Bedrijven Investering Zone Plan Stichting BIZ Centrum Barendrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht"

Transcriptie

1 Bedrijven Investering Zone Plan Stichting BIZ Centrum Barendrecht

2 INHOUDSOPGAVE. INLEIDING CENTRUMMANAGEMENT IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT DE BIZ IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT WAAROM EEN BIZ? DE BIZ WETGEVING DE FINANCIERING VAN DE BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE EISEN AAN HET DRAAGVLAK ONDER BIJDRAGENPLICHTIGEN GEBIEDSAFBAKENING TERUGBLIK BIZ CENTRUM BARENDRECHT VISIE, DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN VISIE & DOELSTELLINGEN VOORGENOMEN ACTIVITEITEN BIJDRAGE VAN DE ONDERNEMERS IN HET BIZ-GEBIED 12 CENTRUM BARENDRECHT. 4.4 BEGROTING ORGANISATIE BIZ STICHTING BIZ CENTRUM BARENDRECHT ORGANISATIE STICHTING BIZ CENTRUM BARENDRECHT DUUR EN BEËINDIGING. 15 TOT SLOT. 16 BIJLAGE 1. WET OP BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE. 17 BIJLAGE 2. BEGROTING EN PROMOTIEPLAN BIJLAGE 3. BIJDRAGEPLICHTIGEN BIZ CENTRUM BARENDRECHT 40 PER 01/11/2014 BIJLAGE 4. ORGANOGRAM STICHTING BIZ CENTRUM BARENDRECHT. 45 BIJLAGE 5. BEGROTING BIJLAGE 6. STATUTEN (BIZ)STICHTING BIZ CENTRUM BARENDRECHT. 47 BIZ Plan Centrum Barendrecht

3 Inleiding In 2011 is door de ondernemers in het centrumgebied van Barendrecht een initiatief gestart om te komen tot de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ); e.e.a in samenwerking met de Gemeente Barendrecht. Het doel van deze vorm van samenwerken met de BIZ regeling als kader was (en is nog steeds) om binnen het betreffende gebied te komen tot een schoon, heel, veilig en duurzaam gebied. De BIZ verordening is vastgesteld door het Gemeentebestuur in december 2011 voor de periode vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 met als uitvoerend orgaan de Stichting BIZ Centrum Barendrecht. Deze verordening eindigt aan het eind van dit jaar (2014); inmiddels is er nieuwe wetgeving die het mogelijk maakt om deze samenwerkingsvorm voort te zetten (de nieuwe BIZ wet die in 2015 in werking zal gaan treden, na goedkeuring van de 1 e kamer) Op basis van de positieve resultaten wil het BIZ bestuur graag het initiatief nemen om te komen tot een nieuwe BIZ verordening voor de periode binnen het kader van de nieuwe wet op de BI-zones, in samenwerking met de Gemeente Barendrecht. In de verschillende hoofdstukken van het BIZ Plan komen de volgende onderwerpen aan bod: In hoofdstuk 1 wordt aangegeven waarom centrummanagement voor de ondernemers in het centrum van Barendrecht een belangrijk middel is om de waarde en uitstraling van hun (winkel)gebied in stand te houden en waar mogelijk te vergroten. In hoofdstuk 2 wordt aangegeven waarom is gekozen voor de BIZ, wat de wet BIZ inhoudt, over welk gebied we praten en het proces dat moet worden gevolgd om voldoende draagvlak onder de ondernemers te verkrijgen. In hoofdstuk 3 staat beschreven wat er de eerste drie jaar van de BIZ is gebeurd in het centrum van Barendrecht. Het gaat om de periode van Hoofdstuk 4 gaat in op de visie, de doelstellingen en de activiteiten voor de komende jaren. Tevens wordt inzicht gegeven in de begroting van de activiteiten en de heffingsbijdrage voor de deelnemers. Hoofdstuk 5 geeft inzicht in de organisatie van de Stichting BIZ Centrum Barendrecht en de privaat/publieke samenwerking. BIZ Plan Centrum Barendrecht

4 1. Centrummanagement in het Centrum van Barendrecht. Professioneel centrummanagement kan een grote bijdrage leveren aan het verbeteren en in stand houden van de kwaliteit van een (winkel)gebied. In nieuw ontwikkelde winkelcentra (met vaak 1 eigenaar) wordt centrum management betaald vanuit een verplichte bijdrage van de gebruikers. In bestaande gebieden met meerdere eigenaren is dit (bijna) niet te realiseren. Deze situatie treffen we aan in het centrum van Barendrecht. Om goed centrummanagement mogelijk te maken is de BIZ regeling een goed instrument. Met de verplichte bijdrage van de deelnemers is er een solide financiële basis om de doelstellingen te verwezenlijken met waarborg voor continuïteit. Op deze manier wordt het volgende bereikt: 1. Optimaal ondernemersklimaat 2. Waardebehoud van gebied en gebouwen 3. Kostenbesparing voor ondernemers door collectiviteit. Een goed ondernemersklimaat in een (winkel) gebied is van groot belang, zowel voor de ondernemers als voor de gemeente; hiervoor is een goede communicatie tussen ondernemers en (lokale) overheid een voorwaarde. Onderlinge samenwerking tussen de ondernemers in het gebied maakt het mogelijk om gezamenlijk te komen tot een positieve en duurzame ontwikkeling van zowel de ondernemingen als het totale gebied. De afgelopen 3 jaren heeft het centrummanagement in het centrumgebied van Barendrecht veel bijgedragen aan deze doelstellingen. Graag wil het bestuur van de SBCB dit ook de komende jaren continueren. BIZ Plan Centrum Barendrecht

5 2. De BIZ in het Centrum van Barendrecht. 2.1 Waarom een BIZ? Zoals genoemd is de Stichting BIZ Centrum Barendrecht (SBCB) voornemens het duurzaam beheer (door middel van centrummanagement) in het (winkel)gebied in het centrum van Barendrecht te continueren. Binnen het centrum van Barendrecht is de buitenruimte van winkelstraat de Middenbaan in 2009 opnieuw ingericht om het winkelgebied een kwaliteitsimpuls te geven met een goede uitstraling die past bij het karakter van het centrum. Deze realisatie kan worden gezien als een eerste stap binnen de Centrumontwikkeling waarbij de gemeente Barendrecht, in de komende jaren het centrum wil herinrichten met het doel woningen, winkels en voorzieningen toe te voegen zodat het centrum levendig en leefbaar blijft voor ondernemers, de bezoekers en bewoners in deze omgeving. Voor het winkelgebied Middenbaan en omgeving (e.o.) is het belangrijk dat de behaalde kwaliteit van de buitenruimte ook behouden blijft en waar mogelijk nog verder verbeterd wordt. Dit geldt ook voor de winkelpanden. De uitstraling van de winkelpanden heeft invloed op de buitenruimte en andersom, een opgeknapte buitenruimte heeft invloed op de winkelpanden. Om een goede uitstraling te behouden is de inzet van de gemeente, de ondernemers en bewoners nodig. Echter, toch blijkt het concreet in de praktijk brengen van duurzaam beheer in het (winkel)gebied heel lastig. De ondernemers moeten gezamenlijk meerwaarde zien in de uitvoering van duurzaamheidmaatregelen in het (winkel)gebied. Een financiële bijdrage van alle ondernemers is daarbij van belang. Vaak blijft een gezamenlijke aanpak steken in goede voornemens. De zogenaamde 'free-riders' zijn vaak de voornaamste belemmering om gezamenlijk initiatieven te nemen. Dankzij de wet Bedrijven Investerings Zones (BIZ), heeft de SBCB een instrument om alle ondernemers bij deze ontwikkeling te betrekken en ook mee te laten betalen. De Wet BIZ (bijlage 1) maakt het mogelijk dat lokale ondernemersorganisaties zelf investeren in de kwaliteit van het (winkel)gebied op basis van de uitgangspunten 'schoon, heel en veilig'. Deze investeringen zijn aanvullend op het voorzieningenniveau dat de gemeente al biedt en zal worden vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst zoals bedoeld in de BIZ wetgeving. Op basis van het voorgaande wil het bestuur van de SBCB initiatieven ontplooien om te komen tot een nieuwe BIZ verordening voor het (winkel)gebied Centrum Barendrecht voor de periode Door alle ondernemers in het gebied daarbij te betrekken, komt er voldoende budget beschikbaar om de plannen voor goed centrummanagement te kunnen verwezenlijken. BIZ Plan Centrum Barendrecht

6 De doelstellingen van deze plannen zijn de volgende: een goede promotie van het (winkel)gebied; een optimaal ondernemersklimaat; waardebehoud van gebied en gebouwen; kostenbesparingen voor ondernemers; een gebiedsgerichte aanpak voor bijvoorbeeld bereikbaarheid en milieu een effectief en kwaliteitsgericht beheer van de openbare ruimte; uitvoeren van maatregelen op het gebied van schoon, heel en veilig, mede in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen. goede samenwerking tussen ondernemers en gemeente; 2.2 De BIZ Wetgeving. Op 9 december 2008 is een experimentenwet in de Tweede Kamer aangenomen voor het instellen van een Bedrijven Investerings Zone (BIZone). De wet is per 1 mei 2009 in werking getreden tot en met De lopende BIZ verordening Centrum Barendrecht is in het kader van deze wet vastgesteld in het najaar van Op dit moment (eind 2014) heeft de 2 e kamer een nieuw wetsvoorstel aangenomen die, na goedkeuring van de 1 e kamer, deze experimentenwet zal gaan opvolgen. Deze nieuwe wet geeft gemeenten (op aanvraag van ondernemers) opnieuw de mogelijkheid afgebakende gebieden aan te wijzen als BI-zones. Een BI-zone is een (winkel)gebied / bedrijventerrein waar een gebiedsgerichte bestemmingsheffing (= BIZ bijdrage) wordt geheven onder de gebruikers (ondernemers) van onroerende zaken die niet als woning in gebruik zijn. De BIZ bijdrage is een belasting die nagenoeg geheel ten gunste komt aan activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander publiek belang in de BI-zone. Een BI-zone is een instrument voor en door ondernemers. Om een BI-zone op te richten moeten ondernemers onderling en met de gemeente samenwerken. De meerwaarde van een BI-zone ligt voornamelijk in het organiseren van ondernemers waardoor ze sterker staan. Financiering, borging van het budget en continuïteit in de duurzaamheid van het gebied worden gewaarborgd. BIzones leveren een scala aan activiteiten die de duurzaamheid van de BI-zone verbeteren en structureren. Op deze wijze wordt geïnvesteerd in de economische ontwikkeling van het afgebakende gebied. BIZ Plan Centrum Barendrecht

7 De activiteiten binnen een BI-zone kunnen, onder andere, zijn: Gebiedspromotie Verbetering van het ondernemersklimaat Centrummanagement Verbeteringen van het openbaar gebied Veiligheid: deelname vanuit de ondernemers aan het Keurmerk Veilig Ondernemen. 2.3 De financiering van de Bedrijven Investerings Zone. Een BI-zone wordt gefinancierd vanuit de BIZ-bijdrage. De bijdrage wordt geheven van de gebruikers (niet woningen) in de BI-zone. De hoogte van de BIZ-bijdrage wordt bepaald door de ondernemers die de gewenste activiteiten vaststellen. De ondernemers stellen aan het college van burgemeester en wethouders voor op welke wijze de BIZ-bijdrage berekend wordt. Het college kan vervolgens de gemeenteraad adviseren een verordening vast te stellen waarin dit wordt vastgelegd. De gemeente administreert de binnengekomen BIZ-bijdrage en verstrekt deze door middel van een subsidie aan het uitvoerende orgaan van de BI-zone. De gemeente kan de perceptiekosten in mindering brengen op de subsidie (max. 3%). De inning van de BIZ-bijdrage wordt door de gemeente uitgevoerd, via haar belastingsystematiek. In de verordening, die door de gemeenteraad dient te worden vastgesteld, staat omschreven op welke wijze de BIZ-bijdrage geïnd wordt. In deze verordening is ook vastgelegd op welke wijze de subsidie aan de BIZ organisatie wordt uitgekeerd. In het geval van leegstand op de peildatum (1 januari van ieder jaar) voor de WOZ, wordt de eigenaar van het onroerend goed dat jaar aangeslagen voor de BIZ bijdrage. 2.4 Eisen aan het draagvlak onder bijdrageplichtigen. Het wetsvoorstel bevat drie eisen waaraan moet zijn voldaan om de wet op de Bedrijveninvesteringszone in te mogen voeren. Hierbij is het essentieel dat de draagvlakmeting wordt gedaan onder alle beoogd bijdrageplichtigen binnen het afgebakende gebied: 1. de respons bij de draagvlakmeting dient tussen de 50 en de 100 procent te liggen; BIZ Plan Centrum Barendrecht

8 2. van de respondenten is minimaal tweederde voor; Rekenvoorbeeld draagvlak uitgaande van 100 bijdrageplichtigen: Respons op de draagvlakmeting dient minimaal 50% te zijn, dus in dit voorbeeld moeten minimaal 50 bijdrageplichtigen een reactie hebben gegeven. Van de respondenten moet minimaal 2/3 voor de BIZ te zijn. Dus 2/3 van 50 betekent in dit geval minimaal 34 bijdrageplichtigen die voor zijn. Essentieel bij de draagvlakmeting is dat alle bijdrageplichtigen in de potentiële BI-zone in de gelegenheid worden gesteld om hun voorkeur uit te spreken. Ondernemers die niet reageren, tellen niet mee in de uitslag. Van essentieel belang in de BIZ is dat alle ondernemers goed geïnformeerd zijn en de gelegenheid hebben gehad om zich uit te spreken. De gemeente Barendrecht heeft de verantwoordelijkheid om de blijk van voldoende steun onder de bijdrageplichtigen te onderzoeken. 2.5 Gebiedsafbakening. De BI-zone wordt door de SBCB als volgt afgebakend: het gebied op het (winkel)gebied Centrum Barendrecht wordt gekenmerkt door alle bedrijven binnen het (winkel)gebied gevestigd Barendrecht Centrum, hierna te noemen: BI-zone. In de uitvoeringsovereenkomst zijn een aantal vrijstellingen opgenomen. De originele kaart is op te vragen bij de SBCB of de gemeente Barendrecht. De betreffende BI-zone heeft betrekking op de volgende straten: Gehele Middenbaan. Gehele Achterom. Gehele Onderlangs. Gehele t Vlak. Lindehoevelaan 2a en 24. Binnenlandse Baan 4, 28 en 30. Dit zijn (op basis van de WOZ lijst per november 2014) 157 potentieel bijdrageplichtigen. Dit zijn plus minus 150 unieke gebruikers en/of eigenaren. Zie bijlage 3 voor de lijst met bijdrageplichtigen. BIZ Plan Centrum Barendrecht

9 3. Terugblik BIZ Centrum Barendrecht Sinds het begin van de BIZ 3 jaar geleden, is gestart met kijken naar de onderstaande twee punten om het winkelgebied te verbeteren: 1. Een schoon, heel en veilig winkelgebied Onderzoek naar mogelijke vormen van gevelonderhoud; Controle op reclame uitingen / belettering op panden; Onderzoek naar mogelijkheden om zwerfafval terug te dringen; Doorgaan Onderzoek naar mogelijkheden om de veiligheid op het (winkel)gebied te vergroten, waaronder het terugdringen van de aanwezigheid van hangjongeren, terugdringen van het aantal inbraken en meer aanwezigheid van politie en/of toezichthouders; Onderzoek naar de mogelijkheden om de verlichting op panden te verbeteren. 2. Mogelijke kostenbesparing voor ondernemers op het winkelgebied Onderzoek naar aanbevelingen voor optimaal onderhoud pand/kantoor inpandig; Onderzoek naar collectieve inkoop mogelijkheden op het gebied van glasbewassing, energie, internet, telefonie, afvalinzameling, glasvezel, onderhoudscontracten; Aanbieden van mogelijkheden voor collectieve inkoop. De BIZ verordening heeft nu drie jaar gefunctioneerd met over het algemeen positieve resultaten zoals betere onderlinge samenwerking, een professioneel centrummanagement en forse verbeteringen op het gebied van schoon, heel en veilig. BIZ Plan Centrum Barendrecht

10 4. Visie, Doelstellingen en Activiteiten 4.1 Visie & Doelstellingen Het bestuur van de SBCB, en de gemeente Barendrecht, hebben als doel om in het winkelgebied Centrum Barendrecht de kwaliteit van het winkelgebied hoog te houden. Een kwalitatief goed winkelgebied is goed voor de bruikbaarheid en uitstraling van de gehele gemeente en daarmee ook de waarde van het gebied. Het gebied bestaat enerzijds uit een openbare buitenruimte die schoon, heel, veilig en duurzaam moet zijn. De kwaliteit van die buitenruimte heeft zijn wisselwerking op het vastgoed waarbij voor ondernemers telt dat vooral de waarde en bruikbaarheid van hun vastgoed door de BIZ verbeterd kan worden. Tegenover dit pluspunt staat het gegeven dat veel ondernemers de kosten schuwen die met centrummanagement gepaard gaan. Het bedrijfsleven moet - in ieder geval voor een deel- nog doordrongen worden van het feit dat centrummanagement geld bespaart. De BIZ zal voortdurend streven om de kwaliteit van het niveau van vastgoed en buitenruimte hoog te houden. Naast promotionele activiteiten en onderlinge samenwerking van ondernemers en gemeente zijn er uiteraard nog andere aandachtspunten waar de BIZ naar kijkt. De SBCB voert de activiteiten in het kader van het centrummanagement uit. Het professioneel uitvoeren van activiteiten voor centrummanagement ten behoeve van de positionering en professionalisering van het (winkel)gebied. De activiteiten, zoals bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een andere medepubliek belang in de openbare ruimte, zijn aanvullend ten opzichte van de reguliere diensten van de gemeente Barendrecht. Een goede samenwerking met de gemeente Barendrecht is onontbeerlijk. Door de ondernemers is aangegeven dat zij de volgende zaken belangrijk vinden. Locatiebereikbaarheid; Onderzoek naar de mogelijkheden verbeteren van de promotie van het gebied Onderzoek naar het creëren van extra parkeergelegenheid in het winkelgebied. Openbare Ruimte; Onderzoek naar de bewegwijzering via de ontsluitingswegen en binnen het gebied. Onkruidbestrijding openbare ruimte Veiligheid; Onderzoek naar de toename hoeveelheid verlichting openbaren ruimte. BIZ Plan Centrum Barendrecht

11 Voorgenoemde punten vallen mede binnen de verantwoordelijkheid van de Gemeente Barendrecht. In de verordening BIZ centrum Barendrecht zoals opgesteld door de Gemeente Barendrecht is dit meer gedetailleerd na te lezen. 4.2 Voorgenomen activiteiten De belangrijkste activiteiten van de BIZ zijn gericht op: promotie van het winkelgebied en organisatie van evenementen; goede contacten tussen ondernemers onderling en met de gemeente Barendrecht aantrekkelijkheid: schoonmaak, onderhoud, groenvoorziening; bereikbaarheid: bewegwijzering en verkeersvoorzieningen; veiligheid: extra toezicht, verlichting, hekwerken of camerabewaking; Het bestuur van de SBCB ziet als primaire visie het zo aantrekkelijk mogelijk houden van het winkelgebied. Dit wordt bewerkstelligd door; Evenementen in het winkelgebied, zowel lokaal als regionaal; Dit wordt gerealiseerd middels het aanbieden van diverse activiteiten door het jaar heen om extra publiek te genereren om naar het winkelcentrum te komen. Er is wat te beleven en worden acties georganiseerd. De promotie van het winkelgebied, zowel lokaal als regionaal. Doormiddel van aanbieden van een nieuwe website, persaandacht in regionale kranten voor activiteiten. Eveneens is er ondertussen een Centrum Barendrecht App waarop de evenementenkalender wordt weergegeven. Gezamenlijke acties aanbieden zoals de Strippenkaart met kortingen. Het realiseren van kostenbesparingen voor gebruikers van onroerend goed en vastgoedeigenaren; denk aan gezamenlijke inkoop energie, bloemvoorziening, BHV cursussen aanbieden die gezamenlijk worden ingekocht, e.d. De kwaliteitsbewaking en onderhoud van het (winkel)gebied in de openbare ruimte en voor de panden in het (winkel)gebied; De belangenbehartiging voor en door ondernemers in het (winkel)gebied; Het stimuleren van Business - Business onderling; Openbare (gebieds)verlichting in verband met veiligheid en sociale controle; Universele bewegwijzering, zodat de herkenbaarheid wordt vergroot. BIZ Plan Centrum Barendrecht

12 In bijlage 2 is het uitgewerkt waar de inkomsten van de BIZ aan besteed zullen worden in De begroting van 2015 en het promotionele plan voor 2015 richt zich op het verdelen van de gebudgetteerde uitgaven voor Welk gedeelte wordt uitgegeven aan veilig en schoon, promotionele activiteiten, etc. Naast de BIZ is natuurlijk ook het traject van Keurmerk Veilig Ondernemen(KVO) een doorlopende zaak. In het KVO traject is de 2 de ster inmiddels behaald wat kenmerkt dat Centrum Barendrecht zijn zaken goed op orde heeft wat betreft veiligheid voor de winkeliers en de mensen die komen winkelen in het gebied. Daarnaast wordt er gemonitord dat het centrum er netjes en verzorgd uit blijft zien. In het voorjaar van 2014 is er een groep ondernemers opgestaan die samen met de Gemeente Barendrecht het contact en communicatie tussen de ondernemers wil verbeteren door middel van bijeenkomsten met verschillende thema s als samen gastvrij, samenwerken en samen verder. Samen met de BIZ worden de uitkomsten van deze bijeenkomsten bekekenen welke verbeteringen direct kunne worden uitgevoerd. En welke punten nog meer onderzoek nodig hebben alvorens in werking gezet te kunnen worden. 4.3 Bijdrage van de ondernemers in het BIZ-gebied Centrum Barendrecht Op grond van artikel 2 lid 6 van de wet BIZ, kan het tarief van de BIZ-bijdrage voor iedere bijdrageplichtige gelijk worden vastgesteld. Gezien de beoogde activiteiten kan worden gesteld dat alle ondernemers die zijn gevestigd in het (winkel)gebied Barendrecht Centrum belang hebben bij het invoeren van de BIZ. In bijlage 3 is te zien welke categorieën objecten behoren tot de bijdrageplichtigen en welke behoren tot de vrijgestelde categorieën. In deze bijlage zijn de bijdrageplichtigen (volgens de WOZ-lijst van november 2014) in de BIZ van Barendrecht Centrum opgenomen. De bijdrageplichtigen hebben een gelijk belang bij het instellen van de BI-zone en worden daarom met een vast bedrag belast. De voorgestelde bijdrageregeling is als volgt samengesteld: 700 euro per jaar exclusief BTW voor iedere bijdrageplichtige. De BIZ-bijdrage bedraagt voor elke tweede of volgende vestiging welke bij dezelfde bijdrageplichtige in gebruik is 70 euro per jaar exclusief BTW. De BIZ bijdrage wordt geheven ter zake van binnen een bepaald gebied in de gemeente gelegen onroerende zaken, die niet in hoofdzaak tot woning dienen. Binnen de stichting wordt er een fonds aangehouden voor zogenaamde schrijnende gevallen. Indien een bijdrageplichtige aan kan tonen niet aan de verplichting kan voldoen, kan de stichting deze bijdrageplichtige tegemoetkomen. Na overeenkomen van de financiële gegevens van de afgelopen drie jaar van betreffende bijdrageplichtige zal het bestuur zich hier BIZ Plan Centrum Barendrecht

13 over buigen en een besluit over nemen. De uiteindelijke peildatum voor de heffing is de situatie per 01/2015. Op dat moment wordt duidelijk om hoeveel bijdrageplichtigen het precies gaat. Op dit moment gaan we uit van 157 bijdrageplichtigen (situatie per ), de verwachting is dat deze situatie gelijk zal blijven of slechts marginaal zal wijzigen. Zie bijlage 3 voor de belastingsobjecten c.q. bijdrageplichtigen per november Begroting In de begroting (bijlage 5) zijn de inkomsten en uitgaven te zien. De begroting is enerzijds gebaseerd op de activiteiten die de SBCB gaat verrichten. De begroting betreft de totale optelsom van activiteiten die worden ingezet door de SBCB voor de jaren Kijkend naar de inzet van activiteiten die in de begroting zijn opgenomen voor de SBCB is af te leiden dat de jaarlijkse uitgaven voor de jaren als volgt zijn vastgesteld: ,- exclusief btw; ,- exclusief btw; ,- exclusief btw; ,- exclusief btw; ,- exclusief btw; De inkomsten van de SBCB bestaan uit de BIZ-bijdrage van de bijdrageplichtigen en mogelijke donaties of gelden uit subsidies en/of fondsen. De kostenvoordelen uit hoofde van collectiviteit worden direct door de ondernemers zelf ontvangen. In de begroting zijn de reguliere voorzieningen niet opgenomen. Zoals eerder aangegeven heeft de gemeente Barendrecht de intentie de reguliere voorzieningen de komende jaren te realiseren conform het huidige voorzieningenniveau. Dit is vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Barendrecht Daartoe zal de gemeente Barendrecht in de komende jaren per jaar de inhoud bespreken met het bestuur van de SBCB. Voor de activiteiten die de stichting uitvoert, wordt tussen de gemeente Barendrecht en de stichting een uitvoeringsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst worden de wederzijdse rechten en plichten beschreven. De inning van de heffingsbijdrage, alsmede de uitbetaling van de subsidie worden vastgesteld in de verordening. Ook worden hierin regels voor verantwoording gesteld. De BIZ Centrum Barendrecht zorgt er voor dat: a. jaarlijks door het bestuur van de stichting een begroting wordt vastgesteld voor de uitvoering van de activiteiten in het daaropvolgende jaar, BIZ Plan Centrum Barendrecht

14 b. jaarlijks aan de algemene ledenvergadering of in het bestuur van de stichting rekening en verantwoording wordt afgelegd over de uitgaven voor de uitvoering van de activiteiten in het voorafgaande jaar. 2. De aangewezen stichting zorgt er voor dat alle bijdrageplichtigen van de BIZ Centrum Barendrecht kosteloos kennis kunnen nemen van de begroting, de rekening en de verantwoording. Als laatste is het belangrijk op te merken dat het de doelstelling van de stichting is om de exploitatie gelijk te laten zijn aan de begroting. In de praktijk kan hier een afwijking in zitten. Positieve exploitatieresultaten van de stichting worden ingezet ten behoeve van de doelstellingen van de stichting. Negatieve exploitatieresultaten worden ten laste gebracht van het eventueel aanwezige Eigen Vermogen of anders van de begroting van het opvolgende jaar. BIZ Plan Centrum Barendrecht

15 5. Organisatie BIZ 5.1 Stichting BIZ Centrum Barendrecht Conform de wetgeving is er een SBCB opgericht. Het statutaire doel van de stichting stemt overeen met de activiteiten, zoals beschreven in artikel 1 lid 2 van de Wet op de Bedrijfsinvesteringszones. Deze wet ligt ter goedkeuring bij de 1 e kamer en zal, naar verwachting, ingaan in het voorjaar van Het bestuur van de stichting bestaat tenminste voor tweederde uit beoogde bijdrageplichtigen, zoals wettelijk verplicht. Om controleerbaarheid en draagvlak te verzekeren wordt deze stichting uitsluitend voor de uitvoering van de BIZ opgericht. In bijlage 6 zijn de statuten van de SBCB bijgevoegd. 5.2 Organisatieschema Stichting BIZ Centrum Barendrecht De verantwoordelijkheid voor het centrummanagement in het (winkel)gebied Barendrecht Centrum berust primair bij het bestuur van de SBCB. Een privaat/publiekelijke samenwerking via een uitvoeringsovereenkomst is gerealiseerd met de gemeente Barendrecht. In bijlage 4 is het organogram van de SBCB weergegeven. De SBCB heeft als doel: werven van fondsen/middelen voor de economische stimulering van het (winkel)gebied; structureel nadenken over kansen en voorkomen van bedreigingen; het initiëren van projecten voor het (winkel)gebied; uitvoering geven aan de projecten. dit alles in overeenstemming met de activiteiten van de BIZ wet omschreven in artikel 1 lid Duur en beëindiging Streven is om de BIZ voort te zetten per 1/1/2015 en actief te laten functioneren voor de duur van 5 jaar tot de wettelijke datum van 31 december BIZ Plan Centrum Barendrecht

16 Tot slot Het begin is gemaakt. Met name het afgelopen jaar heeft u kunnen merken wat de BIZ Centrum Barendrecht voor u kan betekenen. De BIZ leidt naar een succesvolle, gezamenlijke toekomst van het (winkel)gebied. Samen met de Gemeente Barendrecht vertrouwen wij op een voorspoedige voortzetting van de BIZ Centrum Barendrecht. Barendrecht, 14 november 2014: Stichting BIZ Centrum Barendrecht (SBCB) De heer A. Vijfvinkel, interim voorzitter De heer P. Dubbeldam, penningmeester Mevrouw N. Trower, secretaris Mevrouw T. Brummelhuis, algemeen bestuurslid De heer P. Dijkxhoorn, algemeen bestuurslid De heer A. Ettema, algemeen bestuurslid BIZ Plan Centrum Barendrecht

17 BIJLAGE 1. WET OP BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE. Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben dat uit evaluatie van de Experimentenwet BI-zones blijkt dat het wenselijk is op structurele basis te voorzien in de mogelijkheid voor gemeenten en ondernemers te voorzien in een gebiedsgerichte bestemmingsheffing voor gezamenlijke investeringen door ondernemers in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Artikel 1 1. De gemeenteraad kan onder de naam BIZ-bijdrage een belasting instellen ter zake van binnen een bepaald gebied in de gemeente (bedrijveninvesteringszone) gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen. 2. De BIZ-bijdrage is een bestemmingsheffing die strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. 3. Bij verordening wordt bepaald of de BIZ-bijdrage wordt geheven van: a. eigenaren, waaronder voor de toepassing van deze wet worden verstaan degenen die bij het begin van het kalenderjaar van in de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, b. gebruikers, waaronder voor de toepassing van deze wet worden verstaan degenen die bij het begin van het kalenderjaar in de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruiken of c. eigenaren en gebruikers. BIZ Plan Centrum Barendrecht

18 4. Onverminderd het derde lid, onder b en c, kan de verordening bepalen dat indien een onroerende zaak bij het begin van het kalenderjaar geen gebruiker kent, de van de gebruiker te heffen BIZ-bijdrage wordt geheven van de eigenaar. 5. De artikelen 220a, 220b, 220d, 220e en 220h van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. Artikel 2 1. De heffingsmaatstaf van de BIZ-bijdrage is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde. De verordening kan bepalen dat de in het eerste jaar vastgestelde waarde ook voor één of meer jaren daarna van toepassing is. 2. De onroerende zaken ter zake waarvan de BIZ-bijdrage wordt geheven kunnen in waardeklassen worden ingedeeld. 3. Het tarief van de BIZ-bijdrage voor gebruikers kan voor verschillende categorieën niet-woningen verschillend worden vastgesteld waarbij onder meer de vestigingslocatie, de bestemming van de onroerende zaak en de branche of sector van de bijdrageplichtige gebruiker in relatie tot het belang van de gebruiker bij de activiteiten in aanmerking genomen kunnen worden. 4. Indien de verordening toepassing geeft aan artikel 1, vierde lid, en tevens branche of sector van de bijdrageplichtige gebruiker in aanmerking neemt voor de bepaling van het tarief, wordt het niet in gebruik zijn van de zaak door de verordening gelijkgesteld aan bepaald gebruik. 5. Het tarief van de BIZ-bijdrage voor eigenaren kan voor verschillende categorieën niet-woningen verschillend worden vastgesteld waarbij onder meer de vestigingslocatie en de bestemming van de onroerende zaak in relatie tot het belang van de eigenaar bij de activiteiten in aanmerking genomen kunnen worden. 6. In afwijking van voorgaande leden kan het tarief eveneens worden bepaald op een voor alle gebruikers, alle eigenaren of voor alle bijdrageplichtigen gelijk bedrag. 7. De artikelen 230 tot en met 233a en 236 tot en met 257 van de Gemeentewet en krachtens deze artikelen vastgestelde voorschriften zijn van overeenkomstige toepassing op de heffing en invordering van de BIZ-bijdrage. Artikel 3 1. Een BIZ-bijdrage wordt ingesteld voor een periode van ten hoogste vijf jaren. 2. Met overeenkomstige toepassing van artikel 4 en 5 kan de periode telkens met ten hoogste vijf jaren worden verlengd. BIZ Plan Centrum Barendrecht

19 Artikel 4 1. De verordening waarbij de BIZ-bijdrage wordt ingesteld treedt niet in werking dan nadat gebleken is van voldoende steun onder de bijdrageplichtigen. 2. Het college van burgemeester en wethouders stelt iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige na vaststelling van de verordening in de gelegenheid zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding uit te spreken. In afwijking van het peilmoment, bedoeld in artikel 1, derde en vierde lid, wordt degene die blijkens de bij de gemeente op dat moment bekende gegevens een onroerende zaak in de beoogde bedrijveninvesteringszone gebruikt of daarvan het genot heeft aangemerkt als bijdrageplichtige. 3. Bij de toepassing van het tweede lid zorgt het college van burgemeester en wethouders dat alle bijdrageplichtigen zijn geïnformeerd over de strekking van de verordening. 4. Het college zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid van de strekking van de schriftelijke verklaring van de bijdrageplichtige gewaarborgd is. Artikel 5 1. Van voldoende steun is sprake indien na toepassing van artikel 4 blijkt dat: a. ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken, b. ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken, en c. de som van de WOZ waarden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van onroerende zaken in gebruik bij danwel in eigendom van bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken vóór inwerkingtreding hoger is dan de som van de WOZ waarden in gebruik bij danwel in eigendom van bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken tegen inwerkingtreding. 2. In afwijking van het eerste lid blijkt reeds van voldoende steun indien voldaan wordt aan de criteria, bedoeld in dat lid, onder a en b, indien de verordening voorziet in heffing van een voor iedere bijdrageplichtige gelijk bedrag als bedoeld in artikel 2, zesde lid. 3. Indien de BIZ-bijdrage wordt geheven van eigenaren en gebruikers als bedoeld in artikel 1, derde lid, onder c, wordt degene die zowel gebruiker als eigenaar is van een bepaalde onroerende zaak in beide hoedanigheden betrokken bij de vaststelling of sprake is van voldoende steun en is, onverminderd het eerste lid, pas sprake van voldoende steun indien: a. ten minste de helft van de gebruikers en ten minste de helft van de eigenaren zich voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken, en daarvan b. ten minste de helft van de gebruikers en ten minste de helft van de eigenaren zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken. BIZ Plan Centrum Barendrecht

20 Artikel 6 1. De gemeenteraad besluit zo spoedig mogelijk over intrekking van de verordening indien hiervoor voldoende steun is bij bijdrageplichtigen. 2. Op verzoek van ten minste dertig procent van de bijdrageplichtigen stelt het college van burgemeester en wethouders iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in de gelegenheid zich schriftelijk voor of tegen intrekking van de verordening uit te spreken. 3. Het verzoek kan niet worden gedaan: a. binnen een jaar na inwerkingtreding van de verordening, of b. binnen een jaar na toepassing van het tweede lid. 4. Artikel 4, tweede lid, tweede volzin, vierde lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, zijn van toepassing met dien verstande: a. dat de bijdrageplichtigen in de gelegenheid worden gesteld zich uit te spreken voor of tegen intrekking en b. dat in afwijking van artikel 5, eerste lid, onder b, reeds sprake is van voldoende steun voor intrekking indien ten minste de helft zich voor intrekking heeft uitgesproken. Artikel 7 1. De opbrengst van de BIZ-bijdrage wordt als subsidie verstrekt aan de bij de verordening aangewezen vereniging of stichting. De perceptiekosten kunnen hierop in mindering worden gebracht indien dit in de verordening is bepaald. 2. De verordening wijst uitsluitend als vereniging of stichting aan: a. een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: 1. waarvan alle beoogde bijdrageplichtigen lid zijn of dit desgewenst met onmiddellijke ingang kunnen worden, 2. waarvan de contributie op jaarbasis niet hoger is dan 50,, en 3. die als statutaire doelstelling uitsluitend heeft het uitvoeren van activiteiten als bedoeld in artikel 1, tweede lid, of b. een stichting: 1. waarvan ten minste tweederde van de leden van het bestuur afkomstig is uit de kring van beoogde bijdrageplichtigen, en 2. die als statutaire doelstelling uitsluitend heeft het uitvoeren van activiteiten als bedoeld in artikel 1, tweede lid. 3. In aanvulling op het tweede lid wijst de verordening uitsluitend een vereniging of stichting aan waarmee de gemeente ter uitvoering van de verordening een overeenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht heeft gesloten, waarin is bepaald dat de subsidie-ontvanger verplicht is de activiteiten te verrichten waarvoor de subsidie wordt verstrekt. 4. De gemeenteraad stelt bij verordening de nodige regels, met inbegrip van de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de subsidie wordt verstrekt. BIZ Plan Centrum Barendrecht

21 Artikel 8 1. De aangewezen vereniging of stichting zorgt er voor dat: a. jaarlijks door de algemene ledenvergadering van de vereniging of door het bestuur van de stichting een begroting wordt vastgesteld voor de uitvoering van de activiteiten in het daaropvolgende jaar, b. na het eerste jaar jaarlijks aan de algemene ledenvergadering of in het bestuur van de stichting rekening en verantwoording wordt afgelegd over de uitgaven voor de uitvoering van de activiteiten in het voorafgaande jaar. 2. De aangewezen vereniging of stichting zorgt er voor dat alle bijdrageplichtigen kosteloos kennis kunnen nemen van de begroting, de rekening en de verantwoording. Artikel 9 1. De Experimentenwet BI-zones wordt ingetrokken. 2. Het eerste lid laat de gelding van bij inwerkingtreding van deze wet bestaande verordeningen waarbij een BIZ-bijdrage is ingesteld onverlet. Artikel 10 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Artikel 11 Deze wet wordt aangehaald als: Wet op de bedrijveninvesteringszones. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven De Minister van Economische Zaken, De Minister van Economische Zaken, De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties BIZ Plan Centrum Barendrecht

22 BIJLAGE 2. BEGROTING EN PROMOTIEPLAN BEGROTING & PROMOTIEPLAN BARENDRECHT 2015 BIZ Plan Centrum Barendrecht

23 Blad. 2 Begroting Barendrecht 2015 Inkomsten Bijdrage BIZ Barendrecht promotie ,00 Bijdrage uit reserve 2014 BIZ ,00 Te Verwachten Uitgave ,00 Algemene kosten ,00 Management fee 70% centrummanager ,00 Bankkosten / verzekeringen etc. 600,00 Vergaderkosten 300,00 Nieuwjaarsreceptie 750,00 Veilig en schoon ,00 Management fee 30% centrummanager 5.400,00 Sneeuw verwijderen, zout etc ,00 Cursussen ( AED / BHV) 700,00 Aanschaf speakers, versterker etc. ( éénmalig) 3.750,00 Abonnement ( 25,00 maandelijks) 300,00 Buma Sena rechten ( jaarlijks / schatting) 2.000,00 Sfeerverlichting: 2.000,00 Hanging baskets: 3.200,00 Flower Towers: 6.150,00 Consumenten actie ,00 Strippenkaart (maart): 4.375,00 Spaaractie ( mei / juni): 5.000,00 Strippenkaart (oktober): 4.375,00 Bonnenboekje De Schakel ( dec / jan 2016): 4.000,00 Promotionele acties ,00 Gooi maar in m n pet Festival ( 21 maart): 500,00 Speurtocht met de Paashaas ( 4 april) 1.600,00 Kindervrijmarkt (Koningsdag 27 april): 250,00 Surprise Shopper ( Moederdag 9 mei) 2.400,00 Verenigingendag thema fitheid ( 30 mei): 2.500,00 Karikaturist ( Vaderdag 20 juni): 550,00 Blad. 3 BIZ Plan Centrum Barendrecht

24 Vervolg begroting 2015 Zomerfeest ( 27 juni): 5.000,00 Rommelmarkt Barendrechters ( 25 juli ): 400,00 Kindervrijmarkt (woensdag 19 augustus): 250,00 Streekmarkt ( 5 september): 1.500,00 Fashion Surprise ( 19 of 26 september): 5.000,00 Oude Ambachten ( 3 oktober): 1.500,00 Sinterklaas ( 14 november intocht): 4.000,00 Extra Sint acties ( 28 november / 3 december): 1.500,00 Winterfeest ( 12 december): 4.500,00 Koopzondag ( 20 december): 1.500,00 Extra koopavond (23 december): 950,00 PR ,00 Advertenties De Schakel: 17 x 165, ,00 Website/facebook/nieuwsbrieven: 2.250,00 A0 borden ( 3x): 4.500,00 Posters ( 17x 100 stuks): 1.700,00 Barendrecht Magazine ( 2x): 3.000,00 Onvoorzien 845,00 Totaal: ,00 SCHOOLVAKANTIES 2015 BASISSCHOLEN VOORJAARSVAKANTIE: 21 feb 2015 t/m 1 mrt 2015 MEI VAKANTIE: 27 april 2015 t/m 8 mei 2015 ZOMERVAKANTIE: 11 jul 2015 t/m 23 aug 2015 HERFSTVAKANTIE: 17 okt 2015 t/m 25 okt 2015 KERSTVAKANTIE: 19 dec 2015 t/m 3 jan 2016 BIJZONDERE ANDERE DATA: WITTE DONDERDAG: GOEDE VRIJDAG: PASEN: MOEDERDAG: HEMELVAART: PINKSTEREN: VADERDAG: KERST: DONDERDAG 2 APRIL VRIJDAG 3 APRIL ZONDAG 5 & MAANDAG 6 APRIL ZONDAG 10 MEI DONDERDAG 14 MEI ZONDAG 24 & MAANDAG 25 MEI ZONDAG 21 JUNI VRIJDAG 25 & ZATERDAG 26 DECEMBER EXTRA KOOPAVOND SINT: DONDERDAG 3 DECEMBER ( voorstel) EXTRA KOOPAVOND KERST: WOENSDAG 23 DECEMBER ( voorstel) KOOPZONDAG: ZONDAG 20 DECEMBER ( voorstel) Blad. 4 BIZ Plan Centrum Barendrecht

25 DECORATIE Sfeerverlichting Aan alle aluminiumpalen op de Middenbaan worden de sfeerornamenten eind oktober opgehangen en medio januari weer afgehaald. Voor montage, demontage en opslag: 2.000,00 Hangingbaskets Op de Middenbaan worden in totaal 12 dubbele bloembakken met geraniums opgehangen alsook 8 enkele bloembakken. Deze worden medio mei opgehangen en medio oktober weer weggehaald. Er is een full service contract afgesloten waarbij Flower & Shower die tevens de zorg op zich neemt om de bloembakken te voorzien van water en direct zorgt voor onderhoud. Kosten: 3.200,00 Flower Towers In overleg met Flower & Shower worden de locaties Achterom, Onderlangs en t Vlak bekeken voor het plaatsen van Flower Towers. Dit zijn grote bloembakken waarin tot 1.80 meter geraniums zijn verwerkt. De Bloembakken zijn 1 x 1 meter en moeten veilig geplaatst kunnen worden. ( betreft wederom een full service contract) Wanneer de towers niet lukken wordt gekeken of er andere mogelijkheden zijn om ook deze straten sfeervol aan te kleden. Kosten: Flower Tower per stuk 410,00 15x 6.150,00 GELUIDSINSTALLATIE De huidige aluminiumpalen op de Middenbaan zijn zo gemaakt dat we via het plaatsen van speciale armaturen ( zijn reeds aanwezig) met daarin specifieke speakers muziek kunnen laten spelen over de gehele Middenbaan. Hiervoor is de aanschaf van 20 verschillende speakers, een goede mixversterker en een Mediaplayer noodzakelijk. Offerte is opgevraagd bij Mood Media: totaalkosten: 3.750,00 Tevens zal een abonnement moeten worden afgesloten waarbij we drie verschillende muziekprogramma s ( 25,00 per maand). Abonnementskosten per maand 25,00 300,00 Voor het ten gehore brengen van muziek in openbare ruimtes moet Buma sena rechten betaald worden ( opgenomen in de begroting: schatting: 2.000,00). Buma Sena: 2.000,00 BIZ Plan Centrum Barendrecht

26 Blad. 5 CONSUMENTENACTIES STRIPPENKAART ACTIE Basis van deze actie is het sturen van een strippenkaart huis-aan-huis in de directe omgeving rond centrum Barendrecht. We gaan uit van exemplaren: stuks voor de verspreiding en de rest voor in de winkels ( i.v.m. ja-nee stickers). I.v.m. verschijnen bonnenboekje via De Schakel zullen we de eerste strippenkaart medio maart plannen en de tweede strippenkaart medio oktober. Verspreidingsgebied: Samen met de Schakel verspreiden op donderdag: x ( Barendrecht, Smitshoek, Carnisselande en Heerjansdam) Op deze strippenkaart kan elke winkel uit centrum Barendrecht 1 aanbiedingen plaatsen die 2 weken geldig zijn. Eén aanbieding wordt zeker geplaatst, de tweede aanbieding afhankelijk van aantal deelnemende winkels. De bedoeling is dat de consument met de strippenkaart ( of een aantal van deze strippen) naar het centrum komt en door de strip te overhandigen bij de kassa profiteert van de aanbieding. Tevens kan de consument op de achterzijde van de strip zijn/haar n.a.w. -gegevens noteren. Hierdoor maakt men kans op mooie prijzen. Aan het eind van de actie worden namelijk uit alle ingeleverde strippen een aantal winnende strippen getrokken. Winnaars krijgen via een brief te horen welke prijs ze gewonnen hebben en waar ze de prijs kunnen ophalen. D.m.v. een nieuwsbrief zal de ondernemer ruim op tijd worden geïnformeerd. De eerst volgende zaterdag nadat de strippenkaart actie is afgelopen zal de winnaar van de hoofdprijs uitgenodigd worden om de prijs in ontvangst te nemen. Prijzen: Hoofdprijs: 250,00 aan waardebonnen van het centrum Barendrecht. 2 de prijs: 150,00 aan waardebonnen van het centrum Barendrecht. 3 de prijs: 75,00 aan waardebonnen van het centrum Barendrecht. 1 ste Strippenkaart: week 11 ( donderdag 12 maart en eindigt op zaterdag 21 maart) 2 de Strippenkaart: week 41 ( donderdag 8 oktober en eindigt op zaterdag 17 oktober) Kosten: 4.375, strippenkaarten + opmaak: 3.250,00 Verspreiding: 650,00 Prijzen: 475,00 BIZ Plan Centrum Barendrecht

27 Blad. 6 SPAARACTIE Datum: BARENDRECHT PRIJZEN FESTIVAL zaterdag 1 juni t/m zaterdag 20 juni ( uur) In de maanden mei en juni organiseren de ondernemers van Centrum Barendrecht een knallend prijzenfestival voor al haar klanten. Vanaf zaterdag 02 mei ( week 18) t/m zaterdag 20 juni ( week 25) kunnen de klanten kassabonnen sparen van de Barendrecht-ondernemers. Zodra de klant 150,00 aan kassabonnen heeft gespaard van drie verschillende Barendrecht-winkels kunnen deze via een actie enveloppe worden gedeponeerd in 1 van de 3 actiebussen in het winkelcentrum. Elke week worden 25 winnaars getrokken die elk een fles wijn mogen ophalen ( verdeling tussen de Wijnkelder en Gall & Gall) In totaal worden 4 tussentrekkingen verricht. Winnaars worden via posters, krant en website bekend gemaakt. Alle winnaars worden schriftelijk bericht. Tevens staat in deze brief vermeld dat zij op zaterdag 27 juni ( Zomerfeest) meedingen naar 1 van de 10 prachtige prijzen waaronder de hoofdprijs: een reischeque t.w.v ,00. ( via D-reizen) Alle 100 winnaars moeten aanwezig zijn bij deze finale trekking die tijdens het Zomerfeest wordt gepresenteerd. Mogelijke prijzen: Hoofdprijs: reischeque t.w.v ,00 ( via D Reizen) 2 de prijs: 500,00 aan Barendrecht - waardebonnen 3 de prijs: 250,00 aan Barendrecht - waardebonnen 4 de en 5 de prijs: 1 minuut gratis winkelen bij Jumbo / Albert Heijn ( à 150,00) 6 de prijs: 100,00 aan Barendrecht waardebonnen 7 de en 8 ste prijs: 75,00 aan Barendrecht waardebonnen 9 de en 10 de prijs: 25,00 aan Barendrecht - waardebonnen Kosten: totaal: 5.000, enveloppen incl. opmaak: 2.000, flessen wijn ( via de Wijnkelder / Gall & Gall: 400,00 Prijzen 2.600,00 BIZ Plan Centrum Barendrecht

28 Blad. 7 BONNENBOEKJE I.S.M. DE SCHAKEL In samenwerking met de Schakel wordt een kortingsbonnenboekje uitgegeven ( januari / februari) die de bezorgers persoonlijk i.p.v. een nieuwjaarskaart eind december huis aan huis afgeven in de gemeente Barendrecht ( x). De coupon is 15 x 15 cm. De coupon wordt in de week van verschijning herhaalt in De Schakel Barendrecht. Elke deelnemer die een advertentie plaatst zal een korting via de BIZ ontvangen van 100,00 Advertentie in het bonnenboekje kost normaal 225,00. Nu dus 125,00 per deelnemer. Kosten bij 40 deelnemers: 4.000,00 BIZ Plan Centrum Barendrecht

29 Blad. 8 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN elke maand ( vanaf maart t/m december) zeker 1 à 2 activiteiten per maand zoveel mogelijk alle straten erbij betrekken veel herhalingen zorgen voor herkenning ( t.o.v. 2014) nieuwe ideeën i.s.m. werkgroep betrokkenheid zoeken met inwoners Barendrecht geld terug laten vloeien naar de ondernemers door inzet van waardebonnen en anderen prijzen inkopen bij de ondernemers GOOI MAAR IN M N PET FESTIVAL Zaterdag 21 maart vanaf tot uur Harmonie Barendrecht organiseert elk jaar een soort open dag in theater Kruispunt. In het theater worden vele optredens aangeboden alsook een soort infomarkt opgesteld. I.s.m. Harmonie Barendrecht organiseren we die dag in centrum Barendrecht het Gooi maar in m n pet Festival. Verspreid over het gehele centrum zullen muzikanten ( ofwel 1 muzikant of een groepje van 2 tot 4 muzikanten) van Harmonie Barendrecht hun muzikale kunsten vertonen aan het winkelend publiek. Hierbij hanteren we het principe dat de bezoeker een beloning in de pet mag gooien. Tevens zullen de muzikanten aan de toehoorders folders uitdelen met info over hun open dag die vandaag in het theater wordt gehouden. Kosten ( sponsoring Harmonie Barendrecht): 500,00 SPEURTOCHT MET DE PAASHAAS Zaterdag 4 april van uur Kinderen ontvangen vandaag van de Paashaas ( vanuit een kleine stand op de Middenbaan) een deelnameformulier. Hierop staan een aantal winkels ( gevestigd op de Middenbaan, t Vlak, Achterom en Onderlangs). Achter elke winkel staan verschillende symbolen die betrekking hebben op Pasen ( ei, kuiken, paashaas, etc.). Opzet is dat de kinderen ( met hun ouders) langs de verschillende winkels moeten lopen en het juiste symbool aankruisen die op de poster staat vermeld ( poster wordt 2 weken vooraf in de winkels uitgedeeld ter aankondiging van de actie). Alle kinderen die hun ingevulde formulier weer afgeven aan de Paashaas ontvangen een heerlijke chocolade lolly ( vorm paashaas). Verder zullen we uit alle deelnemers ook één winnaar trekken die een gezellig kinderfeestje voor 10 personen wordt aangeboden ( via Shoeby). Kosten: 1.600,00 BIZ Plan Centrum Barendrecht

30 Blad. 9 KINDERVRIJMARKT Maandag 27 april / Koningsdag van tot uur Kinderen kunnen zich vanaf medio maart inschrijven voor de kindervrijmarkt die op maandag 27 april ( Koningsdag) plaats vindt. De rommelmarkt is van uur en kinderen kunnen vanaf uur hun tweedhandsspeelgoed op een eigen meegebracht kleedje in het centrum van Barendrecht gaan verkopen. De kinderen hebben vooraf allemaal een nummer ontvangen dat correspondeert met het nummer dat op de grond is aangegeven. Kinderen kunnen zich inschrijven bij Shoeby en krijgen direct een standplaatsnummer mee. De plekjes voor de kinderen worden over de gehele Middenbaan verdeeld. Alle deelnemende kinderen krijgen rond uur een traktatie aangeboden door de Barendrecht winkeliers. Er is geen bezwaar vanuit het oude Dorp dat we tegelijkertijd een kinderrommelmarkt organiseren. Kosten: 250,00 DE SURPRISE SHOPPER ROND MOEDERDAG (wegens groot succes herhaalt) Zaterdag 9 mei van tot uur Kom shoppen in centrum Barendrecht en misschien wordt de aankoop wel vergoed door de Barendrecht-winkeliers!! De Surprise Shopper loopt door het centrum van Barendrecht met een accugeluidsinstallatie van winkel naar winkel. De klant die bij de kassa staat af te rekenen wordt aangesproken en gemeld dat de Barendrecht-winkeliers betaald. De assistente rekent op dat moment direct de aankoop af ( duurdere aankopen worden gedeeltelijk vergoed). De presentator maakt direct, door de meereizende geluidsinstallatie, reclame voor de actie maar ook voor aanbiedingen die hij in de winkels ziet. Rond de 100 klanten zullen deze dag een zeer positieve ervaring beleven in centrum Barendrecht. Kosten: 2.400,00 BIZ Plan Centrum Barendrecht

31 Blad. 10 VERENIGINGENDAG Thema blijf in beweging! Zaterdag 30 mei van uur Centrum Barendrecht is het kloppend winkelhart van de gemeente Barendrecht. Vandaag willen we alle verenigingen uit Barendrecht de kans bieden om zich te presenteren in het centrum van Barendrecht. Elke vereniging krijgt gratis een kraam en tevens is er de mogelijkheid voor demonstraties. Afhankelijk van deelname worden de juiste locatie bepaald voor de demonstraties. Begin van het jaar zullen de verenigingen een brief ontvangen + een inschrijfformulier. Naast sport en beweging zullen ook andere verenigingen/stichtingen die actief zijn in Barendrecht worden uitgenodigd. Accent ligt dit jaar op bewegen. De datum ( eind september) t.o.v. vorig jaar is aangepast i.v.m. concurrerende activiteiten. Kosten: 2.500,00 SNELTEKENAAR - PARTYTOUR Zaterdag 20 juni van tot uur Erwin Hogeboom is aanwezig met zijn Party Tour. Dit is een combinatie van een karikatuurtekenaar alsook een muzikant. Erwin loopt door het gehele winkelcentrum rond en maakt de mooiste karikaturen van kinderen die deze tekening dan de volgende dag als Vaderdagcadeau kunnen afgeven. Kosten: 550,00 BIZ Plan Centrum Barendrecht

32 Blad. 11 ZOMERFEEST muziek, straattheater & standwerkers i.s.m. oude Dorp 5.000,00 Zaterdag 27 juni van uur?? Via de nieuwsbrief kunnen de ondernemers inschrijven voor een kraam die direct bij de entree van de winkel ( mits in overeenstemming met plan gemeente) worden geplaatst. Hoe meer deelnemende winkeliers hoe sfeervoller het Zomerfeest. Tijdens het Zomerfeest worden de volgende acts gepresenteerd: Acts op locatie STANDWERKERSCONCOURS van uur Rond de 10 tot 15 standwerkers zullen zich vandaag presenteren op de Middenbaan. Het is een voorronde van het Nederlands kampioenschap: de beste standwerker plaats zich vandaag voor dit kampioenschap dat altijd eind september gehouden wordt. Voor de beste drie standwerkers wordt een prijzenpakket samengesteld bestaande uit 150,00 ( 1 ste plaats), 100,00 ( 2 de plaats) en 50,00 ( 3 de plaats). Jury wordt vooraf vastgesteld en bestaat voornamelijk uit Barendrecht-winkeliers. Na afloop worden in een horecagelegenheid de prijzen overhandigd. KUNST OF KITSCH ( uur) Vandaag kunnen de bezoekers van centrum Barendrecht hun kunstvoorwerpen op waarde laten bepalen. In de kranten zullen persberichten worden geplaatst waarin geïnteresseerden worden opgeroepen om op zaterdag 27 juni naar centrum Barendrecht te komen en vermeende kunstartikelen mee te nemen. Een kunstexpert, mevr. Rozendaal, zal deze dag tussen en uur de kunstvoorwerpen op hun waarde schatten. PRIJSUITREIKING BARENDRECHT PRIJZEN FESTIVAL om uur Zie blad. 5 STRAATTHEATER Mobiele acts ( alle acts zijn onder voorbehoud) GIRAFFEN!!!! ( niet typisch Hollands maar wel indrukwekkend) KOELALA ( muzikaal optreden) DE FUNFARE (muzikaal optreden) BIZ Plan Centrum Barendrecht

33 Blad. 12 ROMMELMARKT voor particulieren (wegens grote belangstelling herhaalt) Zaterdag 25 juli van tot uur Barendrecht ruim je rommel op!! Bewoners van Barendrecht kunnen zich vanaf begin april inschrijven voor een kraam waarop zij hun rommel ( tweedehandse artikelen) kunnen verkopen in het centrum van Barendrecht. Kosten voor een kraam zijn 10,00 te betalen bij de inschrijving. Kramen ( max. 40 stuks) worden conform plan gemeente geplaatst op de middenbaan. Kramen worden s ochtends rond uur geplaatst waarna de deelnemers de kramen kunnen inrichten. Alle deelnemers krijgen vooraf bij aanmelding een reglement mee o.a. over het feit dat na afloop iedereen zijn eigen rommel weer meeneemt. Rommelmarkt is alleen voor particulieren. Gemeente wordt gevraagd een extra schoonmaak te houden na afloop. Kosten: 400,00 KINDERVRIJMARKT Woensdag 19 augustus van tot uur Kinderen kunnen zich vanaf medio juli inschrijven voor de kindervrijmarkt die op woensdag 19 augustus plaats vindt. De rommelmarkt is van uur en kinderen kunnen vanaf uur hun tweedhandsspeelgoed op een eigen meegebracht kleedje in het centrum van Barendrecht gaan verkopen. De kinderen hebben vooraf allemaal een nummer ontvangen dat correspondeert met het nummer dat op de grond is aangegeven. Kinderen kunnen zich inschrijven bij Shoeby en krijgen direct een standplaatsnummer mee. De plekjes voor de kinderen worden over de gehele Middenbaan verdeeld. Alle deelnemende kinderen krijgen rond uur een traktatie aangeboden door de Barendrecht winkeliers. Kosten: 250,00 BIZ Plan Centrum Barendrecht

34 Blad. 13 STREEKMARKT Zaterdag 5 september van uur ( i.s.m. greenparade o.v.) Vandaag organiseren we een sfeervolle markt waarbij allerlei producten uit de streek gepresenteerd worden. I.s.m. de foodwinkels in Centrum Barendrecht willen we hieraan een invulling geven. Daarbij worden in overleg ook externe bedrijven ( uit de directe omgeving) gevraagd om op deze streekmarkt te komen staan. Externe deelnemers dienen wel een bedrag te betalen gerelateerd aan de precariorechten + kraamhuur. Tijdens de markt ook sfeervolle mobiele muziek. Kosten: 1.500,00 FASHION-SURPRISE IN BARENDRECHT Zaterdag 19 of 26 september Tijd: uur Een mode-team (bijvoorbeeld 2 mannen, 3 vrouwen) deelt lotnummers uit aan de passanten. Het mode-team wordt telkens gekleed in de mode (ook brillen en accessoires) van de betreffende of omliggende winkels. De presentator vertelt dat er prijzen gewonnen kunnen worden en maakt gelijk reclame voor de mode. Na een kwartier lotnummers uitdelen worden de prijzen verloot. Het mode-team houd tassen (van het centrum of de betreffende mode-winkel) voor zich en de winnaar mag een tas aanwijzen en de inhoud hebben (Prijzen van de niet-modewinkels zodat iedereen van het centrum wordt genoemd). Daarna gaan we op weg naar de volgende modewinkel / locatie. De voordelen: De mode blijft bij de winkel, de modellen verkleden zich in een magazijn of keuken. Ideaal dus bij zaken met weinig personeel want geen gesjouw of geregel naar een verkleedtent. Er wordt geen catwalk of loper geplaatst, het event is gewoon op de vloer voor de winkel. De te showen stuks kunnen op het laatst worden bepaald. De attentiewaarde is 100 %. Kosten: 5.000,00 Presentatie Fashion-surprise & organisatie: 1.695,00 10% Mode team + geluid met bediening + mode-regie: 2.250,00-10% Assistente + lotnummers + prijzen: 180,00 10% Prijzen-budget: 1.000,00 ( de prijzen voor in de tassen worden door de organisatie in het winkelcentrum gekocht) OUDE AMBACHTEN Zaterdag 3 oktober van uur In totaal worden er 10 oude ambachten geplaatst die vanuit een marktkraam hun ambachten van weleer presenteren. Ook de Barendrecht-ondernemer kan zelf een ambacht verzorgen vanuit zijn winkel/specialiteit ( bijv. bonbons maken, kaas maken, mosterd maken etc). Kosten: 1.500,00 BIZ Plan Centrum Barendrecht

35 Blad. 14 SINTERKLAAS Kleurplaten actie van 7 t/m 28 november Zaterdag 14 november ( uur) INTOCHT Conform 2014 zal Sinterklaas op zaterdag 14 november aanwezig zijn in het centrum van Barendrecht. In overleg met Sint zal weer een leuke act bedacht worden. Aankomst is weer op het gemeentehuis waarna Sinterklaas zijn tocht zal voort zetten richting de middenbaan. Zaterdag 28 november SINT BEZOEKT Donderdag 3 december SINT BEZOEKT Tevens zal Sint en zijn Pieten op de zaterdag 28 november ( uur) en donderdag 3 december ( uur) zich presenteren in het centrum. Activiteiten worden nog uitgewerkt Zaterdag 28 november worden de prijswinnaars van de kleurplaatactie bekend gemaakt. Drie winnaars kunnen een thuisbezoek van Sinterklas verwachten. Kosten: 5.500,00 Sint + Pieten op 2 zaterdagen / 1 donderdag: 1.150,00 Pietenband op 14 november: 650,00 Geluid + muziek voor 2 zaterdagen: 1.300,00 Strooigoed: 350,00 Cadeautjes: 350,00 Foto s: 250,00 3x Huis bezoeken: 300,00 Kleurplaten 5000x 300,00 Overige zoals dranghekken, verkeersregelaars etc: 150,00 Extra Pietenband op 28 november of 3 december: 700,00 MOONLIGHT SHOPPEN - WINTERFEEST Zaterdag 12 december van uur Centrum Barendrecht presenteert Moonlight Shoppen. Vooraf kunnen winkeliers inschrijven voor een kersthuisje of kerstkraam die zelf bemand moeten worden en van waaruit artikelen/lekkernijen verkocht kunnen worden. In de begroting is uit gegaan van 10 kerstkramen en 5 kersthuisjes. Binnen Barendrecht zullen we een aantal koren vragen om deze middag en avond op te treden tijdens het Winterfeest. In totaal willen we 3 à 4 koren laten optreden waarbij natuurlijk kerst- en winterliedjes centraal staan. s Avonds zal ook de Kerstman in zijn arrenslee rond rijden en lekkere mandarijnen uitdelen aan de kinderen. Specifiek voor de kinderen is er de lampionoptocht die vanuit het oude Dorp wordt georganiseerd. Rond uur zal deze optocht langs de winkels komen. De Kerstman is natuurlijk ook aanwezig. Hij rijdt met zijn arrenslee door de winkelstraten en deelt aan de kinderen mandarijnen uit. BIZ Plan Centrum Barendrecht

36 Blad. 15 Moonlight Shoppen vervolg Kosten: 4.500,00 10 kerstkramen + 5 kersthuisjes: 2.000,00 Optreden van 4 koren: 1.000,00 Lampionoptocht: 600,00 Kerstman + arrenslee: 850,00 Mandarijnen: 50,00 KERST KOOPZONDAG Zondag 20 december van uur Commercieel gezien een zeer interessante zondag om de deuren te openen voor het winkelend publiek. Deze zondag wordt middels driehoeksborden aangekondigd. Tijdens de zondag trakteren kerstmeisjes op lekkernijen en is er mobiele muziek. Kosten: 1.500,00 EXTRA KERSTKOOPAVOND Woensdag 23 december van uur Vandaag is de swingende kok aanwezig. Hij trakteert de bezoeker op heerlijke wafels gedurende de extra koopzondag. Hij zorgt voor veel vertier door zijn amicale optredens en zijn muziekinstallatie die in de mobiele keuken verwerkt is. Kosten: 950,00 BIZ Plan Centrum Barendrecht

37 Blad. 16 PR Om de activiteiten goed te communiceren met de consument zal van de volgende mogelijkheden gebruik worden gemaakt: Posters Alle 17 activiteiten zullen via A3 posters full colour worden aangekondigd. De posters worden 2 weken vooraf aan de ondernemers uitgedeeld. Kosten: 100 A3 posters incl. opmaak x ,00 Website In 2014 is de nieuwe website van Centrum Barendrecht online gegaan. De website moet worden onderhouden en regelmatig voorzien worden van nieuwe activiteiten. Tevens starten we in 2015 met het versturen van nieuwsbrieven en facebook. A0 borden Voor de drie grootste events ( Zomerfeest, Winterfeest en de Kert koopzondag) zullen we 14 dagen vooraf aan het event 15 A0 borden plaatsen ter aankondiging. Op de A0 poster zal kort en krachtig het event worden aangekondigd. 15 borden ( met elk twee A0 posters): 1.150,00 35 posters + opmaak: 350,00 Kosten: 3x 1.500, ,00 Barendrecht Magazine Dit magazine zal in 2015 twee keer worden uitgebracht. Een glossy magazine waarin de Centrum Barendrecht ondernemer volop kan adverteren en zich kan profileren richting de inwoners van Barendrecht e.o.. BIZ wil met P&R Publishing afspraken maken en het magazine ondersteunen waarbij de oplage uitgebreid kan worden richting Ridderkerk. Kosten ( begroot): 3.000,00 Barendrecht App Twee ondernemers hebben in 2014 de Barendrecht App gelanceerd. Vele ondernemers hebben zich aangemeld voor deze app en plaatsen daar nu regelmatig acties op. Vanuit de BIZ zal deze App worden ondersteund met name door in vele publicaties deze app blijvend onder de aandacht van de consument te brengen. Tevens plaatsen we via deze App alle activiteiten die in Barendrecht Centrum worden gehouden. BIZ Plan Centrum Barendrecht

38 Blad. 17 Advertenties in De Schakel De Schakel plaatst de poster steeds op een ¼ pagina ter aankondiging van het event. Plaatsing is altijd op de donderdag vooraf aan het event. Aangezien vele ondernemers adverteren in De Schakel zal deze plaatsing geen kosten met zich mee brengen. Uitgangspunt is dat 2 à 3 pagina s worden verkocht met advertenties. Via de interne nieuwsbrief zullen de ondernemers op de hoogte worden gebracht van de aanstaande events alsook de prijzen voor de verschillende advertentie grootte. Begroot is 17 advertenties van ¼ pagina: 165,00 x 17: 2.805,00 Voor elke evenement/activiteit zal De Schakel Barendrecht extra aandacht genereren door collectieve advertentie pagina s te verkopen aan de ondernemers tegen collectieve tarieven zoals hieronder vermeldt. (De afgelopen jaren heeft de activiteiten commissie voorafgaand aan elke evenement/activiteit de ondernemers via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld dat De Schakel Barendrecht langs komt voor de collectieve pagina s. Graag zouden wij dit in 2015 willen voortzetten om zo alle ondernemers op de hoogte te kunnen stellen van de mogelijkheden.) 1/16 de pagina (form. 63 mm b x 96 mm h) normaal tarief: uw collectief tarief: /8 ste pagina (form. 63 mm b x 96 mm h) normaal tarief: uw collectief tarief: /4 de pagina (form. 63 mm b x 96 mm h) normaal tarief: uw collectief tarief: /2 pagina (form. 63 mm b x 96 mm h) normaal tarief: uw collectief tarief: /1 pagina (form. 63 mm b x 96 mm h) normaal tarief: (tarieven zijn in kleur, per plaatsing excl. BTW) uw collectief tarief: Deze tarieven kunnen ook worden gehanteerd door de activiteiten commissie voor de aankondiging van de evenementen/activiteiten. Worden er, per project, meer dan twee collectieve advertentie pagina s verkocht dan krijgt de activiteiten commissie de mogelijkheid een kosteloze poster te plaatsen van de evenementen/activiteiten ter grootte van 1/4 de pagina. BIZ Plan Centrum Barendrecht

39 Blad. 18 Redactionele ondersteuning kun je ten allen tijde krijgen van onze redactie, zij zijn te bereiken op (contact personen Leonie Elzinga / Jos Wesdijk). Persberichten kunnen worden aangeleverd via Persberichten Van alle activiteiten worden persberichten gemaakt en opgestuurd naar de Schakel. In deze persberichten worden de events nader uitgelicht maar kunnen ook oproepen worden gedaan voor bijvoorbeeld de kindermarkten, de rommelmarkt en de lampionoptocht. BIZ Plan Centrum Barendrecht

40 BIJLAGE 3. BIJDRAGEPLICHTIGEN BIZ CENTRUM BARENDRECHT WOZobject straat nr lt Postcode objsrt Achterom 1 A 2991 CP Winkel Achterom CP Winkel Achterom CV Kantoor Achterom 61 A 2991 CP Kantoor Achterom CV Kantoor Achterom CV Kantoor Achterom CV Kantoor Achterom CV Kantoor Achterom CP Overig Achterom CV Kantoor Achterom CP Winkel Achterom CP Winkel Achterom CP Kantoor Achterom CP Winkel Achterom CP Produktie (fabriek) Achterom CV Kantoor Achterom CP Winkel Binnenlandse Baan EA Kantoor BOV Binnenlandse Baan EA Kantoor Binnenlandse Baan EA Kantoor Binnenlandse Baan EA Kantoor Lindehoevelaan 2 A 2991 EL Winkel Lindehoevelaan EL Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan CT Winkel BIZ Plan Centrum Barendrecht

41 Middenbaan CS Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CS Cafetaria/snackbar Middenbaan CT Winkel Middenbaan 46 A 2991 CT Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan 48 A 2991 CT Winkel Middenbaan 49 A 2991 CS Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan 50 A 2991 CT Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan 53 A 2991 CS Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan 70 A 2991 CT Winkel Middenbaan CS Opslag/distributie Middenbaan 72 A 2991 CT Winkel Middenbaan 74 A 2991 CT Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan 77 A 2991 CS Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan 82 A 2991 CT Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CS Winkel BIZ Plan Centrum Barendrecht

42 Middenbaan CS Winkel Middenbaan 90 B 2991 CT Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CS Cafebar/restaurant Middenbaan CT Winkel Middenbaan CS Cafebar/restaurant Middenbaan CS Winkel Middenbaan 105 B 2991 CS Kantoor Middenbaan CT Winkel Middenbaan CT Kantoor Middenbaan CS Schouwburg/concertgebouw Middenbaan CT Winkel Middenbaan 71 B 2991 CS Winkel Middenbaan 94 A 2991 CT Winkel Middenbaan CT Kantoor Middenbaan CS Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan 105 A 2991 CS Kantoor BIZ Plan Centrum Barendrecht

43 Middenbaan CS Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan 33 A 2991 CS Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CS Winkel Middenbaan CT Winkel Middenbaan CS Bibliotheek Onderlangs 2 B 2991 EM Kantoor Onderlangs 2 C 2991 EM Winkel Onderlangs EM Winkel Onderlangs 10 B 2991 EM Winkel Onderlangs EM Winkel Onderlangs EM Winkel Onderlangs EM Kantoor Onderlangs EM Winkel Onderlangs EM Winkel Onderlangs 6 A 2991 EM Winkel Onderlangs EM Winkel Onderlangs EM Winkel Onderlangs EM Winkel Onderlangs EM Winkel BIZ Plan Centrum Barendrecht

44 Onderlangs EM Winkel Onderlangs EM Winkel Onderlangs EM Winkel Onderlangs EM Winkel Onderlangs 8 A 2991 EM Winkel Onderlangs EM Winkel Onderlangs 20 A 2991 EM Winkel t Vlak EP Cafebar/restaurant t Vlak EP Cafebar/restaurant t Vlak EP Winkel t Vlak EP Winkel t Vlak EP Winkel t Vlak EP Winkel t Vlak EP Winkel t Vlak EP Winkel t Vlak EP Winkel t Vlak EP Winkel t Vlak EP Winkel t Vlak EP Winkel t Vlak EP Winkel t Vlak EP Winkel t Vlak EP Winkel BIZ Plan Centrum Barendrecht

45 BIJLAGE 5. ORGANOGRAM STICHTING BIZ CENTRUM BARENDRECHT Organogram Stichting BIZ Centrum Barendrecht Stichting BIZ Centrum Barendrecht Centrum manager Ondernemers Adviseurs Promotie Uitvoering projecten Communicatie Gemeente Barendrecht Kamer van Koophandel BIZ Plan Centrum Barendrecht

46 BIJLAGE 5. BEGROTING Begroting BIZ Centrum Barendrecht Inkomsten Aantal Bijdrage Eigenaren/Gebruikers één object , , , , , ,00 meedere objecten 15 70, , , , , ,00 Totaal Totaal aantal objecten 157 WOZ lijst per 6/11/ , , , , ,00 Te verwachten uitgaven 1. Promotie - economische ontwikkeling ,00 2. Veiligheid en uistraling van het centrum (schoon/heel/veilig) ,00 3. Algemene kosten - centrummanagement, bankkosten, etc ,00 4. Perceptiekosten Gemeente Barendrecht 0,00 5. Communicatie - richting de consument, onderling en gemeente 6.300,00 5. Onvoorzien / oninbaar / fonds schrijnende gevallen 1.750,00 Totaal ,00 Voor 2015 wordt er een gedeelte van de reserves van 2014 aangewend voor extra communicatieve activiteiten.

47 BIJLAGE 6. STATUTEN STICHTING BIZ CENTRUM BARENDRECHT BIZ Plan Centrum Barendrecht

Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones)

Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones) Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake vaststelling van de Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkelgebied Paleis Noordeinde Den Haag 2016

Voorstel van het college inzake vaststelling van de Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkelgebied Paleis Noordeinde Den Haag 2016 Gemeente Den Haag rv 131 Dienst Publiekszaken PBS/2015.209 RIS 286863_151027 Voorstel van het college inzake vaststelling van de Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkelgebied Paleis Noordeinde Den

Nadere informatie

BIZ PLAN DE HOOGERWERF

BIZ PLAN DE HOOGERWERF BIZ PLAN 2016-2020 DE HOOGERWERF 2 OUD-BEIJERLAND concept 18032015 Ondernemersvereniging De Hoogerwerf Bestuur: Kees Ammerlaan (voorzitter) Erik Klop (penningmeester) Gerard Boender (algemeen bestuurslid)

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Ondergetekenden, de gemeente Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.J. van Ark, directeur Economische Zaken

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Ondergetekenden, de gemeente Woudenberg, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.A. de Kruif, wethouder en verantwoordelijk

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Ondergetekenden, De gemeente Roermond,vertegenwoordigd krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

Verordening Bedrijveninvesteringszone De Hoek 2017

Verordening Bedrijveninvesteringszone De Hoek 2017 gemeente Haarlemmermeer Verordening Bedrijveninvesteringszone De Hoek 2017 De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 juli 2016, nummer

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg en de gemeente Alkmaar

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg en de gemeente Alkmaar Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg en de gemeente Alkmaar Ondergetekenden, De gemeente Alkmaar, te dezen op grond van de volmacht van de burgemeester van die gemeente

Nadere informatie

Algemene informatie. Bedrijven Investeringszones (BIZ)

Algemene informatie. Bedrijven Investeringszones (BIZ) Algemene informatie Bedrijven Investeringszones (BIZ) Samen investeren in gebiedsverbetering Bedrijven Investeringszones (BIZ) Vanaf 1 mei 2009 is de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) in

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening BI-zone Badhuisstraat Den Haag 2017

Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening BI-zone Badhuisstraat Den Haag 2017 Registratienummer PBS/ 2016.131 RIS294872 Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening BI-zone Badhuisstraat Den Haag 2017 In het coalitieakkoord is opgenomen dat we meer samenwerking tussen

Nadere informatie

C.H. Hartendorp BP TH

C.H. Hartendorp BP TH SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201406 381501 / 381501 ONDERWERP Verzoek oprichten BI-zone Westermaat. C.H. Hartendorp BP TH AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

- De verwachting is dat de gemeenteraad een verordening zal vaststellen, waarin zij het op bijlage 1 aangegeven gebied als BI-zone aanwijst.

- De verwachting is dat de gemeenteraad een verordening zal vaststellen, waarin zij het op bijlage 1 aangegeven gebied als BI-zone aanwijst. UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ BELGISCH PARK De ondergetekenden: 1. De vereniging BIZ Belgisch Park te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door Henk Emiel Cornelia Crone, hierna aan te duiden als "de

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum commissievergadering 11 april 2017 Versie Agendapunt 10 Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Mw. I. Dobben Ja Dhr. J. Zwiers Onderwerp Invoering Bedrijven-investeringszone

Nadere informatie

Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Haaksbergen 2017 t/m 2021

Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Haaksbergen 2017 t/m 2021 Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Haaksbergen 2017 t/m 2021 Samenvatting Deze verordening geeft aan dat binnen het aangewezen gebied een BIZ bijdrage (= een belasting die strekt ter bestrijding

Nadere informatie

Plan van Aanpak BIZ Vianen

Plan van Aanpak BIZ Vianen Plan van Aanpak BIZ Vianen Plan van Aanpak BIZ Voorstraat Vianen oktober 2011 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Als vestingstad met historie, onder de rook van Utrecht, is Vianen trots op haar Voorstraat.

Nadere informatie

- De verwachting is dat de gemeenteraad een verordening zal vaststellen, waarin zij het op bijlage 1 aangegeven gebied als BI-zone aanwijst.

- De verwachting is dat de gemeenteraad een verordening zal vaststellen, waarin zij het op bijlage 1 aangegeven gebied als BI-zone aanwijst. UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ DE HAAGSCHE ENTRÉE (Herengracht/Korte Houtstraat/Korte Poten) De ondergetekenden: 1. De vereniging BIZ De Haagsche Entrée, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door Robert

Nadere informatie

Verordening BI-Zone Dam gebruikers en eigenaren 2015

Verordening BI-Zone Dam gebruikers en eigenaren 2015 Verordening BI-Zone Dam gebruikers en eigenaren 2015 De raad van de gemeente Amsterdam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2015; gelet op artikel 1, eerste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 935 Tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein (Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst BIZ Bedrijventerreinen Vianen

Uitvoeringsovereenkomst BIZ Bedrijventerreinen Vianen Uitvoeringsovereenkomst BIZ Bedrijventerreinen Vianen 2016-2020 Ondergetekenden, de gemeente Vianen, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder L.A. Wijnmaalen, verantwoordelijk portefeuillehouder

Nadere informatie

Verordening Bedrijveninvesteringszone Hoofddorp-Centrum 2017

Verordening Bedrijveninvesteringszone Hoofddorp-Centrum 2017 gemeente Haarlemmermeer Verordening Bedrijveninvesteringszone Hoofddorp-Centrum 2017 De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 april

Nadere informatie

Verordening BI-Zone Osdorper Ban eigenaren 2015

Verordening BI-Zone Osdorper Ban eigenaren 2015 Verordening BI-Zone Osdorper Ban eigenaren 2015 De raad van de gemeente Amsterdam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel 1, eerste lid

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ.. Model afgeleid van de in Den Haag gebruikte overeenkomsten

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ.. Model afgeleid van de in Den Haag gebruikte overeenkomsten UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ.. Model afgeleid van de in Den Haag gebruikte overeenkomsten De ondergetekenden: 1. De vereniging BIZ., te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna aan te duiden

Nadere informatie

Financiële consequenties De opbrengst wordt als subsidie uitgekeerd aan de Vereniging BIZ Zeeheldenkwartier.

Financiële consequenties De opbrengst wordt als subsidie uitgekeerd aan de Vereniging BIZ Zeeheldenkwartier. Registratienummer PBS/ 2016.138 RIS294878 Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening BI-zone Zeeheldenkwartier Den Haag 2017 In het coalitieakkoord is opgenomen dat we meer samenwerking tussen

Nadere informatie

urn in ii inn inn ii ii

urn in ii inn inn ii ii urn in ii inn inn ii ii B15-022966 BIJLAGE 01 Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Bergen op Zoom Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Ondernemersvereniging Stad En

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving Ondergetekenden, Gemeente Hilversum, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder van

Nadere informatie

Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016

Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016 Biz Plan 2016 BIZ Ondernemers Driebergen (BIZ 3B) Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016 BIZ DRIEBERGEN (BIZ 3B) Versie april 2015 Activiteiten 2016 Een Bedrijven Investerings Zone (verder te noemen

Nadere informatie

Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Winkelgebied. Rademakerstraat. Soesterberg. Plan van Aanpak

Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Winkelgebied. Rademakerstraat. Soesterberg. Plan van Aanpak Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Winkelgebied Rademakerstraat Soesterberg Plan van Aanpak Stichting Ondernemingsfonds Rademakerstraat Biltseweg 33 363 LD Soest Tel. 06-53402100 www.bmosoest.nl info@bmosoest.nl

Nadere informatie

Verordening BI-Zone Albert Cuyp gebruikers 2016

Verordening BI-Zone Albert Cuyp gebruikers 2016 Verordening BI-Zone Albert Cuyp gebruikers 2016 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Hoofdstuk I Algemene bepalingen Deze verordening verstaat onder: a. BI-zone: het aangewezen en gearceerde gebied op de van

Nadere informatie

RAADSBESLUIT GEMEENTE HEUMEN

RAADSBESLUIT GEMEENTE HEUMEN GEMEENTE HEUMEN RAADSBESLUIT Onderwerp: Gewijzigde verordening Datum: Besluitnr.: 14.05 Raad Bedrijveninvesteringszone Malden 2017-2021 1 december 2016 De raad van de gemeente Heumen in openbare vergadering

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

Verordening BI-Zone Oud West gebruikers 2015

Verordening BI-Zone Oud West gebruikers 2015 Verordening BI-Zone Oud West gebruikers 2015 De raad van de gemeente Amsterdam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014 gelet op artikel 1, eerste lid en

Nadere informatie

Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Winkelcentrum Soest Zuid. Plan van Aanpak

Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Winkelcentrum Soest Zuid. Plan van Aanpak Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Winkelcentrum Soest Zuid Plan van Aanpak Stichting Ondernemingsfonds Winkelcentrum Soest Zuid Vereniging Winkelkring Soest Zuid p/a Biltseweg 33 3763 LD Soest Tel. 06-53402100

Nadere informatie

Verordening BI-Zone Cornelis Schuytstraat gebruikers 2015

Verordening BI-Zone Cornelis Schuytstraat gebruikers 2015 Verordening BI-Zone Cornelis Schuytstraat gebruikers 2015 De raad van de gemeente Amsterdam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014, gelet op artikel 1,

Nadere informatie

gemeente werkendam Uitvoeringsovereenkomst BIZ Bruine Kilhaven

gemeente werkendam Uitvoeringsovereenkomst BIZ Bruine Kilhaven gemeente werkendam Uitvoeringsovereenkomst IZ ruine Kilhaven Ondergetekenden, de gemeente Werkendam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.M. van Oosten, wethouder Economische zaken, handelend

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 95 Wet van 9 februari 2006, houdende regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Samenvatting Aanleiding

Raadsvoorstel Samenvatting Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 28 september 2017 Agendanummer : 10 Datum collegebesluit : 15 augustus 2017 Onderwerp : Verordening Bedrijveninvesteringszone Dombosch 2018

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING HOOFDSTUK I

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING HOOFDSTUK I ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Om duidelijkheid te scheppen over de inhoud van een aantal in de verordening voorkomende begrippen, is daarvan

Nadere informatie

Verordening Bedrijveninvesteringszone de Briellaerd

Verordening Bedrijveninvesteringszone de Briellaerd Verordening Bedrijveninvesteringszone de Briellaerd 2018-2022 Nummer 17-68 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nummer 17-68 ; gelet op de artikelen 1,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 824 Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ BVL

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ BVL UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ BVL Gemeente Utrechtse Heuvelrug, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder van economische zaken de heer J.W. van Dongen, daartoe

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens (meldplicht

Nadere informatie

Verordening BI-zone Groote Lindt Zwijndrecht 2016

Verordening BI-zone Groote Lindt Zwijndrecht 2016 Verordening BI-zone Groote Lindt Zwijndrecht 2016 De raad van de gemeente Zwijndrecht; gelet op de artikelen 1, eerste, derde en vierde lid, 2, eerste en tweede lid, 3, eerste lid, en 7, eerste en vierde

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 3 februari 2015. Steller Documentnummer Afdeling. M. de Boer 15I0000441 Ruimte

Burgemeester en Wethouders 3 februari 2015. Steller Documentnummer Afdeling. M. de Boer 15I0000441 Ruimte Steller Documentnummer Afdeling M. de Boer 5I000044 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 522954 Nee W.P. van der Es Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST BEDRIJVENINVESTERINGSZONE (BI-zone) DE HOOGERWERF. Gemeente Oud-Beijerland 2015

UITVOERINGSOVEREENKOMST BEDRIJVENINVESTERINGSZONE (BI-zone) DE HOOGERWERF. Gemeente Oud-Beijerland 2015 UITVOERINGSOVEREENKOMST BEDRIJVENINVESTERINGSZONE (BI-zone) DE HOOGERWERF Gemeente Oud-Beijerland 2015 De ondergetekenden: 1. De Ondernemersvereniging De Hoogerwerf, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 18 januari 2011 Nummer voorstel: 2011/13

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 18 januari 2011 Nummer voorstel: 2011/13 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 18 januari 2011 Nummer voorstel: 2011/13 Voor raadsvergadering d.d.: 08-02-2011 Agendapunt: 13

Nadere informatie

Bedrijven Investerings Zones. Betere samen werking tussen ondernemers

Bedrijven Investerings Zones. Betere samen werking tussen ondernemers Bedrijven Investerings Zones Betere samen werking tussen ondernemers Sinds 1 mei jl. is de Experimentenwet Bedrijven Investerings Zones (BIZ) in werking getreden. Deze wet geeft ondernemers een instrument

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de

Nadere informatie

Bedrijveninvesteringszone IJsselstein. Samen werken aan een vitale binnenstad

Bedrijveninvesteringszone IJsselstein. Samen werken aan een vitale binnenstad Bedrijveninvesteringszone IJsselstein Samen werken aan een vitale binnenstad Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Voorwoord 5 2 Inleiding 6 2.1 Achtergronden 6 2.2 Gebiedsafbakening 6 3 Doelstellingen 7 4

Nadere informatie

Verordening bedrijveninvesteringszone winkelgebied Naaldwijk gemeente Westland 2016

Verordening bedrijveninvesteringszone winkelgebied Naaldwijk gemeente Westland 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Westland. Nr. 4546 14 januari 2016 Verordening bedrijveninvesteringszone winkelgebied Naaldwijk gemeente Westland 2016 De raad van de gemeente Westland; gelezen

Nadere informatie

Verordening bedrijveninvesteringszone De Krogten 2017 gemeente Breda

Verordening bedrijveninvesteringszone De Krogten 2017 gemeente Breda GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 186015 28 december 2016 Verordening bedrijveninvesteringszone De Krogten 2017 gemeente Breda Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Breda maken

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering Bedrijveninvesteringszone Smakterheide Venray 2017

Verordening op de heffing en invordering Bedrijveninvesteringszone Smakterheide Venray 2017 , nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Verordening op de heffing en invordering Bedrijveninvesteringszone Smakterheide Venray 2017 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Wie is de BIZ? In de BIZ werkgroep Ootmarsum zitten de volgende personen (v.l.n.r):

Wie is de BIZ? In de BIZ werkgroep Ootmarsum zitten de volgende personen (v.l.n.r): BIZ Ootmarsum Ootmarsum het stadje dat zo enig en anders is, is een uitspraak die vele van u kennen. Een uitspraak waar we dan ook met z n allen continue hard voor werken. Dat zal ook de komende jaren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 612 Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en van enige andere wetten (meer doelmatige uitvoering van de Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Verordening BI-zone Twentekanaal 2010.

Verordening BI-zone Twentekanaal 2010. Verordening BI-zone Twentekanaal 2010. De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2009, nummer 312003. gelet op artikel 1, eerste

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones) VOORSTEL VAN WET (08 oktober 2013) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van?? september 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van?? september 2016; Raadsvergadering : Registratienummer : : Besluitnummer : De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van?? september 2016; gelet op de artikelen 1, eerste,

Nadere informatie

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt.

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Leegstandwet (uitbreiding van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik en uitbreiding van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur) Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 798 Wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning

Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Locatie: Weg naar het Ganzen Ei 3 in Brummen Voor: het bouwen van een kapschuur Activiteiten: Bouw Datum ontvangst: 22 december 2015 Locatie: Baankstraat

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2016; Raadsbesluit nr. Betreft: Verordening bedrijveninvesteringszone Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Zuidlaren 2017-2021 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 249 Wet van 4 juni 2014 tot wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 21-12-2010 Onderwerp: Invoering Bedrijven Investering Zone (BIZ) Centrumgebied Steenwijk Conceptbesluit: besluitvorming aan de raad

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 129 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) B GEWIJZIGD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 129 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen

Nadere informatie

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ)

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) WAT IS EEN BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE? Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 123 Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet van 25 mei 1998, houdende regels over tegemoetkoming in de schade en de kosten in geval van overstromingen door zoet water, aardbevingen of andere rampen en zware ongevallen (Wet tegemoetkoming schade

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 265 Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële markten BES in verband met het invoeren van

Nadere informatie

gelet op de tussen de gemeente Breda en Ondernemersvereniging BiZ Steenakker gesloten Uitvoeringsovereenkomst van 18 oktober 2016; B E S L U I T:

gelet op de tussen de gemeente Breda en Ondernemersvereniging BiZ Steenakker gesloten Uitvoeringsovereenkomst van 18 oktober 2016; B E S L U I T: De raad van de gemeente Breda, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 1, eerste, derde en vierde lid, 2, eerste lid, 3, eerste lid, en 7, eerste en vierde lid, van de

Nadere informatie

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS Wet van tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de stichting en opheffing van openbare scholen respectievelijk beëindiging

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_/afdrukken Page 1 of 5 Wet financiering decentrale overheden (Tekst geldend op: ) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 598 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de stichting

Nadere informatie

Jaarplan en begroting 2015

Jaarplan en begroting 2015 Jaarplan en begroting 2015 Voorwoord Stichting Bi- Zone, het ondernemersfonds voor de binnenstad, richt zich binnen de wettelijke richtlijnen op het optimaliseren van de sfeer en uitstraling van de binnenstad.

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2012-2013 33 691 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 17 september 2014;

gelezen het voorstel van het college van 17 september 2014; GEMEENTE HOOGEVEEN Onderwerp: Verordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2015 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van het college van 17 september 2014; gelet op artikel 1, eerste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 380 Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra houdende toetsing van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek en tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Ondernemersfondsen. Soorten, maten, voors en tegens. Lichtenvoorde, 10 november 2016 Kjeld Vosjan

Ondernemersfondsen. Soorten, maten, voors en tegens. Lichtenvoorde, 10 november 2016 Kjeld Vosjan Vosjan Management op Maat Ondernemersfondsen Soorten, maten, voors en tegens Lichtenvoorde, 10 november 2016 Kjeld Vosjan Inhoud 1. Aanleiding, waarom zitten we hier? 2. Ondernemersfondsen algemeen 3.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 43 Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot

Nadere informatie

Verordening Bedrijven Investeringszone Waarderpolder

Verordening Bedrijven Investeringszone Waarderpolder Verordening Bedrijven Investeringszone Waarderpolder 2017-2021 De raad van de gemeente Haarlem gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 mei 2016 (nummer 2016/176650).

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 506 Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die

Nadere informatie

Voorstel van wet. Artikel I. De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3 komt te luiden:

Voorstel van wet. Artikel I. De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3 komt te luiden: Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie betreffende de vereisten gesteld aan de beginseltoestemming, de leeftijdscriteria, de bijdrage in de kosten van het gezinsonderzoek, enige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 314 Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 552 Regels inzake de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten (Financiële-verhoudingswet) Nr. 27 VOORSTEL VAN WET ZOALS HET LUIDT

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2016 met zaaknummer ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2016 met zaaknummer , De raad van de gemeente IJsselstein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2016 met zaaknummer 358279, gelet op de artikelen 1, eerste, derde en vierde lid, 2, eerste, tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 885 Voorstel van wet van de leden Karimi, Dubbelboer en Van der Ham betreffende het houden van een raadplegend referendum over het grondwettelijk

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 788 Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 333 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 424 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet privatisering ABP, de Werkloosheidswet en de Ziektewet in verband met

Nadere informatie