De waarde van een business case

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De waarde van een business case"

Transcriptie

1 INVESTERINGSSELECTIE Wat is het en wanneer gebruikt u het? M.J. Putters is consultant bij Capgemini Nederland De waarde van een business case 12 Voor de verantwoording van ICT-investeringen wordt steeds vaker het begrip business case gehanteerd. Goedbeschouwd gaat het hierbij om niets anders dan een investeringsverantwoording, een begrip dat al sinds jaar en dag onderdeel uitmaakt van de bedrijfseconomische praktijk. Normaliter heeft een onderneming meer potentiële investeringsprojecten dan dat er daadwerkelijk gefinancierd kunnen worden. Dat vraagt om een zorgvuldige selectie van de meest veelbelovende projecten. In de praktijk blijkt dat de business case te pas en te onpas wordt ingezet. Wat is precies een business case en wanneer is het inzetten ervan zinvol? MARTIN PUTTERS In enge zin kan een business case beschouwd worden als het toepassen van investeringscriteria. Investeringscriteria zijn rendementsmeetlatten aan de hand waarvan men kan beoordelen of een investering al dan niet economisch verantwoord is. Bovendien kan op basis hiervan aangegeven worden welk investeringsalternatief het beste resultaat oplevert. Er zijn vier fundamentele bezwaren aan te voeren tegen deze beperkte opvatting van het begrip business case: een investering kent vrijwel altijd meerdere belanghebbenden (stakeholders). De bedrijfseconomische insteek van het begrip business case doet uitsluitend recht aan de belangen van de aandeelhouders of andere financieel belanghebbenden en negeert andere partijen; in het welslagen van investeringsprojecten spelen factoren een rol die moeilijk of in het geheel niet zijn te kwantificeren, maar die desondanks onderdeel uit moeten maken van de evaluatie om tot een juiste beslissing te kunnen komen; een business case moet niet alleen de pro s en contra s van een specifiek investeringsscenario beschrijven, maar moet tegelijkertijd ook aandacht schenken aan alternatieven. In de praktijk is er altijd minimaal één alternatief scenario, namelijk het nulscenario, dus de situatie waarbij er bewust voor gekozen wordt om niets te doen; het doel van een business case is niet primair het verantwoorden van een investeringsbeslissing, maar het garanderen dat de beoogde resultaten worden gerealiseerd. Een bekende definitie van een business case is afkomstig van het Amerikaanse General Accounting Office: A structural proposal for business improvement that functions as a decision package for organizational decision makers. A business case typically includes an analysis of business performance and associated needs or problems, proposed alternative solutions, assumptions, constraints, and riskadjusted cost-benefit analysis. Met deze definitie valt goed te leven wanneer u de kanttekening maakt dat het doel verder reikt dan het onderbouwen van een investeringsbeslissing. Zoals gesteld, moet ook de manier waarop realisatie van de business case zeker wordt gesteld onderdeel uitmaken van die business case. Tot slot kan

2 13 ILLUSTRATIE: LEON MUSSCHE Vaak maakt het tastbaar wat reeds als Fingerspitzengefühl aanwezig is. als afgeleid doel nog het opbouwen van geheugen ten aanzien van investeringsbeslissingen genoemd worden. Een goede documentatie van investeringsbeslissingen geeft te allen tijde inzicht in de manier waarop men tot bepaalde investeringen is gekomen. Bovendien gaat er een leereffect van uit. Door gebruik te maken van ervaringen uit het verleden wordt het opstellen van business cases in de toekomst steeds eenvoudiger. Eigenaar van de business case Bij het besluit om tot een ICT-investering te komen, gaat men meestal niet over één nacht ijs. Vaak zijn verschillende personen en/ of afdelingen bij het besluitvormingstraject betrokken. Dat roept de vraag op wie er verantwoordelijk is voor het opstellen van een business case. In eerste instantie is een ICT-investering een zaak van de business en de ICT. Vanuit een behoefte bij de business wordt in samenwerking met ICT bekeken op welke wijze in de behoefte voorzien kan worden. Een business case kan gebruikt worden om de verschillende alternatieven te evalueren en tegen elkaar af te zetten. In die zin is de business case een gezamenlijk product van de business en ICT. Het onderwerp van de business case is de beoogde investering. Normaliter is de controller binnen een organisatie verantwoordelijk voor het coördineren van de besluitvorming rond investeringen. Van der Zalm en Noordam (2003) stellen dan ook terecht dat in de praktijk de controller vaak de initiatiefnemer is voor het opstellen van een business case. Hij is degene die de verschillende partijen om tafel brengt en de (financiële) gegevens verzamelt. Hij is ook leidend bij het berekenen van de kosten, de baten en bij het inventariseren van de mogelijke risico s. Methodologie De business case bevat de onderbouwing voor een investeringsbeslissing. Veelal maakt het tastbaar wat reeds als Fingerspitzengefühl aanwezig is. Ondanks het feit dat de inhoud en omvang van een business case sterk beïnvloed worden door de impact en het risico van de beoogde investering zullen een aantal onderdelen te allen tijde in de case opgenomen moeten zijn. Hoe dit gebeurt, is afhankelijk van de methodologie die wordt toegepast.

3 Baten IST Benefits Logic Opties voor verbeteringen Kasstroom prognose Voorbereiding SWOT-analyse Hypotheseformulering Business Case Analyse Gevalideerde Business Case Kostenprognose Soll Transformatiepad Kostenstructuur Kosten Figuur 1: Stappen om tot een business case te komen 14 Figuur 1 geeft een schematisch overzicht van een proces om te komen tot een business case. Dit proces valt in drie gedeelten uiteen. In het eerste gedeelte worden uitgangspunten en randvoorwaarden gedefinieerd, wordt de achtergrond geschetst van de investeringsoverweging en worden de huidige en gewenste situatie geformuleerd. Vervolgens worden, in het tweede gedeelte, de opties voor verbeteringen in kaart gebracht alsmede de daarmee gepaard gaande inspanningen. In het derde gedeelte ten slotte, wordt een grondige analyse gedaan van de geïdentificeerde kosten en baten en vindt validatie van de business case plaats door de betrokkenen. Gevalideerde business case Een business case heeft geen waarde zolang deze niet gevalideerd is, dat wil zeggen; goedgekeurd door de business caseeigenaar. Het is belangrijk dat alle aannames die aan het financiële model ten grondslag liggen duidelijk benoemd en goedgekeurd zijn. Bovendien moet helder zijn uit welke bronnen de gebruikte informatie afkomstig is. Het aantal personen dat bij een investeringsvoorstel betrokken is, is vaak afhankelijk van de omvang en de impact van die investering. In de meeste gevallen is het niet zo dat de business case-eigenaar zelfstandig de beslissing neemt om een bepaalde investering te doen. Over het algemeen betreft het hier beslissingen die op het niveau van het management team worden genomen. Dat betekent dat de resultaten van de business case aan de beslissingsmakers moeten worden gepresenteerd. Hierbij zijn een aantal factoren van belang. Heel vaak is de eigenaar van de business case (controller of CFO) niet degene die de business case ook opstelt. Dit is namelijk specialistisch en tijdrovend werk waarvoor men niet zelden de hulp van externe deskundigen inroept. Desalniettemin is het belangrijk dat de presentatie van de business case aan de beslissingsnemers geschiedt door de business case-eigenaar. Hij is de aangewezen persoon om vertrouwen in het voorstel uit te spreken en het te verkopen. In een dergelijke presentatie moeten zes onderwerpen expliciet aan de orde komen: 1. Waarom is de investering noodzakelijk (business ratio) en wat zijn de alternatieven? 2. Wat levert het op in kwantificeerbare en nietkwantificeerbare baten? 3. Wat gaat het kosten aan geld en inspanningen? 4. Hoe sterk is de business case? 5. Welke risico s zijn er gemoeid met de investering? 6. Op welke wijze is geborgd dat de investering leidt tot de beoogde resultaten? Het uiteindelijke doel van de presentatie van een business case is dat er een solide besluitvormingsproces rond investeringen kan plaatsvinden. Besluitvorming die niet uitsluitend de investering zelf in ogenschouw neemt, maar ook aandacht geeft aan de context waarin die investering moet gedijen en de mate waarin die een bijdrage levert aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. Checklist opstellen business case Stel vast of een business case vereist is, of dat er andere manieren zijn om de investeringsbeslissing te onderbouwen (bijvoorbeeld benchmarking) Bepaal welke alternatieve scenario s onderzocht moeten worden Stel methodiek voor het opstellen van een business case vast Bepaal welke investeringscriteria er gehanteerd moeten worden (terugverdientijd, ROI, netto contante waarde, interne verrekeningsvoet etc.) Bepaal de gewenste terugverdienperiode Bepaal de beschikbare bronnen van informatie Business plan Bestaande onderzoeksgegevens Budgetten Benchmark gegevens Verzamel relevante kengetallen Stel vast wat de relatie is met andere lopende initiatieven Houdt rekening met politieke gevoeligheden Eigen beheer versus uitbesteden Lease versus koop Bepaal de vormgeving van de business case Bepaal de wijze van presentatie van de baten aan stakeholders (m.n. baten die gevoelig liggen zoals bijvoorbeeld personeelsreductie)

4 Wanneer een business case Zin, inhoud en reikwijdte van een business case zijn sterk afhankelijk van het investeringsvoorstel waarop het betrekking heeft. Er zijn echter wel een aantal randvoorwaarden waaraan de business case moet voldoen om bij te kunnen dragen aan een goede besluitvorming: 1. het bouwen van een business case vraagt een holistische aanpak om te zorgen dat verder gekeken wordt dan alleen naar het terrein waarop de investering wordt ingezet (bijvoorbeeld: in hoeverre past een bepaalde investering in de overkoepelende strategie); 2. een business case moet inzicht geven in de implicaties van de investering voor alle belanghebbenden, voor zover deze de slagingskans significant beïnvloeden; 3. de business case moet alle factoren in ogenschouw nemen die de slagingskans van de implementatie van een systeem doorslaggevend kunnen beïnvloeden, ook wanneer deze factoren niet eenvoudig te kwantificeren en in te passen zijn in standaard bedrijfseconomische modellen; 4. de business case moet recht doen aan de impact van de beslissing waarop het betrekking heeft. Een investeringsaanvraag voor de installatie van een nieuwe mailserver, vraagt om minder details en overwegingen dan de voorgestelde implementatie van een ERP-systeem; 5. de business case moet niet alleen inzicht geven in de mate waarin de beoogde investering verantwoord is. Het moet ook duidelijkheid verschaffen over de wijze waarop geborgd is dat de voorziene voordelen inderdaad worden gerealiseerd. In de praktijk gebeurt het nogal eens dat om oneigenlijke redenen wordt besloten tot het opstellen van een business case. In plaats van een onderbouwing van een investeringsbeslissing is het soms een poging om een beslissing uit te stellen, bijvoorbeeld door eindeloos meer zekerheid te blijven zoeken. Meestal leidt de uitkomst van een business case tot een bevestiging van iets wat intuïtief als bekend was. Soms is een compleet business case-traject overbodig en zijn er andere manieren om de intuïtie te onderbouwen. In veel gevallen kunnen bestaande benchmarkgegevens gebruikt worden. In de afgelopen jaren hebben bijvoorbeeld talloze overheidsorganisaties een business case opgesteld, om de wenselijkheid van een implementatie van een systeem ter ondersteuning van de (operationele) inkoopfunctie vast te stellen. Als op een gegeven moment uit publicaties in de vakliteratuur of uit contacten met collega s blijkt dat deze business cases overwegend positief uitvallen, dan kan je gaan twijfelen aan nut en noodzaak van het opstellen van weer een nieuwe case. Door slim gebruik te maken van het netwerk van de inkoper of CFO kan in een dergelijk geval wellicht volstaan worden met vertalen van conclusies van anderen naar de eigen organisatie. Het doel verder reikt dan het onderbouwen van een investeringsbeslissing Wanneer er echter goede redenen zijn om te besluiten tot het opstellen van een business case, dan moet op basis van een goede methodologie de juiste informatie bij elkaar gezocht worden. Het valt nooit te bewijzen dat een business case correct is. Daar gaat het ook niet om. Iedereen begrijpt dat de toekomst van een groot aantal onzekere factoren afhankelijk is. Waar het om draait is dat op een gestructureerde en gedetailleerde manier onderzocht wordt wat de pro s en contra s zijn van een bepaald investeringsvoorstel. Op die manier ontstaat er een gemeenschappelijk product en veelal een gemeenschappelijke visie op dat investeringsvraagstuk. Dit leidt weer tot draagvlak, waarmee een eerste stap is gezet in de acceptatie en implementatie van die investering. In die zin reikt het belang van een business case verder dan uitsluitend het onderbouwen van een beslissing, maar kan het ook worden gezien als een stuk gereedschap voor communicatie en veranderingsmanagement. Alleen dit hogere doel lijkt de inzet van het instrument te rechtvaardigen in situaties waar het onderbuikgevoel of een overdaad aan benchmarkgegevens het te verwachten rendement van een bepaalde investering ondubbelzinnig aantoont. C 15 advertentie Freelance Finance Professionals? Onze freelance finance professionals zijn vanaf 24 uur na de eerste briefing operationeel. Wij richten ons op het optimaliseren en inrichten van de financiële processen en bieden continuïteit in de complexe administratieve bedrijfsvoering. Onze interim finance oplossingen: Complexe financiële- en administratieve werkzaamheden Doorvoering directiebesluiten en regelgevingen Interim management & projectleiding Advisering en ondersteuning bij strategische bedrijfsvoering en besluitvorming. Postbus 81115, 3009 GC Rotterdam, T

5 16

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Trendrapportage ROI van ICT. Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen

Trendrapportage ROI van ICT. Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen Trendrapportage ROI van ICT Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen Trendrapportage ROI van ICT Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren

Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren De zich maar langzaam herstellende laagconjunctuur noodzaakt organisaties ertoe om alle ict-investeringen grondig

Nadere informatie

De Staat als aandeelhouder

De Staat als aandeelhouder Algemene Rekenkamer De Staat als aandeelhouder Algemene Rekenkamer Over het beheer van staatsdeelnemingen 215 De Staat als aandeelhouder Over het beheer van staatsdeelnemingen De tekst van het rapport

Nadere informatie

MIMO. MIMO: Maturity. Management Organization. Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12

MIMO. MIMO: Maturity. Management Organization. Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12 MIMO MIMO: Maturity Information Management Organization Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12 Samenvatting Organisaties hebben moeite om daadwerkelijk voordeel te behalen uit de

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken Hand-out behorende bij de training Projectmatig Werken Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties

Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties Onderzoek naar een model of modelmatige aanpak voor het maken van een onderbouwde keuze voor de inzet van best-practices bij ERP-software Studentnaam:

Nadere informatie