TenneT investeert in leveringszekerheid en energietransitie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TenneT investeert in leveringszekerheid en energietransitie"

Transcriptie

1 Arnhem, 13 maart 2015 TenneT investeert in leveringszekerheid en energietransitie TenneT investeert EUR 2,3 miljard in Investeringsplan komende 10 jaar bedraagt circa EUR 20 miljard Underlying bedrijfsresultaat (EBIT) EUR 725 miljoen (2013: EUR 620 miljoen), netto winst EUR 418 miljoen (2013: 357 miljoen) Record dividend van EUR 116,5 miljoen naar de Nederlandse staat (cumulatief sinds 1999 bijna EUR 600 miljoen) Kapitaalspositie verder verstevigd door joint venture met Deense investeerder CIP in offshore project Duitsland Arnhem - Elektriciteitstransporteur en hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft in 2014 opnieuw stevig geïnvesteerd in haar Nederlandse en Duitse netten. De investeringen (EUR 2,3 miljard) waren vooral gericht op het faciliteren van de transitie naar een duurzamere energievoorziening en het kunnen blijven garanderen van zeer hoge beschikbaarheid van het hoogspanningsnet. De leveringszekerheid van 99,9999 procent, vrijwel de hoogste in de wereld, bleef ook in 2014 gehandhaafd. TenneT CEO Mel Kroon: "2014 was in veel opzichten een bijzonder jaar. Wij zijn, op basis van onze unieke ervaring in Duitsland, door een richtinggevend besluit van het ministerie van Economische Zaken ook in Nederland aangewezen om als netbeheerder op zee in belangrijke mate bij te dragen aan de energietransitie. Tot 2023 zullen wij, conform het Energieakkoord, MW aan windvermogen op zee aansluiten op ons net. In de Duitse Noordzee zijn wij intussen al een aantal jaren zeer actief en verwachten wij tussen nu en 2019 in totaal ruim MW aan aansluitcapaciteit voor windparken te realiseren. TenneT voldoet daarmee ruimschoots aan de uitbreidingsdoelstellingen van de Duitse overheid, te weten minimaal MW in 2020." TenneT's onderzeese verbindingen met het buitenland (interconnectoren), NorNed en BritNed, deden het erg goed en bewezen opnieuw hun grote waarde. Niet alleen voor Nederland, maar ook voor de omringende landen. Met de inmiddels genomen investeringsbesluiten voor twee nieuwe interconnectoren COBRAcable en NordLink én met de uitbreiding op twee locaties van de grensoverschrijdende capaciteit tussen Nederland en Duitsland, werkt TenneT doelgericht aan de verdere integratie van de Europese energiemarkt, één van haar belangrijkste strategische doelstellingen. Bij het in bedrijf stellen van genoemde internationale verbindingen zal Nederland over MW aan grensoverschrijdende connectiecapaciteit beschikken. Dit is meer dan 2,5 keer het minimum streefniveau van de Europese Commissie en passend bij Nederland als belangrijk Europees energieknooppunt. Otto Jager, CFO van TenneT: "TenneT is financieel goed toegerust voor de komende 10 jaar. Toch is er ook een

2 belangrijk punt van aandacht. De snel veranderende energiewereld, de energietransitie en het bijbehorende, intensieve investeringsprogramma vragen om een robuuste regulering voor TenneT; de juiste balans tussen leveringszekerheid en een acceptabel kostenniveau moet in die regulering terug te zien zijn. Om het hoge betrouwbaarheidsniveau van ons net te behouden, moeten investeringen worden gesteund door passende tariefstructuren, zoals dat in Duitsland het geval is." Belangrijkste underlying 1 financiële resultaten (EUR million) Investeringen in materiële vaste activa Omzet Bedrijfsresultaat (EBIT) Netto rentedragende schulden (gecorrigeerd) Eigen vermogen Kredietwaardigheidsscore per 31 december 2014 Langetermijn beoordeling Kortetermijn beoordeling Standard & Poor s A (vooruitzicht stabiel) A-2 Moody s A3 (vooruitzicht stabiel) P-2 Hoog investeringsniveau draagt bij aan betrouwbaarheid van het net en marktintegratie Uit TenneT's jaarverslag 2014 dat vandaag is gepubliceerd, blijkt dat TenneT aanzienlijke investeringen in haar net blijft doen om (i) duurzame en conventionele elektriciteitsproductie aan te sluiten, (ii) te zorgen voor optimale beschikbaarheid van het net (leveringszekerheid) en (iii) te zorgen voor verdere integratie van de Noordwest- Europese elektriciteitsmarkt. De totale investeringen in materiële vaste activa in 2014 bedroegen EUR miljoen (2013: miljoen), waarvan EUR 323 miljoen betrekking heeft op Nederland en EUR miljoen op Duitsland. Het merendeel van de investeringen in Duitsland was bestemd voor elf offshore-projecten die in 2014 in aanbouw waren. 1 De hiervoor gepresenteerde 'underlying' gegevens zijn gebaseerd op 'underlying' financiële informatie. Deze is gebaseerd op het principe dat administratieve activa en passiva verband houdend met TenneT's door de overheid gereguleerde activiteiten worden verantwoord. Dit is onder IFRS niet toegestaan. Dit impliceert dat bedragen voortkomend uit gebeurtenissen in voorgaande jaren en waarvoor het is toegestaan of vereist dat deze in toekomstige netwerktarieven worden verrekend afzonderlijk worden gereflecteerd. Bedrijfsresultaat (EBIT) en omzet stegen tot respectievelijk EUR 725 miljoen (2013: 620 miljoen) en EUR miljoen (2013: miljoen), vooral door TenneT's groeiende activa en investeringen in Duitsland. Naast de groei van de TSO-activiteiten heeft de hogere winst van TenneT's 50% deelneming in de BritNed-kabel bijgedragen aan het toegenomen EBIT-niveau. De EBIT in Duitsland steeg met EUR 127 miljoen tot EUR 564 miljoen. In Nederland, daalde de EBIT met EUR 25 miljoen tot EUR 124 miljoen. Dit laatste is vooral het gevolg van het verlaagde gereguleerde rendement (gebaseerd op de nieuwe reguleringsperiode voor de jaren ) en van hogere afschrijvingskosten.

3 Ter verdere ondersteuning van haar belangrijke investeringsprogramma heeft TenneT in 2014 met succes haar eigen vermogenspositie versterkt: 31 december 2014 EUR miljoen (2013: miljoen). In april 2014 bereikten TenneT en de Deense infrastructuur fondsbeheerder Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), gesteund door het Deense pensioenfonds Pension Danmark, een akkoord over een gezamenlijke investering in DolWin3, een 900 MW offshore netaansluiting voor windparken in het Duitse deel van de Noordzee. CIP kocht voor EUR 366 miljoen 49 procent van de stemrechten in dit duurzame energieproject. Dit leidde tot een aanzienlijke toename van het totale eigen vermogen van TenneT. De totale aanvullende kapitaaltoezegging van CIP in het project bedraagt EUR 384 miljoen. Samen met onze partners, Mitsubishi Corporation, CIP en de Duitse bank KfW heeft TenneT een solide basis gelegd voor de Duitse investeringen, zowel op land als op zee. Dividend overstijgt 100 miljoen euro TenneT keert over 2014 EUR 116,5 miljoen uit aan de Nederlandse Staat, TenneT's aandeelhouder. Over 2013 was dat EUR 98 miljoen. De stijgende resultaten van TenneT, grotendeels te danken aan TenneT's activiteiten in Duitsland, zorgden de afgelopen jaren voor een sterke toename van het dividend. Van 1999 tot en met 2014 bedraagt het totaal van uitkeringen aan de Nederlandse overheid bijna 600 miljoen. Intensief investeringsprogramma De komende tien jaar zal TenneT naar verwachting circa EUR 20 miljard investeren in haar Nederlandse (EUR 4-5 miljard onshore en EUR 2-3 miljard offshore) en het Duitse (EUR 7-8 miljard onshore en EUR 5-6 offshore) hoogspanningsnetten. Hiervan zal ongeveer 90 procent ten goede komen aan nieuwe infrastructuur en circa 10 procent aan bestaande activa. Naast offshore windprojecten vinden belangrijke investeringen plaats in interconnectoren, verbindingen met het buitenland: Doetinchem-Wesel, Meeden-Diele, COBRAcable en NordLink. In Duitsland staat verder o.a. de voor de Energiewende zo belangrijke 800 kilometer lange Noord-Zuid verbinding SuedLink op het programma terwijl in Nederland de focus ligt op Randstad 380 kv Noordring en Zuid- West 380 kv. In nauw contact met onze omgeving TenneT hecht er veel waarde aan op een verantwoorde en duurzame manier invulling te geven aan haar maatschappelijke en wettelijke taken, wat naadloos aansluit bij de maatschappelijke rol van een netbeheerder. In de uitvoering van haar taken neemt TenneT de belangen van haar omgeving zeer serieus, door transparant en toegankelijk te zijn naar belanghebbenden en door zich in te spannen om de eventuele negatieve gevolgen van haar activiteiten daar waar mogelijk te minimaliseren. In de uitvoering van het Corporate Social Responsibility beleid richten deze inspanningen zich op de pijlers markt, samenleving, milieu en medewerkers. Zo zorgt het toenemende aantal (bouw)projecten voor een intensiever contact met de leefomgeving. Beleidsmakers en overheden dienen, samen met TenneT, een prominente rol te spelen als het om de maatschappelijke acceptatie van infrastructurele projecten gaat. TenneT heeft in het verslagjaar 2014 honderden interactieve bijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden en betrokkenen. Vooral bij de grote projecten SuedLink (Duitsland) en Zuid-West 380 kv (Nederland) waren de contacten en de dialoog intensief. Acceptatie van betrokken burgers in Nederland en Duitsland is van groot belang voor het tijdig en binnen budget realiseren van belangrijke projecten. Uit deze contacten met stakeholders komen regelmatig suggesties van mensen of groepen naar voren. Niet zelden leiden die er toe dat de opdrachtgever van een project, vaak een overheid, in overleg met TenneT haar plannen aanpast. TenneT zal de proactieve dialoog met haar omgeving in 2015 voortzetten.

4 Eén van de aspecten in de dialoog tussen TenneT en haar omgeving is het bewaken van de balans tussen het zeker stellen van een betrouwbare elektriciteitsvoorziening en het effect dat dit kan hebben op het milieu. Het is een nadrukkelijk streven om de impact op landschap en ecosystemen te verminderen en daarbij speelt innovatie een belangrijke rol. Een goed voorbeeld is de introductie van Wintrack masten, die tot een aanzienlijke afname van elektromagnetische velden leiden. Maar ook het gedeeltelijk ondergronds verkabelen van de elektriciteitsnetten, bijvoorbeeld in het project Randstad 380 kv, draagt bij tot het ontzien van de leefomgeving. In het Duitse Waddenzeegebied zijn op initiatief van TenneT meerdere projecten gestart voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke leefomgeving. In Nederland onderstreept de in 2014 aangekondigde samenwerking met Stichting Natuur en Milieu TenneT's betrokkenheid en ambities op dit terrein. Veiligheid heeft voor TenneT zeer hoge prioriteit en er ligt een flinke ambitie om, samen met onze leveranciers, het aantal ongevallen en incidenten tot een minimum te beperken. De in 2014 behaalde resultaten zijn een stap in de goede richting, maar met in totaal 36 gevallen van verzuim door werk-gerelateerd letsel (2013: 49) en 76 'high risk' incidenten (2013: 103) is de wens en noodzaak tot verdere verbetering evident. Vooruitzichten TenneT kijkt uit naar de definitieve regelgeving die TenneT ook volgens de wet verantwoordelijk maakt als netbeheerder op de (Nederlandse) Noordzee. Anticiperend op wetgeving en met focus op de Nederlandse ambities voor de ontwikkeling van wind op zee is het offshore team Nederland op volle sterkte. TenneT is bezig met de ontwikkeling van het eerste nieuwe offshore windgebied Borssele zoals vastgesteld door de Nederlandse overheid. Aan Duitse zijde verwacht TenneT een positief besluit van de verschillende overheden over de Noord-Zuid verbinding SuedLink. Dit is een voor de energietransitie onmisbare schakel die er voor zorgt dat investeringen die de hele Duitse samenleving in duurzame energie doet ook daadwerkelijk tot voordeel strekt van die hele samenleving. Ook zal SuedLink het negatieve effect van zogenoemde loop flows op voor de markt beschikbare interconnectiecapaciteit kunnen verlagen. De verwachting is dat interconnectoren hierdoor nog efficiënter benut kunnen worden en er dus sprake zal zijn van verdere integratie van de Europese elektriciteitsmarkten waarvan onder andere Nederland veel voordeel geniet. Geïntegreerd jaarverslag 2014 Meer informatie over TenneT is te vinden in het geïntegreerde jaarverslag 2014 via: annualreport.tennet.eu. Een verkorte weergave in het Nederlands via: jaarverslag.tennet.eu. Over TenneT TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) met haar belangrijkste activiteiten in Nederland en Duitsland. Met circa kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgen we voor een betrouwbare en zekere elektriciteitsvoorziening aan de 41 miljoen eindgebruikers in de markten die we bedienen. Met medewerkers realiseren we een omzet van 2,3 miljard euro en een totale activawaarde van 13,6 miljard euro. TenneT is een van de grootste investeerders in nationale en internationale elektriciteitsnetten op land en op zee. Onze focus ligt op het samenbrengen van de Noordwest-Europese energiemarkten en het faciliteren van de energietransitie. TenneT zet zich in om te voldoen aan de behoeften van de samenleving door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn. Taking power further.

5 Niet voor publicatie: Neem voor meer informatie graag contact op met TenneT Mediarelaties (+31 (0) , of

Taking power further

Taking power further Taking power further 01 Geen licht, centrale verwarming, geen muziek uit de stereo, geen beeld op tv of internet. Misschien weet je helemaal niet wat dat is, geen stroom. Want stroom is heel vanzelfsprekend.

Nadere informatie

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling 10 jaar landelijk netbeheer TenneT in stroomversnelling Jaarverslag 2008 10 jaar landelijk netbeheer 24 uur energie vooruitkijken TenneT in stroomversnelling 14 > 84 Vier prominenten en de praktijk 30

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij TenneT. Markt. Milieu. Mens

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij TenneT. Markt. Milieu. Mens Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij TenneT Markt Milieu Mens Gineke van Dijk, MVO-coördinator: Het is nu tijd voor targets Drie jaar geleden kreeg ik de opdracht om het MVO-beleid van TenneT in

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Schakel voor de toekomst 5. Bericht van de directie 10. Corporate governance 18. Bericht van de raad van commissarissen 28. Financiële resultaten 30

Schakel voor de toekomst 5. Bericht van de directie 10. Corporate governance 18. Bericht van de raad van commissarissen 28. Financiële resultaten 30 Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 2 Inhoudsopgave Schakel voor de toekomst 5 Bericht van de directie 10 Corporate governance 18 Bericht van de raad van commissarissen 28 Financiële resultaten 30 Jaaroverzicht

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Inhoudsopgave Een keten van kracht 5 Profiel van Essent N.V. 6 Kerncijfers 2001-2005 8 1 Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014 23 juli 2014 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei energie in beweging VNPI ondernemers voor een duurzame economie

Nadere informatie

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN.

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. RWE EEN GOEDE PARTNER VOOR NEDERLAND? INHOUD 7 INHOUD Waarom RWE een goede partner

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Zelfstandig en gezond

Zelfstandig en gezond Zelfstandig en gezond Middelburg, 12 november 2012 Inhoud Inhoud 1. Inleiding en verantwoording 3 2. De strategie 5 3. Een zelfstandig en gezond DELTA: goed voor alle stakeholders 8 3.1 Een zelfstandig

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers Nuon In miljoenen euro s 2006 2005 Financiën Netto-omzet 5.598 5.017 Brutomarge 2.244 2.086 Bedrijfsresultaat 849 1.098 Resultaat

Nadere informatie

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding Discussienotitie verkoop aandelen Essent 1. Inleiding Tegen de achtergrond van de op handen zijnde splitsing van Essent NV in een apart netwerkbedrijf (ENEXIS) en een apart productie- en leveringsbedrijf

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie

Zichtbaar in verandering

Zichtbaar in verandering Zichtbaar in verandering 2012 Jaarverslag www.enexis.nl/jaarverslag2012 Netto-omzet 2012 (in miljoenen euro s) 1.367,0 Bruto-investeringen 2012 (in miljoenen euro s) 504,4 2011: 1.314,6 2011: 445,3 Enexis

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD 1 Samenvatting Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord biedt een langetermijnperspectief

Nadere informatie