CONCEPT JA, IK WIL. Een huwelijk uit liefde maar toch onder voorwaarden. Werkgroep Drechtsteden Digitaal, Spoor 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT JA, IK WIL. Een huwelijk uit liefde maar toch onder voorwaarden. Werkgroep Drechtsteden Digitaal, Spoor 1"

Transcriptie

1 CONCEPT JA, IK WIL Een huwelijk uit liefde maar toch onder voorwaarden Werkgroep Drechtsteden Digitaal, Spoor 1 Versie 1, d.d. 7 februari 2005

2 0. Samenvatting, Leeswijzer en Beslispunten Inleiding Innovatieve samenwerking binnen de Drechtsteden Drechtsteden Digitaal: samenwerking op het terrein van ICT Uitwerking spoor 1: virtueel geïntegreerde dienstverlening De urgentie 2. Dienstverlening aan burger staat centraal De context Eisen burgers Eisen Rijksoverheid Eisen aan lokale en regionale overheid Virtueel geïntegreerde dienstverlening Virtueel geintegreerd E-loket Drechtsteden Onze gezamenlijke ambitie Voordelen van de samenwerking Positionering E-loket binnen de gemeentelijke organisatie Het contentmanagementsysteem (CMS) Wat is een CMS? Eén CMS voor allen of ieder zijn eigen CMS? Welke eisen stellen we aan een CMS? Het Webintakesysteem (WIS) Wat is een WIS? Welke eisen stellen we aan een WIS? Het raadsinformatiesysteem (RIS) Wat is een RIS? Welke eisen stellen we aan een RIS? Beoordelingscriteria Uitgangspositie individuele Drechtstedengemeenten Uitwerking businesscases Conclusies en aanbevelingen 6.1 Conclusies en aanbevelingen 6.2 Planning op hoofdlijnen 6.3 Losse eindjes

3 0. Samenvatting, Leeswijzer en Beslispunten

4 1. Inleiding 1.1 Innovatieve samenwerking binnen de Drechtsteden Bestuursopdracht innovatieve samenwerking Kom met innovatieve samenwerkingsvoorstellen op het terrein van ICT, beleid en shared services die leiden tot een vergroting van de continuïteit en/of vergroting van de kwaliteit en professionaliteit en/of een vergroting van de efficiëntie. 1.2 Drechtsteden Digitaal: samenwerking op het terrein van ICT Drechtsteden Digitaal: vier sporen Spoor 1: Virtueel geïntegreerde dienstverlening (virtueel kantelen) Spoor 2: Kwaliteit dienstverlening (fysiek kantelen) en schaalvoordelen regionaliseren Spoor 3: Technisch beheer en basis IT infrastructuur Spoor 4: Applicatiebeheer backofficesystemen en schaalvoordelen 1.3 Uitwerking spoor 1: virtueel geïntegreerde dienstverlening Bestuursopdracht Drechtsteden Digitaal spoor 1 Stel een plan van aanpak op voor een virtueel geïntegreerd E-loket waarmee een maximaal aantal haalproducten kan worden aangeboden inclusief transactiemogelijkheden en online raadsinformatie. De Drechtsteden willen op slimme wijze een hoogwaardige dienstverlening aan burgers en het maatschappelijk veld realiseren. Gekozen aanpak Vanwege het verloop van het proces totnogtoe, is gekozen voor een open proces waar zonder vooropgezet eindbeeld iedere gemeente verzocht werd een inhoudelijke bijdrage te leveren. In het begin moest enige last uit het verleden worden afgeschud, maar uiteindelijk voelde het proces als een gezamenlijke onderneming. Met de start werd een set aan spelregels afgesproken (zie bijlage) en werd de rol van de werkgroep/leden gepreciseerd. Zij zijn cruciaal in het proces en dienen als intermediair tussen de werkgroep en de eigen organisatie (communicator-rol); De discussie werd ontdaan van emotie door het vraagstuk op te splitsen en te objectiveren; Het virtueel geintegreerd E-loket werd opgesplist in 3 producten: Content Management Systeem, Webintake Systeem en een Raadsinformatiesysteem. En er werden gezamenlijke programma s van eisen opgesteld en configuraties vergeleken (businesscases). Verder werden per gemeente de kosten en desinvesteringen in beeld gebracht. In een redelijk vergevorderd stadium van het proces is een bestuurlijke ronde/toets ingebouwd om te weten of we nog steeds op de goede weg zaten. In een regionaal proces heb je als gemeentelijk vertegenwoordiger te maken met verschillende loyaliteiten (lokaal versus regionaal) en een mogelijk conflict daartussen. In dit proces zijn de gemeentelijke belangen zo goed mogelijk in beeld gebracht.

5 De bestuursopdracht is nadrukkelijk gegeven vanuit een samenwerkingsgedachte op Drechtstedenniveau. Dus naast het gemeentelijk perspectief zal vanuit de procesbegeleiding een totaalperspectief worden gepresenteerd. Drechtsteden Digitaal is een gezamenlijke onderneming, waarin ieder bij iedere gemeente bestaat de bereidheid keuzes te maken en eventuele consequenties onder voorwaarden te aanvaarden; centraal staat de (verbetering van de) dienstverlening aan de burger, maatschappelijke organisatie/bedrijfsleven en de bestuurders. De techniek is ondersteunend; Het traject moet voor iedere gemeente meerwaarde hebben. Gemeenten die inhoudelijk ver zijn, moeten niet inleveren op hun ambities. En voor gemeenten wiens ambities op dit moment minder ver reiken, moet duidelijk zijn/worden wat de meerwaarde is van een extra investering; 1.4 De urgentie De Drechtsteden heeft hoge bestuurlijke ambities. De implementatie van het rapport Dijkstal en Manden Maken is erop gericht de meerwaarde van de samenwerking in concrete uitvoeringstrajecten te gaan verzilveren. Met die achtergrond is ook het traject innovatieve samenwerking ingezet. De bestuursopdracht dateert al weer uit 2003 en we staan aan de vooravond van de verkiezingen. Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties en ook bestuurders zien naarstig uit naar concrete resultaten. Door alle gemeenten wordt de noodzaak van het realiseren van een E-loket onderkend. Het is niet de vraag of, maar de vraag wanneer. De urgentie om nu een keuze te maken (wel of niet samen en met hoeveel), wordt ingegeven door de volgende zaken: - de bestuursopdracht zelf waarop een eenduidig antwoord moet worden gegeven; - Diverse gemeenten staan nú voor de keuze van aanzienlijke investeringen. Het is nu het moment om vast te stellen welke gemeenten de investeringen voor een gezamenlijk E-loket willen plegen. - De voorbereidingen van de voorjaars- of kadernota s voor 2006 zijn in volle gang. De benodigde middelen moeten daarin meegenomen worden, anders kan er in 2006 geen start worden gemaakt. Bovendien zijn er in 2006 gemeenteraadsverkiezingen wat de onzekerheid vergroot voor de beschikbaarheid van middelen in Met andere woorden: een maand uitstel kan een vertraging van 2 jaar tot gevolg hebben. - Er komen meer ontwikkelingen op de gemeenten af (bijvoorbeeld de wet PUBER) waaraan de lokale overheid moet voldoen die aanzienlijke investeringen (financieel en kennis) met zich mee zullen brengen en die efficienter geïmplementeerd kunnen worden als er een samenwerkingsstructuur ligt op dit vlak.

6 2. Dienstverlening aan burger staat centraal 2.1 De context Eisen burgers Eisen rijksoverheid Eisen lokale overheid(sorganisatie) Eisen regionale overheid(sorganisatie) Eisen burgers Organisaties als de Stichting Rekenschap, Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis, MKB VNO/NCW etc. eisen als vertegenwoordigers van burgers/consumenten dat de overheid haar dienstverlening verbeterd, de kosten verlaagd en meer inzicht geeft in het verloop van allerlei processen. Het totale dienstverleningsconcept naar de burger/ondernemer of maatschappelijke organisaties: - post - telefoon - balie - /e-loket ICT is hierbij ondersteunend Eisen Rijksoverheid Mede door de maatschappelijke druk is de rijksoverheid gestart met De Andere Overheid om een impuls te geven aan het verbeteren van het functioneren van de gehele overheid. Als doelstelling is o.a. gedefinieerd dat in % van de dienstverlening geheel langs elektronische weg gaat verlopen (bestellen en betalen), los van tijd of plaats. Verder moet het binnenkort mogelijk zijn voor iedere burger zich langs digitale weg te identificeren en hoeft een burger zich in de toekomst zijn/haar gegevens slechts 1 maal aan te leveren. gebruik van open standaarden rechtmatigheid + privacy (beheer gegevens) Eisen aan lokale en regionale overheid Deze ontwikkelingen vereisen dat lokale overheden zich meer en meer vraaggericht moeten gaan organiseren en dat niet alleen tot hun eigen grenzen moeten beperken. Lokale overheden zullen met de partners in de keten om de tafel moeten gaan zitten, om de dienstverlening aan de burger/ondernemer of maatschappelijke organisatie zo goed mogelijk te organiseren. De diverse communicatie-kanalen (telefoon, balie,

7 ) moeten nader worden beschouwd en organisaties moeten procesmatiger worden ingericht. Het gegevensbeheer wordt een nog crucialer bedrijfsproces. Pro actief in kunnen spelen op ontwikkelingen; Dienstverlening dient goed geborgd te worden in de organisatie: ICT dient dienstverlening via alle kanalen te ondersteunen; Samenwerking tussen gemeenten op diverse terreinen neemt steeds grotere vlucht, met behoud eigen identiteit gemeente! 2.2 Virtueel geïntegreerde dienstverlening Fasering naar een elektronische gemeente De Nederlandse overheid ontwikkelt zich gezamenlijk naar een vergaande moderne overheid. De inzet van internettechnologie krijgt steeds meer een belangrijke rol. De ontwikkeling van de elektronische overheid kun je onderscheiden langs de volgende lijn: 1 Informatiefase 2 Interactie/ transactie 3 Integratie tussen Front office en Backoffice systemen 4 Horizontale integratie tussen bedrijfsprocessen 5 Ketenintegratie van processen en informatie tussen organisaties in een bepaalde keten Hieronder worden de fasen toegelicht: Informatievoorziening Gemeenten die beginnen met een internetsite starten met het bieden van informatie over actualiteiten, gemeentelijke organisatie documen-

8 ten en diensten en productbeschrijvingen. Op deze pagina s wordt beschreven waar en hoe het product is aan te vragen via de fysieke, klassieke kanalen. In bepaalde gevallen wordt ook gewezen op gerelateerde producten en diensten. Transacties via het web Momenteel wordt elektronische dienstverlening binnen de gemeenten alleen als nieuw service kanaal gebruikt. Deze vorm van dienstverlening levert een hoge mate van beschikbaarheid en transparantie. Doorlooptijden kunnen korter zijn doordat de afhandeling concernbreed kan worden gemonitored. Investeringen leveren echter nog geen besparingen op! Verticale integratie Horizontale integratie Keten integratie Intakes worden direct in de backoffice (systemen) gereed gezet voor behandeling. Eenmalige registratie vindt plaats op basis van invoer door de bezoeker van de website en door selectie van data in de midoffice (datawarehouse). Voortgangssignalering en levering vindt realtime plaats door dynamische koppelingen met de backoffice. Bezoekers moeten echter nog steeds per product één aanvraagformulier invullen. Efficiency wordt bereikt door het overslaan van handmatige bewerkingen en invoer. Doordat procesinformatie en persoonlijke gegevens beschikbaar komen via de midoffice in persoonlijke webportalen zal dit leiden tot een mindere belasting bij de ambtenaren. (telefoon, balies, post) Processen worden afgestemd op de vraagpatronen van de bezoekers. Op midoffice niveau worden de processen ingeregeld en geautomatiseerd. De logische volgorde bepaalt de afhandeling in meerdere backoffice afdelingen. Eén intake zorgt voor de levering van meerdere producten en diensten (één vraagpatroon). Deze integratie vindt nog volledig plaats binnen de grenzen van de eigen organisatie Bepaalde vraagpatronen leiden tot organisatieoverstijgende processturing en gegevensafstemming. Productie hoeft niet meer per definitie lokaal te zijn georganiseerd. Landelijke servicecentra kunnen bepaalde producten voor meerdere organisatie leveren.

9 3. Virtueel geintegreerd E-loket Drechtsteden 3.1 Onze gezamenlijke ambitie De huidige situatie: De uitgangsposities m.b.t. de digitale dienstverlening verschillen sterk. Link leggen met scores andere overheid; Er is (bestuurlijke) behoefte tot sterkere profilering Drechtsteden als regionaal samenwerkingsverband. (nog) meer als regio naar buiten treden. Ook richting burgers verder werken aan optimalisering en uniformering organisatie dienstverlening zonder dat herkenbaarheid/autonomie eigen gemeente verdwijnt. Het Drechtstedenbestuur heeft zich uitgesproken voor verdere samenwerking langs 4 sporen. Uitgangspunt is dat eerst de mogelijkheden voor samenwerking aan de voorkant via een gezamenlijk geïntegreerd E-loket in kaart worden gebracht (virtuele kanteling) zonder dat dit direct al leidt tot organisatorische wijzigingen (fysieke kanteling). Een gezamenlijk virtueel geïntegreerd E-loket: Op 1 januari 2007 is een digitaal loket beschikbaar op de website van de gemeente waarbij de burger on line inzicht heeft in alle producten en diensten die de gemeente aanbiedt en waarbij de burger zijn aanvraag voor een product of dienst on line kan indienen en betalen en tevens on line zicht houdt op de status van afhandeling van de aanvraag. Ook moet er een koppeling zijn met de backoffice systemen. Men streeft naar een gezamenlijk E-loket. Het gezamenlijke karakter zit hem met name in het feit dat alle gemeenten op een uniforme wijze een dergelijk loket beschikbaar hebben en dat gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van de verschillende onderdelen (zoals CMS, Webintakesysteem, RIS). Voordelen gezamenlijk E-loket: voordelen a.g.v. delen investeringen, gezamenlijk beheer; Drechtsteden als geheel naar buiten treden: gezamenlijk gezicht Meer en betere dienstverlening voor burgers en bedrijven in de individuele gemeenten; Beter opdrachtgeverschap richting externe partijen; Makkelijker opvangen bezettingsproblemen bij gemeente. De gezamenlijke ambitie wordt ondersteund, maar tegelijkertijd pleit de werkgroep ook voor realisme om de gewekte verwachtingen ook waar te kunnen maken. Een gezamenlijk E-loket kan namelijk op onderdelen voor individuele gemeenten ook (tijdelijk) nadelen ten opzichte van de huidige situatie opleveren. Bij de uitwerking en implementatie dient met deze elementen rekening te worden gehouden uitvoering eigen plannen gemeente; Risico dat serviceniveau over verschillende kanalen grote kwaliteitsverschillen kent. Investeringen die mogelijk niet aansluiten bij lokale wensen; Risico s met betrekking tot beheer. (klein) verlies aan zelfstandigheid; Desinvestering bij vervanging eigen systeem.

10 De werkgroep heeft het gezamenlijk E-loket uiteengelegd in de volgende componenten: - een contentmanagementsysteem (CMS); - een webintakesysteem (WIS); - een raadsinformatiesysteem (RIS). De verschillende componenten worden hieronder nader uitgewerkt. 3.2 Voordelen van de samenwerking Korte toelichting waarin link wordt gelegd tussen dienstverlening aan de burger en virtueel geintegreerde dienstverlening. Aan de hand van een voorbeeld: wat wordt bedoeld met virtueel en wat wordt bedoeld met geintegreerd (Hoe ziet dat virtueel geïntegreerd E-loket eruit op 1 januari 2007?) Voorbeelden waarbij een burger met meerdere afdelingen/loketten te maken heeft: - bouwvergunning - echtscheiding Gemakken benoemen voor de burger en gemakken voor de ambtenaar Wat levert het in zijn algemeenheid op voor: * burgers * maatschappelijke organisaties * bestuurders Toetsingscriteria op hoofdlijnen (zie bestuursopdracht Innovatieve samenwerking): - Vergroting continuïteit; - Vergroting kwaliteit en professionaliteit; - Vergroting efficiency. 3.3 Positionering E-loket binnen de gemeentelijke organisatie Beschrijving Front-, mid- en backoffice gemeente. E-loket bevindt zich aan voorkant (front-office). 3.4 Het contentmanagementsysteem (CMS) Wat is een CMS? Een content management systeem (CMS) is een middel om de inhoud van een internetsite te beheren. Hierbij is tekst, beeld en vormgeving gescheiden. Met een CMS is het mogelijk om, zonder uitgebreide kennis van internettechnologie de inhoud van de site te beheren. Hierdoor wordt het ook mogelijk om decentraal de site te beheren. CMS is in feite een verzamelnaam voor het beheer van alle content in een virtueel portaal. Veel leveranciers van CMS-en beginnen nu ook functionaliteit als workflow in hun pakket op te nemen waarmee termijnbewaking, autorisatieniveaus en dergelijke zijn in te stellen. Nederlandse (overheids)sites worden beoordeeld op de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid voor minder valide mensen. De stichting Drempels Weg voert de toets uit en voorziet organisaties van een certificaat bij geschiktheid.

11 De baten of toegevoegde waarde van een CMS kunnen onderverdeeld worden in directe en indirecte baten. Voorbeelden van directe baten zijn: - Besparingen op de inzet van redactie en ict-capaciteit (sneller en gemakkelijker publiceren, minder redactioneel bheer, geen webmaster meer nodig, gemakkelijk aanpassen van vormgeving, sneller bouwen van nieuwe websites etc.); - Besparingen op communicatiekosten (verschuiving van print naar internet en hergebruik van dezelfde content), opleidingskosten (geen HTML-, PERL- of Frontpagecursussen meer nodig) en marketing kosten. Voorbeelden van indirecte baten zijn: - Grotere klanttevredenheid door actuele en juiste informatie; - Hogere arbeidsproductiviteit door snelle beschikbaarheid van informatie; - Hogere opbrengsten door snellere time to market - Consistentere presentatie Eén CMS voor allen of ieder zijn eigen CMS? Voordelen van 1 gezamenlijk CMS: - efficiënt beheer doordat sprake is van 1 systeem i.p.v. 7 verschillende; - het aanbrengen van nieuwe koppelingenwebapplicaties in een gezamenlijke CMS hoeft maar 1 keer te gebeuren i.p.v. 7 keer; - (in aanvulling op voorgaande:) nieuwe ontwikkelingen/eisen aan gemeenten leiden tot veelvuldige aanpassingen in CMS. - Gebruik maken van zelfde hard- en software; - Minder afhankelijk van leveranciers; - Tijd en plaats onafhankelijk gebruik en beheer van webapplicaties; - Exclusieve deskundigheid op gebied van applicatie; - Geen lokale applicatieinstallatie maar mogelijkheid tot uitvoeren dienstenservice; - deling; - Minder kwetsbaar. Nadelen van 1 gezamenlijk CMS - desinvestering a.g.v. snelle vervanging van huidige CMS; - Verlies van stukje autonomie; - Huidige functionaliteiten kunnen verloren gaan; - Beheer op applicatieniveau wordt ingewikkelder; - Geautomatiseerde afhandelingen kunnen per gemeente verschillen (processen). Evt. voordelen van het maar 1 keer hoeven koppelen van applicatie worden teniet gedaan. - Inhoudelijke en plaatselijke kennis raakt verder verwijderd van de techniek, waardoor de informatievoorziening niet adequaat kan worden; - Gezamenlijk CMS leidt tot risico s met betrekking tot mogelijke vormgeving website en beperkingen aan integratie met bestaande backoffice systemen. - Relatief forse investering.

12 3.4.3 Welke eisen stellen we aan een CMS? In de bijlage is een lijst met alle (technische-) eisen opgenomen die door de werkgroepleden aan een contentmanagementsysteem worden gesteld. Daarbij zijn tevens gevoegd de eisen die vanuit het perspectief van de burger aan het E-loket worden gesteld (scorelijst adviesoverheid.nl). Aan de hand van een vergelijking van een aantal leveranciers van CMS en kan worden geconstateerd dat (vrijwel) alle leveranciers van CMS en (kunnen gaan) voldoen aan de gestelde eisen. Aan in totaal 5 leveranciers is gevraagd een indicatieve prijsopgave te doen voor het leveren van een basispakket en evt. extra modules. Hierbij is gevraagd om een prijsopgave te doen voor het geval alle 7 gemeenten gezamenlijk voor dezelfde leverancier kiezen en voor het geval elke gemeente een andere leverancier kiest. Van de 5 leveranciers zijn er 4 leverancier van een van de CMS en die binnen de Drechtstedengemeenten in gebruik zijn. Daarnaast is nog gekozen voor een andere, open source, leverancier die al bij verschillende andere gemeenten het CMS verzorgt. Prijs: alle 7 gemeenten dezelfde leverancier Leverancier Prijs basislicentie per gemeente Prijs extra modules per gemeente Waxtrapp 1.800,- Internet: 1.320,- Intranet: 1.320,- Hosting SLA Zilver: 3.120,- Green Valley Smartsite ifocus MMBASE Prijs totaalpakket per gemeente 7.560,- Prijs: alle 7 gemeenten een andere leverancier Leverancier Prijs basislicentie per gemeente Prijs extra modules per gemeente Waxtrapp 3.000,- Internet: 2.200,- Intranet: Hosting SLA Zilver: 7.800,- Green Valley Smartsite ifocus MMBASE Prijs totaalpakket per gemeente ,- Overigens geeft deze kostenvergelijking maar een zeer beperkt inzicht in de kosten die het implementeren van een CMS binnen een gemeente met zich meebrengt. In algemene zin kan een onderscheid gemaakt worden tussen eenmalige en structurele kosten die samenhangen met een CMS. De eenmalige kosten bestaan uit: Licentiekosten: dit zijn de feitelijke aanschafkosten van een CMS. Door het nemen van een licentie verkrijgt men onder bepaalde voorwaarden het gebruiksrecht van de software ; Hardwarekosten: de overgang naar een CMS betekent meestal dat er één of meerdere nieuwe servers moeten worden gekocht. De kosten hiervan zijn onder meer afhankelijk van de zwaarte van het CMS, de architectuur en het verkeer dat de website genereert; Implementatiekosten: kosten die hier onder vallen zijn: - maken van functioneel, interactie en technisch ontwerp; - projectmanagement;

13 - inrichten van het CMS (instellen user interface, inrichten workflow, database, design, templates); - aanpassen van het CMS (programmeren van uitbreidingen, integratie met bestaande infrastructuur, interfaces etc.); - Contentconversie (overhevelen van content van oude website naar nieuwe website); - Installatie en configuratie, testen; - Nazorg en het verwerken van feedback. Opleidingskosten: gebruikers van het CMS zullen een opleiding dienen te volgen. Naast de eenmalige kosten zijn er ook structurele kosten verbonden aan de implementatie van een CMS: technisch beheer: kosten van het hosten, bewaken en beheren van het CMS. functioneel beheer: Een CMS ondersteunt een dynamisch proces. Dientengevolge moet het CMS periodiek worden aangepast. Het betreft bijvoorbeeld wijzigingen van de workflow, bouw van nieuwe templates, beheer van trefwoordenlijsten, aanmaken van nieuwe metadata etc. redactioneel beheer: bijv. personeelskosten contentmanager, webredacteur en communicatiemedwerker en kosten van beeldmateriaal en kosten van extern ingekochte content. onderhoudscontract: Het onderhoudscontract geeft de garantie dat fouten gratis worden gerepareerd, systeem updates gratis worden geleverd en nieuwe versies (updates en upgrades) van het CMS tegen een gereduceerd tarief kunnen worden verkregen. De jaarlijkse kosten van een onderhoudscontract zijn meestal een percentage van de licentiekosten (10-20%). 3.5 Het Webintakesysteem (WIS) Wat is een WIS? Een web intake systeem maakt het mogelijk om de producten en diensten van een gemeente te raadplegen en de intake van een gemeentelijke dienst via de internetsite te laten verlopen. De gebruiker vult, door middel van een vraag- en antwoordspel of webformulier de juiste gegevens in en doet aldus de intake zelf. Wanneer in de backoffice ook het proces is gedigitaliseerd (dat kan slechts een marginale digitalisering zijn, waarbij alleen de mijlpalen in een systeem worden gemeld) kan de bezoeker via de site ook de afhandeling volgen. Een webintake systeem is aangesloten op een authenticatievoorziening en kan betalingen regelen on-line. Het E-loket is gericht op 24-uurs beschikbaarheid van, waar mogelijk, de dienstverlening zoals nu fysiek wordt verleend. Burgers en bedrijven kunnen op elk gewenst tijdstip informatie opvragen en aanvragen indienen. Door de digitale mogelijkheden kunnen burgers onderling en met de gemeente discussiëren in georganiseerde forums. In veel gevallen beschikt een CMS ook over een webintake component. Uit de recente studie Marktverkenning mid office systemen van het programmabureau Electronische gemeenten (EGEM), blijkt dat van de top 5 van leveranciers van webintakesystemen 4 ook in de top 5 zitten van leveranciers van contentmanagementsystemen.

14 3.5.2 Welke eisen stellen we aan een WIS? In hoofdlijnen zijn door de werkgroep de volgende eisen geformuleerd voor een webintakesysteem: - Authenticatie en identificatie burgers en bedrijven (PIN code procedure) - Statusvolgsysteem - Webformulierengenerator - On-line betaling, en koppeling naar BNG - Producten en dienstencatalogus - Elektronische dienstverlening via GIS - functionaliteit (klik op de kaart de kapotte lantaarnpaal aan) - Open standaard opslag t.b.v. externe uitwisseling(bijv. XML files) - On-line interactieve producten en diensten - Mogelijkheid tot presenteren van site in tekstversie - Hoge mate van gebruiksvriendelijkheid (m.n. voor minder valide personen) Als we kijken naar de markt van leveranciers van webintakesystemen blijkt dat deze grotendeels overeenkomt met de markt voor leveranciers van contenmanagentsystemen. De top 5 van door de gemeenten gebruikte webintakesystemen ziet er als volgt uit 1 : 1) (Pink Roccade); 2) Contentmodules (Centric); 3) WIS (Cap Gemini); 4) SmartSite Forms, Wizard & Dynamische Formuleren Server (Seneca) 5) SIMform & DigiForm (Segment) Beoordeling systemen op gestelde eisen 3.6 Het raadsinformatiesysteem (RIS) Wat is een RIS? Een Raadsinformatiesysteem (RIS) is een systeem waarin alle officiële stukken met betrekking tot besluitvorming door de gemeenteraad of andere organen is opgenomen. Het RIS maakt het mogelijk om vanaf het internet de besluiten, agenda s, de notulen of de opgenomen geluidsfragmenten te downloaden. Tegelijkertijd biedt een geavanceerde zoektool de bezoeker van deze site de mogelijkheid om alle relevante stukken van een onderwerp of actor te bekijken Welke eisen stellen we aan een RIS? In hoofdlijnen zijn door de werkgroep de volgende eisen geformuleerd met betrekking tot het raadsinformatiesysteem - Bestuurlijke informatievoorziening - Informatie over de gemeentepolitiek - Aparte zoekmachines in het RIS (vereiste adviesoverheid.nl) - Verordeningensysteem - Bestemmingsplannen - Abonnenmentenservices via en SMS (optioneel) 1 Bron: Marktverkenning mid office systemen, EGEM

15 Zijn deze eisen compleet? 3.7 Beoordelingscriteria Om uiteindelijk tot een beoordeling te komen welke van de beschikbare systemen het beste aansluit op de behoeften en mogelijkheden van de Drechtstedengemeenten zijn onderstaand een aantal beoordelingscriteria opgesteld. Basis voor deze criteria vormt de bestuursopdracht innovatieve samenwerking waarin wordt aangegeven dat samenwerkingsvoorstellen moeten leiden tot: a) een vergroting van de continuïteit en/of; b) vergroting van de kwaliteit en professionaliteit en/of; c) een vergroting van de efficiëntie. Onderstaand worden deze criteria nader uitgewerkt: Ad a) een vergroting van de continuïteit - open en landelijke standaarden; - onafhankelijkheid van leverancier; - Niet zelf ontwikkelen; - Brede aantoonbare ervaring bij gemeenten (liefst van verschillende omvang); - Flexibiliteit voor inpassing nieuwe functionaliteiten. Ad b) een vergroting van de kwaliteit en professionaliteit - minimaal voldoende in klanttevredenheidsrapportage; - Ondersteuning van volledige automatische procesafhandeling; - Beveiligingseisen; - Eisen rechtmatigheid; - Benodigde kennis implementatie en beheer; - Mate van inpassing in bestaande architectuur van de gemeente; - Betrouwbaarheid leverancier; - Mogelijkheid tot acceptatietest; - Verhoging van de toegankelijkheid van informatie en diensten; Ad c) een vergroting van de efficiëntie - kosteneffectiviteit in beheer; - (des-)investeringen, implementatie; Naast de programma s van eisen en de beoordelingscriteria is het van belang om de specifieke situatie per gemeente in beeld te brengen die bepalend kan zijn voor een eventuele keuze. Dit kunnen inhoudelijke, maar ook financiële randvoorwaarden zijn. In het volgende hoofdstuk brengen we die inhoudelijke randvoorwaarden per gemeente in beeld en werken we een drietal businesscases (3 referentiemodellen) uit op basis van de overeengekomen kostencomponenten. Per gemeente worden per referentiemodel de kosten en desinvesteringen in beeld gebracht. Overall kan vervolgens op basis van inhoud (pve s) en kosten (businesscases en desinvesteringen) een bestuurlijk voorstel worden geformuleerd.

16 4. Uitgangspositie individuele Drechtstedengemeenten In dit hoofdstuk wordt per gemeente de huidige stand van zaken beschreven. Dit geschiedt aan de hand van de vragen die zijn uitgezet bij de verschillende gemeenten en de informatie die uit de verschillende driegesprekken voortvloeien (m.n. ten aanzien van de voorwaarden waaronder deelname aan het gezamenlijk E-loket plaatsvindt). Daarnaast zal een drietal businesscases worden uitgewerkt om de impact van de te maken keuzes nader te kunnen duiden. 4.1 Situatie per gemeente Vragenlijst per gemeente 1) Welke specifieke wensen heeft de gemeente met betrekking tot het gezamenlijk contentmanagementsysteem? 2) Dient uw gemeente op korte termijn (los van de ontwikkelingen van Drechtsteden Digitaal) beslissingen te nemen met betrekking tot investeringen in CMS, webintake of raadsinformatiesysteem? 3) Beschikt uw gemeente in de huidige situatie over een webintakesysteem? Zo ja, welke? 4) Beschikt uw gemeente in de huidige situatie over een raadsinformatiesysteem? Zo ja, welke? 5) Welke investeringen zijn voorzien in de meerjarenramingen ( ) met betrekking tot uw CMS en eventueel (indien van toepassing) het webintakesysteem en het raadsinformatiesysteem? Tot op heden zijn door de gemeenten de volgende gegevens verstrekt. Gaarne nogmaals een toets op de geleverde gegevens en aanvulling daar waar gegevens ontbreken: Gemeente Investeringen Papendrecht Zwijndrecht Dordrecht Sliedrecht s Gravendeel Alblasserdam Hendrik I. Amb. 5) Wat zijn de exploitatielasten die in de begroting van uw gemeente zijn opgenomen in de meerjarenraming? Het betreft hier alle (beheers-) kosten die de gemeente jaarlijks maakt voor het onderhouden van uw huidige systemen (CMS, Webintake en RIS). Dus zowel materiële als personele kosten (inclusief de kosten uit hoofde van de kapitaallasten van de gedane investeringen). Voor zover mogelijk zouden de verschillende kostensoorten apart in beeld gebracht moeten worden.

17 Dus bijv.: soort Personele kosten Onderhoudskosten Kapitaallasten investeringen. Tot op heden zijn door de gemeenten de volgende gegevens op totaalniveau verstrekt. Gaarne nogmaals een toets op de geleverde gegevens en aanvulling daar waar gegevens ontbreken Gemeente Exploitatielasten Papendrecht pjr. Zwijndrecht pjr. Dordrecht pjr Sliedrecht? s Gravendeel? Alblasserdam? Hendrik I. Amb. Voorwaarden voor participatie in geïntegreerd virtueel E-loket.

18 5. Uitwerking businesscases Gegeven de verschillende uitgangssituaties van de Drechtstedengemeenten is het noodzakelijk om voor een goed inzicht in de feitelijke kosten en baten samenhangend met de keuze voor een bepaald model, de kosten per gemeente in beeld te brengen, uitgaande van verschillende modellen. Aangezien de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht van de deelnemende gemeenten het verst gevorderd zijn met de opzet van de virtuele dienstverlening wordt voorgesteld deze twee modellen als referentie te gebruiken en daaraan een derde, onafhankelijk, model toe te voegen (het Emaxx-model zoals dat o.a. in de gemeente Almere wordt toegepast). Doelstelling is voor elk van deze modellen de verschillende kosten in beeld te brengen voor alle deelnemende gemeenten. Hoewel naast de kosten ook andere overwegingen een rol kunnen spelen (zie de beoordelingscriteria) biedt het werken met businesscases wel een goed middel om voor gemeentebesturen de keuzes zichtbaarder te maken. De kostencomponenten die bij de uitwerking van de businesscases in ieder geval aan de orde komen zijn: Incidenteel Licentiekosten: Hardwarekosten: Implementatiekosten Opleidingskosten: Desinvesteringskosten; Structureel technisch beheer: functioneel beheer: redactioneel beheer: onderhoudscontract:

19 Dordrecht Zwijndrecht Sliedrecht Alblasserdam Hendrik Ido Ambacht Papendrecht s-gravendeel T Referentiemodel I K D T Referentiemodel II K D T Referentiemodel III K D T Voorstel Beste model: Beste model: Beste model: Beste model: Beste model: Beste model: Beste model: B Per gemeente worden de kosten en desinvesteringen in beeld gebracht. Het uiteindelijk voorstel gaat in op het totaalplaatje. Verder kunnen nog afspraken worden gemaakt over hoe om te gaan met desinvesteringen; of ze worden verrekend of de investeringen worden eerst afgeschreven voordat een gemeente overgaat tot de aanschaf van bijvoorbeeld het gezamenlijk gekozen CMS. Het voordeel hiervan is dat de (te verrekenen) kosten niet worden verhoogd. Een nadeel is dat het geheel minder gezamenlijkheid uitstraalt en dat het beheer minder efficiënt kan worden georganiseerd (meerdere soorten CMS en). Verder is het de vraag of de betreffende gemeente na de termijn dat de desbetreffende CMS is afgeschreven, op dat moment de keuze maakt voor dat eerder gekozen gezamenlijke CMS. Als die termijn ver in de toekomst ligt, kunnen er vele andere producten op de markt zijn gekomen, maar kunnen de gemeenten die een gezamenlijk CMS hebben inmiddels al weer een andere keuze hebben gemaakt waardoor de te plegen investering/drempel voor de gemeente die een apart CMS heeft nog hoger wordt

20 6. Conclusies en aanbevelingen 6.1 Conclusies en aanbevelingen 6.2 Planning op hoofdlijnen 6.3 Losse eindjes 20

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Shared Service Center ICT Altena Aan de raad,

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Dimpact en GovUnited vergeleken

Dimpact en GovUnited vergeleken Dimpact en GovUnited vergeleken.. en de invulling van zaakgewijs werken Bob Coret 22 september 2011 Digital Groep Specialist op het gebied van dienstverlening en digitaal werken. 2 punt op de horizon 3

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Dinsdag 12 oktober 2010 Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Content management: Online communicatie, dienstverlening en primaire processen verbeteren Johan Blok, Seneca

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Digitale dienstverlening, een vak!

Digitale dienstverlening, een vak! Nieuwsbrief Samenwerking / nummer 1 / januari 2006 Digitale dienstverlening, een vak! Gemeenten worden via de overheid gestimuleerd om, vanaf begin 2007, 65% van de dienstverlening ook digitaal aan te

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Gemeente Venlo digitaliseert en optimaliseert burgerdienstverlening met behulp van Microsoft technologie

Gemeente Venlo digitaliseert en optimaliseert burgerdienstverlening met behulp van Microsoft technologie Gemeente Venlo digitaliseert en optimaliseert burgerdienstverlening met behulp van Microsoft technologie Organisatie De gemeente Venlo telde eind 2009 ruim 92.000 inwoners. Vanwege een gemeentelijke herindeling

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 3 februari 2009 Agendapunt: 9

Registratienummer: GF Datum: 3 februari 2009 Agendapunt: 9 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF09.20018 Datum: 3 februari 2009 Agendapunt: 9 Portefeuillehouders: de heren drs. M. Scheweer drs. P.M.M. de Jonge Behandelend ambtenaar: de heer H. Drijfhout Telefoonnummer:

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening Basisinformatie GMV Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken

Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken Haal het maximale uit uw aansluiting met Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH): de makkelijkste en snelste digitale weg tussen hypotheekverstrekker

Nadere informatie

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen Inclusief handige checklist Zo kiest u een geschikte FMIS-leverancier Wilt u efficiënter gaan werken, de kwaliteit van uw dienstverlening verbeteren en tegelijkertijd

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Welkom Waarom deze bijeenkomst? Programma Waarom deze bijeenkomst? Recente technische ontwikkelingen bij Drie-O Ontwikkelingen bij andere organisaties Welke vraagstukken

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Werken onder architectuur in Alphen

Werken onder architectuur in Alphen Werken onder architectuur in Alphen Dominique Omes, Alphen aan den Rijn Marnix van Welie, M&I/Partners VIAG congres, 1 december 2009 Agenda Wat is een architectuur Waarom een architectuur Terugblik in

Nadere informatie

Aantal respondenten per keten. Vraag 7. Voor welke keten vult u deze vragenlijst in?

Aantal respondenten per keten. Vraag 7. Voor welke keten vult u deze vragenlijst in? Aantal respondenten per keten Vraag 7. Voor welke keten vult u deze vragenlijst in? Klanttevredenheid prestaties organisatie Vraag 13. Hoe tevreden zijn de klanten naar uw mening over de volgende aspecten

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.5/260204

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.5/260204 Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.5/260204 Roden, 19 februari 2004 Onderwerp Opdrachtverlening bouw en implementatie Raadsinformatiesysteem aan Notenbomer Internetcenter Voorstel De werkgroep Raadsinformatiesysteem

Nadere informatie

ISD. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht.

ISD. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht. Opgemaakt door de stuurgroep ISD-vorming en vastgesteld

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Memo. Geachte contactpersoon, invuller,

Memo. Geachte contactpersoon, invuller, Memo Deloitte Consulting B.V. Laan van Kronenburg 2 1183 AS Amstelveen Postbus 300 1180 AH Amstelveen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9709 www.deloitte.nl Behandeld door: Datum: Michel Hummel

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design partijenwijzer.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 20 juni 2012 2 1 Introductie

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

Kanaalontwerp uitwerking. Lex Heerink Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009

Kanaalontwerp uitwerking. Lex Heerink Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009 Kanaalontwerp uitwerking De buurtfeestvergunning Lex Heerink Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009 Kanaalontwerp? frontoffice backoffice Afstemming voorkant achterkant Architecturale impact

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

BOM s horen niet in spreadsheets

BOM s horen niet in spreadsheets BOM s horen niet in spreadsheets Innoveer met vertrouwen, wetende dat iedereen de juiste versie heeft van de BOM. Alles wat je nodig hebt om je product te bouwen De bill of materials (BOM) bevat de onderdelen

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Platenset proces- en informatiearchitectuur

Platenset proces- en informatiearchitectuur GEMMA Platenset proces- en informatiearchitectuur Onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur EGEM i-teams April 2009 Pagina 1 Toelichting op dit document EGEM i-teams heeft afgelopen periode in

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

Inwoners en ambtenaren tevreden met de e van e- Gemeente Nieuwegein

Inwoners en ambtenaren tevreden met de e van e- Gemeente Nieuwegein Inwoners en ambtenaren tevreden met de e van e- Gemeente Nieuwegein Toen de Gemeente Nieuwegein besloot om samen met Alphen a/d Rijn, Delft, Ede en Zoetermeer een gezamenlijke aanbesteding uit te schrijven

Nadere informatie

THEMAONDERZOEK SAMENWERKING EN BEDRIJFSVOERING

THEMAONDERZOEK SAMENWERKING EN BEDRIJFSVOERING THEMAONDERZOEK SAMENWERKING EN BEDRIJFSVOERING ONDERZOEK NAAR DE HAALBAARHEID VAN BEZUINIGINGEN VOOR DE JAREN 2015 EN VERDER INGEVOLGE DE KADERNOTA 2014 Ambtelijk opdrachtgever: C.A. de Haas Steller: H.W.

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR -

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - 1/6 Inhoudsopgave 1. SPTOOLS... 3 WAT KAN HET?... 3 Document Browser...3 Document Bundels...3 Consistente Data Quality...3 SharePoint workflows en document goedkeuring...3

Nadere informatie

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan Voorstel # ECC1501 Inhoudsopgave OPDRACHTOMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN ONTWIKKELEN VAN EEN WEBSITE ONTWERP REALISEREN VAN HET ONTWERP PLAATSEN VAN DE DOOR EUROPEAN CREDIT CONTROL AANGELEVERDE CONTENT VERPLAATSEN

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

De voordelen van Drupal

De voordelen van Drupal Drupal is een open source Content Management System (CMS). Daarnaast kun je Drupal zien als een framework, dit betekent dat je modules (oftewel mini-applicaties) kunt implementeren in je installatie van

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Web Order Entry: klantvriendelijke orderinvoer via beveiligd internetportal

Web Order Entry: klantvriendelijke orderinvoer via beveiligd internetportal Web Order Entry: klantvriendelijke orderinvoer via beveiligd internetportal Minder fouten en lagere werkdruk bij logistieke dienstverleners Klanten zelf hun orders laten invoeren waardoor ze de status

Nadere informatie

GeoKey en Catalog Services

GeoKey en Catalog Services GeoKey en Catalog Services de sleutel tot geo-informatie Studiedag NCG 18 mei 2004 ronald.bottelier@geodan.nl Programma > Begrippen > Actualiteiten in meta-informatie > Visie op doorontwikkeling > GeoKey

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven OpenX Hosting Opties en Alternatieven Versie 1.0 Groningen, 9 juni 2009 Opgesteld door: Copyright 2009 ErikGeurts.com B.V. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Juni 2008 Rekenkamercommissie gemeente Hoogeveen Samenstelling: Drs. E. de Haan (voorzitter) A.W. Hiemstra J. Steenbergen Drs. F. Galesloot

Nadere informatie

get smarter every day

get smarter every day DITA & Content Management Systeem als single source voor technische documentatie CURIOUS? Inleiding Zo effectief mogelijk informatie delen Vanuit de ambities van onze klanten ontwerpt, ontwikkelt en ondersteunt

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@smartsite.nl I www.smartsite.

Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@smartsite.nl I www.smartsite. Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@smartsite.nl I www.smartsite.nl Whitepaper Content in cascade De plaats van het content management

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Onderwerp: Project papierloos werken in de gemeenteraad Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Wij vragen uw Raad om in te stemmen met de voorstellen voor de verdeling

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen

Nota van B&W. Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen Nota van B&W Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. M. Overing Telefoon 5113551 E-mail: m.overing@haarlem.nl SO/BD/2006/787 Te kopiëren:

Nadere informatie

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel Zaken doen in de cloud Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel is de nieuwe totaaloplossing van Visma in de cloud voor financieel management. Veilig werken in de cloud voor CFO

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

1. Maak een plan. 2. Zorg voor een functioneel ontwerp. 3. Organisatie. Hoe maak je een buurtwebsite?

1. Maak een plan. 2. Zorg voor een functioneel ontwerp. 3. Organisatie. Hoe maak je een buurtwebsite? Hoe maak je een buurtwebsite? 1. Maak een plan Wat is het concept: wat gaan we vooral doen, wat moet de site in de eerste plaats bieden en voor wie; Wat is de inhoud van de site: aan welke soorten pagina

Nadere informatie

AC/IC/ITS selfservice (naam nog te bepalen) Inleiding project, presentatie studentenopdracht

AC/IC/ITS selfservice (naam nog te bepalen) Inleiding project, presentatie studentenopdracht AC/IC/ITS selfservice (naam nog te bepalen) Inleiding project, presentatie studentenopdracht Patrick van der Spank, projectleider 4 februari 2013 1 Agenda Aanleiding Scope Organisatie Aanpak Planning Opdracht

Nadere informatie

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw Peter Van Damme 1. Abc DigiBouw 2. Wat is ERP 3. Valkuilen 4. Methodiek en stappenplan 5. Conclusie 6. Hulpmiddelen Agenda ABC DigiBouw Advies

Nadere informatie

Gedetailleerde versie info@mirada.nl

Gedetailleerde versie info@mirada.nl Gedetailleerde versie info@mirada.nl Mirada BV Agenda Wat is Time IT? Wanneer heb je Time IT nodig? Hoe gebruik je Time IT? Implementatie en test trajecten Van chaos naar Structuur.. Wat is Time IT Het

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 15 december 2005 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 05it00873 Hierbij bieden wij u op initiatief van het presidium ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 05 Rb

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software ICT oplossing voor gemeenten krachtige én complete WMO software WMO HET SPEELVELD Het doel van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling is om zo veel mogelijk mensen mee laten doen in de samenleving. Bepaalde

Nadere informatie

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013 Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: Invoering Digitaal Vergaderen Voorstel 1. het digitaal vergaderen

Nadere informatie

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Waarom is een Visie op de Digitale Overheid juist Nu Nodig? ICT is veel meer

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Kostenverrekenmodel Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Inleiding In september 2013 stemden de raden Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in met de door de colleges aan de hand van het rapport Innovatief

Nadere informatie