Resultaten KAVB 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten KAVB 2013"

Transcriptie

1 Resultaten KAVB

2 VOORWOORD Opbouwen Het jaar 2013 was het jaar waarin afscheid genomen werd van veel collectieve zekerheden in de bloembollensector. Met het besluit tot opheffen van het Productschap Tuinbouw werd tegelijkertijd ook de afbouw van veel gezamenlijk gefinancierde activiteiten in gang gezet. Bij de start van 2013 was dan ook volledig onduidelijk welke activiteiten na afloop van het jaar nog voor de sector uitgevoerd konden blijven worden. Inmiddels is het jaar afgesloten en is duidelijk dat de KAVB veel zaken die voor onze achterban belangrijk zijn heeft weten te behouden. Zo zijn er inmiddels vrijwillige alternatieven voor de vergoedingsregelingen voor schade door stengelaaltje in narcis en tulpen, is er een leliefonds opgericht waaruit onderzoek gefinancierd wordt, kunnen energieprojecten nog worden uitgevoerd, is er nog financiering voor het aanvragen van vrijstellingen voor gewasbeschermingsmiddelen, worden problemen op het gebied van naamgeving van cultivars nog steeds aangepakt en wordt belangrijke regelgeving zoals de Knolcyperusverordening overgedragen aan het ministerie van Economische Zaken. Naast de afbouw is er in een jaar tijd dus ook al weer veel opgebouwd! In het voor u liggende resultatenoverzicht wordt u in een oogopslag duidelijk wat de KAVB het afgelopen jaar nog meer voor u heeft gedaan en bereikt. We zijn er echter nog niet. Zo maken we ons grote zorgen over de financiering van teelttechnisch onderzoek. Zonder goede infrastructuur en onderzoekers wordt het onmogelijk om snel en goed in te kunnen spelen op problemen en kansen. Ook ontbreken op dit moment afzetstatistieken zodat we in het duister tasten over de ontwikkelingen op afzetmarkten. Daarnaast wordt nog gezocht naar mogelijkheden om een milieujaarverslag uit te brengen. Heel belangrijk, gezien de huidige discussies over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bloembollenteelt en de publieke opinie. Werk aan de winkel dus voor het komende jaar! Tot slot: de KAVB heeft zich het afgelopen jaar samen met de leden ingespannen om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen, oplossingen te zoeken en nieuwe wegen in te slaan. Ook komend jaar staan alle medewerkers en bestuurders van de KAVB weer klaar om, samen met u, verder te bouwen aan een gezonde bloembollensector. René le Clercq Algemeen voorzitter KAVB Prisca Kleijn Directeur KAVB 2

3 VERENIGING Tweede Ledendag in teken van afscheid voorzitter Op 7 maart organiseerde de KAVB voor de tweede keer een Ledendag. Het scheiden van de huishoudelijke vergadering in december en een meer informele bijeenkomst voor de leden bleek in 2012 een goede zet te zijn geweest. Op 7 maart 2013 kwamen ruim 200 leden naar Corpus in Leiden. Wijnboer Ilja Gort hield deze middag een inspirerend verhaal over ondernemerschap. Centraal tijdens deze Ledendag stond het afscheid van KAVB-voorzitter Sjaak Langeslag. In totaal 21 jaar was hij voorzitter van de vereniging. Verschillende sprekers gingen in op de vele facetten van zijn voorzitterschap. Op voorstel van het hoofdbestuur beloonden de leden zijn jarenlange inzet met het erevoorzitterschap, een titel die in de ruim 150-jarige geschiedenis van de vereniging slechts twee keer eerder is verleend. Als aandenken aan zijn afscheid kreeg Langeslag het eerste exemplaar van de bundel Voorbij en verder uitgereikt. Daarin is een selectie opgenomen van de columns die hij schreef voor Bloembollencultuur en later BloembollenVisie. Kredietverzekering voorziet in behoefte Ook in 2013 konden KAVB-leden gebruik maken van de kredietverzekering die de KAVB haar leden biedt. Het afgelopen jaar kon de KAVB constateren dat dit voor leden een financieel gunstige dienst is, waarvan het gebruik het afgelopen jaar is gestegen. 2012: positief financieel resultaat De jaarrekening van de KAVB over 2012 sluit af met een positief resultaat. Ook voor 2013 verwacht de KAVB een positief resultaat te behalen. Deze ontwikkeling is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan besparingen binnen de werkorganisatie, het meer kostendekkend maken van diverse activiteiten en het zoeken naar alternatieve financiering van een aantal activiteiten. Ook voor de komende jaren verwacht de KAVB de zaken financieel op orde te hebben. Drie Noord-Hollandse kringen werken samen Op initiatief van de provincie Noord-Holland is het noordelijk deel van die provincie aangemerkt als Greenport. In Greenport Noord-Holland Noord is de land- en tuinbouw sterk vertegenwoordigd, met sectoren als de bloembollenteelt, veredeling, veehouderij, akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt en tuinbouw onder glas. De drie KAVB-kringen Noordelijk Zandgebied, West-Friesland en Kennemerland werken in deze greenport nauw met elkaar samen in het project Tulpen telen met rendement. Ook wordt gewerkt aan een tweede project, waarbij wordt nagegaan of kennis over het coaten in de zaadwereld toepasbaar is voor het ontsmetten en coaten van bloembollen. Ook wil de KAVB in dit verband initiatieven rond duurzaamheid ontplooien. 3

4 VERENIGING KAVB blijft inzetten op samenwerking Waar dat maar mogelijk is werkt de KAVB samen met andere organisaties in binnen- en buitenland. De keuze voor de samenwerkingspartner verschilt per onderwerp. Zo is onder andere in de Regiegroep Lelie samengewerkt met Anthos en LTO Groeiservice, en trokken KAVB en Plantum samen op waar het ontwikkelingen rond het Europees kwekersrecht betrof. Waar het om gewasbescherming gaat participeert de KAVB in de Werkgroep Gewasbescherming, waarvan Sjaak Langeslag in 2013 voorzitter was. De KAVB vindt deze samenwerking van groot belang, zeker bij sectoroverstijgende zaken op het gebied van wetgeving en maatschappij. Op internationaal gebied neemt de KAVB deel aan een Europese Werkgroep die samenwerking zoekt op het gebied van toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen in kleine sectoren zoals de bloembollensector. Handelsreglement niet aangepast De KAVB heeft in 2013 veel tijd gestoken in discussies met Anthos, Hobaho en CNB over modernisering van het Handelsreglement. Alle inzet ten spijt bleken de verschillen te groot om de besproken aanpassingen in 2013 te kunnen doorvoeren. Daardoor blijft de huidige versie van het Handelsreglement van kracht. Op initiatief van de KAVB is in het najaar van 2013 een bestuurlijk overleg gehouden dat inmiddels een vervolg heeft gekregen. De gesprekken worden in 2014 voortgezet. Leden snel en vaak geïnformeerd De KAVB informeerde in 2013 haar leden snel en op tal van manieren. Veel meer dan in het verleden krijgen KAVB-leden veel informatie als eerste te lezen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over onderzoek of nieuwe middelen. De KAVB gebruikt een scala aan communicatiemogelijkheden. Via berichten zijn leden snel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Op die manier zijn ook leden exclusief uit te nodigen voor bijeenkomsten. De KAVB-pagina s in BloembollenVisie laten leden en niet-leden zien wat de KAVB aan activiteiten ontplooit. Sinds dit jaar heeft de KAVB ook een Facebookpagina, waar regelmatig activiteiten te zien zijn in bijvoorbeeld de KAVB-keuringszaal of op de Proef- en Monstertuin. Centraal in de communicatie vanuit alle groepen en besturen die de KAVB kent staat de vraag hoe de KAVB de belangen van de leden behartigt en wat de resultaten van deze inzet zijn. Najaar 2013 is gestart met het aanpassen van de KAVB-website aan de wensen en eisen van deze tijd. Wijzigingen in KAVB-organisatie In 2012 heeft de Algemene Ledenvergadering van de KAVB besloten tot enkele wijzigingen in de KAVB-organisatie. Dit betreft de bestuurlijke en werkorganisatie. Tijdens een extra Algemene Ledenvergadering in maart 2013 zijn besluiten genomen ten aanzien van de samenstelling van het Hoofdbestuur van de KAVB. Ook benoemden de leden in de persoon van mr. René le Clercq een nieuwe voorzitter. Hij is 58 jaar en heeft een belangrijk deel van zijn carrière gewerkt in de sierteelt. Vele jaren was hij directeur van veredelingsbedrijf Fides. Op bestuurlijk terrein was hij actief voor onder meer de Verenigde Bloemenveilingen Nederland en Plantum. Le Clercq is benoemd voor een periode van drie jaar. Sinds zijn benoeming heeft hij kennisgemaakt met alle kringen en veel relaties van de KAVB. Per 1 november 2013 verliet Frans van Houts de KAVB. Hij was bijna veertien jaar beleidsmedewerker op het gebied van mineralen, ruimtelijke ordening en wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Zijn werkzaamheden zijn per 1 september 2013 overgenomen door Corine Anker. 4

5 NIEUWE COLLECTIEVEN Continuïteitsfonds stengelaaltje narcis Ook voor de narcissenteelt heeft de KAVB gewerkt aan voortzetting van een vergoedingsregeling. KAVB-leden kunnen deelnemen aan een zogenoemd continuïteitsfonds, dat de vereniging zelf beheert. Deelnemers betalen 75 euro per ha. Als 60% van het areaal narcissen meedoet, levert dit voldoende geld op om jaarlijks een bedrag van ongeveer euro uit te kunnen keren. Dit komt overeen met het langjarig gemiddelde van de uitgekeerde bedragen van de afgelopen jaren. Risico stengelaaltje tulp blijft verzekerbaar De KAVB heeft met verzekeraar AgriVer gewerkt aan een stengelaaltjesverzekering voor tulp. Vooral op zandgrond kan een aantasting door dit quarantaineorganisme voor heel veel financiële schade zorgen. De regeling die er via het PT was wordt voortgezet op vrijwillige basis via deze verzekering. Getroffen ondernemers kunnen maximaal 50% van de getaxeerde schade terugkrijgen. De schadevergoeding hangt af van het aantal deelnemers en de aangetroffen schade. Deze verzekering is alleen bestemd voor KAVB-leden. De premie bedraagt gemiddeld driehonderd euro per ha. Onderzoek lelie Vorig najaar reageerden lelietelers massaal op het plan om voor onderzoek aan lelie een fonds in te richten. Afgelopen jaar is het aantal deelnemers aan dit fonds verder toegenomen. Het geld dat via dit fonds beschikbaar is, is in 2013 ingezet om aanvullend onderzoek uit te voeren naar de relatie tussen wondheling en het verspreiden van PlAMV. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn gemeld aan de deelnemers aan het fonds. Promotie dahlia Net als in 2012 werd vanuit de KAVB-productgroep Dahlia deelgenomen aan een aantal collectieve beplantingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk. De KAVB coördineerde het aanleveren en transport van de stekken naar de diverse plaatsen. De deelname was succesvol. Alleen al in Parijs behaalde de collectieve inzending twee eerste plaatsen en twee derde plaatsen. Tulpen Onderzoeks Fonds Op 12 september werd tijdens een gezamenlijke actualiteitenavond van CNB en KAVB het startsein gegeven voor het Tulpen Onderzoeks Fonds (TOF). In dit fonds werken de KAVB en LTO Groeiservice samen om de continuïteit van onderzoek aan tulpen te waarborgen. Het betreft hier niet alleen onderzoek naar ziekten en plagen, maar ook op het gebied van energiebesparing. Deelname is vrij voor iedereen. Telers betalen 40 euro per ha, broeiers 80 euro per miljoen stelen. KAVB legt basis voor tijd na PT In 2013 heeft de KAVB veel tijd gestoken in het nagaan van mogelijkheden om activiteiten voort te zetten die voorheen vanuit de vakheffing werden betaald. Het PT nodigde organisaties uit om aan te geven welke activiteiten zij wilden overnemen. De KAVB heeft diverse activiteiten op onder meer het gebied van duurzaamheid (mineralen, waterkwaliteit, emissie), plantgezondheid en de coördinatie van het gewasbeschermingsmiddelenpakket overgenomen. Na overleg met het ministerie van Economische Zaken worden enkele voor de sector belangrijke PT-verordeningen (onder meer knolcyperus en spuitkeuring) door het ministerie overgenomen, zodat deze daarmee structureel kunnen worden voortgezet. Daarnaast zijn er op verzoek van leden allerlei initiatieven ontwikkeld, in veel gevallen aangereikt door de KAVB-productgroepen. Op deze pagina een kort overzicht van die initiatieven. Onderzoek hyacint Tijdens de jaarvergadering van de KAVB-productgroep Hyacint stemden de aanwezige telers in met het opzetten van een onderzoeksfonds. Deelnemers betalen hiervoor vijftig euro per ha. Hoewel er de afgelopen jaren al veel onderzoek is gedaan aan ziekten zoals Erwinia en Pythium blijft er nog een aantal onderzoeksvragen over. In het voorjaar van 2014 doet het bestuur van de KAVB-productgroep Hyacint een voorstel aan de leden voor een of enkele concrete projecten. 5

6 KWALITEIT Keuringssysteem meer uniform De KAVB-productgroepen hebben in 2013 de keuringssystematiek van de BKD goed onder de loep genomen. Dit vond plaats vanuit het BKD-project Maak Uitvoering Simpel, ofwel MUS. De productgroepen stelden in veel gevallen vast dat het systeem dat in negentig jaar tijd is opgebouwd op hoofdlijnen nog steeds voldoet. Wel zijn er volgens de productgroepen wijzigingen wenselijk. De belangrijkste aanpassing betreft een uniforme indeling in drie klassen, die voor alle gewassen gaat gelden: klasse I, klasse Standaard en klasse Europa. Dit betekent dat bijvoorbeeld voor tulp klasse II vervalt. De bijbehorende regels blijven grotendeels gelijk. Wel wordt het voor een teler gemakkelijker om partijen samen te voegen. De bepaling van het risico dat dit met zich meebrengt ligt meer dan in het verleden bij de ondernemer zelf. Voor hyacint is tijdens de jaarvergadering van de productgroep Hyacint ingestemd met een verplichte toets van holbollen op agressief snot. Ook het BKD-bestuur is hiermee akkoord gegaan. Na een jaar bekijken productgroep en BKD hoe de toets in de praktijk heeft gewerkt en of voortzetting nodig is. Veel monsters beoordeeld op TVX en PlAMV Ondernemers blijven het belang inzien van monstername door een correspondent van het Scheidsgerecht. In 2013 hebben correspondenten in het gewas lelie veel monsters genomen vanwege PlAMV. In enkele gevallen kwam hieruit een Scheidsgerechtszaak voort. Bij tulp zijn in het voorjaar van 2013 ruim driehonderd monsters beoordeeld op onder meer verklistering. Ook zijn veel monsters getoetst op TBV en TVX. In de laatste week van oktober zijn alle tulpenmonsters weer opgeplant op de Proef- en monstertuin van de KAVB. Dit geldt ook voor de collecties en monsters van onder meer tulp, iris, Muscari, Allium en krokus. Nieuwe bemestingsadviesbasis In september 2013 is de nieuwe Bemestingsadviesbasis bloembollen gepresenteerd. Deze adviesbasis is het resultaat van veel onderzoek dat de afgelopen jaren op verzoek van het Milieuplatform Bloembollensector en de KAVB is uitgevoerd. Dit betreft bijvoorbeeld de afbraaksnelheid van organische stof op duinzandgrond. De adviesbasis bevat alle regels en de adviezen voor vrijwel alle bolgewassen. Tijdens een officiële bijeenkomst in Museum De Zwarte Tulp is de nieuwe adviesbasis aan een groot aantal belangstellenden gepresenteerd. Productgroep Lelie werkt aan meer inzicht in PlAMV PPO heeft in 2013 het onderzoek naar PlAMV, dat door de KAVB-productgroep Lelie is aangedragen, voortgezet. Centraal stonden daarbij de onderwerpen verspreidingsroutes en waardplantenreeks. De KAVB heeft in september een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarbij lelietelers, -exporteurs en broeiers zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen rond PlAMV. Hiervoor was veel belangstelling. Ook heeft de productgroep in 2013 onderzoek laten uitvoeren naar de relatie tussen wondheling en PlAMV. Dit onderzoek is gefinancierd met geld dat lelietelers vrijwillig via het KAVB-initiatief Niets doen is geen optie bijeen hebben gebracht. Deelnemers aan dit initiatief zijn via een digitale nieuwsbrief geïnformeerd over de voortgang. In 2014 wordt dit onderzoek voortgezet. KAVB realiseert vrijstelling asulam De KAVB vraagt elk jaar voor een aantal middelen vrijstelling aan. Dit betreft onder meer Monam en formaline. In 2013 is vrijstelling verkregen voor de toepassing van onkruidbestrijdingsmiddel asulam in tulp, lelie en hyacint. In 2014 zal de KAVB dit opnieuw aanvragen, maar dan voor het toepassen van asulam in een lagedoseringsysteem. Niet elke aanvraag is helaas gehonoreerd. Aanvragen voor een vrijstelling van Perfekthion tegen narcisvlieg en Calypso/Admire tegen trips in gladiool zijn afgewezen. 6

7 KAVB volgt nieuwe etiketteksten kritisch Ondernemers krijgen sinds dit jaar te maken met nieuwe etiketten op gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij is een belangrijk deel van de gebruiksaanwijzing opgenomen in het wettelijk gebruiksvoorschrift, en moet elke toepassing in het toelatingsdossier zijn onderbouwd. In veel gevallen biedt die verandering minder mogelijkheden voor de toepassing van middelen, omdat het aantal keren dat mag worden gespoten vaak aan een maximum is gebonden. De KAVB volgt dit proces kritisch. Al in 2012 maakte de KAVB duidelijk dat bij de onkruidbestrijdingsmiddelen de mogelijkheid van lagedoseringsystemen dreigde te verdwijnen. Op basis van onderzoeksresultaten in diverse bolgewassen heeft de KAVB gepleit voor het kunnen blijven inzetten van een lagedoseringsysteem. Dit vraagt om een etikettekst waarbij telers met veel minder middel vaker mogen spuiten dan nu is toegestaan. Bij de insecticiden zijn de etiketten eveneens herzien. Ook hier is de KAVB bezorgd over het maximaal aantal keren dat een middel mag worden gespoten. Daarnaast dreigt een aantal gewassen waarin middelen ingezet kunnen worden van het etiket te verdwijnen. Bij dit onderwerp werken de coördinatoren effectief middelenpakket van de KAVB en andere sectoren intensief samen. Inzet extra N-ruimte Zantedeschia beloond Op verzoek van telers van Zantedeschia heeft de KAVB zich de afgelopen jaren ingezet om de maximale stikstofgift voor Zantedeschia met 10 kg N te verhogen. In het najaar van 2013 ging de Tweede Kamer akkoord met deze verruiming. Toekomst Actellic onzeker In het najaar van 2013 werd duidelijk dat de toelating van Actellic onzeker is. De KAVB heeft op verzoek van de leden alles in het werk gesteld om snel meer duidelijkheid te krijgen over dit onderwerp. De inzet van de KAVB is vooral gericht op de aanvraag van een aantal vrijstellingen, zodat ondernemers in ieder geval op de korte termijn nog over dit middel kunnen beschikken. Virus in tulp speerpunt KAVB Een betere beheersing van virus in tulp is een speerpunt van het bestuur van de productgroep Tulp. Vandaar dat de KAVB in 2012 de financiering heeft geregeld voor het gezamenlijke onderzoeksproject Virus in tulp. Doel van dit project is om een aantal vragen over virus en virusverspreiding in tulp nader te bekijken. Dit project wordt uitgevoerd door verschillende onderzoeksinstanties en geheel gefinancierd door de bloembollenteelt. Regiegroep Lelie legt basis voor Lelie 2.0 Om problemen met virussen gezamenlijk aan te pakken is in 2011 de Regiegroep Lelie opgericht. Hierin zitten vertegenwoordigers van veredeling, teelt, handel en bloementeelt. In 2013 heeft de Regiegroep Lelie zich vooral gericht op het ontwikkelen van een systeemaanpak waarbij de kans op virusbesmetting tot een minimum wordt beperkt. Bij dit plan Lelie 2.0 gaat het vooral om bedrijfshygiëne in alle schakels van de keten. Ondernemers kunnen zelf bepalen of ze met dit plan willen gaan werken. In de KAVB-productgroep Lelie is daarnaast ook gesproken over het vastleggen van normen voor PlAMV in de BKD-kwaliteitskeuring. Hiervoor heeft de productgroep een stappenplan opgesteld. Dit plan werd tijdens de Leliedag in februari 2013 door een grote meerderheid aanvaard. Sinds najaar 2013 toetst de BKD plantgoed en schubbollen nu verplicht op PlAMV. Inzet Admire beperkt Een van de middelen om problemen met luizen en tripsen te beperken is Admire. Dit middel behoort tot de groep van de zogenoemde neonicotinoïden. Vermeende effecten op bijen hebben voor veel discussie gezorgd over deze groep middelen. Twee jaar op rij is de etikettekst van Admire gewijzigd. De toepassing voor de boldompeling is nu beperkt tot het plantgoed van gladiool, lelie en bijzondere bolgewassen. Deze gewassen mogen na toepassing van Admire te velde niet bloeien. De KAVB zet zich in voor uitbreiding van deze groep met hyacint. Twee andere middelen uit deze groep zijn breder inzetbaar in de bloembollenteelt. De KAVB heeft voor leden een keuzehulp ontwikkeld waarmee snel is na te gaan in welke gewassen en onder welke omstandigheden Admire mag worden toegepast. De ontwikkeling van deze keuzehulp was nodig, omdat in het najaar van 2013 de nieuwe etikettekst van kracht werd, die in de praktijk nogal wat vragen opriep. Toekomst keuringsdiensten nader bekeken In het regeerakkoord van het huidige kabinet staat de toekomst van de zogenoemde zelfstandige bedrijfsorganisaties (zbo s) ter discussie. Dit heeft ook gevolgen voor keuringsdiensten zoals de BKD en Naktuinbouw. De overheid stuurt aan op meer samenwerking en minder bestuurlijke invloed vanuit de sector. Samen met andere plantaardige sectoren heeft de KAVB ingestemd met het laten uitvoeren van een onderzoek naar de toekomst van de keuringsdiensten. 7

8 ONDERNEMEN & MAATSCHAPPIJ Milieu-inzet ondernemers beloond Ondernemers krijgen niet met strengere milieuregels te maken, wel met nieuwe technieken. Dat is het resultaat van de inzet van KAVB en LTO Nederland bij de opzet van de nieuwe Nota Duurzame Gewasbescherming van staatssecretaris Dijksma, die najaar 2013 door de Tweede Kamer is aangenomen. Al sinds begin jaren negentig zetten ondernemers zich in voor minder middelengebruik en minder drift naar lucht en oppervlaktewater. Die inzet heeft geleid tot aanzienlijk lagere emissies. De nieuwe nota is een vervolg op het Convenant Gewasbescherming. De inzet is de komende jaren gericht op vooral het verder terugdringen van erfemissie en drift. Tevens brengt het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen in kaart welke stoffen nog voor problemen zorgen in het oppervlaktewater. De KAVB vindt de doelstellingen van het actieplan ambitieus maar haalbaar. De sector zal zelf met een actieplan komen. Daarbij werkt de KAVB samen met handhavers, industrie en handel. In alle gevallen moeten oplossingen voor ondernemers praktisch uitvoerbaar zijn. Om de politiek duidelijk te maken hoeveel inspanningen de sector de afgelopen jaren heeft verricht, heeft voorzitter René le Clercq tijdens de Open Dag van ROL aan VVD-kamerlid Helma Lodders de meest recente versie van de Voortgangsrapportage van het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen overhandigd. Kamervragen over gewasbescherming bollensector Eind 2013 leidde een uitzending van het televisieprogramma Zembla tot discussie en Kamervragen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bloembollensector. De KAVB heeft samen met LTO gezorgd voor een adequate beantwoording van deze vragen. Hiermee werd vooralsnog de toepassing van chemische grondontsmetting behouden. Begin 2014 wordt de discussie vervolgd als ook het rapport van de Gezondheidsraad over toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en de gezondheid van omwonenden gepresenteerd wordt. De KAVB werkte in 2013 aan een actieplan om burgers, overheid en politiek goed te informeren over feiten, knelpunten en oplossingen. Daarnaast heeft de KAVB veel tijd gestoken in het voorkomen van beperkingen voor de bloembollensector in bestemmingsplannen naar aanleiding van discussies over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. KAVB brengt aanpak stof in kaart Stof kan voor allerlei problemen zorgen bij mensen die hiermee in aanraking komen. In de bloembollensector komt vaak veel stof vrij, bijvoorbeeld tijdens de verwerking van bloembollen. De KAVB startte in 2012 het project Zicht op stof. In 2013 zijn diverse activiteiten ontplooid om werkgevers en werknemers over dit onderwerp te informeren. Zo kregen alle lezers van BloembollenVisie een folder met informatie toegestuurd. In de folder zat een bon waarmee KAVB-leden met een flinke korting een bedrijfsstofzuiger konden kopen. In BloembollenVisie verscheen verder een artikel waarin de medische gevolgen van stof werden uitgelegd door een medisch specialist. Tijdens de jaarlijkse Open Dag van PPO was de KAVB aanwezig om informatie over dit onderwerp te verstrekken. Hele dag open huis Zilkerduinweg Op 10 augustus deden zes bedrijven aan de Zilkerduinweg in De Zilk mee aan de 22e editie van de jaarlijkse open dag Bollenstreek in Bedrijf. De KAVB ondersteunt dit initiatief van harte. Op elk bedrijf werd weer een ander facet van de teelt en handel in bloembollen toegelicht. Ook deed een loonwerker mee, en gaven diverse instanties informatie over bijvoorbeeld landschapsbeheer, historie en bijenhouderij. Elk bedrijf kreeg ongeveer 450 bezoekers. Het overgrote merendeel van die bezoekers is enthousiast, en vindt het een voorrecht om eens een keer op een bedrijf te mogen komen kijken. Ook de deelnemers hebben deze dag als positief ervaren. Sector elke week in het Leidsch Dagblad De Kring Bloembollenstreek nam in het voorjaar het initiatief om in het Leidsch Dagblad een serie artikelen te publiceren over ondernemers die in en om de sierteeltsector in de Duin- en Bollenstreek actief zijn. De serie heet Van het land, en geeft een goed en gevarieerd beeld van de sector in deze regio. Menig KAVB-lid heeft inmiddels aan de serie meegewerkt. Via deze serie artikelen kan de sector laten zien wat er allemaal komt kijken bij de teelt, export en broeierij van allerlei bol- en knolgewassen. 8

9 KAVB: maatschappelijk ondernemen noodzakelijk! De activiteiten van bloembollentelers vinden steeds vaker plaats in gebieden waar de teelt niet vanzelfsprekend is. Met name in die gebieden roepen allerlei teelthandelingen vragen op bij omwonenden. Soms gaan die vragen gepaard met zorgen, bijvoorbeeld over de eigen gezondheid. De KAVB gaf in 2010 in haar visie Kompas op 2025 al aan dat ondernemers in de nabije toekomst de meerwaarde van hun bedrijf meer dan in het verleden over het voetlicht dienen te brengen. Najaar 2013 heeft de KAVB via BloembollenVisie een folder verspreid om ondernemers bewuster te maken van dit onderwerp. Ook is een communicatiehandleiding gemaakt voor KAVB-leden en zijn diverse presentaties in het land gegeven over maatschappelijk ondernemen. Greenport Holland werkt aan tuinbouwwereld na PT De KAVB maakt deel uit van Greenport Holland. Enkele jaren geleden is Greenport Holland opgericht om richting de overheid een centraal en sterk aanspreekpunt te hebben vanuit de groene sector. Een van de activiteiten van Greenport Holland was het afgelopen najaar het nadenken over de organisatie van gezamenlijkheid na de afbouw van het Productschap Tuinbouw. De KAVB heeft op dit vlak haar beleid klaarliggen en brengt dit ook in de verschillende discussies naar voren. De KAVB heeft zorgen om de toekomst van het zogenoemde Topsectorenbeleid, waarbij overheid en bedrijfsleven willen samenwerken in onderzoek. Collectief geld vanuit het bedrijfsleven was daarbij een voorwaarde. Met het afschaffen van de schappen is het er niet eenvoudiger op geworden om vanuit het bedrijfsleven financiering van onderzoeksprojecten te realiseren. KAVB blijft inzetten op energiebesparing en duurzame energie Als er één onderwerp is waar de KAVB geld kan verdienen voor ondernemers, dan is het wel energiebesparing. De afgelopen tien jaar coördineerde de KAVB heel veel onderzoek en demoprojecten rond energie. Ook na het wegvallen van het PT wil de KAVB werk blijven maken van energiebesparing, ook omdat dit past binnen het maatschappelijk ondernemen. De KAVB ziet onder meer mogelijkheden bij het verder uitbreiden van meerlagenteelt en het nog nauwkeuriger instellen van apparatuur tijdens het ventileren en circuleren. Na twee convenanten van samen zeventien jaar gebruiken ondernemers in de bloembollensector per bloembol of bolbloem minstens een derde minder energie voor drogen, bewaren of broeien van hun product. Dat resultaat is bereikt door uitgebreid onderzoek van met name PPO. De overheid heeft ook voor 2014 budget beschikbaar gesteld om een vervolg te geven aan het meerjarenprogramma Schoon en zuinig bloembollen. De sector levert zelf een bijdrage vanuit het restbudget dat bij het PT beschikbaar was. Met de reeds toegezegde budgetten kan een deel van de projecten nu worden gestart. Daarin wordt onder meer onderzoek gedaan om de normen bij ventilatie en circulatie verder terug te kunnen brengen. Daarnaast worden de goede praktijkresultaten en ervaringen van energiezuinige bollenbedrijven in de voorlichting ingezet om ook andere bedrijven te ondersteunen bij het besparen op energie. KAVB-Jong! krijgt vervolg Om jonge leden meer te betrekken is de KAVB is najaar 2012 gestart met KAVB Jong! Deze netwerkgroep van enthousiaste jonge ondernemers uit teelt en handel komt per seizoen acht keer bij elkaar. Daarvan zijn er vijf workshops en drie excursies. De onderwerpen van de workshops hebben altijd een raakvlak met het ondernemerschap. Ze kunnen op economisch terrein liggen, maar ook op het vlak van de persoonlijke ontwikkeling. De excursies gaan meestal naar bedrijven buiten de bloembollenwereld. De KAVB organiseert de activiteiten samen met de Rabobank, die de ruimte voor de workshopbijeenkomsten beschikbaar stelt. Mei 2013 liep het eerste seizoen af. Omdat er voldoende enthousiasme binnen de groep was is najaar 2013 gestart met een nieuw seizoen. Daarbij staan bezoeken aan onder meer een waterbuffelfarm op het programma, en workshops over creativiteit, ondernemen en de maatschappij. 9

10 NATIONAAL EN INTERNATIONAAL BELEID 10 KAVB gaat met CPVO samenwerken Begin 2013 werden KAVB en Plantum geconfronteerd met een strengere toepassing door het Europees Kwekersrecht (CPVO) van regels op het gebied van naamgeving. Gezien de impact voor de ondernemers besloten KAVB en Plantum om in juni een bijeenkomst te beleggen voor hun leden waarbij het CPVO een toelichting kwam geven op de interpretatie van de regels. Vooral het afwijzen van namen door het CPVO waarin algemene woorden voorkomen zoals Garden, Diamond en Prince leidde tot veel vragen. Deze namen worden afgewezen omdat er geen relatie was met bestaande cultivars met soortgelijke namen. Tijdens deze bijeenkomst is de KAVB uitgenodigd bij het CPVO in Angers voor nader overleg. Resultaat daarvan is dat alle namen die door telers worden gereserveerd bij de KAVB voortaan ook kunnen worden gecheckt bij het CPVO. Het betreft hier een proef van een jaar. De KAVB vindt dit een belangrijke stap om ondernemers meer zekerheid te bieden op dit terrein. KAVB tekent voor minder mineralen in de sloot Bloembollentelers hebben zich de afgelopen twintig jaar sterk gemaakt voor schoon oppervlaktewater. Waterschappen treffen nog maar een beperkt aantal gewasbeschermingsmiddelen in relatie tot de bloembollenteelt in de sloot aan. Lastiger is het om fosfaat aan te pakken. De KAVB heeft via het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen getekend voor het aanpakken van fosfaat en de resterende gewasbeschermingsmiddelen in de duinzandgronden in het noordwestelijk deel van Nederland. Daar wordt het merendeel van de bloembollen geteeld. Daarbij werken instanties als PPO, waterschappen en provincies samen met de sector om via onderzoek na te gaan welke mogelijkheden praktisch uitvoerbaar zijn. In de bloembollensector betreft dit bijvoorbeeld het zuiveren van water op drain, sloot of boezemniveau, maar ook het ontwikkelen van fosfaatarme organischestofbronnen. KAVB bekijkt nieuw Activiteitenbesluit kritisch Sinds 1 januari 2013 geldt het zogenoemde Activiteitenbesluit. Alle ondernemers in de bloembollensector hebben hiermee te maken als het gaat om zaken die het milieu betreffen. Dit besluit vervangt een groot aantal regels en vergunningen die de sector kende, zoals het Lozingenbesluit en regels rond spoelbassins en composthopen. De KAVB heeft zich bij het samenstellen van dit besluit kritisch opgesteld, en meermalen richting de overheid aangegeven waar sprake was van onduidelijkheden of onacceptabele verzwaring van beleid. Via BloembollenVisie zijn ondernemers geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen op onder meer het terrein van water en de bedrijfsgebouwen. Zinvol lobbywerk Europese regels Ondernemers die bloembollen willen verhandelen binnen de Europese Unie hebben met een groot aantal regels en verordeningen te maken. Om de regeldruk te verminderen en meer verantwoordelijkheid bij ondernemers te leggen is de EU gestart met de opzet van de Plant Health Law. Doel hiervan is het ineenschuiven van allerlei regels die met plantgezondheid en kwaliteit te maken hebben. De KAVB is bij dit proces betrokken via de werkgroep Fyto van LTO Nederland, waar Sjaak Langeslag in 2013 voorzitter van was. De KAVB zet zich in om de nieuwe wetgeving voor de bloembollensector werkbaar en betaalbaar te houden. De KAVB verwacht dat veel wensen vanuit de Nederlandse land- en tuinbouw worden gehonoreerd in de nieuwe regeling. Nieuwe AM-bestrijdingsrichtlijn bijna klaar Veel landen buiten de Europese Unie willen alleen bloembollen die gegarandeerd vrij zijn van aardappelmoeheid (AM). Nederland heeft hiervoor altijd een sluitend systeem gehad. Binnen de Europese Unie is sinds enkele jaren de nieuwe AM-bestrijdingsrichtlijn van kracht. Doordat deze richtlijn niet aansluit bij de Fytorichtlijn is er een onwerkbare situatie ontstaan. De KAVB werkt hard aan het oplossen van dit probleem. Inmiddels ligt er een voorstel bij de Europese Commissie om de wetgeving weer op elkaar aan te laten sluiten. Als conform het voorstel wordt besloten dan kunnen partijen bloembollen die zijn geteeld op een besmet of niet bemonsterd perceel binnen de EU worden verhandeld, mits ze voldoende goed zijn gereinigd. Op die manier blijft er voldoende grond beschikbaar voor de teelt van bloembollen, zo verwacht de KAVB. De KAVB hoopt dat er voor het nieuwe plantseizoen van lelies duidelijkheid is over dit onderwerp. Bollensector in GLB Het is de KAVB gelukt om de bloembollensector opgenomen te krijgen in het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit beleid is erop gericht om agrarisch ondernemers op verschillende manieren te ondersteunen in hun bedrijfsvoering. De gevolgen voor huur en verhuur van grasland zijn in het nieuwe GLB beperkt. Daarover was vooral onder veehouders in West-Friesland veel onrust ontstaan. In het voorjaar van 2013 zijn ondernemers in die regio uitgebreid door KAVB en LTO Nederland geïnformeerd over het nieuwe GLB. Bloembollentelers kunnen nu ook een beroep doen op een hectaretoeslag. Dat was in de vorige versie van het GLB niet het geval. Nog onvoldoende duidelijk is aan welke vergroeningseisen ondernemers dienen te voldoen. De KAVB zet in op praktische eisen, die voor het merendeel van de ondernemers goed uitvoerbaar zijn.

11 KENNIS Belangstelling bollenonderwijs groeit KAVB publiceert overzicht Galanthuscultivars Al meer dan tien jaar geleden introduceerde de KAVB de Bollenacademie. Op dit moment vervult de KAVB hiervan het voorzitterschap. Mede dankzij de inzet van de Bollenacademie is het gelukt om de aantrekkelijkheid van de MBO-opleiding bloembollen te verbeteren. Steeds meer leerlingen kiezen nu voor een MBO-opleiding bloembollen terwijl er enkele jaren geleden sprake was van een sterke afname van het aantal leerlingen. Inmiddels zijn er erkende stagebedrijven en enkele ondernemers die examenkandidaten beoordelen op hun kennis. Op het Clusius College in Hoorn is het aantal leerlingen inmiddels verdubbeld. Het Wellant College in Aalsmeer start in het najaar van 2014 met een nieuwe opleiding bloembollenteelt en -handel. In februari publiceerde de KAVB een overzicht van zo n cultivars van Galanthus of sneeuwklok. De KAVB werkte hiervoor samen met Hanneke van Dijk en Wim Snoeijer, die hiervoor alle informatie verstrekten. De behoefte aan dit overzicht was groot, omdat de afgelopen jaren het aantal nieuwe cultivars sterk is toegenomen. EVTO-cursus krijgt vervolg In verschillende kringbesturen is het afgelopen jaar gesproken over het belang van een goede opleiding voor ondernemers in onze sector. Op initiatief van scholingsconsulent voor de bloembollensector Rob Tuin vond in het seizoen een nieuw opgezette EVTO-cursus plaats. Centraal hierbij staat de economische vorming van jonge ondernemers. Bij de ontwikkeling van deze cursus was de Bollenacademie nauw betrokken. De cursus trok veel belangstellenden, en krijgt een vervolg in twee regio s. Tijdens de cursus wordt aandacht geschonken aan de financiële aspecten van de bedrijfsvoering, zoals het kunnen lezen van een jaarrekening. Ontwikkelscan voor werkgever en werknemer Een leven lang leren is voor steeds meer bedrijven het beleid. Dat leren geldt voor de werknemer en de werkgever. Op initiatief van de Bollenacademie is de zogenoemde Ontwikkelscan ontwikkeld. Daarmee kunnen ondernemers en personeelsleden samen nagaan in hoeverre de functie-eisen vanuit de CAO aansluiten op de kennis en vaardigheden van medewerkers. Daarnaast geeft de Ontwikkelscan inzicht in de manier waarop een medewerker functioneert in een bedrijf, en wat er voor nodig is om dat in de toekomst te kunnen blijven doen. De KAVB is nauw betrokken bij de introductie van de Ontwikkelscan en bij de ontwikkeling van specifieke cursussen voor medewerkers van bedrijven en ondernemers. Bibliotheek KAVB flinke kennisbron Steeds meer ondernemers maken gebruik van de informatie die de KAVB-bibliotheek heeft. Vragen over de teelt of vermeerdering van een gewas, informatie over de herkomst van bolgewassen, het is er allemaal. Via de database op de KAVB-website kunnen bezoekers thuis al een selectie maken van de benodigde boeken en artikelen. De afgelopen jaren bleek de KAVB-bibliotheek ook een essentiële bron van informatie te zijn voor diverse boeken, waaronder het boek over de bloemententoonstelling Keukenhof en het boek over de geschiedenis van het Haarlemse bedrijf C.G. van Tubergen. 11

12 KAVB Postbus AD Hillegom - Telefoon Tekst: Arie Dwarswaard Vormgeving: Prepress BloembollenVisie Foto s: René Faas, PR, 12

Mei 2014 Het toezichtsbezoek, wat de BKD uitvoert voor de NVWA, heet vanaf 2014

Mei 2014 Het toezichtsbezoek, wat de BKD uitvoert voor de NVWA, heet vanaf 2014 Deze nieuwsbrief is een uitgave van BKD Bloembollenkeuringsdienst Mei 2014 Financieel nieuws Pilot Ketenregister AM Column Virusdiagnostiek 2.0 p2 p2 p3 p3 p4 p5 Risicogebaseerd keuren/ bedrijfsklassering

Nadere informatie

2 e Stand van zaken nov. 2014

2 e Stand van zaken nov. 2014 2 e Stand van zaken nov. 2014 Het IDC Bollen & Vaste planten is nu bijna een jaar operationeel. Om partners, maar ook de regio en belangstellenden op de hoogte te houden hierbij een tweede stand van zaken

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 16 maart 2010; 1 Begripsbepalingen

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 16 maart 2010; 1 Begripsbepalingen Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2010 Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 30 maart 2010, houdende de vaststelling van aan exporteurs van bloembollen

Nadere informatie

December 2014. Tariefaanpassingen BKD. Begroting en. Begroting en tarieven 2015 (vervolg) P2. ELISA-campagne laboratorium.

December 2014. Tariefaanpassingen BKD. Begroting en. Begroting en tarieven 2015 (vervolg) P2. ELISA-campagne laboratorium. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BKD Bloembollenkeuringsdienst December 2014 Begroting en tarieven 2015 P1 Begroting en tarieven 2015 (vervolg) P2 ELISA-campagne laboratorium Column AM Ketenregister

Nadere informatie

Omslag notitie. Projectnummer Onderwerp/titel Stof? Pak t aan (3) Relatie met taken/thema s PT Werken in de tuinbouw. Datum aanvraag 24 mei 2011

Omslag notitie. Projectnummer Onderwerp/titel Stof? Pak t aan (3) Relatie met taken/thema s PT Werken in de tuinbouw. Datum aanvraag 24 mei 2011 Omslag notitie Vergadering van Sociaal Economische Commissie Datum vergadering 6 juni 2011 Agendapunt 8 Voorbereid door Jan Kees Boon Totaal aantal pagina s 6 20 mei 2011 1. Project Projectnummer 13093

Nadere informatie

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 13 februari 2007; 1 Begripsbepalingen

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 13 februari 2007; 1 Begripsbepalingen Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2007 Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 27 maart 2007, houdende de vaststelling van aan exporteurs van bloembollen

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn Overige Bolgewassen

Uitvoeringsrichtlijn Overige Bolgewassen Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst, gelet op richtlijn 98/56/EG, artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de toelichting behorende bij de Landbouwkwaliteitsregeling 2007,

Nadere informatie

Onkruidbestrijding in de bollenteelt

Onkruidbestrijding in de bollenteelt Onkruidbestrijding in de bollenteelt BolleNoord, 23 februari 2009 Annette Bulle en Aad koster PPO Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit Onderwerpen Onkruidbestrijding (voor planten) op leeg land Inundatie

Nadere informatie

Rapportage gewasbescherming nalevingsindicatie bloembollen Datum december 2015

Rapportage gewasbescherming nalevingsindicatie bloembollen Datum december 2015 Rapportage gewasbescherming nalevingsindicatie bloembollen 2014 Datum december 2015 Nalevingsindicatie bloembollen 2014 juni 2015 Colofon Nalevingsindicatie bloembollen 2014 Divisie Landbouw & Natuur

Nadere informatie

Milieukeur. Keurmerk voor duurzamere bloembollen. Informatiebijeenkomst Bollenteeelt 29-09-2015 Stefanie de Kool, SMK

Milieukeur. Keurmerk voor duurzamere bloembollen. Informatiebijeenkomst Bollenteeelt 29-09-2015 Stefanie de Kool, SMK Milieukeur Keurmerk voor duurzamere bloembollen Informatiebijeenkomst Bollenteeelt 29-09-2015 Stefanie de Kool, SMK Programma Uitleg Milieukeur Criteria in het certificatieschema Betrokken instanties Certificering

Nadere informatie

Rol adviseur cruciaal in toekomstige (behoud van) bloembollenteelt. Agrodis 20 november 2014 Jan Bouwman Manager Duurzaamheid & Stewardship

Rol adviseur cruciaal in toekomstige (behoud van) bloembollenteelt. Agrodis 20 november 2014 Jan Bouwman Manager Duurzaamheid & Stewardship Rol adviseur cruciaal in toekomstige (behoud van) bloembollenteelt Agrodis 20 november 2014 Jan Bouwman Manager Duurzaamheid & Stewardship Zonale toelatings proces EU (Her) registratie dossier Syngenta

Nadere informatie

Duurzaam en helder naar de toekomst

Duurzaam en helder naar de toekomst Duurzaam en helder naar de toekomst De visie en ambitie van Nefyto Visie Voor een productieve en duurzame landen tuinbouw is geïntegreerde gewasbescherming een belangrijke voorwaarde. Deze land- en tuinbouw

Nadere informatie

Behoort bij agendapunt 4.9. Bestuur dd Overdracht project Plantgezondheidsfonds

Behoort bij agendapunt 4.9. Bestuur dd Overdracht project Plantgezondheidsfonds Behoort bij agendapunt 4.9 Bestuur dd. 12-11-2013 Overdracht project Plantgezondheidsfonds Het project Plantgezondheidsfonds wordt door het Productschap Tuinbouw overgedragen aan LTO Nederland, onder de

Nadere informatie

32627 (Glas)tuinbouw. 27858 Gewasbeschermingsbeleid. Nr. 19 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

32627 (Glas)tuinbouw. 27858 Gewasbeschermingsbeleid. Nr. 19 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 32627 (Glas)tuinbouw 27858 Gewasbeschermingsbeleid Nr. 19 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Mede

Nadere informatie

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 10 mei 2011; 1 Begripsbepalingen

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 10 mei 2011; 1 Begripsbepalingen Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2011 Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 19 mei 2011 houdende de vaststelling van een aan exporteurs van bloembollen

Nadere informatie

Aaltjes in de bollenteelt

Aaltjes in de bollenteelt Aaltjes in de bollenteelt Gera van Os Peter Vreeburg De volgende onderwerpen komen aan de orde: Aaltjesziekten in de teelt Wortellesieaaltje Stengelaaltje Vrijlevend wortelaaltje Krokusknolaaltje Wortelknobbelaaltje

Nadere informatie

Energieverbruik in de bloembollensector

Energieverbruik in de bloembollensector Energieverbruik in de bloembollensector Multiple Regressie Analyse Monitoring Data 1995-2006 Jeroen Wildschut Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector bloembollen februari 2008 PPO nr.3236045300

Nadere informatie

Vergroening van de landbouw: hoe maken we stappen/ hoe maken we sprongen? Jolanda Wijsmuller, BCS

Vergroening van de landbouw: hoe maken we stappen/ hoe maken we sprongen? Jolanda Wijsmuller, BCS Vergroening van de landbouw: hoe maken we stappen/ hoe maken we sprongen? Jolanda Wijsmuller, BCS Markt trends Vraag naar veilig en duurzaam geteeld voedsel Sterkere focus op voedselkwaliteit en gezonde

Nadere informatie

Van gewasbescherming naar integrale aanpak plantgezondheid

Van gewasbescherming naar integrale aanpak plantgezondheid Van gewasbescherming naar integrale aanpak plantgezondheid Helma Verberkt Beleidsspecialist Gewasbescherming / Plantgezondheid LTO Glaskracht Nederland 4 december 2013 Ontwikkelingen op nationaal en Europees

Nadere informatie

Gewasbescherming en omwonenden

Gewasbescherming en omwonenden Gewasbescherming en omwonenden Grondontsmetting Grondontsmetting op land- en tuinbouwpercelen Informatie voor omwonenden Waarom ontvangt u deze folder? Binnenkort wordt er in uw omgeving een grondontsmetting

Nadere informatie

Rapportage gewasbescherming Inspectieresultaten boomteelt/vaste planten

Rapportage gewasbescherming Inspectieresultaten boomteelt/vaste planten Rapportage gewasbescherming Inspectieresultaten boomteelt/vaste planten Datum December 2015 Colofon Inspectieresultaten Boomteelt/vaste planten Gewasbescherming Divisie Landbouw & natuur Catharijnesingel

Nadere informatie

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 13 februari 2007;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 13 februari 2007; Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2007 Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 27 maart 2007, houdende de vaststelling van aan telers van bloembollen op

Nadere informatie

1 Bent u bekend met het artikel problemen met buxus en mogelijke vervangers?

1 Bent u bekend met het artikel problemen met buxus en mogelijke vervangers? > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Onderzoek naar de gebruikswaarde van door bollenmijten beschadigde gladiolenknollen in de bloementeelt

Onderzoek naar de gebruikswaarde van door bollenmijten beschadigde gladiolenknollen in de bloementeelt Onderzoek naar de gebruikswaarde van door bollenmijten beschadigde gladiolenknollen in de bloementeelt Voortgezet diagnostisch onderzoek in 2006 Peter Vink Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen

Nadere informatie

Statistiek Bloembollen

Statistiek Bloembollen Statistiek Bloembollen Van Ed Slagboom Afdeling Statistiek Telefoonnummer 079-3470652 Pt-nummer Uw emailadres Zoetermeer d.d. 03 augustus 2009 Hierbij bieden wij u aan de exportstatistiek over de bloembollen

Nadere informatie

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Fiche 9: Verordening EU octrooi vertaalregelingen 1. Algemene gegevens Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Datum Commissiedocument:

Nadere informatie

Aspecten van het gewasbeschermingsplan

Aspecten van het gewasbeschermingsplan Aspecten van het gewasbeschermingsplan In het gewasbeschermingsplan moeten de volgende aspecten aandacht krijgen: preventie; teelttechnische maatregelen; waarschuwings- en adviessystemen; niet-chemische

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 18. Nr. 86 24 maart 20 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 13 maart 20, BM 13219991, houdende tijdelijke

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Aanvragen cofinancieringsfonds Holland Rijnland 2. Rol van het Basistaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang In 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met

Nadere informatie

Innovatienetwerk Nieuwe Energie Systemen (INES) Kies voor slimme technologie en bespaar energie

Innovatienetwerk Nieuwe Energie Systemen (INES) Kies voor slimme technologie en bespaar energie Innovatienetwerk Nieuwe Energie Systemen (INES) Kies voor slimme technologie en bespaar energie januari 2011 Alle tuinders in Gelderland kunnen besparen Wilt u uw energiekosten verlagen? Door energie te

Nadere informatie

Memorandum of Understanding inzake de totstandkoming binnen Nederland van een Expert Centre voor Speciality Crops

Memorandum of Understanding inzake de totstandkoming binnen Nederland van een Expert Centre voor Speciality Crops Memorandum of Understanding inzake de totstandkoming binnen Nederland van een Expert Centre voor Speciality Crops Met dit Memorandum geven de genoemde partijen aan een Expert Centre voor Speciality Crops

Nadere informatie

Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector Jeroen Wildschut

Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector Jeroen Wildschut Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector 2012 Jeroen Wildschut Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. BU Bloembollen, Bomen & Fruit PPO nr 32 361 651 13 September 2013 2013 Wageningen, Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

16-7-2014. Uitgangssituatie. Uitgangssituatie. Waterkwaliteit is verbeterd, maar doelstelling nog niet voltooid.

16-7-2014. Uitgangssituatie. Uitgangssituatie. Waterkwaliteit is verbeterd, maar doelstelling nog niet voltooid. Uitgangssituatie Evaluatie Nota duurzame gewasbescherming 2004-2010 Doel Doelstelling 2010 Resultaat ACTIEPLAN Gezond gewas, Schoon water Ecologische kwaliteit oppervlaktewater Drinkwaterkwaliteit Reductiemilieubelasting

Nadere informatie

April Fytosanitaire visie BKD. Wijziging leliekeuring. Stengelaal. Jaarrekening en jaarverslag Jaarlijkse erkenningsbeoordeling

April Fytosanitaire visie BKD. Wijziging leliekeuring. Stengelaal. Jaarrekening en jaarverslag Jaarlijkse erkenningsbeoordeling Deze nieuwsbrief is een uitgave van BKD Bloembollenkeuringsdienst April 2015 Fytosanitaire visie BKD P1 Wijziging leliekeuring AM Stengelaal Column P2 P3 P3 P3 Jaarrekening en jaarverslag 2014 IDC P4 P4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 071 Wateroverlast in Nederland Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Hervorming Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid Toeslagrechten 2014 Betalingsrechten 2015 Nationale invulling

Nadere informatie

Virusziekten bij het gewas Eucomis

Virusziekten bij het gewas Eucomis Virusziekten bij het gewas Eucomis Voortgezet diagnostisch onderzoek 2011 Peter Vink, Paul van Leeuwen en Khanh Pham Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit Januari 2013

Nadere informatie

Teelt van lelies in goten in de grond in Drenthe, 2012

Teelt van lelies in goten in de grond in Drenthe, 2012 Teelt van lelies in goten in de grond in Drenthe, 2012 Casper Slootweg Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit Februari 2013 Programma

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 68838 16 december 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 9 december 2016, nr.16185574, houdende tijdelijke

Nadere informatie

PBO-blad. M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e. Openbare kennisgevingen 2

PBO-blad. M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e. Openbare kennisgevingen 2 PBO-blad Sociaal- Economische Raad M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e I n h o u d s o p g a v e jaargang 58 15 augustus 2008 nummer

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 september 2009, nr. 52726 houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Vroege bloemverdroging bij narcis cultivar Bridal Crown

Vroege bloemverdroging bij narcis cultivar Bridal Crown Vroege bloemverdroging bij narcis cultivar Bridal Crown Voortgezet diagnostisch onderzoek 2012 Peter Vink, Peter Vreeburg en Paul van Leeuwen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

landelijk milieuoverleg bloembollen

landelijk milieuoverleg bloembollen voortgangsrapportage voortgangsrapportage landelijk landelijk milieuoverleg milieuoverleg bloembollen bloembollen 27-28 29 Hillegom, Landelijk Milieuoverleg Bloembollen Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Productschap Tuinbouw kennisknooppunt platform overheid op maat van de tuinbouw

Productschap Tuinbouw kennisknooppunt platform overheid op maat van de tuinbouw Productschap Tuinbouw kennisknooppunt platform overheid op maat van de tuinbouw Productschap Tuinbouw 30.000 ondernemingen De Nederlandse tuinbouw- en groensector bestaat uit een kleine 30.000 ondernemingen

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Milieukeur. Keurmerk voor duurzamere bloembollen Stefanie de Kool, SMK

Milieukeur. Keurmerk voor duurzamere bloembollen Stefanie de Kool, SMK Milieukeur Keurmerk voor duurzamere bloembollen 18-2-2016 Stefanie de Kool, SMK Inhoud Uitleg Milieukeur Criteria in het certificatieschema Betrokken instanties Certificering voor producenten en handelsbedrijven

Nadere informatie

Duurzaam produceren, Duurzaam consumeren

Duurzaam produceren, Duurzaam consumeren Agrarisch Platform Zuid-Holland Duurzaam produceren, Duurzaam consumeren Duurzaam produceren. Uitdaging en kans! Politiek Café van het CDAV Zuid-Holland Datum: 17 maart 2010 Locatie: Van: Voor: Kenmerk:

Nadere informatie

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Najaar 2009 Inhoudsopgave Terugblik seizoen 2008/2009...................................................................................... 3 Najaar 2009 sector bos-

Nadere informatie

Inventarisatie, voorkoming en bestrijding van fytoplasma en zijn vector in Muscari

Inventarisatie, voorkoming en bestrijding van fytoplasma en zijn vector in Muscari Inventarisatie, voorkoming en bestrijding van fytoplasma en zijn vector in Muscari Voortgezet diagnostisch onderzoek 2010/2011 Peter Vink, Paul van Leeuwen en Khanh Pham Praktijkonderzoek Plant & Omgeving,

Nadere informatie

HOOFDLIJNENAKKOORD WATERZUIVERING IN DE GLASTUINBOUW

HOOFDLIJNENAKKOORD WATERZUIVERING IN DE GLASTUINBOUW HOOFDLIJNENAKKOORD WATERZUIVERING IN DE GLASTUINBOUW LTO Glaskracht Nederland, Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),

Nadere informatie

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders Terrasvlonders 2015 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING 3 Kleinschalige proef 3 Ervaring en evaluatie 2014 3 Uitgangspunten terrasvlonders 3 2. TERRASVLONDERS 2015 5 Voorwaarden 5 Proces van vergunningverlening

Nadere informatie

Resultaten KAVB 2014

Resultaten KAVB 2014 Resultaten KAVB 2014 17 2 Voorwoord Onomkeerbare veranderingen Het jaar 2014 was een hectisch jaar met een aantal onomkeerbare veranderingen. Zo lag de bloembollensector het afgelopen jaar onder een maatschappelijk

Nadere informatie

Onderwerp/titel Aanvragen projecten onderzoek binnen het programma Plantgezondheid, Fytosanitair en Water, bodem & bemesting (PFW).

Onderwerp/titel Aanvragen projecten onderzoek binnen het programma Plantgezondheid, Fytosanitair en Water, bodem & bemesting (PFW). Omslag notitie Vergadering van Commissie Sierteelt en Groen Datum vergadering 4 juni 2013 Agendapunt 4b Projecten Plantgezondheid, Fyto & Water Voorbereid door Programmateam Plantgezondheid Totaal aantal

Nadere informatie

Afronding Vergelijking effectiviteit metam-natrium met cis-dichloorpropeen als grondontsmettingsmiddel voor de bestrijding van stengelaaltjes

Afronding Vergelijking effectiviteit metam-natrium met cis-dichloorpropeen als grondontsmettingsmiddel voor de bestrijding van stengelaaltjes Afronding Vergelijking effectiviteit metam-natrium met cis-dichloorpropeen als grondontsmettingsmiddel voor de bestrijding van stengelaaltjes Peter Vreeburg en André Korsuize Praktijkonderzoek Plant &

Nadere informatie

DE KEURING VAN POOTAARDAPPELEN

DE KEURING VAN POOTAARDAPPELEN DE KEURING VAN POOTAARDAPPELEN De omstandigheden in Nederland, zoals klimaat en grondsoort, zijn zeer geschikt voor het telen van pootaardappelen. Daarnaast is het vakmanschap van de Nederlandse telers

Nadere informatie

400 g/l pendimethalin

400 g/l pendimethalin Stomp 400 SC Toelatingsnummer 10766 N W.14 Productgroep: herbicide Formulering: suspensie concentraat Werkzame stof: 400 g/l pendimethalin N: Milieugevaarlijk Waarschuwingszinnen: 50/53 Zeer vergiftig

Nadere informatie

WAKKER WORDEN! INNOVATIE GAAT NIET VANZELF!

WAKKER WORDEN! INNOVATIE GAAT NIET VANZELF! WAKKER WORDEN! INNOVATIE GAAT NIET VANZELF! Waarom een innovatie agenda? Maatschappij en markt vragen om verandering Technologie veranderd de wereld Arbeid gaat schaars worden Chemie minder beschikbaar

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

AQUATISCHE LANDBOUW. haal meer uit land én water

AQUATISCHE LANDBOUW. haal meer uit land én water AQUATISCHE LANDBOUW haal meer uit land én water AQUATISCHE LANDBOUW Waarom wel het land, maar niet de sloot benutten in de veenweiden? Dat is de vraag waar het om draait in het icoon Aquatische landbouw

Nadere informatie

Handleiding. Modelvragenlijsten. Internationale Inkomende Waardeoverdracht. Een gezamenlijk initiatief van: Pensioenfederatie Verbond van Verzekeraars

Handleiding. Modelvragenlijsten. Internationale Inkomende Waardeoverdracht. Een gezamenlijk initiatief van: Pensioenfederatie Verbond van Verzekeraars Handleiding Modelvragenlijsten Internationale Inkomende Waardeoverdracht Een gezamenlijk initiatief van: Pensioenfederatie Verbond van Verzekeraars Juli 2012 Handleiding Modelvragenlijsten Internationale

Nadere informatie

Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector Jeroen Wildschut

Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector Jeroen Wildschut Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector 2013 Jeroen Wildschut Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. BU Bloembollen, Bomen & Fruit PPO nr 32 361 811 13 December 2014 2014 Wageningen, Praktijkonderzoek

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 26 februari 2013 SSO. 25 januari 2013 R.J.E. Peeters. Opstelling waterschappen t.a.v. GLB en POP3. Schelwald, A.J.M..

ALGEMENE VERGADERING. 26 februari 2013 SSO. 25 januari 2013 R.J.E. Peeters. Opstelling waterschappen t.a.v. GLB en POP3. Schelwald, A.J.M.. V E R G A D E R D A T U M 26 februari 2013 SSO S E C T O R / A F D E L I N G S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 25 januari 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 18 Voorstel Kennisnemen

Nadere informatie

Naar chemievrij beheer van de openbare ruimte in Nederland?

Naar chemievrij beheer van de openbare ruimte in Nederland? Naar chemievrij beheer van de openbare ruimte in Nederland? Studiedag PAN-Europe Brussel 8 juni 2015 ing. M.J. (Rien) Klippel sr. Beleidsmedewerker Emissies T 088-2461355 M 06-53734538 e rien.klippel@scheldestromen.nl

Nadere informatie

Gezonde Bollen, Bloeiende Sector

Gezonde Bollen, Bloeiende Sector Gezonde Bollen, Bloeiende Sector Actieplan Duurzame Bloembollensector Stevige ambities Als beeldbepalende sector voor Nederland zijn we gewend om met onze bloembollen en bolbloemen in het middelpunt van

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Nieuwjaars Borrel Carry Premsela Het bestuur van VBH wenst u allen fijne kerstdagen en een goed 2014. Op woensdag 8 januari houden we vanaf 19.00 uur in het Grand Café Lubeck

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7774 20 maart 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 maart 2013, nr. PAV / 13042620, houdende

Nadere informatie

Consultancy duurzaam gebruik van meeldauwmiddelen

Consultancy duurzaam gebruik van meeldauwmiddelen Consultancy duurzaam gebruik van meeldauwmiddelen DLV Plant Postbus 7001 6700 CA Wageningen Agro Business Park 65 6708 PV Wageningen T 0317 49 15 78 F 0317 46 04 00 In opdracht van: Begeleidende groep

Nadere informatie

FAQ Digitaal Klanten Loket

FAQ Digitaal Klanten Loket Dit document wordt momenteel uitgebreid en geactualiseerd. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact op met ons Service Center via 05490 of info@bkd.eu. Zij helpen u graag verder en kunnen ervoor zorgen

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms. 1. Inleiding

Notitie. Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms. 1. Inleiding Notitie Aan Bestuur Van Edwin de Jongh Kenmerk Behoort bij Agendapunt 4a, openbare bestuuursverg. dd. 27 maart 2012 Totaal aantal pagina s 5 12 maart 2012 Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Start van 2014. Nummer 1, janari 2014. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Start van 2014. Nummer 1, janari 2014. Ondernemend Paprika Nummer 1, janari 2014 Inhoud Inleiding Thijs Jasperse: Start van 2014 1-2 Bureaus presenteren hun ideeën voor Colourfultaste campagne 2014-2017 3 Kom in de Kas 3 Afrikaanse Fruitmot 4 Belangrijkste resultaten

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

Hygiëneprotocol Dahlia PSTVd. P.J. van Leeuwen

Hygiëneprotocol Dahlia PSTVd. P.J. van Leeuwen Hygiëneprotocol Dahlia PSTVd P.J. van Leeuwen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, boomkwekerij en fruit PPO nr. 32 361815 00/PT nr. 14760.02 oktober

Nadere informatie

Behoud meerjarig proefveld organische bemesting

Behoud meerjarig proefveld organische bemesting Behoud meerjarig proefveld organische bemesting Instandhouding meerjarig proefveld organische bemesting hyacint voor toekomstig onderzoek naar organische bemesting op duinzandgrond Peter Vreeburg Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Tuinbouw zoekt Chemie voor Puur Plantaardig

Tuinbouw zoekt Chemie voor Puur Plantaardig Tuinbouw zoekt Chemie voor Puur Plantaardig Conferentie Agro met Energie verbinden, Rotterdam, 10 mei 2011 Jan Smits Toekomst Tuinbouw in de Biobased Economy Achtergrond Wat willen we bereiken Kenniscentrum

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage. Ledenpeiling Verus

Maatschappelijke Stage. Ledenpeiling Verus Maatschappelijke Stage Ledenpeiling Verus 15 30 september 2015 Inleiding Begin vorig jaar besloot de Tweede Kamer de verplichte Maatschappelijke Stage in het voortgezet onderwijs en de bijbehorende bekostiging

Nadere informatie

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR Scala Toelatingsnummer 11555 N W.4 Productgroep: Formulering: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Werkzame stof: Verpakking: Gevarenaanduidingen:

Nadere informatie

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Meerjarig aanvullende Uitkering I-deel WWB uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 bijlage(n) datum

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding Inleiding In 2013 kon Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen uitbouwen wat in het jaar daarvoor was gestart. De raad groeide van vijf naar acht leden. Met een scholingsdag werd een goede basis gelegd

Nadere informatie

Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector Jeroen Wildschut

Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector Jeroen Wildschut Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector 2009 Jeroen Wildschut Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. BU Bloembollen, Bomen & Fruit PPO nr 3236064809 December 2010 2010 Wageningen, Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Rapportage Kennismarkt Energie 2014

Rapportage Kennismarkt Energie 2014 Rapportage Kennismarkt Energie 2014 Dit project is uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door de partijen in de Meerjarenafspraak Energie Bloembollen: KAVB Productschap Tuinbouw Ministerie van EZ

Nadere informatie

Veel gestelde vragen melding grondontsmetting 28-10-2013

Veel gestelde vragen melding grondontsmetting 28-10-2013 Veel gestelde vragen melding grondontsmetting 28-10-2013 Hoe melden 1. Wat heb ik nodig om een grondontsmetting te melden? Het meldingsformulier grondontsmetting en een kaart. Beide kunt u telefonisch

Nadere informatie

Deze documenten treft u aan als bijlage bij de Statenbrief. Wij lichten de Bestuursovereenkomst grond toe in een separate toelichting.

Deze documenten treft u aan als bijlage bij de Statenbrief. Wij lichten de Bestuursovereenkomst grond toe in een separate toelichting. Bijlage bij Statenbrief Natuurpact en Bestuursovereenkomst grond Zaaknummer 2013-013508 Toelichting op het Natuurpact 1. Inleiding Aanleiding In de vergadering van uw Staten op 7 november 2012 heeft ons

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Goede beurt. Nummer 8, september 2013. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Goede beurt. Nummer 8, september 2013. Ondernemend Paprika Inhoud Inleiding Thijs Jasperse: Goede beurt 1 Winkeldemonstraties in UK een succes! 2 P8 aanwezig tijdens Retail congres DOGK - Düsseldorf 4 P8 aanwezig bij ledenbijeenkomsten 4 49 jaar paprika in Nederland:

Nadere informatie

Green Deal groene gewasbescherming

Green Deal groene gewasbescherming Green Deal groene gewasbescherming Jacobijn van Etten Projectleider Green Deal Ctgb Coördinator biologische middelen 11 juni 2015 Inhoud Vergroening Begrippen Doelstelling Green Deal Werkwijze Resultaten

Nadere informatie

Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma (33625, nr. 8) inzet private sector bij klimaatfinanciering

Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma (33625, nr. 8) inzet private sector bij klimaatfinanciering Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma

Nadere informatie

Het vastgestelde huishoudelijk reglement bepaalt in de bijbehorende bijlage het volgende onder de kop:

Het vastgestelde huishoudelijk reglement bepaalt in de bijbehorende bijlage het volgende onder de kop: Innovatiefonds. Huishoudelijk reglement als basis In de toelichting bij het voorstel voor een nieuw Huishoudelijk Reglement voor KansPlus zoals vastgesteld op de 14 e algemene vergadering van 25 mei 2013,

Nadere informatie

Voortgezet diagnostisch onderzoek Peter Vink

Voortgezet diagnostisch onderzoek Peter Vink Voortgezet diagnostisch onderzoek naar een betere beheersing van een aantasting door de schimmel Colletotrichum acutatum bij de bollenteelt van tulpen cv. Giuseppe Verdi Voortgezet diagnostisch onderzoek

Nadere informatie