Begrippenlijst leasen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begrippenlijst leasen"

Transcriptie

1 Begrippenlijst leasen A. Aanbetaling De lessee betaalt bij het aangaan van een contract vaak een bedrag aan de lessor waardoor de lessor zijn financiële risico s kan inperken. De maandelijkse leasetermijn wordt verlaagd door de het doen van de aanbetaling. Aanvang van de lease overeenkomst Bij het aangaan van een lease overeenkomst of een overname van een lease overeenkomst van een vorige lessee wordt vaak een aanbetaling gedaan van bijvoorbeeld een aantal leasetermijnen. Van belang is dat de lessee zich vergewist wat de datum van de aanvang is en wat de aanbetaling vertegenwoordigt in de leaseovereenkomst. Additionele kosten De kosten voor verschillende aanvullende diensten binnen de leaseovereenkomst Administratiekosten Een kostenopslag in de maandelijkse leasetermijn tals dekking van de administratieve handling Afschrijving leaseauto De technische of economische waardevermindering van een investering (lees: leaseauto), die op een door de belastingdienst geaccepteerde wijze, als kosten ten laste mag worden gebracht van de jaarlijkse winst. De afschrijvingsperiode kan de economische levensduur zijn of de afgesproken leaseperiode. Afkoop Indien de lessee zijn contract voor het einde van de overeengekomen leasetermijn wil beëindigen dan zal de lessee een afkoopsom moeten betalen en de leaseauto moeten retourneren. De afkoopsom is gebaseerd op het verschil tussen de handelswaarde en de boekwaarde, vermeerderd met eventuele kosten en winstderving. Afkoop eigen risico Het eigen risico bij schade of diefstal kan veelal tegen betaling van aanvullende premie worden uitgesloten in het leasecontract. Afleveringsverklaring Deze verklaring geeft de lessee schriftelijk af bij het sluiten van het leasecontract. De leasetermijn en de gegevens zoals het kenteken en de definitieve afleveringsdatum staan hierin opgenomen. Afschrijving De boekhoudkundige waardevermindering van de leaseauto. De afschrijving van de leaseauto wordt bepaald door leeftijd, wijze gebruik, schade aan het object en het uitgevoerd onderhoud. AKS (Afkoop Kleine Schade) De mogelijkheid om kleine schades af te Kopen. Annuïteitenbasis De ontvangen leasetermijnen bestaan uit een aflossingsdeel een rentedeel (en eventueel een service en onderhoud deel bij operationele lease). Het rente deel is een vast percentage van de schuld en zal naarmate de leaseovereenkomst langer loopt een kleiner deel vormen van de leasetermijn. Let op: dit geldt voor financiële lease waarbij de lessee het economisch eigendom verkrijgt. Autokosten forfait Deze term werd voorheen gebruikt om het loon in natura te bepalen voor het privégebruik van de auto. Dit is nu bekend onder bijtelling en bijtellingspercentage. Zie ook bijtelling Auto van de zaak Een personenauto of bestelauto die door de werkgever ter beschikking gesteld wordt aan een werknemer. Dit is in de meeste gevallen in de vorm van lease (Auto)leasemaatschappij

2 Een onderneming die zich richt op operationele autoleasing en wagenparkbeheer B. BPM De wet genaamd Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen. De eenmalige belasting die aan de Belastingdienst is verschuldigd bij registratie van personenauto's, bestelauto s en motorrijtuigen. Bank gebonden leasemaatschappij Een leasemaatschappij die onderdeel is van een bank. Bijvoorbeeld ING Carlease Basisrente De rente die gebruikt wordt ter vaststelling van de contractrente. Bedrijfsschade De schade ontstaan die wordt geleden door de leasemaatschappij door de inzet van vervangend vervoer in geval van schade. Deze schade wordt in de meestal verhaald via de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Bedrijfsschaderegeling De regeling waarin is vastgelegd welk bedrag een leasemaatschappij of eigenaar van een auto ontvangt vanwege de stilstand van zijn auto na geleden schade. Bedrijfswagen Een bedrijfswagen is een bestelwagen of vrachtauto die wordt ingezet voor overwegend zakelijk gebruik. Beëindigingskosten De kosten die in rekening worden gebracht voor het voortijdig afbreken van een leasecontract Bestelauto Een bestelauto is een motorvoertuig met een GVW van maximaal 3500 kg dat is ingericht voor het vervoer van goederen. Bodemrecht Het verhaalsrecht van de Belastingdienst een op bodemzaken. Het verhaalsrecht op bodemzaken wordt 'fiscaal bodemrecht' genoemd. Het eigendomsrecht van een derde (bijvoorbeeld een leasemaatschappij) wordt doorbroken. Op grond van het Leasebesluit (Leaseregeling) strekt het bodemrecht zich niet uit tot bodemzaken die door middel van operationele leasing ter beschikking zijn gesteld. Bodemzaken Bodemzaken zijn roerende zaken van een derde waarop bodembeslag kan worden gelegd. Voorwaarde voor toepassing van het bodemrecht is dat de roerende zaken zich op de bodem (terrein) van de belastingschuldige moeten bevinden. Boekwaarde De waarde van het leaseobject op een zeker moment. Deze waarde wordt onder meer bepaald door de door de leasemaatschappij gedane investering ten behoeve van het leasecontract en de tot op dat moment aan de lessee in rekening gebrachte bedrag van afschrijving. Borgstelling Een rechtshandeling waarmee een persoon (de borg) zich garant stelt voor de verplichtingen van een andere persoon (de lessee) die bijvoorbeeld voortkomen uit een leaseovereenkomst. Indien de lessee niet presteert (lees: niet betaalt), is de borg verplicht in zijn plaats te voldoen. Brandstofcontracten De dienst die de lessor aanbiedt aan lessees waarmee de lessees in staat worden gesteld om door middel van een brandstofpas op rekening te tanken. De verrekening kan geschieden door een periodieke verrekening met het maandelijks betaalde voorschot of door verrekening achteraf op basis van de werkelijke kosten. Brandstofpas Een door de leasemaatschappij aan de lessee/berijder ter beschikking gestelde identificatiepas waarmee de brandstofkaart maatschappij opdracht krijgt brandstof te leveren aan de leaserijder. De meest voorkomende brandstofpassen zijn die van Travel Card en Multi Tank Card en MKBbrandstof die vrijwel alle tankstations in Nederland toestaan. Bufferrente De rentevergoeding die een leasemaatschappij aan de lessee betaalt bij open over het verschil tussen de vooruit gefactureerde bedragen en geboekte kosten (openstaande exploitatiesaldo). Bijtelling Bijtelling is de waardering die wordt gegeven voor het privégebruik van de leaseauto. De huidige bijtelling percentages voor de Nederlandse auto lease bedragen 14%, 20%

3 en 25%. De cataloguswaarde van de leaseauto vermeerderd met de waarde van de accessoires wordt tegen het van toepassing zijnde percentage bijgeteld op het loon van de werknemer of het inkomen van de onderneming. Boekwinst De boekwinst is de winst bij verkoop na afschrijving. C. Calculatie (open) Bij open calculatie worden positieve verschillen in de exploitatie verrekend en is de gebruikelijke methode operationele lease. De wijze van calculeren wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen tussen lessee en de lessor. Bij de open calculatie heeft de lessee volledig inzicht in de opbouw van de leaseprijs. Er vindt gehele of gedeeltelijke nacalculatie plaats. Calculatie (gesloten) Bij gesloten calculatie is het positieve dan wel negatieve exploitatie het risico voor de lessor. Wel kan overeengekomen worden dat bepaalde onderdelen van de leaseprijs hiervan worden uitgesloten. Calculatieniveau Dit betreft een codering die gebruikt wordt bij de calculatie die aangeeft tegen welk niveau (hoe scherp) het leasetarief berekend zal worden. Dit is o.a. afhankelijk van de grootte van het wagenpark van de prospect en/of de klant. Captive-leasing Een leasemaatschappij verbonden aan een automerk. Cascoschade Schade aan de leaseauto Centrale inkoop De lessee laat besteedt de inkoop uit aan de lessor teneinde betere voorwaarden en of prijzen te bedingen. Vooral voor grote wagenparken is dit interessant. Catalogusprijs De in Nederland door de autofabrikant of importeur aan wederverkopers kenbaar gemaakte prijs inclusief BTW, die naar zijn inzicht bij verkoop aan de uiteindelijke afnemer valt te berekenen zonder de BPM. Complementaire kosten Afhankelijk van de leasevorm die de lessee kiest, dient de lessee rekening te houden met aanvullende kosten bovenop de leasetermijn. Deze kosten bestaan uit brandstof en bij financiële en netto operationele lease de verzekeringskosten, belastingen en kosten voor onderhoud. Consumentenprijs De catalogusprijs, vermeerderd met BPM. Contractaansprakelijkheid Het verantwoordelijk zijn voor de uitvoerbaarheid van een overeenkomst. Bij contractaansprakelijkheid is de lessor verantwoordelijk voor het realiteitsgehalte van een onder een leaseovereenkomst of een bindende offerte aangeboden leaseprestatie, in juridisch, financieel en/of fiscaal opzicht. Eventueel ook voor onderhoud en verzekering. Contractduur De periode tussen de begindatum en de verwachte einddatum van het leasecontract in maanden. Deze einddatum wordt lang altijd gehaald hetgeen leidt tot een afkoop en het aanbod van een occasionlease. Contractovername Overname van rechten en verplichtingen uit een door derden afgesloten overeenkomst. Contractpartners leasecontract De contractpartners zijn de lessee en de lessor. In de leaseovereenkomst wordt ook wel verwezen naar de verzekeraar en of de leverancier/dealer (kan tevens lessor zijn). Contract sui generis De leaseovereenkomst is een contract van eigen aard en is niet nader gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek. Daardoor valt de leaseovereenkomst onder het contractenrecht en verbintenissenrecht. Wel zijn er bij bepaalde leaseovereenkomsten duidelijke overeenkomsten met de huur en huurkoop overeenkomst. Contractuele restwaarde De contractueel overeengekomen waarde van een de leaseauto op een in de toekomst gelegen moment. De contractuele restwaarde kan worden vastgelegd voor bijvoorbeeld het terugkopen van de leaseauto tegen een vast bedrag los van de daadwerkelijke restwaarde op dat moment. Contractwijziging

4 Tussentijdse wijziging van de oorspronkelijke calculatie, leidend tot een nieuwe leasetermijn. Courant De mate waarin de leaseauto na een x periode verhandelbaar blijft. De courantheid van de leaseauto bepaald mede de hoogte van de restwaarde D. Dagwaarde De waarde van het object (leaseauto) in het economisch verkeer. Dealergebonden leasemaatschappij De leasemaatschappij die vanuit dealer of importeur zijn activiteiten ontplooit. Automerken hebben veelal een leasemaatschappij (ook vaak financial lease) gekoppeld aan hun merk om de verkoop te stimuleren. E. E.C.E.-norm De Europese norm voor brandstofverbruik van een auto. Energielabel Het label waarmee het energieverbruik van producten wordt uitgedrukt. Bij auto s wordt dit uitgedrukt in een letter waarbij A het zuinigst is en H staat voor het minst energie zuinige label. Eigen Risico (=E.R.) De niet verzekerde schade die in rekening wordt gebracht bij de Lessee. Dit kan ook worden afgekocht Economisch eigendom Dit is het eigendom dat dient te worden onderscheiden van het juridisch eigendom. Economisch eigendom houdt in dat de bezitter van de leaseauto ook de intentie heeft om de leasewagen na verloop van de leasetermijn ook het juridische eigendom te verkrijgen. Dit is het geval bij financiële lease. Bij operationele lease behoudt de lessor beide vormen van eigendom. Economische levensduur Dit is de levensduur van een kapitaalgoed (lees: leaseauto) bezien vanuit de periode waarover het kapitaalgoed mag worden afgeschreven. Eigendomsoverdracht Dit komt aan de orde bij het einde van de leasetermijn. Bij financial lease heeft de lessee meestal de optie om het eigendom van de leaseauto te verkrijgen. Bij operationele lease zal de bedrijfswagen in beginsel eigendom van de leasemaatschappij blijven, behalve als in het contract anders is overeengekomen. Enkelvoudige interest Hierbij wordt aangegroeide rente direct onttrokken aan de hoofdsom. De rente wordt hierdoor over een gelijkblijvend bedrag berekend. Expiratie Het Moment waarop het leasecontract eindigt. F. Factoring Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering waarbij een onderneming (leasemaatschappij) de inning uitbesteedt aan een factormaatschappij. De factormaatschappij neemt in dat geval de betalingsverplichting over van de lessee en ontvangt een percentage van de te factureren leasetermijnen van de lessor. De factormaatschappij geeft limieten af per debiteur van de aangesloten onderneming. Financial lease Financial lease of financiële lease is de leasevorm waarbij het economisch eigendom wordt afgestaan aan de lessee en waarbij de lessee aan het eind van de leaseovereenkomst een optie heeft op overname van de leaseauto tegen een vaak symbolisch bedrag. De Belastingdienst beschouwt de lessee als eigenaar waardoor de leaseauto op uw balans wordt geactiveerd. Er bestaat een mogelijkheid tot investeringsaftrek indien het een auto met grijs kenteken betreft of een auto voor beroepsvervoer aangaat. Fiscaal eigendom De waardevermindering/stijging van het leaseobject wordt gedragen door de lessor. De lessor dient het object ook te activeren op zijn balans. Er zijn ook geleerden die stellen dat ook de lessee fiscaal eigenaar zou kunnen zijn en daarom gebruik zou moeten kunnen maken van de investeringsaftrek. Fiscale bijtelling De fiscale bijtelling is het voordeel dat een lessee heeft van het privégebruik van een leaseauto. Afhankelijk van de auto wordt er een forfaitair bepaald bedrag opgeteld bij het loon of inkomen van de lessee.

5 Fiscale kostprijs Dit is het bedrag dat op de balans wordt geactiveerd waarbij de kosten die rechtstreeks verband houden met de aankoop en rijklaar maken worden meegenomen in de prijs. Objectsubsidies worden hierin meegenomen, maar fiscale subsidies vallen er buiten. Fiscale waarde De Fiscale waarde is de grondslag waarop de fiscale bijtelling wordt berekend door de fiscus. Is de basis voor de fiscale bijtelling i.v.m. privé gebruik van een auto van de zaak. Deze waarde is sinds juli 2006 gelijk aan de consumentenprijs bij afgifte van het kenteken, inclusief alle opties, accessoires BTW en BPM. Fleetmanagement Het wagenparkbeheer waarbij rente en/of afschrijving (deinvestering) buiten het contract worden gehouden. Fleetowner Bedrijf met meerdere auto s in ieder geval meer dan 9 auto s Full operational lease (operationele leasing) Full operational lease is de complete vorm van lease waarbij alle financiële en administratieve lasten van het wagenpark worden verlegd naar de leasemaatschappij. De risico s, belastingen, verzekering en onderhoud wordt overgenomen door de leasemaatschappij. Zowel het juridisch als economisch eigendom blijft bij de leasemaatschappij. Er is geen sprake van vreemd vermogen voor uw balans waardoor de liquiditeit en solvabiliteit worden aangetast. Deze vorm van lease komt het meeste voor en lijkt vooral op lange termijn verhuur van de auto. Full service lease Zie ook operational lease. Deze vorm is de meest vergaande vorm van lease waarbij daadwerkelijk alles aangaande het wagenpark is uitbesteed aan de leasemaatschappij. G. Garantie Schriftelijke verklaring van een derde (de garant, vaak een bank) aan de lessor (de begunstigde) dat een lessee aan zijn verplichtingen zal voldoen. Indien de lessee niet nakomt dan zal de garant presteren namens de lessee of de schade vergoeden. De leasemaatschappij vraagt veelal een garantie voor: 1. Overeengekomen leasetermijnen, of de contante waarde daarvan; en/of de (rest)waarde van de leaseobjecten 2. De kwaliteit van geleverde zaken of diensten door een leverancier Garantstelling De schriftelijke verklaring van een derde, vaak een bank, aan de lessor dat een lessee aan zijn verplichtingen zal voldoen. Komt de lessee niet na dan staat de derde garant voor het nakomen van de verplichtingen. Gecalculeerde restwaarde De in een leasecalculatie gehanteerde restwaarde van een object. Wat is overeengekomen in het contract kan afwijken door het daadwerkelijke gebruik van de leaseauto. Gesloten calculatie Bij gesloten calculatie bent u verzekerd van een vast maandbedrag per contract. Enkel wettelijke aanpassingen, verzekeringspremie verhogingen en eventuele verhogingen van de houderschapsbelasting kunnen variabel zjin. De werkelijke kosten zullen zelden hoger zijn dan het vooraf afgesproken maandbedrag of leasetermijn. Grijs-kenteken Gebruikte terminologie voor een bestelwagen en/of voor een vrachtwagen. H. Houderschapsbelasting De belasting die de kentekenhouder van een personenauto, bestelauto, vrachtauto, motorrijwiel, kampeerauto, autobus betaalt voor het bezit van een motorrijtuig. Huur (contract) Huur is een alternatief voor shortlease, maar pakt vaak duurder uit naarmate de huurperiode langer is. Bij huur wordt enkel het gebruik van de auto mogelijk gemaakt en zal er periodiek een vergoeding worden betaald aan de verhuurder. Verhuur en shortlease lopen tegenwoordig qua dienst zo goed als in elkaar over. Shortlease ligt qua prijs vaak lager dan huur, maar hoger dan normale leasecontracten Huurkoop Huurkoop vertoont overeenkomsten met de financial lease. Er is echter een belangrijk verschil met financiële lease. Het eigendom van de (lease)auto gaat over op de huurkoper zodra alle termijnen van huurkoop zijn voldaan, daar dit bij financial lease optioneel is.

6 Er moet o.a. een schriftelijke overeenkomst zijn, waarin de koopprijs wordt vermeld. Tevens moeten er een aflostermijn worden overeengekomen en er moet een uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud worden gemaakt totdat alle termijnen zijn voldaan. Voldoet de huurkoopovereenkomst niet aan de wettelijke eisen, dan kan dit leiden tot een nietige of vernietigbare overeenkomst. Het eigendom kan zelfs direct overgaan op de huurkoper. Hybride Een voertuig dat door een combinatie van twee krachtbronnen aangedreven wordt, bijvoorbeeld door een benzinemotor en elektromotor. I. I.R.K. De Internationale Reis- en Kredietbrief is een document van de ANWB, dat recht geeft op praktische hulp indien een auto problemen heeft in het buitenland komt. Daarnaast geeft b I.R.K. dekking van onvoorziene kosten verband houdend met de auto Impairment Bijzondere herwaardering van een op de balans geactiveerde leaseauto. Bij operationele lease gaat het om de afwaardering van de rijdende leaseauto s. Inbeslagname De actie van een crediteur waardoor aan de lessee niet meer kan beschikken over de leaseauto. De actie van een crediteur is gericht op verhaal en het te gelde maken van het vermogen van de lessee (executoriaal beslag) of op het veilig stellen van de vermogensbestanddelen (conservatoir beslag). Incassomachtiging De lessee stemt in met automatische inning van de door de lessor gefactureerde bedragen. Informatie trekken Het controleren van de kredietwaardigheid van potentiële lessees, veelal gedaan bij het BKR of via creditmanagement bedrijven. Innameschade Een schade geconstateerd aan het voertuig welke voor of tijdens inlevering aanwezig was, maar niet gemeld bij de leasemaatschappij of verzekeraar Interest Rate Swap (IRS) Het rentetarief dat naast Euribor de basis vormt voor de rente die leasemaatschappijen berekenen aan de lessees Interest De vergoeding voor geleend vermogen Investeringsaftrek De investeringsaftrek is het bedrag dat men kan aftrekken van de winst indien er is geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Door de investeringsaftrek wordt de winst lager en betaalt u dus minder belasting. Vooral interessant bij financial lease voor de lessee. J. Jaarkilometers Dit zijn de kilometers die met de leasemaatschappij overeen worden gekomen. Leaseaanbiedingen of offertes beginnen vaak vanaf of kilometers per jaar. Toch is het gemiddeld aantal kilometers voor leaseauto s rond de Met andere woorden houdt rekening met een hoger leaseprijs als u op eerste blik denkt te moeten gaan betalen. Bekijk daarom ook goed wat uw verwachte jaarkilometers zijn. Juridisch eigendom Eigendom is het meest omvattende recht dat een (rechts)persoon op een zaak kan hebben. Het staat de eigenaar vrij om met uitsluiting van eenieder van een zaak gebruik te maken, mits dat gebruik niet in strijd is met rechten van anderen of met wettelijke voorschriften en regels. Een eigenaar heeft ook de beschikkingsbevoegdheid om bijvoorbeeld het leaseobject te verkopen en aan de koper na betaling van de koopsom de eigendom te verschaffen. K. Kilometerafrekening De afrekening van het verschil tussen de overeengekomen en het werkelijk aantal gereden kilometers. Meestal worden deze periodiek afgerekend tussen lessee en lessor. Kilometervergoeding De kilometervergoeding wordt kan een werkgever of zzp geven aan werknemer of zichzelf voor zakelijke kilometers of kilometers voor woon-verkeer. Deze vergoeding kan men zelf bepalen, echter slechts tot 0,19 is de kilometervergoeding onbelast. Koopoptie

7 De mogelijkheid om de geleasete auto over te kopen van de lessor. Het bedrag kan al worden vastgelegd in het leasecontract. Kredietbeoordeling Vaststelling van actuele (krediet)risico s ten gevolge van het verstrekken van een concrete financiering. Kredietovereenkomst Een overeenkomst tussen een debiteur en een kredietinstelling (crediteur, bank) waarbij aan de debiteur een bepaalde geldsom ter beschikking wordt gesteld, die op de overeengekomen voorwaarden moet worden terugbetaald. Financiële lease geldt als een specifieke vorm van kredietverlening op middellange termijn. L. (Auto) Lease Het verschaffen van het gebruiksrecht van een auto aan een lessee voor een overeengekomen periode tegen een periodieke betaling van een vastgesteld bedrag. Leaseauto Een auto die voor een overeengekomen periode ter beschikking gesteld wordt aan een lessee. Leasecontract Een overeenkomst betreffende lease tussen een lessor en een lessee. Leaseprijs Periodiek verschuldigde vergoeding te betalen voor het gebruik van de leaseauto en de overeengekomen dienstverlening Leaseregeling Het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën over de criteria waaraan leaseovereenkomsten moeten voldoen om teneinde fiscaal als een operationele lease te kunnen worden gekwalificeerd. Het besluit geeft duidelijkheid over het activeren van en afschrijven op de betreffende leaseobjecten. Leasetermijn De periodiek door lessee te betalen prijs voor het gebruik van de auto en de afgesproken dienstverlening. Leasing De vorm van krediet waarbij de kredietverstrekker ( lees: lessor) in geval van autolease auto s aankoopt en deze gedurende een vooraf overeengekomen termijn en tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt aan een kredietnemer of lessee. Bij autolease wordt er veelal aanvullende dienstverlening geleverd zoals het onderhoud, de verzekering etc. De lessee heeft het gebruiksrecht over het object, maar niet het juridisch eigendom en afhankelijk van de leasevorm ook niet het (fiscale) economische eigendom Lessee De (rechts)persoon die het gebruiksrecht heeft over het leaseobject ook wel de leasenemer genoemd. Lessor De leasemaatschappij (Leasegever) Lineaire afschrijving Afschrijvingsmethodiek waarbij het afschrijvingsdeel over de gehele leaseperiode constant blijft. Liquiditeit De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming aan de lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. M. Mantelovereenkomst Een raamovereenkomst tussen lessee en lessor, waarbij de voorwaarden en de belangrijkste bijzondere voorwaarden van toekomstige leasecontracten zijn opgenomen en die van kracht zullen zijn op de toekomstig af te sluiten leaseovereenkomsten. Marge Het verschil tussen contractrente overeengekomen met de lessee en de fundingrente overeengekomen met de kredietverstrekker van de leasemaatschappij. Daarnaast ontstaat marge door het verschil tussen inkoop en verkoop van de aanvullende dienstverlening zoals onderhoud en verzekering bij het leasen. Margeregeling Specifieke voorschriften voor de BTWberekening/verrekening, in geval van gelijktijdige inruil van (lease-) objecten. De margeregeling is van belang bij inruil en inkoop van roerende zaken door wederverkopers en niet BTW-plichtige verkopers.

8 Meer minderkilometers Verschil tussen het aantal contractueel afgesproken en het aantal werkelijk in een jaar gereden kilometers. Deze worden aan het eind van elk kalenderjaar en/of aan het eind van het leasecontract afgerekend tegen de prijs die hiervoor in het leasecontract is bepaald. Mobiliteitsdienst Dienst, waarbij door middel van een mobiliteitspas gebruik gemaakt kan worden van mobiliteitssystemen, zoals vervoermiddelen, overstappunten, infrastructuur en reisinformatie. Mobiliteitsmanagement Het managen van mobiliteit in de breedste zin van het woord. Dit houdt onder meer in dat ondernemingen trachten de mobiliteit van werknemers niet alleen richten op de leaseauto, maar ook op openbaar vervoer, fiscale faciliteiten voor het gebruik van de fiets, gespreide werktijden etc. MRB Dit staat voor Motorrijtuigenbelasting. De belasting maandelijks betaald door de Kentekenhouder van een personenauto, bestelauto, vrachtauto, motorrijwiel etc. Voor het bezit van een motorrijtuig. Maandtermijnen Periodiek verschuldigde leasebedragen N. NAP De Nationale Auto Pas. Deze Nederlandse organisatie registreert de jaarlijks gereden kilometers van een auto zodat afnemers van (lease)occasions weten wat de daadwerkelijk verreden kilometers zijn. Negatieve rente Te weinig betaalde rente in de leasetermijnen bij onderbreken van contract indien lineair wordt afgeschreven. Netto catalogusprijs Dit is de catalogusprijs verminderd met BTW. Netto operationele lease Dit is operational lease waarbij de Motorrijtuigenbelasting, de rente en de aflossing zijn gecalculeerd in de prijs waarbij De reële restwaarde wordt gebruikt. No-claim korting en schadevrije jaren De korting op de verzekeringspremie voor het schadevrij rijden. De korting stijgt naarmate langer zonder schade wordt gereden. Nulemissie De nihil emissie van CO2. Dit komt voor bij elektrische auto s en auto s die op waterstof rijden. O. Object Financiering Dit is een verzamelterm voor (zakelijke) financieringen waarbij de investering in directe relatie staat met de financiering Off balance-financiering Dit is de financieringsvorm waarbij de onderneming de investeringen in bijvoorbeeld leaseauto s niet op de balans hoeft op te nemen. Dit is een van de voornaamste redenen om voor operationele lease te kiezen. De voordelen van off-balance financiering zijn risico-overdracht, een grotere flexibiliteit, additionele dienstverlening door wagenparkbeheer (leasing) of debiteurenbeheer (factoring) en een strikter cashmanagement. Onbelaste kilometervergoeding Een kilometervergoeding vaak gegeven voor zakelijke en woon-werkkilometers. In Nederland is de grens voor de onbelaste kilometervergoeding 0,19. Onderhoudsbeurten Een controle op gebreken, tegelijk met vervanging van onderdelen van de leaseauto waarbij de economische levensduur is verstreken. Ongevallen inzittenden verzekering (OIV) Een verzekering welke door de gebruiker van een motorvoertuig kan worden afgesloten ter dekking van een vast bedrag voor iedere inzittende die door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt. Open calculatie: Bij open calculatie zijn de werkelijke kosten leidend en achteraf altijd inzichtelijk. Voorafgaand aan de berekening van de werkelijke kosten wordt een maandelijks voorschot bepaald. Het verschil tussen het voorschot en de werkelijk kosten wordt aan het eind van het jaar of leasecontract met u verrekend. Houdt u een strak beleid aan voor de leasewagens van uw wagenpark dan kunt u kosten drukken en krijgt u mogelijk na het

9 einde van de leasetermijnen het verschil terug. Open inzicht De leaseprijscalculatie waarbij de lessee vooraf inzicht krijgt in gecalculeerde kosten per prijscomponent. Operationele lease De vorm van lease waarbij de lessee een leaseauto gedurende een vooraf overeengekomen periode en vergoeding mag gebruiken. Na afloop van deze periode wordt de leaseauto teruggegeven aan de leasemaatschappij. De contractduur is overwegend 4 tot 5 jaar. De restwaarde van de auto komt toe aan de leasemaatschappij die te allen tijde zowel juridisch als economisch eigenaar blijft van de auto. Het voordeel voor de lessee is de service en het gebruik naast de gunstige manier van financieren. Outsourcing Uitbesteden van operationele bedrijfsactiviteiten die overwegend verder afstaan van de core business van de onderneming. Wagenparkbeheer is hier een bekend voorbeeld van. Oversluiten Van oversluiten is sprake indien een leaseovereenkomst wordt beëindigd en wordt vervangen door een nieuw leasecontract. Oversluiten wordt gebruikt bij inruil en upgrades van leaseauto s. Open calculatie: Bij open calculatie zijn de werkelijke kosten leidend en achteraf altijd inzichtelijk. Voorafgaand aan de berekening van de werkelijke kosten wordt een maandelijks voorschot bepaald. Het verschil tussen het voorschot en de werkelijk kosten wordt aan het eind van het jaar of leasecontract met u verrekend. Houdt u een strak beleid aan voor de leasewagens van uw wagenpark dan kunt u kosten drukken en krijgt u mogelijk na het einde van de leasetermijnen het verschil terug. P. Particulier Auto Lease Het particulier leasen, ook wel privé lease genoemd komt steeds vaker voor. Eenmanszaken, ZZP ers en particulieren kiezen voor de optie van particuliere lease. Een belangrijk voordeel en verschil tussen gewoon leasen en particulier lease, is dat bij particulier lease het verschuldigde bijtellingspercentage bij zakelijk leasen niet betaald hoeft te worden. Vaak kan men na de looptijd van het particulier lease contract de lease auto overnemen voor de restwaarde. Voornaamste nadeel aan het particulier leasen van een auto is dat de leasemaatschappij zekerheid wil hebben. Meestal vraagt de leasemaatschappij daarom een borg of aanbetaling op het leasecontract. Verder geldt ook dat vroegtijdig beëindigen vaak gepaard gaat met een afkoopsom of boete. Soms worden meerdere leasetermijnen in rekening gebracht. Personenauto Een personenauto is een voertuig op 3 of meer wielen waarvan de toegestane maximummassa niet meer bedraagt dan 3500 kg. Het besturen van een personenauto is enkel mogelijk met rijbewijs B of een uitgebreider rijbewijs. POI De Persoonlijke Ongevallen Inzittenden verzekering, Periodieke Vergoeding Zie leasetermijn R. ROB Een bestanddeel van de leasecalculatie dat staat voor de afkorting voor: Reparatie, Onderhoud en Banden. Veelal een bedrag uitgedrukt in centen per km. RTL De afkorting voor Registratie Tenaamstelling Leasevoertuigen wat een hulpregistratie is voor de tenaamstelling van leaseauto s. Via RTL kunnen leasemaatschappijen in het kentekenregister van de RDW de leaseauto op naam van de lessee of de berijder laten Registreren. De leasemaatschappij kan een aantal, dat onderdeel is van de leaseovereenkomst blijven uitvoeren. Reële koopoptie Een koopoptie die qua hoogte overeenkomt met de geschatte restwaarde van het object.

10 Regres Het recht van verhaal op een derde wegens bepaalde vorderingen. Rente opslag Verschil tussen contractrente en basisrente. Reparaties Zie ook onderhoud van de leaseauto Reservering Assurantie Eigen Risico (=RAER) In geval een leasemaatschappij het cascorisico niet bij derden verzekerd heeft, draagt zij dit risico zelf. De door de klant betaalde premie wordt hiervoor door de leasemaatschappij gereserveerd. Restwaarde De geschatte verkoopwaarde van een leaseauto aan het einde van de gebruiks of leaseperiode Restwaardegarantie Een aan de lessor gegarandeerde restwaarde. Retentierecht Het is een wettelijk bepaald recht van elke schuldeiser om betaling af te dwingen. In die zin is het retentierecht te beschouwen als een soort incasso om toch betaling af te dwingen. Men kan een goed onder zich houden tot de vordering is betaald ROB-Net Het ROB-Net is een toestemmings- en facturatiesysteem voor ROB ROI Afkorting voor Return on investment geeft de verhouding tussen het en de investering aan. Indien de investeringen verlies opleveren dan is de return on investment een negatief getal. Een alternatieve omschrijving is Rate of Return S. SAF Het Europees Schade Aangifte Formulier. Sale and lease back De overeenkomst waarbij een lessee een auto verkoopt aan een leasemaatschappij en dezelfde auto terug gaat leasen. Schadeverzekering inzittenden (SVI) Een verzekering voor letselschade die dekking biedt tot een maximum van het verzekerde bedrag van inzittenden en bestuurder als gevolg van een ongeval. Shortlease Leasevorm voor betrekkelijk korte periode. Meestal korter dan 12 maanden. Stilstandregeling De door een leasemaatschappij geboden dienst tot het in bewaring nemen van leaseauto s die tijdelijk niet in gebruik zijn. Het contract wordt hierdoor niet ontbonden. Samengestelde Interest Dit is de vergoeding die iemand ontvangt voor het uitlenen van zijn of haar geld en die betaald wordt door degene die het geld leent. Solvabiliteit Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een onderneming de financiële verplichtingen (betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan nakomen met behulp van alle activa. T. TKV De Terug Koop Verklaring. Een dealer die het een voertuig levert, bevestigt dat na verloop van een bepaalde leaseperiode hij tegen een vooraf gegarandeerd bedrag terug het leaseobject terugkoopt. TCO Total Cost of Ownership. Alle directe en indirecte kosten van het wagenpark. Technische levensduur De periode waarin een auto technisch voldoet aan de normen voor normaal gebruik. Tender Het door onderneming neergelegd verzoek bij meerdere leasemaatschappijen om een aanbieding te doen voor een offerte aan de hand van door de onderneming bepaalde voorwaarden. U. Universele leasemaatschappij Een leasemaatschappij die niet automerk afhankelijk is. V. Vendor Een leverancier of importeur die producten en diensten met een leaseaanbieding aanbiedt

11 vaak in combinatie met de eigen leasemaatschappij. Dit is de merk- of dealer gebonden leasemaatschappij. Verhuur Het in gebruik geven van een zaak (lees:auto) voor een bepaalde periode aan een huurder, tegen periodieke betaling. Vervaldatum De datum waarop een contractueel afgesproken betaling of prestatie expireert. Bijvoorbeeld wanneer recht ontstaat op vervangend vervoer of wanneer de leasetermijn dient te zijn betaald. Vervangingsinvestering De investeringen die de omvang van het wagenpark op peil houden. De aangekochte kapitaalgoederen vervangen de economisch verouderde leaseauto s. Macro-economisch zijn de vervangingsinvesteringen gelijk aan de (nationale)afschrijvingen. Vervangingspercentage De verhouding tussen het percentage nieuw contracten ten opzichte van de uitgelopen contracten bij een afnemer. Verzekering Het onderbrengen van risico s bij een verzekeringsmaatschappij. 1. Een WA (=Wettelijke Aansprakelijkheid)verzekering is wettelijk verplicht en dekt schade aan derden, door of in verband met (gebruiks)ongevallen met een geleast object. 2. Een cascoschadeverzekering dekt schade aan het object. 3. Een rechtsbijstandverzekering dekt de proceskosten en de kosten van juridische en andere deskundige bijstand in gevallen die in de polisvoorwaarden zijn genoemd. Verzekeringsplicht De verplichting tot het verzekeren van een (lease) auto tegen schade en verlies. Wettelijk is enkel de WA verplicht. Verzekeringsverklaring De verklaring waarin een verzekeringsmaatschappij van een lessee, die zelf de auto laat verzekeren, vastlegt dat het risico bij haar is ondergebracht. Voorloopauto Een huurauto of een leaseauto uit het wagenpark die wordt ingezet voorafgaand aan de levering van de bestelde leaseauto. Vervangingsreserve De reserve ter vernieuwing van vaste activa waarvan de bij vervanging te betalen prijs hoger zal zijn dan de aanschaffingswaarde van de in gebruik zijnde activa Vreemd vermogen Het vermogen waarmee een onderneming wordt gefinancierd, met uitsluiting van eigen vermogen. Geld dat van buitenstaanders is aangetrokken om de onderneming te financieren, nader uitgesplitst in Lang Vreemd Vermogen (looptijd meer dan een jaar) en Kort Vreemd Vermogen (looptijd korter dan een jaar). W. WAM Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Deze wet verplicht elke bezitter eigenaar van een (lease)auto om een verzekering te sluiten om de wettelijke aansprakelijkheid te dekken. WA-verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid voor schade aan derden verkeersdeelnemers. WM formulier Formulier ontwikkeld door het Verbond van Verzekeraars en VNA waarin wordt opgemaakt dat de lessee zelf verzekert. Op dit formulier verklaren de verzekeraar en de lessee dat de auto is verzekerd en dat toegekende schadevergoedingen aan de leasemaatschappij worden gecedeerd. Waarborgfonds Het fonds dat is opgezet om schade te vergoeden van schade veroorzaakt door onbekende en of onverzekerde motorrijtuigen. Dit fonds wordt gefinancierd door de verzekeringsmaatschappijen die een autoverzekering aanbieden. Waardevermindering Het berekende verlies van waarde van de auto bij verkoop na herstel van opgetreden schade. Een expert stelt dit vast aan de hand van een formule waarbij de expert rekening houdt met onder mee de volgende factoren: de leeftijd van de auto, de kilometerstand, de arbeidskosten voor het herstel en de consumentenprijs.

12 Wagenparkbeheer (extern) Het organiseren en leveren van dienstverlening met betrekking tot het wagenpark van de onderneming die zelf economisch en juridische eigenaar van de voertuigen is. Meest voorkomende dienstverlening is de brandstofadministratie, de ROBadministratie, de verzekeringen, en de aankoop en verkoop van voertuigen. Wagenparkbeheer (intern) Het organiseren van het wagenpark van een onderneming door de onderneming zelf. Wettelijke aansprakelijkheid. Het van rechtswege aansprakelijk zijn voor toegebrachte schade aan derden. Z. Zaakschade De materiele ofwel cascoschade aan de leaseauto. Zakenauto Een personen- en of op naam van een rechtspersoon of op naam van een een natuurlijk persoon (werknemer/ eenmanszaakzzp er) staat en tenminste 50% zakelijk wordt gebruikt exclusief woon-werk verkeer. Zelffinanciering De lessee verzorgt geheel zelf de financiering van de leaseauto.. Zakelijke gebruik van de auto Het gebruik van de leaseauto voor woon werkverkeer en zakelijk verkeer gedurende de overeengekomen werktijden

Auto s en dan. Kopen, huren, Lease, welke keus geeft wat. Robert de Heer / Toyota010 / GreenMotion

Auto s en dan. Kopen, huren, Lease, welke keus geeft wat. Robert de Heer / Toyota010 / GreenMotion Auto s en dan Kopen, huren, Lease, welke keus geeft wat Robert de Heer / Toyota010 / GreenMotion De meest voorkomende leasevormen Full Operationele lease Netto Operationele lease Financial Lease Private

Nadere informatie

Averus Financial Services. Ons huismerk in leasen.

Averus Financial Services. Ons huismerk in leasen. Averus Financial Services. Ons huismerk in leasen. Leasen, onmisbaar in de zakenwereld. Meer en meer bedrijven geven het beheer van hun wagenpark, groot of klein, uit handen. Leasen is eerder regel dan

Nadere informatie

Begrippenlijst versie 15 12-07-2010

Begrippenlijst versie 15 12-07-2010 Begrip Aanbesteding (BAO en BASS) Aanbetaling Aanhanger Additionele kosten Administratiekosten Afkoop Afkoop Eigen Risico Afleveringsverklaring Afschrijving Begrippenlijst versie 15 12-07-2010 Omschrijving

Nadere informatie

Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier. Zakelijk

Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier. Zakelijk Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier Zakelijk 01. Toyota Financial Services 02. Verstandig geleased 04. Financial Lease 05. Netto Operational Lease 06. Full Operational Lease 08. Optionele componenten

Nadere informatie

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd Suzuki Financial Services Financiële flexibiliteit, full service Operational of goed en betrouwbaar verzekerd Welke financiering past bij u? Betreft de aankoop van uw Suzuki motor een zakelijke aankoop?

Nadere informatie

Begrippenlijst versie 12, december 2008

Begrippenlijst versie 12, december 2008 Begrip Aanbesteding (BAO en BASS) Aanbetaling Aanhanger Additionele kosten ADI Administratiekosten Afkoop Afkoop Eigen Risico Afleveringsverklaring Afschrijving AKS ALF Omschrijving "Besluit Aanbestedingsregels

Nadere informatie

Het ŠKODA Abonnement. De extra zekerheid bovenop uw ŠKODA.

Het ŠKODA Abonnement. De extra zekerheid bovenop uw ŠKODA. Het ŠKODA Abonnement. De extra zekerheid bovenop uw ŠKODA. ŠKODA Bank ŠKODA Leasing FINANCIEREN. LEASEN. VERZEKEREN. VWBAN214-01 SKODA Abonnement Brochure v7.indd 1 24-05-12 09:22 VWBAN214-01 SKODA Abonnement

Nadere informatie

Begrippenlijst versie 11, februari 2008

Begrippenlijst versie 11, februari 2008 Begrip Aanbesteding (BAO en BASS) Aanbetaling Aanhanger Additionele kosten ADI Administratiekosten Afkoop Afkoop Eigen Risico Afleveringsverklaring Afschrijving AKS ALF Omschrijving "Besluit Aanbestedingsregels

Nadere informatie

Begrippenlijst versie 13, september 2009

Begrippenlijst versie 13, september 2009 Begrip Aanbesteding (BAO en BASS) Aanbetaling Aanhanger Additionele kosten ADI Administratiekosten Afkoop Afkoop Eigen Risico Afleveringsverklaring Afschrijving AKS ALF Omschrijving "Besluit Aanbestedingsregels

Nadere informatie

Begrippenlijst versie 13, september 2009

Begrippenlijst versie 13, september 2009 Begrip Aanbesteding (BAO en BASS) Aanbetaling Aanhanger Additionele kosten ADI Administratiekosten Afkoop Afkoop Eigen Risico Afleveringsverklaring Begrippenlijst versie 13, september 2009 Omschrijving

Nadere informatie

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd Suzuki Financial Services Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd Heeft u voor uw nieuwe Suzuki motor financiële flexibiliteit nodig? Kies dan voor Suzuki

Nadere informatie

VNA Begrippenlijst versie 20 datum 01 mei 2013 (#505382) Categorie Begrip Omschrijving Aanbesteding (BAO en BASS)

VNA Begrippenlijst versie 20 datum 01 mei 2013 (#505382) Categorie Begrip Omschrijving Aanbesteding (BAO en BASS) Voor het VNA Leasing I examen moeten de kandidaten kennis hebben deze begrippenlijst. Voor kandidaten die uitsluitend examen doen voor module 1- VNA Basiskennis Autoleasing is kennis van de begrippen in

Nadere informatie

Vergoeding voor de diverse, extra diensten binnen een leasetransactie of raamovereenkomst.

Vergoeding voor de diverse, extra diensten binnen een leasetransactie of raamovereenkomst. VNA Begrippenlijst #541827 1 juni 2014 versie 21 Voor het VNA Leasing I examen moeten de kandidaten kennis hebben van deze begrippenlijst. Voor kandidaten die uitsluitend examen doen voor module 1 (VNA

Nadere informatie

Vergoeding voor de diverse, extra diensten binnen een leasetransactie of raamovereenkomst.

Vergoeding voor de diverse, extra diensten binnen een leasetransactie of raamovereenkomst. VNA Begrippenlijst #568602 1 feb 2015 versie 22 Voor het VNA Leasing I examen moeten de kandidaten kennis hebben van deze begrippenlijst. Voor kandidaten die uitsluitend examen doen voor module 1 (VNA

Nadere informatie

Private Autoleasing. Roel Hindriks

Private Autoleasing. Roel Hindriks Private Autoleasing Nieuwe doelgroep, andere aanpak is nodig Presentatie Roel Hindriks LeaseConsult Programma Wat verwacht de markt Wat is uw mening een aantal vragen + korte toelichting Wat wordt geboden

Nadere informatie

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie

Autoleasing en wagenparkbeheer, vormen van externe dienstverlening Mr. A.W.A. Joosen Geheel herziene derde druk, 2004

Autoleasing en wagenparkbeheer, vormen van externe dienstverlening Mr. A.W.A. Joosen Geheel herziene derde druk, 2004 Autoleasing en wagenparkbeheer, vormen van externe dienstverlening Mr. A.W.A. Joosen Geheel herziene derde druk, 2004 Inhoud Voorwoord I Algemeen 2. Verandering als constante a. Omgevingsfactoren b. Vraagzijde

Nadere informatie

Audi Private Lease. Compleet Audi. ARS3201-03 Audi Privat Lease Brochure_v12.indd 1

Audi Private Lease. Compleet Audi. ARS3201-03 Audi Privat Lease Brochure_v12.indd 1 Audi Private Lease Compleet Audi ARS3201-03 Audi Privat Lease Brochure_v12.indd 1 20-01-12 11:19 ARS3201-03 Audi Privat Lease Brochure_v12.indd 2 20-01-12 11:19 Audi Private Lease Vanaf nu kunt u ook eenvoudig

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Alle kosten in de hand met Suzuki All-inclusive. Inhoudsopgave veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen. Alle kosten in de hand met Suzuki All-inclusive. Inhoudsopgave veelgestelde vragen Inhoudsopgave veelgestelde vragen Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp? Klik op een categorie: 1. Contract 2. Schade en onderhoud 3. Financiële aspecten 4. Einde contract 5. Verzekering 6. Contact

Nadere informatie

De weg naar IFRS 16 voor uw organisatie

De weg naar IFRS 16 voor uw organisatie Fleetmanagement De weg naar IFRS 16 voor uw organisatie In januari 2016 publiceerde de International Accounting Standards Board (IASB) de IFRS 16 leasingstandaard, die grote gevolgen heeft voor beursgenoteerde

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

JA, Volkswagen Abonnement.

JA, Volkswagen Abonnement. ! JA, ik wil een abonnement op een up!, Polo, Polo BlueMotion, Golf, Golf Cabrio, Golf Plus, Beetle, Touran, Jetta of Passat en betaal één vast maandbedrag. Volkswagen Abonnement. Voorbeeld: U rijdt al

Nadere informatie

PRIVATE LEASE ALLES INCLUSIEF, ALLEEN NOG ZELF TANKEN!

PRIVATE LEASE ALLES INCLUSIEF, ALLEEN NOG ZELF TANKEN! PRIVATE LEASE ALLES INCLUSIEF, ALLEEN NOG ZELF TANKEN! PEUGEOT LEASE HELPT U MET HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZE UIT HET GAMMA VAN PEUGEOT PRIVATE LEASE KUNT U EEN AUTO KIEZEN DIE BIJ U PAST. WE BIEDEN PRIVATE

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Alle kosten in de hand met Suzuki All-inclusive. Inhoudsopgave veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen. Alle kosten in de hand met Suzuki All-inclusive. Inhoudsopgave veelgestelde vragen Inhoudsopgave veelgestelde vragen Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp? Klik op een categorie: 1. Contract 2. Schade en onderhoud 3. Financiële aspecten 4. Einde contract 5. Verzekering 6. Contact

Nadere informatie

SEAT PRIVATE LEASE. Jij regelt de brandstof, wij de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT PRIVATE LEASE. Jij regelt de brandstof, wij de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT PRIVATE LEASE Jij regelt de brandstof, wij de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT PRIVATE LEASE Rijd voor één vast maandbedrag een

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Private Lease

Aanvullende Voorwaarden Private Lease Aanvullende Voorwaarden Private Lease In dit document vindt u de aanvullingen en afwijkingen die u niet in de Algemene Voorwaarden kan vinden. Dit zijn voor u tevens de onderwerpen waarop u ons kan vergelijken

Nadere informatie

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ LEASING

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ LEASING www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ LEASING MOBIEL+ LEASING DE MEERWAARDE VAN MITSUBISHI Niet alle meerwaarde van het rijden in een Mitsubishi is direct zichtbaar. Daarom biedt Mitsubishi u Mobiel+.

Nadere informatie

Leasen in drie simpele stappen

Leasen in drie simpele stappen Leasen in drie simpele stappen 1 Nederland kent talrijke leasemaatschappijen. U kiest voor Fiat Financial Solutions. Als financieringsmaatschappij van Fiat Group Automobiles SA zijn we als geen ander op

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Private Lease

Aanvullende Voorwaarden Private Lease Aanvullende Voorwaarden Private Lease In dit document vindt u de aanvullingen en afwijkingen die u niet in de Algemene Voorwaarden kan vinden. Dit zijn voor u tevens de onderwerpen waarop u ons kan vergelijken

Nadere informatie

Zorgeloze mobiliteit ZAKELIJK. RENAULT Business Finance

Zorgeloze mobiliteit ZAKELIJK. RENAULT Business Finance Zorgeloze mobiliteit ZAKELIJK RENAULT Business Finance Samenwerking als basis voor de beste leasemogelijkheden Zorgeloze mobiliteit Renault Business Finance is het resultaat van een krachtige samenwerking

Nadere informatie

ZAKELIJK ŠKODA RIJDEN

ZAKELIJK ŠKODA RIJDEN ZAKELIJK ŠKODA RIJDEN ŠKODA Financial Services Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. Kiezen voor ŠKODA is een keuze voor kwaliteit 3 Kiezen voor ŠKODA is een keuze voor kwaliteit Als zakelijke

Nadere informatie

CITROËN Business Finance

CITROËN Business Finance CITROËN BUSINESS FINANCE CITROËN Business Finance ALTIJD DE PERFECTE LEASEVORM EEN LEASEVORM VOOR ELKE FASE VAN UW BEDRIJF CITROËN BUSINESS FINANCE UW BEDRIJF IS UW LEVEN, HET GROEIT MET U MEE. En met

Nadere informatie

MET ALLE PLEZIER. LEASING, FINANCIERING EN VERZEKERING GOED GEREGELD. BMW Financial Services. Leasing Financiering Verzekeringen

MET ALLE PLEZIER. LEASING, FINANCIERING EN VERZEKERING GOED GEREGELD. BMW Financial Services. Leasing Financiering Verzekeringen BMW Financial Services Leasing Financiering Verzekeringen BMW maakt rijden geweldig MET ALLE PLEZIER. LEASING, FINANCIERING EN VERZEKERING GOED GEREGELD. INHOUD. PURE DIENSTVERLENING. DAAR DRAAIT BIJ ONS

Nadere informatie

LEASE OF FINANCIER UW BMW

LEASE OF FINANCIER UW BMW BMW Financial Services Leasing Financiering Verzekering BMW maakt rijden geweldig LEASE OF FINANCIER UW BMW OP EEN MANIER DIE BIJ Ú PAST. BMW FINANCIAL SERVICES Leasing. Financiering. Verzekering. INHOUD.

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Volvo Car finance www.volvocarfinance.nl

Volvo Car finance www.volvocarfinance.nl Volvo Car finance www.volvocarfinance.nl Financieren of leasen? VOLVO CAR LEASE Wilt u straks (of tussentijds) eigenaar worden van de auto? Als u de auto niet in eigendom wilt, kunt u kiezen voor Full

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

lease lease FINANCE VOLVO CAR FINANCE nee ja nee Particulier: Huurkoop met slottermijn Zakelijk: Financial Lease/VIP Full Operational

lease lease FINANCE VOLVO CAR FINANCE nee ja nee Particulier: Huurkoop met slottermijn Zakelijk: Financial Lease/VIP Full Operational VOLVO car FINANCe financieren of leasen? Koopt u uw nieuwe Volvo privé? Bij een privé-aankoop ligt een financieringsconstructie voor de hand, bij een zakelijke aankoop is dit vaak een leaseconstructie.

Nadere informatie

ZAKELIJK SEAT RIJDEN. Zorgeloos ondernemen. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY

ZAKELIJK SEAT RIJDEN. Zorgeloos ondernemen. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY ZAKELIJK SEAT RIJDEN Zorgeloos ondernemen SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY STAP MAAR IN. SEAT REGELT DE REST. SEAT-rijders hebben sowieso al weinig

Nadere informatie

Een goede leaseauto hoeft niet perse gloednieuw te zijn!

Een goede leaseauto hoeft niet perse gloednieuw te zijn! Een goede leaseauto hoeft niet perse gloednieuw te zijn! Een scherp tarief, of kortere looptijd. Waarom zou u dat niet doen? Met Occasion Lease kunnen u en uw medewerkers snel, veilig, betrouwbaar én voordelig

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Wegwijs met enkele begrippen........................................ 3 1.1. Welke waarde heeft uw auto?........................................

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Financieren of leasen?

Financieren of leasen? Volvo Car Finance Financieren of leasen? Koopt u uw nieuwe Volvo privé? Bij een privéaankoop ligt een financierings constructie voor de hand, bij een zakelijke aankoop is dit vaak een lease constructie.

Nadere informatie

Zakelijk Volkswagen rijden.

Zakelijk Volkswagen rijden. Zakelijk Volkswagen rijden. Alles rond In een keer alles rond, met de eenvoud en kwaliteit van Volkswagen. Zakelijk Volkswagen rijden? Volkswagen doet u een passend voorstel voor leasing of financiering.

Nadere informatie

Zakelijk Volkswagen rijden.

Zakelijk Volkswagen rijden. Zakelijk Volkswagen rijden. Alles rond In een keer alles rond, met de eenvoud en kwaliteit van Volkswagen. Volkswagen Financial Lease Volkswagen Financial Lease: de enige financiering die is afgestemd

Nadere informatie

CITROËN Business Finance

CITROËN Business Finance CITROËN Business Finance ALTIJD DE PERFECTE LEASEVORM EEN LEASEVORM VOOR ELKE FASE VAN UW BEDRIJF UW BEDRIJF IS UW LEVEN, HET GROEIT MET U MEE. En met die groei staan er steeds meer auto s voor de deur.

Nadere informatie

Moet ik nu leasen, renten of gewoon lenen? Wat is het verschil?

Moet ik nu leasen, renten of gewoon lenen? Wat is het verschil? Moet ik nu leasen, renten of gewoon lenen? Wat is het verschil? Leasing is een begrip dat niet meer uit onze samenleving weg te denken is. Vooral het leasen van wagens is wijdverspreid, maar ook andere

Nadere informatie

open your mind. Financiële ruimte voor ondernemen. Jouw smart verkooppunt maakt meer mogelijk.

open your mind. Financiële ruimte voor ondernemen. Jouw smart verkooppunt maakt meer mogelijk. open your mind. Financiële ruimte voor ondernemen. Jouw smart verkooppunt maakt meer mogelijk. >> mijnsmart.nl Customize jouw smart en bestel m online. Of je nu voor een auto of een ebike kiest jouw nieuwe

Nadere informatie

ZAKELIJK ŠKODA RIJDEN.

ZAKELIJK ŠKODA RIJDEN. ZAKELIJK ŠKODA RIJDEN. Kiezen voor ŠKODA is een keuze voor kwaliteit. Als zakelijke rijder mag u hoge eisen stellen aan betrouwbaarheid. Voor uw mobiliteit moet u kunnen vertrouwen op maximaal comfort

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Wegwijs met enkele begrippen 3 11 Welke waarde heeft uw auto? 3 111 De cataloguswaarde 3 112 De waarde in het economisch verkeer (taxatiewaarde of dagwaarde?) 6 113 Verkoopprijs

Nadere informatie

ZAKELIJK ŠKODA RIJDEN

ZAKELIJK ŠKODA RIJDEN ZAKELIJK ŠKODA RIJDEN ŠKODA Financial Services Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. Kiezen voor ŠKODA is een keuze voor kwaliteit 3 Kiezen voor ŠKODA is een keuze voor kwaliteit Als zakelijke

Nadere informatie

Privé Lease overeenkomst: xxxxxxxx

Privé Lease overeenkomst: xxxxxxxx Privé Lease overeenkomst: xxxxxxxx Versie 0.1 2014 Ondergetekenden: Voorletters en achternaam Adres en huisnummer Postcode Woonplaats Geboortedatum: xx-xx-xxxx hierna te noemen "Klant" Athlon Car Lease

Nadere informatie

Van Mossel Leasing Privé lease

Van Mossel Leasing Privé lease Van Mossel Leasing Privé lease Veelgestelde vragen Algemeen over privé lease Wat is privé lease? Het privé leasen of private leasen van een auto betekent dat u voor een langere periode betaalt voor het

Nadere informatie

Normering private lease

Normering private lease Normering private lease Betreft: Normering private lease Datum: 06-03-2015 Versienummer: 1.2 Inleiding Zakelijke rijders komen in de toekomst door veranderende omstandigheden in toenemende mate in aanraking

Nadere informatie

Alles rond Van leasing tot financiering. In één keer alles rond, met de eenvoud en kwaliteit van Volkswagen.

Alles rond Van leasing tot financiering. In één keer alles rond, met de eenvoud en kwaliteit van Volkswagen. Alles rond Van leasing tot financiering. In één keer alles rond, met de eenvoud en kwaliteit van Volkswagen. VWPFS292-12 Volkswagen Financial Services Zakelijk v1.indd 1 20-06-16 15:48 Alles rond In een

Nadere informatie

Peugeot Private Lease. Zorgeloos privé rijden in uw Peugeot 107, 208 of 2008

Peugeot Private Lease. Zorgeloos privé rijden in uw Peugeot 107, 208 of 2008 Peugeot Private Lease Zorgeloos privé rijden in uw Peugeot 107, 208 of 2008 volop keuze met Peugeot Private Lease De 107 biedt een pasklaar antwoord op de steeds grotere vraag naar zelfstandigheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier. Particulier

Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier. Particulier Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier Particulier 01. Toyota Financial Services 02. Verstandig gefinancierd 04. Toyota Betaalplan 05. Toyota Continu Rekening 06. Overzicht 07. Toyota Polis 08.

Nadere informatie

Privé Leaseovereenkomst:

Privé Leaseovereenkomst: Privé Leaseovereenkomst: Click here to enter text. Athlon Car Lease Nederland B.V. Veluwezoom 4 1327 AG Almere Geboortedatum: KvK: H331368710000 hierna

Nadere informatie

Suzuki Private Lease. Geen verrassingen. Wel zo makkelijk. Suzuki Private Lease Veelgestelde vragen. 1. Contract. 2. Financieel. 3.

Suzuki Private Lease. Geen verrassingen. Wel zo makkelijk. Suzuki Private Lease Veelgestelde vragen. 1. Contract. 2. Financieel. 3. Geen verrassingen. Wel zo makkelijk. Suzuki Private Lease Suzuki Private Lease 1. Contract 2. Financieel 3. Verzekering 4. Schade en onderhoud 5. Contact 1. Contract Welke gegevens hebben we van je nodig?

Nadere informatie

OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE

OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE De ondergetekenden: OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vemo Lease B.V., alsmede handelend onder de naam Autopermaand.nl, gevestigd te s-gravenzande

Nadere informatie

veelgestelde vragen Private lease

veelgestelde vragen Private lease veelgestelde vragen Private lease 1. Wat houdt private lease in? 2. Wat zijn voordelen van private lease? 3. Wat zit er in de maandprijs, die ik betaal? 4. Wat is het verschil tussen privé lease, private

Nadere informatie

Enquête Aanvullende Voorwaarden Keurmerk Private Lease

Enquête Aanvullende Voorwaarden Keurmerk Private Lease De enquête kent twee onderdelen die per deelnemende leasemaatschappij wordt voorgelegd I. Weergave en uitleg van de Aanvullende Voorwaarden II. Invulling en voorbeelden van de financiële gegevens. Onderdeel

Nadere informatie

LEASE OF FINANCIER UW BMW

LEASE OF FINANCIER UW BMW BMW Financial Services Leasing Financiering Verzekering BMW maakt rijden geweldig LEASE OF FINANCIER UW BMW OP EEN MANIER DIE BIJ Ú PAST. BMW FINANCIAL SERVICES Leasing. Financiering. Verzekering. INHOUD.

Nadere informatie

Financiële leasing professionelen

Financiële leasing professionelen Financiële leasing professionelen Voor personenwagens, bedrijfswagens en alle materieel gebruikt in een professionele omgeving FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Leasing, de aangewezen financieringstechniek

Nadere informatie

Auto Lease Company B.V.

Auto Lease Company B.V. Auto Lease Company B.V. Aanvullende voorwaarden Private Lease Versie 1.0 Ingangsdatum: 1-12-2016 1 Inhoudsopgave Aanvulling op artikel 7:... 2 Aanvulling op artikel 8:... 2 Aanvulling op artikel 11:...

Nadere informatie

De vrijheid om te kiezen

De vrijheid om te kiezen De vrijheid om te kiezen LEASE met onze lease- en financieringsvormen voor u en uw bedrijf Producten in deze brochure: Financial Lease Nett Operational Lease Full Operational Lease LEASE WAT VIND IK WAAR?

Nadere informatie

Dat past. nee. nee Wilt u het totale gefinancierde bedrag aflossen? Als u niet het hele bedrag aflost, zijn uw maandlasten (aanzienlijk) lager.

Dat past. nee. nee Wilt u het totale gefinancierde bedrag aflossen? Als u niet het hele bedrag aflost, zijn uw maandlasten (aanzienlijk) lager. Volvo Car Lease Financieren of leasen? Koopt u uw nieuwe Volvo privé? Bij een privéaankoop ligt een financierings constructie voor de hand, bij een zakelijke aankoop is dit vaak een lease constructie.

Nadere informatie

1 Zakelijk Audi rijden. Zakelijk Audi rijden

1 Zakelijk Audi rijden. Zakelijk Audi rijden 1 Zakelijk Audi rijden Zakelijk Audi rijden 2 Zakelijk Audi rijden Kiezen voor Audi is kiezen voor kwaliteit Als zakelijke rijder mag u hoge eisen stellen aan betrouwbaarheid. Voor uw mobiliteit moet u

Nadere informatie

Dienstenwijzer privé lease

Dienstenwijzer privé lease Dienstenwijzer privé lease Dienstenwijzer privé lease Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door SternLease B.V. Met dit document willen wij ons aan u voorstellen en vertellen wij u graag meer over ons

Nadere informatie

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013 DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN IN 2013 Bij de aanschaf van een nieuwe Nissan komt u als ondernemer in aanmerking voor enkele fiscale voordelen die het nog interessanter

Nadere informatie

Lease of financiering

Lease of financiering CITROËN Lease of financiering MOEITE MET KIEZEN? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG! BETAAL PRECIES ZOALS U WILT Bij Citroën Financial Services heeft u ruime keuze uit lease- en financieringsmogelijkheden. Voor

Nadere informatie

Make-Sure Flexibel en innova2ef verzekeren. WA + Casco Auto Verzekeren

Make-Sure Flexibel en innova2ef verzekeren. WA + Casco Auto Verzekeren Make-Sure Flexibel en innova2ef verzekeren WA + Casco Auto Verzekeren Noodzaak Arbeidsvoorwaarden staan onder druk, wegens teruglopende bedrijfsomzetten. Het aantal zakelijke rijders neemt af. Het aantal

Nadere informatie

1 Zakelijk Audi rijden. Zakelijk Audi rijden.

1 Zakelijk Audi rijden. Zakelijk Audi rijden. 1 Zakelijk Audi rijden Zakelijk Audi rijden. 2 Zakelijk Audi rijden Kiezen voor Audi is kiezen voor kwaliteit. Als zakelijke rijder mag u hoge eisen stellen aan betrouwbaarheid. Voor uw mobiliteit moet

Nadere informatie

open your mind. Neem je financiële ruimte. Jouw smart verkooppunt maakt meer mogelijk.

open your mind. Neem je financiële ruimte. Jouw smart verkooppunt maakt meer mogelijk. open your mind. Neem je financiële ruimte. Jouw smart verkooppunt maakt meer mogelijk. >> mijnsmart.nl Customize jouw smart en bestel m online. Of je nu voor een auto of een ebike kiest jouw nieuwe smart

Nadere informatie

ZAKELIJK SEAT RIJDEN. Zorgeloos ondernemen. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY

ZAKELIJK SEAT RIJDEN. Zorgeloos ondernemen. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY ZAKELIJK SEAT RIJDEN Zorgeloos ondernemen SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY 2 STAP MAAR IN. SEAT REGELT DE REST. SEAT-rijders hebben sowieso al weinig

Nadere informatie

Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019

Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019 Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019 Tel het belastingvoordeel op en de Prius Plug-in Hybrid is er vanaf

Nadere informatie

Volvo Car lease www.volvocarlease.nl. 297342_Lease_Brochure_Cover.indd 2 23-04-12 07:42

Volvo Car lease www.volvocarlease.nl. 297342_Lease_Brochure_Cover.indd 2 23-04-12 07:42 Volvo Car lease www.volvocarlease.nl 297342_Lease_Brochure_Cover.indd 2 23-04-12 07:42 Financieren of leasen? VOLVO CAR LEASE nee Wilt u straks (of tussentijds) eigenaar worden van de auto? Als u de auto

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen Citroën Private lease

Veelgestelde Vragen Citroën Private lease Veelgestelde Vragen Citroën Private lease Algemeen Wat houdt Citroën Private Lease in? Citroën Private Lease is gebaseerd op Operational Lease. Dit betekent dat je geen aanbetaling doet en de volgende

Nadere informatie

Besluit van 25 januari 2007, nr. CPP2006/2847M, Stcrt. nr. 24. De minister van Financiën heeft het volgende besloten.

Besluit van 25 januari 2007, nr. CPP2006/2847M, Stcrt. nr. 24. De minister van Financiën heeft het volgende besloten. Omzetbelasting. Leasing 1 Omzetbelasting. Leasing Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 25 januari 2007, nr. CPP2006/2847M, Stcrt. nr.

Nadere informatie

De weg naar uw droomauto.

De weg naar uw droomauto. De weg naar uw droomauto. Inhoudsopgave Introductie Over ALPHERA Financial Services 2 Autofinanciering voor bedrijven ALPHERA Financial Lease 4 ALPHERA Executive Plan 4 Autofinanciering voor particulieren

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden 1.7.1.3. Aanvullende voorwaarden Aanvulling op artikel 1 In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de leaseovereenkomst heb? Naast de documenten genoemd in artikel 1

Nadere informatie

een uitstekende deal voor ondernemers

een uitstekende deal voor ondernemers Peugeot FINANCial LEASE een uitstekende deal voor ondernemers Zelf beheren is goedkoper leasen Als zelfstandig ondernemer of freelancer bent u gewend de zaken zelf in de hand te hebben. Ook als het om

Nadere informatie

CITROËN BUSINESS FINANCE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF?

CITROËN BUSINESS FINANCE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? CITROËN BUSINESS FINANCE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? CITROËN BUSINESS FINANCE HELPT U MET HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZE Uw bedrijf is uw leven, het groeit met u mee. En met die groei staan er

Nadere informatie

LEASE OF FINANCIER UW BMW

LEASE OF FINANCIER UW BMW LEASE OF FINANCIER UW BMW OP EEN MANIER DIE BIJ Ú PAST. BMW Financial Services BMW maakt rijden geweldig INHOUD. LEASEN OF FINANCIEREN. HOE GAAT U UW NIEUWE BMW RIJDEN? Zakelijk 4 BMW Operational Lease

Nadere informatie

GENIET VAN UW VRIJHEID MET BMW FINANCIAL SERVICES.

GENIET VAN UW VRIJHEID MET BMW FINANCIAL SERVICES. BMW Financial Services Leasing Financiering Verzekering BMW maakt rijden geweldig GENIET VAN UW VRIJHEID MET BMW FINANCIAL SERVICES. LEASING. FINANCIERING. VERZEKERING. INHOUD. UW FAVORIETE BMW MOTORFIETS.

Nadere informatie

PRIVATE LEASE ALLES INCLUSIEF, ALLEEN NOG ZELF TANKEN!

PRIVATE LEASE ALLES INCLUSIEF, ALLEEN NOG ZELF TANKEN! PRIVATE LEASE ALLES INCLUSIEF, ALLEEN NOG ZELF TANKEN! 2 PEUGEOT PRIVATE LEASE ALTIJD DE JUISTE KEUZE UIT HET GAMMA VAN PEUGEOT PRIVATE LEASE KUNT U EEN AUTO KIEZEN DIE BIJ U PAST. U BEPAALT ZELF DE LOOPTIJD

Nadere informatie

CITROËN Financial Lease

CITROËN Financial Lease CITROËN Financial Lease EEN UITSTEKENDE DEAL VOOR ONDERNEMERS ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN Als zelfstandig ondernemer of freelancer bent u gewend de zaken zelf in de hand te hebben. Ook als het om

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2012

Autoleasemarkt in cijfers 2012 www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012 samenvatting Mobiliteit verandert; autoleasing ook 1. Lease-auto s in Nederland Mobiliteit verandert. Zakelijke reizigers kunnen kiezen uit een steeds breder

Nadere informatie

PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN

PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN 2 PEUGEOT FINANCIAL LEASE ALTIJD DE BESTE DEAL ALS ZELFSTANDIG ONDERNEMER OF FREELANCER BENT U GEWEND DE ZAKEN ZELF IN DE HAND TE HEBBEN. OOK ALS

Nadere informatie

LEASE OF FINANCIERING MOEITE MET KIEZEN? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG!

LEASE OF FINANCIERING MOEITE MET KIEZEN? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG! LEASE OF FINANCIERING MOEITE MET KIEZEN? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG! BETAAL PRECIES ZOALS U WILT BIJ PEUGEOT FINANCE HEEFT U RUIME KEUZE UIT LEASE- EN FINANCIE- RINGSMOGELIJKHEDEN. VOOR ELKE PORTEMONNEE

Nadere informatie

Postbus 2453, 3500 GL Utrecht, tel (030) 605 98 20, fax (030) 605 92 92, nl_marketing@daimler.com, www.lease-een-smart.

Postbus 2453, 3500 GL Utrecht, tel (030) 605 98 20, fax (030) 605 92 92, nl_marketing@daimler.com, www.lease-een-smart. >> Rij op zeker. Bij financiële lease kun je buiten het leasecontract om een smart autoverzekering afsluiten. Een complete WA-casco (all risk) autoverzekering tegen een laag tarief. Vraag direct je verzekeringsofferte

Nadere informatie

Privé Leaseovereenkomst: 3400XXX

Privé Leaseovereenkomst: 3400XXX Privé Leaseovereenkomst: 3400XXX XX. van de Naam Athlon Car Lease Nederland B.V. Veluwezoom 4 1327 AG Almere Geboortedatum: XX-XX-XXXX KvK: H331368710000 hierna te noemen "Klant" hierna te noemen Athlon

Nadere informatie

PEUGEOT FINANCIAL LEASE EEN UITSTEKENDE DEAL VOOR ONDERNEMERS

PEUGEOT FINANCIAL LEASE EEN UITSTEKENDE DEAL VOOR ONDERNEMERS PEUGEOT FINANCIAL LEASE EEN UITSTEKENDE DEAL VOOR ONDERNEMERS ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN ALS ZELFSTANDIG ONDERNEMER OF FREELANCER BENT U GEWEND DE ZAKEN ZELF IN DE HAND TE HEBBEN. OOK ALS HET OM

Nadere informatie

CITROËN Private Lease

CITROËN Private Lease CITROËN BUSINESS FINANCE CITROËN Private Lease ZONDER INVESTEREN ZORGELOOS GENIETEN CITROËN BUSINESS FINANCE Met Citroën Private Lease rijdt u in een splinternieuwe Citroën. U hoeft geen investering te

Nadere informatie

DS PRIVATE LEASE PRIVATE LEASE ZONDER INVESTEREN LUXUEUS GENIETEN

DS PRIVATE LEASE PRIVATE LEASE ZONDER INVESTEREN LUXUEUS GENIETEN DS PRIVATE LEASE PRIVATE LEASE ZONDER INVESTEREN LUXUEUS GENIETEN 2 PRIVATE LEASE DS PRIVATE LEASE altijd de juiste keuze Kies nu de DS die bij u past en maak het rijden zo gemakkelijk mogelijk in combinatie

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL LEASE FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN

CITROËN FINANCIAL LEASE FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN 2 ALTIJD DE BESTE DEAL Als zelfstandig ondernemer of freelancer bent u gewend de zaken zelf in de hand te houden. Ook als het om uw bedrijfsauto( s) gaat.

Nadere informatie

Zodat u efficiënt kunt ondernemen. Financial Lease dat is onze specialiteit

Zodat u efficiënt kunt ondernemen. Financial Lease dat is onze specialiteit Zodat u efficiënt kunt ondernemen Financial Lease dat is onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Financial Lease

Nadere informatie