Projectplan Technische Onderbouwing. Kantoren vernieuwen naar energieneutraal. Herontwikkeling Tropicana Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Technische Onderbouwing. Kantoren vernieuwen naar energieneutraal. Herontwikkeling Tropicana Rotterdam"

Transcriptie

1 Projectplan Technische Onderbouwing Kantoren vernieuwen naar energieneutraal Herontwikkeling Tropicana Rotterdam wata waiffikiman -,,g11,1bzslffil"" op loss ing e n z ijn _ ilti ima im"eirri came 11Mlat

2 1. Deelnemers en derden Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV Adres: Wibautstaat 129, Postbus GE Amsterdam Contactpersoon: Peter-Paul Smoor Telefoon: Website: Kernactiviteiten: Bouwkundig adviesbureau voor o.a. bouwfysica en duurzame energie Motivatie deelname: Cauberg-Huygen is sinds haar oprichting actief met energie en milieu in haar adviespakket. Met het gereedkomen van de Toolkit duurzame kantoren (mede initiatiefnemer en medeauteur) en de indiening van de haalbaarheidsonderzoeken van drie kantoorgebouwen bij de tender UKP NESK is een belangrijke kennismijipaal gezet. Vanaf hier is het zaak deze kennis te delen met de andere stakeholders in het kantoorontwikkelproces, en naast gebouwgebonden energiegebruik de gebruiker centraal te stellen bij het gebruikersgebonden energiegebruik en de totale energielasten. op loss ing e n z ijn De Toolkit kantoren en de UKP NESK studies gaan in op de energiebesparing in de nieuwbouw en bestaande bouw en geven inzicht in budgetbepaling en helpt het bij het invullen van de juiste toepassingen van technieken welke kunnen worden vertaald naar de bestaande bouw. Lips Capital Group Adres: Contactpersoon: Telefoon: Website: Kernactiviteiten: Helvoirtseweg Paul John de Jong Beleggen in en ontwikkelen van onroerend goed Lips Capital Group is als belegger en ontwikkelaar actief in alle fasen van de vastgoedcyclus. Lips Capital Group combineert kennis van ontwikkelen, exploiteren, beleggen en financiën om gebruikers van vastgoed een optimale woon-, werk- en winkelomgeving te bieden. Door klantgericht en innovatief te ondernemen streven we naar een uitstekend rendement op onze kernactiviteiten. Motivatie deelname: Als vastgoedontwikkelaar en -investeerder spreekt een duurzaam beheer van onze gezamenlijke leefomgeving voor zich. Bij de investeringen en ontwikkelingsprojecten worden de directe of indirecte gevolgen voor het milieu zorgvuldig afgewogen en structureel betrokken bij onze projectanalyse. Daarbij gaat het niet zozeer om de bevindingen alleen, maar vooral ook om de gevolgen op korte en lange termijn die bewoning, gebruik en ontwikkeling hebben voor de directe milieu-infrastructuur, onze leefomgeving en de gemeenschap in het algemeen. Dit is ook terug te vinden in onze benadering van de levenscyclus van vastgoed. Duurzaamheid zit ook in herontwikkeling van panden, waardoor gebouwen opnieuw voldoen aan de eisen van de gebruikers. Ook in onze beleggingsportefeuille streven we naar een verduurzaming van bestaande panden. Dat begint al bij een zorgvuldig beheer van onze investeringen. Bij problemen of onverwachte omstandigheden zijn we verplicht om een juiste en tijdige oplossing te bieden. Energie is daarvan een belangrijk onderdeel. KvK nr NG Bank

3 Door deelname aan de tender kunnen we de technische en economische haalbaarheid van efficiënte energiebesparende maatregelen in beeld brengen en daar waar mogelijk standaardiseren binnen onze belegging- en (her)ontwikkelingsportefeuille. 2. Achtergrond De aanleiding en probleemstelling van het project; Tropisch Zwemparadijs Tropicana te Rotterdam is sinds maart 2011 failliet. De deuren van het zwembad zijn al sinds augustus 2010 gesloten. Door stijgende energieprijzen en nieuwe behoeftes op het gebied van leasure is een tropisch zwemparadijs niet meer van deze tijd. Daarom wordt het gehele terrein van Tropicana herontwikkeld. Het bestaande zwembadgebouw, gelegen aan de oevers van de Maas, met uitzicht over de skyline van Rotterdam is zeer geschikt om te dienen als hoogwaardig, uniek en duurzaam kantoorgebouw. In de periode is getracht een integraal leisure en entertainment concept neer te zetten voor de recreatieve als zakelijke markt. Een vrij stevige nieuwbouw component (4.200 m 2 congress faciliteit en een hotel van 200 kamers) was tot 2011 uitgangspunt en ook zo met de gemeente overeengekomen. op loss ing en z ijn De veranderende marktomstandigheden hebben ons er toe gedreven om meer te denken vanuit uitnutten van het huidige casco in plaats van sloop-nieuwbouw. Met een gefaseerde aanpak wordt een transformatie gedefinieerd die in tred loopt met de voor deze tijd gangbaardere business cases. Om de beoogde transformatie te laten begeleiden door een gangbare business case is in het plan de openbare ruimte meer vervlochten met het commerciële programma zodat de plek nog beter als een onderdeel van de stad kan positioneren. Het anker van de transformatie wordt gevormd door het ontwikkelen van een zakelijke 'hub' (voor ondernemende rotterdammers alsmede het netwerk van de vaste gebruikers van de plek). Concreet spreken we over een mix van werkplekken, vergaderplekken en congresfaciliteit (meeting point). De business case wordt gedragen door één of meerdere gebruikers van grote metrages. All-in zal de kantoor- en meetingpoint ontwikkeling circa m 2 BV0 bedragen. Het aandeel kantoren zal minimaal 70% bedragen. Daarnaast zal een recreatieve cornponent worden gevormd door een zwembad dat voor recreatieve en instructieve doeleinden ingezet kan worden. De doelgroep kan relaxen, sporten, therapie, lessen volgen en recreatief zwemmen. Het zwembad wordt in onze plannen omgeven door functies die de business case van het zwembad zo optimaal mogelijk maken; Fitness, medische dienstverlening en een woonzorg / hotelconcept in de toren. Dit onderdeel maakt geen deel uit van het beoogde traject met de energiesprong. De programma mix is dus `slim' ingepast om een kapitaalarme business case dichterbij te brengen. We ontwikkelen het programma over de thema's Water, Energie, Cultuur, Onderwijs en spreken met gebruikers/exploitanten die steun geven aan de invulling van deze thema's. Met de verweving van het pand met een `Urban Deck' ontstaat een nieuwe publieke locatie als onderdeel van het Rotterdams Waterfront. Middels deelname aan het programma "Energiesprong Kantoren renoveren naar energieneutraal" wordt gepoogd het optimale te halen uit innovatieve vormen van energiegebruik. www chr, n1

4 Tevens vormt de Energiesprong een logische schakel naar de huidige doelstellingen in een Europees kader, namelijk de stap naar o.a. Nearly Zero-Energy Building and retrofitting, Zero Carbon renovation for cities and districts, en het Smart City initiatief. Door middel van de beoogde studie naar de technische onderbouwing kunnen de partijen in het samenwerkingsverband zich voorbereiden op deze doelstellingen en concepten ontwikkelen die haalbaar zijn vanuit techniek, economie en exploitatie en acceptatie van de gebruiker. op loss ing e n z ijn Bij de technische onderbouwing zal bijzondere aandacht uitgaan naar het aandeel gebruikers energie. Dit geeft juist het opschalingeffect ten opzichte van de aanpak via labels. Maar belangrijker is nog dat in dit deel vaak grote spreidingen zitten die (daardoor) ook grote invloeden laten zien op de uiteindelijke energielasten. Doelstelling Doelstelling van de Technische Onderbouwing is: 1 Primaire doelstelling van het project is het tegengaan van de leegstand. Hiervoor wordt het tropisch zwemparadijs Tropicana te Rotterdam naar een nieuwe gebouwfunctie, waarbij het casco grotendeels wordt gehandhaafd. Lips Capital Group is zich ervan bewust dat in de moeilijke kantorenmarkt alleen duurzame kantoren kansrijk zijn voor verhuur. Energiebesparende maatregelen behoren daarom primair tot de doelstelling van de renovatie. 2. Het opstellen van technische renovatieconcepten voor kantoren waarbij het energiegebruik met minimaal 60% wordt verlaagd. 3. Het opstellen van financieringsconstructies en exploitatiemodellen. Hierbij wordt met name gekeken of ESCO constructies mogelijk zijn (bijvoorbeeld bij outsourcing van een WKO) met onder andere allocatie van energiebesparingen naar investeringen, participatie van (alle) betrokken partijen in transparante en opschaalbare organisatievormen en participatie van investeerders. 4. Het ontwikkelen van specifieke energieconcepten voor kantoren die in de nabije toekomst herontwikkeld moeten worden om leegstand te voorkomen of leegstand oplossen. Er wordt met name onderzocht of met dezelfde energieconcepten kan worden volstaan of dat hier speciale concepten voor moeten worden ontwikkeld. 5. Het toepassen van instrumenten om het energiegebruik op gebruiksniveau te volgen en te bewaken door beheerders en gebruikers, bijvoorbeeld door monitoring en slimme regelingen. De resultaten van vooronderzoek De Toolkit Duurzame Kantoren gaat in op de energiebesparing in de nieuwbouw kantoren en geeft inzicht in budgetbepaling en helpt het bij het invullen van de juiste toepassingen van technieken, welke ook nuttig zijn bij renovatieprojecten. De UKP NESK haalbaarheidstudies naar 6 kantoorgebouwen en een schoolgebouw (2009) gaan in op een energiebesparing van minimaal 50 % en 002 reductie van tenminste 45% voor nieuwbouw kantoorgebouwen. Het onderzoek geeft naast de mogelijke energiebesparingen van het gebouwgebonden energiegebruik ook inzicht in de mogelijke energiebesparingen op het gebied van het gebruikersgebonden energiegebruik van kantoren. De bevindingen van deze studies zijn samengevat in een generieke studie en rapport waarin ook de stappen zijn verkend richting energieneutraal. In de notitie Werkgroep Innovatie Platform energietransitie Gebouwde Omgeving (PeGO) zijn reeds de mogelijke conceptlijnen en contouren voor duurzame scholen en kantoren verkend.

5 Beschikbare informatie In het kader IDES EDU (Master and Post graduate education and training in multi-disciplinary teams implementing EPBD and beyond) is in samenwerking met 15 Europese universiteiten een Europees universitair lesprogramma ontwikkeld voor integraal ontwerpen (en renoveren) voor energieneutrale gebouwen. In de 13 lesmodules zijn alle aspecten hiervoor ondergebracht. Cauberg-Huygen is cotkdinator van dit project. Rapport principles for nearly zero-energy buildings BPIE, 2011 EOS LT DP 2015 Duurzame Projectontwikkeling gebaseerd op duurzaam bouwen, renoveren en wonen na 2015, waarin de contouren worden uitgezet naar mogelijke technieken, concepten en randvoorwaarden voor duurzaam bouwen en renoveren na In EOS LT RIGOREUS is een begin gemaakt met onderzoek naar de factoren die aangrijpen op het draagvlak voor duurzame en hoogwaardige renovatieconcepten. Daartoe zijn de knelpunten in het huidige renovatieproces in beeld gebracht. Openbare samenvatting op loss ing e n z ijn Tropisch Zwemparadijs Tropicana te Rotterdam is sinds maart 2011 failliet. De deuren van het zwembad zijn al sinds augustus 2010 gesloten. Door stijgende energieprijzen en nieuwe behoeftes op het gebied van leasure is een tropisch zwemparadijs niet meer van deze tijd. Door veranderende marktomstandigheden wordt gekozen voor het gefaseerd uitnutten van het huidige casco in plaats van sloop-nieuwbouw. Er komt een kantoor- en meetingpoint van circa m 2 BV0. Het aandeel kantoren zal minimaal 70% bedragen. Daarnaast zal ook leasure deel uitmaken van het totaalplan. Dit onderdeel maakt geen deel uit van het beoogde traject met de energiesprong. De doelstelling van de Technische Onderbouwing is: 1. Primaire doelstelling is het tegengaan van de leegstand van gebouwen door herbestemming en/of renovatie, waarbij energiebesparende maatregelen primair tot de doelstelling behoren wat ten goede komt aan de verhuurbaarheid van een kantoorgebouw. 2. Het opstellen van technische renovatieconcepten voor kantoren waarbij het energiegebruik met minimaal 60% wordt verlaagd. 3. Het opstellen van financieringsconstructies en exploitatiemodellen. 4. Het ontwikkelen van specifieke energieconcepten voor kantoren die in de nabije toekomst herontwikkeld moeten worden om leegstand te voorkomen of leegstand oplossen. 5. Het toepassen van instrumenten om het energiegebruik op gebruiksniveau te volgen en te bewaken door beheerders en gebruikers, bijvoorbeeld door monitoring en slimme regelingen 3. Toelatingscriteria technische onderbouwingstudie 3.1 Intentieverklaring De intentieverklaring is bijgevoegd. 3.2 Bewijs van deskundigheid Cauberg-Huygen is deskundig en maakt bij haar werkzaamheden gebruik van erkende gebouwsimulatiemodellen zoals TRNSYS en PHPP. Onderstaand twee referenties. 01

6 Renovatie Provinciekantoor Houtplein te Haarlem Oppervlakte: m 2 BV0 Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland Cauberg-Huygen heeft de gehele bouwfysische, akoestische, brandveiligheids- en durzaamheid advisering verzorgd. Belangrijke kenmerken van het project zijn dat de Provincie gekozen heeft voor een flexibel kantoorconcept en zij een zeer ambitieuze duurzaamheidsambitie heeft gedefinieerd. De duurzaamheid ambitie kon waargemaakt worden door een integrale benadering vanuit alle disciplines en een goede samenwerking van het ontwerpteam, waarbij Cauberg-Huygen een sturende rol op zich heeft genomen. Door toepassing van o.a. hoogwaardige isolatie, driedubbelglas, goede luchtdichtheid en zorgvuldige detaillering wordt het warmteverlies beperkt. Daarnaast wordt optimaal gebruik gemaakt van daglichttoetreding, waarbij warmtewering en verblinding niet uit het oog zijn verloren. Verder wordt gebruik gemaakt van warmte- en koudeopslag in de bodem (WK0), ontworpen door Cauberg-Huygen, en warmtepompen en wordt het gebouw verwarmd en gekoeld via de vloeren en klimaatplafonds. Door optimale daglichttoetreding, zeer energiezuinige verlichting en slimme regeltechniek wordt het energiegebruik verder gereduceerd, waardoor het gebouw al zonder lokaal duurzaam opgewekte elektra, zoals PV-cellen, een gehalveerde energieprestatie heeft. Bijzonderheden: Bouwfysische advisering, handhaven skelet, hoogwaardige renovatie (EPC=0,5), voorbeeldproject UKP NESK, duurzaam: GPR=9 Renovatie kantoor Milton Keynes, Open Universiteit te Heerlen Oppervlakte: circa 5500 m2 Opdrachtgever: Open Universiteit Nederland 171 la) 0).(7) (.0 o o Het kantoorgebouw Milton Keynes van de Open Universiteit te Heerlen (1984) is in het kader van de algehele renovatie voorzien van een nieuw energiezuinig energieconcept. Naast het aanbrengen van energiezuinige verlichting zijn de gevels voorzien van nieuwe isolerende beglazing met buitenzonwering. De zonwering is oriëntatieafhankelijk en wordt met sensoren gestuurd. De buitenzonwering kan in twee aparte delen een verschillende stand aannemen, zodat niet de gehele daglichttoetreding gehinderd wordt. Ook wordt in de zomer het gebouw in de nacht geventileerd. Hierdoor hoeft het gebouw niet voorzien te worden van koelmachines om in de zomerperiode een comfortabele binnentemperatuur te behalen. Voor verwarmen en ventilatie is het kantoor voorzien van een nieuwe klimaatradiatoren. Het ventilatiedebiet wordt daarbij geregeld op basis van de 002-concentratie in het vertrek. Bovendien speelt zomernachtventilatie met de klimaatradiatoren een cruciale rol bij de temperatuurbeheersing in de zomer. Om het gebouw van een optimaal binnenklimaat te voorzien, is nader onderzoek verricht naar de meest efficiënte regelstrategie voor de buitenzonwering en de klimaatradiatoren. Door middel van TRNSYS Simulation is een efficiënte regelstrategie bepaald. Daarnaast is energielabel stap voor en na de renovatie bepaald, van E-label, naar B-label. Het gebouw is 18 november 2011 opgeleverd. De voorheen vastgestelde regelstrategie is tijdens de oplevering geïmplementeerd in het gebouwbeheersysteem. Hiermee wordt meetdata verzameld voor monitoring en energieanalyse.

7 4. Selectiecriteria 4.1 Opschalingpotentieel van het project In onderstaande tabel is de impactscore van het project in termen van energetische impact voor Nederland weergegeven, bepaald met behulp van de impacttool, behorende bij deze regeling. Berekening indicatief subsidieplafond Kantoren vernieuwen naar energieneutraal Totale Projectkosten* ,00 Huidige energiekosten ,00 89,6% Besparing op primair energiegebruik 7,77 Impact score op loss ing e n Indicatief subsidieplafond ,00 Het gemiddelde verbruik van de referentiesituatie is: Gemiddeld Stadswarmte Elektriciteit Gemiddeld per m 2 WO GJ,,,mair per m 2 VVO 7770 GJ 1,27 GJ 1, kwh 388 kwh 3,58 4,73 TOTAAL Voor de nieuwe situatie wordt een de ambitie bepaald op een gebruik van 0,50 oftewel een besparing van bijna 90% ten opzichte van de referentie. Wprimair Per m 2 WO, Omdat de referentiesituatie een tropisch zwembad betreft is ook het energiegebruik bepaald van een gemiddeld kantoorgebouw uit de jaren tachtig in Nederland: GJprimair per m 2 Gebouwgebonden 0,85 Gebruikersenergie 0,40 TOTAAL 1,25 VVO Ten opzichte van een gemiddeld kantoorgebouw uit de jaren tachtig wordt een energiebesparing van minimaal 60% gerealiseerd.

8 4.2 Slagingskans van het project Er zijn momenteel vergaande onderhandelingen met de Nederlandse Energie Maatschappij als huurder voor het grootste deel van het kantoorprogramma. Hiervoor is een intentieverklaring getekend. De huurovereenkomst wordt voor aanvang van de realisatiefase getekend. De huurovereenkomst zal naar verwachting zijn voor een periode van 10 jaar met optie tot nog eens 5 jaar. 4.3 Besparing primair energiegebruik Binnen het project wordt een besparing gerealiseerd van 90% van het primair energiegebruik per m 2 WO. 5, Ondertekening Ondergetekenden verklaren de aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld om in aanmerking te komen voor financiële steun. op loss ing en z ijn ln 2-voud ondertekend, Datum: 6 februari 2012 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs P. Op 't Veld Lips Capit I Group J. Hendrik's n1

9 INTENTIEVERKLARING Hierbij verklaren: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs vertegenwoordigd door de heer P. Op 't Veld Lips Capital Group vertegenwoordigd door J. Hendriks dat in het kader van het SEV programma: "Trajectaanpak kantoren vernieuwen naar energieneutraal" Technische Onderbouwing, de intentie hebben om het heerontwikkelingsproject Tropicana te Rotterdam van zwembad naar kantoren uit te voeren binnen de doelstellingen van het genoemde programma. Deze doelstellingen zijn: de technische onderbouwingsstudie in gezamenlijk overleg te laten uitvoeren, dat een technische onderbouwing zal worden opgesteld voor een gebouw (en gebruiks-) concept dat het totale primaire energiegebruik per m2 WO (Ag) met minimaal 60% verlaagt ten opzichte van het referentiegebruik voor dat specifieke gebouw en bijbehorende gebruiksfunctie. Als referentiegebruik geldt het totaal gemiddeld energiegebruik van de afgelopen 3 jaar van gebruik voor dat specifieke gebouw, indien van toepassing gecorrigeerd voor leegstand. op loss ing en z ijn Bovendien geldt dat de ruimtewarmtevraag van het gebouw niet boven de 0,14 GJ/m2 WO mag komen. Binnen het gebied afgenomen warmte en/of koude van een warmte(-koude)net, kan ook deel uitmaken van de maatregelen om aan het energieambitieniveau te voldoen. Het primaire energiegebruik dat aan het warmtenet is gerelateerd, moet bepaald worden met behulp van de rendementen voor de desbetreffende installatie, zoals vermeld in de NEN 7120, de NVN 7125 dan wel op basis van gelijkwaardigheidsverklaring. De genoemde partijen verklaren deze ambitie bij gebleken technische en economische haalbaarheid te willen overwegen te realiseren. In 2-voud ondertekend, Datum: 6 februari 2012 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs P. Op 't Veld Lips pital Group J. Hendriks

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 a Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Gedeputeerde staten van Drenthe Maart 2009 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO09022003Programma

Nadere informatie

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen # Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen Whitepaper in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het definiëren van de

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk -

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk - SKB-project WKO waar voor je geld! SKB-project WKO waar voor je geld! Januari 2014 Hoofdauteurs OD NZKG/ Marlies Lambregts en Patrick Teunissen Co-auteurs IF Technology/ Marc Koenders en DWA/ Hans Buitenhuis

Nadere informatie

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff.

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff. Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep Groeibriljanten in Nederland Eindrapport ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff 1 maart 2014 inhoudsopgave 2 1. inleiding 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doelstelling 3 1.3

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Definitief Rapport. Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel. Gemeente Bloemendaal

Definitief Rapport. Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel. Gemeente Bloemendaal Definitief Rapport Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel Gemeente Bloemendaal Betrokkenen: Mevr. J. Glorie Gemeente Bloemendaal Dhr. J. van Kessel Milieudienst IJmond Dhr. M.

Nadere informatie

Mogelijkheden energiesprong in de zorg

Mogelijkheden energiesprong in de zorg ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2012 R10597 Mogelijkheden energiesprong in de zorg Behavioural and Societal Sciences Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31 88 866

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES

VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES medianieuwsbrief NIEUWSbrief nummer 3 December 2010 VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES Voordat de oprichting van Cofely Energy Solutions een feit was - op de kop af nu één jaar

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener CE CE Oplossingen voor milieu, Oplossingen economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 150 150 150 fax:

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Maatschappelijke en ~conomische Ontwikkeling

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Conversie en hergebruik The Corridor

Conversie en hergebruik The Corridor Conversie en hergebruik The Corridor Auteurs: A. Dullaert, N. van Spronsen, W. Steunenberg en M. Waanders Opdrachtgever: Gemeente Enschede in samenwerking met Stichting Pioneering Kader: Minor Regie Stedelijke

Nadere informatie

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst Kompas energiebewust wonen en werken Unplugged Met het oog op de toekomst U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst 1 Unplugged less is more Voor u ligt Unplugged met het oog op de

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Vergroenen van grijze gebouwen Kansen voor verduurzaming van leegstaande kantoren in Eindhoven

Vergroenen van grijze gebouwen Kansen voor verduurzaming van leegstaande kantoren in Eindhoven Kansen voor verduurzaming van leegstaande kantoren in Eindhoven Vergroenen van grijze gebouwen Kansen voor verduurzaming van leegstaande kantoren in Eindhoven Martin Kraaij Universiteit: Opleiding: Masterprogramma:

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

transformatie kantoren rotterdam

transformatie kantoren rotterdam transformatie kantoren rotterdam Transformatie van leegstaande gebouwen in Rotterdam Rogier van den Berg Wat is er nodig voor de succesvolle herontwikkeling van leegstaande gebouwen in de stad? Dat is

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren

Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren Quick scan met reactie GS Flevoland Amsterdam, maart 2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Reactie Gedeputeerde Staten... 5 Nawoord Rekenkamer...

Nadere informatie