De nodige. middelen vinden. Startersgids 39

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nodige. middelen vinden. Startersgids 39"

Transcriptie

1 04 De nodige financiële middelen vinden Startersgids 39

2 Het opstarten van een onderneming gaat vanzelfsprekend gepaard met een nood aan financiële middelen. Zowel financieringen op lange termijn als financieringen op korte termijn zullen zich opdringen. Het is aangeraden te streven naar een evenwichtige financiering van uw onderneming. Deze is gebaseerd op twee principes: 1. De duur van uw financiering dient afgestemd te worden op de duur van uw investering. Investeringen op lange termijn, zoals gebouwen, machines en verbouwingen, worden best gefinancierd met permanente middelen zoals investeringskredieten of leasing. Behoeften op korte termijn daarentegen, zoals de financiering van werkingskosten, worden best gefinancierd met korte termijn-middelen, zoals kaskredieten. 2. Er moet een evenwicht zijn tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Zelfs indien u over voldoende eigen middelen zou beschikken om alles zelf te financieren, is volledige financiering met eigen vermogen niet noodzakelijk de meest voordelige financieringswijze. 1. Het eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de middelen die permanent ter beschikking staan van uw onderneming. Het vormt een financiële buffer voor de onderneming indien er zich problemen zouden voordoen. Het is dan ook een fundamenteel element dat in rekening zal genomen worden door de bankier voor de evaluatie van uw kredietwaardigheid. Het eigen vermogen kan bestaan uit: Autofinanciering Risicokapitaal Achtergestelde leningen (ook wel quasi eigen vermogen genoemd) 1.1. Autofinanciering In eerste instantie zal u kijken wat uzelf kunt investeren in de opstart van uw bedrijf. Vaak zal hiervoor ook de naaste omgeving aangesproken worden. We spreken hier in het vakjargon van de 3 F en, namelijk Family, Friends, and Fools. Zij investeren veelal omwille van de affiniteiten die hen aan de oprichters binden. In de meeste gevallen zal deze inbreng echter niet voldoende zijn voor de opstart van uw zaak en om diens levensvatbaarheid te verzekeren. 40 De nodige financiële middelen vinden

3 1.2. Risicokapitaal Risicokapitaal is risicodragend vermogen dat ter beschikking gesteld wordt aan ondernemingen om activiteiten in de verschillende ondernemingsfases de financieren. Naar gelang het tijdstip waarop de kapitaalverschaffer intrede doet in uw kapitaal, kunnen we een onderscheid maken tussen: Seed Capital: dit is kapitaal dat ingebracht wordt in een bedrijf dat zich nog in een fase van onderzoek bevindt. Het idee dient nog vorm aan te nemen en gestructureerd te worden Start-up capital: dit is kapitaal dat wordt ingebracht in een bedrijf dat in oprichting is of dat reeds zijn eerste stappen heeft gezet. Dergelijke bedrijven hebben meestal nog geen producten verkocht en kunnen derhalve nog geen referenties voorleggen. Growth capital: dit is kapitaal ter financiering van de verdere ontwikkeling van een bestaande onderneming, die zich in een periode van snelle expansie bevindt. Transmission capital: Dit is kapitaal nodig voor het uitvoeren van een MBO (management buy-out) of een MBI (management buy in). In geval van een MBO zal het bestaand managementteam de ondeneming trachten over te nemen. In geval van een MBI zal het management van buitenaf trachten een bedrijf te kopen. Het risicokapitaal kan afkomstig zijn van verschillende spelers, namelijk: a) Risicokapitaalfondsen privé Verscheidene bedrijven zijn actief op de Belgische markt als kapitaalverschaffers. De meeste van hen maken deel uit van de Belgian Venturing Association. Op de website van deze organisatie kunt u de lijst van de leden consulteren en vindt u bovendien een hele reeks van nuttige informatie. b) Risicokapitaalfondsen publiek GIMB De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (G.I.M.B.) kan bijdragen in de kosten voor de oprichting, reorganisatie, uitbreiding of overdracht van privéondernemingen. Dit doet ze ofwel door aandelen te kopen bij de oprichting of een kapitaalverhoging van een onderneming, ofwel door in te tekenen bij de uitgifte van een obligatielening, ofwel door een eventueel achtergestelde lening toe te wijzen. Ze kan ook kapitaal bijdragen via haar dochteronderneming Brustart. Brustart Startersgids 41

4 Brustart richt zich tot anonieme vennootschappen of bvba s die minder dan 5 jaar bestaan, en waarvan de maatschappelijke zetel en de bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn. De doelgroep van Brustart is drieledig: jonge ondernemers die een nieuw product of een product met een groot groeipotentieel op de markt willen brengen; ervaren managementteams die een nieuw product of een nieuwe dienst op de markt willen brengen; onderzoeksteams die een nieuw procedé of prototype hebben ontwikkeld en daar een businessplan of productiemodel voor hebben uitgewerkt. Het bedrag van de tussenkomst bedraagt maximaal Gemiddeld duurt een deelneming 5 jaar. Als ondernemer hebt u de mogelijkheid de deelneming van Brustart terug te kopen tegen vooraf in het contract bepaalde voorwaarden. Uitgebreide informatie over de werking en de producten van Brustart vindt u op de website Het Kringloopfonds Het Kringloopfonds werd door de overheid opgericht om de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen te ondersteunen, die in grote mate bijdragen tot het welzijn en de kwaliteit van onze maatschappij door het respect voor het milieu en het stimuleren van de ontwikkeling van milieutechnologieën. Het Kringloopfonds profileert zich dus als een financiële partner voor ondernemingen en vennootschappen met een sociaal of milieudoel. Het fonds kan tussenkomen via een kapitaaldeelname van maximaal 30% van de aandelen. Het Kringloopfonds werkt voor Brussel nauw samen met financiële organisaties als Crédal en Triodos Bank. Ze helpen u bij het opmaken van uw kredietaanvraag, dienen uw dossier in en spelen na de goedkeuring ervan het vrijgemaakte geld aan u door. Om hierover meer te weten te komen, kunt u surfen naar de website Business angels Een andere speler die de laatste jaren veel opgang gekend heeft op de markt van de risicokapitaalverschaffers zijn de Business Angels. Het betreft hier particulieren, veelal ondernemers, die persoonlijk hun geld wensen te investeren in beloftevolle bedrijfsprojecten. Het belangrijkste verschil met de institutionele investeerders is dat de business angels veel nauwer betrokken zijn bij de projecten. Zij gaan de bedrijven waarin zij deelnemen, enigszins coachen. De Business Angels Netwerken (www.eban.org) zijn dan weer netwerken die trachten de business angels op gestructureerde manier in contact te brengen met ondernemers van interessante projecten die op zoek zijn naar geld. Onder de verschillende netwerken die actief zijn op de Belgische markt raden we u met name 42 De nodige financiële middelen vinden

5 Be Angels aan (www.beangels.be). Dit door het Brussels Hoofdstedlijk Gewest ondersteunde netwerk biedt volgende diensten aan: Het potentieel van het project evalueren Elk project dient begeleid te zijn van een zakenplan of business plan. Het zakenplan is een zeer belangrijk instrument om de haalbaarheid van een project na te gaan en om te controleren of alle belangrijke vragen werden onderzocht. Be Angels bestudeert het project, evalueert zijn realisatiekansen en helpt indien nodig bij het verbeteren ervan. De financieringsbehoeften bepalen Op basis van het business plan, helpt Be Angels de financieringsbehoeften in te schatten alsook de beste manier om ze te dekken: risicokapitaal, privé investeringen, banken, openbare hulp,. Be Angels bestudeert de voornaamste mogelijke financieringstypen en vergelijkt de voordelen en de nadelen van elk ervan. De presentatie aanpassen naargelang de gesprekspartner Het is niet voldoende dat een project goed is om de verschillende gesprekspartners te overtuigen. Het project moet ook nog aan de man kunnen gebracht worden. Be Angels geeft de ondernemer advies om zijn presentaties te verbeteren. Toegang hebben tot de verschillende communicatiekanalen die opgericht werden om de goede partner te vinden. Om de ondernemer te helpen de goede partner te vinden, waakt Be Angels erover dat het project wordt voorgesteld: in een tweemaandelijkse newsletter die naar alle business angels wordt verstuurd en waarin de projecten onder verkorte en anonieme vorm worden voorgesteld; tijdens een specifieke vergadering waarbij de business angels en de ondernemers elkaar ontmoeten; op de web site waar een anonieme pagina aan het project wordt gewijd. Een financiering uitbreiden door gebruik te maken van het hefboomeffect. Indien een akkoord wordt gevonden met een investeerder, zal de onderneming kunnen beschikken over belangrijkere kapitalen. Zij zal gemakkelijker (onmiddellijk of op termijn) bijkomende middelen kunnen verkrijgen, bij de banken bijvoorbeeld, die dan meer geneigd zullen zijn hun medewerking te verlenen. Kiezen voor risicokapitaal heeft belangrijke gevolgen voor uw bedrijf. U stelt het kapitaal immers open voor derden. Dit kan gevolgen hebben op het vlak van de controle over de dagelijkse activiteiten, het bepalen van strategische keuzes, de vergoeding van de inspanningen De ondernemer zal dus een keuze moeten Startersgids 43

6 maken tussen de volledige controle over een kleine onderneming of de gedeeltelijke controle over een grote onderneming Achtergestelde leningen Een achtergestelde lening is een lening die, in geval van vereffening, slechts terugbetaald moet worden na vergoeding van alle andere schuldeisers. Ze biedt dan ook een grotere zekerheid dan gewone leningen en wordt beschouwd als quasi eigen vermogen. Het Participatiefonds is een federale instelling die zo n leningen kan toestaan aan interessante voorwaarden aan ondernemers die zich in specifieke situaties bevinden. Naar gelang het profiel van de aanvrager, biedt het Participatiefonds volgende leningen aan: Startlening De startlening richt zich tot de niet-werkende werkzoekende ingeschreven sinds ten minste 3 maand bij Actiris of VDAB, de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze of de begunstigde van een wachtuitkering of een leefloon, die zich als zelfstandige in hoofdberoep wil vestigen of een onderneming wil oprichten. Het maximum bedrag van de lening is gelijk aan 4 maal de inbreng in geld hetzij via een eigen inbreng, hetzij via een aanvullende lening, of De rentevoet is vast en bedraagt 4%. De rentevoet kan de eerste twee jaren teruggebracht worden tot 3% indien de begunstigde de begeleiding die hem in één van de erkende KMO-organisaties en steunpunten voor starters gratis wordt aangeboden, effectief volgt. Deze begeleiding betreft zowel bijstand van de aanvrager bij het doen van zijn kredietaanvraag alsook ondersteuning van de begunstigde over een periode van 18 maanden na toekenning van het krediet. Starteo Deze lening richt zich tot ondernemers die een eigen zaak opstarten of deze sinds minder dan 4 jaar in hoofdberoep uitoefenen. Het maximumbedrag van de lening is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen: het bedrag van de lening die de bank zelf verschaft, of 4 maal de eigen inbreng. Een verlaging van de rentevoet wordt toegestaan gedurende de eerste twee of drie jaar. Deze lening kan eveneens de overname van een activiteit financieren. Het plafond van de lening bedraagt dan maximum Het plan jonge zelfstandigen Dit plan richt zich tot de niet-werkende werkzoekende jonger dan 30 jaar die zich voor de eerste maal als zelfstandige vestigt. Gedurende de voorbereidingsfase van zijn/haar project, geniet de jongere een maandelijkse onkostenvergoeding van 375, gedurende een periode van 3 tot 6 maand. Gedurende deze periode wordt de 44 De nodige financiële middelen vinden

7 starter begeleid door een steunpunt. Na afloop van de ondersteuningsfase wordt een aanvraag voor een startlening ingediend bij het Participatiefonds. De jonge starter kan dan een lening bekomen (4.500 ) om te voorzien in zijn behoeften gedurende de eerste maanden van zijn activiteit. Dit speciale deel van de startlening is renteloos en dient pas vanaf het 6de jaar terugbetaald te worden Optimeo Optimeo richt zich tot de ondernemingen ouder dan 4 jaar die de verdere ontwikkeling van hun zaak wensen te financieren. Het maximumbedrag van de lening is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen: het bedrag van de lening die de bank zelf verstrekt, of 3 maal de eigen inbreng. Deze lening kan eveneens de overname van een activiteit financieren. Het plafond van de lening bedraagt dan maximum Business Angels+ lening Deze lening biedt de mogelijkheid om een lening te bekomen, gekoppeld aan een inbreng van kapitaal door een business angel Solidaire lening De solidaire lening richt zich tot diegenen die een zelfstandige activiteit willen ontwikkelen doch moeilijkheden ondervinden om een gewoon bankkrediet te bekomen (ontvangers van een leefloon, een werkloosheids of sociale uitkering). Het maximum bedrag van de lening is De duur bedraagt 4 jaar. De rentevoet is vast en bedraagt 5%. Geen waarborg wordt vereist. De Initio-lening De Initio-lening is een lening die het Participatiefonds tegen gunstige voorwaarden toekent aan kleine ondernemingen en zelfstandigen. De Initio-lening is een lening die ondergeschikt is aan een bankkrediet en die dus de financiële structuur van de vennootschap verbetert. Speciaal aan deze lening is dat de projectcoördinator de aanvraag rechtstreeks via het participatiefonds kan indienen, vooraleer hij zich tot zijn bank richt. Het bedrag van de eigen middelen wordt vermenigvuldigd met 5, met een maximum van en 50% van de totale investering. Het aanvraagformulier moet verplicht worden ingevuld door een boekhouder, een accountant of een erkende bedrijfsrevisor. Meer informatie over de exacte condities van deze leningen vindt u terug op de website van het Participatiefonds GIMB Ook de GIMB (Gewestelijke Investeringsmaatschappij van Brussel) kan tussenkomen via een achtergestelde lening of een deelname in het kapitaal. Haar aandacht gaat in het bijzonder uit naar vier categorieën van bedrijven: Startersgids 45

8 bedrijven in oprichting, met vernieuwende projecten. In deze dossiers gaat de voorkeur van de GIMB uit naar een samenwerking met industriële partners; jonge ondernemingen in expansie, die bijkomende financiële steun nodig hebben om hun doelstellingen te concretiseren; kleine en middelgrote ondernemingen die over een grotere financiële basis willen beschikken (bijvoorbeeld voor de uitvoering van diversificatieprojecten); buitenlandse investeerders die projecten in het Brussels Gewest willen ontwikkelen. De tussenkomst bedraagt gemiddeld over een duurtijd van maximaal 10 jaar. Brustart De dochteronderneming Brustart van de GIMB kan ook achtergestelde leningen toekennen aan kmo s van minder dan 5 jaar oud die hun activiteiten uitoefenen in Brussel. Het bedrag van de tussenkomsten varieert tussen en De tussenkomsten hebben een gemiddelde duur van 5 jaar. De initiatiefnemer van het project moet aan Brustart een gedetailleerd businessplan voorleggen met een financieel plan over 3 jaar. Een analist van Brustart zal het plan tijdens een gesprek onderzoeken, en vervolgens wordt het plan voorgelegd aan het investeringscomité. Het dossier zal worden beoordeeld op basis van de volgende elementen: rendabiliteit en groeipotentieel van de onderneming; activiteitssector; profiel van de ondernemer en zijn managementvaardigheden. Brusoc De dochteronderneming Brusoc richt zich tot zelfstandigen, kleine ondernemingen en sociale-economieprojecten. De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn: een economische activiteit met een sociaal oogmerk ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of een bedrijf oprichten, als natuurlijke persoon of als vennootschap, in de zone Doelstelling 2 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie hieronder): bepaalde wijken van Anderlecht, Brussel-stad, Vorst, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost en Schaarbeek; moeilijkheden hebben om een banklening te krijgen; een minimum aan eigen middelen bijdragen: 620 voor microkredieten en 6200 voor het Startfonds. Brusoc biedt drie financieringsinstrumenten aan: Natuurlijke personen die een activiteit willen opstarten of hun activiteit verder willen ontwikkelen: BRUSOC biedt een Microkrediet tussen en aan. 46 De nodige financiële middelen vinden

9 Commerciële ondernemingen in de oprichtings- of ontwikkelingsfase: BRUSOC biedt een Startfonds tussen en Sociale-economieprojecten of invoegprojecten (ontwikkeld in het kader van een vzw, een invoegbedrijf of een commerciële onderneming met als doelstelling de sociale economie te bevorderen): BRUSOC biedt een Achtergestelde lening tussen en Deze tussenkomsten hebben een gemiddelde duur van drie jaar. Alle projecten die gefinancierd worden door Brusoc hebben recht op individuele begeleiding gedurende de hele duur van de terugbetaling van de lening, en krijgen ook steun bij het beheer. 2. Vreemd vermogen Meestal zal u, naast kapitaal, tevens beroep doen op vreemd vermogen of leningen. Deze kunnen zowel op korte als op lange termijn terugbetaald worden. Voor het bekomen van leningen zal u zich richten tot de banken. In ons landen zijn heel wat banken aanwezig. De meeste van hen maken deel uit van de Belgische Vereniging van Banken, waarvan de gegevens geconsulteerd kunnen worden op de website De twee voornaamste criteria die de beslissing van de bank zullen beïnvloeden zijn: De terugbetalingscapaciteit: dit is de capaciteit om de kosten verbonden aan een lening (kapitaalaflossing en interesten) te dragen door middel van toekomstige inkomsten. De geboden waarborgen: dit is de mogelijkheid voor de bank om de terugbetaling van de lening te waarborgen in geval van problemen. Hier zijn verschillende mogelijkheden. De relatie tussen de ondernemer en de bankier is echter voornamelijk gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Het is dan ook aan de ondernemer om de bankier te overtuigen van zijn project en diens haalbaarheid. Het is aangeraden u hier te laten bijstaan door iemand die enige kennis van zaken heeft in deze materie, zoals uw boekhouder. Wij geven u alvast graag enkele tips ter voorbereiding van uw kredietdossier: Tracht eerst uzelf te overtuigen van uw project. Stel een realistisch business plan op en wees hierbij kritisch voor uzelf. Bespreek uw plannen met uw partner. Ga na tot hoever u zich persoonlijk wenst te engageren. Maak een afspraak bij uw boekhouder om het kredietdossier samen voor te bereiden. Startersgids 47

10 Voorzie een plan op drie jaar en schenk speciale aandacht aan het eerste jaar. De bankier zal de nodige aandacht besteden aan de cijfers die hem worden voorgelegd. Voorzie voldoende middelen in uw balans. Toon aan dat u tevens deelneemt in de kapitaalinbreng. Dit getuigt van het geloof dat u hebt in uw project. Onderhandel enkel over dingen die onderhandelbaar zijn. Verlies niet onnuttig tijd. Controleer het soort krediet dat u werd toegekend. Schenk de nodige aandacht aan de waarborgen. Begin tijdig aan de voorbereiding van uw kredietdossier en denk eraan: Overhaast schaadt! Voorzie een regelmatige budgettaire controle. Ga regelmatig na of de kosten kunnen gedrukt worden, en dit in overleg met uw boekhouder. Opgepast voor restrictieve clausules, in uw contract Het aanbod van kredieten is zeer ruim. Het soort krediet kan variëren naar gelang de omvang van de onderneming, de doelstelling van de lening, het soort te financieren investeringen. Startende ondernemingen hebben meestal behoefte aan twee soorten kredieten: Krediet ter financiering van activa: het betreft hier kredieten ter financiering van ondermeer gebouwen, machines, materieel, Meestal gaat het hier om een investeringskrediet of een leasing. De looptijd van het krediet zal overeenstemmen met de economische levensduur van het te financieren voorwerp. Krediet ter financiering van de exploitatiecyclus of het werkkapitaal van de onderneming: deze kredieten zullen gebruikt worden voor de financiering van kasbehoeften en situeren zich op korte termijn. De desbetreffende kredieten zijn ondermeer kaskredieten en discontokredieten. 3. Waarborgverlening Wanneer u intekent op een professioneel krediet bij een financiële instelling, zal die waarborgen eisen. Elk krediet dat door een financiële partner wordt verleend, houdt voor die laatste een tamelijk groot risico in. Het risico bestaat erin dat de kredietnemer op een bepaald ogenblik niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen en de kredietgever bijgevolg niet langer het volledige leenbedrag recupereert. Om zich tegen dat risico te beschermen, verzekert een bank of een andere kredietgever zich van bij het begin met een aantal waarborgen. 48 De nodige financiële middelen vinden

11 Meerdere factoren beïnvloeden het risico. Vooraleer hij een advies kan geven over het risico, moet de kredietgever het project uitgebreid analyseren en de verschillende commerciële, industriële, menselijke en financiële aspecten ervan nauwkeurig bestuderen. Er worden over het algemeen twee soorten waarborgen onderscheiden: de zakelijke waarborgen en de morele waarborgen. Een zakelijke waarborg is een bevoorrechte schuldvordering op een roerend of onroerend goed van de kredietnemer of een derde die de kredietgever een voorkeursrecht geeft op de verkoopprijs van dat goed. Morele waarborgen verlenen daarentegen geen enkele bevoorrechte schuldvordering aan de bank. In geval van een opzegging van het krediet wordt de kredietgever op dezelfde manier behandeld als de andere schuldeisers. Een van de meest bekende zakelijke waarborgen is de hypotheek. Maar er zijn er nog andere, zoals verpanding van effecten of wissels, bankgarantie, verpanding van de handelszaak, indiening van facturen, waarborgfonds, kredietverzekeringen, schuldsaldoverzekering Dit soort morele waarborg berust volledig op het vertrouwen dat de bank in haar cliënt stelt en op zijn vermogen om de verplichtingen na te komen. Onder die morele waarborgen vinden we de waarborgsom, medekredietnemer, hypothecair mandaat, loonoverdracht De hypotheek is een zakelijk recht van de kredietgever op een als waarborg verschaft onroerend goed. Ingeval de kredietnemer in gebreke blijft, kan de bank de verkoop van dat goed eisen. De verkoopprijs wordt bijgevolg gebruikt om het krediet af te lossen. Bij een beroepskrediet kan het als waarborg verschafte onroerend goed zowel het onroerend goed zijn waarvoor het krediet werd aangevraagd als een onroerend goed dat aan een derde toebehoort (bijvoorbeeld, een bedrijfsleider kan een privégoed als waarborg stellen voor een krediet van zijn bedrijf). Het mandaat is een overeenkomst waarmee de eigenaar van een goed een onherroepelijk mandaat aan de kredietgever verleent om wanneer hij dat wil een hypotheek op een onroerend goed te nemen voor rekening van de opdrachtgever. De kosten liggen aanzienlijk lager dan die voor een hypotheek. Voor de kredietgever is dat geen zakelijke waarborg, aangezien niets verhindert dat een andere bank intussen een eersterangshypotheek op het goed neemt. Voor iemand borg staan betekent er zich toe verbinden in zijn plaats te betalen wanneer hijzelf zijn schuld niet langer kan betalen. Wanneer de kredietnemer niet voldoende waarborgen biedt voor de terugbetaling, kan de financiële instelling de tussenkomst van een of meerdere borgstellers vereisen. Het kan gaan om een solidaire borg, wat betekent dat de kredietgever de borgsteller kan verplichten de volledige schuld te betalen alsof hij de hoofdkredietnemer is, zodra de kredietnemer zelf niet langer betaalt. Startersgids 49

12 De borg kan ook ondeelbaar zijn, wat betekent dat als meerdere personen aanvaard hebben om borg te staan, de schuldeiser zich het recht voorbehoudt om het volledige bedrag aan welke borgsteller ook terug te vorderen. Wees dus voorzichtig wanneer u een borg voor een familielid of vriend ondertekent! De waarde van een zakelijke waarborg hangt af van de ontleningsbevoegdheid die wordt verleend. Daartoe wordt een percentage van de reële waarde van het goed genomen. Hoe specifieker het goed is, des te moeilijker de verwezenlijking ervan wordt en des te minder ontleningsbevoegdheid er wordt verleend. Brussels Waarborgfonds Indien u uw kredietgever geen waarborg kunt verlenen, kunt u een beroep doen op een waarborgfonds. In Brussel is er het Brussels Waarborgfonds dat bedoeld is om kmo s en zelfstandigen in het kader van hun beroepsactiviteiten toegang te verschaffen tot kredieten. Het Fonds gaat een verbintenis aan met de bank om tussen te komen in het verlies ten bedrage van een op voorhand bepaald percentage wanneer de kredietnemer in gebreke blijft. De opdracht van het Brussels Waarborgfonds bestaat erin de kredietinstellingen, door middel van de betaling van een jaarlijkse bijdrage, een aanzienlijk gedeelte van de waarborg te verlenen die ze vereisen van kmo s en zelfstandigen voor de toekenning van beroepskredieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De volgende aanvragers kunnen in aanmerking komen voor een tussenkomst van het Waarborgfonds: micro-ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen, natuurlijke personen, met inbegrip van vrije beroepen en vzw s; alle activiteitensectoren behalve de sectoren: vermeld in aanhangsel 1 van het reglement van het Brussels Waarborgfonds, zoals de overheidssector, notarissen, deurwaarders, en vermeld in de Europese de-minimisreglementering (verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het verdrag op de-minimisteun (PB L 379 van 28/12/2006)), waaronder met name de primaire productie van landbouwproducten, de export, de verrichtingen die voortvloeien uit het gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde producten, de aanschaf van wegvervoermiddelen voor vracht door ondernemingen die vrachtvervoer voor rekening van derden uitvoeren en de verrichtingen die worden gesteld door bedrijven in nood. en die investeringen of operaties uitvoeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De aanvraag voor een waarborg van het Fonds kan ingediend worden op drie verschillende manieren: 50 De nodige financiële middelen vinden

13 Voor bedragen tot : het Voorakkoord: de kmo of de zelfstandige dient zijn aanvraag rechtstreeks in bij het Fonds om een principieel voorakkoord (4 maanden geldig) te verkrijgen voor de toekenning van de kredietwaarborg (duur: 15 dagen). Vervolgens raadpleegt hij de bank van zijn keuze voor de aanvraag van een krediet. De bank vraagt dan het Brussels Waarborgfonds dit voorakkoord te bevestigen. de Waarborg op aanvraag: de bank dient het aanvraagdossier voor de waarborg of, in voorkomend geval, een aanvraag voor bevestiging van het principeakkoord, in bij het Fonds en speelt dus de rol van tussenpersoon tussen zijn cliënt de aanvrager van het krediet en het Brussels Waarborgfonds, dat de waarborg verleent (duur: 15 dagen). Voor bedragen lager dan (evenals voor bestaande tussenkomsten). De Snelwaarborg ook crisiswaarborg genoemd vervangt de Vereenvoudigde waarborg van 15 februari 2009 tot 31 december De Snelwaarborg: is een crisismaatregel die werd ingevoerd op te beantwoorden aan de behoeften van de bedrijven op het vlak van financiering. Onder bepaalde voorwaarden kan een bank rechtstreeks de waarborg van het Fonds aanvragen. Het Fonds dient binnen 5 dagen de waarborg te bevestigen. Het gedekte krediet moet bestemd zijn voor de rechtstreekse financiering van investeringen in onroerende goederen, materiële en immateriële, de overname van een beroepsactiviteit, een borgstellingskrediet, een liquiditeitskrediet. Het maximumbedrag van de dekking van het Fonds kan niet meer bedragen dan De solidaire en ondeelbare borg van een of meerdere vennoten, beheerders of bestuurders is bestemd, op zijn minst in het kader van een algemene waarborg, voor de dekking van het globaal risico van het krediet ten belope van ten minste 50% van het bedrag van de Waarborg. Indien de tussenkomst die gevraagd wordt aan het fonds meer dan per persoon, per bedrijf of per bedrijvengroep bedraagt, met inbegrip van de bestaande tussenkomsten, dan moet de aanvraag worden vergezeld van een voorafgaand ministerieel akkoord, afgeleverd door de minister van Economie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De kredieten die kunnen profiteren van de tussenkomst van het Brussels Waarborgfonds, zijn beroepskredieten bestemd voor de financiering van onroerende goederen, materiële en immateriële; werkkapitaal; overname van een activiteit; financiële leasingverrichtingen voor de terugbetaling van kredieten voor de verbetering van de financiële structuur; om het hoofd te kunnen bieden aan de specifieke negatieve gevolgen van een natuurramp, werkzaamheden of een gebeurtenis. De tussenkomst van het Fonds is beperkt tot 80% van het kredietbedrag. De tussenkomsten van het Fonds waarborgen de hoofdsom van de kredieten zelf, Startersgids 51

14 niet de interesten en andere vergoedingen. De tussenkomsten van het Fonds waarborgen eveneens de kosten en erelonen. De maximale duur van een tussenkomst voor de waarborg op aanvraag en het voorakkoord is, in principe, 10 jaar. Voor kortetermijnkredieten is de duur beperkt tot 5 jaar voor bedragen van minder dan , en 2 jaar voor de bedragen van meer dan Voor de Snelwaarborg bedraagt de maximale duur van de tussenkomst van het Fonds 5 jaar. 52 De nodige financiële middelen vinden

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken?

Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken? Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken? Voorwoord Omdat de overheidsmaatregelen op gebied van financiering nog te weinig bekend zijn, brengt het Agentschap Ondernemen alle bestaande financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE MET DE MEDEWERKING VAN JUNI 2013 FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE VERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Inhoudstafel Inleiding 3 1. Gebruikelijke fasen bij de overname 4 2. Prijsbepaling 5 2.1. Enkele frequent

Nadere informatie

1. Ideeën beschermen 7

1. Ideeën beschermen 7 Startersgids DECEMBER 2010 Inhoud 1. Ideeën beschermen 7 1. De verschillende vormen van intellectuele eigendom 8 1.1. De auteursrechten 8 1.2. Uitvindingsoctrooien 9 1.3. Gedeponeerde handelsmerken 10

Nadere informatie

directe investering Laat het grote publiek u financieren!

directe investering Laat het grote publiek u financieren! * directe investering Laat het grote publiek u financieren!! * praktischegids voor coöperaties en vzw s * 1 * VOORWOORD Autonome financiering én de band tussen coöperatie of vzw en publiek versterken:

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

Uw onderneming klaar voor de overdracht

Uw onderneming klaar voor de overdracht Uw onderneming klaar voor de overdracht EEN UITGAVE VAN HET AGENTSCHAP ONDERNEMEN IN SAMENWERKING MET HET STAKEHOLDERSPLATFORM VOOR OPVOLGING EN OVERNAME 1 Voorwoord Bedrijfsoverdracht! Elke ondernemer

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Het juridisch StatUUt Kiezen

Het juridisch StatUUt Kiezen 06 Het juridisch statuut kiezen Startersgids 63 1. Een eenmanszaak of een vennootschap? Uw activiteiten als zelfstandige natuurlijke persoon uitoefenen of een vennootschap oprichten? Dit is helemaal geen

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

COÖPERATIEF HANDELEN

COÖPERATIEF HANDELEN COÖPERATIEF HANDELEN Een blauwdruk van een coöperatief model om pop-up initiatieven in handelskernen mogelijk te maken Het project Coöperatief handelen is een initiatief van Stebo vzw in samenwerking met

Nadere informatie

Opstellen van. Startersgids 23

Opstellen van. Startersgids 23 03 Opstellen van het businessplan Startersgids 23 1. Een woordje uitleg bij het businessplan (bedrijfsplan) Het uitwerken van een businessplan (ook bedrijfs- of ondernemingsplan genoemd) is de ideale voorbereiding

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie