1.1 Inleiding: 1.2 Verduurzaming woningportefeuille: De Woonbundel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1 Inleiding: 1.2 Verduurzaming woningportefeuille: De Woonbundel"

Transcriptie

1 Onderwerp : Verslag bijeenkomst Financiering Energiebesparing Aan : De Futura Platformen Duurzaamheid en Finance & Treasury Van : Thomas Filthaut en Jetske Thielen Kopie : Geïnteresseerden binnen de Futura corporaties Datum : 4 maart 2013 Bijlagen : Presentaties Rob Rötscheid en Kasper van Zundert, Finance Ideas 1.1 Inleiding: Het financieren van duurzame investeringen staat volop in de actualiteit bij corporaties en komt terug in vraagstukken als Daeb/Niet-Daeb, de rentabiliteit van investeringen om hoger dan label B te behalen en het verdienmodel. Dit laatste niet alleen vanuit een structureel perspectief (portefeuilleniveau), maar bijvoorbeeld ook in de wijze waarop accountants tegen waarderingsvraagstukken aankijken. Alternatieve bronnen voor Eigen Vermogen bieden kansen om de volkshuisvestelijke opgave op gebied van duurzaamheid te realiseren. De business case EnergieNotaNul biedt een model die zowel voor woningcorporaties als voor beleggers interessant kan zijn. Aan de orde is het vraagstuk welke plaats duurzaamheid heeft in de beperktere investeringscapaciteit van woningcorporaties. In hoeverre heeft duurzaamheid nog een plek in de maatschappelijke taakstelling van woningcorporaties? Zijn we verantwoordelijk voor de woonquote van de bewoners? Exploitatie vanuit de Energie BV is door gewijzigde regelgeving relevanter geworden voor woningcorporaties, maar biedt ook kansen omdat commerciële financiering voor woningcorporaties mogelijk blijkt én omdat het een haalbare business case vormt voor het exploiteren van duurzame energiesystemen. 1.2 Verduurzaming woningportefeuille: De Woonbundel Vanuit het perspectief van klantwaarde, vastgoedwaarde en bedrijfswaardeis door corporaties ingezet op duurzaamheid. De ambities die geformuleerd zijn, staan echter onder druk door een afnemende investeringscapaciteit. Tegelijkertijd staat het denken over duurzaamheid niet stil. Zo wordt tot op heden voornamelijk ingezet op duurzaamheid vanuit het perspectief van woonlasten. Maar ook voor het thema gezondheid wordt in toenemende mate verantwoordelijkheid genomen.

2 Om de mogelijkheid te behouden om ambities waar te maken, en om daarnaast ruimte te behouden voor nieuwe ontwikkelingen, biedt een economische benadering door corporaties een kans voor de verduurzaming van de woningvoorraad. Vanuit economische perspectief is het maken van business cases waarbij energie structureel hoger wordt geïndexeerd dan de inflatie niet logisch. De praktijk leert namelijk dat bij stijgende energieprijzen alternatieve energiebronnen opkomen en de stijging van de energieprijzen afvlakt. Vanuit dit perspectief is het raadzaam om voor de lange termijn op inflatieniveau te indexeren. Ook bij financiers en toezichthouders is een business model met indexatie van de energieprijzen rond 5% op lange termijn niet rond te krijgen. De woonquotenorm wordt opgesteld door het Nibud. In de rekenmethodiek die hier gehanteerd wordt zijn de netto-woonlasten sluitpost, dus na energiekosten en overige woonlasten. In Brabant liggen diverse RIGO-rapporten op tafel die aangeven dat de woonquotes voor de lagere inkomens, als gevolg van stijgende lasten, in toenemende mate onder druk zullen komen te staan. Meer nadruk op het energielabel in de rekenmethodiek van het Nibud zou een goede zaak zijn, omdat ook de NHG het Nibud volgt. Met een hoger energielabel gaat de woonquote omhoog omdat dan meer overblijft voor de hypotheek. Tot op heden weegt het Energie label A++ mee bij de NHG voor extra leencapaciteit van euro. Dit staat niet in verhouding tot de investering die nodig is om dit label te behalen. Corporaties beschikken over de mogelijkheid om te sturen op de woonquote (32%) via de huur en via de energielasten. Als corporaties willen sturen op het gelijk houden van de woonquote, kunnen ze dit sturen via huurverlaging en de energiekostenbeperking. Maar door het nieuwe woonakkoord hebben beide instrumenten een negatief effect op de solvabiliteit van de corporatie. Dit levert vervolgens weer andere negatieve effecten op, maatschappelijk, maar ook op de bedrijfsvoering van corporaties. Finance Ideas heeft in het model EnergieNotaNul een haalbare business case geformuleerd, conform de bedrijfswaarde methodiek. Daarbij wordt de investering die benodigd is voor een energieneutrale woning getoetst aan de doelstelling voor de woonlasten en de normen van het WSW. Overigens heeft Finance Ideas ook een model ter beschikking op basis van beleggerswaarde. Deze is te hanteren vanuit het perspectief van de commerciële belegger. In het model is alleen rekening gehouden met de kale bouwkosten en dus niet met de volledige planontwikkelingskosten. Eventueel is huurharmonisatie in het business model door te rekenen. Daarbij dient wel gemeden te worden dat dit middel dubbel ingezet wordt. Andere projecten kunnen hier namelijk ook gebruik van maken. Aanname in het model is dat er niet uitgepond wordt, maar doorverhuurd. Trajecten als ketenintegratie, waarbij een prestatienorm gehanteerd wordt, hebben een innoverende en kostenbesparende uitwerking op de samenwerking met bouwers. Dit kan een verdere positieve invloed hebben op de business case. Verslag Bijeenkomst Financiering Energiebesparing d.d. 4 maart

3 Uit de business case blijkt dat het mogelijk is om de bewoner voor het maandbedrag dat hij of zij nu kwijt is aan huur en energielasten, een energieneutrale woning te realiseren. De bewoner betaalt voor de woonbundel, waarin de huurlasten en een vergoeding voor (uitgespaarde) energielasten vertegenwoordigd zijn. De waarde van het model is dat het risico op stijging van energieprijzen is afgedekt, de woonkwaliteit vergroot is en duurzaamheidsdoelen behaald worden. Wel is het zo dat de corporatie het energierisico van de huurder overneemt. Dat risico is echter een beheersbaar aspect, nu de woning per saldo een energierekening van EUR 0,- heeft. Een aandachtspunt voor het welslagen van de businesscase, en het afrekenen in een Woonbundel zijn wel bestaande beperkingen vanuit de huurwetgeving, het WWS-puntenstelsel en de max. redelijke huur die niet aansluiten bij het 'woonbundel-denken'. In dit kader zijn door Platform31/Energiesprong in het kader van de Green Deal een aantal voorstellen gedaan aan de rijksoverheid om deze belemmeringen weg te nemen. Tot nu toe is een model als EnergieNotaNul door de NMA verboden omdat deze dit tegenstrijdig vindt aan het belang van keuzevrijheid van consumenten. Op dit moment wordt hier door de betrokken partijen op gelobbyd. Grootste probleem in de business case EnergieNotaNul op dit moment is de bereidheid tot financieren. Volgens de bedrijfswaarde klopt het plaatje helemaal. Bij een investering van wordt een mooi optimum bereikt met 6% IRR, resterende levensduur 20 jaar, etc. Echter het plaatje rondom de Loan To Value (LTV) klopt niet. Ten opzichte van de marktwaarde in verhuurde staat is tot 60% te financieren. Bij een combinatie van een marktwaarde van en al lopende financieringen kan een corporatie dus onvoldoende externe middelen aantrekken. Ook de huidige financieringsruimte via het WSW biedt geen lange termijn oplossing vanwege de (onofficiële) norm van gemiddeld maximaal financiering per woning. 1.3 Alternatieve financieringsbronnen voor duurzaamheid Mede omdat door het woonakkoord de investeringscapaciteit van corporaties afneemt, maar ook omdat sommige corporaties aan de grenzen van het maximaal vreemd te financieren bedrag per woning zitten, worden in de markt opties onderzocht om extra Eigen Vermogen aan te trekken om investeringen in duurzaamheid blijvend te financieren. Een voorbeeld daarvan is de discussie die nu gevoerd wordt over de regiecorporatie. Weblink regiecorporatie: Diverse bouwbedrijven ontwikkelen (renovatie)concepten. Naast het product willen zij ook graag financieel belang inbrengen om de uitvoering hiervan tot stand te laten komen. Zij staan achter het product en hebben daarmee ook een gedeeld belang in het slagen van het project. Zij treden hierbij dan niet alleen op als bouwer, maar ook als belegger. Verslag Bijeenkomst Financiering Energiebesparing d.d. 4 maart

4 Op dit moment wordt er bij grotere, kapitaalkrachtige bouwbedrijven gelobbyd om de business case EnergieNotaNul van de grond te krijgen. Daarbij wordt hen voorgelegd om als belegger op te treden. Zo zijn familiebedrijven voorzichtig geïnteresseerd. De ontwikkelende bouwbedrijven hebben ook een langer termijn belang in samenwerking voor de continuïteit van het bedrijf. In de woningmarkt zijn beleggers, zoals pensioenfondsen, tot op heden alleen actief in de nieuwbouw. Zij doen dit vanwege de lage onderhoudskosten. Zij verkopen de woning dan ook na 15 jaar. Vanwege de economische crisis nu zijn er echter weinig nieuwbouwwoningen om in te kunnen beleggen. Ook zij zijn zich dus aan het oriënteren op oudere woningbouw in combinatie met renovatie. Daarbij wordt gekeken of renovatie op het niveau van nieuwbouw gebracht kan worden, waarbij het beheer vervolgens uitbesteed wordt. Er bestaat geen free lunch. Wat de corporatie in het renovatieconcept inlevert is de marktwaarde. Uiteraard kan in de uitvoering naar optimalisatie gezocht worden, bijvoorbeeld door het afspreken van een recht op terugkoop na 15 jaar. Het model vormt mede input voor de dialoog over de maatschappelijke opgave van corporaties, specifiek in welke mate duurzaamheid daarin een plaats heeft. Door deze aanpak is het mogelijk investeringsruimte vrij te houden voor de overige volkshuisvestelijke opgaven, kortom; verdienen waar het kan, zodat je het kan uitgeven waar het moet. Momenteel is de marktwaarde van woningen in verhuurde staat in sommige gebieden hoger dan de WOZ waarde. Dit is voor pensioenfondsen een extra incentive om naar renovatie te kijken. 1.4 De Energie BV Het exploiteren van een energie bv is voor corporaties uit financieel oogpunt relevant geworden door de uitspraak van de huurcommissie vorig jaar waarbij de kapitaallasten rondom investeringen in WKO installaties (via het vastrecht) niet langer in de huur of servicekosten doorberekend mogen worden. Exploitatie vanuit de Energie BV is in twee varianten mogelijk, via eigendom en via huur van de woningcorporatie. Vanuit de drie financieringsbronnen, bijdrage aansluitkosten (BAK), Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen, wordt de BAK vaak nog gebruikt als sluitpost. Deze dient volgens Europese wetgeving echter wel redelijk zijn, anders kan deze worden gekenmerkt als staatssteun. De Weighted Average Cost of Capital (WACC) biedt hiervoor een methode. Commerciële financiering (niet-daeb) blijkt in de praktijk mogelijk te zijn, maar vergt een goede voorbereiding. Banken als ASN en Triodos zijn goed bekend met duurzaamheidsfinancieringen en weten vaak meer van de business modellen af dan de woningcorporatie zelf. Verslag Bijeenkomst Financiering Energiebesparing d.d. 4 maart

5 Als de corporatie en de Energie BV een fiscale eenheid voor de BTW vormen, worden zij tezamen als één ondernemer voor de BTW-heffing aangemerkt. Dat brengt met zich mee dat hun onderlinge prestaties buiten de BTW-heffing blijven. Maar als de corporatie en de Energie BV een fiscale eenheid vormen, stelt de belastingdienst zich ook nogal eens op het standpunt dat de levering van de warmte & koude (door de Energie BV) dan opgaat in de verhuur van de woningen (door de corporatie) zodat de levering van de warmte & koude door de fiscale eenheid is vrijgesteld van BTW. Dat heeft dan tot gevolg dat de fiscale eenheid geen BTW in aftrek kan brengen over de investerings-, exploitatie- en onderhoudskosten van de WKO-installaties (maar ook geen BTW hoeft af te dragen over de vergoedingen voor de geleverde warmte & koude). Die niet-aftrekbare BTW vormt een kostenpost voor de fiscale eenheid. Voor de vorming van een fiscale eenheid tussen de corporatie en de energie-bv moet er sprake zijn van zowel economische, financiële als organisatorische verwevenheid. Als het bestuur van de corporatie en de BV niet uit dezelfde personen bestaan, is dat een aanwijzing dat er geen sprake is van organisatorische verwevenheid (en dus ook niet van een fiscale eenheid), maar het is de vraag of de belastingdienst dat standpunt altijd zal delen. Een fiscale eenheid komt tot stand (al dan niet op verzoek van de betrokken partijen) bij beschikking van de belastingdienst Aanknopingspunten voor te nemen stappen in het kader van de Energie BV: Geconstateerd wordt dat corporaties over het algemeen een beperkt aantal kleinere installaties binnen de Energie BV in exploitatie hebben en dat dit veel specialistische kennis vergt. Het gezamenlijk hierin optrekken biedt voordelen ten aanzien van kennisdeling en ontwikkeling, maar ook ten aanzien van de verdeling van de vaste kosten en betere risicospreiding, In het licht van de Warmtewet speelt het vraagstuk voor collectieve installaties voor zowel nieuwbouw als renovatie hoe de exploitatie in te richten, Door corporaties valt een begin te maken met het gezamenlijk opstellen van een financieringsmemorandum voor de Energie BV. Verslag Bijeenkomst Financiering Energiebesparing d.d. 4 maart

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en opdracht... 3 2. Analyse

Nadere informatie

Corporatie Governance Duurzaamheid

Corporatie Governance Duurzaamheid Corporatie Governance Duurzaamheid Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl ir. Bart Hoevers MRE Partner Deloitte FAS Real Estate Advisory 06 120 116

Nadere informatie

Betalen door besparen. Is een ESCo het ei van Columbus?

Betalen door besparen. Is een ESCo het ei van Columbus? 1 2 Betalen door besparen Is een ESCo het ei van Columbus? Martine van Sprundel Studentnummer 68190 Masterthesis in het kader van de opleiding Master City Develop er Erasmu s Universiteit Rotterdam/ TU

Nadere informatie

Is Nederland duurzaam kabinetsbeleid?

Is Nederland duurzaam kabinetsbeleid? De mogelijkheden en onmogelijkheden om als corporatie op wijkniveau over een energie-aanpak te denken, dat was recent onderwerp van gesprek toen het Roadshow-team op bezoek was bij woningcorporatie OFW

Nadere informatie

CORPORATIES EN BELEGGERS

CORPORATIES EN BELEGGERS CORPORATIES EN BELEGGERS WAT KUNNEN ZIJ VOOR ELKAAR BETEKENEN Amsterdam School of Real Estate Scriptie Master of Real Estate 2008/2010 Auteur: Ad Visscher Begeleider: Prof. Dr. Johan Conijn Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN!! MASTER THESIS MSRE AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE AUGUSTUS 2014!! AUTEUR: ING. J.P. (JOEY) VAN NIFTRIK Titel Ondertitel Gedragseconomie

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING DOOR WONINGCORPORATIES

BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING DOOR WONINGCORPORATIES BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING DOOR WONINGCORPORATIES EEN ONDERZOEK NAAR DE OVERWEGINGEN VAN CORPORATIES BIJ PARTICIPATIE AAN BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING Ir. F.T.J. van der Zee Thesis MRE (2010-2012)

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Afdrukdatum 02 08 2010 1 Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar (CONCEPT) Postcoderoos-regeling: Consultatie energiecoöperaties: Reacties op verlaagd EB kortingsregeling coöperatieve opwekking Werkdocument t.b.v positiebepaling: work in progress Versie 3: 18 oktober

Nadere informatie

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties HANDREIKING Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties Colofon In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgevoerd door BNG Advies Tekst: Gabriël de Groot, senior adviseur BNG

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Geachte leden van Provinciale Staten,

Geachte leden van Provinciale Staten, Geachte leden van Provinciale Staten, Hierbij nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn bij de sector dag Woningmarkt op donderdag 29 augustus a.s. van 13.00-17.00 uur in WTC EXPO te Leeuwarden. (ingang

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Van huur en koop naar coöp?

Van huur en koop naar coöp? Van huur en koop naar coöp? Een vooronderzoek naar de mogelijkheden van de coöperatieve rechtsvorm in het woondomein Auteurs: ir. A. Elbers en ing. drs. H. Pelgrum (Arcadis Nederland BV) Rotterdam, oktober

Nadere informatie

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET?

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? TOELICHTING BIJ DE MEERWAARDETOETS VOOR PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING maart 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Potentiële

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

UCI Utility Concepts & Innovations

UCI Utility Concepts & Innovations UCI Utility Concepts & Innovations Rapportage van UCI aan SenterNovem Handreiking implementatie energie-exploitatiemodellen of hernutsen met de Energie Exploitatie Maatschappij UCI, Utility, Concepts &

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

De regie-corporatie. Naar een doelmatige maatschappelijke verhuurder

De regie-corporatie. Naar een doelmatige maatschappelijke verhuurder De regie-corporatie Naar een doelmatige maatschappelijke verhuurder Samenstellers: Dr. Ir. Aldert Dreimüller [roag] Prof. Dr. Ir. Vincent Gruis [TUDelft & Hogeschool Utrecht] Ir. Cor Snoeijs [bestuurder

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement?

Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement? Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement? Master Thesis Master of Real Estate Kees Konings Tias Nimbas Business School 15

Nadere informatie