Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert"

Transcriptie

1 Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013

2

3 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2. Algemene regels over het persoonsgebonden budget en financiële tegemoetkoming 3 Artikel 2.1 Verstrekken op aanvraag... 3 Artikel 2.2 Budgetperiode... 3 Artikel 2.3 Weigeringsgronden persoonsgebonden budget... 3 Artikel 2.4 Algemene verplichtingen van de budgethouder... 3 Artikel 2.5 Betaling, opschorting van betaling... 4 Artikel 2.6 Verantwoording persoonsgebonden budget... 4 Artikel 2.7 Vaststelling en intrekking/ terugvordering van het persoonsgebonden budget, financiële tegemoetkoming of voorziening in natura... 4 Artikel 2.8 Herverstrekking... 5 Hoofdstuk 3. Eigen bijdragen en eigen aandeel... 5 Artikel 3.1 Eigen bijdrage en eigen aandeel... 5 Hoofdstuk 4. Het voeren van een huishouden (hulp bij het huishouden)... 5 Artikel 4.1 Hoogte persoonsgebonden budget... 5 Artikel 4.2 Aanvangsdatum persoongebonden budget... 7 Artikel 4.3 Bijzondere verplichtingen persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden... 7 Artikel 4.4 Onderdelen en periode beschikking verlening persoonsgebonden budget... 7 Artikel 4.5 Verantwoording en vaststelling persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden... 8 Hoofdstuk 5. Het voeren van een huishouden en zich verplaatsen in en om de woning (woonvoorzieningen)... 8 Artikel 5.1 De hoogte van de financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en herinrichting... 8 Artikel 5.2 Het persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming voor (niet-) bouwkundige of (niet-) woontechnische woonvoorzieningen of uitraaskamer... 8 Artikel 5.3 Kosten onderhoud, keuring en reparatie... 9 Artikel 5.4 Kosten tijdelijke huisvesting... 9 Artikel 5.5 Kosten huurderving...10 Artikel 5.6 Verwijderen van voorzieningen...10 Artikel 5.7 Terugbetaling meerwaarde bij verkoop van de woning met een woningaanpassing van meer dan , Hoofdstuk 6 Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel (vervoersvoorzieningen)...10 Artikel 6.1 Persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen...10 Artikel 6.2 Kosten reparatie...10 Artikel 6.3 Kosten aanpassing eigen auto...11 Artikel 6.4 (Forfaitaire) financiële tegemoetkomingen vervoersvoorzieningen...11 Artikel 6.5 Verantwoording van een vervoersvoorziening...11 Hoofdstuk 7 Verplaatsen in en rond de woning (rolstoelvoorzieningen)...11 Artikel 7.1 Persoonsgebonden budget voor een rolstoelvoorziening...11 Artikel 7.2 Kosten reparatie...11 Artikel 7.3 Verantwoording van een rolstoelvoorziening...11 Hoofdstuk 8 Medemensen ontmoeten en sociale verbanden aangaan...11 Artikel 8.1 Financiële tegemoetkoming sportvoorziening...11 Hoofdstuk 9. Slotbepalingen...12 Artikel 9.1 Inwerkingtreding

4 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Burgemeester en wethouders van Weert besluiten, gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning en het bepaalde in de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Weert, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Weert d.d. 12 december 2012, vast te stellen het: Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Weert luidend als volgt: Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert

5 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In dit Besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Weert 2013; b. college: het college van burgemeester en wethouders van Weert; c. budgethouder: een persoon aan een persoonsgebonden budget is toegekend en die aan het college verantwoording over de besteding daarvan verschuldigd is en een persoon aan wie ingevolge dit Besluit een financiële tegemoetkoming is toegekend en die aan het college verantwoording over de besteding daarvan verschuldigd is. 2. Alle begrippen die in dit Besluit worden gebruikt en die niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Verordening, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hoofdstuk 2. Algemene regels over het persoonsgebonden budget en financiële tegemoetkoming Artikel 2.1. Verstrekking op aanvraag 1. Verstrekking van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van de aanvrager. 2. De aanvrager of budgethouder is verplicht desgevraagd inlichtingen te verstrekken over de met het persoonsgebonden budget aan te schaffen individuele voorziening. 3. Een persoonsgebonden budget wordt verstrekt voor een periode die aanvangt op de dag waarop het recht hierop is ontstaan, voor zover deze dag niet ligt voor de dag waarop het persoonsgebonden budget is aangevraagd. Artikel 2.2. Budgetperiode Het persoonsgebonden budget wordt geacht in ieder geval toereikend te zijn voor een periode overeenkomend met de normale afschrijvingstermijn die, voor zover van toepassing, geldt voor de met het persoonsgebonden budget te verwerven voorziening. Artikel 2.3. Weigeringsgronden persoonsgebonden budget 1. Er wordt geen persoonsgebonden budget toegekend als: a. met het persoonsgebonden budget een algemeen gebruikelijke voorziening wordt aangeschaft als bedoeld in artikel 2 lid 2 onder a van de Verordening; b. de verwachting is dat het persoonsgebonden budget niet voor het te bereiken resultaat wordt ingezet; c. in eerdere gevallen gebleken is dat niet aan de verplichtingen rond een persoonsgebonden budget is voldaan; d. een aanvrager of budgethouder niet in staat is om te gaan met een persoonsgebonden budget, bijvoorbeeld vanwege zijn persoonlijke beperkingen of schuldenproblematiek; e. indien er andere overwegende bezwaren zijn om het persoonsgebonden budget te weigeren waaronder in ieder geval een collectief vervoerssysteem ofwel regiotaxi wordt verstaan: f. indien de budgetperiode als bedoeld in artikel 2.2 van dit Besluit van een eerder in natura verleende voorziening is verstreken maar deze voorziening nog steeds compenserend is. Artikel 2.4. Algemene verplichtingen van de budgethouder De budgethouder heeft de volgende verplichtingen. 1. Het persoonsgebonden budget moet worden besteed aan een voorziening binnen het vastgestelde te bereiken resultaat. 2. Het persoonsgebonden budget moet worden besteed aan de aanschaf van een nieuwe - niet eerder gebruikte - voorziening en/of de kosten die met die voorziening samenhangen, tenzij het college schriftelijk toestemming geeft voor de aanschaf van een gebruikte voorziening. De budgetperiode als bedoeld in artikel 2.2 van dit Besluit kan daarop worden aangepast. 3-24

6 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert De budgethouder moet de rekeningen en betalingsbewijzen van de aanschaf of betaling van de voorziening ten minste vijf jaar bewaren. Is de gebruikelijke afschrijvingsduur van de voorziening langer dan vijf jaar, dan is de bewaartermijn gelijk aan die afschrijvingsduur. Bij een woningaanpassing van meer dan ,- geldt een bewaartermijn van 10 jaar. 4. De aanvrager/budgethouder is verplicht een verzekering af te sluiten die het risico van schade in voldoende mate dekt: a. een particuliere aansprakelijkheidsverzekering gedurende de tijd dat de voorziening in bezit is van de persoon met beperkingen of hij daarover de beschikking heeft of kan hebben. De verzekering moet in voldoende mate de schade dekken die door het gebruik van de voorziening aan derden kan worden toegebracht; b. een opstalverzekering die in voldoende mate de te verzekeren waarde van de woning dan wel de getroffen woonvoorziening dekt voor het risico van schade; 5. De aanvrager/budgethouder is verplicht zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van dit Besluit, waaronder de verantwoording van het persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming en het desgevraagd verstrekken van informatie. 6. De aanvrager/budgethouder is verplicht het college op de hoogte te stellen van feiten en omstandigheden waarvan hij weet of had kunnen weten dat deze belangrijk zijn voor het recht op persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming en/of de voortzetting daarvan. Artikel 2.5. Betaling, opschorting van betaling 1. Het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden wordt per kalendermaand in de vorm van voorschot betaald. 2. Het persoonsgebonden budget voor overige voorzieningen wordt betaald nadat de ingeleverde offerte, declaratie of factuur door het college is goedgekeurd. 3. Het persoonsgebonden budget of de financiële tegemoetkoming voor een bouwkundige of woontechnische ingreep in of aan een woonruimte wordt betaald aan de eigenaar van de woning. 4. De (periodieke) betaling van een persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming kan worden opgeschort als de aanvrager/budgethouder één of meer verplichtingen van de Verordening of dit Besluit niet of onvoldoende nakomt. Artikel 2.6. Verantwoording persoonsgebonden budget 1. De verantwoording van het persoonsgebonden budget door de budgethouder vindt in ieder geval plaats direct na aanschaf van de voorziening of voltooiing van de werkzaamheden waarvoor het persoonsgebonden budget is verstrekt. 2. In afwijking van het eerste lid kan verantwoording plaatsvinden na afloop van de periode waarop het persoonsgebonden budget van toepassing is, danwel na de verantwoordingsperiode. 3. De verantwoordingsperiode als bedoeld in het vorige lid kan 6-maandelijks of jaarlijks zijn. Artikel 2.7. Vaststelling en intrekking/ terugvordering van het persoonsgebonden budget, financiële tegemoetkoming of voorziening in natura 1. Met inachtneming van artikel 38 van de Verordening kan het college het recht op een voorziening beëindigen of intrekken. 2. Met inachtneming van artikel 39 van de Verordening kan het college het persoonsgebonden budget, de financiële tegemoetkoming of voorziening in natura terugvorderen als deze ten onrechte of tot een te hoog bedrag zijn verleend. 3. Onder terugvordering van de voorziening in natura als bedoeld in het vorige lid wordt het terughalen van de voorziening verstaan alsmede het terugvorderen van de door het college betaalde bedragen aan de leverancier die de voorziening aan de persoon met beperkingen heeft geleverd. 4. Het persoonsgebonden budget of de financiële tegemoetkoming wordt geacht geheel of ten dele ten onrechte te zijn verstrekt of onverschuldigd te zijn betaald als deze niet volgens de regels van dit Besluit worden verantwoord. 4-24

7 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert Bij de terugvordering van het ten onrechte of onverschuldigde betaalde persoonsgebonden budget, financiële tegemoetkoming of de voorziening in natura worden de volgende regels in acht genomen: a. Bij een 6-maandelijkse periode van verantwoording wordt bij een bedrag lager dan 25,- van terugvordering afgezien. Bij een jaarlijkse verantwoordingsperiode geldt een bedrag van 50,-. b. Als de vordering niet in een keer kan worden terugbetaald, dan wordt een betalingsregeling getroffen (minnelijk traject). Het uitgangspunt hierbij is om het aantal termijnen zo beperkt mogelijk te houden. c. Indien een minnelijk traject niet slaagt, kan het college overgaan tot verrekenen met in achtneming van artikel 4 Wmo. Artikel 2.8. Herverstrekking Een met een persoonsgebonden budget aangeschafte voorziening die niet meer door de persoon met beperkingen wordt gebruikt kan worden opgehaald en aan een andere persoon met beperkingen worden verstrekt. Hoofdstuk 3. Eigen bijdragen en eigen aandeel Artikel 3.1. Eigen bijdrage en eigen aandeel 1. Bij de verstrekking van individuele voorzieningen is de maximale eigen bijdrage of een eigen aandeel in de kosten verschuldigd met inachtneming van de regels van het (landelijk) Besluit maatschappelijke ondersteuning. 2. In afwijking van het vorige lid is geen eigen aandeel verschuldigd voor de voorziening bedoeld in artikel 22 sub f en g van de Verordening. 3. Voor de berekening van de verschuldigde maximale eigen bijdrage of eigen aandeel, wordt aangesloten bij de bedragen genoemd in artikel 4.1 Besluit maatschappelijke ondersteuning. 4. De eigen bijdrage of het eigen aandeel bedraagt niet meer dan de kostprijs van de voorziening. 5. De kostprijs van de voorziening is: het toegekende en betaalde PGB; de toegekende en betaalde financiële tegemoetkoming; de huurprijs die het college verschuldigd is aan de leverancier; de koopprijs die het college verschuldigd is aan de leverancier. 6. Bij de berekening van de maximale eigen bijdrage of het eigen aandeel van hulp bij het huishouden in natura wordt uitgegaan van het daadwerkelijk ontvangen uren hulp per vier weken maal het geldende uurtarief. 7. Bij de berekening van de maximale eigen bijdrage of het eigen aandeel bij individuele voorzieningen anders dan hulp bij het huishouden wordt uitgegaan van de kostprijs inclusief BTW. Hoofdstuk 4. Het voeren van een huishouden (hulp bij het huishouden) Artikel 4.1. Hoogte persoonsgebonden budget 1. De verlening van een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden vindt plaats op grond van hele of halve uren. 2. De persoon met beperkingen komt in aanmerking voor hulp bij het huishouden HH1 als bedoeld in artikel 19 lid 1 onder a van de Verordening indien hijzelf dan wel een andere persoon die tot de leefeenheid wordt gerekend voldoende in staat is tot regievoering over het huishouden. 3. De persoon met beperkingen komt in aanmerking voor hulp bij het huishouden HH2 als bedoeld in artikel 19 lid 1 onder b van de Verordening indien hijzelf dan wel een andere persoon die tot de leefeenheid wordt gerekend onvoldoende in staat is tot regievoering over het huishouden. 5-24

8 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert De hoogte van het persoonsgebonden budget is afgeleid van de tarieven genoemd in artikel 19 lid 1 van de Verordening en is afhankelijk van de in de arbeidsovereenkomst gemaakte afspraken tot een maximum van de in kolom 1 en 2 van de onderstaande tabel vermelde bedragen. 5. Het tarief van 12,20 per uur is van toepassing voor de belanghebbenden die vallen onder de overgangsregeling van het Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert vanaf 23 april Het overgangsrecht als bedoeld in het vorige lid blijft van toepassing zolang het recht op de hulp bij het huishouden niet eindigt. 7. Bij de toekenning van een persoonsgebonden budget aansluitend op de beëindiging als bedoeld in het vorige lid, stelt het college het persoonsgebonden vast op het bedrag genoemd in lid 5 indien de hulp bij het huishouden wordt verleend door dezelfde persoon. Tabel: de hoogte van het persoonsgebonden budget op basis van hele of halve uren bedraagt: Aantal uren Kolom 1 PGB HH1 15,42 per uur Bedrag per jaar Bedrag per maand Kolom 2 PGB HH2 18,62 per uur Bedrag per jaar Bedrag per maand 1 801,84 66,82 968,24 80,69 1, ,76 100, ,36 121, ,68 133, ,48 161,37 2, ,60 167, ,60 201, ,52 200, ,72 242,06 3, ,44 233, ,84 282, ,36 267, ,96 322,75 4, ,28 300, ,08 363, ,20 334, ,20 403,43 5, ,12 367, ,32 443, ,04 400, ,44 484,12 6, ,96 434, ,56 524, ,88 467, ,68 564,81 7, ,80 501, ,80 605, ,72 534, ,92 645,49 8, ,64 567, ,04 685, ,56 601, ,16 726,18 9, ,48 634, ,28 766, ,40 668, ,40 806,87 10, ,32 701, ,52 847, ,24 735, ,64 887,55 11, ,16 768, ,76 927, ,08 801, ,88 968,24 12, ,00 835, , , ,92 868, , ,93 13, ,84 902, , , ,76 935, , ,61 14, ,68 968, , , , , , ,30 15, , , , , , , , ,

9 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Artikel 4.2. Aanvangsdatum persoongebonden budget 1. Het persoonsgebonden budget gaat niet in vóór de datum van de aanvraag. 2. Een persoonsgebonden budget wordt verleend voor de periode die aanvangt op de dag waarop het recht op een persoonsgebonden budget is ontstaan. 3. De ingangsdatum van het persoonsgebonden budget is de 1e dag van de maand volgend op de maand waarin het besluit is genomen, tenzij in de periode gelegen tussen de datum aanvraag en besluit aantoonbare kosten zijn gemaakt. 4. De eerste betaling vindt niet eerder plaats nadat een kopie van de (arbeids)overeenkomst is ingeleverd en deze (arbeids) overeenkomst voldoet aan artikel 4.3 lid 1 onder a van dit Besluit. Artikel 4.3. Bijzondere verplichtingen persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden 1. Bij de verlening van een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden gelden voor de aanvrager/budgethouder de volgende bijzondere verplichtingen: a. de aanvrager of budgethouder sluit een schriftelijke overeenkomst (bij een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 5, eerste lid Wet op de Loonbelasting 1964 wordt een schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten) met de persoon of instantie bij wie hij de hulp bij het huishouden betrekt. In de (arbeids)overeenkomst moeten de volgende afspraken zijn opgenomen: declaraties voor de hulp bij het huishouden worden niet betaald als deze niet binnen zes weken na het eind van de maand waarin de zorg is verleend bij de budgethouder zijn ingediend; indien de huishoudelijke hulp wordt uitgevoerd door een persoon, bevat de declaratie minimaal: o de dagen waarop is gewerkt; o het uurtarief; o het aantal te betalen uren; o het BSN (Burgerservicenummer); en o de naam, het adres en de handtekening van de persoon die de hulp op basis van de overeenkomst levert. de declaratie van een instantie bij wie de budgethouder de hulp bij het huishouden betrekt, bevat: o het BTW-nummer van de instantie en het nummer van de Kamer van Koophandel; o een overzicht van de dagen waarop is gewerkt; o het uurtarief; o het aantal te betalen uren, dagdelen of etmalen; o de naam en het adres van de instantie; o de handtekening van de tekeningsbevoegde persoon namens de organisatie. b. de budgethouder bewaart de in onderdeel a bedoelde originele overeenkomsten en declaraties tenminste vijf jaar en stelt hiervan desgevraagd kopieën ter beschikking aan het college; c. na afloop van de 6-maandelijkse of jaarlijkse periode wordt door de budgethouder een verantwoordingsformulier ingeleverd, waarop per persoon of per instantie, van wie hij de hulp bij het huishouden ontvangt, de volgende gegevens worden vermeld: de naam, het adres en burgerservicenummer van de persoon respectievelijk naam, adres en BTW-nummer van de instantie; het in dat kalenderjaar aan die persoon of aan die instantie betaalde bedrag. 2. De verplichting onder c uit dit artikel is niet van toepassing als de aanvrager verplicht is om loonheffing te betalen. 3. Het loon in de schriftelijke (arbeids)overeenkomst bedraagt tenminste het wettelijk geldende minimumloon. Artikel 4.4. Onderdelen en periode beschikking verlening persoonsgebonden budget 1. In het besluit tot toekenning van een persoonsgebonden budget wordt zoals genoemd in artikel 11 van de Verordening de omvang, looptijd, de verplichtingen en de wijze van uitbetaling vermeld. 7-24

10 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert Daarnaast worden in het besluit de volgende gegevens opgenomen: a. periode waarvoor het persoonsgebonden budget wordt verleend; b. de hoogte van het persoonsgebonden budget en de wijze waarop dit is berekend; c. de hoogte van de te verlenen maandelijkse voorschotten; d. dat een eigen bijdrage verschuldigd is; e. de mededeling dat de in artikel 4.5 lid 3 van dit Besluit bedoelde formulier(en) kan/kunnen worden doorgezonden naar de belastingdienst. f. de verplichtingen van de budgethouder. Artikel 4.5 Verantwoording en vaststelling persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden 1. Iedere zes maanden of na de einddatum van het persoonsgebonden budget wordt aan de budgethouder verantwoording gevraagd over de besteding van het toegekende persoonsgebonden budget. 2. In afwijking van het eerste lid kan het college besluiten om jaarlijks verantwoording aan de budgethouder te vragen. 3. De verantwoording wordt gedaan aan de hand van het toegestuurde verantwoordingsformulier. 4. Het persoonsgebonden budget wordt definitief vastgesteld na beoordeling van de verantwoording over de 6 maandelijkse of jaarlijkse periode of over de werkelijke budgetperiode indien het persoonsgebonden budget in de tussenliggende periode eindigt. 5. Als de verantwoording niet wordt goedgekeurd krijgt de budgethouder hiervan binnen acht weken schriftelijk bericht. Hij krijgt dan de mogelijkheid om de verantwoording binnen twee weken in orde te maken en compleet in te leveren. 6. Wordt de verantwoording niet op tijd ontvangen, dan wordt de budgethouder in de gelegenheid gesteld deze alsnog binnen twee weken in te leveren. 7. Indien de budgethouder na de geboden hersteltermijn als bedoeld in het vorige lid, de verantwoording niet inlevert of niet compleet inlevert, kan de bevoorschotting met ingang van de 1e van de volgende maand worden opgeschort. 8. Het besluit tot toekenning en verlening van het persoonsgebonden budget kan worden ingetrokken en definitief vastgesteld op nihil als er, na de termijn bedoeld in lid 6, geen verantwoording is ingeleverd of de verantwoording niet op tijd is ingeleverd. Hoofdstuk 5. Het voeren van een huishouden en zich verplaatsen in en om de woning (woonvoorzieningen) Artikel 5.1. De hoogte van de financiële tegemoetkoming 1. De hoogte van de forfaitaire financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en herinrichting als bedoeld in artikel 22 onder a van de Verordening bedraagt 1.702,-. 2. Indien de woonvoorziening bestaat uit een woningsanering als bedoeld in artikel 22 sub c van de Verordening wordt bij de bepaling van de hoogte van de financiële tegemoetkoming rekening gehouden met de afschrijvingstermijn van de te vervangen vloerbedekking en gordijnen. 3. Indien de persoon met beperkingen (mede)eigenaar is van de woning en de woonvoorziening bestaat uit een bouwkundige of woontechnische voorziening waarvan de afschrijftermijn voor de helft of meer is verstreken wordt bij de bepaling van de hoogte van de financiële tegemoetkoming rekening gehouden met de afschrijvingstermijn van de voorziening. Artikel 5.2 Het persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming voor (niet-) bouwkundige of (niet-) woontechnische woonvoorzieningen of uitraaskamer 1. De hoogte van het persoonsgebonden budget voor woonvoorzieningen en woningaanpassingen als bedoeld in artikel 22 van de Verordening worden conform het programma van eisen (PvE) vastgesteld. 2. De hoogte van het persoonsgebonden budget als bedoeld in het eerste lid wordt bepaald op basis van de kostprijs voor een voorziening in natura die het college verschuldigd is aan de 8-24

11 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 leverancier of op basis van een door het college goedgekeurde goedkoopst compenserende offerte. Voor een onderdeel dat niet in het PvE is inbegrepen wordt geen persoonsgebonden budget verleend. 3. Pas nadat het college de (verlenings)beschikking bekend heeft gemaakt aan belanghebbende, mag gestart worden met de werkzaamheden die betrekking hebben op de te realiseren woningaanpassing. 4. Indien blijkt dat er afwijkingen met meerkosten zijn ten opzichte van de goedgekeurde offerte als bedoeld in het tweede lid dient belanghebbende vooraf schriftelijk toestemming te vragen voor vergoeding van deze kosten. De (verlenings)beschikking wordt dan in overeenstemming daarmee gewijzigd. 5. Zodra de werkzaamheden zijn voltooid, doch uiterlijk binnen 12 maanden na de (verlenings)beschikking, wordt door de aanvrager of eigenaar van de woning een schriftelijke gereedmelding inclusief de definitieve factuur ingeleverd. 6. Betaling van het persoonsgebonden budget vindt plaats na gereedmelding en voltooiing van de werkzaamheden en eventueel na controle van de uitgevoerde werkzaamheden. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt bij woningaanpassingen boven ,-. 7. De budgethouder dient bij woonvoorzieningen of woningaanpassingen gedurende een periode als bedoeld in artikel 2.4 van dit Besluit alle rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden ter controle beschikbaar te houden voor zover deze nog niet eerder aan het college zijn verstrekt. Artikel 5.3. Kosten onderhoud, keuring en reparatie 1. De kosten van onderhoud, keuring en reparatie als bedoeld in artikel 22 onder e van de Verordening komen in aanmerking voor vergoeding indien deze betrekking hebben op: a. trapliften; b. platformliften; c. woonhuisliften; d. hefplateauliften; e. balansliften; f. de mechanische inrichting voor het verstellen van een in hoogte verstelbaar keukenblok, bad of wastafel; g. elektromechanische openings- en sluitingsmechanismen van deuren uitsluitend voor zover het een individuele voorziening betreft. h. een naar oordeel van het college andere noodzakelijke voorziening. 2. De hoogte van de te verstrekken vergoeding in de kosten van onderhoud, keuring en of reparatie als bedoeld in het eerste lid is gelijk aan de kosten zoals vermeld in de door het college goedgekeurde offerte of goedgekeurde factuurbedrag. Artikel 5.4. Kosten tijdelijke huisvesting 1. De hoogte van een te verstrekken vergoeding in de kosten van tijdelijke huisvesting als bedoeld in artikel 22 sub f van de Verordening is gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van het bedrag genoemd in artikel 13 lid 1 sub a van de Wet op de Huurtoeslag. 2. De periode waarvoor een vergoeding wordt verstrekt als bedoeld in het eerste lid bedraagt maximaal zes maanden. 3. De termijn als bedoeld in het vorige lid kan met drie maanden worden verlengd. Artikel 5.5. Kosten huurderving 1. De hoogte van een te verstrekken vergoeding in de kosten van huurderving als bedoeld in artikel 22 sub g van de Verordening is gelijk aan de hoogte van de kale huur van de woonruimte, met een maximum van het bedrag genoemd in artikel 13 lid 1 sub a van de wet op de Huurtoeslag. 2. De kosten van huurderving als bedoeld in het eerste lid worden slechts vergoedt indien de woning voor meer dan 5.000,- is aangepast. Betaling vindt plaats aan de eigenaar van de woning. De periode waarvoor een vergoeding wordt verstrekt bedraagt maximaal zes maanden. 3. De termijn als bedoeld in het vorige lid kan met drie maanden worden verlengd. 9-24

12 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Artikel 5.6. Verwijderen van voorzieningen Bij het verwijderen van voorzieningen zoals vermeld in art. 22 onder h van de Verordening wordt uitgegaan van de werkelijke kosten. Artikel 5.7. Terugbetaling meerwaarde bij verkoop van de woning met een woningaanpassing van meer dan ,- 1. Deze terugbetalingsregeling bij verkoop van de woning is van kracht op woningaanpassingen vanaf ,-. Een woning waaraan een woningaanpassing is getroffen van ,- of meer wordt geacht een meerwaarde te hebben ten opzichte van die woning zonder woningaanpassing. 2. De meerwaarde van de woning wordt in beginsel gesteld op een bedrag gelijk aan de verstrekte vergoeding voor de getroffen woningaanpassing. 3. De hoogte van het terug te betalen bedrag als bedoeld in artikel 28 van de Verordening wordt gebaseerd op een afschrijvingsschema van 10 jaar, zie onderstaande tabel. 4. De eigenaar/verkoper is verplicht schriftelijk melding te doen van (het voornemen van) de verkoop van de woning aan het college. Dit gebeurd in ieder geval binnen één maand na het passeren van de eigendomsakte. 5. De terugbetalingsregeling is niet van toepassing indien de woning wordt verkocht aan de persoon met beperkingen voor wie de aanpassingen zijn aangebracht of een andere persoon aan wie op grond van de Verordening een vergelijkbare voorziening zou zijn toegekend. Tabel: afschrijvingsschema Terugbetaling bij verkoop woning In het 1e jaar In het 2e jaar In het 3e jaar In het 4e jaar In het 5e jaar In het 6e jaar In het 7e jaar In het 8e jaar In het 9e jaar In het 10e jaar Percentage 100% van de meerwaarde 90 % van de meerwaarde 80 % van de meerwaarde 70 % van de meerwaarde 60 % van de meerwaarde 50 % van de meerwaarde 40 % van de meerwaarde 30 % van de meerwaarde 20 % van de meerwaarde 10 % van de meerwaarde Hoofdstuk 6. Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel (vervoersvoorzieningen) Artikel 6.1 Persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen Het persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de (koop)prijs van de goedkoopst compenserende voorziening, exclusief kosten van onderhoud, zoals die door het college aan de leverancier betaald zouden worden op basis van het opgestelde programma van eisen. De kosten van onderhoud worden jaarlijks uitbetaald aan de hand van de ingediende nota s tot maximaal het vastgestelde bedrag voor onderhoud van de goedkoopst compenserende voorziening. Artikel 6.2. Kosten reparatie De hoogte van een vast te stellen persoonsgebonden budget voor de kosten van reparatie van een individuele vervoersvoorziening als bedoeld artikel 34 van de Verordening is gelijk aan het door het college goedgekeurde factuurbedrag

13 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Artikel 6.3. Kosten aanpassing eigen auto De financiële tegemoetkoming die verstrekt wordt voor de kosten van aanpassing van eigen auto is gelijk aan de door het college goedgekeurde geaccepteerde offerte. De aanvrager is verplicht minimaal twee offertes te overleggen. Artikel 6.4. (Forfaitaire) financiële tegemoetkomingen vervoersvoorzieningen 1. De vast te stellen tegemoetkoming voor een vervoersvoorziening als bedoeld in artikel 32 onder d van de Verordening is een forfaitaire financiële tegemoetkoming. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het aantal verplaatsingen per week volgens onderstaande tabel. 2. De hoogte van de forfaitaire financiële tegemoetkoming wordt vastgesteld op basis van de individuele vervoersbehoefte met de verplaatsingen in de directe woon- en leefomgeving in het kader van het leven van alledag. Tabel: hoogte forfaitaire tegemoetkomingen vervoer Soort vergoeding Aantal verplaatsingen per week Hoogte financiële tegemoetkoming per maand de volledige vergoeding 7 of meer 86,- de driekwart vergoeding 5 tot 6 63,- de halve vergoeding 3 tot 4 43,- de kwart vergoeding 1 tot 2 21,- Artikel 6.5. Verantwoording van een vervoersvoorziening Het persoonsgebonden budget of de financiële tegemoetkoming uit dit hoofdstuk wordt - afhankelijk van de kostensoort - verantwoord door middel van overlegging van een factuur, declaratie en/of offerte. Hoofdstuk 7. Verplaatsen in en rond de woning (rolstoelvoorzieningen) Artikel 7.1. Persoonsgebonden budget voor een rolstoelvoorziening Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de (koop)prijs van de goedkoopst compenserende voorziening, exclusief de kosten van onderhoud, zoals die door het college aan de leverancier betaald zou worden op basis van het opgestelde Programma van Eisen. De kosten van onderhoud worden jaarlijks uitbetaald aan de hand van de ingediende nota s tot maximaal het vastgestelde bedrag voor onderhoud van de goedkoopst compenserende voorziening. Artikel 7.2. Kosten reparatie De hoogte van een vast te stellen persoonsgebonden budget in de kosten van reparatie van een individuele rolstoelvoorziening als bedoeld in artikel 29 aanhef en onder b en c van de Verordening is gelijk aan het door het college goedgekeurde factuurbedrag. Artikel 7.3. Verantwoording van een rolstoelvoorziening Het persoonsgebonden budget of de financiële tegemoetkoming als bedoeld in dit hoofdstuk wordt - afhankelijk van de kostensoort - verantwoord door middel van overlegging van een factuur, declaratie en/of offerte. Hoofdstuk 8. Medemensen ontmoeten en sociale verbanden aangaan Artikel 8.1. Financiële tegemoetkoming sportvoorziening 1. De financiële tegemoetkoming in de aanschaf van een sportvoorziening als bedoeld in artikel 36 van de Verordening voor de persoon met beperkingen die voor zijn maatschappelijke participatie daarop is aangewezen bedraagt 1.815,

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 2 HOOFDSTUK 1 INLEIDING.9 1.1. Inleiding..9 1.2. Opbouw 9. HOOFDSTUK 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN C.Q. BELEIDSREGELS 10 2.1. Inleiding 10 2.2. Niet algemeen gebruikelijk.10

Nadere informatie

B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009

B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009 Jaar: 2009 Nummer: 75 Besluit: B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond; collegevoorstel

Nadere informatie

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 Inleiding Algemene uitgangspunten 2.1 Begripsbepaling gehandicapte 2.2 Zorgplicht t.a.v. vreemdelingen 2.3 De bevoegde gemeente 2.4 Niet algemeen gebruikelijk 2.5

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 De vraag om ondersteuning...5 1.1 Te bereiken resultaten...5 1.2 Scheiding aanmelding en aanvraag...5 1.2.1 Melding van

Nadere informatie

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken.

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 109 Naam Beleidsregels werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 30 oktober 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 17543 2 maart 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Neder-Betuwe 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, gelet op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE

SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE Versie januari 2014 2 Servicekostenbeleid Huurcommissie januari 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 7 Acceptatie, onderzoekstermijn en onderzoeksmethode 9 All in-prijzen 15 Eigendomsoverdracht

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V Algemene Inkoopvoorwaarden van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. voor overeenkomsten tot het leveren van zaken/goederen en/of diensten versie: september 2013 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie