j s t a n d

2

3 TRENDLINE 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoofdstuk 1 Assurantiebelasting Uitzonderingen 6 BTW-vrijstelling Opbrengst Impact per polis Invloed op omzet Hoofdstuk 2 Meer aandacht voor risicomanagement Meer eigen risico 9 Durf vanuit branche Lagere belastingopbrengst Hoofdstuk 3 Schadeverzekeringen in Hoofdstuk 4 Motorrijtuigen Cijfers per verzekeraar 12 Motorrijtuigen Zorgen toezichthouder Motorrijtuigen WA Motorrijtuigen Casco Hoofdstuk 5 Brand Schadelast 16 Lucratief Top-10 Brand Hoofdstuk 6 Aansprakelijkheid Aantal polissen 20 Top-10 Aansprakelijkheid Hoofdstuk 7 Rechtsbijstand Resultaten 23 Marktleiders Rechtsbijstand TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN 3

4 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002.Stb.575 dient men de daarvoor wettelijke verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB). Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de redactie en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor gevolgen hiervan.

5 TRENDLINE 2012 V Voorwoord De financiële bedrijfstak ondergaat majeure veranderingen, waarin elke speler (aanbieder, intermediair of klant) een andere rol krijgt dan hij of zij gewend was. Midden in dit transformatieproces is de behoefte aan richtinggevende informatie bij al die actoren groter dan ooit. Het ontbreekt menigeen aan tijd en overzicht om de relevante gegevens te vinden en in de juiste context te plaatsen. Adviesbureau Oostdam & Partners, gespecialiseerd in de financiële dienstverlening, reikt een helpende hand. Dat doet zij onder meer door periodiek de Trendline uit te geven, waarin actuele en relevante cijfers en trends bondig en overzichtelijk worden samengevat. De eerste editie van Trendline heeft verzekeringen als hoofdonderwerp, meer specifiek de assurantiebelasting. Deze belastingvorm, bij het grote publiek nog weinig bekend, wordt per 1 januari 2013 verhoogd van 9,7% naar 21%. Dit rapport geeft meer inzicht in de achtergronden van de assurantiebelasting, zoals de historie van de assurantiebelasting, de opbrengsten en de verwachte impact van de belastingverhoging op de koopkracht van een gemiddeld Nederlands huishouden. Voor deze editie van Trendline heeft Oostdam & Partners zich in samenwerking met Lourens van der Linden (LVRM,Van der Linden Risicomanagement) verdiept in de vraag welke impact de belastingverhoging zal hebben op het verzekeringsgedrag van Nederlandse consumenten en bedrijven. Uitkomst van die analyse is dat schadeverzekeraars met een significante omzetdaling geconfronteerd zullen gaan worden. Op welke (categorie) schadeverzekeraars dit vooral betrekking heeft, wordt in het tweede deel van deze Trendline uit de doeken gedaan. Dat gebeurt onder meer door de jaarcijfers op een rij te zetten van de verzekeringsmaatschappijen die actief zijn in de branches waarop assurantiebelasting van toepassing is. Dit resulteert voor de branches Motorrijtuigen, Brand, Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand in ranglijsten en marktaandelen over de jaren 2011 en Bovendien wordt door middel van de combined ratio een indicatie gegeven van de mate waarin deze verzekeraars winstgevend of verlieslatend zijn. De in de tabellen opgenomen cijfers moeten vermenigvuldigd worden met de factor P TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN 5

6 1 ASSURANTIEBELASTING Hoger tarief kost gezin zeker 1 70 meer Assurantiebelasting werd in Nederland voor het eerst geheven in Een belasting op verzekeringsdiensten bestond voor die tijd al, op basis van de in 1917 ingevoerde Zegelwet, onder de noemer Poliszegel. Die Zegelwet verviel in 1972, maar de assurantiebelasting werd gehandhaafd in de toen ingevoerde Wet op belastingen van rechtsverkeer. Aan het belastingtarief is enkele malen gemorreld. De assurantiebelasting, geheven in de vorm van een percentage van de premie, is in de loop der jaren via onder meer 4% en 7% opgelopen naar recent bijna 10%; om precies te zijn 9,7%. De meeste landen in de Europese Unie hanteren eveneens een vorm van assurantiebelasting. Die varieert binnen Europa in hoogte tussen de 0% en 22%. Uitzonderingen De assurantiebelasting wordt alleen geheven over enkele categorieën schadeverzekeringen. Van de heffing zijn uitgezonderd: levensverzekeringen; ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen; ziekte- en ziektekostenverzekeringen; werkloosheidsverzekeringen; transport-, zeeschepen- en luchtvaartverzekeringen (behalve privévliegtuigen); exportkredietverzekeringen herverzekeringen BTW De aanstaande verhoging van het belastingtarief naar 21%, gelijk aan de hoogte van het BTWpercentage, wil nog niet zeggen dat verzekeringsdiensten op dezelfde wijze worden belast als andere diensten en goederen die aan de BTW zijn onderworpen. Er is nog altijd sprake van een BTW-vrijstelling voor verzekeringen. Fiscale experts pleiten al langer voor vervanging van assurantiebelasting door de BTW. Dat deed bijvoorbeeld hoogleraar Sijbren Cnossen 1 : Verzekeringspremies bestaan uit een vergoeding voor de dienstverlening van de verzekeraar en een bedrag dat een vermogensoverdracht vormt, namelijk aan een gemeenschappelijk fonds (pool) waaruit uitkeringen worden gedaan. Onder een belasting naar consumptie, zoals de BTW, dient de vergoeding voor de dienstverlening wel te worden belast en het bedrag van de vermogensoverdracht niet. De waardetoevoeging kan worden vastgesteld als het verschil tussen de ontvangen premies en de betaalde uitkeringen. 1 Me Judice, 7 oktober 2011, Vervang assurantiebelasting door kiwi-btw op verzekeringsdiensten, Sijbren Cnossen (hoogleraar economie Universiteit Pretoria, adviseur Centraal Planbureau, emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Maastricht) 6 VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS

7 1 Dit verschil is gelijk aan de som van lonen en overwinst, berekend op kasstroombasis, dat wil zeggen de BTW-grondslag. In de praktijk zou de uitwerking als volgt kunnen zijn: Een verzekeringnemer betaalt P 121 premie: P 100 voor de verzekering plus 21% BTWheffing. Die P 21 draagt de verzekeraar af aan de fiscus; de verzekeringnemer krijgt als particulier geen aftrek. Vervolgens claimt de verzekeringnemer P 30 schade. Die wordt uitgekeerd plus P 6,30 (oftewel 21% BTW), immers ook bij reparatie of vervanging van het verzekerde object zou die BTW moeten worden betaald. De verzekeraar mag dit BTW-bedrag in aftrek nemen. De netto opbrengst voor de belastingdienst wordt P 14,70 (P 21 minus P 6,30). Het bedrag van P 14,70 is precies het bedrag dat over de toegevoegde waarde van P 70 (P 100 premie minus P 30 schade-uitkering) aan belasting (21% van P 70) moet worden betaald. Is de verzekeringnemer geen particulier maar een ondernemer, dan vindt de hele exercitie fiscaal neutraal plaats.waar de verzekeraar bij de premie-incasso P 21 aan BTW afdraagt, neemt de onderneming die in aftrek. En waar de verzekeraar bij de schade-uitkering vervolgens P 6,30 in aftrek neemt, moet de onderneming die ontvangen BTW juist afdragen. Opbrengst De assurantiebelasting werd in 1996 op een niveau van 7% gebracht. De invoering van het banksparen in 2008 was de aanleiding tot een verhoging van het tarief naar 7,5%. Die verhoging met een half procent zou tot een fiscale meeropbrengst van P 250 mln moeten leiden, zo stond destijds in de plannen van het ministerie van Financiën beschreven. Daar kwam in de praktijk niet veel van terecht. Zo leverde de taks op schadeverzekeringen in 2009 in totaal P 884 mln aan overheidsinkomsten op en in 2010 nog P 833 mln: per procent assurantiebelasting dus P 118 mln respectievelijk P 111 mln. Op 1 maart 2011 werd het tarief opnieuw verhoogd, van 7,5% naar 9,7%. De opbrengst over het volledige belastingjaar kwam uit op P mln. De prognose van de overheid voor 2012 is een opbrengst van P 1,14 mld, oftewel P 118 mln per procent assurantiebelasting. Uitgaande van dit gegeven zou de tariefsverhoging van 9,7% naar 21% moeten leiden tot een totale opbrengst aan assurantiebelasting van bijna P 2,4 mld Opbrengst assurantiebelasting Oostdam & Partners en LVRM hebben echter berekend dat de premieomzet uit schadeverzekeringen waarop assurantiebelasting van toepassing is,de komende jaren zal gaan dalen.een kleinere grondslag heeft uiteraard een lagere opbrengst voor de overheid tot gevolg. De prognose is P 250 mln minder inkomsten uit assurantiebelasting; voor meer uitleg zie hoofdstuk 2. 2 Financieel jaarverslag van het Rijk Kamerbrief overgangsrecht verhoging assurantiebelasting, 6 november 2012 TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN 7

8 1 ASSURANTIEBELASTING Impact per huishouden en bedrijf Door de verhoging van de assurantiebelasting zullen de verzekeringskosten voor een basaal verzekerd huishouden op jaarbasis met ongeveer P 70 toenemen.voor de berekening van dit bedrag is uitgegaan van de gemiddelde premies 4 die behoren bij een basis verzekeringspakket van een Nederlands huishouden 5. In dit pakket zitten een autoverzekering (met wa- en cascodekking; gemiddelde jaarpremie rond P 450), een aansprakelijkheidsverzekering (gemiddelde jaarpremie P 40) en een inboedeldekking (gemiddelde jaarpremie P 120). Dit pakket kost in totaal dus P 610. Bij een tarief van 9,7% is hier ruim P 59 aan assurantiebelasting mee gemoeid. Na 1 januari zal dit bij een tarief van 21% oplopen tot een fiscale heffing van P 128. De consument gaat dus elk jaar P 69 meer betalen voor een standaard verzekeringspakket. Voor huizenbezitters komt er nog een opstalverzekering bij (jaarpremie P 210), waardoor de fiscale meerkosten door de verhoogde assurantiebelasting oplopen tot meer dan P 90. Niet standaard in het verzekeringspakket, maar voor menig Nederlands gezin wel een realiteit is een reisverzekering.voor een compleet verzekerd huishouden met ook nog een rechtsbijstand- en een motor- of caravanverzekering lopen de extra fiscale kosten op tot P 150. Druk op provisie De hogere assurantiebelasting zal bedrijven op jaarbasis honderden euro s meer gaan kosten. Alleen al voor de gebruikelijke avb (gemiddeld jaarpremie P 747) moet aan taks P 85 extra worden betaald. Afhankelijk van de aanwezigheid van bijvoorbeeld opstal-, inventaris, auto-, rechtsbijstand- en bedrijfsschadeverzekeringen loopt het bedrag aan extra assurantiebelasting al gauw op tot een veelvoud hiervan. Het Verbond van Verzekeraars 6 stelt dat per bedrijf sprake zal zijn van een jaarlijkse lastenverzwaring van P tot P Voor sommige sectoren zou het om een veelvoud gaan. Bijna P voor een mkb-ondernemer in de bouw en P voor een ondernemer in de autobranche, afgaande op onderzoek van Gfk Panelservices.Voor transportondernemingen rekent Transport- en Logistiek Nederland op belastingverhogingen P tot P Het Centraal Bureau voor de Rijn & Binnenvaart komt voor binnenvaartschepen tot vergelijkbare meerkosten. Deze fiscale kostenstijging zal gevolgen hebben voor de beloningsvorm provisie. Immers, bedrijven moeten over provisies (als onderdeel van de premie) 21% assurantiebelasting betalen, die zij fiscaal niet kunnen verrekenen. Dat kan wel bij beloning op factuurbasis, waarvoor 21% BTW geldt. Om die reden zullen ondernemers bij assurantiekantoren gaan aandringen op BTW-belaste facturen voor advies- en bemiddelingswerkzaamheden in plaats van provisiebeloning. 4 Uit Verzekerd van Cijfers 2012 (Verbond van Verzekeraars) en het EIM-rapport Voordelen van (online) shoppen voor financiële diensten, (NMA, oktober 2012) 5 Centrum voor Verzekeringsstatistiek en Nibud 6 Brief van 25 oktober 2012 aan de Vaste Kamercommissie van Financiën, mede ondertekend door zes andere werkgeversorganisaties. 8 VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS

9 MEER AANDACHT VOOR RISICOMANAGEMENT 2 Omzet schadeverzekeraars zal 5% omlaag gaan De marges en resultaten van bedrijven komen door de verhoging van de assurantiebelasting nog meer onder druk te staan dan al het geval is. Dit zal de vraag naar risicomanagement en alternatieve oplossingen in de markt zonder twijfel doen toenemen, voorspelt Lourens van der Linden (LVRM). Klanten worden na 1 januari 2013 nog kritischer of ze een risico dat ze lopen wel of niet willen verzekeren. Van der Linden baseert deze voorspelling onder meer op eerdere ervaringen elders in de wereld.als voorbeeld dienen de Verenigde Staten in de periode , waar een sterke stijging van verzekeringskosten tot een snelle evolutie van risicomanagement leidde. Meer eigen risico Risicomanagement heeft tot doel risico s zo veel mogelijk te beperken. Oplossingen zijn onder meer te vinden in preventiemaatregelen en scenario s om in geval van schade de bedrijfsactiviteiten direct voort te kunnen zetten. Ook kunnen bedrijven besluiten met een activiteit te stoppen en/of bepaalde activiteiten uit te besteden. Een andere oplossing is dat de klant een risico niet meer (volledig) verzekert, omdat hij bereid is een (deel van het) risico voor eigen rekening te nemen. Een eenvoudig voorbeeld laat zien dat het accepteren van een (hoger) eigen risico in het voordeel van de klant kan zijn: Bij personenautoverzekeringen (volledig casco) wordt vaak uitgegaan van een standaard eigen risico van P 150 en kiezen klanten vanuit psychologisch oogpunt zelfs het liefst voor helemaal geen eigen risico. De gemiddelde claimfrequentie is in Nederland echter 21% voor de casco-dekking en 5% voor de WA-dekking 7.Premiestellingen die zijn gekoppeld aan hogere eigen risico s zijn voor klanten vaak gunstiger. Door structureel de meest optimale combinatie premie/eigen risico te kiezen, kunnen klanten gemiddeld 6,2% verzekeringskosten besparen. Durf vanuit branche Het voorbeeld van de autoverzekeringen is op veel meer situaties toepasbaar. Consumenten en bedrijven kunnen besparen op hun uitgaven voor verzekeringen (o.m. premies, preventie en schades) door een optimale verhouding te kiezen tussen eigen risico en overdracht van risico s aan verzekeraars. Om tot zo n optimale verdeling te komen én om risico s zo veel als mogelijk te beperken zou de assurantiebranche kennis beter en actiever beschikbaar 7 Centrum voor Verzekeringsstatistiek (Verzekerd van Cijfers 2011) TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN 9

10 2 MEER AANDACHT VOOR RISICOMANAGEMENT moeten stellen. Oostdam & Partners en LVRM (Van der Linden Risicomanagement) roepen zowel verzekeraars als adviseurs daartoe op. Omdat dit voor de klant beter is! Op korte termijn kan dit voor bedrijven in de financiële dienstverlening leiden tot extra investeringen in preventie enerzijds en lagere premie-inkomsten anderzijds: op het eerste gezicht een weinig aanlokkelijke gedachte. Echter, op lange termijn zal het nadrukkelijker betrekken van risicomanagement in het verzekeringsproces leiden tot een betere onderbouwing van de meerwaarde van de dienstverlening. Klanten zullen die aanpak zeer waarderen, waardoor de kans op een toekomstbestendige relatie tussen klanten en de verzekeringsbranche toeneemt. Zo n proactieve aanpak sorteert bovendien meer effect dan de logische maar ook defensieve reactie op de belastingplannen, waartoe het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) zich vooralsnog publiekelijk hebben beperkt. Daarin wordt slechts de vrees uitgesproken dat consumenten en bedrijven door de kostenstijgingen verzekeringen gaan beëindigen (of buiten Nederland gaan sluiten). Lagere belastingopbrengst Het rekenvoorbeeld bij autoverzekeringen laat zien dat daar een besparing van zo n 5% mogelijk is. Bij andere verzekeringstypen is die potentie groter. Immers, de premies voor brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen zijn minder aan concurrentie onderhevig geweest dan die voor autoverzekeringen.een recent rapport van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) 8 wakkert het prijsbewustzijn van klanten aan en laat zien dat er nog veel besparing mogelijk is op de verzekeringspremies.vergelijkingssites op internet zullen aan belang winnen. Echter, niet alle klanten gaan actief op zoek naar lagere premies en kiezen actief voor een eigen risico dat beter is afgestemd op de persoonlijke situatie. De veel hogere assurantiebelasting is echter wel een prikkel tot meer activiteit op dit terrein, zo leren ervaringen elders in de wereld. Schadeverzekeraars moeten de komende jaren dan ook rekening houden met een omzetdaling van meer dan 5%. Los van de groeiende vraag naar lagere premies zullen verzekerde bedrijven en particulieren meer zaken voor eigen risico nemen, daarmee minder risico s verzekeren en alleen daardoor al minder premie betalen. Voor zakelijke verzekeringen moet sowieso rekening worden gehouden met lagere premieinkomsten als gevolg van de economische crisis. Die leidt namelijk tot minder bedrijvigheid: minder bedrijven, lagere omzetten en dalende investeringen in bedrijfsmiddelen. De lagere premie-inkomsten leiden onvermijdelijk tot een lagere belastingopbrengst dan waarop de overheid rekent. Voor 2013 moet rekening worden gehouden met P 10,2 mld aan premie-inkomsten. Bij een tarief van 21% zal de opbrengst assurantiebelasting op P 2,15 mld blijven steken. De opbrengst van de hogere assurantiebelasting (nu nog 9,7% maar vanaf 1 januari 21%) wordt door de overheid echter geschat op P 2,4 mld. De werkelijke opbrengst zal dus een kwart miljard euro lager uitvallen dan nu is begroot EIM-rapport Voordelen van (online) shoppen voor financiële diensten, (NMA, oktober 2012) VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS

11 SCHADEVERZEKERINGEN IN Schadepremies lopen met mln terug De premie-inkomsten uit de aan assurantiebelasting onderhevige schadeverzekeringen zijn in 2011 op 3 10,7 mld uitgekomen. Daarmee is in 2011 al een daling ingezet. De afname ten opzichte van 2010 is 3% groot, zo heeft Oostdam & Partners becijferd. Daartoe zijn de cijfers geanalyseerd uit de verslagstaten die de circa 200 schadeverzekeraars over deze twee jaren hebben ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De zwaarste tik krijgt de branche Aansprakelijkheidsverzekeringen (-8%), maar ook de premieinkomsten uit brand- en motorrijtuigenverzekeringen liepen vorig jaar terug trend Motorrijtuigen % Brand % Aansprakelijkheid % Rechtsbijstand % Totaal schadeverzekeringen met assurantiebelasting % Rekening houdend met het dempende effect van de hogere assurantiebelasting op de premiebetalingen, zal over 2013 de premieomzet uitkomen op z n P 9,3 mld uit de vier bovenstaande branches Motorrijtuigen, Brand, Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand. 9 Exclusief circa mln premie in de branches Reis en Hulpverlening; deze cijfers staan niet apart in DNB-verslagstaten vermeld. TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN 11

12 4 MOTORRIJTUIGEN Betere maar nog wankele resultaten De combined ratio van de branche Motorrijtuigen is in 2011 verbeterd tot onder de 100. Dat was in drie voorgaande jaren niet gelukt. Desondanks geldt voor 20 van de resterende 36 autoverzekeraars dat de inkomsten in 2011 onvoldoende waren om de uitgaven in dat jaar te dekken. De verslagstaten van verzekeraars, ingediend bij toezichthouder DNB, laten marktbreed een combined ratio zien van 97%; over 2010 kwam dat uit op ruim 100%.Voor dit percentage zijn de schadelast en bedrijfskosten afgezet tegen de verdiende brutopremie. In het schadelastcijfer zijn zowel betaalde als gereserveerde schades opgenomen. De uitkomst van de rekensom geeft een goede indicatie of een portefeuille winstgevend of verlieslatend is; beleggingsresultaten en eventuele vrijval van voorzieningen bepalen het werkelijke eindresultaat. Het resultaat ná rente en ná herverzekering van de branche Motor is volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) in 2011 gestegen van 1% naar 5%. Dit komt vooral door een vrijval van eerder opgebouwde schadevoorzieningen. Die vrijval is mogelijk geworden door een snellere afhandeling van letselschaden. Los daarvan is in 2011 sprake van een dalende schadelast. Die ontwikkeling is mede een gevolg van de conjunctuur en de gestegen benzineprijzen: consumenten maken hierdoor minder kilometers en dus minder schade. Langjariger is er de trend van minder doden en gewonden in het verkeer en afnemende diefstalcijfers. Cijfers per verzekeraar Marktleider Achmea, inclusief Interpolis goed voor een marktaandeel van 23%, komt tot een uitstekende combined ratio van 84%, nog eens 7 procentpunten beter dan een jaar eerder. De minst aantrekkelijke ratio laat Zevenwouden voor het tweede achtereenvolgende jaar zien: 135%. Opvallend is dat van de tien grootste autoverzekeraars alleen London en Unigarant gunstige ratio s (lager dan 100%) laten zien; Reaal kampt met de grootste problemen getuige de 115%. Bij het onderdeel cascoverzekeringen komen maar 11 verzekeraars tot een combined ratio van meer dan 100%.Van de grote verzekeraars geldt dit voor Univé (103%) en Aegon (104%); het percentage van ZLM is met 120% opvallend hoog. Marktbreed daalde de casco-ratio tot 94% (98%). 12 VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS

13 4 De combined ratio is in de wa-tekening afgerond 100% (exact 99,8%) tegen 102% in Voor 19 (16) verzekeraars ligt de ratio nog boven de 100. Binnen de top 10 zijn de percentages van Reaal (132%) en Nationale-Nederlanden (130%) het meest zorgwekkend. De hoogste wa-ratio is voor HDI-Gering met 165%. Motorrijtuigen Geboekte bruto premies Combined ratio Achmea % 91% 2 2 ASR % 110% 3 3 Delta Lloyd % 111% 4 4 Univé % 101% 5 5 Allianz Nederland % 99% 6 7 Reaal % 107% 7 8 Nationale-Nederlanden % 106% 8 7 London % 99% 9 10 Aegon % 111% 10 9 UVM (Unigarant) % 80% Bovemij % 92% TVM % 104% Noordhollandsche van % 91% Generali % 100% ZLM % 106% ABN Amro % 92% ING Insurance Services % 114% Zürich % 101% De Goudse % 114% Amlin % 106% Klaverblad % 123% Europeesche % 103% HDI-Gerling % 108% VVAA % 96% De Nederlanden van Nu % 95% Proteq % 123% SOM % 84% National Academic % 102% VAN % 61% VAG % 81% Ansvar % 80% Zevenwouden % 126% De Burcht % 107% Mercurius % 58% Unilever Insurances % 3% Leeuwarder Onderlinge % Mercator % OVZ % Algemene Zeeuwse % DSM % Mondial Assistance % TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN 13

14 4 MOTORRIJTUIGEN Zorgen toezichthouder Eind 2010 uitte DNB de nodige twijfels over de solvabiliteit van autoverzekeraars.vooral over de wa-tekening maakte de toezichthouder zich ernstige zorgen. In reactie daarop zijn autopremies in 2011 door diverse maatschappijen verhoogd, nadat deze tussen 2006 en 2010 een sterk dalende trend hadden laten zien. Het heeft in 2011 dus geleid tot een verbetering van de resultaten van autoverzekeraars. Het cascoresultaat bij personenauto s komt volgens het CVS uit de min, waar dat bij bedrijfsauto s (vracht- en bestelwagens) juist van 8% naar een nog hoger niveau van 19% klimt. Bij de bedrijfsauto s laat de wa-tekening juist de rode cijfers achter zich. Ondanks de premieverhogingen zijn de premie-inkomsten van de motorrijtuigenverzekeraars met een procent gedaald tot P mln, een afname met P 48 mln. Bijna P 2,4 mld is bestemd voor aansprakelijkheidsdekkingen en P 2,2 mld voor cascodekkingen. Motorrijtuigen WA Geboekte bruto premies Combined ratio ASR % 113% 3 3 Delta Lloyd % 133% 4 4 Univé % 90% 5 5 Allianz Nederland % 95% 6 7 Reaal % 104% 7 8 Nationale-Nederlanden % 116% 8 7 London % 114% 9 10 Aegon % 86% 10 9 UVM (Unigarant) % 96% Bovemij % 92% TVM % 126% Noordhollandsche van % 83% Generali % 95% ZLM % 105% ABN Amro % 86% ING Insurance Services % 122% Zürich % 89% De Goudse % 106% Amlin % 108% Klaverblad % 124% Europeesche % 105% HDI-Gerling % 138% VVAA % 112% De Nederlanden van Nu % 72% Proteq % 119% SOM % 76% National Academic % 89% VAN % 62% VAG % 100% Ansvar % 77% Zevenwouden % 117% De Burcht Mercurius % 14 VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS

15 4 Ondanks de inflatie en de groei van het wagenpark blijft een toename van het premievolume dus uit. Dit komt enerzijds doordat steeds meer mensen - niet alleen consumenten maar ook assurantieadviseurs - gebruikmaken van websites die premies vergelijken en aanbieders met lagere tarieven opzoeken. Een tweede oorzaak ligt in de overstap die veel consumenten maken naar kleine groene auto s,die vanwege de lage aanschafprijs ook een lagere verzekeringspremie hebben. Door de tegenzittende conjunctuur is een deel van het vrachtwagenpark van de weg en daarmee uit de verzekering gehaald, wat de afname van het premievolume bij bedrijfsauto s verklaart. Motorrijtuigen Casco Geboekte bruto premies Combined ratio Achmea % 91% 2 2 ASR % 107% 3 3 Delta Lloyd % 92% 4 4 Univé % 114% 5 5 Allianz Nederland % 100% 6 7 Reaal % 111% 7 8 Nationale-Nederlanden % 99% 8 7 London % 108% 9 10 Aegon % 75% 10 9 UVM (Unigarant) % 89% Bovemij % 97% TVM % 70% Noordhollandsche van % 100% Generali % 112% ZLM % 107% ABN Amro % 101% ING Insurance Services % 103% Zürich % 111% De Goudse % 127% Amlin % 103% Klaverblad % 121% Europeesche % 105% HDI-Gerling % 82% VVAA % 85% De Nederlanden van Nu % 113% Proteq % 129% SOM % 95% National Academic % 113% VAN % 31% VAG % 55% Ansvar % 82% Zevenwouden % 142% De Burcht % 107% Mercurius % 102% TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN 15

16 5 BRAND Prijsconcurrentie drukt premievolume Door felle prijsconcurrentie staan de premies voor brandverzekeringen onder grote druk. Mede daardoor is het premievolume Brand in 2011 gedaald. Deze omzetdaling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de sector zakelijke verzekeringen, waar de prijsconcurrentie het grootst is en de economische tegenwind het meest voelbaar. Uit de verslagstaten die verzekeraars jaarlijks indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat de brandpremies in 2011 zijn teruggelopen tot P (3.633) miljoen. Zo n P 260 mln (circa 7%) van het premievolume gaat om in technische verzekeringen. Dit zijn verzekeringen voor elektronica, machinebreuk en CAR (Construction All Risks). Laatstgenoemde verzekeringen voor bouwprojecten zijn grotendeels verantwoordelijk voor de 4% omzetdaling bij technische verzekeringen; een direct gevolg van twee economisch zware jaren in de bouwsector. Schadelast De betaalde schade in de branche Brand is in 2011 sterk toegenomen. Dit is vooral toe te schrijven aan de brandschade door particulieren, onder meer wegens een toenemende schadekans door achterstallig onderhoud aan woningen en nevengebouwen.verder neemt de brandschade door blikseminslagen, vooral aan elektronica in woonhuizen, sterk toe tot inmiddels P 35 mln per jaar (bron: Nationale-Nederlanden). Volgens het Verbond van Verzekeraars blijft brandstichting brandoorzaak nummer één, gevolgd door een ondeugdelijke elektrische installatie of verkeerd en onveilig gebruik van elektrische apparaten. Positiever nieuws is er met betrekking tot de schadelast door branden van één miljoen euro of meer. Over de afgelopen vijf jaar is de schadelast door miljoenenbranden gestaag gedaald, zo blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars en Nivre, de brancheorganisatie voor schade-expertisebureaus. In 2011 bedraagt het aantal branden 91 (100) met een gezamenlijke schadelast van P 345 (385) mln. Qua schadelast als gevolg van grote branden behoort het afgelopen halfjaar met een raming van P 199 mln tot de middenmoot (1e helft) Grote branden Schade in P mln VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN TRENDLINE 2012 OOSTDAM & PARTNERS

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2012

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2012 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector

Monitor Financiële Sector Monitor Financiële Sector De rol van verzekeraars op de markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten Datum April 2009 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Managementsamenvatting

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1 VvAA jaarverslag 2013 Kerncijfers 2013 2012 2011 2010 2009 Omzet Premie-inkomen schadeverzekeringen 1) 97,2 91,8 85,3 86,7 83,8 Premie-inkomen levensverzekeringen 1) 20,3 21,7 41,6 45,8 61,2 Opbrengst

Nadere informatie

Pay As You Drive Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie in Nederland?

Pay As You Drive Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie in Nederland? Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Inro rapport 2003-40 Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie

Nadere informatie

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 5 M E I / J U N I 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 5 Preventiedag 2010 Zeventigste

Nadere informatie

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor zorgverzekeringsmarkt juni 2006 Uitgave Auteur NZa i.o. Projectteam Monitor zorgverzekeringsmarkt Bezoekadres Eekholt 4, 1112 XH Diemen Moeder

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Kop in het zand óf snel vooruit?

Kop in het zand óf snel vooruit? Benchmark Verantwoord Beleggen door Nederlandse verzekeraars 2009 Kop in het zand óf snel vooruit? Postbus 504 4100 AM Culemborg T +31 (0) 345 532 653 F +31 (0) 842 218 746 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Benchmark

Nadere informatie

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier Nog een rondje van de buren Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier NOG EEN RONDJE VAN DE BUREN Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier - eindrapport - drs. A. Berkhout drs. M.

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector 2004. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Monitor Financiële Sector 2004. Nederlandse Mededingingsautoriteit Monitor Financiële Sector 2004 Nederlandse Mededingingsautoriteit Monitor Financiële Sector 2004 Inzichten van de NMa over de mededinging in de financiële sector 1 Inhoud Voorwoord 5 1 Monitoring van de

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Autobrief Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk 2. De autogerelateerde belastingen

Nadere informatie

Zorgverzekeraars houden vast aan grote financiële buffers

Zorgverzekeraars houden vast aan grote financiële buffers Uitkeringen levensverzekeraars een derde hoger dan omzet > 3 Ziekenhuizen op oorlogspad > 6 Nr. Jaargang 35 11 oktober 2013 Interview Bij Zwitserleven is duidelijkheid en eenvoud het devies, zegt directievoorzitter

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Inhoud. Gedragscode Behandeling. Letselschade. In het nieuws... 2 Letseljournaal Oktober 2009

Inhoud. Gedragscode Behandeling. Letselschade. In het nieuws... 2 Letseljournaal Oktober 2009 Vereniging voor Letselschade-Slachtoffers Letseljournaal Nieuwsjournaal voor Letselschadeland, een uitgave van de VvLS Gedragscode Behandeling Letselschade Ervaringen van Letselschade-Slachtoffers met

Nadere informatie

6 pag. TREND Nederland profiteert van snelgroeiende app-industrie

6 pag. TREND Nederland profiteert van snelgroeiende app-industrie 1 4 pag Recht en krom Zeven rechtsgeleerden over aanpassingen van de wet 5 pag Olympische Spelen Gunstig voor een lokale economie of niet? 6 pag Macroklimaat wordt guur Economische groeivertraging in alle

Nadere informatie

Eén serviceloket wordt steeds belangrijker JUNI 2015. 4 SEH PE 2015: het belang van budgetteren

Eén serviceloket wordt steeds belangrijker JUNI 2015. 4 SEH PE 2015: het belang van budgetteren Vakblad voor Erkend Hypotheekadviseurs JUNI 2015 Eén serviceloket wordt steeds belangrijker 4 SEH PE 2015: het belang van budgetteren 19 Gezond verstand ontbreekt bij norm maximale hypotheek 22 Hypotheek

Nadere informatie

Britse Enterprise betreedt Nederlandse schademarkt Focus ligt op autoverzekeringen

Britse Enterprise betreedt Nederlandse schademarkt Focus ligt op autoverzekeringen Aanpassing polisvoorwaarden DAS kost verzekerde geld > 4 Nr. Jaargang 36 24 januari 204 35 jaar AM Handel in portefeuilles trekt aan > 5 Interview Banken zouden eigenlijk niet meer met hypotheekklanten

Nadere informatie

LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen.

LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. Pension Fund Consulting ALM Consulting Actuarial Services

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING Eindrapport Uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Amersfoort, 8 april 2005 VOORWOORD Het Ministerie van Economische Zaken heeft in juli

Nadere informatie

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Leasing en factoring: kansrijke financieringsinstrumenten Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Tommy Span MSc. Johan Snoei MSc. Lia Smit Zoetermeer, 21 januari 2013 ISBN:

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

LCP TERzake(n) 2009 MAART 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen.

LCP TERzake(n) 2009 MAART 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. LCP TERzake(n) 2009 MAART 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. Pension Fund Consulting ALM Consulting Actuarial Services

Nadere informatie

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van De waarde van financieel advies Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van Nowadays people know the price of everything and the value of nothing. Oscar Wilde De waarde van financieel

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie