Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert"

Transcriptie

1 Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013

2

3 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2. Algemene regels over het persoonsgebonden budget en financiële tegemoetkoming 3 Artikel 2.1 Verstrekken op aanvraag... 3 Artikel 2.2 Budgetperiode... 3 Artikel 2.3 Weigeringsgronden persoonsgebonden budget... 3 Artikel 2.4 Algemene verplichtingen van de budgethouder... 3 Artikel 2.5 Betaling, opschorting van betaling... 4 Artikel 2.6 Verantwoording persoonsgebonden budget... 4 Artikel 2.7 Vaststelling en intrekking/ terugvordering van het persoonsgebonden budget, financiële tegemoetkoming of voorziening in natura... 4 Artikel 2.8 Herverstrekking... 5 Hoofdstuk 3. Eigen bijdragen en eigen aandeel... 5 Artikel 3.1 Eigen bijdrage en eigen aandeel... 5 Hoofdstuk 4. Het voeren van een huishouden (hulp bij het huishouden)... 5 Artikel 4.1 Hoogte persoonsgebonden budget... 5 Artikel 4.2 Aanvangsdatum persoongebonden budget... 7 Artikel 4.3 Bijzondere verplichtingen persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden... 7 Artikel 4.4 Onderdelen en periode beschikking verlening persoonsgebonden budget... 7 Artikel 4.5 Verantwoording en vaststelling persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden... 8 Hoofdstuk 5. Het voeren van een huishouden en zich verplaatsen in en om de woning (woonvoorzieningen)... 8 Artikel 5.1 De hoogte van de financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en herinrichting... 8 Artikel 5.2 Het persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming voor (niet-) bouwkundige of (niet-) woontechnische woonvoorzieningen of uitraaskamer... 8 Artikel 5.3 Kosten onderhoud, keuring en reparatie... 9 Artikel 5.4 Kosten tijdelijke huisvesting... 9 Artikel 5.5 Kosten huurderving...10 Artikel 5.6 Verwijderen van voorzieningen...10 Artikel 5.7 Terugbetaling meerwaarde bij verkoop van de woning met een woningaanpassing van meer dan , Hoofdstuk 6 Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel (vervoersvoorzieningen)...10 Artikel 6.1 Persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen...10 Artikel 6.2 Kosten reparatie...10 Artikel 6.3 Kosten aanpassing eigen auto...11 Artikel 6.4 (Forfaitaire) financiële tegemoetkomingen vervoersvoorzieningen...11 Artikel 6.5 Verantwoording van een vervoersvoorziening...11 Hoofdstuk 7 Verplaatsen in en rond de woning (rolstoelvoorzieningen)...11 Artikel 7.1 Persoonsgebonden budget voor een rolstoelvoorziening...11 Artikel 7.2 Kosten reparatie...11 Artikel 7.3 Verantwoording van een rolstoelvoorziening...11 Hoofdstuk 8 Medemensen ontmoeten en sociale verbanden aangaan...11 Artikel 8.1 Financiële tegemoetkoming sportvoorziening...11 Hoofdstuk 9. Slotbepalingen...12 Artikel 9.1 Inwerkingtreding

4 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Burgemeester en wethouders van Weert besluiten, gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning en het bepaalde in de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Weert, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Weert d.d. 12 december 2012, vast te stellen het: Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Weert luidend als volgt: Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert

5 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In dit Besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Weert 2013; b. college: het college van burgemeester en wethouders van Weert; c. budgethouder: een persoon aan een persoonsgebonden budget is toegekend en die aan het college verantwoording over de besteding daarvan verschuldigd is en een persoon aan wie ingevolge dit Besluit een financiële tegemoetkoming is toegekend en die aan het college verantwoording over de besteding daarvan verschuldigd is. 2. Alle begrippen die in dit Besluit worden gebruikt en die niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Verordening, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hoofdstuk 2. Algemene regels over het persoonsgebonden budget en financiële tegemoetkoming Artikel 2.1. Verstrekking op aanvraag 1. Verstrekking van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van de aanvrager. 2. De aanvrager of budgethouder is verplicht desgevraagd inlichtingen te verstrekken over de met het persoonsgebonden budget aan te schaffen individuele voorziening. 3. Een persoonsgebonden budget wordt verstrekt voor een periode die aanvangt op de dag waarop het recht hierop is ontstaan, voor zover deze dag niet ligt voor de dag waarop het persoonsgebonden budget is aangevraagd. Artikel 2.2. Budgetperiode Het persoonsgebonden budget wordt geacht in ieder geval toereikend te zijn voor een periode overeenkomend met de normale afschrijvingstermijn die, voor zover van toepassing, geldt voor de met het persoonsgebonden budget te verwerven voorziening. Artikel 2.3. Weigeringsgronden persoonsgebonden budget 1. Er wordt geen persoonsgebonden budget toegekend als: a. met het persoonsgebonden budget een algemeen gebruikelijke voorziening wordt aangeschaft als bedoeld in artikel 2 lid 2 onder a van de Verordening; b. de verwachting is dat het persoonsgebonden budget niet voor het te bereiken resultaat wordt ingezet; c. in eerdere gevallen gebleken is dat niet aan de verplichtingen rond een persoonsgebonden budget is voldaan; d. een aanvrager of budgethouder niet in staat is om te gaan met een persoonsgebonden budget, bijvoorbeeld vanwege zijn persoonlijke beperkingen of schuldenproblematiek; e. indien er andere overwegende bezwaren zijn om het persoonsgebonden budget te weigeren waaronder in ieder geval een collectief vervoerssysteem ofwel regiotaxi wordt verstaan: f. indien de budgetperiode als bedoeld in artikel 2.2 van dit Besluit van een eerder in natura verleende voorziening is verstreken maar deze voorziening nog steeds compenserend is. Artikel 2.4. Algemene verplichtingen van de budgethouder De budgethouder heeft de volgende verplichtingen. 1. Het persoonsgebonden budget moet worden besteed aan een voorziening binnen het vastgestelde te bereiken resultaat. 2. Het persoonsgebonden budget moet worden besteed aan de aanschaf van een nieuwe - niet eerder gebruikte - voorziening en/of de kosten die met die voorziening samenhangen, tenzij het college schriftelijk toestemming geeft voor de aanschaf van een gebruikte voorziening. De budgetperiode als bedoeld in artikel 2.2 van dit Besluit kan daarop worden aangepast. 3-24

6 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert De budgethouder moet de rekeningen en betalingsbewijzen van de aanschaf of betaling van de voorziening ten minste vijf jaar bewaren. Is de gebruikelijke afschrijvingsduur van de voorziening langer dan vijf jaar, dan is de bewaartermijn gelijk aan die afschrijvingsduur. Bij een woningaanpassing van meer dan ,- geldt een bewaartermijn van 10 jaar. 4. De aanvrager/budgethouder is verplicht een verzekering af te sluiten die het risico van schade in voldoende mate dekt: a. een particuliere aansprakelijkheidsverzekering gedurende de tijd dat de voorziening in bezit is van de persoon met beperkingen of hij daarover de beschikking heeft of kan hebben. De verzekering moet in voldoende mate de schade dekken die door het gebruik van de voorziening aan derden kan worden toegebracht; b. een opstalverzekering die in voldoende mate de te verzekeren waarde van de woning dan wel de getroffen woonvoorziening dekt voor het risico van schade; 5. De aanvrager/budgethouder is verplicht zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van dit Besluit, waaronder de verantwoording van het persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming en het desgevraagd verstrekken van informatie. 6. De aanvrager/budgethouder is verplicht het college op de hoogte te stellen van feiten en omstandigheden waarvan hij weet of had kunnen weten dat deze belangrijk zijn voor het recht op persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming en/of de voortzetting daarvan. Artikel 2.5. Betaling, opschorting van betaling 1. Het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden wordt per kalendermaand in de vorm van voorschot betaald. 2. Het persoonsgebonden budget voor overige voorzieningen wordt betaald nadat de ingeleverde offerte, declaratie of factuur door het college is goedgekeurd. 3. Het persoonsgebonden budget of de financiële tegemoetkoming voor een bouwkundige of woontechnische ingreep in of aan een woonruimte wordt betaald aan de eigenaar van de woning. 4. De (periodieke) betaling van een persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming kan worden opgeschort als de aanvrager/budgethouder één of meer verplichtingen van de Verordening of dit Besluit niet of onvoldoende nakomt. Artikel 2.6. Verantwoording persoonsgebonden budget 1. De verantwoording van het persoonsgebonden budget door de budgethouder vindt in ieder geval plaats direct na aanschaf van de voorziening of voltooiing van de werkzaamheden waarvoor het persoonsgebonden budget is verstrekt. 2. In afwijking van het eerste lid kan verantwoording plaatsvinden na afloop van de periode waarop het persoonsgebonden budget van toepassing is, danwel na de verantwoordingsperiode. 3. De verantwoordingsperiode als bedoeld in het vorige lid kan 6-maandelijks of jaarlijks zijn. Artikel 2.7. Vaststelling en intrekking/ terugvordering van het persoonsgebonden budget, financiële tegemoetkoming of voorziening in natura 1. Met inachtneming van artikel 38 van de Verordening kan het college het recht op een voorziening beëindigen of intrekken. 2. Met inachtneming van artikel 39 van de Verordening kan het college het persoonsgebonden budget, de financiële tegemoetkoming of voorziening in natura terugvorderen als deze ten onrechte of tot een te hoog bedrag zijn verleend. 3. Onder terugvordering van de voorziening in natura als bedoeld in het vorige lid wordt het terughalen van de voorziening verstaan alsmede het terugvorderen van de door het college betaalde bedragen aan de leverancier die de voorziening aan de persoon met beperkingen heeft geleverd. 4. Het persoonsgebonden budget of de financiële tegemoetkoming wordt geacht geheel of ten dele ten onrechte te zijn verstrekt of onverschuldigd te zijn betaald als deze niet volgens de regels van dit Besluit worden verantwoord. 4-24

7 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert Bij de terugvordering van het ten onrechte of onverschuldigde betaalde persoonsgebonden budget, financiële tegemoetkoming of de voorziening in natura worden de volgende regels in acht genomen: a. Bij een 6-maandelijkse periode van verantwoording wordt bij een bedrag lager dan 25,- van terugvordering afgezien. Bij een jaarlijkse verantwoordingsperiode geldt een bedrag van 50,-. b. Als de vordering niet in een keer kan worden terugbetaald, dan wordt een betalingsregeling getroffen (minnelijk traject). Het uitgangspunt hierbij is om het aantal termijnen zo beperkt mogelijk te houden. c. Indien een minnelijk traject niet slaagt, kan het college overgaan tot verrekenen met in achtneming van artikel 4 Wmo. Artikel 2.8. Herverstrekking Een met een persoonsgebonden budget aangeschafte voorziening die niet meer door de persoon met beperkingen wordt gebruikt kan worden opgehaald en aan een andere persoon met beperkingen worden verstrekt. Hoofdstuk 3. Eigen bijdragen en eigen aandeel Artikel 3.1. Eigen bijdrage en eigen aandeel 1. Bij de verstrekking van individuele voorzieningen is de maximale eigen bijdrage of een eigen aandeel in de kosten verschuldigd met inachtneming van de regels van het (landelijk) Besluit maatschappelijke ondersteuning. 2. In afwijking van het vorige lid is geen eigen aandeel verschuldigd voor de voorziening bedoeld in artikel 22 sub f en g van de Verordening. 3. Voor de berekening van de verschuldigde maximale eigen bijdrage of eigen aandeel, wordt aangesloten bij de bedragen genoemd in artikel 4.1 Besluit maatschappelijke ondersteuning. 4. De eigen bijdrage of het eigen aandeel bedraagt niet meer dan de kostprijs van de voorziening. 5. De kostprijs van de voorziening is: het toegekende en betaalde PGB; de toegekende en betaalde financiële tegemoetkoming; de huurprijs die het college verschuldigd is aan de leverancier; de koopprijs die het college verschuldigd is aan de leverancier. 6. Bij de berekening van de maximale eigen bijdrage of het eigen aandeel van hulp bij het huishouden in natura wordt uitgegaan van het daadwerkelijk ontvangen uren hulp per vier weken maal het geldende uurtarief. 7. Bij de berekening van de maximale eigen bijdrage of het eigen aandeel bij individuele voorzieningen anders dan hulp bij het huishouden wordt uitgegaan van de kostprijs inclusief BTW. Hoofdstuk 4. Het voeren van een huishouden (hulp bij het huishouden) Artikel 4.1. Hoogte persoonsgebonden budget 1. De verlening van een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden vindt plaats op grond van hele of halve uren. 2. De persoon met beperkingen komt in aanmerking voor hulp bij het huishouden HH1 als bedoeld in artikel 19 lid 1 onder a van de Verordening indien hijzelf dan wel een andere persoon die tot de leefeenheid wordt gerekend voldoende in staat is tot regievoering over het huishouden. 3. De persoon met beperkingen komt in aanmerking voor hulp bij het huishouden HH2 als bedoeld in artikel 19 lid 1 onder b van de Verordening indien hijzelf dan wel een andere persoon die tot de leefeenheid wordt gerekend onvoldoende in staat is tot regievoering over het huishouden. 5-24

8 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert De hoogte van het persoonsgebonden budget is afgeleid van de tarieven genoemd in artikel 19 lid 1 van de Verordening en is afhankelijk van de in de arbeidsovereenkomst gemaakte afspraken tot een maximum van de in kolom 1 en 2 van de onderstaande tabel vermelde bedragen. 5. Het tarief van 12,20 per uur is van toepassing voor de belanghebbenden die vallen onder de overgangsregeling van het Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert vanaf 23 april Het overgangsrecht als bedoeld in het vorige lid blijft van toepassing zolang het recht op de hulp bij het huishouden niet eindigt. 7. Bij de toekenning van een persoonsgebonden budget aansluitend op de beëindiging als bedoeld in het vorige lid, stelt het college het persoonsgebonden vast op het bedrag genoemd in lid 5 indien de hulp bij het huishouden wordt verleend door dezelfde persoon. Tabel: de hoogte van het persoonsgebonden budget op basis van hele of halve uren bedraagt: Aantal uren Kolom 1 PGB HH1 15,42 per uur Bedrag per jaar Bedrag per maand Kolom 2 PGB HH2 18,62 per uur Bedrag per jaar Bedrag per maand 1 801,84 66,82 968,24 80,69 1, ,76 100, ,36 121, ,68 133, ,48 161,37 2, ,60 167, ,60 201, ,52 200, ,72 242,06 3, ,44 233, ,84 282, ,36 267, ,96 322,75 4, ,28 300, ,08 363, ,20 334, ,20 403,43 5, ,12 367, ,32 443, ,04 400, ,44 484,12 6, ,96 434, ,56 524, ,88 467, ,68 564,81 7, ,80 501, ,80 605, ,72 534, ,92 645,49 8, ,64 567, ,04 685, ,56 601, ,16 726,18 9, ,48 634, ,28 766, ,40 668, ,40 806,87 10, ,32 701, ,52 847, ,24 735, ,64 887,55 11, ,16 768, ,76 927, ,08 801, ,88 968,24 12, ,00 835, , , ,92 868, , ,93 13, ,84 902, , , ,76 935, , ,61 14, ,68 968, , , , , , ,30 15, , , , , , , , ,

9 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Artikel 4.2. Aanvangsdatum persoongebonden budget 1. Het persoonsgebonden budget gaat niet in vóór de datum van de aanvraag. 2. Een persoonsgebonden budget wordt verleend voor de periode die aanvangt op de dag waarop het recht op een persoonsgebonden budget is ontstaan. 3. De ingangsdatum van het persoonsgebonden budget is de 1e dag van de maand volgend op de maand waarin het besluit is genomen, tenzij in de periode gelegen tussen de datum aanvraag en besluit aantoonbare kosten zijn gemaakt. 4. De eerste betaling vindt niet eerder plaats nadat een kopie van de (arbeids)overeenkomst is ingeleverd en deze (arbeids) overeenkomst voldoet aan artikel 4.3 lid 1 onder a van dit Besluit. Artikel 4.3. Bijzondere verplichtingen persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden 1. Bij de verlening van een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden gelden voor de aanvrager/budgethouder de volgende bijzondere verplichtingen: a. de aanvrager of budgethouder sluit een schriftelijke overeenkomst (bij een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 5, eerste lid Wet op de Loonbelasting 1964 wordt een schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten) met de persoon of instantie bij wie hij de hulp bij het huishouden betrekt. In de (arbeids)overeenkomst moeten de volgende afspraken zijn opgenomen: declaraties voor de hulp bij het huishouden worden niet betaald als deze niet binnen zes weken na het eind van de maand waarin de zorg is verleend bij de budgethouder zijn ingediend; indien de huishoudelijke hulp wordt uitgevoerd door een persoon, bevat de declaratie minimaal: o de dagen waarop is gewerkt; o het uurtarief; o het aantal te betalen uren; o het BSN (Burgerservicenummer); en o de naam, het adres en de handtekening van de persoon die de hulp op basis van de overeenkomst levert. de declaratie van een instantie bij wie de budgethouder de hulp bij het huishouden betrekt, bevat: o het BTW-nummer van de instantie en het nummer van de Kamer van Koophandel; o een overzicht van de dagen waarop is gewerkt; o het uurtarief; o het aantal te betalen uren, dagdelen of etmalen; o de naam en het adres van de instantie; o de handtekening van de tekeningsbevoegde persoon namens de organisatie. b. de budgethouder bewaart de in onderdeel a bedoelde originele overeenkomsten en declaraties tenminste vijf jaar en stelt hiervan desgevraagd kopieën ter beschikking aan het college; c. na afloop van de 6-maandelijkse of jaarlijkse periode wordt door de budgethouder een verantwoordingsformulier ingeleverd, waarop per persoon of per instantie, van wie hij de hulp bij het huishouden ontvangt, de volgende gegevens worden vermeld: de naam, het adres en burgerservicenummer van de persoon respectievelijk naam, adres en BTW-nummer van de instantie; het in dat kalenderjaar aan die persoon of aan die instantie betaalde bedrag. 2. De verplichting onder c uit dit artikel is niet van toepassing als de aanvrager verplicht is om loonheffing te betalen. 3. Het loon in de schriftelijke (arbeids)overeenkomst bedraagt tenminste het wettelijk geldende minimumloon. Artikel 4.4. Onderdelen en periode beschikking verlening persoonsgebonden budget 1. In het besluit tot toekenning van een persoonsgebonden budget wordt zoals genoemd in artikel 11 van de Verordening de omvang, looptijd, de verplichtingen en de wijze van uitbetaling vermeld. 7-24

10 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert Daarnaast worden in het besluit de volgende gegevens opgenomen: a. periode waarvoor het persoonsgebonden budget wordt verleend; b. de hoogte van het persoonsgebonden budget en de wijze waarop dit is berekend; c. de hoogte van de te verlenen maandelijkse voorschotten; d. dat een eigen bijdrage verschuldigd is; e. de mededeling dat de in artikel 4.5 lid 3 van dit Besluit bedoelde formulier(en) kan/kunnen worden doorgezonden naar de belastingdienst. f. de verplichtingen van de budgethouder. Artikel 4.5 Verantwoording en vaststelling persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden 1. Iedere zes maanden of na de einddatum van het persoonsgebonden budget wordt aan de budgethouder verantwoording gevraagd over de besteding van het toegekende persoonsgebonden budget. 2. In afwijking van het eerste lid kan het college besluiten om jaarlijks verantwoording aan de budgethouder te vragen. 3. De verantwoording wordt gedaan aan de hand van het toegestuurde verantwoordingsformulier. 4. Het persoonsgebonden budget wordt definitief vastgesteld na beoordeling van de verantwoording over de 6 maandelijkse of jaarlijkse periode of over de werkelijke budgetperiode indien het persoonsgebonden budget in de tussenliggende periode eindigt. 5. Als de verantwoording niet wordt goedgekeurd krijgt de budgethouder hiervan binnen acht weken schriftelijk bericht. Hij krijgt dan de mogelijkheid om de verantwoording binnen twee weken in orde te maken en compleet in te leveren. 6. Wordt de verantwoording niet op tijd ontvangen, dan wordt de budgethouder in de gelegenheid gesteld deze alsnog binnen twee weken in te leveren. 7. Indien de budgethouder na de geboden hersteltermijn als bedoeld in het vorige lid, de verantwoording niet inlevert of niet compleet inlevert, kan de bevoorschotting met ingang van de 1e van de volgende maand worden opgeschort. 8. Het besluit tot toekenning en verlening van het persoonsgebonden budget kan worden ingetrokken en definitief vastgesteld op nihil als er, na de termijn bedoeld in lid 6, geen verantwoording is ingeleverd of de verantwoording niet op tijd is ingeleverd. Hoofdstuk 5. Het voeren van een huishouden en zich verplaatsen in en om de woning (woonvoorzieningen) Artikel 5.1. De hoogte van de financiële tegemoetkoming 1. De hoogte van de forfaitaire financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en herinrichting als bedoeld in artikel 22 onder a van de Verordening bedraagt 1.702,-. 2. Indien de woonvoorziening bestaat uit een woningsanering als bedoeld in artikel 22 sub c van de Verordening wordt bij de bepaling van de hoogte van de financiële tegemoetkoming rekening gehouden met de afschrijvingstermijn van de te vervangen vloerbedekking en gordijnen. 3. Indien de persoon met beperkingen (mede)eigenaar is van de woning en de woonvoorziening bestaat uit een bouwkundige of woontechnische voorziening waarvan de afschrijftermijn voor de helft of meer is verstreken wordt bij de bepaling van de hoogte van de financiële tegemoetkoming rekening gehouden met de afschrijvingstermijn van de voorziening. Artikel 5.2 Het persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming voor (niet-) bouwkundige of (niet-) woontechnische woonvoorzieningen of uitraaskamer 1. De hoogte van het persoonsgebonden budget voor woonvoorzieningen en woningaanpassingen als bedoeld in artikel 22 van de Verordening worden conform het programma van eisen (PvE) vastgesteld. 2. De hoogte van het persoonsgebonden budget als bedoeld in het eerste lid wordt bepaald op basis van de kostprijs voor een voorziening in natura die het college verschuldigd is aan de 8-24

11 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 leverancier of op basis van een door het college goedgekeurde goedkoopst compenserende offerte. Voor een onderdeel dat niet in het PvE is inbegrepen wordt geen persoonsgebonden budget verleend. 3. Pas nadat het college de (verlenings)beschikking bekend heeft gemaakt aan belanghebbende, mag gestart worden met de werkzaamheden die betrekking hebben op de te realiseren woningaanpassing. 4. Indien blijkt dat er afwijkingen met meerkosten zijn ten opzichte van de goedgekeurde offerte als bedoeld in het tweede lid dient belanghebbende vooraf schriftelijk toestemming te vragen voor vergoeding van deze kosten. De (verlenings)beschikking wordt dan in overeenstemming daarmee gewijzigd. 5. Zodra de werkzaamheden zijn voltooid, doch uiterlijk binnen 12 maanden na de (verlenings)beschikking, wordt door de aanvrager of eigenaar van de woning een schriftelijke gereedmelding inclusief de definitieve factuur ingeleverd. 6. Betaling van het persoonsgebonden budget vindt plaats na gereedmelding en voltooiing van de werkzaamheden en eventueel na controle van de uitgevoerde werkzaamheden. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt bij woningaanpassingen boven ,-. 7. De budgethouder dient bij woonvoorzieningen of woningaanpassingen gedurende een periode als bedoeld in artikel 2.4 van dit Besluit alle rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden ter controle beschikbaar te houden voor zover deze nog niet eerder aan het college zijn verstrekt. Artikel 5.3. Kosten onderhoud, keuring en reparatie 1. De kosten van onderhoud, keuring en reparatie als bedoeld in artikel 22 onder e van de Verordening komen in aanmerking voor vergoeding indien deze betrekking hebben op: a. trapliften; b. platformliften; c. woonhuisliften; d. hefplateauliften; e. balansliften; f. de mechanische inrichting voor het verstellen van een in hoogte verstelbaar keukenblok, bad of wastafel; g. elektromechanische openings- en sluitingsmechanismen van deuren uitsluitend voor zover het een individuele voorziening betreft. h. een naar oordeel van het college andere noodzakelijke voorziening. 2. De hoogte van de te verstrekken vergoeding in de kosten van onderhoud, keuring en of reparatie als bedoeld in het eerste lid is gelijk aan de kosten zoals vermeld in de door het college goedgekeurde offerte of goedgekeurde factuurbedrag. Artikel 5.4. Kosten tijdelijke huisvesting 1. De hoogte van een te verstrekken vergoeding in de kosten van tijdelijke huisvesting als bedoeld in artikel 22 sub f van de Verordening is gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van het bedrag genoemd in artikel 13 lid 1 sub a van de Wet op de Huurtoeslag. 2. De periode waarvoor een vergoeding wordt verstrekt als bedoeld in het eerste lid bedraagt maximaal zes maanden. 3. De termijn als bedoeld in het vorige lid kan met drie maanden worden verlengd. Artikel 5.5. Kosten huurderving 1. De hoogte van een te verstrekken vergoeding in de kosten van huurderving als bedoeld in artikel 22 sub g van de Verordening is gelijk aan de hoogte van de kale huur van de woonruimte, met een maximum van het bedrag genoemd in artikel 13 lid 1 sub a van de wet op de Huurtoeslag. 2. De kosten van huurderving als bedoeld in het eerste lid worden slechts vergoedt indien de woning voor meer dan 5.000,- is aangepast. Betaling vindt plaats aan de eigenaar van de woning. De periode waarvoor een vergoeding wordt verstrekt bedraagt maximaal zes maanden. 3. De termijn als bedoeld in het vorige lid kan met drie maanden worden verlengd. 9-24

12 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Artikel 5.6. Verwijderen van voorzieningen Bij het verwijderen van voorzieningen zoals vermeld in art. 22 onder h van de Verordening wordt uitgegaan van de werkelijke kosten. Artikel 5.7. Terugbetaling meerwaarde bij verkoop van de woning met een woningaanpassing van meer dan ,- 1. Deze terugbetalingsregeling bij verkoop van de woning is van kracht op woningaanpassingen vanaf ,-. Een woning waaraan een woningaanpassing is getroffen van ,- of meer wordt geacht een meerwaarde te hebben ten opzichte van die woning zonder woningaanpassing. 2. De meerwaarde van de woning wordt in beginsel gesteld op een bedrag gelijk aan de verstrekte vergoeding voor de getroffen woningaanpassing. 3. De hoogte van het terug te betalen bedrag als bedoeld in artikel 28 van de Verordening wordt gebaseerd op een afschrijvingsschema van 10 jaar, zie onderstaande tabel. 4. De eigenaar/verkoper is verplicht schriftelijk melding te doen van (het voornemen van) de verkoop van de woning aan het college. Dit gebeurd in ieder geval binnen één maand na het passeren van de eigendomsakte. 5. De terugbetalingsregeling is niet van toepassing indien de woning wordt verkocht aan de persoon met beperkingen voor wie de aanpassingen zijn aangebracht of een andere persoon aan wie op grond van de Verordening een vergelijkbare voorziening zou zijn toegekend. Tabel: afschrijvingsschema Terugbetaling bij verkoop woning In het 1e jaar In het 2e jaar In het 3e jaar In het 4e jaar In het 5e jaar In het 6e jaar In het 7e jaar In het 8e jaar In het 9e jaar In het 10e jaar Percentage 100% van de meerwaarde 90 % van de meerwaarde 80 % van de meerwaarde 70 % van de meerwaarde 60 % van de meerwaarde 50 % van de meerwaarde 40 % van de meerwaarde 30 % van de meerwaarde 20 % van de meerwaarde 10 % van de meerwaarde Hoofdstuk 6. Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel (vervoersvoorzieningen) Artikel 6.1 Persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen Het persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de (koop)prijs van de goedkoopst compenserende voorziening, exclusief kosten van onderhoud, zoals die door het college aan de leverancier betaald zouden worden op basis van het opgestelde programma van eisen. De kosten van onderhoud worden jaarlijks uitbetaald aan de hand van de ingediende nota s tot maximaal het vastgestelde bedrag voor onderhoud van de goedkoopst compenserende voorziening. Artikel 6.2. Kosten reparatie De hoogte van een vast te stellen persoonsgebonden budget voor de kosten van reparatie van een individuele vervoersvoorziening als bedoeld artikel 34 van de Verordening is gelijk aan het door het college goedgekeurde factuurbedrag

13 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Artikel 6.3. Kosten aanpassing eigen auto De financiële tegemoetkoming die verstrekt wordt voor de kosten van aanpassing van eigen auto is gelijk aan de door het college goedgekeurde geaccepteerde offerte. De aanvrager is verplicht minimaal twee offertes te overleggen. Artikel 6.4. (Forfaitaire) financiële tegemoetkomingen vervoersvoorzieningen 1. De vast te stellen tegemoetkoming voor een vervoersvoorziening als bedoeld in artikel 32 onder d van de Verordening is een forfaitaire financiële tegemoetkoming. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het aantal verplaatsingen per week volgens onderstaande tabel. 2. De hoogte van de forfaitaire financiële tegemoetkoming wordt vastgesteld op basis van de individuele vervoersbehoefte met de verplaatsingen in de directe woon- en leefomgeving in het kader van het leven van alledag. Tabel: hoogte forfaitaire tegemoetkomingen vervoer Soort vergoeding Aantal verplaatsingen per week Hoogte financiële tegemoetkoming per maand de volledige vergoeding 7 of meer 86,- de driekwart vergoeding 5 tot 6 63,- de halve vergoeding 3 tot 4 43,- de kwart vergoeding 1 tot 2 21,- Artikel 6.5. Verantwoording van een vervoersvoorziening Het persoonsgebonden budget of de financiële tegemoetkoming uit dit hoofdstuk wordt - afhankelijk van de kostensoort - verantwoord door middel van overlegging van een factuur, declaratie en/of offerte. Hoofdstuk 7. Verplaatsen in en rond de woning (rolstoelvoorzieningen) Artikel 7.1. Persoonsgebonden budget voor een rolstoelvoorziening Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de (koop)prijs van de goedkoopst compenserende voorziening, exclusief de kosten van onderhoud, zoals die door het college aan de leverancier betaald zou worden op basis van het opgestelde Programma van Eisen. De kosten van onderhoud worden jaarlijks uitbetaald aan de hand van de ingediende nota s tot maximaal het vastgestelde bedrag voor onderhoud van de goedkoopst compenserende voorziening. Artikel 7.2. Kosten reparatie De hoogte van een vast te stellen persoonsgebonden budget in de kosten van reparatie van een individuele rolstoelvoorziening als bedoeld in artikel 29 aanhef en onder b en c van de Verordening is gelijk aan het door het college goedgekeurde factuurbedrag. Artikel 7.3. Verantwoording van een rolstoelvoorziening Het persoonsgebonden budget of de financiële tegemoetkoming als bedoeld in dit hoofdstuk wordt - afhankelijk van de kostensoort - verantwoord door middel van overlegging van een factuur, declaratie en/of offerte. Hoofdstuk 8. Medemensen ontmoeten en sociale verbanden aangaan Artikel 8.1. Financiële tegemoetkoming sportvoorziening 1. De financiële tegemoetkoming in de aanschaf van een sportvoorziening als bedoeld in artikel 36 van de Verordening voor de persoon met beperkingen die voor zijn maatschappelijke participatie daarop is aangewezen bedraagt 1.815,

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2013. Definitieve versie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2013. Definitieve versie Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2013 Definitieve versie Burgemeester en wethouders van Nederweert besluiten, gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijving 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over het

Nadere informatie

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 Vastgesteld: 21-3-2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder: a. Budgethouder: een persoon aan

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelezen het voorstel d.d. 10 mei 2012, besluiten: Vast te stellen onderstaand Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2013 met

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Persoonsgebonden budget...4 Artikel 2.2 Budgetperiode...4

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011,

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, B e s l u i t e n: vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 76900 23 december 2014 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM Dit besluit is een uitwerking van de onderdelen van de Verordening Wmo gemeente Werkendam. In de tekst wordt deze verordening aangehaald als de Verordening. Het beleid betreffende

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 127842 29 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lopik. Nr. 187414 29 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel 2.1.3, en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet

Nadere informatie

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden... 3 Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verzamelinkomen:

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Te bereiken resultaat: een schoon en leefbaar huis, beschikken

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2016

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2016 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR600017_1 14 januari 2016 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2016 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Ede Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1 Verstrekking van een toegekende

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal,

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017.

besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 0 1 januari 1900 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Rolstoelvoorzieningen en vervoer...4 Artikel 1.1 Persoonsgebonden budget bij een rolstoel...4 Artikel

Nadere informatie

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2.1 Verstrekking op verzoek... 4 Artikel 2.2 Geen persoonsgebonden

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening...

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 2015 concept Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 23 april 2013 Het college van Burgemeester en Wethouders van Rhenen, Gelet op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Mede gelet op artikel

Nadere informatie

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten:

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: Burgemeester en wethouders van Hilversum; gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: De Nadere regels behorende bij de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang, De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,, inzake gelet artikel 149 van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2012 Ons kenmerk: 11BWB00081 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen de adviezen van de Cliëntenraad Wmo van

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR23840_1 29 maart 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014 INHOUDSOPGAVE BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE...1 Artikel 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Persoonsgebonden

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

GEMEENTE OOSTZAAN 2014

GEMEENTE OOSTZAAN 2014 1 januari 2014 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN...... 3 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2 Regels rond verstrekking...

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Inleiding. Naast een verordening maatschappelijke ondersteuning is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning. In dit

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Vastgesteld door het college : d.d. 5 januari 2010 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. Inwerkingtreding : d.d. 1 januari 2010 Registratienr: 2009/12/003193

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van het college van B & W van 22 december 2015 Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Korendijk

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Korendijk *0010100120132774* KNDK/2013/2774 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Korendijk 29-10-2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk; gelet op: - de Wet maatschappelijke ondersteuning;

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 59769 3 juli 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; Overwegende dat: Het wenselijk of voorgeschreven is

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening de geldende

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014 Gemeenteblad nr. 135, 26 juni 2014 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsbepalingen 1. In deze regels wordt verstaan onder:

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OUD-BEIJERLAND

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OUD-BEIJERLAND BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OUD-BEIJERLAND 2017, tweede versie (1 ste wijziging) Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...4

Nadere informatie

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget....3

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2013 H 1. Algemeen. Artikel 1. Norminkomen De norminkomens bedragen in 2013: Leefvorm Norminkomen Gehuwden beiden tot 65 jaar 16.037,04 Alleenstaande

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBesluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2011.2)

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBesluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2011.2) gemeente Eindhoven Wethouder van jeugd, welzijn en zorg Raadsnummer 11R4259 Inboeknummer 11bst00388 Beslisdatum B&W 15 maart 2011 Dossiernummer 11.11.551 RaadsvoorstelBesluit individuele voorzieningen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014 H 1. Algemeen. Artikel 1. Norminkomen Inkomensgrenzen bedragen in 2014: huishouden + leeftijd maximale periodebijdrage inkomensgrens Eenpersoonshuishouden,

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 28 Datum: nr. 5

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 28 Datum: nr. 5 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 28 Datum: 9-7-2015 nr. 5 Burgemeester en wethouders van Huizen maken bekend dat zij hebben vastgesteld de Nadere regels behorende bij de verordening

Nadere informatie

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Huishoudelijke verzorging algemeen Huishoudelijke verzorging kan in natura of in de vorm van een persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 8 februari 2011 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning met toelichting versie dinsdag 8 februari 2011 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. BIJZONDERE REGELS

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oude IJsselstreek. Nr. 101817 25 juli 2016 Financieel Besluit Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Besluit sociaal domein gemeente Oude IJsselstreek 201 6 Burgemeester

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording. 1. Verstrekking van een

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal; gelet op de artikelen 11, 12, en 21 van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie Haarlemmerliede en Spaarnwoude De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van het college 19 januari ; Gelet op

Nadere informatie