Incentives in het huurrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Incentives in het huurrecht"

Transcriptie

1 Incentives in het huurrecht Mr. M.H.P. de WIt en Mr. M.J. terstegge Onlangs heeft de AFM zich uitgelaten over de rol van incentives op de waardering van vastgoed. Zij maakte bekend dat zij eigenaren van commercieel vastgoed gaat verplichten om incentives die de waardering van vastgoed kunnen beïnvloeden in het jaarverslag op te nemen. In dit artikel wordt gekeken naar het wat, hoe en waarom van huurincentives en beschrijft de drie in de praktijk meest voorkomende huurincentives, waarbij tevens relevante jurisprudentie over incentives wordt behandeld. Inleiding In september vorig jaar maakte de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de gedragstoezichthouder op de financiële markten, bekend dat zij eigenaren van commercieel vastgoed gaat verplichten om vanaf 2011 incentives die de waardering van vastgoed kunnen beïnvloeden in het jaarverslag op te nemen. 1 Volgens de AFM zou de beleggingswaarde van veel commercieel vastgoed vertekend zijn, omdat incentives die aan huurders worden toegekend niet voldoende inzichtelijk worden gemaakt of worden verzwegen voor (achterliggende) beleggers en andere stakeholders. De beleggingswaarde van het vastgoed lijkt hierdoor hoger dan deze in werkelijkheid is. Als oorzaak hiervoor kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verstrekken van huurvrije perioden, waarbij de huurprijs die op grond van de huurovereenkomst over de gehele huurtermijn zou moeten worden gegenereerd feitelijk voor een korte periode wordt gedrukt door een huurkorting in de vorm van een huurvrije periode, terwijl de beleggingswaarde van het vastgoed naar buiten onverminderd hoog lijkt, de beleggingswaarde van vastgoed wordt immers mede bepaald door de huurstroom die volgt uit de huurovereenkomst. Ook de Nederlandse Bank en de Nederlandse Beroeps Organisatie voor Accountants hebben inmiddels aangegeven kritischer te gaan kijken naar de waardering van commercieel vastgoed. 2 Daarnaast heeft zeer recent een aantal institutionele beleggers aangekondigd een register aan te gaan leggen waarin alle transacties worden vastgelegd. In het register zullen onder meer de koopsom en de huurstroom geschoond van incentives worden opgenomen om zodoende een beter inzicht 1 E. van der Geest, AFM dwingt openheid af over korting kantoorprijs, Financieel Dagblad 19 september Nederlandse Beroeps Organisatie voor Accountants, Zeg waar het op staat Hoofdpunten uit de publieke managementletter over het commercieel vastgoed, juni 2011, te krijgen op de werkelijke beleggingswaarde. 3 Een goed moment om het fenomeen incentives nog eens onder de loep te nemen. Wat is een incentive? Een incentive kan worden omschreven als een: beloning of andere stimulans waarmee men iemand een prikkel geeft om extra zijn best te doen. 4 Met deze omschrijving is het karakter van de incentive goed weergeven: het is een beloning voor een prestatie. De verhuurder geeft iets weg om de huurder ergens toe te bewegen. Meer toegespitst op huur is in een aantal publicaties de huurincentive omschreven als een factor (financieel of niet-financieel) die een bepaalde huisvestingskeuze mogelijk maakt of stimuleert. 5 Van Gool heeft in zijn onderzoekspaper 6 een aardig overzicht gegeven van de in de praktijk meest gebruikelijke huurincentives: inrichtingsbijdrage, de verhuurder verstrekt een bijdrage in de kosten van de inrichting van het gehuurde; huurvrije periodes, gespreid over de huurperiode, dan wel direct vanaf de aanvang van de huurovereenkomst; tekengeld (cash incentive); tenant improvements, aanpassing aan het gebouw (al dan niet door verhuurder) op verzoek van huurder; ingroeihuur, het verlenen van huurkortingen gedurende de eerste huurjaren; verhuiskostenvergoeding; aftopping van de contractuele indexeringsmogelijkheid van de huurprijs; 3 M. Wolzak, Institutionele vastgoedbeleggers slaan handen ineen voor betere taxaties van objecten, Financieel Dagblad, 25 april Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14e editie. 5 P. van Gool, ASRE Onderzoekspaper Moet een belegger wel huurincentives geven?, 2011, p. 1 en M.A. Muijsson, Incentives of de kantorenmarkt, kan het niet anders?, ASRE 2010, p P. van Gool, ASRE Onderzoekspaper Moet een belegger wel huurincentives geven?, 2011, p SDU UitgeverS / nummer 4, juni 2012 TIJDSCHRIFT HUURRECHT IN PRAKTIJK

2 IncentIves tussentijdse breakopties voor huurder; aftopping van de servicekosten; meedeling door de huurder in de ontwikkelingswinst na verkoop door de ontwikkelaar aan de belegger; de huurprijs over minder m² in rekening brengen dan er conform de meetstaat van het gehuurde wordt gehuurd; as is oplevering door huurder aan het einde van de huurovereenkomst; verlening van aanvullende diensten door verhuurder. Hoewel er meer vormen van incentives bestaan, richten wij ons in het vervolg van dit artikel op de in de commerciële huursector meest gebruikelijke (financiële) incentives. 7 reden voor het verstrekken van incentives Door de voornoemde omschrijvingen van de begrippen incentive en huurincentive is de vraag waarom incentives door verhuurders aan huurders worden gegeven eigenlijk al beantwoord. De door de verhuurder aan de huurder in het vooruitzicht gestelde incentive dient de huurder in dusdanige mate te prikkelen dat hij daadwerkelijk tot de huur van de door de verhuurder aangeboden ruimte over gaat. Uit een onderzoek van Muijsson 8 over de reden waarom verhuurders incentives verstrekken blijkt het volgende: 30,6% van de verhuurders verstrekt incentives, omdat huurders daar expliciet om vragen en 52,8% geeft aan dat het gebruikelijk is in de markt om incentives te geven. Daarnaast blijkt uit het onderzoek tevens dat in het overgrote deel van de huurtransacties met incentives wordt gewerkt, 87% van de adviseurs en 70% van de ondervraagde ontwikkelaars en beleggers gaven namelijk aan dat er bij 81 tot 100% van de huurtransacties met incentives werd gewerkt. Kortom: het verstrekken van incentives lijkt meer regel dan uitzondering. Invloed van incentives op de taxatiewaarde van vastgoed De wijze waarop de incentive wordt verstrekt kan grote invloed hebben op de waarde van het vastgoed. Het verstrekken van een incentive in plaats van het neerwaarts aanpassen van de huurprijs bij wijze van incentive (en het feitelijk op die manier gespreid verstrekken van de incentive) kan de verhuurder bij de waardering het vastgoed (al dan niet een reëel) voordeel opleveren. Dit is een gevolg van de (thans) in Nederland gehanteerde waarderingsmethodiek. Deze waarderingsmethodiek kan evenwel een vertekend beeld van de waarde van het vastgoed opleveren voor de aandeelhouders en andere stakeholders. Van Gool en Swagerman illustreren dit aan de hand van een voorbeeld tussen waardering van vastgoed aan de hand van de effectieve huurprijs, de huurprijs zonder incentives, en de (boven)markt huurprijs, waarbij wel een incentive in de vorm van een jaar huurvrij wordt verstrekt. 9 De verhuurder heeft in het door Van Gool en Swagerman gehanteerde voorbeeld de mogelijkheid om zijn kantoorpand voor vijf jaar te verhuren op basis van de (boven) markt huurprijs van bijvoorbeeld 100 per m² per jaar, waarbij één jaar huurvrij wordt gegeven, of het kantoorpand te verhuren voor de effectieve huurprijs van 80 per m² per jaar. Indien de verhuurder een huurprijs van 100 per m² per jaar hanteert en bij de aanvang van de huurovereenkomst direct één jaar huurvrij geeft, dan kan door de verhuurder in het eerste jaar een correctie op de waardering worden gemaakt ter grootte van de contante waarde van één jaar huur. Na het eerste jaar mag de huurvrije periode worden beschouwd als sunk cost en behoeft daarna niet meer in de waardering te worden meegenomen, waarna het vastgoed zal worden gewaardeerd aan de hand van de huurprijs van 100 per m² per jaar. Indien de verhuurder de effectieve huurprijs hanteert van 80 per m², waarin de incentive tot uitdrukking is gebracht in een structureel lagere huurprijs, leidt dit vanaf het tweede huurjaar derhalve tot een lagere waardering, terwijl de totale huurstroom aan het einde van de huurperiode hetzelfde is gebleven. 10 Uit het voorgaande volgt dan ook dat het moment van taxatie voor de waarde van het vastgoed van belang is. Overigens merken wij op dat door taxateurs verschillend met incentives wordt omgegaan. Hoogte van de incentives In de Metropoolregio Amsterdam zijn de gemiddelde incentives afgenomen. Doorgaans maken commerciële verhuurders gebruik van eigen (externe) adviseurs, veelal makelaars en baseren de huurwaarde van hun vastgoed op taxaties van die of andere adviseurs. Er bestaat geen algemene, landelijke database waarin incentives zijn weergegeven. Wel blijkt uit recent onderzoek van Colliers International en de Dienst Belastingen van de Gemeente Amsterdam dat, wat kantoorruimte betreft, in de Metropoolregio Amsterdam, 11 de gemiddelde incentives zijn afgenomen van circa 17% in 2009 tot zo n 7 Wikipedia maakt naast belonende/financiële incentives kan onder meer onderscheid worden gemaakt in moral incentives, coercive incentives en natural incentives, geraadpleegd op 17 april M.A. Muijsson, Incentives of de kantorenmarkt, kan het niet anders?, ASRE 2010, p O. van Gool, O. Swagerman, Incentives vertekenen huurprijsniveau en dus beleggingswaarde, PropertyNL Magazine, nr. 6 april 2011, p (4 x 100) = (5 x 80). 11 Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Amstelveen, Zaanstad, Almere, Diemen. TIJDSCHRIFT HUURRECHT IN PRAKTIJK nummer 4, juni 2012 / SDU UitgeverS 103

3 15% van de totale huursom in Deze opvallende daling, die wellicht niet strookt met de algemene opvatting dat incentives de laatste tijd alleen maar zijn toegenomen, wordt veroorzaakt doordat eigenaren niet (meer) in de positie zijn om omvangrijke incentives te verstrekken bij aanvang van de huurperiode, bijvoorbeeld in de vorm van een bijdrage in de inrichtingskosten of een huurvrije periode. Dit wordt deels ondervangen door een toename van huurkortingen gedurende de huurovereenkomst. De toename van huurkortingen compenseert de afname van inrichtingsbijdrage en huurvrije perioden echter niet, aldus het voornoemde onderzoek. 12 Voorts blijkt uit het onderzoek dat, vanwege door huurders gewenste flexibiliteit, minder huurovereenkomsten met een duur van tien jaar of langer worden gesloten, waardoor relatief hoge incentives voor de Indien de inrichtingsbijdrage kan worden gekwalificeerd als een investering, dan levert dat voordeel op. huurder worden vermeden. Immers, een minder langdurige huurovereenkomst betekent een minder hoge incentive. 13 De afname van incentives zorgt er voor dat de contractueel overeengekomen huurprijzen minder hoeven te worden gecorrigeerd, wil men die prijzen als referentie gebruiken. Als gevolg hiervan kunnen de huurcontracten eenvoudiger als referentie dienen, hetgeen weer ten goede komt aan de transparantie op de (Amsterdamse) huurmarkt. Huurvrije periode Nu we de incentive in meer algemene zin hebben belicht, zoomen we meer in detail in op de meest gehanteerde huurincentives. Misschien wel de meest voorkomende incentive is de huurvrije periode. Bij de huurvrije periode wordt aan de huurder, over het algemeen vanaf de aanvang van de huurovereenkomst, een periode verleend waarover hij geen 12 Colliers International en Gemeente Amsterdam, We re Amsterdam Kantoorruimte 2011, p Ibid, p. 14. huurpenningen aan verhuurder hoeft te voldoen. Wel is gebruikelijk dat de huurder tijdens de huurvrije periode het voorschot servicekosten en de daarover verschuldigde omzetbelasting aan verhuurder voldoet. In de praktijk komt het ook regelmatig voor dat in de huurovereenkomst is vastgelegd dat indien de huurder gebruikmaakt van een contractueel vastgelegde verlengingsoptie, de huurder wederom een huurvrije periode van de verhuurder krijgt, hetgeen dan een incentive is om de huurder te behouden. Ten slotte combineert de verhuurder de voornoemde verstrekking van de huurvrije periode vaak met een mogelijkheid om die huurvrije periode gedurende de looptijd van de huurovereenkomst af te kopen, indien zij dat wenst, bijvoorbeeld met het oog op verkoop van het gehuurde. Inrichtingsbijdragen Niet alleen de huurvrije periode, maar ook de inrichtingsbijdrage is een veelvuldig gebruikte incentive. In de winkelmarkt wordt het gehuurde veelal in cascostaat verhuurd. Niet voor niets is in de standaard ROZ-huurovereenkomst voor 290-bedrijfsruimte als uitgangspunt genomen dat als casco wordt verhuurd. Casco is geen wettelijk omschreven begrip. Wat tot de cascohuur behoort, is doorgaans weergegeven in de huurovereenkomst, de ROZ-algemene bepalingen in het bijzonder. 14 Onder meer plafonds, tussenwanden, vloeren en verlichtingsarmaturen behoren doorgaans niet tot het casco. In de kantorenmarkt daarentegen is het gebruikelijk om het gehuurde in semi-casco staat te verhuren. Veelal is de ruimte al wel voorzien van plafonds, kabelgoten, verlichtingsarmaturen of zwevende vloer. Voor zowel winkelruimte als kantoorruimte geldt dat de huurder vervolgens zelf het gehuurde verder zal dienen in te richten. Dit pakket aan werkzaamheden wordt doorgaans aangeduid als het inbouwpakket. Een veel voorkomende incentive is dat de verhuurder de kosten van het inbouwpakket geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening neemt. Ook komt voor dat de verhuurder het inbouwpakket niet alleen betaalt, maar ook de werkzaam- 14 Artikel 1 ROZ algemene bepalingen winkelruimte ROZ SDU UitgeverS / nummer 4, juni 2012 TIJDSCHRIFT HUURRECHT IN PRAKTIJK

