1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A."

Transcriptie

1 ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met hoofdletter gebruikt, verstaan: De Coöperatie: Coöperatie Blijstroom B.A. Kring: een geografische indeling waartoe leden conform het Huishoudelijk Reglement kunnen worden ingedeeld. Schriftelijk: Daar waar in deze statuten Schriftelijk wordt vermeld, wordt bedoeld, tenzij de context het hiernavolgende uitdrukkelijk beperkt of uitsluit, een tekst die schriftelijk per post, per fax, of middels enig ander daartoe geëigend elektronisch middel beschikbaar wordt gemaakt dusdanig dat deze tekst leesbaar, schriftelijk reproduceerbaar en elektronisch te bewaren is, en waarbij zowel verzender en ontvanger persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Werkgebied: Het geografische domein waarbinnen de Coöperatie haar activiteiten verricht en waaronder wordt verstaan, tenzij het Huishoudelijk Reglement dit anders bepaalt, de wijdere regio rondom Rotterdam-Noord. Winstbewijzen: Een bewijs van levering van een bijdrage aan het eigen vermogen van de coöperatie geleverd door een persoon of organisatie die niet als zodanig als lid/gebruiker overeenkomsten sluit met de coöperatie, maar de realisatie doelstelling van de coöperatie wenst te ondersteunen, en mogelijk recht geeft op een deel van de uitgekeerde winst van de Coöperatie. Naam en Zetel. Artikel Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A Zetel. Zij is gevestigd in Rotterdam.

2 2 Doel. Artikel Behoeften. De Coöperatie stelt zich ten doel in de stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien door met hen overeenkomsten te sluiten in het bedrijf die zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen Doelstelling. De Coöperatie is er op gericht in de regio Rotterdam een brede beweging te creëren die de transitie naar duurzame energie-zelfvoorziening zal versnellen, door vanuit Rotterdam-Noord de productie van schone en hernieuwbare energie te vergroten en zo groot mogelijke energiebesparing te realiseren, en aldus bij te dragen aan leefbare wijken met aandacht voor elkaar en ieders portemonnee Activiteiten. De Coöperatie tracht haar doel te bereiken door, onder meer, het aanbieden van de volgende diensten en het verrichten van de volgende taken, en voorts al hetgeen noodzakelijk is of wenselijk wordt geacht om de doelstellingen van de Coöperatie te realiseren: (a) Het betrekken van zoveel mogelijk burgers en organisaties in het Werkgebied bij de activiteiten van de Coöperatie; (b) Onderzoeken en ontginnen van het energiepotentieel, het bevorderen van kennisontwikkeling, en het bevorderen van technische en sociale innovaties; (c) Het vergroten van het energiebewustzijn door voorlichting, educatie, en aanbieden van praktijkervaring aan hiervoor genoemden; (d) Het lokaal produceren van hernieuwbare energie middels investeringen van de Coöperatie en/of hetzelfde door haar leden; (e) Het zelfstandig, en mogelijk in samenwerking met derden, collectief inkopen van hernieuwbare energie voor leden en andere klanten in aanvulling op de eigen productie; (f) Het bevorderen van energiebesparende maatregelen door het stimuleren van gedragsverandering en het bevorderen van investeringen in de stad; (g) het verrichten van werkzaamheden in opdracht van derden die bijdragen aan de realisatie van de doelstelling van de Coöperatie; (h) Het herinvesteren van winsten en/of kapitaalsrendementen voor bredere doelen samenhangend met het realiseren, behoud en de doorontwikkeling van leefbare wijken; (i) Het instellen van werk- of themagroepen onder verantwoordelijkheid van het cooperatiebestuur, het bevorderen van de oprichting van (burger)coöperaties binnen het Werkgebied, en/of het opstarten van ondernemingen in gedeeltelijk of volledig eigendom van de Coöperatie, ter realisatie van haar doelstelling; (j) Het bevorderen van actieve ledenparticipatie onder andere middels de ontwikkeling van een verrekeningsysteem ter waardering van de inzet van vrijwilligersuren of anderszins specifieke bijdragen van leden, desgewenst ook inzetbaar als intern ruilmiddel voor het leveren van onderlinge producten en diensten;

3 3 (k) Het vertegenwoordigen van de Coöperatie en haar leden naar bestaande instanties en organisaties die bevorderlijk zijn aan de doelstellingen van de Coöperatie; (l) Samenwerken met andere coöperaties en derden die in harmonie zijn met de doelstelling van de Coöperatie, ter bevordering en als resultaat van die samenwerking lokaal of bovenregionaal mogelijk nieuwe coöperatieve of andere juridische entiteiten creëren; En voorts middels inzet van alle wettelijke middelen die bevorderlijk kunnen zijn aan de doelstelling van de Coöperatie, al hetgeen hiervoor genoemd in de ruimste zin Waarden: De kernwaarden van de Coöperatie zijn vervat in de zin We gaan het zelf doen! : (a) Samen: Geen wij en zij, maar inclusiviteit en lokale betrokkenheid; van, voor en door alle gebruikers van de regio (rondom) Rotterdam-Noord, in volle sociale, economische en culturele diversiteit; (b) Zelfredzaamheid: Wij wachten niet af tot anderen het voor ons regelen, en nemen vanuit onafhankelijkheid en verbondenheid het heft in handen, nodigen iedereen uit zich bij deze beweging aan te sluiten, vanuit het besef dat de beschikbare vermogens van de stad reusachtig zijn; (c) Doen: Veranderingen treden alleen op door gedachten in handelingen te vertalen en daarom creëren we een vruchtbare, productieve omgeving voor ieder die wil bijdragen aan de missie van de Coöperatie, en gaan we op verschillende niveaus van actie aan de slag Niet-leden. De Coöperatie kan soortgelijke overeenkomsten als zij met haar leden sluit ook met anderen aangaan, maar niet in zodanige mate dat de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn. Lidmaatschap. Ledenregister. Artikel Leden kunnen zijn natuurlijke personen, niet-rechtspersoonlijkheid bezittende combinaties, als in het derde lid van dit artikel bedoeld, en rechtspersonen, die de missie van de Coöperatie onderschrijven en wensen bij te dragen aan de realisatie van haar doelstellingen De Coöperatie kent de volgende categorieën van gewone leden (sub a t/m e) en bijzondere leden (sub f), die allen de doelstelling van de Coöperatie onderschrijven, aan de realisatie van haar doelstellingen wensen bij te dragen, onder meer door het sluiten van overeenkomsten met de Coöperatie en die voorts kwalificeren volgens mogelijk aanvullende voorwaarden die in het Huishoudelijk Reglement kunnen worden gesteld: (a) Particulieren woonachtig of werkzaam in het Werkgebied van de Coöperatie en die gebruik maken van de diensten van de Coöperatie en/of anderszins bijdragen aan de realisatie van haar doelstellingen;

4 4 (b) (c) (d) (e) (f) Verenigingen van Eigenaren, gevestigd in het Werkgebied van de Coöperatie en die gebruik maken van de diensten van de Coöperatie en/of anderszins bijdragen aan de realisatie van haar doelstellingen; Ondernemers en ondernemingen die gevestigd of zakelijk actief zijn in het Werkgebied van de Coöperatie, al dan niet zijnde rechtspersonen, die gebruik maken van de diensten van de Coöperatie en/of zich door het verrichten van arbeid, het verlenen van diensten dan wel anderszins bijdragen aan de realisatie van haar doelstellingen, en die reglementair nader naar grootte van de onderneming kunnen worden uitgesplitst; Maatschappelijke organisaties, gevestigd of actief in het Werkgebied van de Coöperatie, gebruik maken van de diensten van de Coöperatie en/of anderszins bijdragen aan de realisatie van haar doelstellingen; Overheidslichamen en andere lichamen waaraan een deel van de overheidstaak is opgedragen en waaraan bij of krachtens de wet rechtspersoonlijkheid is toegekend. Financierende leden, waaronder in deze statuten wordt verstaan leden die vermogen aan de Coöperatie ter beschikking stellen waartegenover de Coöperatie één of meer winstbewijzen uitgeeft, als bedoeld in artikel Combinaties. (a) Indien een onderneming wordt gedreven door verscheidene natuurlijke en/of rechtspersonen, handelend in een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsvorm, zoals bijvoorbeeld een maatschap, een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap, zal die samenwerkingsvorm als lid worden aangemerkt. In dat geval dienen de personen, die deel uitmaken van de samenwerkingsvorm - hierna te noemen: combinatie - één van hen of een derde aanwijzen om krachtens Schriftelijke volmacht hen allen tegenover de Coöperatie in alle opzichten te vertegenwoordigen, hun rechten uit te oefenen en hen te verbinden tot al hetgeen het als lid van de Coöperatie aanmerken van de combinatie voor hen medebrengt. (b) Ofschoon de combinatie als geheel als één lid wordt aangemerkt, zullen in de boeken van de Coöperatie, respectievelijk in het register, bedoeld in lid 7 van dit artikel, alle leden van de combinatie - voor wat betreft een commanditaire vennootschap alleen de beherende vennoten - zomede de gevolmachtigde, bedoeld in dit lid, alszodanig - ook indien hij reeds deel van de combinatie uitmaakt - onder vermelding van de naam van de combinatie worden ingeschreven. Indien de gevolmachtigde alszodanig defungeert, zullen de deelnemers aan de combinatie, op straffe van opschorting van hun rechten, zo spoedig mogelijk een andere gevolmachtigde aanwijzen Aanvraag lidmaatschap. De aanvraag om als lid te worden toegelaten moet Schriftelijk worden gericht aan het bestuur, door middel van een daartoe door het bestuur op te stellen formulier. De aanvrager verstrekt alle door het bestuur nodig geoordeelde gegevens. Het bestuur beslist over de toelating, evenals de ledencategorie waartoe de aanvrager

5 5 wordt ingedeeld, zulks eventueel met inachtneming van het bepaalde in lid 10 van dit artikel Toelating. (a) Het bestuur deelt de aanvrager Schriftelijk mee of hij als lid is toegelaten of geweigerd en, in het eerste geval, binnen welke categorie hij is toegelaten. (b) Ingeval van weigering staat voor de betrokkene gedurende een maand na dagtekening van de in de eerste zin van dit lid bedoelde brief beroep open op de algemene ledenvergadering. Het beroep dient Schriftelijk, gericht aan het bestuur, te worden ingesteld. De algemene ledenvergadering kan binnen twee maanden na het instellen van het beroep besluiten de aanvrager alsnog als lid toe te laten. (c) Tegen de beslissing van de algemene ledenvergadering staat geen beroep open Aanvangsdatum. Het lidmaatschap neemt een aanvang op een door het bestuur te bepalen datum Ledenregister. Het bestuur houdt een ledenregister, waarin worden ingeschreven de namen van de leden en hun adressen, in het geval het een combinatie of een rechtspersoon betreft zoals bedoeld in lid 1 sub b respectievelijk in lid 1 sub c van dit artikel: de naam, functie en contactgegevens van de natuurlijke persoon/personen die dit lid binnen de Coöperatie vertegenwoordigt/vertegenwoordigen, evenals de datum van aanvang van het lidmaatschap en de categorie lidmaatschap waaronder het desbetreffende lid kwalificeert voor lidmaatschap, het bedrag waarvoor het betreffende lid conform artikel 8 lid 4 vrijwillig aansprakelijkheid heeft geaccepteerd, alsmede alle andere relevant geachte gegevens die als zodanig in het Huishoudelijk Reglement zijn vastgelegd. Ieder lid is verplicht aan het bestuur Schriftelijk zijn adres en de wijzigingen daarin op te geven. Het register is ter inzage van de leden. Bij deponering en/of andere verspreiding van (delen van) het ledenregister wordt conform geldende wetgeving de privacy van leden zoveel mogelijk gegarandeerd Kennisgeving. Indien een lid ophoudt te voldoen aan de vereisten van lid 1 van dit artikel, of ingeval zich wijzigingen voordoen in de samenstelling van een combinatie als bedoeld in lid 3 van dit artikel, is dat lid of die combinatie verplicht daarvan onverwijld Schriftelijk kennis te geven aan het bestuur. De leden van wie het adres niet bekend is, worden geacht ter zake van hun lidmaatschap op het adres van de coöperatie woonplaats te hebben gekozen Onderneming. Indien een lid rechtspersoon is, wordt voor de toepassing van deze statuten onder het bedrijf, door een lid uitgeoefend, verstaan de onderneming die door aandeelhouders of leden van die rechtspersoon wordt uitgeoefend Voortzetting combinatie.

6 6 (a) (b) (c) In afwijking van het hiervoor bepaalde heeft / hebben degene(n), die de onderneming van een ontbonden combinatie, al dan niet tezamen met een lid van de ontbonden combinatie, voortzet(ten), het recht, eventueel met toepassing van lid 3 van dit artikel, lid van de Coöperatie te worden. In dat geval dient / dienen hij / zij het verlangen daartoe Schriftelijk aan het bestuur te kennen geven binnen drie maanden, nadat hij / zij door het bestuur Schriftelijk is / zijn aangemaand zich ter zake uit te spreken. Hij / zij wordt / worden gerekend lid te zijn geworden met ingang van de dag, waarop hij / zij de onderneming van de ontbonden combinatie heeft / hebben voortgezet. Degene(n), die de onderneming van de ontbonden combinatie voortzet(ten), kan / kunnen alleen dan als lid van de Coöperatie door het bestuur, worden geweigerd, indien hij / zij, naar het oordeel van het bestuur, niet voldoet / voldoen aan de vereisten, gesteld in lid 1 van dit artikel. Tegen deze beslissing bestaat beroep op de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering kan binnen twee maanden na het instellen van het beroep besluiten de voortzetter(s) alsnog als lid toe te laten. Winstbewijzen. Artikel De Coöperatie is bevoegd om bij besluit van het bestuur aan gewone of financierende leden of aan een of meer van hen één of meer winstbewijzen toe te kennen. Toekenning is een eenzijdige rechtshandeling; medewerking van het betrokken lid is niet vereist. Het bestuur stelt de wijze van storting op uit te geven winstbewijzen vast, welke in contanten, anders dan bedoeld in artikel 7 lid 1 sub (a) tot en met (f) [Geldmiddelen], in natura of in een combinatie van beiden kan luiden. Het bestuur stelt de verdere voorwaarden van uitgifte vast. Aan de uitgifte van verschillende tranches winstbewijzen kunnen verschillende voorwaarden worden verbonden. De in dit lid 1 bedoelde besluiten van het bestuur behoeven de goedkeuring van de algemene ledenvergadering De winstbewijzen luiden op naam, hebben een waarde die in een nader daartoe strekkend reglement wordt vastgesteld, en kunnen in verschillende categorieën worden ingedeeld. Aan de winstbewijzen zijn uitsluitend de rechten en verplichtingen verbonden als bij en krachtens deze statuten bepaald. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 1, is aan de winstbewijzen als zodanig geen stemrecht verbonden Het bestuur houdt een al dan niet geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd register, waarin de namen en adressen van alle houders van winstbewijzen worden opgenomen, met vermelding van het aantal van de door hen gehouden winstbewijzen. Iedere houder van winstbewijzen is verplicht aan het bestuur zijn adres en de wijzigingen daarin op te geven. Het register is ter inzage van de houders van winstbewijzen, voorzover het betreft de gegevens van de desbetreffende houder zelf.

7 Onverminderd het hierna bepaalde omtrent de intrekking van winstbewijzen, zijn deze niet voor overdracht vatbaar, als bedoeld in artikel 3:83, lid 2 Burgerlijk Wetboek (a) Onverminderd het in lid 7 van dit artikel bepaalde, gelden in geval van beëindiging van het lidmaatschap de door dat lid gehouden winstbewijzen als ingetrokken door de Coöperatie en wel per het tijdstip van beëindiging van het lidmaatschap. (b) De onder (a) van dit lid 5 bedoelde winstbewijzen gelden als ingetrokken tegen de nominale waarde (a) Iedere houder van een winstbewijs [lid] is bevoegd om dat winstbewijs vrijwillig op door het bestuur vast te stellen tijdstippen ter intrekking aan te bieden aan de Cooperatie. (b) Bij aanbieding van winstbewijzen door een lid aan de Coöperatie krachtens het hiervoor onder (a) van dit lid 6 bepaalde, is de Coöperatie verplicht die winstbewijzen in te trekken tegen de nominale waarde, Het bestuur kan in de gevallen omschreven in de leden 5 en 6 besluiten om de aangeboden winstbewijzen niet in te trekken, onder voorwaarden die hier reglementair voor worden vastgesteld. Een zodanig besluit van het bestuur kan alleen betrekking hebben op alle winstbewijzen die in een bepaalde periode op grond van die bepalingen worden aangeboden en behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering (a) Het bestuur is bevoegd na goedkeuring van de algemene ledenvergadering te besluiten alle of een gedeelte van de winstbewijzen in te trekken tegen nominale waarde. De intrekking als bedoeld in voorgaande zin is een eenzijdige rechtshandeling; medewerking van de betrokken leden is niet vereist. (b) Het bestuur kan na goedkeuring van de algemene ledenvergadering in afwijking van het bepaalde onder (a) van dit lid 8 besluiten de winstbewijzen of een gedeelte daarvan in tranches in te trekken, waarbij de grootte van die tranches kan verschillen. 4.9 De winstbewijzen zullen nimmer ter beurze worden genoteerd of speculatief worden verhandeld. Schorsing. Einde van het lidmaatschap. Artikel Een lid kan worden geschorst door het bestuur voor een door het bestuur te bepalen termijn: (a) indien het lid na sommering nalatig blijft met de voldoening van zijn financiële verplichtingen jegens de Coöperatie; (b) in geval van zwaarwegende belangen.

8 8 5.2 In alle gevallen zal het bestuur eerst tot schorsing overgaan na het betreffende lid te hebben gehoord, dan wel daartoe de gelegenheid te hebben geboden. 5.3 Indien een lid wordt geschorst zal het bestuur het betreffende lid hiervan Schriftelijk, onder opgave van redenen en met mededeling van de duur van de schorsing, in kennis stellen Een geschorst lid heeft te allen tijde het recht om zijn schorsing voor te leggen aan de algemene ledenvergadering. Indien een geschorst lid het bestuur meedeelt hiertoe over te willen gaan is het bestuur verplicht om op de kortst mogelijke termijn een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, waarin dit onderwerp aan de orde komt. Bij de oproeping moet worden meegedeeld dat aldaar de schorsing van het betreffende lid aan de orde komt. Gaat het bestuur hiertoe niet binnen twee weken na ontvangst van het verzoek over dan is het geschorste lid bevoegd de bedoelde vergadering bijeen te roepen De schorsing vervalt: (a) bij het einde van de duur van de schorsing; (b) bij het einde van het lidmaatschap van het geschorste lid; (c) indien de algemene ledenvergadering niet met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen instemt met het besluit over de schorsing Gedurende de schorsing kan het lid de aan zijn lidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen, behoudens zijn spreekrecht in de betreffende bijzondere vergadering waarin zijn beroep wordt behandeld en het recht in die vergadering aanwezig te zijn en de uitnodiging daartoe te ontvangen. Het betreffende lid heeft het recht zich door deskundigen bij te laten staan die eveneens in die vergadering het woord mogen voeren Het lidmaatschap eindigt: (a) voor zover het betreft natuurlijke personen door overlijden, voor zover het betreft een rechtspersoon, wanneer zij ophoudt te bestaan en voor zover het betreft een combinatie, door zijn ontbinding indien niet binnen drie maanden nadien een verzoek is gedaan als bedoeld in artikel 3, lid 10 (b); (b) door opzegging; (c) door ontzetting Opzegging kan geschieden zowel door het lid als namens de Coöperatie. Zij moet Schriftelijk geschieden en is alleen mogelijk tegen het einde van een boekjaar, met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden Indien de opzegging geschiedt door een lid, ontvangt dat lid daarvan binnen veertien dagen een Schriftelijke bevestiging van het bestuur. Wordt de Schriftelijke bevestiging niet binnen een maand gegeven, dan is het lid bevoegd de opzegging op kosten van de Cooperatie bij deurwaardersexploot te herhalen.

9 Opzegging namens de Coöperatie kan uitsluitend geschieden ingeval een lid niet langer voldoet aan de voor hem ingevolge artikel 3, lid 1 geldende eisen en alsmede wanneer redelijkerwijs van de Coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, en wel krachtens besluit van het bestuur. Tegen een dergelijk besluit bestaat beroep op de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering kan binnen één maand na het instellen van het beroep besluiten de opzegging ongedaan te maken (a) Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden, indien een lid in strijd handelt met de statuten of reglementen, of met besluiten van de Coöperatie, of de Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. (b) De ontzetting geschiedt bij besluit van het bestuur, hetwelk onder vermelding van de feiten waarop dat besluit is gegrond, bij aangetekende brief door het bestuur aan het betreffende lid wordt medegedeeld. Het betreffende lid heeft gedurende een maand na ontvangst van die mededeling recht van beroep op de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering kan binnen één maand na het instellen van het beroep besluiten de ontzetting ongedaan te maken. Het beroep wordt ingesteld bij aangetekende brief, gericht aan het bestuur. (c) Ingeval van ontzetting eindigt het lidmaatschap met het verstrijken van de beroepstermijn, of, indien beroep is ingesteld, op de dag waarop het besluit tot ontzetting wordt bekrachtigd. Gedurende de beroepstermijn en hangende dit beroep is het lid in de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies, welke het in de Coöperatie bekleedt. Rechten en verplichtingen van de leden. Artikel (a) De Coöperatie stelt voor ieder van de in artikel 3, lid 2 bedoelde categorie leden de in artikel 2, lid 1 bedoelde overeenkomst vast op grond waarvan de Coöperatie en de leden een zakelijke relatie onderhouden. De overeenkomst kan worden voorzien van één of meer reglementen en bijlagen, waarin onderwerpen van de overeenkomst nader worden uitgewerkt. Deze reglementen en bijlagen maken onderdeel uit van de overeenkomst. (b) De Coöperatie kan wijzigingen aanbrengen in de met haar leden gesloten overeenkomsten en de daarvan deel uitmakende reglementen en bijlagen. (c) De Coöperatie stelt bij of krachtens de met de leden te sluiten overeenkomsten de wederzijdse rechten en verplichtingen vast, onverminderd de rechten en verplichtingen ingevolge deze statuten. (d) Het bestuur besluit tot vaststelling van de met de leden te sluiten overeenkomsten en tot wijziging daarvan. Dergelijke besluiten behoeven de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

10 10 Geldmiddelen van de Coöperatie. Artikel De geldmiddelen van de Coöperatie worden onder andere gevormd door: (a) lidmaatschaps- en jaarlijkse contributies volgens lid 2 en lid 3 van dit artikel; (b) ledencertificaten volgens lid 4 van dit artikel; (c) ledenobligaties volgens lid 5 van dit artikel; (d) provisies en omzetafdrachten volgens lid 6 van dit artikel; (e) bijzondere heffingen volgens lid 6 van dit artikel; (f) andere verkrijgingen, zoals onder meer schenkingen, erfstellingen en legaten; en (g) de volgens artikel 4 op winstbewijzen gestorte bedragen Ieder lid is bij aanvang van het lidmaatschap een contributie aan de Coöperatie verschuldigd. De hoogte van deze contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, vastgesteld. Het bestuur heeft daarbij de mogelijkheid de contributie te differentiëren naar en binnen ledencategorie waartoe een lid behoort, waarbij rekening kan worden gehouden met, indien relevant, het aantal (personeels)leden of deelnemers en/of anderszins uitgedrukt de (financiële) omvang van de organisatie van het lid. Het bestuur kan besluiten de contributie anders dan in de vorm van contanten, bijvoorbeeld middels de inzet van vrijwilligersuren zoals beoogd middels het verrekeningsysteem zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 sub j, te accepteren Ieder lid van de Coöperatie is een jaarlijkse contributie aan de Coöperatie verschuldigd. Jaarlijks zal de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, de hoogte van de contributie vaststellen. Het bestuur heeft daarbij de mogelijkheid de contributie te differentiëren naar en binnen ledencategorie en kan voor individuele gevallen afwijken van de vastgestelde hoogte van de contributie, waarbij rekening kan worden gehouden met, indien relevant, het aantal (personeels)leden of deelnemers en/of anderszins uitgedrukt de (financiële) omvang van de organisatie van het lid. Het bestuur kan besluiten de contributie anders dan in de vorm van contanten, bijvoorbeeld middels de inzet van vrijwilligersuren zoals beoogd middels het verrekeningsysteem zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 sub j, te accepteren De algemene ledenvergadering kan, op voorstel van het bestuur, besluiten tot de introductie van ledencertificaten, welke als kapitaalsbijdrage door de gewone leden kunnen worden verkregen, dan wel als winstuitkering kunnen worden opgebouwd. Ledencertificaten hebben een achtergesteld karakter ten opzichte van de winstbewijzen zoals bedoeld in artikel 4 en die achtergesteld zijn ten opzichte van de obligaties zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel. De looptijd, de methodiek en mogelijk de hoogte van het rendement evenals alle andere voorwaarden van de ledencertificaten worden reglementair bepaald.

11 Het bestuur is gemachtigd, onder goedkeuring van de algemene ledenvergadering, tot de uitgifte van obligaties aan leden en derden. Obligaties van eenzelfde tranche van uitgifte hebben een vaste looptijd en een vaste rentevergoeding. Alle voorwaarden van de obligaties worden nader reglementair bepaald Voor het verlenen van diensten door de Coöperatie ten behoeve van leden en niet-leden kan een provisie worden geheven, welke hetzij van geval tot geval door het bestuur wordt vastgesteld, hetzij wordt bepaald aan de hand van door de algemene ledenvergadering vastgestelde maatstaven; heeft de algemene ledenvergadering zodanige maatstaven vastgesteld, dan is het bestuur daaraan gebonden. Voor door leden via de Coöperatie extern gefactureerde omzet, en in het bijzonder de leden in de categorie ondernemers en ondernemingen, geldt een (procentuele) afdracht waarvan de hoogte en voorwaarden in het Huishoudelijk Reglement kunnen worden bepaald De algemene ledenvergadering kan, op voorstel van het bestuur, bijzondere heffingen opleggen. Aansprakelijkheid. Verrekening. Artikel Blijkt bij gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening van de Coöperatie, dat haar bezittingen ontoereikend zijn om aan haar verbintenissen te voldoen, dan zijn zij, die bij haar ontbinding leden waren of minder dan een jaar tevoren hebben opgehouden leden te zijn, tegenover de vereffenaars voor het tekort aansprakelijk. Wanneer de Coöperatie wordt ontbonden door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, delen in de aansprakelijkheid behalve de leden, allen die minder dan een jaar voor de faillietverklaring of daarna hebben opgehouden leden te zijn Ieders aandeel in het tekort wordt berekend, naar verhouding van het bedrag, dat aan het lid in het lopende boekjaar tot aan de ontbinding, of in geval van ontbinding door insolventie na faillissement tot aan het tijdstip van faillietverklaring en in de twee daaraan voorafgaande boekjaren gedurende zijn lidmaatschap of bij korter lidmaatschap, gedurende dat lidmaatschap gemiddeld per boekjaar via de Coöperatie is gefactureerd Behoudens lid 4 van dit artikel strekt zich de aansprakelijkheid van het lid of oud-lid, behoudens hetgeen voortvloeit uit lid 4 van dit artikel, nimmer verder uit dan nul euro (EUR 0,00). Financierende leden, niet tevens behorende tot een andere categorie leden, zijn behoudens lid 4 van dit artikel, van aansprakelijkheid uitgesloten Gewone leden in elk van de in artikel 3 lid 2 genoemde categorieën en financierende leden kunnen, onder voorwaarden zoals door het bestuur bepaald, op basis van vrijwillig-

12 12 heid kiezen om aansprakelijkheid tijdelijk of gedurende een langere periode, tot een hoger bedrag te aanvaarden, van hetgeen in zulke gevallen in het ledenregister melding wordt gemaakt Kan op een of meer leden of oud-leden, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, zijn of hun aandeel in het tekort niet worden verhaald, dan zijn voor het ontbrekende de overige leden en oud-leden aansprakelijk, naar de maatstaf als in lid 2 vermeld, doch zal niet leiden tot overschrijding van het in lid 3 genoemde maximumbedrag, vermeerderd met een eventueel bedrag volgens lid 4 van dit artikel De Coöperatie is bevoegd aan een lid of aan een oud-iid verschuldigde en betaalbare bedragen te verrekenen met al hetgeen de Coöperatie uit welke hoofde ook van betrokkene te vorderen heeft of zal krijgen, daaronder begrepen alles wat de Coöperatie namens de betrokkene aan derden heeft afgedragen of dient af te dragen De Coöperatie is gerechtigd bij beëindiging van het lidmaatschap al het verschuldigde, daaronder begrepen het verschuldigde voor geleverde diensten, niet uit te (doen) betalen, voordat de jaarrekening over het boekjaar waarin of waarmee het lidmaatschap eindigde door de algemene ledenvergadering is vastgesteld en kan dit in ieder geval verrekenen met hetgeen de Coöperatie van het lid waarvan het lidmaatschap eindigde, uit welke hoofde ook, te vorderen heeft of zal krijgen, daaronder begrepen alles wat de Cooperatie namens de betrokkenen aan derden heeft afgedragen of dient af te dragen. Bestuur. Artikel Samenstelling. De Coöperatie wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen aantal van ten minste drie (3) bestuurders maar bij voorkeur zeven (7) leden, waarvan maximaal eenderde (1/3) van buiten de kring der leden gekozen kan worden, indien en voor zover deze kwaliteiten bezitten die niet of in onvoldoende mate binnen de ledenkring aanwezig zijn, allen zijnde natuurlijke personen of in het ledenregister aangemerkt als vertegenwoordigend natuurlijk persoon van een lid zijnde combinatie of rechtspersoon. Een combinatie kan geen bestuurder zijn. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering besluiten dat de directeur als lid wordt toegevoegd aan het bestuur met dezelfde rechten en plichten als elk ander bestuurslid. De directeur kan niet de voorzitter van het bestuur zijn. Bij besluiten die het bestuur neemt in zijn rol als werkgever van de directeur heeft de directeur geen stem Benoeming. Voorzover de benoeming niet is geschied bij de akte van oprichting van de Coöperatie, worden de bestuurders door de algemene ledenvergadering benoemd. De voordracht voor nieuwe bestuursleden wordt gedaan door het bestuur, met goedkeuring van de raad van toezicht, zo deze volgens artikel 12 lid 1 is benoemd. Van de voorgedragen kandidaten worden eventuele nevenfuncties, zeker wanneer sprake kan zijn van mogelijke tegengestelde belangen, vermeld. Bestuursleden kunnen te allen tijde door de

13 13 raad van toezicht worden geschorst en door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen, een en ander met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde Profielschets. Het bestuur stelt een profielschets op voor de omvang en de samenstelling van het bestuur, rekening houdend met de aard van de activiteiten die door de Cooperatie worden uitgevoerd, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurders. Het bestuur bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene ledenvergadering Vacature. Indien moet worden overgegaan tot de benoeming van een bestuurder ter voorziening in een vacature nodigt het bestuur de leden Schriftelijk uit kandidaten voor te dragen. Voor de voordracht van bestuursleden niet zijnde coöperatieleden wordt bovendien via de website van de Coöperatie of anderszins in openbaarheid een oproep gedaan Ontstentenis. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het gehele bestuur belast. Ingeval van ontstentenis neemt de algemene ledenvergadering zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen Integriteit. Van bestuurders en andere leden wordt integriteit verlangd. Bestuurders committeren zich er aan uitsluitend te handelen volgens gangbare wet- en regelgeving, de letter en geest van deze statuten, en er alles aan zullen doen om transparantie en betrouwbaarheid te bevorderen, op zuiverheid te toetsen en te verzekeren dat de focus op doel en (financiële) middelen bij alle deelnemers in die gewenste volgorde blijft Bestuursaansprakelijkheid. De coöperatie sluit voor haar bestuursleden een aansprakelijkheidsverzekering af. De algemene ledenvergadering kan besluiten de aansprakelijkheid van leden van het bestuur door leden of oud-leden van de Coöperatie te beperken tot de hoogte van het bedrag waarvoor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten Vergoeding. De vergoeding voor bestuurders voor de uitvoering van hun bestuurlijke werkzaamheden worden op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld Directie. Het bestuur kan ter ondersteuning en uitvoering van zijn werkzaamheden taken delegeren aan een door hem aan te stellen directeur, coördinator of andere leidinggevende van het bureau, wiens titel door het bestuur zal worden bepaald (hierna te noemen: de directie). De directie is belast met de dagelijkse verantwoordelijkheid en leiding binnen de onderneming die de coöperatie ter realisatie van haar doelstelling uitoefent.

14 14 De directie kan haar mandaat van het bestuur ontvangen door middel van een directiestatuut, waarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directie zijn vastgelegd. Het directiestatuut wordt vastgesteld door het bestuur. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directie, gehoord hebbende de raad van toezicht indien deze volgens artikel 12 lid 1 is benoemd. De beloning, de rechten en de verplichtingen van een directeur worden bij arbeidsovereenkomst, namens de coöperatie door het bestuur aan te gaan, nader geregeld. De benoeming van andere leden van het personeel, evenals de regeling van hun arbeidsvoorwaarden, evenals de benoeming van leden van de Werkgroepen, kan het bestuur delegeren aan de directie. Bestuursfuncties. Vergadering. Bestuursbesluiten. Artikel Functionarissen. De voorzitter van het bestuur, zijnde coöperatielid, wordt door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur in functie gekozen. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris, een penningmeester, desgewenst een vicevoorzitter en elke andere functionaris die het voor zijn gewenste functioneren nodig acht. Het bestuur kan ter ondersteuning van de secretaris iemand aanwijzen die geen lid van het bestuur is en de titel van ambtelijk secretaris draagt. De secretaris van de Coöperatie, daarbij mogelijk ondersteund door de ambtelijke secretaris, is belast met het secretariaat van het bestuur, de eventuele raad van toezicht en de algemene ledenvergadering Termijn. Iedere bestuurder heeft zitting voor de tijd van drie jaar, doch, indien nodig, kan de algemene ledenvergadering voor één of meer bestuurders een kortere of langere zittingsduur vaststellen. De bestuurders treden periodiek af volgens een op te maken rooster. Een wijziging in het rooster van aftreden kan niet meebrengen, dat een zittende bestuurder tegen zijn wil defungeert, voordat de termijn waarvoor hij benoemd is verstreken is. De aftredende bestuurders zijn terstond tweemaal herkiesbaar. Voorafgaande aan herverkiezing vindt grondige evaluatie plaats ten aanzien van de kwaliteit en het functioneren van het bestuurslid in het licht van de behoeften en gewenste samenstelling van het bestuur gedurende de periode van de volgende termijn. Vaststelling van een langere zittingsduur door de algemene ledenvergadering kan er niet toe leiden dat een individuele bestuurder, behoudens het bestuurslid zijnde de directeur, langer dan twaalf (12) jaar zitting heeft Vacature. In een tussentijdse vacature wordt voorzien binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature. Intussen blijft het bestuur wettig geconstitueerd. Degene, die wordt gekozen ter voorziening in een tussentijdse vacature, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.

15 Oproep vergadering. De secretaris van de Coöperatie roept in opdracht van de voorzitter van het bestuur de bestuursvergaderingen bijeen door middel van een convocatie, aan elk lid afzonderlijk gericht. De termijn van oproeping bedraagt ten minste drie dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet medegerekend. De convocatie vermeldt de plaats waar en het tijdstip waarop de vergadering wordt gehouden, zomede de punten van behandeling Voorzitter en notulen. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen van het bestuur; de secretaris van de Coöperatie houdt de notulen. Bij afwezigheid van de voorzitter leidt de vice-voorzitter de vergadering van het bestuur. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter respectievelijk de secretaris, wijst de vergadering een van de aanwezigen aan, die met de leiding van de vergadering respectievelijk met het houden van de notulen zal zijn belast. In de vergaderingen van het bestuur brengt iedere bestuurder één stem uit. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht Stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd met gesloten ongetekende briefjes. Stemming op andere wijze, bij voorbeeld bij acclamatie, is toegestaan, indien geen van de aanwezigen zich daartegen verzet Besluitvormingsregel. In de bestuursvergadering heeft elk lid één stem. Besluiten van het bestuur worden, tenzij deze statuten anders bepalen, genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet de meerderheid van het bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Het bepaalde in artikel 2:13 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing Vertegenwoordiging. Bestuurders kunnen zich ter vergadering elk door één schriftelijk gevolmachtigde mede-bestuurder doen vertegenwoordigen Voltallig bestuur. In een vergadering, waarin het gehele bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is kunnen, mits met algemene stemmen, geldige besluiten worden genomen ook indien de voorschriften bedoeld in artikel 10, lid 4, niet in acht zijn genomen Schriftelijke besluiten. Het bestuur kan ook Schriftelijk besluiten zonder het houden van een vergadering, mits geen van de bestuurders daartegen bezwaar maakt Goedkeuring. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht, indien deze conform artikel 12 lid 1 is benoemd, zijn onderworpen de besluiten van het bestuur zoals elders in deze statuten vermeld, alsmede besluiten tot: (a) i. overdracht van het bedrijf van de Coöperatie of vrijwel het gehele bedrijf aan een derde;

16 16 (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) ii. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Coöperatie of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap, dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; iii. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de Coöperatie een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Coöperatie, door haar of een dochtermaatschappij; een voorstel tot wijziging van de statuten van de Coöperatie; een voorstel tot ontbinding van de Coöperatie; aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling, zowel voorzover het betreft de Coöperatie als een van haar afhankelijke, dochter- en/of groepsmaatschappijen en/of deelnemingen; beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Coöperatie of van een afhankelijke maatschappij, dochtermaatschappij en/of groepsmaatschappij, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Coöperatie of van een afhankelijke maatschappij, dochtermaatschappij en/of groepsmaatschappij; het aangaan van geldleningen ten laste van de Coöperatie ten belope van een bedrag van ten minste vijfentwintigduizend euro (EUR ,--) en het verbinden van de Coöperatie voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze ten belope van ten minste eenzelfde bedrag; andere besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Coöperatie of haar bedrijf. Vertegenwoordiging. Artikel Bevoegdheid. De Coöperatie wordt vertegenwoordigd door het bestuur en door twee gezamenlijk handelende bestuurders Belangenconflict. Indien een bestuurder in privé, in zijn hoedanigheid van lid van de Coöperatie dan wel als vertegenwoordiger van een lid van de Coöperatie met rechtspersoonlijkheid of van een combinatie, een belang heeft dat strijdig is met het belang van de Coöperatie, is de algemene ledenvergadering bevoegd om in een dergelijk geval één of meer andere personen aan te wijzen om de Coöperatie te vertegenwoordigen, waaronder de bestuurders van de Coöperatie. Raad van toezicht. Artikel 12.

17 Samenstelling en benoeming. De algemene ledenvergadering kan en indien wet- of regelgeving hiertoe voorschrijft, moet, op voorstel van het bestuur, besluiten tot de benoeming van een raad van toezicht. In dat geval bestaat de raad van toezicht uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste drie leden, zijnde leden van de Coöperatie. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur. Een persoon die echtgenoot/echtgenote, geregistreerd partner en/of bloedof aanverwant in de eerste of tweede graad is van een lid van het bestuur kan geen zitting hebben in de raad van toezicht. Bij het ontstaan van een hier bedoelde familierelatie tijdens de zittingsperiode zal in onderling overleg worden bepaald wie zal aftreden Profielschets. De raad van toezicht stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de doelstellingen van de Coöperatie, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. De raad legt de profielschets en iedere wijziging daarvan ter vaststelling voor aan de algemene ledenvergadering Voor de leden van de raad van toezicht wordt een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De algemene ledenvergadering kan besluiten de hoogte van de aansprakelijkheid van leden van de raad van toezicht door leden of oud-leden van de Coöperatie te beperken tot de hoogte van het bedrag waarvoor een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten De algemene ledenvergadering kan, op voorstel van het bestuur, besluiten tot het betalen van een vergoeding aan leden van de raad van toezicht voor de uitvoering van hun werkzaamheden als toezichthouder. Raad van toezicht. Benoeming. Artikel De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene ledenvergadering De raad van toezicht kan aan de algemene ledenvergadering personen voor benoeming tot lid van de raad van toelicht aanbevelen. De raad van toezicht deelt hen daartoe tijdig mede wanneer, tengevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel een vacature moet worden vervuld. Voor het doen van een aanbeveling kan de algemene ledenvergadering een redelijke termijn stellen Bij het ontbreken van een raad van toezicht wordt deze voordracht gedaan door een daartoe te benoemen commissie vanuit de algemene ledenvergadering. Bestuur draagt geen leden voor de raad van toezicht voor.

18 18 Aftreden, schorsing en ontslag van leden van de raad van toezicht. Artikel Een lid van de raad van toezicht treedt af: (a) op de datum waarop hij na zijn laatste benoeming vier (4) jaar lid van de raad van toezicht is geweest; (b) op de datum van de eerste algemene ledenvergadering na verloop van de onder a. bedoelde periode; of (c) indien hij niet langer voldoet aan een in artikel 13, lid 2 bedoelde profielschets gestelde kwaliteitseis, voorzover deze op hem of haar van toepassing is. Het door het verstrijken van zijn benoemingstermijn aftredende lid van de raad van toezicht is eenmaal terstond herbenoembaar Een lid van de raad van toezicht kan te allen tijde worden ontslagen door de algemene ledenvergadering, bijvoorbeeld, wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijze niet van de Coöperatie kan worden verlangd Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst door de algemene ledenvergadering. Taak, taakverdeling, werkwijze en besluitvorming van de raad van toezicht. Artikel Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Cooperatie en het met haar verbonden bedrijf wordt uitgeoefend door de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht staan het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de Cooperatie en haar maatschappelijke doelstelling. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van toezicht Schriftelijk op de hoogte van het strategisch beleid De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. De secretaris van de Coöperatie fungeert als secretaris van de raad van toezicht De raad van toezicht kan met inachtneming van deze statuten een of meer reglementen opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende leden van de raad van toezicht wordt geregeld De raad van toezicht vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt. Hij besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

19 Behoudens het in lid 6 van dit artikel bepaalde, kan de raad van toezicht geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van zijn leden aanwezig is De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit Schriftelijk en alle leden van de raad van toezicht zich over het desbetreffende voorstel uitspreken. Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van toezicht, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden, waaruit van het nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard De bestuurders zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken De raad van toezicht kan op kosten van de Coöperatie adviezen inwinnen die de raad van toezicht voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht. De raad van toezicht heeft hierbij een voorafgaande informeringsplicht jegens de algemene ledenvergadering ten aanzien van verwachte omvang van deze kosten Aan de leden van de raad van toezicht wordt geen vacatievergoeding uitgekeerd gezien het maatschappelijke karakter van de Coöperatie. Er geldt wel een onkostenvergoeding die reglementair wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering op voorstel van de raad van toezicht Indien er vacatures in de raad van toezicht bestaan, blijft de raad van toezicht bevoegd besluiten te nemen. Gecombineerde vergadering. Artikel Indien het bestuur of de raad van toezicht daartoe de wens te kennen geeft, zal een gecombineerde vergadering van bestuur en de raad van toezicht plaatsvinden Als voorzitter van die vergadering fungeert de voorzitter van de raad van toezicht Een bestuurder, respectievelijk een lid van de raad van toezicht, kan zich door een Schriftelijk gevolmachtigd mede-bestuurder, respectievelijk mede-lid van de raad van toezicht, ter gecombineerde vergadering doen vertegenwoordigen.

20 20 Algemene ledenvergadering. Artikel In elk boekjaar wordt uiterlijk in de zesde maand - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden - na het einde van het boekjaar ten minste één algemene ledenvergadering gehouden. De agenda voor deze vergadering ten minste bevat de volgende onderwerpen: (a) de behandeling van het Schriftelijke jaarverslag van het bestuur omtrent de zaken van de Coöperatie en het gevoerde bestuur; (b) de vaststelling van de jaarrekening; (c) de bestemming van het resultaat zoals dat uit de jaarrekening blijkt; (d) décharge van het bestuur en van de raad van toezicht; Voorts wordt uiterlijk in november een algemene ledenvergadering gehouden om tenminste de volgende onderwerpen te agenderen: (e) de begroting voor het volgend boekjaar; en (f) het strategisch beleid van de Coöperatie. Voorts wordt in deze vergadering behandeld hetgeen door het bestuur verder op de agenda is geplaatst. De hiervoor bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen van het jaarverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst Verder worden algemene ledenvergaderingen belegd zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt De algemene ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, bij zijn afwezigheid door een ander door het bestuur aan te wijzen lid van het bestuur. De voorzitter van de algemene ledenvergadering is bevoegd niet-leden tot de vergaderingen of tot door hem te bepalen gedeelten daarvan toe te laten. De secretaris van de Coöperatie is belast met het houden van de notulen, tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Bij afwezigheid van de secretaris van de Cooperatie, wijst de voorzitter van de vergadering een secretaris aan. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend Op Schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene ledenvergadering, welk verzoek de te behandelen onderwerpen moet vermelden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien binnen veertien dagen geen bijeenroeping is geschied tegen een tijdstip gelegen binnen die termijn van vier weken, kan namens de leden die de vergadering hebben

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

.votb.nl Statuten www

.votb.nl Statuten www www.votb.nl Statuten STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB). 2. Zij is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging is

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING OPRICHTING VERENIGING Op negentwintig oktober negentienhonderdzevenennegentig zijn voor mij, Mr Robert Albert Vegter, notaris ter standplaats Middelburg, verschenen: De comparanten hebben verklaard een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer"

STATUTEN INFORMELE VERENIGING Vereniging Voorkom Alzheimer STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer" VERENIGINGSSTATUTEN/OPRICHTINGSAKTE Heden, de 28 Oktober 2016, verklaren de volgende rechtspersonen 1. Louis Kock 2. Natasja Sturm 3. Stef Verlinden

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal STATUTEN Opgesteld d.d. 12 mei 1993 (N.B! Hier is de Nieuwe naam van Het Venster nog niet in opgenomen) Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal Naam Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of Doorlopende tekst van de statuten van de Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, gevestigde vereniging: Surfclub Ter Aar, zoals de zijn komen te luiden na de statutenwijziging geconstateerd bij akte op twaalf juni

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Statuten Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten

Statuten Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten Statuten Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten Naam en Zetel Artikel 1 1.1. De vereniging draagt de naam: Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten. 1.2. Zij is gevestigd te Zeist. Doel.

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende S T A T U T E N : Naam. Zetel. Artikel 1. De stichting draagt

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam STATUTEN concept Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam concept STATUTEN d.d. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de statuten van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's Gravenhage, Nassaulaan 4, zoals deze

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument Statuten Iedereen die een stichting opricht, wordt hierbij ook wettelijk verplicht statuten op te stellen. Hierin staan onder

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie;

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie; STATUTEN der LIBERTARISCHE PARTIJ Aangenomen op 28 november 2015 Artikel 1 De vereniging De vereniging draagt de naam Libertarische Partij en zal hierna worden aangeduid als de partij. De naam van de partij

Nadere informatie

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren De Zandput. 2. STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2. Zij heeft haar zetel te Zoutelande, gemeente Veere. Doel Artikel 2 1. Het

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Naam en Zetel De vereniging draagt de naam: Leidse Amateur Fotografen Vereniging. Zij is gevestigd te Leiden. Artikel 2. Doel 1. De vereniging heeft

Nadere informatie

Naam en Zetel Artikel

Naam en Zetel Artikel Naam en Zetel---------------------------------------------------- Artikel 1-------------------------------------------------------------- 1. De stichting draagt de naam: Stichting JCS.------------------

Nadere informatie

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Promotie Driebanden Groot Veldhoven verder genoemd als DGV. 2. Zij is gevestigd te Veldhoven 3.

Nadere informatie

Statuten vereniging Choochem

Statuten vereniging Choochem Statuten vereniging Choochem Artikel 1: Naam vereniging 1. De vereniging draagt de naam: Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen ; zij is statutair gevestigd te Amersfoort. 2.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O.

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. De statuten zijn op 19 september 2003 notarieel vastgelegd voor notaris mr. H.H. Bulthuis. Art. 1. Naam en zetel. De vereniging draagt de naam Historische

Nadere informatie

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen.

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft tot doel in Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen 1 CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode 2 Heden, @, verschenen voor mij, mr Rudolf Jan Cornelis van Helden, notaris te Amsterdam: 1. @ 2. @De comparanten verklaarden bij deze een

Nadere informatie

Statuten. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Brem. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.

Statuten. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Brem. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Statuten. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze statuten wordt verstaan onder: - Bestuur: het bestuur van de Stichting; - Schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander

Nadere informatie

Statuten Ouderraad ICBS de Trampoline (Herziene versie dd 5 okt 2010)

Statuten Ouderraad ICBS de Trampoline (Herziene versie dd 5 okt 2010) Statuten Ouderraad ICBS de Trampoline (Herziene versie dd 5 okt 2010) Begripsbepalingen: Artikel 1. Deze statuten verstaan onder: a. de vereniging: de in artikel 2 genoemde vereniging. b. De leden: de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog.

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a. de oudervereniging: de in artikel 2 genoemde oudervereniging; b. leden: de leden

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

STATUTEN VROUWEN IN INSTITUTIONEEL PENSIOEN (VIIP) 2 SEPTEMBER 2013

STATUTEN VROUWEN IN INSTITUTIONEEL PENSIOEN (VIIP) 2 SEPTEMBER 2013 Baker & McKenzie Amsterdam N.V. Advocaten, Belastingadviseurs en Notarissen 2013.000041.01/KT/LER Postbus 2720 1000 CS Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 551 7555 www.bakermckenzie.nl STATUTEN VROUWEN

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven

Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven Vandaag, tweeduizendelf, verscheen voor mij, Mr. Hendrikus Aalbert van Ramshorst, notaris te Duiven: * De verschenen persoon

Nadere informatie

Stichting CoderDojo Nijmegen

Stichting CoderDojo Nijmegen 1. De stichting draagt de naam: Stichting CoderDojo Nijmegen. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen en verbreden van de kennis,

Nadere informatie

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi 28 februari 00 Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Naam en vestiging Artikel 1: 1. De stichting draagt

Nadere informatie

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard.

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. (Huishoudelijk) Reglement De algemene vergadering gehouden 11-02-2008 het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 Gepaste tenniskleding

Nadere informatie

doorlopende statuten STICHTING VZVZ DERDENGELDEN gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 21 december 2012

doorlopende statuten STICHTING VZVZ DERDENGELDEN gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 21 december 2012 doorlopende statuten STICHTING VZVZ DERDENGELDEN gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 21 december 2012 STATUTEN. HOOFDSTUK I. NAAM EN ZETEL. BEGRIPSBEPALINGEN. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De Stichting

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND.

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kunstspoor Noord-Beveland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Noord-Beveland.

Nadere informatie

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 VOORSTEL TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN ALLIANDER N.V. (d.d.

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT ARTIKEL 1. NAAM EN ZETEL 1. De stichting draagt de naam: Stichting Groninger Politiek Jongeren Kontakt. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ /

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ / Mr M.J. MEIJER c.s. NOTARISSEN Keizersgracht 695-699 1017 DW Amsterdam Postbus 1556 1000 BN Amsterdam rjc/lkr/ik/9-4-2015/2014.000132.01 1 CONCEPT 9 april 2015 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Vereniging Vrienden

Nadere informatie

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 5 april 2013 STATUTEN. HOOFDSTUK I. NAAM EN ZETEL. BEGRIPSBEPALINGEN. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De Stichting

Nadere informatie

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote'

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Naam en zetel. Artikel 1. 1. De naam van de vereniging is: Historische Vereniging Bunscote. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Bunschoten. Doel. Artikel 2. 1.

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: Statuten Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 1. De vereniging draagt de naam Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk [BOCL], hierna te noemen: de vereniging. 2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE STICHTING WIJKRAAD ST. ANTONIUSVELD.

STATUTEN VAN DE STICHTING WIJKRAAD ST. ANTONIUSVELD. STATUTEN VAN DE STICHTING WIJKRAAD ST. ANTONIUSVELD. Datum van oprichting van de stichting is 23 februari 2000. STATUTEN. NAAM EN ZETEL EN DUUR. Artikel 1. 1. De stichting is genaamd: Stichting Wijkraad

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss 1 VOORSTEL VOOR WIJZIGING STATUTEN WIJKSTICHTING Oss-Zuid Heden, DATUM, verschenen voor mij, mr. NAAM NOTARIS, notaris te Oss: 1. VOORNAMEN ACHTERNAAM VOORZITTER, wonende ADRES, geboren GEBOORTEDATUM te

Nadere informatie

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten ABV de Bierkaai 18 03 2015 2 / 9 Statuten Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Bierkaai en is gevestigd te Amsterdam. Doel

Nadere informatie

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen. Model statuten vereniging 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:... 2. Zij is gevestigd in de gemeente:. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4 blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting 'Belangenzorg'. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. DOEL Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van

Nadere informatie