1. Taalondersteuning op maat van de student én van de opleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Taalondersteuning op maat van de student én van de opleiding"

Transcriptie

1 Taalbeleid 1. Taalondersteuning op maat van de student én van de opleiding Gesprek met Hilde Rombouts, projectcoördinator en taalbegeleider van het Monitoraat op Maat - Taalondersteuning academisch Nederlands, Linguapolis - Universiteit Antwerpen Taalbrede visie Het 'Monitoraat op maat - taalondersteuning academisch Nederlands' is een project van Linguapolis, het taleninstituut van de Universiteit Antwerpen en de Cel Gelijke Kansen van de Universiteit Antwerpen. Het was in 2006 aanvankelijk opgestart om de allochtone studenten te ondersteunen, maar die benadering is vrijwel onmiddellijk opengetrokken. Als het over taal gaat, is allochtoon-zijn geen criterium, zegt Hilde Rombouts, want je hebt heel taalvaardige allochtone studenten. Anderzijds heb je ook autochtone studenten die om een of andere reden niet voldoende taalvaardig aan de start verschijnen. Taal is heel belangrijk om diverse groepen kansen te geven binnen het hoger onderwijs. Het Monitoraat op Maat richt zich dan ook tot elke student van wie startcompetenties zwakker zijn. Die redenen kunnen heel verscheiden zijn: de vooropleiding, de leeromgeving thuis, anderstalige nieuwkomers,... Het criterium dat we bij elke actie voor ogen houden is: hoe kunnen we de ontwikkeling van het academisch Nederlands helpen ontwikkelen met het oog op betere slaagkansen? De activiteiten van het Monitoraat op Maat hebben betrekking op twee grote domeinen: de in- en doorstroom.. Voor een volwaardige deelname aan het hoger onderwijs is het nodig dat de studenten de belemmerende barrières wegwerken, waarvan ontoereikende beheersing van het academisch Nederlands er één is. Taal betekent hier meer dan grammatica en spelling. Voor sommige studenten is die taalzorg wel een issue, maar kwalitatieve tekstproductie vereist meer dan dat: structuur, heldere formulering, plan van aanpak, Kortom, alle kennis en vaardigheden die studenten nodig hebben om hun opdrachten tot een goed einde te brengen. Die taalbrede visie is één van de uitgangspunten van ons aanbod, zegt Rombouts. We hebben ook onderzoek bij de docenten verricht naar hun verwachtingen over de startcompetenties van hun studenten wat taal betreft. Uit de antwoorden bleek dat de docenten taal in de eerste plaats functioneel benaderen. Studenten moeten in het hoger onderwijs talige competenties kunnen aanwenden om tot een goede en gepaste weergave van de inhoud te komen of om effectief te communiceren.

2 Screening op maat van de opleiding Het uitgangspunt is dat de ontwikkeling van academisch Nederlands in de eerste plaats aan de opleiding zelf gebeurt, niet alleen in de extra begeleiding naast het curriculum. De student moet zijn taalvaardigheid al doende ontwikkelen, zich spiegelend aan de leerstof, de vakliteratuur, de vakdocent. Een docent met een rijke woordenschat, die bevlogen spreekt, die goede tips kan geven voor een goede structuur van een tekst, adequate feedback op taalgebruik, die heeft een belangrijke functie in de taalontwikkeling van de student. Als de vakdocent vaststelt dat de student bijkomende taalondersteuning kan gebruiken, dan verwijst hij die student door naar het Monitoraat. Steeds meer opleidingen nemen de taalontwikkeling in de opleiding ter harte: ze stellen goede richtvragen, houden werkcolleges, geven tussentijdse taken,... Dat blijkt voor élke student een goede investering te zijn. Zo raakt de academische taalontwikkeling ingebed in de academische context van de betrokken student. Steeds meer opleidingen komen aankloppen om een screening academisch Nederlands op maat op te stellen. Die screening komt in samenwerking met de opleiding tot stand. We willen graag dat de opleidingen het screenen combineren met sensibilisering en informatie over academisch Nederlands. Tijdens de introductieweek geven we ook toelichting bij het soort screening dat we opzetten. Met de screenings willen we de doelgroep sneller detecteren en efficiënter begeleiden. Selecteren of studenten afraden om een bepaalde opleiding te volgen, doen we dus niet. Het is onbegonnen werk om de taalvaardigheid van de student helemaal te screenen, daarvoor is 'taalvaardigheid' te omvattend. We zoeken daarom naar de meest relevante deel-vaardigheid op dàt moment. We bekijken ook samen met de opleiding of we de student een opdracht kunnen geven die twee zaken beoogt: een goede diagnose opstellen én koppelen aan wat de student als opdracht in het eerste jaar mag verwachten. Op die manier worden meteen de verwachtingen geëxpliciteerd, wat positief is voor zowel de student als voor de opleiding. Het ideale scenario is dat de screening gekoppeld kan worden aan een reeds bestaande eerste tussentijdse evaluatie. Feedback na de screening De opleiding blijft verantwoordelijk voor de screening, ook over het al dan niet verplichte karakter ervan, over de communicatie van de resultaten. Zo is de screening bij de faculteit van de Rechten verplicht, maar ze communiceert hier ook goed over. De student weet waarom het gebeurt. Je krijgt meteen feedback over je sterktes en je werkpunten. En er wordt nooit iemand uitgesloten op basis van de resultaten. De groep die heel zwak scoort, krijgt opvolgsessies, nog vóór het eerste examen. Na deze screening wordt de student gestimuleerd om aan de zwakkere punten te sleutelen. Het hangt van de student af of hij/zij dit al dan niet ernstig opneemt. We willen de verantwoordelijkheid van de student zelf respecteren. We dagen de student tegelijkertijd uit

3 om aan zelfreflectie te doen: stel je vraag naar ondersteuning zo concreet mogelijk, wat is precies je probleem? We bevragen en bepalen daarom de meest relevante deel-vaardigheid op dàt moment. Persoonlijke taaltrajecten Twee derde van de ruim 200 studenten die jaarlijks een beroep doen op de taalondersteuning, komt op eigen initiatief naar het Monitoraat op maat. Het Monitoraat werkt heel student- en taalnoodgericht, gekoppeld aan het studiegebied, vertrekkend van de studietaken die de student krijgt. De deelnemers krijgen een persoonlijk traject aangeboden. In het intakegesprek wordt hen gevraagd hun taalprofiel en taalomgeving aan te duiden. In dit gesprek gebeurt ook een diagnose van de talige competenties. Zo leveren studenten die ondersteuning vragen voor schrijfvaardigheid een representatief werk in. In samenspraak met de student wordt dan een taaltraject uitgestippeld dat een combinatie is van individuele taalbegeleiding, taalbegeleiding in kleine groep en/of begeleide zelfstudie. Studenten met een anderstalige achtergrond zitten soms met negatieve ervaringen of angstgevoelens. Uit het intakegesprek, waarin hen onder andere wordt gevraagd hun taalprofiel en taalomgeving aan te duiden, blijkt bijvoorbeeld hoe geïsoleerd ze zich voelen in een Nederlandstalige omgeving. Een goed intakegesprek kan al onzekerheid wegnemen. We hadden een student die moeilijkheden had met het gebruik van de lidwoorden de/het. Uiteindelijk bleek het probleem beperkt tot enkele woorden. Zo werd de aanpak voor deze student overzichtelijk en haalbaar. Individueel en groepsgericht De screening, de begeleiding, de nazorg is dus inhoudelijk ingebed in de opleiding zelf. De studenten komen op het Monitoraat op Maat voor de extra begeleiding: op jaarbasis een 250 individuele trajecten. De sessies worden zo veel mogelijk aangeboden voor een homogeen publiek, dat zijn studenten uit dezelfde opleiding. Dan kunnen nen we aansluiten bij opleidingsspecifieke eke opdrachten en inhouden. Soms vinden de sessies ook plaats in de opleiding zelf. Zo is bij de opleiding Vroed- en Verpleegkunde het schrijven van een onderzoeksverslag een belangrijke competentie. Je moet leren zakelijk en objectief schrijven. Daar bieden we ter plekke de sessies basisvaardigheden academisch schrijven aan. We werken met tal van voorbeelden die uit het werkveld zelf komen. Deze sessies worden georganiseerd voor studenten die een onvoldoende beginassessment maken. Als blijkt dat er van een bepaalde opleiding heel veel studenten met vragen over verwachte academische vaardigheden zitten, suggereren wij aan die opleiding om hierover les te geven aan alle studenten.

4 Het model met de twee luiken,, individuele begeleiding en groepssessies, zorgt voor een boeiende wisselwerking. Dit beantwoordt aan wat de flexibilisering van het onderwijs vraagt. Daarenboven kunnen we ook sessies aanbieden die de opleidingen overstijgen. Zo hebben we een aanbod uitgewerkt omtrent leesstrategieën, rond tekststructuur en stijl in wetenschappelijke teksten,... Door de goed georganiseerde en opleidingsgerichte screening en door de intakegesprekken kunnen de sessies ook inspelen op de concrete noden en vragen. In de individuele taalbegeleiding wordt dieper ingegaan op eigen concrete noden en vragen. Studenten kunnen er ook terecht voor intensievere ievere training van hun schrijf-, lees- of spreekvaardigheid. Enkele voorbeelden van opvolgsessies na screening academisch Nederlands in de opleiding. Aan de studenten Rechten die onvoldoende scoorden op de screening leesvaardigheid, werd een sessie lees- en antwoordvaardigheid aangeboden. Van de 400 eerstejaars werden er 101 uitgenodigd. Daarvan namen er 43 deel. Studenten die duidelijk moeite hadden met de werkwoordspelling werden uitgenodigd voor een sessie werkwoordspelling. Hiervan maakten 5 studenten gebruik. 254 eerstejaarsstudenten Politieke en Sociale Wetenschappen werden gescreend op academische schrijfvaardigheid. Voor de studenten bij wie een zwakke basiscompetentie wetenschappelijk schrijven werd vastgesteld, bood het Monitoraat op maat vier sessies schrijven van een wetenschappelijke tekst aan. 35 studenten volgden deze sessies. Beginnende studenten die het opleidingsonderdeel Chemie volgen, konden na een digitale leesvaardigheidsoefening gebruikmaken van een uitgebreid feedbackinstrument. Daarin wordt de juiste oplossing aangereikt en werd tevens gewezen op de lees- en zoekstrategie om tot het juiste antwoord te komen. Aangezien het hier over een digitaal instrument gaat, is het niet vast te stellen hoeveel studenten dit feedbackinstrument t gebruikten. Verder konden deze studenten indien gewenst een persoonlijke afspraak maken.

5 97 Studenten Wetenschappen en Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen uit het overbruggingsonderwijs kregen via een persoonlijk feedbackdocument inzicht in hun lees- en antwoordvaardigheid en schrijfvaardigheid. Indien nodig werd daaraan een uitnodiging tot opvolggesprek en/of taalbegeleidingstraject gekoppeld. 12 studenten gingen hierop in. (Naar het rapport over het vierde jaar Monitoraat op Maat, 3 febr. 2011, p. 9) In onderwijsomgeving Taalverwerving behoort eigenlijk tot het levenslang leren. Maar sommige docenten gingen ervan uit dat 'Nederlands' leren in het middelbaar gebeurt en dus een afgesloten hoofdstuk is wanneer de studenten zich in het hoger onderwijs inschrijven. Over het algemeen merken we dat faculteiten nu steeds meer rekening houden met de zeer diverse instroom. Men werkt in toenemende mate een aanbod vakgerichte en academische vaardigheden uit, binnen het curriculum. riculum. Op vraag van de opleidingen bieden we taaltools aan die ze kunnen inzetten om studenten taalbewust en taalvaardig door de opleiding te loodsen. Er zijn uiteraard ook obstakels, spanningsvelden, drempels.. Zo is het wat koffiedik kijken of de sensibilisering omtrent wat het Monitoraat aanbiedt wel voldoende aanslaat. Kleine stapjes helpen. Het hoeven niet altijd grootse acties te zijn. We stellen vast dat studenten die ondersteuning krijgen zichtbare vorderingen maken en betere papers afleveren. Dat merkt die docent uiteraard ook. Dat scheelt onder meer in de tijd die de docent eraan moet besteden, en dus in zijn of haar werkplezier. Een andere uitdaging betreft de hele organisatie van de sessies, tot bij de opleidingen die zich op de buitencampussen sen bevinden, met volle lesroosters. Zaak is om ook daar ter plekke ons aanbod zichtbaar en bereikbaar te maken. Uit de tevredenheidsmetingen blijkt dat de studenten de sessies erg waarderen om hun lage drempel en het niet-stigmatiserende, persoonlijke op maat karakter. Ze worden aangesproken op de kansen die er liggen en hoe die te realiseren.

6 Bruggen slaan Ook andere leden van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA) zijn in taalbeleid en taalondersteuning geïnteresseerd. In samenwerking met het Expertisecentrum Hoger Onderwijs en met het departement Sociaal Agogisch Werk van de Plantijn Hogeschool verzorgt het Monitoraat twee workshops rond taalondersteuning en taalbeleid voor docenten van de AUHA. De eerste sessie gaat in op de manier waarop docenten en assistenten hun studenten kunnen helpen om hun academisch Nederlands te ondersteunen en ontwikkelen. In de tweede sessie wordt er voortgegaan op de eerste sessie door samen met beleidsondersteuners en -ontwikkelaars na te denken over een academisch taalbeleid. Taalzeker aan de start, gericht op de instroom Het Monitoraat stelt tegelijk vast dat ook het secundair onderwijs vragende partij is om hun leerlingen beter voor or te bereiden op het hoger onderwijs. Het zou mooi zijn mochten we in de toekomst een doorlopende leerlijn taalvaardigheid secundair-hoger onderwijs kunnen aanbieden. Eén van de initiatieven om de brug te slaan tussen het secundair onderwijs en de universiteit, is het digitale ontmoetingsplatform Leer ons kennen van de Universiteit Antwerpen (www.ua.ac.be/leeronskennen Het Monitoraat ontwikkelde het onderdeel Academische taalvaardigheid onder de titel Taalzeker aan de start. Zowel toekomstige als beginnende studenten kunnen via het leer- en oefenmateriaal zelfstandig aan de slag. Ook is dit leerplatform toegankelijk voor leerkrachten uit het secundair onderwijs. Er wordt materiaal aangeboden dat ontwikkeld is in functie van de reële taken die studenten uitvoeren tijdens hun studie. In de oefeningen en het voorbeeldmateriaal werd er gestreefd naar een evenwicht tussen inhouden uit de verschillende opleidingen van de exacte en de humane wetenschappen. Het leer-en en oefenmateriaal vervult verschillende functies. Doordat het materiaal is gekoppeld aan authentieke inhouden,, maken toekomstige studenten kennis met de academische taal in de eigen opleiding. Anderzijds krijgen zowel de toekomstige als beginnende studenten een beeld van de verwachte talige startcompetenties. Ze hebben op dit leerplatform bovendien de mogelijkheid om aan de hand van de oefeningen na te gaan waar zij als toekomstige of beginnende student staan op het vlak van academisch Nederlands, en om eventuele lacunes weg te werken.

7 Lectuur en links Rapport over het vierde jaar Monitoraat op Maat, 3 febr Cuvelier, P., D. Berckmoes en H. Rombouts (2011). Monitoraat op maat. Taalstimulering academisch Nederlands voor studenten aan de Universiteit Antwerpen. Rapport vierde jaar, september augustus Linguapolis/Universiteit Antwerpen. Berckmoes, D. en H. Rombouts (2009). Taalondersteuning academisch Nederlands in de praktijk. Het taalmonitoraat op de Universiteit Antwerpen In: Graus, J., P. Rooijackers en W. Van der Westen (red.) Levende Talen. Taal centraal: taalbeleid in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs. Levende Talen: Bussum. Berckmoes, D. en H. Rombouts (2010): Academische taalvaardigheid voor elke student. De meerwaarde van een monitoraat op maat. In: Van Hoyweghen, D. (red.) Naar taalkrachtige lerarenopleidingen. Bouwstenen voor taalbeleid. Plantyn: Mechelen. Meer lectuur is te vinden op de site Contact Hilde Rombouts, projectcoördinatie Monitoraat op maat taalondersteuning academisch Nederlands, 03/

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen IMPULS, 43e JG., NR. 2, OKTOBER-DECEMBER 2012, 88-98 Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen Martien Berben 88 Samen taalgrenzen verleggen: dat is de ambitieuze titel

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra.

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Uitgevoerd door het Regionaal Integratiecentrum Foyer in opdracht van

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken 1 De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Taal als bindmiddel.2 1. Een concept voor een Vlaams taalbeleid.5 2. Beleidsthema s 9 2.1 Schooltaal

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 De onderwijsvisitatie Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office management aan AP Hogeschool, Hogeschool

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten?

COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten? COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten? Gedurende drie jaar werd de vormingsmodule coachen na de klasscreening aangeboden door het Steunpunt GOK aan voornamelijk

Nadere informatie

Een Taaldorp spreekt niet vanzelf

Een Taaldorp spreekt niet vanzelf Een Taaldorp spreekt niet vanzelf Expertisecentrum Colofon Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing. Redactie: Eindredactie: Vormgeving: Erik van Nieuwenhoven Alessandra Corda Johanneke

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst:

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst: PLATFORMTEKST opgemaakt door de werkgroepgroep Onderwijs en Integratie in het kader van de Staten Generaal Inburgering en Integratie (29 november 2010) Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Taal als bindmiddel... 4 1 Een concept voor een Vlaams talenbeleid... 7 1.1 Zwak of sterk

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6

Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 Promotor: Machteld Verhelst Onderzoekers: Sien Joos en Caroline Moons Centrum voor Taal en Onderwijs K.U.Leuven Studieopdracht

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Werken met een elektronisch portfolio

Werken met een elektronisch portfolio Werken met een elektronisch portfolio Jan van Tartwijk Erik Driessen Babet Hoeberigs Jacqueline Kösters Magda Ritzen Karel Stokking Cees van der Vleuten SURF / Wolters Noordhoff Deze uitgave is tot stand

Nadere informatie

Werken met een elektronisch portfolio

Werken met een elektronisch portfolio Werken met een elektronisch portfolio Jan van Tartwijk Erik Driessen Babet Hoeberigs Jacqueline Kösters Magda Ritzen Karel Stokking Cees van der Vleuten SURF / Wolters Noordhoff Deze uitgave is tot stand

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

BREED EVALUEREN VisiEtEkst

BREED EVALUEREN VisiEtEkst visietekst Situering Competentiegericht evalueren 1. Gelijke onderwijskansen en competentiegericht evalueren In de maatschappij is er sociale ongelijkheid. Onderwijs is deel van deze maatschappij. Het

Nadere informatie

14 Vragen en antwoorden

14 Vragen en antwoorden - Kennismaken met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het primair onderwijs 14 Vragen en antwoorden In 2008 zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap referentieniveaus

Nadere informatie