Nota van Zienswijzen bestemmingsplan De Pas 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota van Zienswijzen bestemmingsplan De Pas 2010"

Transcriptie

1 Nota van Zienswijzen bestemmingsplan De Pas 2010 Definitieve nota: 7 maart 2011 / Gemeente Doetinchem

2

3 Inhoud plan Het plangebied omvat de gronden van woonwijk De Pas en wordt aan de noordoostzijde begrensd door de J.F. Kennedylaan met daaraan aansluiten woonwijk Overstegen en woonwijk Schoneveld. Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door de Terborgseweg. Aan de zuidwestzijde grenst het plangebied aan het centrum en aan de noordwestzijde aan De Veentjes. Het bestemmingsplan is in beginsel een actualiseringsplan. Met wijzigingsbevoegdheden maakt dit bestemmingsplan op enkele plekken een nieuwe ontwikkeling mogelijk. De gemeente heeft een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Gevolgde procedure Het ontwerpbestemmingsplan De Pas 2010 heeft vanaf 4 november 2010 zes weken ter visie gelegen (t/m 15 december 2010). Ontvangen zienswijzen Onderliggende reactienota geeft een beeld van de zienswijzen van betrokkenen die ontvangen zijn tijdens de ter visie legging en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan in het vast te stellen bestemmingsplan. Er zijn zienswijzen ingediend door: 1. D.J. van Arragon, Wilhelminastraat 7, 7001 GS Doetinchem, datum brief 17 november 2010, datum ontvangst 19 november 2010, briefnummer 10i W.J.A.A. Dales, Kroezendijk 12, 7065 AT Sinderen, datum brief 4 november 2010, datum ontvangst 13 december 2010, briefnummer 10i CMS Derks Star Busman, Postbus 560, 6800 AN Arnhem, namens MVO Varsseveld B.V., datum brief 14 december 2010, datum ontvangst 14 december 2010, briefnummer 10i CMS Derks Star Busman, Postbus 560, 6800 AN Arnhem, namens MVO Varsseveld B.V., datum brief 14 december 2010, datum ontvangst 14 december 2010, briefnummer 10i CMS Derks Star Busman, Postbus 560, 6800 AN Arnhem, namens MVO Varsseveld B.V., datum brief 14 december 2010, datum ontvangst 14 december 2010, briefnummer 10i Stichting Torenstad Vastgoed, Postbus 4228, 7200 BE Zutphen, datum brief 14 december 2010, datum ontvangst 14 december 2010, briefnummer 10i H.G.J.M. Wubbels, Willem de Zwijgerstraat 12, 7001 GH Doetinchem, datum brief 13 december 2010, datum ontvangst op 15 december 2010, briefnummer 10i W.J.B. Claassen-Dales, Oranje Plantage 39, 2611 TK Delft, datum brief 14 december 2010, datum ontvangst 17 december 2010, briefnummer 10i H. Grootjans, Prins Hendrikstraat 13, 7001 GK Doetinchem, datum brief 15 december 2010, datum ontvangst 16 december 2010, briefnummer 10i A.W.A. Ketz, adres, pc woonplaats, datum brief 13 december 2010, datum ontvangst 20 december 2010, 10i Familie De Weert, J.F. Kennedylaan 35, 7001 HM Doetinchem, datum brief 15 december 2010, datum ontvangst 22 december 2010, briefnummer 10i

4 Zienswijzen tijdig ingediend Voordat ingegaan is op de zienswijzen, is eerst gekeken of ze tijdig zijn ingediend. Een zienswijze is tijdig ingediend als deze binnen de termijn dat het plan ter inzage heeft gelegen, bij de gemeente aanwezig zijn. Het plan heeft van 4 november 2010 tot en met 15 december 2010 ter inzage gelegen. Ontvankelijke zienswijzen Briefschrijvers 1 tot en met 7 hebben de zienswijze tijdig ingediend en zijn meegenomen bij het vaststellingsbesluit. Briefschrijver 8 kon met een poststempel van de aangetekende brief aantonen dat de zienswijze tijdig was verzonden en is dus ook meegenomen. Niet-ontvankelijke zienswijzen Briefschrijvers 9, 10 en 11 hebben de zienswijze buiten de geldende termijn bij de gemeente ingediend. Ook is niet gebleken dat deze appellanten een verschoonbare reden hebben voor het niet tijdig indienen van de zienswijze. Deze drie zienswijzen zijn daarom buiten beschouwing gelaten. De nota gaat daarom niet in op deze zienswijzen. Leeswijzer De tijdig ingediende zienswijzen zijn in deze nota samengevat en van een beantwoording voorzien. Via het nummer is hierna terug te lezen over welke zienswijze het gaat.

5 Samenvatting en beantwoording van de zienswijzen 1. D.J. van Arragon a. De briefschrijver wil graag dat op perceel 3294 (Wilhelminastraat 5) dezelfde goot- en nokhoogte wordt aangehouden als bij de bestemming Wonen. Ook wil de briefschrijver dat de bestaande voorste bouwgrens in het bestemmingsplan wordt aangehouden. Nieuwbouw op het perceel conform de regelgeving zoals toegestaan in het ontwerpbestemmingsplan past niet in het beeld van woonwijk De Pas. a. Voor het perceel 3294 gold het Wederopbouwplan van Doetinchem. In dit plan had het perceel een woonbestemming. Sinds jaar en dag is een bedrijf gevestigd in het pand. Door nieuwbouw is het oorspronkelijke woonhuis geheel verdwenen. In het ontwerpbestemmingsplan De Pas 2010 is de bestemming Centrum met de daarbij behorende bouwmogelijkheden van aangrenzende percelen opgenomen voor het perceel. Dit sluit niet aan op de oorspronkelijke bouwmogelijkheden zoals gesteld in het Wederopbouwplan. Daarnaast sluit dit niet aan op de eerder verleende vergunningen voor het pand. In het vast te stellen bestemmingsplan zullen de bouwmogelijkheden van het perceel aansluiten op de bouwmogelijkheden van Wonen. Het bouwvlak zal daarbij eveneens worden aangepast. De bestemming Centrum blijft echter gehandhaaft. 2. W.J.A.A. Dales a. De briefschrijver verzoekt om alle gebouwen van Emmastraat 2 in het bouwvlak op te nemen. De gebouwen zijn legaal. Als de gemeente ze onder het overgangsrecht laat vallen ontbreekt hiervoor de afweging in de toelichting; b. Emmastraat 2-2a wordt aangeduid als beeldondersteunend pand. Deze kwalificatie heeft geen status en kan dus worden weggelaten. Tevens is de beschrijving niet correct. Er is nooit een woonhuis aanwezig geweest en het oudste deel van het gebouw stamt uit 1935; c. De briefschrijver verzoekt om de bestemming Centrum op te nemen voor Julianaplein 12; d. Het perceel Julianaplein 12 is volgens het bestemmingsplan onbereikbaar. De briefschrijver verzoekt om dit te herstellen. a. In het ontwerpbestemmingsplan De Pas 2010 zijn op de kaart en in de bestemmingsregels de bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden overgenomen. De gemeente vindt het namelijk wenselijk om de stedenbouwkundige opzet van woonwijk De Pas te behouden. Bij ontwikkelingen wil de gemeente daar op terug kunnen vallen. De stedenbouwkundige opzet van de percelen in woonwijk De Pas bestaat hoofdzakelijk uit hoofdgebouwen in de naar de weggekeerde bouwstrook en de daarbij behorende bijgebouwen daarachter. Voor Emmastraat 2/2a is in het ontwerpbestemmingsplan ook het bestaande bouwvlak voor het hoofdgebouw overgenomen. Bij de gemeente is bekend dat op het achterterrein van het perceel, van het bestemmingsplan afwijkende bebouwing aanwezig is. Dit betekent niet dat deze bouwwerken onder het overgangsrecht vallen. Voor de gevallen waar wordt afgeweken van de stedenbouwkundige opzet van de wijk De Pas, heeft de gemeente namelijk artikel 16 lid 3 in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen. Artikel 16 lid 3 staat bestaande, legale, afwijkende maten toe. De bebouwing aan Emmastraat 2/2a valt daarmee dus niet onder het overgangsrecht maar is positief bestemd. Dit houdt in dat binnen de bestaande hoogtematen

6 en binnen het bestaande bebouwde oppervlak gewoon weer nieuwe bijgebouwen met die maten zijn toegelaten voor het perceel Emmastraat 2/2a. b. Emmastraat 2/2a is in de quickscan Cultuurhistorische Verkenning inderdaad aangewezen als beeldondersteunend pand. In het ontwerpbestemminsgplan De Pas 2010 was alleen een regeling opgenomen voor de beeldbepalende panden. De beeldondersteunende panden zijn in het ontwerpbestemmingsplan dan ook niet van betekenis. Voor de volledigheid merkt de gemeente op dat de benaming woonhuis in het onderzoek Cultuurhistorische verkenning niet juist is. De benaming had moeten zijn pakhuis. Voor het bestemmingsplan heeft deze onvolkomenheid geen gevolgen. c. De geldende bestemming voor de gronden van Julianaplein 12 is: Handel en Nijverheid. In het ontwerpbestemmingsplan De Pas 2010 is deze bestemming vertaald in de bestemming Bedrijf. Het bestemmingsplan De Pas is in beginsel een actualisatieplan en geen ontwikkelingsplan. De gemeente neemt dan ook in principe geen ontwikkelingen mee tenzij er concrete plannen bekend zijn. Voor het perceel is bij de gemeente de concrete ontwikkeling bekend voor de vestiging van een maatschappelijke functie op het perceel. Omdat deze ontwikkeling nog niet concreet genoeg was ten tijde van het ontwerpbestemmingsplan, was een wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van deze ontwikkeling opgenomen. Inmiddels is de ontwikkeling verder gevorderd. In het ontwerpbestemmingsplan zal de gemeente daarom resp. de bestemming Centrum en de bestemming Wonen opnemen. De bestemming Centrum wordt opgenomen voor de gronden waar de maatschappelijke ontwikkeling is gepland. De bestemming Wonen wordt opgenomen voor de gronden die worden gevoegd bij de omliggende woningen. Niet alle functies binnen de brede bestemming Centrum zijn echter gewenst voor dit perceel. Dit vanwege de achterkantsituatie en de gedeeltelijke insluiting door woonbebouwing. De gemeente zal daarom de bestemming Centrum opnemen maar daarbij de mogelijkheden voor gebruik ten behoeve van horeca en detailhandel uitsluiten. Deze zienswijze leidt tot aanpassing van het bestemminsgplan. d. Zie beantwoording onder c. Omdat de bestemming wijzigt in de bestemming Centrum is ontsluiting van het perceel mogelijk. Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan 3. CMS Derks Star Busman De reacties onder a t/m d hebben betrekking op de gronden tussen de Houtkampstraat, Raadhuisstraat en Glazenmakerswegje. a. Op de gronden is de bestemming Gemengd opgenomen. De bestemming Gemengd laat minder toe dan het nu geldende bestemmingsplan. De reclamant verzoekt om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen en de aanduidingen kantoren, detailhandel en horeca aan de bestemming toe te voegen. Als het niet wordt aangepast dient zij een planschadeverzoek in; b. Op de gronden is een bouwplan in ontwikkeling. De reclamant verzoekt om dit bouwplan in het bestemmingsplan positief op te nemen en niet met een wijzigingsbevoegdheid; c. In de bestemming Gemengd is wijzigingsbevoegdheid 2 opgenomen. In de bestemming Verkeer is wijzigingsbevoegdheid 8 opgenomen. Deze wijzigingsbevoegdheden zijn onduidelijk. d. De reclamant verzoekt om geen bebouwingspercentage in de wijzigingsbevoegdheid op te nemen. Er zijn geen ruimtelijke bezwaren om het bouwvlak volledig te benutten;

7 e. Reclamant maakt bezwaar tegen de parkeernormen bij de bestemmingen Maatschappelijk, Centrum en Gemengd. Het is onduidelijk hoe in deze norm wordt voorzien en het toetsingskader is onduidelijk en niet juist; f. De functies commerciële dienstverlening en kantoor worden vaak in combinatie met elkaar gebruikt. Het is de briefschrijver onduidelijk waarom een dergelijk onderscheidt gemaakt wordt. a. In het bestemmingsplan Uitbreidingsplan in onderdelen De Pas hebben de gronden de bestemmingen Bebouwing met winkelhuizen, kantoren, banken, cafe s, e.d. en Tuinen en erven. In het ontwerpbestemmingsplan De Pas 2010 is deze bestemming vertaald in de bestemming Gemengd. De functies kantoor en detailhandel wil de gemeente, op grond van het gemeentelijk kantorenbeleid en detailhandelsbeleid, niet meer overal direct toestaan. Voor de mogelijkheid tot vestiging van een kantoor of detailhandel is daarom een ontheffing opgenomen. Onder voorwaarden is dan alsnog de vestiging van een detailhandels- of kantoorfunctie mogelijk. Voor de functie horeca is er binnen de gemeente Doetinchem geen specifiek beleid. Wel heeft de gemeente zich gecommiteerd aan het regionale Horecaconventant waarin horeca-aspecten met betrekking tot o.a. hinder en overlast staan beschreven. In het geldende bestemmingsplan De Pas is op vele plekken horeca toegelaten. De gemeente heeft gewijzigde inzichten ten aanzien van horeca, vanwege de ruimtelijke impact van horeca en de daarbij komende (te verwachten) overlast. De gemeente wil de vestigingsmogelijkheden van Horeca in het kader van dit bestemmingsplan dan ook inperken. In het bestemmingsplan De Pas zijn daarom alleen de bestaande horecavestigingen bestemd. Daarbij is wel een mogelijkheid opgenomen voor het college van burgemeester en wethouders om onder voorwaarden een ontheffing te kunnen verlenen voor de vestiging van de zogenaamde zachte horeca. Door de eigenaar is nooit gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor vestiging van horeca, kantoren of detailhandel op de locatie. Er zijn bij de gemeente ook geen aanwijzingen of plannen bekend voor de vestiging van horeca, kantoren of detailhandel op de locatie. Zoals de briefschrijver zelf al aangeeft, heeft hij ook geen plannen om een functie te vestigen op de gronden verband houdende met kantoor-, detailhandel- en/of horecafunctie. De briefschrijver beoogt de gronden te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw. Doordat in het ontwikkelingsplan van de briefschrijver ook geen functies ten behoeve van horeca, detailhandel en kantoor zijn opgenomen wordt met de ontwikkeling ook aangesloten op het gemeentelijk beleid. De gemeente heeft al ingestemd om in principe mee te werken met de beoogde ontwikkeling van de briefschrijver. b. In het bestemmingsplan De Pas 2010 worden in principe geen nieuwe ontwikkelingen meegenomen. Ontwikkelingen worden alleen meegenomen wanneer de ontwikkeling concreet is en de haalbaarheid ervan is aangetoond. De ontwikkelingsplannen van de briefschrijver is bij de gemeente bekend. De haalbaarheidsonderzoeken ten behoeve van het bouwplan worden op dit moment door de briefschrijver uitgevoerd. Het plan is daarmee nog niet voldoende concreet om met een directe mogelijkheid meegenomen te kunnen worden in het vast te stellen bestemmingsplan. In het bestemmingsplan De Pas 2010 is daarom de bestaande situatie overgenomen wat betreft bebouwing en gebruik (uitgezonderd enkele gebruiksfuncties zie beantwoording zienswijze onder a). Om te kunnen anticiperen op de ontwikkeling is in het bestemmingsplan wel een wijzigingsbevoegheid opgenomen om de ontwikkeling te kunnen realiseren. Wanneer de planvorming gereed is kan met een wijzigingsprocedure de ontwikkeling mogelijk gemaakt worden. Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het bestemmingsplan.

8 c. In het ontwerpbestemmingsplan De Pas 2010 is de fout geslopen dat de aanduiding voor wijzigingsbevoegdheid 8 onjuist op de kaart is opgenomen. In het vast te stellen bestemmingsplan wordt deze fout hersteld en wordt de wijzigingsbevoegdheid aan de voorzijde van het perceel, binnen de bestemming Verkeer, opgenomen. Met beide wijzigingsbevoegdheden kan met één procedure de gewenste ontwikkeling worden gerealiseerd. d. In het vast te stellen bestemmingsplan wordt het bebouwingspercentage in de wijzigingsbevoegdheid gewijzigd in 100 %. e. De parkeernorm zoals opgenomen zijn de parkeerkengetallen afkomstig van de CROWrichtlijn. Bij uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen moet aan deze norm worden voldaan. Een initiatiefnemer moet bij een plan tot uitbreiding of ontwikkeling voorzien in voldoende parkeerplaatsen. De toelichting van het bestemmingsplan zal op dit punt worden aangevuld. Daarnaast worden de regels van het bestemmingsplan zodanig aangepast dat duidelijk blijkt wanneer welke parkeernormen gehanteerd zullen worden. f. Tot commerciële dienstverlening behoren ook kantoren. Kantoren die niet voor publiek toegankelijk zijn wil de gemeente, op basis van de kantorennota, niet overal toestaan. Om die reden is specifiek een onderscheidt gemaakt in de functie kantoor. 4. CMS Derks Star Busman a. Voor het gebouw Tjalmastraat 1-01 t/m 1-06 en Raadhuisstraat 6-10 is een artikel 19.2 WRO vrijstelling verleend en een bouwvergunning afgegeven. Met deze vrijstelling is het gebruik voor bedrijfsruimte op de begane grond en eerste verdieping toegestaan. In de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing wordt gesproken over een bedrijfsruimte ten behoeve van centrumvoorzieningen. Met de bouwvergunning is het oprichten van kantoren en appartementen toegestaan. Reclamant maakt bezwaar tegen de bestemming Gemengd die het gebruik als kantoor uitsluit en centrumvoorzieningen niet toestaat. De bestemming Gemengd moet daarom gewijzigd worden in de bestemming Centrum. Daarbij moet de mogelijkheid voor kantoren worden opgenomen. a. In het geldende bestemmingsplan zijn de gronden bestemd voor Bebouwing met winkels, kantoren, banken, cafe s en dergelijke. In het ontwerpbestemmingsplan De Pas 2010 is deze bestemming vertaald in de bestemming Gemengd. De functies kantoor en detailhandel wil de gemeente, op grond van het gemeentelijk kantorenbeleid en detailhandelsbeleid, niet meer overal direct toestaan. Voor de mogelijkheid tot vestiging van een kantoor of detailhandel is daarom een ontheffing opgenomen. Onder voorwaarden is dan alsnog de vestiging van een detailhandels- of kantoorfunctie mogelijk. Voor de functie horeca is er binnen de gemeente Doetinchem geen specifiek beleid. Wel heeft de gemeente zich gecommiteerd aan het regionale Horecaconventant waarin horecaaspecten met betrekking tot o.a. hinder en overlast staan beschreven. In het geldende bestemmingsplan De Pas is op vele plekken horeca toegelaten. De gemeente heeft gewijzigde inzichten ten aanzien van horeca, vanwege de ruimtelijke impact van horeca en de daarbij komende (te verwachten) overlast. De gemeente wil de vestigingsmogelijkheden van Horeca in het kader van dit bestemmingsplan dan ook inperken. In het bestemmingsplan De Pas zijn daarom alleen de bestaande horecavestigingen bestemd. Daarbij is wel een

9 mogelijkheid opgenomen voor het college van burgemeester en wethouders om onder voorwaarden een ontheffing te kunnen verlenen voor de vestiging van de zogenaamde zachte horeca. Door de eigenaar is nooit gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor vestiging van horeca, of detailhandel op de locatie. Er zijn bij de gemeente ook geen aanwijzingen of plannen bekend voor de vestiging van horeca of detailhandel op de locatie. De gemeente neemt geen (directe) mogelijkheden op voor de vestiging van horeca of detailhandel op de locatie. De gemeente zal daarom in het vast te stellen bestemmingsplan de bestemming Gemengd handhaven. Zoals de briefschrijver zelf al aangeeft is de ontheffing voor de bouw van de Tjalraad verleend voor het oprichten van kantoren en appartementen. Deze ontheffing is verleend na vaststelling van de Kantorennota. Bij verlening van deze ontheffing was een kantoorfunctie in het pand beoogd. De gemeente zal in het vast te stellen bestemmingsplan daarom de aanduiding kantoor opnemen. Met de opname van deze aanduiding zijn ook kantoorfuncties in het gebouw toegelaten. 5. CMS Derks Star busman a. Voor Tjalmastraat 3 is bij de gemeente een bouwplan bekend ( ). De reclamant verzoekt om dit bouwplan in het bestemmingsplan positief op te nemen en niet met een wijzigingsbevoegdheid; b. Voor Tjalmastraat 3 is de bestemming Maatschappelijk opgenomen. De bestemming Maatschappelijk, of na wijziging de bestemming Gemengd, laat minder toe dan het nu geldende bestemmingsplan. De reclamant verzoekt om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen en de bestemming Centrum met de aanduiding kantoren op te nemen. Gelet op de locatie is het voor de hand liggend dat ook hier commerciële dienstverlening en detailhandel wordt toegelaten. Als het niet wordt aangepast dient zij een planschadeverzoek in; c. De goot- en nokhoogte binnen de wijzigingsbevoegdheid is te laag. Deze moet 16,5 meter bedragen; d. Reclamant maakt bezwaar tegen de parkeernormen bij de bestemmingen Maatschappelijk, Centrum en Gemengd. Het is onduidelijk hoe in deze norm wordt voorzien en het toetsingskader is onduidelijk en niet juist; e. De functies commerciele dienstverlening en kantoor worden vaak in combinatie met elkaar gebruikt. Het is reclamant onduidelijk waarom een dergelijk onderscheidt gemaakt wordt. a. De bouwplannen voor ontwikkelen van woningen en een parkeergarage zijn bij de gemeente bekend. De plannen zijn echter niet concreet. In het ontwerpbestemmingsplan is daarom een wijzigingsbevoegheid opgenomen voor het perceel. Wanneer de planvorming gereed is kan met een aparte procedure de ontwikkeling mogelijk gemaakt worden. b. In het bestemmingsplan Uitbreidingsplan in onderdelen De Pas hebben de gronden de bestemming Openbare en bijzondere doeleinden. Daarmee is uitsluitend bebouwing toegestaan ten behoeve van openbare en bijzondere doeleinden zoals scholen, verenigingsgebouwen, kantoorgebouwen en gebouwen voor de openbare eredienst. Op de kantoorfunctie na is de bestemming Maatschappelijk zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan de vertaling van de oude bestemming Openbare en bijzondere gebouwen.

10 De functie kantoor wil de gemeente, op grond van het gemeentelijk kantorenbeleid, niet meer overal toestaan. Voor de mogelijkheid tot vestiging van een kantoor is daarom een ontheffing opgenomen. Alleen wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden uit de ontheffing kan het college meewerken aan de vestiging van een kantoorfunctie. In de beoogde plannen van de briefschrijver voor de locatie is overigens geen kantoorfunctie opgenomen. Daarnaast is door de eigenaar nooit gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor vestiging van kantoor op de locatie. De gemeente neemt geen (directe) mogelijkheden op voor de vestiging van kantoor op de locatie. c. In het vast te stellen bestemmingsplan wordt de bouwhoogte in de wijzigingsbevoegdheid gewijzigd in maximaal 16,5 meter. d. De parkeernorm zoals opgenomen zijn de parkeerkengetallen afkomstig van de CROWrichtlijn. Bij uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen moet aan deze norm worden voldaan. Een initiatiefnemer moet bij een plan tot uitbreiding of ontwikkeling voorzien in voldoende parkeerplaatsen. De toelichting van het bestemmingsplan zal op dit punt worden aangevuld. Daarnaast worden de regels van het bestemmingsplan zodanig aangepast dat duidelijk blijkt wanneer welke parkeernormen gehanteerd zullen worden. Deze zienswijze leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan e. Tot commerciële dienstverlening behoren ook kantoren. Kantoren die niet voor publiek toegankelijk zijn wil de gemeente, op basis van de kantorennota, niet overal toestaan. Om die reden is specifiek een onderscheidt gemaakt in de functie kantoor. 6. Stichting Torenstad Vastgoed a. Voor het pand Louise de Colignystraat 11 ontbreekt de aanduiding kantoren ; b. Briefschrijver is het niet eens met het voornemen om aan Louise de Colignystraat 11 een monumentstatus toe te kennen; c. Voor de aanduiding other: beeldkwaliteit 2, 3 en 4 ontbreekt een nadere uiteenzetting in het bestemmingsplan. Ook zijn de gevolgen van deze aanduiding onduidelijk. a. De aanduiding kantoren ontbreekt inderdaad op de plankaart. In het vast te stellen bestemmingsplan zullen wij deze aanduiding toevoegen. b. Met het bestemmingsplan De Pas 2010 kent de gemeente geen monumentenstatus toe aan het pand Louise de Colignystraat 11. Dit gebeurt met een aparte procedure in het kader van de Monumentenwet. c. De aanduiding beeldkwaliteit is in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen aan de voorzijde van de panden met een beeldbepalende waarde. Zo ook voor het pand Louise de Colignystraat 11. Ter plaatse van deze aanduiding is het behoud en de versterking van de beeldkwaliteit van het pand van belang. Vanwege dit behoud en deze versterking is aan deze aanduiding een aanlegvergunning gekoppeld. In het ontwerpbestemmingsplan De Pas 2010 is de fout geslopen dat de aanduiding voor beeldkwaliteit in de kaart (other: beeldkwaliteit 2) en in de regels (overig 2) anders luiden. Inmiddels is de bescherming van beeldbepalende panden vastgelegd in de Erfgoedverordening van de gemeente Doetinchem. In het bestemmingsplan De Pas 2010 is zodoende geen bescherming meer noodzakelijk.

11 7. H.G.J.M. Wubbels a. In het geldende bestemmingsplan is voor het pand Willem de Zwijgerstraat 12 voorzien in een woning en een bedrijfsbestemming. Op dit moment is het een bedrijf. In het ontwerpbestemmingsplan is de bedrijfsbestemming alleen mogelijk onder voorwaarden. De gemeente heeft in het verleden aangegeven dat wel sprake was van een dubbelfunctie. Het niet opnemen van deze dubbelfunctie is een beperking. a. Zoals de gemeente in de beantwoording van de inspraakreactie al had aangegeven is op de plankaart van het geldende bestemmingsplan een doorzichtig bolletje opgenomen op het pand. Voor dit doorzichtige bolletje is geen verklaring opgenomen niet in de voorschriften en niet op de plankaart. Omdat bij de gemeente bekend is dat in het pand al enige tijd een kapperszaak gevestigd is en in het verleden daartoe ook vergunningen zijn verleend gaan wij er van uit dat het doorzichtige bolletje onbedoeld doorzichtig is. Op dit moment een kapperszaak in het pand gevestigd. Een kapperszaak is een commercieel dienstverlenende functie. Bestaande bedrijvigheid in de woonwijk neemt de gemeente positief mee in het bestemmingsplan. In het vast te stellen bestemmingsplan zal daarom de directe mogelijkheid voor vestiging van commerciële dienstverlening met een aanduiding worden opgenomen. De zienswijze leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. 8. W.J.B. Claassen-Dales a. Het pand Holterweg 2 is op basis van de quickscan Cultuurhistorische waarden beelbepalend. Beeldbepalende panden zijn panden die een positieve bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het pand in het plangebied geven. Volgens de briefschrijver, toont het door hem/haar aangeleverde onderzoek aan dat deze criteria niet gelden voor het pand Holterweg 2. De kwalificatie beeldbepalend is ten onrechte toegekend aan het pand. b. De briefschrijver vraagt zich af of het onderzoek naar cultuurhistorische waarden wel goed is uitgevoerd. Gezien in het onderzoek staat vermeld dat omwille van de tijd een selectieve onderzoeksmethode is toegepast. c. Het aanlegvergunningenstelsel behorende bij de beeldbepalende panden belemmert een normaal gebruik van gronden en opstallen. d. Het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan De Pas 2008 was onzorgvuldig gelet op het gebrek aan onderzoek ten aanzien van de toen opgenomen aanduiding cultuurhistorische waarden. e. De briefschrijver van mening dat hij/zij een vergoeding moet krijgen voor de kosten die hij/zij gemaakt heeft in het kader van het bestemmingsplan De Pas a. De gemeente is van mening dat het onderzoek van de briefschrijver de beeldbepalende waarde van het pand onderschrijft. En dat een bescherming en waar mogelijk versterking van het beeldbepalende karakter noodzakelijk is. Onder 3. Waardestelling van dit onderzoek staat onder andere dat het pand markant gelegen is op de scherpe hoek van twee straten. Daarbij staat dat gezien de aanvulling van latere bebouwing het pand niet meer de ruimte heeft die het verdient. b. Het onderzoek Quickscan Cultuurhistorische Waarden is goed uitgevoerd. De uitvoerders van het onderzoek werken volgens de richtlijnen van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed. De

12 omschrijving selectief duidt op het feit dat niet gekeken is naar het interieur en bij eventuele aanwijzing voor monument nog nader onderzoek nodig zou zijn. c. De bescherming van beeldbepalende panden is inmiddels vastgelegd in de Erfgoedverordening van de gemeente Doetinchem. In het bestemmingsplan De Pas 2010 is zodoende geen bescherming meer noodzakelijk. Het aanlegvergunningenstelsel zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan De Pas 2010 komt daarmee te vervallen. d. Het 1 e ontwerpbestemmingsplan De Pas 2008 is hier niet aan de orde. e. Voor een vergoeding van de kosten is geen wettelijke basis aanwezig. Het is een vrijwillige keuze van de briefschrijver om een onderzoek te laten uitvoeren. 9. H. Grootjans De zienswijze is ingediend buiten de termijn van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan De Pas De zienswijze wordt daarom buiten beschouwing gelaten. 10. A.W.A. Ketz De zienswijze is ingediend buiten de termijn van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan De Pas De zienswijze wordt daarom buiten beschouwing gelaten. 11. Familie De Weert De zienswijze is ingediend buiten de termijn van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan De Pas De zienswijze wordt daarom buiten beschouwing gelaten.

TERNEUZEN Bestemmingsplan Terneuzen Centrum

TERNEUZEN Bestemmingsplan Terneuzen Centrum TERNEUZEN Bestemmingsplan Terneuzen Centrum Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen INHOUD 1. Inleiding 1.1. Procedure 1.2. Leeswijzer 2. Zienswijzen 2.1. Overzicht ingebrachte zienswijzen

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek

Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek Definitieve nota: 9 december 2009 Inhoud plan Het ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Wehl 2008

Nota van Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Wehl 2008 Nota van Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Wehl 2008 Definitieve nota: 30 november 2009 / FO Inhoud plan Dit ontwerpbestemmingsplan betreft de gronden van het dorp Wehl die gelegen zijn tussen de spoorlijn

Nadere informatie

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied GEMEENTE BERGEN OP ZOOM 1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied t.b.v. Bestemmingswijziging Zandstraat 134/134a Status: Vastgesteld INHOUDSOPGAVE Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding,

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST REACTIENOTA ZIENSWIJZE(N) ONTWERPBESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST 1. INLEIDING 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN + REACTIE 3. VOORSTEL 4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Reactienota zienswijze Dorpsstraat 13 en 15, de Smederij

Reactienota zienswijze Dorpsstraat 13 en 15, de Smederij Reactienota zienswijze Dorpsstraat 13 en 15, de Smederij gemeente Baarn Programma Fysiek Domein April 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan... 3 1.2 Procedure...

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. "Bedrijventerreinen 2015"

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. Bedrijventerreinen 2015 NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN "Bedrijventerreinen 2015" Gemeente Strijen 17-06--2015 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 2. Resultaten zienswijzen... 6 3. s naar aanleiding van zienswijzen...11

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening

Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening Onderwerp Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening Portefeuillehouder Collegevergadering Raadsvergadering Adam Elzakalai Steller Jolanda

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg Het ontwerpbestemmingsplan Zegheweg heeft gedurende zes weken voor een ieder ter visie gelegen, van 19 december 2012 tot en

Nadere informatie

gemeente Heusden bestemmingsplan Oudheusden Oudheusden Zienswijzennota

gemeente Heusden bestemmingsplan Oudheusden Oudheusden Zienswijzennota gemeente Heusden bestemmingsplan Oudheusden Oudheusden Zienswijzennota 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Beantwoording van zienswijzen 2.1. Schreuder & Zn. 4 2.2. Defensie 4 2.3. De Stille Weide

Nadere informatie

Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7. Gemeente Veghel

Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7. Gemeente Veghel Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7 Gemeente Veghel Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7 Gemeente Veghel Rapportnummer: 211X07057.079344_1

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

De inspraakreactie is op 3 augustus 2009 bij de gemeente binnengekomen. De inspraakreactie is binnen de aangegeven termijn ingediend.

De inspraakreactie is op 3 augustus 2009 bij de gemeente binnengekomen. De inspraakreactie is binnen de aangegeven termijn ingediend. Beantwoording zienswijze 1. Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel. De inspraakreactie is op 3 augustus 2009 bij de gemeente binnengekomen. De De inspraakreactie richt zich op de A-watergang

Nadere informatie

Reactienota. Voorontwerp bestemmingsplan Nieuwland Gemeentelijke reactie op inspraakreacties; Ambtelijke wijzigingen.

Reactienota. Voorontwerp bestemmingsplan Nieuwland Gemeentelijke reactie op inspraakreacties; Ambtelijke wijzigingen. Gemeente Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Reactienota Voorontwerp bestemmingsplan Nieuwland 2016 Gemeentelijke reactie op inspraakreacties;

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/57677 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning Wijkerbaan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien de aanvraag

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Overzicht belangrijkste wijzigingen* In dit overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening bestemmingsplan Wonen. Algemeen

Nota van beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening bestemmingsplan Wonen. Algemeen 1 Ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening bestemmingsplan Wonen Algemeen Periode van terinzagelegging Het ontwerpbesluit heeft met ingang van 15 februari 2014 gedurende 6 weken (tot en met 28 maart)

Nadere informatie

TERNEUZEN. Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening. Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen

TERNEUZEN. Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening. Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen TERNEUZEN Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen Inhoud 1. Inleiding 1.1. Procedure 1.2. Leeswijzer 2. Zienswijzen 2.1. Overzicht ingebrachte

Nadere informatie

Regels, behorende bij "1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg

Regels, behorende bij 1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg Regels, behorende bij "1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg Opdrachtgever: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Rapport Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum. 23 januari 2014

Rapport Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum. 23 januari 2014 Rapport Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum 23 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 Procedure ontwerpbestemmingsplan 3. Samenvatting en beantwoording 4. Aanpassingen 4.1 Aanpassingen

Nadere informatie

Bijlage: Achtergronden Boerenbond

Bijlage: Achtergronden Boerenbond Bijlage: Achtergronden Boerenbond Convenant Boerenbond... 2 Overzicht bestemmingsplanen voor locatie Boerenbond...2 Voorbereidingsbesluiten... 2 Bestemmingsplan Stationsstraat/Haspelweg... 2 Stand van

Nadere informatie

Rapport. Kantoorgebouw. voorbeeld quickscan herbestemming

Rapport. Kantoorgebouw. voorbeeld quickscan herbestemming Rapport Kantoorgebouw voorbeeld quickscan herbestemming 1 INHOUDSOPGAVE 3 Basisgegevens 2 4 Bestemmingsplan 6 Aanvullend beleid 8 Verbouwmogelijkheden 11 Overzichtstabel procedures BASISGEGEVENS 3 Verkoopinformatie:

Nadere informatie

9.2.1 Algemene bouwregels Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

9.2.1 Algemene bouwregels Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: Artikel 9 Gemengd 9.1 Bestemmingsomschrijving 9.2 Bouwregels 9.3 Specifieke gebruiksregels 9.4 Afwijken van de gebruiksregels 9.1 Bestemmingsomschrijving De voor "Gemengd" aangewezen gronden zijn bestemd

Nadere informatie

Nota zienswijzen 1 e herziening Kernen Roerdalen ( Veegplan )

Nota zienswijzen 1 e herziening Kernen Roerdalen ( Veegplan ) Nota zienswijzen 1 e herziening Kernen Roerdalen ( Veegplan ) Gemeente Roerdalen, Maart 2016 Pagina 1 Inhoud A. Overzicht van de ontvangen zienswijzen B. Beoordeling ontvankelijkheid C. Inhoudelijke beoordeling

Nadere informatie

Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Hoogspanning Zuid 1 Inleiding a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

ZIENSWIJZENREACTIENOTA

ZIENSWIJZENREACTIENOTA ZIENSWIJZENREACTIENOTA Bestemmingsplan Eiveko Inleiding Om de bouw van 31 woningen en 6 kavels voor woon-werken mogelijk te maken aan de Wolbes Landen 1 (voormalig Eiveko-terrein) is een bestemmingsplan

Nadere informatie

Zienswijzennota. Bestemmingsplan West I en II. Gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum: 7 november 2014 GemHG\Intern\16962 Zaaknr: HG 19608

Zienswijzennota. Bestemmingsplan West I en II. Gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum: 7 november 2014 GemHG\Intern\16962 Zaaknr: HG 19608 Zienswijzennota Bestemmingsplan West I en II Gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum: 7 november 2014 GemHG\Intern\16962 Zaaknr: HG 19608 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Status zienswijzennota 1.2 Procedure bestemmingsplan

Nadere informatie

NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTELIJKE AANPASSINGEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN STATIONSSTRAAT-HASPELWEG, 1 E HERZIENING GEMEENTE DEURNE

NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTELIJKE AANPASSINGEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN STATIONSSTRAAT-HASPELWEG, 1 E HERZIENING GEMEENTE DEURNE NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTELIJKE AANPASSINGEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN STATIONSSTRAAT-HASPELWEG, 1 E HERZIENING GEMEENTE DEURNE 1 september 2015 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding 5 2 Zienswijze(n) 7 3

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0038295 Vaststelling bestemmingsplan Hoofddorp Oud West en Pax

Raadsvoorstel 2015.0038295 Vaststelling bestemmingsplan Hoofddorp Oud West en Pax gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015.0038295 Adam Elzakalai Henny Grootveld 1 september 2015 1. Samenvatting Wat willen we

Nadere informatie

8 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Binnenstad

8 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Binnenstad GEMEENTE BERGEN OP ZOOM 8 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Binnenstad tbv splitsing in gestapelde woningen INHOUDSOPGAVE Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel wijzigingsplan 1.2 Ligging

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

Notitie vaststelling uitgangspunten bestemmingsplannen "Woonwijken Zuidoost", "Woonwijken Zuid en West" en "Woonwijken Noordoost".

Notitie vaststelling uitgangspunten bestemmingsplannen Woonwijken Zuidoost, Woonwijken Zuid en West en Woonwijken Noordoost. Notitie vaststelling uitgangspunten bestemmingsplannen "Woonwijken Zuidoost", "Woonwijken Zuid en West" en "Woonwijken Noordoost". Inleiding De gemeente werkt aan de actualisering van de bestaande bestemmingsplannen.

Nadere informatie

Nota zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan De Marken en Sportvelden Oost

Nota zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan De Marken en Sportvelden Oost Nota zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan De Marken en Sportvelden Oost 1. Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 juni 2014 ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan De Marken

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892]

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892] ~Q~ ~A~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 39892] Aantal bijlagen: - 5 - Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het verbouwen van de begane grond tot twee winkelunits

Nadere informatie

Dit bestemmingsplan is voornamelijk conserverend van aard, maar een drietal ontwikkelingen wordt mogelijk gemaakt, te weten:

Dit bestemmingsplan is voornamelijk conserverend van aard, maar een drietal ontwikkelingen wordt mogelijk gemaakt, te weten: Rotterdam, 18 mei 2010. Vergaderïnsg van SEP. 2010 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan "Tarwewijk". Aan de Gemeenteraad. Het bestemmingsplan "Tarwewijk" is opgesteld in het kader van de actualisatie

Nadere informatie

'Omgevingsvergunning Kerkdriel 2013, Mgr. Zwijsenplein 17-21*. NL.IMRO.0263.OV0009-VG01

'Omgevingsvergunning Kerkdriel 2013, Mgr. Zwijsenplein 17-21*. NL.IMRO.0263.OV0009-VG01 m m^^k ib^^/ ^^ ^^ MAASD1L& OMGEVINGSVERGUNNING 'Omgevingsvergunning Kerkdriel 2013, Mgr. Zwijsenplein 17-21*. NL.IMRO.0263.OV0009-VG01 Gemeente Maasdriel Burgemeester en Wethouders hebben op 31 oktober

Nadere informatie

Moerdijk. Woonwijken Zevenbergen. nota zienswijzen 170900.13925.00 08-02-2012. drs. W. Kraaijeveld. auteur(s):

Moerdijk. Woonwijken Zevenbergen. nota zienswijzen 170900.13925.00 08-02-2012. drs. W. Kraaijeveld. auteur(s): Moerdijk Woonwijken Zevenbergen nota zienswijzen identificatie planstatus projectnummer: datum: 170900.13925.00 08-02-2012 projectleider: opdrachtgever: mw. mr. C.T. Ploeger gemeente Moerdijk auteur(s):

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 195.12171.01 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 195.12171.01 Rotterdam / Middelburg Bijlage 6 Nota inspraak Adviesbureau RBOI 195.12171.01 Rotterdam / Middelburg Eindverslag inspraak Voorontwerpbestemmingsplan Reeuwijk-Brug I Inleiding De mogelijkheid tot het geven van inspraak over

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Bestemmingsplan : Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Datum vaststelling raad :

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

TE KOOP. Beekstraat 26, 7311 LG Apeldoorn. Vraagprijs ,- kosten koper

TE KOOP. Beekstraat 26, 7311 LG Apeldoorn. Vraagprijs ,- kosten koper TE KOOP Beekstraat 26, 7311 LG Vraagprijs 120.000,- kosten koper Omschrijving In het kernwinkelgebied gelegen winkelruimte met verhuurde bovenwoning, nader te splitsen erf en ondergrond. Gunstig gelegen

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA. Bestemmingsplan Bezemronde 3, kernen

ZIENSWIJZENNOTA. Bestemmingsplan Bezemronde 3, kernen ZIENSWIJZENNOTA Bestemmingsplan Bezemronde 3, kernen januari 2017 1 Het ontwerp van het bestemmingsplan Bezemronde 3, kernen heeft van donderdag 23 juni 2016 tot en met woensdag 3 augustus 2016 ter inzage

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kern Haaften Bundeling van ingekomen zienswijzen

Bestemmingsplan Kern Haaften Bundeling van ingekomen zienswijzen Bestemmingsplan Kern Haaften Bundeling van ingekomen zienswijzen Nr. Inspreker (+adviseur) Reactie Antwoord Gevolg 1. Inspreker 1 Verzoekt om bevestiging van de vigerende bestemmingen van het te ontwikkelen

Nadere informatie

VERSLAG INGEDIENDE ZIENSWIJZEN. ontwerp bestemmingsplan Maaskernen

VERSLAG INGEDIENDE ZIENSWIJZEN. ontwerp bestemmingsplan Maaskernen VERSLAG INGEDIENDE ZIENSWIJZEN ontwerp bestemmingsplan Maaskernen Januari 2009 I. INLEIDING De huidige planologische regeling voor het bestemmingsplan Maaskernen wordt op dit moment gevormd door 21 verschillende

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM BEEK EN DONK 1 E HERZIENING GEMEENTE LAARBEEK. 28 januari 2016 vastgesteld

BESTEMMINGSPLAN KOM BEEK EN DONK 1 E HERZIENING GEMEENTE LAARBEEK. 28 januari 2016 vastgesteld BESTEMMINGSPLAN KOM BEEK EN DONK 1 E HERZIENING 28 januari 2016 vastgesteld 51-017 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2 Plangebied... 6 1.3 Vigerend bestemmingsplan...

Nadere informatie

Raad-2009-087. Disnummer: 111093. Onderwerp: Bestemmingsplan Kloosterkwartier. Meegestuurde stukken: Geen

Raad-2009-087. Disnummer: 111093. Onderwerp: Bestemmingsplan Kloosterkwartier. Meegestuurde stukken: Geen Raad-2009-087 Disnummer: 111093 Onderwerp: Bestemmingsplan Kloosterkwartier Meegestuurde stukken: Geen Ter inzage liggende stukken: 1. Ontwerpbestemmingsplan 2. Raadsbesluit inzake krediet Kloosterkwartier

Nadere informatie

Reactienota Zienswijzen. Bestemmingsplan Havenkwartier

Reactienota Zienswijzen. Bestemmingsplan Havenkwartier Reactienota Zienswijzen Bestemmingsplan Havenkwartier Gemeente Deventer mei 2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 ZIENSWIJZEN... 3 1.2 LEESWIJZER... 4 2 ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN... 5 2.1 INGEDIENDE

Nadere informatie

Gemeente Olst-Wijhe. bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels

Gemeente Olst-Wijhe. bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels Gemeente Olst-Wijhe bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels Olst-Wijhe, 7 augustus 2009 Planidentificatienummer: NL.IMRO.1773.BP2009004002-0301 Toelichting augustus 2009 NL.IMRO.1773.BP2009004002-0301

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kennispark 2013

Bestemmingsplan Kennispark 2013 Bestemmingsplan Kennispark 2013 Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen (Geanonimiseerde versie en derhalve geschikt voor digitale verspreiding) Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

CONCEPT t.b.v. ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan

CONCEPT t.b.v. ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan CONCEPT t.b.v. ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015/ Adam Elzakalai H. Grootveld 1. Samenvatting Wat willen

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg 163 Artikel 6 Centrum 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt; b.

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1. Hoofdstuk 2 Bestemmingregels 2 Artikel 2 Herziening van de regels 2

Inhoudsopgave 1. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1. Hoofdstuk 2 Bestemmingregels 2 Artikel 2 Herziening van de regels 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Hoofdstuk 2 Bestemmingregels 2 Artikel 2 Herziening van de regels 2 Hoofdstuk 3 Algemene regels 6 Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

1e partiële herziening Hoofdwinkelcentrum

1e partiële herziening Hoofdwinkelcentrum 1e partiële herziening Hoofdwinkelcentrum Huizen bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0406.BPHWC2011H01-VG01 03-04-2014 ontwerp 26-06-2014 vastgesteld projectnummer:

Nadere informatie

Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P

Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding 16 juli 2013

Nadere informatie

WIJZIGINGEN ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

WIJZIGINGEN ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan WIJZIGINGEN ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan OTTERLO vastgesteld door de raad van de gemeente Ede op 15 december 2011 Inleiding Het ontwerp-bestemmingsplan Otterlo is op drie onderdelen aangepast:

Nadere informatie

Bedrijfswoningen Ten aanzien van de in lid 11.1 genoemde functie bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: a.

Bedrijfswoningen Ten aanzien van de in lid 11.1 genoemde functie bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: a. Vr;ffedim-it Artikel 11. Gemengde doeleinden (GD) 4 11.1. Doeleindenomschrijving De gronden die op de kaart zijn aangewezen voor Gemengde doeleinden (GD) zijn bestemd voor: ter plaatse van de aanduiding

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik

Gemeente Woerden. Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik Gemeente Woerden Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik Verantwoording Titel Toetsing aan de wijzigingsregels ten behoeve van het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel Teckop

Nadere informatie

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan Mgr. van de

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 6 augustus 2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Vaststelling Bestemmingsplan Bedrijventerreinen R.P. Hendriks Raadsvergadering

Nadere informatie

GEMEENTE GRAAFSTROOM. Bestemmingsplan Buitengebied Graafstroom 1e herziening reparatie. Toelichting

GEMEENTE GRAAFSTROOM. Bestemmingsplan Buitengebied Graafstroom 1e herziening reparatie. Toelichting GEMEENTE GRAAFSTROOM Bestemmingsplan Buitengebied Graafstroom 1e herziening reparatie Toelichting NL.IMRO.0693.BuitengebiedGRM-VG01/ Vastgesteld Projectnr. 088-008 / 25 juni 2012 BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

WIERINGA ADVOCATEN. TEVENS PER TELEFAX: 023-522 55 66 Totaal aantal pagina's: 3

WIERINGA ADVOCATEN. TEVENS PER TELEFAX: 023-522 55 66 Totaal aantal pagina's: 3 WIERINGA ADVOCATEN TEVENS PER TELEFAX: 023-522 55 66 Totaal aantal pagina's: 3 Herengracht 425-429 1017 BR Amsterdam [+31] (0)20-624 68 ii [+31] (0)20-627 22 78 www.wieringa.nl F. van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

TE KOOP MULTIFUNCTIONEEL PAND Smetsakker 47 - Eindhoven. Vraagprijs: 349.000,- k.k www.reliplan.nl

TE KOOP MULTIFUNCTIONEEL PAND Smetsakker 47 - Eindhoven. Vraagprijs: 349.000,- k.k www.reliplan.nl TE KOOP MULTIFUNCTIONEEL PAND Smetsakker 47 - Eindhoven Vraagprijs: 349.000,- k.k www.reliplan.nl Object Ligging - De locatie is gelegen aan de Smetsakker 47 Eindhoven. Gelegen in een woonomgeving in het

Nadere informatie

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM. Bestemmingsplan. Reparatieplan Groene Gordijn. Status: ONTWERP

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM. Bestemmingsplan. Reparatieplan Groene Gordijn. Status: ONTWERP GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bestemmingsplan Reparatieplan Groene Gordijn. Status: ONTWERP 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. DOEL EN OPZET BESTEMMINGSPLAN... 3 1.1 AANLEIDING EN DOEL... 3 1.2 LIGGING EN BEGRENZING

Nadere informatie

Nota Van Beantwoording

Nota Van Beantwoording Nota Van Beantwoording Zienswijzen en wijzigingen Bestemmingsplan Julianadorp Noord 2009 d.d. 5 januari 2011 28 februari 2011 Nota van Beantwoording zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan Julianadorp

Nadere informatie

Zienswijzen nota. Gemeente Epe. bestemmingsplan "Wissel Schaveren Correctieve Herziening" Anonieme versie

Zienswijzen nota. Gemeente Epe. bestemmingsplan Wissel Schaveren Correctieve Herziening Anonieme versie Gemeente Epe Zienswijzen nota bestemmingsplan "Wissel Schaveren Correctieve Herziening" Anonieme versie Zienswijzen nota. 2013-00607 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll nhoudsopgave

Nadere informatie

Wonen. 1.2 Bouwregels

Wonen. 1.2 Bouwregels 1 Wonen 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor Wonen - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woonhuizen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige

Nadere informatie

Woondoeleinden 2 (W2)

Woondoeleinden 2 (W2) Artikel 4 Woondoeleinden 2 (W2) 4.1 Doeleindenomschrijving De op de plankaart voor Woondoeleinden 2 (W2) aangewezen gronden zijn bestemd voor de volgende doeleinden: a wonen; b aan huis verbonden beroepen;

Nadere informatie

Nota van zienswijzen bestemmingsplan Houtwegen, Waterwegen en Westertuinen

Nota van zienswijzen bestemmingsplan Houtwegen, Waterwegen en Westertuinen Nota van zienswijzen bestemmingsplan Houtwegen, Waterwegen en Westertuinen projectnr. 234792 revisie 2 auteur(s) S.W. Jordaan MSc. mr. drs. K.E. van Dijk Opdrachtgever Gemeente Heemskerk Postbus 1 1960

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' zijn de gronden tevens bestemd voor langzaam verkeersdoeleinden.

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' zijn de gronden tevens bestemd voor langzaam verkeersdoeleinden. Artikel 21 Wonen 21.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen met de bijbehorende voorzieningen, zoals tuinen, erven, parkeervoorzieningen, watergangen waterretentievoorzieningen

Nadere informatie

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat:

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat: Artikel 8 Wonen - 2 8.1 Bestemmingsomschrijving 8.2 Bouwregels 8.3 Nadere eisen 8.4 Afwijking van de bouwregels 8.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

25. De heer J. de Bruin, Gouwsluiseweg 68B, 2405 XS Alphen aan den Rijn

25. De heer J. de Bruin, Gouwsluiseweg 68B, 2405 XS Alphen aan den Rijn Conclusie Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Van Eijk over de woonbestemming voor het perceel tussen Westkanaalweg 109 en 111 We handhaven daar de centrumbestemming. We zijn het deels

Nadere informatie

Zienswijzenverslag bestemmingsplan Het Bleekveld.

Zienswijzenverslag bestemmingsplan Het Bleekveld. Zienswijzenverslag bestemmingsplan Het Bleekveld. Gemeente Enschede Afdeling Bestemmingsplannen Juni 2014 Het ligt in de bedoeling om op een reeds langdurig braakliggende locatie aan de Haaksbergerstraat,

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst / proj. directie rob afdeling gbo steller Wendy Hensema onderwerp vaststellen bestemmingsplan Bloemendaal telefoon 0182-588661 voorstelnummer

Nadere informatie

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a Zienswijzennota Bestemmingsplan Croddendijk 5a April 2015 Zienswijzennota april 2015 1 1. Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2014 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Reactienota Zienswijzen. Bestemmingsplan Actualisering Overige bestemmingsplannen

Reactienota Zienswijzen. Bestemmingsplan Actualisering Overige bestemmingsplannen Reactienota Zienswijzen Bestemmingsplan Actualisering Overige bestemmingsplannen Gemeente Deventer Augustus 2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 ONTWERPBESTEMMINGSPLAN... 3 LEESWIJZER... 4 2 ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Regels. Kenmerk: R05

Regels. Kenmerk: R05 Regels Kenmerk: 1581-06-R05 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Wonen 4 Hoofdstuk 3 Algemene regels

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009 Bestemmingsplan Zuidpolder-Oost derde partiële herziening 2009 Gemeente Edam-Volendam Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2010 Inhoud toelichting 1. Inleiding 1.1 Vigerende bestemmingsplannen

Nadere informatie

Zienswijzen op Ontwerp Zijdelwaard (augustus 2010) Gemeente Uithoorn augustus 2010

Zienswijzen op Ontwerp Zijdelwaard (augustus 2010) Gemeente Uithoorn augustus 2010 Zienswijzen op Ontwerp Zijdelwaard (augustus 2010) Gemeente Uithoorn augustus 2010 Voor het ontwerp bestemmingsplan Zijdelwaard heeft een ieder in de periode van 28 mei 2010 t/m 8 juli 2010 de gelegenheid

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

8. Bijlagen 8.1 BIJLAGE 1 GEBRUIKTE AFKORTINGEN. Hieronder zijn de meest gebruikte afkortingen en hun betekenis weergegeven.

8. Bijlagen 8.1 BIJLAGE 1 GEBRUIKTE AFKORTINGEN. Hieronder zijn de meest gebruikte afkortingen en hun betekenis weergegeven. 73 8. Bijlagen 8.1 BIJLAGE 1 GEBRUIKTE AFKORTINGEN Hieronder zijn de meest gebruikte afkortingen en hun betekenis weergegeven. Wro: Wet ruimtelijke ordening Bro: Besluit ruimtelijke ordening AMK: Archeologische

Nadere informatie

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO-14-2000 Geachte Burgemeester en Wethouders, Recentelijk is een vergunning aangevraagd, voor de uitbreiding van

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling "Partiële

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Park Beelland te Heesch

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Park Beelland te Heesch Nota zienswijzen Bestemmingsplan Park Beelland te Heesch Nota zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Park Beelland te Heesch Voorliggende Nota zienswijzen heeft betrekking op de ontwerp bestemmingsplan Park

Nadere informatie

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/65824 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning *2010/65824* 2010/65824 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente VOORST d.d. 27 december 2016 Nr. Z-HZ_WABO-2016-0976 Mij bekend, De Secretaris Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Buitengebied West, 1 e herziening. Ontwerp

Bestemmingsplan. Buitengebied West, 1 e herziening. Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied West, 1 e herziening Ontwerp 2 Toelichting 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Op 14 oktober 2015 heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk het bestemmingsplan Buitengebied West

Nadere informatie

Artikel 16 Woongebied

Artikel 16 Woongebied blad -1- Artikel 16 Woongebied 16.1 Bestemmingsomschrijving De voor Woongebied aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen met bijbehorende voorzieningen zoals tuinen en erven, alsmede aan huis verbonden

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET RAADSVOORSTEL INZAKE HET BEZWAARSCHRIFT TEGEN HET VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET BEDRIJVENTERREIN KOPPELING DE SCHAFT

BIJLAGE BIJ HET RAADSVOORSTEL INZAKE HET BEZWAARSCHRIFT TEGEN HET VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET BEDRIJVENTERREIN KOPPELING DE SCHAFT Bijlage bij nr. 2006-151 BIJLAGE BIJ HET RAADSVOORSTEL INZAKE HET BEZWAARSCHRIFT TEGEN HET VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET BEDRIJVENTERREIN KOPPELING DE SCHAFT Onderwerp Bezwaarschrift van Van Riet en Associees,

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 juli 2013 tot en met 13 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen in het Compagnieshuis,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

HOOFDSTUK 1 INLEIDING TOELICHTING HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Op 19 december 2013 heeft de gemeenteraad van Soest het bestemmingsplan Landelijk gebied vastgesteld. Het perceel aan Birkstraat 148 heeft op basis van

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

Parafen met datum. Financial control Juridisch control

Parafen met datum. Financial control Juridisch control Onderwerp: Herziening bestemmingsplan Stadscentrum Voorgesteld besluit: 1. Instemmen met de nota waarin de reacties uit de inspraak en het vooroverleg van commentaar zijn voorzien; 2. Instemmen met het

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Nijmegen Oud West - 8 (Nachtegaalplein e.o.) Gemeente Nijmegen Afdeling Stadsontwikkeling Juni 2012

Zienswijzennota bestemmingsplan Nijmegen Oud West - 8 (Nachtegaalplein e.o.) Gemeente Nijmegen Afdeling Stadsontwikkeling Juni 2012 Zienswijzennota bestemmingsplan Nijmegen Oud West - 8 (Nachtegaalplein e.o.) Gemeente Nijmegen Afdeling Stadsontwikkeling Juni 2012 I. Inleiding Voor u ligt de zienswijzennota van het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie