-HAGUE-CONSULTING-GROUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-HAGUE-CONSULTING-GROUP"

Transcriptie

1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT IVVS PROJECTBUREAU INTEGRALE VERKEERS- EN VERVOERSTUDIES bepaling consumentenuitgaven auto vervoer bureau goudappel coffeng b/ -HAGUE-CONSULTING-GROUP

2 bepaling consumentenuitgaven autovervoer Kenmerk: IVV/230/10/Mr Datum : 14 april 1986 Gew. : 7 mei 1986

3 INHOUD Blz, 1 INLEIDING 1 2 BEPALING RELEVANTE AUTOKENMERKEN 2 3 SCHATTING VAN DE MODELLEN Bewerkingen op het "panel"bestand Logits en regressies 7 4 DE KEUZE VOOR DE GEGEVENS VAN DE ANWB Algemeen Gevolgen keuze voor ANWB-cijfermateriaal De kostenposten 15 5 DE BEREKENINGSPROCEDURES Doel, structuur en werkwijze De invoer Methodiek Aannamen en veronderstellingen 25

4 -1-1 INLEIDING In het kader van het project "Prijs van een Reis", waarbij het de bedoeling is te voorzien in de behoefte om een betrouwbaar en volledig overzicht te krijgen van de reiskosten van consumenten, wordt in dit verslag uiteengezet, welke modellen en berekeningsmethodieken ten grondslag liggen aan de bepaling van de kosten, die gemaakt worden door autogebruikers. Als zodanig vormt dit rapport een onderdeel uit een reeks van vier, die in het kader van dit project zijn uitgebracht. De overige twee deelrapporten bevatten een technische rapportage van de werkzaamheden, die zijn verricht ter bepaling van modellen, schattingsprocedures en berekening van de kosten van het reizen met openbaar vervoer ("bepaling Consumentenuitgaven Openbaar Vervoer") en een leidraad voor diegenen die daadwerkelijk met de ontwikkelde software aan de slag moeten ("Systeembeschrijving en Handleiding voor de programma's"). Het vierde rapport heeft de status van hoofdrapport en is bedoeld voor diegenen, die snel een "overall"indruk willen verkrijgen van het systeem Prijs van een Reis, de toepassingsmogelijkheden, de overige resultaten en de geldigheid daarvan. Het hoofdrapport is uitgebracht onder de titel: "Bepaling Consumentenuitgaven Vervoer". Het rapport is opgebouw uit twee delen. In hoofdstuk 2 en 3 wordt verslag gedaan van de wijze waarop de beschikking verkregen werd over de benodigde autokenmerken die noodzakelijk zijn voor de bepaling van de kosten. In hoofdstuk 4 en 5 wordt ingegaan op de wijze waarop aan de hand van deze kenmerken de kosten berekend zijn voor de gemaakte verplaatsingen met de auto. Het eerste deel van de werkzaamheden is uitgevoerd door Hague Consulting Group BV (HCG) en de berekeningsprocedures zijn opgezet door Bureau Goudappel Coffeng BV (BGC).

5 -2-2 DE BEPALING VAN DE RELEVANTE AUTOKENMERKEN De totale kosten voor het maken van een verplaatsing per auto bestaan uit een deel dat duidelijk toe te schrijven valt aan de verplaatsing zelf (bijvoorbeeld kosten van benzine) en een deel dat op rekening komt van het bezit van de auto (bijvoorbeeld aanschafkosten). Ten einde de kosten aan de verplaatsing toe te kennen, moeten beide onderdelen worden berekend: de variabele en de vaste kosten. Beide hangen af van een aantal kenmerken van de auto. De ANWB-gegevens die aan deze berekening ten grondslag liggen, laten vooral verschillen in kosten zien naar gelang de prijsklasse, gebruiksduur, kilometrage en brandstofsoort. Voor benzine- en dieselauto's zijn de kosten expliciet aanwezig; die voor LPG-auto's zijn op eenvoudige wijze gerelateerd aan die voor benzine-auto's. De autokenmerken die benodigd zijn om de kosten te kunnen berekenen zijn brandstofsoort, nieuwprijs en ouderdom. Daarenboven wordt het gewicht van de auto en het nieuw of tweedehands zijn voorspeld. Dit laatste kenmerk is niet nodig voor het autokostenmodel van BGC, maar dient ter ondersteuning van de modellen die ontwikkeld zijn, om variabelen, die niet beschikbaar waren uit het OVG, te kunnen schatten. Voor de bepaling van de verplaatsingskosten is besloten om gebruik te maken van het OVG omdat dit onderzoek enerzijds al sedert 1978 gehouden wordt, zodat een langere (cross-sectie) tijdreeks beschikbaar is, anderzijds omdat mobiliteitsgegevens van ongeveer huishoudens verzameld worden. Genoemde kenmerken van auto's zijn in het OVG bestand niet beschikbaar, reden waarom besloten werd tot het ontwikkelen van modellen om ze te schatten. Weliswaar was het mogelijk geweest om voor alle kenmerken gemiddelden te gebruiken, maar dan zou belangrijke informatie wegvallen over het verband tussen autokenmerken en reisgedrag; zo zullen reizigers die vaak grote afstanden moeten afleggen het lonend vinden om een dieselauto te kopen, duurder in aanschaf maar goedkoper per kilometer.

6 -3- Voor de bepaling van deze modellen is gebruik gemaakt van het mobiliteitspanel van het Projectbureau integrale verkeers- en vervoerstudies (PbIVVS) en het Directoraat-Generaal van het Verkeer (DGV). Hoewel deze bron door haar recente start niet geschikt was voor de uiteindelijke kostenberekeningen, bevat zij wel de benodigde gegevens over de autokenmerken. Door nu modellen op het panel te bepalen die relaties leggen tussen huishoud- en mobiliteitskenmerken enerzijds en autokenmerken anderzijds en deze modellen over te dragen op het OVG-bestand worden we in staat gesteld om voor de huishoudens in het OVG uitspraken te doen over de waarschijnlijkheid waarmee het huishouden de beschikking heeft over bepaalde typen auto's en dergelijke. De correlatie of verbanden die de hier gegeven formules beschrijven zijn geen causale verbanden. Dat wil zeggen: het zou best zo kunnen zijn dat bijvoorbeeld de brandstofsoort afhangt van (volgt uit) het aantal per jaar gereden kilometers; het zou echter ook heel goed kunnen zijn, dat zij via een gemeenschappelijke oorzaak wordt bepaald; of zelfs dat het aantal kilometers een gevolg is van de brandstofsoort. Wat beweerd (en door de modellen aangetoond) wordt is slechts dat deze variabelen gecorreleerd zijn. Bij een bepaalde waarde van de ene variabele kunnen we dus besluiten tot een aannemelijke waarde voor de andere - ware hij aanwezig in de enquête - en omgekeerd. Daarmee is niet gezegd dat bij een verandering in de ene variabele de andere ook overeenkomstig het model zou veranderen, aangezien een dergelijke uitspraak de aanname van causaliteit vereist, een aanname die bij de opstelling van het model niet werd gedaan. Samenvattend kan gezegd worden dat, hoewel de modellen het mogelijk maken om aanvaardbare gevolgtrekkingen te maken omtrent niet opgenomen variabelen, gebruik ten behoeve van voorspellingen (wat gebeurt er als de tarieven 10 % stijgen) verdere aannamen vereist.

7 _4-3 SCHATTINGEN VAN DE MODELLEN In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de schattingen van de modellen voor het autotype tot stand kwamen en de uitkomsten daarvan worden weergegeven. Om te beginnen was het echter nodig enige gegevens te bewerken. De beschrijving hiervan volgt eerst, waarna de modellen zelf aan de beurt komen. 3.1 Bewerkingen op het "panel"bestand Om een indruk te krijgen van de variabelen werden allereerst beschrijvende analyses uitgevoerd op de dataset als geheel, als ook op dat deel van het bestand dat de autobezitters omvat. Daarbij is nagegaan wat het verband is tussen de over te dragen variabelen enerzijds en de variabelen gemeenschappelijk in OVG en panel anderzijds. Uit deze analyse bleek dat een aantal aanpassingen van de variabelen noodzakelijk was om vergelijkbaarheid te bewerkstelligen. Sommige van de gemeenschappelijke variabelen waren zodanig verschillend gedefinieerd in de twee bestanden, dat er geheel geen of slechts gedeeltelijk gebruik van kon worden gemaakt. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste aanpassingen van de definitie zoals die gebruikt is in het mobiliteitspanel. a. Ouderdom van de auto Opgegeven werd het bouwjaar. Vooral voor niet te oude auto's is het verschil met het enquêtejaar een te grove maat. Bij de berekening van het jaarkilometrage gaf dat problemen. De enquête vond plaats eind eerste kwartaal De ouderdom van een auto uit 1984 werd daarom op jaar gesteld, die van een uit 1983 op 0,75 jaar en zo vervolgens steeds een jaar meer. b. Nieuwprijs Opgegeven was de aanschafprijs in guldens van het jaar van aankoop. Gebruikmakend van de ouderdom, het jaar van aanschaf en de brandstofsoort leidt dit tot de volgende reconstructie van de nieuwprijs in guldens van Herleid de aanschafprijs-toen via een aangenomen jaarlijkse waardevermindering afhankelijk van de brandstofsoort volgens tabel 1 tot de nieuwprijs-toen.

8 -5- restwaarde bij ouderdom van n jaar, nieuwprijs = 100 ouderdom bij aanschaf benzine/lpg diesel Tabel 1: Afschrijvingspercentages voor auto' S van 0 tot 10 jaar en ouder naar brandstofsoort De zo gevonden nieuwprijs bleek nog steeds gecorreleerd aan het jaar van aanschaf. Aangenomen werd dat dit aan inflatie valt toe te schrijven. Er geldt dan: log (nieuwprijs-toen) = log (constante) - tijd * log (1 + r) waarin "tijd" de gegeven tijd sinds aanschaf voorstelt en "r" de te schatten inflatie. De constante die als bijprodukt wordt meegeschat, vertegenwoordigt de gemiddelde nieuwprijs-nu. Regressie van log (nieuwprijs-toen) op "tijd" leverde een gemiddelde nieuwprijs-nu van / ,- op en een inflatie voor de autoprijzen van r = Met behulp hiervan werd de nieuwprijs gecorrigeerd. c. Kilometrage Het jaarkilometrage werd gevonden door deling van de ouderdom zoals die onder a. werd gevonden op de gegeven kilometerstand. Is de auto eerstehands, dan kan aangenomen worden dat dit bedrag representatief is voor de per jaar te rijden kilometers. Is de auto daarentegen tweedehands dan kan het verband, vooral als hij relatief lang bij een vorige eigenaar was, anders liggen. Immers het aantal kilometers dat een auto per jaar aflegt zal in belangrijke mate afhangen van wie de eigenaar is. Voor het schatten van de relatie tussen jaarkilometrage en de in twee of drie dagen afgelegde afstand werd het bestand daarom beperkt tot de 40 % eerste eigenaars. Er is voor twee of drie dagen gekozen om een vergelijkbare set gegevens te hebben met het OVG. De aldus geschatte formule voor het kilometrage op grond van twee tot drie waargenomen reisdagen dient om samen met persoons- en gezinskenmerken op het gehele bestand een relatie met het eerste- of tweedehands

9 zijn te schatten. De overige autokenmerken kunnen nu eveneens op grond van het gehele bestand worden geschat, mits de variabele nieuw/tweedehands ter correctie wordt opgenomen. De noodzaak voor deze procedure blijkt wel uit het verklarend vermogen van deze variabele. Het alternatief zou zijn geweest om het kilometrage te schatten uit de afstand die werd afgelegd gedurende de zevendaagse invulling van de rittenboekjes van het panel. De resultaten van deze wijze van schatten bleken echter minder goed te zijn. Schatting_van kilometrage uit OVG-dagen Behalve genoemde schatting van het kilometrage ten behoeve van regressies en logits op het panelbestand, is er ook een schatting benodigd van het kilometrage op grond van twee tot drie reisdagen in het OVG-bestand. Het kilometrage is - naast een voorname determinant voor de jaarlijkse kosten - een belangrijke verklarende variabele voor de over te dragen autokenmerken. Daarom werd uitgebreid aandacht geschonken aan het schatten ervan. In het "panel" is zowel een schatting van het kilometrage als de in enige dagen afgelegde afstand aanwezig. Het bleek dat een simpele vermenigvuldiging van deze afstand met 366-gedeeld-door-het-aantal-dagen bijzonder slecht voldeed. Ook een regressie van kilometrage op totale afstand over drie dagen was onbevredigend wegens een lage r-kwadraat. Daarom werd geprobeerd het aantal dagen van de drie in beschouwing genomen dagen waarop niet was gereden op te nemen, naast de gemiddelde afstand per wel gereden dag. Dat leverde een basis kilometrage op met een vermindering per niet gereden dag en een vermeerdering per gereden kilometer. Deze resultaten waren echter ook niet bevredigend. Begrenzing of weglating van uitschieters leverde nog enige verbetering op. Ter controle werden frequentietabellen gemaakt van: - "werkelijk" kilometrage (kilometerstand/ouderdom); "voorspeld" kilometrage op "panel" uit drie dagen; "voorspeld" kilometrage op "OVG" volgend de in "panel" gevonden regressieformule.

10 -7- Helaas bleek nu dat de twee laatste verdelingen naar boven een veel kleinere spreiding hadden dan de gegeven eerste verdeling. Vervolgens werden regressies uitgevoerd van kilometrage per jaar op het aantal kilometer per dag uitgesplitst naar aantallen dagen waarop niet was gereisd en naar eerste en tweedehands. Deze konden samengevoegd worden tot twee regressies met beperking tot eerstehands auto's met begrenzing tot kilometer per jaar en met weglating van gevallen waarin op een dag meer dan 350 km werd ingevuld in het rittenboekje. Uit een beschrijvende analyse van de gereisde kilometers per jaar bleek dat de op deze wijze gevonden verdeling beter voldeed. De vergelijkingen zijn bij: De drie invuldagen, al of niet gereden: - kilometrage = * afstand-drie-dagen. Twee invuldagen, al of niet gereden: - kilometrage = * afstand-twee-dagen. De coëfficiënten zijn een gemiddelde over verschillende combinaties uit zeven weekdagen. Deze combinaties zijn niet significant verschillend van elkaar. De r-kwadraten lagen bij de drie invuldagen rond de 0.18, bij de twee invuldagen rond de Logits en regressies De variabelen die naar "OVG" moeten worden overgedragen teneinde de autokosten voor de in OVG opgenomen verplaatsingen te schatten, zijn - behalve het in dit opzicht op zichzelf staande kilometrage - ouderdom, nieuwprijs, gewicht en brandstofsoort. Zij worden in panel geschat ("voorspeld", gecorreleerd) op de variabelen die ook in OVG een equivalent hebben. In aanmerking hiervoor komen persoonlijke kenmerken als: geslacht, leeftijd, inkomen, beroep, opleiding en jaarkilometrage en kenmerken van het huishouden zoals: grootte, aantal rijbewijzen en wagenpark. De keuze van het model viel voor de continue variabelen ouderdom, nieuwprijs en gewicht op een simpele regressie: de storing mag redelijkerwijs wel normaal verdeeld worden verondersteld. Voor het schatten van een drievoudige keuze van brandstofsoorten ligt het logitmodel voor de hand. Voor

11 -8- de bepaling van dit laatste model is ook gebruik gemaakt van de tweedeling nieuwe-tweedehands auto's. Over te dragen_variabelen Het probleem met ouderdom, nieuwprijs en gewicht van de auto was ook hier dat de regressies van deze variabelen op de gemeenschappelijke variabelen formules opleverden, die bij toepassing zowel op het panel- als op het OVG-bestand verdelingen met te geringe spreiding gaven. Wel was gebleken dat ze sterk werden beïnvloed door het eerste- of tweedehands zijn van de auto. Dit gegeven ontbreekt in het OVG. Daarom werd ook een model voor tweedehands auto's geschat. Een logit op panel leverde een redelijke verklaring op van de keuze tussen eerste- en tweedehands. In de regressies voor ouderdom, gewicht en nieuwprijs werd tweedehands als verklarende variabele toegevoegd en de verdelingen van de hiermee voorspelde endogenen variabelen lieten in panel een aanmerkelijke verbetering in de spreiding zien. Ook na overdracht van tweedehands en de andere drie variabelen op OVG bleek nog een behoorlijke spreiding over te zijn. De_gemeenschap_geli2ke variabelen Uit de kruistabellen was reeds gebleken, dat personen van middelbare leeftijd andere kenmerken bezitten met betrekking tot auto (gebruik) dan jongeren of ouderen. Het ligt dan voor de hand om naast de leeftijd zelf ook het kwadraat ervan op te nemen in de regressies. Het beroep was ook van invloed, maar slechts de categorieën werk, werkloos en werk-niet-van-toepassing (studenten, huisvrouwen, gepensioneerden en diensplichtingen) bleken overdraagbaar. Het aantal rijbewijzen in het gezin was voornamelijk van invloed via de splitsing één rijbewijs-meer rijbewijzen. De tabel is opgezet op een manier die het mogelijk maakt de verschillende logits en regressies met elkaar te vergelijken. In de eerste kolom staan de onafhankelijke variabelen, vooraf gegaan door de constante. In de volgende kolommen vindt men per kolom steeds een vergelijking weergegeven door de opname van de bij elke onafhankelijke variabele horende coëfficiënt.

12 voorspeld model type model kwaliteit alternatief/eenheden tweedehands p 2 = Logit 0.10 tweedehands gewicht regression R 2 =0.18 kg nieuwprijs regression R 2 =0.07 ƒ (xlooo) ouderdom regression R 2 = =0.41 : jaren benzine brandstoftype logit p 2 = 0.22 LPG diesel constant geslacht leeftijd (leeftijd) 2 /100 huishoudgrootte inkomen werkloos niet-werkend aantal auto's (aantal personen met rijbewijs) 2 km/jaar (xlooo) 4.6 (.7) -.14 (.03).10 (.04).17 (.05) -,020(,.007).82 (.26).24 (.13) -.33 (.15) (..006) 610 ( 50) -74 ( 11) 9.6 (2.1) -8.9 (2.3) 1.4 (.5) -19 ( 13) 21 ( 7) 2.9 (.3) 9.5 (3.5) -3.0 (0.7).39 (.15) -.33 (.17) -.46 (.26).12 (.03) 2.6 (.8).10 (.03) 6.2 (.7).27 (.18) (,.033).091 (.04).12 (.03) (,.007).32 (.20).36 (.12) -.65 (.16) (,,005) -.14 (.19 ( (.06).06).007) ( 1.4) -.68 (.30).84 (.31) ( ( (..016) ( 1.6).6).19) tweedehands 19 ( 9) 1.7 (.7) 2.8 (.1).82 (.27).37 (.36) gewicht nieuwprijs ouderdom (. 0007).010 (.008) (.050) (..010) (.07)

13 -9- Boven aan de kolom staat de naam van de te verklaren (afhankelijke)variabele. Eronder het toegepaste model, logit of regressie, en de waarde van de (eventueel daarmee vergelijkbare) r-kwadraat. Dit getal, in principe liggend tussen 0 en 1, geeft een aanwijzing over hoe goed (1) of slecht (0) het model past op de gegevens. Tenslotte vindt men de eenheden genoemd. "Tweedehands" dient men te interpreteren als: de kans op het hebben van een tweedehands auto. Ter illustratie, de kolom "benzine" dient men te lezen als: - de nutsfunctie voor benzine = -.14 * leeftijd +.19 * (leeftijd) 2 / * km/jaar * gewicht * nieuwprijs Via deze en de nutsfuncties voor de andere brandstofsoorten kan men de kans berekenen dat een zekere persoon voor een benzine-auto zal kiezen (of heeft gekozen). Iemand die kilometer per jaar meer rijdt heeft daarop een kleinere kans, gezien de negatieve coëfficiënt van Iemand met een auto die gulden duurder is heeft daarop een grotere kans. Komen beide gevallen samen, dan vallen toe- en afname in dit voorbeeld net tegen elkaar weg en zo iemand heeft juist de zelfde kans op een benzineauto als de eerst genoemde. Gezien de waarden van kilometer en 4,400 gulden kan men stellen dat het kilometrage van grotere invloed is op het (niet) hebben van een benzine-auto dan de nieuwprijs. De getallen tussen haakjes zijn een maat voor de fout in de geschatte coëfficiënten. De kans is ruwweg tweederde dat de coëfficiënten van de populatie liggen tussen de geschatte waarde min de foutmaat en die plus de foutmaat. Uit de tabel kan men afleiden dat het werkloos zijn een sterke invloed (.82) heeft op het hebben van een tweedehands auto. Vergelijk het met de invloed van een extra gezinslid (.17), per jaar tienduizend gulden minder verdienen (.20), een tweede auto (.24), de enige met een rijbewijs zijn (.33) of een kilometrage dat tienduizend lager is (.31).

14 -10- De variabelen geslacht en werk hadden niet-significante coëfficiënten, die bovendien relatief zeer klein waren. In de uiteindelijke schatting zijn deze er uit gelaten. Regressie_gewicht De constante van 610 houdt een gewicht van 610 kilogram in, te corrigeren via de ernaast opgenomen verklarende variabelen. Vooral leeftijd heeft een sterke (zij het een door het tevens voorkomen van het kwadraat duistere) "invloed" op het gewicht van de auto die men heeft. Nadere bestudering zal leren dat vooral jongeren en ouderen een naar verhouding lichte auto bezitten. Variabelen met relatief kleine niet-significante coëfficiënten werden ook hier weer weggelaten. Voor "werk-nvt" geldt, dat de coëfficiënt groot genoeg is om invloed te hebben op het voorspelde gewicht, maar dat hij niet al te significant is. Omdat het in het model in feite gaat om het overdragen van gemiddelden en niet om het aantonen van effecten werd opname verantwoord geacht. Regressie nieuwprijs Vrouwen bezitten in doorsnee een drieduizend gulden goedkopere auto, wellicht niet toevallig bijna geheel gecompenseerd (2.600 gulden) door een tweede rijbewijs in het gezin. De gezinsgrootte is opgenomen, ondanks een overschrijdingskans van 7,5 %. De r-kwadraat is lager dan bij "gewicht". De reden kan zijn dat "gewicht" expliciet bekend is, terwijl "nieuwprijs" moest worden gereconstrueerd. Aangezien er een sterk verband bestaat tussen deze twee variabelen (er is een tabel beschikbaar met gemiddeld gewicht per prijsklasse), werd overwogen om de kostenberekening niet op basis van nieuwprijs uit te voeren, maar op basis van gewicht. Vermoedelijke vertraging en de introductie van onbekende extra variantie deed ons daar van af zien. Regressie ouderdom Meest opvallend door aannemelijkheid is de waarde 2.8 bij "tweedehands". Tweedehands auto's zijn blijkens panel gemiddeld 2.8 jaar ouder dan nieuw aangeschafte.

15 -11- De opgenomen niet-significante coëfficiënten zijn "geslacht" en "werknvt". Over dergelijke variabelen moet nog worden opgemerkt dat ze in de kruistabellen wel significante effecten te zien geven. Ze werden afgezwakt door de mee opgenomen verklarende variabelen. Logit brandstofsoort Uit de tabel blijkt dat vrouwen naar verhouding minder op LPG en nog minder op diesel rijden. Het inkomen maakt alleen enig verschil waar het de keuze van diesel betreft: meer inkomen, minder dieselrijders. Opvallend is de sterke voorkeur van werklozen voor LPG ten opzichte van zowel benzine als diesel. "Meer auto's in het huishouden" hangt juist weer uitsluitend samen met het gebruiken van diesel. Omdat het hier drie alternatieven (brandstofsoorten) betreft is de beslissing tot opname van de verschillende variabelen wat moeizamer; een variabele die geen significant verschil aangeeft tussen de eerste en tweede brandstofsoort, ook niet tussen de tweede en derde, kan wel significant zijn tussen het eerste en derde alternatief. In zo'n geval werd de coëfficiënt voor het tweede alternatief meegeschat als hij niet duidelijk bij het eerste of derde kon worden getrokken. Dit deed zich voor bij tweedehands, nieuwprijs en ouderdom.

16 -12-4 DE KEUZE VOOR DE GEGEVENS VAN DE ANWB 4.1 Algemeen Het'door BGC ontwikkelde AUCOST-model gaat uit van de jaarlijks door de ANWB geleverde brochures "Kosten-Voorcalculatie 1984 voor personenauto's met benzinemotor" en "Kosten-Voorcalculatie 1984 voor personenauto's met dieselmotor". In deze brochures wordt uitgegaan van nieuwe auto's. Voor zowel personenauto's met benzinemotor als met een dieselmotor worden die brochures uitgegeven voor een aantal prijsklassen. Zo zijn in 1984 voor auto's met een benzinemotor 31 prijsklassen onderscheiden en voor auto's met als brandstof diesel 19. Dat gebruik gemaakt is van de ANWB-gegevens vloeit voort uit het feit, dat er geen geschikter alternatief voor handen is. Per onderscheiden prijsklasse worden vijf matrices geleverd. Deze matrices zijn gebaseerd op één tot en met vijf gebruiksjaren. Per matrix worden kilometerklassen onderscheiden, die zowel per matrix én brandstofsoort ofwel in aantal ofwel in grootte variëren. In de rijen van deze in kilometerklassen verdeelde matrices staan de kosten per kilometer (in centen) vermeld van een aantal mogelijke kostenposten. De ANWB levert geen soortgelijke kostenmatrices voor auto's die op LPG rijden. Wel geeft zij een brochure uit, waar een omrekenformule vermeld staat, waarin uitgegaan wordt van de kosten van een auto met benzinemotor van dezelfde prijsklasse. Daarbij worden de extra vaste kosten, die het gebruik van LPG impliceren opgeteld en de besparing, die het gevolg is van een lagere LPG-prijs afgetrokken (zie brochure: Auto op LPG, ANWB, 1984 en "Wat kost die auto", uitgave in de reeks Wegwijzer van Consumentenbond). Belangrijk voor de bepaling van de waardevermindering van de auto in de tijd, dat men erin rijdt, zijn de afschrijvingspercentages. Aan de hand van een vijftal percentages, die per brandstofsoort gedeeltelijk verschillen, berekent de ANWB de afschrijving. Zij gaan niet verder dan afschrijving over vijf jaar. 4.2 Gevolgen keuze voor ANWB-cijfermateriaal De ANWB-gegevens zijn bestemd voor nieuwe auto's. De nieuwprijs is derhalve noodzakelijk. Deze is door HCG geschat. Op basis van deze nieuwprijs

17 -13- dient bepaald te worden tot welke prijsklasse de auto behoort. De ANWB hanteerde voor 1984 de volgende prijsklassen. Benzine Diesel gulden gulden ti ii gulden gulden gulden gulden ii ii gulden gulden gulden gulden ii ii gulden gulden Een belangrijke vraag, die beantwoord moet worden om te kunnen bepalen van welke ANWB-kostenmatrix gebruik gemaakt moet worden, is het aantal jaren, waarmee men in de auto rijdt: de gebruiksduur. Het CBS voorziet niet (meer) in een cijfer, dat de gemiddelde bezitsduur aangeeft. Het laatste cijfer, dat door hen is gepubliceerd, dateert uit 1981, waarbij bleek dat deze tussen nieuwe en tweedehands aangeschafte auto's nogal verschilde (zie: het bezit en gebruik van personenauto's 1981, tabel 2, CBS). Op grond van gegevens uit het panelonderzoek lijkt de aanname, dat de gemiddelde gebruiksduur voor zowel nieuw aangeschafte als tweedehands auto's 3 jaar is, niet onrealistisch is. Echter, zekerheid daarover bestaat niet. Vandaar dat in het AUCOST-programma de mogelijkheid is ingebouwd gebruik te maken van twee kostenmatrices op basis van respectievelijk twee en drie gebruiksjaren. Een vierde gevolg van de keuze voor de ANWB-kostenvoorcalculatiematrices is het feit, dat de kosten vermeld staan per kilometerklasse. Daarmee is bedoeld het aantal per jaar gereden kilometers. Zoals al is aangegeven verschillen deze klassen gedeeltelijk in grootte per brandstofsoort. Echter, zij verschillen ook in aantal per matrix. Ter vermijding van het invoeren van grote aantallen cijfers, die wellicht minder relevant zijn, is uitgegaan van een zelfde aantal kilometerklassen bij twee gebruiksjaren en bij drie gebruiksjaren. In het programma AUCOST is derhalve gekozen voor de indeling, zoals die door de ANWB bij drie gebruiksjaren is weergegeven. Deze ziet er als volgt uit.

18 -14- klasse Benzine tot km per jaar km per jaar km per jaar km per jaar km per jaar km per jaar km per jaar Diesel tot km per jaar km per jaar km per jaar km per jaar km per jaar km per jaar De ANWB schrijft de auto's af op basis van hun nieuwwaarde. Zij hanteren daarbij de volgende percentages: 30 % na 1 jaar, 40 % na 2 jaar, 50 % na 3 jaar. Na 4 jaar verschillen de afschrijvingspercentages voor auto's met benzinemotor van die met een dieselmotor. Voor auto's met als brandstof benzine geldt: na 4 jaar 58 % en na 5 jaar 65 %. Voor auto's met als brandstof diesel geldt na 4 jaar een waardevermindering met 55 % en na 5 jaar 60 %. In het model wordt op basis van de veronderstelling, dat het gewicht van de auto invloed heeft op de afschrijving in de eerste twee jaar - iets wat onder andere blijkt uit de ANWB BOVAG koerslijst en het feit, dat de premie voor de motorrijtuigenbelasting gekoppeld is aan het gewicht van de auto - gedifferentieerd naar lichte en zwaardere auto's. De auto's tot kg worden geacht in het eerste jaar 25 % in waarde te verminderen en, in het tweede jaar 38 %. Voor het AUCOST-model dienen met betrekking tot deze percentages een aantal opmerkingen en aanvullingen vermeld te worden. De afschrijving wordt in het programma berekend. Weliswaar wordt uitgegaan van de ANWB-afschrijvingspercentages, maar omdat in het bestand sprake kan zijn van tweedehands aangeschafte auto's is besloten de waardevermindering van de auto als gevolg van ouderdom zelfstandig te berekenen. Hiervoor dient de ouderdom van de auto bekend te zijn. Ook deze variabele is door HCG geleverd. Op basis van de nieuwprijs, de ouderdom en het aantal gebruiksjaren wordt de afschrijving berekend. Omdat er sprake van kan zijn dat auto's de ouderdom van vijf jaar overschrijden is de door de ANWB-geleverde reeks van vijf percentages over vijf jaar niet toereikend. Besloten is om het maximum aantal jaren waarover afgeschreven wordt, te stellen op 10. Door middel van extrapolatie van de ANWB-afschrijvingspercentages is zo een reeks ontstaan, verschillend per brandstofsoort, die in het AUCOST-programma zijn ingevoerd.

19 -15- Een waarschuwing is hier op zijn plaats. Het aantal aannamen bij deze percentages is groot. Zo gaat de ANWB uit van percentages die niet per prijsklasse en merk verschillen, doch alleen - en dat nog gedeeltelijk - per brandstofsoort. Verondersteld is tevens dat extrapolatie van de ANWBafschrijvingspercentages een bruikbaar instrument is om te komen tot percentages voor vijf tot tien jaar oude auto's. Waar al eerder opgewezen is, is het feit dat er geen kostenmatrices beschikbaar zijn voor auto's, die op LPG rijden. Deze matrices worden in het programma aangemaakt op basis van het door de ANWB ter hand gestelde omreken-algoritme. In de nu volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de voor het AUCOSTprogramma benodigde ANWB-cijfers en de wijze, waarop zij door de ANWB zijn becijferd. 4.3 De kostenposten In de brochures wordt uitgegaan van een aantal autokostenposten. Deze zijn uitgesplitst naar vaste en rij- (of variabele-) kosten. Onderscheiden worden de volgende posten Rente: A. Vaste kosten:. afschrijving. verzekering. motorrijtuigenbelasting. stalling PM. onderhoud carrosserie/diversen Totaal A B Rijkosten:. afschrijving. brandstof. olie. banden. reparaties Totaal B TOTAAL A + B Rente De post "Rente" is niet in het totaal A opgenomen. Als verantwoording hiervoor meldt de ANWB, dat de auto op verschillende manieren kan zijn

20 -16- gefinancierd. Het rentepercentage verschilt hierdoor nogal, waardoor het uitgaan van één vaste rentevoet niet realistisch is. In het AUCOST-model kan rente als vaste-kostenpost worden berekend. Dit dient aangegeven te worden met een zelf te bepalen percentage (rentevoet). Bij de ANWB wordt een rentepercentage van 10 % geopperd. De Consumentenbond noemt percentages variërend van 8 % (rente op langlopende spaarrekening) tot 25 %, al naar gelang de financiering. Exactere cijfers zijn op dit moment niet bekend Afschrijving (vaste kosten) De onder het hoofd "afschrijving" vermelde kosten zijn gebaseerd op de ANWB-percentages en op het feit, dat de auto door de eigenaar nieuw is aangeschaft. Zoals in paragraaf 4.2 al is vermeld, wordt de afschrijving in het AUCOST-programma voor elke auto, ongeacht of hij nieuw of tweedehands is aangeschaft, afzonderlijk berekend. Deze post moet dus uit het totaal A verwijderd worden, wil men het totaal van de overige genoemde vaste kosten als invoer laten fungeren voor AUCOST Verzekering Zowel voor auto's op benzine als voor auto's op diesel is een bedrag opgevoerd voor verzekering. Dit bedrag is gebaseerd op een WA/CASCO-verzekering zonder regio-korting en zonder eigen risico (ook wel All Riskverzekering genoemd). Wel werd rekening gehouden met 25 % bonuskorting. Per prijsklasse is een bedrag aan premie (inclusief assurantiebelasting) berekend en bij een jaargebruik van kilometer of minder is ook nog een reduktie toegepast van 10 % wegens "beperkt gebruik". In het model kan deze kostenpost, indien gewenst, verhoogd of verlaagd worden met een zelf te bepalen percentage (zie verder hoofdstuk 5) Motorrijtuigenbelasting De motorrijtuigenbelasting wordt vastgesteld op basis van het soort brandstof en de massa van de auto. Uitgegaan is van de gemiddelde massa van de auto's binnen elke prijsklasse.

Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV CONSULT aan Rijkswaterstaat MOGELIJKE VERMINDERING VAN HET BENZINEVERBRUIK DOOR DE INSTELLING VAN SNELHEIDSBEPERKINGEN R-7~-3 Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Een nieuwe auto: Vergelijking privé-leasen en kopen

Een nieuwe auto: Vergelijking privé-leasen en kopen Een nieuwe auto: Vergelijking privé-leasen en kopen Deze bijlage hoort bij het artikel, dat maandag 5 september 2011 verschijnt op de ombudspagina s van het Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Gooi-

Nadere informatie

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd Suzuki Financial Services Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd Heeft u voor uw nieuwe Suzuki motor financiële flexibiliteit nodig? Kies dan voor Suzuki

Nadere informatie

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd Suzuki Financial Services Financiële flexibiliteit, full service Operational of goed en betrouwbaar verzekerd Welke financiering past bij u? Betreft de aankoop van uw Suzuki motor een zakelijke aankoop?

Nadere informatie

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde.

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde. 1 Kosten van duurzame productiemiddelen 1.1 Inleiding Een onderneming maakt kosten om omzet te kunnen behalen. De kosten vormen de basis voor de totstandkoming van de verkoopprijs. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. De kosten van duurzame productiemiddelen. Wat zijn afschrijvingen? Waardevermindering van je bezit!

Hoofdstuk 22. De kosten van duurzame productiemiddelen. Wat zijn afschrijvingen? Waardevermindering van je bezit! www.jooplengkeek.nl De kosten van duurzame productiemiddelen Hoofdstuk 22 Wat zijn afschrijvingen? Waardevermindering van je bezit! Duurzame bezittingen gaan we afschrijven in meerdere jaren. (niet in

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2008-II

Eindexamen m&o vwo 2008-II Opgave 2 Bij deze opgave horen drie informatiebronnen, de informatiebronnen 1 tot en met 3. In informatiebron 1 staan gegevens over de Peugeot 307. In informatiebron 2 staat informatie over het parkeervergunningenbeleid.

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2 e editie 18 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM

Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM Samenvatting belangrijkste resultaten Op verzoek van V&W heeft SZW een eerste inschatting gemaakt van de koopkrachteffecten

Nadere informatie

Rapport. Rapportage Bijzondere Bijstand 2013

Rapport. Rapportage Bijzondere Bijstand 2013 w Rapport Rapportage Bijzondere Bijstand 2013 T.J. Slager en J. Weidum 14 november 2014 Samenvatting In 2013 is er in totaal 374 miljoen euro door gemeenten uitgegeven aan bijzondere bijstand. Het gaat

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

De normale afzet van Verhoeven, uitgedrukt in ton/km per jaar, is als volgt verdeeld:

De normale afzet van Verhoeven, uitgedrukt in ton/km per jaar, is als volgt verdeeld: MA1 Oefententamen 3 Opgave 1 Verhoeven bv is een middelgrote transportonderneming die vrachten vervoert binnen Nederland voor diverse klanten. De onderneming heeft plannen om haar vrachtwagens te vervangen

Nadere informatie

3. Kenmerken van personenwagens

3. Kenmerken van personenwagens 3. Kenmerken van personenwagens Tabel 29: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie Bouwjaar categorie bjcat 1990 en eerder 403.46 3.89 403.46 3.89 1991 tot 1995 997.17 9.62 1400.63 13.52

Nadere informatie

Versie 8.07 Autobelastingen Factsheet 2013

Versie 8.07 Autobelastingen Factsheet 2013 Versie 8.07 Hoogte autobelastingen in 2013 Benzineauto Belasting per automobilist 2500 2712 2000 1500 1000 1716 1968 1524 1272 500 De gekozen voorbeeldauto is een gebruikte benzineauto en representeert

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Derde Enkelvoudige Belastingkamer PROCES-VERBAAL. van de mondelinge uitspraak in het beroep van X te Z, belanghebbende,

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Derde Enkelvoudige Belastingkamer PROCES-VERBAAL. van de mondelinge uitspraak in het beroep van X te Z, belanghebbende, Kenmerk: 2129/88 LJ GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Derde Enkelvoudige Belastingkamer PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak in het beroep van X te Z, belanghebbende, tegen de uitspraak van de Inspecteur

Nadere informatie

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk M201210 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk Arjan Ruis Zoetermeer, september 2012 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk De leeftijd van de ondernemer blijkt

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

3.2. De wagens. Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen. Tabel 7. Wagens naar type. Tabel 8. Bedrijfswagens. Eindverslag van de analyse opdracht

3.2. De wagens. Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen. Tabel 7. Wagens naar type. Tabel 8. Bedrijfswagens. Eindverslag van de analyse opdracht 3.2. De wagens In Vlaanderen tellen we bijna 2400000 personenwagens, in het bezit van huishoudens. De wagens van (leasing- en verhuur-)bedrijven zijn hier dus niet inbegrepen. Dit verklaart ook het lage

Nadere informatie

4 BEPALEN VAN GEWICHTEN

4 BEPALEN VAN GEWICHTEN 4 BEPALEN VAN GEWICHTEN Van het totaal aantal huishoudens die uit het Rijksregister geselecteerd waren (zgn. bruto-steekproef), hebben er een aantal niet meegewerkt aan de enquête. Zulke non-respons veroorzaakt

Nadere informatie

Handleiding. Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw

Handleiding. Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw Handleiding Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw 09-07-2009 Introductie... 3 Tabblad Inleiding... 4 Hoofdalternatieven... 5 Subalternatief... 6 Bouwdata... 6 Gebouwen... 6 Tabblad

Nadere informatie

Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2014

Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2014 Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2014 G.P. Lut Dit onderzoek is uitgebracht in opdracht van Sociaal Fonds Taxi Kenmerk R20130152B/C10128/GLU/GJO Zoetermeer, Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 NACALCULATIE

Nadere informatie

Verbanden tussen demografische kenmerken, gezondheidsindicatoren en gebruik van logopedie

Verbanden tussen demografische kenmerken, gezondheidsindicatoren en gebruik van logopedie Notitie De vraag naar logopedie datum 24 mei 2016 aan van Marliek Schulte (NVLF) Robert Scholte en Lucy Kok (SEO Economisch Onderzoek) Rapport-nummer 2015-15 Kunnen ontwikkelingen in de samenstelling en

Nadere informatie

Belastinguitgave 2013

Belastinguitgave 2013 Belastinguitgave 2013 Overijsselse gemeenten beperken stijging woonlasten Inwoners van Overijssel betalen in 2013 gemiddeld slechts een fractie meer aan gemeentelijke woonlasten dan vorig jaar. In tien

Nadere informatie

Netwerkdiagram voor een project. AOA: Activities On Arrows - activiteiten op de pijlen.

Netwerkdiagram voor een project. AOA: Activities On Arrows - activiteiten op de pijlen. Netwerkdiagram voor een project. AOA: Activities On Arrows - activiteiten op de pijlen. Opmerking vooraf. Een netwerk is een structuur die is opgebouwd met pijlen en knooppunten. Bij het opstellen van

Nadere informatie

G0N11a Statistiek en data-analyse: project Eerste zittijd Modeloplossing

G0N11a Statistiek en data-analyse: project Eerste zittijd Modeloplossing G0N11a Statistiek en data-analyse: project Eerste zittijd 2007-2008 Modeloplossing Opmerking vooraf: Deze modeloplossing is een heel volledig antwoord op de gestelde vragen. Om de maximumscore op een vraag

Nadere informatie

BIJLAGE A1. Versie 24 maart 2016 (v1.0)

BIJLAGE A1. Versie 24 maart 2016 (v1.0) BIJLAGE A1 CO 2 EMISSIE-BEREKENING 2015 Versie 24 maart 2016 (v1.0) Managementsysteem Fugro GeoServices B.V. Blz. 1 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Emissie berekening 3 3. Toelichting per werkblad

Nadere informatie

J CONSlf. Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid. Rapport mobiliteitsontwikkelingen

J CONSlf. Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid. Rapport mobiliteitsontwikkelingen J CONSlf Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid Rapport mobiliteitsontwikkelingen Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid Rapport mobiliteitsontwikkelingen

Nadere informatie

5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken

5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken 5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken Tabel 19. Verdeling van wagens volgens de wijze waarop ze in bezit gekomen zijn Cumulative Cumulative BEZIT Frequency Percent Frequency Percent

Nadere informatie

Gedragsanalyse Experiment Verzekeren per Kilometer

Gedragsanalyse Experiment Verzekeren per Kilometer Gedragsanalyse Experiment Verzekeren per Kilometer Jasper Knockaert mailto:jknockaert@feweb.vu.nl 11 oktober 29 1 Inleiding Het Transumo project Verzekeren per Kilometer onderzoekt de mogelijkheden van

Nadere informatie

veelgestelde vragen Private lease

veelgestelde vragen Private lease veelgestelde vragen Private lease 1. Wat houdt private lease in? 2. Wat zijn voordelen van private lease? 3. Wat zit er in de maandprijs, die ik betaal? 4. Wat is het verschil tussen privé lease, private

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s blijft tot en met 2013 bestaan.

Nadere informatie

Doorrekenen H2 scenario

Doorrekenen H2 scenario Doorrekenen H2 scenario Significant B.V. 28 oktober 2010 Paul van Hooff Scenarioberekeningen Om de gevolgen van veranderingen in de samenstelling van de busvloot in de Stadsregio Arnhem Nijmegen te kunnen

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE

HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE 1 DOEL VAN REGRESSIE ANALYSE De relatie te bestuderen tussen een response variabele en een verzameling verklarende variabelen 1. LINEAIRE REGRESSIE Veronderstel dat gegevens

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat... minder auto?

Je bent jong en je wilt wat... minder auto? - Je bent jong en je wilt wat... minder auto? Kim Ruijs Significance ruijs@significance.nl Marco Kouwenhoven Significance kouwenhoven@significance.nl Eric Kroes Significance kroes@significance.nl Bijdrage

Nadere informatie

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages.

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages. MARGES EN SIGNIFICANTIE BIJ STEEKPROEFRESULTATEN. De marges van percentages Metingen via een steekproef leveren een schatting van de werkelijkheid. Het toevalskarakter van de steekproef heeft als consequentie,

Nadere informatie

Tijdreeksanalyse in verkeersveiligheidsonderzoek met behulp van state space methodologie

Tijdreeksanalyse in verkeersveiligheidsonderzoek met behulp van state space methodologie Samenvatting Tijdreeksanalyse in verkeersveiligheidsonderzoek met behulp van state space methodologie In dit proefschrift wordt een aantal studies gepresenteerd waarin tijdreeksanalyse wordt toegepast

Nadere informatie

De Caddy Van en Maxi Van

De Caddy Van en Maxi Van De Caddy Van en Maxi Van De Caddy Van en Maxi Van De Caddy EcoFuel en Caddy BiFuel. Kostenbewuste ondernemers zoeken doorgaans een bedrijfsvoertuig dat niet alleen op korte termijn maar ook op lange termijn

Nadere informatie

Achtergrondinformatie bij het artikel: Rooikosten verlagen door het beter benutten van rooiers en kippers.

Achtergrondinformatie bij het artikel: Rooikosten verlagen door het beter benutten van rooiers en kippers. Achtergrondinformatie bij het artikel: Rooikosten verlagen door het beter benutten van rooiers en kippers. Dit document is opgesteld als achtergrondinformatie bij het artikel Lagere rooikosten bij betere

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 Verhoging MRB-tarief per 1 januari 2009 De afbouw van de BPM wordt net als in 2008 gefinancierd door een verhoging van het rijksdeel van de MRB. De stijging

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; overwegende, dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden jonger dan 65 jaar bij verordening

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

6 VERDELING VAN WAGENS VOLGENS VERSCHILLENDE KENMERKEN

6 VERDELING VAN WAGENS VOLGENS VERSCHILLENDE KENMERKEN 6 VERDELING VAN WAGENS VOLGENS VERSCHILLENDE KENMERKEN TABEL 13 VERDELING VAN DE WAGENS VOLGENS DE WIJZE WAAROP ZE IN HET BEZIT GEKOMEN ZIJN 10 Cumulative Cumulative BEZIT Frequency Percent Frequency Percent

Nadere informatie

Evaluatierapport sloop- en terugkoopregeling Gemeente Rotterdam

Evaluatierapport sloop- en terugkoopregeling Gemeente Rotterdam Evaluatierapport sloop- en terugkoopregeling Gemeente Rotterdam Sarah Boer Özcan Erdem Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Februari 2017 In opdracht van cluster Stadsontwikkeling- Ruimte en Wonen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 20 tijdvak wiskunde A (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

b) Het spreidingsdiagram ziet er als volgt uit (de getrokken lijn is de later uit te rekenen lineaire regressie-lijn): hoogte

b) Het spreidingsdiagram ziet er als volgt uit (de getrokken lijn is de later uit te rekenen lineaire regressie-lijn): hoogte Classroom Exercises GEO2-4208 Opgave 7.1 a) Regressie-analyse dicteert hier geen stricte regels voor. Wanneer we echter naar causaliteit kijken (wat wordt door wat bepaald), dan is het duidelijk dat hoogte

Nadere informatie

De Caddy en Caddy Maxi

De Caddy en Caddy Maxi De Caddy en Caddy Maxi Naast de zuivere diesel- of benzinemodellen zijn de Caddy en de Caddy Maxi als optie ook verkrijgbaar als modelvarianten Caddy EcoFuel en Caddy BiFuel. Met deze alternatieve aandrijvingsvarianten

Nadere informatie

Meerkeuze vragenlijst Vervoersonderzoek OBN

Meerkeuze vragenlijst Vervoersonderzoek OBN Bedrijfsnaam:.. Contactpersoon:.... Telefoonnummer:.... E-mailadres:.... Graag 1 antwoord aankruisen tenzij anders is aangegeven! Bedrijfskenmerken 1. Op wat voor een type klant richt uw bedrijf zich het

Nadere informatie

Herkansing Inleiding Intelligente Data Analyse Datum: Tijd: , BBL 508 Dit is geen open boek tentamen.

Herkansing Inleiding Intelligente Data Analyse Datum: Tijd: , BBL 508 Dit is geen open boek tentamen. Herkansing Inleiding Intelligente Data Analyse Datum: 3-3-2003 Tijd: 14.00-17.00, BBL 508 Dit is geen open boek tentamen. Algemene aanwijzingen 1. U mag ten hoogste één A4 met aantekeningen raadplegen.

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 4

Inhoud. 1 Inleiding 4 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 5 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit tijdvakloon berekenen 5 2.2 Formule voor berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief AUTOBELASTINGEN 2014 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s stopt 1 januari 2014 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s stopt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport WERK, ZORG EN INKOMEN Zoetermeer, 25 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Aan : Het college Van : Robrecht Lentink, afdeling samenleving Betreft : Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Datum : 5 april 2012 Notitie Wat kost RegioTaxiPlus ( in relatie tot het Tweede besluit voorzieningen

Nadere informatie

5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken

5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken 5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken Tabel 17. Verdeling van de wagens volgens de wijze waarop ze in bezit gekomen zijn Cumulative Cumulative BEZIT Frequency Percent Frequency Percent

Nadere informatie

Methodebeschrijving. Centraal Bureau voor de Statistiek. Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2010 = 100

Methodebeschrijving. Centraal Bureau voor de Statistiek. Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2010 = 100 Methodebeschrijving Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2010 = 100 1. Inleiding Dit is een methodebeschrijving van de statistiek Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten (O-PINW). De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 632 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (de maatstaf voor de duur van het recht op uitkering en enige andere onderwerpen)

Nadere informatie

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning CPB Notitie Datum : 27 augustus 2004 Aan : de SP, de heer E. Irrgang SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning 1 Inleiding De SP-fractie heeft het CPB gevraagd de budgettaire en koopkrachteffecten te

Nadere informatie

Aanvullingen bij Hoofdstuk 8

Aanvullingen bij Hoofdstuk 8 Aanvullingen bij Hoofdstuk 8 8.5 Definities voor matrices De begrippen eigenwaarde eigenvector eigenruimte karakteristieke veelterm en diagonaliseerbaar worden ook gebruikt voor vierkante matrices los

Nadere informatie

Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid

Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid Dr.ir. P.W. Heijnen Faculteit Techniek, Bestuur en Management Technische Universiteit Delft 22 april 2010 1 1 Introductie De

Nadere informatie

Ga vooruit naar een duurzame toekomst.

Ga vooruit naar een duurzame toekomst. Ga vooruit naar een duurzame toekomst. Rijden op OGO CNG is schoner, goedkoper en makkelijk. Verder vooruit Inhoudsopgave Duurzame en betaalbare mobiliteit binnen handbereik 4 Groeiende behoefte naar duurzaamheid

Nadere informatie

Summary in Dutch 179

Summary in Dutch 179 Samenvatting Een belangrijke reden voor het uitvoeren van marktonderzoek is het proberen te achterhalen wat de wensen en ideeën van consumenten zijn met betrekking tot een produkt. De conjuncte analyse

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T21FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting kwantitatieve analyse ACM van de loterijmarkt

Bijlage 1 Toelichting kwantitatieve analyse ACM van de loterijmarkt Bijlage 1 Toelichting kwantitatieve analyse ACM van de loterijmarkt 1 Aanpak analyse van de loterijmarkt 1. In het kader van de voorgenomen fusie tussen SENS (o.a. Staatsloterij en Miljoenenspel) en SNS

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Voorspellende analyse bij marktonderzoek

Hoofdstuk 19. Voorspellende analyse bij marktonderzoek Hoofdstuk 19 Voorspellende analyse bij marktonderzoek Voorspellen begrijpen Voorspelling: een uitspraak over wat er naar verwachting in de toekomst zal gebeuren op basis van ervaringen uit het verleden

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T23FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Rekenen aan wortels Werkblad =

Rekenen aan wortels Werkblad = Rekenen aan wortels Werkblad 546121 = Vooraf De vragen en opdrachten in dit werkblad die vooraf gegaan worden door, moeten schriftelijk worden beantwoord. Daarbij moet altijd duidelijk zijn hoe de antwoorden

Nadere informatie

M Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat. A. Ruis

M Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat. A. Ruis M200814 Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat A. Ruis Zoetermeer, december 2008 Prognoses vanuit het MKB Ondernemers in het MKB zijn over het algemeen goed in staat

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde C vwo 2011 - I

Eindexamen wiskunde C vwo 2011 - I Autobanden De meeste personenauto s hebben 4 banden. Als een auto 1160 kg zwaar is, moet elke band 290 kg dragen. Van een auto die bijvoorbeeld 1800 kg zwaar is, moet elke band 450 kg dragen. Een zwaardere

Nadere informatie

Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel

Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel 26.0 Inleiding In dit hoofdstuk leer je een aantal technieken die je kunnen helpen bij het voorbereiden van bedrijfsmodellen in Excel (zie hoofdstuk 25 voor wat bedoeld

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 12 IB 170-1T21FD Was u in 2012 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In deze aanvullende toelichting vindt u meer informatie over het privégebruik van een woning

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 00 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag 5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag Bij alle tot op heden uitgevoerde OVG s in Vlaanderen (Vlaanderen april 1994-april 1995, Vlaanderen januari 2000-januari 2001, de stadsgewesten

Nadere informatie

Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993)

Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993) Belastingdienst Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993) BPM 065 1Z*2FD Oude bpm-tarieven (vanaf 1993) Moet u voor een gebruikt motorrijtuig (personen auto, motor of bestelauto) bpm betalen? Dan hoeft

Nadere informatie

Elementen voor de hervorming van de verkeersbelasting

Elementen voor de hervorming van de verkeersbelasting 16/9/2014 Elementen voor de hervorming van de verkeersbelasting Gemeenschappelijke workshop FISC & TRADO Laurent Franckx, Inge Mayeres (VITO) Algemeen» Doelstelling: empirische analyse van impact van wijziging

Nadere informatie

HANDLEIDING ANALYSE FINANCIËLE EFFECTEN VERVOERSSYSTEMEN

HANDLEIDING ANALYSE FINANCIËLE EFFECTEN VERVOERSSYSTEMEN HANDLEIDING ANALYSE FINANCIËLE EFFECTEN VERVOERSSYSTEMEN 2010 Policy Research Corporation, namens de sociale partners inhet beroepsgoederenvervoer over de weg en de logistiek (CNV, FNV, TLN en VVT) Meer

Nadere informatie

Business case afnemer CBG Virtual Pipeline Ten behoeve van Virtual Pipeline concept Ameland Flexigas

Business case afnemer CBG Virtual Pipeline Ten behoeve van Virtual Pipeline concept Ameland Flexigas Business case afnemer CBG Virtual Pipeline Ten behoeve van Virtual Pipeline concept Ameland Flexigas Februari 204 Rapport R-0022-03 Eilandstraat 3 335AB Papendrecht kamst@cleanmiles.eu www.cleanmiles.eu

Nadere informatie

Netwerkdiagram voor een project. AON: Activities On Nodes - activiteiten op knooppunten

Netwerkdiagram voor een project. AON: Activities On Nodes - activiteiten op knooppunten Netwerkdiagram voor een project. AON: Activities On Nodes - activiteiten op knooppunten Opmerking vooraf. Een netwerk is een structuur die is opgebouwd met pijlen en knooppunten. Bij het opstellen van

Nadere informatie

De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie. achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning - tabellenboek

De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie. achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning - tabellenboek De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning tabellenboek \inisterie van Verkeer en Waterstaat 'irectoraatgeneraal Rijkswaterstaat Colofon Uitgave:

Nadere informatie

6 kleine volumewagen wagen, hoofdzakelijk bestemd voor personenvervoer, met vijf tot zeven zitplaatsen

6 kleine volumewagen wagen, hoofdzakelijk bestemd voor personenvervoer, met vijf tot zeven zitplaatsen Bijlage 2 bij Omzendbrief KB/BZ 2017/4 betreffende verwerving en vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen. Verwervingsvoorwaarden dienstvoertuigen 1. OMSCHRIJVING KLASSEN DIENSTVOERTUIGEN De

Nadere informatie

BEREKENING KINDERALIMENTATIE

BEREKENING KINDERALIMENTATIE BEREKENING KINDERALIMENTATIE In Aliment 2016 worden de kinderen waarvoor betrokkene onderhoudsplichtig is individueel benaderd. De kinderen worden dus niet, zoals het uitgangspunt van het Tremarapport

Nadere informatie

GJ/C10748/2014/0147. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi. Zoetermeer, november 2014

GJ/C10748/2014/0147. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi. Zoetermeer, november 2014 Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2015 GJ//2014/0147 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi Zoetermeer, november 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Heeft u uw keuze al gemaakt? Ontwikkelingen in keuzemodellen. Gerard de Jong Significance, ITS Leeds en NEA

Heeft u uw keuze al gemaakt? Ontwikkelingen in keuzemodellen. Gerard de Jong Significance, ITS Leeds en NEA Heeft u uw keuze al gemaakt? Ontwikkelingen in keuzemodellen Gerard de Jong Significance, ITS Leeds en NEA Inhoud 1. Keuzemodellen in soorten en maten 2. RUM (random utility model) 3. GEV (generalised

Nadere informatie

Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen 7

Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen 7 1 Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen Kennisvragen paragraaf 1.1 en 1.2 1. Wat bestudeert de bedrijfseconomie? 2. We onderscheiden bij uitgaven kosten en verspillingen. Wat is het verschil

Nadere informatie

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding -versie 31 mei 2007- pag. 1 1. Inleiding Deze toelichting heeft betrekking op het controleprotocol Stichting Transumo, versie 31 mei 2007, en heeft tot doel een nader invulling te geven aan een aantal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 100 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

AUTOVERZEKERINGEN BESCHRIJVING UITGEBREIDE PRIJSANALYSE

AUTOVERZEKERINGEN BESCHRIJVING UITGEBREIDE PRIJSANALYSE AUTOVERZEKERINGEN BESCHRIJVING UITGEBREIDE PRIJSANALYSE Marktconforme profielenset Een marktconforme profielenset bevat een selectie van klantprofielen die een realistisch beeld van de huidige markt geeft.

Nadere informatie

Migrerende euromunten

Migrerende euromunten Migrerende euromunten Inleiding Op 1 januari 2002 werden in vijftien Europese landen (twaalf grote en drie heel kleine) euromunten en - biljetten in omloop gebracht. Wat de munten betreft, ging het in

Nadere informatie

Toelichting letters (ABC s)

Toelichting letters (ABC s) Toelichting letters (ABC s) Aedes, november 2017 Inleiding In dit document is beschreven voor welke prestatievelden in 2017 letters (ABC s) zijn toegekend en hoe deze worden berekend. De Aedes-benchmark

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1375 (2011-2012) Nr. 7 15 februari 2012 (2011-2012) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1375 (2011-2012) Nr. 7 15 februari 2012 (2011-2012) stuk ingediend op stuk ingediend op 1375 (2011-2012) Nr. 7 15 februari 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Kostensoorten

Hoofdstuk 13 Kostensoorten Hoofdstuk 13 Kostensoorten Paragraaf 13.1 1. Kosten zijn onder andere in te delen in kostensoorten a. Wat zijn kostensoorten? b. Welke zes kostensoorten onderscheidt men meestal? c. Waarom worden de kosten

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Directie Internationale Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar)

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s

Nadere informatie

Dit artikel beschrijft hoe een prijs op CO2 invloed heeft op de kosten van het rijden met de fossiele brandstoffen diesel en benzine en het rijden in

Dit artikel beschrijft hoe een prijs op CO2 invloed heeft op de kosten van het rijden met de fossiele brandstoffen diesel en benzine en het rijden in Dit artikel beschrijft hoe een prijs op CO2 invloed heeft op de kosten van het rijden met de fossiele brandstoffen diesel en benzine en het rijden in een elektrische auto op grijze én groene stroom. Het

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie