[Voordracht gehouden door Ruud Lubbers tijdens het Grip op je vermogen congres 5-6 oktober jl.]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[Voordracht gehouden door Ruud Lubbers tijdens het Grip op je vermogen congres 5-6 oktober jl.]"

Transcriptie

1 [Voordracht gehouden door Ruud Lubbers tijdens het Grip op je vermogen congres 5-6 oktober jl.] Grip op je Vermogen De kabinetscrisis dit voorjaar was een zegen. Daarna volgde het Kunduz-akkoord, wat al snel omgedoopt werd tot het Lente-akkoord. Dat was in die bange dagen het best mogelijke. VVD, CDA, D66, GroenLinks en de Christen Unie werden het eens over een pakket maatregelen dat het oplopend overheidstekort in 2013 zou beperken tot het door de EU vastgesteld plafond van 3% van ons BNP. Dat akkoord werd vertaald in de begroting voor Dit ondanks belangrijke verschillen met de verkiezingsprogramma s van de Lente-akkoord partijen. Intussen hebben de verkiezingen een verrassend resultaat opgeleverd. Tegen de verwachtingen in bleek een landsbestuur te vormen met slechts twee partijen. Dat was en is niet alleen een kwestie van tellen, maar ook en vooral van de wil van de twee leiders, Mark Rutte en Diederik Samsom, om er samen voor te gaan. Zo krijgt Nederland een herkansing. De Nederlandse economie is daar zeer aan toe. Het zou inderdaad een zegen voor het land zijn als zij een sterke ploeg, een sterke regering, tot stand brengen. Het eerste resultaat is de herziene begroting voor VVD en PvdA zijn het eens! Nu op weg naar een regeerakkoord. De afgelopen maanden heb ik samen met de Tilburgse hoogleraar Lans Bovenberg - de man van Netspar - veel denkkracht gestoken in Alle hens aan dek; een groeiagenda voor Nederland. Hij als kroonlid van de SER en pensioendeskundige en ik als voormalig minister-president en voorzitter van het Verdrag van Maastricht, aan de voet van de Euro dus, maar nu ook als voorzitter van het VNO-NCW-MKB Curatorium en van het Rotterdam Climate Initiative. Samen besloten wij - Bovenberg en ik - onze krachten te bundelen. Niet om een wetenschappelijk artikel te schrijven, maar om bouwstenen aan te dragen voor een wederopstanding van de Stichting van de Arbeid en een herstel van economische groei in Nederland. Ik kijk daarbij ook naar de mogelijkheden van groene groei, omdat ik ervan overtuigd ben dat als we willen groeien dit uiteindelijk alleen op een duurzame manier kan. En dat levert banen op. Toen ik najaar 1982 minister-president werd was de situatie beroerd, zoals dat nu weer het geval is. Zo kwam het toen tot het Akkoord van Wassenaar en een krachtige regering. Dat was toen. Nu is het echter belangrijk helder te maken waarom het nu goed fout zit. De financiële crisis is zichtbaar begonnen in met Lehman Brothers - maar ook daarvoor hebben de desastreuze financiële innovaties, met name door en vanuit New York en Londen, het geldstelsel, het bankwezen, ontwricht. Dat werd na 2008 steeds duidelijker. Dat leidde enerzijds tot de Euro-crisis en in reactie daarop tot het plan van Van Rompuy, de president van de EU. Hij presenteerde een samenhangend plan waarbij de ECB middels zijn president, nu Draghi, en de Europese Commissie middels een speciale commissaris, nu Olli Rehn, streng toezicht op de discipline moeten gaan uitoefenen. Dat plan krijgt dit najaar steeds meer steun en gestalte. Eindelijk komt het zo tot Euro-governance. Anderzijds - en dat gebeurde al enkele jaren geleden - besloot Basel, waar toentertijd Nout Wellink voorzitter van was, om in het licht van de ontwrichting van het bankwezen - totaal onderling vertrouwenstekort - tot hogere solvabiliteitseisen en liquiditeitseisen. Hoe werkt dat in ons land uit? De op zichzelf begrijpelijke eisen van Basel hebben helaas geleid tot wat kort heet een credit crunch. Zo kwam het in ons land van een financiële crisis tot een economische crisis. De banken werden gered, maar onze economie ging een zware prijs betalen.

2 Hoe komen wij van die credit crunch af? Daarvoor is nodig een grondige verbetering van de balansverhoudingen van onze drie grootbanken. Onze banken hebben zich overeten aan woninghypotheken. Daarnaast schiet ons pensioenwezen en pensioenstelsel tekort. Hoe was het in hemelsnaam mogelijk dat over de noodzaak gesproken moest gaan worden fors af te stempelen? Dat leidde, naast de credit crunch en het verlies van vertrouwen in de woningbouwmarkt, ook nog eens tot een versterkt negatief consumentenvertrouwen. Daarom kwam het tot Alle hens aan dek; een groeiagenda voor Nederland. Inmiddels besloot SoZaWe twee weken geleden tot een verrassende koerswijziging : een hogere rekenrente. Dat probleem is dus nu kleiner, maar toch! En ironisch zou ik daaraan toe kunnen voegen: Alle hens aan dek werpt dus al vruchten af. Blijft de vraag hoe is het mogelijk dat onze pensioenreserves goeddeels in het buitenland belegd zijn? Ook het beleggen van pensioenreserves is in hoge mate geprofessionaliseerd. Zoals het bankwezen ontwricht werd door securitisering, zodat verhandelbaarheid en ingewikkelde risicoconstructies met voor de kredietnemende klanten ondoorzichtige speculatieve elementen een giftige cocktail (mix) bleken, leidde het modern beleggen versimpeld gezegd tot beleggen buiten Nederland. Dat was niet zozeer het doel, maar wel de uitkomst van modern pensioenreserves beleggen. Onbewust en ongewild ontstond daardoor een situatie waarop het fiscaal begunstigd pensioensparen zich vertaalde in sparen om in het buitenland te beleggen. Dit gebeurde uiteraard met het oog op maximaal beleggingsrendement, maar betekende ook dat de besturen van de pensioenfondsen ingeprent kregen dat het daar als het ware alleen om ging. Pensioenfondsen werden beleggingsinstellingen; en dan nog goeddeels met beleggingen in het buitenland. Zo gaven die besturen - paritair samengesteld uit werkgevers en werknemers - onvoldoende aandacht aan andere opkomende uitdagingen zoals: - hoe om te gaan met de noodzaak de AOW-leeftijd geleidelijk te verhogen en langer te gaan werken omdat wij nu eenmaal ouder worden, en het langer werken gedifferentieerd gestalte moet krijgen? - hoe om te gaan met de noodzaak over te gaan van onvoorwaardelijke nominale verplichtingen naar voorwaardelijke geïndexeerde verplichtingen? - hoe bij het sparen voor de oude dag oog te hebben voor bouwsparen en voor zorgsparen en daarbij rekening te houden met evidente verschillen tussen jong en oud? Bouwsparen is tot 35 jaar 50% van de pensioenbesparingen opzij zetten voor de eigen woning; daarna beslissen tot een eigen woning of het gespaarde voor pensioen bestemmen of op een geblokkeerde rekening voor een eigen woning later. Zorgsparen is deel pensioen in zorgannuïteiten. Dat is geld om na pensionering de dure zorg te betalen. Bij de totstandkoming van het Lente-akkoord bleek er een parlementaire meerderheid voor langer werken én voor een herziening van de hypotheekrenteaftrek. Dat waren doorbraken; niet dankzij akkoorden in de Stichting van de Arbeid, maar ondanks het ontbreken daarvan. Nu is er dit najaar een herkansing, én voor de partners in de Stichting van de Arbeid die paritair ook het pensioenwezen, de pensioenfondsen dus, behoren aan te sturen én voor het landsbestuur, de politiek dus, op weg naar een nieuwe regering. Voor Nederland is het een cruciaal moment. Vandaar Alle hens aan dek; een groeiagenda voor Nederland.

3 Zojuist sprak ik over het drama van de dreiging van forse afstempeling van opgebouwde pensioenrechten. Ik benadruk hier vooral de forse afstempeling; immers, er zijn fondsen die zich zo in de nesten gewerkt hebben dat enige afstempeling wellicht onvermijdelijk is. Die dreiging heeft ernstige vertrouwensschade aangericht waardoor een negatieve spiraal is ontstaan: minder vertrouwen, minder consumptie, meer werklozen. Hoe is het toch gekomen tot deze afstempelingsdreiging en hoe deze zoveel mogelijk te verminderen? Vroeger kende Nederland, ons pensioenstelsel, een 4% rekenrente. Er waren een aantal jaren geleden redenen daarvan af te stappen. Die redenen waren kort gezegd de verlenging van de levensduur enerzijds en de groeiende onzekerheden op de financiële markten anderzijds. Zo ging de 4% rekenrente de prullenmand in en werd gekozen voor het renteniveau van Staatsobligaties, van Staatsschuldpapier. In de eerste jaren leek die nieuwe systematiek een goede keus. Echter, toen kwam de Euro-crisis met een ontwrichting tussen de Euro-lidstaten. In Duitsland en Nederland profiteerden de Ministers van Financiën van zeer lage rentes op hun schuldpapier. Iedereen weet dat dit deels kunstmatig en tijdelijk is, maar intussen leidde dit wel tot een onwezenlijk lage rekenrente voor het Nederlandse pensioenstelsel; en via dat mechanisme is en wordt schade aangericht aan de Nederlandse economie; de negatieve vertrouwensspiraal die ik zojuist beschreef. Wat daaraan te doen? Daarvoor is nodig dat de Stichting van de Arbeid zich heropricht en het eens wordt over zgn. voorwaardelijke pensioenen en over pensioenfondsen nieuwe stijl. Over het eerste sprak ik al. Dat betreft dus de noodzaak om van onvoorwaardelijke nominale verplichtingen over te gaan naar voorwaardelijke geïndexeerde verplichtingen. Pensioenfondsen nieuwe stijl zijn pensioenfondsen die voor bij hen aangesloten leden ook hypotheken verschaffen. Dat zullen solide hypotheken moeten zijn die moeten vallen onder het systeem van de Nationale Hypotheekgarantie, dat daartoe herzien en uitgebreid zal moeten worden; uiteraard slechts in de mate dat het solide blijft. Het hypotheken verschaffen door pensioenfondsen nieuwe stijl betreft overigens slechts de financiering. De distributie en de retailfunctie zal door de banken verzorgd worden. Eén van de mogelijkheden om dat te bewerkstelligen is een Nationale Hypotheekbank. Er zijn echter meerdere wegen naar Rome. Wat de beste weg is kan met een gerust hart aan betrokken partijen overgelaten worden; dus aan de paritair samengestelde besturen van de pensioenfondsen en de Stichting van de Arbeid. Het is echter wel belangrijk dat dit gebeurt. Dit zowel ter wille van een beëindiging van de credit crunch als ter wille van een verstandiger rekenrente. Immers, zo wordt het mogelijk de rekenrente niet langer alleen te baseren op die van Staatsobligaties (nu door de Euro-crisis kunstmatig laag!), maar ook op de hypotheekrente met eventueel een aanvullende risico-opslag. Dat kan weer alleen verantwoord als de pensioenrechten voorwaardelijk worden. Dit ware overeen te komen in een Najaarsakkoord van de Stichting van de Arbeid en ondersteunende wetgeving. Immers, de wetgevende democratie moet hierover beslissen. Zo kan afstempeling van pensioenen geheel of goeddeels voorkomen worden. Dat is belangrijk om vertrouwen te herstellen en de Nederlandse economie weer te doen groeien. Tegelijk zal Nederland zich bevrijden uit de credit crunch door wezenlijk betere balansverhoudingen voor de banken. Ook dat is van groot belang voor het vertrouwensherstel in ondernemend Nederland. Pensioenfondsen nieuwe stijl, kan het zijn gebaseerd op een Najaarsakkoord, zijn dus van urgent belang, en de nieuw te vormen regering heeft hier de mogelijkheid en de plicht de verlamming te doorbreken.

4 Komt het eenmaal tot pensioenfondsen nieuwe stijl met een vernieuwd beleggingsbeleid - inclusief hypothekenfinanciering dus - en voorwaardelijke pensioenen, dan kan verder gewerkt worden aan bouwsparen en zorgsparen. Daar kan ik hier verder over spreken, maar ik verwijs naar de hierover beschikbare stukken. Hopelijk komt het dit najaar tot een regeerakkoord en tot een Stichtingsakkoord. Daarna kan de SER bij dit alles weer een rol gaan spelen. Inmiddels is er al een recente koerswijziging van SoZaWe, die ons meldde dat pensioenfondsen met een hogere rekenrente mogen gaan rekenen, zodat de afstempelingsnoodzaak verandert. Dat is goed nieuws. Overigens niet het enige goede nieuws. Het lijkt erop dat VNO-NCW-MKB een discussie gestart is over het overnemen van hypotheken van banken door pensioenfondsen. En dat er weer prille contacten zijn tussen werknemers en werkgevers, de Stichting van de Arbeid dus. Er is echter nog een lange weg te gaan. Tegelijk is het belangrijk snel op hoofdzaken overeenstemming te bereiken. Zo kan het vertrouwen hersteld worden; en dat kan weer de basis zijn van verdere implementatie van pensioenfondsen nieuwe stijl in de komende regeerperiode. Dan heb ik het dus over: (a) voorwaardelijke pensioencontracten met nieuwe rekenrente; (b) overname van hypotheken door pensioenfondsen, waarbij de banken de distributie en de retailfunctie blijven verzorgen; (c) pensioenfondsen nieuwe stijl, inclusief hypotheken, bouwsparen en zorgsparen. (d) een knoop doorhakken zodat hypotheekrenteaftrek tegen een gelijk tarief voor iedereen gebeurt. Hoe dan ook, Alle hens aan dek begint enige vruchten af te werpen; en het woord is nu aan de Stichting van de Arbeid en aan hen die nu bezig zijn een nieuwe regeerperiode gestalte te geven. Alle hens aan dek; een groeiagenda voor Nederland vergt ook : Groene groei Als wij weer willen groeien kan dit alleen op een duurzame manier. Maar precies dat levert banen op. Nederland kan echter zijn draai niet vinden met het realiseren van groene groei. Dat is jammer; niet alleen met het oog op duurzaamheid, maar ook met het oog op investeringen en banen, banen, banen. Voorjaar 2011 maakte de OESO al duidelijk dat er een enorm investerings- en banen-potentieel zit in groene groei. Dit voorjaar maakte VNO-NCW-MKB in de publicatie Onze gemeenschappelijke toekomst duidelijk dat het Nederlandse bedrijfsleven daar volop voor gaat. Dat geldt zowel voor de multinationals, die bij het World Economic Forum zich onder voorzitterschap van Jan Peter Balkenende op de kaart hebben gezet met de Dutch Sustainable Growth Coalition, als voor het MKB, dat zich steeds actiever toont op het terrein van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Daarnaast zijn er tal van lokale, regionale en provinciale initiatieven en een veelvoud van burgerinitiatieven, waarvan een aantal in de vorm van green deals met het kabinet, onder regie van de nu demissionaire minister Verhagen. Verduurzaming/vergroening van de economie heeft de laatste jaren bottom up een enorme ontwikkeling doorgemaakt; met name vanuit het bedrijfsleven en de andere overheden (gemeentes, regio s en provincies). De Rijksoverheid worstelt nog met de optimale mix van faciliteren en reguleren. Daarbij is de EU deels behulpzaam, deels complicerend. Let wel: de EU heeft financiële middelen, de Rijksoverheid niet. Daarnaast leeft nog steeds het taaie misverstand dat hogere CO 2 -prijzen de economie en de werkgelegenheid zouden remmen. Natuurlijk zijn er problemen voor bepaalde CO 2 -intensieve bedrijven, maar daar staan investeringen en initiatieven in het geheel van de economie tegenover. Voor de CO 2 -intensieve bedrijven (de door de EU gedefinieerde groep van zgn. carbon leakage bedrijven) die wereldwijd concurreren (staal, chemie, luchtvaart enz.) zijn sectorale oplossingen

5 op de schaal van de relevante markt mogelijk (de internationale luchtvaart had dit bijna rond). Dit is noodzakelijk. Daarbij is er een eerste verantwoordelijkheid in Brussel bij de EU. Nederland heeft echter ook een grote eigen verantwoordelijkheid én voor het stimuleren van het systeem van emissiehandel (ETS) én voor CO 2 -heffing/belasting enz. Een andere mogelijkheid om de CO 2 - intensieve bedrijven te helpen vergroenen is door een Groenfonds waarbij de opbrengsten van het emissiehandelssysteem - van veilingen dus - worden gebruikt om innovaties in die sectoren te financieren. In Alle hens aan dek is er ook bijzondere aandacht gewijd aan de bio-based economy. Nederland heeft daar enorme mogelijkheden. Dat betreft zowel de overgang van petrochemie naar bio-based chemie als bio-based brandstoffen, als schone elektriciteitsopwekking in oorspronkelijke kolencentrales. Zowel de agrarische traditie (Wageningen!) als de handel-, transport- en veredelingstraditie (Rotterdam!), als de aanwezigheid van een groot chemiecluster biedt Nederland enorme mogelijkheden. Bij de transitie naar een bio-based economy gaat het zowel om bio-brandstoffen als om co-firing (kolen met bio) én de overgang van petro-chemie naar bio-chemie. Voor wat betreft de bio-brandstoffen werkt op verzoek van het Ministerie van I&M en de Tweede Kamer (vgl. de motie Leegte) de Commissie Corbey (het adviesorgaan van de overheid inzake de duurzaamheid van biomassa) nauw samen met het Rotterdam Climate Initiative. Het doel is om het aandeel biobrandstoffen voor transport te vergroten, maar om dit op een goede manier te doen. Dat wil zeggen, zonder negatief effect op voedselvoorziening en op milieu. Dit kan door consequentere benutting van landbouwafval en door in te zetten op efficiënter gebruik van de beschikbare landbouwgrond. Dan hebben wij het dus over de impact op biofuels en de ILUC- (Indirect Land Use Change)-uitdaging; oftewel het voorkomen dat de inzet van biomassa een negatief effect heeft op het landgebruik, worden gedeeld met de EU. Dat zal Nederland weer de mogelijkheid geven op dit terrein een pilot-rol te vervullen. Tenslotte wordt met betrekking tot groene groei in Alle hens aan dek aandacht gegeven aan het isoleren van woningen. Ook in verband met de crisis in de bouw is het nu geboden te komen tot een bestuurlijk initiatief om alle huizen en gebouwen te isoleren. Daartoe zou moeten worden opgericht een Nederlandse Energiebesparingsmaatschappij; met het dubbele doel van energiebesparing én bouwvakkers aan de slag. Zoals indertijd Nederland op aardgas omgebouwd werd met de positieve methode Gefeliciteerd, uw huis wordt op aardgas omgebouwd, waarbij burgers in de kleine letters lazen dat zij neen konden zeggen, kan nu gesteld worden Gefeliciteerd, uw huis wordt energiezuinig gemaakt, waarbij de kans geboden wordt neen te zeggen. Zo kunnen er door groene groei tal van banen komen. Echter, het komt er maar niet van. Sterker, er dreigt verdere verlamming en stilstand. Dat komt ook doordat het de Rijksoverheid aan middelen ontbreekt om een altijd als tijdelijk bedoeld beleid van allerlei subsidies op warmtekrachtkoppeling, wind op zee enz. enz. in regelingen als SDE en SDE-plus voort te zetten zonder dat er een geloofwaardig structureel beleid ontwikkeld is of wordt. Ook het kabinet dat nu in wording is lijkt in te leveren op duurzaamheid. Een kabinet dat banenkampioen wil zijn doet er echter goed aan om vast te houden aan duurzaamheid, omdat het juist leidt tot meer banen en investeringen. Daarom ook is het belangrijk terug te keren naar het eerder gestelde doel van 30% CO 2 -reductie. Zojuist sprak ik over het ETS-systeem. Vijf jaar geleden begon ik met het Rotterdam Climate Initiative, een samenwerkingsverband tussen de overheden en het bedrijfsleven, dat zich richt op halvering van de CO 2 -uitstoot t.o.v reeds in Op dat moment bestond de verwachting dat in een overzienbaar aantal jaren het ETSsysteem tot prijzen voor CO 2 -rechten zou gaan leiden die de noodzakelijke investeringen in nieuwe technologieën uitrekenbaar zouden maken. En niet lang daarna - ik herinner het mij nog goed - verzekerde de toenmalige Eurocommissaris mij dat het Rotterdamse CCS-pilot (Carbon Capture and Storage) - gericht op het opvangen van CO 2 bij de industrie om die vervolgens op te slaan in lege olie- of gasvelden onder de Noordzee - geen apart CO 2 -prijssysteem zou vergen omdat, zo zei hij, het ETS tijdig effectief gemaakt zou worden. Dat klonk mij toen niet vreemd in de oren, omdat tegelijkertijd een EU-top besliste dat de elektriciteitsproducenten in Noordwest-Europa veilingrechten zouden moeten gaan kopen.

6 Tot een doorbraak kwam het echter niet en de emissierechtenprijs is nog steeds onverantwoord laag. Tegelijk - ik zei het al - gaan de subsidieregels voor duurzame energie omlaag of zijn deze al uitgefaseerd. Echter, ook hier geldt de kruik gaat zolang te water tot hij breekt. In het Lente-akkoord kwam het ineens tot een kolenbelasting, welke inmiddels in de wetgeving en de begroting voor 2013 is neergeslagen. Voor groen-gemotiveerde mensen is dat begrijpelijk, omdat elektriciteit uit kolen bekend staat als CO 2 -verhogend. Toch was en is dat niet slim. Het is immers ook mogelijk schone elektriciteit uit kolen te produceren. Daarvoor moet dan wel CCS en co-firing van kolen met biomassa worden toegepast. Dat is technisch mogelijk, maar economisch is het alleen mogelijk bij een stevige CO 2 -prijs. Daarbij zijn wij weer terug bij de noodzaak van stijgende CO 2 -prijzen en een solide verwachting dat die prijzen tot zeg 40 à 50 per ton door zullen blijven stijgen. Gebeurt dat dan zal er een vloed aan investeringen en banen vrijkomen. Zojuist zei ik dat er (dan) natuurlijk problemen zijn voor bepaalde CO 2 -intensieve bedrijven die wereldwijd concurreren (staal, luchtvaart, enz.). Ik voeg daaraan toe: Voor die CO 2 -intensieve bedrijven die wereldwijd concurreren zijn internationale sectorale oplossingen mogelijk. Dat is de hoofdlijn die in de EU bereikt moet worden. Intussen heeft Nederland ook een eigen verantwoordelijkheid. Wat kunnen wij, vooruitlopend op de EU, ter zake van hogere CO 2 -heffingen bereiken? Dat is de vraag voor Nederland en Noordwest-Europa. Ik zeg nadrukkelijk Noordwest-Europa omdat ons buurland Duitsland geen CCS kan praktiseren met opslag ondergronds op het land. Zij moeten de vrijgekomen CO 2 wel transporteren naar Rotterdam, dat vervolgens zorg kan dragen voor transport en opslag buitengaats. Daar zijn immers vrijgekomen reservoirs beschikbaar voor opslag en vervolgens kan het ook gebruikt worden voor enhanced oil and gas recovery, oftewel hergebruik van CO 2 voor olie- en gaswinning. CO 2 is dan geen afval meer, maar een grondstof met een nieuw gebruik. Zoals het nu ook al in de kassen in het Westland wordt gebruikt, om de planten te laten groeien.. Dat is mooi in termen van investeringen en banen. Maar dat begint wel met een stevige CO 2 -prijs of belasting; waarbij de opbrengst daarvan aangewend wordt voor financiering van duurzame pilot-projecten en investeringen. Dat is uiteraard veel beter dan subsidies. Het vraagt wel een goede dosering en fasering. Het zou echter heel dom zijn op de hele wereld te blijven wachten. Het Rotterdam Climate Initiative, met zijn gebundelde wil om voor duurzaam en voor CO 2 -arm te gaan, heeft de Rotterdamse Haven niet achteruit maar vooruit geholpen. Het is daarom dringend geboden vooruitlopend op een effectief ETS-systeem nu in Nederland (kan het zijn samen met de buurlanden) tot passende CO 2 -belastingen resp. Noordwest-Europese emissierechten te komen. Zo kan groene groei middels schone elektriciteit bereikt worden. Daarnaast sprak ik van de transitie naar de biobased economy; meer biobrandstoffen en van petrochemie naar bio-based chemie. Stap voor stap. Financiën, onze schatkist, zou er goed aan doen weer meer te denken aan het bekende beginsel de vervuiler betaalt ; dus heffingen en belastingen waarbij de opbrengsten gebruikt worden voor de transitie naar een duurzame economie. Dat dit soms politiek lastig is, is andermaal gebleken bij de voorstellen ter zake van het woonwerkverkeer. Tenslotte herhaal ik mijn oproep de nood van veel werklozen in de bouw te vertalen in een nationale isolatie-inspanning. Bij de hoge prijzen voor energie betaalt dat zichzelf.

7 Al met al kan groene groei voor veel banen zorgen. Ik vat samen : Al met al dus een regeerakkoord op hoofdzaken. Weer een groeiagenda voor Nederland. Met pensioenfondsen nieuwe stijl die hypotheekfinanciering verschaffen voor de bij hen aangesloten leden, waarbij de banken slechts de distributie en de retailfunctie verzorgen. Dit te beginnen door met een grote klap grote bedragen niet door de drie grootbanken maar door de pensioenfondsen te laten financieren; dit tegelijk met een verruiming van de Nationale Hypotheekgarantie. In lijn daarmee bij de rekenrente rekening houden met die hypotheekrente. Daarnaast een Najaarsakkoord van de Stichting van de Arbeid over hogere maar flexibele AOW-leeftijd en langer werken. Zo minder credit crunch en weer consumentenvertrouwen. (Daartoe) De hypotheekrenteaftrekdiscussie beslechten door voor ieder eenzelfde flatrate. Een Najaarsakkoord over Pensioenfondsen Nieuwe Stijl die zich ook richten op Bouwsparen en Zorgsparen. Zo kan de Stichting van de Arbeid de SER aan het werk zetten en kan de ondersteunende wetgeving tot stand komen. Zo zal de credit crunch en het gebrek aan vertrouwen overwonnen worden. Dan banen, banen door groene groei en een nationaal program de woonkosten door energiebesparing te doen verminderen. In het debat verduidelijkte ik eenzelfde flatrate met whatever, bijvoorbeeld 40%.

Diagnose Nederlandse economie De Nederlandse economie staat onder druk vanwege drie hoofdredenen.

Diagnose Nederlandse economie De Nederlandse economie staat onder druk vanwege drie hoofdredenen. Alle hens aan dek; een groeiagenda voor Nederland Deze notitie begint met een diagnose van de problemen waarmee de Nederlandse economie worstelt: (1) een bankwezen dat zijn balansen moet verkorten en minder

Nadere informatie

Wat zijn voor Nederland de argumenten voor en tegen CO2-afvang en -opslag (CCS*)?

Wat zijn voor Nederland de argumenten voor en tegen CO2-afvang en -opslag (CCS*)? Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB.

Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Speech Joanne Kellermann Pensioenseminar 2014 Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Voor mij is dit een bijzonder moment:

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

Hét groene energieplan voor Nederland

Hét groene energieplan voor Nederland Hét groene energieplan voor Nederland Doelen Green4sure Ontwikkeling pakket instrumenten en strategie voor reductie van 50% broeikasgassen in 2030. Verbeteren energievoorzieningzekerheid Tonen baten en

Nadere informatie

Energiedossiers tijdens het Italiaanse voorzitterschap

Energiedossiers tijdens het Italiaanse voorzitterschap Energiedossiers tijdens het Italiaanse voorzitterschap Jan Haers 2 juli 2014 Vleva en SAR-Minaraad Overzicht Energiebeleid op Europese Raad Tijdens het Griekse voorzitterschap Prioriteiten van het Italiaanse

Nadere informatie

Heeft de milieubeweging een alternatief? Ron Wit, Stichting Natuur en Milieu Mini-symposium klimaat en energiebeleid 10 september 2009

Heeft de milieubeweging een alternatief? Ron Wit, Stichting Natuur en Milieu Mini-symposium klimaat en energiebeleid 10 september 2009 Heeft de milieubeweging een alternatief? Ron Wit, Stichting Natuur en Milieu Mini-symposium klimaat en energiebeleid 10 september 2009 inhoud Wake up call: TenneT rapport Energiesector: ETS onvoldoende

Nadere informatie

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen bekijken een filmpje van de NOS, van maandag 29 oktober. Daarna beantwoorden ze vragen over dit

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Financiën dr. Edwin van Rooyen Update: 6-9-2012 Tussen de politieke partijen in Nederland bestaat aanzienlijke verdeeldheid

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken;

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken; INTENTIEVERKLARING CO 2 AFVANG, TRANSPORT en OPSLAG Partijen 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vertegenwoordigd door de heer ir. J. van der Vlist, Secretaris-Generaal

Nadere informatie

had ik (misschien) al iets meer details over het zogenaamde septemberpakket kunnen vertellen,

had ik (misschien) al iets meer details over het zogenaamde septemberpakket kunnen vertellen, Inleiding Maarten Camps DNB seminar 12 september 2012 Dames en heren, Ik ben met plezier naar Bussum gekomen, maar dacht wel even: jammer dat dit seminar niet een week later wordt gehouden. Dan had ik

Nadere informatie

Windenergie op zee discussiebijeenkomst Kivi. Annemiek Verrips

Windenergie op zee discussiebijeenkomst Kivi. Annemiek Verrips Windenergie op zee discussiebijeenkomst Kivi Annemiek Verrips 2 Discussie windenergie op Zee Kivi Stelling in MKBA Windenergie op Zee Duurzame energiesubsidies windenergie hebben geen effect op CO2- uitstoot

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

AO milieuregels windturbines d.d. 14 december 2010

AO milieuregels windturbines d.d. 14 december 2010 AO milieuregels windturbines d.d. 14 december 2010 Voorzitter, Vandaag voeren wij een bijzondere debat. Later zullen wij hier waarschijnlijk op terug kijken en ons realiseren dat wij vandaag grote stappen

Nadere informatie

Samenvatting. economy.

Samenvatting. economy. Samenvatting 6 SAMENVATTING Samenvatting Door toenemende technologische kennis en innovatie is het steeds beter mogelijk om de verschillende bestanddelen van planten, bomen, gewassen en dierlijke reststromen

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Rotterdam, 23 mei 2013. Geachte heer Van der Touw, beste Ab,

Rotterdam, 23 mei 2013. Geachte heer Van der Touw, beste Ab, Rotterdam, 23 mei 2013 Geachte heer Van der Touw, beste Ab, Onlangs was u te gast in de RCI Board waar we spraken over de totstandkoming van het nationale energieakkoord. Inmiddels hebben wij dit onderwerp

Nadere informatie

Kees de Lange Bourgogne, 26 november 2011 www.50pluspartij.nl

Kees de Lange Bourgogne, 26 november 2011 www.50pluspartij.nl Op de bres voor ons pensioen Kees de Lange Bourgogne, 26 november 2011 Stand van zaken in 2011 Economische crisis Heeft de financiële wereld iets geleerd? (banken, pensioenfondsen, verzekeraars) Politiek

Nadere informatie

Speech van Klaas Knot bij het congres Ambitie loont Amsterdam, Wibauthuis, 10 november 2016

Speech van Klaas Knot bij het congres Ambitie loont Amsterdam, Wibauthuis, 10 november 2016 Speech van Klaas Knot bij het congres Ambitie loont Amsterdam, Wibauthuis, 10 november 2016 Amsterdam, Wibauthuis Klaas Knot heeft tijdens Ambitie Loont een congres georganiseerd door de Delta Lloyd Foundation,

Nadere informatie

Korte termijn: onnodig korten van rechten voorkomen. Lange termijn: naar een nieuw FTK op basis van nieuwe pensioencontracten

Korte termijn: onnodig korten van rechten voorkomen. Lange termijn: naar een nieuw FTK op basis van nieuwe pensioencontracten Korte termijn: onnodig korten van rechten voorkomen Lange termijn: naar een nieuw FTK op basis van nieuwe pensioencontracten De daling van de dekkingsgraden heeft de afgelopen weken een uitgebreide discussie

Nadere informatie

EEN NIEUWE AMBITIE IN ENERGIE

EEN NIEUWE AMBITIE IN ENERGIE EEN NIEUWE AMBITIE IN ENERGIE Een nieuwe ambitie in energie Verschuiving focus Noordwest-Europese markt naar regio Zuid-Holland Van elektriciteitsproductie naar energie Regionale binding MPP3 in nauwe

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Europa in crisis George Gelauff Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Opzet Baten en kosten van Europa Banken en overheden Muntunie en schulden Conclusie 2 Europa in crisis Europa veruit

Nadere informatie

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat.

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat. Majesteit, dames en heren. Hartelijk welkom! En, Majesteit, ik weet zeker dat ik hier namens alle aanwezigen spreek als ik zeg dat wij buitengewoon vereerd zijn dat U bij een deel van dit programma aanwezig

Nadere informatie

PENSIOEN 2.0 REGIOBIJEENKOMSTEN FEBRUARI EN MAART 2011

PENSIOEN 2.0 REGIOBIJEENKOMSTEN FEBRUARI EN MAART 2011 PENSIOEN 2.0 REGIOBIJEENKOMSTEN FEBRUARI EN MAART 2011 KORTE TERUGBLIK Kabinet Balkenende gevallen: sociale partners pakken kansen Het pensioen is van sociale partners samen, dus moeten wij ook samen naar

Nadere informatie

Mark Frequin. Voormalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Ministerie van Economische Zaken

Mark Frequin. Voormalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Ministerie van Economische Zaken Mark Frequin Voormalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Ministerie van Economische Zaken Energiebeleid: van context tot acties. Mark Frequin Rijks Universiteit Groningen Inhoud 1. Context 2. Richting

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 604 EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting COM (2016) 683, 685, 686 en 687 1 A BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

Nadere informatie

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2013.

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2013. Speech van Commissaris van de Koningin en voorzitter Raad van Toezicht Energy Valley Max van den Berg, nieuwjaarsreceptie Energy Valley, Groningen, 8 januari 2013 Dames en heren, Allereerst natuurlijk

Nadere informatie

Het Productschap Tuinbouw. 13 november 2012 / Agnes van Ardenne

Het Productschap Tuinbouw. 13 november 2012 / Agnes van Ardenne Het Productschap Tuinbouw 13 november 2012 / Agnes van Ardenne Inhoud Productschap Tuinbouw (PT) Kerncijfers tuinbouw Trends Opdracht tuinbouw / PT Waarde van groen Conclusies Productschap Tuinbouw (PT)

Nadere informatie

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Energiedossiers tijdens het Griekse voorzitterschap

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Energiedossiers tijdens het Griekse voorzitterschap Energiedossiers tijdens het Griekse voorzitterschap Jan Haers 07.02.2014 Vleva en SAR-Minaraad Overzicht ILUC 2030 klimaat-energiekader Mededeling over energieprijzen en kosten Mededeling over overheidsinterventie

Nadere informatie

Toekomstschetsen en organisatievraagstukken

Toekomstschetsen en organisatievraagstukken Toekomstschetsen en organisatievraagstukken Samenvatting en bevindingen in #Energiedialoog Verschillen en gemene delers in energiescenario s Besparing oftewel isolatie zorgt voor grote verminderingen in

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei. 6 september 2013

Energieakkoord voor duurzame groei. 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Programma perspresentatie Korte toelichting Energieakkoord voor duurzame groei Wiebe Draijer Korte toelichting doorrekeningen ECN/PBL/EIB Maarten Hajer

Nadere informatie

Inbreng VEMW Open consultatie RLi Energieadvies 2050

Inbreng VEMW Open consultatie RLi Energieadvies 2050 Woerden, 29 mei 2015 Inbreng VEMW Open consultatie RLi Energieadvies 2050 Visie VEMW VEMW behartigt de belangen van de zakelijke energie- en watergebruikers in Nederland. Nederland kent al decennia een

Nadere informatie

14 ACTUALITEIT Het gebrek aan naleving van parlementaire regels ondergraaft kwaliteit politiek-staatkundig systeem door Rein Jan Hoekstra De auteur is oud-lid van de Raad van State. Het is verbazingwekkend

Nadere informatie

Tekortreducerende maatregelen

Tekortreducerende maatregelen Tekortreducerende maatregelen 2011-2017 MEV2014-versie CPB Achtergronddocument Wim Suyker 17 september 2013 1 1 Inleiding Vanaf 2011 zijn netto tekortreducerende maatregelen genomen door de achtereenvolgende

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Lage wettelijke rekenrente bij waardeoverdracht

Lage wettelijke rekenrente bij waardeoverdracht Door Wim van Kouteren, senior compliance officer Lage wettelijke rekenrente bij waardeoverdracht Bij wisseling van werkgever heeft de werknemer een wettelijk recht op waardeoverdracht. Voor 2011 is de

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

PensionPro Seminar16 juni 2016. Pensioen in een wereld van verandering

PensionPro Seminar16 juni 2016. Pensioen in een wereld van verandering PensionPro Seminar16 juni 2016 Pensioen in een wereld van verandering Het is standaard geworden om te zeggen dat we in bijzondere tijden leven. Sinds het uitbreken van de crisis in 2008, volgt de ene unieke

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

Van verzorgingsstaat naar

Van verzorgingsstaat naar 1. Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatie-samenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie

10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie 10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie Nederland zit in een grote economische crisis. Het consumentenvertrouwen is dramatisch laag. Nederlanders zijn onzeker over hun baan, hun huis,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Speech Bert Boertje,

Speech Bert Boertje, Speech Bert Boertje, divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank tijdens het congres van het Instituut voor Pensioeneducatie. De Doelen, Rotterdam, 10 december 2015 Dames en Heren,

Nadere informatie

C-153 Green Deal Groen Bouwen

C-153 Green Deal Groen Bouwen C-153 Green Deal Groen Bouwen Partijen 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J Kamp, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw W.J. Mansveld, ieder handelende in haar of

Nadere informatie

17 oktober Onderzoek: Zeven jaar premier Rutte

17 oktober Onderzoek: Zeven jaar premier Rutte 17 oktober 2017 Onderzoek: Zeven jaar premier Rutte Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa)

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Lees ter voorbereiding onderstaande teksten. Het milieu De Europese Unie werkt aan de bescherming en verbetering van

Nadere informatie

De rol van biomassa in de energietransitie.

De rol van biomassa in de energietransitie. De rol van biomassa in de energietransitie. Bert de Vries Plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, Ministerie van Economische Zaken Inhoud 1. Energieakkoord 2. Energietransitie

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Besluitvorming rondom studiefinanciering Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 en figuur 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Tijdens de regeringstermijn van kabinet-rutte 1 (oktober 2010 tot

Nadere informatie

Energievoorziening Rotterdam 2025

Energievoorziening Rotterdam 2025 Energievoorziening Rotterdam 2025 Trends Issues Uitdagingen 9/14/2011 www.bollwerk.nl 1 Trends (1) Wereld energiemarkt: onzeker Toenemende druk op steeds schaarsere fossiele bronnen Energieprijzen onvoorspelbaar,

Nadere informatie

Pensioenscenario s in het licht van de komende verkiezingen. Emile Soetendal 10 januari 2017

Pensioenscenario s in het licht van de komende verkiezingen. Emile Soetendal 10 januari 2017 Pensioenscenario s in het licht van de komende verkiezingen Emile Soetendal 10 januari 2017 2 Tsunami van politieke partijen voor komende verkiezingen De kiesraad heeft voor de Tweede Kamer verkiezingen

Nadere informatie

De energietransitie: kansen grijpen kansen creëren

De energietransitie: kansen grijpen kansen creëren De energietransitie: kansen grijpen kansen creëren Inspiratie voor de avond Marc Londo, ECN Beleidsstudies Alkmaar 1 april 2015 www.ecn.nl Boodschappen 1. De energiehuishouding verandert, en daar zijn

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Inhoud 1. Samenvatting Miljoenennota en Troonrede 2. Advies Raad van State 3. Budgettair beleid per Ministerie 4. Vervolg 2016 Samenvatting Miljoenennota

Nadere informatie

Mobilisatie Biomassa een visie vanuit het bedrijfsleven. WUR/Alterra-workshop 3 juli 14 Fokke Goudswaard, voorzitter Platform Bio-Energie

Mobilisatie Biomassa een visie vanuit het bedrijfsleven. WUR/Alterra-workshop 3 juli 14 Fokke Goudswaard, voorzitter Platform Bio-Energie Mobilisatie Biomassa een visie vanuit het bedrijfsleven WUR/Alterra-workshop 3 juli 14 Fokke Goudswaard, voorzitter Platform Bio-Energie Missie PBE: promotie van verantwoord toegepaste bio-energie Platform

Nadere informatie

Rotterdam, 3 oktober 2012

Rotterdam, 3 oktober 2012 Rotterdam, 3 oktober 2012 Aan: De informateurs voor de kabinetsformatie 2012 P.a. De Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 AE s-gravenhage Kopie aan: Betreft: Fractieleiders en woordvoerders

Nadere informatie

1 Kunt u zich de antwoorden herinneren van eerdere vragen over de import van groen gas? 1

1 Kunt u zich de antwoorden herinneren van eerdere vragen over de import van groen gas? 1 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

Praktische voorstellen voor energiebesparing in haven en industrie. Alex Ouwehand Directeur NMZH

Praktische voorstellen voor energiebesparing in haven en industrie. Alex Ouwehand Directeur NMZH Praktische voorstellen voor energiebesparing in haven en industrie Alex Ouwehand Directeur NMZH CO2 emission CO2 reduction Ambities klimaat en energie EU en Rijk 2020 : 20 % CO 2 -reductie (tov 1990),

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Langer werken voor het pensioen

Langer werken voor het pensioen Langer werken voor het pensioen Casper van Ewijk CPB Universiteit van Amsterdam Rotterdam, 20 mei 2005 Oudedag in discussie Nederland verwelkomt de 2,5 miljoenste AOW-er en het aantal zal stijgen tot 4,5

Nadere informatie

RWE Power. CCS Werbeagentur 10/07. Energiecentrale Eemshaven. RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I Dertien vragen

RWE Power. CCS Werbeagentur 10/07. Energiecentrale Eemshaven. RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I  Dertien vragen RWE Power RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I www.rwe.com CCS Werbeagentur 10/07 Dertien vragen Een nieuwe elektriciteitscentrale op kolen en biomassa in Eemshaven RWE bouwt van 2008 tot 2013 een elektriciteitscentrale

Nadere informatie

Presentatie Nieuwe energie voor het klimaat

Presentatie Nieuwe energie voor het klimaat Presentatie Nieuwe energie voor het klimaat WERKPROGRAMMA SCHOON EN ZUINIG en WKK Pieter Boot Inhoud 1. Waarom Schoon en Zuinig? 2. Welke doelen? 3. Hoe groot is de trendbreuk? 4. Hoofdlijnen gevolgde

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020 Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014

Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014 Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014 Dames en heren, [Intro] Europa begint in Groningen. Zéker als het

Nadere informatie

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen achtergrond Afscheid van fossiel kan Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Energie(on)zekerheid ook. Dat betekent dat een transitie naar een veel duurzamere economie noodzakelijk is. Het recept

Nadere informatie

Nieuwe Energie Aanboren. PvdA Aanvalsplan Aardwarmte 17 februari 2011

Nieuwe Energie Aanboren. PvdA Aanvalsplan Aardwarmte 17 februari 2011 Nieuwe Energie Aanboren PvdA Aanvalsplan Aardwarmte 17 februari 2011 Verduurzaming van onze energievoorziening hapert De zekerstelling van onze energievoorziening is één van de grootste uitdagingen voor

Nadere informatie

Energie-Nederland heeft zich gebogen over de vraag wat er nodig is om tot een succesvol transitiebeleid voor de energievoorziening te komen.

Energie-Nederland heeft zich gebogen over de vraag wat er nodig is om tot een succesvol transitiebeleid voor de energievoorziening te komen. Vereniging Energie-Nederland Lange Houtstraat 2 2511 CW Den Haag T. 070 311 43 50 ENL-2012-00754 Hans Alders Telefoon 070-3114350 E-mail info@energie-nederland.nl Datum 24 september 2012 Ons kenmerk Behandeld

Nadere informatie

Sterker, Slimmer, Schoner

Sterker, Slimmer, Schoner Sterker, Slimmer, Schoner D66 visie op duurzaamheid en groei C100 01-11-2014 Stientje van Veldhoven Groene genen Van Mierlo Terlouw Club van Rome Richtingwijzer: streef naar een duurzame en harmonieuze

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 612 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Speech staatssecretaris J. Klijnsma, tijdens 25-jarig jubileumcongres Kring van Pensioenspecialisten

Speech staatssecretaris J. Klijnsma, tijdens 25-jarig jubileumcongres Kring van Pensioenspecialisten 1 Speech staatssecretaris J. Klijnsma, tijdens 25-jarig jubileumcongres Kring van Pensioenspecialisten Dames en heren, Allereerst wil ik u van harte feliciteren met uw zilveren jubileum. Het is voorbeeldig

Nadere informatie

Welkom! Hoe kunnen wetenschap en politiek elkaar helpen?

Welkom! Hoe kunnen wetenschap en politiek elkaar helpen? Welkom! Hoe kunnen wetenschap en politiek elkaar helpen? Organisatie Wim Sonnemans (PvdA-Netwerk Ruimte) Ruud Steenbeek (Pyrus - Bodem, Water en Atmosfeer) Overige Wageningse studieverenigingen Environmental

Nadere informatie

KRAAN KÁN DICHT Tweede Kamerfractie februari 2015

KRAAN KÁN DICHT Tweede Kamerfractie februari 2015 DE KRAAN KÁN DICHT Tweede Kamerfractie februari 2015 Er gaat niets boven Groningen. En niets mag boven de veiligheid van de Groningers gaan. Daarom moet de gaskraan dit jaar nog fors dicht. Naar maximaal

Nadere informatie

AV/PB/04/ Datum 3 mei 2004

AV/PB/04/ Datum 3 mei 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's Gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Heel veel dank voor de uitnodiging om hier vandaag te mogen spreken.

Heel veel dank voor de uitnodiging om hier vandaag te mogen spreken. Speech Bert Boertje, divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank, bij het congres Pensioen Update van Euroforum op 8 december 2016 Dames en heren, Heel veel dank voor de uitnodiging

Nadere informatie

De Energietransitie van de Elektriciteitsproductie

De Energietransitie van de Elektriciteitsproductie De Energietransitie van de Elektriciteitsproductie door Adriaan Wondergem 6 october 2010 De Energietransitie van de Elektriciteitsproductie van 2008 tot 2050. De kernvragen zijn: Hoe ziet een (bijna) CO2-loze

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Duurzame biomassa. Een goede stap op weg naar een groene toekomst.

Duurzame biomassa. Een goede stap op weg naar een groene toekomst. Duurzame biomassa Een goede stap op weg naar een groene toekomst. Nuon Postbus 4190 9 DC Amsterdam, NL Spaklerweg 0 1096 BA Amsterdam, NL Tel: 0900-0808 www.nuon.nl Oktober 01 Het groene alternatief Biomassa

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 's-gravenhage Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag Directie Arbeidszaken Publieke Sector Arbeidsvoorwaarden en Overleg

Nadere informatie

Roadmap naar een duurzame bio-economie in 2030

Roadmap naar een duurzame bio-economie in 2030 Roadmap naar een duurzame bio-economie in 2030 Vier toekomstige routes met elk een andere inzet van biomassa.. privaat mondiaal regionaal publiek Toelichting De inzet van biomassa in 2030 hangt van veel

Nadere informatie

Betaalbaarheid van energie

Betaalbaarheid van energie Ministerie van Economische Zaken De Minister van Economische Zaken H.G.J. Kamp Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Woerden : onze ref. : /HG-tr doorkiesnr. : 0348 48 43 66 e-mail : hg@vemw.nl onderwerp : Onderzoek

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Green Deal van Essent New Energy met de Rijksoverheid

Green Deal van Essent New Energy met de Rijksoverheid Green Deal van Essent New Energy met de Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ieder handelende

Nadere informatie

Energie Transitie: traagheid en versnelling

Energie Transitie: traagheid en versnelling twitter.com/janrotmans Energie Transitie: traagheid en versnelling Den Haag, 26 Juni 2014 In welke fase zit energietransitie? Transitie naar Duurzame Energie Pre-development stage Through development stage

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei Energieakkoord voor duurzame groei Netwerkbijeenkomst Duurzame regionale energie Gelderland 15 januari 2014 Lodewijk de Waal Energieakkoord Wie zaten aan tafel? Inhoud presentatie Hoofdlijnen Energieakkoord

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Wat is tax shift? Man, man, wanneer zitten daar eens belezen mensen bij de VRT?

Wat is tax shift? Man, man, wanneer zitten daar eens belezen mensen bij de VRT? Wat is tax shift? Man, man, wanneer zitten daar eens belezen mensen bij de VRT? De vraag is wat zou je doen in een 'onbelaste wereld' en waarom belast je iets zodanig dat mensen foute keuzes maken. Wegwerpeconomie

Nadere informatie