Projectplan Technische Onderbouwing. Kantoren vernieuwen naar energieneutraal. Herontwikkeling Tropicana Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Technische Onderbouwing. Kantoren vernieuwen naar energieneutraal. Herontwikkeling Tropicana Rotterdam"

Transcriptie

1 Projectplan Technische Onderbouwing Kantoren vernieuwen naar energieneutraal Herontwikkeling Tropicana Rotterdam wata waiffikiman -,,g11,1bzslffil"" op loss ing e n z ijn _ ilti ima im"eirri came 11Mlat

2 1. Deelnemers en derden Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV Adres: Wibautstaat 129, Postbus GE Amsterdam Contactpersoon: Peter-Paul Smoor Telefoon: Website: Kernactiviteiten: Bouwkundig adviesbureau voor o.a. bouwfysica en duurzame energie Motivatie deelname: Cauberg-Huygen is sinds haar oprichting actief met energie en milieu in haar adviespakket. Met het gereedkomen van de Toolkit duurzame kantoren (mede initiatiefnemer en medeauteur) en de indiening van de haalbaarheidsonderzoeken van drie kantoorgebouwen bij de tender UKP NESK is een belangrijke kennismijipaal gezet. Vanaf hier is het zaak deze kennis te delen met de andere stakeholders in het kantoorontwikkelproces, en naast gebouwgebonden energiegebruik de gebruiker centraal te stellen bij het gebruikersgebonden energiegebruik en de totale energielasten. op loss ing e n z ijn De Toolkit kantoren en de UKP NESK studies gaan in op de energiebesparing in de nieuwbouw en bestaande bouw en geven inzicht in budgetbepaling en helpt het bij het invullen van de juiste toepassingen van technieken welke kunnen worden vertaald naar de bestaande bouw. Lips Capital Group Adres: Contactpersoon: Telefoon: Website: Kernactiviteiten: Helvoirtseweg Paul John de Jong Beleggen in en ontwikkelen van onroerend goed Lips Capital Group is als belegger en ontwikkelaar actief in alle fasen van de vastgoedcyclus. Lips Capital Group combineert kennis van ontwikkelen, exploiteren, beleggen en financiën om gebruikers van vastgoed een optimale woon-, werk- en winkelomgeving te bieden. Door klantgericht en innovatief te ondernemen streven we naar een uitstekend rendement op onze kernactiviteiten. Motivatie deelname: Als vastgoedontwikkelaar en -investeerder spreekt een duurzaam beheer van onze gezamenlijke leefomgeving voor zich. Bij de investeringen en ontwikkelingsprojecten worden de directe of indirecte gevolgen voor het milieu zorgvuldig afgewogen en structureel betrokken bij onze projectanalyse. Daarbij gaat het niet zozeer om de bevindingen alleen, maar vooral ook om de gevolgen op korte en lange termijn die bewoning, gebruik en ontwikkeling hebben voor de directe milieu-infrastructuur, onze leefomgeving en de gemeenschap in het algemeen. Dit is ook terug te vinden in onze benadering van de levenscyclus van vastgoed. Duurzaamheid zit ook in herontwikkeling van panden, waardoor gebouwen opnieuw voldoen aan de eisen van de gebruikers. Ook in onze beleggingsportefeuille streven we naar een verduurzaming van bestaande panden. Dat begint al bij een zorgvuldig beheer van onze investeringen. Bij problemen of onverwachte omstandigheden zijn we verplicht om een juiste en tijdige oplossing te bieden. Energie is daarvan een belangrijk onderdeel. KvK nr NG Bank

3 Door deelname aan de tender kunnen we de technische en economische haalbaarheid van efficiënte energiebesparende maatregelen in beeld brengen en daar waar mogelijk standaardiseren binnen onze belegging- en (her)ontwikkelingsportefeuille. 2. Achtergrond De aanleiding en probleemstelling van het project; Tropisch Zwemparadijs Tropicana te Rotterdam is sinds maart 2011 failliet. De deuren van het zwembad zijn al sinds augustus 2010 gesloten. Door stijgende energieprijzen en nieuwe behoeftes op het gebied van leasure is een tropisch zwemparadijs niet meer van deze tijd. Daarom wordt het gehele terrein van Tropicana herontwikkeld. Het bestaande zwembadgebouw, gelegen aan de oevers van de Maas, met uitzicht over de skyline van Rotterdam is zeer geschikt om te dienen als hoogwaardig, uniek en duurzaam kantoorgebouw. In de periode is getracht een integraal leisure en entertainment concept neer te zetten voor de recreatieve als zakelijke markt. Een vrij stevige nieuwbouw component (4.200 m 2 congress faciliteit en een hotel van 200 kamers) was tot 2011 uitgangspunt en ook zo met de gemeente overeengekomen. op loss ing en z ijn De veranderende marktomstandigheden hebben ons er toe gedreven om meer te denken vanuit uitnutten van het huidige casco in plaats van sloop-nieuwbouw. Met een gefaseerde aanpak wordt een transformatie gedefinieerd die in tred loopt met de voor deze tijd gangbaardere business cases. Om de beoogde transformatie te laten begeleiden door een gangbare business case is in het plan de openbare ruimte meer vervlochten met het commerciële programma zodat de plek nog beter als een onderdeel van de stad kan positioneren. Het anker van de transformatie wordt gevormd door het ontwikkelen van een zakelijke 'hub' (voor ondernemende rotterdammers alsmede het netwerk van de vaste gebruikers van de plek). Concreet spreken we over een mix van werkplekken, vergaderplekken en congresfaciliteit (meeting point). De business case wordt gedragen door één of meerdere gebruikers van grote metrages. All-in zal de kantoor- en meetingpoint ontwikkeling circa m 2 BV0 bedragen. Het aandeel kantoren zal minimaal 70% bedragen. Daarnaast zal een recreatieve cornponent worden gevormd door een zwembad dat voor recreatieve en instructieve doeleinden ingezet kan worden. De doelgroep kan relaxen, sporten, therapie, lessen volgen en recreatief zwemmen. Het zwembad wordt in onze plannen omgeven door functies die de business case van het zwembad zo optimaal mogelijk maken; Fitness, medische dienstverlening en een woonzorg / hotelconcept in de toren. Dit onderdeel maakt geen deel uit van het beoogde traject met de energiesprong. De programma mix is dus `slim' ingepast om een kapitaalarme business case dichterbij te brengen. We ontwikkelen het programma over de thema's Water, Energie, Cultuur, Onderwijs en spreken met gebruikers/exploitanten die steun geven aan de invulling van deze thema's. Met de verweving van het pand met een `Urban Deck' ontstaat een nieuwe publieke locatie als onderdeel van het Rotterdams Waterfront. Middels deelname aan het programma "Energiesprong Kantoren renoveren naar energieneutraal" wordt gepoogd het optimale te halen uit innovatieve vormen van energiegebruik. www chr, n1

4 Tevens vormt de Energiesprong een logische schakel naar de huidige doelstellingen in een Europees kader, namelijk de stap naar o.a. Nearly Zero-Energy Building and retrofitting, Zero Carbon renovation for cities and districts, en het Smart City initiatief. Door middel van de beoogde studie naar de technische onderbouwing kunnen de partijen in het samenwerkingsverband zich voorbereiden op deze doelstellingen en concepten ontwikkelen die haalbaar zijn vanuit techniek, economie en exploitatie en acceptatie van de gebruiker. op loss ing e n z ijn Bij de technische onderbouwing zal bijzondere aandacht uitgaan naar het aandeel gebruikers energie. Dit geeft juist het opschalingeffect ten opzichte van de aanpak via labels. Maar belangrijker is nog dat in dit deel vaak grote spreidingen zitten die (daardoor) ook grote invloeden laten zien op de uiteindelijke energielasten. Doelstelling Doelstelling van de Technische Onderbouwing is: 1 Primaire doelstelling van het project is het tegengaan van de leegstand. Hiervoor wordt het tropisch zwemparadijs Tropicana te Rotterdam naar een nieuwe gebouwfunctie, waarbij het casco grotendeels wordt gehandhaafd. Lips Capital Group is zich ervan bewust dat in de moeilijke kantorenmarkt alleen duurzame kantoren kansrijk zijn voor verhuur. Energiebesparende maatregelen behoren daarom primair tot de doelstelling van de renovatie. 2. Het opstellen van technische renovatieconcepten voor kantoren waarbij het energiegebruik met minimaal 60% wordt verlaagd. 3. Het opstellen van financieringsconstructies en exploitatiemodellen. Hierbij wordt met name gekeken of ESCO constructies mogelijk zijn (bijvoorbeeld bij outsourcing van een WKO) met onder andere allocatie van energiebesparingen naar investeringen, participatie van (alle) betrokken partijen in transparante en opschaalbare organisatievormen en participatie van investeerders. 4. Het ontwikkelen van specifieke energieconcepten voor kantoren die in de nabije toekomst herontwikkeld moeten worden om leegstand te voorkomen of leegstand oplossen. Er wordt met name onderzocht of met dezelfde energieconcepten kan worden volstaan of dat hier speciale concepten voor moeten worden ontwikkeld. 5. Het toepassen van instrumenten om het energiegebruik op gebruiksniveau te volgen en te bewaken door beheerders en gebruikers, bijvoorbeeld door monitoring en slimme regelingen. De resultaten van vooronderzoek De Toolkit Duurzame Kantoren gaat in op de energiebesparing in de nieuwbouw kantoren en geeft inzicht in budgetbepaling en helpt het bij het invullen van de juiste toepassingen van technieken, welke ook nuttig zijn bij renovatieprojecten. De UKP NESK haalbaarheidstudies naar 6 kantoorgebouwen en een schoolgebouw (2009) gaan in op een energiebesparing van minimaal 50 % en 002 reductie van tenminste 45% voor nieuwbouw kantoorgebouwen. Het onderzoek geeft naast de mogelijke energiebesparingen van het gebouwgebonden energiegebruik ook inzicht in de mogelijke energiebesparingen op het gebied van het gebruikersgebonden energiegebruik van kantoren. De bevindingen van deze studies zijn samengevat in een generieke studie en rapport waarin ook de stappen zijn verkend richting energieneutraal. In de notitie Werkgroep Innovatie Platform energietransitie Gebouwde Omgeving (PeGO) zijn reeds de mogelijke conceptlijnen en contouren voor duurzame scholen en kantoren verkend.

5 Beschikbare informatie In het kader IDES EDU (Master and Post graduate education and training in multi-disciplinary teams implementing EPBD and beyond) is in samenwerking met 15 Europese universiteiten een Europees universitair lesprogramma ontwikkeld voor integraal ontwerpen (en renoveren) voor energieneutrale gebouwen. In de 13 lesmodules zijn alle aspecten hiervoor ondergebracht. Cauberg-Huygen is cotkdinator van dit project. Rapport principles for nearly zero-energy buildings BPIE, 2011 EOS LT DP 2015 Duurzame Projectontwikkeling gebaseerd op duurzaam bouwen, renoveren en wonen na 2015, waarin de contouren worden uitgezet naar mogelijke technieken, concepten en randvoorwaarden voor duurzaam bouwen en renoveren na In EOS LT RIGOREUS is een begin gemaakt met onderzoek naar de factoren die aangrijpen op het draagvlak voor duurzame en hoogwaardige renovatieconcepten. Daartoe zijn de knelpunten in het huidige renovatieproces in beeld gebracht. Openbare samenvatting op loss ing e n z ijn Tropisch Zwemparadijs Tropicana te Rotterdam is sinds maart 2011 failliet. De deuren van het zwembad zijn al sinds augustus 2010 gesloten. Door stijgende energieprijzen en nieuwe behoeftes op het gebied van leasure is een tropisch zwemparadijs niet meer van deze tijd. Door veranderende marktomstandigheden wordt gekozen voor het gefaseerd uitnutten van het huidige casco in plaats van sloop-nieuwbouw. Er komt een kantoor- en meetingpoint van circa m 2 BV0. Het aandeel kantoren zal minimaal 70% bedragen. Daarnaast zal ook leasure deel uitmaken van het totaalplan. Dit onderdeel maakt geen deel uit van het beoogde traject met de energiesprong. De doelstelling van de Technische Onderbouwing is: 1. Primaire doelstelling is het tegengaan van de leegstand van gebouwen door herbestemming en/of renovatie, waarbij energiebesparende maatregelen primair tot de doelstelling behoren wat ten goede komt aan de verhuurbaarheid van een kantoorgebouw. 2. Het opstellen van technische renovatieconcepten voor kantoren waarbij het energiegebruik met minimaal 60% wordt verlaagd. 3. Het opstellen van financieringsconstructies en exploitatiemodellen. 4. Het ontwikkelen van specifieke energieconcepten voor kantoren die in de nabije toekomst herontwikkeld moeten worden om leegstand te voorkomen of leegstand oplossen. 5. Het toepassen van instrumenten om het energiegebruik op gebruiksniveau te volgen en te bewaken door beheerders en gebruikers, bijvoorbeeld door monitoring en slimme regelingen 3. Toelatingscriteria technische onderbouwingstudie 3.1 Intentieverklaring De intentieverklaring is bijgevoegd. 3.2 Bewijs van deskundigheid Cauberg-Huygen is deskundig en maakt bij haar werkzaamheden gebruik van erkende gebouwsimulatiemodellen zoals TRNSYS en PHPP. Onderstaand twee referenties. 01

6 Renovatie Provinciekantoor Houtplein te Haarlem Oppervlakte: m 2 BV0 Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland Cauberg-Huygen heeft de gehele bouwfysische, akoestische, brandveiligheids- en durzaamheid advisering verzorgd. Belangrijke kenmerken van het project zijn dat de Provincie gekozen heeft voor een flexibel kantoorconcept en zij een zeer ambitieuze duurzaamheidsambitie heeft gedefinieerd. De duurzaamheid ambitie kon waargemaakt worden door een integrale benadering vanuit alle disciplines en een goede samenwerking van het ontwerpteam, waarbij Cauberg-Huygen een sturende rol op zich heeft genomen. Door toepassing van o.a. hoogwaardige isolatie, driedubbelglas, goede luchtdichtheid en zorgvuldige detaillering wordt het warmteverlies beperkt. Daarnaast wordt optimaal gebruik gemaakt van daglichttoetreding, waarbij warmtewering en verblinding niet uit het oog zijn verloren. Verder wordt gebruik gemaakt van warmte- en koudeopslag in de bodem (WK0), ontworpen door Cauberg-Huygen, en warmtepompen en wordt het gebouw verwarmd en gekoeld via de vloeren en klimaatplafonds. Door optimale daglichttoetreding, zeer energiezuinige verlichting en slimme regeltechniek wordt het energiegebruik verder gereduceerd, waardoor het gebouw al zonder lokaal duurzaam opgewekte elektra, zoals PV-cellen, een gehalveerde energieprestatie heeft. Bijzonderheden: Bouwfysische advisering, handhaven skelet, hoogwaardige renovatie (EPC=0,5), voorbeeldproject UKP NESK, duurzaam: GPR=9 Renovatie kantoor Milton Keynes, Open Universiteit te Heerlen Oppervlakte: circa 5500 m2 Opdrachtgever: Open Universiteit Nederland 171 la) 0).(7) (.0 o o Het kantoorgebouw Milton Keynes van de Open Universiteit te Heerlen (1984) is in het kader van de algehele renovatie voorzien van een nieuw energiezuinig energieconcept. Naast het aanbrengen van energiezuinige verlichting zijn de gevels voorzien van nieuwe isolerende beglazing met buitenzonwering. De zonwering is oriëntatieafhankelijk en wordt met sensoren gestuurd. De buitenzonwering kan in twee aparte delen een verschillende stand aannemen, zodat niet de gehele daglichttoetreding gehinderd wordt. Ook wordt in de zomer het gebouw in de nacht geventileerd. Hierdoor hoeft het gebouw niet voorzien te worden van koelmachines om in de zomerperiode een comfortabele binnentemperatuur te behalen. Voor verwarmen en ventilatie is het kantoor voorzien van een nieuwe klimaatradiatoren. Het ventilatiedebiet wordt daarbij geregeld op basis van de 002-concentratie in het vertrek. Bovendien speelt zomernachtventilatie met de klimaatradiatoren een cruciale rol bij de temperatuurbeheersing in de zomer. Om het gebouw van een optimaal binnenklimaat te voorzien, is nader onderzoek verricht naar de meest efficiënte regelstrategie voor de buitenzonwering en de klimaatradiatoren. Door middel van TRNSYS Simulation is een efficiënte regelstrategie bepaald. Daarnaast is energielabel stap voor en na de renovatie bepaald, van E-label, naar B-label. Het gebouw is 18 november 2011 opgeleverd. De voorheen vastgestelde regelstrategie is tijdens de oplevering geïmplementeerd in het gebouwbeheersysteem. Hiermee wordt meetdata verzameld voor monitoring en energieanalyse.

7 4. Selectiecriteria 4.1 Opschalingpotentieel van het project In onderstaande tabel is de impactscore van het project in termen van energetische impact voor Nederland weergegeven, bepaald met behulp van de impacttool, behorende bij deze regeling. Berekening indicatief subsidieplafond Kantoren vernieuwen naar energieneutraal Totale Projectkosten* ,00 Huidige energiekosten ,00 89,6% Besparing op primair energiegebruik 7,77 Impact score op loss ing e n Indicatief subsidieplafond ,00 Het gemiddelde verbruik van de referentiesituatie is: Gemiddeld Stadswarmte Elektriciteit Gemiddeld per m 2 WO GJ,,,mair per m 2 VVO 7770 GJ 1,27 GJ 1, kwh 388 kwh 3,58 4,73 TOTAAL Voor de nieuwe situatie wordt een de ambitie bepaald op een gebruik van 0,50 oftewel een besparing van bijna 90% ten opzichte van de referentie. Wprimair Per m 2 WO, Omdat de referentiesituatie een tropisch zwembad betreft is ook het energiegebruik bepaald van een gemiddeld kantoorgebouw uit de jaren tachtig in Nederland: GJprimair per m 2 Gebouwgebonden 0,85 Gebruikersenergie 0,40 TOTAAL 1,25 VVO Ten opzichte van een gemiddeld kantoorgebouw uit de jaren tachtig wordt een energiebesparing van minimaal 60% gerealiseerd.

8 4.2 Slagingskans van het project Er zijn momenteel vergaande onderhandelingen met de Nederlandse Energie Maatschappij als huurder voor het grootste deel van het kantoorprogramma. Hiervoor is een intentieverklaring getekend. De huurovereenkomst wordt voor aanvang van de realisatiefase getekend. De huurovereenkomst zal naar verwachting zijn voor een periode van 10 jaar met optie tot nog eens 5 jaar. 4.3 Besparing primair energiegebruik Binnen het project wordt een besparing gerealiseerd van 90% van het primair energiegebruik per m 2 WO. 5, Ondertekening Ondergetekenden verklaren de aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld om in aanmerking te komen voor financiële steun. op loss ing en z ijn ln 2-voud ondertekend, Datum: 6 februari 2012 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs P. Op 't Veld Lips Capit I Group J. Hendrik's n1

9 INTENTIEVERKLARING Hierbij verklaren: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs vertegenwoordigd door de heer P. Op 't Veld Lips Capital Group vertegenwoordigd door J. Hendriks dat in het kader van het SEV programma: "Trajectaanpak kantoren vernieuwen naar energieneutraal" Technische Onderbouwing, de intentie hebben om het heerontwikkelingsproject Tropicana te Rotterdam van zwembad naar kantoren uit te voeren binnen de doelstellingen van het genoemde programma. Deze doelstellingen zijn: de technische onderbouwingsstudie in gezamenlijk overleg te laten uitvoeren, dat een technische onderbouwing zal worden opgesteld voor een gebouw (en gebruiks-) concept dat het totale primaire energiegebruik per m2 WO (Ag) met minimaal 60% verlaagt ten opzichte van het referentiegebruik voor dat specifieke gebouw en bijbehorende gebruiksfunctie. Als referentiegebruik geldt het totaal gemiddeld energiegebruik van de afgelopen 3 jaar van gebruik voor dat specifieke gebouw, indien van toepassing gecorrigeerd voor leegstand. op loss ing en z ijn Bovendien geldt dat de ruimtewarmtevraag van het gebouw niet boven de 0,14 GJ/m2 WO mag komen. Binnen het gebied afgenomen warmte en/of koude van een warmte(-koude)net, kan ook deel uitmaken van de maatregelen om aan het energieambitieniveau te voldoen. Het primaire energiegebruik dat aan het warmtenet is gerelateerd, moet bepaald worden met behulp van de rendementen voor de desbetreffende installatie, zoals vermeld in de NEN 7120, de NVN 7125 dan wel op basis van gelijkwaardigheidsverklaring. De genoemde partijen verklaren deze ambitie bij gebleken technische en economische haalbaarheid te willen overwegen te realiseren. In 2-voud ondertekend, Datum: 6 februari 2012 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs P. Op 't Veld Lips pital Group J. Hendriks

Datum: [Datum van inzending] Betreft: Aanvraag technische onderbouwing binnen de tender Kantoren vernieuwen naar energieneutraal.

Datum: [Datum van inzending] Betreft: Aanvraag technische onderbouwing binnen de tender Kantoren vernieuwen naar energieneutraal. Aanbiedingsbrief SEV/Energiesprong Postbus 1878 3000 BW Rotterdam Datum: [Datum van inzending] Betreft: Aanvraag technische onderbouwing binnen de tender Kantoren vernieuwen naar energieneutraal. L.S.

Nadere informatie

Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid

Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid Provinciekantoor Houtplein te Haarlem Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid 15 juni 2013 Ir. J.W. (Jack) Ponsteen Cauberg-Huygen raadgevende ingenieurs BV Even voorstellen ir. Jack Ponsteen Vestigingsmanager

Nadere informatie

Kantoren vernieuwen naar Energieneutraal. Informatiebijeenkomsten

Kantoren vernieuwen naar Energieneutraal. Informatiebijeenkomsten Kantoren vernieuwen naar Energieneutraal Informatiebijeenkomsten Over Energiesprong Praktijkexperimenten voor vernieuwing volkshuisvesting van onderaf Programma s 1. Huren en Kopen 2. Verdichten en Verdunnen

Nadere informatie

Datum: [Datum van inzending] Betreft: Aanvraag Duurzaam renovatieproject binnen de tender Kantoren vernieuwen naar energieneutraal.

Datum: [Datum van inzending] Betreft: Aanvraag Duurzaam renovatieproject binnen de tender Kantoren vernieuwen naar energieneutraal. Aanbiedingsbrief SEV/Energiesprong Postbus 1878 3000 BW Rotterdam Datum: [Datum van inzending] Betreft: Aanvraag Duurzaam renovatieproject binnen de tender Kantoren vernieuwen naar energieneutraal. L.S.

Nadere informatie

1. Inleiding. Kantoren vernieuwen naar energieneutraal

1. Inleiding. Kantoren vernieuwen naar energieneutraal Kantoren vernieuwen naar energieneutraal 1. Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Bestaand Vastgoed. Hoe beweging krijgen in verduurzaming? Vincent Swinkels Mei 2011. DHV 2011 All rights reserved Openbaar

Bestaand Vastgoed. Hoe beweging krijgen in verduurzaming? Vincent Swinkels Mei 2011. DHV 2011 All rights reserved Openbaar Bestaand Vastgoed Hoe beweging krijgen in verduurzaming? Vincent Swinkels Mei 2011 DHV 2011 All rights reserved Openbaar Wat is er aan de hand? Circa 1/3 energiegebruik NL zit in gebouwde omgeving Focus

Nadere informatie

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda Wilt u weten hoe? Ga stap voor stap door onze aanpak: - Kennismaking Building4life - De Building4life werkwijze - Uitgewerkte case Amarant Tilburg Building4life Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus

Nadere informatie

Figuur 1: impressie Rabobank Dommelstreek te Geldrop. Figuur 2: uitleg ontwerpconcept oorwarmers

Figuur 1: impressie Rabobank Dommelstreek te Geldrop. Figuur 2: uitleg ontwerpconcept oorwarmers Omschrijving van het project Rabobank Dommelstreek heeft in Geldrop het bestaand kantoor herontwikkeld. Er is een kantoor ontstaan met alle faciliteiten onder één dak. Een vernieuwde omgeving die beter

Nadere informatie

Energieprestaties grondgebonden woningen

Energieprestaties grondgebonden woningen Energieprestaties grondgebonden woningen Meer wooncomfort met minder energie Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels Stap voor stap naar minder energiegebruik De overheid stelt steeds scherpere

Nadere informatie

Energieprestatie in de toekomst Verdouw Beurs 2.0

Energieprestatie in de toekomst Verdouw Beurs 2.0 Energieprestatie in de toekomst Verdouw Beurs 2.0 ing. A.F. (André) Kruithof Oktober 2015 Programma Op weg naar 2050: doelstellingen bestaande bouw & nieuwbouw BENG-indicatoren Energiezuinigheid in de

Nadere informatie

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Met passie, samenwerken en deskundigheid naar een blijvend duurzaam provincie kantoor

Nadere informatie

De bakens verzetten. Verduurzamen van commercieel vastgoed. Machiel Karels - consultant

De bakens verzetten. Verduurzamen van commercieel vastgoed. Machiel Karels - consultant De bakens verzetten Verduurzamen van commercieel vastgoed Machiel Karels - consultant Het glas is half leeg PROFIT 20-6- 20-6- Meer dan 25% van gebouwgebruikers klaagt over de huisvesting Ziekteverzuim

Nadere informatie

nearly Zero Energy Buildings

nearly Zero Energy Buildings nearly Zero Energy Buildings samen op weg naar energieneutraal Jan-Maarten Elias Unica Ecopower Naslag werk in whitepaper www.unica.nl Visie Gebouwen Faciliteren bedrijfsprocessen. Duurzame gebouwen zijn

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

De NESK kantoren duurzaam opgeleverd. Provinciekantoor Noord-Holland gebouwd voor de toekomst

De NESK kantoren duurzaam opgeleverd. Provinciekantoor Noord-Holland gebouwd voor de toekomst De NESK kantoren duurzaam opgeleverd Provinciekantoor Noord-Holland gebouwd voor de toekomst Tabel actoren Projectfase Organisatie Programma van Eisen (PvE) Ontwerp Bestek/Inkoop Realisatie Gebruik Provincie

Nadere informatie

De NESK scholen duurzaam opgeleverd. Focus-Huygens College gebouwd voor de toekomst

De NESK scholen duurzaam opgeleverd. Focus-Huygens College gebouwd voor de toekomst De NESK scholen duurzaam opgeleverd Focus-Huygens College gebouwd voor de toekomst Tabel actoren Projectfase Organisatie Programma van Eisen (PvE) Ontwerp Bestek/Inkoop Realisatie Gebruik Gemeente Heerhugowaard

Nadere informatie

Het kan minder! ing. P. Hameetman

Het kan minder! ing. P. Hameetman Het kan minder! ing. P. Hameetman manager innovatie BAM Vastgoed bv Inleiding Afbakening: Presentatie is toegespitst op woningbouw Verdieping van technische mogelijkheden 2 Klimaatakkoord Gemeenten en

Nadere informatie

De NESK scholen duurzaam opgeleverd. Het Klaverblad gebouwd voor de toekomst

De NESK scholen duurzaam opgeleverd. Het Klaverblad gebouwd voor de toekomst De NESK scholen duurzaam opgeleverd Het Klaverblad gebouwd voor de toekomst Tabel actoren Projectfase Organisatie Programma van Eisen (PvE) Ontwerp Bestek/Inkoop Realisatie Gebruik Janssen de Jong projectontwikkeling

Nadere informatie

Energiereductie met een ESCo. Jan-Maarten Elias Unica Ecopower

Energiereductie met een ESCo. Jan-Maarten Elias Unica Ecopower Energiereductie met een ESCo Jan-Maarten Elias Unica Ecopower Inhoud 1. Over Unica Ecopower 2. Huidige en toekomstige energie wetgeving 3. Wat is een ESCo 4. Europese Gedragscode voor ESCo s 5. Voorbeeld

Nadere informatie

Handleiding. Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw 1

Handleiding. Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw 1 Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw Handleiding Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw 1 Inhoudsopgave Tender Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw 1. Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw: Twee separate

Nadere informatie

Wie zijn wij? Van 0-meting tot haalbare business case. Programma. De methode. Meten van duurzaamheid. Heldere kijk op duurzaamheid.

Wie zijn wij? Van 0-meting tot haalbare business case. Programma. De methode. Meten van duurzaamheid. Heldere kijk op duurzaamheid. Van 0-meting tot haalbare business case Meer informatie: www.w-e.nl www.gprsoftware.nl ir. Janny Stevens (stevens@w-e.nl) ir. Saskia van Hulten (hulten@w-e.nl) Wie zijn wij? W/E adviseurs www.w-e.nl Saskia

Nadere informatie

Prestatiecontracten voor bestaand maatschappelijk vastgoed: slim besparen én verduurzamen

Prestatiecontracten voor bestaand maatschappelijk vastgoed: slim besparen én verduurzamen Prestatiecontracten voor bestaand maatschappelijk vastgoed: slim besparen én verduurzamen 6 december 2011 Albert Hulshoff Ede 22 maart 2012 Prestatiecontracten - Prestatiecontracten - ESCo-eigenschappen

Nadere informatie

Energieneutraal via de Passief bouwen route

Energieneutraal via de Passief bouwen route Energieneutraal via de Passief bouwen route ing. J.J.P. (Jan Pieter) van Dalen Slotsymposium 14 september 2015 Verbouw monument Verbouw van een monument Monument als bedoeld in art. 1 onder d (Monumentenwet

Nadere informatie

Financieringsconstructies Frisse Scholen in de Praktijk. Met minder geen genoegen nemen. in opdracht van

Financieringsconstructies Frisse Scholen in de Praktijk. Met minder geen genoegen nemen. in opdracht van Financieringsconstructies Frisse Scholen in de Praktijk Met minder geen genoegen nemen in opdracht van 1 ROC Koning Willem I College in Den Bosch Het Koning Willem I College heeft verschillende onderwijslocaties

Nadere informatie

Rapport. Energievisie ontwikkeling Haagstede Maarssen. projectnaam Haagstede Maarssenbroek te Maarssen projectnummer

Rapport. Energievisie ontwikkeling Haagstede Maarssen. projectnaam Haagstede Maarssenbroek te Maarssen projectnummer Rapport Aveco de Bondt Energievisie ontwikkeling Haagstede Maarssen bezoekadres postbus postcode telefoon e-mail internet Burgemeester van der Borchstraat 2 64 7450 AB Holten (0)548 85 3333 holten@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Privaat vastgoed. Optimaal renderend en toekomstbestendig

Privaat vastgoed. Optimaal renderend en toekomstbestendig Privaat vastgoed Optimaal renderend en toekomstbestendig Duurzaam huisvesten Royal HaskoningDHV is sinds jaar en dag een betrouwbare partner in commercieel vastgoed. Als adviseurs hebben wij mede het aanzicht

Nadere informatie

Wonen in kantoren, werkt dat?

Wonen in kantoren, werkt dat? Wonen in kantoren, werkt dat? De lettergrootte voor bijschriften is 12 Erik Cremers Adviseur Duurzame Leefomgeving Inleiding DGMR heeft uitgebreide ervaring renovaties en herbestemmingen Advisering van

Nadere informatie

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove Lindenhove Renovatie & Transformatie Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove ' Duurzaam & Comfortabel Met slimme combinaties van energiebesparende maatregelen en opwekking van duurzame energie komen

Nadere informatie

Schilindex. Kansen voor energiebesparing met de gebouwschilindicator in de nieuwe NEN 5128 en EPG. Gerrit Jan Kuiper NII

Schilindex. Kansen voor energiebesparing met de gebouwschilindicator in de nieuwe NEN 5128 en EPG. Gerrit Jan Kuiper NII Nederlandse Schilindex Kansen voor energiebesparing met de gebouwschilindicator in de nieuwe NEN 5128 en EPG Gerrit Jan Kuiper 1 Nederlandse Een goede schil is het halve werk 2 Schilindex = logisch denken

Nadere informatie

Rapport. Energievisie ontwikkeling Haagstede Maarssen. projectnaam Haagstede Maarssenbroek te Maarssen projectnummer

Rapport. Energievisie ontwikkeling Haagstede Maarssen. projectnaam Haagstede Maarssenbroek te Maarssen projectnummer Rapport Aveco de Bondt Energievisie ontwikkeling Haagstede Maarssen bezoekadres postbus postcode telefoon e-mail internet Burgemeester van der Borchstraat 2 64 7450 AB Holten (0)548 85 3333 holten@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Uitnodiging marktontmoeting FUMO-gebouw vol energie

Uitnodiging marktontmoeting FUMO-gebouw vol energie Uitnodiging marktontmoeting FUMO-gebouw vol energie De opgave De gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om in de komende jaren haar gemeentelijke vastgoedvoorraad gefaseerd te gaan verduurzamen. Het verduurzamen

Nadere informatie

Van inspanningsverplichting naar prestatiecontract nieuwbouw MFG Kaatsheuvel

Van inspanningsverplichting naar prestatiecontract nieuwbouw MFG Kaatsheuvel Bijlage 1 Van inspanningsverplichting naar prestatiecontract nieuwbouw MFG Kaatsheuvel Door Sunburst B.V. Ing. Joost de Roij en Ing. Joost Vermeer januari 2014 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 1. Van inspanningsverplichting

Nadere informatie

Datum: 6 februari 2012 Betreft: Aanvraag technische onderbouwing binnen de tender Kantoren vernieuwen naar energieneutraal.

Datum: 6 februari 2012 Betreft: Aanvraag technische onderbouwing binnen de tender Kantoren vernieuwen naar energieneutraal. Aanbiedingsbrief SEV/Energiesprong Postbus 1878 3000 BW Rotterdam Datum: 6 februari 2012 Betreft: Aanvraag technische onderbouwing binnen de tender Kantoren vernieuwen naar energieneutraal. L.S. Door middel

Nadere informatie

Trajectaanpak woningbouw van start met tien studies

Trajectaanpak woningbouw van start met tien studies Trajectaanpak woningbouw van start met tien studies, augustus 2011 2 Inleiding deed begin juni een nieuwe oproep voor projecten: de Trajectaanpak woningbouw. Ambitieuze projecten, want het gaat om woningen

Nadere informatie

Gevolgen van BENG-eisen op de gevel en het binnenklimaat 2 november 2016 Esther Gerritsen

Gevolgen van BENG-eisen op de gevel en het binnenklimaat 2 november 2016 Esther Gerritsen Gevolgen van BENG-eisen op de gevel en het binnenklimaat 2 november 2016 Esther Gerritsen Techniplan Adviseurs Installatieadviseur Advies & engineering Duurzaamheid & innovatie Realisatie & exploitatie

Nadere informatie

Toolkit Selectietool. duurzame woningbouw 2013. Een hulpmiddel voor het selecteren van het best passende energieconcept.

Toolkit Selectietool. duurzame woningbouw 2013. Een hulpmiddel voor het selecteren van het best passende energieconcept. duurzame woningbouw 2013 Toolkit Selectietool Een hulpmiddel voor het selecteren van het best passende energieconcept. 22 november 2013 In opdracht van: - Platform31 (Energiesprong) - GEN (Gebieden Energie

Nadere informatie

Grip op je energieprestaties -wat doet de NZEB-tool?

Grip op je energieprestaties -wat doet de NZEB-tool? Grip op je energieprestaties -wat doet de NZEB-tool? Masterclass door Clarence Rose, DNA in de Bouw / Azimut Bouwbureau en Carl-peter Goossen, DNA in de Bouw / BouwNext 2 Masterclass Introductie NZEB-tool

Nadere informatie

BENG. Bijna Energie Neutrale Gebouwen

BENG. Bijna Energie Neutrale Gebouwen BENG Bijna Energie Neutrale Gebouwen 1. Introductie 2. BENG methodiek 3. EPC versus BENG 4. Hoe kunnen we hierop inspelen? 1. BENG Introductie Introductie Nederlandse versie van de Europese wetgeving nearly

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Samenvatting bevindingen Energiescan

Samenvatting bevindingen Energiescan techniplan adviseurs bv R A A D G E V E N D I N G E N I E U R S B U R E A U SIH-103X1-E-MV002A blad 1 van 6 Status: CONCEPT Project : Hogeschool Windesheim Zwolle Onderwerp : Samenvatting bevindingen Energiescan

Nadere informatie

Roadmapenergiebesparing Nibbixweer. Nibbixweer energieneutraal: verantwoord investeren in een duurzame toekomst

Roadmapenergiebesparing Nibbixweer. Nibbixweer energieneutraal: verantwoord investeren in een duurzame toekomst Roadmapenergiebesparing Nibbixweer Nibbixweer energieneutraal: verantwoord investeren in een duurzame toekomst Voorwoord Beste lezer Nibbixweer staat voor samen leven in een duurzame omgeving. Het gemeentelijk

Nadere informatie

SBRCURnet Bouwlokalen. Samen Nul op de meter, bij woning renovatie. Henk Wegkamp 14-4-2015 vs1.1. 31 maart 2015

SBRCURnet Bouwlokalen. Samen Nul op de meter, bij woning renovatie. Henk Wegkamp 14-4-2015 vs1.1. 31 maart 2015 1 SBRCURnet Bouwlokalen Samen Nul op de meter, bij woning renovatie Henk Wegkamp 14-4-2015 vs1.1 Wat betekent Nul-op-de-meter? 4 Veel termen in gebruik Energieneutraal Energie-nota-nul EPC = 0 nzeb (nearly

Nadere informatie

installatie-arm ontwerpen verleden tijd?

installatie-arm ontwerpen verleden tijd? installatie-arm ontwerpen verleden tijd? 1 situatie tot enkele jaren geleden was duurzaamheid bij klimaatinstallaties comfort en vooral energiebesparing de koplopers bij het besparen op het energie waren

Nadere informatie

nergiebesparing in de ICT

nergiebesparing in de ICT nergiebesparing in de ICT Een koud kunstje? 10 April Green IT Energy Solutions Niels Sijpheer 3671 Meter (Q=m.g.h) 100 kg massa en 1 kwh arbeid: Hoe hoog kom ik? A Minder dan100 meter B Tussen 100 en 1000

Nadere informatie

Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV

Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV inhoud. Voorstelrondje Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV UKR en UKP- NESK prijs Hart van Oijen Onze gedachte over biogas Zijn wij op de goede weg? Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV Bewust en

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV december 2011 2010.0001-15 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie

Nadere informatie

F (zie toelichting in bijlage)

F (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden F (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 Milieu - Aandacht in de tijd 2/31

Nadere informatie

WORKSHOP ENERGIEVISIE

WORKSHOP ENERGIEVISIE WORKSHOP ENERGIEVISIE STELLING 1 Wij werken al vanuit een energievisie WAT ZIT ER IN EEN ENERGIEVISIE Hoe gaan we om met energie in bestaande bouw en in nieuwbouw, in zowel woningbouw als utiliteit en

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV juni 2011 2010.0001-07 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie

Nadere informatie

Presentatie Het morfologisch ontwerpproces in het project Vroomshoop Carl-peter Goossen

Presentatie Het morfologisch ontwerpproces in het project Vroomshoop Carl-peter Goossen Oog voor samenhang In samenwerking met Presentatie Het morfologisch ontwerpproces in het project Vroomshoop Carl-peter Goossen 1 22 Zorgappartementen te Vroomshoop 3 Duurzaamheid Moeten we het glas verduurzamen

Nadere informatie

RENOVATIE KANTOOR NOTITIE ENERGIEBESPARING EN INVESTERINGEN INHOUDSPOGAVE

RENOVATIE KANTOOR NOTITIE ENERGIEBESPARING EN INVESTERINGEN INHOUDSPOGAVE RENOVATIE KANTOOR NOTITIE ENERGIEBESPARING EN INVESTERINGEN INHOUDSPOGAVE SAMENVATTING 0. INLEIDING 1. ISOLATIE 2. INSTALLATIE 3. RAMEN EN KOZIJNEN 4. ZONWERING EN KOELING 5. VERLICHTING DIA duurzame auteur:

Nadere informatie

OBS De Wilgenstam DUURZAAM RENOVEREN MEERVOUDIGE OPBRENGST

OBS De Wilgenstam DUURZAAM RENOVEREN MEERVOUDIGE OPBRENGST OBS De Wilgenstam DUURZAAM RENOVEREN investeren in MEERVOUDIGE OPBRENGST WILGENSTAMSUSTINNODUURZAAMESCHOOL Aanleiding Ambitie om kennis duurzaam bouwen toe te passen op concreet project. Geheel vrijblijvend

Nadere informatie

Samenvatting. Een Ecovat INFRASTRUKTUUR is een plug and play :

Samenvatting. Een Ecovat INFRASTRUKTUUR is een plug and play : Introductie Aris de Groot Energie-, Installatie- en Bouw BV Postbus 2 5400 AA Uden Ing. A.W. (Aris) de Groot. Directeur/eigenaar Bezoekadres: Loopkantstraat 7a Uden Mobiel 0651.386511 Samenvatting Een

Nadere informatie

Bouwen is Vooruitzien

Bouwen is Vooruitzien Bouwen is Vooruitzien Energie van visie tot projecten Peter Op t Veld Inhoud Waar staan we? Europees energie en klimaatbeleid Tegenstelling collectief belang individueel belang Waar gaan we naar toe?

Nadere informatie

Verduurzaming Gouvernement

Verduurzaming Gouvernement Verduurzaming Gouvernement Agenda Welkomstwoord Omschrijving van de case door Provincie Limburg Van vraagstelling naar aanpak BREEAM als leidraad Analyse en scenario s Duurzaamheidskeuzes (interactief

Nadere informatie

... Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045... Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst! Waarde creëren Stadhuisplein. Veranderende overheid

... Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045... Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst! Waarde creëren Stadhuisplein. Veranderende overheid Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045 Energieneutraal Veranderende overheid Waarde creëren Stadhuisplein Zichtbaar maken van innovatie Als duurzame stad Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst!

Nadere informatie

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu ENERGIECONCEPTEN Advies op maat ENERGIE- KOSTEN Stelt u zich eens voor dat u 1,- per m 2 aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m 2. In een tijd van stijgende energiekosten zal dit in 10

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Aansluitplicht op het warmtenet

Notitie. Betreft: Aansluitplicht op het warmtenet Notitie Van: afdeling Bouw- en Woningtoezicht E-mail: bwt-bouwfysica@rotterdam.nl Telefoon: 14 010 Datum: 15 april 2016 Betreft: Aansluitplicht op het warmtenet Wat is het warmtenet? Het warmtenet levert

Nadere informatie

Bouwbesluit en Passief Bouwen

Bouwbesluit en Passief Bouwen Bouwbesluit en Passief Bouwen Welke (on)mogelijkheden zijn er vanuit de bouwregelgeving? ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur Energie & Duurzaamheid Programma Bouwbesluiteisen en Passief Bouwen Gezondheid

Nadere informatie

Presentatie Samen Nul op de meter Veranderingen energie denken. Carl-peter Goossen Ontwerpmanager. 24 maart 2015

Presentatie Samen Nul op de meter Veranderingen energie denken. Carl-peter Goossen Ontwerpmanager. 24 maart 2015 1 Presentatie Samen Nul op de meter Veranderingen energie denken Carl-peter Goossen Ontwerpmanager 2 Samen naar Nul op de meter Veranderingen energie denken en comfort 14 regio s in 11 landen 3 DNA in

Nadere informatie

Onze Ambitie : De gemeente OOsterhOut wil een DuurzAme gemeente zijn en een Actieve bijdrage leveren AAn een schone, veilige

Onze Ambitie : De gemeente OOsterhOut wil een DuurzAme gemeente zijn en een Actieve bijdrage leveren AAn een schone, veilige duurzaam bouwen in duurzaam bouwen in U overweegt om een kavel te kopen in de Contreie. Overweeg dan vooral ook om dat energiezuinig en duurzaam te doen. De gemeente Oosterhout heeft namelijk een regeling

Nadere informatie

SPECIMEN. E (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw. Dit gebouw. Standaard energiegebruik voor dit gebouw. 968,3 MJ/m 2

SPECIMEN. E (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw. Dit gebouw. Standaard energiegebruik voor dit gebouw. 968,3 MJ/m 2 Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking met gebouwen met overeenkomstige

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

23-10-2009 MiddenBeemster. Aanpak tussen gemeente en huurders. Duurzaam Woonbron

23-10-2009 MiddenBeemster. Aanpak tussen gemeente en huurders. Duurzaam Woonbron 23-10-2009 MiddenBeemster Aanpak tussen gemeente en huurders Duurzaam Woonbron Even voorstellen Jan Willem Croon, ambassadeur duurzaamheid Woonbron Ir. Bouwkunde TU Delft 10 jaar Stork contracting. 10

Nadere informatie

Duurzaamheid in Boswinkel Oost

Duurzaamheid in Boswinkel Oost Programma Waarom energiezuinig en duurzaam (ver)bouwen? Waarom energiemonitoring Duurzaamheid in Boswinkel Oost Energiemonitoring Velve Lindenhof, Enschede De energiezuinigste wijk van Enschede De uitvraag

Nadere informatie

ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN

ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN Wim van den Bogerd HOGERE DOEL Woonwijken met gezonde, energiezuinige en kwalitatief hoogstaande woningen waar het fantastisch wonen is! PROGRAMMA

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden voor voortgezet en beroeps- en hoger onderwijs

Subsidiemogelijkheden voor voortgezet en beroeps- en hoger onderwijs 29 september 2009 1 Subsidiemogelijkheden voor voortgezet en beroeps- en hoger onderwijs Selina Roskam programma adviseurs Energiebesparing in de gebouwde omgeving 29 september 2009 Dubbele winst voor

Nadere informatie

Datum: 18 februari 2013-22 januari 2014 Project: NAM-gebouw De Boo te Schoonebeek Referentie: 2012032 20079

Datum: 18 februari 2013-22 januari 2014 Project: NAM-gebouw De Boo te Schoonebeek Referentie: 2012032 20079 Datum: 18 februari 2013-22 januari 2014 Project: NAM-gebouw De Boo te Schoonebeek Referentie: 2012032 20079 Uitgangspunt Bestaand, oorspronkelijk gebouw had als gebruik een mix aan functies. Dit waren

Nadere informatie

BENG de nieuwe energieprestatie en de kansen voor bodemenergie

BENG de nieuwe energieprestatie en de kansen voor bodemenergie BENG de nieuwe energieprestatie en de kansen voor bodemenergie Ir. Harm Valk Nieman Groep 6 12 2016 BENG: op weg naar energieneutraliteit BENG => Bijna Energie Neutrale Gebouwen = nzeb => nearly Zero Energy

Nadere informatie

Van Beek. Grip op energie

Van Beek. Grip op energie Van Beek Grip op energie Van Beek: grip op energie Van Beek is specialist in het vertalen van meetgegevens naar concrete managementinformatie en adviezen. Wij doen dit bij uiteenlopende bedrijfsprocessen,

Nadere informatie

De NESK kantoren duurzaam opgeleverd. De Tempel gebouwd voor de toekomst

De NESK kantoren duurzaam opgeleverd. De Tempel gebouwd voor de toekomst De NESK kantoren duurzaam opgeleverd De Tempel gebouwd voor de toekomst Tabel actoren Projectfase Organisatie Programma van Eisen (PvE) Ontwerp Bestek/Inkoop Realisatie Gebruik Aurelius Monumenten BV (eigenaar/

Nadere informatie

System integrator. ing. Ad van der Aa Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV

System integrator. ing. Ad van der Aa Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV System integrator ing. Ad van der Aa Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV Huidige praktijk Gezond EPC DuBo A a n n e m e r Afgifte (St. LTV) Installateur Warmteverlies en koellast Regeltechniek Warmtepompen

Nadere informatie

Kenniscentrum InfoMil Energiebesparing bij een sportclub

Kenniscentrum InfoMil Energiebesparing bij een sportclub Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Energiebesparing bij een sportclub 23 januari 2017 Inhoudsopgave Energiebesparing bij een sportclub 3 Energiezuinige sportveldverlichting 3 Opwekken

Nadere informatie

Duurzaam Gebouwbeheer

Duurzaam Gebouwbeheer 2-daagse cursus Duurzaam Gebouwbeheer Gemeenten hebben verschillende gebouwen in beheer, zoals gemeentehuizen, kantoren en brandweerkazernes. Ook zijn er gebouwen eigendom van de gemeente, maar worden

Nadere informatie

Gebieden Energie Neutraal

Gebieden Energie Neutraal Gebieden Energie Neutraal Kennismaken met het programma GEN Liesbeth Schipper 27 september 2012 Inhoud Achtergrond Opzet GEN programma GEN Nieuwbouw Energieconcept Ontwikkel en businessmodel Omgeving GEN

Nadere informatie

Doelen duurzaam bouwen

Doelen duurzaam bouwen 1 Doelen duurzaam bouwen Duurzaam bouwen is hot. Geen wonder, u verhoogt de waarde van uw woning, verlaagt uw woonlasten, krijgt overheidssubsidies voor duurzame details, maar ziet u ook hoe comfortabel

Nadere informatie

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten Concepten EPC 0.4 Om een EPC 0.4 te realiseren voor de referentiewoningen zijn er verschillende concepten ontwikkeld die onderling verschillen op de wijze van ventileren en verwarmen. Aan de basis van

Nadere informatie

Rapport. Energievisie herontwikkeling zorgcentrum Merenhoef. projectnaam Zorgcentrum Merenhoef Maarssen projectnummer 11.0984

Rapport. Energievisie herontwikkeling zorgcentrum Merenhoef. projectnaam Zorgcentrum Merenhoef Maarssen projectnummer 11.0984 Rapport Aveco de Bondt Energievisie herontwikkeling zorgcentrum Merenhoef bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Reggesingel 2 202 7460 AE Rijssen (0)548 51 52 00 (0)548 51 85 65

Nadere informatie

ASR Renovatie Archimedeslaan 10 Utrecht. Projectbeschrijving BREEAM-NL

ASR Renovatie Archimedeslaan 10 Utrecht. Projectbeschrijving BREEAM-NL ASR Renovatie Archimedeslaan 10 Utrecht Projectbeschrijving BREEAM-NL Aanleiding De Raad van Bestuur van ASR heeft in 2009 het besluit genomen dat alle bedrijfsonderdelen uiterlijk ultimo 2015 in het gebouw

Nadere informatie

Energy Service Company: een kans voor u?

Energy Service Company: een kans voor u? 1 Energy Service Company: een kans voor u? Stand van zaken provinciale pilot & Kansen voor de installatiebranche Hans van der Heide Pilot provincie Friesland (1) Doel: Ervaring opdoen met het opzetten

Nadere informatie

Rapport energiecijfers kantoren

Rapport energiecijfers kantoren Rapport energiecijfers kantoren Dit rapport is aangemaakt op 08/31/10 om 11:31. De website Energiecijfers van NL Energie en Klimaat levert u actuele gegevens over energieprijzen en alle aspecten van energiegebruik

Nadere informatie

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016 Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden 11 februari 2016 1 Managementsamenvatting Inleiding De gemeente Leiden heeft in haar duurzaamheidsambitie doelen gesteld voor de korte

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 2/25 3/25 1. Praktijk van het verleden

Nadere informatie

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 04 OBS De Wilgenstam te Schiebroek uit jaren 50 ingrijpend verduurzaamd Samenvatting monitoring energie, binnenklimaat en gebruikerstevredenheid In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

BENG en NTA. Stand van zaken

BENG en NTA. Stand van zaken BENG en NTA Stand van zaken Ir. Harm Valk Nieman Groep ZEN-Platformbijeenkomst 20 juni 2017 BENG, maar ook ZEN! Integraal benaderen comfort gebruik energie Werkgroep BENG Nieuwe projecten BENG vanaf het

Nadere informatie

Passief Bouwen: waarom en hoe?

Passief Bouwen: waarom en hoe? Passief Bouwen: waarom en hoe? Ontwerpen en bouwen vanuit een visie ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur Energie & Duurzaamheid Passief Bouwen Kenmerken o hoogwaardige thermische schil o goed comfort

Nadere informatie

Energieke Zorgbouw. 5 oktober 2011. Wijnanda Willemse (Agentschap NL) Stefan van Heumen (TNO)

Energieke Zorgbouw. 5 oktober 2011. Wijnanda Willemse (Agentschap NL) Stefan van Heumen (TNO) Energieke Zorgbouw 5 oktober 2011 Wijnanda Willemse (Agentschap NL) Stefan van Heumen (TNO) Introductie Wijnanda Willemse adviseur NL Energie & Klimaat - Agentschap NL Voorheen SenterNovem Energiebesparing

Nadere informatie

Welkom. Moderator: Wietse Walinga. Op Locatie: Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Welkom. Moderator: Wietse Walinga. Op Locatie: Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Welkom Moderator: Wietse Walinga Op Locatie: Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Programma 9.40 uur Kansen voor Zorgvastgoed vanuit Nationaal Energieakkoord Door: Henk Postema & Marten Valk 10.15 uur

Nadere informatie

Een nieuwe woning in Zoetermeer 32 woningen in Oosterheem Groene Hart fase 2

Een nieuwe woning in Zoetermeer 32 woningen in Oosterheem Groene Hart fase 2 KLIMAATGARANT Een nieuwe woning in Zoetermeer 32 woningen in Oosterheem Groene Hart fase 2 De energie van morgen vandaag in huis Een energieneutrale woning: het kan! De verkoop van de woningen in het project

Nadere informatie

Bouwfysisch rekenen. voorspelt resultaten

Bouwfysisch rekenen. voorspelt resultaten 1 Bouwfysisch rekenen Passiefhuis Specialist European certified passive house designer voorspelt resultaten Passiefhuis Veranderingen energie denken Van EPG naar NZEB 6-8 oktober 2015 Carl-peter Goossen

Nadere informatie

Te Huur Laan van Malkenschoten 40, Apeldoorn Volledig gerenoveerd kantoorgebouw Energielabel A FizzionParc biedt hoog serviceniveau www.rodenburg.

Te Huur Laan van Malkenschoten 40, Apeldoorn Volledig gerenoveerd kantoorgebouw Energielabel A FizzionParc biedt hoog serviceniveau www.rodenburg. Laan van Malkenschoten 40, Apeldoorn Volledig gerenoveerd kantoorgebouw Energielabel A FizzionParc biedt hoog serviceniveau Sequoia Building is gebouwd in de jaren '80 van de vorige eeuw en heeft een totale

Nadere informatie

COBRA KWARTIER. Amstelveen

COBRA KWARTIER. Amstelveen COBRA KWARTIER Amstelveen Innovatief Transformeren van wonen naar werken 3 Cobra Kwartier: luxe huurappartementen in voormalige kantoortoren Een voormalig kantoorgebouw aan het Kostverlorenhof in Amstelveen

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel Diep onder Drenthe 12-6-2012 Door Wouter Deddens

Nieuwveense Landen Meppel Diep onder Drenthe 12-6-2012 Door Wouter Deddens Nieuwveense Landen Meppel Diep onder Drenthe 12-6-2012 Door Wouter Deddens MeppelEnergie Lokaal Duurzaam EnergieBedrijf MeppelEnergie Openingshandeling op 26-1-2012 Duurzame energie voor de woonwijk Nieuwveense

Nadere informatie

Een slim, duurzaam gebouw hoe maak je dat?

Een slim, duurzaam gebouw hoe maak je dat? Een slim, duurzaam gebouw hoe maak je dat? Donderdag 10 november Jan Kadijk, Hoofd DGBC Academy 2 3 4 6 7 8 9 DGBC: Onze rollen Stimuleren Communiceren Verbinden Inspireren Opleiden Certificeren BREEAM:

Nadere informatie

Inhoud. Achtergrond Begrippen en definities Facts and figures. Uitdagingen richting energieneutraal

Inhoud. Achtergrond Begrippen en definities Facts and figures. Uitdagingen richting energieneutraal Inhoud Achtergrond Begrippen en definities Facts and figures Woningen nieuw en renovatie utiliteit: scholen en kantoren als voorbeeld Uitdagingen richting energieneutraal RVO en energieneutrale gebouwen

Nadere informatie

Samen voor positieve energie. Zonder invloed op het klimaat. Gratis!

Samen voor positieve energie. Zonder invloed op het klimaat. Gratis! Samen voor positieve energie Zonder invloed op het klimaat. Gratis! 1 VISIE OP DE ENERGIETRANSITIE 2050 Geen fossiele brandstoffen gebruik De mens beïnvloedt het klimaat niet Energie is gratis Wij richten

Nadere informatie