AARDGAS EN ELEKTRICITEIT BIJ HET GEMEENTELIJK VOERTUIGPARK VAN AMSTERDAM G.F. BAKEMA O. VAN HILTEN A.D. KANT P. KROON

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AARDGAS EN ELEKTRICITEIT BIJ HET GEMEENTELIJK VOERTUIGPARK VAN AMSTERDAM G.F. BAKEMA O. VAN HILTEN A.D. KANT P. KROON"

Transcriptie

1 OKTOBER 1990 ECN-C AARDGAS EN ELEKTRICITEIT BIJ HET GEMEENTELIJK VOERTUIGPARK VAN AMSTERDAM G.F. BAKEMA O. VAN HILTEN A.D. KANT P. KROON

2 Het onderzoek is uitgevoerd door het esc in het kader van het energie- en milieuplan van het gemeente-energiebedrijf amsterdam. Opdrachtgever: Gemeente-energiebedrijf amsterdam. KEYWORDS AIR POLLUTION ABATEMENT AUTOMOTIVE FUELS BUSSES CARBON DIOXIDE COMPRESSED NATURAL GAS COST CITY ELECTRIC POWERED VEHICLES EMISSION ENV1RONMENTAL EFFECTS FLEET OWNER GOVERNMENT NITROGEN OXIDES NATURAL GAS VEHICLES PRICES SOCIAL PSYCHOLOGICAL INTRODUCTION PROBLEMS TRANSPORTATION SECTOR

3 ABSTRACT This report describes an assessment of the potential for and the environmental effects of electric and CNG (compressed natural gas) powered vehieles in the communal vehicle fleet of the city of Amsterdam. This fleet consists of about 2900 passenger cars and vans, and 320 busses. For the introduction of CNG powered vehicles an economic criterion is used: vehicles are converted to CNG only if yearly costs decrease. Three scenarios are developed, ranging from a minimum scenario including only vehicles of a few ]arge fleet owners to a maximum scenario including al] passenger cars and vans that meet the economie criterion and some special vehicles (mainly garbage collection vehicles). The busses are stationed in two garages. For the introduction of CNG powered busses, two scenarios are developed. In the first scenario only the busses of the smallest garage are converted to CNG, in the second all busses are Converted. For the introduction of electric vehicles the driving range of those vehicles is the crucial restriction. Two scenarios are developed. The first is based on the current leadacid batteries, allowing a maximum of 6,000 kilometers per year. The second is based on sodium-sulphur batteries, allowing a maximum of 12,000 kilometers per year. To evaluate the environmental effects of these scenario s, an air pollution index is developed, which includes nitrogen oxides, sulphur dioxide, hydro-carbons, carbon monoxide, and dust. The effects on carbon dioxide emissions are treated separately. The air pollution index decreases approximately 50% for CNG passenger cars and vans, 82% for CNG busses and 95% for eiectric vehicles, with regard to their conventional counterparts. The reduetion of carbon dioxide emissions amounts to 29% for CNG passenger cars and vans, 18% for CNG busses and 16% for electric vehicles. The scenarios for CNG passenger ears and vans lead to a decrease of yeariy eosts, despite the large investments for filling facilities. The scenarios for CNG busses lead to an increase of yearly costs, because of the high conversion costs of diesel engines. If dedicated CNG-engines become available, yearly costs will decrease. From an economic point of view, the introduction of electrie vehicles is, given the current prices of vehicles and batteries, hardly feasible, even if the environmental benefits are taken into account. Special attentio~n is given to social-psychological probiems that are conneeted with the introduction of a new technology like CNG powered vehicles. These problems mainly concern the attitude of drivers and maintenance personnel. An extensive list of problems as well as related solutions is given. 3

4

5 INHOUD SAMENVATTING 1. INLEIDING 2. HUIDIGE SITUATIE IN AMSTERDAM 2.10mvang gemeentelijk voertuigpark, type voertuigen en brandstofverbruik 2.2 Luchtverontreiniging door het gemeentelijk voertuigpark 3. MOGELIJKHEDEN VOOR AARDGAS 3.1 Aardgas als motorbrandstof mbouw van het voertuig Compressor-installatie Veiligheid 3.2 Aardgas als motorbrandstof bij voertuigen (excl. bussen) Vergelijking van voertuigen op aardgas, benzine en diesel 3.Z2 Aardgas voor enkele voertuigparken (scenario A Huidige mogelijkheden voor aardgas (scenario A2 3.Z4 Maximaal gebruik van aardgas (scenario A-max) 3.3 Aardgas als motorbrandstof bij bussen Vergelijking van bussen op aardgas en diese! Aardgas voor een gedeelte van de bussen (scenano B1) Aardgas voor alle bussen (scenario B2) 4. SOCIOLOGISCHE EN PSYCHOLOGISCHE FACTOREN BIJ DE INTRODUCTIE VAN AARDGASVOERTUIGEN 4.1 lnleiding 4.2 Terugblik en huidige stand van zaken 4.3 Problemen die zijn gesignaleerd bij de introductie van aardgasvervoer in Nederland Bedrijfsorganisatorische en infrastructurele problemen Problemen in de organisatie van de proef Problemen bij het tanken Problemen bij het rijgedrag 4.4 Uitgangspunten voor een introductiemethodiek 4.5 Introductie van aardgas: doelgroepen 4.6 De tankproeedure en het rijgedrag 4.7 Samenvatting en conclusies

6 5. MOGELIJKHEDEN VOOR ELEKTRICITEIT 5.1 Elektriciteit als energiedrager voor voertuigen 5.2 Vergelijking tussen elektriscf~e voertuigen en voertuigen met een verbrandingsmotor 5.3 Huidige mogelijkheden voor elektriciteit (scenario E) 5.4 Te verwachten mogelijkheden voor elektriciteit (scenario E-max) 6. UITSTOOT VAN LUCHTVERONTREINING DOOR VOERTUIGEN 6.1 Emissiewetgeving Emissiewetgeving personenauto s 6.~..2 Emissiewetgeving bestelauto s Emissiewetgeving voertuigen met een zware dieselmotor Geluidsnormen 6.2 Te hanteren emissiefactoren voor nieuwe voertuigen 6.3 Uitstoot door elektri iteitsopwekking 6.4 Keuze milieu-techniek in de scenario s 6.5 Luchtvervuilingsindicator 7. OVERZICHT VAN DE RESULTATEN 7.1 Milieu-effecten 7.2 Kosten 7.3 Kanttekeningen bij de introductie 7.4 Aanbevelingen en conclusies 8. LITERATUUR.BIJLAGE I BIJLAGE 11 BIJLAGE III BIJLAGE IV BIJLAGE V BIJLAGE VI BIJLAGE BIJLAGE VIII

7 SAMENVATT1NG In opdracht van het Gemeente-energiebedrijf Amsterdam (EBA) is door de unit ESC-Energiestudies een studie verricht naar de mogelijkheden voor aardgas en elektriciteit bij het gemeentelijk voertuigpark van Amsterdam. Deze studie is een onderdeel van het "Energieen Milieuplan Amsterdam", waarin weergegeven wordt welke acties het EBA in 1990 zal nemen teneinde de milieu-effecten van het gebruik van energie in Amsterdam te beperken. Juist in grote steden treden dikwijls grote concentraties van luchtverontreiniging op (bijv. smog). De bussen van het openbaar vervoer zijn in beheer bij het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam (GVB). Vrijwel alle overige gemeentelijke voertuigen worden beheerd door Stichting Voertuigbeheer Amsterdam (SVA). Het betreft hier personenauto s, bestelbusjes, stadsreinigingsvoertuigen, etc. In totaal gaat het om ongeveer 3200 voertuigen. Op basis van de door GVB en SVA beschikbaar gestelde gegevens over het voertuigpark zijn de mogelijkheden nagegaan voor substitutie van conventionele motorbrandstoffen door elektriciteit en aardgas. Hierbij is een aantal scenario s uit9ewerkt, waarin veel of weinig substitutie plaatsvindt. Per scenario zijn de milieu-effecten en de kosten berekend van de vervanging van een aantal bestaande voertuigen door elektrische auto s of auto s op aardgas (CNG: Compressed Natural Gas). Verder is een inventarisatie gemaakt van de sociaal-psychologische factoren die een rol spelen bij de introductie van aardgasvoertuigen. Om de milieu-effecten van de verschillende scenario s te kunnen afwegen is een luchtverontreinigingsindicator bepaald, die stikstofoxiden, zwaveldioxide, vluchtige organische stoffen, koolmonoxide en stof omvat. De uitstoot van kooldioxide (CO2) wordt apart bekeken. Uit de studie blijkt dat de luchtverontreinigingsindicator bij ombouw van personen- en bestelauto s naar aardgas ongeveer 50% lager is. Bij bussen is dit 82% en bij vervanging door elektrische voertuigen 95%. De CO2-uitstoot neemt met circa 29ç af bij aardgas personen- en bestelauto s, met 18% bij bussen en met 16% bij elektrische voertuigen. Indien 160 voertuigen met een laag jaarkilometrage vervangen worden door een elektrisch voertuig, en alle bussen en 1130 overige voertuigen (vooral personen- en bestelauto s) met een hoog jaarkilometrage worden omgebouwd naar aardgas, daalt de luchtverontreiningingsindicator van het gemeentelijk voertuigpark met 70% en de uitstoot van CO2 met 16%. Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat de uitstoot van elektrische voertuigen niet bij het voertuig zelf plaatsvindt, maar op de plaats waar de elektriciteit wordt opgewekt (en dus in de meeste gevallen buiten de stad). Tevens veroorzaken aardgasbussen minder en elektrische voertuigen vrijwel geen geluidsoverlast. De toepassing van aardgas in personenauto s en bestelauto s is rendabel voor jaarkilometrages boven de 12 à 16 duizend. Bovendien is aardgas veiliger dan benzine en veel veiliger dan LPG. Door de plaatsing van de aardgastank(s) neemt het laadvolume en het laadgewicht af. Tevens daalt het motorvermogen. Dit zal meestal niet tot problemen leiden. De toepassing van aardgas gaat wel gepaard met hoge investeringen (ombouwkosten en tankstations) en vergt de nodige ruimte voor de aardgastankstations. Het gemeentelijk voertuigpark is, mits een groot gedeelte van de geschikte voertuigen ook daadwerkelijk naar aardgas omgebouwd gaat worden, voldoende groot om deze aardgasinfrastructuur te rechtvaardigen. Indien in Amsterdam een infrastructuur voor samengeperst aardgas beschikbaar is, zouden ook andere eigenaren van voertuigparken en pariculieren daarvan gebruik kunnen gaan maken. Ook zal de beschikbaarheid van infrastrucuur er toe kunnen leiden dat voertuigen waarvoor ombouw nu nog problematisch en dus duur is (vuilniswagens etc.), op het schonere aardgas gaan rijden. 7

8 De milieubelasting van aardgasbussen is aanzienlijk lager dan die van de modernste dieselbussen en de kosten maar weinig hoger. Het kostenverschil is klein en kan op termijn in het voordeel van de aardgasbus uit gaan vallen. De investering in een groot aardgastankstation is dermate hoog, dat de exploitatie in het begin erg onrendabel is indien alleen nieuwe voertuigen worden omgebouwd. Het verdient daarom aanbeveling om direct na aanleg van het station een aantal recent aangeschafte voertuigen naar aardgas om te bouwen. Bij de introductie van een nieuwe techniek spelen psychologische factoren doorgaans een grote rol. Een zorgvuldige aanpak van de introductie van aardgas is daarom gewenst. Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan het optimaliseren van de motivatie van betrokkenen (projectleiders, chauffeurs, onderhoudspersoneel) door vrijwilligheid van deelname, aan het tot stand brengen van aansluiting met de positief gewaardeerde begrippen veiligheid, schoon milieu en comfort, en aan gedetailleerd voorlichtings- en instructiemateriaal. Het ligt voor de hand om hierbij gebruik te maken van de ervaring die op dit gebied in Nederland al aanwezig is. Voor bussen kan bijvoorbeeld aansluiting gezocht worden bij het AardgasBus Circulatieplan. Veel aanloopproblemen kunnen hierdoor voorkomen worden. Elektrische personen- en bestelauto s zijn weliswaar vanuit milieu-oogpunt zeer aantrekkelijk, maar ze zijn op dit moment erg duur omdat (nog) geen sprake is van serieproduktie. Tevens is de actieradius van een elektrisch voertuig met een lood-zuur accu beperkt..aangezien dit op korte termijn lijkt te veranderen door toepassing van natrium-zwavel accu s, lijkt het zinvol om mee te doen aan experimenten en mogelijk zelf enkele voertuigen aan te schaffen voor een langdurige praktijktest. Bij deze praktijktest kan men kijken naar gebruikersgemak, onderhoudskosten, energieverbruik, levensduur van de accu, levensduur van het voertuig, storingsgevoeligheid en ongemak van de beperkte actieradius. De met dergelijke experimenten opgedane ervaring kan toekomstige invoering versnellen en vereenvoudigen. Voor bijzondere voertuigen speelt het aspect van serieproduktie een minder grote rol. Het verdient dan ook aanbeveling om aan deze bijzondere voertuigen de nodige aandacht te schenken. Te denken valt aan het op experimentele basis lenen of huren van bepaalde voertuigen (bv. SITA elektrische stadsreinigingsvoertuigen die in Parijs gebruikt worden), om inzicht te verkrijgen in de huidige mogelijkheden van dergelijke voertuigen. Ook bij de aanschaf van voertuigen waarvoor, om wat voor reden dan ook, overschakeling naar aardgas of elektriciteit niet wordt overwogen, is het raadzaam om te letten op de milieu-aspecten. In een aantal gevallen (bestelauto s en zware diesel voertuigen) kan vaak een schoner voertuig aangeschaft worden. Een dergelijk aankoopbeleid kan de luchtverontreiniging reeds aanzienlijk verminderen.

9 1. INLEIDING De laatste jaren komt het milieu steeds meer in de belangstelling te staan. De groeiende welvaart heeft de laatste 50 jaar een forse aanslag gepleegd op de kwaliteit van lucht, water en bodem. Wetgeving om nog verdere aantasting tegen te gaan werd daarom ontwikkeld en is voor een belangrijk gedeelte nu al van kracht. Toch begint de omvang van de milieuproblemen nu pas algemeen aanvaard te worden. Aan deze duidelijkheid heeft in internationaal opzicht het rapport van de Commissie Brundtland ~ Our Common future ~ bijgedragen. Voor de nationale situatie moet het rapport "Zorgen voor Morgen" van het RIVM genoemd worden. De nationale overheid reageerde op deze situatie in mei 1988 met het het "Nationaal Milieubeleidsplan". Binnen een generatie (20 jaar) zouden de meeste milieuproblemen opgelost moeten worden. Deze doelstelling is echter ambitieus. Een schoon milieu is alleen bereikbaar indien iedereen, zowel overheid als bedrijven en particulieren, aan realisatie ervan bijdraagt. Deze boodschap is redelijk overgekomen. Verschillende overheden, instellingen en bedrijven zijn inmiddels bezig om te onderzoeken hoe zij in hun werkgebied bij kunnen dragen aan realisatie van een schoon leefmilieu. In januari 1990 heeft het Gemeente-energiebedrijf Amsterdam het "Energie en Milieuplan Amsterdam 1990 ~~ [34] gepresenteerd. Daarin wordt weergegeven welke acties het Gemeente-energiebedrijf in 1990 zal nemen teneinde de milieu-effecten van het gebruik van energie in de gemeente Ai nsterdam te beperken. Een van de acties is een onderzoeksprogramma naar de mogelijkheden en effecten van het gebruik van elektriciteit en aardgas als energiedrager in het gemeentelijk voertuigpark. Dit onderzoek is ook opgenomen in het Milieu-actieplan van de gemeente Amsterdam. Een onderzoeksopdracht werd hiervoor verleend aan de unit Energie Studies (ESC) van het Energieonderzoek Centrum Nederland. Voor de begeleiding van de studie is een commissie ingesteld, bestaande uit de heten J. de Leeuw (Gemeentevervoerbedrijf), R.M. Neering (Stichting Voertuigbeheer Amsterdam), D. van Ooyen (Gemeente Secretariaat, Hoofdafdeling Verkeer, Beheer en Milieu), G.J. Zijlstra (Gemeente-energiebedrijf) en N.J. Koenders (Gemeente-energiebedrijf). Een belangrijk aangrijpingspunt voor de studie vormt het databestand van de Stichting Voertuigbeheer Amsterdam. Dit bestand bevat de benodigde gegevens van een kleine 2900 voertuigen (exclusief bussen) van het gemeentelijk park. Deze voertuigen zijn in gebruik bij een groot aantal verschillende gemeentelijke diensten. Uit het grote bestand met veel verschillende typen voertuigen zijn de benodigde selecties van potentieel schonere voertuigen gemaakt worden. Voor de bussen is het Gemeentelijk Vervoerbedrijf van belang. Deze heeft de noodzakelijke gegevens over het buspark verstrekt. Na een analyse van de huidige situatie m.b.t, het gemeentelijk voertuigpark in Amsterdam (hoofdstuk 2), wordt in hoofdstuk 3 aangegeven wat de mogelijkheden voor aardgas zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bussen en andere voertuigen. Op de sociologische en psychologische factoren die samenhangen met de invoering van aardgas als voertuigbrandstof wordt in hoofdstuk 4 ingegaan. Hierbij is onderzocht hoe op verschillende plaatsen de aardgasintroductie verloopt of is verlopen. In hoofdstuk 5 wordt nagegaan wat de huidige mogelijkheden voor elektrische voertuigen zijn. De uitgangspunten m.b.t. de luchtverontreining van voertuigen worden toegelicht in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 wordt een overzicht gegeven van de resultaten. Hierbij wordt zowel stil gestaan bij de milieu~aspecten als bij de economische aspecten. 9

10 2. HUIDIGE SITUATIE IN AMSTERDAM 2.10mvang gemeentelijk voertuigpark, type voertuigen en brandstofverbruik Het gemeentelijk voertuigpark wordt vrijwel geheel beheerd door de Stichting Voertuigbeheer Amsterdam (SVA). Alleen de bussen zijn in eigen beheer bij het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam (GVB)1. Tabel 2.1 geeft een overzicht van het voertuigpark. Niet opgenomen in de tabel zijn de 246 tramwagens, de 44 metrostellen en de 10 veren van het GVB-A dam. Het jaarkilometrage van de voertuigen is overgenomen uit het SVA bestand. Een moeilijkheid is hierbij dat in een aantal gevallen niet (alleen) de kiiometers maar (ook) de bedrijfsuren (verme~igvuldigd met een bepaalde factor: km/uur) in de verkeersprestatie zijn opgenomen. Een te hoog jaarkilometrage resulteert. Mede hierom heeft het ESC het jaarkilometrage van de elektrische voertuigen met een factor 10 verlaagd. Bij de meeste voertuigen was corrigeren echter niet mogelijk. Als gevolg hiervan is de totale verkeersprestatie hoger dan in werkelijkheid het geval is. Voor de bussen zijn cijfers over aantal en vervoersprestatie verstrekt door het gemeentevervoerbedrijf. Het werkelijke aantal bussen bleek 50 lager dan in het overzicht met bedrijfsgegevens 1990 van het GVB is vermeld. Tabel 2.1 Overzicht gemeentelijk voertuigpark (inclusief bussen) naar brandstof Brandstofsoort Aantal Voertuigen Verkeersprestatie Brandstofverbruik % (min km) % (min. 1) (T J) % Benzine ,6 23 1, LPG ,4 10 1, Diesel, excl. bussen ,9 31 2, Dieselbus ,7 31 5, Rode diesel ,6 4 0, Elektriciteit ,4 1 0,1 GWh 1 0 Totaal ,6 nvt 399 Het brandstofverbruik in tabel 2.1 is in overeenstemming gebracht met de cijfers van SVA. Een berekening die het ESC op basis van CBS-verbuikscijfers heeft uitgevoerd leverde namelijk een aanzienlijk hoger dieselverbruik. Voor de bussen is in overeenstemming met de opgave van GVB een verbruik gehanteerd van 0,27 l/km (3,68 km/l). Dit cijfer is aanzienlijk lager dan ander bronnen voor stadsbussen aangeven (TNO 0,44 l/km; BGC 0,37 l/km). Ook op een andere manier kunnen overzichten gemaakt worden van het voertuigbestand. In tabel 2.2 is een rangschikking gemaakt naar de belangrijkste voertuigtypen. Voor de volledi9heid zij vermeld dat er een kleine honderd voertuigen niet in de bestanden van SVA en GVB vookomen. Deze voertuigen zijn in dit rapport niet meegenomen 10

11 Tabel 2.2 Overzicht gemeentelijk voertuigpark naar belangrijkste eategorieën Aantal Gem. jaar Brandstofverbruik Voertuigen kilometrage Categorie % (km/jaar) (min. 1) (T J) % Benzine , LPG , Diesel , Bestelauto s Benzine , LPG , Diesel , Benzine , LPG , Diesel Bussen (groot) , Diesel , Subtotaal nvt NB: De categorie personenauto s is incl. de van personenauto s afgeleide bestelauto s. In de categorie vrachtauto s zijn ook vuilniswagens opgenomen. 2.2 Luchtverontreiniging door het gemeentelijk voertuigpark De ombouw van voertuigen naar CNG of de aanschaf van elektrische voertuigen heeft positieve effecten op het milieu. Deze effecten liggen op het vlak van de luchtverontreining en de geluidshinder. In deze paragraaf zal met name op de luchtverontreingingsaspecten worden ingegaan. Hiervoor is een inschatting gemaakt van de huidige situatie met betrekking tot de luchtverontreining door het verkeer in Amsterdam. De analyse heeft alleen betrekking op de uitstoot van de verschillende luchtverontreiningende stoffen. Op de relatie tussen uitstoot en gemiddelde luchtkwaliteit op een specifieke plaats in Amsterdam wordt verder niet ingegaan. Bij de berekening is uitgegaan van gegevens uit het bestand van de Stichting Voertuigbeheer Amsterdam (SVA) en bedrijfsgegevens van het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam (GVB). Deze gegevens zijn gecombineerd met CBS-cijfers over de uitstoot per voertuig per kilometer (o.a. [15]), het brandstofverbruik en het voertuigbezit in Nederland. Deze cijfers zijn verder aangevuld met cijfers uit andere bronnen (o.a. [6]). Ten slotte zijn ook nog enkele belangrijke aannamen gedaan omtrent de relatie tussen voertuigbtzit en voertuiggebruik. Het resultaat is zichtbaar in tabel

12 Tabel 2.3 Uitstoot op 1986-basis van enkele stoffen Eenheid: mln kg/jaar CO VOS NOx Stof SO2 CO2 x 1000 Totaal Nederland ,4 Alleen wegverkeer ,6 Verkeer in Amsterdam 51,5 6,0 5,5 0,7 0,3 0,55 Gem. voert.park A.dam 0,77 0,30 0,38 0,12 0,03 0,029 Bussen GVB A.dam 0,22 0,16 0,24 0,08 0,02 0,014 Relatieve bijdrage van: Verkeer aan totaal 60% 41% 50% 20% 5% 24% Verkeer A.dam aan Verkeer 7% 3% 2% 2% 2% 2% Gem.voert. aan Verkeer A.dam 1% 5% 7% 16% 10% 5% Bussen GVB aan Gem.voert. 28% 52% 64% 68% 66% 50% De in tabel 2.3 opgenomen stoffen zijn: CO: koolmonoxide (giftig bij hoge concentraties) VOS: vluchtige organische stoffen (veroorzaker fotochemische luchtverontreining ofwel zomersmog) NOx: stikstofoxiden (veroorzaker zure regen en veroorzaker fotochemische luchtveron treiniging ofwel zomersmog) Stof: aerosolen en stofdeeltjes (kankerbevorderend en belangrijke component win tersmog) SO2: Zwaveldioxide (veroorzaker van zure regen en belangrijke component van win tersmog) CO2: Kooldioxide (lokaal onschadelijk, op wereldschaal belangrijkste veroorzaker van het broeikaseffect) Bij deze analyse is uitgegaan van uitstootcijfers van In dit jaar was de auto-katalysator nog niet op noemenswaardige schaal in Nederland ingevoerd. Daarnaast is het mogelijk dat de emissies door vrachtverkeer (m.n. NOx, stof en SO2) in Amsterdam enigszins te laag is ingeschat. Voor Amsterdam is alleen de uitstoot in Amsterdam aangegeven. De luchtverontreininging die samenhangt met het aanvoeren en raffineren van de brandstoffen die in Amsterdam verbruikt worden (de zgn. indirecte emissies) is in het overzicht niet opgenomen. Uit tabel 2.3 blijkt dat het gemeentelijk voertuigpark een fors aandeel heeft in de uitstoot van NOx, stof en SO2 door het wegverkeer in Amsterdam. De voornaamste veroorzakers van luchtverontreininging door het gemeentelijk voertuigpark blijken de bussen van het GVB. Dit is niet zo verwonderlijk als bedacht wordt dat deze ook bijna de helft van het brandstofverbruik voor hun rekening nemen. 12

13 3. MOGELIJKHEDEN VOOR AARDGAS 3.1 A~ardgas als motorbrandstof mbouw van het voertuig De schoonste fossiele brandstof die in Nederland beschikbaar is is aardgas. Aardgas bestaat voornamelijk uit methaan (CH4) en bevat geen noemenswaardige hoeveelheid zwavel- en stikstofverbindigen. Bij verbranding ligt de CO2-uitstoot 30% onder die van olie. Daarnaast is aardgas lichter dan lucht wat inhoudt dat het bij lekkage in de buitenlucht (of een goed geventileerde ruimte) snel wordt afgevoerd. In het algemeen is aardgas dan ook veiliger dan benzine of LPG. Om voldoende mee te kunnen nemen in een voertuig dient het aardgas gecomprimeerd te worden. Met spreekt dan ook wel over CNG (Compressed Natural Gas). Voor het samenpersen van het aardgas is een dure compressorinstallatie nodig. Daarnaast dient het voertuig voorzien te worden van 1 of meerdere gastanks. Deze gastanks zullen meestal ten koste gaan van het laad/kofferbak-volume en het laadgewicht. Verder dient de motor omgebouwd te worden naar CNG. Het maakt hierbij veel verschil of de ombouw een benzine- of een dieselvoertuig betreft. Zie hiervoor ook bìjlage 11. Benzine-auto s naar aardgas Bij de ombouw van een benzinevoertuig naar aardgas blijft de benzine functie meestal behouden. Het zou dan ook juister zijn om te spreken van de bijbouw van aardgas. Dit houdt in dat de actieradius van het voertuig vergroot wordt. Tevens is het niet noodzakelijk om altijd gecomprimeerd aardgas (CNG) voorhanden te hebben. De ombouw van het bestaande voertuigpark naar aardgas heeft duidelijke milieuvoordelen. Voor voertuigen die uitgevoerd zijn met een geregelde driewegkatalysator is dit voordeel kleiner. De belangrijkste beperking bij de ombouw is de besehikbaarheid van ruimte voor de CNG-tank. De rentabiliteit van de ombouw van voertuigen naar aardgas wordt door een groot aantal factoren bepaald. Globaal kan gesteld worden dat de rentabiliteit bij ombouw van voldoende voertuigen (dit i.v.m, de compressorkosten) vergelijkbaar is met ombouw naar LPG. Tevens is er bij de ombouw sprake van een klein vermogens verlies en een ongeveer 10% lager energiegebruik Dieselauto s naar aardgas Bij de ombouw van diesel naar aardgas wordt meestal gekozen voor een methode waarbij het gebruik van diesel niet meer mogelijk is. Dit betekent dat het voertuig alleen nog maar op aardgas kan rijden en dat de actieradius meestal lager wordt. Bij keuze voor deze optie is het dan ook van belang om altijd de beschikking te hebben over aardgas. De rentabiliteit van de ombouw en het gebruik van aardgas kan alleen met een gedetailleerde berekening bepaald worden. Het verschil in kosten met de oorspronkelijke dieselversie is op dit moment relatief gering. Dit komt o.a. doordat het energiegebruik van de aardgasuitvoering zo n 10% hoger ligt. Wel duidelijk is dat de invoering van aardgasbussen een aanzienlijke verlaging van de milieubelasting met zich mee zal brengen. Op verschillende plaatsen in Nederland rijden nu reeds bussen op aardgas. In deze bussen zijn de DAF-motoren omgebouwd naar aardgas. Aangezien de meeste Nederlandse stadsen streekbussen voorzien zijn van DAF-motoren levert de ombouw van Amsterdamse bussen waarschijnlijk geen nieuwe technische problemen op. Ook bij andere fabrikanten (o.a. IVECO, M.A.N., Daimler Benz, Volvo en Scania) is er ervaring met de ombouw van dieselvoertuigen. Het is echter niet duidelijk in hoeverre dit direct relevant is voor de Amsterdamse situatie. Een belangrijk aspect is dat de de ombouw van een dieselmotor tamelijk ingrijpende veranderingen vergt. Dit heeft tot gevolg dat de ombouw van de eerste motor van een bepaald merk of type door de hoge ontwikkelingskosten nogal duur is. Pas bij een zekere marktomvang (bv. 20 van deze motoren per jaar) is ombouw rendabel. 13

14 Het is op dit moment niet duidelijk in hoeverre het mogelijk is om ook dieselmotoren van andere Amsterdamse voertuigen (o.a. van bestelauto s of vuilniswagens) naar aardgas om te bouwen. Nader onderzoek kan hierover uitsluitsel geven. In sommige gevallen is het echter wel mogelijk om i.p.v, een dieselvoertuig een benzine-uitvoering aan te schaffen, en deze dan naar aardgas om te bouwen. Daarnaast is het waarschijnlijk niet altijd mogelijk om een goede plaats voor de aardgastanks te vinden (b.v. bij vuilniswagens of lage-vloer bussen). In veel gevallen kan dit opgelost worden indien bij het ontwerp van het voertuig reeds met de aardgastanks rekening wordt gehouden Compressor-installatie Bij ombouw van voertuigen naar aardgas speelt het tankstation een belangrijke rol. Door de compressor zijn de investeringen veel hoger dan bij benzine of diesel het geval is. De compressor vormt het kostbaarste onderdeel van het tankstation. De kosten kunnen enigszins beperkt worden door bij het tankstation samengeperst aardgas op te slaan. Dit aardgas dat opgeslagen wordt als er weinig 9etankt wordt kan gebruikt worden als er veel voertuigen tegelijk willen tanken (piekvraag). Het opslaan van samengeperst aardgas brengt echter ook kosten met zich mee en vergt de nodige ruimte. Indien het ombouwen van een voertuigpark een groot aantal jaren in beslag neemt is het meestal goedkoper om het tankstation in een aantal stappen op te bouwen. Naarmate de aardgasvraag toeneemt wordt het tankstation uitgebreid. Bij eigenaars van voertuigparken kan, als de voertuigen s nachts centraal gestald worden, gekozen worden om ze langzaam te vullen. Het hele park wordt s nachts op een kleine compressor aangesloten die in 5 tot 12 uur alle tanks gelijktijdig bijvult. Dit is meestal het goedkoopst, maar niet altijd mogelijk. In bijlage 111 wordt nader ingegaan op de verschillende tankstations voor aardgas Veiligheid Hoewel het op het eerste gezicht anders lijkt is samengeperst aardgas een veilige voertuigbrandstof. Dit blijkt niet alleen uit theoretische studies maar ook uit praktijkcijfers van de meer dan aardgasvoertuigen die er momenteel wereldwijd rond rijden. De cilinders waar het aardgas onder 200 bar in opgeslagen wordt, zijn erg sterk. Bij een botsing blijven ze dan ook intakt. Het veiligheidsysteem van de tank zorgt ervoor dat bij een leidingbreuk de gasstroom (vrijwel) afgesloten wordt. Bij een voertuigbrand zorgt een smeltveiligheid met een breekplaat er voor dat een oververhitte gastank waarin de gasdruk te hoog is opgelopen af gaat blazen (er volgt dus geen explosie!). Gezien het grote aantal voertuigen dat reeds op aardgas rijdt, is er op veiligheidsgebied al de nodige praktijkervaring. In vergelijking met benzine en LPG ligt de ontstekingstemperatuur van aardgas hoger [4]. Tevens ligt de explosiegrens (vol% brandstof in de lucht) hoger en is aardgas in tegenstelling tot LPG en benzinedamp lichter dan lucht. Deze drie eigenschappen maken aardgas veel minder explosief dan benzine of LPG. Bij het stallen van aardgasvoertuigen in afgesloten ruimten (of bij tunnels) dient er wel een goede afzuiging te zijn. Deze afzuiging dient bij een eventuele lekkage ophoping bij het plafond te voorkomen. Zou men de motorbrandstoffen rangschikken naar veiligheid dan is diesel het veiligst. Hiema volgt aardgas (CNG). Benzine is minder veilig dan aardgas. De motorbrandstof met de meeste risico s is LPG. Dit laatste komt o.a. naar voren in de wetgeving rond de hinderwet voor LPG-tankstations. Tenslotte dient vermeld te worden dat, net als voor het veilig gebruik van LPG, de ombouw naar aardgas op de juiste manier moet worden uitgevoerd. 14

15 3.2 Aardgas als motorbrandstof bij voertuigen (excl. bussen) Vergelijking van voertuigen op aardgas, benzine en diesel In deze paragraaf wordt een economische vergelijking gemaakt tussen een benzine-voertuig, een diesel-voertuig en een naar aardgas omgebouwd benzine voertuig. Deze vergelijking wordt gemaakt voor verschillende typen voertuigen, zoals onderscheiden in de EVO-uitgave [3]: van personenauto s afgeleide besteluitvoeringen, bestelauto s met een groot laadvolume en een laadgewicht van ongeveer 500 kg, bestelwagens met een laadgewicht van ongeveer 1000 kg (de eentonners) en zware bestelwagens met een ledig gewicht dat maximaal 3500 kg is. Een gedegen economische beoordeling van de ombouw naar aardgas hoort niet alleen rekening te houden met de ombouwkosten van het voertuig, maar ook met de vaste kosten van de compressorjnstallatie die aan het betreffende voertuig worden toegerekend. Echter, de grootte (en dus de kosten) van de compressorinstallatie hangen af van de omvang van het totale park, en die omvang hangt weer af van de rentabiliteit van de ombouw. Om deze cirkel te doorbreken wordt in deze paragraaf OP basis van voorlopige berekeningen aangenomen, dat de kosten van de compressor 3500 gulden per voertuig bedragen. Op dezelfde manier hangt de gemiddelde gasprijs per Nm, uitgaande van het grootverbruikerstarief (zone a: 40,21 ct/m3; zone b: 25,77 ct/m3; zone c: 22,97 ct/m~), af van het aantal en de omvang van de tankstations. Bij de berekeningen in deze paragraaf is uitgegaan van een gemiddelde prijs van 30 ct/m ~. Alle cijfers van de verschillende voertuigtypen, voorzover rijdend op benzine of diesel, zijn uit [3] afkomstig, met als uitzondering de motorrijtuigenbelasting, die vastgesteld is aan de hand van het tarief ingaande 1 april Alle prijzen zijn exclusief BTW. De onderhoudskosten zijn inclusief de kosten voor smeerolie verversen/bijvullen. Voor het brandstofverbruik is steeds de hoogste in [3] gegeven waarde genomen. De verzekeringskosten zijn op all-risk basis. Verder zijn de volgende aannames gemaakt: Het aardgasverbruik (in m3/km) na ombouw is 90% van het benzineverbruik (in l/km). De onderhoudskosten van een CNG-auto zijn gelijk aan die van een overeenkomstige benzine-auto. Het elektriciteitstarief (voor de compressor) is het dagtarief. De afschrijvingstermijn van de compressorinstallatie is 20 jaar, van de CNG-cylinders 15 jaar (zie ook [31 ]). Gezien de onzekerheden ten aanzien van restwaardes, is aangenomen dat het aanschafbedrag van de voertuigen in zijn geheel in 6 jaar wordt afgeschreven. Aangezien vervanging van een auto vaak eerder zal plaatsvinden, worden de ombouwkosten van de benzine-auto naar CNG in 4 jaar afgeschreven. De verzekeringskosten zijn recht evenredig met de aanschafprijs. De verzekeringskosten van een CNG-auto worden hierdoor hoger dan van een benzine-voertuig. Elk CNG-voertuig heeft 2 CNG-tanks van 60 liter. Voor de motorrijtuigenbelasting valt een CNG-voertuig in de categorie "andere brandstof L Met name de aannames ten aanzien van onderhoudskosten, verzekeringskosten en aantal tanks per voertuig zijn, vanuit kostenoogpunt, conservatief. In tabel 3.1 worden de break-even waarden gegeven voor de ombouw naar aardgas. Onder ombouw naar aardgas van een diesel-voertuig moet verstaan worden: het diesel-voertuig 15

16 vervangen door een naar aardgas omgebouwde benzineversie. De berekening van de break-even waardes en de jaarlijkse kosten van de vóertuigen bij verschillende jaarkilometrages zijn te vinden in bijlage IV. Tabel 3.1 Break-even waardes voor ombouw naar aardgas [km/jaar] Type voertuig T.o.v. benzine T.o.v. diesel Besteluitv.pers.auto Bestelauto 500 kg Eentonner Zware bestelwagen De bepalende factoren van deze break-even waardes zijn de brandstofkosten, de jaarlijkse afschrijving en de motorrijtuigenbelasting. De verschillen in verzekerings- en onderhoudskosten zijn relatief gering. De compressiekosten zijn te laag om een rol van betekenis te spreken (voor de cijfers, zie bijlage IV). Het gaat bij de break-even waardes dus om of de veel lagere brandstofkosten van CNG-voertuigen (vooral t.o.v, benzine) opwegen tegen de verhoogde jaarlijkse afschrijving en motorrijtuigenbelasting. In tabel 3.2 worden de break-even waardes gegeven voor een personenauto of daarvan afgeleide besteluitvoering, als een van de veronderstellingen veranderd wordt. Hieruit blijkt dat de break-even waardes behoordelijk gevoelig zijn voor veranderingen in de verschillende veronderstellingen. Indien, bijvoorbeeld, de verzekering van een CNG-voertui 9 even hoo 9 is als van een benzine-auto (hetgeen niet onredelijk lijkt), dalen de break-even waardes drastisch, met name ten opzichte van diesel. Tabel 3.2 Break-even waardes bij andere veronderstellingen [km/jaar] Uitgangspunt (zie tabel 3.1 ) Compressorkosten f 5.000,- ipv f3.500,- Levensduur compressor 10 ipv 20 jaar Aardgastarief 40 ct/m 3 ipv 30 ct/m3 Benzine en diese110 ct/l duurder Onderhoud CNG-auto 25% hoger 1 CNG-tank ipv 2 Wegenbelasting CNG gelijke aan benzine Verzekering CNG gelijk aan benzine T.o.v. benzine T.o.v. diesel

17 3.2.2 Aardgas voor enkele voertuigparken (scenario Al) De voertuigen in dit scenario zijn geselecteerd met behulp van twee criteria. Het eerste criterium is gebaseerd op de gedachte dat de eerste introductie van aardgas het best kan plaatsvinden bij een beperkt aantal fleet-owners, met een beperkt aantal typen voertuigen. Hiermee wordt bereikt dat het aantal te bouwen tankstations klein blijft en bovendien maakt kleinsehaligheid een overzichtelijke, goed te begeleiden introductie van de nieuwe techniek mogelijk (zie ook hoofdstuk 4). Het tweede criterium is een economisch criterium (minimum jaarkilometrage), ontleend aan de vorige paragraaf. Er wordt voorts vanuit gegaan dat de plaatsing van aardgastanks ten aanzien van laadvolume en laadgewicht geen p~obieem opleve, ren. De typen voertuigen die zijn gekozen, zijn de in de vorige paragraaf genoemde typen. Dit betekent dat voertuigen met een ledig gewicht van meer dan 3500 kg en speciale voertuigen zoals vuilniswagens, vorkheftrucs etc. buiten beschouwing blijven. Op basis van de resultaten uit de vorige paragraaf is voor de eerste drie eategorieën een ondergrens van km aan het jaarkilometrage gesteld, en voor de eentonners en zware bestelwagens een ondergrens van Dit betekent dat voertuigen, waarvan de ombouw ook bij de mees~ gunstige veronderstell~ngen niet rendabel is, niet worden opgenomen in het scenario. Vervolgens is gekeken welke gemeentelijke bedrijven veel voertuigen van bovengenoemde types met de gewenste jaarkilometrages in gebruik hebben. De zes grootste fleet-owners zijn gekozen. De politie blijkt relatief veel voertuigen te gebruiken die aan de ombouwcriteria voldoen. Om de deelname over de verschillende fleetowners enigszins gelijkmatig te verdelen is daarom een groot deel van het aantal in principe geschikte voertuigen van de politie buiten beschouwing gelaten: alleen de drie meest voorkomende typen zijn gekozen. Tabel 3.3 geeft een overzicht van het aantal om te bouwen voertuigen per fleetowner. Tabel 3.3 Aantal om te bouwen voertuigen per fleetowner in scenario A 1 Fleetowner Aantal Energiebedrijf 170 Politie 166 Vervoerbedrijf 104 Stedelijk Beheer 45 Waterleiding 37 Riolering 28 Totaal 550 Hierbij is rekening gehouden met het feit dat een aantal voertuigen van Waterleiding buiten Amsterdam in gebruik zijn, en dat een aantal voertuigen van Stedelijk Beheer en Riolering een standpiaats ver buiten het centrum hebben. Een deel van het wagenpark van deze bedrijven is daarom buiten beschouwing gelaten. Er wordt in dit scenario vanuit gegaan dat er drie CNG-tankstations zijn. Het ligt voor de hand, aansluitend bij het pilot project van de EBA, dat één daarvan op het terrein van de EBA komt. Voor de overige twee zouden lokaties in het centrum moeten worden gezocht. Een meer gedetailleerd overzicht per type voertuig is weergegeven in tabel

18 Tabel 3.4 Geselecteerde voertuigen voor ombouw naar aardgas (scenario A1) Type voertuig Aantal Gem. jaarkilometrage Beste]uitvoering pers.auto o.a. 108 x VW golf 80 x Opel Kadett Bestelauto 500 kg o.a. 87 x Ford Escort 55 Beste]auto 1 ton o.a. 60 x Ford Transit 62 x VW Transporter Zware bestelauto o.a. 20 x Peugot J9 Tabel3.5 Energetische effecten van scenario A1 Huidig verbruik Toek. (1000 1) gasverbruik Type voertuig Aantal Gem. jaar- Benzine Diesel LPG 1000 m 3 kilometrage Besteluitv. pers. auto Bestelauto 500 kg Bestelauto 1 ton Zware bestelauto Totaal In tabel 3.5 is aangegeven wat het brandstofverbruik van deze voertuigen is. Hierbij is uitgegaan van de hoogste waarde die in [3] voor dit type voertuigen wordt aangegeven. Het aardgasverbruik van een vergelijkbaar voertuig is ove~genomen uit paragraaf 3.2 (zie bijlage IV). Uitgaande van de cijfers die in dezelfde paragraaf zijn aangegeven kan berekend worden wat de jaarlijkse kosten en baten van de ombouw zijn. Ter vereenvoudiging van de berekeningen is in dit verband een LPG-voertuig gelijk gesteld met een benzinevoertuig. In de berekeningen van de vorige paragraaf is uitgegaan van een vast bedrag per auto voor het tankstation. Echter, nu de omvang van het om te bouwen park bekend is, kunnen de compressorinstallaties hierop gedimensioneerd worden, om op die manier te komen tot een kleine bijstelling van de kosten voor de tankstation per auto. In dit scenario wordt uitgegaan van 3 tankstations, waarvan de grootste (bij de EBA/Politie) de helft van de auto s moet kunnen verwerken, en de andere twee ieder een kwart. Verder wordt als maximum-eis gesteld dat 45% van het gemiddelde totale dagverbruik binnen een uur (de spits) getankt moet kunnen worden. Met deze aannames wordt een te krappe bemeting van de tankstations vermeden. Ook bij zeer ongelijk tankgedrag per tankstation en per uur, moet voldoende aardgas geleverd kunnen worden. In bijlage 11 staan de gegevens voor de tankstations in dit scenario. De daar berekende totale kosten zijn 1,785 miljoen gulden. Dat wordt hier afgerond op f 3.500«per voertuig 18

19 (totaal 1,9 miljoen gulden), waarmee het goed overeenkomt met het bedrag dat in de rentabiliteitsberekeningen in de vorige paragraaf is ingezet voor de compressorkosten per voertuig. De gemiddelde aardgasprijs in dit scenario is 31,4 ct. In de vorige paragraaf is dus een iets te lage aardgasprijs ingezet. In tabel 3.6 zijn de totale kosten van scenario A1 weergegeven, uitgaande van de huidige voertuigen en uitgaande van een naar aardgas omgebouwd park. Met behulp van de milieu~eoefficienten uit hoofdstuk 6 kan hierbij ook de milieubelasting bepaald worden. De kostencijfers in de kolommen "schoon" zijn meerkosten t.o.v. "huidig". De luchtverontreinigingscijfers zijn in alle kolommen absolute getallen. Tabel 3.6 Kosten en milieu~effecten van Scenario A 1 Benzine/diesel Aardgas Scenario A1 Eenheid Huidig Schoon 1 Huidig Schoon Totale investering min 11,7 0,58 14,7 0,69 Jaarlijkse kosten min /j 6,4 6,0 Afschrijving min /j 2,5 0,11 2,9 0,14 Brandstof min /j 1,5 0,027 0,4 Onderhoud min /j 1,0 0,8 Wegenbelasting min /j 0,3 0,5 Verzekering min /j 1,1 1,2 Compressiekosten min /j 0,04 Brandstofverbruik Dieselequiv l/j 1223 Aardgasverbruik 1000 m3/j 1306 Luchtverontreiniging Koolmonoxide kg CO/j Vluchtige Org. S. kg VOS/j Stikstofoxiden kg NOx/j Aerosolen/stof kg stof/j Zwaveldioxide kg SO2/j Kooldioxide ton CO2/j Zie paragraaf 6.4 voor de betekenis van huidig en schoon. Het implementeren van scenario A1 zou dus een meerinvestering van 3 miljoen gulden met zich mee brengen, en een jaarlijks kostenvoordeel van 4 ton. Dit kostenvoordeel wordt vooral gerealiseerd door de zeer sterke reductie van de brandstofkosten. 19

20 3.2.3 Huidige mogelijkheden voor aardgas (scenario A2) Voor dit scenario wordt het economische criterium van scenario A1 gehandhaafd. Ook worden vrachtwagens en speciale voertuigen weer buiten beschouwing gelaten, omdat het hier in de meeste gevallen gaat om dieselvoertuigen gaat, waar geen vergelijkbare benzineversie (die omgebouwd zou kunnen worden) beschikbaar is. Deze zware en speciale voertuigen komen aan bod in het maximale scenario in de volgende paragraaf. Het verschil met het vorige scenario is dat nu het gehele voertuigenpark in beschouwing wordt genomen (weer exclusief het deel van het park van Waterleiding dat buiten Amsterdam rijdt). De dichtheid van tanklokaties wordt verondersteld vergelijkbaar te zijn met de huidige dichtheid van ABUIS tankstations, dus 6 aardgastankstations. Het totale aantal voertuigen dat in dit scenario in aanmerking komt Voor vervanging is ~1021. In tabel 3.7 is de verdeling over de verschillende voer~uigtypen en de gemiddelde jaarkilometrages vermeld. In tabel 3.8 is het brandstofverbruik van het huidige park en van het naar aardgas omgebouwde park gegeven. Tabel 3. 7 Geselecteerde voertuigen voor ombouw naar aardgas (scenario A2) Type voertuig Aantal Besteluitvoering pers.auto 613 o.a. 122 x VW golf 99 x Opel Kadett 54 x Opel Corsa Bestelauto 500 kg o.a. 87 x Ford Escort 55 Bestelauto 1 ton o.a. 70 x Ford Transit 75 x VW Transporter Gem. jaarkilometrage Zware bestelauto o.a. 34 x Peugot J5/J9 Tabel 3.8 Energetische effecten van scenario A2 Huidig verbruik Toek. ( ) gasverbruik Type voertuig Aantal Gem. jaar- Benzine Diesel LPG 1000 m 3 kilometrage Besteluitv. pers. auto Bestelauto 500 kg Beste!auto 1 ton Zware bestelauto Totaal In tabel 3.9 zijn, net als bij het vorige scenario, de investeringen, jaarlijkse kosten en milieu-effecten van ombouw naar aardgas weergegeven. Er is uitgegaan van 5 tankstations met een capaciteit van 1/7 deel van het park en 1 tankstation met een capaciteit van 2/7 (zie bijlage I11). De "compressorkosten" per voertuig komen ook in dit scenario op f 3.500< 20

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 April 2004 ECN-C--04-040 MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 Overzicht kosten en mogelijke verbeteringen in de monitoring P.G.M. Boonekamp J.P.M. Sijm R.A. van den Wijngaart, RIVM Verantwoording

Nadere informatie

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel ECN Beleidsstudies ECN-N--12-015 7 september 2012 Notitie Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel Aan : Eva Thompson, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan : Arjan Plomp, Eppe

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam 'erstaat ' «s «r?

Nadere informatie

Groengas in verkeer en vervoer

Groengas in verkeer en vervoer Feiten en cijfers op een rij Opdrachtgever: Vereniging GroengasMobiel Rotterdam, 26 oktober 2012 Feiten en cijfers op een rij Opdrachtgever: Vereniging GroengasMobiel Koen Vervoort Rutger Beekman Marten

Nadere informatie

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Autobrief Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk 2. De autogerelateerde belastingen

Nadere informatie

Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch

Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Visie Duurzame Brandstoffenmix Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Definitieve versie Opdrachtgever: Energieakkoord Opgesteld door: De Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Datum: 1 juli 2014

Nadere informatie

DE BIJDRAGE VAN DUURZAME ENERGIE IN NEDERLAND TOT 2020

DE BIJDRAGE VAN DUURZAME ENERGIE IN NEDERLAND TOT 2020 SEPTEMBER 1999 ECN-C--99-053 DE BIJDRAGE VAN DUURZAME ENERGIE IN NEDERLAND TOT 2020 J.R. Ybema P. Kroon T.J. de Lange G.J. Ruijg ECN-C--99-053 1 Abstract The Dutch Government aims to increase the contribution

Nadere informatie

Pay As You Drive Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie in Nederland?

Pay As You Drive Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie in Nederland? Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Inro rapport 2003-40 Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie

Nadere informatie

Hebben autobelastingen en accijnzen effect?

Hebben autobelastingen en accijnzen effect? milieu, economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl e-mail: ce@ce.nl website:

Nadere informatie

Windenergie op de Noordzee Een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Annemiek Verrips, Hage de Vries, Ad Seebregts en Mark Lijesen

Windenergie op de Noordzee Een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Annemiek Verrips, Hage de Vries, Ad Seebregts en Mark Lijesen Windenergie op de Noordzee Een maatschappelijke kosten-batenanalyse Annemiek Verrips, Hage de Vries, Ad Seebregts en Mark Lijesen September 2005 Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM

Nadere informatie

Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006

Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006 Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006 ANWB, BOVAG, Platform Duurzame Mobiliteit, Ministerie van Financiën, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie

Nadere informatie

Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee. Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s

Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee. Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming

Nadere informatie

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland Bert Daniëls (ECN) Robert Koelemeijer (PBL) Francesco Dalla Longa (ECN) Gerben Geilenkirchen (PBL) Jamilja van der Meulen (ECN) Koen Smekens (ECN)

Nadere informatie

In- en uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenautopark

In- en uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenautopark TNO-rapport TNO 2014 R10643 In- en uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenautopark Mobility Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00

Nadere informatie

Elektrisch rijden in Nederland

Elektrisch rijden in Nederland Elektrisch rijden in Nederland Is 1 miljoen elektrische auto s in 2025 haalbaar? Profielwerkstuk over de ontwikkeling van de elektrische auto in Nederland Door: Anna Kampen en Folkert de Meer Profiel:

Nadere informatie

Auteurs: Simon Clement, Natalie Evans (ICLEI Local Governments for Sustainability)

Auteurs: Simon Clement, Natalie Evans (ICLEI Local Governments for Sustainability) De aanschaf van schone en efficiënte voertuigen Handleiding Clean Fleets Publicatiedatum: November 2014 Bron: Viorel Sima, Dreamstime Auteurs: Simon Clement, Natalie Evans (ICLEI Local Governments for

Nadere informatie

Berekening van externe kosten van emissies voor verschillende voertuigen

Berekening van externe kosten van emissies voor verschillende voertuigen CE Delft Oplossingen voor Oplossingen voor milieu, economie milieu, economie en technologie en technologie Oude Oude Delft 180 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel: fax: 015 2 150 151

Nadere informatie

MNP Rapport 500076004/2006

MNP Rapport 500076004/2006 MNP Rapport 500076004/2006 Algemene emissiefactoren wegverkeer voor luchtkwaliteitsberekeningen Methodebeschrijving G.P. Geilenkirchen Contact: G.P. Geilenkirchen Team Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven JAARGANG 18 NUMMER 4 OKTOBER 2004 INHOUD OVERHEID 4.1 Europese Milieu- en Natuurbalans (MNP en EEA) ONDERZOEK 4.2 Groene belastingopbrengsten

Nadere informatie

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Elektrische auto op 1!

Elektrische auto op 1! Green Elektrische auto op 1! Onderzoek ervaringen berijders elektrische auto s in Nederland Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding en methodiek 4 Berijdersprofiel 6 De keuze voor de elektrische auto 10 Reiskeuze

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

Elektrisch vervoer in 20 vragen

Elektrisch vervoer in 20 vragen lektrisch vervoer in 20 vragen e startgids voor bedrijven 2013 >> ls het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Waarom zou ik kiezen voor V? Inhoud Wat zijn de kosten van V? Hoe breng ik V in

Nadere informatie

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5 Deze notitie valt geheel onder de verantwoordelijkheid van CE Delft. Het bevat de onderwerpen die zijn besproken door de Denktank, maar geeft niet de mening weer van afzonderlijke leden van de Denktank.

Nadere informatie

Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam

Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam Bert Weevers Marjo Kroese Menno Logemann Rapportnummer: 110052/BW/122786 BuildDesk Benelux B.V. Arnhem, 24 december 2012 COLOFON BuildDesk Benelux B.V. Postbus

Nadere informatie

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland W.W. de Boer (KEMA) F.J. Verheij (KEMA) N. Moldovan (KEMA) W. van der Veen (KEMA) F. Groeman (KEMA) M. Schrijner

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

De wereld van aardgas

De wereld van aardgas Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN SELPE, EEN MODEL VAN DE NEDERLANDSE ENERGIEVOORZlENING

BESCHRIJVING VAN SELPE, EEN MODEL VAN DE NEDERLANDSE ENERGIEVOORZlENING APRIL 1982 ESC-17 BESCHRIJVING VAN SELPE, EEN MODEL VAN DE NEDERLANDSE ENERGIEVOORZlENING P.G.M. BOONEKAMP - 3 - VOORWOORD In het kader van integrale studies op het gebied van de energievoorzieningsproblematiek

Nadere informatie