Deel IV: Financieel kader en Investeringskader

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel IV: Financieel kader en Investeringskader"

Transcriptie

1 Deel IV: Financieel kader en Investeringskader

2 Deel IV: Financieel kader en Investeringskader Bij de economische ontwikkeling is cruciaal het aantrekken van investeringen, zowel lokaal als internationaal. De voorwaarde is uiteraard het scheppen van een investeringsvriendelijk klimaat. Dit houdt in dat alle wetgevingsproducten, die verband houden met het faciliteren van de private sector, geëvalueerd zullen worden en, waar nodig, aanpassingen zullen ondergaan. In elk geval is het de bedoeling dat binnen het raamwerk van de nationale strategie alles in het werk gesteld zal worden tot het ontplooien van commerciële activiteiten ter versterking van de economie van het land als geheel niet alleen te ondersteunen en te faciliteren, maar ook te stimuleren. Een planmatige aanpak, een stapsgewijze benadering dus, teneinde de nationale doelen te verwezenlijken, zal ter hand genomen worden. Alle beschikbare krachten (de human capital) zullen ingezet worden om deze planmatige aanpak succesvol te begeleiden, te ontwikkelen en te bewaken. Het in dit Ontwikkelingsplan geschetste investeringsscenario is gebaseerd op de economische ontwikkeling die wij als land teweeg moeten brengen om de uitdagingen die zich zullen aandienen het hoofd te bieden en een leefbare samenleving voor alle Surinamers te creëren. Niet alleen de overtuiging dat wij in staat zijn een historische bijdrage te leveren, maar ook een andere kijk op zaken alsook een nieuwe aanpak zijn hierbij dringend noodzakelijk. Bij de nieuwe aanpak staan enkele instituten alsook de economische samenwerking in partnerschap centraal voor vijf groepen: 1. de centrale overheid en parastatale instellingen; 2. internationale partners: bilateraal en multilateraal; 3. commercieel gerichte staatsbedrijven; 4. private nationale ondernemers en 5. private buitenlandse ondernemers. Het ligt in de bedoeling de noodzakelijke investeringen te plegen teneinde de doelen die wij ons gesteld hebben te realiseren. Los van het financieren van de groei uit eigen inspanningen zullen ook mogelijkheden op de nationale en internationale kapitaalmarkt bekeken worden. Voorts zal gebruikgemaakt worden van verschillede werkconstructies, onder andere in de sfeer van Public Private Partnerships. Dat Suriname voor grote uitdagingen staat, is voor een ieder duidelijk. Wij staan aan de vooravond van het uitvoeren van een ontwikkelingsprogramma dat ons land garanties moet bieden voor duurzame ontwikkeling gebaseerd op de objectieve mogelijkheden van ons land. Het doel van dit programma is om per saldo gedurende deze planperiode een reële economische groei van gemiddeld 6% per jaar te bereiken. Dat wil zeggen een groei van ons BBP van circa SRD (U$ 3.808) miljoen in 2011 naar circa SRD (U$ 5096) miljoen in 2016.Tevens wordt beoogd een groei van de werkgelegenheid met bijkans 5000 arbeidsplaatsen per jaar wat voor de planperiode neerkomt op bijkans arbeidsplaatsen, te bewerkstelligen in deze planperiode van 5 (vijf) jaren. Voor wat de economische groei betreft, zal de mijnbouwsector samen met energie 56% voor haar rekening nemen, terwijl de duurzame, hernieuwba- 226 Ontwikkelingsplan

3 re sector - agrarisch, bosbouw, industrie, bouwnijverheid en diensten - een aandeel van 44% binnen de groei bestrijkt. De werkgelegenheid zal bij het uitgewerkte scenario binnen de duurzame, hernieuwbare sectoren 68% zijn, terwijl mijnbouw en energie slechts 32% van de extra arbeidsplaatsen opleveren tegenover 56% van de investeringen. Wij stellen vast dat de mijnbouw- en energiesector voor elke dollar extra geïnvesteerd minder arbeidsplaatsen creëren dan de duurzame, hernieuwbare sectoren. Realiteitszin gebiedt echter aan te geven dat vanwege de financiële aantrekkelijkheid, snelle mijnbouwgroei en tijdelijk hoge exportprijzen, de mijnbouwsector in de komende jaren toonaangevend zal blijven en dus aantrekkelijk blijft voor private investeerders. Bovendien bieden de buitenlandse investeringen een hoge uitvoeringscapaciteit met snellere en gegarandeerde kansen op realisatie. De Regering aanvaardt daarom de uitdaging om 1) verdiensten vanuit de nu lucratieve mijnbouwsector goeddeels te kanaliseren naar de duurzame sectoren, waar nodig via, een reeds in dit Ontwikkelingsplan beschreven speciaal investeringsfonds en 2) stimuleringsmaatregelen te treffen teneinde potentiële investeerders aan te moedigen in ons land kapitaal aan te wenden voor de verdere ontwikkeling van de duurzame sectoren. Om de voorgenomen reële economische groei van gemiddeld 6% te bereiken, moet in de periode van een totale investering van circa SRD (U$ 6890) miljoen gepleegd worden waarvan circa 47% door de particuliere sector en circa 53% door de publieke sector opgebracht moet worden. Dit komt neer op bedragen van respectievelijk circa SRD (U$ 3238) miljoen en circa SRD (U$ 3652) miljoen. De particuliere sector investeert dus een bedrag van bijkans SRD (U$ 647) miljoen per jaar in deze planperiode. In de publieke sector gaat het om een bedrag van circa SRD (U$ 730) miljoen per jaar. Tabel 1. Cijfermatig overzicht van investeringen en resultaten per categorie koers srd:usd = 3,35:1 Groei Netto deviezen srd mln Groei Netto deviezen usd mln Investering srd mln Investering usd mln ICOR Groei BBP srd mln Groei BBP usd mln Invest. per arb.pl Groei werkgelegh. Infrastructuur , , (104) (31) Woningbouw , , (34) (10) Mijnbouw + Energie , , Duurzame fysieke produktie , , Commerciële diensten , , Niet-commerciële diensten , , TOTAAL , , Direct Productief % Infrastructuur % Sociaal % Gemiddeld/ jaar ,00 Mln/jr 5, Totaal Resultaat Investeringen per categorie en verwachte macro-economische effecten 4315 mln groei BBP 1288 mln groei BBP nw arbeidspl Mln Groei netto deviezen 915 Mln Groei netto deviezen Een belangrijke niet weg te denken factor bij het projecteren van de objectieve, potentiële mogelijkheden is ICOR, Incremental Capital Output Ratio (marginale kapitaalcoëfficiënt) Ö Ontwikkelingsplan

4 Deel IV: Financieel kader en Investeringskader Het is te verwachten dat de investeringen voornamelijk zullen worden gepleegd in de mijnbouwsector en de energiesector, als fundament van grote ontwikkelingsprojecten. Dit vanwege 1. de financieringskracht (DFI), 2. het hoge financiële rendement (exportprijzen), 3. de snellere en zekere uitvoeringscapaciteit. De nationale particuliere sector zal haar investeringen, vanwege de groei in de economie en vergroting van haar afzetmogelijkheden vanuit een gezonde commerciële inslag, in de komende tijd plegen uit, onder andere, eigen besparingen. Hetzelfde geldt voor buitenlandse ondernemingen hier te lande. Uiteraard zijn er uitdagingen die in deze beleidsperiode serieus bekeken moeten worden. Hier moeten wij absoluut niet aan voorbijgaan, omdat het gaat om kritische succesfactoren. De volgende tabel geeft aan welke de investeerders zijn die een rol moeten vervullen, naar welke sectoren de investeringen kunnen gaan, hoe de financiering moet plaatsvinden en wat de uitvoeringskracht van de genoemde sectoren en organisaties is. Vermeldenswaard hierbij is dat de private sector en de aan de overheid verbonden sterke commerciële bedrijven: (1) in staat zijn de noodzakelijke investeringen te plegen en (2) de uitvoeringscapaciteit hebben ontwikkelingsprogramma s voor het verbeteren en het vergroten van de verdiencapaciteit succesvol ter hand te nemen. Voor wat de investeringen en de uitvoeringskracht vanuit de centrale overheid en de commercieel minder aantrekkelijke productie betreft, zal de financiering zo evenwichtig mogelijk plaatsvinden, terwijl er door middel van fiscale faciliteiten, training, opleidingen, monitoring een op de ontwikkeling toegespitst beleid zal worden uitgevoerd. Het is de overheid ernst om in samenspraak met en met de ondersteuning van de daartoe deskundige en toegeruste nationale organisaties en financieringsinstituten alsook internationale organisaties en financieringsinstituten, de kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen bij het aantrekken van kapitaal tegen een redelijke rentevoet. Voorts zullen voorzieningen getroffen worden om de nationale private investeringen in de duurzame sectoren, zoals de agrarische sector, de bosbouwsector, duurzame mijnbouw (water, steenslag), de industrie en de toerismesector te stimuleren. Een pakket aan stimuleringsmaatregelen is in voorbereiding teneinde de nodige investeringen ook vanuit de particuliere sector een goede kans te bieden. Voor een goede beeldvorming presenteren wij een overzicht van investeringen noodzakelijk vanuit de overheid, de staatsondernemingen, de nationale private ondernemingen en buitenlandse ondernemingen. 228 Ontwikkelingsplan

5 INVESTERINGEN :OORSPRONG, SECTOR EN FINANCIERINGSVORM (bedragen in mln en koers srd:usd = 3,35:1) Centrale Overheid, vnl. Infrastr + Staatsondernemingen Nationale private ondernemingen Buitenlandse ondernemingen DFI Totaal in Mln srd Totaal in Mln usd Mining Energy srd usd srd usd srd usd srd usd srd usd Mijnbouw & Goud, Steenslag, Hydro-energie Energy Water, Overige Goud/ Bauxiet Agrar & Bosbw Rijst, fruit, groente, vee, vis, bosbescherming Agrarisch Rijst, Fruit, Vee enz Agrarisch / Bosbouw NRB industrie Industrie hallen Voedsel Textiel textiel metaal voedsel etc Woningbouw Eigen inbr X Buitenlandse familie & Overheidsleningen $ bedr Telecommun. TAS Telecom buitenlandse telecomm. Organisaties Transport Wegen 400/ Bruggen Havens Transport Privaat vervoer DP World Overige Commerc.dienst Niet-commerc. Diensten 0 Media/ Toerisme Media enz Horeca/ tours /banken enz Gezondheidsz 100/ Onderwijs Veiligheid 50/ Overige Lokale NGO's sociale Buitenlandse NGO'S sector sociale sector Totaal Gemidd. per jaar als % van totaal 28% 28% 26% 26% 10% 10% 37% 37% 100% 100% $ Nat.besparing $ DFI $ 155 schenking $1.880 leningen= $1.400M + $480M Opmerkingen : 53% overheid 47% priv. sector Ongedekt voor $1400M=$ $375 overh besp - $ 1280 MLN gedekt aardolie en $125 agrarisch $1.400 Mln staatsl $480 Mln leningen staatsbedr Gedekt door private besparingen zeer geringe private besp door spaarlek DFI heeft groot aandeel en financieringscapaciteit zeer hoge DFI nog exclusief offshore olie! 34% national e bespari ngen 37% Afgeleid uit het voorgaande volgt hierna een overzicht van de geraamde investeringen van de centrale overheid en diverse staatsondernemingen. Hierbij zijn de investeringen van de particuliere organisaties en buitenlandse ondernemingen buiten beschouwing gelaten. De Regering zal naast haar eigen besparingen (lopende staatsontvangsten minus lopende staatsuitgaven) haar eigen investeringen ter hand nemen: 1.door middel van leningen en eventueel barter deals met nationale en internationale financieringsinstellingen en 2. Door, middel van het treffen van maatregelen om Suriname investeringsvriendelijk te maken voor onder andere, de particuliere sector en de aan de overheid verbonden sterke marktleiders. Volgens de gepresenteerde cijfers zal een bedrag van circa SRD (U$ 1900) miljoen door de centrale overheid worden geïnvesteerd, waarvan circa SRD (U$ 1400) miljoen aangetrokken zal worden via leningen. Aannemelijk is, dat Suriname in de komende vijf jaar aan schenkingen circa SRD 134 (U$ 40) miljoen per jaar kan ontvangen, wat neerkomt op circa SRD 670 (U$ 200) miljoen voor de vijfjarige periode. Hoewel het een niet eenvoudige opgave is, moet ons land in staat zijn gedurende deze periode een bedrag van SRD (U$ 300) miljoen aan eigen besparingen ten gunste te brengen van de nationale ontwikkeling. De totaal geraamde schenkingen en de geraamde besparingen moeten dus uitkomen op een bedrag van circa SRD (U$ 500) miljoen. Ontwikkelingsplan

6 Deel IV: Financieel kader en Investeringskader Lijst van geraamde investeringen van de centrale overheid en van diverse staatsondernemingen in de periode (bedragen in miljoen en koers srd:usd = 3,35:1) Centrale overheid Staatsondernemingen srd usd srd usd Goudwinning & verwerking Energie/ Mijnbouw Aardolie on-shore Delfstoffen/ Verwerking Water en overige Thermische electriciteit Hydro-energie & overige Subtotaal Mining & Energy Agrarisch : Rijst fruit Overige Agrarisch Bosbouw (bosbeheer & -toezicht) Non-resource based industrie: industriehallen en zones Woningbouw : infra, pers. Woningen (11500 units X US$ /unit) Telecommunicatie Tas/ ICT Telecommunicatie Transport: wegen, bruggen, havens OW progr Transport Commerciële diensten (horecaf) Media Gezondheidszorg Onderwijs Veiligheid Overige: afwatering, vuilophaal Subtotaal Niet-commerciële diensten Totaal: US$ Mln Eigen besparing:totaal US$ Mln Aardolie/ Agrarisch Schenking: Totaal US$ 155 Mln Lening: Totaal US$ Mln Energie, Mijnbouw,Telecom,Tran 480 sport Uitgaande van de bovenstaande gegevens zal een bedrag van (SRD (U$ 1900) mln SRD (U$ 500) mln =) SRD (U$ 1400) miljoen het totaal te investeren bedrag van circa SRD (U$ 1900) miljoen completeren. Verder kan vastgesteld worden dat conform de Wet op de Staatsschuld en op basis van het huidige Bruto Binnenlands Product van circa SRD (U$ 3808) miljoen, rekening houdende met het leningenplafond voor internationale leningen van circa 35% van het BBP, thans circa SRD (U$ 1333) miljoen (0.35 x SRD (U$ 3808) miljoen) op de internationale kapitaalmarkt geleend mag worden, terwijl dat nationaal gaat om een bedrag van circa SRD (U$ 950) miljoen, 25% van het BBP dus. Als land hebben wij thans een buitenlandse leenruimte van circa SRD (U$ 663) miljoen, zijnde circa SRD (U$ 1333) miljoen minus de huidige buitenlandse schuld van circa SRD (U$ 670) miljoen, terwijl wij nationaal nog een leenruimte hebben van circa SRD (U$ 950) miljoen SRD (U$ 538) miljoen = SRD (U$ 461) miljoen. De totale huidige leenruimte, zowel nationaal als internationaal bedraagt dus circa SRD (U$ 663) miljoen + SRD (U$ 461) miljoen = SRD (U$ 1124) miljoen. Vanwege de groei van het Bruto Binnenlands Product met circa SRD (U$ 1288) miljoen gedurende zal de buitenlandse leenruimte, gedurende de planperiode toenemen met circa SRD (U$ 451) miljoen (0.35 x SRD (U$ 1288) miljoen groei BBP), terwijl nationaal een extra leenruimte van circa SRD (U$ 322) mln ontstaat; een totale extra leenruimte van circa SRD (U$ 773) mln dus. De regering 230 Ontwikkelingsplan

7 zal, op grond van het voorgaande, op zeer korte termijn deskundigen aanwijzen die de beoogde ontwikkeling zullen helpen sturen door middel van het toepassen van werkbare constructies die hun nut reeds in onze moderne wereld hebben bewezen. De Regering is vastbesloten om, los van de bekende constructies die mede de basis moeten leggen voor duurzame ontwikkeling, andere creatieve financieringsmodaliteiten serieus te bestuderen, zodat op verantwoorde wijze, rekening houdend met duurzaamheid en de belangen van de Surinaamse bevolking, de ontwikkeling ter hand genomen kan worden. Tot één van de reële mogelijkheden behoort het verruimen van de leenruimte van de Surinaamse overheid. Monitoring van dit in deze planperiode uit te voeren programma in de zin van aanpassingen plegen op grond van de gewijzigde objectieve omstandigheden, zowel nationaal als internationaal, is van enorm groot belang. De Regering zal daarom onder andere het Planbureau en alle andere verantwoordelijke instanties voor planning en monitoring van ontwikkelingsprojecten zodanig versterken, dat de voorgenomen transformatie correct ter hand genomen kan worden. Ontwikkelingsplan

8

Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE

Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016 Suriname in Transformatie EERSTE DRUK Bij deze wordt het Ontwikkelingsplan 2012-2016 Suriname in Transformatie openbaar

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSSTRATEGIE voor DUURZAME PRODUCTIE

ONTWIKKELINGSSTRATEGIE voor DUURZAME PRODUCTIE Hoofdstuk 3 ONTWIKKELINGSSTRATEGIE voor DUURZAME PRODUCTIE In de strategie voor duurzame ontwikkeling wordt de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen evenals goed ontwikkelde menselijke hulpbronnen

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitter, JAARREDE VAN ZIJNE EXCELLENTIE DESIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, IN VERBAND MET DE BEGROTINGSBEHANDELING 2013, 27 SEPTEMBER 2012 Voor wat de Jaarrede betreft, sta ik voor de

Nadere informatie

Regering van de Republiek Suriname

Regering van de Republiek Suriname Regering van de Republiek Suriname Publicatie van de Stichting Planbureau Suriname September 2013 INHOUDSOPGAVE TECHNISCHE NOTITIE BIJ JAARPLAN 2014... 1 BASISTABEL MACRO-ECONOMISCHE INDICATOREN 2008-2012...

Nadere informatie

de andere bank Inhoudsopgave

de andere bank Inhoudsopgave jaarverslag 2011 annual report 2011 2 jaarverslag 2011 goud, de koning der metalen, heeft niet alleen voordelen voor ons land. naast het economische gewin moeten de schadelijke gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD.1000

TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD.1000 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN. ONTWERP DE PRESIDENT

Nadere informatie

Werken aan toekomst, een aanvullend beleidsakkoord bij samen werken, samen leven.

Werken aan toekomst, een aanvullend beleidsakkoord bij samen werken, samen leven. Werken aan toekomst, een aanvullend beleidsakkoord bij samen werken, samen leven. De mondiale economische crisis stelt de Nederlandse samenleving voor een grote opgave. De gevolgen zijn groot en acuut.

Nadere informatie

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt begrijpt mensen Wat er ook gebeurt In 2010 is de aanzet gegeven voor een reclamecampagne met als thema FATUM begrijpt mensen. Deze activiteiten hebben enerzijds het karakter van een branding, anderzijds

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname.

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. JAARVERSLAG 2013 Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. In augustus 2013 organiseerde ons land voor de tweede keer het Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI. Dit is het grootste kunst-

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon: 471541 Fax : 410067 Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon:

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2011

DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 3 Betrokken Het thema van ons jaarverslag is de corporate value betrokken. Bij het kerstconcert 2011 heeft mevrouw ds. C. Tjon A San de bij

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears.

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. JAARVERSLAG 2013 2 jaarverslag 2013 Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. 3 Inhoudsopgave Een schets van de Finabank 04 Missie, visie en

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

4. AGENTSCHAPPEN. 2. Strategie en doelstellingen op hoofdlijnen

4. AGENTSCHAPPEN. 2. Strategie en doelstellingen op hoofdlijnen 4. AGENTSCHAPPEN SENTER 1. Missie Senter is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) dat overheidsbeleid uitvoert op het terrein van technologie, energie, milieu, export en internationale

Nadere informatie

Gennep, 15 januari 2013. Aan de gemeenteraad

Gennep, 15 januari 2013. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Gennep, 15 januari 2013 Met algemene stemmen is in uw vergadering van 10 december 2012 een motie van de VVD-fractie inzake bedrijventerrein De Brem aangenomen. Kort samengevat stelde

Nadere informatie

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD 1 Samenvatting Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord biedt een langetermijnperspectief

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012 Stabiliteitsprogramma Nederland CONCEPT april 2012 Consistentie met het Nationaal Hervormingsprogramma In het kader van de stroomlijning van het Europese semesterproces worden het Nationaal Hervormingsprogramma

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie