NMT-Checklist voor de omzetting van uw fiscale jaarrekening naar een bedrijfseconomische rekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NMT-Checklist voor de omzetting van uw fiscale jaarrekening naar een bedrijfseconomische rekening"

Transcriptie

1 NMT-Checklist voor de omzetting van uw fiscale jaarrekening naar een bedrijfseconomische rekening Met deze checklist kunt u (samen met uw accountant) controleren of op de jaarrekening alle relevante kosten inzichtelijk zijn gemaakt. Dit is van groot belang in het kader van het kostenonderzoek dat de NZa in 2013 gaat uitvoeren onder tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici. pag. 1-5 Opbrengsten 1. Maakt u voor uw declaraties gebruik van een factoringmaatschappij? Indien ja: Splits de daadwerkelijke omzet en de door de factormaatschappij ingehouden kosten en rente. 2. Wordt in uw praktijk vooruit betaald bij dure behandelingen? Indien ja: Passiviseer vooruitbetalingen als vooruit ontvangen omzet op de balans onder de kortlopende verplichtingen. 3. Hebt u een B.V.? Indien ja: Renteopbrengsten of andere beleggingsopbrengsten moeten buiten het onderzoek blijven. Lonen en salarissen 4. Hebt u een meewerkend(e) partner, familielid of andere bekende in uw praktijk, waaraan u geen loon uitkeert? Indien ja: Voer een kostenpost loon hiervoor op. 1

2 Pensioen 5. Hebt u in uw jaarrekening een reservering opgenomen voor uw pensioenopbouw? Indien nee: Voer een kostenpost pensioen op, waarbij u rekening houdt met de commerciële waardering. 2 Afschrijvingskosten 6. Hebt u in investeringen versneld afgeschreven? 3 Indien ja: Herreken afschrijvingskosten. Geeft in 2011 extra kosten voor wat betreft in 2009 en 2010 versneld afgeschreven posten. Maar geeft in 2011 hogere opbrengst voor in 2011 met (max) 50% afgeschreven kosten. 7. Hebt u herinvesteringen afgeboekt? 4 Indien ja: Elimineer afgeboekte herinvesteringsreserves en herreken afschrijvingskosten. 8. Bent u een startende ondernemer? 5 Indien ja: Herreken afschrijvingskosten, zodat in de jaarstukken een bedrijfseconomische afschrijving naar voren komt. 9. Hebt u uw praktijk (eenmanszaak) ingebracht in een B.V.? Indien ja: Afschrijving commerciële goodwill. Bij inbreng van een eemanszaak in een B.V. is meestal goodwill op de balans van de B.V. opgenomen. Deze wordt fiscaal niet in aanmerking genomen. pag. 2-5 Verzekeringskosten 10. Hebt u nabetalingen in een later boekjaar opgenomen in het latere boekjaar? 6 Indien ja: Neem de nabetaling op in het jaar waarop de betaling betrekking heeft. Autokosten (zakelijk) 11. Hebt u voor het zakelijk gebruik van uw auto de bijtelling voor het privé gebruik auto van (maximaal) 25% van de catalogusprijs in mindering gebracht op de kosten? Indien ja: Elimineer de bijtelling van de auto (25% catalogusprijs). 7 Autokosten (privé) 12. Hebt u de kosten voor uw auto, die tot het privévermogen is gerekend, in rekening gebracht tegen 0,19 per kilometer? Indien ja: Kilometers berekenen op basis van bedrijfseconomische kosten en niet op basis van de fiscale norm van 0,19 per kilometer, of werkelijke kosten op basis van persoonlijke keuzes.

3 Exploitatiekosten 13. Maakt u gebruik van één of meerdere leaseconstructies voor uw inventaris? 8 Indien ja: U kunt dit in de boeken opvoeren als huurkosten of vergelijkbare kosten in de boeken als ware er aangekocht (bijvoorbeeld afschrijvingskosten, rentekosten etc.). 14. Hebt u een voorziening opgenomen voor grootonderhoud of vervangingsinvesteringen? 9 Indien nee: Houd rekening met incidenteel te betalen grote onderhoudskosten en neem hiervoor een voorziening in uw boeken op. 15. Maakt u reserveringen voor investeringen in innovatie en/of verplichtingen? Indien nee: Houd rekening met vervangingsinvesteringen t.b.v. innovatie of nieuwe wetgeving (hygiëne). Huisvestingskosten 16. Behoort uw praktijkpand tot privévermogen? 10 Indien ja: Reken bedrijfseconomische kosten toe, zoals rente, afschrijving, onderhoud etc. Schrijf af op basis van vervangingswaarde uitgaande van de werkelijk te verwachten levensduur en op basis van de huidige stand van techniek d.w.z. op basis van apparatuur die u nu wellicht nog niet hebt, maar voor een goede kwaliteit eigenlijk wel zou moeten hebben. Reken de rente toe aan het geïnvesteerde vermogen over de vervangingswaarde. Ga hierbij uit van een reële rente. Houd geen rekening met investeringsfaciliteiten, omdat die niet voor iedereen toepasbaar zijn. Ga uit van de bedrijfseconomische huur bij gebruik van een eigen praktijkruimte die tot het privé box 3 vermogen behoort, met een fictieve huur van 4%. 17. Huurt u uw praktijkpand? Indien ja: Ga uit van de huidige reële huur, zie af van toevallige voor- of nadelen. 18. Verhuurt u het pand aan de praktijk-b.v.? Indien ja: Ga uit van de bedrijfseconomische huur en niet van de fiscale huur. Ga hierbij uit van een marktconforme prijs. 19. Reserveert u voor toekomstig onderhoud, zoals schilderwerk, dakbedekking, facelift? Indien nee: Doe dit wel. 20. Is sprake van een maandelijkse bijdrage aan een samenwerkingsverband, waarbij de bijdrage niet alleen voor de huisvesting geldt? Indien ja: Deze bijdrage dient te worden gesplitst/ juist in de administratie gerubriceerd te worden. pag. 3-5

4 Verkoopkosten 21. Is er sprake van representatie-, congres-, vergaderkosten e.d., waarbij de aftrekbeperking in de winst is verwerkt? 11 Indien ja: Verhoog dan de kosten met 26,5%. 22. Houdt u rekening met een voorziening voor oninbare debiteuren? Indien ja: Waardeer het debiteurensaldo correct; zeker als latere kennis over daadwerkelijke afboekingen benut kan worden. Rente 23. Is uw praktijk deels of volledig gefinancierd met eigen vermogen en voert u hiervoor geen rentelast op? Indien ja: Reken een bedrijfseconomische rente op het eigen vermogen toe. Omzet 24. Houdt u rekening met een debiteurenrisico? Indien nee: U dient hiervoor een voorziening te treffen. Personeel 25. Heeft u in de boeken en post opgenomen voor niet-patiënt-gebonden werkzaamheden? Indien nee: U dient hiervoor een post op te nemen. 26. Heeft u in de boeken een post opgenomen voor toekomstige uitgaven voor bijzondere gebeurtenissen? Bijvoorbeeld jubilea, maar mogelijk ook voor ontslagvergoedingen of eigen risico bij ziekte. Indien nee: U dient hiervoor een post op te nemen. 27. Heeft u in de boeken een reservering opgenomen voor toekomstige uitgaven voor beloning voor werkzaamheden die u op grond van persoonlijke keuzes zelf uitvoert maar wat normaliter door personeel gebeurt, en niet tot het normale takenpakket van de praktijkhouder behoort? Daaronder valt dan ook een genormeerd bedrag voor personeel. Er zijn tandartsen zonder personeel. Indien nee: Neem hiervoor een post op in uw boeken. 28. Is er sprake van een DGA? Indien ja: Bereken het loon en de bijkomende kosten zo zuiver mogelijk en voer dit op als arbeidskosten. Bij een eenmanszaak kan dat bedrag als toegerekend loon van de zelfstandige worden opgevoerd in de beoordeling. 12 pag. 4-5

5 Verzekering tegen ziekte/a.o. 29. Hebt u een reële post opgenomen voor een verzekering tegen ziekte en/of arbeidsongeschiktheid? Indien nee: Neem de kosten van de premie voor een adequate verzekering, waarvan een ervaren waarnemer kan worden betaald, op in uw boeken. 1 Meewerkbeloning partner wordt soms niet opgevoerd als werkzaamheden beperkt zijn (fi scaal pas op te voeren als realistisch uurtarief vermenig vuldigd met gewerkte uren > 5000). Ook komt het voor dat het uurtarief niet realistisch is (bijvoorbeeld vanwege een beperkt fi scaal belang). Derde variant is dat de meewerkaftrek wordt toegepast; deze leidt niet tot een kostenpost in de winst- en verliesrekening. 2 Er wordt in de winst- en verliesrekening in principe geen rekening gehouden met pensioenopbouw. Dat is wel het geval in DGA-situaties (Directeur Groot Aandeelhouder). Daarbij is echter de dotatie gebaseerd op fi scale verplichtingen, en niet op noodzakelijke daadwerkelijke reservering. 3 Investeringen (behoudens uitzonderingen onroerende zaken) mochten in versneld afgeschreven worden, waarbij in het eerste jaar maximaal 50% afgeschreven mocht worden en in het tweede jaar de rest. 4 Het komt voor dat een bedrijfsmiddel (bijvoorbeeld auto) met winst verkocht is. Deze boekwinst wordt dan afgeboekt op de aanschafprijs van de nieuwe. Daarmee wordt de afschrijvingsgrondslag van het nieuwe bedrijfsmiddel lager. 5 Startende ondernemers mogen willekeurig afschrijven en kunnen daarom een groot deel van de activa fi scaal al afgeschreven hebben. 6 De premies voor verzekeringen staan vaak voor het betaalde bedrag in de winst-en-verlies-rekening. Er wordt vaak geen rekening gehouden met nabetalingen een jaar later vanwege bijvoorbeeld 30%-acces-decres clausule of extra werknemers op een ziekengeldverzekering. 7 Correcties i.v.m. privégebruik auto kunnen bij een IB-ondernemer in de jaarrekening verwerkt worden, bij een B.V. wordt dit privé / bij de loonheffi ng gecorrigeerd. E.e.a. gelijk te stellen. 8 Met enige regelmaat wordt de leaseconstructie van BNP Paribas toegepast waarbij eerst een periode equipment gehuurd wordt, waarna in een later boekjaar daadwerkelijk de aankoop plaatsvindt. Daarbij worden de huurtermijnen in mindering gebracht op de koopsom. 9 Fiscaal is dat vaak ook niet mogelijk. 10 Als een pand tot het privé vermogen behoort, zal voor het ondernemingsdeel een fi scaal forfaitair bedrag in mindering gebracht zijn op de winst. Als een pand ooit in het verleden is aangekocht, de bodemwaarde inmiddels bereikt is, (en er fi scaal dus vrijwel geen kosten meer zijn,) maar het pand conform marktwaarde veel meer waard is. 11 Representatie, congreskosten, vergaderkosten etc. zijn beperkt aftrekbaar (73,5%). 12 Indien sprake is van een DGA geniet deze wellicht een loon dat hoger danwel lager is dan gebruikelijk, op basis van persoonlijke of fi scale overwegingen. Alle loonkosten van een DGA (inclusief evt. kosten voor pensioen in eigen beheer) dienen in feite geheel geëlimineerd te worden om tot een juiste vergelijking met een eenmanszaak te komen. * Aankruisen wat wel/niet van toepassing is. pag. 5-5

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus AUTO & FISCUS De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus - editie 2011 - Disclaimer / copyright Hoewel aan het samenstellen van de inhoud van dit boek de uiterste zorg is besteed, aanvaarden

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 13 oktober 2014 Onderwerp Nieuwsbrief 06 2014. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 13 oktober 2014 Onderwerp Nieuwsbrief 06 2014. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 13 oktober 2014 Onderwerp Nieuwsbrief 06 2014 L.s., Bijgevoegd treft u onze nieuwsbrief aan. Een aantal onderwerpen is zoals gebruikelijk daarin wat uitgebreider

Nadere informatie

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014 NIEUWS NIEUWS BRIEF BRIEF Eindejaarstips 2014 [SPECIAL] Nummer 5 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 06/2014

MKB-NIEUWSBRIEF 06/2014 MKB-NIEUWSBRIEF 06/2014 1. Extra voorwaarden voor toepassing premiekorting jongere werknemer WERKGEVER Vanaf 1 juli aanstaande kunt u als werkgever een premiekorting ontvangen als u in 2014 en/of 2015

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 6-2014

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 6-2014 INHOUD 2 3 4 5 Extra voorwaarden voor toepassing premiekorting jongere werknemer Herinvesteringsreserve? Houd de regels in acht Wat u nog moet weten over de komende pensioenaanscherpingen Beleggen in privé

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN geschreven door Carla Custers (Reken ErOp) (Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

In deze nieuwsbrief aandacht voor: In deze nieuwsbrief aandacht voor: Premiekorting voor in dienst nemen werknemer vanuit een ww- of bijstandspositie Uitstellen belastingheffing over boekwinst door gebruik van herinvesteringsreserve Verscherping

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010 Fiscale Eindejaarsspecial 2010 Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2011,

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Juni 2007 NIEUWSBRIEF. Vrijstelling basispremie WAO:

Juni 2007 NIEUWSBRIEF. Vrijstelling basispremie WAO: NIEUWSBRIEF Juni 2007 Vrijstelling basispremie WAO: Werknemers die na 1 januari 2004 in dienst zijn genomen en toen ouder waren dan 50 jaar, krijgen vrijstelling voor de basispremie WAO. (Dit geldt ook

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Acties Startende ondernemer

Acties Startende ondernemer Acties Startende ondernemer 1. Naamskeuze Kies zo mogelijk voor een neutrale handelsnaam. Ervan uitgaan dat bedrijfsnaam t.z.t. kan worden verkocht. Hierdoor is veelal een betere verkoopprijs te bedingen,

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 INHOUD Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 DE WAARDERING VAN HET FAMILIEBEDRIJF Waardebepalende factoren 4 Twee waarderingsmethodes

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie