Bijlage 3. Samenvatting. Inspraakmomenten. Samenvatting. Relatie beleidsplan duurzaamheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 3. Samenvatting. Inspraakmomenten. Samenvatting. Relatie beleidsplan duurzaamheid"

Transcriptie

1 Dit verslag geeft een samenvatting van drie inspraakmomenten die hebben plaatsgevonden bij het opstellen van de Duurzaamheidsagenda De drie inspraakmomenten bestaan uit: het raadplegen van een burgerpanel, een vragenlijst aan raadsleden en een minisymposium met verschillende doelgroepen. Bijlage 3 Samenvatting Inspraakmomenten Raadplegen burgerpanel In maart-april heeft Quint Result Onderzoek en Advies i.s.m. TNS-NIPO een enquête over duurzaamheid gehouden onder de leden van het burgerpanel. 165 Rijswijkse inwoners in de categorie 18 jaar en ouder zijn ondervraagd. De uitkomsten geven een indruk hoe Rijswijkers over duurzaamheid denken, wat ze onder duurzaamheid verstaan en welke thema`s ze belangrijk vinden. De enquête leverde voor het opstellen van het duurzaamheidsplan bruikbare gegevens op. Samenvatting 1.Wat vindt u een duurzame gemeente? Kunt u dat kort omschrijven? De meerderheid van de ondervraagden verstaan hieronder: lange termijn, toekomstbestendig; energiezuinig; gebruik duurzame energie; fietspaden, elektrische auto s; maatschappelijk verantwoord; aandacht milieu, groen en klimaat; hergebruik grondstoffen en materialen; duurzaam bouwen, hoge kwaliteit leefomgeving, etc. Een deel geeft aan dit niet te weten. Een klein aantal van de ondervraagden verstaan hieronder: optreden tegen verkeersovertreders, veiligheid voorop, goed financieel beheer, Rijswijk blijft een zelfstandige gemeente, etc. 2. In hoeverre vindt u het belangrijk of onbelangrijk dat de gemeente een duurzaam beleid voert? Een ruime meerderheid (92%) vindt het in meer of mindere mate belangrijk dat de gemeente een duurzaam beleid voert. Bijna de helft vindt dit essentieel tot zeer belangrijk. De antwoorden zijn meegenomen in hoofdstuk drie Een duurzaam Rijswijk, onder het kopje Duurzame gemeente. In het beleidsplan wordt het onderwerp duurzaamheid opgepakt en werkt door in verschillende thema s: verduurzamen bestaande woningvoorraad, duurzame energie, duurzame gebiedsontwikkeling/ herstructurering, duurzaam bouwen, duurzame mobiliteit, voorbeeldfunctie, duurzaam ondernemen en gedragsverandering. 3. Kunt u aangeven welke van deze thema s u het belangrijk/ belangrijkst vindt voor de gemeente? De thema s duurzaam bouwen en duurzame energie zijn allebei als speerpunten benoemd in hoofdstuk 3. De ondervraagden vinden de thema s energiezuinig (ver)bouwen/duurzaam bouwen en gebruik duurzame energie het belangrijkst.

2 Samenvatting 4. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? De ondervraagden zijn zeven stellingen voorgelegd en gevraagd in welke mate ze het eens zijn met deze stellingen. Een ruime meerderheid (88%) is het (helemaal) eens met de stelling Ik probeer zo zuinig mogelijk met energie om te gaan in huis. Circa twee op de drie (68%) van de ondervraagden is het in meer of mindere mate eens met de stelling Als ik kan, pak ik liever de fiets dan de auto en een ongeveer even grote groep (65%) met Ik wil in een zo energiezuinig mogelijk huis wonen. Ruim de helft (58%) is het (helemaal) eens met de stelling Wanneer ik grote aankopen doe, kies ik voor de duurzame variant. Overige stellingen zijn minder dan de helft van de ondervraagden het eens. 5. In hoeverre bent u het eens of oneens met de stelling: Rijswijk is een duurzame gemeente Driekwart van de ondervraagden zijn het in meer of mindere mate eens met de stelling Rijswijk is een duurzame gemeente. Een op de tien (10%) is het hier grotendeels of helemaal niet mee eens. 15% weet hier geen antwoord op te geven. 6. Heeft u nog suggesties of opmerkingen op het gebied van duurzaamheid voor de gemeente Rijswijk? Een aantal suggesties/opmerkingen zijn: meer betrokkenheid creëren bij duurzaamheid; hou Rijswijk schoon en groen; dimmen/minder straatverlichting; meer zichtbaarheid en communiceren over duurzaamheid; waarmaken wat je beloofd; meer controle politie; bestaande bouw niet vernietigen; duurzame wagenpark gemeente; belastingen lager, etc. De antwoorden van de ondervraagden op de stellingen geven een indruk van het gedrag rondom een aantal duurzaamheidsthema s. Hier is zoveel mogelijk rekening mee gehouden in de uitwerking van de thema`s. Het beleidsplan voorziet in een integrale visie op duurzaamheid en een richtinggevende oriëntatie op de toekomst. Het geeft antwoord op de vraag: hoe moet een duurzaam Rijswijk er in 2020 uit zien. Niet alle suggesties of opmerkingen zijn van toepassing op het beleidsplan. Een aantal suggesties/opmerkingen zijn verwerkt in de verschillende hoofdstukken van het beleidsplan bijvoorbeeld meer zichtbaar maken van duurzaamheid en verduurzamen wagenpark gemeente.

3 Enquête Raadsleden In juni 2011 is een digitale vragenlijst (survey monkey) uitgezet bij raadsleden. Zes raadsleden hebben de enquête ingevuld. Hieronder een samenvatting van de antwoorden. Samenvatting 1. Wat vindt u een duurzame gemeente? Kunt u dat kort omschrijven? De antwoorden zijn meegenomen in hoofdstuk drie Een duurzaam Rijswijk. De volgende antwoorden zijn gegeven: handelen wat goed is voor people, planet en profit; maatregelen op alle drie de P`s: duurzaam bouwen, energiebewust, duurzame bedrijven aantrekken; bewust, verantwoordelijk en respectvol handelen: duurzaam koopgedrag, voorbeeldfunctie, leren voor duurzaamheid; in besluitvormingsprocessen prioriteit leggen bij leefbare omgeving voor huidige en toekomstige generatie, betrekken jeugd; gemeente die zich inzet voor Millenniumdoelen; duurzaamheid meewegen bij beslissingen op gebied van wonen, bouwen, verkeer, energievoorziening en inkoopbeleid. 2. In hoeverre bent u het eens of oneens met de stelling: Rijswijk is een duurzame gemeente. Drie raadsleden zijn het eens met de stelling, drie zijn het oneens. 3. Kunt u aangeven welke van deze thema s u het belangrijkst vindt voor de gemeente? In het beleidsplan wordt het onderwerp duurzaamheid opgepakt en werkt door in verschillende thema s: verduurzamen bestaande woningvoorraad, duurzame energie, duurzame gebiedsontwikkeling/ herstructurering, duurzaam bouwen, duurzame mobiliteit, voorbeeldfunctie, duurzaam ondernemen en gedragsverandering. Deze thema s zijn als speerpunten benoemd in hoofdstuk drie. De thema s verduurzamen bestaande woningvoorraad duurzaam bouwen, duurzame energie, duurzame gebiedsontwikkeling/ herstructurering zijn het meest genoemd. 4. Wat zijn de belangrijkste kansen voor de duurzaamheidsthema s? De antwoorden zijn zoveel mogelijk meegenomen in de verschillende hoofdstukken van het beleidsplan. De volgende antwoorden zijn o.a. gegeven: subsidieregelingen woningeigenaren, duurzaam inrichten Rijswijk Zuid, Plaspoelpolder als duurzaamheidspark, ontwikkelen keurmerk voor Plaspoelpolder, biologische afvalzakjes, gratis OV, afvalscheiding stimuleren burgers, experimenten in de bouw met duurzaamheid, gebiedskwaliteiten die aansluiten bij de behoeften van mensen, borging van duurzaamheid in de gemeentelijke organisatie, duurzame energie, gedragsverandering: het gevoel van urgentie koppelen aan implementatie duurzaam gedrag, meer voorbeelden laten zien wat de gemeente doet. Op weg naar een duurzaam Rijswijk

4 Samenvatting 5. Welke drie speerpunten dienen in het duurzaamheidsplan opgenomen te worden? Genoemd zijn: verbeter de definitie en ambitie van de drie P`s ; subsidie woningeigenaren; stimuleren afvalscheiding; Plaspoelpolder als duurzaamheidspark; duurzame energie; duurzame gebiedsontwikkeling/herstructurering; duurzaam ondernemen; jeugdparticipatie; stimulering alternatieven autoverkeer; duurzaam bouwen; schone energie; lucht; duurzame materialen, borging. 6. Heeft u nog suggesties of opmerkingen voor het duurzaamheidbeleid van de gemeente? De antwoorden zijn terug te vinden in hoofdstuk drie of in de uitwerking van de ambities in de verschillende hoofdstukken. Een aantal antwoorden zijn ook terug te vinden in het milieubeleidplan (bijvoorbeeld lucht). De regionale CO 2 -monitor wordt als meetinstrument ingezet. Elk duurzaamheidsthema in het beleidsplan bevat een ambitie. Suggesties/opmerkingen zijn: het instellen van een meetinstrument; toon ambitie bij speerpunten. Miniconferentie duurzaamheid Op 14 april 2011heeft de miniconferentie duurzaamheid plaatsgevonden. Het doel van de miniconferentie was om ideeën te krijgen voor het duurzaamheidsplan. Verschillende doelgroepen waren hierbij aanwezig: bewonersorganisaties, ondernemers uit Plaspoelpolder en daarbuiten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en gemeenteraadsleden. De brainstormsessies hebben bruikbare ideeën geleverd. Hieronder volgt een korte samenvatting. Workshop Plaspoelpolder De deelnemers vonden dat het bedrijventerrein zich duidelijk moet profileren: als het in 2040 nog wil bestaan, dan heeft het imago een facelift nodig. Het bestemmingsplan zou flexibeler moeten worden - met minder regels - waardoor het gemakkelijker wordt om meer duurzame bedrijven aan te trekken. De Plaspoelpolder kan attractiever gemaakt worden door het gebied te vergroenen : werknemers besteden hier veel van hun tijd. Een snelle slag kan worden geslagen door daktuinen aan te leggen. Betrek eigenaren en ondernemers bij de plannen voor verduurzaming van het gebied: oplossingen ontstaan alleen door samenwerking en gezamenlijke inspanningen. Ondernemers moeten hierin ook een omslag maken. Zo kunnen zij voor duurzame lampen kiezen als ze hun verlichtingsarmaturen moeten vervangen. Een groot aantal panden is geen eigendom van de gebruiker: de eigenaar/financier heeft wellicht andere plannen met het gebouw. Een samenwerkingsverband zou het onderwerp duurzaamheid kunnen oppakken, bijvoorbeeld met een website met een kennisportaal. De ideeën uit deze workshop zijn ingedeeld aan de hand van people, planet en profit.

5 People Als je een bedrijf wilt vestigen in Rijswijk, dan moet dat groen gebeuren; De Plaspoelpolder moet meer groen krijgen, zodat een mooie zichtlocatie ontstaat en werknemers een leuke plek hebben om in de pauze te recreëren; Meer voorzieningen bij bedrijven als winkels en openbaar vervoer; Meer opleidingsmogelijkheden (leren en werken combineren); Woonbestemmingen mengen met bedrijven; Kennisinstituut opzetten en kennis delen. Planet Interactie met ondernemers op bijvoorbeeld warmte/koudeopslag/aardwarmte. Hen ook betrekken bij andere beslissingen over de inrichting van het gebied. Samen werken aan een duurzaam terrein; Ondernemers (eigenaren) overtuigen van het belang van duurzaamheid; Persoonlijke en directe benadering, hen bewust maken; Tankstations met groen gas en elektrisch oplaadpunt; Duurzame elektriciteit opwekken door bijvoorbeeld PV of een asfaltcollector; Openbare verlichting omzetten naar Led-verlichting. Een balans aanbrengen in de verlichting door bijvoorbeeld tijdschakelaars. Profit Naamswijziging van de Plaspoelpolder, imagoverbetering en clustering van bedrijven; Isolatie en renovatie van oude gebouwen; Leegstand van gebouwen terugdringen door bijvoorbeeld woningen te creëren in oude kantoorgebouwen; Flexibeler bestemmingsplan; Integrale verandering. Workshop bewoners De deelnemers aan de workshop voor bewoners bespraken de onderwerpen Energiezuinig wonen in Rijswijk en Kwaliteit leefomgeving verbeteren. Voor het eerste onderwerp leverde dat de volgende conclusies op: Voer een energiescan in om bewoners inzicht te geven in hun energieverbruik; zo worden ze zich bewust van hun gedrag en je krijgt duurzaamheid op de agenda; De overheid moet energiezuinige nieuwbouw stimuleren (warmte-koude opslag, groene daken); Zet een leasesysteem op voor huiseigenaren: lokaal middenen kleinbedrijf huurt het dak en voert hier energiezuinige maatregelen uit, zoals energieopwekking. De opbrengsten zijn voor het bedrijf en de bewoners verdienen geld aan energiezuinige maatregelen; Business investeringszoneconcept voor VvE; Inzetten social media om energiebesparend gedrag te promoten; Investeringen kan je goedkoper maken door het oprichten van een supergrote vereniging van eigenaren: VvE XXL. Zo krijg je samenwerking in wooncomplexen, straten en wijken en kan je massaal investeren in energiezuinige maatregelen; Begin op school met het opvoeden van leerlingen in energiebesparend gedrag: de kinderen gaan thuis vragen stellen en dwingen hun ouders om verantwoording af te leggen; Neem de vanzelfsprekendheid van alledaagse dingen weg door kunstmatige schaarste te creëren, bijvoorbeeld van water. De brainstorm over het tweede onderwerp kwaliteit leefomgeving verbeteren leidde tot de volgende conclusies: Creëer autovrije ruimtes in de stad: hierdoor komt ruimte vrij om op straat te leven en dat verbetert de sociale cohesie; Autovrije ruimtes dragen bij aan een beter leefklimaat door afname van luchtvervuiling en geluidsoverlast en toename van veiligheid; Maak stoepen toegankelijker voor minder validen; Kinderen kunnen beter buiten spelen als er minder parkeerplaatsen zijn; Plaats infrastructuur ondergronds om ruimte te creëren; Dergelijke maatregelen zijn misschien overbodig door toekomstige nieuwe mobiliteit (door de lucht of meervoudig gebruik van vervoermiddelen als Green Wheels). Workshop bouwen De brainstorm over bouwen leverde een groot aantal suggesties op om te komen tot een duurzamer gedrag van bouwers en overheid. De discussie ging eerst over duurzaamheid in het algemeen, daarna over de toekomst, over maatregelen die bouwers kunnen nemen en tenslotte over de materiële kant van de zaak. Hieronder een aantal suggesties. Algemeen Woningen stoten vrij veel energie uit: woningisolatie en gedragsverandering van bewoners kunnen uitkomst bieden; Pas het Bouwbesluit aan; beloon bouwers bij goed gedrag; Beloon bewoners via de WOZ als hun woning een A-label heeft gekregen (mensen kopen geen huis vanwege het energielabel); Bij energiezuinige woningen gaan de maandlasten omlaag, dat zou bij de financiering van de woning aan de orde moeten komen; Procedures voor bewoners kunnen een stuk simpeler; zo zijn de procedures voor het realiseren van groene daken erg ingewikkeld; Stel energienota s begrijpelijk op, zodat mensen meer inzicht krijgen in wat ze verbruiken. Toekomst In Rijswijk-Zuid worden veel energiezuinige woningen gepland, waarbij gericht op de zon wordt gebouwd en je energie gebruikt als je die nodig hebt; Wijkontwikkelingsplannen zijn belangrijk bij duurzaamheid en de bewustwording daarvan. Steenvoorde biedt veel kansen (veel volume en hoogbouw). Daar kan ook een lokaal warmtenet worden opgebouwd; Er is een focus op nieuwbouw, maar de meeste winst is te behalen met oude woningen. De investeringen daarin zijn nog erg hoog. Dat zou van de grondprijs af moeten of je moet investeren in bestaande bouw. Op weg naar een duurzaam Rijswijk

6 Eigen mogelijkheden Inwoners zouden op een interactieve manier hun energieverbruik kunnen monitoren. Een ingreep aan een woning zou kostenneutraal moeten worden gedaan. De kennis van de VvE s over energiebesparing kan worden beïnvloed met de gemeente als transitiepunt. De overheid moet prikkels bedenken voor individuen en groepen. Materieel Renoveer leegstaande gebouwen en geef ze een andere bestemming; Nieuwbouw is alleen toegestaan als hergebruik bestaande bouw absoluut geen optie is; Leegstaande kantoren kunnen worden veranderd in woningen; Ontwerp een gebouw met oog op toekomstige andere functies (een gebouw kan eerst een school zijn en later een appartementencomplex); Regelgeving (Bouwbesluit, bestemmingsplannen) kunnen flexibeler. Workshop maatschappelijke organisaties en ondernemers (buiten de Plaspoelpolder) Het doel van de brainstormsessie was om ideeën over duurzaamheid boven tafel te krijgen en antwoord te krijgen op de vragen: - Hoe kan je zelf als maatschappelijke organisatie of ondernemer verduurzamen? - Als maatschappelijke organisatie of ondernemer heb je invloed op de samenleving. Wat kan je rol zijn om de samenleving te verduurzamen? Het begrip duurzaamheid omvat veel thema s die niet allemaal in één workshop besproken kunnen worden. De deelnemers kozen voor deze sessie de thema s mobiliteit, duurzaam inkopen en duurzaam apparaten gebruiken. De volgende ideeën zijn aangedragen: Inkopen bij organisaties die proberen klimaatneutraal te handelen en in te kopen; Milieuvriendelijke leaseauto s gebruiken; Maïspennen kopen en gebruiken; Klanten opzoeken die in de buurt van goede OV-verbindingen zitten; Thuiswerken / flexwerken; Milieuvriendelijk voor- en navervoer voor dienstreizen met OV; Samen (met leveranciers, opdrachtgevers en andere samenwerkingspartners) naar oplossingen zoeken; Vergaderingen beperken of andere vormen van vergaderen toepassen zoals videoconferentie en gebruikmaken van gedeelde documenten die overal te bewerken zijn; Gescheiden afvalstromen. Verder scheiden van afvalstromen (GFT, bedrijfsafval, plastic, papier); Voor ondernemers zo organiseren dat het scheiden van afval zich terugverdient; Letten op verpakkingsmateriaal; Voor het goed en consequent scheiden van afval dient een mentaliteitsverandering plaats te vinden; Het goede voorbeeld geven aan de consument heeft ook positieve gevolgen, daarom moeten initiatieven bekend worden gemaakt bij consumenten; Beleggers informeren en overtuigen van de voordelen van een duurzame aanpak; Delen van de (investerings)kosten. Businesscase In de Bogaard Daarna hebben de deelnemers in grote lijnen een mogelijke businesscase voor het winkelcentrum opgesteld. De betrokken partijen bij dit onderzoek naar verduurzaming van het winkelcentrum zijn de gemeente, ondernemers, leveranciers, beleggers en bezoekers. Het doel van het onderzoek is aan te tonen welke voordelen het verduurzamen van het winkelcentrum heeft. Deze case zou bijvoorbeeld in de vorm van een schoolonderzoek uitgevoerd kunnen worden. Mogelijke onderzoekspunten zijn: Het als belegger op lange termijn investeren in energiebesparing; Innovaties in de gebouwen zelf (bij onder meer renovatie) voor energiebesparing en winning. Oplossingen Als laatste is nog gekeken naar een aantal mogelijke concrete oplossingen die op korte termijn kunnen worden toegepast: Reguleren van de afvalstromen; Intensiveren/verbeteren van communicatie en samenwerking tussen ondernemers onderling en ondernemers, beleggers en de winkeliersvereniging; De businesscase verder uitwerken en uitvoeren, wellicht in multidisciplinaire teams (zoals samenwerking van verschillende opleidingen); Mogelijkheid collectieve duurzame tas voor In de Bogaard voor bewustwording van de consument; Kijken naar opschaling van oplossingen die toepasbaar zijn voor de individuele burger; Terugwinning energie en restwarmte gebruiken of verkopen aan omliggende bewoners; Verduurzamen van de inrichting van de leef- en werkomgeving. Hierna ging de discussie voornamelijk over gescheiden afvalstromen, het recyclen van afval en het verduurzamen van gebouwen. De mogelijkheden werden voornamelijk verder toegespitst op het winkelcentrum In de Bogaard. Voor het bedrijfsafval zijn de volgende punten aangehaald:

PURMEREND DUURZAAM. Belangrijke uitkomsten van de inventarisatie en oriëntatie door de KOPgroep*/gemeenteraad (*Keuze na Oriëntatie en Participatie )

PURMEREND DUURZAAM. Belangrijke uitkomsten van de inventarisatie en oriëntatie door de KOPgroep*/gemeenteraad (*Keuze na Oriëntatie en Participatie ) PURMEREND DUURZAAM Belangrijke uitkomsten van de inventarisatie en oriëntatie door de KOPgroep*/gemeenteraad (*Keuze na Oriëntatie en Participatie ) Belangrijke uitkomsten van de inventarisatie en oriëntatie

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein 1 (33) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 18 december kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1.081 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015 Dag van de toekomst Rapportage uitkomsten 11443 Januari 2015 1 Inhoudsopgave Geschreven voor: Introductie 3 Samenvatting 6 Toekomstvisies 10 Ambities en nietsies 24 Trekhaakspel 28 Geschreven door: Bijlagen:

Nadere informatie

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. De opgave 3 3. Visie op duurzaamheidsbeleid 3 4. Omgeving 4 5. De aanpak 4 6. Doelstellingen 6 7. Organisatie 6 8. De impuls-projecten

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Milieu van later, wiens zorg nu?

Milieu van later, wiens zorg nu? 23 Milieu van later, wiens zorg nu? Desirée Verbeek en Jeroen Boelhouwer 23.1 Generatieperspectief in duurzame ontwikkeling 525 23.2 Hoe milieubewust is de Nederlandse bevolking? 527 23.3 Wat is milieuvriendelijk

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche Colofon Inhoudsopgave De brochure Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche is een uitgave van Mitex. Realisatie: Mitex Branche Service

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

De bewuste bloemist. Tips en voorbeelden over MVO

De bewuste bloemist. Tips en voorbeelden over MVO De bewuste bloemist Tips en voorbeelden over MVO Vooraf Voor je ligt de brochure de bewuste bloemist. Deze brochure is ontwikkeld voor (ambulante) bloemisten die in hun bedrijf aan de slag willen met Maatschappelijk

Nadere informatie

Geef ze de (openbare) ruimte

Geef ze de (openbare) ruimte Geef ze de (openbare) ruimte Beleidsnota Openbare Ruimte 2013-2023 Gemeente Nijmegen Stadsbeheer December 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Samenvatting...3 2.1 Leeswijzer...4 3 Aanleiding voor

Nadere informatie

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor sprogramma bij de reisgids voor duurzaamheid, energie en klimaat in Alphen aan den Rijn 2014-2020 Van A naar D: Alphen aan den Rijn

Nadere informatie