Rotterdam Ga teway to Europe. De koers naar 2030

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rotterdam Ga teway to Europe. De koers naar 2030"

Transcriptie

1 Rotterdam Ga teway to Europe De koers naar 2030

2

3 Rotterdam Gateway to Europe De koers naar 2030 Voor u ligt Rotterdam Gateway to Europe, de koers naar Een strategisch document dat de koers beschrijft die Rotterdam de komende jaren wil varen. Een koers die op ruimtelijk en economisch gebied zal bijdragen aan de kwaliteit van de stad en de omliggende regio. Onze koers voert langs twee sporen. Het eerste spoor is vooral een economisch spoor. We moeten uitbouwen waar we sterk in zijn: Rotterdam als internationale havenstad. De haven is van oudsher een belangrijke bron van werkgelegenheid. Tegelijkertijd willen wij de komende jaren vooral de medische en de creatieve sectoren in de stad verder ontwikkelen. Met het Erasmus MC hebben we een medisch centrum van wereldklasse binnen onze stadsgrenzen en de creatieve sector wordt wel gezien als dé bron voor nieuwe werkgelegenheid. In Rotterdam is deze sector een snelle groeier. Het tweede spoor behelst het verbeteren van het leefklimaat in de stad: Rotterdam als aantrekkelijke woonstad. De stadshavens nemen hierbij een unieke positie in. De beide sporen versterken elkaar. Wat goed is voor de economische ontwikkeling is ook goed voor de stad, en wat goed is voor de stad schept goede condities voor economische ontwikkelingen. Deze koers naar 2030 is niet nieuw en het is geen optelsom van bestaande wensen en voornemens. Het is de weerslag van een denkproces dat al een aantal jaren leeft in de stad. Het is de strategische richting waarin Rotterdam zich wil ontwikkelen. Daarbij moeten we keuzes maken. Om zelf sterker te worden, maar ook om binnen de Randstad een krachtige speler te kunnen zijn. Want op internationaal niveau is de Randstad dé economische regio in Nederland die de concurrentiestrijd met de grote stedelijke agglomeraties in Europa en de rest van de wereld aankan. Een strijd die de komende jaren naar verwachting vooral gevoerd zal worden op het terrein van de kennis- en dienstengeoriënteerde economie. De komende jaren moeten dan ook in het teken staan van de versterking van een internationaal concurrerend vestigingsmilieu in de Randstad. Daarvoor is een forse investeringsopgave nodig en die moeten we gezamenlijk oppakken. Mr I.W. Opstelten Burgemeester van Rotterdam

4 Inhoudsopgave Analyse: wat heeft Rotterdam te bieden? 7 Strategische keuzes 11 Investeringsprogramma 25 De koers naar 2030: een samenvatting 29 Colofon Vastgesteld door B&W op 28 februari 2006 Uitgave: ds+v / OBR, Gemeente Rotterdam Werkgroep: Loet Albrecht, Nick van den Berg, Olav Beugels, Pieter de Greef, Marco den Heijer, Miriam van Lierop, Jan Oosterman, Merle Pijlman, Bertus Postma Eindredactie: Cora Buitendijk Tekenwerk: ds+v / RO Vormgeving: ds+v / Communicatie Illustraties Rotterdam CS: Team CS Informatie: Jeroen Laven, ds+v / RO (010) en Merle Pijlman, OBR / Strategie (010)

5 Rotterdam Gateway to Europe De koers naar 2030 Inleiding In Europees verband wordt het concept regio steeds belangrijker. De verwevenheid van Rotterdam met Amsterdam, Den Haag en Utrecht - beter bekend als de Randstad - is vergelijkbaar met andere grootstedelijke gebieden in Europa. Het is van groot belang dat de Randstad de internationale concurrentiestrijd tussen stedelijke regio s aan kan blijven gaan. Deze strijd zal de komende jaren naar verwachting vooral gevoerd worden op het terrein van de kennis- en dienstengeoriënteerde economie. Stedelijke regio s moeten wedijveren om innovatieve bedrijvigheid en kenniswerkers aan te trekken en vast te houden. De Randstad is bij uitstek de economische regio in Nederland die hierbij internationaal een rol van betekenis kan spelen. De belangrijkste uitdaging voor de Randstad is een concurrerende regio in Noord-West Europa te worden. Om op gelijk niveau met deze gebieden te kunnen blijven concurreren werken onze grote vier aan meer samenhang en onderlinge versterking. De eigen regio s van de steden spelen hier een belangrijke rol in. Dit proces wordt gestuurd door de Holland 8. Hierin werken de burgemeesters van de vier grote steden en de commissarissen van de koningin van de vier betrokken provincies samen. Dit document beschrijft de strategische koers van rol die Rotterdam op ruimtelijk-economisch terrein wil en kan spelen. De aantrekkelijkheid van de Nederlandse economie voor internationaal opererende bedrijven wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin die bedrijven gebruik kunnen maken van agglomeratievoordelen en waarin ze toegang krijgen tot internationale transportnetwerken. Om dit te kunnen bieden investeert het Rijk de komende jaren op grote schaal in de versterking van een internationaal concurrerend vestigingsmilieu in de Randstad. Het Rijk wil alle knelpunten die gebiedsspecifieke kansen van nationaal belang in de weg staan wegnemen, zoals blijkt uit de Nota s Ruimte en Pieken in de Delta. 5 Deze strategische koers bevat de gewenste ruimtelijk-economische ontwikkeling van Rotterdam op hoofdlijnen. De koers volgt twee sporen. Het eerste spoor is gericht op economische versterking en bouwt voort op de verworvenheden van Rotterdams internationale haven. Dit spoor is onderverdeeld in drie hoofdlijnen, te weten excellente haven, een moderne en complete binnenstad en internationaal knooppunt. Het tweede spoor richt zich op de aantrekkelijke stad die de economische versterking ondersteunt en mogelijk maakt. Het hoofddoel binnen dit spoor is dan ook het realiseren van een aantrekkelijke woonstad. Rotterdam moet een prettige stad zijn om in te wonen, werken en recreëren. Dat is de stad niet alleen verplicht aan zijn bewoners, maar het is ook een belangrijke conditie voor een gunstig vestigingsklimaat, wat nieuwe bewoners, bedrijven en voorzieningen aantrekt. De ambitie van Rotterdam is om te groeien naar inwoners. Rotterdam heeft de afgelopen jaren hard en met zichtbaar resultaat gewerkt aan de kwaliteit van de stad. De stad moest op orde, met name op de gebieden schoon, heel en veilig. Die klus is nog niet geklaard. Er zijn nog steeds problemen in de stad. Ze voeren niet de boventoon, maar we moeten ze ook niet verdoezelen. De dingen bij hun naam noemen én aanpakken, dat is immers het handelsmerk van Rotterdam. De kern van de strategische koers in dit document is niet nieuw. Het is gebaseerd op bestaand beleid en bestaande visies, zoals het Havenplan 2020, de Economische Visie 2020 en het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam Het zijn de belangrijkste lijnen uit deze bestaande visies die de koers voor Rotterdam bepalen. Hiermee is dit document tevens het advies van het huidige college voor de agenda van de komende bestuursperiode. Het doel van dit document is om: De positie van Rotterdam binnen de Randstad te schetsen De agenda te definiëren voor het overleg dat Rotterdam met de hogere overheden gaat voeren

6 6 1 Randstad 2 Rotterdam 3 Rijn-Schelde delta

7 Rotterdam Gateway to Europe Analyse: wat heeft Rotterdam te bieden? De koers naar 2030 Bijdrage aan de Randstad Rotterdam is één van de twee mainports van de Randstad. De toekomst van mainport Rotterdam en de andere sterke steden in de Zuidvleugel van de Randstad zijn van strategisch belang voor de toekomstige concurrentiepositie van de gehele Randstad. De mainport Rotterdam moet zich voortdurend vernieuwen, aanpassen en versterken op de terreinen die in internationaal verband noodzakelijk zijn. Rotterdam bevindt zich op het trefpunt van de twee netwerken die de ruimtelijk-economische ontwikkeling van westelijk Nederland bepalen: de Randstad en het deltagebied van de Rijn en Schelde. Rotterdam verbindt deze twee belangrijke economische complexen en is in staat zich op beide te richten. De Rijn- Schelde Delta is als logistiek- en industrieel complex van internationale betekenis. Het is een bron van werkgelegenheid voor de regio. De economie van de Randstad drijft sterk op zakelijke dienstverlening en op kennisintensieve bedrijven en instellingen; een economische sector in opkomst. De dynamiek van beide ruimtelijk-economische netwerken concentreert zich in drie ontwikkelingszones in de regio Rotterdam: het logistieke en industriecomplex van de mainport ontwikkelt zich in de zuidelijke zone van de regio in de noordelijke zone ligt het accent op de ontwikkeling van de kenniseconomie en de zakelijke dienstverlening het internationale zakencentrum van Rotterdam bindt beide ruimtelijk-economische netwerken. Deze derde ontwikkelingszone is daarmee een belangrijk economische schakelpunt. 7 De kracht van Rotterdam De locatie van Rotterdam aan de Maas verklaart de oorsprong van de stad en het haven- en industrieel complex. De haven is een verzameling van verschillende soorten economische activiteit, die alle een eigen betekenis hebben voor de regio, voor Nederland en voor West Europa. De haven is niet alleen een belangrijk knooppunt van goederenstromen (op- en overslag, logistiek, distributie), het is ook een vestigingsplaats voor grootschalige industriële productie (met name in de (petro)chemie). Daarnaast is de haven een centrum van gespecialiseerde dienstverlening en kennis, voor zowel de grootschalige productie als de afhandeling van goederen. De haven biedt werk aan ruim mensen. De indirecte werkgelegenheid wordt geraamd op arbeidsplaatsen. Dat is 5,4 procent van de totale werkgelegenheid in Nederland en 16 procent van de regionale werkgelegenheid. In termen van toegevoegde waarde is het aandeel van het haven- en industrieel complex van Rotterdam zelfs nog groter, namelijk 6,8 procent van het Bruto Nationaal Product en 25 procent van het Bruto Regionaal Product. De economische vernieuwing in Rotterdam steunt niet alleen op de havenactiviteit maar richt zich ook op twee andere sectoren: de medische en de creatieve sector. Met de Erasmus Universiteit, met het Erasmus Medisch Centrum (EMC) als boegbeeld, kan Rotterdam zich internationaal meten. Ook op creatief gebied timmert de stad aan de weg, met name op het gebied van design, architectuur en de audiovisuele industrie. De creatieve sector wordt door velen gezien als de nieuwe bron voor werkgelegenheid. Deze sector sluit bovendien goed aan bij het moderne imago van de stad, mede dankzij de voor Nederlandse begrippen unieke skyline. De creatieve sector is een snelle groeier in Rotterdam. In alle drie deze speerpunten van het economische beleid van Rotterdam; het haven- en industrieel complex, de medische en de creatieve sector, speelt de kenniseconomie een grote rol. Kennis en onderwijs zijn nauw aan elkaar verbonden. Rotterdam telt een universiteit met twee faculteiten (EUR/EMC) van wereldfaam en twee sterke hogescholen. Het aantal studenten is in de afgelopen jaren jaarlijks met gemiddeld vijf procent toegenomen.

8 8

9 Rotterdam Gateway to Europe De koers naar 2030 De ruimtelijk-economische kracht van Rotterdam heeft ook alles te maken met de ligging op het knooppunt van het internationale, randstedelijke en regionale vervoersnetwerk voor alle modaliteiten: weg, water, lucht en spoor. Daardoor is er sprake van een in potentie uitstekend fundament voor een duurzame bereikbaarheid op langere termijn. Rotterdam biedt onderdak aan tal van voorzieningen op het gebied van cultuur, vrije tijd, onderwijs, sport en winkels die een (boven)regionale aantrekkingskracht hebben. De Beurstraverse, beter bekend als de Koopgoot, heeft in korte tijd een plek verworven als hét winkelhart van de Rotterdamse regio. Het totaal aantal bezoekers van vrijetijdsvoorzieningen is in de afgelopen jaren sterk gestegen, van ruim 12 naar meer dan 17 miljoen in vijf jaar tijd. Een stijging van zo n veertig procent. Hierbij komt dat Rotterdam minder sterk vergrijst dan de rest van Nederland. De stad heeft jongeren veel te bieden - met name op het gebied van cultuur en uitgaan - en is erg populair bij die doelgroep. Het jonge en moderne imago van Rotterdam sluit hierbij naadloos aan. Een unieke kanskaart van Rotterdam is, tenslotte, dat de gemeente binnen haar stadsgrenzen in vergelijking met andere grote Nederlandse steden beschikt over veel ruimte. Dat biedt voor veel doelgroepen groei- en ontwikkelingsmogelijkheden. Rotterdam pakt door! De tekortkomingen en problemen van Rotterdam als stad zijn bekend. Daar waar de werkloosheid in de rest van Nederland daalt, stijgt het aantal mensen zonder betaald werk in de grote steden en Rotterdam gaat voorop. Het aantal kanslozen, mensen met psychische problemen, die verslaafd zijn of geen dak boven hun hoofd hebben, is groot. Dit vraagt om goede begeleiding en investeringen in zorg. 9 De samenstelling van de Rotterdamse bevolking is onevenwichtig en dat geldt ook voor de woningvoorraad. Daarom zet de stad stevig in op het creëren van een grotere diversiteit in woonmilieus. We moeten selectieve migratie tegengaan en de midden- en hoge inkomensgroepen weer binden aan de stad. In dat kader wil Rotterdam het publieke domein - de openbare ruimte - aantrekkelijker inrichten en beter beheren. Een investering in de openbare ruimte zal het leefklimaat en het imago van de stad zeker ten goede komen. Ook voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur en sport bepalen de aantrekkelijkheid van buurten en wijken, en dus ook van de stad als geheel. De stad dient op orde te zijn. Tenslotte is ook het verbeteren van de milieukwaliteit een kanskaart voor de Rotterdamse regio. Een goed leefklimaat in de stad begint bij een goed en gezond milieu.

10 10

11 Rotterdam Gateway to Europe De koers naar 2030 Strategische keuzes Op basis van de voorgaande analyse zijn twee sporen voor de toekomstige ruimtelijk-economische ontwikkeling van Rotterdam geformuleerd en uitgewerkt in hoofddoelen: Spoor 1 De internationale havenstad: uitbouwen waar Rotterdam sterk in is In het haven- en industrieel complex ligt de basis voor de internationale concurrentiekracht van Rotterdam en de Randstad. Hoofdoelen: Excellente haven Moderne en complete binnenstad Internationaal knooppunt Spoor 2 Aantrekkelijke woonstad: verbeteren leefklimaat in de stad Rotterdam als internationaal zaken- en handelscentrum stelt hoge eisen aan het vestigingsklimaat in brede zin, waaronder de aanwezigheid van goede en gevarieerde woonmilieus en het culturele klimaat in de stad. Hoofddoel: Aantrekkelijke woonstad Beide sporen versterken elkaar: Wat goed is voor de economische ontwikkeling, is goed voor de stad. En wat goed is voor de stad, schept goede condities voor verdere economische ontwikkeling. De strategische koers die in dit hoofdstuk verder wordt ingevuld is weliswaar gebaseerd op vastgesteld gemeentebeleid maar is meer dan een optelsom van wensen en voornemens. Om een consistente en krachtige koers te varen zijn keuzes noodzakelijk. Daar waar die aan de orde zijn, zijn deze benoemd en toegelicht. 11

12 Tweede Maasvlakte Greenport - Mainport Bereikbaarheid haven A15 tweede fase Stadshavens Bereikbaarheid haven A15 eerste fase Hoeksche Waard 12 Strategische keuzes Excellente haven Tweede Maasvlakte Stadshavens Bereikbaarheid A 15 (Vaanplein - Maasvlakte) Oeververbinding of A15-corridor Hoeksche Waard Greenport - Mainport

13 Rotterdam: Gateway to Europe Rotterdam Ga teway to Europe De koers naar 2030 Spoor 1: Internationale havenstad Excellente haven Rotterdam kiest voor het verder versterken van het haven- en industrieel complex. Het verzelfstandigde havenbedrijf heeft daarin uiteraard een leidende rol. De Rotterdamse haven is nu al uiterst modern en efficiënt. Maar om bij te blijven in de internationale competitie moet veel gebeuren. De schaalvergroting van het havenindustriële complex, onder andere ingezet met Maasvlakte 2, biedt ruimte aan verdere groei van de haven. Deze schaalvergroting versterkt de internationale concurrentiepositie van de haven. Tegelijkertijd is een intensivering van havenactiviteiten merkbaar. Innovatie is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van het haven- en industrieel complex. In die ontwikkeling spelen samenwerking met Rotterdamse en Delftse kennisinstellingen een belangrijke rol. Rotterdam streeft ernaar in 2020 een kwaliteitshaven te hebben, waarbij duurzaamheid en toepassing van kennis hoog in het vaandel staan. Stadshavens De komende jaren komen als gevolg van de schaalvergroting en intensivering verhuizingen in het havengebied op gang. De deepsea-activiteiten richten zich in belangrijke mate op de Maasvlakte. De shortsea-activiteiten intensiveren in onder andere de Eem- en Waalhaven. Deze dynamiek biedt ruimte aan de groei van de havengerelateerde kennis- en diensteneconomie. Met name in de stadshavens zoals de Waalhaven, maar ook in andere delen van Rotterdam, liggen goede mogelijkheden deze economie aan de stad te binden. In de stadshavens gaat het niet alleen om economische activiteiten. Op de rechter Maasoever en in de Maas- en Rijnhaven is de koers gericht op ontwikkeling van attractieve, gemengde milieus, met grondgebonden woningen en woonvriendelijke bedrijven. 13 Energie De logistieke activiteiten van de haven hebben voor een groot deel te maken met energiedragers. De energiemarkt staat aan de vooravond van grote verschuivingen: mondiaal, Europees en tussen energiedeelmarkten onderling. Daarnaast heeft het energiegevoelige havencomplex - meer dan andere economische clusters - te maken met milieuvoorwaarden (uitstoot door installaties en door transport). Het behouden van de sterke positie van het havencomplex vraagt om strategisch energiebeleid, gericht op innovatie. Het vraagt ook om inzet op diversificatie, waardoor de afhankelijkheid van olie afneemt. De aanloop hiertoe is al begonnen met de aanleg van glasvezelinfrastructuur, de oprichting van het Warmtebedrijf en de ontwikkeling van energiebeleid: Rotterdam als energiemainport. Bereikbaarheid Maximale benutting van water en spoor in het achterlandvervoer van de haven is noodzakelijk om te voorkomen dat de ring rond Rotterdam dichtslibt. Sturen op een scheiding van haven - en ander transport is noodzakelijk. Op langere termijn staat de bereikbaarheid van het havengebied op de agenda. Voor de komende jaren zijn financiële afspraken gemaakt over de uitbreiding van de capaciteit van de A15 tussen Vaanplein en Maasvlakte. De intensivering van de haven zal na 2020 opnieuw leiden tot een bereikbaarheidsvraagstuk. Zowel de A15-corridor als een eventuele nieuwe oeververbinding (Oranjetunnel/ Blankenburgtunnel) kunnen daar een oplossing voor bieden. Greenport - Mainport De mainport Rotterdam en de Greenport, de glastuinbouw in het Westland, vertonen vele overeenkomsten. Beiden blinken uit in innovatiekracht en in complexe logistieke processen. Een gerichte inzet zorgt dat beide sectoren elkaar versterken. Recent onderzoek van Ecorys schetst de groeipotentie van het tuinbouwcomplex in het Westland. In de Oranjebuitenpolder liggen fysieke kansen om het tuinbouwcomplex op het vlak van kennis en innovatie sterker te binden aan het havencomplex onder het motto Greenport - Mainport.

14 Bereikbaarheid binnenstad Stationskwartier Lijnbaankwartier Culturele As Medisch cluster Coolsingel Laurenskwartier Rivierfront Baankwartier OV-capaciteit Maasbruggen Openbare ruimte binnenstad Ridderkerklijn 14 Bereikbaarheid binnenstad Strategische keuzes Moderne en complete binnenstad Stationskwartier Openbare ruimte Bereikbaarheid binnenstad P & R programma Bundelen & Ordenen Parkeren Binnenstad (Grote garages) Ridderkerklijn, Hoekse Lijn OV-capaciteit Maasbruggen Verdichtingslocaties Lijnbaankwartier Laurenskwartier Baankwartier Functionele aanpak Coolsingel Versterking Culturele As Rivierfront (van Tropicana tot Euromast) Medisch cluster Erasmus Topvoorzieningen Internationaal onderwijs Culturele voorzieningen (o.a. Middenzaal) European China Center

15 Rotterdam: Gateway to Europe Rotterdam Ga teway to Europe De koers naar 2030 Moderne en complete binnenstad Ruimte voor intensivering Het internationale (zaken)centrum van Rotterdam is de belangrijkste economische knoop in de Zuidvleugel van de Randstad. Veel bedrijven hebben hun hoofdkantoren, regiefuncties en ondersteunende zakelijke dienstverlening - vaak met een relatie met de haven - in het centrum. En er is ruimte voor meer. Rond het nieuwe Centraal Station (het Stationskwartier) zijn toplocaties beschikbaar voor nieuwe kantoren, voorzieningen en woningen met internationale allure. Voor deze ontwikkeling heeft het Rijk een financiële bijdrage toegezegd. Buiten het Stationskwartier werkt Rotterdam aan plannen voor verdichting van gebieden als het Lijnbaankwartier, het Laurenskwartier en het Baankwartier. Ook is er de ambitie om het moderne stadscentrum met haar bijzondere architectuur door te trekken naar de rivier. Succesvolle voorbeelden elders in de wereld bewijzen dat rivieroevers bij uitstek goede kansen bieden voor de ontwikkeling van stedelijke woon- en werkmilieus en voor het verder ontwikkelen van een recreatieve zone. Deze beschikbare ruimte in het hart van de stad maakt Rotterdam uniek. Openbare ruimte Het stadscentrum is er niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de bezoekers. Het is een centrale plek waar de stad zich van haar beste kant laat zien. Vooral daar waar veel mensen komen wil de stad tonen dat zij topkwaliteit heeft. De openbare ruimte moet een hoge kwaliteit hebben, goed ontworpen zijn en met perfecte materialen aangelegd. Openbare ruimte met een hoge kwaliteit betekent naast hoogwaardig inrichten natuurlijk ook goed onderhouden. Bovendien blijkt uit buitenlandse voorbeelden (Kopenhagen, Melbourne, Lyon) dat de openbare ruimte een belangrijke rol kan spelen bij het stimuleren van de stedelijke economie. 15 Kunst en cultuur Een complete binnenstad betekent ook een levendig centrum dat bruist van de voorstellingen, concerten, tentoonstellingen en festivals. Het Kunst en cultuur-gehalte bepaalt mede de kwaliteit van het woon- en leefklimaat. Het trekt veel extra bezoekers naar de stad die voor tientallen miljoenen euro s extra omzet zorgen. Ook hoort een rijk en up to date aanbod van (top-)voorzieningen bij een stad die de creatieve klasse aan zich wil binden. Om het aanbod compleet en bij de tijd te houden is een middentheater nog altijd zeer gewenst. Ook een centrum voor popmuziek waar vele verschillende stijlen popmuziek elkaar ontmoeten en een centrum voor design zouden sterk bijdragen aan het culturele klimaat. Op termijn kan gedacht worden aan een musicaltheater. Op diverse locaties in en nabij de binnenstad is ruimte beschikbaar voor de vestiging van deze nieuwe culturele topvoorzieningen (CS, rivierfront, binnenstadlocaties). Van minstens even groot belang is het dat internationaal opererende orkesten, dansen theatergezelschappen in Rotterdam resideren en dat er genoeg geld komt voor de programmering van de voorzieningen. Creativiteit Zoals gezegd wil Rotterdam ook de creatieve economie versterken en de creatieve klasse sterker aan zich binden. Deze klasse varieert van beginnende eenpitters die ergens een goedkope werkruimte zoeken tot en met bewezen topbureaus. De creatieve economie landt op veel plaatsen in de stad. Zij is gebaat bij kleine atelierruimtes in de woonomgeving, bij in onbruik geraakte panden op karakteristieke locaties en bij bedrijfsverzamelgebouwen met een creatieve signatuur, zoals de Schiecentrale, de Van Nellefabriek en Las Palmas. Rotterdam beschikt - zoals steeds breder bekend - over een rijk arsenaal aan industrieel erfgoed in het havengebied (RDM, graansilo s aan de Brielselaan, Katoenveem en andere vemen, Quarantaineterrein, etc). Daarnaast is er behoefte aan een goede culturele infrastructuur met expositieruimtes en centra,

16 16

17 Rotterdam: Gateway to Europe Rotterdam Ga teway to Europe De koers naar 2030 aansprekende culturele manifestaties zoals het filmfestival en de architectuurbiënnale. Ook zijn organisaties en netwerken van groot belang. Het gaat ook om een klimaat waarbij de overheid ruimte laat voor initiatieven van onderop. Kennis In de binnenstad ligt een belangrijk kenniscluster: het Erasmus Medisch Centrum. Dit complex, dat de komende jaren wordt verbouwd tot Nederlands grootste en belangrijkste medisch centrum, bestaat uit een combinatie van internationaal toponderzoek, patiëntenzorg en universitair onderwijs. Met deze omvangrijke kennis biedt het medisch cluster rondom Erasmus MC een sterke basis voor economische ontwikkeling. Het koppelen van toponderzoek aan regionale partijen als bedrijfsleven, overheden en andere kennisinstellingen zijn hierbij van groot belang. De huidige locatie en de directe omgeving van het Erasmus MC bieden ruimte voor uitbreiding en intensivering. Infrastructuur Voor de bereikbaarheid van Rotterdams internationale zakencentrum en bruisende voorzieningencentrum is de kwaliteit van het stedelijke infrastructuur en de aansluiting op het internationale netwerk voor personenvervoer van groot belang. Een perfect functionerend metro- en lightrailsysteem staat garant voor een snelle en comfortabele afwikkeling van het personenvervoer binnen de Zuidvleugel. Een compleet tramplussysteem draagt zorg voor de verbindingen binnen de Rotterdamse regio. Ook de autobereikbaarheid van de binnenstad via hoogwaardig ingepaste stedelijke invalswegen zoals het Maastunneltracé, de Schiekade en de Parklane, dragen hieraan bij. Rotterdam kent een uitgelezen systeem van P&R-voorzieningen aan de randen van de stad in combinatie met kwalitatief hoogwaardige parkeervoorzieningen in de binnenstad. Dit biedt mensen de vrijheid de stad, al naar gelang de persoonlijke voorkeur, optimaal te gebruiken. Naast het wegverkeer zijn verder vooral de aansluiting op het HSL-netwerk - waarmee Schiphol slechts op twintig minuten reizen van Rotterdam komt te liggen - en Rotterdam Airport van belang. 17

18 A20 A4 noord Science Port Holland A13-16 N209 Rotterdam Airport Alexander Spoorverdubbeling en HSL-oost Schieveste Centrum Kralingse Zoom Parkstad Nieuwe Kuip Stadiongebied Varkenoord Zuidplein A4 zuid 18 Strategische keuzes Internationaal knooppunt Science Port Holland A Doenkade - onderliggend wegennet Businesspark Schieveen en 16Hoven, RA, Technopolis Vliegveld, uitbreiding naar zakenluchthaven Bereikbaarheid A4 Noord A4 Zuid (Hoogvliet - Klaaswaal) A20 (Alexander - Gouda) Railinfrastructuur: 4-sporen richting Utrecht, HSL-Oost Regionale knopen Zuidplein/Ahoy Stadiongebied Nieuwe Kuip

19 Rotterdam: Gateway to Europe Rotterdam Ga teway to Europe De koers naar 2030 Internationaal knooppunt De kracht van Rotterdam heeft een directe relatie met de ligging van Rotterdam in het internationale netwerk van verbindingen. De belangrijkste internationale knoop in Rotterdam is uiteraard het nieuwe Centraal Station. Via CS heeft Rotterdam uitstekende verbindingen met de regio (RandstadRail en metro), de rest van Nederland (trein) en het buitenland (HSL). Het nieuw te bouwen station faciliteert de nationale en internationale reiziger optimaal en zal zorgen voor een comfortabele overstap en een welkome ontvangst. Om Rotterdam als internationaal knooppunt blijvend te positioneren zijn ook na de bouw van het station investeringen noodzakelijk. Met de aansluiting op de HSL-oost en verdubbeling van het aantal treinsporen richting Gouda/Utrecht is een snelle openbaar vervoerkoppeling van de vier grote steden in de Randstad een feit. Zonder uitbreiding van de capaciteit van de rijkswegen kan Rotterdam haar kracht onvoldoende benutten. Dit heeft niet alleen betrekking op de reeds in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) opgenomen uitbreidingen van de A15 (Vaanplein - Maasvlakte) en A4-Noord, maar ook op een snelle realisatie van de A Op de middellange termijn gaat het om de vergroting van de capaciteit van de A20 richting Gouda. Na 2020 is de aanleg van de A4-Zuid aan de orde. Kenniseconomie In de noordrand van Rotterdam wordt aansluiting gezocht op de kennis- en diensteneconomie van de Randstad, onder meer met de verdere ontwikkeling van de Science Port Holland. Dit is de ontwikkeling van een hoogwaardig science- en businesspark in polder Schieveen - nabij Rotterdam Airport - in combinatie met Technopolis in Delft. In de Science Port ontmoeten de ambitieuze universiteiten uit Delft en Rotterdam en het internationale bedrijfsleven elkaar. Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van het Zuidvleugelprogramma tot Een snelle aanleg van de A13-16 en de verbreding van de N209 moeten de bereikbaarheid van de Science Port Holland garanderen. 19 Overige bedrijvigheid Kennisintensieve bedrijven kunnen dus op de rechter Maasoever in het kader van Science Port worden bediend. Andere bedrijven - met een grotere ruimtevraag - moeten het hebben van ontwikkelingen zoals Hoeksche Waard, Zuidplaspolder en wellicht ook een deel van de Waalhaven (onderdeel van Stadshavens). Door nieuwe bedrijfsterreinen te realiseren en oude bedrijfsterreinen te herstructureren, moet in Rotterdam de juiste ruimte worden geboden om het bedrijfsleven in staat te stellen te kunnen presteren en (door) te groeien. Uitgangspunt daarbij is een goede verhouding tussen goedkope starterlocaties - deze kunnen ook in wijken liggen met een mix van wonen en werken - en hoogwaardigere locaties voor succesvolle en snelgroeiende bedrijven. Knooppunten Ook op andere locaties in de stad wordt gebruik gemaakt van de kracht van Rotterdam als (inter)nationaal knooppunt. Brainpark Centrum in Rotterdam-Kralingen zal de komende periode verder tot ontwikkeling komen. Op het Zuidplein zal de vernieuwing van Ahoy, de verplaatsing van het busstation en verbetering van de openbare ruimte een impuls aan deze regionale knoop geven. Rond het knooppunt Varkenoord is ruimte om een nieuw sportcluster te creëren van internationale allure. Ook wordt hier nagedacht over de aanlanding van de derde stadsbrug. Met het sportjaar 2005 heeft Rotterdam laten zien ambitie te hebben als sportstad. Er zijn diverse plannen voor topsportvoorzieningen en op termijn is een nieuwe Kuip noodzakelijk wil Rotterdam zijn positie behouden in het Europese voetbal en de internationale markt van artiesten. Voor de andere potentiële knopen, Alexander, Parkstad en Schieveste is een nadere fasering en segmentering van belang.

20 Grootstedelijk wonen Grondgebonden woonmilieus: herstructurering Grondgebonden woonmilieus: verdichten bestaande stad Landelijk wonen Particuliere woningverbetering Kansenzones Openbare ruimte 20 Water als kans Milieukwaliteit Sport Strategische keuzes Aantrekkelijke woonstad Openbare ruimte Milieu Wateropgave Basisvoorzieningen (onderwijs, zorg, e.d.) Kansenzones / ruimte voor bedrijven Particuliere woningverbetering Herstructurering / woonprogramma Sportprogramma

Wie neemt het op voor de stedelijke economie?

Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Essay opgesteld in opdracht van Ministerie van VROM/WWI Kees Stob Wieger Zwikstra Lauri de Boer (LPBL) Public Result B.V. Postbus 11649 2502 AP Den Haag Tel:

Nadere informatie

Binnenstad als City Lounge

Binnenstad als City Lounge Binnenstad als City Lounge BINNENSTADSPLAN 2008-2020 101 informatie: Bureau Binnenstad telefoon (010) 440 0728 Binnenstad als City Lounge www.rotterdam.nl/binnenstad oktober 2008 BINNENSTADSPLAN voor de

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

Zuid-Limburg: het verhaal

Zuid-Limburg: het verhaal Zuid-Limburg is een complete stad in een wijds landschap. Op een drielandenpunt - België, Duitsland en Nederland - wonen 600.000 mensen in vier stadsdelen, die onderling zeer van karakter verschillen:

Nadere informatie

R A N D S TA D U R G E N T

R A N D S TA D U R G E N T R A N D S TA D U R G E N T Hoe versterken we de internationale concurrentiepositie en verbeteren we de bereikbaarheid? urgentieprogramma randstad urgentieprogramma randstad Mensen willen prettig wonen

Nadere informatie

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 DECEMBER 2008 .samenvatting Ridderkerk ondergaat op dit moment een metamorfose. De afgelopen jaren is een koerswijziging

Nadere informatie

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Definitief April 2013 [1] Inhoudsopgave Samenvatting.... 3 1. Een nieuw masterplan voor Rotterdam The Hague Airport...6 2. Rotterdam The Hague Airport in breder

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

De regioraad heeft naar aanleiding van de adviezen van de commissies nog de volgende opmerkingen geplaatst:

De regioraad heeft naar aanleiding van de adviezen van de commissies nog de volgende opmerkingen geplaatst: 5 STADSREGIO R OTTERDAM Aan de Raden van de regiogemeenten Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders datum ons kenmerk steller telefoon uw kenmerk betreft 4 januari 2009 62060 J. Fix (010)4173019

Nadere informatie

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 1 COLOFON Structuurvisie Structuurvisie 18 augustus 2009 Rotterdam Central District 110317 Geproduceerd door: Gemeente Rotterdam Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Heerlen, maart 2012 Gemeente Heerlen Afdeling Stadsplanning Bureau Economie 2 Inhoud 1. Inleiding.. 5 2.

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhoven op Weg duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhovenaren op weg in 2040 Malay, 31 jaar, kenniswerker: Ja, het is hier prettig wonen en werken. Ik kom van Bombay

Nadere informatie

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Amsterdam maakt mogelijk Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Strategisch plan fase 3 December 2013 Colofon Aan deze publicatie werkten mee: Christel Baeten (DWZS), Michiel Bassant (DIVV), Gozewijn Bergenhenegouwen

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Structuurvisie leegstand: Gemeente Deventer Deel A. De beschrijving 2013 De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Gemeente Deventer Grote Kerkhof 4

Nadere informatie

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 17 februari 2011 Deel 1 Visie 15

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012 2014 Bergen Langedijk Heiloo Schermer Castricum Heerhugowaard Graftde Rijp 2 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012-2014 PORA Economische Zaken, Toerisme & Recreatie

Nadere informatie

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014 SAMENVATTING Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023 30 december 2014 De ontwikkel- en realisatiestrategie beschrijft de ambities, mogelijke ontwikkelingen op basis van marktvraag en marktkansen

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 (Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 Een ruimtelijke visie op een vitaal, modern en authentiek Achterhoek Vervanging

Nadere informatie

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009 Versie 28 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Preambule 5 1.1 Opgaven voor de komende jaren 5 1.2 Resultaten van de afgelopen jaren 16 2. De programma s 21 2.1 Binding en Ontmoeting 21 2.1.1 Ontmoeting en toenadering

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland 3 Agenda 2020 Greenport Gelderland (VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015 Greenport Gelderland Versie 19 maart Agenda 2020 Greenport Gelderland Versie 19 maart 4 Inhoud Pag. Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Gevolgde

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie