Bijlage 3. Samenvatting. Inspraakmomenten. Samenvatting. Relatie beleidsplan duurzaamheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 3. Samenvatting. Inspraakmomenten. Samenvatting. Relatie beleidsplan duurzaamheid"

Transcriptie

1 Dit verslag geeft een samenvatting van drie inspraakmomenten die hebben plaatsgevonden bij het opstellen van de Duurzaamheidsagenda De drie inspraakmomenten bestaan uit: het raadplegen van een burgerpanel, een vragenlijst aan raadsleden en een minisymposium met verschillende doelgroepen. Bijlage 3 Samenvatting Inspraakmomenten Raadplegen burgerpanel In maart-april heeft Quint Result Onderzoek en Advies i.s.m. TNS-NIPO een enquête over duurzaamheid gehouden onder de leden van het burgerpanel. 165 Rijswijkse inwoners in de categorie 18 jaar en ouder zijn ondervraagd. De uitkomsten geven een indruk hoe Rijswijkers over duurzaamheid denken, wat ze onder duurzaamheid verstaan en welke thema`s ze belangrijk vinden. De enquête leverde voor het opstellen van het duurzaamheidsplan bruikbare gegevens op. Samenvatting 1.Wat vindt u een duurzame gemeente? Kunt u dat kort omschrijven? De meerderheid van de ondervraagden verstaan hieronder: lange termijn, toekomstbestendig; energiezuinig; gebruik duurzame energie; fietspaden, elektrische auto s; maatschappelijk verantwoord; aandacht milieu, groen en klimaat; hergebruik grondstoffen en materialen; duurzaam bouwen, hoge kwaliteit leefomgeving, etc. Een deel geeft aan dit niet te weten. Een klein aantal van de ondervraagden verstaan hieronder: optreden tegen verkeersovertreders, veiligheid voorop, goed financieel beheer, Rijswijk blijft een zelfstandige gemeente, etc. 2. In hoeverre vindt u het belangrijk of onbelangrijk dat de gemeente een duurzaam beleid voert? Een ruime meerderheid (92%) vindt het in meer of mindere mate belangrijk dat de gemeente een duurzaam beleid voert. Bijna de helft vindt dit essentieel tot zeer belangrijk. De antwoorden zijn meegenomen in hoofdstuk drie Een duurzaam Rijswijk, onder het kopje Duurzame gemeente. In het beleidsplan wordt het onderwerp duurzaamheid opgepakt en werkt door in verschillende thema s: verduurzamen bestaande woningvoorraad, duurzame energie, duurzame gebiedsontwikkeling/ herstructurering, duurzaam bouwen, duurzame mobiliteit, voorbeeldfunctie, duurzaam ondernemen en gedragsverandering. 3. Kunt u aangeven welke van deze thema s u het belangrijk/ belangrijkst vindt voor de gemeente? De thema s duurzaam bouwen en duurzame energie zijn allebei als speerpunten benoemd in hoofdstuk 3. De ondervraagden vinden de thema s energiezuinig (ver)bouwen/duurzaam bouwen en gebruik duurzame energie het belangrijkst.

2 Samenvatting 4. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? De ondervraagden zijn zeven stellingen voorgelegd en gevraagd in welke mate ze het eens zijn met deze stellingen. Een ruime meerderheid (88%) is het (helemaal) eens met de stelling Ik probeer zo zuinig mogelijk met energie om te gaan in huis. Circa twee op de drie (68%) van de ondervraagden is het in meer of mindere mate eens met de stelling Als ik kan, pak ik liever de fiets dan de auto en een ongeveer even grote groep (65%) met Ik wil in een zo energiezuinig mogelijk huis wonen. Ruim de helft (58%) is het (helemaal) eens met de stelling Wanneer ik grote aankopen doe, kies ik voor de duurzame variant. Overige stellingen zijn minder dan de helft van de ondervraagden het eens. 5. In hoeverre bent u het eens of oneens met de stelling: Rijswijk is een duurzame gemeente Driekwart van de ondervraagden zijn het in meer of mindere mate eens met de stelling Rijswijk is een duurzame gemeente. Een op de tien (10%) is het hier grotendeels of helemaal niet mee eens. 15% weet hier geen antwoord op te geven. 6. Heeft u nog suggesties of opmerkingen op het gebied van duurzaamheid voor de gemeente Rijswijk? Een aantal suggesties/opmerkingen zijn: meer betrokkenheid creëren bij duurzaamheid; hou Rijswijk schoon en groen; dimmen/minder straatverlichting; meer zichtbaarheid en communiceren over duurzaamheid; waarmaken wat je beloofd; meer controle politie; bestaande bouw niet vernietigen; duurzame wagenpark gemeente; belastingen lager, etc. De antwoorden van de ondervraagden op de stellingen geven een indruk van het gedrag rondom een aantal duurzaamheidsthema s. Hier is zoveel mogelijk rekening mee gehouden in de uitwerking van de thema`s. Het beleidsplan voorziet in een integrale visie op duurzaamheid en een richtinggevende oriëntatie op de toekomst. Het geeft antwoord op de vraag: hoe moet een duurzaam Rijswijk er in 2020 uit zien. Niet alle suggesties of opmerkingen zijn van toepassing op het beleidsplan. Een aantal suggesties/opmerkingen zijn verwerkt in de verschillende hoofdstukken van het beleidsplan bijvoorbeeld meer zichtbaar maken van duurzaamheid en verduurzamen wagenpark gemeente.

3 Enquête Raadsleden In juni 2011 is een digitale vragenlijst (survey monkey) uitgezet bij raadsleden. Zes raadsleden hebben de enquête ingevuld. Hieronder een samenvatting van de antwoorden. Samenvatting 1. Wat vindt u een duurzame gemeente? Kunt u dat kort omschrijven? De antwoorden zijn meegenomen in hoofdstuk drie Een duurzaam Rijswijk. De volgende antwoorden zijn gegeven: handelen wat goed is voor people, planet en profit; maatregelen op alle drie de P`s: duurzaam bouwen, energiebewust, duurzame bedrijven aantrekken; bewust, verantwoordelijk en respectvol handelen: duurzaam koopgedrag, voorbeeldfunctie, leren voor duurzaamheid; in besluitvormingsprocessen prioriteit leggen bij leefbare omgeving voor huidige en toekomstige generatie, betrekken jeugd; gemeente die zich inzet voor Millenniumdoelen; duurzaamheid meewegen bij beslissingen op gebied van wonen, bouwen, verkeer, energievoorziening en inkoopbeleid. 2. In hoeverre bent u het eens of oneens met de stelling: Rijswijk is een duurzame gemeente. Drie raadsleden zijn het eens met de stelling, drie zijn het oneens. 3. Kunt u aangeven welke van deze thema s u het belangrijkst vindt voor de gemeente? In het beleidsplan wordt het onderwerp duurzaamheid opgepakt en werkt door in verschillende thema s: verduurzamen bestaande woningvoorraad, duurzame energie, duurzame gebiedsontwikkeling/ herstructurering, duurzaam bouwen, duurzame mobiliteit, voorbeeldfunctie, duurzaam ondernemen en gedragsverandering. Deze thema s zijn als speerpunten benoemd in hoofdstuk drie. De thema s verduurzamen bestaande woningvoorraad duurzaam bouwen, duurzame energie, duurzame gebiedsontwikkeling/ herstructurering zijn het meest genoemd. 4. Wat zijn de belangrijkste kansen voor de duurzaamheidsthema s? De antwoorden zijn zoveel mogelijk meegenomen in de verschillende hoofdstukken van het beleidsplan. De volgende antwoorden zijn o.a. gegeven: subsidieregelingen woningeigenaren, duurzaam inrichten Rijswijk Zuid, Plaspoelpolder als duurzaamheidspark, ontwikkelen keurmerk voor Plaspoelpolder, biologische afvalzakjes, gratis OV, afvalscheiding stimuleren burgers, experimenten in de bouw met duurzaamheid, gebiedskwaliteiten die aansluiten bij de behoeften van mensen, borging van duurzaamheid in de gemeentelijke organisatie, duurzame energie, gedragsverandering: het gevoel van urgentie koppelen aan implementatie duurzaam gedrag, meer voorbeelden laten zien wat de gemeente doet. Op weg naar een duurzaam Rijswijk

4 Samenvatting 5. Welke drie speerpunten dienen in het duurzaamheidsplan opgenomen te worden? Genoemd zijn: verbeter de definitie en ambitie van de drie P`s ; subsidie woningeigenaren; stimuleren afvalscheiding; Plaspoelpolder als duurzaamheidspark; duurzame energie; duurzame gebiedsontwikkeling/herstructurering; duurzaam ondernemen; jeugdparticipatie; stimulering alternatieven autoverkeer; duurzaam bouwen; schone energie; lucht; duurzame materialen, borging. 6. Heeft u nog suggesties of opmerkingen voor het duurzaamheidbeleid van de gemeente? De antwoorden zijn terug te vinden in hoofdstuk drie of in de uitwerking van de ambities in de verschillende hoofdstukken. Een aantal antwoorden zijn ook terug te vinden in het milieubeleidplan (bijvoorbeeld lucht). De regionale CO 2 -monitor wordt als meetinstrument ingezet. Elk duurzaamheidsthema in het beleidsplan bevat een ambitie. Suggesties/opmerkingen zijn: het instellen van een meetinstrument; toon ambitie bij speerpunten. Miniconferentie duurzaamheid Op 14 april 2011heeft de miniconferentie duurzaamheid plaatsgevonden. Het doel van de miniconferentie was om ideeën te krijgen voor het duurzaamheidsplan. Verschillende doelgroepen waren hierbij aanwezig: bewonersorganisaties, ondernemers uit Plaspoelpolder en daarbuiten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en gemeenteraadsleden. De brainstormsessies hebben bruikbare ideeën geleverd. Hieronder volgt een korte samenvatting. Workshop Plaspoelpolder De deelnemers vonden dat het bedrijventerrein zich duidelijk moet profileren: als het in 2040 nog wil bestaan, dan heeft het imago een facelift nodig. Het bestemmingsplan zou flexibeler moeten worden - met minder regels - waardoor het gemakkelijker wordt om meer duurzame bedrijven aan te trekken. De Plaspoelpolder kan attractiever gemaakt worden door het gebied te vergroenen : werknemers besteden hier veel van hun tijd. Een snelle slag kan worden geslagen door daktuinen aan te leggen. Betrek eigenaren en ondernemers bij de plannen voor verduurzaming van het gebied: oplossingen ontstaan alleen door samenwerking en gezamenlijke inspanningen. Ondernemers moeten hierin ook een omslag maken. Zo kunnen zij voor duurzame lampen kiezen als ze hun verlichtingsarmaturen moeten vervangen. Een groot aantal panden is geen eigendom van de gebruiker: de eigenaar/financier heeft wellicht andere plannen met het gebouw. Een samenwerkingsverband zou het onderwerp duurzaamheid kunnen oppakken, bijvoorbeeld met een website met een kennisportaal. De ideeën uit deze workshop zijn ingedeeld aan de hand van people, planet en profit.

5 People Als je een bedrijf wilt vestigen in Rijswijk, dan moet dat groen gebeuren; De Plaspoelpolder moet meer groen krijgen, zodat een mooie zichtlocatie ontstaat en werknemers een leuke plek hebben om in de pauze te recreëren; Meer voorzieningen bij bedrijven als winkels en openbaar vervoer; Meer opleidingsmogelijkheden (leren en werken combineren); Woonbestemmingen mengen met bedrijven; Kennisinstituut opzetten en kennis delen. Planet Interactie met ondernemers op bijvoorbeeld warmte/koudeopslag/aardwarmte. Hen ook betrekken bij andere beslissingen over de inrichting van het gebied. Samen werken aan een duurzaam terrein; Ondernemers (eigenaren) overtuigen van het belang van duurzaamheid; Persoonlijke en directe benadering, hen bewust maken; Tankstations met groen gas en elektrisch oplaadpunt; Duurzame elektriciteit opwekken door bijvoorbeeld PV of een asfaltcollector; Openbare verlichting omzetten naar Led-verlichting. Een balans aanbrengen in de verlichting door bijvoorbeeld tijdschakelaars. Profit Naamswijziging van de Plaspoelpolder, imagoverbetering en clustering van bedrijven; Isolatie en renovatie van oude gebouwen; Leegstand van gebouwen terugdringen door bijvoorbeeld woningen te creëren in oude kantoorgebouwen; Flexibeler bestemmingsplan; Integrale verandering. Workshop bewoners De deelnemers aan de workshop voor bewoners bespraken de onderwerpen Energiezuinig wonen in Rijswijk en Kwaliteit leefomgeving verbeteren. Voor het eerste onderwerp leverde dat de volgende conclusies op: Voer een energiescan in om bewoners inzicht te geven in hun energieverbruik; zo worden ze zich bewust van hun gedrag en je krijgt duurzaamheid op de agenda; De overheid moet energiezuinige nieuwbouw stimuleren (warmte-koude opslag, groene daken); Zet een leasesysteem op voor huiseigenaren: lokaal middenen kleinbedrijf huurt het dak en voert hier energiezuinige maatregelen uit, zoals energieopwekking. De opbrengsten zijn voor het bedrijf en de bewoners verdienen geld aan energiezuinige maatregelen; Business investeringszoneconcept voor VvE; Inzetten social media om energiebesparend gedrag te promoten; Investeringen kan je goedkoper maken door het oprichten van een supergrote vereniging van eigenaren: VvE XXL. Zo krijg je samenwerking in wooncomplexen, straten en wijken en kan je massaal investeren in energiezuinige maatregelen; Begin op school met het opvoeden van leerlingen in energiebesparend gedrag: de kinderen gaan thuis vragen stellen en dwingen hun ouders om verantwoording af te leggen; Neem de vanzelfsprekendheid van alledaagse dingen weg door kunstmatige schaarste te creëren, bijvoorbeeld van water. De brainstorm over het tweede onderwerp kwaliteit leefomgeving verbeteren leidde tot de volgende conclusies: Creëer autovrije ruimtes in de stad: hierdoor komt ruimte vrij om op straat te leven en dat verbetert de sociale cohesie; Autovrije ruimtes dragen bij aan een beter leefklimaat door afname van luchtvervuiling en geluidsoverlast en toename van veiligheid; Maak stoepen toegankelijker voor minder validen; Kinderen kunnen beter buiten spelen als er minder parkeerplaatsen zijn; Plaats infrastructuur ondergronds om ruimte te creëren; Dergelijke maatregelen zijn misschien overbodig door toekomstige nieuwe mobiliteit (door de lucht of meervoudig gebruik van vervoermiddelen als Green Wheels). Workshop bouwen De brainstorm over bouwen leverde een groot aantal suggesties op om te komen tot een duurzamer gedrag van bouwers en overheid. De discussie ging eerst over duurzaamheid in het algemeen, daarna over de toekomst, over maatregelen die bouwers kunnen nemen en tenslotte over de materiële kant van de zaak. Hieronder een aantal suggesties. Algemeen Woningen stoten vrij veel energie uit: woningisolatie en gedragsverandering van bewoners kunnen uitkomst bieden; Pas het Bouwbesluit aan; beloon bouwers bij goed gedrag; Beloon bewoners via de WOZ als hun woning een A-label heeft gekregen (mensen kopen geen huis vanwege het energielabel); Bij energiezuinige woningen gaan de maandlasten omlaag, dat zou bij de financiering van de woning aan de orde moeten komen; Procedures voor bewoners kunnen een stuk simpeler; zo zijn de procedures voor het realiseren van groene daken erg ingewikkeld; Stel energienota s begrijpelijk op, zodat mensen meer inzicht krijgen in wat ze verbruiken. Toekomst In Rijswijk-Zuid worden veel energiezuinige woningen gepland, waarbij gericht op de zon wordt gebouwd en je energie gebruikt als je die nodig hebt; Wijkontwikkelingsplannen zijn belangrijk bij duurzaamheid en de bewustwording daarvan. Steenvoorde biedt veel kansen (veel volume en hoogbouw). Daar kan ook een lokaal warmtenet worden opgebouwd; Er is een focus op nieuwbouw, maar de meeste winst is te behalen met oude woningen. De investeringen daarin zijn nog erg hoog. Dat zou van de grondprijs af moeten of je moet investeren in bestaande bouw. Op weg naar een duurzaam Rijswijk

6 Eigen mogelijkheden Inwoners zouden op een interactieve manier hun energieverbruik kunnen monitoren. Een ingreep aan een woning zou kostenneutraal moeten worden gedaan. De kennis van de VvE s over energiebesparing kan worden beïnvloed met de gemeente als transitiepunt. De overheid moet prikkels bedenken voor individuen en groepen. Materieel Renoveer leegstaande gebouwen en geef ze een andere bestemming; Nieuwbouw is alleen toegestaan als hergebruik bestaande bouw absoluut geen optie is; Leegstaande kantoren kunnen worden veranderd in woningen; Ontwerp een gebouw met oog op toekomstige andere functies (een gebouw kan eerst een school zijn en later een appartementencomplex); Regelgeving (Bouwbesluit, bestemmingsplannen) kunnen flexibeler. Workshop maatschappelijke organisaties en ondernemers (buiten de Plaspoelpolder) Het doel van de brainstormsessie was om ideeën over duurzaamheid boven tafel te krijgen en antwoord te krijgen op de vragen: - Hoe kan je zelf als maatschappelijke organisatie of ondernemer verduurzamen? - Als maatschappelijke organisatie of ondernemer heb je invloed op de samenleving. Wat kan je rol zijn om de samenleving te verduurzamen? Het begrip duurzaamheid omvat veel thema s die niet allemaal in één workshop besproken kunnen worden. De deelnemers kozen voor deze sessie de thema s mobiliteit, duurzaam inkopen en duurzaam apparaten gebruiken. De volgende ideeën zijn aangedragen: Inkopen bij organisaties die proberen klimaatneutraal te handelen en in te kopen; Milieuvriendelijke leaseauto s gebruiken; Maïspennen kopen en gebruiken; Klanten opzoeken die in de buurt van goede OV-verbindingen zitten; Thuiswerken / flexwerken; Milieuvriendelijk voor- en navervoer voor dienstreizen met OV; Samen (met leveranciers, opdrachtgevers en andere samenwerkingspartners) naar oplossingen zoeken; Vergaderingen beperken of andere vormen van vergaderen toepassen zoals videoconferentie en gebruikmaken van gedeelde documenten die overal te bewerken zijn; Gescheiden afvalstromen. Verder scheiden van afvalstromen (GFT, bedrijfsafval, plastic, papier); Voor ondernemers zo organiseren dat het scheiden van afval zich terugverdient; Letten op verpakkingsmateriaal; Voor het goed en consequent scheiden van afval dient een mentaliteitsverandering plaats te vinden; Het goede voorbeeld geven aan de consument heeft ook positieve gevolgen, daarom moeten initiatieven bekend worden gemaakt bij consumenten; Beleggers informeren en overtuigen van de voordelen van een duurzame aanpak; Delen van de (investerings)kosten. Businesscase In de Bogaard Daarna hebben de deelnemers in grote lijnen een mogelijke businesscase voor het winkelcentrum opgesteld. De betrokken partijen bij dit onderzoek naar verduurzaming van het winkelcentrum zijn de gemeente, ondernemers, leveranciers, beleggers en bezoekers. Het doel van het onderzoek is aan te tonen welke voordelen het verduurzamen van het winkelcentrum heeft. Deze case zou bijvoorbeeld in de vorm van een schoolonderzoek uitgevoerd kunnen worden. Mogelijke onderzoekspunten zijn: Het als belegger op lange termijn investeren in energiebesparing; Innovaties in de gebouwen zelf (bij onder meer renovatie) voor energiebesparing en winning. Oplossingen Als laatste is nog gekeken naar een aantal mogelijke concrete oplossingen die op korte termijn kunnen worden toegepast: Reguleren van de afvalstromen; Intensiveren/verbeteren van communicatie en samenwerking tussen ondernemers onderling en ondernemers, beleggers en de winkeliersvereniging; De businesscase verder uitwerken en uitvoeren, wellicht in multidisciplinaire teams (zoals samenwerking van verschillende opleidingen); Mogelijkheid collectieve duurzame tas voor In de Bogaard voor bewustwording van de consument; Kijken naar opschaling van oplossingen die toepasbaar zijn voor de individuele burger; Terugwinning energie en restwarmte gebruiken of verkopen aan omliggende bewoners; Verduurzamen van de inrichting van de leef- en werkomgeving. Hierna ging de discussie voornamelijk over gescheiden afvalstromen, het recyclen van afval en het verduurzamen van gebouwen. De mogelijkheden werden voornamelijk verder toegespitst op het winkelcentrum In de Bogaard. Voor het bedrijfsafval zijn de volgende punten aangehaald:

Verslag miniconferentie Duurzaamheid

Verslag miniconferentie Duurzaamheid Verslag miniconferentie Duurzaamheid Voorwoord Duurzaamheid leeft in Rijswijk! Dat bleek wel tijdens onze miniconferentie op 14 april 2011 in het stadhuis. Niet alleen was de belangstelling voor deze conferentie

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER

BURGERPANEL CAPELLE OVER BURGERPANEL CAPELLE OVER duurzaamheid Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 14 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling ging over duurzaamheid.

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Duurzaamheid en Bedrijventerreinen Gemeente Alphen aan den Rijn

Duurzaamheid en Bedrijventerreinen Gemeente Alphen aan den Rijn 1. Welkomstwoord/opening 2. DPL als beleidsinstrument voor duurzame ontwikkeling 3. Project Duurzame bedrijventerreinen 4. Ronde Tafel Gesprekken 5. Discussie en vervolgafspraken 6. Afsluiting 7. Napraten

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017

Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017 Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017 In de Nijmeegse stadsmonitor laten we trends zien rond thema s als grondstoffen, energie, mobiliteit, klimaat(bestendigheid), leefomgeving en economie.

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Actieplan september 2017 Actieplan gemeente Alkmaar 1 Inleiding De overheid koopt per jaar voor ongeveer 73,3 miljard euro in en heeft daarmee een belangrijke invloed

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

Bedrijventerreinen Verduurzamen Land van Weert en Cranendonck

Bedrijventerreinen Verduurzamen Land van Weert en Cranendonck Bedrijventerreinen Verduurzamen Land van Weert en Cranendonck Zeist, 25 april 2016 Matthijs Kok Transitiemanagement Matthijs Kok Energietransitie gebouwde omgeving Elektrisch vervoer Projecten, o.a: Energiestrategie

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Onderdeel 1. Gegevens en indicatoren van het evenement Gegevens Evenement Naam: Datum: Korte Omschrijving Bezoekers: Deelnemers:

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

Practice what you preach

Practice what you preach Beste lezer, In deze nieuwsbrief staat het volgende centraal: Wat leeft er onder de medewerkers van VHL Leeuwarden & Velp als het om duurzaamheid gaat. Daarnaast is de huidige stand van zaken omtrent zonnepanelen

Nadere informatie

LEIDERDORPPANEL OVER DUURZAAMHEID

LEIDERDORPPANEL OVER DUURZAAMHEID LEIDERDORPPANEL OVER DUURZAAMHEID Gemeente Leiderdorp Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 092 Datum Juni 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Inleiding... 4 3. Wat is duurzaamheid?... 5 4. Lange termijn perspectief (..2030)... 6 5. Actieprogramma... 7 6. Financiële paragraaf...

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam Energie Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Vaak vanuit het besef dat het verstandig is om anders om te gaan met onze aarde. Op het gebied

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100% 19 LUCHTKWALITEIT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtkwaliteit in Leiden. Gevraagd is in hoeverre men zich hier zorgen over maakt. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Financiering verduurzaming bedrijventerreinen GebiedsESCo, hoe pak je dat aan? 12 juni 2014

Financiering verduurzaming bedrijventerreinen GebiedsESCo, hoe pak je dat aan? 12 juni 2014 #gebiedsesco Financiering verduurzaming bedrijventerreinen GebiedsESCo, hoe pak je dat aan? 12 juni 2014 #gebiedsesco Programma Gijs Schuurhuis (De Urbanisator Plaspoelpolder) Welkomstwoord Hans Korbee

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Samenvatting Ruim zeven op de tien Leidenaren is van mening dat het klimaat de laatste tien jaar aan het veranderen is. Dit is iets minder dan vorig jaar. Qua belangrijkheid

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

STADSPANEL DEN HAAG MILIEU & DUURZAAMHEID

STADSPANEL DEN HAAG MILIEU & DUURZAAMHEID STADSPANEL DEN HAAG MILIEU & DUURZAAMHEID Publicatiedatum 21 december2011 Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, momenteel ruim 3500, die met enige regelmaat wordt gevraagd

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013.

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. 1 Samenvatting Definitie duurzaamheid volgens Brundtland Aanmelden als Millenniumgemeente Speerpunten:

Nadere informatie

Heel Rhenen duurzaam!

Heel Rhenen duurzaam! Zaterdag 21 mei 2016 Heel Rhenen duurzaam! Op zaterdag 21 mei houden wij samen de tweede duurzame dag in de gemeente Rhenen. In en om het Huis van de gemeente is dan weer de duurzame markt. Hier vindt

Nadere informatie

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Minder emissies, betere bereikbaarheid Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Overzicht CE Delft Mobiliteit kost ons veel Mogelijkheden CO 2 -reductie transport

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Energietransitie Utrecht: gebiedsgericht naar een aardgasvrije stad. Hier komt tekst Joop Oude Lohuis. Utrecht.nl

Energietransitie Utrecht: gebiedsgericht naar een aardgasvrije stad. Hier komt tekst Joop Oude Lohuis. Utrecht.nl Energietransitie Utrecht: gebiedsgericht naar een aardgasvrije stad Hier komt tekst Joop Oude Lohuis Hier 22 mei komt 2017 ook tekst Van Globaal Doel naar Lokaal aan de Slag Klimaatakkoord Parijs In 2050

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

delft energieneutraal delft smart city thema

delft energieneutraal delft smart city thema thema delft energieneutraal delft smart city afbeelding: Prêt-à-Loger Gemeente Delft heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent: geen door fossiele brandstofverbruik veroorzaakte

Nadere informatie

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017 Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid Oktober 2017 Goed om te weten De eerste sheets geven de uitkomsten per vraag weer. Deze zijn weergegeven in percentages. Vanaf sheet nummer

Nadere informatie

Van Afvinken Naar Duurzame Innovaties. Willy Peelen

Van Afvinken Naar Duurzame Innovaties. Willy Peelen Van Afvinken Naar Duurzame Innovaties Willy Peelen 2 Inhoud Duurzaamheid Ketenintegratie Voorbeelden innovaties Instrumenten Conclusies Duurzaam inkopen Duurzaamheid Verkoopt! Duurzaamheid verkopen 3 Duurzaam

Nadere informatie

Position paper regietafel energietransitie utrecht

Position paper regietafel energietransitie utrecht Position paper regietafel energietransitie utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Dit document beschrijft de opzet van de Regietafel

Nadere informatie

Rijswijk voor een betere wereld!

Rijswijk voor een betere wereld! Rijswijk voor een betere wereld! MILLENNIUMKRANT 2013 EEN VOL! ENERGIE DE SHOWROOM VAN ENERGIEZUINIG NEDERLAND STAAT IN RIJSWIJK (ZH) Duurzaamheid zit niet alleen in de energieprestaties van de woningen,

Nadere informatie

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam?

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Kenniscentrum MVS november 2015 oud papier gescheiden aanbieden textiel gescheiden

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

Utrechtse energie! Op weg naar klimaatneutraal in 2030

Utrechtse energie! Op weg naar klimaatneutraal in 2030 Utrechtse energie! Op weg naar klimaatneutraal in 2030 Lot van Hooijdonk, wethouder Verkeer en mobiliteit, Duurzaamheid en Milieu Hier komt tekst Energie- & klimaatdag voor lokale besturen Hier Antwerpen,

Nadere informatie

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Hieronder treft u informatie over de Regietafel

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Klimaatverandering

Hoofdstuk 15. Klimaatverandering Hoofdstuk 15. Klimaatverandering Samenvatting Acht op de tien Leidenaren is van mening dat het klimaat de laatste tien jaar aan het veranderen is. Qua belangrijkheid staat het onderwerp klimaatverandering

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Routekaart UMC s

Managementsamenvatting. Routekaart UMC s Managementsamenvatting Routekaart UMC s Colofon Opdrachtgever: Agentschap NL Projectleider: TNO Procesbegeleiding: KplusV organisatieadvies Branche-organisatie: NFU 1. Aanleiding en ambitie De Nederlandse

Nadere informatie

ECOTEAM PROGRAMMA OP HET WERK. stad Beringen RAPPORTAGE GEDRAGSSCAN. Den Haag, 25 november 2002 Global Action Plan Nederland

ECOTEAM PROGRAMMA OP HET WERK. stad Beringen RAPPORTAGE GEDRAGSSCAN. Den Haag, 25 november 2002 Global Action Plan Nederland ECOTEAM PROGRAMMA OP HET WERK stad Beringen RAPPORTAGE GEDRAGSSCAN 21 oktober 2002-5 november 2002 Den Haag, 25 november 2002 Global Action Plan Nederland Hoofdstuk 1 Algemeen Duurzaam gedrag Duurzame

Nadere informatie

Factsheet DPL-BT Industrieterrein Groningen Zuidoost

Factsheet DPL-BT Industrieterrein Groningen Zuidoost Achtergrond Het bedrijventerrein Groningen Zuidoost is een groot bedrijventerreinencluster in het zuidoosten van de stad. Het ligt globaal tussen de spoorlijn Groningen Bad Nieuweschans en de A7 in. Het

Nadere informatie

Digipanel Duurzaamheid en Gebruik openbaar groen in de stad

Digipanel Duurzaamheid en Gebruik openbaar groen in de stad Digipanel Duurzaamheid en Gebruik openbaar groen in de stad November 2014 Eind oktober 2014 is er een enquête afgenomen onder het Digipanel Breda over het Uitvoeringsprogramma Klimaat en het vervolg hierop.

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort

Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort Doel van dit document is het bieden van achtergrond informatie over het principe van Eemstroom -Energiecoöperatie Amersfoort. Eemstroom One

Nadere informatie

Evaluatie Uitvoeringsprogramma 2009-2012 versie: 29-jan Doelen Doelstelling bereikt? reductie

Evaluatie Uitvoeringsprogramma 2009-2012 versie: 29-jan Doelen Doelstelling bereikt? reductie Evaluatie Uitvoeringsprogramma 2009-2012 versie: 29-jan Doelen Doelstelling bereikt? reductie Project Doelstelling wel deels niet anders ingevuld CO2- uitstoot verlaging woon- /bdrf.lasten creatie nieuw

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen is een uitdaging Duurzaamheid is een belangrijk thema voor Bedrijvenpark Hoeksche Waard. De ligging in het Nationaal Landschap Hoeksche Waard brengt verantwoordelijkheden met zich mee;

Nadere informatie

Uitnodiging marktontmoeting FUMO-gebouw vol energie

Uitnodiging marktontmoeting FUMO-gebouw vol energie Uitnodiging marktontmoeting FUMO-gebouw vol energie De opgave De gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om in de komende jaren haar gemeentelijke vastgoedvoorraad gefaseerd te gaan verduurzamen. Het verduurzamen

Nadere informatie

Brugge. 3 juni 2015. Kris Van Dijck Burgemeester Dessel

Brugge. 3 juni 2015. Kris Van Dijck Burgemeester Dessel Brugge 3 juni 2015 Kris Van Dijck Burgemeester Dessel 9.500 inwoners 27 km² Landelijk maar Nucleaire industrie Opslag nucleair afval Witzand winning Sportgemeente Dessel en Witgoor Sport BMX Sportpark

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Klimaat

Uitvoeringsprogramma Klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 2017-2020 (UPK 2017-2020) Slim samenwerken aan een CO 2 -neutraal en klimaatbestendig Slim samenwerken aan een CO 2 -neutraal- en klimaatbestendig. De gemeente heeft de ambitie

Nadere informatie

VRIJ, ACTIEF, BETROKKEN

VRIJ, ACTIEF, BETROKKEN DUURZAAMHEIDSAGENDA VRIJ, ACTIEF, BETROKKEN 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Duurzaam samenwerken...5 Betrokken partijen...5 3. Energie besparing en opwekking...6 Huidige situatie...6 Doelstellingen

Nadere informatie

BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN. Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep

BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN. Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep Presentatie Voorstellen BVR Groep Uitleg Concepten 2 BVR

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

Duurzame ontwikkelingen in Tilburg. Robert Kint 4 februari 2015

Duurzame ontwikkelingen in Tilburg. Robert Kint 4 februari 2015 Duurzame ontwikkelingen in Tilburg Robert Kint 4 februari 2015 Inhoud Hoe duurzaam is gemeente Tilburg? Coalitieakkoord Bestuurlijke dilemma s Duurzaamheidbalans 5 PPP voorbeelden Conclusies NMGD '14 Tilburg

Nadere informatie

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Sabine van Galen-Avegaart Agenda 1. De opgave Zutphen energieneutraal 2. Resultaat van ons beleid in cijfers 3. Wat hebben we in 2010-2011

Nadere informatie

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1 Subsidieaanvraag : oprichten buurtenergiebedrijf in de schilderswijk 1 s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling

Nadere informatie

FIREW - FInanciering en Realisatie Energietransitie recente Woonwijken Openbaar Eindrapport

FIREW - FInanciering en Realisatie Energietransitie recente Woonwijken Openbaar Eindrapport FIREW - FInanciering en Realisatie Energietransitie recente Woonwijken Openbaar Eindrapport TKI projectnummer: TKIGB01001 Projectperiode: 2 april 2013 30 september 2016 Penvoerder: BRES Medeaanvragers:

Nadere informatie

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres Samen op weg naar een klimaatneutraal Den Haag Rabin Baldewsingh wethouder duurzaamheid gemeente Den Haag 27 juni SBR congres Den Haag Ambitie Den Haag klimaatneutraal in 2040 CO 2 -emissie reduceren door:

Nadere informatie

Duurzaamheid bij Landal GreenParks

Duurzaamheid bij Landal GreenParks Duurzaamheid bij Landal GreenParks Kenniswerkplaats Vitale Vakantieparken Noord-Veluwe Harderwijk - 18 februari 2015 Landal een duurzame organisatie? Onze belofte naar de gasten Waarom D&BO? Externe

Nadere informatie

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak KIvI Jaarcongres Sustainable Mobility,6 november 2013 Pieter Tanja Leefbaarheid en gezondheid in stad en regio verkeersveiligheid geluidoverlast

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2015 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Fiscaal beleid voor duurzaamheid

Fiscaal beleid voor duurzaamheid Fiscaal beleid voor duurzaamheid Erik Theissing Ruimte en Duurzaamheid, gemeente Amsterdam Arjen Schep Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) Fiscaal beleid voor duurzaamheid

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Grootschalige verduurzaming door creatieve coalities

Grootschalige verduurzaming door creatieve coalities Grootschalige verduurzaming door creatieve coalities André de Groot gemeente Rotterdam, programma Versnelling010 27 januari 2015 Opbouw stedelijk programma Duurzaam Groene, gezonde en veerkrachtige stad

Nadere informatie

Realistisch duurzaam -samen aan de slag-

Realistisch duurzaam -samen aan de slag- Realistisch duurzaam -samen aan de slag- Realistisch duurzaam Opbouw presentatie Startpunt voor opzet van het actieprogramma duurzaamheid Kijkje in de toekomst (voorbeeld Haarlemmermeer) Ideeën 27 maart

Nadere informatie

Klimaat Voetafdruk Hogeschool Leiden

Klimaat Voetafdruk Hogeschool Leiden Hogeschool Leiden Rapportage aan Franziska Brouwer Ed van Oudheusden Peter Wiers- Climate Partners/ PWAdvies AnneMarie Calon- Work on Progress Yann Arthus Bertrand: Earth from the Air 8 juni 2010 Kunnen

Nadere informatie

Gemeenteraad. Motie. Datum : 30 juni : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen. : Duurzaamheid in Hoogeveen

Gemeenteraad. Motie. Datum : 30 juni : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen. : Duurzaamheid in Hoogeveen Gemeenteraad Motie Datum : 30 juni 2016 Fractie Onderwerp : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen : Duurzaamheid in Hoogeveen De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 30 juni 2016, Constateert

Nadere informatie

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen.

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. Inhoud De warmtemarkt Warmtevraag woningen Warmtemarkt voor woningen Gasdistributie en CV ketel Elektriciteitsdistributie

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

Evaluatie Convenant Duurzaam Zoetermeer en Energiescan

Evaluatie Convenant Duurzaam Zoetermeer en Energiescan Evaluatie Convenant Duurzaam Zoetermeer en Energiescan Evaluatie Convenant Duurzaam Zoetermeer en Energiescan januari 2011 Opdrachtgever: Uitvoering: Siddi Roza Hoofdafdeling Ruimte/ Stadsontwikkeling/

Nadere informatie

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Industrie Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 1% besparing op gas en elektra per jaar. Totaal is dat 8 % besparing in 2020. Opbrengst: 100 kiloton.

Nadere informatie

Quickscan energiebesparing

Quickscan energiebesparing Quickscan energiebesparing Golf Club Zeegersloot Kromme Aarweg 5 Alphen a/d Rijn Samen op weg naar 30% besparing! ~ 1 15 maart 2013 Inleiding Als relatie van etb a. hogenes bv heeft u gebruik gemaakt van

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020 UITVOERINGSPROGRAMMA Het Uitvoeringsprogramma van het Milieubeleidsplan omvat negentien projecten waarin de verschillende milieurelevante thema s en de vier benoemde doelgroepen (inwoners, bedrijven, samenkomen.

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid

Nadere informatie