4 IncentIves heden coördineert en uitvoert. Hoewel verhuurder in dergelijke gevallen de inbouw van het inbouwpakket voor zijn rekening neemt, is en blijft het inbouwpakket in eigendom van de huurder en maakt het normaliter geen onderdeel uit van het gehuurde. Ter vermijding van latere discussies omtrent oplevering en/of gebreken is het raadzaam om goed vast te leggen wat het inbouwpakket exact omvat. Het vergoeden van het inbouwpakket als incentive is niet alleen voor de huurder aantrekkelijk (hij bespaart immers (vaak hoge) aanvangskosten), maar levert ook de verhuurder beleggingstechnisch voordelen op. Immers, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het toekennen van een huurvrije periode wordt de vergoeding direct na aanvang van de huurovereenkomst aan de huurder verstrekt en stijgt de waarde van het gehuurde direct na ingang van de huurovereenkomst en betaling van de inbouwvergoeding. Na het verstrekken daarvan is er geen sprake meer van een toekomstige uitgave of huurderving gedurende de looptijd van de huurovereenkomst waarmee in de waardering rekening gehouden dient te worden. De incentive is dan immers reeds genoten. Ook boekhoudkundig kan het vergoeden van het inbouwpakket voor de verhuurder voordelig zijn. Een inrichtingsbijdrage dient (net als bij het verstrekken van een huurvrije periode) verdeeld worden over de duur van de huurovereenkomst. 15 Indien de verhuurder de bijdrage zuiver verstrekt voor de inrichting van het gehuurde, bijvoorbeeld meubelen of een counter/balie, dan kan de uitgave worden gekwalificeerd als een kostenpost. Echter, indien de bijdrage is bestemd voor zaken die het gehuurde in waarde kunnen verhogen, bijvoorbeeld een buitenpui, installaties of andere zaken die aard- en nagelvast met het gehuurde zijn verbonden, dan kan de bijdrage worden gekwalificeerd als een investering (oftewel: capex ) 16 en kan de inrichtingsbijdrage worden geactiveerd op de balans en vervolgens worden afgeschreven. Achterlaten bij einde huurovereenkomst Indien de inrichtingsbijdrage kan worden gezien als een investering, en dus (ook bij wederverhuur) een waardeverhogende werking heeft, dan is het aan te raden om in de huurovereenkomst overeen te komen dat de huurder de investeringen bij het einde van de huurovereenkomst om niet in het gehuurde dient achter te laten. Hierbij valt onder meer te denken aan investeringen in het duurzaam en energiezuinig maken van het gehuurde, waardoor de huurder energiekosten bespaart. Dergelijke investeringen geven Het is raadzaam om betaling van de cash incentive zoveel mogelijk over de looptijd van de huurovereenkomst te spreiden. langdurig voordeel, veelal langer dan de looptijd van de huurovereenkomst. Een dergelijke afspraak voorkomt ook dat de investering uit het gehuurde wordt genomen als de huurovereenkomst tussentijds eindigt, bijvoorbeeld als gevolg van faillissement van de huurder. Levert het vergoeden van het inbouwpakket dan alleen maar voordelen op voor de verhuurder? Nee. De verhuurder dient vanzelfsprekend vooraf de financiering van het inbouwpakket te bewerkstelligen. Hiervoor moet de ver- 15 Ook straightlinen genoemd. 16 Capex staat voor capital expenditures. Dit zijn uitgaven aan nieuwe investeringen. TIJDSCHRIFT HUURRECHT IN PRAKTIJK nummer 4, juni 2012 / SDU UitgeverS 105

5 huurder vermogen vrijmaken. Heeft de verhuurder dit vermogen niet voorhanden, dan zal zij een andere incentive moeten overwegen. Cash incentive Incentives kunnen invloed hebben op de uitkomst van een huurpijsherzieningsprocedure. Met name in de winkelmarkt wordt wel gebruikgemaakt van het verstrekken van een cash incentive (tekengeld) door de verhuurder. Dit houdt in dat er bij het aangaan van de huurovereenkomst een directe financiële vergoeding rechtstreeks door de verhuurder aan de huurder wordt voldaan en dat de huurder zelf mag bepalen waaraan de vergoeding wordt besteed. In tegenstelling tot de inrichtingsbijdrage levert het verstrekken van een cash incentive slechts een kostenpost op. Voorts kan het verstrekken van een cash incentive bij het aangaan van de huurovereenkomst voor de verhuurder een risico opleveren. Immers, indien de huurder na ontvangst van de incentive failleert en de huurovereenkomst vervolgens wordt beëindigd, dan is de verhuurder het betaalde bedrag kwijt. Om een dergelijke situatie zo veel mogelijk te vermijden is het voor de verhuurder raadzaam om betaling zoveel mogelijk over de looptijd van de huurovereenkomst te spreiden. Bijkomstig voordeel daarvan voor de verhuurder is bovendien dat zij haar vermogen slechts gespreid hoeft vrij te maken. Dat is dan direct het grote nadeel voor de huurder; doorgaans staat deze voor aanvang van de huurovereenkomst voor grote uitgaven, waardoor deze doorgaans de voorkeur geeft aan ontvangst van de bijdrage voor of bij aanvang van de huurovereenkomst. Spreiding van de betaling over de looptijd van de huurovereenkomst is dan ook vaak onderwerp van onderhandelingen tussen huurder en verhuurder. Retourbetaling bij persoonlijke relatie Een mogelijk motief voor de verhuurder om een cash incentive te betalen is dat de verhuurder een specifieke huurder wenst aan te trekken om in haar pand te huren. In dat geval is de incentive strikt afhankelijk van de hoedanigheid van de huurder en is deze gebaseerd op de persoonlijke relatie tussen partijen. In zo n situatie kan het voor de verhuurder lonen om in de huurovereenkomst op te nemen dat de huurder de cash incentive retour moet betalen indien de huurder binnen een bepaalde periode na ingangsdatum van de huurovereenkomst zijn in het gehuurde uitgeoefende bedrijf aan een derde overdraagt of het gehuurde verlaat. Bij winkelruimte kan aan een dergelijke bepaling worden toegevoegd dat ontvangst door verhuurder van de cash incentive door de verhuurder als voorwaarde kan worden gesteld aan diens medewerking aan de overdracht van de huurrechten door de huurder aan de derde, onverlet de mogelijkheden die de verhuurder heeft om zich desgewenst te verzetten tegen een gevraagde indeplaatsstelling. effect incentive op huurprijsherziening Na afloop van de eerste vaste huurtermijn en daarna iedere vijf jaar kan de verhuurder of de huurder van winkelruimte aanpassing van de huurprijs vorderen als deze niet meer overeenstemt met die van vergelijkbare winkelruimten ter plaatse, aldus artikel 7:303 BW. De wetgever heeft voor een eventuele nadere vaststelling van de huurprijs strikte eisen gesteld. Zo geldt onder meer dat de vaststelling van de nieuwe huurprijs moet worden bepaald op basis van de gemiddelde huurprijs ter plaatse over de vijf jaar voorafgaande aan de datum van toetsing. Met andere woorden: de markthuurprijs op het moment van toetsing doet niet ter zake. De gemiddelde (markt-) huur over de daaraan voorafgaande vijf jaar dient te worden vergeleken. Dit gebeurt door een deskundige (veelal de Bedrijfshuuradviescommissie (BHAC) of een drietal aangewezen makelaars) die doorgaans een vijf- of zestal vergelijkingspanden uitkiest. Die deskundige dient een vergelijking te maken op basis van vergelijkbare condities. Elk ander uitgangspunt zou er immers toe leiden dat appels met peren worden vergeleken. De deskundige dient op het gebied van markthuurprijsbepaling een onderscheid te maken tussen enerzijds condities die de huurprijs niet of nauwelijks beïnvloeden en anderzijds condities die wel degelijk effect hebben op de huurprijs. Zo zullen de spreekwoordelijke vloermatten bij de aankoop van een auto de aanschafprijs van een auto niet beïnvloeden, maar zal het de koper als lokmiddel (incentive) wellicht over de streep trekken. Dat dit in de praktijk niet altijd eenvoudig is en dat combinaties ook mogelijk zijn, blijkt ter illustratie uit het volgende voorbeeld. De deskundige die concludeert dat een huurvrije periode van één maand geen invloed heeft op de huurprijs (bijvoorbeeld omdat dit een gebruikelijke inhuis-periode is), zou bij het vinden van een negen maanden huurvrije periode moeten vaststellen dat ten aanzien van 9 1 = 8 maanden dit een huurprijsbeïnvloedend gegeven is dat moet worden verdisconteerd in een correctiefactor op de huurprijs van de betrokken transactie. Deze gecorrigeerde huurprijs dient vervolgens in de vergelijking te worden betrokken. Met andere woorden: wat de condities betreft die effect hebben op de huurprijs zal de deskundige deugdelijk onderbouwd moeten bepalen welke invloed de incentive in welke vorm dan ook heeft op de huurprijs van de betrokken transactie. Hij zal vervolgens door middel van een correctiefactor de invloed daarvan moeten verdisconteren in de voor die transactie geldende huurprijs, waarna de huur van die transactie kan worden meegenomen in de vergelijking met de andere huren. Incentives in de rechtspraak Voor het bewust verzwijgen van incentives kan de (voormalig) verhuurder/eigenaar bij verkoop van het gehuurde aansprakelijk worden gehouden. In dat kader is de uitspraak van de Rechtbank Utrecht d.d. 11 november SDU UitgeverS / nummer 4, juni 2012 TIJDSCHRIFT HUURRECHT IN PRAKTIJK

6 IncentIves tussen De Tulp en Eurocommerce lezenswaardig. Die kwestie betrof het volgende. Vastgoedbelegger De Tulp had in mei 2007 het pand genaamd Le Palmier te Vianen in eigendom verworven. Het pand was binnen korte tijd een aantal keer verkocht. Eurocommerce, een eerdere eigenaar van het pand, had met betrekking tot het pand een huurovereenkomst gesloten met huurder Roper met als ingangsdatum 1 januari Naast de bestaande huurovereenkomst had Eurocommerce aanvullende afspraken gemaakt met Roper. Deze afspraken waren vastgelegd in een brief d.d. 30 november In die brief stond over de huurprijs het volgende vermeld: Roper Scientific B.V. and Eurocommerce Projectontwikkeling B.V. have agreed the corporate discount of (in words: EUR sixteenthousandandtwohundred) per year in regards to the office space on the ground floor of office building Le Palmier in Vianen. This implies that the nett lease will be (in words: EUR sixtysixthousandandonehundred) per annum. The total amount of this corporate discount is (in words: EUR eightyonethousand). Forteq Netherlands B.V. trad per januari 2008 als huurder in de plaats van Roper. De aanvangshuurprijs werd daarbij vastgesteld op de laatst geldende geïndexeerde huurprijs van Roper, te weten ,16. Eurocommerce kwam vervolgens met Forteq in dat kader in november 2007 overeen dat "Forteq per 1 januari 2008 in de plaats gesteld zal worden betreffende de huurovereenkomst van de kantoorruimte en bijbehorende parkeerplaatsen van kantoorgebouw Le Palmier. Deze huurovereenkomst eindigt op 31 december De huurovereenkomst zal rechtstreeks met de nieuwe eigenaar worden getekend." Wat huurkorting betreft stelde Eurocommerce voor: (...) de resterend termijn (dus tot 31 december 2009) van de hierboven genoemde huurovereenkomst een korting beschikbaar te stellen ter grootte van per jaar aan Forteq. Dit bedrag zal in vier maandelijkse termijnen van ieder door Forteq aan Eurocommerce worden gefactureerd. (..)De in de brief tussen Eurocommerce en Roper gemaakte (en door Forteq overgenomen) afspraak ter zake de huurkorting, zal hierna worden aangeduid als: de aanvullende afspraak. Toen eigenaar De Tulp op de hoogte raakte van de aanvullende afspraak tussen Roper en Eurocommerce heeft De Tulp de vorige eigenaar daarover bevraagd. Deze gaf aan de afspraak tussen Roper en Eurocommerce niet te kennen. Gedurende de looptijd van de overeenkomst heeft De Tulp de huur van Forteq ontvangen en heeft Forteq de korting maandelijks aan Eurocommerce gefactureerd. In de procedure tegen Eurocommerce vorderde De Tulp onder meer dat Eurocommerce onrechtmatig had gehandeld door bij de verkoop van het pand aan geen melding te maken van de aanvullende afspraak met Roper. De rechtbank kwam tot de conclusie dat Eurocommerce onrechtmatig jegens De Tulp had gehandeld door geen openheid van zaken te geven over de separate, aanvullende afspraak met Roper. 17 De rechtbank oordeelde volgens (voor zover relevant) als volgt. (...). De rechtbank is anders dan Eurocommerce van oordeel dat informatie over een dergelijke aanvullend afspraak cruciaal is en het op de weg van Eurocommerce had gelegen de Stichting daarover te informeren, met name nu hierin wordt afgeweken van de inhoud van de wel bij de Stichting bekende huurovereenkomst met Roper. Deze informatie is voor een verkoper van belang, gelet op het feit dat alleen met deze informatie, een juist en volledig beeld wordt verkregen van de daadwerkelijk met huurder overeengekomen huurprijs. Juist deze daadwerkelijk door de huurder te betalen huur zal van invloed zijn op de beslissing van de huurder om na ommekomst van een eerste huurtermijn de huur op te zeggen danwel te verlengen. Eurocommerce heeft bovendien niet betwist dat een belegger de waarde van een pand mede bepaalt aan de hand van de inhoud van de afgesloten huurovereenkomst. Gelet op dit laatste had Eurocommerce deze informatie, juist en volledig moeten verstrekken en melding moeten maken van de aanvullende afspraak met huurder die van directe invloed was op de door laatstgenoemde te betalen huurprijs. Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat het in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt om bij de verkoop van een pand als het onderhavige geen melding te maken van een bestaande aanvullende afspraak die van invloed kan zijn op het al dan niet verlengen van de huurovereenkomst en de voor beleggers van belang zijnde waarde van het pand. (...). Zoals uit het vorenstaande blijkt had het op de weg van Eurocommerce gelegen bij de verkoop van het pand volledige openheid van zaken te geven omtrent de inhoud van de bestaande huurovereenkomsten. Deze verplichting strekt zich juist vanwege het feit dat het pand als beleggingsobject in de markt is gezet ook uit jegens toekomstige kopers, aangezien zij zich bij de waardering van het pand mede op deze informatie zullen baseren. Dit betekent dat het handelen van Eurocommerce ook jegens De Tulp als onrechtmatig is aan te merken. (...) Kortom, Eurocommerce werd flink op haar vingers getikt, omdat zij bij de verkoop van het pand geen melding had gemaakt van de bestaande aanvullende afspraak. Een tweede zaak die in dit verband ook interessant is, is een zaak tussen (weer) Eurocommerce en NSI die speelde bij het Gerechtshof Leeuwarden. 18 Deze zaak betrof het volgende. In 2002 kocht NSI van Eurocommerce het kantoorpand Le Verseau. Eurocommerce had voor dit pand een huurovereenkomst afgesloten Tevens had Eurocommerce een huurgarantie verstrekt aan NSI waarbij de jaarhuur gegarandeerd werd indien (een deel) van het pand niet verhuurd was en waarin onder meer was vastgelegd dat significant afwijkende afspraken bij het voorleggen van de concept-huurovereenkomsten aan NSI gemeld diende te worden. Eurocommerce bereikte in 2005 overeenstemming over de aanhuur van ruimte in het gebouw. Hierbij werd overeengekomen Home een huurvrije periode kreeg van drie maanden huur ( ). Eurocommerce vroeg NSI per brief d.d. 11 maart 2005 om deze drie maanden huur te crediteren en geen beroep te doen op de huurgarantie. NSI heeft hiermee inge- 17 Rechtsoverweging 4.8 t/m Gerechtshof Leeuwarden, 14 juni 2011, LJN BQ9133. TIJDSCHRIFT HUURRECHT IN PRAKTIJK nummer 4, juni 2012 / SDU UitgeverS 107

7 stemd per brief d.d. 17 maart De huurovereenkomst ging in per 1 september 2005 voor een periode van zes jaar. So far so good. Echter, buiten wetenschap van NSI had Eurocommerce in een aanvullende overeenkomst (side-letter) nadere afspraken gemaakt. Daarin werd onder meer overeengekomen het gehuurde op 1 september 2008 aan Eurocommerce kon teruggeven. Een dergelijke break-optie kan worden gekwalificeerd als een maakte vervolgens van die teruggavemogelijkheid gebruik. Hierop heeft NSI Eurocommerce in rechte aangesproken. NSI vorderde onder meer gedeeltelijke ontbinding van de brieven van 11 en 15 maart 2005 alsmede betaling van Eurocommerce van de drie maanden huurvrij. Het hof oordeelde daarover als volgt: (...). Door de side-letter had de huurder de mogelijkheid om reeds na drie jaar de huurovereenkomst te beëindigen. Deze afwijking in huurtermijn geen zes maar drie jaar dient naar het oordeel van het hof gekwalificeerd te worden als significant. Eurocommerce had deze afwijking aan NSI moeten voorleggen. Door dit na te laten is Eurocommerce verwijtbaar tekort geschoten in de nakoming van de voor haar uit de huurgarantieovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. (...) Gelet op de twee voorgaande uitspraken is het dus van belang voor de verkoper/verhuurder dat indien aan huurders incentives zijn toegekend die niet volgen uit de huurovereenkomst, maar bijvoorbeeld zijn vastgelegd in een nadere overeenkomst (side-letter), deze bij verkoop van het gehuurde aan een (potentiële) koper kenbaar te maken. Kortom Vrijwel alle verhuurders verstrekken incentives aan huurders. Het verstrekken van een incentives in plaats van het structureel neerwaarts aanpassen van de huurprijs als incentive kan de verhuurder bij de waardering van het vastgoed namelijk voordeel opleveren. Dit kan evenwel een vertroebelende werking opleveren in de waardering van commercieel vastgoed in Nederland. De meest gebruikte incentives zijn de huurvrije periode, het verstrekken van een inrichtingsbijdrage en het verstrekken van een (cash) geldsom. Deze incentives hebben ieder hun specifieke vooren nadelen. Echter, het verschaffen van een inrichtingsbijdrage lijkt voor de verhuurder meer voordeel op te leveren dan het verstrekken van een huurvrije periode. Dat is met name het geval wanneer de bijdrage is bestemd voor capex. Indien dit ook nog eens duurzame investeringen in het pand zijn, dan kan de incentive zelfs als iets positiefs worden gezien. Van een niet-transparant grijs gebied naar een transparant groen pand. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Over de auteur Mr. Michiel de Wit en mr. Matthijs Terstegge zijn beiden advocaat bij Lexence N.V. 108 SDU UitgeverS / nummer 4, juni 2012 TIJDSCHRIFT HUURRECHT IN PRAKTIJK

De macht van de huurder

De macht van de huurder De macht van de huurder Het team Hans-Mark Giezen Rutger Oranje Monique Laenen Legal Business Day 2010 - De macht van de huurder 08-09-2010 3 De macht van de huurder De huurder staat steeds centraler bij

Nadere informatie

nieuwsbrief onroerend goed jaargang 2010, nr. 1

nieuwsbrief onroerend goed jaargang 2010, nr. 1 het huurprijsbeleid per 1 juli 2010 1 inhoudsopgave 1 Het huurprijsbeleid per 1 juli 2010 Versterking secretariaat met Jacqueline Tuinbeek 2 Corporatiebestel blijft voorlopig in stand 4 Verzwijgen huurkorting

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Vastgoed-nieuws 21 november 2013 Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Essentie Verhuurders proberen vaak op creatieve manier onder dwingendrechtelijke huur(prijs)beschermingsbepalingen uit te

Nadere informatie

Trivent en RSP Makelaars

Trivent en RSP Makelaars Trivent en RSP Makelaars Vught najaar 2017 Actuele Marktsituatie kantoren Commercieel vastgoed Bedrijfsruimte Winkels Beleggingen kantoren kantoren Zijn er nog wel kantoren genoeg? Kwantitatief kwalitatief

Nadere informatie

DTZ Zadelhoff Research. Incentives horen in het huurcontract. Incentives horen in het huurcontract

DTZ Zadelhoff Research. Incentives horen in het huurcontract. Incentives horen in het huurcontract Incentives horen in het huurcontract 30 mei 2013 Contact Frank van der Sluys Hoofd Research + 31 (0)20 8 407 201 fsluys@dtz.nl Contact Jos Hesselink Research + 31 (0)20 8 407 266 jhesselink@dtz.nl Incentives

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Tijdelijke verhuur. Problemen bij oplevering vrij van huur.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Tijdelijke verhuur. Problemen bij oplevering vrij van huur. Belangenbehartiging opdrachtgever. Tijdelijke verhuur. Problemen bij oplevering vrij van huur. Klager heeft zijn makelaar (beklaagde) een opdracht tot dienstverlening bij verkoop van zijn woonboerderij

Nadere informatie

Bij e-mail van 21 juni 2014 heeft beklaagde een verweerschrift ingediend bij de Raad.

Bij e-mail van 21 juni 2014 heeft beklaagde een verweerschrift ingediend bij de Raad. Afwikkeling van huurovereenkomst. Onvoldoende overleg met (mede-)eigenaar. Klaagster en haar ex-partner hebben hun woning te koop aangeboden. Nadat beklaagde de ex-partner van klaagster in contact had

Nadere informatie

Trivent en RSP Makelaars. Vught najaar 2016

Trivent en RSP Makelaars. Vught najaar 2016 Trivent en RSP Makelaars Vught najaar 2016 Actuele Marktsituatie Commercieel vastgoed kantoren Winkels Bedrijfsruimte Woningen (verhuurd) 2 0 0 8 Vastgoed in de lift? Kantoren Het gaat iets beter Vooral

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW KONTRAKT_NUMMER HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Gebaseerd op het model zoals door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Ondergetekenden:

Nadere informatie

Onderhuurovereenkomst. inzake. de vestiging van een consultatiebureau. aan de Brouwerijstraat 5 in Kruiningen. tussen.

Onderhuurovereenkomst. inzake. de vestiging van een consultatiebureau. aan de Brouwerijstraat 5 in Kruiningen. tussen. Onderhuurovereenkomst inzake de vestiging van een consultatiebureau aan de Brouwerijstraat 5 in Kruiningen tussen de GGD-Zeeland en de Gemeente Reimerswaal 15.023211 1 Huurovereenkomst voor drie kantoorruimten

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN HUUROVEREENKOMSTEN BINNEN DE BEDRIJFSMAKELAARDIJ

HET GEBRUIK VAN HUUROVEREENKOMSTEN BINNEN DE BEDRIJFSMAKELAARDIJ HET GEBRUIK VAN HUUROVEREENKOMSTEN BINNEN DE BEDRIJFSMAKELAARDIJ Om inzicht te krijgen in de wijze waarop makelaars omgaan met (standaard) huurovereenkomsten is onderzoek gedaan naar het contracteren binnen

Nadere informatie

Grip op de zaak Huurprijsherziening bij winkelvastgoed

Grip op de zaak Huurprijsherziening bij winkelvastgoed Grip op de zaak Huurprijsherziening bij winkelvastgoed Huurprijsherziening bij winkelvastgoed De huurwetgeving voor detailhandelsbedrijfsruimte biedt een hoge mate van huurdersbescherming. Deze huurdersbescherming

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS Huurder: Electronica Electronics & Verhuurder: vof Belegger Straatnaam 1 HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290

Nadere informatie

Betreft Een op een mooie hoek gelegen bedrijfs- kantoorruimte gebouwd in 2000 met een totale b.v.o van het object is 136m²

Betreft Een op een mooie hoek gelegen bedrijfs- kantoorruimte gebouwd in 2000 met een totale b.v.o van het object is 136m² TE HUUR/ TE KOOP Aploniastraat 88 te Rotterdam Betreft Een op een mooie hoek gelegen bedrijfs- kantoorruimte gebouwd in 2000 met een totale b.v.o van het object is 136m² Indicatieve oppervlakte en indeling

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

TARIEFKAART ANNEXUM BEHEER BV

TARIEFKAART ANNEXUM BEHEER BV TARIEFKAART ANNEXUM BEHEER BV Ten behoeve van het portfolio, property management in opdracht van diverse beleggingsinstellingen, wordt door Annexum Beheer BV een standaard tariefkaart gehanteerd voor te

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1

VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1 VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1 De ondergetekenden: De..., statutair gevestigd en kantoorhoudende te..., aan de... nr... hierna te noemen: "verhuurder",

Nadere informatie

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is.

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is. Huurrecht - kantoorruimte en overige bedrijfsruimte De meeste huurvragen hebben betrekking op het huurrecht en een huurovereenkomst betreffende het (ver)huren van een onroerende zaak. De wet maakt onderscheid

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN A de publiekrechterlijke rechtspersoon: Gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken

Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken In de dagelijkse praktijk komen wij van Stad&Co ondernemers tegen die vragen hebben over hun juridische

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM te GEBOORTEPLAATS, wonende te PLAATS (POSTCODE), aan de STRAAT HUISNUMMER,

Nadere informatie

TE HUUR. Rembrandtlaan 41-A te Schiedam

TE HUUR. Rembrandtlaan 41-A te Schiedam TE HUUR Rembrandtlaan 41-A te Schiedam Betreft Een op een hoek gelegen bedrijfs- kantoorruimte met een b.v.o van 100m² welke is onder verdeeld in drie werkruimtes en ontvangstruimte. Parkeren op eigen

Nadere informatie

Te huur. Zuidpool RW Gouda. Lage Gouwe 2, 2801 LG Gouda (0182)

Te huur. Zuidpool RW Gouda. Lage Gouwe 2, 2801 LG Gouda (0182) Te huur Zuidpool 3 2801 RW Gouda Lage Gouwe 2, 2801 LG Gouda (0182) 525 700 gouda@basis.nl www.basis.nl Omschrijving Algemeen: Het betreft hier een op prominente locatie gelegen kantoorgebouw. De kantoorruimte

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Huurovereenkomst kantoorruimte

Huurovereenkomst kantoorruimte Huurovereenkomst kantoorruimte Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

VERHUURAANBIEDING GRAAFSTROOMSTRAAT 6 TE ROTTERDAM BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR EN TERREIN

VERHUURAANBIEDING GRAAFSTROOMSTRAAT 6 TE ROTTERDAM BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR EN TERREIN VERHUURAANBIEDING WONING IN GRAAFSTROOMSTRAAT 6 TE ROTTERDAM BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR EN TERREIN Graafstroomstraat 6 te Rotterdam WONING IN TE HUUR Betreft: Ca. 445 m2 bedrijfsruimte, ca. 190 m2 kantoorruimte

Nadere informatie

Markt 41 Helmond. VP&A Makelaardij BV Spoorlaan CX Tilburg

Markt 41 Helmond. VP&A Makelaardij BV Spoorlaan CX Tilburg TE HUUR Markt 41 Helmond VP&A Makelaardij BV Spoorlaan 432 5038 CX Tilburg 013-539 0000 b.voogt@vpagroep.nl Markt 41 Helmond Helmond heeft ruim 90.000 inwoners en een groter verzorgingsgebied met dorpen

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie Te huur / Te koop Druivenstraat 47 te Breda

Vrijblijvende projectinformatie Te huur / Te koop Druivenstraat 47 te Breda Vrijblijvende projectinformatie Te huur / Te koop Druivenstraat 47 te Breda Adres Druivenstraat 47 te Breda. Algemeen Op goed bereikbare perifere locatie solitair kantoorpand met ruime parkeervoorzieningen.

Nadere informatie

Te huur. Blekerssingel 24

Te huur. Blekerssingel 24 Te huur Blekerssingel 24 2806 AB Gouda Lage Gouwe 2, 2801 LG Gouda (0182) 525 700 gouda@basis.nl www.basis.nl Omschrijving Algemeen: Het betreft hier een op een hoek gelegen kantoorpand met een oppervlakte

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit zijn de algemene voorwaarden van VastgoedPRO. Hierin leest u welke rechten en plichten uw makelaar en uzelf hebben.

Nadere informatie

TARIEFKAART ANNEXUM BEHEER BV

TARIEFKAART ANNEXUM BEHEER BV TARIEFKAART ANNEXUM BEHEER BV Ten behoeve van het portfolio, property management in opdracht van diverse beleggingsinstellingen, wordt door Annexum Beheer BV een standaard tariefkaart gehanteerd voor te

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200479 420138 / 420138 J.W. Hofman T.H. Timmers PF Mu ONDERWERP AGENDANUMMER Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor).

Nadere informatie

VLIETLAAN 26 ROTTERDAM-KRALINGEN

VLIETLAAN 26 ROTTERDAM-KRALINGEN VLIETLAAN 26 ROTTERDAM-KRALINGEN WONING IN WINKELRUIMTE MET OPSLAGRUIMTE Vlietlaan 26 te Rotterdam-Kralingen WONING IN TE HUUR Betreft: Keurig verzorgde winkelruimte op de hoek van de Heer Hugostraat en

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE UIVERLAAN 14 MAASSLUIS

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE UIVERLAAN 14 MAASSLUIS VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE UIVERLAAN 14 MAASSLUIS TE KOOP/TE HUUR Aan de Uiverlaan in Maassluis, tegen over winkelcentrum De Koningshoek, is momenteel beschikbaar een vrijstaand kantoorpand met ruim

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010 Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp Lichte stijging opnameniveau De totale opname van kantoorruimte in de regio Amsterdam in bedraagt 268.317 m², hetgeen een lichte

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van onzelfstandige woonruimte. 1 Bij enkele

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

Te huur. Cornelis Geellaan 43

Te huur. Cornelis Geellaan 43 Te huur Cornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen aan den Rijn Prins Bernhardlaan 4, 2405 VZ Alphen aan den Rijn (0172) 47 02 47 alphen@basis.nl www.basis.nl Omschrijving Algemeen: Te huur aangeboden, kantoorruimte

Nadere informatie

ROZ model kantoorruimte

ROZ model kantoorruimte nieuwsbrief Commercieel Vastgoed april 2015 In dit nummer: ROZ model kantoorruimte 2015 klachtplicht na koop opschorting in de bouw courtage verhuurmakelaars algemene bepalingen ROZ 2015 Huurrecht ROZ

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp:

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: Algemene voorwaarden Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: 1. Algemeen 1 Begrippen: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Stichting Turnaccommodatie Opmeer. 1.2 Huurder: de partij

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Versie 27-05-2015 HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 gedeponeerd

Nadere informatie

Stuknummer: bi09.01048

Stuknummer: bi09.01048 Stuknummer: bi09.01048 huurovk Nijverheidsweg versie d (2).DOC huurovk Nijverheidsweg versie d HUUROVEREENKOMST KANTOOR/BEDRIJFSRUIMTE NIJVERHEIDSWEG 5/5A, DEN HELDER DE ONDERGETEKENDEN: De naamloze vennootschap

Nadere informatie

TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST

TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST Straatnaam 63 Huurder: Fietsenmaker & Verhuurder: vof Belegger HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen:

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen: Huurovereenkomst Ondergetekenden: 1. Hoogerbrugge & Partners (handelsnaam: MB67 Offices), gevestigd Middel Broekweg 67, 2675 KG Honselersdijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

TE HUUR. Overschieseweg 152 TE SCHIEDAM

TE HUUR. Overschieseweg 152 TE SCHIEDAM TE HUUR Overschieseweg 152 TE SCHIEDAM Betreft Hoogwaardige bedrijfsruimte welke o.a. uitermate geschikt is voor een autoshowroom, autoverhuur Het object is pal gelegen naast de A20 waar dagelijks vele

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTEN- VOORWAARDEN MAKELAARDIJ

ALGEMENE CONSUMENTEN- VOORWAARDEN MAKELAARDIJ ALGEMENE CONSUMENTEN- VOORWAARDEN MAKELAARDIJ Inhoud Artikel 1 Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing? 3 Artikel 2 Hoe regelen de makelaar en u de opdracht? 3 Artikel 3 Welke verplichtingen heeft

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont)

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

Beweerdelijke onvoldoende onderbouwing van taxatie, onjuiste uitgangspunten en beïnvloeding van betrokkene.

Beweerdelijke onvoldoende onderbouwing van taxatie, onjuiste uitgangspunten en beïnvloeding van betrokkene. Beweerdelijke onvoldoende onderbouwing van taxatie, onjuiste uitgangspunten en beïnvloeding van betrokkene. Klager is eigenaar van een pand. Toen hij dit in 1999 van een vennootschap kocht is overeengekomen

Nadere informatie

Engelandlaan 27 b, 2391 PM Hazerswoude-Dorp

Engelandlaan 27 b, 2391 PM Hazerswoude-Dorp Projectinformatie Te Huur Engelandlaan 27 b, 2391 PM Hazerswoude-Dorp Vraagprijs 39.500,00 per jaar Omschrijving Algemeen: Representatieve bedrijfsruimte met kantoor, showroom en kantine opvallend gesitueerd

Nadere informatie

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Ondergetekenden, De... gevestigd en kantoorhoudend te... hierna te noemen: verhuurder en...... (elk van hen) hierna te noemen: huurder In

Nadere informatie

De huurprijsherziening van winkelruimte: hoe werkt het?

De huurprijsherziening van winkelruimte: hoe werkt het? De huurprijsherziening van winkelruimte: hoe werkt het? Inleiding Al sinds 1980 biedt de wet de mogelijkheid de huurprijs van winkelruimte te herzien. Met de laatste grote wetswijziging in 2003 is de regeling

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ONBEPAALDE TIJD

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ONBEPAALDE TIJD 1 HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ONBEPAALDE TIJD DE ONDERGETEKENDEN: 1. STICHTING JONGEREN HUISVESTING TWENTE, statutair gevestigd te Enschede en kantoorhoudende aan de Lasondersingel 178, hierna te noemen:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

TE HUUR. Ruysdaelbaan 41a Eindhoven

TE HUUR. Ruysdaelbaan 41a Eindhoven TE HUUR Ruysdaelbaan 41a Eindhoven 1 Object : Oppervlakte : Voor huur is beschikbaar de bedrijfsruimte, met inpandige kantoorruimte, gelegen aan de Ruysdaelbaan 41a te Eindhoven. Het de huur aangeboden

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR Ondergetekenden: Naam: Adres: Woonplaats: hierna te noemen verhuurder, en Naam: Huidig adres: Woonplaats: Geboortedatum: Paspoort of identiteitsbewijsnummer: (indien

Nadere informatie

Te huur. Spoorlaan 2 a

Te huur. Spoorlaan 2 a Te huur Spoorlaan 2 a 2411 ER Bodegraven Prins Bernhardlaan 4, 2405 VZ Alphen aan den Rijn (0172) 47 02 47 alphen@basis.nl www.basis.nl Omschrijving Algemeen: Het betreft hier, op een zeer goede locatie,

Nadere informatie

1 Huurrecht is burgerlijk recht

1 Huurrecht is burgerlijk recht 1 Huurrecht is burgerlijk recht 1.1 Personen Om het huurrecht goed te kunnen positioneren, is het van belang vast te stellen dat huurrecht onderdeel uitmaakt van het burgerlijk recht. Grof gezegd bestaat

Nadere informatie

Adres: Walstraat 52, 4381 EG Vlissingen Huurprijs 500,00 per maand excl. BTW

Adres: Walstraat 52, 4381 EG Vlissingen Huurprijs 500,00 per maand excl. BTW Adres: Walstraat 52, 4381 EG Vlissingen Huurprijs 500,00 per maand excl. BTW Omschrijving In het centrum van Vlissingen gelegen nette winkelruimte met een totale vloeroppervlakte van circa 70 m2. De ruimte

Nadere informatie

HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE De ondergetekenden: Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Terneuzen aan de Communicatielaan 2 hierna te noemen: "verhuurder", en 1.,

Nadere informatie

TE HUUR. Willem van Konijnenburglaan 1B Eindhoven

TE HUUR. Willem van Konijnenburglaan 1B Eindhoven TE HUUR Willem van Konijnenburglaan 1B Eindhoven 1 Object : Voor huur is beschikbaar een winkelruimte, prominent gelegen aan de Willem van Konijnenburglaan 1 B te Eindhoven. De ruimte maakt deel uit van

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE LEEHOVE DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE LEEHOVE DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE LEEHOVE DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE TE HUUR / TE KOOP BETREFT Op de laatste beschikbare kavel op bedrijvenpark Leehove in De Lier zal binnenkort gestart worden met

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van zelfstandige

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Wilhelminasingel 110 te Maastricht

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Wilhelminasingel 110 te Maastricht Vrijblijvende projectinformatie Te huur Wilhelminasingel 110 te Maastricht Adres Wilhelminasingel 110 Maastricht Algemeen Aan de Wilheminasingel, tussen de Stationstraat en Wycker Brugstraat, nabij het

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

VERKOOP- EN VERHUURAANBIEDING ANTHONY FOKKERWEG TE ROTTERDAM KANTOORRUIMTE MET ACHTERGELEGEN TERREIN

VERKOOP- EN VERHUURAANBIEDING ANTHONY FOKKERWEG TE ROTTERDAM KANTOORRUIMTE MET ACHTERGELEGEN TERREIN VERKOOP- EN VERHUURAANBIEDING WONING ANTHONY FOKKERWEG 64-66 TE ROTTERDAM KANTOORRUIMTE MET ACHTERGELEGEN TERREIN Anthony Fokkerweg 64-66 te Rotterdam WONING TE KOOP en TE HUUR Betreft: Net afgewerkt en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

TE HUUR. Geldropseweg 8A Eindhoven. Stationsstraat 8A, 6026 CV Maarheeze T +31(0) F +31(0)

TE HUUR. Geldropseweg 8A Eindhoven. Stationsstraat 8A, 6026 CV Maarheeze T +31(0) F +31(0) TE HUUR Geldropseweg 8A Eindhoven 1 Object : Het te huur aangeboden object betreft een commerciële ruimte, gelegen aan de Geldropseweg 8A te Eindhoven. Tot voor kort is de ruimte in gebruik geweest als

Nadere informatie

Huur winkelpand op Markt 23 te Culemborg per jaar

Huur winkelpand op Markt 23 te Culemborg per jaar Huur winkelpand op 40000 per jaar Aanbiedende partij: Leck Makelaardij B.V. Email: info@leck.nl Telefoon: 0345-470670 Website: http://www.leck.nl Omschrijving Winkelruimte met verdieping/bovenwoning in

Nadere informatie

Huur op Schermlaan 39 te Rotterdam 940 per maand

Huur op Schermlaan 39 te Rotterdam 940 per maand Huur op 940 per maand Aanbiedende partij: De Vroedt Bedrijfshuisvesting Email: info@devroedtbhv.nl Telefoon: 010-4331160 Website: www.devroedtbhv.nl Omschrijving TE HUUR SCHERMLAAN 39 TE ROTTERDAM Betreft

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER

HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER ONDERGETEKENDEN: 1. de GEMEENTE AMSTERDAM (Gemeentelijk Vastgoed), gevestigd aan de Voormalige Stadstimmertuin 4-6, 1018 ET te Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

TE HUUR. Biesven 1 Leende

TE HUUR. Biesven 1 Leende TE HUUR Biesven 1 Leende 1 Object : Oppervlakte : Het object bestaat uit een bedrijfsverzamelcomplex, bestaande uit een bedrijfswoning / kantoorruimte, een tweetal kantoorruimten, een showroom, een bedrijfsruimte

Nadere informatie

MVA HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (Model april 2015)

MVA HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (Model april 2015) A.175188.01/3402342/2 MVA HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (Model april 2015) Toelichting ten behoeve van een verhuurder Iemand

Nadere informatie

1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ;

1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ; Partijen: 1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ; 2 Contactnummer: Naam: Geboortedatum: Nationaliteit: Onderwijsinstelling: verder: huurder, die bij aanvang van de huur de hoedanigheid

Nadere informatie

Te huur/te koop. Hooftstraat 97-99

Te huur/te koop. Hooftstraat 97-99 Te huur/te koop Hooftstraat 97-99 2406 GE Alphen aan den Rijn Prins Bernhardlaan 4, 2405 VZ Alphen aan den Rijn (0172) 47 02 47 alphen@basis.nl www.basis.nl Omschrijving Algemeen: Het voor verhuur/verkoop

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Huurverlaging (art. 7:254 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub c en art. 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Venestraat 6 8011 GL ZWOLLE Hierna te

Nadere informatie

TE HUUR. Lindanusstraat 12 Nederweert

TE HUUR. Lindanusstraat 12 Nederweert TE HUUR Lindanusstraat 12 Nederweert 1 Object : Oppervlakte : Voor huur is beschikbaar een commerciële ruimte, gelegen aan de Lindanusstraat 12 te Nederweert. In de directe omgeving is Jumbo Supermarkten

Nadere informatie

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed.

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed. Beheer. Terugbetaling waarborgsom. Beklaagde voerde voor een verhuurder het beheer over een woning die door klager gehuurd werd. Nadat klager de huurovereenkomst had beëindigd en de woning had verlaten,

Nadere informatie

TE HUUR. Schiedamseweg 19 te Rotterdam

TE HUUR. Schiedamseweg 19 te Rotterdam TE HUUR Schiedamseweg 19 te Rotterdam Betreft Unieke locatie gelegen aan de Schiedamseweg 19 in Rotterdam West "Delfshaven". Deze voormalige bioscoop is de laatste 15 jaar in gebruik geweest als theater

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Parallelweg West 9 te Culemborg per jaar

Huur kantoorpand op Parallelweg West 9 te Culemborg per jaar Huur kantoorpand op Parallelweg West 9 te Culemborg 100000 per jaar Aanbiedende partij: Leck Makelaardij B.V. Email: info@leck.nl Telefoon: 0345470670 Website: http://www.leck.nl Omschrijving Showroom

Nadere informatie

Projectinformatie. Te Koop/ Te Huur

Projectinformatie. Te Koop/ Te Huur Projectinformatie Te Koop/ Te Huur Tielweg 1 -, 2803 PK Gouda Vraagprijs 1.495.000,00 Huurprijs 165.000,00 per jaar Omschrijving Algemeen: Het betreft hier een representatief bedrijfscomplex, gelegen op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN Artikel 1: Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: DBR: Dutch Bicycle Rental B.V. gevestigd aan de Solingerstraat 49, 7421 ZR te Deventer,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET juli 2014 De ondergetekenden: 1., wonende te., hierna te noemen: verhuurder ; en 2., wonende te., hierna te noemen: huurder ; De ondergetekenden 1 en 2 hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

Te huur/te koop. Coenecoop 55

Te huur/te koop. Coenecoop 55 Te huur/te koop Coenecoop 55 2741 PH Waddinxveen Basis Bedrijfshuisvesting Lage Gouwe 2 2801 LG, Gouda Telefoon: (0182) 525 700 E-mail: gouda@basis.nl Omschrijving Algemeen: Een hoogwaardig solitair gelegen

Nadere informatie

Huurrecht en gebiedsontwikkeling. 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen

Huurrecht en gebiedsontwikkeling. 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen Huurrecht en gebiedsontwikkeling 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen Waar raken huurrecht en gebiedsontwikkeling elkaar? Onderwerpen Voorbereidingsfase 1. Communicatie met bewoners 2. Renovatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0442

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0442 ECLI:NL:RBARN:2012:BX0442 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 03-07-2012 Datum publicatie 05-07-2012 Zaaknummer AWB 11/5490 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Te huur. Van Leeuwenhoekstraat 7

Te huur. Van Leeuwenhoekstraat 7 Te huur Van Leeuwenhoekstraat 7 2811 DW Reeuwijk Lage Gouwe 2, 2801 LG Gouda (0182) 525 700 gouda@basis.nl www.basis.nl Omschrijving Algemeen: Het betreft hier een op een hoek gelegen kantoorpand onderdeel

Nadere informatie

Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier

Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier van WR Makelaars 26 sep 2013 WR Makelaars - Hofgeest 40-1102Er - Amsterdam HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30

Nadere informatie

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan jongeren. Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie