Nieuwe aanbestedingsrichtlijn 2014/24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe aanbestedingsrichtlijn 2014/24"

Transcriptie

1 Nieuwe aanbestedingsrichtlijn 2014/24 Een vergelijking tussen oud & nieuw Petra Heemskerk

2 Inleiding Eind 2011: voorstellen van de Europese Commissie zijn gepubliceerd. Begin 2014: drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen: Richtlijn 2014/23: concessies. Richtlijn 2014/24: overheden/klassiek. Richtlijn 2014/25: nutssectoren. Tot en met 18 april 2016: implementatie richtlijnen in nationale wetgeving. 2

3 Fasen aanbesteding Fase 1 Voorfase Fase 2 Start aanbesteding Fase 3 Inschrijving Fase 4 Gunning & Alcateltermijn (geen wijzigingen) Fase 5 Uitvoeren contract 3

4 Fase 1 Voorfase Huidige richtlijn Wettelijk kader: Niets (direct) over geregeld in de huidige Europese richtlijnen. Enige relevante bepaling is overweging 8 bij richtlijn 2004/18: Geen specifieke bepalingen in de Aanbestedingswet

5 Fase 1 Voorfase Nieuwe richtlijn Belangenconflicten (artikel 24 RL 2014/24): Voorbeeld: lid van beoordelingsteam heeft persoonlijk belang bij specifieke inschrijver. Voorafgaande marktconsultaties (artikel 40 RL 2014/24), en voorafgaande betrokkenheid van gegadigden of inschrijvers (artikel 41 RL 2014/24). Een kennisvoorsprong kan ontstaan indien een partij betrokken is geweest bij de voorbereiding van een aanbesteding, bijvoorbeeld: adviseren of opstellen van documentatie. Betrokken inschrijver moet altijd kans krijgen om aan te tonen dat geen sprake is van vervalsing van de mededinging. Uitsluiten is laatste redmiddel. In beide gevallen: aanbestedende dienst moet altijd passende maatregelen nemen om vervalsing van de mededinging te voorkomen. 5

6 Wat moet worden aanbesteed? Aanbestedingsplichtige overheidsopdrachten: Overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. Richtlijn 2004/18/EG geïmplementeerd in Aanbestedingswet. schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel tussen een of meer dienstverleners, leveranciers etc. en een of meer aanbestedende diensten betrekking heeft op werken, leveringen of diensten of een raamovereenkomst de waarde een drempel overstijgt (zie o.a. Gids Proportionaliteit) Geen uitzondering van toepassing Deze definitie is ongewijzigd gebleven in art. 2 lid 5 RL 2014/24. 6

7 Raming van de opdracht Huidige drempelwaarde klassieke overheid ( ) (excl. BTW): Werken: Leveringen: (decentrale overheid), (centrale overheid). Diensten: (decentrale overheid), (centrale overheid). Aanbestedende dienst moet reële schatting maken van de waarde van de opdracht. Gehele opdracht: opties en verlengingen meenemen bij de raming van de waarde. (Art. 9 lid 1 Richtlijn 2004/18 / Art Aw) Bijvoorbeeld: overeenkomst van 2 jaar met 2 keer optie tot verlenging van 1 jaar geraamde waarde van de opdracht bedraagt 4 jaar. 7

8 Hoe bepaal je homogeniteit? Algemeen: Aanbestedende dienst mag opdracht niet zonder meer opdelen. Opdrachten die eenzelfde doel dienen mogen niet worden gesplitst. Knippen en plakken is niet toegestaan! Geen rekenmethoden toepassen waardoor de opdracht waarde kunstmatig onder de drempelwaarde wordt gehouden. Homogeniteit is bepalend voor de: Raming van de opdracht; Perceelindeling. 8

9 Raming van de opdracht Art. 4 sub d RL 2014/24 : nieuw drempelbedrag; Sociale en andere specifieke diensten: (art. 74 RL 2014/24). Art. 5 lid 2 RL 2014/24: Aanbestedende dienst die uit afzonderlijke operationele eenheden bestaat, de geraamde totale waarde (van deze eenheden). Uitzondering: indien afzonderlijke operationele eenheid zelfstandig verantwoordelijk is voor zijn aanbestedingen. Geraamde waarde van de opdracht: niveau van de operationele eenheid. Considerans 20 omtrent afzonderlijke operationele eenheid, bijvoorbeeld (kleuter)school zelfstandig indien: De eenheid de aanbestedingsprocedure leidt; Besluiten tot aankoop neemt; Over eigen budgetonderdeel voor betrokken aanbestedingen beschikt; Zelf het contract sluit en dat bekostigt uit eigen budget. 9

10 Raming van de opdracht Art. 5 lid 6 RL 2014/24: innovatieve partnerschap (nieuw type procedure): Bij berekening van de waarde moet worden uitgegaan van de geraamde maximale waarde (excl. btw) van: onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van het voorgenomen partnerschap; leveringen, diensten of werken die aan het einde van het voorgenomen partnerschap zullen worden ontwikkeld en verworven. 10

11 Percelenregeling en homogeniteit Totale waarde percelen bepalend. Splitsing overheidsopdracht voor homogene goederen? Totale geraamde waarde blijft doorslaggevend. Uitgangspunt: geraamde waarde van alle percelen moet bij elkaar worden opgeteld om vast te stellen of de overheidsopdracht aanbestedingsplichtig is. Art. 46 RL 2014/24: Verdeling van opdrachten in percelen. Beperkte wijzigingen voor de huidige nationale wetgeving. Geraamde waarde? Zie art. 5 lid 8 t/m 10 RL 2014/24 : Lid 8 en 9: afzonderlijke percelen? geraamde waarde is de totale waarde van alle percelen. Lid 10: opdracht afzonderlijke percelen zonder aanbestedingsprocedure? Geraamde waarde van perceel < (leveringen/diensten) of 1 miljoen (werken). Samengetelde waarde: < 20% van de samengetelde waarde van alle percelen. Let op! Gids Proportionaliteit: zo min mogelijk bundelen. 11

12 Percelenregeling en motivering Opdelen in percelen: Art. 2.14, 2.18 en 2.19 Aw. Clusterverbod: art. 1.5 Aw. Considerans 78 RL 2014/24: Aanbestedende diensten worden ertoe aangezet grote opdrachten in percelen te verdelen. Art. 46 lid 1 RL 2014/24: aanbestedende diensten kunnen opdracht gunnen in afzonderlijke percelen discretionaire bevoegdheid. Indien hiertoe niet wordt overgegaan: motiveren! Voorbeelden voor de motivatie (zie considerans 78): dreigende beperking mededinging, uitvoering van het contract wordt technisch uitzonderlijk moeilijk en te duur, de noodzaak tot coördinatie tussen de verschillende aannemers voor de percelen dreigt de goede uitvoering van de opdracht ernstig te ondermijnen. 12

13 Percelenregeling en motivering: nationaal Advies 43 (23 januari 2014): Europese openbare aanbestedingsprocedure kopieerapparaten met geïntegreerde betaalsystemen. Casus: Klager is van mening dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor samenvoegen van opdrachten op grond van de Aw en de Gids Proportionaliteit. Als er geclusterd kan worden, dan moeten in beginsel de geclusterde opdrachten in percelen verdeeld worden. Dat is niet gebeurd en een deugdelijke motivering ontbreekt. Vraag: Is het achterwege laten van opdelen in meerdere percelen voldoende gemotiveerd? Oordeel: Uit artikel 1.5 Aw volgt dat een aanbestedende dienst acht dient te slaan op 3 aspecten voordat opdrachten worden samengevoegd: a. de samenstelling van de relevante markt en de invloed van de samenvoeging op de toegang tot de opdracht voor voldoende bedrijven uit het MKB; b. de organisatorische gevolgen en risico s van de samenvoeging van de opdrachten voor de aanbestedende dienst ( ) en de ondernemer; en c. de mate van samenhang van de opdrachten. Uit de aanbestedingsdocumenten dient te volgen dat de aanbestedende dienst daadwerkelijk acht heeft geslagen op deze aspecten. Hier oordeelt de Commissie dat uit de aanbestedingsdocumenten slechts gedeeltelijk blijkt dat beklaagde haar motiveringsplicht uit artikel 1.5 lid 2 heeft nageleefd. De Commissie acht deze klacht (gedeeltelijk) gegrond. 13

14 Percelenregeling en motivering: nationaal Advies 53 (24 januari 2014): Europese openbare procedure. Casus: Klager stelt dat de opdracht (schoonmaakonderhoud, vloeronderhoud en glasbewassing van 12 gebouwen op 3 locaties) ten onrechte niet in percelen is verdeeld. Hierdoor zou het MKB niet kunnen deelnemen aan de aanbestedingsprocedure. Vraag: Is het achterwege laten van opdelen van percelen voldoende gemotiveerd? Oordeel: De aanbestedende dienst heeft voldoende acht geslagen op de aspecten volgende uit artikel 1.5 lid 1 Aw. Dat de opdracht toegankelijk is voor het MKB blijkt uit het aantal en de aard van de aanmeldingen die de aanbestedende dienst (van het MKB) heeft ontvangen. De Commissie acht deze klacht ongegrond. 14

15 Percelenregeling en motivering: nationaal Vzr. Rb. Den Haag, 13 februari 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:2188 Opdracht voor vertaaldiensten, opdrachtwaarde circa 3 miljoen, alles in één perceel. Heeft aanbestedende dienst opdracht onnodig samengevoegd? Vzr.: Nee, aanbestedende dienst heeft bij formulering uitvraag de nodige vrijheid, motivering afdoende => geen onnodig samenvoegen opdracht. 15

16 Percelenregeling en motivering: nationaal Vzr. Rb. Midden-Nederland 22 november 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:5763 Aanbesteding multifunctionals met geïntegreerde betaalsystemen. Sprake van één enkele opdracht, dan wel (onnodig) samenvoegen van opdrachten? Vzr.: Aanbestedende dienst heeft in beginsel het recht om haar opdracht zo in te richten, dat hiermee maximaal aan haar behoeften tegemoet wordt gekomen. In casu een totaaloplossing. De opdracht wordt aangemerkt als 1 enkele opdracht en niet als 2 afzonderlijke opdrachten. Geen onnodig samengevoegde opdrachten, zodat het clusterverbod niet van toepassing is. De enkele omstandigheid dat het mogelijk is om de betreffende functionaliteiten als afzonderlijke opdrachten in de markt te zetten, leidt er niet toe dat een aanbestedende dienst hiertoe ook verplicht is als zij uitdrukkelijk geen meerdere contractspartijen wenst. Het Hof heeft deze uitspraak bevestigd. Zie ECLI:NL:GHARL:2015:

17 Onderscheid A- en B-diensten Onderscheid tussen A- en B-diensten is komen te vervallen. Uitgangspunt: alle diensten aanbesteden. Echter, er kan een verlicht regime gelden voor sociale en andere specifieke diensten, art. 74 RL 2014/24: De waarde van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan , dan geldt: Bekendmaking van de aankondiging van een opdracht (art. 75); en Beginselen van het gunnen van overheidsopdrachten (art. 76). Sociale diensten zijn vergelijkbaar met categorie 2B-diensten. Deze diensten zijn opgenomen in Bijlage XIV van Richtlijn 2014/24. Andere specifieke diensten zijn uitkeringsdiensten, religieuze diensten, enz. 17

18 Overheidsopdrachten tussen overheidsinstanties Overheidsopdrachten 3 opties: Zelf doen. Publiek publieke samenwerking. Quasi inhouse, art. 12 lid 1 tot en met 3 RL 2014/24. Horizontale samenwerking, art. 12 lid 4 RL 2014/24. Uitsluitend recht, art. 11 RL 2014/24. Overdracht van bevoegdheden, art. 1 lid 6 RL 2014/24. Uitbesteden aan derden. 18

19 Gezamenlijke aanbestedingen Art. 11 Richtlijn 2004/18: mogelijkheid dat aanbestedende diensten via aankoopcentrales werken, leveringen en/of diensten verwerven. Art. 37 en 38 RL 2014/24 hebben deze regeling uitgebreid: Aankoopcentrale en occasionele aanbestedingen. Verdeling van verantwoordelijkheden van de samenwerkende aanbestedende diensten voor de naleving van de richtlijn. Diensten, waaronder het verlenen van ondersteuning aan aankoopactiviteiten, mogen zonder aanbestedingsprocedure aan een aankoopcentrale worden gegund (art. 37 lid 4 RL 2014/24). Art. 39 RL 2014/24: regeling voor grensoverschrijdende samenwerking. Gezamenlijke aanbestedingen kunnen op gespannen voet staan met art. 1.5 Aw Zie ook considerans 59 RL 2014/24: samenvoegen en concentreren van aankopen moet nauwlettend worden gevolgd. 19

20 Procedures Openbare en niet-openbare procedure: art. 27 en 28 RL 2014/24 Grotendeels ongewijzigd. Minimumtermijn wordt verkort in geval van urgentie dan wel in geval van elektronische inschrijving. Concurrentiegerichte dialoog: art. 30 RL 2014/24 Richtlijn maakt ruimer gebruik mogelijk: art. 26 lid 4 RL 2014/24; de criteria daarvoor zijn: A. Er kan niet door middel van standaardoplossingen worden voorzien in behoeften van aanbestedende dienst Ontwerp- of innovatieoplossingen; Geen gunning zonder voorafgaande onderhandelingen; Technische specificaties onvoldoende nauwkeurig vastgesteld. B. Indien enkel onaanvaardbare of onregelmatige inschrijvingen zijn ingediend. Procedure verloop grotendeels ongewijzigd. Toegevoegd: aanbestedende diensten en winnende inschrijver mogen onderhandelen. 20

21 Procedures Mededingingsprocedure met onderhandelingen: art. 26 lid 4 RL 2014/24 Idem concurrentiegerichte dialoog. Nadere bepalingen over de procedureverloop: aanbestedende dienst moet minimumeisen vaststellen; geen onderhandeling toegestaan met betrekking tot de gunningscriteria, minimumeisen en definitieve gunning (art. 29). Innovatiepartnerschap: art. 31 en art. 2 lid 1 sub 22 RL 2014/24 Voor een lange termijn een samenwerking aangaan voor ontwikkeling en aankoop van innovatieve producten. Opnieuw aanbesteden van dezelfde opdracht is niet nodig, mits aankoop plaatsvindt op basis van overeengekomen prijs- en kwaliteitsniveau (art. 31 lid 2 RL 2014/24). Verschillende partners zijn mogelijk: art. 31 lid 1 RL 2014/24. Selectiecriteria zijn o.a. onderzoek, ontwikkeling en vernieuwing. 21

22 EMVI of laagste prijs? Expliciete keuzemogelijkheid tussen EMVI en laagste prijs (art. 53 Richtlijn 2004/18) is komen te vervallen (art. 67 RL 2014/24). Uitgangspunt: beste prijs-kwaliteitsverhouding. Lidstaten kunnen bepalen dat de prijs of de kosten niet als enige gunningscriterium mag worden gebruikt. Aw in lijn met de Richtlijn 2014/24, maar nog wel de mogelijkheid om op basis van laagste prijs of laagste kosten te gunnen. Nieuw criterium (art. 67 lid 2 sub b RL 2014/24): de organisatie, de kwalificatie en de ervaring van het personeel voor de uitvoering van de opdracht, wanneer de kwaliteit van dat personeel een aanzienlijke invloed kan hebben op het niveau van de uitvoering van de opdracht. Nieuw criterium (art. 68 RL 2014/24): levenscycluskosten (alle kosten gedurende de cyclus van een product, dienst of werk). 22

23 Technische specificaties en keurmerken Technische specificaties: art. 42 RL 2014/24 Komt grotendeels overeen met art. 23 Richtlijn 2004/18. Voorschriften zijn aangevuld; technische specificaties kunnen betrekking hebben op: Verschillende stadia levenscyclus van werken, diensten of leveringen. Specifieke processen/ methoden van productie of uitvoering van werken, diensten of leveringen, of specifiek proces van een ander stadium van de levenscyclus. Technische specificatie moet wel verband blijven houden met het voorwerp van de opdracht. Keurmerken: art. 43 RL 2014/24 Apart artikel. Voorwaarden voor keurmerken als bewijs. Hardheidsclausule : inschrijver geen keurmerk? Moet in de gelegenheid worden gesteld om andere geschikte bewijsmiddelen te overleggen. Aantonen dat hij voldoet aan het keurmerk. 23

24 Uitsluitingsgronden Verschillende wijzigingen met betrekking tot uitsluitingsgronden (art. 57 RL 2014/24). Nieuwe verplichte uitsluitingsgronden: uitsluiting in geval van onherroepelijke veroordeling van een lid van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van ondernemer; niet voldoen aan belasting-, sociale zekerheidsverplichtingen is verplicht, tenzij geen onherroepelijke beslissing of kennelijk onredelijk. Nieuwe facultatieve uitsluitingsgronden, o.a.: Past performance (voortdurende of aanzienlijke tekortkoming resulterend in beëindiging of schadevergoeding); Ernstige fout van de ondernemer waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken. Aanbestedende dienst moet dit aantonen op straffe van aansprakelijkheid. Bewijs: Nieuw: ter controle dient aanbestedende dienst zelf de online databanken te (kunnen) raadplegen. (considerans 85 RL 2014/24). 24

25 Omzeteisen Aw 2012: Geen omzeteis. Uitzonderingen: 3x geraamde waarde van de opdracht. Art. 58 RL 2014/24: Nergens blijkt uit de nieuwe richtlijn dat geen omzeteis gevraagd mag worden. Maximaal 2x geraamde waarde van de opdracht. Uitzonderingen: strengere omzeteis indien sprake is van bijzondere risico s. 25

26 Verplichte digitalisering aanbestedingsproces Art. 22 RL 2014/24: Verplichte elektronische bekendmaking van aankondiging. Aanbestedingsproces moet vanaf de aankondiging tot en met de indiening van offertes en de bekendmaking van de gunningsbeslissing, volledig elektronisch verlopen. Uitzonderingen: art. 22 lid 1 sub a t/m d RL 2014/24: Geen algemene beschikbare gespecialiseerde tools of bestandsformaten Aanbestedende dienst beschikt niet over vereiste gespecialiseerde kantooruitrusting, enz. Mondelinge communicatie: art. 22 lid 2 RL 2014/24: Mogelijk. Geen mededelingen over essentiële elementen en met passende middelen gedocumenteerd. 26

27 Fase 3 Inschrijving Abnormale lage inschrijving Belangrijk verschil tussen huidige en nieuwe richtlijn: Ondernemers verplicht inschrijving nader toe te lichten. Huidige richtlijn 2004/18: aanbesteder hoefde alleen te verzoeken om verduidelijking. Art. 69 RL 2014/24: Lid 2: zes concrete elementen waarop toelichting inschrijving betrekking kan hebben. Lid 3: inschrijving wordt afgewezen als ondernemer niet voldoet aan verplichtingen met betrekking tot milieu-, sociaal en arbeidsrecht (art. 18 lid 2). Geen concrete invulling abnormaal lage inschrijving. 27

28 Fase 5 Uitvoeren contract Wezenlijke wijziging Codificatie jurisprudentie HvJ EU in art. 72 RL 2014/24. Wanneer is sprake van een wezenlijke wijziging? de potentiële kring van gegadigden wijzigt en de gunning van de opdracht aan een andere inschrijver mogelijk zouden hebben gemaakt, de economische balans ten faveure van de opdrachtnemer wijzigt, een aanzienlijke verruiming van het toepassingsgebied te weeg brengt, of de aannemer wordt vervangen, anders dan op de wijze voorzien in lid 1 sub d. 28

29 Fase 5 Uitvoeren contract Wezenlijke wijziging Art. 72 lid 1 sub a en b RL 2014/24: geen nieuwe aanbestedingsprocedure indien: die wijzigingen in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken in duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige herzieningsbepalingen zijn opgenomen; de uit te voeren aanvullende werken, leveringen of diensten noodzakelijk zijn geworden en die niet in de oorspronkelijke aanbesteding waren opgenomen, indien verandering van aannemer (i) economisch en/of technisch niet mogelijk is, en (ii) tot aanzienlijk ongemak of aanzienlijke kostenstijgingen zou leiden voor de aanbestedende dienst. prijsverhogingen mogen niet hoger zijn dan 50%. Art. 72 lid 1 sub c en d: wezenlijke wijzigingen bij onvoorziene omstandigheden of vervangen van de aannemer. Publicatieplicht. 29

30 Fase 5 Uitvoeren contract Beëindiging van opdrachten Nieuw: art. 73 RL 2014/24. Verplicht lidstaten in drie gevallen een gegunde overheidsopdracht te beëindigen: Niet toegestane wezenlijke wijziging ingevolge artikel 72 RL 2014/24: Wanneer alsnog blijkt dat de aannemer ten tijde van de gunning uitgesloten had moeten worden; HvJ EU heeft geoordeeld dat de opdracht een ernstige inbreuk vormt op de Verdragen of de Klassiek Richtlijn. 30

31 CMS online services platform services.cms-dsb.com https://www.linkedin.com/company/overheden 31

32 Tot slot Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze presentatie Telefoon:

33 CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG s member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name CMS and the term firm are used to refer to some or all of the member firms or their offices. CMS locations: Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Geneva, Glasgow, Hamburg, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lisbon, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Mexico City, Milan, Moscow, Munich, Muscat, Paris, Podgorica, Prague, Rio de Janeiro, Rome, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich. 33

MODERNISERING JAARREKENINGRECHT

MODERNISERING JAARREKENINGRECHT CMS_LawTax_CMYK_28-100.eps MODERNISERING JAARREKENINGRECHT Oktober 2015 Modernisering jaarrekeningrecht Inleiding Op 1 november 2015 treedt de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (hierna: Uitvoeringswet)

Nadere informatie

De factor arbeid en de pre-pack: een factor van belang Marc van Zanten

De factor arbeid en de pre-pack: een factor van belang Marc van Zanten De factor arbeid en de pre-pack: een factor van belang Marc van Zanten Enkele voorbeelden 2 Agenda Inleidende opmerkingen Factor arbeid en de pre-pack Bedenkingen van en bedreigingen voor werknemers 3

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet. Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland

Nieuwe Aanbestedingswet. Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland Nieuwe Aanbestedingswet Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland 1 evaluatie en implementatie wijziging Aw 2012 als gevolg van: evaluatie Aw 2012 en implementatie Richtlijnen

Nadere informatie

Flitsbijeenkomst belastingvoordelen

Flitsbijeenkomst belastingvoordelen Flitsbijeenkomst belastingvoordelen Februari 2016 Willie Ambergen Etienne Cox Welkom Willie Ambergen Partner - Vastgoedfiscalist T + 31 20 3016 313 M + 31 65 3709 357 E willie.ambergen@cms-dsb.com Etienne

Nadere informatie

Implementatiewet Aanbestedingsrichtlijnen. 03 december 2015, Arent van Wassenaer

Implementatiewet Aanbestedingsrichtlijnen. 03 december 2015, Arent van Wassenaer Implementatiewet Aanbestedingsrichtlijnen 03 december 2015, Arent van Wassenaer Implementatie (nieuwe) Aanbestedingsrichtlijnen Drie nieuwe richtlijnen (1) Klassieke overheid: Het gunnen van overheidsopdrachten

Nadere informatie

Seminar wijzigingen Aanbestedingswet 2012

Seminar wijzigingen Aanbestedingswet 2012 1 Seminar wijzigingen Aanbestedingswet 2012 Anouk Metselaar & Jeannette Vaandrager Den Haag 24 maart 2 Wijzigingen Aanbestedingswet 2012 De aanbestedingsrichtlijnen zijn in 2014 herzien: 2014/EU/23: gunning

Nadere informatie

Wijzigingen in vogelvlucht 7 april 2016

Wijzigingen in vogelvlucht 7 april 2016 Wijzigingen in vogelvlucht 7 april 2016 Antoine Broesterhuizen Inhoud 1. Wetgevingstraject en te late implementatie 2. Concessies, nutssectoren, uitzonderingen aanbestedingsplicht, verlicht regime, voorbehouden

Nadere informatie

Aanbestedings wet De belangrijkste wijzigingen

Aanbestedings wet De belangrijkste wijzigingen Aanbestedings wet 2016 De belangrijkste wijzigingen Aanleiding 3 nieuwe Europese richtlijnen Klassieke richtlijn Nutssectoren richtlijn Consessies richtlijn Richtlijnen moeten worden opgenomen in de Aanbestedingswet,

Nadere informatie

Gewijzigde Aanbestedingswet

Gewijzigde Aanbestedingswet Gewijzigde Aanbestedingswet DAS Event Staffing Management Services Bunnik, 11 april 2017 Willemijn Oudenaarden willemijnoudenaarden@vbk.nl 030-2595572 Nieuwe regelgeving Reden voor de wijziging: nieuwe

Nadere informatie

De modernisering van het EU beleid inzake overheidsopdrachten

De modernisering van het EU beleid inzake overheidsopdrachten De modernisering van het EU beleid inzake overheidsopdrachten Roosmarijn Schade Europese Commissie Directoraat-generaal Interne Markt en Diensten Afdeling C/1 Internationale dimensie van overheidsopdrachten

Nadere informatie

FACTSHEET AANBESTEDINGSWET OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN. mr. Haci Ergün Inkoopconsultant InQuest Publiek September 2015

FACTSHEET AANBESTEDINGSWET OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN. mr. Haci Ergün Inkoopconsultant InQuest Publiek September 2015 FACTSHEET OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN mr. Haci Ergün Inkoopconsultant InQuest Publiek September 2015 DE VERANDERINGEN: WAAROM OOK ALWEER? Nieuwe Europese Richtlijnen Op 15 januari 2014 zijn de

Nadere informatie

Webinar Wijzigingen op de Aanbestedingswet. Door: Anke Stellingwerff Beintema Datum: 8 maart 2016

Webinar Wijzigingen op de Aanbestedingswet. Door: Anke Stellingwerff Beintema Datum: 8 maart 2016 Webinar Wijzigingen op de Aanbestedingswet Door: Anke Stellingwerff Beintema Datum: 8 maart 2016 1 Drempelwaarden m.i.v. 1 januari 2016 Drempels vanaf 1 januari 2016 Centrale overheid/ Decentrale overheid

Nadere informatie

De Herziene Aanbestedingswet biedt inkopers en ondernemers kansen? Geke & Gert

De Herziene Aanbestedingswet biedt inkopers en ondernemers kansen? Geke & Gert De Herziene Aanbestedingswet biedt inkopers en ondernemers kansen? Geke & Gert Lectoraat Inkoopmanagement Inkoop Inkoop overheidsopdrachten worden opengesteld voor mededinging overheidsopdrachten hebben

Nadere informatie

Advies 43. 1.2 De totale opdrachtwaarde bedraagt circa 1 miljoen inclusief btw per jaar.

Advies 43. 1.2 De totale opdrachtwaarde bedraagt circa 1 miljoen inclusief btw per jaar. Advies 43 1. Feiten 1.1 Op 6 september 2013 heeft beklaagde een aankondiging gepubliceerd met betrekking tot een Europese openbare aanbestedingsprocedure "met als doel het selecteren van een bedrijf voor

Nadere informatie

Factsheet Wijzigingen Aanbestedingswet n.a.v. nieuwe aanbestedingsrichtlijnen

Factsheet Wijzigingen Aanbestedingswet n.a.v. nieuwe aanbestedingsrichtlijnen 1 Factsheet Wijzigingen Aanbestedingswet n.a.v. nieuwe aanbestedingsrichtlijnen Achtergrond Begin 2014 zijn in Europa drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen vastgesteld: - Richtlijn voor het gunnen van overheidsopdrachten

Nadere informatie

Deelsessie 32. Actualiteiten Aanbestedingsrecht. Suzanne Brackmann

Deelsessie 32. Actualiteiten Aanbestedingsrecht. Suzanne Brackmann Deelsessie 32 Actualiteiten Aanbestedingsrecht Suzanne Brackmann Onderwerpen Motiveringsplicht Clusterverbod Commissie van Aanbestedingsexperts Bedrijfsvertrouwelijke informatie Herstel van inschrijvingen

Nadere informatie

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met (Europese) aanbestedingsquiz in samenwerking met NEVI PIANOo congres Apeldoorn, 5 juni 2014 Vraag 1 Tot welk bedrag mag je in 2014 en 2015 een aanbesteding (meervoudig onderhands of nationaal) onder de

Nadere informatie

Klaar voor de gewijzigde Aanbestedingswet! Marianne Sprik Advocaat aanbestedingsrecht 9 juni 2016

Klaar voor de gewijzigde Aanbestedingswet! Marianne Sprik Advocaat aanbestedingsrecht 9 juni 2016 Klaar voor de gewijzigde Aanbestedingswet! Marianne Sprik Advocaat aanbestedingsrecht 9 juni 2016 Stelling: Het aanbestedingsrecht wordt veel te ingewikkeld Inhoud Wijziging Aanbestedingswet 2012 Nieuw

Nadere informatie

Wijzigingen aanbestedingswet

Wijzigingen aanbestedingswet Wijzigingen aanbestedingswet Gijs Verberne www.factomagazine.nl/opleidi ngen Wijzigingen in Aanbestedingswet Gijs Verberne 16 november2015 Incompany Training Aanbestedingsrecht Van Doorne 3 Kennismaking

Nadere informatie

Nieuwsbrief Aanbesteding januari 2012

Nieuwsbrief Aanbesteding januari 2012 Nieuwsbrief Aanbesteding 51 10 januari 2012 Via de Nieuwsflash Aanbesteding brengen wij u graag op de hoogte van actualiteiten die voor u van belang kunnen zijn. Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen

Nadere informatie

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat Succesvol inschrijven op aanbestedingen Bram Braat Inleiding 1. Beginselen in het aanbestedingsrecht a) Gelijkheids- en transparantiebeginsel; b) Proportionaliteitsbeginsel (Gids Proportionaliteit). 2.

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet

Nieuwe Aanbestedingswet Nieuwe Aanbestedingswet Ochtendseminar Staffing Management Services Bunnik, 13 september 2016 Anne Kusters en Walter Engelhart annekusters@vbk.nl walterengelhart@vbk.nl 030-2595572 Agenda Wijzigingen in

Nadere informatie

Wijziging van de Aanbestedingswet Krijn de Veer Thijs Kirchner

Wijziging van de Aanbestedingswet Krijn de Veer Thijs Kirchner Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 Krijn de Veer Thijs Kirchner Introductie Wat en hoe implementatie Belangrijkste wijzigingen Blik in de toekomst Wat en hoe implementatie (1) Drie richtlijnen: 2014/23/EU,

Nadere informatie

Het nieuwe Belgische stelsel van zakelijke zekerheden in 10 vragen

Het nieuwe Belgische stelsel van zakelijke zekerheden in 10 vragen Het nieuwe Belgische stelsel van zakelijke zekerheden in 10 vragen Juni 2016 Het nieuwe Belgische stelsel van zakelijke zekerheden De hervorming van het juridisch stelsel met betrekking tot roerende zakelijke

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden is maatwerk!

Inkoop en aanbesteden is maatwerk! Checklist Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de inrichting van uw aanbestedingstraject na inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. Aan de hand van

Nadere informatie

Transponeringstabel richtlijn 2014/24/EU (aanbestedende diensten) invulling beleidsruimte TITEL I TOEPASSINGSGEBIED, DEFINITIES EN ALGEMENE BEGINSELEN

Transponeringstabel richtlijn 2014/24/EU (aanbestedende diensten) invulling beleidsruimte TITEL I TOEPASSINGSGEBIED, DEFINITIES EN ALGEMENE BEGINSELEN Transponeringstabel richtlijn 2014/24/EU (aanbestedende diensten) Richtlijn 2014/24/EU Aanbestedingswet 2012 Omschrijving beleidsruimte Toelichting op keuze bij invulling beleidsruimte TITEL I TOEPASSINGSGEBIED,

Nadere informatie

De nieuwe aanbestedingsrichtlijnen (deel 1)

De nieuwe aanbestedingsrichtlijnen (deel 1) TBR 2014/131 De nieuwe aanbestedingsrichtlijnen (deel 1) De Klassieke Richtlijn - wijzigingen ten opzichte van Richtlijn 2004/18/EG Mr. B.J.H. Blaisse-Verkooyen, mr. F. François en mr. E. Verweij 1 1.

Nadere informatie

SAMENVATTING EU AANBESTEDINGSRICHTLIJN

SAMENVATTING EU AANBESTEDINGSRICHTLIJN SAMENVATTING EU AANBESTEDINGSRICHTLIJN Op 28 maart 2014 zijn drie nieuwe richtlijnen voor overheidsopdrachten gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. Nederland heeft tot 18 april 2016 om deze richtlijn

Nadere informatie

CMS_LawTax_Negative_from101.eps. Retail & Franchising

CMS_LawTax_Negative_from101.eps. Retail & Franchising CMS_LawTax_Negative_from101.eps Retail & Franchising Onze Waarden Een verbintenis gesteund op drie pijlers Teamwerk Onze advocaten werken samen en vormen multidisciplinaire teams zodat zij alle facetten

Nadere informatie

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit Aanbestedingswet en Gids Prof. Mr J.M. Hebly Waardenburg, 12 april 2013 1 VOORGESCHIEDENIS Eigen nationaal wettelijk kader ontbreekt Europees kader (2004) Nationaal kader (2005) Rapport Parlementaire Enquête

Nadere informatie

Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen?

Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen? Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen? (vertrouwelijk) Martine Vidal advocaat Aanbestedingsrecht 28 oktober 2013 Wie heeft al gewerkt met de Aanbestedingswet? Welke ervaringen

Nadere informatie

Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht

Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht September 2012 Inleiding Het wetsvoorstel bestuur en toezicht (hierna: het Wetsvoorstel) is op 31 mei 2011 door de Eerste Kamer aangenomen. Op 2 september 2011 is bij de

Nadere informatie

Aanbestedingswet 2012

Aanbestedingswet 2012 Aanbestedingswet 2012 Het grote Aanbestedingswetcongres donderdag 14 maart 2013 Prof. mr. G.W.A. van de Meent Loyens & Loeff Amsterdam Programma Doel presentatie Aanstippen enkele in het oog springende

Nadere informatie

De belangrijkste verschillen

De belangrijkste verschillen De belangrijkste verschillen Nieuwe aanbestedingsregels: achtergrond (parlementaire geschiedenis) 6 juli 2010: wetsvoorstel Aanbestedingswet naar Tweede Kamer 28 maart 2011: Nota naar aanleiding van het

Nadere informatie

Overheidsopdrachten. CMS_LawTax_Pantone_28-100.eps

Overheidsopdrachten. CMS_LawTax_Pantone_28-100.eps Overheidsopdrachten CMS_LawTax_Pantone_28-100.eps Wij maken het verschil Wij onderscheiden ons door : Het professionalisme van een groot kantoor met het reactievermogen van een lichte structuur: advocaten

Nadere informatie

Klaar voor de gewijzigde Aanbestedingswet! Marianne Sprik Advocaten aanbestedingsrecht

Klaar voor de gewijzigde Aanbestedingswet! Marianne Sprik Advocaten aanbestedingsrecht Klaar voor de gewijzigde Aanbestedingswet! Marianne Sprik Advocaten aanbestedingsrecht 19 april 2016 Inhoud Wijziging Aanbestedingswet 2012 Europese procedures Gunningscriteria Onderaanneming Past performance

Nadere informatie

Workshop jurisprudentie aanbestedingsrecht

Workshop jurisprudentie aanbestedingsrecht Workshop jurisprudentie aanbestedingsrecht 12-02-2015 Jeroen Plomp 12 februari 2015 Fouten inschrijving/aanmelding Fouten in de inschrijving/aanmelding kunnen leiden tot ongeldigheid Tenzij sprake is van

Nadere informatie

Today: Informatiebijeenkomst Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen 15 mei 2014

Today: Informatiebijeenkomst Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen 15 mei 2014 Today: Informatiebijeenkomst Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen 15 mei 2014 I Introduction: who are we? II What do we do for state aid? III Conclusions after 10 years of experience Wat wijzigt er in uw aanbestedingspraktijk

Nadere informatie

AANBESTEDINGSWET 2012

AANBESTEDINGSWET 2012 VERANDERINGEN AANBESTEDINGSWET 2012 GEMEENTE NIJMEGEN MAART 2013 Bureau Inkoop Inleiding Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 worden enkele veranderingen doorgevoerd in de diverse aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt:

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt: facilitair bedrijf directie Aan College van Bestuur Van Directie Facilitair Bedrijf Datum Memonummer 22 mei 2013 Onderwerp Nationale aanbestedingswet Inleiding Op 1 april 2013 is er in Nederland een nieuwe

Nadere informatie

WHITEPAPER GEWIJZIGDE AANBESTEDINGSWET

WHITEPAPER GEWIJZIGDE AANBESTEDINGSWET WHITEPAPER GEWIJZIGDE AANBESTEDINGSWET September 2016 mr. L.D. (Lara) van den Bouwhuijsen - van der Hoeven Voorwoord Per jaar wordt er voor miljarden aan overheidsopdrachten uitbesteed. Om die uitgaven

Nadere informatie

Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet

Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet www.severijnhulshof.nl 14 februari 2013 Mr. J. Haest Onderwerpen De nieuwe aanbestedingswet Proportionaliteitsgids ARW 2012 Do s en dont s bij inschrijving Actuele

Nadere informatie

Advies De geraamde waarde van de opdracht bedraagt volgens klager

Advies De geraamde waarde van de opdracht bedraagt volgens klager Advies 89 1. Feiten 1.1 De gemeente X. heeft op 2 maart 2014 een aanvraag met referentienummer [nummer] aangekondigd via een marktplaats welke beheerd wordt door beklaagde. De opdracht bestond uit het

Nadere informatie

Workshop Aanbestedingsrecht

Workshop Aanbestedingsrecht Workshop Aanbestedingsrecht Matanja Pinto 5 maart 2015 Inleiding 1. Kern 2. Wettelijk kader 3. Aanbestedingsplicht 4. Relevante uitzonderingen 5. Procedures 6. Criteria 7. Rechtsbescherming 8. Cases Kern

Nadere informatie

Keuzes van aanbesteders vóór of in het kader van een aanbesteding vergen juridische en economische inzichten. Public Procurement Research Centre

Keuzes van aanbesteders vóór of in het kader van een aanbesteding vergen juridische en economische inzichten. Public Procurement Research Centre Keuzes van aanbesteders vóór of in het kader van een aanbesteding vergen juridische en economische inzichten Public Procurement Research Centre Een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht en de

Nadere informatie

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011 Secretarissen-generaal Directeur-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Directie Faciliteiten, Huisvestings- en Inkoopbeleid Rijk Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Actualiteiten aanbestedingsrecht. Kristel van der Woerdt 19 maart 2015

Actualiteiten aanbestedingsrecht. Kristel van der Woerdt 19 maart 2015 Actualiteiten aanbestedingsrecht Kristel van der Woerdt 19 maart 2015 Agenda Clusterverbod Heraanbesteding Herbeoordeling Rechtsbescherming Actuele jurisprudentie overig Clusterverbod Opdrachten niet onnodig

Nadere informatie

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN Diederik Heij INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is PIANOo? 2. Wat is aanbesteden? 3. Waar moet u als subsidieaanvrager op letten bij het aanbesteden? PIANOo (opgericht n.a.v. bouwfraude)

Nadere informatie

Aanbestedingswet Ministerie van Economische Zaken Aanbestedingswet en aanvullend beleid 5 december 2012

Aanbestedingswet Ministerie van Economische Zaken Aanbestedingswet en aanvullend beleid 5 december 2012 Aanbestedingswet Opzet presentatie 1. Aanleiding en doel van de wet 2. Hoofdlijnen Aanbestedingswet 3. Motiveringsplicht toegelicht 4. Klachtenregeling en Commissie van Aanbestedingsexperts 5. TenderNed

Nadere informatie

De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen

De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen Onderwerp De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen Datum: 16 januari 2014 Door: D.M.C. van Laerhoven LLM Aanbestedingsjuriste Inleiding De Europese Commissie vindt modernisering van de Europese aanbestedingsrichtlijnen

Nadere informatie

Trending topics aanbestedingsrecht

Trending topics aanbestedingsrecht Trending topics aanbestedingsrecht Regelgeving en jurisprudentie in beweging Workshop door Christa Visser Trending topics aanbestedingsrecht Regelgeving en jurisprudentie in beweging: 1. motivering van

Nadere informatie

BIJLAGE 17. Memorandum inkoopprocedures. Per email: h.uneken@regiogenv.nl Hans Uneken Regio Gooi & Vechtstreek

BIJLAGE 17. Memorandum inkoopprocedures. Per email: h.uneken@regiogenv.nl Hans Uneken Regio Gooi & Vechtstreek BIJLAGE 17 W.M. Ritsema van Eck advocaat Rapenburg 83 2311 GK Leiden T 088 040 2124 F 088 040 2186 M 06 53 294 185 E w.ritsemavaneck@legaltree.nl W www.legaltree.nl Memorandum inkoopprocedures Per email:

Nadere informatie

16 september Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

16 september Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten 16 september 2016 Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten Inhoud 1. Inleiding 2. Toepassingsgebied 3. Algemene beginselen 4. Sociale diensten en andere specifieke diensten 5. Plaatsingsprocedures Blok 1 Blok

Nadere informatie

Workshop Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Stijn Bijleveld Landelijk seminar Inkoop Veiligheidsregio s 9 februari 2017

Workshop Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Stijn Bijleveld Landelijk seminar Inkoop Veiligheidsregio s 9 februari 2017 Workshop Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen Stijn Bijleveld Landelijk seminar Inkoop Veiligheidsregio s 9 februari 2017 Programma Algemene Inleiding wie zijn wij bij Europa decentraal? Thema I Juridisch raamwerk

Nadere informatie

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013 Aanbestedingswet Wat betekent dit voor de gemeente Reimerswaal Themaraad 18 juni 2013 Agenda Welkom Aanbestedingswet Inkoop & Aanbestedingsbeleid 2013 2017 Stichting Inkoopbureau West-Brabant Vragen Afsluiting

Nadere informatie

Ontwikkelingen aanbestedingsrecht Garanties. 1e Nederlandse Rioolrenovatie Praktijkdag

Ontwikkelingen aanbestedingsrecht Garanties. 1e Nederlandse Rioolrenovatie Praktijkdag EBP Ontwikkelingen aanbestedingsrecht Garanties 1e Nederlandse Rioolrenovatie Praktijkdag BOSCH ADVIES B.V mr. Petra Schellekens Bosch Advies BV BOSCH ADVIES B.V. Onderwerpen Ontwikkelingen Aanbestedingsrecht

Nadere informatie

NIEUWE AANBESTEDINGSWET

NIEUWE AANBESTEDINGSWET NIEUWE AANBESTEDINGSWET WHITE PAPER Aanbesteden wordt makkelijker. Kunnen we er dan ook minder tijd aan besteden? Deze white paper wordt u aangeboden door Asito Nr. 1 maart 2013 Aanbesteden: Asito ontzorgt!

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

Advocaten en notarissen

Advocaten en notarissen Advocaten en notarissen Aanbestedingsrechtelijke aandachtspunten Best Value Procurement Donderdag 24 september 2015 Inhoud Wat is Best Value Procurement (BVP)? Wat zijn de aanbestedingsrechtelijke aandachtspunten?

Nadere informatie

Aanbestedingen: Kans op werk!

Aanbestedingen: Kans op werk! Aanbestedingen: Kans op werk! De afgelopen maanden behandelde ik in vijf korte bijdragen op LinkedIn een aantal onderwerpen op het gebied van het aanbestedingsrecht voor (potentiële) inschrijvers. Deze

Nadere informatie

Juridische update aanbestedingsrecht

Juridische update aanbestedingsrecht Juridische update aanbestedingsrecht Suzanne Brackmann www.factomagazine.nl/opleidingen Onderwerpen Clusterverbod Toeschrijven naar leverancier / dienstverlener Emvi-criterium verkapt laagste-prijscriterium

Nadere informatie

Beleidsopties. nieuwe aanbestedingsrichtlijn

Beleidsopties. nieuwe aanbestedingsrichtlijn Beleidsopties nieuwe aanbestedingsrichtlijn Beleidsopties nieuwe aanbestedingsrichtlijn 5 juni 2014 Introductie Implementatie Aanbestedingspakket Uitgangspunten implementatie Onderwerpen die overeind blijven

Nadere informatie

Vernieuwend opdrachtgeverschap

Vernieuwend opdrachtgeverschap Vernieuwend opdrachtgeverschap Parallelsessie 3 Veranderende EU-regelgeving 12 april 2012 Arjan ter Mors Edwin Schotanus Concreet EU- hoofdkaders voor opdrachtgeverschap I. (Europees) mededingingsrecht

Nadere informatie

Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 2012)

Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 2012) Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 2012) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen,

Nadere informatie

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als

Nadere informatie

ACTUALITEITEN AANBESTEDINGSRECHT

ACTUALITEITEN AANBESTEDINGSRECHT ACTUALITEITEN AANBESTEDINGSRECHT 9 november 2015 Suzanne Brackmann Brackmann Aanbestedingsspecialist t: 010-3032949 m: 06-43040800 Onderwerpen Vooruitblik Aanbestedingswet 2016 - Wijzigingen procedures

Nadere informatie

AANBESTEDEN IN HET SOCIALE DOMEIN. Hoe pak je dat aan?

AANBESTEDEN IN HET SOCIALE DOMEIN. Hoe pak je dat aan? AANBESTEDEN IN HET SOCIALE DOMEIN Hoe pak je dat aan? Opzet Wijzigingen tav het sociale domein Geen onderscheid 2A en 2B diensten Nieuwe procedures Procedure voor sociale en andere specifieke diensten

Nadere informatie

Bij het bespreken van de wijzigingen hebben wij de belangrijkste aandachtspunten belicht.

Bij het bespreken van de wijzigingen hebben wij de belangrijkste aandachtspunten belicht. nieuwe aanbestedingswet per 1 april 2013 in werking geachte lezer, Deze nieuwsbrief betreft uitsluitend de nieuwe aanbestedingswet die 1 april 2013 in werking is getreden. Hierna wordt ingegaan op de doelstellingen

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet

Nieuwe Aanbestedingswet Nieuwe Aanbestedingswet mr. Joost van de Wetering KienhuisHoving advocaat aanbestedingsrecht 20 juni 2013- s Hertogenbosch Agenda 1. Algemeen 2. Uitgangspunten 3. Welke aanbestedingsprocedure? 4. Wijzigingen

Nadere informatie

mr. Madeleine Broersen juridisch adviseur Eylem Koseoglu senior kennismanager Europese aanbestedingen en overheidsinkoop

mr. Madeleine Broersen juridisch adviseur Eylem Koseoglu senior kennismanager Europese aanbestedingen en overheidsinkoop mr. Madeleine Broersen juridisch adviseur Eylem Koseoglu senior kennismanager Europese aanbestedingen en overheidsinkoop Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen Maart 2014 3 nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen:

Nadere informatie

Consequenties niet tijdig implementeren aanbestedingsrichtlijnen

Consequenties niet tijdig implementeren aanbestedingsrichtlijnen Consequenties niet tijdig implementeren aanbestedingsrichtlijnen Inleiding Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Inmiddels zijn er nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd

Nadere informatie

ALGEMENE VRAGEN TEN AANZIEN VAN BELEIDSWIJZIGINGEN. Is het beleid vastgesteld door de Raad of het College?

ALGEMENE VRAGEN TEN AANZIEN VAN BELEIDSWIJZIGINGEN. Is het beleid vastgesteld door de Raad of het College? Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de nieuwe aanbestedingswet. Aan de hand van verschillende vragen krijgt u een beeld van de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012

De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012 De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012 mr. J.C. (Kees) van de Water, KW Legal, maart 2013 De praktijk van vóór 1 april 2013 laat zien, dat het in voorkomende gevallen voor een

Nadere informatie

Eventuele voettekst 1

Eventuele voettekst 1 Eventuele voettekst 1 gezien vanuit de aanbestedende dienst Charles Petit Christianne Prasing-Remmé NVvA 141120a CP+CP 141119e Charles.Petit@rws.nl Christianne.Prasing@rws.nl De menselijke maat... Reacties

Nadere informatie

Bedrijfseffectentoets

Bedrijfseffectentoets Bedrijfseffectentoets Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU Algemeen 1. Heeft de ontwerpregelgeving naar

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 26 maart 2013. 8 mei 2013. 15 mei 2013

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 26 maart 2013. 8 mei 2013. 15 mei 2013 Onderwerp Geharmoniseerd Inkoop- en Aanbestedingsbeleid HHNK 2013 Registratienummer Voorstel: Infocentrum Aan het CHI voor te stellen: Ja Het nieuwe, geharmoniseerde Inkoop- en Aanbestedingsbeleid HHNK

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Datum: 20 december 2013 INLEIDING Wonen Limburg wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdrachten verlenen door te handelen in de geest van

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet

Nieuwe Aanbestedingswet Nieuwe Aanbestedingswet Bespreking van het wetsvoorstel implementatie aanbestedingsrichtlijnen NVRD themadag 18 februari 2016 Katrijn Kliphuis 22 februari 2016 Achtergrond van het Aanbestedingsrecht Europese

Nadere informatie

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2 Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie Info & onlineformulieren: http://simap.ted.europa.eu Afdeling I: Aanbestedende dienst Aankondiging van een gegunde opdracht Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

Kansen voor het MKB bij inkoop en aanbesteden

Kansen voor het MKB bij inkoop en aanbesteden Kansen voor het MKB bij inkoop en aanbesteden Welkom bij de Gemeente Breda T r a i n i n g Abe Goldman Programma Met welke wetten en besluiten hebben wij te maken? Vanaf welke bedragen nationaal of europees

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: Erasmus MC

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon:   Erasmus MC Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I. Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Erasmus MC 's-gravendijkwal 230 Wendy Niemeijer-Piet3015 CE Rotterdam NEDERLAND

Nadere informatie

Huidige situatie Aanbestedingswet

Huidige situatie Aanbestedingswet Huidige situatie Aanbestedingswet Belangrijkste verschillen Zoetermeer 8 november 2012 Gert-Wim van de Meent Loyens & Loeff Amsterdam 1 Huidig juridisch kader EU-richtlijnen: - Richtlijn Overheden (Richtlijn

Nadere informatie

De nieuwe Aanbestedingswet is er!

De nieuwe Aanbestedingswet is er! Alumnidag Rechtsgeleerdheid, 25 januari 2013 De nieuwe Aanbestedingswet is er! Prof.mr. Chris Jansen Plan van behandeling aanbesteden begripsverkenning aanbestedingsrecht vragen, beginselen en andere bronnen

Nadere informatie

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt:

Nadere informatie

Aanbesteden. Kamer van Koophandel. Kim Schofaerts 31 mei 2013. Bijeenkomst Ondernemen in de zorg

Aanbesteden. Kamer van Koophandel. Kim Schofaerts 31 mei 2013. Bijeenkomst Ondernemen in de zorg Aanbesteden Kamer van Koophandel Kim Schofaerts 31 mei 2013 Aanbesteden 2 Inkopen/aanbesteden is een complex proces VU informatiebijeenkomst Aanbestedingswet 3 Waarom aanbesteden? Het stimuleren van vrije

Nadere informatie

RUIMTE IN AANBESTEDEN

RUIMTE IN AANBESTEDEN RUIMTE IN AANBESTEDEN Noordelijk Congres Democratic Challenge 26 januari 2017 Hans Schoonbeek - gemeente Noordenveld Jan van der Bij - CMO STAMM Hans Schoonbeek - inkoopadviseur Inkoop 2017 Inkoop 2017

Nadere informatie

Handreiking aanbesteding inkoop examendiensten

Handreiking aanbesteding inkoop examendiensten Handreiking aanbesteding inkoop examendiensten Versie 1.0 26 oktober 2016 Inleiding De mbo-scholen hebben in de Examenagenda mbo met elkaar afgesproken dat zij in principe exameninstrumenten inkopen. Er

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Juli 2016 1 Inleiding In dit document is het inkoop- een aanbestedingsbeleid van Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) weergegeven.

Nadere informatie

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2 Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie Info & onlineformulieren: http://simap.ted.europa.eu Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten

Nadere informatie

Advies In par lid 7 van het bestek, gewijzigd in de Nota van Inlichtingen van 21 november 2013, is bepaald:

Advies In par lid 7 van het bestek, gewijzigd in de Nota van Inlichtingen van 21 november 2013, is bepaald: Advies 63 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden ten behoeve van een opdracht voor het reinigen van wegen, straten en pleinen. In par. 0.04 lid 9 van het bestek

Nadere informatie

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten Factsheet 12 Versie nr. 7 d.d. 13 juli 2017 Inhoudsopgave I. WAT ZIJN OVERHEIDSOPDRACHTEN?... 3 II. NALEVING VAN DE REGELS VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN... 4 III. AANDACHTSPUNTEN... 5 13/07/17 2/6 I. Wat zijn

Nadere informatie

De top 10 aanbestedingsvragen. Brigitte Faber-de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

De top 10 aanbestedingsvragen. Brigitte Faber-de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen De top 10 aanbestedingsvragen Brigitte Faber-de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Antwoord op de top 10 basisvragen 1. Waarom gelden er regels voor aanbesteden? 2. Wat zijn de belangrijkste wetten

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

Prof. mr. E.R. Manunza (red.)

Prof. mr. E.R. Manunza (red.) Nationale wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten Selectie van wet- en regelgeving voor de postdoctorale Opleiding Aanbestedingsrecht voor de Inkooppraktijk Prof. mr. E.R. Manunza (red.) 2016 Manunza,

Nadere informatie

Mr. K. (Klaas) Molkenboer DE ONDERHANDELINGSPROCEDURE IN DE GEWIJZIGDE AANBESTEDINGSWET

Mr. K. (Klaas) Molkenboer DE ONDERHANDELINGSPROCEDURE IN DE GEWIJZIGDE AANBESTEDINGSWET Mr. K. (Klaas) Molkenboer DE ONDERHANDELINGSPROCEDURE IN DE GEWIJZIGDE AANBESTEDINGSWET Inhoudsopgave Wettelijk kader Praktische uitwerking Aandachtspunten Conclusie 2 Wettelijk kader Aanbestedingswet

Nadere informatie

Voorwoord. Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. namens het Dirkzwager aanbestedingsteam. Joris Bax

Voorwoord. Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. namens het Dirkzwager aanbestedingsteam. Joris Bax Voorwoord Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingsrichtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25 in 2014 begon voor Nederland een proces om de Nederlandse aanbestedingsregelgeving hieraan aan te passen. Een

Nadere informatie

Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016

Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016 Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016 Voorlichtingsbijeenkomst decentralisaties in de zorg Den Bosch, 1 oktober 2015 Anke Stellingwerff Beintema Zorgtaken Gemeente WMO Hulpmiddelen Huishoudelijke

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot Aanbestedingswet Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot Agenda Aanleiding Aanbestedingswet 2012 Gids Proportionaliteit ARW 2012 Richtsnoeren Leveringen en Diensten Klachtenregeling Vervolgacties

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen

Aankondiging van een opdracht. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen Officiële benaming: Gemeente Nationale identificatie: 30277029 Postadres: Stadsplein 1

Nadere informatie