De nodige. middelen vinden. Startersgids 39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nodige. middelen vinden. Startersgids 39"

Transcriptie

1 04 De nodige financiële middelen vinden Startersgids 39

2 Het opstarten van een onderneming gaat vanzelfsprekend gepaard met een nood aan financiële middelen. Zowel financieringen op lange termijn als financieringen op korte termijn zullen zich opdringen. Het is aangeraden te streven naar een evenwichtige financiering van uw onderneming. Deze is gebaseerd op twee principes: 1. De duur van uw financiering dient afgestemd te worden op de duur van uw investering. Investeringen op lange termijn, zoals gebouwen, machines en verbouwingen, worden best gefinancierd met permanente middelen zoals investeringskredieten of leasing. Behoeften op korte termijn daarentegen, zoals de financiering van werkingskosten, worden best gefinancierd met korte termijn-middelen, zoals kaskredieten. 2. Er moet een evenwicht zijn tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Zelfs indien u over voldoende eigen middelen zou beschikken om alles zelf te financieren, is volledige financiering met eigen vermogen niet noodzakelijk de meest voordelige financieringswijze. 1. Het eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de middelen die permanent ter beschikking staan van uw onderneming. Het vormt een financiële buffer voor de onderneming indien er zich problemen zouden voordoen. Het is dan ook een fundamenteel element dat in rekening zal genomen worden door de bankier voor de evaluatie van uw kredietwaardigheid. Het eigen vermogen kan bestaan uit: Autofinanciering Risicokapitaal Achtergestelde leningen (ook wel quasi eigen vermogen genoemd) 1.1. Autofinanciering In eerste instantie zal u kijken wat uzelf kunt investeren in de opstart van uw bedrijf. Vaak zal hiervoor ook de naaste omgeving aangesproken worden. We spreken hier in het vakjargon van de 3 F en, namelijk Family, Friends, and Fools. Zij investeren veelal omwille van de affiniteiten die hen aan de oprichters binden. In de meeste gevallen zal deze inbreng echter niet voldoende zijn voor de opstart van uw zaak en om diens levensvatbaarheid te verzekeren. 40 De nodige financiële middelen vinden

3 1.2. Risicokapitaal Risicokapitaal is risicodragend vermogen dat ter beschikking gesteld wordt aan ondernemingen om activiteiten in de verschillende ondernemingsfases de financieren. Naar gelang het tijdstip waarop de kapitaalverschaffer intrede doet in uw kapitaal, kunnen we een onderscheid maken tussen: Seed Capital: dit is kapitaal dat ingebracht wordt in een bedrijf dat zich nog in een fase van onderzoek bevindt. Het idee dient nog vorm aan te nemen en gestructureerd te worden Start-up capital: dit is kapitaal dat wordt ingebracht in een bedrijf dat in oprichting is of dat reeds zijn eerste stappen heeft gezet. Dergelijke bedrijven hebben meestal nog geen producten verkocht en kunnen derhalve nog geen referenties voorleggen. Growth capital: dit is kapitaal ter financiering van de verdere ontwikkeling van een bestaande onderneming, die zich in een periode van snelle expansie bevindt. Transmission capital: Dit is kapitaal nodig voor het uitvoeren van een MBO (management buy-out) of een MBI (management buy in). In geval van een MBO zal het bestaand managementteam de ondeneming trachten over te nemen. In geval van een MBI zal het management van buitenaf trachten een bedrijf te kopen. Het risicokapitaal kan afkomstig zijn van verschillende spelers, namelijk: a) Risicokapitaalfondsen privé Verscheidene bedrijven zijn actief op de Belgische markt als kapitaalverschaffers. De meeste van hen maken deel uit van de Belgian Venturing Association. Op de website van deze organisatie kunt u de lijst van de leden consulteren en vindt u bovendien een hele reeks van nuttige informatie. b) Risicokapitaalfondsen publiek GIMB De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (G.I.M.B.) kan bijdragen in de kosten voor de oprichting, reorganisatie, uitbreiding of overdracht van privéondernemingen. Dit doet ze ofwel door aandelen te kopen bij de oprichting of een kapitaalverhoging van een onderneming, ofwel door in te tekenen bij de uitgifte van een obligatielening, ofwel door een eventueel achtergestelde lening toe te wijzen. Ze kan ook kapitaal bijdragen via haar dochteronderneming Brustart. Brustart Startersgids 41

4 Brustart richt zich tot anonieme vennootschappen of bvba s die minder dan 5 jaar bestaan, en waarvan de maatschappelijke zetel en de bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn. De doelgroep van Brustart is drieledig: jonge ondernemers die een nieuw product of een product met een groot groeipotentieel op de markt willen brengen; ervaren managementteams die een nieuw product of een nieuwe dienst op de markt willen brengen; onderzoeksteams die een nieuw procedé of prototype hebben ontwikkeld en daar een businessplan of productiemodel voor hebben uitgewerkt. Het bedrag van de tussenkomst bedraagt maximaal Gemiddeld duurt een deelneming 5 jaar. Als ondernemer hebt u de mogelijkheid de deelneming van Brustart terug te kopen tegen vooraf in het contract bepaalde voorwaarden. Uitgebreide informatie over de werking en de producten van Brustart vindt u op de website Het Kringloopfonds Het Kringloopfonds werd door de overheid opgericht om de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen te ondersteunen, die in grote mate bijdragen tot het welzijn en de kwaliteit van onze maatschappij door het respect voor het milieu en het stimuleren van de ontwikkeling van milieutechnologieën. Het Kringloopfonds profileert zich dus als een financiële partner voor ondernemingen en vennootschappen met een sociaal of milieudoel. Het fonds kan tussenkomen via een kapitaaldeelname van maximaal 30% van de aandelen. Het Kringloopfonds werkt voor Brussel nauw samen met financiële organisaties als Crédal en Triodos Bank. Ze helpen u bij het opmaken van uw kredietaanvraag, dienen uw dossier in en spelen na de goedkeuring ervan het vrijgemaakte geld aan u door. Om hierover meer te weten te komen, kunt u surfen naar de website Business angels Een andere speler die de laatste jaren veel opgang gekend heeft op de markt van de risicokapitaalverschaffers zijn de Business Angels. Het betreft hier particulieren, veelal ondernemers, die persoonlijk hun geld wensen te investeren in beloftevolle bedrijfsprojecten. Het belangrijkste verschil met de institutionele investeerders is dat de business angels veel nauwer betrokken zijn bij de projecten. Zij gaan de bedrijven waarin zij deelnemen, enigszins coachen. De Business Angels Netwerken ( zijn dan weer netwerken die trachten de business angels op gestructureerde manier in contact te brengen met ondernemers van interessante projecten die op zoek zijn naar geld. Onder de verschillende netwerken die actief zijn op de Belgische markt raden we u met name 42 De nodige financiële middelen vinden

5 Be Angels aan ( Dit door het Brussels Hoofdstedlijk Gewest ondersteunde netwerk biedt volgende diensten aan: Het potentieel van het project evalueren Elk project dient begeleid te zijn van een zakenplan of business plan. Het zakenplan is een zeer belangrijk instrument om de haalbaarheid van een project na te gaan en om te controleren of alle belangrijke vragen werden onderzocht. Be Angels bestudeert het project, evalueert zijn realisatiekansen en helpt indien nodig bij het verbeteren ervan. De financieringsbehoeften bepalen Op basis van het business plan, helpt Be Angels de financieringsbehoeften in te schatten alsook de beste manier om ze te dekken: risicokapitaal, privé investeringen, banken, openbare hulp,. Be Angels bestudeert de voornaamste mogelijke financieringstypen en vergelijkt de voordelen en de nadelen van elk ervan. De presentatie aanpassen naargelang de gesprekspartner Het is niet voldoende dat een project goed is om de verschillende gesprekspartners te overtuigen. Het project moet ook nog aan de man kunnen gebracht worden. Be Angels geeft de ondernemer advies om zijn presentaties te verbeteren. Toegang hebben tot de verschillende communicatiekanalen die opgericht werden om de goede partner te vinden. Om de ondernemer te helpen de goede partner te vinden, waakt Be Angels erover dat het project wordt voorgesteld: in een tweemaandelijkse newsletter die naar alle business angels wordt verstuurd en waarin de projecten onder verkorte en anonieme vorm worden voorgesteld; tijdens een specifieke vergadering waarbij de business angels en de ondernemers elkaar ontmoeten; op de web site waar een anonieme pagina aan het project wordt gewijd. Een financiering uitbreiden door gebruik te maken van het hefboomeffect. Indien een akkoord wordt gevonden met een investeerder, zal de onderneming kunnen beschikken over belangrijkere kapitalen. Zij zal gemakkelijker (onmiddellijk of op termijn) bijkomende middelen kunnen verkrijgen, bij de banken bijvoorbeeld, die dan meer geneigd zullen zijn hun medewerking te verlenen. Kiezen voor risicokapitaal heeft belangrijke gevolgen voor uw bedrijf. U stelt het kapitaal immers open voor derden. Dit kan gevolgen hebben op het vlak van de controle over de dagelijkse activiteiten, het bepalen van strategische keuzes, de vergoeding van de inspanningen De ondernemer zal dus een keuze moeten Startersgids 43

6 maken tussen de volledige controle over een kleine onderneming of de gedeeltelijke controle over een grote onderneming Achtergestelde leningen Een achtergestelde lening is een lening die, in geval van vereffening, slechts terugbetaald moet worden na vergoeding van alle andere schuldeisers. Ze biedt dan ook een grotere zekerheid dan gewone leningen en wordt beschouwd als quasi eigen vermogen. Het Participatiefonds is een federale instelling die zo n leningen kan toestaan aan interessante voorwaarden aan ondernemers die zich in specifieke situaties bevinden. Naar gelang het profiel van de aanvrager, biedt het Participatiefonds volgende leningen aan: Startlening De startlening richt zich tot de niet-werkende werkzoekende ingeschreven sinds ten minste 3 maand bij Actiris of VDAB, de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze of de begunstigde van een wachtuitkering of een leefloon, die zich als zelfstandige in hoofdberoep wil vestigen of een onderneming wil oprichten. Het maximum bedrag van de lening is gelijk aan 4 maal de inbreng in geld hetzij via een eigen inbreng, hetzij via een aanvullende lening, of De rentevoet is vast en bedraagt 4%. De rentevoet kan de eerste twee jaren teruggebracht worden tot 3% indien de begunstigde de begeleiding die hem in één van de erkende KMO-organisaties en steunpunten voor starters gratis wordt aangeboden, effectief volgt. Deze begeleiding betreft zowel bijstand van de aanvrager bij het doen van zijn kredietaanvraag alsook ondersteuning van de begunstigde over een periode van 18 maanden na toekenning van het krediet. Starteo Deze lening richt zich tot ondernemers die een eigen zaak opstarten of deze sinds minder dan 4 jaar in hoofdberoep uitoefenen. Het maximumbedrag van de lening is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen: het bedrag van de lening die de bank zelf verschaft, of 4 maal de eigen inbreng. Een verlaging van de rentevoet wordt toegestaan gedurende de eerste twee of drie jaar. Deze lening kan eveneens de overname van een activiteit financieren. Het plafond van de lening bedraagt dan maximum Het plan jonge zelfstandigen Dit plan richt zich tot de niet-werkende werkzoekende jonger dan 30 jaar die zich voor de eerste maal als zelfstandige vestigt. Gedurende de voorbereidingsfase van zijn/haar project, geniet de jongere een maandelijkse onkostenvergoeding van 375, gedurende een periode van 3 tot 6 maand. Gedurende deze periode wordt de 44 De nodige financiële middelen vinden

7 starter begeleid door een steunpunt. Na afloop van de ondersteuningsfase wordt een aanvraag voor een startlening ingediend bij het Participatiefonds. De jonge starter kan dan een lening bekomen (4.500 ) om te voorzien in zijn behoeften gedurende de eerste maanden van zijn activiteit. Dit speciale deel van de startlening is renteloos en dient pas vanaf het 6de jaar terugbetaald te worden Optimeo Optimeo richt zich tot de ondernemingen ouder dan 4 jaar die de verdere ontwikkeling van hun zaak wensen te financieren. Het maximumbedrag van de lening is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen: het bedrag van de lening die de bank zelf verstrekt, of 3 maal de eigen inbreng. Deze lening kan eveneens de overname van een activiteit financieren. Het plafond van de lening bedraagt dan maximum Business Angels+ lening Deze lening biedt de mogelijkheid om een lening te bekomen, gekoppeld aan een inbreng van kapitaal door een business angel Solidaire lening De solidaire lening richt zich tot diegenen die een zelfstandige activiteit willen ontwikkelen doch moeilijkheden ondervinden om een gewoon bankkrediet te bekomen (ontvangers van een leefloon, een werkloosheids of sociale uitkering). Het maximum bedrag van de lening is De duur bedraagt 4 jaar. De rentevoet is vast en bedraagt 5%. Geen waarborg wordt vereist. De Initio-lening De Initio-lening is een lening die het Participatiefonds tegen gunstige voorwaarden toekent aan kleine ondernemingen en zelfstandigen. De Initio-lening is een lening die ondergeschikt is aan een bankkrediet en die dus de financiële structuur van de vennootschap verbetert. Speciaal aan deze lening is dat de projectcoördinator de aanvraag rechtstreeks via het participatiefonds kan indienen, vooraleer hij zich tot zijn bank richt. Het bedrag van de eigen middelen wordt vermenigvuldigd met 5, met een maximum van en 50% van de totale investering. Het aanvraagformulier moet verplicht worden ingevuld door een boekhouder, een accountant of een erkende bedrijfsrevisor. Meer informatie over de exacte condities van deze leningen vindt u terug op de website van het Participatiefonds GIMB Ook de GIMB (Gewestelijke Investeringsmaatschappij van Brussel) kan tussenkomen via een achtergestelde lening of een deelname in het kapitaal. Haar aandacht gaat in het bijzonder uit naar vier categorieën van bedrijven: Startersgids 45

8 bedrijven in oprichting, met vernieuwende projecten. In deze dossiers gaat de voorkeur van de GIMB uit naar een samenwerking met industriële partners; jonge ondernemingen in expansie, die bijkomende financiële steun nodig hebben om hun doelstellingen te concretiseren; kleine en middelgrote ondernemingen die over een grotere financiële basis willen beschikken (bijvoorbeeld voor de uitvoering van diversificatieprojecten); buitenlandse investeerders die projecten in het Brussels Gewest willen ontwikkelen. De tussenkomst bedraagt gemiddeld over een duurtijd van maximaal 10 jaar. Brustart De dochteronderneming Brustart van de GIMB kan ook achtergestelde leningen toekennen aan kmo s van minder dan 5 jaar oud die hun activiteiten uitoefenen in Brussel. Het bedrag van de tussenkomsten varieert tussen en De tussenkomsten hebben een gemiddelde duur van 5 jaar. De initiatiefnemer van het project moet aan Brustart een gedetailleerd businessplan voorleggen met een financieel plan over 3 jaar. Een analist van Brustart zal het plan tijdens een gesprek onderzoeken, en vervolgens wordt het plan voorgelegd aan het investeringscomité. Het dossier zal worden beoordeeld op basis van de volgende elementen: rendabiliteit en groeipotentieel van de onderneming; activiteitssector; profiel van de ondernemer en zijn managementvaardigheden. Brusoc De dochteronderneming Brusoc richt zich tot zelfstandigen, kleine ondernemingen en sociale-economieprojecten. De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn: een economische activiteit met een sociaal oogmerk ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of een bedrijf oprichten, als natuurlijke persoon of als vennootschap, in de zone Doelstelling 2 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie hieronder): bepaalde wijken van Anderlecht, Brussel-stad, Vorst, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost en Schaarbeek; moeilijkheden hebben om een banklening te krijgen; een minimum aan eigen middelen bijdragen: 620 voor microkredieten en 6200 voor het Startfonds. Brusoc biedt drie financieringsinstrumenten aan: Natuurlijke personen die een activiteit willen opstarten of hun activiteit verder willen ontwikkelen: BRUSOC biedt een Microkrediet tussen en aan. 46 De nodige financiële middelen vinden

9 Commerciële ondernemingen in de oprichtings- of ontwikkelingsfase: BRUSOC biedt een Startfonds tussen en Sociale-economieprojecten of invoegprojecten (ontwikkeld in het kader van een vzw, een invoegbedrijf of een commerciële onderneming met als doelstelling de sociale economie te bevorderen): BRUSOC biedt een Achtergestelde lening tussen en Deze tussenkomsten hebben een gemiddelde duur van drie jaar. Alle projecten die gefinancierd worden door Brusoc hebben recht op individuele begeleiding gedurende de hele duur van de terugbetaling van de lening, en krijgen ook steun bij het beheer. 2. Vreemd vermogen Meestal zal u, naast kapitaal, tevens beroep doen op vreemd vermogen of leningen. Deze kunnen zowel op korte als op lange termijn terugbetaald worden. Voor het bekomen van leningen zal u zich richten tot de banken. In ons landen zijn heel wat banken aanwezig. De meeste van hen maken deel uit van de Belgische Vereniging van Banken, waarvan de gegevens geconsulteerd kunnen worden op de website De twee voornaamste criteria die de beslissing van de bank zullen beïnvloeden zijn: De terugbetalingscapaciteit: dit is de capaciteit om de kosten verbonden aan een lening (kapitaalaflossing en interesten) te dragen door middel van toekomstige inkomsten. De geboden waarborgen: dit is de mogelijkheid voor de bank om de terugbetaling van de lening te waarborgen in geval van problemen. Hier zijn verschillende mogelijkheden. De relatie tussen de ondernemer en de bankier is echter voornamelijk gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Het is dan ook aan de ondernemer om de bankier te overtuigen van zijn project en diens haalbaarheid. Het is aangeraden u hier te laten bijstaan door iemand die enige kennis van zaken heeft in deze materie, zoals uw boekhouder. Wij geven u alvast graag enkele tips ter voorbereiding van uw kredietdossier: Tracht eerst uzelf te overtuigen van uw project. Stel een realistisch business plan op en wees hierbij kritisch voor uzelf. Bespreek uw plannen met uw partner. Ga na tot hoever u zich persoonlijk wenst te engageren. Maak een afspraak bij uw boekhouder om het kredietdossier samen voor te bereiden. Startersgids 47

10 Voorzie een plan op drie jaar en schenk speciale aandacht aan het eerste jaar. De bankier zal de nodige aandacht besteden aan de cijfers die hem worden voorgelegd. Voorzie voldoende middelen in uw balans. Toon aan dat u tevens deelneemt in de kapitaalinbreng. Dit getuigt van het geloof dat u hebt in uw project. Onderhandel enkel over dingen die onderhandelbaar zijn. Verlies niet onnuttig tijd. Controleer het soort krediet dat u werd toegekend. Schenk de nodige aandacht aan de waarborgen. Begin tijdig aan de voorbereiding van uw kredietdossier en denk eraan: Overhaast schaadt! Voorzie een regelmatige budgettaire controle. Ga regelmatig na of de kosten kunnen gedrukt worden, en dit in overleg met uw boekhouder. Opgepast voor restrictieve clausules, in uw contract Het aanbod van kredieten is zeer ruim. Het soort krediet kan variëren naar gelang de omvang van de onderneming, de doelstelling van de lening, het soort te financieren investeringen. Startende ondernemingen hebben meestal behoefte aan twee soorten kredieten: Krediet ter financiering van activa: het betreft hier kredieten ter financiering van ondermeer gebouwen, machines, materieel, Meestal gaat het hier om een investeringskrediet of een leasing. De looptijd van het krediet zal overeenstemmen met de economische levensduur van het te financieren voorwerp. Krediet ter financiering van de exploitatiecyclus of het werkkapitaal van de onderneming: deze kredieten zullen gebruikt worden voor de financiering van kasbehoeften en situeren zich op korte termijn. De desbetreffende kredieten zijn ondermeer kaskredieten en discontokredieten. 3. Waarborgverlening Wanneer u intekent op een professioneel krediet bij een financiële instelling, zal die waarborgen eisen. Elk krediet dat door een financiële partner wordt verleend, houdt voor die laatste een tamelijk groot risico in. Het risico bestaat erin dat de kredietnemer op een bepaald ogenblik niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen en de kredietgever bijgevolg niet langer het volledige leenbedrag recupereert. Om zich tegen dat risico te beschermen, verzekert een bank of een andere kredietgever zich van bij het begin met een aantal waarborgen. 48 De nodige financiële middelen vinden

11 Meerdere factoren beïnvloeden het risico. Vooraleer hij een advies kan geven over het risico, moet de kredietgever het project uitgebreid analyseren en de verschillende commerciële, industriële, menselijke en financiële aspecten ervan nauwkeurig bestuderen. Er worden over het algemeen twee soorten waarborgen onderscheiden: de zakelijke waarborgen en de morele waarborgen. Een zakelijke waarborg is een bevoorrechte schuldvordering op een roerend of onroerend goed van de kredietnemer of een derde die de kredietgever een voorkeursrecht geeft op de verkoopprijs van dat goed. Morele waarborgen verlenen daarentegen geen enkele bevoorrechte schuldvordering aan de bank. In geval van een opzegging van het krediet wordt de kredietgever op dezelfde manier behandeld als de andere schuldeisers. Een van de meest bekende zakelijke waarborgen is de hypotheek. Maar er zijn er nog andere, zoals verpanding van effecten of wissels, bankgarantie, verpanding van de handelszaak, indiening van facturen, waarborgfonds, kredietverzekeringen, schuldsaldoverzekering Dit soort morele waarborg berust volledig op het vertrouwen dat de bank in haar cliënt stelt en op zijn vermogen om de verplichtingen na te komen. Onder die morele waarborgen vinden we de waarborgsom, medekredietnemer, hypothecair mandaat, loonoverdracht De hypotheek is een zakelijk recht van de kredietgever op een als waarborg verschaft onroerend goed. Ingeval de kredietnemer in gebreke blijft, kan de bank de verkoop van dat goed eisen. De verkoopprijs wordt bijgevolg gebruikt om het krediet af te lossen. Bij een beroepskrediet kan het als waarborg verschafte onroerend goed zowel het onroerend goed zijn waarvoor het krediet werd aangevraagd als een onroerend goed dat aan een derde toebehoort (bijvoorbeeld, een bedrijfsleider kan een privégoed als waarborg stellen voor een krediet van zijn bedrijf). Het mandaat is een overeenkomst waarmee de eigenaar van een goed een onherroepelijk mandaat aan de kredietgever verleent om wanneer hij dat wil een hypotheek op een onroerend goed te nemen voor rekening van de opdrachtgever. De kosten liggen aanzienlijk lager dan die voor een hypotheek. Voor de kredietgever is dat geen zakelijke waarborg, aangezien niets verhindert dat een andere bank intussen een eersterangshypotheek op het goed neemt. Voor iemand borg staan betekent er zich toe verbinden in zijn plaats te betalen wanneer hijzelf zijn schuld niet langer kan betalen. Wanneer de kredietnemer niet voldoende waarborgen biedt voor de terugbetaling, kan de financiële instelling de tussenkomst van een of meerdere borgstellers vereisen. Het kan gaan om een solidaire borg, wat betekent dat de kredietgever de borgsteller kan verplichten de volledige schuld te betalen alsof hij de hoofdkredietnemer is, zodra de kredietnemer zelf niet langer betaalt. Startersgids 49

12 De borg kan ook ondeelbaar zijn, wat betekent dat als meerdere personen aanvaard hebben om borg te staan, de schuldeiser zich het recht voorbehoudt om het volledige bedrag aan welke borgsteller ook terug te vorderen. Wees dus voorzichtig wanneer u een borg voor een familielid of vriend ondertekent! De waarde van een zakelijke waarborg hangt af van de ontleningsbevoegdheid die wordt verleend. Daartoe wordt een percentage van de reële waarde van het goed genomen. Hoe specifieker het goed is, des te moeilijker de verwezenlijking ervan wordt en des te minder ontleningsbevoegdheid er wordt verleend. Brussels Waarborgfonds Indien u uw kredietgever geen waarborg kunt verlenen, kunt u een beroep doen op een waarborgfonds. In Brussel is er het Brussels Waarborgfonds dat bedoeld is om kmo s en zelfstandigen in het kader van hun beroepsactiviteiten toegang te verschaffen tot kredieten. Het Fonds gaat een verbintenis aan met de bank om tussen te komen in het verlies ten bedrage van een op voorhand bepaald percentage wanneer de kredietnemer in gebreke blijft. De opdracht van het Brussels Waarborgfonds bestaat erin de kredietinstellingen, door middel van de betaling van een jaarlijkse bijdrage, een aanzienlijk gedeelte van de waarborg te verlenen die ze vereisen van kmo s en zelfstandigen voor de toekenning van beroepskredieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De volgende aanvragers kunnen in aanmerking komen voor een tussenkomst van het Waarborgfonds: micro-ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen, natuurlijke personen, met inbegrip van vrije beroepen en vzw s; alle activiteitensectoren behalve de sectoren: vermeld in aanhangsel 1 van het reglement van het Brussels Waarborgfonds, zoals de overheidssector, notarissen, deurwaarders, en vermeld in de Europese de-minimisreglementering (verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het verdrag op de-minimisteun (PB L 379 van 28/12/2006)), waaronder met name de primaire productie van landbouwproducten, de export, de verrichtingen die voortvloeien uit het gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde producten, de aanschaf van wegvervoermiddelen voor vracht door ondernemingen die vrachtvervoer voor rekening van derden uitvoeren en de verrichtingen die worden gesteld door bedrijven in nood. en die investeringen of operaties uitvoeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De aanvraag voor een waarborg van het Fonds kan ingediend worden op drie verschillende manieren: 50 De nodige financiële middelen vinden

13 Voor bedragen tot : het Voorakkoord: de kmo of de zelfstandige dient zijn aanvraag rechtstreeks in bij het Fonds om een principieel voorakkoord (4 maanden geldig) te verkrijgen voor de toekenning van de kredietwaarborg (duur: 15 dagen). Vervolgens raadpleegt hij de bank van zijn keuze voor de aanvraag van een krediet. De bank vraagt dan het Brussels Waarborgfonds dit voorakkoord te bevestigen. de Waarborg op aanvraag: de bank dient het aanvraagdossier voor de waarborg of, in voorkomend geval, een aanvraag voor bevestiging van het principeakkoord, in bij het Fonds en speelt dus de rol van tussenpersoon tussen zijn cliënt de aanvrager van het krediet en het Brussels Waarborgfonds, dat de waarborg verleent (duur: 15 dagen). Voor bedragen lager dan (evenals voor bestaande tussenkomsten). De Snelwaarborg ook crisiswaarborg genoemd vervangt de Vereenvoudigde waarborg van 15 februari 2009 tot 31 december De Snelwaarborg: is een crisismaatregel die werd ingevoerd op te beantwoorden aan de behoeften van de bedrijven op het vlak van financiering. Onder bepaalde voorwaarden kan een bank rechtstreeks de waarborg van het Fonds aanvragen. Het Fonds dient binnen 5 dagen de waarborg te bevestigen. Het gedekte krediet moet bestemd zijn voor de rechtstreekse financiering van investeringen in onroerende goederen, materiële en immateriële, de overname van een beroepsactiviteit, een borgstellingskrediet, een liquiditeitskrediet. Het maximumbedrag van de dekking van het Fonds kan niet meer bedragen dan De solidaire en ondeelbare borg van een of meerdere vennoten, beheerders of bestuurders is bestemd, op zijn minst in het kader van een algemene waarborg, voor de dekking van het globaal risico van het krediet ten belope van ten minste 50% van het bedrag van de Waarborg. Indien de tussenkomst die gevraagd wordt aan het fonds meer dan per persoon, per bedrijf of per bedrijvengroep bedraagt, met inbegrip van de bestaande tussenkomsten, dan moet de aanvraag worden vergezeld van een voorafgaand ministerieel akkoord, afgeleverd door de minister van Economie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De kredieten die kunnen profiteren van de tussenkomst van het Brussels Waarborgfonds, zijn beroepskredieten bestemd voor de financiering van onroerende goederen, materiële en immateriële; werkkapitaal; overname van een activiteit; financiële leasingverrichtingen voor de terugbetaling van kredieten voor de verbetering van de financiële structuur; om het hoofd te kunnen bieden aan de specifieke negatieve gevolgen van een natuurramp, werkzaamheden of een gebeurtenis. De tussenkomst van het Fonds is beperkt tot 80% van het kredietbedrag. De tussenkomsten van het Fonds waarborgen de hoofdsom van de kredieten zelf, Startersgids 51

14 niet de interesten en andere vergoedingen. De tussenkomsten van het Fonds waarborgen eveneens de kosten en erelonen. De maximale duur van een tussenkomst voor de waarborg op aanvraag en het voorakkoord is, in principe, 10 jaar. Voor kortetermijnkredieten is de duur beperkt tot 5 jaar voor bedragen van minder dan , en 2 jaar voor de bedragen van meer dan Voor de Snelwaarborg bedraagt de maximale duur van de tussenkomst van het Fonds 5 jaar. 52 De nodige financiële middelen vinden

Participatiefonds. sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : openbare federale kredietinstelling

Participatiefonds. sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : openbare federale kredietinstelling Participatiefonds openbare federale kredietinstelling sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : Kredieten Dienstverleningsactiviteiten kredieten voor wie zelfstandige ondernemers,

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie

FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO. 18 mei 2011

FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO. 18 mei 2011 FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO 18 mei 2011 1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo - IAB Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be

Aangeboden door Wouter Devloo - IAB Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN De overheid stelt een aantal steunmaatregelen ter beschikking van startende ondernemers. Deze kunnen een financieel duwtje in de rug betekenen voor je opstart. Het loont

Nadere informatie

Het Participatiefonds Vlaanderen biedt vanaf 1 juli 2014 volgende kredietformules aan:

Het Participatiefonds Vlaanderen biedt vanaf 1 juli 2014 volgende kredietformules aan: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 244 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 januari aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Participatiefonds Vlaanderen - Starteo ParticipatieMaatschappij

Nadere informatie

FINANCIERINGEN PMV WEEK VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHT 26 OKTOBER 2015

FINANCIERINGEN PMV WEEK VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHT 26 OKTOBER 2015 FINANCIERINGEN PMV WEEK VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHT 26 OKTOBER 2015 PLAATS VAN PMV IN HET VLAAMSE INVESTERINGSLANDSCHAP PUBLIEK & INSTITUTIONELE INVESTEERDERS VLAAMS GEWEST 100 % 100 % 100 % 2 VPM LRM GIMV

Nadere informatie

1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact. Agentschap Ondernemen

1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact. Agentschap Ondernemen FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO 18 mei 2011 Agentschap Ondernemen Ondernemingen actief informeren en adviseren over overheidsmaatregelen en stimuli, complementair

Nadere informatie

PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN AGENTSCHAP ONDERNEMEN STARTLENING+ FORUM ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS. Wilfried Vermariën, Manager Front Office

PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN AGENTSCHAP ONDERNEMEN STARTLENING+ FORUM ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS. Wilfried Vermariën, Manager Front Office PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN AGENTSCHAP ONDERNEMEN STARTLENING+ FORUM ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS Wilfried Vermariën, Manager Front Office STARTLENING+ : DOELPUBLIEK (1) - bestemd voor alle natuurlijke

Nadere informatie

Kamer van de Middenstand. Regionalisering van het Participatiefonds

Kamer van de Middenstand. Regionalisering van het Participatiefonds Kamer van de Middenstand Regionalisering van het Participatiefonds Reflectienota van 18 maart 2008 REGIONALISERING VAN HET PARTICIPATIEFONDS REFLECTIENOTA VAN DE KAMER VAN DE MIDDENSTAND 18 maart 2008

Nadere informatie

De Solidaire Lening voor ondernemers

De Solidaire Lening voor ondernemers De Solidaire Lening voor ondernemers Gebruiksaanwijzing voor de aanbrengers van de Solidaire Lening Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld ter informatie van de aanbrengers, die in contact komen met het doelpubliek

Nadere informatie

FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO. 18 mei 2011

FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO. 18 mei 2011 FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO 18 mei 2011 1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact

Nadere informatie

1. Hoeveel bedraagt de totale beheersvergoeding die PMV ontvangt? Graag een overzicht per jaar voor de periode

1. Hoeveel bedraagt de totale beheersvergoeding die PMV ontvangt? Graag een overzicht per jaar voor de periode SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 399 van GÜLER TURAN datum: 27 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vlaams Participatiefonds - Activiteiten Ingevolge de zesde

Nadere informatie

PMV Vitamines voor Vlaamse Ondernemingen WORKSHOP ITB 22 OKTOBER 2010

PMV Vitamines voor Vlaamse Ondernemingen WORKSHOP ITB 22 OKTOBER 2010 PMV Vitamines voor Vlaamse Ondernemingen WORKSHOP ITB 22 OKTOBER 2010 PMV: positie onder de Vlaamse investeringsmaatschappijen PUBLIEK & INSTITUTIONELEN VLAAMSE GEWEST 100% 100% 100% VPM LRM 73% 27% GIMV

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon:

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon: aangeboden door www.boekhouder.be Trouwe lezers van onze website weten dat we enthousiast zijn over het systeem van de Winwinlening dat in 2006 boven de doopvont werd gehouden door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

1 van 7. Externe FAQ voor de waarborghouders

1 van 7. Externe FAQ voor de waarborghouders Externe FAQ voor de waarborghouders 1 van 7 Wat is een onderneming in het kader van de Waarborgregeling?... 2 Zijn vzw s toegelaten?... 2 Wat is een onderneming in moeilijkheden in het kader van de generieke

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Vereenvoudigd Business Plan en financieel plan Praktische gids voor uw ondernemingsproject FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Vereenvoudigd Business Plan en financieel plan Praktische gids voor uw ondernemingsproject FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Vereenvoudigd Business Plan en financieel plan Praktische gids voor uw ondernemingsproject FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Aanvrager - Interveniënten Wenst u uw activiteit in eigen naam / in naam van

Nadere informatie

De verschillende financieringskanalen en hoe de overheid u hierbij kan helpen Agentschap Ondernemen

De verschillende financieringskanalen en hoe de overheid u hierbij kan helpen Agentschap Ondernemen De verschillende financieringskanalen en hoe de overheid u hierbij kan helpen Agentschap Ondernemen Iris Detavernier Greenbridge, 11 december 2014 Programma Algemene voorstelling AO Subsidiedatabank Overzicht

Nadere informatie

Financiele Stimulansen voor KMO s. Cynthia Stinckens 25 mei 2008

Financiele Stimulansen voor KMO s. Cynthia Stinckens 25 mei 2008 Financiele Stimulansen voor KMO s Cynthia Stinckens 25 mei 2008 1. Financiële Stimulansen 2. VLAO: Adviesverlening en Begeleiding 3. Informatie Voor wat hoort wat? U gaat investeren U gaat aanwerven of

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Vereenvoudigd businessen financieel plan PRAKTISCHE GIDS VOOR UW ONDERNEMINGSPROJECT

Vereenvoudigd businessen financieel plan PRAKTISCHE GIDS VOOR UW ONDERNEMINGSPROJECT Vereenvoudigd businessen financieel plan PRAKTISCHE GIDS VOOR UW ONDERNEMINGSPROJECT Aanvrager - Interveniënten Wenst u uw activiteit in eigen naam / in naam van een vennootschap uit te oefenen? Waarom?

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Welk krediet heeft u nodig? dossier. 1. Enkele vuistregels... 2. 2. Meest courante kredietvormen... 10

Inhoudstafel. Deel I - Welk krediet heeft u nodig? dossier. 1. Enkele vuistregels... 2. 2. Meest courante kredietvormen... 10 Inhoudstafel Deel I - Welk krediet heeft u nodig? 1. Enkele vuistregels... 2 1.1. Kortetermijnkredieten voor kosten... 2 1.1.1. Wat is uw behoefte aan bedrijfskapitaal?... 2 1.1.2. Ook uw dienstenbedrijf

Nadere informatie

Vademecum KREDIETINSTELLING STARTEO - OPTIMEO

Vademecum KREDIETINSTELLING STARTEO - OPTIMEO 1 Vademecum KREDIETINSTELLING STARTEO - OPTIMEO Juni 2007 Juni 2007 1 INHOUDSTAFEL I. Terminologie 1 II. De verschillende doelgroepen en de toegelaten investeringen 3 III. Regels voor het vastleggen van

Nadere informatie

nr. 587 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Participatiefonds Vlaanderen - Kmo-cofinanciering

nr. 587 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Participatiefonds Vlaanderen - Kmo-cofinanciering SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 587 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Participatiefonds Vlaanderen - Kmo-cofinanciering Het Participatiefonds

Nadere informatie

PMV: positie onder de Vlaamse investeringsmaatschappijen

PMV: positie onder de Vlaamse investeringsmaatschappijen PMV: positie onder de Vlaamse investeringsmaatschappijen PUBLIEK & INSTITUTIONELEN VLAAMSE GEWEST 100% 100% 100% VPM LRM 73% 27% GIMV 50% 50% XL-FONDS 2009 1 Missie Stuwkracht geven aan projecten die belangrijk

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

INANCIERING VAN EEN KMO

INANCIERING VAN EEN KMO Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. INANCIERING VAN EEN KMO MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN Financiering van een KMO: mogelijke problemen en

Nadere informatie

Participatiefonds. Openbare kredietinstelling. Kernactiviteiten : sinds 1984 autonoom (financiële parastatale)

Participatiefonds. Openbare kredietinstelling. Kernactiviteiten : sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Participatiefonds Openbare kredietinstelling sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : Kredieten Dienstverleningsactiviteiten Kenniscentrum voor Financiering van KMO (KeFiK VZW) Participatiefonds

Nadere informatie

TOEGANG TOT FINANCIERING

TOEGANG TOT FINANCIERING TOEGANG TOT FINANCIERING Opzet van de enquête De toegang tot financiering is essentieel voor het welslagen van een onderneming en een belangrijke factor voor economische groei in Europa na de economische

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Voorstelling van het onderzoeksrapport KMO-FINANCIERING 2014

Voorstelling van het onderzoeksrapport KMO-FINANCIERING 2014 Voorstelling van het onderzoeksrapport KMO-FINANCIERING 2014 Prof.dr. Eddy Laveren, Professor Financieel Management en ondernemerschap, Universiteit Antwerpen & Academic director Competence Center Familiebedrijven,

Nadere informatie

a) Hoeveel aanvraagdossiers werden in de periode 2009-2014 jaarlijks ingediend voor de Innovatiemezzanine? Over hoeveel ondernemingen gaat het?

a) Hoeveel aanvraagdossiers werden in de periode 2009-2014 jaarlijks ingediend voor de Innovatiemezzanine? Over hoeveel ondernemingen gaat het? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 702 van WILLEM-FREDERIK SCHILTZ datum: 7 juli 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Participatiemaatschappij Vlaanderen - Innovatiemezzanine

Nadere informatie

Vademecum KREDIETAANVRAGER STARTEO - OPTIMEO

Vademecum KREDIETAANVRAGER STARTEO - OPTIMEO 1 Vademecum KREDIETAANVRAGER STARTEO - OPTIMEO 1 INHOUDSTAFEL I. Terminologie 1 II. De verschillende doelgroepen en de toegelaten investeringen 4 III. Regels voor het vastleggen van de rentevoet voor de

Nadere informatie

1 van 5. Concrete voorbeelden. Voorbeeld 1: juffrouw Evita. Voorbeeld 2: de heer Tom Poes. Waarborgregeling Concrete voorbeelden

1 van 5. Concrete voorbeelden. Voorbeeld 1: juffrouw Evita. Voorbeeld 2: de heer Tom Poes. Waarborgregeling Concrete voorbeelden Concrete voorbeelden Voorbeeld 1: juffrouw Evita Juffrouw Evita werkte een aantal jaren als hulp in een krantenzaak maar nu wil ze eindelijk op eigen benen staan. Zij heeft een dagbladhandel op het oog

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Kamer van de Middenstand

Kamer van de Middenstand Kamer van de Middenstand Initiatiefadvies betreffende de bevoegdhedenoverdracht van de federale Overheid naar de Gewesten op het vlak van het Participatiefonds 2012 Het advies werd goedgekeurd tijdens

Nadere informatie

Vade-Mecum. Starteo - Optimeo. Plaatselijk Economisch Loket van Schaarbeek, http://economielocale.org 02/215 73 29 alain.dochy@skynet.

Vade-Mecum. Starteo - Optimeo. Plaatselijk Economisch Loket van Schaarbeek, http://economielocale.org 02/215 73 29 alain.dochy@skynet. Vade-Mecum Starteo - Optimeo Plaatselijk Economisch Loket van Schaarbeek, vereniging onder de voorzitterschap van Dhr Etienne Noël, Schepen, met de steun van het het Fonds voor Grootstedenbeleid, van het

Nadere informatie

Vademecum KREDIETAANVRAGER STARTEO - OPTIMEO

Vademecum KREDIETAANVRAGER STARTEO - OPTIMEO 1 Vademecum KREDIETAANVRAGER STARTEO - OPTIMEO Juni 2007 Juni 2007 1 INHOUDSTAFEL I. Terminologie 1 II. De verschillende doelgroepen en de toegelaten investeringen 4 III. Regels voor het vastleggen van

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST")

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN (DE OVEREENKOMST) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST") Deze Overeenkomst is tot stand gekomen door onderhandelingen

Nadere informatie

Informatie voor financiële instellingen

Informatie voor financiële instellingen Informatie voor financiële Hoe werkt de Waarborgregeling? Figuur 1: mechanisme oproep Op voorstel van Waarborgbeheer nv doet de Vlaamse minister van Economie een oproep om te achterhalen welke financiële

Nadere informatie

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC Starterfonds Deze vragenlijst is bestemd voor handelsondernemingen of voor personen die hun project wensen te ontwikkelen via een handelsbedrijf. Indien u raad wenst

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan ondernemingen

Centrale voor kredieten aan ondernemingen Centrale voor kredieten aan ondernemingen Brussel, woensdag 16 oktober 2013 Rudy TROGH Inleiding Kredieten zijn belangrijk en zelfs noodzakelijk voor de economie... maar houden een risico in van niet-betaling

Nadere informatie

Behoefteonderzoek MKB Financiering. 22 maart 2016 BCDN Werner Käller

Behoefteonderzoek MKB Financiering. 22 maart 2016 BCDN Werner Käller Behoefteonderzoek MKB Financiering 22 maart 2016 BCDN Werner Käller Inhoud Pitch 1. Het behoefteonderzoek 2. Financieringsbehoefte Zzpér / Klein MKB 3. Bekendheid en gebruik financieringstypen 4. Opmerkelijke

Nadere informatie

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING Deze infofiche is geldig op 1 augustus 2017. De Fidea Schuldsaldoverzekering is bedoeld om kredieten (minimum 10 000,00) van particulieren of bedrijfsleiders te verzekeren

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Waarborgregeling - Stand van zaken De Waarborgregeling

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

ING steunt de groei van uw onderneming

ING steunt de groei van uw onderneming ING steunt de groei van uw onderneming Als u groot wil worden hebt u een bank nodig die u niet klein houdt Als ondernemer spant u zich dagelijks in voor de groei van uw onderneming. Wat wil ik doen? En

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Moet ik nu leasen, renten of gewoon lenen? Wat is het verschil?

Moet ik nu leasen, renten of gewoon lenen? Wat is het verschil? Moet ik nu leasen, renten of gewoon lenen? Wat is het verschil? Leasing is een begrip dat niet meer uit onze samenleving weg te denken is. Vooral het leasen van wagens is wijdverspreid, maar ook andere

Nadere informatie

Gezond advies bij de overname van een officina

Gezond advies bij de overname van een officina Gezond advies bij de overname van een officina Inhoud Waardering van een apotheek Financiering van een overname 2 Uitbating apotheek Als fysieke persoon Als vennootschap Apotheker 3 Waardering handelsfonds

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic KAN IK EEN STARTERSBVBA OPRICHTEN? Het wordt voor jonge starters steeds moeilijker om een eigen onderneming op te richten. De kapitaalinbreng wordt beschouwd als een te hoge drempel om de stap naar

Nadere informatie

WERKPROGRAMMA KAPITAAL AANVRAAG EUROVERGUNNING

WERKPROGRAMMA KAPITAAL AANVRAAG EUROVERGUNNING 1 Werkprogramma bepaling minimaal aanwezig risicodragend kapitaal in nieuw op te richten ondernemingen of recent opgerichte ondernemingen van beroepsvervoerders 1. Regelgeving Op grond van de Wet wegvervoer

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

Hervorming kmo-portefeuille Luc Royackers. Seminarie Incentives 4 your Business (30-11-2015 Fineko)

Hervorming kmo-portefeuille Luc Royackers. Seminarie Incentives 4 your Business (30-11-2015 Fineko) Hervorming kmo-portefeuille Luc Royackers Seminarie Incentives 4 your Business (30-11-2015 Fineko) Context Uitgangspunten Vlaams regeerakkoord Fusie AO en IWT Transparant Administratief eenvoudig Maatwerk

Nadere informatie

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen HOOFDSTUK I. Algemene

Nadere informatie

Rise- Innovatieve start-ups

Rise- Innovatieve start-ups Rise- Innovatieve start-ups Reglement Oproep van mei 2017 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing van een strategisch

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

MIJN ZAAK UITBOUWEN Gids over de overheidssteun voor handelaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

MIJN ZAAK UITBOUWEN Gids over de overheidssteun voor handelaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7. En voor informatie in uw buurt... Sint-Lambrechts-Woluwe Dienst Middenstand : Paul Hymanslaan 2 1200 Brussel. T 02 761 27 12 Sint-Pieters-Woluwe Middenstand : Charles Thielemanslaan 193 1150 Brussel.

Nadere informatie

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Met de helpende hand van de overheid meer kans van slagen Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Informatieblad 06-07-14 Succesvol financieren Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank.

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Huizen, april 2014 1 Introductie Het is voor bedrijven nog steeds lastig

Nadere informatie

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro.

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 579 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 juni aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Winwinlening - Stand van zaken De winwinlening werd in 2006

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

AUHL RICHTLIJNEN BIJ HET OPRICHTEN VAN EEN SPIN-OFF

AUHL RICHTLIJNEN BIJ HET OPRICHTEN VAN EEN SPIN-OFF 1 AUHL RICHTLIJNEN BIJ HET OPRICHTEN VAN EEN SPIN-OFF Deze richtlijnen zijn steeds ondergeschikt en slechts aanvullend aan de bepalingen in het Decreet van 22/02/1995 betreffende de Deelname in spin-off

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014?

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 470 van PAUL VAN MIERT datum: 23 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Microkredieten - Stand van zaken De laatste jaren is het

Nadere informatie

AFSPRAKEN MET ACCOUNTANT

AFSPRAKEN MET ACCOUNTANT 4.1.1. WELKE AFSPRAKEN MAKEN MET UW ACCOUNTANT? U gaat in zee met een accountant, boekhouder of andere adviseur. Welke afspraken kunt u maken zodat u niets vergeet? Welke vragen komen op u af? AFSPRAKEN

Nadere informatie

WINWINLENING. de kredietgever:... ... ... [voornaam of voornamen, achternaam, straat en nummer, postnummer en gemeente, rijksregisternummer]

WINWINLENING. de kredietgever:... ... ... [voornaam of voornamen, achternaam, straat en nummer, postnummer en gemeente, rijksregisternummer] Modelovereenkomst WINWINLENING Kredietovereenkomst die voldoet aan de voorwaarden en voorschriften van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening ( Winwinleningdecreet ) tussen de kredietgever:......

Nadere informatie

Business Angels Netwerk BAN Vlaanderen vzw. Financiering ICT-bedrijven 13/11/2013

Business Angels Netwerk BAN Vlaanderen vzw. Financiering ICT-bedrijven 13/11/2013 Business Angels Netwerk BAN Vlaanderen vzw Financiering ICT-bedrijven 13/11/2013 Overzicht presentatie 1. Equity Gap : Behoefte aan BA-financiering 2. Keuze van financieringsbron 3. Meer dan geld 4. Profiel

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

Krediet en risico. Risicoprofiel van de onderneming. 1. Wat is de betekenis van krediet? 2. Hoe komt een krediet tot stand? 3. Wat is kredietrisico?

Krediet en risico. Risicoprofiel van de onderneming. 1. Wat is de betekenis van krediet? 2. Hoe komt een krediet tot stand? 3. Wat is kredietrisico? Krediet en risico Risicoprofiel van de onderneming 1. Wat is de betekenis van krediet? Van Dale: krediet = vertrouwen dat gesteld wordt in het vermogen tot betalen van een persoon of een onderneming, bereidwilligheid

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE REGLEMENT TOELAGEREGLEMENT VOOR DE BEVEILIGING VAN VERENIGINGSLOKALEN Artikel 1 In het district Ekeren zijn veel verenigingen actief. Het districtsbestuur wenst het verenigingsleven

Nadere informatie

Vademecum. van de kredietaanvragen. Business Angel +

Vademecum. van de kredietaanvragen. Business Angel + Vademecum van de kredietaanvragen Business Angel + 1 INHOUDSTAFEL A. Terminologie 3 B. Doelgroep en karakteristieken 7 C. Criteria a) Ontvankelijkheidscriteria b) Beoordelingscriteria 9 D. De kredietaanvraag

Nadere informatie

Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital

Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital Doel Het doel van de Seed-faciliteit is: De onderkant van de Nederlandse risicokapitaalmarkt zodanig stimuleren en mobiliseren, dat technostarters in hun kapitaalbehoefte

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

Hoofdstuk 27: Korte termijn financiële planning

Hoofdstuk 27: Korte termijn financiële planning Hoofdstuk 27: Korte termijn financiële planning Om de korte termijn financiële planning te begrijpen, kijken we eerst hoe bedrijven hun cash flows voorspellen om hun korte termijn financiële behoeften

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Huizen, november 2013 1 Introductie Het is voor bedrijven nog steeds lastig

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 info@vdelegal.be 19 / 03 / 2009 Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE Inleiding - Uitgangspunt : o valorisatie

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO beleid - BVBA Starter A04 Brussel, 22.10.2009 MH/MG/JDH ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

Hét middellange krediet voor uw bedrijfsinvesteringen.

Hét middellange krediet voor uw bedrijfsinvesteringen. Hét middellange krediet voor uw bedrijfsinvesteringen. Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie

11/7/2011. Vitamines voor de Vlaamse economie. www.pmv.eu

11/7/2011. Vitamines voor de Vlaamse economie. www.pmv.eu Vitamines voor de Vlaamse economie www.pmv.eu Vitamines voor ondernemers Ondernemersbeurs Unizo 26 oktober 2011 1 PMV: positie onder de Vlaamse investeringsmaatschappijen PUBLIEK & INSTITUTIONELEN VLAAMSE

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen

Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen .lnstituut der Bedrijfsrevisoren ~!"~.. ~:~e urs d'enlreprises.-ri...--::i... _~Fe~be~lfin~ De BVB is lid van de Belgische Federatie van het Financiewezen Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen

Nadere informatie

Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken

Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken Agentschap Ondernemen Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 38 38 Fax 02 553 37

Nadere informatie

De verschillende financieringsinstrumenten en hoe de overheid u hierbij kan helpen Agentschap Ondernemen

De verschillende financieringsinstrumenten en hoe de overheid u hierbij kan helpen Agentschap Ondernemen De verschillende financieringsinstrumenten en hoe de overheid u hierbij kan helpen Agentschap Ondernemen Iris Detavernier Gent, 21 maart 2014 Wat doet het Agentschap Ondernemen? De drijvende kracht achter

Nadere informatie

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC Microkrediet Deze vragenlijst is bestemd voor personen die een economische activiteit wensen te ontwikkelen onder het statuut van zelfstandige als hoofdberoep of bijberoep.

Nadere informatie

Toelichting bij de informatieverzameling over door lokale besturen verstrekte waarborgen Versie 20 mei 2014 pagina 1/8

Toelichting bij de informatieverzameling over door lokale besturen verstrekte waarborgen Versie 20 mei 2014 pagina 1/8 Versie 20 mei 2014 pagina 1/8 Toelichting Er zijn drie versies van de tabellen, nl. één per type bestuur (gemeente, provincie of OCMW). De inhoud van die drie versies is quasi identiek, alleen verschillen

Nadere informatie

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING Mevrouw Meneer Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de toegang tot huisvesting steeds moeilijker. Het Woningfonds

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Hoofdstuk 1 Managen = iemand iets laten doen waarvan jij vindt dat het nodig is. Dit gaat d.m.v. communicatie. Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde

Nadere informatie

Wij kunnen zeggen dat er een drietal manieren zijn als jij bij de banken niet terecht kunt.

Wij kunnen zeggen dat er een drietal manieren zijn als jij bij de banken niet terecht kunt. 19. Kapitaal en kredietverlening 19.1.Kapitaal Kapitaal aantrekken is belangrijk voor jouw onderneming. Wij kunnen zeggen dat er een drietal manieren zijn als jij bij de banken niet terecht kunt. De 3

Nadere informatie