EEN Q-INVESTERINGSMODEL VOOR NEDERLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN Q-INVESTERINGSMODEL VOOR NEDERLAND"

Transcriptie

1 EEN Q-INVESTERINGSMODEL VOOR NEDERLAND Gerber Hebbink Erik van Amerongen Juni 2002 Samenvaing Di paper doe verslag van een onderzoek naar he verband ussen financiële marken en de reële economie aan de hand van de Q-heorie van he inveseringsgedrag. In de Q- heorie kan he inveseringsgedrag van bedriven verklaard worden door he verloop van Tobin s Q, de raio ussen de markwaarde en de vervangingswaarde van de kapiaalgoederenvoorraad. Op grond van analyse me een fouencorreciemodel blik da Tobin s Q een belangrike verklarende variabele is van he inveseringsgedrag van nie-financiële beursgenoeerde ondernemingen in Nederland. Di vorm een serke aanwizing da flucuaies in beurskoersen van invloed zin op he verloop van bedrifsinveseringen. De siging van aandelenkoersen over de periode heef naar schaing een impuls gegeven aan de inveseringsgroei van ruim 2%-pun per aar. AEA classificaie D92, E22 De Nederlandsche Bank, afdeling Moneair en economisch beleid. De weede aueur was en ide van he onderzoek als sagiair werkzaam bi DNB. De aueurs danken Leo de Haan, Aerd Houben, Jos Jansen en Job Swank voor nuig commenaar.

2 . Inleiding De invloed van flucuaies in vermogensprizen op de reële economie is de laase decennia serk oegenomen. He oenemende bezi van onroerend goed en effecen, alsmede de inegraie en efficiënie van kapiaalmarken spelen daarbi een rol. De invloed van aandelenkoersen op besedingsbeslissingen verloop via de balansen van gezinnen en bedriven. Naas he vermogenskanaal, da een rol speel bi de pariculiere consumpie, kan een andere poenieel belangrike ransmissieschakel worden onderscheiden, namelik he effec van acivaprizen op de bedrifsinveseringen. 2 Di kanaal kom aan de orde in de Q-heorie van he inveseringsgedrag (Tobin, 969). Volgens de Q-heorie kan de raio (Tobin s Q) ussen de markwaarde en de vervangingswaarde van kapiaalgoederen he inveseringsgedrag van een bedrif verklaren. De markwaarde kom o sand op de financiële marken en is in beginsel gelik aan de waarde van alle claims (aandelen, schuldiels, ec.) op oekomsige en huidige kassromen van een bedrif. De vervangingswaarde is gelik e sellen aan de waarde op de goederenmark van de in he producieproces berokken kapiaalgoederen. Di paper beschrif een empirisch onderzoek naar de mae waarin he inveseringsgedrag van beursgenoeerde Nederlandse bedriven is e verklaren aan de hand van Tobin s Q. Eerdere onderzoeken hebben deze vraag vooral rachen e beanwoorden aan de hand van doorsneegegevens. Hier maken wi echer gebruik van idreeksanalyse over de periode Deze periode is ineressan door de vooral in de laase aren opredende uibundige onwikkeling van aandelenkoersen. De hiermee gepaard gaande scherpe siging van de markwaarde van bedriven en opziche van hun vervangingswaarde (Tobin s Q) zou mogelik kunnen hebben geleid o oenemende inveseringen. De opbouw is als volg. Eers word in paragraaf 2 kor he verloop van de inveseringen in Nederland beschreven. Paragraaf 3 geef een nadere uieenzeing van de Q-heorie. Hierbi word ingegaan op de lierauur en op de verondersellingen die en grondslag liggen aan deze heorie, onder meer over de werking van kapiaalmarken. Paragraaf 4 behandel een empirische oesing van de Q-heorie. Ten sloe word in paragraaf 5 afgesloen me een conclusie. 2 Zie bivoorbeeld De Nederlandsche Bank (2000). 2

3 2. Inveseringen in Nederland Figuur 2. geef een overzich van he verloop van de inveseringen in Nederland over de afgelopen derig aar, weergegeven als aandeel in de oale economische aciviei. 3 Figuur 2.: De inveseringsquoe in Nederland* *Bruo bedrifsinveseringen in vase aciva (exclusief woningen) als percenage van he bbp (200 en 2002 zin voorspellingen van he CPB) in lopende prizen. Bron: CPB. Figuur 2.2 geef een uisplising weer van de inveseringen naar ype vase aciva. He aandeel van informaie- en communicaieechnologie (ICT) gerelaeerde inveseringen is over de afgelopen wee decennia lich oegenomen. In he algemeen is een verschuiving opgereden in de kapiaalgoederenvoorraad naar goederen me een minder lange levensduur (denk aan compuers), wa gepaard is gegaan me oenemende afschrivingen (zie figuur 2.3). De minder duurzame kapiaalgoederenvoorraad vereis immers een hoger inveseringsempo om op peil gehouden e worden. 3 He beref hier inveseringen in vase aciva (inclusief de afschrivingen) door bedriven. Inveseringen in woningen vormen de groose besedingscaegorie maar worden in he algemeen buien de bedrifsinveseringen gehouden, omda woningen nie in he producieproces worden berokken. Overigens rich di onderzoek zich alleen op he inveseringsgedrag van bedriven, aangezien he gedrag van publieke inveseringen nie alleen relaief gering is (he aandeel van publieke inveseringen in de oale bruo inveseringen was 2% in 2000) maar ook op geheel andere afwegingen berus. 3

4 Figuur 2.2: Bedrifsinveseringen naar ype kapiaalgoed* machines en overig 5% 980 ICT hardware 4% ICT sofware 4% vervoersmiddelen 2% bedrifsgebouwen 29% machines en overig 50% 2000 ICT hardware 6% ICT sofware 7% vervoersmiddelen 6% bedrifsgebouwen 2% *Bruo bedrifsinveseringen in vase aciva (ex. woningen en grond,weg en waerbouwkundige werken). Machines en overig kunnen voor een deel ook ICT kapiaalgoederen bevaen. Bron: berekening DNB op basis van cifers CPB en CBS. Figuur 2.3: Afschrivingen* Figuur 2.4: Relaieve prisonwikkeling inveseringen* 4% 3% 2% % 0% 9% 8% % 2% % 0% % -2% -3% * Afschrivingen bedriven als percenage van he bbp (in 995 vond een daarevisie plaas). Bron: CPB. * Verschil ussen muaie van inveseringsdeflaor (bedriven excl. woningen) en bbp-deflaor. Bron: CPB. 4

5 De aarlikse muaie van de bedrifsinveseringen flucueer serk (zie figuur 2.5). Opmerkelik is he verloop in de weede helf van de aren negenig, waar gedurende enkele aren een serke groei is waar e nemen. Een belangrike bidrage aan deze inveseringsgolf is geleverd door de snelle echnologische vooruigang in de aren negenig, die o een daling in de relaieve prizen van nieuwe kapiaalgoederen heef geleid (zie figuur 2.4). Door deze relaief beperke siging van he prispeil van inveseringen (en opziche van he algemene prispeil), word he in beginsel aanrekkeliker voor inveseerders om kapiaalgoederen e kopen en e berekken in he producieproces. Andere variabelen spelen echer eveneens een rol, zoals rene, loonkosenonwikkeling en wins. Figuur 2.5: Bedrifsinveseringen en aandelenprizen Bron: CBS, CPB 30% 70% 25% 60% 20% 50% 40% 5% 30% 0% 20% 5% 0% 0% 0% % -5% -20% -0% -30% -5% -40% Jaarlikse muaie reële bruo bedrifsinveseringen in vase aciva (ex. woningen) Jaarlikse muaie CBS koersindex (970=00, schaal rechs) Naas eerder behaalde winsen, is he aannemelik da inveseringsbeslissingen worden genomen op basis van verwachingen omren oekomsige variabelen (zoals wins, omze en kosen van produciefacoren). In de Q-heoreische verklaring van de inveseringen spelen daarom de waarden van financiële aciva een rol, omda die (bi raionele verwachingen) gebaseerd zin op de verwache oekomsige opbrengsen ervan. Een eerse blik op figuur 2.5 suggereer de aanwezigheid van een verband ussen inveseringen en aandelenprizen. Onderzoek naar di evenuele verband saa cenraal in he vervolg van di paper. 5

6 3. Theoreisch kader He Q-model is een neo-klassiek model, waarbi inveseerders een opimale kapiaalgoederenvoorraad nasreven door e inveseren (c.q. e desinveseren) oda he pun is bereik waar de marginale opbrengs van kapiaal gelik is aan de marginale kosen van kapiaal (zie Appendix A voor een afleiding van he model). Veranderingen in verwachingen leiden o een verandering in de opimale kapiaalgoederenvoorraad en beïnvloeden zo he niveau van inveseringen. Tobin s Q is gedefinieerd als de raio ussen de verdisconeerde waarde van de verwache oekomsige kassromen (de markwaarde) van een addiionele invesering en de aanschafpris daarvan (de vervangingswaarde). Als een bedrif kapiaalgoederen kan kopen en egelik voor een groer bedrag claims (op deze nieuw gecreëerde oekomsige kassromen) kan uigeven in de kapiaalmark, is he raioneel om deze kapiaalgoederen e kopen. Indien echer kapiaalgoederen op de goederenmark meer waard zin dan de corresponderende claims op de kapiaalmark zullen bedriven nieuwe inveseringen beperken en kapiaalgoederen verkopen. De opbrengsen daarvan gaan naar de houders van de claims. He hier beschreven proces beeken een posiieve invloed van Tobin s Q op de inveseringen. He is e verwachen da de inveseringen me enige verraging reageren op een verandering van Q, onder meer door aanpassingskosen en delivery lags. In he empirische deel van di paper word rekening gehouden me deze verragingen. In heorie word een onderscheid gemaak ussen de marginale q en de gemiddelde Q. De marginale q is de raio ussen de markwaarde en de vervangingswaarde van addiionele kapiaalgoederen, erwil de gemiddelde Q de raio is ussen de markwaarde en de vervangingswaarde van besaande kapiaalgoederen. He probleem van de marginale q is da deze nie waarneembaar is, omda er geen onderscheid gemaak kan worden ussen veranderingen in markwaarde veroorzaak door inveseringen in nieuwe kapiaalgoederen en die veroorzaak door een beer gebruik van de reeds aanwezige kapiaalgoederenvoorraad. Hayashi (982) oon aan da de marginale q gelik is aan gemiddelde Q indien sprake is van volledige mededinging, homogene kapiaalgoederen en lineaire homogeniei van de producie- en aanpassingskosenfuncies. Hoewel di resricieve verondersellingen zin, zin ze gebruikelik bi empirische oepassingen van de Q-heorie. De Q-heorie verondersel he Modigliani-Miller heorema, da wil zeggen, efficiëne kapiaalmarken, geen effec van financiële srucuur op de waarde van een onderneming en onafhankelikheid ussen inveseringsbeleid en financieringsbeleid. Kapiaalmarkimperfecies, zoals ransaciekosen, belasingen en asymmerische informaie ussen ondernemers en beleggers, kunnen echer bewerkselligen da de kosen van exerne financiering voor bedriven hoger zin dan die van inerne financiering. Ondernemingen hebben in da geval voorkeur voor inerne financiering, 6

7 aangezien de kosen hiervan he laags zin door de afwezigheid van informaieasymmerie (de Haan, Koedik en de Vrier, 992). Beleggers in aandelen daarenegen zullen bi informaieasymmerie een relaief hoge risicopremie eisen, waardoor een aandelenemissie relaief onaanrekkelik is. In he algemeen word veronderseld da banken gespecialiseerd zin in he verkrigen en beoordelen van informaie over een onderneming, waardoor de kosen van vreemd vermogen financiering ussen die van inerne middelen en aandelen liggen (de Haan en Pras, 999). 7

8 4. Empirisch onderzoek Lierauuroverzich Sinds he begin van de aren zesig is een groo aanal empirische sudies verschenen die rachen he inveseringsgedrag e verklaren aan de hand van de gemiddelde Q en andere variabelen. De algemene bevinding van paneldaa-onderzoeken is da Q op zin mins een significane verklarende variabele is, waarbi de waarde van de coëfficiën laag is. He oevoegen van liquidieisvariabelen, zoals kassroom, omze of liquide middelen verhoog de verklaringsgraad meesal aanzienlik (Fazzari e.a., 988; Blundell e.a., 992). De serke invloed van inerne financiële middelen op he inveseringsgedrag geld ook voor Nederlandse bedriven (van Ees en Garresen, 994; Langeveld, 993; de Haan, 999). Eveneens word voor Nederland de invloed van onzekerheid op inveseringsgedrag naas Tobin s Q bevesigd (Bo, 999). Ui idreeksonderzoeken blik doorgaans een significane posiieve relaie ussen Q en inveseringen. Echer, de empirische resulaen van de idreeksonderzoeken zin nie geheel overuigend, omda de residuen vaak hoge seriële correlaie kennen (wa duid op misspecificaie) en de geschae coëfficiënen laag zin (wa duid op hoge aanpassingskosen). In de idreeksonderzoeken worden naas Q verscheidene andere significane verklarende variabelen gevonden, zoals he bbp, de financiële hefboom (Cuhberson en Gasparro, 995) en de bezeingsgraad (de la Croix en Licandro, 993). He enige voorbeeld van een idreeksonderzoek voor Nederland is Driehuis en Mulder (993), die een significane relaie ussen Tobin s Q en de inveseringsquoe vind, waarbi de inveseringsquoe is gedefinieerd als de geaggregeerde, macro-economische inveseringsquoe. 4 Daa en mehodologie Tidreeksgegevens voor de periode 974 o 2000 zin afkomsig ui de Saisiek van Balans en Resulaenrekening van he Cenraal Bureau voor de Saisiek. In deze publicaie word een geaggregeerde balans- en resulaenrekening gegeven voor de groep Nederlandse nie-financiële beursgenoeerde ondernemingen. Tevens word in deze publicaie de markwaarde gegeven van he aandelenkapiaal van dezelfde groep ondernemingen. Bi he gebruik van de daase verondersellen wi da voornamelik he vervangingswaardeprincipe als waarderingsgrondslag is oegepas, zoda de boekwaarde van aciva een goede indicaor is voor de vervangingswaarde van de kapiaalgoederenvoorraad. Sinds 994 zin de op de parallelmark verhandelde aandelen in de gegevensverzameling opgenomen. Op basis van deze gegevens worden in di onderzoek de volgende variabelen gebruik: 4 De hier onderzoche relaie ussen inveseringen en Tobin s Q volg ui een ineremporeel opimeringsmodel (zie Appendix B). Di is een van de mogelike redenen da Q geen expliciee rol speel in diverse macro-economische modellen, zoals bivoorbeeld JADE van he CPB. Tevens is hier zoals vermeld aangenomen da de gemiddelde q gelik is aan de marginale Q. 8

9 Inveseringen (I ) bruo inveseringen in periode in prizen van 995 (d.m.v. deflaor van bedrifsinveseringen exclusief woningen), gemeen als de muaie van de oale vase aciva vermeerderd me de afschrivingen. Kapiaalgoederen- oale vase aciva aan he begin van periode in prizen van 995 voorraad (K ) (d.m.v. deflaor van bedrifsinveseringen exclusief woningen). Tobin s Q (Q ) Kassroom (CF ) Liquide middelen (LM ) som aan he begin van periode van de markwaarde van he eigen vermogen (beurswaarde gewoon en preferenieel aandelenkapiaal) en de boekwaarde van lang- en korlopend vreemd vermogen gedeeld door de nominale boekwaarde van de oale aciva (zie Appendix C voor berekening). som in periode van he neo bedrifsresulaa en de afschrivingen, in prizen van 995 (bbp deflaor). liquide middelen aan he begin van periode in prizen van 995 (bbp deflaor). Omze (S ) neo-omze en overige bedrifsopbrengsen in periode in prizen van 995 (bbp deflaor). Appendix B geef een saisische beschriving van de variabelen. Figuur 4.: Tobin s Q en inveseringen van nie-financiële beursgenoeerde ondernemingen 0,7 3,5 0,6 3,0 0,5 2,5 0,4 2,0 0,3,5 0,2,0 0, 0, ,0 bruo inveseringen ( prizen 995) / vase aciva (prizen 995) Q (recher schaal) Figuur 4. laa zien da aan he eind van de aren negenig een forse siging heef plaasgevonden van zowel Tobin s Q als de inveseringen. De siging van Tobin s Q kan worden oegeschreven aan de in die laase periode serk gesegen aandelenprizen, naas een relaief afgenomen vervangingswaarde van kapiaalgoederen (zie paragraaf 2). Deze onwikkeling van Tobin s Q heef mogelik bigedragen aan de inveseringsgolf, zoals de Q-heorie voorspel. Een eerse indicaie hiervoor geef de Grangercausalieisoes. Deze geef aan da de kans op geen (Granger-)causale relaie van Q naar de 9

10 inveseringen kleiner is dan %. 5 Op grond hiervan zal een evenueel economerisch significan verband ussen Q en inveseringen worden geïnerpreeerd als een significane invloed van Tobin s Q op de inveseringen. Om di verband e schaen lig regressie me OLS voor de hand. De daase geef echer he vermoeden da er een sochasische rend aanwezig is in de variabelen, hegeen he gebruik van deze mehode verhinder. We kunnen de saionariei van de variabelen vassellen door op de aanwezigheid van een eenheidsworel (uni roo) e oesen, waarbi we hier gebruik maken van de Augmened Dickey-Fuller oes. 6 Appendix B laa zien da de nulhypohese van een eenheidsworel voor geen enkele variabele kan worden verworpen. In di geval is he zinvol e onderzoeken of de idreeksen zin onderworpen aan een gemeenschappelike rend, ofwel zin gecoïnegreerd. Op basis van de Engle-Granger (987) mehode schaen we eers de volgens de heorie e verwachen relaie ussen inveseringsquoe en Q (vergeliking A in Appendix A). 7 Vervolgens word geoes of de residuen ui die regressie saionair zin: u = I /K - a 0 - a Q () He blik da de hypohese van een eenheidsworel in de soringserm (he linkerlid van ()) word verworpen bi een berouwbaarheidsniveau van 5% (zie Appendix B), wa beeken da coïnegraie ussen inveseringen en Tobin s Q nie kan worden verworpen. Een gebruikelike weergave van een coïnegraierelaie is he fouencorreciemodel (ECM). Hiermee kunnen zowel de kore- als de langeermindynamiek in de inveseringsvergeliking worden beschreven, waarbi de specificaie van de evenwichsrelaie word losgekoppeld van de koreerminspecificaie. Een eenvoudige fouencorrecievergeliking voor de Q-heorie zie er als volg ui:?i /K =? 0??Q -? 2 u - e (2) waarbi e de gebruikelike wie ruis soringserm is. De verraagde soringserm u - is een weergave van de aanpassing naar de evenwichsiuaie op lange ermin ui vergeliking (). De volgende inveseringsvergeliking kan nu worden verkregen ui vergelikingen () en (2): 8 5 Geoes is Granger-causaliei ussen Q en de inveseringen en opziche van de kapiaalgoederenvoorraad. De p-waarden van de genoemde nulhypohese bedragen bi en 2 verragingen respecievelik 0,002 en 0,008. De nulhypohese van geen causaal verband in de omgekeerde riching, van I/K naar Q, kan nie kan worden verworpen (kans resp. 45% en 47%). Dezelfde conclusie word gevonden voor he verband ussen Q en I, i.p.v. I/K. 6 Er is sprake van saionariei indien he gemiddelde en de varianie consan zin in de id en als de covarianie ussen wee perioden alleen afhang van de lenge ussen de wee perioden en nie van he meingspun zelf (Guarai, 995). 7 In he voorafgaande is K als de waarde van kapiaalgoederenvoorraad aan he begin van periode gedefinieerd en kom daarom overeen me de noaie K - ui Appendix A. 8 De consane ui de evenwichsvergeliking (a 0 ) word nu evens door? 0 weergegeven. 0

11 ? I /K =? 0?? Q -? 2 (I - /K - -? 3 Q - ) e (3) Empirische resulaen Vergeliking (3) word en eerse afzonderlik gescha, waarbi he recherlid word uigebreid me variabelen voor de eerder genoemde liquidieisresricies: kassroom, liquide middelen of omze. 9 Tabel 4.: Schaing inveseringsvergelikingen Vergelikingen Geschae coëfficiënen consane -0,07-0,08-0,07-0,08 (0,07) (0,06) (0,07) (0,05)? Q- -0,32-0,28-0,33-0,23 (0,24) (0,20) (0,24) (0,9)? CF/K,34 (0,46)*? LM/K 0,44 (0,79)? S/K 0,28 (0,08)* ECM () -0,77-0,60-0,74-0,47 (0,26)* (0,23)* (0,27)* (0,23)* Q- 0,27 0,29 0,27 0,35 (0,0)* (0,)* (0,)* (0,6)* Toesgrooheden R 2 0,46 0,62 0,47 0,66 ECM oes (2) 4,42 # 3,79 # 4,0 # 3,40 # LM oes (3) 0,90 0,60 0,97 0,53 sandaardafwikingen ussen haakes () geschae coëfficiën van evenwichsvergeliking (2) -waarde van ECM-coëfficiën bi geresriceerde langeerminrelaie (Zivo, 994) (3) p-waarde (nulhypohese: geen auocorrelaie o wee verragingen; F-oes) * coëfficiën verschil significan van 0 op 5% berouwbaarheidsniveau # significan op % berouwbaarheidsniveau Tabel 4. geef een overzich van de schaingsresulaen van de fouencorrecievergeliking (3) en enkele varianen daarvan. Wa beref de langeerminrelaie is in elk van de geschae specificaies sprake van een robuuse relaie ussen bruo inveseringen en Tobin s Q, gezien de significane ECMcoëfficiënen. Deze significanie blik ui de in Tabel 4. weergegeven convenionele -oes op significanie van? 2 in vergeliking (3), alsmede ui de ECM-oes volgens Zivo (994). 0 Deze ECM- 9 Gedefinieerd in verhouding o K. Elk van deze variabelen is saionair in eerse verschillen (Appendix B). In de schaingen is ook rekening gehouden me een koreermineffec van?i - /K - ; di blik echer in geen geval significan e zin. 0 Bi deze oes word in (3) de resricie opgelegd da? 3 gelik is aan de geschae waarde van a in ().

12 oes kan evens worden geïnerpreeerd als een oes op aanwezigheid van een coïnegrerende relaie, daarmee he eerder gevonden resulaa van de Engle-Granger oes onderseunend. In de evenwichsrelaie bedraag de coëfficiën van Tobin s Q ongeveer 0,27 (eerse kolom) of enigszins hoger indien liquidieisvariabelen (kassroom en omze) zin oegevoegd (kolommen 2 en 4). Bi he seekproefgemiddelde van de beide variabelen beeken di da de langeerminelasiciei ussen I/K en Q nie significan van afwik. 2 De hooge van de geschae ECM-coëfficiën geef aan da de doorwerking van de evenwichsrelaie vri snel plaasvind, wa kan beekenen da de aanpassingskosen voor bedriven relaief laag zin. In de koreerminspecificaie hebben de variabelen kassroom en omze een significane invloed op de inveseringen, me he verwache eken. Blikbaar bevaen deze variabelen addiionele informaie omren bivoorbeeld liquidieisresricies of winsgevendheid. Daarenegen bieden liquide middelen op de kore ermin geen significane verklaring voor inveseringen, in egenselling o de bevindingen van andere onderzoeken (de Haan e.a., 992). Mogelik gebruiken bedriven liquide middelen louer voor ransacies en zin deze daarom nie van invloed op he inveseringsgedrag. Nie geheel in overeensemming me he heoreisch verwache verband is de koreerminrelaie ussen Q en de inveseringsquoe. De schaingen duiden op een gering negaief verband ussen? I /K en? Q -, da echer nie significan van nul verschil. He fouencorreciemodel me één vergeliking houd geen rekening me de mogelikheid van een simulane relaie ussen Tobin s Q en inveseringen. He is echer mogelik da een siging van de inveseringen op kore ermin ook doorwerk in Tobin s Q, waarbi op heoreische gronden een negaief effec zou moeen worden verwach. Op grond hiervan is he zinvol he economerische model ui e breiden naar een vecor-fouencorreciemodel (VECM). Di bied de mogelikheid om nie alleen de inveseringen, maar ook Q als endogene variabele e beschouwen, gegeven de gevonden coïnegraie van beide variabelen. Simulaan worden nu wee ECM-vergelikingen gescha, me daarin opgenomen dezelfde langeerminrelaie. Mede er verklaring van Q word als exogene variabele een indicaor van de prizen van aandelen oegevoegd (A): de algemene koersindex van he CBS. 3 Tabel 4.2 geef de resulaen van deze schaing. Een groo deel van de varianie in I/K en Q blik e worden verklaard; R² bedraag respecievelik 0,64 en 0,54. De geschae coëfficiën van de langeerminrelaie (0,28) wik nie significan af van de schaingen in Tabel 4.. De ECM-coëfficiën lig enigszins Deze variabelen, alsmede liquide middelen bliken in de langeerminrelaie nie significan e zin. 2 Me een berouwbaarheid van 95%; de punschaing is,77. 3 In logarimische specificaie. Deze variabele is I(), zie Appendix B. Da he hier inderdaad om een exogene variabele gaa blik ui de Granger-causalieisoes. Deze verwerp (bi een significanie van 5%) de hypohese van geen causale relaie van aandelenkoers naar Tobin s Q (F=4,28). Afwezigheid van een relaie in omgekeerde riching kan daarenegen nie worden verworpen (F=0,0). 2

13 lager, wa duid op een wa rager aanpassingsproces dan volgens he eenvoudige model word gevonden. De overige coëfficiënen, voorzover significan, hebben alle he verwache eken. 4 Tabel 4.2: Schaing vecor-fouencorreciemodel Vergelikingen? I/K? Q Geschae coëfficiënen? I-/K- -0,09-0,73 (0,7) (0,34)*? Q- -0,23 0,54 (0,8) (0,38)? CF/K,44-2,35 (0,47)* (0,96)*? A -0,0 0,55 (0,09) (0,8)* ECM () -0,55 0,40 (0,9)* (0,38) Q- consane 0,28 (0,0)* 0,2 (0,) Toesgrooheden R 2 0,64 0,54 LM (2) sandaardafwikingen ussen haakes 0,05; 0,26 () geschae coëfficiën van evenwichsvergeliking (2) p-waarde van LM-oes op residuele auocorrelaie van orde, resp. 2 * coëfficiën verschil significan van 0 op 5% berouwbaarheidsniveau Figuur 4.2: Simulaie aanpassing naar nieuw evenwich bi schok in Tobin s Q Effec op I/K van siging Q me 0 %-pun Effec op Q van siging Q me 0 %-pun 0,04 0, 0,03 0, 0,09 0,02 0,08 0,0 0,07 0, , De Q-oes duid nie op significane auocorrelaie in de residuen van de geschae vergelikingen. 3

14 Figuur 4.2 geef een illusraie van he aanpassingsproces. Deze geef he resulaa van een gesimuleerde schok in Tobin s Q, op basis van de significan van nul verschillende coëfficiënen van he geschae vecor-fouencorreciemodel. De resulaen geven aan da he maximale effec van een exogene siging van Tobin s Q na drie aar opreed. Een siging van Q me 0%-pun, bivoorbeeld veroorzaak door een siging in beurskoersen, leid na drie aar o een siging in de verhouding ussen inveseringen en de kapiaalgoederenvoorraad me 2,4%-pun (he gemiddelde van I/K over de seekproefperiode is 20%). Deze siging van de inveseringen doe de iniiële siging van Q voor een deel enie, conform de verwaching. Daarna neem he effec op I/K enigszins af en sabiliseer zich na vif aar op 2,3%-pun, bi een siging van Q me 8,3%-pun. Hoewel he hier om een parieel model gaa, kunnen deze schaingen worden gebruik om een indicaie e geven van de mogelike reële effecen van aandelenkoerssigingen. Voor de eenvoud word veronderseld da he geschae effec van Tobin s Q op he inveseringsvolume gelik is aan he effec op de inveseringen en opziche van de kapiaalgoederenvoorraad. Hiermee kan een ruwe schaing worden gemaak van he addiionele effec van de recene onwikkeling van aandelenkoersen op de inveseringsgroei. Van 996 o en me 2000 segen de aandelenkoersen in Nederland gemiddeld me 26% per aar. Volgens he model leid di elk aar via een siging van Q me 4,3%-pun o een exra impuls op de inveseringen me 2,2%. Deze impuls cumuleer na drie aar o 3,2%. Als kanekening bi deze resulaen moe worden opgemerk da conclusies op basis van de gehaneerde daase mogelik nie geheel represenaief zin voor de geaggregeerde bedrifsinveseringen in Nederland he beref hier immers de beursgenoeerde nie-financiële ondernemingen. Nieemin is he gevonden verband och relevan voor een groo deel van he Nederlandse bedrifsleven. Eveneens moe worden opgemerk da he onderzoek een kore periode beslaa ( ), hoewel deze periode verscheidene fasen van de conuncuurcyclus omva, alsmede de recene periode van ongekende beurskoerssigingen. Al me al, de genoemde kanekeningen in aanmerking nemende, is he op grond van di onderzoek aannemelik da de onwikkeling van aandelenkoersen in de aren 90 o subsaniële effecen op de reële inveseringen heef geleid. 4

15 5. Conclusie De invloed van vermogensprizen op de reële economie verloop via verscheidene kanalen. In di onderzoek saa he kapiaalkoseneffec op de inveseringen cenraal. Door hogere aandelenprizen kunnen bedriven nieuwe inveseringen relaief aanrekkelik financieren me aandelenkapiaal. Di verband ussen kapiaalmarken en de reële economie is uigewerk in Tobin s Q-heorie. Voor de hier onderzoche groep ondernemingen de beursgenoeerde nie-financiële Nederlandse ondernemingen blik de verhouding ussen markwaarde en vervangingswaarde van hun kapiaalgoederen (Tobin s Q) in de aren negenig e zin opgelopen van,2 naar bina 3. In diezelfde periode segen de inveseringen en opziche van de aciva me ruim 40 procenpun. De bevindingen van eerder empirisch onderzoek buien Nederland leveren weinig seun voor he kapiaalkoseneffec op inveseringen (Schaller, 990). Voor Nederland vinden Driehuis en Mulder (993) over de periode een significane relaie ussen Tobin s Q en de macro-economische inveseringsquoe, op basis van een zeer eenvoudig model. Ui ons onderzoek over de periode blik eveneens da Tobin s Q een belangrike verklarende variabele is van de inveseringen. Onderzoch zin verscheidene economerische specificaies, waarbi rekening is gehouden me de niesaionariei van variabelen. De gebruike daa zin afkomsig van de balansen van ondernemingen. Ui de schaingen kom naar voren da naas Tobin s Q de variabelen kassroom en omze eveneens van invloed zin op inveseringsbeslissingen. Geconcludeerd kan worden da een siging van Tobin s Q op de lange ermin o een aanzienlike siging leid in de verhouding ussen inveseringen en de kapiaalgoederenvoorraad. De gevonden resulaen suggereren da flucuaies van aandelenkoersen, me gevolgen voor Tobin s Q, inveseringen van bedriven kunnen aanwakkeren of afremmen. In welke mae de siging van Q gebaseerd is op raionele argumenen, bivoorbeeld een verwache siging van winsen of dividenden, dan wel op irraionele afwegingen, speel daarbi geen rol. Een zeepbel op de aandelenmarken kan dan ook een exra simulans aan de inveseringen geven. Zo heef de gemiddelde aarlikse oename van aandelenkoersen ussen 996 en 2000 van 26% via een siging van Tobin s Q o een exra impuls op de inveseringen van naar schaing ruim 2% per aar geleid. 5

16 Lierauur Blundell, R., Bond, S., Devereux, M. en Schianarelli, F. (992), Invesmen and Tobin s Q: Evidence from company panel daa, Journal of Economerics, Bo, H. (999), The Q heory of invesmen: does uncerainy maer?, SOM Research Repor, nr. 7, Riksuniversiei Groningen. Chirinko, R.S. en Schaller H. (996), Bubbles, fundamenals and invesmen: a muliple equaion esing sraegy, Journal of Moneary Economics, rg. 38, de la Croix, D. en Licandro, O. (993), The q heory of invesmen under uni roo es, Cahiers Economiques de Bruxelles, nr. 39, Cuhberson, K. en Gasparro, D. (995), Fixed invesmen decisions in UK manufacuring: The imporance of Tobin s Q and deb, European Economic Review, rg. 39, De Nederlandsche Bank (2000), Vermogensprisinflaie op de aandelen- en huizenmarken: risico s en beleidsimplicaies, Kwaraalberich, december, Driehuis, W. en Mulder, R.J. (993), De Q-heorie van he inveseringsgedrag, Maandschrif Economie, rg. 57, van Ees, H. en Garresen, H. (994), Liquidiy and business invesmen: Evidence from Duch panel daa, Journal of Macroeconomics, rg. 6, nr. 4, Engle, R.F. en Granger, C.W.J. (987), Coinegraion and error correcion: Represenaion, esimaion and esing, Economerica, nr. 50, Fazzari, S. M., Hubbard, R. G. en Peersen, B. C. (988), Financing consrains and corporae invesmen, Brookings Papers on Economic Aciviies, nr., Guarai, D. N. (995), Basic Economerics, 3 e ediie, McGraw-Hill, Inc. de Haan, L., Koedik, C.G. en de Vrier, J.E.J. (992), De siging van he liquidieisbezi in de aren achig, Moneaire Monografieën, nr. 2, De Nederlandsche Bank. de Haan, L. (999), He verband ussen inveseren en financieren: een financiële sromenmodel voor Nederlandse beurs-nv's, VBA Journaal, rg. 5, nr. 4, 2-8. de Haan, L. en Pras, H. (999), Beekenis Europese Kapiaalmark voor de financiering van bedriven, Onderzoeksrappor WO&E, nr. 596, De Nederlandsche Bank. Hayashi, F. (982), Tobin s marginal q and average q: a neoclassical inerpreaion, Economerica, rg. 50, Langeveld, E. (993), De invloed van asymmerische informaie op bedrifsinveseringen, Sudiediensserie nr. 78, De Nederlandsche Bank. Perfec, S.B. en Wiles, K. W. (994), Alernaive consrucions of Tobin s Q: An empirical comparison, Journal of Empirical Finance, nr., Phillips, P.C.B. en Ouliaris, S. (990), Asympoic properies of residual based ess for coinegraion, Economerica, 58, Schaller, H. (990), A re-examinaion of he Q-heory of invesmen using U.S. firm daa, Journal of applied economerics, rg. 5, Tobin, J. (969), A general equilibrium approach o moneary heory, Journal of Money, Credi and Banking, rg.. Zivo, E. (994), Single equaion condiional error correcion model based ess for coinegraion, Discussion paper 94-2, Deparmen of Economics, Universiy of Washingon, Seale. 6

17 7 Appendix A He Q-Model In deze Appendix word een eenvoudig Q-model uigewerk, naar he voorbeeld van Chirinko en Schaller (996). He bedrif kies produciefacoren me als doel he maximaliseren van de verdisconeerde waarde van de verwache kassromen. Tevens zin er geen belasingen en he bedrif is prisnemer op de goederenmark. De produciefuncie F(L, K ) is posiief afhankelik van de kapiaalgoederenvoorraad (K ) en van arbeid (L ). De kapiaalgoederenvoorraad is quasi-fixed; aanpassingen hiervan zin onderhevig aan de aanpassingskosenfuncie C(I,K ), die posiief afhankelik is van inveseringen en negaief afhankelik is van de kapiaalgoederenvoorraad. In de neoklassieke heorie maximaliseer de bedrifsleiding de verwache verdisconeerde waarde van de neo kassromen van een bedrif als volg { } ( ) ( ) = = 0 I 0 s s,l I I p L w K, C I K, F L x r E max (A) onder de resricie K = I (-d)k - (A2) en 0 K? E lim * 0 s s r = = (A3) waarbi d de afschrivingsvoe is van de kapiaalgoederenvoorraad, E {..} een verwachingsparameer is (condiioneel aan de informaiese aan he begin van idsip ), I de bruo inveseringen voorsel, W en p de relaieve prizen zin van respecievelik arbeid en inveseringen, r is de markrenevoe en λ* is de schaduwpris van de kapiaalgoederenvoorraad. De Lagrangevergeliking in di opimaliseringsprobleem is ( ) ( ) [ ] = = = 0 * I 0 s K I d) K (? I p L w K, C I K, L F x r E s l (A4) De eerse ordevoorwaarde voor kapiaal kan worden afgeleid ui vergeliking (A4) [ ] ( ) ( ) 0? r d E? * *,, = = K K C F K l (A5) Vergeliking (A5) kan worden opgelos naar de oekoms, zoda de volgende schaduwpris van kapiaal kan worden afgeleid = = = 0, K, 0 s * x ) r ( d) ( E? K s C F (A6) De eerse-ordevoorwaarde voor inveseringen kan eveneens ui vergeliking (A4) worden afgeleid: [ ] 0? *, = = I I p C I l (A7)

18 Volgens vergeliking (A7) inveseren ondernemingen o op he pun da de marginale kosen van een invesering overeenkomen me de marginale verwache opbrengsen. De inveseringskosen bevaen hier zowel aanpassingskosen als direce aanschafkosen. In paragraaf 3 is Tobin s marginale q gedefinieerd als de raio ussen de verwache verdisconeerde waarde van oekomsige kassromen en de aanschafpris van een addiionele invesering: *? Q M = (A8) I p In di model word veronderseld da ondernemingen een kwadraische aanpassingskosenfuncie kennen, die lineair homogeen is in I en K - en er als volg uizie C(I,K )= (/(2ß)) [I /K - - a - µ ] 2 waarbi a een consane is en ß en µ soringsermen zin in de aanpassingskosen. Als vergeliking (A9) word gedifferenieerd naar I en samen me vergeliking (A8) in vergeliking (A7) word ingevuld kan vergeliking (A0) worden verkregen: (A9) I /K - = a ß p (Q m - ) µ (A0) (A0) geef he verband weer ussen inveseringen en marginale q. Gemakshalve kan inveseringsvergeliking (A0) voor empirisch werk worden weergeven als I /K - =?? 2 Q µ (A) waarbi ervan word uigegaan da gemiddelde Q en marginale q me elkaar overeenkomen. Tevens kunnen liquidieisvariabelen of verraagde variabelen (van Q of inveseringen) aan vergeliking (A) worden oegevoegd. Appendix B Saionariei van variabelen en residuen Beschrivende saisieken I/K CF /K LM/K S/K A Q gemiddelde 0,20 0,2 0,6 2,55 5,04,33 mediaan 0,20 0,9 0,6 2,47 5,09,2 maximum 0,65 0,27 0,22 3,09 6,84 2,94 minimum 0,029 0,6 0,2 2,06 3,62 0,85 sandaarddeviaie 0,2 0,033 0,030 0,29 0,95 0,59 Toes op saionariei van variabelen I/K CF/K LM/K S/K A Q ADF oes (me consane, verraging) -,09-2,3 -,96 -,68 0,766-2,06 seekproefgrooe Toes op saionariei van variabelen? I/K? CF/K? LM/K? S/K? A? Q ADF oes (me consane, verraging) -3,02** -5,78*** -3,83*** -4,64*** -3,58** -3,72** seekproefgrooe * significan op 0% berouwbaarheidsniveau (MacKinnon, 99) ** significan op 5% berouwbaarheidsniveau (MacKinnon, 99) *** significan op % berouwbaarheidsniveau (MacKinnon, 99) 8

19 De consane erm in vergeliking () en (A) is nie significan. Daarom word de ADF oes op coïnegraie uigevoerd me de residuen van een regressie zonder consane erm (µ ). Toes op coïnegraie µ ADF oes ( verraging) -3,095** seekproefgrooe 24 ** significan op 5% berouwbaarheidsniveau (Phillips and Ouliaris, 990) 9

20 Van 994 /m 200 zin ook Meb-series verschenen. De iels daarvan zin erug e vinden in Meb-serie nr Verschenen in de Meb-serie Nummer maand Tiel Aueur(s) anuari Prisonwikkeling op de Nederlandse benzinemark H.H.T. Pil februari Lasenverliching en consumpiegroei in Nederland: is er een puzzel in 200? R.J. Berndsen/T. Brosens april The Timing of EU Expansion and he Real Exchange Rae P.A.D. Cavelaars mei Implicaions of EMU enlargemen for European Moneary Policy: P. Maier/M. Hendrikx A poliical Economy View mei Does compeiion enhancemen have permanen inflaion effecs? P.A.D. Cavelaars mei Banking secor developmen and financial sabiliy in he run up o H.J. Brouwer/ R.T.A de Haas/ EU accession B.M.C. Kivie mei Regional Price Adusmen in a Moneary Union: The Case of EMU J.M. Berk / J. Swank uni Een Q-inveseringsmodel voor Nederland G.E. Hebbink / E.R. van Amerongen uni The Sock Marke and Consumer Confidence: European Evidence W.J. Jansen / N.J.Nahuis Verschenen in de Wo-serie Nummer Tiel Aueur(s) 679 Geen weggegooid geld. Bankbileenvernieiging in Nederland, J. Mooi 680 Sock and Bond Marke Sensiiviies o Moneary Variables N. Valckx 68 When Basle II doesn work: Coningency rules versus fixed requiremens W. Bol/A.F. Tieman 682 Soepele overgang op de euro, hogere prizen? Uikomsen van een enquêe C.K. Folkersma/ onder Nederlandse deaillisen C. van Renselaar/ A.C.J. Sokman 683 Ineres Rae Sepping, Ineres Rae Smoohing and Uncerainy: W.H. Verhagen Some Views from he Lieraure 684 Wa begripen we van wisselkoersen? P.J.G. Vlaar 685 Wage paymens and foreign coinage in Neherlands Limburg J. Mooi 686 An Independen Cenral Bank faced wih Eleced Governmen: M. Demerzis/ A. Hughes Halle/ A Poliical Economy Conflic N. Viegi Verschenen in de gezamenlike serie Nummer maand Tiel Aueur(s) /687 uni Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen: analyse op basis van een enquêe A.C.J. Sokman/ M.C.J. van Rooi/ W.A. van den End/ J.I. Kakes /688 uni The housing ladder, axaion and borrowing consrains J. Swank/ J.I. Kakes/ A.F. Tieman

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig.

Nadere informatie

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief Nie door de overheid bekosigde ICT-hogescholen in Nederland: een oekomsperspecief Landelijke Sinds AMBI nie meer besaa, onbreek he de Nederlandse afsemming ICT-secor aan een richinggevend, onafhankelijk

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde)

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde) 1 8 G Z 6 4 I 5 1 15 5 3 35 4 Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en nauurkunde 3 x-y,5 y 1,5 1,5 1 3 4 5 x Inhoud 1 Coninue dynamische modellen 1.1 Groeimodellen 1.1 1. Opdrachen 1.4 Modelleren.1

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Van de voorzitter. vba journaal 3

Van de voorzitter. vba journaal 3 Van de voorzitter E indelijk is het dan zover, het vernieuwde VBA-Journaal ligt voor u. Niet alleen de redactie is, zoals al in het vorige nummer bekend is gemaakt, deels vernieuwd, maar nu ook het uiterlijk

Nadere informatie

Kredietverlening en bancair kapitaal

Kredietverlening en bancair kapitaal DNB Occasional Studies Vol.12/No. 3 (2014) Kredietverlening en bancair kapitaal DNB Occasional Studies Gerbert Hebbink, Mark Kruidhof, Jan Willem Slingenberg Centrale bank en prudentieel toezichthouder

Nadere informatie

CPB Achtergronddocument 28 augustus 2014. Spaaroverschot nietfinanciële. ontwikkeling, oorzaken en gevolgen. Cees Jansen Marco Ligthart

CPB Achtergronddocument 28 augustus 2014. Spaaroverschot nietfinanciële. ontwikkeling, oorzaken en gevolgen. Cees Jansen Marco Ligthart CPB Achtergronddocument 28 augustus 2014 Spaaroverschot nietfinanciële bedrijven: ontwikkeling, oorzaken en gevolgen Cees Jansen Marco Ligthart Spaaroverschot niet-financiële bedrijven: ontwikkeling,

Nadere informatie

Nederlandse aandelenkoersen

Nederlandse aandelenkoersen Nederlandse aandelenkoersen geanalyseerd Hans Keus SAMENVATTING Dit artikel gaat over de koersontwikkeling van Nederlandse aandelen. Getracht is een verklaring te vinden voor de grote koersveranderingen

Nadere informatie

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12 Valutarisico Wilt u meer weten over valutarisico? Neem dan contact op met uw Accountmanager of met Frank van Weegberg via (frank.van.weegberg@achmea.nl), Patrick Riegel via (patrick.riegel@achmea.nl) of

Nadere informatie

Het nationale spaaroverschot van Nederland

Het nationale spaaroverschot van Nederland 2 Het nationale spaaroverschot van Nederland J.H.M. Donders* Samenvatting Nederland heeft al geruime tijd een groot nationaal spaaroverschot. Naar aanleiding van een nieuwe Brusselse procedure die bedoeld

Nadere informatie

Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006

Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006 Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006 ANWB, BOVAG, Platform Duurzame Mobiliteit, Ministerie van Financiën, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

Types AJYA72LALH AJYA90LALH AJY108LALH AJY126LALH AJY144LALH. Airstage V2. VRF-systeem voor grotere gebouwen. www.fujitsuclimate.

Types AJYA72LALH AJYA90LALH AJY108LALH AJY126LALH AJY144LALH. Airstage V2. VRF-systeem voor grotere gebouwen. www.fujitsuclimate. Types AJYA7LALH AJYA9LALH AJY8LALH AJY6LALH AJYLALH VRFsyseem voor groere gebouwen Airsage V wwwfujisuclimaenl INHOUD Alles for voor Comfor Uw Comfor Inelligen en en geavanceerd design Uigebreide range

Nadere informatie

Fair Value bij Verzekerd Kopen

Fair Value bij Verzekerd Kopen Fair Value bij Verzekerd Kopen Fair Value bij Verzekerd Kopen Johan Conijn, RIGO Research en Advies Mark Schweitzer, Global Property Research oktober 2000 RIGO Research en Advies BV De Ruijterkade 139

Nadere informatie

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 April 2004 ECN-C--04-040 MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 Overzicht kosten en mogelijke verbeteringen in de monitoring P.G.M. Boonekamp J.P.M. Sijm R.A. van den Wijngaart, RIVM Verantwoording

Nadere informatie

De beïnvloedbaarheid van beleggers

De beïnvloedbaarheid van beleggers FINANCIERING De beïnvloedbaarheid van beleggers Arvid Hoffmann, Henk von Eije en Wander Jager SAMENVATTING In dit artikel onderzoeken we de beïnvloedbaarheid van Nederlandse beleggers. Hiertoe laten we

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN LEREN OVER HET LOKALE INBRAAKRISICO. Verslag van een onderzoek

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN LEREN OVER HET LOKALE INBRAAKRISICO. Verslag van een onderzoek VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN LEREN OVER HET LOKALE INBRAAKRISICO Verslag van een onderzoek VOORWOORD We willen deelnemers aan workshops en seminars aan Goethe Universität Frankfurt, University College

Nadere informatie

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht.

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) uitgevoerd door Shareholder Support Prof. dr.

Nadere informatie

Twee kinderen, maar wanneer en met wie?

Twee kinderen, maar wanneer en met wie? Bevolkingstrends Twee kinderen, maar wanneer en met wie? 2015 03 Niels Kooiman Lenny Stoeldraijer CBS Bevolkingstrends februari 2015 03 1 Het krijgen van kinderen, liefst twee, behoort onverminderd tot

Nadere informatie

De informatieve waarde van kwartaalcijfers

De informatieve waarde van kwartaalcijfers BELEGGING JAARREKENING WET- EN REGELGEVING De informatieve waarde van kwartaalcijfers Drs. S.G. Ewalds, Drs. M.B.J. Schauten en Dr. O.W. Steenbeek FINANCIERING 1 Inleiding 1 In kringen rond Nederlandse

Nadere informatie

4 vermogensongelijkheid in nederland de vergeten dimensie

4 vermogensongelijkheid in nederland de vergeten dimensie 79 4 vermogensongelijkheid in nederland de vergeten dimensie Bas van Bavel 4.1 de vergeten dimensie van ongelijkheid De drie rijkste Nederlanders hebben meer bezit dan ruim de helft van alle Nederlandse

Nadere informatie

Het integraal kwantificeren van valutarisico s

Het integraal kwantificeren van valutarisico s Het integraal kwantificeren van valutarisico s Mei 1999 R.T.A. de Haas * Trefwoorden: Belegging, risicobeheer, statistiek 1. Inleiding Met betrekking tot de vraag of het afdekken van valutarisico s nuttig

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering 2011 2012 Masterproef Het "januari-effect" : onderzoek op basis van Belgische en Nederlandse

Nadere informatie

Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen

Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen 1. Inleiding Ontwikkelingen rond de rente die pensioenfondsen moeten hanteren bij het berekenen van hun toekomstige verplichtingen, hebben

Nadere informatie

Incassoproblemen in het licht van de rechtspraak. dr. B.C.J. van Velthoven 1. 1. Inleiding

Incassoproblemen in het licht van de rechtspraak. dr. B.C.J. van Velthoven 1. 1. Inleiding Incassoproblemen in het licht van de rechtspraak dr. B.C.J. van Velthoven 1 1. Inleiding Regelmatig valt in krantenberichten en andere publicaties te lezen hoe slecht het gesteld is met het betaalgedrag

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. GASBATEN EN VERMOGENSBEHOUD * G. Schotten P.J. Wierts. 10.1 Inleiding

Hoofdstuk 10. GASBATEN EN VERMOGENSBEHOUD * G. Schotten P.J. Wierts. 10.1 Inleiding Hoofdstuk 10 GASBATEN EN VERMOGENSBEHOUD * G. Schotten P.J. Wierts 10.1 Inleiding De besteding van de Nederlandse gasbaten, voor zover die toevallen aan de Staat, is onderwerp van debat. Een groeiende

Nadere informatie

Kantorenleegstand. Analyse van de marktwerking. drs. Matthieu Zuidema Martin van Elp, MSc LLM

Kantorenleegstand. Analyse van de marktwerking. drs. Matthieu Zuidema Martin van Elp, MSc LLM Kantorenleegstand Analyse van de marktwerking drs. Matthieu Zuidema Martin van Elp, MSc LLM Economisch Instituut voor de Bouw Eindrapport December 2010 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Nederlandse steun aan ING beoordeeld in het licht van Europese regelgeving

Nederlandse steun aan ING beoordeeld in het licht van Europese regelgeving Nederlandse steun aan ING beoordeeld in het licht van Europese regelgeving ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Erasmus School of Economics Department of Economics Bachelorthesis Rotterdam: 17 juli 2009 Supervisor:

Nadere informatie