1. DAF-prestaties. Voor het bepalen van de DAF-prestaties wordt gebruikt gemaakt van het instrument GPR-Gebouw.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. DAF-prestaties. Voor het bepalen van de DAF-prestaties wordt gebruikt gemaakt van het instrument GPR-Gebouw."

Transcriptie

1 1. DAF-prestaties Voor het bepalen van de DAF-prestaties wordt gebruikt gemaakt van het instrument GPR-Gebouw. De gemeente Apeldoorn is eigenaar van een hoofdlicentie van GPR-Gebouw. Ontwikkelaars en architecten die in Apeldoorn een bouwproject gaan realiseren kunnen via de gemeente een gratis sublicentie aanvragen. a. De minimale prestaties voor woningbouw zijn: Totaal Woonkwaliteit Gezondheid Afval Water Materialen Energie Minimale GPR 1 -scores 8,0 7,5 vrij vrij vrij 8,5 47,0 b. Naast de hierboven geformuleerde minimale GPR-scores geldt een korte lijst van verplichte maatregelen: De ontwikkelaar realiseert een EPC van maximaal 0,80 op casco. Dat wil zeggen dat de eventuele effecten van een lokaal warmtedistributienet of warmtepompen niet worden meegerekend in die EPC1. Indien de werkelijke EPC tengevolge van warmtedistributie of warmtepompen lager is, dan mag deze lagere EPC worden ingevoerd in GPR; De ontwikkelaar verplicht zich uitsluitend hout uit goed beheerde bossen toe te passen; De ontwikkelaar verplicht zich geen uitloogbaar hout buiten toe te passen; De ontwikkelaar verplicht zich aansluitingen te realiseren t.b.v. hotfill (af-)wasmachines; De ontwikkelaar verplicht zich de hemelwaterafvoer af te koppelen van het rioleringsstelsel conform artikel van de Bouwverordening 1996; De ontwikkelaar verplicht zich de woningen geschikt maken voor actieve zonne-energie; De ontwikkelaar verplicht zich, in afwachting van het opnemen in het bouwbesluit, om nu reeds een buitenruimte en fietsenberging bij de woning te realiseren. 1 Genoemde GPR-scores zijn gebaseerd op GPR-Gebouw versie 3.2. In afwijking van de werkelijke situatie hoeft bij het thema Energie in GPR bij onderdeel 1.1 geen vinkje te worden gezet voor EPC-eis in het Bouwbesluit is aangepast. Achtergrondinformatie over GPR is te vinden op de website 2 Er moet in de berekening van de EPC op casco worden uitgegaan van een fictieve HR-107 combi-ketel met een tapwater rendement van 75%. De EPC die hoort bij de werkelijke warmtevoorziening met warmtelevering of warmtepompen wordt ingevoerd in de GPR module Energie in het vakje Qpres; totaal / Qpres; toelaatbaar. 1

2 2. Procedure woningbouw Voor wat betreft het toepassen van de GPR-methode geldt de volgende procedure: a. Voor GPR-Gebouw wordt versie 3.2 gehanteerd. b. De ontwikkelaar kan via de gemeente een gratis sublicentie aanvragen van GPR- Gebouw. c. Het verdient aanbeveling om al in de VO-fase een voorlopige GPR-invoer aan de gemeente voor te leggen. Dit kan in een latere fase voor beide partijen pijnlijke discussies voorkomen. d. Gelijktijdig met de bouwaanvraag moet er worden aangeleverd: een bestek of een volledige technische omschrijving een digitale EPC-berekening in de vorm van een EPW-bestand een beschrijving van de uitgangspunten voor de EPC-berekening een definitief GPR-bestand Aanbevolen wordt om vooraf zelf de EPC-berekening te controleren met behulp van EPCheck (zie website EPCheck.asp). e. De gemeente heeft het recht om de GPR-invoer te toetsen. De maximale EPC zal aan de hand van de ingediende EPC-berekening en aanvullende documenten worden getoetst. f. Gedurende de bouwfase behoudt de bouwer de mogelijkheid om, ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, van andere materialen of producten gebruik te maken, zolang de GPR-scores voor de zes thema s en de gemiddelde score maar aan de eisen blijven voldoen. Dit dient door middel van het aanleveren van een aangepaste GPR-invoer bij de afdeling Bouwzaken te worden aangetoond. Indien de gemeente niet akkoord gaat met de voorgestelde wijziging, dan zal ze dat binnen twee weken na ontvangst aan de aanvrager melden; g. De gemeente heeft het recht om na afloop van de bouwfase vast te stellen, of de woning is uitgevoerd zoals in de definitieve documenten is aangegeven. h. Voor het aantonen van het gebruik van hout uit goed beheerde bossen2, stuurt de ontwikkelaar de gemeente (Bouwzaken) binnen één maand na oplevering van de woning de originele bewijsstukken van het toegepaste gecertificeerde hout. Indien in GPR gekozen is voor het toepassen van FSC-hout, dan zijn dat de originele Chain of Custody (COC) -certificaten (zie informatieblad FSC Chain of Custody certificering op de site ). i. Indien is gekozen voor het opstellen van een gebruikershandleiding, dan moet deze bij de oplevering zowel aan de bewoners als aan de afdeling Bouwzaken worden verstrekt. 3 Het gaat hier om de nationaal goedgekeurde certificaten (BRL). Bij voorkeur FSC, maar (bijvoorbeeld wegens onverkrijgbaarheid) ook Keurhout en daarmee PEFC. Maleisische MTCC certificaten zijn niet door Keurhout goedgekeurd en gelden niet als betrouwbaar duurzaam geproduceerd. 2

3 Toelichting op DAF-prestaties woningbouw nieuwbouw 1. Energieprestatie De gemeente Apeldoorn heeft al lang hoge ambities op het gebied van duurzame ontwikkeling van de stad. Deze ambities zijn onder meer vastgelegd in 1997 in de nota Apeldoorn ontwikkelt Duurzaam, Aanpasbaar en Flexibel, de zogenaamde DAF-nota en in de nota Apeldoorn Duurzaam, Zo doen we dat hier uit Als lange termijn doelstelling wordt gesproken over het reduceren van de milieubelasting per eenheid van welvaart met een factor 20!!! Iets dichterbij ligt het bereiken van de status Energieneutrale Stad in Apeldoorn moet dan netto geen gebruik meer maken van fossiele energiebronnen. Om dat doel te bereiken is een optimale combinatie nodig van technologieën aan de aanbod- en de vraagzijde van de energieketen. Op het pad naar Energieneutrale Stad zijn er de afgelopen jaren al belangrijke stappen gezet, zoals het zonne-energieproject in Zevenhuizen, de geplande bouw van windturbines op de Ecofactorij en de realisatie van een warmtenet. Met deze acties komt het tussendoel voor 2008, namelijk 10% duurzaam energie, belangrijk dichterbij. Het jaar 2020 lijkt ver weg, maar realisatie van woonwijken en windenergieprojecten hebben een lange voorbereidingstijd. Om koers te houden richting de gestelde lange termijn doelen, moeten op alle plaatsen waar fysieke ingrepen plaatsvinden, de kansen worden benut. Dit houdt in dat niet alleen de gemeente zich hiervoor moet inspannen, maar dat ook van alle investeerders een bijdrage zal worden gevraagd. Het gaat hier ook niet alleen om keuzen voor later, maar tevens om kwaliteit en besparingen, en dus om opbrengsten nu, voor zowel de investeerders als de bewoners. Voor nieuwbouwprojecten betekent dit, dat de beoogde kwaliteit meteen vanaf het begin moet worden aangebracht, omdat dat later slechts tegen zeer hoge kosten en met grote inspanning kan gebeuren. Voor nieuwe woningen geldt een energieprestatie coëfficiënt (EPC) op casco die lager of gelijk is aan 0,8 dus zonder meerekening van de effecten van een eventueel aanwezig warmtenet of warmtepompen. Aanvullend geldt er een aantal andere maatregelen, die worden beschreven in het document Vereisten betreffende energieprestatie en Duurzaam, Aanpasbaar en Flexibel bouwen van woningen. Het is belangrijk dat door de bewoners optimaal gebruik gemaakt wordt van de aan te brengen hotfill-aansluitingen voor was- en afwasmachines. In bijlage 2 worden deze aansluitingen toegelicht. In de te leveren gebruikershandleiding zal aan deze aansluitingen ruime aandacht moeten worden besteed. 2. Duurzaam, aanpasbaar en flexibel bouwen In de DAF-nota zijn in 1997 de ambities vastgelegd en toegelicht die de gemeente hanteert op het gebied van duurzame stedenbouw en duurzaam, aanpasbaar en flexibel bouwen voor zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw. Als instrument voor het formuleren van de ambities op het gebied van duurzaam bouwen (DuBo), het vastleggen van afspraken en het toetsen en controleren van deze afspraken in de uitvoeringsfase van woningbouwprojecten wordt in Apeldoorn het prestatie-instrument GPR-Gebouw gehanteerd. De belangrijkste voordelen van het werken met milieuprestaties boven het gebruik van lange lijsten met verplichte maatregelen zijn voor opdrachtgever en architect de grotere ontwerpvrijheid, het gebruiksgemak en de inzichtelijkheid. Het gebruik van bijvoorbeeld milieubelastende materialen kan elders in het ontwerp worden gecompenseerd, mits de prestaties binnen de afgesproken bandbreedtes blijven. 3

4 In bijlage 1 is een groot aantal websites vermeld waar nadere informatie over energie en over duurzaam, aanpasbaar en flexibel bouwen te vinden is. 3. GPR-Gebouw Het computerprogramma GPR-Gebouw brengt de milieueffecten van een woning kwantitatief in kaart en houdt rekening met de effecten gedurende de gehele levensloop van de woning. Vanaf grondstofwinning, via productie van bouw materialen, bouw, gebruik en beheer, onderhoud, renovatie en herbestemming tot uiteindelijk sloop en hergebruik. GPR-Gebouw sluit aan bij de nationaal en internationaal erkende levenscyclusanalyse (LCA). Het programma berekent de milieuprestatie voor de thema s Energie, Materialen, Water, Afval, Gezondheid en Woonkwaliteit. De gebruiker vinkt de toe te passen maatregelen aan en ziet direct het effect op de score voor het betreffende thema. De benodigde tijd voor het invoeren van een woning is beperkt. Meestal gebeurt deze invoer door de architect. Zowel de ingestelde niveau s die moeten worden behaald als de scores die horen bij de invoer voor het project, worden in een staafdiagram weergegeven. Na afronding van de invoer kan een zogenaamd Consumentenlabel worden geprint, waarin zowel in getallen als met sterren de prestaties voor de zes thema s worden weergegeven. Het instrument GPR-Gebouw is voor verschillende doeleinden geschikt: het opstellen van milieuambities; het analyseren, optimaliseren en vergelijken van woningontwerpen; het toetsen van een woningontwerp aan eisen of ambities; het meetbaar maken van milieuprestaties het vastleggen van gedetailleerde afspraken het communiceren met de kopers of huurders over de milieuprestaties van de woning Een prestatie-instrument als GPR-Gebouw maakt het mogelijk om vrijheid voor de opdrachtgever en architect te combineren met uniformiteit en eenduidigheid. De gemeente Apeldoorn is eigenaar van een hoofdlicentie van GPR-Gebouw. Opdrachtgevers en architecten die in Apeldoorn een bouwproject gaan realiseren kunnen via de gemeente een gratis sublicentie aanvragen. 4

5 GPR Gebouw 3.1 Gebouwcategorie: woongebouwen, nieuwbouw Bew aar Variant Kopieer Overzicht Print Overzicht Print Alle Modules Consumenten Label Ga naar Maatlat GF Ontwerp Variant dossiernummer opdrachtgever plaats type gebouw GPR-scores 8,7 8,2 7,2 7,6 7,1 9,1 ingevoerd door aantal woningen 8,5 8,0 7,0 7,0 7,0 8,5 datum invoer aantal lagen laatste wijziging gebruiksoppervlak [m2] CO2-reductie per woning per jaar referentiewoning TUSSENWONING op energiegebruik 35% op materiaalgebruik 50% totaal per woning 39% Energie Materialen Afval Water Gezond- Woonheid kw aliteit W/E adviseurs duurzaam bouwen. Gebruik zonder geldige (sub)licentie is niet toegestaan. 4. FSC-hout In GPR kan de score voor materialen worden verbeterd door het toepassen van FSC-hout. Het FSC-keurmerk geeft de beste garantie dat hout duurzaam geproduceerd is. Informatie over toepasbare houtsoorten en leveranciers vindt u op de site Op deze site is ook informatie te vinden over de chain of custody (COC) -certificering. In zijn algemeenheid zijn de meeste veel gebruikte houtsoorten in de gangbare maten goed verkrijgbaar met FSC-certificaat, mits bijtijds besteld. Soort hout en de maten en hoeveelheden bepalen de levertijd. Relatief onbekende tropische houtsoorten zijn vaak goede alternatieven en zijn met FSC-certificaat goed verkrijgbaar. Naaldhout en Europees hardhout zijn als alternatieven met FSC-certificaat vaak gemakkelijker te leveren dan tropisch hout. 5

6 Bijlage 1. Nadere informatie over duurzaamheid Links naar een groot aantal sites over (duurzaam) bouwen: (Nationaal Dubocentrum) (Startpagina) Sites over energie: (Projectbureau Duurzame Energie) (Nieuwbouw en EPN) (Voorbeeldprojecten verlaagde EPC) (Cijfers en tabellen) (Duurzame energie in woningen) (Duurzame energie en gebouwen) (Organisatie voor Duurzame Energie) (Berekening van lengte en richting van schaduwen) (Windenergie) (Windenergie in gebouwde omgeving) (Warmte terugwinning uit afvalwater) (Fabels over isolatie) Sites over subsidies en groene financiering: (Groen beleggen en groen financieren) (Groene Hypotheken) (Subsidies) Sites over GPR: htm~fr_content Diversen: (Infobladen SBR) (Praktijkboek Gezonde Gebouwen) (FSC Nederland) (Materialen en producten) (Publicaties SBR) (Publicaties verkrijgbaar bij Nationaal Dubocentrum) (Kringloop bouwmaterialen) (VIBA-Expo) (Economische waardering van natuur) (Basisdocument Wat is duurzaam bouwen ) (55 gerealiseerde duurzaamheidsprojecten in Apeldoorn) 6

7 Bijlage 2. Hotfill wasmachines en vaatwasmachines Algemeen Het beperken van het energiegebruik is een belangrijke maatschappelijke opgave. Helaas gaat bij het machinaal wassen en afwassen veel kostbare energie verloren indien koud water elektrisch wordt opgewarmd. Het maken van warmte uit nietduurzaam opgewekte elektriciteit is namelijk een veel minder efficiënt proces dan het maken van warmte direct uit fossiele brandstof, of nog beter, door gebruik te maken van zonneboilers of van (rest)warmte zoals deze bijvoorbeeld in Zuidbroek wordt geleverd. Het in een wasmachine of vaatwasmachine opwarmen van het koude water via elektrische verwarmingselementen kan wel 80% van de totale energiekosten van een wasbeurt uitmaken. Met hotfill kan fors worden bespaard op deze energiekosten en op de CO2 uitstoot. Deze besparing wordt verkregen door de (vaat)wasmachine te vullen met warm water afkomstig uit zonneboiler, combiketel of warmtenet. Hierdoor hoeft de machine zelf nauwelijks nog te verwarmen. Hotfill wasmachines Een wasmachine heeft voor het wasproces zowel warm als koud water nodig (zie wasmachine ). Er zijn in Nederland slechts enkele wasmachines te koop die speciaal als hotfill apparaat zijn ontwikkeld: de typen Asko W6762 L KBL, Asko W6021 (optie), Miele W 3525 WPS Allwater en de Miele W 2525 WPS Allwater. Andere, en ook bestaande machines, kunnen als hotfill machine worden gebruikt, door ze aan te sluiten op een speciaal voorschakelapparaat, bijvoorbeeld de MS1002. Werking Bij de wasmachine moeten twee waterleidingen zitten. Een voor warm water en een voor koud water. Deze twee leidingen worden op elkaar aangesloten middels een koppelstuk. Dit koppelstuk is voorzien van een temperatuursensor. Beide leidingen zijn voorzien van een magneetventiel. De besturing van de hotfill vergelijkt de ingestelde temperatuur met de temperatuur in het koppelstuk en zal afhankelijk van het verschil hiertussen de magneetventielen verder openen of sluiten. Eenvoudige aansluiting De aansluiting van de hotfill is zeer eenvoudig en vereist geen enkele ingreep in uw bestaande wasmachine. De stroomvoorziening van de wasmachine loopt via een tussenstekker van de hotfill. Een extra stopcontact is dus niet nodig. Timer Doordat de begintijd door middel van een timer is in te stellen kan er eenvoudig gebruik gemaakt worden van het nachtstroomtarief. Kostenbesparing Wat een wasbeurt exact kost verschilt per wasmachine en per programma. Hoe ouder de wasmachine, hoe meer water opgewarmd moet worden. De besparingen in energiekosten voor het wassen bedragen bij het toepassen van hotfill ongeveer 50%. Uitgaande van een gemiddeld huishouden van vier personen, bespaart de hotfill circa 300 kwh elektriciteit per jaar, waarmee de MS1002 zich in enkele jaren terugverdient. Meer informatie over de MS1002 is te vinden op de site product2.htm. Een ander merk voorschakelapparaat met dezelfde functie is de Aqua Mix. (zie ). Hotfill vaatwasmachines Alle vaatwasmachines kunnen in principe volstaan met uitsluitend een warmwateraansluiting. Het enige probleem dat zich hierbij voordoet is, dat de waterinlaat van veel vaatwasmachines kunststof onderdelen bevat. Veel fabrikanten kunnen of willen niet garanderen, dat deze onderdelen bestand zijn tegen warm water. 7

8 Op de website staan 65 (nieuwe) vaatwasmachines vermeld die zowel energiezuinig zijn (minder dan 1,2 kwh), op een redelijk lage temperatuur werken (max 65 graden) en weinig water gebruiken (max 16 liter). Van deze machines staat bij de typen Bosch SKT 3002 Piccolo, AEG Favorit Perfecta AA en AEG Favorit S expliciet aangegeven dat ze de mogelijkheid hebben warm water in te laten. Wanneer de watertemperatuur begrensd is tot zo n 60 graden, dan zullen ook de overige typen waarschijnlijk probleemloos met warm water kunnen worden gevoed. Verantwoording Bovenstaande informatie is onder meer afkomstig van de Energieadviseurs (www.energieadviseurs.nl ) en van Uitgeverij en projectbureau Aarde-Werk te Den Haag (www.aarde-werk.nl ). 8

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Zelf duurzaam en energiezuinig bouwen: de gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar

Zelf duurzaam en energiezuinig bouwen: de gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar Particuliere nieuwbouw in Lelystad Zelf duurzaam en energiezuinig bouwen: de gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar Zelf een woning bouwen in Lelystad? De gemeente stimuleert duurzaam- en energiezuinig

Nadere informatie

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Afdrukdatum 02 08 2010 1 Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

UCI Utility Concepts & Innovations

UCI Utility Concepts & Innovations UCI Utility Concepts & Innovations Rapportage van UCI aan SenterNovem Handreiking implementatie energie-exploitatiemodellen of hernutsen met de Energie Exploitatie Maatschappij UCI, Utility, Concepts &

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Definitief Rapport. Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel. Gemeente Bloemendaal

Definitief Rapport. Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel. Gemeente Bloemendaal Definitief Rapport Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel Gemeente Bloemendaal Betrokkenen: Mevr. J. Glorie Gemeente Bloemendaal Dhr. J. van Kessel Milieudienst IJmond Dhr. M.

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling

Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling EINDRAPPORT CREM-project nr. 10.E45 Marcel van Westerhoven (uitvoering) Drs. Victor de Lange (projectleiding) Amsterdam, 23 juni 2010 CREM BV Spuistraat

Nadere informatie

Energiebesparing in de Industrie

Energiebesparing in de Industrie Kenniscentrum Design en Technologie Energiebesparing in de Industrie Vademecum energiebesparingsmaatregelen in bestaande bedrijven Kom verder. Saxion. saxion.nl/energiebesparing Het project Energie Prestatie

Nadere informatie

Corporatie Governance Duurzaamheid

Corporatie Governance Duurzaamheid Corporatie Governance Duurzaamheid Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl ir. Bart Hoevers MRE Partner Deloitte FAS Real Estate Advisory 06 120 116

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB)

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) VISIE HEETEC Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) Stichting Duurzaam Heeten www.duurzaamheeten.nl 19 maart 2011 Bladzijde 1 van 14 Inhoud Inleiding 2 Doelstellingen.... 3 Uitgangspunten.

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

Groen licht voor duurzame kantoren?

Groen licht voor duurzame kantoren? Een onderzoek naar de relatie tussen duurzame kantoren en hun financiële prestaties. MRE master proof Drs. Jelena van den Broek 2007-2010 Begeleiders ASRE: NS Poort: dr. Nils Kok mr Ellen Boersma Voorwoord

Nadere informatie

Duurzame Energie bedrijfsbezoeken

Duurzame Energie bedrijfsbezoeken Duurzame Energie bedrijfsbezoeken 2009 J.H. Gielen, maart 2010 C point Horst Hoofdstukken 1. Opdracht, aanmelding en planning... 2 1.1 Opdracht... 2 1.2 Aanmeldingen en extra werving... 2 1.3 Selectie...

Nadere informatie