CONCEPT JA, IK WIL. Een huwelijk uit liefde maar toch onder voorwaarden. Werkgroep Drechtsteden Digitaal, Spoor 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT JA, IK WIL. Een huwelijk uit liefde maar toch onder voorwaarden. Werkgroep Drechtsteden Digitaal, Spoor 1"

Transcriptie

1 CONCEPT JA, IK WIL Een huwelijk uit liefde maar toch onder voorwaarden Werkgroep Drechtsteden Digitaal, Spoor 1 Versie 1, d.d. 7 februari 2005

2 0. Samenvatting, Leeswijzer en Beslispunten Inleiding Innovatieve samenwerking binnen de Drechtsteden Drechtsteden Digitaal: samenwerking op het terrein van ICT Uitwerking spoor 1: virtueel geïntegreerde dienstverlening De urgentie 2. Dienstverlening aan burger staat centraal De context Eisen burgers Eisen Rijksoverheid Eisen aan lokale en regionale overheid Virtueel geïntegreerde dienstverlening Virtueel geintegreerd E-loket Drechtsteden Onze gezamenlijke ambitie Voordelen van de samenwerking Positionering E-loket binnen de gemeentelijke organisatie Het contentmanagementsysteem (CMS) Wat is een CMS? Eén CMS voor allen of ieder zijn eigen CMS? Welke eisen stellen we aan een CMS? Het Webintakesysteem (WIS) Wat is een WIS? Welke eisen stellen we aan een WIS? Het raadsinformatiesysteem (RIS) Wat is een RIS? Welke eisen stellen we aan een RIS? Beoordelingscriteria Uitgangspositie individuele Drechtstedengemeenten Uitwerking businesscases Conclusies en aanbevelingen 6.1 Conclusies en aanbevelingen 6.2 Planning op hoofdlijnen 6.3 Losse eindjes

3 0. Samenvatting, Leeswijzer en Beslispunten

4 1. Inleiding 1.1 Innovatieve samenwerking binnen de Drechtsteden Bestuursopdracht innovatieve samenwerking Kom met innovatieve samenwerkingsvoorstellen op het terrein van ICT, beleid en shared services die leiden tot een vergroting van de continuïteit en/of vergroting van de kwaliteit en professionaliteit en/of een vergroting van de efficiëntie. 1.2 Drechtsteden Digitaal: samenwerking op het terrein van ICT Drechtsteden Digitaal: vier sporen Spoor 1: Virtueel geïntegreerde dienstverlening (virtueel kantelen) Spoor 2: Kwaliteit dienstverlening (fysiek kantelen) en schaalvoordelen regionaliseren Spoor 3: Technisch beheer en basis IT infrastructuur Spoor 4: Applicatiebeheer backofficesystemen en schaalvoordelen 1.3 Uitwerking spoor 1: virtueel geïntegreerde dienstverlening Bestuursopdracht Drechtsteden Digitaal spoor 1 Stel een plan van aanpak op voor een virtueel geïntegreerd E-loket waarmee een maximaal aantal haalproducten kan worden aangeboden inclusief transactiemogelijkheden en online raadsinformatie. De Drechtsteden willen op slimme wijze een hoogwaardige dienstverlening aan burgers en het maatschappelijk veld realiseren. Gekozen aanpak Vanwege het verloop van het proces totnogtoe, is gekozen voor een open proces waar zonder vooropgezet eindbeeld iedere gemeente verzocht werd een inhoudelijke bijdrage te leveren. In het begin moest enige last uit het verleden worden afgeschud, maar uiteindelijk voelde het proces als een gezamenlijke onderneming. Met de start werd een set aan spelregels afgesproken (zie bijlage) en werd de rol van de werkgroep/leden gepreciseerd. Zij zijn cruciaal in het proces en dienen als intermediair tussen de werkgroep en de eigen organisatie (communicator-rol); De discussie werd ontdaan van emotie door het vraagstuk op te splitsen en te objectiveren; Het virtueel geintegreerd E-loket werd opgesplist in 3 producten: Content Management Systeem, Webintake Systeem en een Raadsinformatiesysteem. En er werden gezamenlijke programma s van eisen opgesteld en configuraties vergeleken (businesscases). Verder werden per gemeente de kosten en desinvesteringen in beeld gebracht. In een redelijk vergevorderd stadium van het proces is een bestuurlijke ronde/toets ingebouwd om te weten of we nog steeds op de goede weg zaten. In een regionaal proces heb je als gemeentelijk vertegenwoordiger te maken met verschillende loyaliteiten (lokaal versus regionaal) en een mogelijk conflict daartussen. In dit proces zijn de gemeentelijke belangen zo goed mogelijk in beeld gebracht.

5 De bestuursopdracht is nadrukkelijk gegeven vanuit een samenwerkingsgedachte op Drechtstedenniveau. Dus naast het gemeentelijk perspectief zal vanuit de procesbegeleiding een totaalperspectief worden gepresenteerd. Drechtsteden Digitaal is een gezamenlijke onderneming, waarin ieder bij iedere gemeente bestaat de bereidheid keuzes te maken en eventuele consequenties onder voorwaarden te aanvaarden; centraal staat de (verbetering van de) dienstverlening aan de burger, maatschappelijke organisatie/bedrijfsleven en de bestuurders. De techniek is ondersteunend; Het traject moet voor iedere gemeente meerwaarde hebben. Gemeenten die inhoudelijk ver zijn, moeten niet inleveren op hun ambities. En voor gemeenten wiens ambities op dit moment minder ver reiken, moet duidelijk zijn/worden wat de meerwaarde is van een extra investering; 1.4 De urgentie De Drechtsteden heeft hoge bestuurlijke ambities. De implementatie van het rapport Dijkstal en Manden Maken is erop gericht de meerwaarde van de samenwerking in concrete uitvoeringstrajecten te gaan verzilveren. Met die achtergrond is ook het traject innovatieve samenwerking ingezet. De bestuursopdracht dateert al weer uit 2003 en we staan aan de vooravond van de verkiezingen. Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties en ook bestuurders zien naarstig uit naar concrete resultaten. Door alle gemeenten wordt de noodzaak van het realiseren van een E-loket onderkend. Het is niet de vraag of, maar de vraag wanneer. De urgentie om nu een keuze te maken (wel of niet samen en met hoeveel), wordt ingegeven door de volgende zaken: - de bestuursopdracht zelf waarop een eenduidig antwoord moet worden gegeven; - Diverse gemeenten staan nú voor de keuze van aanzienlijke investeringen. Het is nu het moment om vast te stellen welke gemeenten de investeringen voor een gezamenlijk E-loket willen plegen. - De voorbereidingen van de voorjaars- of kadernota s voor 2006 zijn in volle gang. De benodigde middelen moeten daarin meegenomen worden, anders kan er in 2006 geen start worden gemaakt. Bovendien zijn er in 2006 gemeenteraadsverkiezingen wat de onzekerheid vergroot voor de beschikbaarheid van middelen in Met andere woorden: een maand uitstel kan een vertraging van 2 jaar tot gevolg hebben. - Er komen meer ontwikkelingen op de gemeenten af (bijvoorbeeld de wet PUBER) waaraan de lokale overheid moet voldoen die aanzienlijke investeringen (financieel en kennis) met zich mee zullen brengen en die efficienter geïmplementeerd kunnen worden als er een samenwerkingsstructuur ligt op dit vlak.

6 2. Dienstverlening aan burger staat centraal 2.1 De context Eisen burgers Eisen rijksoverheid Eisen lokale overheid(sorganisatie) Eisen regionale overheid(sorganisatie) Eisen burgers Organisaties als de Stichting Rekenschap, Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis, MKB VNO/NCW etc. eisen als vertegenwoordigers van burgers/consumenten dat de overheid haar dienstverlening verbeterd, de kosten verlaagd en meer inzicht geeft in het verloop van allerlei processen. Het totale dienstverleningsconcept naar de burger/ondernemer of maatschappelijke organisaties: - post - telefoon - balie - /e-loket ICT is hierbij ondersteunend Eisen Rijksoverheid Mede door de maatschappelijke druk is de rijksoverheid gestart met De Andere Overheid om een impuls te geven aan het verbeteren van het functioneren van de gehele overheid. Als doelstelling is o.a. gedefinieerd dat in % van de dienstverlening geheel langs elektronische weg gaat verlopen (bestellen en betalen), los van tijd of plaats. Verder moet het binnenkort mogelijk zijn voor iedere burger zich langs digitale weg te identificeren en hoeft een burger zich in de toekomst zijn/haar gegevens slechts 1 maal aan te leveren. gebruik van open standaarden rechtmatigheid + privacy (beheer gegevens) Eisen aan lokale en regionale overheid Deze ontwikkelingen vereisen dat lokale overheden zich meer en meer vraaggericht moeten gaan organiseren en dat niet alleen tot hun eigen grenzen moeten beperken. Lokale overheden zullen met de partners in de keten om de tafel moeten gaan zitten, om de dienstverlening aan de burger/ondernemer of maatschappelijke organisatie zo goed mogelijk te organiseren. De diverse communicatie-kanalen (telefoon, balie,

7 ) moeten nader worden beschouwd en organisaties moeten procesmatiger worden ingericht. Het gegevensbeheer wordt een nog crucialer bedrijfsproces. Pro actief in kunnen spelen op ontwikkelingen; Dienstverlening dient goed geborgd te worden in de organisatie: ICT dient dienstverlening via alle kanalen te ondersteunen; Samenwerking tussen gemeenten op diverse terreinen neemt steeds grotere vlucht, met behoud eigen identiteit gemeente! 2.2 Virtueel geïntegreerde dienstverlening Fasering naar een elektronische gemeente De Nederlandse overheid ontwikkelt zich gezamenlijk naar een vergaande moderne overheid. De inzet van internettechnologie krijgt steeds meer een belangrijke rol. De ontwikkeling van de elektronische overheid kun je onderscheiden langs de volgende lijn: 1 Informatiefase 2 Interactie/ transactie 3 Integratie tussen Front office en Backoffice systemen 4 Horizontale integratie tussen bedrijfsprocessen 5 Ketenintegratie van processen en informatie tussen organisaties in een bepaalde keten Hieronder worden de fasen toegelicht: Informatievoorziening Gemeenten die beginnen met een internetsite starten met het bieden van informatie over actualiteiten, gemeentelijke organisatie documen-

8 ten en diensten en productbeschrijvingen. Op deze pagina s wordt beschreven waar en hoe het product is aan te vragen via de fysieke, klassieke kanalen. In bepaalde gevallen wordt ook gewezen op gerelateerde producten en diensten. Transacties via het web Momenteel wordt elektronische dienstverlening binnen de gemeenten alleen als nieuw service kanaal gebruikt. Deze vorm van dienstverlening levert een hoge mate van beschikbaarheid en transparantie. Doorlooptijden kunnen korter zijn doordat de afhandeling concernbreed kan worden gemonitored. Investeringen leveren echter nog geen besparingen op! Verticale integratie Horizontale integratie Keten integratie Intakes worden direct in de backoffice (systemen) gereed gezet voor behandeling. Eenmalige registratie vindt plaats op basis van invoer door de bezoeker van de website en door selectie van data in de midoffice (datawarehouse). Voortgangssignalering en levering vindt realtime plaats door dynamische koppelingen met de backoffice. Bezoekers moeten echter nog steeds per product één aanvraagformulier invullen. Efficiency wordt bereikt door het overslaan van handmatige bewerkingen en invoer. Doordat procesinformatie en persoonlijke gegevens beschikbaar komen via de midoffice in persoonlijke webportalen zal dit leiden tot een mindere belasting bij de ambtenaren. (telefoon, balies, post) Processen worden afgestemd op de vraagpatronen van de bezoekers. Op midoffice niveau worden de processen ingeregeld en geautomatiseerd. De logische volgorde bepaalt de afhandeling in meerdere backoffice afdelingen. Eén intake zorgt voor de levering van meerdere producten en diensten (één vraagpatroon). Deze integratie vindt nog volledig plaats binnen de grenzen van de eigen organisatie Bepaalde vraagpatronen leiden tot organisatieoverstijgende processturing en gegevensafstemming. Productie hoeft niet meer per definitie lokaal te zijn georganiseerd. Landelijke servicecentra kunnen bepaalde producten voor meerdere organisatie leveren.

9 3. Virtueel geintegreerd E-loket Drechtsteden 3.1 Onze gezamenlijke ambitie De huidige situatie: De uitgangsposities m.b.t. de digitale dienstverlening verschillen sterk. Link leggen met scores andere overheid; Er is (bestuurlijke) behoefte tot sterkere profilering Drechtsteden als regionaal samenwerkingsverband. (nog) meer als regio naar buiten treden. Ook richting burgers verder werken aan optimalisering en uniformering organisatie dienstverlening zonder dat herkenbaarheid/autonomie eigen gemeente verdwijnt. Het Drechtstedenbestuur heeft zich uitgesproken voor verdere samenwerking langs 4 sporen. Uitgangspunt is dat eerst de mogelijkheden voor samenwerking aan de voorkant via een gezamenlijk geïntegreerd E-loket in kaart worden gebracht (virtuele kanteling) zonder dat dit direct al leidt tot organisatorische wijzigingen (fysieke kanteling). Een gezamenlijk virtueel geïntegreerd E-loket: Op 1 januari 2007 is een digitaal loket beschikbaar op de website van de gemeente waarbij de burger on line inzicht heeft in alle producten en diensten die de gemeente aanbiedt en waarbij de burger zijn aanvraag voor een product of dienst on line kan indienen en betalen en tevens on line zicht houdt op de status van afhandeling van de aanvraag. Ook moet er een koppeling zijn met de backoffice systemen. Men streeft naar een gezamenlijk E-loket. Het gezamenlijke karakter zit hem met name in het feit dat alle gemeenten op een uniforme wijze een dergelijk loket beschikbaar hebben en dat gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van de verschillende onderdelen (zoals CMS, Webintakesysteem, RIS). Voordelen gezamenlijk E-loket: voordelen a.g.v. delen investeringen, gezamenlijk beheer; Drechtsteden als geheel naar buiten treden: gezamenlijk gezicht Meer en betere dienstverlening voor burgers en bedrijven in de individuele gemeenten; Beter opdrachtgeverschap richting externe partijen; Makkelijker opvangen bezettingsproblemen bij gemeente. De gezamenlijke ambitie wordt ondersteund, maar tegelijkertijd pleit de werkgroep ook voor realisme om de gewekte verwachtingen ook waar te kunnen maken. Een gezamenlijk E-loket kan namelijk op onderdelen voor individuele gemeenten ook (tijdelijk) nadelen ten opzichte van de huidige situatie opleveren. Bij de uitwerking en implementatie dient met deze elementen rekening te worden gehouden uitvoering eigen plannen gemeente; Risico dat serviceniveau over verschillende kanalen grote kwaliteitsverschillen kent. Investeringen die mogelijk niet aansluiten bij lokale wensen; Risico s met betrekking tot beheer. (klein) verlies aan zelfstandigheid; Desinvestering bij vervanging eigen systeem.

10 De werkgroep heeft het gezamenlijk E-loket uiteengelegd in de volgende componenten: - een contentmanagementsysteem (CMS); - een webintakesysteem (WIS); - een raadsinformatiesysteem (RIS). De verschillende componenten worden hieronder nader uitgewerkt. 3.2 Voordelen van de samenwerking Korte toelichting waarin link wordt gelegd tussen dienstverlening aan de burger en virtueel geintegreerde dienstverlening. Aan de hand van een voorbeeld: wat wordt bedoeld met virtueel en wat wordt bedoeld met geintegreerd (Hoe ziet dat virtueel geïntegreerd E-loket eruit op 1 januari 2007?) Voorbeelden waarbij een burger met meerdere afdelingen/loketten te maken heeft: - bouwvergunning - echtscheiding Gemakken benoemen voor de burger en gemakken voor de ambtenaar Wat levert het in zijn algemeenheid op voor: * burgers * maatschappelijke organisaties * bestuurders Toetsingscriteria op hoofdlijnen (zie bestuursopdracht Innovatieve samenwerking): - Vergroting continuïteit; - Vergroting kwaliteit en professionaliteit; - Vergroting efficiency. 3.3 Positionering E-loket binnen de gemeentelijke organisatie Beschrijving Front-, mid- en backoffice gemeente. E-loket bevindt zich aan voorkant (front-office). 3.4 Het contentmanagementsysteem (CMS) Wat is een CMS? Een content management systeem (CMS) is een middel om de inhoud van een internetsite te beheren. Hierbij is tekst, beeld en vormgeving gescheiden. Met een CMS is het mogelijk om, zonder uitgebreide kennis van internettechnologie de inhoud van de site te beheren. Hierdoor wordt het ook mogelijk om decentraal de site te beheren. CMS is in feite een verzamelnaam voor het beheer van alle content in een virtueel portaal. Veel leveranciers van CMS-en beginnen nu ook functionaliteit als workflow in hun pakket op te nemen waarmee termijnbewaking, autorisatieniveaus en dergelijke zijn in te stellen. Nederlandse (overheids)sites worden beoordeeld op de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid voor minder valide mensen. De stichting Drempels Weg voert de toets uit en voorziet organisaties van een certificaat bij geschiktheid.

11 De baten of toegevoegde waarde van een CMS kunnen onderverdeeld worden in directe en indirecte baten. Voorbeelden van directe baten zijn: - Besparingen op de inzet van redactie en ict-capaciteit (sneller en gemakkelijker publiceren, minder redactioneel bheer, geen webmaster meer nodig, gemakkelijk aanpassen van vormgeving, sneller bouwen van nieuwe websites etc.); - Besparingen op communicatiekosten (verschuiving van print naar internet en hergebruik van dezelfde content), opleidingskosten (geen HTML-, PERL- of Frontpagecursussen meer nodig) en marketing kosten. Voorbeelden van indirecte baten zijn: - Grotere klanttevredenheid door actuele en juiste informatie; - Hogere arbeidsproductiviteit door snelle beschikbaarheid van informatie; - Hogere opbrengsten door snellere time to market - Consistentere presentatie Eén CMS voor allen of ieder zijn eigen CMS? Voordelen van 1 gezamenlijk CMS: - efficiënt beheer doordat sprake is van 1 systeem i.p.v. 7 verschillende; - het aanbrengen van nieuwe koppelingenwebapplicaties in een gezamenlijke CMS hoeft maar 1 keer te gebeuren i.p.v. 7 keer; - (in aanvulling op voorgaande:) nieuwe ontwikkelingen/eisen aan gemeenten leiden tot veelvuldige aanpassingen in CMS. - Gebruik maken van zelfde hard- en software; - Minder afhankelijk van leveranciers; - Tijd en plaats onafhankelijk gebruik en beheer van webapplicaties; - Exclusieve deskundigheid op gebied van applicatie; - Geen lokale applicatieinstallatie maar mogelijkheid tot uitvoeren dienstenservice; - deling; - Minder kwetsbaar. Nadelen van 1 gezamenlijk CMS - desinvestering a.g.v. snelle vervanging van huidige CMS; - Verlies van stukje autonomie; - Huidige functionaliteiten kunnen verloren gaan; - Beheer op applicatieniveau wordt ingewikkelder; - Geautomatiseerde afhandelingen kunnen per gemeente verschillen (processen). Evt. voordelen van het maar 1 keer hoeven koppelen van applicatie worden teniet gedaan. - Inhoudelijke en plaatselijke kennis raakt verder verwijderd van de techniek, waardoor de informatievoorziening niet adequaat kan worden; - Gezamenlijk CMS leidt tot risico s met betrekking tot mogelijke vormgeving website en beperkingen aan integratie met bestaande backoffice systemen. - Relatief forse investering.

12 3.4.3 Welke eisen stellen we aan een CMS? In de bijlage is een lijst met alle (technische-) eisen opgenomen die door de werkgroepleden aan een contentmanagementsysteem worden gesteld. Daarbij zijn tevens gevoegd de eisen die vanuit het perspectief van de burger aan het E-loket worden gesteld (scorelijst adviesoverheid.nl). Aan de hand van een vergelijking van een aantal leveranciers van CMS en kan worden geconstateerd dat (vrijwel) alle leveranciers van CMS en (kunnen gaan) voldoen aan de gestelde eisen. Aan in totaal 5 leveranciers is gevraagd een indicatieve prijsopgave te doen voor het leveren van een basispakket en evt. extra modules. Hierbij is gevraagd om een prijsopgave te doen voor het geval alle 7 gemeenten gezamenlijk voor dezelfde leverancier kiezen en voor het geval elke gemeente een andere leverancier kiest. Van de 5 leveranciers zijn er 4 leverancier van een van de CMS en die binnen de Drechtstedengemeenten in gebruik zijn. Daarnaast is nog gekozen voor een andere, open source, leverancier die al bij verschillende andere gemeenten het CMS verzorgt. Prijs: alle 7 gemeenten dezelfde leverancier Leverancier Prijs basislicentie per gemeente Prijs extra modules per gemeente Waxtrapp 1.800,- Internet: 1.320,- Intranet: 1.320,- Hosting SLA Zilver: 3.120,- Green Valley Smartsite ifocus MMBASE Prijs totaalpakket per gemeente 7.560,- Prijs: alle 7 gemeenten een andere leverancier Leverancier Prijs basislicentie per gemeente Prijs extra modules per gemeente Waxtrapp 3.000,- Internet: 2.200,- Intranet: Hosting SLA Zilver: 7.800,- Green Valley Smartsite ifocus MMBASE Prijs totaalpakket per gemeente ,- Overigens geeft deze kostenvergelijking maar een zeer beperkt inzicht in de kosten die het implementeren van een CMS binnen een gemeente met zich meebrengt. In algemene zin kan een onderscheid gemaakt worden tussen eenmalige en structurele kosten die samenhangen met een CMS. De eenmalige kosten bestaan uit: Licentiekosten: dit zijn de feitelijke aanschafkosten van een CMS. Door het nemen van een licentie verkrijgt men onder bepaalde voorwaarden het gebruiksrecht van de software ; Hardwarekosten: de overgang naar een CMS betekent meestal dat er één of meerdere nieuwe servers moeten worden gekocht. De kosten hiervan zijn onder meer afhankelijk van de zwaarte van het CMS, de architectuur en het verkeer dat de website genereert; Implementatiekosten: kosten die hier onder vallen zijn: - maken van functioneel, interactie en technisch ontwerp; - projectmanagement;

13 - inrichten van het CMS (instellen user interface, inrichten workflow, database, design, templates); - aanpassen van het CMS (programmeren van uitbreidingen, integratie met bestaande infrastructuur, interfaces etc.); - Contentconversie (overhevelen van content van oude website naar nieuwe website); - Installatie en configuratie, testen; - Nazorg en het verwerken van feedback. Opleidingskosten: gebruikers van het CMS zullen een opleiding dienen te volgen. Naast de eenmalige kosten zijn er ook structurele kosten verbonden aan de implementatie van een CMS: technisch beheer: kosten van het hosten, bewaken en beheren van het CMS. functioneel beheer: Een CMS ondersteunt een dynamisch proces. Dientengevolge moet het CMS periodiek worden aangepast. Het betreft bijvoorbeeld wijzigingen van de workflow, bouw van nieuwe templates, beheer van trefwoordenlijsten, aanmaken van nieuwe metadata etc. redactioneel beheer: bijv. personeelskosten contentmanager, webredacteur en communicatiemedwerker en kosten van beeldmateriaal en kosten van extern ingekochte content. onderhoudscontract: Het onderhoudscontract geeft de garantie dat fouten gratis worden gerepareerd, systeem updates gratis worden geleverd en nieuwe versies (updates en upgrades) van het CMS tegen een gereduceerd tarief kunnen worden verkregen. De jaarlijkse kosten van een onderhoudscontract zijn meestal een percentage van de licentiekosten (10-20%). 3.5 Het Webintakesysteem (WIS) Wat is een WIS? Een web intake systeem maakt het mogelijk om de producten en diensten van een gemeente te raadplegen en de intake van een gemeentelijke dienst via de internetsite te laten verlopen. De gebruiker vult, door middel van een vraag- en antwoordspel of webformulier de juiste gegevens in en doet aldus de intake zelf. Wanneer in de backoffice ook het proces is gedigitaliseerd (dat kan slechts een marginale digitalisering zijn, waarbij alleen de mijlpalen in een systeem worden gemeld) kan de bezoeker via de site ook de afhandeling volgen. Een webintake systeem is aangesloten op een authenticatievoorziening en kan betalingen regelen on-line. Het E-loket is gericht op 24-uurs beschikbaarheid van, waar mogelijk, de dienstverlening zoals nu fysiek wordt verleend. Burgers en bedrijven kunnen op elk gewenst tijdstip informatie opvragen en aanvragen indienen. Door de digitale mogelijkheden kunnen burgers onderling en met de gemeente discussiëren in georganiseerde forums. In veel gevallen beschikt een CMS ook over een webintake component. Uit de recente studie Marktverkenning mid office systemen van het programmabureau Electronische gemeenten (EGEM), blijkt dat van de top 5 van leveranciers van webintakesystemen 4 ook in de top 5 zitten van leveranciers van contentmanagementsystemen.

14 3.5.2 Welke eisen stellen we aan een WIS? In hoofdlijnen zijn door de werkgroep de volgende eisen geformuleerd voor een webintakesysteem: - Authenticatie en identificatie burgers en bedrijven (PIN code procedure) - Statusvolgsysteem - Webformulierengenerator - On-line betaling, en koppeling naar BNG - Producten en dienstencatalogus - Elektronische dienstverlening via GIS - functionaliteit (klik op de kaart de kapotte lantaarnpaal aan) - Open standaard opslag t.b.v. externe uitwisseling(bijv. XML files) - On-line interactieve producten en diensten - Mogelijkheid tot presenteren van site in tekstversie - Hoge mate van gebruiksvriendelijkheid (m.n. voor minder valide personen) Als we kijken naar de markt van leveranciers van webintakesystemen blijkt dat deze grotendeels overeenkomt met de markt voor leveranciers van contenmanagentsystemen. De top 5 van door de gemeenten gebruikte webintakesystemen ziet er als volgt uit 1 : 1) (Pink Roccade); 2) Contentmodules (Centric); 3) WIS (Cap Gemini); 4) SmartSite Forms, Wizard & Dynamische Formuleren Server (Seneca) 5) SIMform & DigiForm (Segment) Beoordeling systemen op gestelde eisen 3.6 Het raadsinformatiesysteem (RIS) Wat is een RIS? Een Raadsinformatiesysteem (RIS) is een systeem waarin alle officiële stukken met betrekking tot besluitvorming door de gemeenteraad of andere organen is opgenomen. Het RIS maakt het mogelijk om vanaf het internet de besluiten, agenda s, de notulen of de opgenomen geluidsfragmenten te downloaden. Tegelijkertijd biedt een geavanceerde zoektool de bezoeker van deze site de mogelijkheid om alle relevante stukken van een onderwerp of actor te bekijken Welke eisen stellen we aan een RIS? In hoofdlijnen zijn door de werkgroep de volgende eisen geformuleerd met betrekking tot het raadsinformatiesysteem - Bestuurlijke informatievoorziening - Informatie over de gemeentepolitiek - Aparte zoekmachines in het RIS (vereiste adviesoverheid.nl) - Verordeningensysteem - Bestemmingsplannen - Abonnenmentenservices via en SMS (optioneel) 1 Bron: Marktverkenning mid office systemen, EGEM

15 Zijn deze eisen compleet? 3.7 Beoordelingscriteria Om uiteindelijk tot een beoordeling te komen welke van de beschikbare systemen het beste aansluit op de behoeften en mogelijkheden van de Drechtstedengemeenten zijn onderstaand een aantal beoordelingscriteria opgesteld. Basis voor deze criteria vormt de bestuursopdracht innovatieve samenwerking waarin wordt aangegeven dat samenwerkingsvoorstellen moeten leiden tot: a) een vergroting van de continuïteit en/of; b) vergroting van de kwaliteit en professionaliteit en/of; c) een vergroting van de efficiëntie. Onderstaand worden deze criteria nader uitgewerkt: Ad a) een vergroting van de continuïteit - open en landelijke standaarden; - onafhankelijkheid van leverancier; - Niet zelf ontwikkelen; - Brede aantoonbare ervaring bij gemeenten (liefst van verschillende omvang); - Flexibiliteit voor inpassing nieuwe functionaliteiten. Ad b) een vergroting van de kwaliteit en professionaliteit - minimaal voldoende in klanttevredenheidsrapportage; - Ondersteuning van volledige automatische procesafhandeling; - Beveiligingseisen; - Eisen rechtmatigheid; - Benodigde kennis implementatie en beheer; - Mate van inpassing in bestaande architectuur van de gemeente; - Betrouwbaarheid leverancier; - Mogelijkheid tot acceptatietest; - Verhoging van de toegankelijkheid van informatie en diensten; Ad c) een vergroting van de efficiëntie - kosteneffectiviteit in beheer; - (des-)investeringen, implementatie; Naast de programma s van eisen en de beoordelingscriteria is het van belang om de specifieke situatie per gemeente in beeld te brengen die bepalend kan zijn voor een eventuele keuze. Dit kunnen inhoudelijke, maar ook financiële randvoorwaarden zijn. In het volgende hoofdstuk brengen we die inhoudelijke randvoorwaarden per gemeente in beeld en werken we een drietal businesscases (3 referentiemodellen) uit op basis van de overeengekomen kostencomponenten. Per gemeente worden per referentiemodel de kosten en desinvesteringen in beeld gebracht. Overall kan vervolgens op basis van inhoud (pve s) en kosten (businesscases en desinvesteringen) een bestuurlijk voorstel worden geformuleerd.

16 4. Uitgangspositie individuele Drechtstedengemeenten In dit hoofdstuk wordt per gemeente de huidige stand van zaken beschreven. Dit geschiedt aan de hand van de vragen die zijn uitgezet bij de verschillende gemeenten en de informatie die uit de verschillende driegesprekken voortvloeien (m.n. ten aanzien van de voorwaarden waaronder deelname aan het gezamenlijk E-loket plaatsvindt). Daarnaast zal een drietal businesscases worden uitgewerkt om de impact van de te maken keuzes nader te kunnen duiden. 4.1 Situatie per gemeente Vragenlijst per gemeente 1) Welke specifieke wensen heeft de gemeente met betrekking tot het gezamenlijk contentmanagementsysteem? 2) Dient uw gemeente op korte termijn (los van de ontwikkelingen van Drechtsteden Digitaal) beslissingen te nemen met betrekking tot investeringen in CMS, webintake of raadsinformatiesysteem? 3) Beschikt uw gemeente in de huidige situatie over een webintakesysteem? Zo ja, welke? 4) Beschikt uw gemeente in de huidige situatie over een raadsinformatiesysteem? Zo ja, welke? 5) Welke investeringen zijn voorzien in de meerjarenramingen ( ) met betrekking tot uw CMS en eventueel (indien van toepassing) het webintakesysteem en het raadsinformatiesysteem? Tot op heden zijn door de gemeenten de volgende gegevens verstrekt. Gaarne nogmaals een toets op de geleverde gegevens en aanvulling daar waar gegevens ontbreken: Gemeente Investeringen Papendrecht Zwijndrecht Dordrecht Sliedrecht s Gravendeel Alblasserdam Hendrik I. Amb. 5) Wat zijn de exploitatielasten die in de begroting van uw gemeente zijn opgenomen in de meerjarenraming? Het betreft hier alle (beheers-) kosten die de gemeente jaarlijks maakt voor het onderhouden van uw huidige systemen (CMS, Webintake en RIS). Dus zowel materiële als personele kosten (inclusief de kosten uit hoofde van de kapitaallasten van de gedane investeringen). Voor zover mogelijk zouden de verschillende kostensoorten apart in beeld gebracht moeten worden.

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening _ Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening Klaar voor de Gemeente als hét Overheidsloket? Opdrachtgever M. Mujires, CIO Drechtsteden Auteur J. Maassen, Programmamanager IP&A Datum 18 november 2009-1/21

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Content beheer protocol en handleiding

Content beheer protocol en handleiding Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN...5

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Marktverkenning mid office systemen

Marktverkenning mid office systemen Programmabureau elektronische gemeenten (EGEM) Dit rapport werd geschreven door prof. dr. ir. W.J. Keller, drs. R. van Erkel en M. Roovers van M&I/Argitek Postbus 8046 3009 AA, Rotterdam +31 (0) 10 2356983

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Implementatieplan Bibliotheek.nl

Implementatieplan Bibliotheek.nl Implementatieplan Bibliotheek.nl Van idee naar toepassing in de praktijk Versie: 1.0 Datum: 31 Augustus 2010 1 1 IMPLEMENTATIE VISIE BIBLIOTHEEK.NL... 3 1.1 MISSIE VAN BIBLIOTHEEK.NL: OPENBARE BIBLIOTHEKEN

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

visie Een verantwoord en toekomstvast concept voor koppeling van elektronische Midoffice dienstverlening aan de bedrijfsprocessen

visie Een verantwoord en toekomstvast concept voor koppeling van elektronische Midoffice dienstverlening aan de bedrijfsprocessen visie Een verantwoord en toekomstvast concept voor koppeling Midoffice van elektronische dienstverlening aan de bedrijfsprocessen Midoffice, hoe maakt ú de verbinding? Gemeenten die in zich in veel gevallen

Nadere informatie

Zaakgewijs werken. in theorie en digitale. praktijk. De zaak X...

Zaakgewijs werken. in theorie en digitale. praktijk. De zaak X... Zaakgewijs werken in theorie en digitale praktijk De zaak X... Inleiding Een moderne organisatie werkt digitaal en zaakgewijs. Dat is onze mening. En niet alleen de onze. Er zijn duizend manieren van zaakgewijs

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Onderzoek naar gebruik open standaarden en open source software in de overheid en (semi) publieke sector Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Alphen (NB), 4 juli 2007

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie